S T A T U T S Z K O Ł Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T A T U T S Z K O Ł Y"

Transkrypt

1 STATUT PSM I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach S T A T U T S Z K O Ł Y Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, z późniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami, zwana dalej Ustawą, Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r. i z dn. 20 maja 2014 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych, z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych w zakresie szkół artystycznych. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza, zwana dalej szkołą działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [D.U. nr 95 poz. 425], przepisów wybranych na jej podstawie oraz statutu szkoły. 2. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza jest szkołą publiczną, powołaną przez Ministra Kultury i Sztuki decyzją z dnia 1 kwietnia 1950 roku; był to akt upaństwowienia Niższej, Średniej i Umuzykalniającej Szkoły prowadzonej od 1 września 1946 roku przez Spółdzielnię Muzyczną w Katowicach. 3. Organem prowadzącym szkołę jest Ministerstwo właściwe dla spraw kultury. 4. Nadzór nad szkołą sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie z ramienia Ministerstwa właściwego dla spraw kultury. 5. Szkoła jest jednostką budżetową i gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym dochody.

2 6. Szkoła mieści się w Katowicach przy ulicy Teatralnej Szkoła nie posiada osobowości prawnej Szkoła posiada własny ceremoniał oraz sztandar szkolny: na awersie czerwona lira na białym tle, w otoku pełna nazwa Szkoły; na rewersie srebrny orzeł w koronie na tle biało czerwonym, oraz hasło Ojczyzna Nauka Praca. Sztandar wprowadzany i wyprowadzany jest przez trzyosobowy poczet uczniowski na uroczystości rozpoczęcia oraz zakończenia roku szkolnego. 2. Podczas uroczystości inaugurującej rok szkolny praktykowany jest ceremoniał ślubowania przy sztandarze uczniów klas pierwszych wg tekstu podawanego przez przedstawiciela Rady Pedagogicznej: My, nowoprzyjęci w poczet uczniów pierwszych klas Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza, wobec naszych Pedagogów, Rodziców i Kolegów, przyrzekamy w uroczystym dniu rozpoczęcia nauki: rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia szanować mienie Szkoły oraz pracę jej społeczności, kształtować w sobie silną wolę, uczciwość i pracowitość. Przyrzekamy! swoim postępowaniem wnosić pozytywne wartości w dobro ogółu godnie reprezentować imię Szkoły dążyć ku coraz doskonalszym wzorom artystycznym. Przyrzekamy! wiedzą i umiejętnościami muzycznymi zdobytymi w Szkole służyć rozwojowi kultury Rzeczypospolitej Polskiej Przyrzekamy Tobie Szkoło! 3. Podczas uroczystości końcoworocznej wręcza się w obecności sztandaru nagrody fundowane przez Radę Rodziców wyróżniającym się uczniom. 4. Po zamknięciu egzaminów dyplomowych odbywa się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia Szkoły II stopnia. 5. Szkoła prowadzi kronikę w postaci elektronicznej i papierowej z zapisem ważniejszych wydarzeń, imprez artystycznych, osiągnięć uczniów i absolwentów, indywidualnego dorobku pedagogów, efektów nauczania. 6. Świętem Szkoły jest 11 grudnia to jest dzień urodzin patrona Mieczysława Karłowicza. Z tej okazji Szkoła organizuje specjalny koncert lub inną formę uczczenia rocznicy. 7. Tradycją Szkoły jest organizacja jednego lub dwóch koncertów dorocznych, prezentujących dorobek dydaktyczny pedagogów i postępy najlepszych uczniów. 2

3 3 1. Na pieczęciach i stemplach nazwa Szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. 2. Szkoła posługuje się: pieczęcią okrągłą o średnicy 3,6 cm z godłem państwowym i napisem w otoku: PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W KATOWICACH pieczęcią okrągłą o średnicy 2 cm z godłem państwowym i napisem w otoku jak wyżej, z zastosowaniem do słowa STOPNIA skrótu ST. stemplem firmowym z adresem Szkoły stemplem bankowym z treścią jak w punkcie 2a. 4 MISJA SZKOŁY Szkoła inna niż wszystkie Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia imienia Mieczysława Karłowicza w Katowicach jest placówką edukacyjną, dydaktyczno-wychowawczą kształcącą dzieci i młodzież w zakresie muzyki. Obowiązujący tu program nauczania jest spójny ze standardami ogólnopolskimi i podlega stałej weryfikacji ze strony organu założycielskiego, którym jest Ministerstwo do spraw kultury organ Rządu Polskiego. Szkoła rozbudza wiedzę i umiejętności artystyczne w stopniu umożliwiającym samodzielną działalność lub kontynuację nauki na szczeblu wyższym. Społeczność szkoły inicjuje, organizuje i uczestniczy w koncertach, akcjach i projektach otwartych na społeczność lokalną i propagujących wiedzę muzyczną. Szczególne miejsce zajmują działania integracyjne na rzecz środowisk specjalnej troski. Ważnym elementem podejmowanych działań jest sięganie do tradycji i współczesności muzycznej w stałym porozumieniu i współdziałaniu z instytucjami kultury w regionie. Szkoła inna niż wszystkie jaką budują powyższe działania, ma zatem wpisany w swoją misję, obok wysokiego poziomu dydaktyki muzycznej, istotny cel równoległy. Stanowi go s i l n a o b e c n o ś ć w ś r o d o w i s k u, osiągana poprzez postawę poszukującą, przyjazną dla wychowanków i dla szerszego otoczenia. 3

4 5 ORGANIZACJA I ZADANIA SZKOŁY 1. Zgodnie z planami nauczania zatwierdzonymi przez Ministra właściwego dla spraw kultury, nauka prowadzona jest: w Szkole I stopnia w cyklu 6 letnim w specjalnościach: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, róg, puzon, perkusja w cyklu 4 letnim w specjalnościach: fortepian, organy, akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój, fagot, klarnet, saksofon, trąbka, róg, puzon, perkusja w Szkole II stopnia a) na wydziale instrumentalnym 6 lat w specjalnościach jak w szkole I stopnia oraz tuba, saksofon klasyczny i saksofon jazzowy b) na wydziale wokalnym 4 lata w specjalnościach: śpiew solowy i śpiew estradowy 2. Szkoła organizuje indywidualny tok nauki, którego tryb określają odpowiednie regulacje prawne Ministra właściwego dla spraw kultury. 3. Szkoła organizuje działalność eksperymentalną w oparciu o projekty zatwierdzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kierunkach: organy specjalność kościelna śpiew estradowy [dla uczniów klas II IV szkoły II st.] saksofon jazzowy [dla uczniów klas II VI szkoły II st.] 4. W szkole działają sekcje: teorii muzyki instrumentów klawiszowych instrumentów dętych i perkusji instrumentów smyczkowych i szarpanych wokalna. 5. Zadaniami sekcji są: realizacja wyznaczonych zadań w programie rozwojowo-wychowawczym Szkoły organizacja przesłuchań, popisów realizacja zadań dydaktycznych w oparciu o plany pracy przestrzeganie zasad zawartych w Przedmiotowym i Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 6. W porozumieniu z organem prowadzącym i nadzorującym Szkoła może utworzyć inny kierunek niż wymienione w punkcie W szkole utworzone są stanowiska dwóch wicedyrektorów oraz kierowników poszczególnych sekcji. Kompetencje wicedyrektorów określa dyrektor PSM. Do zadań kierowników sekcji należy: sprawowanie opieki i kontroli nad pracą dydaktyczno wychowawczą nauczycieli wchodzących w skład sekcji dbałość o poziom nauczania w powierzonej sekcji organizacja całorocznego przebiegu pracy sekcji współpraca z pozostałymi sekcjami działającymi w Szkole. 4

5 8. Tworzenie nowych stanowisk kierowniczych może mieć miejsce w związku z powstaniem innych niż wyżej wymienione sekcje. 9. Organizację Szkoły w danym roku szkolnym określa Dyrektor w arkuszu organizacyjnym na podstawie planu nauczania i planu pracy Szkoły, a zatwierdza organ nadzorujący. 10. Organizacja Szkoły zawiera: liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych 11. Tygodniowy rozkład obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i opiekuńczych ustala dyrektor w zgodzie z obowiązującymi przepisami BHP. Zajęcia mogą trwać do godziny Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym czasie, z zachowaniem ogólnego czasu zajęć ustalonego na podstawie ramowego planu nauczania. 13. Warunki pobytu w szkole określa szczegółowo regulamin Szkoły. 6 W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która służy do realizacji celów dydaktyczno - wychowawczych. Użytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy i rodzice. Czas pracy biblioteki jest każdego roku dostosowywany do aktualnych potrzeb i możliwości szkoły, a szczególnie do tygodniowego rozkładu zajęć tak, aby umożliwić użytkownikom dogodne korzystanie ze zbiorów. Zasady korzystania ze zbiorów określa odrębny regulamin. Do zadań i obowiązków bibliotekarza należy: gromadzenie, zgodnie z potrzebami, zbiorów oraz dokonywanie ich ewidencji i opracowania bibliotekarza uzupełnianie zbiorów i rejestracja darów gromadzenie czasopism i środków audiowizualnych udostępnianie zbiorów w formie wypożyczeń indywidualnych oraz wypożyczeń do pracowni przedmiotowych udzielanie informacji bibliotecznych oraz informowanie o nowych nabytkach przeprowadzanie analizy wypożyczeń prowadzenie ksiąg ubytków zabezpieczenie zbiorów przed zniszczeniem i zbyt szybkim zużyciem dokonywanie selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych i prowadzenie stosownej dokumentacji wysyłanie upomnień czytelnikom nie wywiązującym się z zasad korzystania z księgozbioru. 5

6 7 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY 1. Cele wychowawcze Szkoły: wyrabianie poczucia piękna, wrażliwości, tolerancji, kultury osobistej oraz gotowości do udziału w realizacji różnych zadań kulturalnych i prospołecznych; rozwijanie samodzielności i pracowitości, nauka pracy i współdziałania w grupie, zespole; dbałość o aktywny udział w propagowaniu dorobku kultury polskiej i europejskiej; kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej a także świadomości kultury i tradycji własnego regionu; wyrabianie odpowiednich nawyków prozdrowotnych i odporności na negatywne wpływy różnych patologicznych zjawisk społecznych. 2. Warunki sprzyjające realizacji założonych celów Szkoła zapewnia poprzez: odpowiednio przygotowaną bazę pozwalającą na pełne realizowanie oferty edukacyjnej; dobrze przygotowaną, doskonalącą się kadrę pedagogiczną; dobrą współpracę z rodzicami; życzliwość, otwartość i indywidualne podejście oraz troska o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży; zapewnienie przyjaznej atmosfery pracy i nauki. 3. Sylwetka absolwenta PSM I stopnia. Absolwent PSM I stopnia wyposażony jest w podstawową wiedzę i umiejętności przygotowujące go do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia. W zakresie przedmiotu głównego opanowuje i przygotowuje program na zakończenie I etapu edukacyjnego, który obejmuje zagadnienia muzyczne wynikające z programu nauczania oraz biegle i poprawnie stosuje je w praktyce. Absolwent PSM I st. wykazuje się umiejętnością koncentrowania się i pokonywania tremy podczas występu oraz dokonywania właściwej samooceny wykonania utworu, umiejętnością muzykowania zespołowego pod kierunkiem nauczyciela oraz wrażliwością muzyczną i estetyczną. Ponadto absolwent PSM I st. wyróżnia się zaangażowaniem i działalnością w życiu muzycznym swojego środowiska, aktywnie uczestniczy w audycjach i imprezach szkolnych oraz w koncertach na rzecz środowisk specjalnej troski. 4. Sylwetka absolwenta PSM II stopnia. Absolwent PSM II stopnia uzyskuje tytuł zawodowy: muzyk instrumentalista lub muzyk wokalista. W zakresie przedmiotu głównego posiada biegłą umiejętność gry jako solista, w zespole kameralnym, orkiestrze lub zespole chóralnym. Sprawnie czyta a vista. Ma wiedzę dotyczącą interpretacji muzycznej, z uwzględnieniem znajomości kanonów stylu i formy muzycznej oraz literatury muzycznej w swojej specjalności. Potrafi samodzielnie pracować nad utworem muzycznym. Posiada wyrobiony osąd na temat wykonywanych utworów. W zakresie przedmiotów teoretycznych, uczeń posiada w pełni ukształtowany słuch muzyczny, stosuje w praktyce zasady teorii muzyki, a w szczególności harmonii, form muzycznych i historii muzyki. Ponadto, absolwent szkoły II stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów muzycznych i czynnego uczestnictwa w życiu muzycznym. Wykazuje się obyciem estradowym, umiejętnością koncentracji i pokonywania tremy oraz dobrą pamięcią muzyczną. Ma podstawową wiedzę w zakresie kultury i tradycji muzycznej regionu i kraju. Swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie wykorzystuje w realizacji zadań prospołecznych. 6

7 5. Zadania opiekuńcze: opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawują prowadzący je nauczyciele opiekę nad uczniami podczas przerw w zajęciach sprawują wyznaczeni nauczyciele zgodnie z aktualnym harmonogramem dyżurów opiekę nad uczniami podczas zajęć organizowanych poza Szkołą sprawują nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły: - w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub turystyczno-krajoznawcze powinien być zapewniony przynajmniej 1 opiekun dla maksymalnie 30 uczniów - przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji na 30 i więcej uczniów powinno przypadać 2 opiekunów - przy wyjeździe poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony 1 opiekun dla grupy do 15 uczniów - przy wyjeździe z uczniami na wycieczką turystyki kwalifikowanej [np. wycieczka górska] powinien być zapewniony 1 opiekun dla grupy 15 uczniów. Wycieczki piesze w obszarach parków narodowych, rezerwatów oraz obszarach powyżej 1000 m n. p. m. mogą prowadzić tylko przewodnicy turystyczni. Kierownik wycieczki sporządza plan wycieczki oraz listę jej uczestników. 6. Roczny program wychowawczy Szkoły uchwala Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim Szkoła realizuje swe statutowe zadania poprzez: prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania organizowanie imprez prezentujących osiągnięcia uczniów w szkole i poza szkołą, jak popisy sekcyjne i międzysekcyjne, audycje umuzykalniające, koncerty doroczne, imprezy okolicznościowe, akcje promujące młodych muzyków, spotkania z artystami i twórcami kultury przygotowanie uczniów do udziału w przesłuchaniach środowiskowych i ogólnopolskich, festiwalach, koncertach symfonicznych, spektaklach teatralnych i operowych, wystawach tematycznych współdziałanie z samorządem lokalnym, instytucjami i placówkami kultury w rozwijaniu środowiskowego życia muzycznego. 9 Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy dyrektorem szkoły a szkołą wyższą. 7

8 10 ORGANA SZKOŁY ICH POWOŁYWANIE, KOMPETENCJE I ZASADY DZIAŁANIA 1. W zarządzaniu Szkołą uczestniczy cała jej społeczność poprzez wybieralne organy kolegialne i jednoosobowe. 2. Organa Szkoły są właściwe we wszystkich sprawach dotyczących jej organizacji i działalności, o ile przepisy w paragrafie 1 ustęp 1 Ustawy nie stanowią inaczej. 3. Organem jednoosobowym Szkoły jest Dyrektor. 4. Organami kolegialnymi są: Rada Pedagogiczna Rada Rodziców Samorząd Uczniowski. 5. Współdziałanie organów Szkoły koordynowane jest przez dyrektora Szkoły poprzez: zwoływanie posiedzeń plenarnych Rady Pedagogicznej uczestniczenie w posiedzeniach Prezydium Rady Rodziców kontaktowanie się z Samorządem Uczniowskim i jego opiekunem. 6. W rozwiązywaniu sporów między organami szkoły uczestniczą: skonfliktowane strony, Mąż Zaufania wybierany corocznie przez Radę Pedagogiczną oraz Dyrektor Szkoły. 7. W przypadkach nie rozwiązania sporu na terenie Szkoły, każda z jego stron może skierować sprawę do organu nadrzędnego, z zachowaniem drogi służbowej. 11 Dyrektor Szkoły 1. Dyrektor Szkoły zostaje powołany z zachowaniem wymogów określonych art. 36 Ustawy o Systemie Oświaty. 2. Dyrektor Szkoły: kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno wychowawczą Szkoły, oraz reprezentuje ją na zewnątrz sprawuje nadzór pedagogiczny realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły. 3. Dyrektor Szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie Szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły 8

9 c) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły. 5. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim. 6. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go wicedyrektor. 12 Rada Pedagogiczna i jej kompetencje 1. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o obowiązujące podstawy prawne. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać także udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane: przed rozpoczęciem roku szkolnego w każdym okresie [semestrze] w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowaniem uczniów po zakończeniu zajęć szkolnych w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. 6. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, oraz informacje o działalności Szkoły. 7. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: zatwierdzanie planów pracy Szkoły uchwalanie programu wychowawczego Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów podejmowanie uchwał w sprawach skreśleń z listy uczniów po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego opiniowanie organizacji pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły opiniowanie wniosków Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 8. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły. 9. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie z funkcji Dyrektora, lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Szkole. 9

10 10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności połowy jej członków. 11. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców i pracowników Szkoły. 12. Rada Pedagogiczna pod nieobecność Rady Szkoły przejmuje jej kompetencje i zadania wynikające z Ustawy. 13 RADA RODZICÓW 1. W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 2. Zadaniami Rady Rodziców są: organizowanie form aktywności rodziców w działaniach na rzecz Szkoły zapewnianie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami Szkoły rzeczywistego wpływu na działalność Szkoły wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy Szkoły uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkolnego programu wychowawczego Szkoły. 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 4. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły. 5. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w pkt SAMORZĄD UCZNIOWSKI 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 2. Organ Samorządu jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. 3. Zasady wybierania i działania Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 4. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie w sprawach Szkoły, w szczególności co do: skreśleń z listy uczniów szkolnego programu wychowawczego udzielania pomocy. 5. Samorząd współdziała z Dyrekcją Szkoły w zapewnianiu uczniom warunków do nauki. 10

11 15 REKRUTACJA 1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły muzycznej I st. jest ukończenie w roku kalendarzowym 5 lat i nieprzekroczenie 16 roku życia. PSM I st. prowadzi zajęcia w działach dziecięcym [cykl 6-letni] dla kandydatów w wieku 5-10 lat młodzieżowym [cykl 4-letni] dla kandydatów od 8-16 lat Szkoła przyjmuje kandydatów : do działu dziecięcego w specjalnościach: fortepian akordeon skrzypce wiolonczela kontrabas gitara flet obój klarnet fagot skasofon trąbka róg puzon perkusja do działu młodzieżowego w specjalnościach: fortepian organy akordeon skrzypce altówka wiolonczela kontrabas gitara flet obój fagot klarnet saksofon trąbka róg puzon perkusja 11

12 2. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcia do szkoły muzycznej II st. jest ukończenie w danym roku kalendarzowym 10 lat i nieprzekroczenie 23 roku życia PSM II st. prowadzi zajęcia w działach: instrumentalnym [6-letni] wokalny [4-letni] Szkoła przyjmuje kandydatów : do działu instrumentalnego w specjalnościach: fortepian organy organy muzyka kościelna akordeon skrzypce altówka wiolonczela kontrabas gitara flet obój fagot klarnet saksofon saksofon jazzowy trąbka róg puzon tuba perkusja do działu wokalnego w specjalnościach: śpiew klasyczny śpiew estradowy 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły I i II st. powinni złożyć wymagane dokumenty: wniosek o przyjęcie do Szkoły, kierowany do Dyrektora. wniosek kandydata; stosowny druk dostępny w sekretariacie Szkoły lub do pobrania ze strony internetowej: zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranej specjalności w PSM I st. w przypadku kandydatów do PSM II st. do działu wokalnego wymagane jest zaświadczenie od lekarza foniatry i audiologa w przypadku kandydatów do PSM II st. do działu instrumentalnego w specjalnościach instrumenty dęte zaświadczenie od lekarza pulmonologa 12

13 opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości do podjęcia nauki w Szkole, w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 6 lat. 4. Szkoła prowadzi poradnictwo indywidualne w okresie od 1 marca do połowy maja, obejmujące informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia. Formy poradnictwa obejmują: wstępne badania predyspozycji kandydata [termin do uzgodnienia w sekretariacie] bezpłatne konsultacje Dzień Otwarty prezentujący Szkołę poprzez uczestnictwo kandydatów w lekcjach i koncertach audycje muzyczne w szkołach i przedszkolach 5. Badanie przydatności kandydatów do PSM I st. odbywa się w okresie od 4 maja do 30 czerwca. Nabór kandydatów do PSM I st. polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków fizycznych i predyspozycji do nauki gry na instrumencie. 6. Egzamin wstępny dla kandydatów do PSM II st. przeprowadza się w okresie od 4 maja do 30 czerwca. Egzamin wstępny do klasy pierwszej na wydział instrumentalny obejmuje: egzamin praktyczny z przygotowanych utworów muzycznych Program szczegółowy dotyczący poszczególnych instrumentów do wglądu u kierowników sekcji i na stronie internetowej w zakładce: informacje dla kandydatów do szkoły tam: Informator. egzamin z kształcenia słuchu i zasad muzyki w formie pisemnej. Zakres materiału wymagany na egzaminie obejmuje wiedzę i umiejętności wynikające z programu nauczania dla klasy VI dz. i IV mł. Egzamin wstępny na kierunek eksperymentalny: organy - muzyka kościelna odbywa się wg zasad, które obowiązują kandydatów do PSM II st. Egzamin wstępny na wydział wokalny śpiew solowy / śpiew estradowy obejmuje: sprawdzenie predyspozycji głosowych i słuchowych kandydata zaprezentowanie piosenki lub pieśni oraz przygotowanie wiersza lub innego dowolnego tekstu z pamięci 7. W celu przeprowadzenia egzaminu wstępnego lub badania przydatności Dyrektor Szkoły powołuje komisję rekrutacyjno kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków tej komisji. 8. Datę egzaminów wstępnych oraz badania przydatności ustala Dyrektor Szkoły. 9. Tematy egzaminów wstępnych ustala komisja, są one objęte zasadą ochrony tajemnicy służbowej. 10.Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki badania przydatności albo egzaminu wstępnego w zakresie uzdolnień, predyspozycji i praktycznych umiejętności. 13

14 11.Ocenę z egzaminu wstępnego lub badania przydatności ustala komisja rekrutacyjno kwalifikacyjna z uwzględnieniem punktacji z poszczególnych przedmiotów i etapów egzaminu. 12.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: a) w przypadku kandydata niepełnoletniego: - wielodzietność rodziny kandydata - niepełnosprawność kandydata - niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - samotne wychowywanie kandydata w rodzinie b) w przypadku kandydata pełnoletniego: - wielodzietność rodziny kandydata - niepełnosprawność kandydata - niepełnosprawność dziecka kandydata - niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę - samotne wychowywanie dziecka przez kandydata Kryteria o których mowa w punkcie 12 mają jednakową wartość. 13. Dyrektor Szkoły decyduje o przyjęciu kandydata i ogłasza listę zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w terminie 7 dni po zakończeniu egzaminów. Lista kandydatów przyjętych do szkoły będzie ogłoszona do dnia 5 sierpnia. Dyrektor Szkoły może wyznaczyć limit przyjęć na poszczególne instrumenty do poszczególnych klas uwzględniając w swej decyzji możliwości kadrowe i finansowe Szkoły. 14. Kandydaci do PSM I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach, którzy zostali zakwalifikowani lecz nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc mogą na wniosek skierowany do Dyrektora Szkoły i w miarę możliwości Szkoły, uczęszczać na grupowe zajęcia teoretyczne [do końca stycznia]. W razie wolnych miejsc mogą zostać wpisani na listę uczniów w ciągu pierwszego semestru roku szkolnego. 15. W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do Szkoły do klasy wyższej niż pierwsza lub na semestr wyższy niż pierwszy, a także w przypadku przechodzenia ucznia z innej szkoły tego samego typu i kierunku kształcenia także w czasie trwania roku szkolnego przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, semestru albo roku kształcenia w Szkole. W takim przypadku stosuje się odpowiednio przepisy wyartykułowane w punkcie 3 i 7 Statutu Szkoły. Warunkiem przeprowadzenia tego egzaminu jest posiadanie przez Szkołę możliwości przyjęcia kandydata. 14

15 16 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA CELE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 1. WSO ma na celu: formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do oceniania bieżącego, śródrocznego i końcoworocznego ustalanie kryteriów oceniania osiągnięć edukacyjnych umożliwianie dokonywania klasyfikacji regulację zasad przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych promocyjnych i poprawkowych ustalanie warunków i sposobów komunikacji z rodzicami we wszystkich sprawach związanych z ocenianiem informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych pomaganie uczniom w samodzielnym planowaniu ich rozwoju motywowanie do pracy. 2. Wszelkie oceny są jawne dla uczniów i rodziców [opiekunów prawnych]. Na życzenie zainteresowanego mogą być utajnione przed klasą. Szkoła nie udziela informacji o osiągnięciach ucznia oraz opinii o nim osobom nieupoważnionym. 3. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych formułowane są przez nauczycieli danego przedmiotu i wynikają z podstawy programowej oraz realizowanego programu nauczania. FORMY I SPOSOBY OCENIANIA I. PRZEDMIOTY TEORETYCZNE 4. Ocenianie wiedzy i umiejętności z przedmiotów teoretycznych odbywa się na podstawie: prac sprawdzających odpowiedzi ustnych na lekcjach prac domowych: ustnych i pisemnych referatów, prelekcji, prezentacji itp. aktywności na zajęciach Nauczyciele przechowują sprawdzone przez siebie prace kontrolne uczniów do końca roku kalendarzowego po końcoworocznej klasyfikacji. 5. Ocenianiu podlegają: wiadomości ucznia rozumienie przerabianego materiału umiejętność korzystania i stosowania wiedzy w praktyce sposób przekazywania wiadomości: zasób merytoryczny, jasność i precyzja wypowiedzi, kultura języka. 6. W Szkole obowiązuje następująca skala ocen: celujący [6], bardzo dobry [5], dobry [4], dostateczny [3], dopuszczający [2], niedostateczny [1]. 15

16 Uczeń otrzymuje ocenę celującą wtedy, gdy: posiada wiadomości wykraczające poza zakres wymagań podstawy programowej potrafi wyjaśnić zagadnienia bez pomocy nauczyciela, samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych swobodnie posługuje się terminologią naukową bez ingerencji nauczyciela samodzielnie poszukuje dodatkowych źródeł wiedzy. Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą wtedy, gdy: w pełni i w sposób wyczerpujący opanował cały materiał podstawy programowej samodzielnie i w sposób wyczerpujący wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce; analizuje zagadnienia bez pomocy nauczyciela poprawnie posługuje się terminologią poznaną na lekcjach; jego wypowiedzi są precyzyjne i logiczne, Uczeń otrzymuje ocenę dobrą wtedy, gdy: opanował materiał określony w podstawie programowej stosuje wiedzę w teorii i praktyce w sytuacjach inspirowanych przez nauczyciela opanował podstawowe pojęcia i terminologię poznane na lekcjach, Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną wtedy, gdy: zakres materiału programowego ograniczony jest do treści podstawowych z danego przedmiotu, a wiedza jest słabo ugruntowana wykorzystuje i stosuje wiedzę do celów teoretycznych i praktycznych przy pomocy nauczyciela wykazuje nieliczne błędy merytoryczne, nieznaczne braki logiczne, wiadomości są przekazywane z zastosowaniem określeń potocznych przy pomocy nauczyciela, Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą wtedy, gdy: wykazuje duże braki w materiale określonym podstawą programową; wiedza nie jest utrwalona; często występuje brak związków logicznych pomiędzy zagadnieniami brakuje umiejętności zastosowania wiedzy w zagadnieniach teoretycznych i praktycznych mimo pomocy ze strony nauczyciela występują liczne błędy merytoryczne, brakuje znajomości podstawowej terminologii, informacje przekazywane są w sposób nieporadny; pojawiają się trudności w wysławianiu się pomimo wydatnej pomocy nauczyciela, Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną wtedy, gdy: wykazuje rażący brak wiadomości z zakresu podstawy programowej, brakuje odpowiedniej terminologii i logicznej spójności pomiędzy zagadnieniami w sposób rażący brakuje umiejętności wykorzystania i stosowania wiedzy w teorii i praktyce nawet przy wydatnej pomocy nauczyciela w przekazie pojawiają się bardzo liczne błędy merytoryczne i językowe, ma duże trudności w zbudowaniu prostej wypowiedzi nawet z wydatną pomocą nauczyciela. 16

17 7. Jeśli jest mowa o pomocy ze strony nauczyciela, należy ją rozumieć jako: inspirowanie ucznia przypominanie faktów i informacji naprowadzanie przy tworzeniu uogólnień i analizowaniu związków pomiędzy zagadnieniami pomoc w stosowaniu terminologii zwracanie uwagi na błędy językowe i merytoryczne. 8. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie plusów i minusów poza stopniem celującym i niedostatecznym. Możliwe jest posługiwanie się punktacją bądź wynikami procentowymi. Nie dopuszcza się stosowania plusów i minusów przy ocenach końcoworocznych. 9. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej uczeń powinien być poinformowany o jej konsekwencjach. 10. Wystawiając ocenę nauczyciel bierze pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu, w tym frekwencję i aktywność. 11. Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, nauczyciel zobowiązany jest dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostaniu wymogom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 12. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z części zajęć edukacyjnych. Decyzję o zwolnieniu podejmuje Dyrektor Szkoły na postawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza lub inną poradnię specjalistyczną. Opinię taką zamieszcza się w dokumentacji przebiegu nauczania. W przypadku zwolnienia z zajęć w arkuszu ocen zamiast oceny wpisuje się zwolniony. 13. Klasyfikacji uczniów dokonuje się po każdym semestrze. 14. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Pierwszy semestr trwa od 1 września do końca pierwszego tygodnia lutego. Drugi semestr roku szkolnego trwa od drugiego tygodnia lutego do 31 czerwca. 15. Oceny semestralne i końcowe wystawia nauczyciel przedmiotu na podstawie uzyskanych przez ucznia ocen cząstkowych, dotyczących różnych umiejętności ucznia i odnoszących się do różnych sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności. Oceny semestralne i końcowe nie są średnią ocen cząstkowych. II. PRZEDMIOTY PRAKTYCZNE [ARTYSTYCZNE]. 16. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne z przedmiotów praktycznych ustala się wg następującej skali ocen: ocena celująca: osiągnięcia ucznia wykraczają poza wymagania edukacyjne ocena bardzo dobra: uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne ocena dobra: spełnienie wymagań edukacyjnych nie jest pełne, ale nie przewiduje się problemów w dalszym kształceniu ocena dostateczna: uczeń spełnił jedynie podstawowe wymagania edukacyjne, co może oznaczać trudności w toku dalszego kształcenia 17

18 ocena dopuszczająca: spełnienie wymagań edukacyjnych jest minimalne i poważnie utrudni, a nawet może uniemożliwić dalsze kształcenie ocena niedostateczna: uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych, co uniemożliwia mu kontynuację kształcenia. 17. Ocenę egzaminu promocyjnego z instrumentu głównego w klasach II-VI cyklu 6-letniego, I-IV cyklu 4-letniego PSM I st. oraz I-V wydziału instrumentalnego i I-III wydziału wokalnego PSM II st. ustala się na podstawie liczby uzyskanych punktów wg następującej skali punktowej: ocena celująca: 25 pkt. ocena bardzo dobra: pkt. ocena dobra: pkt. ocena dostateczna: pkt. ocena dopuszczająca: pkt. ocena niedostateczna: 0-10 pkt. 18. Ustala się następujące kryteria ocen gry na instrumencie: 25 pkt. ocenę celującą otrzymuje uczeń za grę o wysokim poziomie technicznym i artystycznym, znacznie wykraczającą swym poziomem ponad wymagania danej klasy lub grupy wiekowej oraz wyróżniający się pracowitością i zaangażowaniem w wywiązywaniu się z obowiązków; ocenę może otrzymać także uczeń, który osiąga sukcesy na konkursach krajowych lub międzynarodowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia, pkt. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń za grę bardzo dobrą technicznie i artystycznie oraz wykazujący się pracowitością i zaangażowaniem w wywiązywaniu się z obowiązków, pkt. ocenę dobrą otrzymuje uczeń za grę dobrą technicznie, poprawną stylowo, lecz z drobnymi uchybieniami oraz wykazujący się systematyczną pracą, pkt. ocenę dostateczną otrzymuje uczeń spełniający minimum wymagań programowych w danym okresie edukacyjnym, z zadatkami na postęp w dalszej nauce, pkt. ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który nie spełnił wymagań programowych w danym okresie edukacyjnym, co nie pozwala mu kontynuować nauki w dalszym procesie edukacyjnym, 0-10 pkt. ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań minimum programowego, a braki techniczne i muzyczne uniemożliwiają mu całkowicie dalszy postęp w nauce. 19. Ustala się następujące szczegółowe kryteria oceny gry na instrumencie, które bierze pod uwagę komisja egzaminacyjna i nauczyciel ustalający ocenę ucznia: muzykalność i walory artystyczne interpretacji utworu sprawność techniczna zgodność z tekstem nutowym poprawność i swoboda aparatu gry kultura dźwięku, intonacja dyscyplina rytmiczna i agogiczna pamięć i odporność psychiczna na estradzie 18

19 wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych. 20. Nauczyciele śpiewu na wydziale wokalnym oraz chóru, orkiestry i zespołów kameralnych na wydziale instrumentalnym, ustalają specyficzne kryteria ocen klasyfikacyjnych obowiązujących na egzaminach promocyjnych i w przypadku ustalania oceny przez nauczyciela w oparciu o obowiązujące PSO tych przedmiotów. 21. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do możliwości i indywidualnych potrzeb ucznia w przypadkach określonych w par. 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. OCENIANIE BIEŻĄCE 22. Ocenianie bieżące z przedmiotu głównego ma charakter informacyjny i motywacyjny. Dopuszcza się różnorodne formy oceniania bieżącego pod warunkiem, że wynikają one z realizowanego programu nauczania, a jego skale i formy są znane uczniowi i jego rodzicom [opiekunom prawnym]. Mogą to być m.in.: oceny z poszczególnych lekcji oceny za przygotowanie utworu, lub kilku utworów, np. na zakończenie ich opracowywania w toku nauki oceny za publiczne wykonanie utworu [utworów] oceny za wkład pracy w przygotowanie do lekcji. 23. Oceny stosowane w ocenianiu bieżącym mogą mieć następujące formy: oceny opisowe oceny wg skali i kryteriów zawartych w punkcie Ocenianie bieżące z chóry i orkiestry obejmuje przede wszystkim: sprawdziany indywidualne z partii lub głosu sprawdziany z przygotowania zespołowego [np. granie/śpiewanie w mniejszych grupach] udział ucznia w występach przygotowanie do zajęć. 25. Ocenianie z tych przedmiotów dokonywane jest wg skali zawartej w punkcie 16. OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE ŚRÓDROCZNE 26. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu głównego na koniec I semestru w I klasie Szkoły I stopnia ustala nauczyciel, na podstawie programu zaprezentowanego przez ucznia na popisie oraz oceny postępów ucznia w trakcie tego okresu. Dopuszcza się możliwość zastosowania znaków plus i minus, z wyjątkiem oceny dopuszczającej, niedostatecznej i celującej. 19

20 27. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną z przedmiotu głównego na koniec I semestru w klasach II-VI szkoły I stopnia oraz I-VI Szkoły II stopnia ustala nauczyciel na podstawie przesłuchania semestralnego ocenianego wg skali i kryteriów zawartych w punkcie Poszczególne sekcje mogą ustalać różne formy klasyfikowania śródrocznego w klasach dyplomowych Szkoły II st. uwzględniając specyfikę poszczególnych instrumentów. Dopuszcza się następujące sposoby ustalania oceny śródrocznej w tych klasach: ocenę klasyfikacyjną śródroczną z przedmiotu głównego na koniec I semestru w klasach dyplomowych Szkoły II st. ustala nauczyciel, uwzględniając aktywność i pracę ucznia nad programem egzaminu dyplomowego, ocenę śródroczną ustala się na podstawie semestralnego przesłuchania technicznego. 29. Oceny klasyfikacyjne śródroczne z pozostałych przedmiotów ustalają nauczyciele wg form i kryteriów zawartych w PSO. 30. Uczeń, który otrzymał na koniec I semestru ocenę niedostateczną [a z kształcenia słuchu ocenę dopuszczającą], zobowiązany jest do poprawienia jej [uzupełnienia braków]. Zakres materiału do uzupełnienia oraz formę i termin jego sprawdzenia ustala nauczyciel przedmiotu i informuje o tym ucznia i jego rodziców. Termin uzupełnienia braków nie może się odbyć później niż 31 marca. Brak zaliczenia jest uwzględniony w klasyfikacji końcoworocznej. 31. Poprawa oceny niedostatecznej za I semestr nie dotyczy przedmiotu głównego. OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE KOŃCOWOROCZNE, PROMOWANIE 32. Klasyfikacja końcoworoczna polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania. 33. Uczeń jest klasyfikowany, jeśli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał oceny wyższe od niedostatecznych, a z przedmiotu głównego i kształcenia słuchu oceny wyższe od dopuszczających. 34. Końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć nadobowiązkowych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły. Oceny ustalane przez nauczyciela. 35. Ocenę końcoworoczną na koniec roku szkolnego ustalają nauczyciele: przedmiotu głównego uczniów klasy I cyklu 6-letniego Szkoły I st. na podstawie programu zaprezentowanego przez ucznia na popisie oraz oceny postępów w trakcie roku szkolnego; ocena jest ustalana wg skali i kryteriów zawartych w Rozdziale IV. przedmiotu głównego w klasach dyplomowych szkoły II st. na podstawie postępów ucznia w przygotowaniu recitalu dyplomowego; w zakres tej oceny może wchodzić również ocena przesłuchania kontrolnego z wybranych pozycji recitalu dyplomowego, końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z pozostałych przedmiotów, ustalane wg form i kryteriów zawartych w PSO. Egzamin promocyjny. 36. Ocenę końcoworoczną z przedmiotu głównego w klasach II-VI cyklu 6-letniego oraz I - IV cyklu czteroletniego Szkoły I stopnia i w klasach I-V wydziału instrumentalnego oraz I III wydziału wokalnego szkoły II stopnia ustala się w trybie egzaminu promocyjnego. 20

21 37. Do przeprowadzenia egzaminu promocyjnego Dyrektor Szkoły powołuje co najmniej 3-osobową komisję w skład której wchodzą: Dyrektor, wicedyrektor lub kierownik sekcji jako przewodniczący nauczyciel przedmiotu uczący danego ucznia nauczyciel [nauczyciele] tego samego lub pokrewnego przedmiotu 38. Przyjmuje się następującą procedurę ustalania oceny przez komisję: nauczyciel ucznia [a w przypadku jego nieobecności - kierownik sekcji lub upoważniony inny nauczyciel] proponuje ocenę uwzględniając kryteria zawarte w punkcie 17, członkowie komisji przeprowadzają dyskusję w oparciu o ww. kryteria i przedstawiają swoje propozycje oceny ucznia, komisja ustala ocenę w drodze dyskusji, a w przypadku różnicy zdań ocenę stanowi średnia arytmetyczna punktów przyznanych przez poszczególnych jej członków. 39. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół wg obowiązującego wzoru. W przypadku ustalenia oceny celującej, dopuszczającej i niedostatecznej komisja zamieszcza krótkie uzasadnienie oceny. W protokole mogę także znaleźć się inne istotne informacje i uwagi dotyczące przebiegu i wyniku egzaminu promocyjnego. 40. Terminy egzaminów promocyjnych ustala dyrektor, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. 41. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu promocyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 42. Ocena z egzaminu promocyjnego jest ostateczna i nie może być zmieniona. 43. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na zwolnienie ucznia z egzaminu promocyjnego i ustalenie oceny końcoworocznej przez nauczyciela. Wniosek w tej sprawie, skierowany do dyrektora szkoły może złożyć nauczyciel uczący, uczeń lub jego rodzice [prawni opiekunowie] nie później niż 3 dni przed konferencją klasyfikacyjną Rady Pedagogicznej. Nauczyciel uczący przedstawia pisemne uzasadnienie, w którym potwierdza spełnienie przez ucznia warunków niezbędnych do ustalenia oceny poza trybem egzaminu promocyjnego, a w szczególności zrealizowanie wymagań edukacyjnych przewidzianych w danym roku szkolnym. Egzamin klasyfikacyjny. 44. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeśli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na realizację tych zajęć. 45. Uczeń nie klasyfikowany w przypadku, gdy jego nieobecność na zajęciach była usprawiedliwiona, może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 46. W pozostałych przypadkach, na prośbę ucznia lub jego Rodziców [opiekunów], Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 47. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się także uczniowi realizującemu, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki lub spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 48. Egzamin z przedmiotów objętych egzaminem promocyjnym przeprowadza komisja egzaminacyjna wg procedur i kryteriów zawartych w punktach 36 i 37. Musi być on zgodny z obowiązującym programem egzaminu promocyjnego w danej klasie. 21

22 49. Z pozostałych przedmiotów egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel uczący tego przedmiotu w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takiego samego lub pokrewnego przedmiotu. Formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala nauczyciel, zgodnie ze specyfiką i wymaganiami edukacyjnymi danego przedmiotu. Ustalona ocena niedostateczna [a z kształcenia słuchu także dopuszczająca] może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 50. Terminy egzaminów klasyfikacyjnych wyznacza dyrektor szkoły, nie później, niż w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem następnego roku szkolnego. 51. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 52. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający przede wszystkim skład komisji albo imię i nazwisko nauczyciela danego przedmiotu, a także imię i nazwisko nauczyciela obecnego podczas egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w punkcie 48, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną odpowiednio przez komisję lub nauczyciela. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Egzamin poprawkowy. 53. Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna, a w przypadku kształcenia słuchu ocena dopuszczająca, może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 54. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał nie więcej niż jedną ocenę niedostateczną. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów. 55. Egzaminu poprawkowego nie mogą zdawać uczniowie klas najwyższych. 56. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 57. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego Dyrektor Szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie: Dyrektor lub inny nauczyciel sprawujący w Szkole funkcję kierowniczą jako przewodniczący komisji, nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu, nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 58. Nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu może być zwolniony z udziału w pracach komisji egzaminacyjnej na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach; w takich przypadkach Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia; powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 59. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 60. Ocena wystawiona przez komisję jest ostateczna. 61. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie określonym przez Dyrektora Szkoły. 22

23 62. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego podlega skreśleniu z listy uczniów chyba, że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy. Sprawdzian wiadomości. 63. Uczeń lub jego rodzice [prawni opiekunowie] mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, z zastrzeżeniem ocen ustalonych w trybie egzaminu promocyjnego. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć edukacyjnych. 64. W przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, odpowiednio w formie praktycznej albo w formie pisemnej i ustnej oraz ustala końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 65. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami [opiekunami prawnymi]. 66. W skład komisji wchodzą: Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji; nauczyciel prowadzący dane zajęcia lekcyjne; dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 66. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 65 litera b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 67. Ustalona przez komisję końcoworoczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej końcoworocznej, a w przypadku przedmiotu kształcenie słuchu oceny dopuszczającej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 68. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności skład komisji, termin sprawdzianu, zadania [pytania] sprawdzające lub program, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 69. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 70. Uczeń może na własną prośbę, za zgodą Rady Pedagogicznej, realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy w ciągu dwóch kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nie przekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy. Uczeń nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 71. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany. 23

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. KAROLA SYZMANOWSKIEGO W PŁOCKU

REGULAMIN REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. KAROLA SYZMANOWSKIEGO W PŁOCKU REGULAMIN REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. KAROLA SYZMANOWSKIEGO W PŁOCKU Regulamin został opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Załącznik do Statutu Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Podstawa

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.)

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) CZĘŚĆ 4 Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) 1. ODWOŁANIE OD OCENY Z ZACHOWANIA. 50 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Załącznik nr 8 do Statutu REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku

Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku Załącznik nr 1 do Statutu Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku Rozdział pierwszy Postanowienia wstępne 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI obowiązujące w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze

REGULAMIN REKRUTACJI obowiązujące w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze REGULAMIN REKRUTACJI obowiązujące w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Opolu

Regulamin rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Opolu Regulamin rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Opolu Opracowany na podstawie Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH w SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM KOŹLU Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. ( Dz.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji Regulamin dotyczący rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie Regulamin został opracowany na podstawie: Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 2. W klasach IV-VI każdy semestr dzieli się na dwa okresy. 3. Rada Pedagogiczna dokonuje

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w gimnazjum specjalnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 1/2015/2016. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5. im. Janusza Korczaka w Orzeszu Zazdrości z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA 1/2015/2016. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5. im. Janusza Korczaka w Orzeszu Zazdrości z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA 1/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Orzeszu Zazdrości z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Postanowienia ogólne Regulamin oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku

Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

WSO. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku

WSO. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku WSO Wewnątrzszkolny System Oceniania w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku Spis treści I. Założenia ogólne i pedagogiczne dokumentu... 3 II. Cele oceniania szkolnego...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI w Szkole Muzycznej I stopnia w Słomnikach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08 KATECHEZA SZKOLNA Słowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo", następnie "pouczać", gdy głos nauczyciela staje się świadomym niejako echem pytania ucznia, a

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki nauczyciela szkoły artystycznej związane z ocenianiem wewnątrzszkolnym

Prawa i obowiązki nauczyciela szkoły artystycznej związane z ocenianiem wewnątrzszkolnym Prawa i obowiązki nauczyciela szkoły artystycznej związane z ocenianiem wewnątrzszkolnym Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia w sprawie warunków i

Bardziej szczegółowo

Statut PSM I i II st. im. M. Karłowicza

Statut PSM I i II st. im. M. Karłowicza STATUT PSM I i II st. im. M.KARŁOWICZA W KATOWICACH Statut PSM I i II st. im. M. Karłowicza Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, z późniejszymi zmianami, Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z

7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z Uchwała nr 15/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie nowelizacji zapisów statutowych Na podstawie art. 41 ust 1. ustawy o

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku

Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku Podstawa Prawna : - Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i przyjmowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/2014 ZASADY REKRUTACJI DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

Uchwała nr 11/2014 ZASADY REKRUTACJI DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA Uchwała nr 11/2014 Rady Pedagogicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku Z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie szkoły na

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania str. 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania l. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 1 1. W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OGÓLNE CELE OCENIANIA z PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 1. bieżące ocenianie, polegające na informowaniu ucznia o poziomie jego osiągnięć, jego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 4c do statutu Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI Opracowany na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E 1 1. Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi zbiór przepisów i procedur oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Jest oparty

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie

Wewnątrzszkolny System Oceniania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie Załącznik nr 5 do Statutu PSM I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie Wewnątrzszkolny System Oceniania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2, zwane dalej Placówką, ma

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - 1 - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Wewnątrzszkolny System Oceniania utworzony został w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW 17 1. Ustala się dwukrotną klasyfikacje uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie w obrębie roku szkolnego: 1) śródroczną

Bardziej szczegółowo

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2015r. do Regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III Podstawa prawna do opracowania PSO. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. Statut Gimnazjum im. Henryka

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiadomości i umiejętności, egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy w szkołach dla młodzieży

Sprawdzian wiadomości i umiejętności, egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy w szkołach dla młodzieży Sprawdzian wiadomości i umiejętności, egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy w szkołach dla młodzieży fot. archiwum tekst: Monika Rękawek Zbliżający się nieuchronnie koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie nr 1/2015/2016 z r.

Zał. nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie nr 1/2015/2016 z r. Zał. nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie nr 1/2015/2016 z 31.08.2015 r. 1.W statucie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie wprowadza się następujące zmiany: 1) w spisie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA I KRYTERIA OCENIANIA Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 13 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Część ogólna.

Rozdział I. Część ogólna. nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Załącznik Nr 6 do statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH WCHODZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie

Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie Regulamin został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH Zawiera następujące części /paragrafy/: 1. Porządek roku szkolnego 2. Skala ocen 3. Jawność oceny 4. Niezmienialność oceny 5. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

STATUT Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sycowie

STATUT Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sycowie STATUT Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sycowie opracowany w oparciu o ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S Z K O Ł Y

S T A T U T S Z K O Ł Y STATUT PSM I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach S T A T U T S Z K O Ł Y Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, z późniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach Uchwała Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 42 ust.1 oraz art. 52

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015:

Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015: Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015: Art. 44zc. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkole artystycznej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w art. 44zd 44zp oraz przepisami wydanymi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2 3) ocenach końcowych rozumie się przez to oceny z przedmiotów, które nie występują w planie nauczania w następnych semestrach oraz wszystkie oceny w semestrach programowo najwyższych; 4) ocenie klasyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Statut Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia Concertino

Statut Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia Concertino Statut Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia Concertino Rozdział I 1 Postanowienia ogólne 1. Prywatna Szkoła Muzyczna I st. Concertino ma swoją siedzibę w Gdyni Orłowie przy ulicy Popiela 24. 2. Osobą prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku ZSLG.0160.17.2015 Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku W sprawie: zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art.50 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. art. 40-43 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25 STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 ul. Tysiąclecia 25 Na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie 1 1. Wewnątrzszkolne ocenianie określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 25/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Wewnątrzszkolny System Oceniania 1 Szkolny system oceniania 19 Szkolny system oceniania ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 2) pomoc

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ 2 1. Rada pedagogiczna zwana dalej radą

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ UL. BOGDANOWICZA 9 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku

Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku 7a 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Statutu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Lesznie

Załącznik nr 4 do Statutu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Lesznie Załącznik nr 4 do Statutu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Lesznie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r., w sprawie warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA rok szkolny 2013/2014 W Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 48 Aktywności Twórczej w klasach IV-VI obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T L I M A N O W E J P A Ń S T W O W E J S Z K O Ł Y M U Z Y C Z N E J I STOPNIA IM. GRAŻYNY BACEWICZ

S T A T U T L I M A N O W E J P A Ń S T W O W E J S Z K O Ł Y M U Z Y C Z N E J I STOPNIA IM. GRAŻYNY BACEWICZ S T A T U T P A Ń S T W O W E J S Z K O Ł Y M U Z Y C Z N E J I STOPNIA IM. GRAŻYNY BACEWICZ W L I M A N O W E J - 2 - STATUT PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. GRAŻYNY BACEWICZ W LIMANOWEJ Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W PISZU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W PISZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W PISZU Na podstawie: -Art. 16 ust. 1 i 2 oraz art. 20n ust.1,2,4, 20s,t, za ze Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO w Gimnazjum nr 12 w Rybniku Podstawa prawna 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Policealnym Studium Zawodowym dla Dorosłych kształcącym w systemie zaocznym w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku Płock, 2010 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu rok szkolny 2014/2015

SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu rok szkolny 2014/2015 SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu rok szkolny 2014/2015 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu na podstawie: art. 42 ust.1; art. 52, ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu )

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Wewnątrzszkolny system oceniania stosowany w szkole zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PSM I STOPNIA W PUŁTUSKU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PSM I STOPNIA W PUŁTUSKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 19/2014 z dnia 21 października 2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PSM I STOPNIA W PUŁTUSKU 1. Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH

KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH 1. Wykaz aktów prawnych i dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo