Raport z ewaluacji wewnętrznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z ewaluacji wewnętrznej"

Transkrypt

1 Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach im. Stefana Żeromskiego rok szkolny Katowice, dnia 30 maja 2014r

2 Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: WYMAGANIE 10. WYKORZYSTYWANE SĄ ZASOBY SZKOŁY ORAZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO NA RZECZ WZAJEMNEGO ROZWOJU. Wprowadzenie: Przeprowadzona w roku szkolnym 2013/2014 ewaluacja wewnętrzna miała na celu zebranie informacji n/ t współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, zbadanie w jaki sposób podejmowane w tym zakresie inicjatywy wpływają na wzajemny rozwój instytucji oraz rozwój uczniów. Jej wyniki zostaną zarówno wykorzystane do ustalenia mocnych stron szkoły w w/w zakresie, jak też pozwolą na podjęcie stosownych działań niwelujących jej słabe strony. Opis ewaluacji. Rozmowa z dyrektorem szkoły i nauczycielami miała odpowiedzieć na pytania: Jakie inicjatywy podejmuje szkoła na rzecz środowiska lokalnego? Jak rozpoznaje i w jaki sposób uwzględnia jego potrzeby? Z jakimi instytucjami i organizacjami współpracuje? W jaki sposób nawiązuje współpracę? Również rozmowa z dyrektorem szkoły i nauczycielami oraz analiza dokumentacji szkoły miała wykazać: Jakie dokumenty prowadzi szkoła w w/w zakresie? Jak współpraca z instytucjami i organizacjami wpływa na rozwój edukacyjny uczniów? Jakie korzyści osiągnęła szkoła, współpracując ze środowiskiem lokalnym? Jakie korzyści osiąga środowisko lokalne, współpracując ze szkołą? Opis danych i sposób ich zbierania: W badaniach posłużono się metodą jakościową: rozmowa z dyrektorem szkoły, nauczycielami, obserwacja oraz analiza dokumentacji wewnątrzszkolnej, tj.: dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, protokoły rady pedagogicznej, obserwacja zajęć. Zbieranie danych odbywało się podczas: spotkań z dyrektorem, nauczycielami, zajęć z uczniami. Wyniki ewaluacji zostały wypracowane przez nauczycieli zespołów: humanistycznego, matematyczno przyrodniczego, wychowania fizycznego.

3 Prezentacja wyników ewaluacji Podstawą prawną do analizowania w/w obszaru działalności szkoły jest ustawa z dnia r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (DZ. U. Z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) oraz rozporządzenie z r. 1.Jakie inicjatywy podejmuje szkoła na rzecz środowiska lokalnego? Szkoła w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym, odpowiadając na jego potrzeby lub podejmując się własnych inicjatyw, bierze udział w: zbiórkach: plastikowych nakrętek, puszek, makulatury, baterii, karmy dla zwierząt, akcjach Góra grosza, Mój szkolny kolega z Afryki, Adopcja serca, występach dla środowiska lokalnego z okazji: Dni Nikiszowca, Święta Krupnioka, Jarmarku na Nikiszowcu, Jasełek, Dnia Górnika, dla świetlicy terapii zajęciowej Promyk, organizacji imprez wewnątrzszkolnych: kolędowaniu, jasełkach, klasowych wigiliach, Mikołajkach, Dniu Chłopaka, Dziecka, Sportu, wyjściach zorganizowanych poza budynek szkoły: - okolicznościowych np.: sprzątanie lasu, teatr, kino itp. - oraz w ramach udziału uczniów w konkursach z różnych dziedzin, warsztatach, rozgrywkach międzyszkolnych. (np. turnieje BRD etapy: okręgowe i powiatowe, sobotnie biegi przełajowe MOSiR Katowice, Akcja Społeczna Lubię Siatkę, Kibicuje Fair Play, cykl spotkań inauguracyjnych Mistrzostwa Świata w Siatkówce Mężczyzn w 2014 roku, w kalendarzu igrzysk sportowych MOS na terenie Miasta Katowice), organizacji dodatkowych zajęć świetlicowych dla uczniów klas I ( Szkoła przyjazna sześciolatkom, zajęcia na placu zabaw, organizacji wypoczynku dla dzieci pozostających w domu w ramach akcji Lato w mieście, Zima w mieście pod patronatem Urzędu Miasta Katowice. organizacji zajęć i lekcji otwartych dla rodziców. Uczniowie wraz z nauczycielami wykonują gazetki tematyczne i informacyjne na korytarzach szkoły. Tworzą własne projekty: Zdrowe odżywianie, Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, Lepsza szkoła, Sesje z plusem, Klub Przyjaciele. Biorą udział w licznych kampaniach: Szklanka mleka, Owoce w szkole, Kibicuję fair play, Lubię siatkę. Podejmują pracę na platformie edukacyjnej: Oxford English online. Nauczyciele naszej szkoły dzielą się wzajemnie pomysłami, warsztatem pracy i doświadczeniem i są bardzo chętni do współpracy z rodzicami i dziećmi. 2. Jak szkoła rozpoznaje potrzeby środowiska i w jaki stopniu uwzględnia jego potrzeby? Informacje na temat potrzeb środowiska szkoła uzyskuje poprzez: rozmowy z nauczycielami,

4 rozmowy, wywiady z rodzicami okazjonalne, w ramach konsultacji oraz podczas zebrań z rodzicami, rozmowy z uczniami, potrzeby zgłaszane przez rodziców do dyrekcji szkoły (np. n/t zajęć dodatkowych), systematyczną analizę i ewaluację programu wychowawczego i profilaktycznego, własną analizę działalności szkoły dokonywaną przez dyrekcję, nauczycieli i pedagoga, ewaluację wewnętrzną szkoły, analizę programów nauczania, rozkładów i planów wynikowych, analizę osiągnięć uczniów, ich zainteresowań, współpracę z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i MOPS-em, doskonalenie własnego warsztatu pracy przez nauczycieli, wzbogacanie w miarę możliwości bazy szkoły Szkoła uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego poprzez rozszerzenie oferty swoich działań: udostępnienia pomieszczenia (sale lekcyjne, obiekty sportowe) środowisku lokalnemu, np. otwarcie basenu w godzinach popołudniowych dla mieszkańców dzielnicy, udostępnienie sal świetlicy środowiskowej oraz Świetlicy Terapii Zajęciowej Promyk, dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb dzieci, organizuje w ramach pomocy uczniom zajęcia nauczania indywidualnego, wyrównawcze, zajęcia profilaktyczne, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, rewalidację. organizuje zajęcia dla uczniów zdolnych, wzbogaca ofertę zajęć aktywności ruchowej o rekreację sportową dla uczniów klas IV,V,VI, z tzw. godzin dyrektorskich zwiększa się zgodnie z potrzebami ilość godzin z poszczególnych przedmiotów realizowanych w szkole, realizuje propozycje Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców: dyskoteki, imprezy szkolne, festyn rodzinny, imprezy okolicznościowe dla instytucji lokalnych, prowadzi tablicę Nasi Najlepsi, Złotą księgę uczniów, tablicę informacyjną w szkole, gazetki szkolne, klasowe przy współudziale uczniów. 3. Z jakimi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym współpracuje szkoła? Instytucje i organizacje działające w środowisku lokalnym, z którymi współpracuje szkoła to: samorząd lokalny, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Policja, Świetlica Socjoterapeutyczna,

5 Placówki Ochrony Zdrowia, Fundacja Nowy Nikiszowiec, PZH (Polski Związek Hokeja), MUKS Naprzód Janów, Śląski Związek Sportowy, TTKF Czarni, MOSiR, MOS, Parafia Świętej Anny, Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek w Mikołowie, Gimnazjum nr 14,13,15,4, UKS Szopienice, Agencja Rynku Rolnego, Rodzice, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, Kuratorium Oświaty, Metodycy. 4. W jaki sposób szkoła nawiązuje współpracę? Szkoła z uwagi na funkcję, jaką pełni w ramach obowiązków wynikających ze statutu oraz miejsca jakie zajmuje w środowisku, powinna być otwarta na każdą współpracę, z każdą osobą, instytucją oraz organizacją, która będzie miała na celu dobro dziecka, jego rozwój intelektualny oraz psychofizyczny, a także która będzie wspomagać rodziców w procesie wychowawczym. W dzisiejszych czasach, gdzie na każdego człowieka, tym bardziej młodego, który dopiero kształtuje swoją osobowość, oddziałuje bardzo wiele czynników, które mogą zaburzyć normalny proces rozwoju psychomotorycznego, każda forma współpracy uwzględniająca potrzeby i oczekiwania dzieci i ich rodziców i przynosząca pozytywne efekty, powinna być promowana i rozwijana przez instytucję szkoły. Na proces nawiązywania współpracy przez szkołę można spojrzeć wieloaspektowo. I. Sposób pozyskiwania partnerów: 1. Szkoła szuka partnerów do realizacji zadań wynikających ze statutu szkoły: a) dyrektor, b) zespół kierowniczy, c) nauczyciele. 2. Rodzice wspierają Radę Pedagogiczną w poszukiwaniu partnerów do współpracy: a) Rada Rodziców, b) rodzice indywidualnie.

6 3. Współpraca rekomendowana przez: a) organ prowadzący szkołę, b) organ nadzoru pedagogicznego, c) inne instytucje wspierające szkołę w realizowaniu misji szkoły. 4. Podmioty zewnętrzne wychodząc naprzeciw oczekiwaniom szkoły, same proponują współpracę w zakresie oczekiwań szkoły i w miarę własnych możliwości. II. Sposób informowania partnerów o ofercie nawiązania współpracy: 1. Strona internetowa szkoły. 2. Gazetka szkoły. 3. Listy intencyjne i celowe oferty proponowanej współpracy. 4. Przekaz ustny: a) dyrekcji szkoły, b) nauczycieli, c) rodziców, d) uczniów. III. Obszar dotyczący współpracy: 1. Uczniów: a) edukacyjny, b) wychowawczy, c) opiekuńczy i bezpiecznego spędzania czasu zorganizowanego na terenie szkoły i poza nią. 2. Dyrekcji szkoły: a) w procesie zarządzania szkołą, b) wsparcie w nawiązywaniu nowych relacji z innymi podmiotami, 3. Nauczycieli: a) doskonalenia zawodowego, b) samorealizacji. 4. Obiektów szkolnych: a) remonty, b) wsparcia edukacyjnego (pomoce dydaktyczne,) c) wsparcia finansowego, d) pozyskiwania nowych partnerów do współpracy. IV. Teren dotyczący współpracy: 1. Szkoła: a) sale lekcyjne, b) korytarze szkolne,

7 c) inne obiekty szkolne, d) inne obiekty przyszkolne, 2. Środowisko wokół szkoły: a) osiedle, dzielnica, miasto, b) media: TV, radio, prasa, internet. V. Kryteria nawiązania współpracy: 1. Wiarygodność partnera chcącego współpracować ze szkołą. 2. Wyznaczenie celu współpracy i prawdopodobieństwo jego osiągnięcia. 3. Wizja dalszej współpracy. 5. Jakie dokumenty prowadzi szkoła w zakresie nawiązanej współpracy? Są to dokumenty wypracowane w ramach pracy: 1. Pedagoga szkolnego, n/t metod i form pracy z uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze i problemy w nauce, oraz Szkolny Program Profilaktyczny, Program Wychowawczy. 2. Rady Pedagogicznej, raporty ze współpracy z nauczycielami, n/t WSO, kryterium oceny, programów wychowawczych dla danej klasy. 3. Sprawozdania ze współpracy z instytucjami samorządowymi: KRP Katowice, Wydział Ruchu Drogowego, Związki Zawodowe KWK Wieczorek, PLH, sędziami i trenerami, MOS Katowice, TKKF, UKS Sokół, SOS Szopienice, WOPR, klubami sportowymi, Siłą Mysłowice, KS Sokół, Olimpią, Pałacem Młodzieży, współpraca z metodykiem, Środowiskowym Programem Profilaktycznym Klub Przyjaciele, Świetlicą Środowiskową Nikisz. 4. Oprócz sprawozdań szkoła prowadzi również, kronikę szkolną, gazetkę szkolną Echo Szkoły, Szkolną Izbę Tradycji, stronę internetową. Listy gratulacyjne, podziękowania, pochwały, dyplomy, gabloty i wystawki sukcesów i osiągnięć szkoły, promocji imprez eksponowanych w szkole na plakatach, tablicach oraz gazetkach oraz poza szkołą. 6. Jak współpraca z instytucjami i organizacjami wpływa na rozwój edukacyjny uczniów? 7. Jakie korzyści osiągnęła szkoła, współpracując ze środowiskiem lokalnym? Szkoła ściśle współpracuje z rodzicami, instytucjami z terenu gminy, jak również z różnymi instytucjami środowiska lokalnego. Współpraca ta ma pozytywny wpływ na rozwój edukacyjny uczniów. Szkoła w swojej działalności uwzględnia też potrzeby i możliwości środowiska lokalnego. Integrację tych środowisk potwierdzają przeanalizowane dokumenty i materiały, tj: - kalendarz imprez i uroczystości, - dzienniki lekcyjne, - strony internetowe szkoły, - kronika szkoły, - protokoły z posiedzeń RP, - sprawozdanie działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły.

8 Każda z instytucji realizuje inne zadania, w związku z tym efekty tej współpracy oraz ich wpływ na rozwój edukacyjny uczniów jest bardzo różnorodny. W wielu przypadkach celem współpracy jest jak najlepsza organizacja pracy szkoły, zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, wspomaganie rodzin w trudnych sytuacjach, co można byłoby określić jako: stwarzanie jak najlepszych warunków do ich rozwoju edukacyjnego. Poprzez udział w życiu szkoły i środowiska lokalnego, uczniowie mają możliwość nabywania różnorodnej wiedzy i umiejętności. Współpraca z różnymi organizacjami i instytucjami lokalnymi wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów. Umożliwia im: udział w programach monitorujących ich osiągnięcia (diagnozy), nabywanie nowych doświadczeń, przezwyciężanie trudności w nauce, motywowanie do nauki, naukę współpracy w zespole, kształtowanie tolerancji, poczucia odpowiedzialności za wspólnie podjęte zadania, poznanie ciekawych ludzi, poprawę bezpieczeństwa, profilaktykę w tym zakresie, zaspakajanie potrzeb materialnych, poprawę funkcjonowania w rodzinie, zaangażowanie przy organizacji imprez szkolnych, promowanie własnych umiejętności, udział w uroczystościach i wycieczkach szkolnych, podniesienie sprawności fizycznej, wzrost świadomości proekologicznej, podniesienie świadomości n/t zdrowego stylu życia, rozwijanie zainteresowań i zdolności, wszechstronny rozwój. Działania szkoły wynikające ze współpracy z instytucjami lokalnymi mają na celu zarówno promowanie uczniów i działalności szkoły, ale także są ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb środowiska lokalnego. Można powiedzieć, że środowisko lokalne otrzymuje pewne wymierne korzyści w tym zakresie. Można je ująć w sposób następujący: Integracja środowiska lokalnego. Wyjście szkoły naprzeciw oczekiwaniom różnych instytucji i wspomaganie ich pracy poprzez zdobywanie potrzebnych informacji, promowanie wśród uczniów i rodziców różnorodnych akcji, zajęć, organizację imprez, uroczystości lokalnych. Udostępnianie obiektów szkolnych na potrzeby środowiska lokalnego. Kształtowanie wśród uczniów i rodziców pożądanych społecznie postaw, które mają znaczny wpływ na funkcjonowanie społeczności lokalnej. Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji: Mocne strony szkoły: Dzięki możliwościom lokalowym, bazie, wyposażeniu, zaangażowaniu nauczycieli i uczniów szkoła nawiązuje w sposób systematyczny i celowy skuteczną współpracę z instytucjami, organizacjami środowiska lokalnego. Uwzględnia w tym zakresie potrzeby uczniów, rodziców oraz środowiska. Współpraca na tym polu wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów. Instytucje i organizacje pozyskują korzyści wynikające ze współpracy ze szkołą. Szkoła przyczynia się do kształtowania pożądanych postaw społecznych. Szkoła integruje środowisko lokalne.

9 Słabe strony szkoły: Nie wykazano słabych stron. Wnioski: Nadal podtrzymywać na wysokim poziomie współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym. Sposób prezentacji wyników: nauczycielom, uczniom, rodzicom na stronie internetowej szkoły, nauczycielom na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, rodzicom na posiedzeniu Rady Rodziców. Załączniki: kwestionariusz wywiadu z dyrektorem szkoły, kwestionariusz wywiadu z nauczycielami. Opracowanie Zofia Drygalska