Plan pracy Gimnazjum im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. na rok szkolny 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan pracy Gimnazjum im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. na rok szkolny 2015/2016"

Transkrypt

1 Plan pracy Gimnazjum im. Wojciecha Korfantego w Katowicach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z z dnia 31 sierpnia 2015 r.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2012 r.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2015 r.), Statut Gimnazjum im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Plan opracowany został w oparciu o: 1. Koncepcję pracy Gimnazjum im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. 2. Wnioski z nadzoru pedagogicznego Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Katowicach z roku szkolnego 2014/ Rekomendacje sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2014/ Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/ Plan Nadzoru Pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016. Plan pracy Gimnazjum nr 1 jest spójny z koncepcją pracy szkoły, Programem Wychowawczym oraz Programem Profilaktycznym. Uwzględnia także wnioski z nadzoru Dyrektora Szkoły. 1

2 Cele ogólne: 1. Wzmacnianie bezpieczeństwa młodzieży w szkole i poza szkołą: - podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych zaplanowanych w planie wychowawczym i profilaktycznym szkoły, mających na celu eliminowanie zagrożeń (dopalacze, narkotyki i inne używki) oraz wzmocnienie właściwych zachowań młodzieży, - kontynuowanie treści z zakresu profilaktyki cyberprzemocy; promowanie bezpieczeństwa w sieci, - kształtowanie właściwych postaw i zachowań uczniów, respektowanie norm społecznych. 2. Wspomaganie rozwoju uczniów: - wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji dzięki szerokiej diagnostyce dydaktyczno - wychowawczej, - uwzględnianie wniosków z różnorodnych badań wewnątrzszkolnych ( w tym analizy egzaminu gimnazjalnego oraz rekomendacji wynikających z ewaluacji wewnętrznej), - mobilizowanie uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych, informowanie rodziców o udziale ich dzieci w tych zajęciach, - stymulowanie rozwoju uczniów poprzez ich udział w różnorodnych zajęciach, akcjach oraz inicjatywach szkolnych i środowiskowych, - zwrócenie szczególnej uwagi na rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz edukację matematyczną i przyrodniczą podczas realizacji projektów edukacyjnych oraz działań podejmowanych we współpracy ze środowiskiem. 3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej - upowszechnianie w różnych wymiarach. Znaczenie symboli używanych w tabeli zadań: Symbol Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły: "Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać z tego, co ją otacza". Symbol P.MEN Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 określone przez Ministra Edukacji Narodowej: P.MEN 1: Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. 2

3 P.MEN 2: Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.* P.MEN 3: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. : Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. *W planie pracy nie ujęto tego kierunku ponieważ nie dotyczy on szkół gimnazjalnych. Symbol P.K. Priorytety ujęte w Planie Nadzoru Pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 (zgodnie z kierunkami realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego Ministra Edukacji Narodowej) : : Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. : Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. P.K.3: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 3

4 OBSZARY PRACY I PLANOWANY PODZIAŁ ZADAŃ Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny 2015/2016: Uzupełnić o działania po ujednoliceniu z planem wychowawczym i profilaktycznym!!! BADANIA WEWNĄTRZSZKOLNE RODZAJ BADANIA PRZEDMIOT BADANIA PRIORYTET POLITYKI DIAGNOZY (np. na wejściu) Diagnoza wychowawcza Test inteligencji wielorakich H. Gardnera w klasach I Diagnoza dydaktyczna Test kompetencji przyrodniczych w klasach I Diagnoza dydaktyczna Test kompetencji językowych z języka angielskiego w klasach I OŚWIATOWEJ KOORDYNATOR (osoba odpowiedzialna) J. Franczak oraz wychowawcy klas I J. Franczak I.Smuła oraz nauczyciele języka angielskiego wrzesień TERMIN (miesiąc) Diagnoza psychologiczno- pedagogiczna dotycząca sytuacji rodzinnej w klasach I P.MEN 1 R. Polańska, A. Szostak BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA ANALIZY EGZAMINÓW Język polski klasy II W. Figura maj Język angielski klasy II D. Konca Język niemiecki klasy I i II K. Wojcieszak Chemia klasy I I.Sikora Fizyka klasy I M. Niewiadomska Matematyka klasy II I.Lounis maj/czerwiec EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA J. Franczak październik JĘZYK POLSKI P.K. 3 M. Liszka 4

5 GIMNAZJALNYCH HISTORIA I WOS B. Wilczak MATEMATYKA A.Rams - Gala PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE: Koordynator: CAŁOŚĆ Biologia J. Franczak Chemia D. Sikora Fizyka M. Niewiadomska Geografia R. Zaucha ANALIZY EGZAMINÓW PRÓBNYCH EWALUACJA WEWNĘTRZNA JĘZYK ANGIELSKI V. Nowak JĘZYK NIEMIECKI M. Styczeń CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA M. Niewiadomska Po egzaminach CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA próbnych CZĘŚĆ JĘZYKOWA PRZEDMIOT EWALUACJI WYBRANY PRZEZ RADĘ J. Franczak Do końca maja PEDAGOGICZNĄ INNE Analiza procesu edukacyjnego z elementami Oceniania Kształtującego (autoanaliza nagranych fragmentów zajęć) J. Franczak Raz na kwartał 1. Analiza efektów edukacyjnych na podstawie świadectw 2. Analiza predyspozycji uczniów oraz zaleceń do pracy dydaktyczno - wychowawczej na podstawie opinii oraz orzeczeń PPP A. Szostok, R. Polańska 5

6 RODZAJ Z UCZNIEM SŁABYM (zajęcia wyrównawcze) Z UCZNIEM ZDOLNYM (przygotowania do konkursów/olimpiad) KIERUNEK/ PRIORYTET POLITYKI OŚWIATOWEJ PK 1 PK 2 PK 1 PK 2 Język polski Język angielski Język niemiecki Historia Matematyka Fizyka Chemia Język polski Język angielski Język niemiecki Historia Historia i WOS Muzyka ZAJĘCIA DODATKOWE PRZEDMIOT/ NAZWA OSOBA PROWADZĄCA M. Liszka K. Jaszcza W. Figura D. Chucherko V. Nowak D. Konca M. Synowiec A.Gawron K. Wojcieszak A.Zamorska J. Cholewa klasy: I i II I.Lounis M. Niewiadomska D. Sikora M. Liszka W. Figura D. Chucherko V. Nowak D. Konca I.Smuła A.Gawron M. Synowiec K. Wojcieszak A.Zamorska B. Wilczak B. Łukasik 6

7 PRZEDMIOTOWE I TEMATYCZNE KOŁA ZAINTERESOWAŃ P.MEN 3 Matematyka A.Rams Gala Fizyka M. Niewiadomska Chemia D. Sikora Biologia J. Franczak Wychowanie - fizyczne D. Trzepałka E. Smolicha Koło polonistyczne (dziennikarskie) PM 3 M. Liszka Koło dyskusyjne PM 3 B. Słabicka Koło teatralne PM3 K. Szumowska- Jaszcza Anglojęzyczne koło teatralne Klub języka francuskiego z elementami matematyki I.Smuła I.Lounis Koło historyczne PM 3 A.Zamorska, B. Wilczak Klub ekologiczno turystyczny PM 4 J. Franczak, R. Zaucha Koło biblijne Koło katechetyczne o. T. Gali A.Jurczyszyn-Soboń Szkolny Klub Charytatywno Wolontariacki I.Smuła, K.Wojcieszak, A. Zamorska, J.Franczak Koło plastyczne A. Bekman INNE: 1. Konsultacje PK 1 PK 2 2. Repetytoria egzaminacyjne PK 1 PK 2 Język angielski Matematyka Biologia Język polski Język angielski 7 I.Smuła A.Rams - Gala J. Franczak K. Szumowska - Jaszcza V. Nowak

8 Język niemiecki Historia i Wos Biologia D. Chucherko B. Wilczak, A. Zamorska J. Franczak NAZWA/TEMATYKA/ZAKRES KONKURSU KIERUNEK/ PRIORYTET POLITYKI OŚWIATOWEJ KONKURSY SZKOLNE FORMA/SPOSÓB ADRESACI (dla kogo?) KOORDYNATOR (osoba odpowiedzialna) TERMIN (miesiąc) Szkolny Konkurs na recenzję książki Ale Hit Konkurs Ortograficzny P.MEN 3 recenzja dyktando szkolne??? Klasy I, II, III W. Figura październik/listopad luty/marzec Szkolny Konkurs anglojęzyczny Scarry Story opowiadanie klasy I, II, III I.Smuła październik Szkolny Konkurs Krajoznawczy Austria Szkolny Konkurs Leksykalno- Gramatyczny z j niemieckiego i angielskiego PK 1 konkurs drużynowy klasy I,II klasy III K. Wojcieszak K. Wojcieszak I semestr II semestr 8

9 Szkolny Konkurs Fotograficzny: Kolory Jesieni oraz Kocham zwierzaki konkurs indywidualny klasy I, II, III I.Smuła B. Słabicka październik NAZWA/TEMATYKA/ZAKRES KONKURSU KONKURSY OGÓLNPOLSKIE/WOJEWÓDZKIE/POWIATOWE/MIĘDZYSZKOLNE KIERUNEK/ PRIORYTET POLITYKI OŚWIATOWEJ Wojewódzki Konkurs z języka polskiego P.MEN 3 FORMA/SPOSÓB eliminacje szkolne ADRESACI (dla kogo?) klasy III KOORDYNATOR (osoba odpowiedzialna) nauczyciele j. polskiego TERMIN (miesiąc) październik Wojewódzki Konkurs z języka angielskiego Konkurs z języka angielskiego FOX VII Regionalny Konkurs Zadań Literackich w języku angielskim I ty możesz zostać Noblistą P.MEN 3 eliminacje szkolne klasy I, II I III klasy III I.Smuła V. Nowak D. Konca listopad? marzec luty Wojewódzki Konkurs z języka niemieckiego XII edycja konkursu DaF-Kenner DaF-Kenner in den DACHL-Ländern. eliminacje szkolne wydawnictwo PWN klasy III klasy II, III nauczyciele j. niemieckiego K. Wojcieszak listopad styczeń-maj 9

10 Wojewódzki Konkurs z Historii I Wos-u eliminacje szkolne klasy III B. Wilczak A. Zamorska wrzesieńgrudzień Wojewódzki Konkurs z Biologii Z Biologią za Pan Brat eliminacje szkolne Pałac Młodzieży klasy I, II, III J. Franczak zgodnie z terminarzem zewnętrznym Wojewódzki Konkurs z Matematyki Ogólnopolski Konkurs Matematyczny MULTITEST (CES) Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia (CES) Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR eliminacje szkolne klasy III klasy I, II, III klasy I, II, III I.Lounis A. Gala J. Cholewa listopad marzec marzec Wojewódzki Konkurs z Chemii eliminacje szkolne klasy III D. Sikora listopad Wojewódzki Konkurs z Fizyki eliminacje szkolne klasy III M. Niewiadomska listopad Wojewódzki Konkurs z Geografii eliminacje szkolne R. Zaucha listopad 10

11 Międzyszkolne Zawody Sportowe Sztafetowe Biegi Przełajowe dla dziewcząt i chłopców Wojewódzki Konkurs Biblijny eliminacje szkolne E. Smolicha październik Klasy I, II, III marzec D. Trzepałka wrzesień październik eliminacje szkolne Klasy I, II, III o. T. Gali październik NAZWA/TEMATYKA/ZAKRES KONKURSU Organizacja Powiatowego Konkursu Plastycznego "Stop Dopalaczom" KONKURSY POWIATOWE (MIEJSKIE) ORGANIZOWANE PRZEZ NASZĄ SZKOŁĘ KIERUNEK/ PRIORYTET POLITYKI OŚWIATOWEJ FORMA/SPOSÓB ADRESACI (dla kogo?) Konkurs indywidualny Gimnazja z terenu Katowic KOORDYNATOR (osoba odpowiedzialna) A.Zamorska A. Bekman TERMIN (miesiąc) I półrocze Organizacja Powiatowego Konkursu Fotograficznego Tajemnicze Katowice/ Tajemnice naszego miasta Organizacja Powiatowego Konkursu "Korfanty i Katowice" Organizacja Powiatowego Konkursu Plastyczno - Fotograficznego Zwiastuny Wiosny z okazji Dnia Ziemi 22 kwietnia 2016 Konkurs indywidualny???? 11 Szkoły z terenu Katowic Konkurs drużynowy Szkoły Podstawowe i Gimnazja z terenu Katowic Konkurs indywidualny II kategorie: - prace plastyczne -prace fotograficzne 2 etapy: - etap 1: wykonanie indywidualnych prac Szkoły Podstawowe i Gimnazja z terenu Katowic i miast ościennych B. Słabicka I. Smuła A.Zamorska B.Wilczak J. Franczak A. Bekman??? kwiecień luty/marzec/ kwiecień: luty: organizacja marzec: etap 1 kwiecień:

12 plastycznych oraz fotograficznych przez uczniów ze zgłoszonych szkół oraz praca międzyszkolnego jury wg ustalonych kryteriów (po trzy miejsca w każdej kategorii) - etap 2: internetowe głosowanie młodzieży na faceeboku celem wyłonienia nagrody publiczności w każdej z kategorii, zorganizowanie wystaw prac - stacjonarnej w Gimnazjum nr 1 oraz wirtualnej na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 oraz uruchomionej stronie konkursowej Faceeboka etap 2 oraz ogłoszenie wyników oraz wystawy prac DYSKOTEKI IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE RODZAJ NAZWA UROCZYSTOŚCI/IMPREZY KIERUNEK/ PRIORYTET POLITYKI Kalendarz i organizacja dyskotek Oprawa muzyczna i nagłośnienie OŚWIATOWEJ KOORDYNATOR (osoba odpowiedzialna) Opiekun samorządu szkolnego Radosław Zaucha TERMIN Zgodnie z kalendarzem w czasie dyskotek 12

13 AKADEMIE I UROCZYSTOŚCI PAŃSTWOWE Rozpoczęcie roku szkolnego M. Liszka K. Szumowska-Jaszcza wrzesień 11 listopada- akademia B. Wilczak listopad Oprawa muzyczna w zależności od potrzeb B. Łukasik wg potrzeb Oprawa plastyczna i dekoracje w zależności od potrzeb A. Bekman wg potrzeb DZIEŃ PATRONA SZKOŁY - 20 kwietnia Korfanty- Gra Miejska Finał organizowanego przez naszą szkołę Powiatowego Konkursu "Korfanty i Katowice" B. Wilczak kwiecień A.Zamorska B.Wilczak DZIEŃ ZIEMI - 22 kwietnia Akcja "Posprzątaj świat wokół siebie" w ramach Dnia Ziemi Finał organizowanego przez naszą szkołę Powiatowego Konkursu Plastyczno - Fotograficznego Zwiastuny Wiosny z okazji Dnia Ziemi : - stacjonarna wystawa prac w Gimnazjum nr 1, - wirtualna wystawa prac na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 oraz uruchomionej stronie konkursowej Faceeboka J. Franczak kwiecień J. Franczak A. Bekman 13

14 IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE (wynikające z kalendarza, np. dzień chłopca, itp.) DOPISAĆ imprezy z planu pracy Samorządu Szkolnego IMPREZY SPORTOWE Dzień Sportu D. Trzepałka E. Smolicha czerwiec INNE Wybory do Samorządu Uczniowskiego I. Smuła wrzesień Wybory do Parlamentu -Młodzi Głosują B. Wilczak październik Dzień Języków Obcych I. Smuła-nauczyciele j. obcych maj Rajd Gimnazjalisty dla klas I R. Zaucha wrzesień Wyjazd do Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu dla K. Szumowska -Jaszcza październik klas III Komers - bal trzecioklasistów na zakończenie szkoły Wychowawcy klas III czerwiec 14

15 NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA PROJEKTY EDUKACYJNE ZAKRES/TEMATYKA PROJEKTU KIERUNEK/ PRIORYTET POLITYKI OŚWIATOWEJ TERMIN (miesiące od do.) DANUTA SIKORA SZKOLNY KOORDYNATOR PROJEKTÓW ROK SZKOLNY 2015/16 Wioletta Figura 1. Sylwetki polskich laureatów Nagrody Nobla październik - marzec 2. Różne kreacje postaci detektywa w literaturze P.MEN 3 Krystyna Szumowska Jaszcza Magdalena Liszka 1. Teatr w życiu młodzieży styczeń - czerwiec Danuta Konca 1. Wpływ krajów anglosaskich na współczesny świat Violeta Nowak 1. Journalism touch, it, experience it dziennikarstwo doświadcz odkryj 2. Roaring twenties szalone lata dwudzieste w Ameryce październik - kwiecień Iwona Smuła 1. Hity filmowe oparte na komiksach 2. Tajemnicze stworzenia z mitów, legend, książek i gier 3. Znani Ślązacy w Europie i na Świecie 4. Multimedialny pamiętnik Tediego zabawna historia naszej szkoły i miasta po angielsku P.MEN 3 październik - kwiecień 15

16 Magdalena Ziaja 1. Słowniczek obrazkowy praca plastyczno - językowa Agnieszka Zamorska 1. Nieznana historia Katowic w 150 urodziny miasta październik - kwiecień październik - marzec Barbara Wilczak Iwona Lounis 1. Wynalazki Leonarda Da Vinci 2. Moda XVI, XVII i XVIII wieku 1. Geometria wokół nas 2. Powtórka przed sprawdzianem gra dydaktyczna Małgorzata Niewiadomska 1. Ekologiczne sposoby wytwarzania energii Danuta Sikora 1. Co to jest ph? 2. Ochrona środowiska w domu i w szkole Justyna Franczak 1. Ochrona środowiska w domu i w szkole 2. Ciało człowieka bez tajemnic listopad - kwiecień 16

17 Katarzyna Wojcieszak 1. Pozostałości języka niemieckiego w gwarze śląskiej 2. Śladami zamków Ludwika XVI - Bawaria październik - kwiecień Marta Synowiec 1. Made In Germany znane firmy niemieckie i ich produkty na światowym rynku Anita Bekman 1. Żywe obrazy AKCJE SPOŁECZNE, EKOLOGICZNE I CHARYTATYWNE RODZAJ ZAKRES/NAZWA AKCJI KIERUNEK/ PRIORYTET POLITYKI OŚWIATOWEJ ZBIÓRKI Zbiórka darów dla Schroniska dla Zwierząt KOORDYNATOR (osoba odpowiedzialna) A. Zamorska J. Franczak K. Wojcieszak TERMIN (miesiąc) październik- styczeń Zbiórka surowców wtórnych: makulatura, kardridże, baterie J. Franczak cały rok Zbiórka nakrętek K. Wojcieszak A. Zamorska cały rok 17

18 Akcja 3 cukierki dla dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno- Wychowawczego przy Stowarzyszeniu POMOC A. Jurczyszyn-Soboń listopad-grudzień Akcja Okuliści dla Afryki - zbiórka używanych okularów cały rok Akcja Każdy znaczek wspiera misje - znaczek pocztowy cały rok KONCERTY Koncert Charytatywny I. Smuła K. Wojcieszak B. Łukasik II semestr Koncert Kolęd KIERMASZE Kiermasz podręczników dla klas III A. Słabicka czerwiec Kiermasz ozdób świątecznych K. Wojcieszak I. Smuła grudzień/marzec KAWIARENKI Kawiarenki podczas zebrań z rodzicami lub w trakcie Koncertu Charytatywnego- Koło Charytatywno-Wolontariackie I. Smuła K. Wojcieszak cały rok 18

19 INNE Akcja Słowo Pokrzepienia - przygotowywanie zakładek ze słowem Bożym dla chorych A. Jurczyszyn-Soboń cały rok Akcja Adwentowy Dar - wykonywanie kartek świątecznych dla chorych i samotnych z parafii NSPJ Akcja Wielkanocna Kartka - wykonywanie kartek wielkanocnych i przekazanie ich chorym z parafii NSPJ w Katowicach Akcja Podaruj serce - dla pacjentów w szpitalu w Bogucicach adwent Wielki Post cały rok Akcja "Posprzątaj świat wokół siebie" w ramach Dnia Sprzątania Świata Akcja "Posprzątaj świat wokół siebie" w ramach Dnia Ziemi R. O. J. Franczak wrzesień kwiecień 19

20 RODZAJ WSPÓŁPRACY POZYSKIWANIE SPONSORÓW I ŚRODKÓW POZYSKIWANIE PARTNERÓW (szkół, instytucji, rodziców, itp.) do współpracy w zakresie DYDAKTYCZNYM WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM I RODZICAMI SPOSÓB I FORMY WSPÓŁPRACY Pozyskiwanie sponsorów dla zbiór biblioteki szkolnej Współpraca z Filharmonią Śląską- Program Młoda Filharmonia Współpraca z Katedrą Dydaktyki Biologii- UŚ: 1) zajęcia organizowane przez pracowników naukowych i studentów na WBiOŚ, UŚ (np. "Noc Biologów", "Dzień roślin", "Spotkania z nauką". itp.); 2) Szkoła ćwiczeń - obserwacje lekcji biologii oraz prowadzenie zajęć przez studentów w obecności pracowników Zakładu Dydaktyki Biologii UŚ Współpraca ze Śląskim Ogrodem Zoologicznym: Prelekcje pracowników ZOO oraz szkolne zajęcia warsztatowe dla wszystkich klas I lub II (w zależności od stopnia realizacji pp w tych klasach) połączone z projektem realizowanym w ramach lekcji biologii oraz plenerem plastycznym Współpraca z Instytutem Goethego KIERUNEK/ PRIORYTET POLITYKI OŚWIATOWEJ P.MEN 3 KOORDYNATOR (osoba odpowiedzialna) B.Słabicka TERMIN (częstotliwość) W miarę możliwości B. Łukasik Styczeń/marzec/kwiecień 2016 J.Franczak J. Franczak A. Bekman Wrzesień/czerwiec Koniec maja/początek czerwca K. Wojcieszak Wrzesień/czerwiec Erasmus Plus- współpraca z Agencją Narodową w Warszawie V.Nowak Luty/marzec Program Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej - Kino Światowid w Katowicach I.Smuła Październik/maj 20

21 POZYSKIWANIE PARTNERÓW (szkół, instytucji, rodziców, itp.) do współpracy w zakresie WYCHOWAWCZYM POZYSKIWANIE PARTNERÓW (szkół, instytucji, rodziców, itp.) do współpracy w zakresie realizacji IMPREZ I UROCZYSTOŚCI Prelekcje dot. Pierwszej pomocy- MKP Profilaktyka w zakresie prawa cywilnego, karnego oraz kodeksu wykroczeń Kurs Nowe Życie dla rodziców kandydatów do bierzmowania- parafia NSPJ w Katowicach Pozyskiwanie wykonawców i darczyńców do Koncertu Charytatywnego A.Gawron Październik/maj o. T. Gali Październik 2015 I.Smuła Wrzesień/styczeń INNE Powołanie zespołu zadaniowego do współpracy z rodzicami Dyrektor Szkoły mgr. P. Miksztal Sierpień 2015r. 21

22 KIERUNEK/PRIORYTET POLITYKI OŚWIATOWEJ: ; P. MEN 1 DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I ANTYDYSKRYMINACYJNE SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TEMATYKA FORMA/SPOSÓB ODBIORCY (klasa, grupy) KOORDYNATOR (osoba odpowiedzialna) TERMIN (miesiąc) Agresji i przemocy- Nie! Warsztaty 4h klasy I na lekcjach wdż A. Zamorska I semestr Teatr Profilaktyczny spektakl klasy I-III M.Liszka K.Szumowska- Jaszcza I semestr Smak Życia - debata o dopalaczach warsztaty R.Polańska I semestr 22

23 Program Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Milanówku (prof. Mariusz Jędrzejko) warsztaty młodzież, nauczyciele, rodzice A. Szostok R.Polańska I i II semestr KIERUNEK/PRIORYTET POLITYKI OŚWIATOWEJ: ; P. MEN 1 DZIAŁANIA SPRZYJAJĄCE PROFILAKTYCE DLA RODZICÓW (pedagogizacja) Teatr Profilaktyczny TEMATYKA FORMA/SPOSÓB ODBIORCY (klasa, grupy) KOORDYNATOR (osoba odpowiedzialna) spektakl rodzice M.Liszka K.Szumowska- Jaszcza TERMIN II semestr 23

24 KIERUNEK/PRIORYTET POLITYKI OŚWIATOWEJ: ; P. MEN 1 PROMOWANIE EDUKACJI I DZIAŁAŃ SZKOŁY FORMA PROMOCJI AKTUALIZOWANIE STRONY WWW. SPOSÓB DZIAŁANIA (co i jak chcemy zrobić?) Aktualizacja strony Pisanie sprawozdań z Działań Klubu Charytatywno- Wolontariackiego i przeprowadzanych konkursów KOORDYNATOR (osoba odpowiedzialna) J.Cholewa I.Smuła, K.Wojcieszak TERMIN (częstotliwość) Cały rok INFORMACJE PROMOCYJNE DO WYKORZYSTANIA Opracowywanie aktualizacji informacji o wydarzeniach szkolnych "od zebrania do zebrania"- ze strony internetowej ( "przypominajka" rozdawana wychowawcom klas przed zebraniami J.Franczak Każdorazowo przed zebraniem 24

25 PODCZAS ZEBRAŃ Z RODZICAMI z rodzicami) Informacja o aktualnych działaniach Klubu Charytatywno- Wolontariackiego I.Smuła K.Wojcieszak Każdorazowo przed zebraniem WIZUALIZACJA SUKCESÓW I INFORMACJI NA TERENIE SZKOŁY Opieka nad gazetką Klubu Charytatywno-Wolontariackiego oraz gazetki anglo- i niemieckojęzycznej I.Smuła K.Wojcieszak Cały rok 25

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Terminarz roku szkolnego 2015/ 2016 obowiązujący w ZSO w Bielawie

Terminarz roku szkolnego 2015/ 2016 obowiązujący w ZSO w Bielawie wrzesień GŁÓWNE TERMINY EGZAMINY I KLASYFIKACJE RADY PEDAGOGICZNE - główna tematyka, odpowiedzialni ZEBRANIA Z RODZICAMI 1.09.15 rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych do 20.09.15 złożenie

Bardziej szczegółowo

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowany w oparciu o: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014

KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014 KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014 Data 30.08.2013 Uroczystość / konkurs Konferencja Rady Pedagogicznej, inauguracja roku szkolnego 2013/14 02.09. 2013 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 12.09.2013

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2013

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2013 KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY /2014 WYDARZENIE Rozpoczęcie roku szkolnego kl. 0-I OSOBY ODPOWIEDZIALNE D. Rajman TERMIN REALIZACJI Wrzesień UWAGI kl. II-VI Sprzątanie świata D. Rajman Wrzesień

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK

KALENDARZ IMPREZ W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK KALENDARZ IMPREZ W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 TERMIN NAZWA IMPREZY ODPOWIEDZIALNI WRZESIEŃ Wybory do Samorządu Uczniowskiego Konkurs o tytuł Mistrza Ortografii ZSMS (eliminacje klasowe) R. Sobina, I. Zmuda,

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM lp Rodzaj imprezy lub działania APELE I SPOTKANIA INTEGRUJACE SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKĄ Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W skład Zespołu matematyczno działającego przy Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich wchodzą nauczyciele matematyki: Urszula Cieśla, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Terminarz roku szkolnego 2014/ 2015 obowiązujący w ZSO w Bielawie

Terminarz roku szkolnego 2014/ 2015 obowiązujący w ZSO w Bielawie wrzesień Miesiąc GŁÓWNE TERMINY EGZAMINY I KLASYFIKACJE RADY PEDAGOGICZNE - główna tematyka, odpowiedzialni ZEBRANIA Z RODZICAMI 1.09.14 rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych do 20.09.14

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2014/2015

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2014/2015 Kalendarz imprez w roku szkolnym 2014/2015 Termin Nazwa imprezy Odpowiedzialni WRZESIEŃ Udział w akcji Narodowe Czytanie. Konkurs o tytuł Mistrza Ortografii Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego (eliminacje

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ŻYCIA SZKOŁY 2015/2016 DZIAŁANIE/ZADANIE UWAGI

KALENDARZ ŻYCIA SZKOŁY 2015/2016 DZIAŁANIE/ZADANIE UWAGI DZIAŁANIE/ZADANIE Program POWER SE Wrocławianin, Polak, Europejczyk - międzynarodowy wymiar edukacji Szkolny konkurs języka francuskiego dla klas IV-VI Szkolny konkurs języka angielskiego dla klas IV-VI

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 24 W KRAKOWIE 2012/2013

ROCZNY PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 24 W KRAKOWIE 2012/2013 ROCZNY PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 24 W KRAKOWIE 2012/2013 OPRACOWAŁY: mgr Jarosława Grzeszek mgr Anna Krępa mgr Magdalena Piwowar KRAKÓW, sierpień 2012 1. Organizacja roku szkolnego 1. Rozpoczęcie roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY I. DYDAKTYKA Priorytet MEN 1. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM im. Noblistów Polskich W OLSZTYNKU PLAN UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH IMPREZ KULTURALNYCH I KONKURSÓW 2012/2013

GIMNAZJUM im. Noblistów Polskich W OLSZTYNKU PLAN UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH IMPREZ KULTURALNYCH I KONKURSÓW 2012/2013 GIMNAZJUM im. Noblistów Polskich W OLSZTYNKU PLAN UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH IMPREZ KULTURALNYCH I KONKURSÓW 2012/2013 OLSZTYNEK 2012 Wrzesień Rocznica wybuchu II wojny światowej- wyjazd na Sudwę J.Śliżewska

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 1. DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO Termin rozpoczęcia roku szkolnego - 03.09.2012 Termin zakończenia roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2015

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2015 KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 WYDARZENIE Rozpoczęcie roku szkolnego kl. 0 I kl. II-VI Sprzątanie świata OSOBY ODPOWIEDZIALNE H. Studzińska A. Wojciechowska A. Skorupska A. Pałamar

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM PIONU IV-VI PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZKOŁA JAK DOM NA ROK SZKOLNY 2013/2014

KALENDARIUM PIONU IV-VI PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZKOŁA JAK DOM NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KALENDARIUM PIONU IV-VI PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZKOŁA JAK DOM NA ROK SZKOLNY /2014 Lp. Impreza Termin Uwagi Osoba odpowiedzialna Data opracowania raportu z imprezy 1. Rozpoczęcie roku szkolnego /2014

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości pracy szkoły : 1) Plan Nadzoru Kuratora Oświaty _ 2011 / 2012. 2) Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa_ 2011 /

Ewaluacja jakości pracy szkoły : 1) Plan Nadzoru Kuratora Oświaty _ 2011 / 2012. 2) Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa_ 2011 / Plan Pracy Szkoły : 2011_2012 / 1 / 2 semestr / Ewaluacja jakości pracy szkoły : 1. Ewaluacja Jakości Pracy Szkoły obejmuje : diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły badanie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015 Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015 Przedstawiony: Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 r. 1 ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zgodnie z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu, którego nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój osobowości

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Informacje Ogóle. 1. Informacje o szkole są na stronie internetowej pod adresem: http://www.norwid.jgora.pl w zakładce rekrutacja

CZĘŚĆ I. Informacje Ogóle. 1. Informacje o szkole są na stronie internetowej pod adresem: http://www.norwid.jgora.pl w zakładce rekrutacja ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze NA ROK SZKOLNY 2010/2011 http://www.norwid.jgora.pl (Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 3

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 3 WRZESIEŃ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/20 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/20 Wychowawcy poinformują uczniów o zasadach bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły oraz w szkole. Złożenie planów

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez szkolnych. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. w roku szkolnym 2012/2013

Kalendarz imprez szkolnych. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. w roku szkolnym 2012/2013 Termin realizacji Kalendarz imprez szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie w roku szkolnym 2012/2013 Rodzaj uroczystości sposób realizacji Odpowiedzialni Wrzesień Uroczystość rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Szkoły Podstawowej w Strzygach na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy. Szkoły Podstawowej w Strzygach na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Szkoły Podstawowej w Strzygach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ, KONKURSÓW I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogardzie

KALENDARZ IMPREZ, KONKURSÓW I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogardzie PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ KALENDARZ IMPREZ, KONKURSÓW I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogardzie Miesiąc Uroczystość Odpowiedzialni Rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011 Sprzątanie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz wydarzeń na rok szkolny 2014/2015 w Publicznej Szkoły Podstawowej im. mjra H. Sucharskiego w Ochli. Zadanie Odpowiedzialni Termin Uwagi

Kalendarz wydarzeń na rok szkolny 2014/2015 w Publicznej Szkoły Podstawowej im. mjra H. Sucharskiego w Ochli. Zadanie Odpowiedzialni Termin Uwagi WRZESIEŃ Ewaluacja regulaminów szkoły Kalendarz wydarzeń w Publicznej Szkoły Podstawowej im. mjra H. Sucharskiego w Ochli K. Kulawinek Wrzesień/Październik J. Sors wychowawcy klas Wybory do Samorządu Szkolnego

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy na okres od IX XII 2013 i rok

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy na okres od IX XII 2013 i rok Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy na okres od IX XII 2013 i rok kalendarzowy 2014 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy na rok szkolny 2011/2012 Zespołu Szkół w Krupskim Młynie. Termin Zadania Odpowiedzialni Wrzesień

Roczny plan pracy na rok szkolny 2011/2012 Zespołu Szkół w Krupskim Młynie. Termin Zadania Odpowiedzialni Wrzesień Roczny plan pracy na rok szkolny 2011/2012 Zespołu Szkół w Krupskim Młynie Podstawa prawna- art. 41 UoSO z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) Termin Zadania

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego/dz.u.nr 168, poz. 1324 z 2009r./ - Statut Szkoły

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE OBIADY

BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE OBIADY BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH INDYWIDUALNA PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM I MAJĄCYM PROBLEMY W NAUCE BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Zarządzanie i organizacja

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Zarządzanie i organizacja KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Zarządzanie i organizacja I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W GIEDLAROWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA 2014-09-12 Zadania wynikające z rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego PODSTAWA PRAWNA ZAPLANOWANIA ZADAŃ NA ROK SZK.

Bardziej szczegółowo

Dyskoteka integracyjna Renata Grzyśnik SU. Konkurs fotograficzny Powiat oczami młodych - współpraca z Radą Młodzieży MOST

Dyskoteka integracyjna Renata Grzyśnik SU. Konkurs fotograficzny Powiat oczami młodych - współpraca z Radą Młodzieży MOST Kalendarz imprez szkolnych, konkursów i zawodów na rok 2012/2013 ( 1-2 kluczowe imprezy przedmiotowe w czasie lekcji, pozostałe jako imprezy po lekcjach i w czasie wolnym od zajęć) Kalendarz opracowany

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WG KONCEPCJI PRACY SZKOŁY NA LATA 2014/2017 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO -WYCHOWAWCZYM W SZCZYTNIE

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WG KONCEPCJI PRACY SZKOŁY NA LATA 2014/2017 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO -WYCHOWAWCZYM W SZCZYTNIE HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WG KONCEPCJI PRACY SZKOŁY NA LATA 2014/2017 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO -WYCHOWAWCZYM W SZCZYTNIE HASŁO NA ROK SZKOLNY 2015/2016: BEZPIECZEŃSTWO Lp.

Bardziej szczegółowo

Priorytet. Kierunek 1. Kierunek 2. Kierunek 3. Kierunek 4. Wsparcie finansowe

Priorytet. Kierunek 1. Kierunek 2. Kierunek 3. Kierunek 4. Wsparcie finansowe Priorytet Kierunek 1. Kierunek 2. Kierunek 3. Minister Edukacji Narodowej rok szkolny 2015/2016 ogłosiła Rokiem Otwartej Kierunek 1. Kierunek 2. Kierunek 3. Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się

Bardziej szczegółowo

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób.

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Szkoła Podstawowa nr 64 660 uczniów: 3 Oddziały 0 14 klas I-III 15 klas IV VI nauczyciele: 54-dyplomowani 8-mianowani 7-kontraktowi 2-stażyści Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Gimnazjum nr 32

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH L.p. Zadania do realizacji 1. Organizacja pracy zespołu w roku szkolnym 2014/2015 2. Przygotowanie oferty zajęć pozalekcyjnych odpowiadających oczekiwaniom uczniów w ramach godzin z art.42 KN, zajęć projektowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

REGULAMIN REKRUTACJI. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym REGULAMIN REKRUTACJI Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r, poz.2572 ze zmianami) 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez szkolnych, konkursów i zawodów na rok 2013/2014

Kalendarz imprez szkolnych, konkursów i zawodów na rok 2013/2014 Kalendarz imprez szkolnych, konkursów i zawodów na rok 2013/2014 ( 1-2 kluczowe imprezy przedmiotowe w czasie lekcji, pozostałe jako imprezy po lekcjach uczniów i nauczyciela) Kalendarz opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 w Bieruniu I. Opracowany został na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w szkole przy użyciu narzędzi: Ankieta uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Plan Wspierania Uzdolnień

Plan Wspierania Uzdolnień Plan Wspierania Uzdolnień na rok szkolny 2015/2016 Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie L.p. Planowane działanie Termin Osoba odpowiedzialna 1 Stworzenie kalendarza konkursów (zał. 1) wrzesień 2 Stworzenie kalendarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA NABORU

ZASADY I KRYTERIA NABORU ZASADY I KRYTERIA NABORU do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r, poz.2572

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Pilicy. Rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Pilicy. Rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Pilicy Rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Pilicy na rok szkolny 2015/2016 TEMATYKA FORMA WSPOMA- GANIA ADRESAT ODPOWIEDZIALNY

Bardziej szczegółowo

I SEMESTR. 1 września 2014 r. Rozpoczęcie roku szkolnego. 09 września 2014 r. Zebrania z rodzicami

I SEMESTR. 1 września 2014 r. Rozpoczęcie roku szkolnego. 09 września 2014 r. Zebrania z rodzicami I SEMESTR Termin Zadanie 1 września 2014 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 09 września 2014 r. Zebrania z rodzicami 17 września 2014 r. 73. rocznica agresji sowieckiej na Polskę 19-20 września 2014 r. Sprzątanie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz pracy Szkoły Podstawowej im. Janiny Porazińskiej w Boryszowie na rok szkolny 2015/2016

Kalendarz pracy Szkoły Podstawowej im. Janiny Porazińskiej w Boryszowie na rok szkolny 2015/2016 Kalendarz pracy Szkoły Podstawowej im. Janiny Porazińskiej w Boryszowie na rok szkolny 2015/2016 Lp. Zdarzenie - czynności Podstawa prawna Terminy Osoby odpowiedzialne 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Gimnazjum w Bolimowie na rok szkolny 2015/2016. zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na zebraniu dnia 15.09.2015r.

Plan Pracy Gimnazjum w Bolimowie na rok szkolny 2015/2016. zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na zebraniu dnia 15.09.2015r. Plan Pracy Gimnazjum w Bolimowie na rok szkolny 2015/2016 zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na zebraniu dnia 15.09.2015r. Zadania wiodące w roku szkolnym 2015/2016 OBSZAR DZIAŁAŃ ZADANIA CZYNNOŚCI ODPOWIEDZIALNI

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Informacja zbiorcza z badania realizacji priorytetu 4 MEN w I semestrze 2007/2008 w woj. lubelskim

Informacja zbiorcza z badania realizacji priorytetu 4 MEN w I semestrze 2007/2008 w woj. lubelskim Informacja zbiorcza z badania realizacji priorytetu 4 MEN w I semestrze 2007/2008 w woj. lubelskim Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy szkoły, m.in. : wykorzystanie pracowni

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE 1 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE na lata 2015-2017 Przyjęta przez Radę Pedagogiczną 17 września 2015 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHALOWIE SZKOLA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHALOWIE SZKOLA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHALOWIE SZKOLA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 2014/2015 Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty. Plan uwzględnia wnioski z: - badań, opinii

Bardziej szczegółowo

ROZWOJU SZKOŁY NA LATA

ROZWOJU SZKOŁY NA LATA Rozwój to ciągłe działanie, doskonalenie, tworzenie PLAN PRACY SZKOŁY Szkoła Podstawowa Nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Na podstawie PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY NA LATA

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez szkolnych, konkursów i zawodów na rok 2014/2015

Kalendarz imprez szkolnych, konkursów i zawodów na rok 2014/2015 Kalendarz imprez szkolnych, konkursów i zawodów na rok 2014/2015 ( 1-2 kluczowe imprezy przedmiotowe w czasie lekcji, pozostałe jako imprezy po lekcjach uczniów i nauczyciela) Kalendarz opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Bujnach na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Bujnach na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Szkoły Podstawowej w Bujnach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

- 1 - Rok otwartej szkoły. Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2015/2016

- 1 - Rok otwartej szkoły. Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2015/2016 - 1 - ROCZNY PLAN PRACY Rok otwartej szkoły Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2015/2016 Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów, Dz.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki w Sycowie

Liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki w Sycowie REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SYCOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Sporządzono na podstawie Zarządzenia Nr 34/2011 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

DOBRA SZKOŁA- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

DOBRA SZKOŁA- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DOBRA SZKOŁA- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH INDYWIDUALNA PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM I MAJĄCYM PROBLEMY W NAUCE BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012 Ewaluacja wewnątrzszkolna w roku szkolnym 2011/2012 była przeprowadzona przez dwa zespoły ewaluacyjne: zespół szkolny i zespół przedszkolny.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 CELE PROGRAMU: Wdrażanie do dbałości o własny rozwój, zdrowie i życie; Kształtowanie postaw społecznych,

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2013/2014

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2013/2014 Kalendarz imprez w roku szkolnym 2013/2014 WRZESIEŃ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 02.09.2013 r. - msza św., akademia szkolna, - spotkanie z wychowawcami p. Justyna Stachura wykonanie hymnu

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym na rok szkolny 2014/2015

Plan działań profilaktycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym na rok szkolny 2014/2015 Plan działań profilaktycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym na rok szkolny 2014/2015 LP ZADANIA 1. Zapoznanie podstawową dokumentacją szkoły regulującą zachowanie w różnych sytuacjach. TERMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015 / 2016

Plan pracy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015 / 2016 Plan pracy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015 / 2016 Lp. 1. Działania (imprezy, apele, inne zajęcia) Odpowiedzialny Tworzenie kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych: Termin realizacji Nauka

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ SZKOLNYCH IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W ZSO W BIELAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

KALENDARZ SZKOLNYCH IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W ZSO W BIELAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 październik wrzesień Uroczystości Imprezy/akcje Konkursy/programy/projekty nazwa odpowiedzialni nazwa odpowiedzialni nazwa odpowiedzialni 1.09.2014- Rozpoczęcie roku szkolnego 11.09.14- Sprzątanie Świata

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2. w Ostrowi Mazowieckiej. w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2. w Ostrowi Mazowieckiej. w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej w roku szkolnym /2015 I. Kierunki pracy szkoły w oparciu o wnioski z poprzedniego roku szkolnego: 1. Zaktywizowanie pracy zespołów owych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI 1. O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum mogą ubiegać

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich Rok szkolny 2015/2016 I. Zespół nauczycieli językόw obcych składa się z następujących osób: - Tomasz Kretek nauczyciel

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 GRUPA I GĄSKI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 GRUPA I GĄSKI PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 GRUPA I GĄSKI Lp. FORMA SPOSOBY REALIZACJI TERMIN 1. ZEBRANIA OGÓLNE *Zapoznanie rodziców ze statutem przedszkola, obowiązującymi procedurami, podstawą

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Beata Gomułka nauczyciel mianowany biologii i chemii w Gimnazjum Publicznym im. Ks. B. Markiewicza w Pruchniku Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KOWALEWIE POMORSKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KALENDARZ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KOWALEWIE POMORSKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KALENDARZ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KOWALEWIE POMORSKIM NA ROK SZKOLNY / Lp. Nazwa imprezy Termin Odpowiedzialni 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/ 01.09. Dyrekcja szkoły 2. Sprzątanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów. do Zespołu Szkół nr 1. w Nowym Dworze Gdańskim. w roku szkolnym 2011/2012

Kryteria rekrutacji kandydatów. do Zespołu Szkół nr 1. w Nowym Dworze Gdańskim. w roku szkolnym 2011/2012 Kryteria rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół nr 1 (Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej) w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2011/2012 I. Słowo wstępne II. Warunki przyjęcia III. Terminy

Bardziej szczegółowo

Plan działań wychowawczych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. w Woli Rębkowskiej

Plan działań wychowawczych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. w Woli Rębkowskiej Plan działań wychowawczych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ( Szkoła Podstawowa) w Woli Rębkowskiej obowiązujący w roku m wrzesień 2014 r. 1 Rzeczą dla człowieka najważniejszą jest wychowanie. Każda rzecz

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Serdecznie zapraszamy! dyr. Maria Bielska-Kahan dyr.wojciech Musiał www.gimnazjum.proszowice.pl Strona internetowa Kilka informacji o szkole: W gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przyłęku na rok szkolny 2011/2012

Roczny plan pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przyłęku na rok szkolny 2011/2012 Roczny plan pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przyłęku na rok szkolny 2011/2012 I. Priorytety Mazowieckiego Kuratora Oświaty: 1. Metoda projektu edukacyjnego w realizacji podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ roku szkolnego 2015/2016

KALENDARZ roku szkolnego 2015/2016 KALENDARZ roku szkolnego 2015/2016 TERMIN ZADANIA ODPOWIEDZIALNI UWAGI Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego Pasowanie na ucznia U. Janowska, J. Jaskółka, M. Kłapkowska, A. Okowińska, I. Krężałek, nauczyciele

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 1 w Bolesławcu

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 1 w Bolesławcu ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 1 w Bolesławcu 59-700 BOLESŁAWIEC ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11, www.lo.boleslawiec.pl (75) 732 31 93, (75) 732 31 93 e- lo@lo.boleslawiec.pl R E G U L A M I N Szkolnej

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego Terminy Gimnazjum nr 43 im. Wojska Polskiego Zespół Szkół nr 125 IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej WRZESIEŃ 2015 1 września 2 września 3 września 4 września

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012 ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012 I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo