REGULAMIN ELEMENTÓW IDENTYFIKACYJNYCH STOWARZYSZENIA INSTYTUT INFORMATYKI ŚLEDCZEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ELEMENTÓW IDENTYFIKACYJNYCH STOWARZYSZENIA INSTYTUT INFORMATYKI ŚLEDCZEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN ELEMENTÓW IDENTYFIKACYJNYCH STOWARZYSZENIA 1. Obowiązującym wzorem logo jest wzór ustalony przez Zarząd Stowarzyszenia. 2. Prawo do korzystania z logo ma każdy członek Stowarzyszenia, który opłacił składkę członkowską za dany rok, przy czym użycie logo wymaga uzyskania zgody członka Zarządu Stowarzyszenia. 3. Nie można usuwad, dodawad ani zmieniad żadnego z elementów logo. 4. Dopuszcza się publikowanie logo w technice czarno-białej. 5. Prawo do korzystania z logo pod jakimkolwiek tytułem nie może byd przeniesione na inny Podmiot. 6. Logo Stowarzyszenia może byd umieszczane na: a. materiałach i drukach firmowych, członków oraz podmiotów związanych z członkami b. materiałach promocyjnych oraz podczas wystaw, pokazów i innych imprez promocyjnych, członków oraz podmiotów związanych z członkami c. szyldach oraz środkach transportu, członków oraz podmiotów związanych z członkami d. stronach internetowych, członków oraz podmiotów związanych z członkami e. oraz w innych sytuacjach, po uzyskaniu zgody Zarządu, członków oraz podmiotów związanych z członkami. 7. Logo Stowarzyszenia nie może byd wykorzystywane komercyjnie, jako element promujący sprzedaż produktów i usług. Przez komercyjne wykorzystanie logo rozumie się w szczególności: a. umieszczanie logo na produktach przeznaczonych do sprzedaży, b. umieszczanie logo na opakowaniach, instrukcjach i innych materiałach powiązanych bezpośrednio z produktem, c. umieszczanie logo na materiałach reklamowych bezpośrednio zachęcających do kupna produktów lub usług, d. posługiwanie się prawem do korzystania z logo, jako gwarancji określonego poziomu jakości towarów lub usług. 8. Logo może byd używane w celu potwierdzenia kompetencji członka Stowarzyszenia, tylko w przypadku uzyskania odpowiedniego certyfikatu Stowarzyszenia. 9. Warunki wydawania certyfikatów określa odrębny regulamin. 10. Do logo umieszczanego na stronach internetowych i w publikacjach elektronicznych powinien byd dołączony link do strony internetowej Stowarzyszenia: 11. Obowiązującym wzorem pieczęci jest wzór ustalony przez Zarząd Stowarzyszenia 12. Pieczęd będzie się znajdowad wyłącznie w dyspozycji Prezesa Zarządu. 13. Posługiwanie się pieczęcią, przez osoby nieuprawnione do reprezentacji Stowarzyszenia zawierającą w sobie nazwę Instytut Informatyki Śledczej lub logo Stowarzyszeni jest zabronione. 14. Obowiązującym wzorem legitymacji jest wzór ustalony przez Zarząd Stowarzyszenia. 15. Legitymacja wydawana jest bezpłatnie po uiszczeniu składki członkowskiej za dany rok. 16. Legitymacjami potwierdzającymi przynależnośd do Stowarzyszenia mogą się posługiwad wszyscy członkowie Stowarzyszenia. 17. Wzór wizytówki członkowskiej ustala i wydaje wyłącznie Zarząd. 18. Wizytówkami, potwierdzającymi możliwośd reprezentowania Stowarzyszenia mogą posługiwad się wyłącznie członkowie Zarządu Stowarzyszenia oraz Założyciele Stowarzyszenia.

2 19. W przypadku rezygnacji z członkostwa lub usunięcia ze Stowarzyszenia ustaje prawo do korzystania z jakichkolwiek elementów identyfikacyjnych Stowarzyszenia. 20. W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu Zarząd może zobowiązad członka do złożenia wyjaśnieo. W razie braku odpowiedzi za strony członka Zarząd może zobowiązad członka do zaniechania posługiwania się elementami identyfikacyjnym Stowarzyszenia. 21. Wszelkie wątpliwości dotyczące korzystania z elementów identyfikacyjnych rozstrzyga Zarząd na żądanie członka. 22. Członek ma prawo żądad weryfikacji stanowiska Zarządu przez Komisję Rewizyjną. 23. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Załączniki: 1. Wzór logo 2. Wzór pieczęci 3. Wzór legitymacji 4. Wzór legitymacji

3 Załącznik nr 1 wzór logo Stowarzyszenia ustalony i zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia:

4 Załącznik nr 2 Wzór pieczęci Stowarzyszenia ustalony i zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia:

5 Załącznik nr 3 wzór legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia ustalony i zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia:

6 Załącznik nr 3 wzór wizytówki członkowskiej Stowarzyszenia ustalony i zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia: