Plan pracy Gimnazjum im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. na rok szkolny 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan pracy Gimnazjum im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. na rok szkolny 2015/2016"

Transkrypt

1 Plan pracy Gimnazjum im. Wojciecha Korfantego w Katowicach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z z dnia 31 sierpnia 2015 r.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2012 r.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2015 r.), Statut Gimnazjum im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Plan opracowany został w oparciu o: 1. Koncepcję pracy Gimnazjum im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. 2. Wnioski z nadzoru pedagogicznego Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Katowicach z roku szkolnego 2014/ Rekomendacje sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2014/ Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/ Plan Nadzoru Pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016. Plan pracy Gimnazjum nr 1 jest spójny z koncepcją pracy szkoły, Programem Wychowawczym oraz Programem Profilaktycznym. Uwzględnia także wnioski z nadzoru Dyrektora Szkoły. 1

2 Cele ogólne: 1. Wzmacnianie bezpieczeństwa młodzieży w szkole i poza szkołą: - podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych zaplanowanych w planie wychowawczym i profilaktycznym szkoły, mających na celu eliminowanie zagrożeń (dopalacze, narkotyki i inne używki) oraz wzmocnienie właściwych zachowań młodzieży, - kontynuowanie treści z zakresu profilaktyki cyberprzemocy; promowanie bezpieczeństwa w sieci, - kształtowanie właściwych postaw i zachowań uczniów, respektowanie norm społecznych. 2. Wspomaganie rozwoju uczniów: - wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji dzięki szerokiej diagnostyce dydaktyczno - wychowawczej, - uwzględnianie wniosków z różnorodnych badań wewnątrzszkolnych ( w tym analizy egzaminu gimnazjalnego oraz rekomendacji wynikających z ewaluacji wewnętrznej), - mobilizowanie uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych, informowanie rodziców o udziale ich dzieci w tych zajęciach, - stymulowanie rozwoju uczniów poprzez ich udział w różnorodnych zajęciach, akcjach oraz inicjatywach szkolnych i środowiskowych, - zwrócenie szczególnej uwagi na rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz edukację matematyczną i przyrodniczą podczas realizacji projektów edukacyjnych oraz działań podejmowanych we współpracy ze środowiskiem. 3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej - upowszechnianie w różnych wymiarach. Znaczenie symboli używanych w tabeli zadań: Symbol Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły: "Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać z tego, co ją otacza". Symbol P.MEN Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 określone przez Ministra Edukacji Narodowej: P.MEN 1: Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. 2

3 P.MEN 2: Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.* P.MEN 3: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. : Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. *W planie pracy nie ujęto tego kierunku ponieważ nie dotyczy on szkół gimnazjalnych. Symbol P.K. Priorytety ujęte w Planie Nadzoru Pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 (zgodnie z kierunkami realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego Ministra Edukacji Narodowej) : : Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. : Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. P.K.3: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 3

4 OBSZARY PRACY I PLANOWANY PODZIAŁ ZADAŃ Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny 2015/2016: Uzupełnić o działania po ujednoliceniu z planem wychowawczym i profilaktycznym!!! BADANIA WEWNĄTRZSZKOLNE RODZAJ BADANIA PRZEDMIOT BADANIA PRIORYTET POLITYKI DIAGNOZY (np. na wejściu) Diagnoza wychowawcza Test inteligencji wielorakich H. Gardnera w klasach I Diagnoza dydaktyczna Test kompetencji przyrodniczych w klasach I Diagnoza dydaktyczna Test kompetencji językowych z języka angielskiego w klasach I OŚWIATOWEJ KOORDYNATOR (osoba odpowiedzialna) J. Franczak oraz wychowawcy klas I J. Franczak I.Smuła oraz nauczyciele języka angielskiego wrzesień TERMIN (miesiąc) Diagnoza psychologiczno- pedagogiczna dotycząca sytuacji rodzinnej w klasach I P.MEN 1 R. Polańska, A. Szostak BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA ANALIZY EGZAMINÓW Język polski klasy II W. Figura maj Język angielski klasy II D. Konca Język niemiecki klasy I i II K. Wojcieszak Chemia klasy I I.Sikora Fizyka klasy I M. Niewiadomska Matematyka klasy II I.Lounis maj/czerwiec EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA J. Franczak październik JĘZYK POLSKI P.K. 3 M. Liszka 4

5 GIMNAZJALNYCH HISTORIA I WOS B. Wilczak MATEMATYKA A.Rams - Gala PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE: Koordynator: CAŁOŚĆ Biologia J. Franczak Chemia D. Sikora Fizyka M. Niewiadomska Geografia R. Zaucha ANALIZY EGZAMINÓW PRÓBNYCH EWALUACJA WEWNĘTRZNA JĘZYK ANGIELSKI V. Nowak JĘZYK NIEMIECKI M. Styczeń CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA M. Niewiadomska Po egzaminach CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA próbnych CZĘŚĆ JĘZYKOWA PRZEDMIOT EWALUACJI WYBRANY PRZEZ RADĘ J. Franczak Do końca maja PEDAGOGICZNĄ INNE Analiza procesu edukacyjnego z elementami Oceniania Kształtującego (autoanaliza nagranych fragmentów zajęć) J. Franczak Raz na kwartał 1. Analiza efektów edukacyjnych na podstawie świadectw 2. Analiza predyspozycji uczniów oraz zaleceń do pracy dydaktyczno - wychowawczej na podstawie opinii oraz orzeczeń PPP A. Szostok, R. Polańska 5

6 RODZAJ Z UCZNIEM SŁABYM (zajęcia wyrównawcze) Z UCZNIEM ZDOLNYM (przygotowania do konkursów/olimpiad) KIERUNEK/ PRIORYTET POLITYKI OŚWIATOWEJ PK 1 PK 2 PK 1 PK 2 Język polski Język angielski Język niemiecki Historia Matematyka Fizyka Chemia Język polski Język angielski Język niemiecki Historia Historia i WOS Muzyka ZAJĘCIA DODATKOWE PRZEDMIOT/ NAZWA OSOBA PROWADZĄCA M. Liszka K. Jaszcza W. Figura D. Chucherko V. Nowak D. Konca M. Synowiec A.Gawron K. Wojcieszak A.Zamorska J. Cholewa klasy: I i II I.Lounis M. Niewiadomska D. Sikora M. Liszka W. Figura D. Chucherko V. Nowak D. Konca I.Smuła A.Gawron M. Synowiec K. Wojcieszak A.Zamorska B. Wilczak B. Łukasik 6

7 PRZEDMIOTOWE I TEMATYCZNE KOŁA ZAINTERESOWAŃ P.MEN 3 Matematyka A.Rams Gala Fizyka M. Niewiadomska Chemia D. Sikora Biologia J. Franczak Wychowanie - fizyczne D. Trzepałka E. Smolicha Koło polonistyczne (dziennikarskie) PM 3 M. Liszka Koło dyskusyjne PM 3 B. Słabicka Koło teatralne PM3 K. Szumowska- Jaszcza Anglojęzyczne koło teatralne Klub języka francuskiego z elementami matematyki I.Smuła I.Lounis Koło historyczne PM 3 A.Zamorska, B. Wilczak Klub ekologiczno turystyczny PM 4 J. Franczak, R. Zaucha Koło biblijne Koło katechetyczne o. T. Gali A.Jurczyszyn-Soboń Szkolny Klub Charytatywno Wolontariacki I.Smuła, K.Wojcieszak, A. Zamorska, J.Franczak Koło plastyczne A. Bekman INNE: 1. Konsultacje PK 1 PK 2 2. Repetytoria egzaminacyjne PK 1 PK 2 Język angielski Matematyka Biologia Język polski Język angielski 7 I.Smuła A.Rams - Gala J. Franczak K. Szumowska - Jaszcza V. Nowak

8 Język niemiecki Historia i Wos Biologia D. Chucherko B. Wilczak, A. Zamorska J. Franczak NAZWA/TEMATYKA/ZAKRES KONKURSU KIERUNEK/ PRIORYTET POLITYKI OŚWIATOWEJ KONKURSY SZKOLNE FORMA/SPOSÓB ADRESACI (dla kogo?) KOORDYNATOR (osoba odpowiedzialna) TERMIN (miesiąc) Szkolny Konkurs na recenzję książki Ale Hit Konkurs Ortograficzny P.MEN 3 recenzja dyktando szkolne??? Klasy I, II, III W. Figura październik/listopad luty/marzec Szkolny Konkurs anglojęzyczny Scarry Story opowiadanie klasy I, II, III I.Smuła październik Szkolny Konkurs Krajoznawczy Austria Szkolny Konkurs Leksykalno- Gramatyczny z j niemieckiego i angielskiego PK 1 konkurs drużynowy klasy I,II klasy III K. Wojcieszak K. Wojcieszak I semestr II semestr 8

9 Szkolny Konkurs Fotograficzny: Kolory Jesieni oraz Kocham zwierzaki konkurs indywidualny klasy I, II, III I.Smuła B. Słabicka październik NAZWA/TEMATYKA/ZAKRES KONKURSU KONKURSY OGÓLNPOLSKIE/WOJEWÓDZKIE/POWIATOWE/MIĘDZYSZKOLNE KIERUNEK/ PRIORYTET POLITYKI OŚWIATOWEJ Wojewódzki Konkurs z języka polskiego P.MEN 3 FORMA/SPOSÓB eliminacje szkolne ADRESACI (dla kogo?) klasy III KOORDYNATOR (osoba odpowiedzialna) nauczyciele j. polskiego TERMIN (miesiąc) październik Wojewódzki Konkurs z języka angielskiego Konkurs z języka angielskiego FOX VII Regionalny Konkurs Zadań Literackich w języku angielskim I ty możesz zostać Noblistą P.MEN 3 eliminacje szkolne klasy I, II I III klasy III I.Smuła V. Nowak D. Konca listopad? marzec luty Wojewódzki Konkurs z języka niemieckiego XII edycja konkursu DaF-Kenner DaF-Kenner in den DACHL-Ländern. eliminacje szkolne wydawnictwo PWN klasy III klasy II, III nauczyciele j. niemieckiego K. Wojcieszak listopad styczeń-maj 9

10 Wojewódzki Konkurs z Historii I Wos-u eliminacje szkolne klasy III B. Wilczak A. Zamorska wrzesieńgrudzień Wojewódzki Konkurs z Biologii Z Biologią za Pan Brat eliminacje szkolne Pałac Młodzieży klasy I, II, III J. Franczak zgodnie z terminarzem zewnętrznym Wojewódzki Konkurs z Matematyki Ogólnopolski Konkurs Matematyczny MULTITEST (CES) Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia (CES) Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR eliminacje szkolne klasy III klasy I, II, III klasy I, II, III I.Lounis A. Gala J. Cholewa listopad marzec marzec Wojewódzki Konkurs z Chemii eliminacje szkolne klasy III D. Sikora listopad Wojewódzki Konkurs z Fizyki eliminacje szkolne klasy III M. Niewiadomska listopad Wojewódzki Konkurs z Geografii eliminacje szkolne R. Zaucha listopad 10

11 Międzyszkolne Zawody Sportowe Sztafetowe Biegi Przełajowe dla dziewcząt i chłopców Wojewódzki Konkurs Biblijny eliminacje szkolne E. Smolicha październik Klasy I, II, III marzec D. Trzepałka wrzesień październik eliminacje szkolne Klasy I, II, III o. T. Gali październik NAZWA/TEMATYKA/ZAKRES KONKURSU Organizacja Powiatowego Konkursu Plastycznego "Stop Dopalaczom" KONKURSY POWIATOWE (MIEJSKIE) ORGANIZOWANE PRZEZ NASZĄ SZKOŁĘ KIERUNEK/ PRIORYTET POLITYKI OŚWIATOWEJ FORMA/SPOSÓB ADRESACI (dla kogo?) Konkurs indywidualny Gimnazja z terenu Katowic KOORDYNATOR (osoba odpowiedzialna) A.Zamorska A. Bekman TERMIN (miesiąc) I półrocze Organizacja Powiatowego Konkursu Fotograficznego Tajemnicze Katowice/ Tajemnice naszego miasta Organizacja Powiatowego Konkursu "Korfanty i Katowice" Organizacja Powiatowego Konkursu Plastyczno - Fotograficznego Zwiastuny Wiosny z okazji Dnia Ziemi 22 kwietnia 2016 Konkurs indywidualny???? 11 Szkoły z terenu Katowic Konkurs drużynowy Szkoły Podstawowe i Gimnazja z terenu Katowic Konkurs indywidualny II kategorie: - prace plastyczne -prace fotograficzne 2 etapy: - etap 1: wykonanie indywidualnych prac Szkoły Podstawowe i Gimnazja z terenu Katowic i miast ościennych B. Słabicka I. Smuła A.Zamorska B.Wilczak J. Franczak A. Bekman??? kwiecień luty/marzec/ kwiecień: luty: organizacja marzec: etap 1 kwiecień:

12 plastycznych oraz fotograficznych przez uczniów ze zgłoszonych szkół oraz praca międzyszkolnego jury wg ustalonych kryteriów (po trzy miejsca w każdej kategorii) - etap 2: internetowe głosowanie młodzieży na faceeboku celem wyłonienia nagrody publiczności w każdej z kategorii, zorganizowanie wystaw prac - stacjonarnej w Gimnazjum nr 1 oraz wirtualnej na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 oraz uruchomionej stronie konkursowej Faceeboka etap 2 oraz ogłoszenie wyników oraz wystawy prac DYSKOTEKI IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE RODZAJ NAZWA UROCZYSTOŚCI/IMPREZY KIERUNEK/ PRIORYTET POLITYKI Kalendarz i organizacja dyskotek Oprawa muzyczna i nagłośnienie OŚWIATOWEJ KOORDYNATOR (osoba odpowiedzialna) Opiekun samorządu szkolnego Radosław Zaucha TERMIN Zgodnie z kalendarzem w czasie dyskotek 12

13 AKADEMIE I UROCZYSTOŚCI PAŃSTWOWE Rozpoczęcie roku szkolnego M. Liszka K. Szumowska-Jaszcza wrzesień 11 listopada- akademia B. Wilczak listopad Oprawa muzyczna w zależności od potrzeb B. Łukasik wg potrzeb Oprawa plastyczna i dekoracje w zależności od potrzeb A. Bekman wg potrzeb DZIEŃ PATRONA SZKOŁY - 20 kwietnia Korfanty- Gra Miejska Finał organizowanego przez naszą szkołę Powiatowego Konkursu "Korfanty i Katowice" B. Wilczak kwiecień A.Zamorska B.Wilczak DZIEŃ ZIEMI - 22 kwietnia Akcja "Posprzątaj świat wokół siebie" w ramach Dnia Ziemi Finał organizowanego przez naszą szkołę Powiatowego Konkursu Plastyczno - Fotograficznego Zwiastuny Wiosny z okazji Dnia Ziemi : - stacjonarna wystawa prac w Gimnazjum nr 1, - wirtualna wystawa prac na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 oraz uruchomionej stronie konkursowej Faceeboka J. Franczak kwiecień J. Franczak A. Bekman 13

14 IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE (wynikające z kalendarza, np. dzień chłopca, itp.) DOPISAĆ imprezy z planu pracy Samorządu Szkolnego IMPREZY SPORTOWE Dzień Sportu D. Trzepałka E. Smolicha czerwiec INNE Wybory do Samorządu Uczniowskiego I. Smuła wrzesień Wybory do Parlamentu -Młodzi Głosują B. Wilczak październik Dzień Języków Obcych I. Smuła-nauczyciele j. obcych maj Rajd Gimnazjalisty dla klas I R. Zaucha wrzesień Wyjazd do Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu dla K. Szumowska -Jaszcza październik klas III Komers - bal trzecioklasistów na zakończenie szkoły Wychowawcy klas III czerwiec 14

15 NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA PROJEKTY EDUKACYJNE ZAKRES/TEMATYKA PROJEKTU KIERUNEK/ PRIORYTET POLITYKI OŚWIATOWEJ TERMIN (miesiące od do.) DANUTA SIKORA SZKOLNY KOORDYNATOR PROJEKTÓW ROK SZKOLNY 2015/16 Wioletta Figura 1. Sylwetki polskich laureatów Nagrody Nobla październik - marzec 2. Różne kreacje postaci detektywa w literaturze P.MEN 3 Krystyna Szumowska Jaszcza Magdalena Liszka 1. Teatr w życiu młodzieży styczeń - czerwiec Danuta Konca 1. Wpływ krajów anglosaskich na współczesny świat Violeta Nowak 1. Journalism touch, it, experience it dziennikarstwo doświadcz odkryj 2. Roaring twenties szalone lata dwudzieste w Ameryce październik - kwiecień Iwona Smuła 1. Hity filmowe oparte na komiksach 2. Tajemnicze stworzenia z mitów, legend, książek i gier 3. Znani Ślązacy w Europie i na Świecie 4. Multimedialny pamiętnik Tediego zabawna historia naszej szkoły i miasta po angielsku P.MEN 3 październik - kwiecień 15

16 Magdalena Ziaja 1. Słowniczek obrazkowy praca plastyczno - językowa Agnieszka Zamorska 1. Nieznana historia Katowic w 150 urodziny miasta październik - kwiecień październik - marzec Barbara Wilczak Iwona Lounis 1. Wynalazki Leonarda Da Vinci 2. Moda XVI, XVII i XVIII wieku 1. Geometria wokół nas 2. Powtórka przed sprawdzianem gra dydaktyczna Małgorzata Niewiadomska 1. Ekologiczne sposoby wytwarzania energii Danuta Sikora 1. Co to jest ph? 2. Ochrona środowiska w domu i w szkole Justyna Franczak 1. Ochrona środowiska w domu i w szkole 2. Ciało człowieka bez tajemnic listopad - kwiecień 16

17 Katarzyna Wojcieszak 1. Pozostałości języka niemieckiego w gwarze śląskiej 2. Śladami zamków Ludwika XVI - Bawaria październik - kwiecień Marta Synowiec 1. Made In Germany znane firmy niemieckie i ich produkty na światowym rynku Anita Bekman 1. Żywe obrazy AKCJE SPOŁECZNE, EKOLOGICZNE I CHARYTATYWNE RODZAJ ZAKRES/NAZWA AKCJI KIERUNEK/ PRIORYTET POLITYKI OŚWIATOWEJ ZBIÓRKI Zbiórka darów dla Schroniska dla Zwierząt KOORDYNATOR (osoba odpowiedzialna) A. Zamorska J. Franczak K. Wojcieszak TERMIN (miesiąc) październik- styczeń Zbiórka surowców wtórnych: makulatura, kardridże, baterie J. Franczak cały rok Zbiórka nakrętek K. Wojcieszak A. Zamorska cały rok 17

18 Akcja 3 cukierki dla dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno- Wychowawczego przy Stowarzyszeniu POMOC A. Jurczyszyn-Soboń listopad-grudzień Akcja Okuliści dla Afryki - zbiórka używanych okularów cały rok Akcja Każdy znaczek wspiera misje - znaczek pocztowy cały rok KONCERTY Koncert Charytatywny I. Smuła K. Wojcieszak B. Łukasik II semestr Koncert Kolęd KIERMASZE Kiermasz podręczników dla klas III A. Słabicka czerwiec Kiermasz ozdób świątecznych K. Wojcieszak I. Smuła grudzień/marzec KAWIARENKI Kawiarenki podczas zebrań z rodzicami lub w trakcie Koncertu Charytatywnego- Koło Charytatywno-Wolontariackie I. Smuła K. Wojcieszak cały rok 18

19 INNE Akcja Słowo Pokrzepienia - przygotowywanie zakładek ze słowem Bożym dla chorych A. Jurczyszyn-Soboń cały rok Akcja Adwentowy Dar - wykonywanie kartek świątecznych dla chorych i samotnych z parafii NSPJ Akcja Wielkanocna Kartka - wykonywanie kartek wielkanocnych i przekazanie ich chorym z parafii NSPJ w Katowicach Akcja Podaruj serce - dla pacjentów w szpitalu w Bogucicach adwent Wielki Post cały rok Akcja "Posprzątaj świat wokół siebie" w ramach Dnia Sprzątania Świata Akcja "Posprzątaj świat wokół siebie" w ramach Dnia Ziemi R. O. J. Franczak wrzesień kwiecień 19

20 RODZAJ WSPÓŁPRACY POZYSKIWANIE SPONSORÓW I ŚRODKÓW POZYSKIWANIE PARTNERÓW (szkół, instytucji, rodziców, itp.) do współpracy w zakresie DYDAKTYCZNYM WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM I RODZICAMI SPOSÓB I FORMY WSPÓŁPRACY Pozyskiwanie sponsorów dla zbiór biblioteki szkolnej Współpraca z Filharmonią Śląską- Program Młoda Filharmonia Współpraca z Katedrą Dydaktyki Biologii- UŚ: 1) zajęcia organizowane przez pracowników naukowych i studentów na WBiOŚ, UŚ (np. "Noc Biologów", "Dzień roślin", "Spotkania z nauką". itp.); 2) Szkoła ćwiczeń - obserwacje lekcji biologii oraz prowadzenie zajęć przez studentów w obecności pracowników Zakładu Dydaktyki Biologii UŚ Współpraca ze Śląskim Ogrodem Zoologicznym: Prelekcje pracowników ZOO oraz szkolne zajęcia warsztatowe dla wszystkich klas I lub II (w zależności od stopnia realizacji pp w tych klasach) połączone z projektem realizowanym w ramach lekcji biologii oraz plenerem plastycznym Współpraca z Instytutem Goethego KIERUNEK/ PRIORYTET POLITYKI OŚWIATOWEJ P.MEN 3 KOORDYNATOR (osoba odpowiedzialna) B.Słabicka TERMIN (częstotliwość) W miarę możliwości B. Łukasik Styczeń/marzec/kwiecień 2016 J.Franczak J. Franczak A. Bekman Wrzesień/czerwiec Koniec maja/początek czerwca K. Wojcieszak Wrzesień/czerwiec Erasmus Plus- współpraca z Agencją Narodową w Warszawie V.Nowak Luty/marzec Program Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej - Kino Światowid w Katowicach I.Smuła Październik/maj 20

21 POZYSKIWANIE PARTNERÓW (szkół, instytucji, rodziców, itp.) do współpracy w zakresie WYCHOWAWCZYM POZYSKIWANIE PARTNERÓW (szkół, instytucji, rodziców, itp.) do współpracy w zakresie realizacji IMPREZ I UROCZYSTOŚCI Prelekcje dot. Pierwszej pomocy- MKP Profilaktyka w zakresie prawa cywilnego, karnego oraz kodeksu wykroczeń Kurs Nowe Życie dla rodziców kandydatów do bierzmowania- parafia NSPJ w Katowicach Pozyskiwanie wykonawców i darczyńców do Koncertu Charytatywnego A.Gawron Październik/maj o. T. Gali Październik 2015 I.Smuła Wrzesień/styczeń INNE Powołanie zespołu zadaniowego do współpracy z rodzicami Dyrektor Szkoły mgr. P. Miksztal Sierpień 2015r. 21

22 KIERUNEK/PRIORYTET POLITYKI OŚWIATOWEJ: ; P. MEN 1 DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I ANTYDYSKRYMINACYJNE SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TEMATYKA FORMA/SPOSÓB ODBIORCY (klasa, grupy) KOORDYNATOR (osoba odpowiedzialna) TERMIN (miesiąc) Agresji i przemocy- Nie! Warsztaty 4h klasy I na lekcjach wdż A. Zamorska I semestr Teatr Profilaktyczny spektakl klasy I-III M.Liszka K.Szumowska- Jaszcza I semestr Smak Życia - debata o dopalaczach warsztaty R.Polańska I semestr 22

23 Program Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Milanówku (prof. Mariusz Jędrzejko) warsztaty młodzież, nauczyciele, rodzice A. Szostok R.Polańska I i II semestr KIERUNEK/PRIORYTET POLITYKI OŚWIATOWEJ: ; P. MEN 1 DZIAŁANIA SPRZYJAJĄCE PROFILAKTYCE DLA RODZICÓW (pedagogizacja) Teatr Profilaktyczny TEMATYKA FORMA/SPOSÓB ODBIORCY (klasa, grupy) KOORDYNATOR (osoba odpowiedzialna) spektakl rodzice M.Liszka K.Szumowska- Jaszcza TERMIN II semestr 23

24 KIERUNEK/PRIORYTET POLITYKI OŚWIATOWEJ: ; P. MEN 1 PROMOWANIE EDUKACJI I DZIAŁAŃ SZKOŁY FORMA PROMOCJI AKTUALIZOWANIE STRONY WWW. SPOSÓB DZIAŁANIA (co i jak chcemy zrobić?) Aktualizacja strony Pisanie sprawozdań z Działań Klubu Charytatywno- Wolontariackiego i przeprowadzanych konkursów KOORDYNATOR (osoba odpowiedzialna) J.Cholewa I.Smuła, K.Wojcieszak TERMIN (częstotliwość) Cały rok INFORMACJE PROMOCYJNE DO WYKORZYSTANIA Opracowywanie aktualizacji informacji o wydarzeniach szkolnych "od zebrania do zebrania"- ze strony internetowej ( "przypominajka" rozdawana wychowawcom klas przed zebraniami J.Franczak Każdorazowo przed zebraniem 24

25 PODCZAS ZEBRAŃ Z RODZICAMI z rodzicami) Informacja o aktualnych działaniach Klubu Charytatywno- Wolontariackiego I.Smuła K.Wojcieszak Każdorazowo przed zebraniem WIZUALIZACJA SUKCESÓW I INFORMACJI NA TERENIE SZKOŁY Opieka nad gazetką Klubu Charytatywno-Wolontariackiego oraz gazetki anglo- i niemieckojęzycznej I.Smuła K.Wojcieszak Cały rok 25