Plan pracy Gimnazjum im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. na rok szkolny 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan pracy Gimnazjum im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. na rok szkolny 2015/2016"

Transkrypt

1 Plan pracy Gimnazjum im. Wojciecha Korfantego w Katowicach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z z dnia 31 sierpnia 2015 r.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2012 r.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2015 r.), Statut Gimnazjum im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Plan opracowany został w oparciu o: 1. Koncepcję pracy Gimnazjum im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. 2. Wnioski z nadzoru pedagogicznego Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Katowicach z roku szkolnego 2014/ Rekomendacje sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2014/ Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/ Plan Nadzoru Pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016. Plan pracy Gimnazjum nr 1 jest spójny z koncepcją pracy szkoły, Programem Wychowawczym oraz Programem Profilaktycznym. Uwzględnia także wnioski z nadzoru Dyrektora Szkoły. 1

2 Cele ogólne: 1. Wzmacnianie bezpieczeństwa młodzieży w szkole i poza szkołą: - podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych zaplanowanych w planie wychowawczym i profilaktycznym szkoły, mających na celu eliminowanie zagrożeń (dopalacze, narkotyki i inne używki) oraz wzmocnienie właściwych zachowań młodzieży, - kontynuowanie treści z zakresu profilaktyki cyberprzemocy; promowanie bezpieczeństwa w sieci, - kształtowanie właściwych postaw i zachowań uczniów, respektowanie norm społecznych. 2. Wspomaganie rozwoju uczniów: - wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji dzięki szerokiej diagnostyce dydaktyczno - wychowawczej, - uwzględnianie wniosków z różnorodnych badań wewnątrzszkolnych ( w tym analizy egzaminu gimnazjalnego oraz rekomendacji wynikających z ewaluacji wewnętrznej), - mobilizowanie uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych, informowanie rodziców o udziale ich dzieci w tych zajęciach, - stymulowanie rozwoju uczniów poprzez ich udział w różnorodnych zajęciach, akcjach oraz inicjatywach szkolnych i środowiskowych, - zwrócenie szczególnej uwagi na rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz edukację matematyczną i przyrodniczą podczas realizacji projektów edukacyjnych oraz działań podejmowanych we współpracy ze środowiskiem. 3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej - upowszechnianie w różnych wymiarach. Znaczenie symboli używanych w tabeli zadań: Symbol Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły: "Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać z tego, co ją otacza". Symbol P.MEN Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 określone przez Ministra Edukacji Narodowej: P.MEN 1: Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. 2

3 P.MEN 2: Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.* P.MEN 3: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. : Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. *W planie pracy nie ujęto tego kierunku ponieważ nie dotyczy on szkół gimnazjalnych. Symbol P.K. Priorytety ujęte w Planie Nadzoru Pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 (zgodnie z kierunkami realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego Ministra Edukacji Narodowej) : : Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. : Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. P.K.3: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 3

4 OBSZARY PRACY I PLANOWANY PODZIAŁ ZADAŃ Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny 2015/2016: Uzupełnić o działania po ujednoliceniu z planem wychowawczym i profilaktycznym!!! BADANIA WEWNĄTRZSZKOLNE RODZAJ BADANIA PRZEDMIOT BADANIA PRIORYTET POLITYKI DIAGNOZY (np. na wejściu) Diagnoza wychowawcza Test inteligencji wielorakich H. Gardnera w klasach I Diagnoza dydaktyczna Test kompetencji przyrodniczych w klasach I Diagnoza dydaktyczna Test kompetencji językowych z języka angielskiego w klasach I OŚWIATOWEJ KOORDYNATOR (osoba odpowiedzialna) J. Franczak oraz wychowawcy klas I J. Franczak I.Smuła oraz nauczyciele języka angielskiego wrzesień TERMIN (miesiąc) Diagnoza psychologiczno- pedagogiczna dotycząca sytuacji rodzinnej w klasach I P.MEN 1 R. Polańska, A. Szostak BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA ANALIZY EGZAMINÓW Język polski klasy II W. Figura maj Język angielski klasy II D. Konca Język niemiecki klasy I i II K. Wojcieszak Chemia klasy I I.Sikora Fizyka klasy I M. Niewiadomska Matematyka klasy II I.Lounis maj/czerwiec EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA J. Franczak październik JĘZYK POLSKI P.K. 3 M. Liszka 4

5 GIMNAZJALNYCH HISTORIA I WOS B. Wilczak MATEMATYKA A.Rams - Gala PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE: Koordynator: CAŁOŚĆ Biologia J. Franczak Chemia D. Sikora Fizyka M. Niewiadomska Geografia R. Zaucha ANALIZY EGZAMINÓW PRÓBNYCH EWALUACJA WEWNĘTRZNA JĘZYK ANGIELSKI V. Nowak JĘZYK NIEMIECKI M. Styczeń CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA M. Niewiadomska Po egzaminach CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA próbnych CZĘŚĆ JĘZYKOWA PRZEDMIOT EWALUACJI WYBRANY PRZEZ RADĘ J. Franczak Do końca maja PEDAGOGICZNĄ INNE Analiza procesu edukacyjnego z elementami Oceniania Kształtującego (autoanaliza nagranych fragmentów zajęć) J. Franczak Raz na kwartał 1. Analiza efektów edukacyjnych na podstawie świadectw 2. Analiza predyspozycji uczniów oraz zaleceń do pracy dydaktyczno - wychowawczej na podstawie opinii oraz orzeczeń PPP A. Szostok, R. Polańska 5

6 RODZAJ Z UCZNIEM SŁABYM (zajęcia wyrównawcze) Z UCZNIEM ZDOLNYM (przygotowania do konkursów/olimpiad) KIERUNEK/ PRIORYTET POLITYKI OŚWIATOWEJ PK 1 PK 2 PK 1 PK 2 Język polski Język angielski Język niemiecki Historia Matematyka Fizyka Chemia Język polski Język angielski Język niemiecki Historia Historia i WOS Muzyka ZAJĘCIA DODATKOWE PRZEDMIOT/ NAZWA OSOBA PROWADZĄCA M. Liszka K. Jaszcza W. Figura D. Chucherko V. Nowak D. Konca M. Synowiec A.Gawron K. Wojcieszak A.Zamorska J. Cholewa klasy: I i II I.Lounis M. Niewiadomska D. Sikora M. Liszka W. Figura D. Chucherko V. Nowak D. Konca I.Smuła A.Gawron M. Synowiec K. Wojcieszak A.Zamorska B. Wilczak B. Łukasik 6

7 PRZEDMIOTOWE I TEMATYCZNE KOŁA ZAINTERESOWAŃ P.MEN 3 Matematyka A.Rams Gala Fizyka M. Niewiadomska Chemia D. Sikora Biologia J. Franczak Wychowanie - fizyczne D. Trzepałka E. Smolicha Koło polonistyczne (dziennikarskie) PM 3 M. Liszka Koło dyskusyjne PM 3 B. Słabicka Koło teatralne PM3 K. Szumowska- Jaszcza Anglojęzyczne koło teatralne Klub języka francuskiego z elementami matematyki I.Smuła I.Lounis Koło historyczne PM 3 A.Zamorska, B. Wilczak Klub ekologiczno turystyczny PM 4 J. Franczak, R. Zaucha Koło biblijne Koło katechetyczne o. T. Gali A.Jurczyszyn-Soboń Szkolny Klub Charytatywno Wolontariacki I.Smuła, K.Wojcieszak, A. Zamorska, J.Franczak Koło plastyczne A. Bekman INNE: 1. Konsultacje PK 1 PK 2 2. Repetytoria egzaminacyjne PK 1 PK 2 Język angielski Matematyka Biologia Język polski Język angielski 7 I.Smuła A.Rams - Gala J. Franczak K. Szumowska - Jaszcza V. Nowak

8 Język niemiecki Historia i Wos Biologia D. Chucherko B. Wilczak, A. Zamorska J. Franczak NAZWA/TEMATYKA/ZAKRES KONKURSU KIERUNEK/ PRIORYTET POLITYKI OŚWIATOWEJ KONKURSY SZKOLNE FORMA/SPOSÓB ADRESACI (dla kogo?) KOORDYNATOR (osoba odpowiedzialna) TERMIN (miesiąc) Szkolny Konkurs na recenzję książki Ale Hit Konkurs Ortograficzny P.MEN 3 recenzja dyktando szkolne??? Klasy I, II, III W. Figura październik/listopad luty/marzec Szkolny Konkurs anglojęzyczny Scarry Story opowiadanie klasy I, II, III I.Smuła październik Szkolny Konkurs Krajoznawczy Austria Szkolny Konkurs Leksykalno- Gramatyczny z j niemieckiego i angielskiego PK 1 konkurs drużynowy klasy I,II klasy III K. Wojcieszak K. Wojcieszak I semestr II semestr 8

9 Szkolny Konkurs Fotograficzny: Kolory Jesieni oraz Kocham zwierzaki konkurs indywidualny klasy I, II, III I.Smuła B. Słabicka październik NAZWA/TEMATYKA/ZAKRES KONKURSU KONKURSY OGÓLNPOLSKIE/WOJEWÓDZKIE/POWIATOWE/MIĘDZYSZKOLNE KIERUNEK/ PRIORYTET POLITYKI OŚWIATOWEJ Wojewódzki Konkurs z języka polskiego P.MEN 3 FORMA/SPOSÓB eliminacje szkolne ADRESACI (dla kogo?) klasy III KOORDYNATOR (osoba odpowiedzialna) nauczyciele j. polskiego TERMIN (miesiąc) październik Wojewódzki Konkurs z języka angielskiego Konkurs z języka angielskiego FOX VII Regionalny Konkurs Zadań Literackich w języku angielskim I ty możesz zostać Noblistą P.MEN 3 eliminacje szkolne klasy I, II I III klasy III I.Smuła V. Nowak D. Konca listopad? marzec luty Wojewódzki Konkurs z języka niemieckiego XII edycja konkursu DaF-Kenner DaF-Kenner in den DACHL-Ländern. eliminacje szkolne wydawnictwo PWN klasy III klasy II, III nauczyciele j. niemieckiego K. Wojcieszak listopad styczeń-maj 9

10 Wojewódzki Konkurs z Historii I Wos-u eliminacje szkolne klasy III B. Wilczak A. Zamorska wrzesieńgrudzień Wojewódzki Konkurs z Biologii Z Biologią za Pan Brat eliminacje szkolne Pałac Młodzieży klasy I, II, III J. Franczak zgodnie z terminarzem zewnętrznym Wojewódzki Konkurs z Matematyki Ogólnopolski Konkurs Matematyczny MULTITEST (CES) Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia (CES) Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR eliminacje szkolne klasy III klasy I, II, III klasy I, II, III I.Lounis A. Gala J. Cholewa listopad marzec marzec Wojewódzki Konkurs z Chemii eliminacje szkolne klasy III D. Sikora listopad Wojewódzki Konkurs z Fizyki eliminacje szkolne klasy III M. Niewiadomska listopad Wojewódzki Konkurs z Geografii eliminacje szkolne R. Zaucha listopad 10

11 Międzyszkolne Zawody Sportowe Sztafetowe Biegi Przełajowe dla dziewcząt i chłopców Wojewódzki Konkurs Biblijny eliminacje szkolne E. Smolicha październik Klasy I, II, III marzec D. Trzepałka wrzesień październik eliminacje szkolne Klasy I, II, III o. T. Gali październik NAZWA/TEMATYKA/ZAKRES KONKURSU Organizacja Powiatowego Konkursu Plastycznego "Stop Dopalaczom" KONKURSY POWIATOWE (MIEJSKIE) ORGANIZOWANE PRZEZ NASZĄ SZKOŁĘ KIERUNEK/ PRIORYTET POLITYKI OŚWIATOWEJ FORMA/SPOSÓB ADRESACI (dla kogo?) Konkurs indywidualny Gimnazja z terenu Katowic KOORDYNATOR (osoba odpowiedzialna) A.Zamorska A. Bekman TERMIN (miesiąc) I półrocze Organizacja Powiatowego Konkursu Fotograficznego Tajemnicze Katowice/ Tajemnice naszego miasta Organizacja Powiatowego Konkursu "Korfanty i Katowice" Organizacja Powiatowego Konkursu Plastyczno - Fotograficznego Zwiastuny Wiosny z okazji Dnia Ziemi 22 kwietnia 2016 Konkurs indywidualny???? 11 Szkoły z terenu Katowic Konkurs drużynowy Szkoły Podstawowe i Gimnazja z terenu Katowic Konkurs indywidualny II kategorie: - prace plastyczne -prace fotograficzne 2 etapy: - etap 1: wykonanie indywidualnych prac Szkoły Podstawowe i Gimnazja z terenu Katowic i miast ościennych B. Słabicka I. Smuła A.Zamorska B.Wilczak J. Franczak A. Bekman??? kwiecień luty/marzec/ kwiecień: luty: organizacja marzec: etap 1 kwiecień:

12 plastycznych oraz fotograficznych przez uczniów ze zgłoszonych szkół oraz praca międzyszkolnego jury wg ustalonych kryteriów (po trzy miejsca w każdej kategorii) - etap 2: internetowe głosowanie młodzieży na faceeboku celem wyłonienia nagrody publiczności w każdej z kategorii, zorganizowanie wystaw prac - stacjonarnej w Gimnazjum nr 1 oraz wirtualnej na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 oraz uruchomionej stronie konkursowej Faceeboka etap 2 oraz ogłoszenie wyników oraz wystawy prac DYSKOTEKI IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE RODZAJ NAZWA UROCZYSTOŚCI/IMPREZY KIERUNEK/ PRIORYTET POLITYKI Kalendarz i organizacja dyskotek Oprawa muzyczna i nagłośnienie OŚWIATOWEJ KOORDYNATOR (osoba odpowiedzialna) Opiekun samorządu szkolnego Radosław Zaucha TERMIN Zgodnie z kalendarzem w czasie dyskotek 12

13 AKADEMIE I UROCZYSTOŚCI PAŃSTWOWE Rozpoczęcie roku szkolnego M. Liszka K. Szumowska-Jaszcza wrzesień 11 listopada- akademia B. Wilczak listopad Oprawa muzyczna w zależności od potrzeb B. Łukasik wg potrzeb Oprawa plastyczna i dekoracje w zależności od potrzeb A. Bekman wg potrzeb DZIEŃ PATRONA SZKOŁY - 20 kwietnia Korfanty- Gra Miejska Finał organizowanego przez naszą szkołę Powiatowego Konkursu "Korfanty i Katowice" B. Wilczak kwiecień A.Zamorska B.Wilczak DZIEŃ ZIEMI - 22 kwietnia Akcja "Posprzątaj świat wokół siebie" w ramach Dnia Ziemi Finał organizowanego przez naszą szkołę Powiatowego Konkursu Plastyczno - Fotograficznego Zwiastuny Wiosny z okazji Dnia Ziemi : - stacjonarna wystawa prac w Gimnazjum nr 1, - wirtualna wystawa prac na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 oraz uruchomionej stronie konkursowej Faceeboka J. Franczak kwiecień J. Franczak A. Bekman 13

14 IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE (wynikające z kalendarza, np. dzień chłopca, itp.) DOPISAĆ imprezy z planu pracy Samorządu Szkolnego IMPREZY SPORTOWE Dzień Sportu D. Trzepałka E. Smolicha czerwiec INNE Wybory do Samorządu Uczniowskiego I. Smuła wrzesień Wybory do Parlamentu -Młodzi Głosują B. Wilczak październik Dzień Języków Obcych I. Smuła-nauczyciele j. obcych maj Rajd Gimnazjalisty dla klas I R. Zaucha wrzesień Wyjazd do Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu dla K. Szumowska -Jaszcza październik klas III Komers - bal trzecioklasistów na zakończenie szkoły Wychowawcy klas III czerwiec 14

15 NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA PROJEKTY EDUKACYJNE ZAKRES/TEMATYKA PROJEKTU KIERUNEK/ PRIORYTET POLITYKI OŚWIATOWEJ TERMIN (miesiące od do.) DANUTA SIKORA SZKOLNY KOORDYNATOR PROJEKTÓW ROK SZKOLNY 2015/16 Wioletta Figura 1. Sylwetki polskich laureatów Nagrody Nobla październik - marzec 2. Różne kreacje postaci detektywa w literaturze P.MEN 3 Krystyna Szumowska Jaszcza Magdalena Liszka 1. Teatr w życiu młodzieży styczeń - czerwiec Danuta Konca 1. Wpływ krajów anglosaskich na współczesny świat Violeta Nowak 1. Journalism touch, it, experience it dziennikarstwo doświadcz odkryj 2. Roaring twenties szalone lata dwudzieste w Ameryce październik - kwiecień Iwona Smuła 1. Hity filmowe oparte na komiksach 2. Tajemnicze stworzenia z mitów, legend, książek i gier 3. Znani Ślązacy w Europie i na Świecie 4. Multimedialny pamiętnik Tediego zabawna historia naszej szkoły i miasta po angielsku P.MEN 3 październik - kwiecień 15

16 Magdalena Ziaja 1. Słowniczek obrazkowy praca plastyczno - językowa Agnieszka Zamorska 1. Nieznana historia Katowic w 150 urodziny miasta październik - kwiecień październik - marzec Barbara Wilczak Iwona Lounis 1. Wynalazki Leonarda Da Vinci 2. Moda XVI, XVII i XVIII wieku 1. Geometria wokół nas 2. Powtórka przed sprawdzianem gra dydaktyczna Małgorzata Niewiadomska 1. Ekologiczne sposoby wytwarzania energii Danuta Sikora 1. Co to jest ph? 2. Ochrona środowiska w domu i w szkole Justyna Franczak 1. Ochrona środowiska w domu i w szkole 2. Ciało człowieka bez tajemnic listopad - kwiecień 16

17 Katarzyna Wojcieszak 1. Pozostałości języka niemieckiego w gwarze śląskiej 2. Śladami zamków Ludwika XVI - Bawaria październik - kwiecień Marta Synowiec 1. Made In Germany znane firmy niemieckie i ich produkty na światowym rynku Anita Bekman 1. Żywe obrazy AKCJE SPOŁECZNE, EKOLOGICZNE I CHARYTATYWNE RODZAJ ZAKRES/NAZWA AKCJI KIERUNEK/ PRIORYTET POLITYKI OŚWIATOWEJ ZBIÓRKI Zbiórka darów dla Schroniska dla Zwierząt KOORDYNATOR (osoba odpowiedzialna) A. Zamorska J. Franczak K. Wojcieszak TERMIN (miesiąc) październik- styczeń Zbiórka surowców wtórnych: makulatura, kardridże, baterie J. Franczak cały rok Zbiórka nakrętek K. Wojcieszak A. Zamorska cały rok 17

18 Akcja 3 cukierki dla dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno- Wychowawczego przy Stowarzyszeniu POMOC A. Jurczyszyn-Soboń listopad-grudzień Akcja Okuliści dla Afryki - zbiórka używanych okularów cały rok Akcja Każdy znaczek wspiera misje - znaczek pocztowy cały rok KONCERTY Koncert Charytatywny I. Smuła K. Wojcieszak B. Łukasik II semestr Koncert Kolęd KIERMASZE Kiermasz podręczników dla klas III A. Słabicka czerwiec Kiermasz ozdób świątecznych K. Wojcieszak I. Smuła grudzień/marzec KAWIARENKI Kawiarenki podczas zebrań z rodzicami lub w trakcie Koncertu Charytatywnego- Koło Charytatywno-Wolontariackie I. Smuła K. Wojcieszak cały rok 18

19 INNE Akcja Słowo Pokrzepienia - przygotowywanie zakładek ze słowem Bożym dla chorych A. Jurczyszyn-Soboń cały rok Akcja Adwentowy Dar - wykonywanie kartek świątecznych dla chorych i samotnych z parafii NSPJ Akcja Wielkanocna Kartka - wykonywanie kartek wielkanocnych i przekazanie ich chorym z parafii NSPJ w Katowicach Akcja Podaruj serce - dla pacjentów w szpitalu w Bogucicach adwent Wielki Post cały rok Akcja "Posprzątaj świat wokół siebie" w ramach Dnia Sprzątania Świata Akcja "Posprzątaj świat wokół siebie" w ramach Dnia Ziemi R. O. J. Franczak wrzesień kwiecień 19

20 RODZAJ WSPÓŁPRACY POZYSKIWANIE SPONSORÓW I ŚRODKÓW POZYSKIWANIE PARTNERÓW (szkół, instytucji, rodziców, itp.) do współpracy w zakresie DYDAKTYCZNYM WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM I RODZICAMI SPOSÓB I FORMY WSPÓŁPRACY Pozyskiwanie sponsorów dla zbiór biblioteki szkolnej Współpraca z Filharmonią Śląską- Program Młoda Filharmonia Współpraca z Katedrą Dydaktyki Biologii- UŚ: 1) zajęcia organizowane przez pracowników naukowych i studentów na WBiOŚ, UŚ (np. "Noc Biologów", "Dzień roślin", "Spotkania z nauką". itp.); 2) Szkoła ćwiczeń - obserwacje lekcji biologii oraz prowadzenie zajęć przez studentów w obecności pracowników Zakładu Dydaktyki Biologii UŚ Współpraca ze Śląskim Ogrodem Zoologicznym: Prelekcje pracowników ZOO oraz szkolne zajęcia warsztatowe dla wszystkich klas I lub II (w zależności od stopnia realizacji pp w tych klasach) połączone z projektem realizowanym w ramach lekcji biologii oraz plenerem plastycznym Współpraca z Instytutem Goethego KIERUNEK/ PRIORYTET POLITYKI OŚWIATOWEJ P.MEN 3 KOORDYNATOR (osoba odpowiedzialna) B.Słabicka TERMIN (częstotliwość) W miarę możliwości B. Łukasik Styczeń/marzec/kwiecień 2016 J.Franczak J. Franczak A. Bekman Wrzesień/czerwiec Koniec maja/początek czerwca K. Wojcieszak Wrzesień/czerwiec Erasmus Plus- współpraca z Agencją Narodową w Warszawie V.Nowak Luty/marzec Program Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej - Kino Światowid w Katowicach I.Smuła Październik/maj 20

21 POZYSKIWANIE PARTNERÓW (szkół, instytucji, rodziców, itp.) do współpracy w zakresie WYCHOWAWCZYM POZYSKIWANIE PARTNERÓW (szkół, instytucji, rodziców, itp.) do współpracy w zakresie realizacji IMPREZ I UROCZYSTOŚCI Prelekcje dot. Pierwszej pomocy- MKP Profilaktyka w zakresie prawa cywilnego, karnego oraz kodeksu wykroczeń Kurs Nowe Życie dla rodziców kandydatów do bierzmowania- parafia NSPJ w Katowicach Pozyskiwanie wykonawców i darczyńców do Koncertu Charytatywnego A.Gawron Październik/maj o. T. Gali Październik 2015 I.Smuła Wrzesień/styczeń INNE Powołanie zespołu zadaniowego do współpracy z rodzicami Dyrektor Szkoły mgr. P. Miksztal Sierpień 2015r. 21

22 KIERUNEK/PRIORYTET POLITYKI OŚWIATOWEJ: ; P. MEN 1 DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I ANTYDYSKRYMINACYJNE SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TEMATYKA FORMA/SPOSÓB ODBIORCY (klasa, grupy) KOORDYNATOR (osoba odpowiedzialna) TERMIN (miesiąc) Agresji i przemocy- Nie! Warsztaty 4h klasy I na lekcjach wdż A. Zamorska I semestr Teatr Profilaktyczny spektakl klasy I-III M.Liszka K.Szumowska- Jaszcza I semestr Smak Życia - debata o dopalaczach warsztaty R.Polańska I semestr 22

23 Program Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Milanówku (prof. Mariusz Jędrzejko) warsztaty młodzież, nauczyciele, rodzice A. Szostok R.Polańska I i II semestr KIERUNEK/PRIORYTET POLITYKI OŚWIATOWEJ: ; P. MEN 1 DZIAŁANIA SPRZYJAJĄCE PROFILAKTYCE DLA RODZICÓW (pedagogizacja) Teatr Profilaktyczny TEMATYKA FORMA/SPOSÓB ODBIORCY (klasa, grupy) KOORDYNATOR (osoba odpowiedzialna) spektakl rodzice M.Liszka K.Szumowska- Jaszcza TERMIN II semestr 23

24 KIERUNEK/PRIORYTET POLITYKI OŚWIATOWEJ: ; P. MEN 1 PROMOWANIE EDUKACJI I DZIAŁAŃ SZKOŁY FORMA PROMOCJI AKTUALIZOWANIE STRONY WWW. SPOSÓB DZIAŁANIA (co i jak chcemy zrobić?) Aktualizacja strony Pisanie sprawozdań z Działań Klubu Charytatywno- Wolontariackiego i przeprowadzanych konkursów KOORDYNATOR (osoba odpowiedzialna) J.Cholewa I.Smuła, K.Wojcieszak TERMIN (częstotliwość) Cały rok INFORMACJE PROMOCYJNE DO WYKORZYSTANIA Opracowywanie aktualizacji informacji o wydarzeniach szkolnych "od zebrania do zebrania"- ze strony internetowej ( "przypominajka" rozdawana wychowawcom klas przed zebraniami J.Franczak Każdorazowo przed zebraniem 24

25 PODCZAS ZEBRAŃ Z RODZICAMI z rodzicami) Informacja o aktualnych działaniach Klubu Charytatywno- Wolontariackiego I.Smuła K.Wojcieszak Każdorazowo przed zebraniem WIZUALIZACJA SUKCESÓW I INFORMACJI NA TERENIE SZKOŁY Opieka nad gazetką Klubu Charytatywno-Wolontariackiego oraz gazetki anglo- i niemieckojęzycznej I.Smuła K.Wojcieszak Cały rok 25

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012. Rada pedagogiczna wso, statut szkoły. Integracja klasa 1a. Rada pedagogiczna zatwierdzenie planów pracy

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012. Rada pedagogiczna wso, statut szkoły. Integracja klasa 1a. Rada pedagogiczna zatwierdzenie planów pracy WRZESIEŃ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 11/12 1 Inauguracja roku szkolnego 11/12 2 6 Test na wejście język niemiecki. 8 Rada pedagogiczna wso, statut szkoły. Integracja klasa 1a. 9 Integracja klasa 1c. 12 Integracja

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa

Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa 1 Plan prezentacji 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowany w oparciu o: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Terminarz roku szkolnego 2015/ 2016 obowiązujący w ZSO w Bielawie

Terminarz roku szkolnego 2015/ 2016 obowiązujący w ZSO w Bielawie wrzesień GŁÓWNE TERMINY EGZAMINY I KLASYFIKACJE RADY PEDAGOGICZNE - główna tematyka, odpowiedzialni ZEBRANIA Z RODZICAMI 1.09.15 rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych do 20.09.15 złożenie

Bardziej szczegółowo

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 27 28 sierpnia 2015 Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Oceniając informuję, motywuję, pomagam Opracowanie: Janusz Korzeniowski

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK 2016/2017 A) Systematyczne włączanie rodziców w organizację pracy szkoły oraz proces edukacyjny własnych dzieci. Aktywizowanie działalności Rady Rodziców. 1. Organizowanie imprez

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014

KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014 KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014 Data 30.08.2013 Uroczystość / konkurs Konferencja Rady Pedagogicznej, inauguracja roku szkolnego 2013/14 02.09. 2013 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 12.09.2013

Bardziej szczegółowo

Sposób dokumentacji odpowiedzialne 1. Organizacja pracy zespołu: -omówienie zasad współpracy; -określenie zadań do realizacji w roku

Sposób dokumentacji odpowiedzialne 1. Organizacja pracy zespołu: -omówienie zasad współpracy; -określenie zadań do realizacji w roku PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CELE DZIAŁANIA ZESPOŁU: -poprawa efektów nauczania i uczenia się -kształcenie umiejętności i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PODSTAWY PLANOWANYCH ZADAŃ 1. Art. 33 w zw. z 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO na rok szkolny 2011/2012

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO na rok szkolny 2011/2012 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO na rok szkolny 2011/2012 W skład zespołu matematyczno - przyrodniczego działającego przy Gimnazjum w Teresinie wchodzą : matematyki, fizyki, chemii, biologii,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W STARYCH KOBIAŁKACH. Rok szkolny 2016/2017

KONCEPCJA ROZWOJU ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W STARYCH KOBIAŁKACH. Rok szkolny 2016/2017 KONCEPCJA ROZWOJU ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W STARYCH KOBIAŁKACH Rok szkolny 2016/2017 Przedstawiona poniżej Koncepcja Rozwoju Zespołu Oświatowego w Starych Kobiałkach jest efektem pracy zespołu nauczycieli

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Terminarz roku szkolnego 2014/ 2015 obowiązujący w ZSO w Bielawie

Terminarz roku szkolnego 2014/ 2015 obowiązujący w ZSO w Bielawie wrzesień Miesiąc GŁÓWNE TERMINY EGZAMINY I KLASYFIKACJE RADY PEDAGOGICZNE - główna tematyka, odpowiedzialni ZEBRANIA Z RODZICAMI 1.09.14 rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych do 20.09.14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2015. z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Środzie Wielkopolskiej

ZARZĄDZENIE NR 12/2015. z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Środzie Wielkopolskiej ZARZĄDZENIE NR 12/2015 z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej w sprawie planu nadzoru pedagogicznego Działając na podstawie 21 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Priorytety na rok szkolny 2015/2016

Priorytety na rok szkolny 2015/2016 Plan opracowano na podstawie: 1. programu wychowawczego, profilaktyki 2. wniosków z ewaluacji, nadzoru pedagogicznego Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 8.2015 z dnia 14.09.2015 rok PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna:

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BŁĘDOWIE NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BŁĘDOWIE NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BŁĘDOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Cele I. Utrzymanie odpowiedniego poziomu nauczania oraz wspieranie rozwoju dziecka młodszego w kolejnych etapach edukacyjnych 1.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Cele do zrealizowania Stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i do dalszego etapu Edukacji.

Cele do zrealizowania Stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i do dalszego etapu Edukacji. Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

I. POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW Sposoby realizacji

I. POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW Sposoby realizacji Lp. zadania I.1 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych. I.2 I.3 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni 1.Analiza wyników egzaminów zewnętrznych. I. POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH GIMNAZJUM IM. KS. ZDZISAWA PESZKOWSKIEGO W KRĄŻKOWACH ROK SZKOLNY 2015/2016

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH GIMNAZJUM IM. KS. ZDZISAWA PESZKOWSKIEGO W KRĄŻKOWACH ROK SZKOLNY 2015/2016 KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH GIMNAZJUM IM. KS. ZDZISAWA PESZKOWSKIEGO W KRĄŻKOWACH ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA - CZYNNOŚCI TERMINY ODPOWIEDZIALNI WRZESIEŃ Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS IV - VI w roku szkolnym 2013/2014. L.p. Tematyka spotkań Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS IV - VI w roku szkolnym 2013/2014. L.p. Tematyka spotkań Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS IV - VI w roku szkolnym 2013/2014 L.p. Tematyka spotkań Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni 1. Organizacja pracy zespołu - Zaplanowanie zdań zespołu przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez szkolnych. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. w roku szkolnym 2012/2013

Kalendarz imprez szkolnych. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. w roku szkolnym 2012/2013 Termin realizacji Kalendarz imprez szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie w roku szkolnym 2012/2013 Rodzaj uroczystości sposób realizacji Odpowiedzialni Wrzesień Uroczystość rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015r. SNP.551.8.2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Mazowiecki Kurator Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Czaszynie na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Czaszynie na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej w Czaszynie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK

KALENDARZ IMPREZ W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK KALENDARZ IMPREZ W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 TERMIN NAZWA IMPREZY ODPOWIEDZIALNI WRZESIEŃ Wybory do Samorządu Uczniowskiego Konkurs o tytuł Mistrza Ortografii ZSMS (eliminacje klasowe) R. Sobina, I. Zmuda,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2012/2013 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Sulechowie Data obowiązywania od 1 września 2012 r. Podstawa prawna: Art. 33, 39

Bardziej szczegółowo

do deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego 8. Dyskoteka szkolna z okazji Dnia Chłopca Samorząd uczniowski (śr.) 9.

do deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego 8. Dyskoteka szkolna z okazji Dnia Chłopca Samorząd uczniowski (śr.) 9. Rada Pedagogiczna,wrzesień 2015r. Układali kalendarz: Iwona Smoliniec, Włodzimierz Hałan Kalendarz na rok szkolny 2015/2016 Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim Wydarzenie Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Terminarz roku szkolnego 2016/ 2017 obowiązujący w ZSO w Bielawie

Terminarz roku szkolnego 2016/ 2017 obowiązujący w ZSO w Bielawie wrzesień Ć GŁÓWNE TERMINY EGZAMINY I KLASYFIKACJE RADY PEDAGOGICZNE - główna tematyka, odpowiedzialni ZEBRANIA Z RODZICAMI 1.09.16 rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych do 20.09.16 złożenie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W GORĘCZYNIE

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W GORĘCZYNIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W GORĘCZYNIE SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ZIEMI KASZUBSKIEJ GIMNAZJUM PUBLICZNE IM. ZIEMI KASZUBSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Przedstawiony Radzie Pedagogicznej Zespołu

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2015

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2015 KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 WYDARZENIE Rozpoczęcie roku szkolnego kl. 0 I kl. II-VI Sprzątanie świata OSOBY ODPOWIEDZIALNE H. Studzińska A. Wojciechowska A. Skorupska A. Pałamar

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI W WOJSCE Przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2014r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Załącznik do zarządzenia nr 30/2015

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU 2015/2016 DLA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIĘDZYRZECZU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU 2015/2016 DLA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIĘDZYRZECZU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU 2015/2016 DLA SPECJALNEGO OŚRODKA KOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIĘDZYRZECZU Podstawa prawna 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W skład Zespołu matematyczno działającego przy Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich wchodzą nauczyciele matematyki: Urszula Cieśla, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SALEZJAŃSKIEGO GIMNAZJUM I SALEZJAŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM

PLAN PRACY SALEZJAŃSKIEGO GIMNAZJUM I SALEZJAŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM PLAN PRACY SALEZJAŃSKIEGO GIMNAZJUM I SALEZJAŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Podstawa prawna: w roku szkolnym 2015/2016 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2017/2018

Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2017/2018 Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2016/2017

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2016/2017 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2016/2017 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik nr do Protokołu nr. z zebrania RP w dniu. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Podstawa prawna opracowania Koncepcji: a)

Bardziej szczegółowo

Kalendarz, apele i uroczystości w roku szkolnym 2015/2016

Kalendarz, apele i uroczystości w roku szkolnym 2015/2016 1 Kalendarz, apele i uroczystości w roku szkolnym 2015/2016 Lp. Zadania Terminy Realizatorzy Uwagi I 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2015/2016. Podstawa prawna:

Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2015/2016. Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 25 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (poz.1270) 1) Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Żędowicach. na rok szkolny 2016/2017:

Plan pracy Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Żędowicach. na rok szkolny 2016/2017: Plan pracy Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Żędowicach na rok szkolny / Plan opracowany został na podstawie: 1.Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny /. 2.Planu nadzoru

Bardziej szczegółowo

szkoła kładzie nacisk na doskonalenie procesu kształcenia, w szkole respektowane są normy społeczne, przyjazna atmosfera, świetne warunki lokalowe i

szkoła kładzie nacisk na doskonalenie procesu kształcenia, w szkole respektowane są normy społeczne, przyjazna atmosfera, świetne warunki lokalowe i szkoła kładzie nacisk na doskonalenie procesu kształcenia, w szkole respektowane są normy społeczne, przyjazna atmosfera, świetne warunki lokalowe i mała liczebność klas szkoła cieszy się popularnością

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2013

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2013 KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY /2014 WYDARZENIE Rozpoczęcie roku szkolnego kl. 0-I OSOBY ODPOWIEDZIALNE D. Rajman TERMIN REALIZACJI Wrzesień UWAGI kl. II-VI Sprzątanie świata D. Rajman Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015 Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015 Przedstawiony: Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 r. 1 ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁAGUSZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012

PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁAGUSZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012 PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁAGUSZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012 Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Efektywne zarządzanie szkołą 1. Dokonanie zmian w statucie (ocenianie

Bardziej szczegółowo

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI DODATKOWYCH - ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI DODATKOWYCH - ROK SZKOLNY 2015/2016 CZYNNOŚCI DODATKOWE PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI DODATKOWYCH - ROK SZKOLNY 2015/2016 1. L.P NAUCZYCIEL CZYNNOŚCI DODATKOWYCH Antczak Aleksandra - lider zespołu przedmiotowego matematyczno - przedmiotowego matematyka

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok 2012/13

Plan pracy szkoły na rok 2012/13 (Zał 1.) Lp. Zadanie do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania Kształcenie 1 2 Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku szkolnym programów nauczania pod kątem zgodności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 Standard (zgodnie z koncepcją pracy szkoły) Sposoby realizacji zadań, potwierdzających realizację standardu Odpowiedzialni Termin realizacji W szkole pracują

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 1. DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO Termin rozpoczęcia roku szkolnego - 03.09.2012 Termin zakończenia roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Priorytet. Kierunek 1. Kierunek 2. Kierunek 3. Kierunek 4. Wsparcie finansowe

Priorytet. Kierunek 1. Kierunek 2. Kierunek 3. Kierunek 4. Wsparcie finansowe Priorytet Kierunek 1. Kierunek 2. Kierunek 3. Minister Edukacji Narodowej rok szkolny 2015/2016 ogłosiła Rokiem Otwartej Kierunek 1. Kierunek 2. Kierunek 3. Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Brodnicy

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Brodnicy Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Brodnicy WRZESIEŃ 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 1 1 Sprzątanie świata Sprzątanie świata Sprzątanie świata 1 2 Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY I. DYDAKTYKA Priorytet MEN 1. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO na rok szkolny 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO na rok szkolny 2012/2013 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO na rok szkolny 2012/2013 W skład zespołu matematyczno - przyrodniczego działającego przy Gimnazjum w Teresinie wchodzą : matematyki, fizyki, chemii, biologii,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W GIEDLAROWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA 2014-09-12 Zadania wynikające z rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego PODSTAWA PRAWNA ZAPLANOWANIA ZADAŃ NA ROK SZK.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Cele do zrealizowania: stwarzanie warunków sprzyjających uczeniu się, przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2016/2019

PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2016/2019 PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2016/2019 DYDAKTYKA 1 Podejmowanie działań wpływających na podniesienie efektów kształcenia oraz wyników sprawdzianów zewnętrznych 1. Badanie wyników nauczania poprzez udział w diagnozach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W LEŚNICY ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W LEŚNICY ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W LEŚNICY ROK SZKOLNY 2015/2016 Wrzesień Skompletowanie szkolnego zestawu programów nauczania oraz planów pracy w oparciu o podstawę programową,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu. na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu. na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Roczny Plan Pracy Szkoły: PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 daje możliwość skutecznej realizacji wizji szkoły wpływa na organizację pracy umożliwia rozłożenie ciężaru zadań i zaangażowanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły (załącznik nr 1)

Roczny plan pracy szkoły (załącznik nr 1) Roczny plan pracy szkoły (załącznik nr 1) RPR Nazwa, numer szkoły SPOŁECZNE GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW Rok szkolny: 2016/2017 ADRES Ulica Chopina Nr 4 Kod pocztowy 8 2-5 0 0 Miejscowość Kwidzyn Województwo

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy. Szkoły Podstawowej. im. św. Jadwigi Śląskiej. w Żernikach Wrocławskich. w roku szkolnym 2015/2016

Plan Pracy. Szkoły Podstawowej. im. św. Jadwigi Śląskiej. w Żernikach Wrocławskich. w roku szkolnym 2015/2016 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich w roku szkolnym 2015/2016 Plan opracowany został na podstawie: 1. Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM lp Rodzaj imprezy lub działania APELE I SPOTKANIA INTEGRUJACE SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKĄ Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH L.p. Zadania do realizacji 1. Organizacja pracy zespołu w roku szkolnym 2014/2015 2. Przygotowanie oferty zajęć pozalekcyjnych odpowiadających oczekiwaniom uczniów w ramach godzin z art.42 KN, zajęć projektowych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku m 2014/2015 Plan pracy zespołu opracowała, na podstawie wniosków członków zespołu, przewodnicząca mgr Ewa Górniak Cele główne : 1. Dzielenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach Podstawa prawna: na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Nadzórpedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późń. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo