SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego."

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Katowice: Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji związanej z zaprojektowaniem i wykonaniem robót remontowo-budowlanych nieruchomości mieszczącej się w Katowicach przy ul. Owocowej 6 i 6A, wraz z adaptacją na potrzeby siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, ul. Graniczna 29, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: nadzór nad warunkami pracy. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji związanej z zaprojektowaniem i wykonaniem robót remontowo-budowlanych nieruchomości mieszczącej się w Katowicach przy ul. Owocowej 6 i 6A, wraz z adaptacją na potrzeby siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji związanej z zaprojektowaniem i wykonaniem robót remontowo-budowlanych nieruchomości mieszczącej się w

2 Katowicach przy ul. Owocowej 6 i 6A, wraz z adaptacją na potrzeby siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. 1a. W ramach adaptacji budynków na potrzeby Zamawiającego należy uwzględnić konieczność dostosowania budynków posadowionych na przedmiotowej nieruchomości do celów zarówno biurowych, jak i organizacji laboratorium przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach (w części jednego z budynków określonych w ust. 2 pkt 1 lit. a- b). 2. Dane nieruchomości i założenia inwestycyjne: 1) W skład przedmiotowej nieruchomości gruntowej zabudowanej wchodzą: a) biurowiec w konstrukcji płytowej z lat 70 (IW-66 Fadom); 5 kondygnacji plus piwnica; pow. użytkowa: 2318,89 m2, pow. netto 2981,7 m2; kubatura 7663 m3, b) budynek laboratorium, który docelowo ma pełnić funkcję nowego budynku dyrekcji, wykonany w technologii tradycyjnej; 1 kondygnacja + piwnica; pow. użytkowa budynku wraz z przewiązką, o której mowa w lit. c: 521,11 m2; pow. netto (wraz z przewiązką) 695,42 m2, kubatura 1969,69 m3, c) przewiązka łącząca oba powyższe budynki wykonana w technologii tradycyjnej; 1 kondygnacja (bez podpiwniczenia), d) grunt o powierzchni 0,2791 ha, na którym posadowione są budynki, wymienione w lit. a-c. 2) Przebudowa budynków przy ul. Owocowej 6 i 6A w Katowicach, wymienionych w pkt 1, polegać będzie między innymi na: generalnym remoncie przedmiotowych budynków; usunięciu istniejących instalacji; wymianie stolarki drzwiowej i okiennej; dobudowie piętra w budynku laboratorium (nowym budynku dyrekcji); zmianie rozkładu funkcjonalnoużytkowego (usunięciu części przegród); rozdzieleniu węzła c.o., w tym całkowita wymiana instalacji,urządzeń, wchodzących w skład tego węzła; wykonaniu nowych instalacji; pracach ogólnobudowlanych; termomodernizacji budynku; montażu windy towarowo-osobowej; zmianach w konstrukcji budynku; pracach wykończeniowych. 2a) W ramach inwestycji, o której mowa w ust. 1, zawiera się również zaprojektowanie i wykonanie modernizacji niezabudowanej części gruntu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d, tj. organizacja ruchu, wydzielenie miejsc parkingowych i wykonanie ich blokad, wykonanie nasadzeń zieleni, ogrodzeń, dróg, chodników itp. 3) Zamawiający zaprasza wszystkich wykonawców do wzięcia udziału w spotkaniu - wizji lokalnej, które odbędzie się na terenie nieruchomości (tj. w Katowicach przy ul. Owocowej 6-6A) objętej przedmiotową inwestycją, celem zapoznania się z obiektem i zakresem prac, w dniu r., o godz Wykonawca rezygnujący z uczestnictwa w ww. wizji lokalnej, a składający ofertę do przedmiotowego postępowania, przyjmuje konsekwencje wynikające z tego tytułu. 3. Podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym będą: 1) Zamawiający (zwany także Inwestorem) - Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach; 2) Inwestor Zastępczy (w ramach niniejszego postępowania zwany również Wykonawcą)- działający na zlecenie Zamawiającego podmiot wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego; 3) Projektant - działający na zlecenie Zamawiającego podmiot wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 4) Wykonawca robót budowalnych (zwany

3 także Generalnym Wykonawcą) - działający na zlecenie Zamawiającego podmiot wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o którym mowa w ust. 3. Z uwagi na przyjętą przez Zamawiającego formułę realizacji inwestycji (zaprojektuj i wybuduj) dopuszcza się sytuację, w której Projektant oraz Wykonawca robót budowlanych będą tym samym podmiotem. Jednakże w związku z przyjęta systematyką etapów, podmiot ten w zależności od przyjętej roli będzie określany naprzemiennie mianem Projektanta lub Wykonawcy robót budowalnych. 4. Etapy realizacji inwestycji: 1) etap I - przygotowanie inwestycji. Do zadań Inwestora Zastępczego należy: a) odnowienie granic działek objętych Inwestycją, b) zlecenie wykonania mapy zasadniczej do celów projektowych, c) sporządzenie niezbędnego uzupełnienia, sprostowania bądź dodatkowej oceny stanu technicznego budynków (w stosunku do posiadanej przez Zamawiającego ekspertyzy technicznej budynków), w tym wszystkich przyłączy, instalacji i urządzeń technicznych oraz ogrodzenia działki wraz z bramami wejściowymi i wjazdowymi oraz chodnikiem i jezdnią wewnętrzną wokół budynku administracyjnego, sporządzenie analizy możliwości wykonania przyłączy telekomunikacyjnych, wykonanie niezbędnych odkrywek i in. opracowań, d) sporządzenie wykazu robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji opisanej w punkcie c), e) sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego Inwestycji (dalej: PFU) zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 nr 202 poz z późn. zm.), zawierającego również wytyczne dotyczące projektu wnętrz, f) sporządzenie analizy wymaganych dla planowanej inwestycji pozwoleń, uzgodnień itp., których uzyskanie będzie konieczne do realizacji robót budowlanych wchodzących w skład Etapu III, g) sporządzenie wstępnego harmonogramu realizacji inwestycji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, h) sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla zamówienia na wyłonienie Projektanta,Wykonawcy robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia sporządzone na podstawie PFU, o którym mowa w lit. e), zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych, i) przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu SIWZ oraz wzoru umowy. Etap I Inwestycji zostanie zakończony z chwilą zatwierdzenia przez Zamawiającego raportu Inwestora Zastępczego, potwierdzającego należyte wykonanie wszystkich powyższych zadań. Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do każdego z wyżej wymienionych zadań, a Inwestor Zastępczy zobowiązany jest je uwzględniać. W szczególności Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia do przygotowanego programu funkcjonalno-użytkowego w terminie 7 dni roboczych od dnia jego przedłożenia do akceptacji oraz do przedstawionego projektu SIWZ w terminie 5 dni roboczych od dnia jego przedłożenia do akceptacji. Termin zakończenia etapu I

4 Inwestycji nie może ulec zmianie. Maksymalny czas realizacji etapu I wynosi 3 miesiące od dnia zawarcia umowy z Inwestorem Zastępczym, 2) etap II - projektowanie inwestycji. Do zadań Inwestora Zastępczego należy: a) czynny udział w postępowaniu przetargowym na wyłonienie Projektanta,Wykonawcy robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w charakterze biegłego, zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, opiniowanie i udzielanie wyjaśnień na wszystkich etapach przebiegu postępowania przetargowego, a w szczególności przedstawianie Zamawiającemu do zatwierdzenia, propozycji: wyjaśnień treści SIWZ, modyfikacji zapisów SIWZ, przedstawianie opinii w kwestiach dotyczących wyjaśnień treści ofert złożonych przez biorących udział w postępowaniu, weryfikacja spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, pomoc merytoryczna przy rozpatrywaniu środków ochrony prawnej, pisemnego powiadomienia Zamawiającego o podmiotach, które zostały powiadomione o wszczęciu postępowania; Inwestor Zastępczy zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia określonego w 11 umowy do ponownego wykonywania ww. czynności w przypadku konieczności powtórzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, w przypadku unieważnienia pierwszego,poprzedniego postępowania lub w przypadku konieczności dostosowania ww. dokumentów do obowiązujących przepisów prawa, b) ocena przedstawionych przez Projektanta wizualizacji budynków, ich wnętrz oraz niezabudowanej części gruntu, a także przedstawienie Zamawiającemu rekomendacji wyboru jednej z przedstawionych propozycji, c) nadzór nad pracami projektowymi, kontrola uzgodnień międzybranżowych i zewnętrznych, terminowości i kompletności spływu dokumentacji, kontrola realizacji prac projektowych w zakresie zgodności rozwiązań przyjętych przez Projektanta z PFU i wymaganiami Zamawiającego oraz w zakresie zgodności z obowiązującymi normami i aktualną wiedzą techniczno-budowlaną, d) bieżące przedstawianie Projektantowi zastrzeżeń i propozycji ewentualnych zmian zgłaszanych przez Inwestora Zastępczego i,lub Zamawiającego, e) organizowanie i prowadzenie narad technicznych z Projektantem, f) nadzór nad uzyskaniem przez Projektanta wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień itp. wymaganych do rozpoczęcia inwestycji, g) bieżąca i ostateczna weryfikacja dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz dokumentacji kosztorysowej pod względem kompletności, poprawności i zgodności z PFU i oczekiwaniami Zamawiającego, a także zgodności dokumentacji projektowej i kosztorysowej z zasadami opisywania przedmiotu zamówienia, określonymi w ustawie Pzp, h) opracowanie we współpracy z Projektantem harmonogramu robót, i) kontrola rozliczeń finansowych i weryfikacja faktur wystawianych przez Projektanta, j) podejmowanie wszelkich czynności koniecznych do przygotowania i sporządzenia dla Zamawiającego niezbędnych dokumentów i informacji, k) przeprowadzenie oceny dokumentacji i sporządzenie raportu dla Zamawiającego zawierającego opinie o: posiadaniu przez Zamawiającego wymaganych zgód i zezwoleń niezbędnych do

5 rozpoczęcia i realizacji roboty budowlanej, kompletności, poprawności, zgodności z prawem dokumentacji projektowej, wykonalności Inwestycji w ramach budżetu i harmonogramu robót, l) naliczanie w imieniu Zamawiającego kar umownych i,lub odszkodowań od Projektanta na rzecz Zamawiającego. Etap II Inwestycji zostanie zakończony z chwilą zatwierdzenia przez Zamawiającego raportu Inwestora Zastępczego, potwierdzającego należyte wykonanie wszystkich powyższych zadań. Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi do wszelkich czynności w toku realizacji umowy, a Inwestor Zastępczy zobowiązany jest je uwzględniać. Zakres zadań Projektanta w tym etapie obejmuje m.in.: opracowanie wizualizacji budynku oraz jego wnętrz, a także niezabudowanej części gruntu, w trzech wariantach, opracowanie dokumentacji projektowej we wszystkich branżach, w tym projektu wnętrz, wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót, opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego (oba projekty mają stanowić odrębne dokumenty) oraz wszelkiej niezbędnej dokumentacji, uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień itp. wymaganych do rozpoczęcia inwestycji oraz niezbędnych do rzetelnego, prawidłowego opracowania ww. dokumentacji (w tym niezbędnych odkrywek, sprawdzeń, ekspertyz itp.). Zakładany czas realizacji etapu II wynosi około 4 miesiące, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zmierzającego do wyłonienia Wykonawcy (tj. Projektanta oraz Wykonawcy robót budowlanych), w systemie zaprojektuj i wybuduj, 3) etap III- realizacja Inwestycji. Do zadań Inwestora Zastępczego należy: a) wybór i zaangażowanie na własny koszt i rachunek inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach ujętych w dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, b) przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go Wykonawcy robót budowlanych przy udziale Zamawiającego oraz dopilnowanie objęcia kierownictwa na budowie przez kierownika budowy, posiadającego wymagane uprawnienia, członkostwa i ubezpieczenia, c) przygotowanie, w terminie 10 dni roboczych od zakończenia etapu II Inwestycji, harmonogramu rzeczowo-finansowego (dalej: harmonogramu) Inwestycji i jego aktualizacji w uzgodnieniu z Wykonawcą robót budowlanych i przy akceptacji Zamawiającego, d) sprawdzanie protokołów elementów robót i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym, e) egzekwowanie od Projektanta pełnienia obowiązku nadzoru autorskiego, w razie potrzeby wzywanie Projektanta na budowę, kierowanie do Projektanta zastrzeżeń zgłoszonych do projektu, i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, kwalifikowanie nadzorów autorskich do zapłaty, f) kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy, w szczególności z harmonogramem, kontrola rozliczeń finansowych budowy i weryfikacja faktur wystawianych przez Wykonawcę robót budowlanych, g) pozyskanie od Wykonawcy robót budowlanych inwentaryzacji powykonawczej obiektu oraz dokumentacji powykonawczej, nadzór nad wykonaniem tych czynności przez Wykonawcę robót budowlanych, h) prowadzenie narad koordynacyjnych na

6 budowie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych oraz - w razie potrzeby - z Projektantem, i ich protokołowanie i) wydawanie Wykonawcy robót budowlanych, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów, j) żądanie od Wykonawcy robót budowlanych, kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, nadzór nad naprawą wad i usterek, k) wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem i przepisami prawa, l) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy, m) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego i ewentualnego rozruchu, n) doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych i przekazaniu inwestycji do eksploatacji, o) egzekwowanie usunięcia przez Projektanta,Wykonawcę robót budowlanych usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego oraz ukrytych wad wykonawczych ujawnionych w okresie rękojmi i,lub gwarancji, p) egzekwowanie od Projektanta,Wykonawcy robót budowlanych zakazu udziału w realizacji Inwestycji podwykonawców, którzy nie zostali zgłoszeni i zaakceptowani przez Zamawiającego w trybie określonym w art Kodeksu cywilnego oraz art. 143a - 143d ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku dokonania przez Projektanta,Wykonawcę robót budowlanych zgłoszenia podwykonawcy Inwestor Zastępczy wyegzekwuje od niego wszelkie niezbędne informacje, konieczne do ustalenia zakresu ewentualnej odpowiedzialności Zamawiającego i do zaakceptowania podwykonawcy. Inwestor Zastępczy przedstawi w takim wypadku Zamawiającemu rekomendację co do akceptacji podwykonawcy oraz wzorów umów zawieranych z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami, q) kontrola rozliczeń finansowych Projektanta,Wykonawcy robót budowlanych z jego podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami, w celu zapobieżenia podnoszenia przez podwykonawców roszczeń wynikających z art Kodeksu cywilnego oraz art. 143a - 143d ustawy Prawo zamówień publicznych, r) pełna obsługa administracyjna budowy, s) reprezentowanie Zamawiającego na budowie, pełnienie funkcji koordynacyjnych, zarządzanie kontraktem z Projektantem,Wykonawcą robót budowlanych oraz wszystkie inne prace wynikające z przepisów prawa budowlanego i dobrych praktyk w branży budowlanej, t) ocena dokumentacji wykonawczej przygotowanej przez Wykonawcę roboty budowlanej do realizacji i jej akceptacja, u) dokonywanie z Projektantem niezbędnych uzgodnień oraz egzekwowanie usuwania wad i usterek w dokumentacji projektowej w

7 ramach rękojmi i,lub gwarancji jakości tej dokumentacji oraz uzupełnień w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego w zakresie: uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, uzupełnienia dokumentacji i wyjaśniania wątpliwości dotyczących realizacji projektu, v) bieżące analizowanie zagrożeń dla prawidłowej realizacji roboty budowlanej wynikłych w trakcie wykonywania robót, analiza ryzyk w zakresach terminowym, technicznym i finansowym oraz ich eliminacja, raportowanie postępów i zagrożeń w ich realizacji, w) bieżący nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo budowlane dla nadzoru inwestorskiego, w szczególności: stała obecność na terenie prowadzonych prac budowlanych, w sposób niezbędny dla prawidłowego przebiegu inwestycji; w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych niezwłoczne przybycie na plac budowy, kontrolowanie jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodności z warunkami pozwolenia na budowę (o ile jego uzyskanie będzie konieczne) i innych obowiązujących decyzji administracyjnych, przepisami budowlanymi w tym przepisami prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych, obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej jak również ich zgodności z dokumentacją projektową, ofertą przetargową Wykonawcy oraz zawartą z nim umową, sprawdzenia posiadania przez Wykonawcę robót budowlanych odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń, kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót, weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) Wykonawcy robót budowlanych pod względem finansowym oraz rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi), spisywanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe lub zamienne wspólnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiającym, kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym, a także opiniowanie ich zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, organizowanie i dokonywanie wszelkich odbiorów wykonywanych robót (częściowych, zanikających, ulegających zakryciu, zamiennych - których wykonanie zostało wcześniej zatwierdzone przez Zamawiającego, ponaprawczych) oraz odbioru końcowego roboty budowlanej. W ramach tych czynności Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do: stwierdzenia kompletności dokumentacji odbiorowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami, przekazania Zamawiającemu protokołu odbioru, przedstawienia Zamawiającemu stanowiska w sprawie wad stwierdzonych podczas poszczególnych odbiorów, podejmowanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, decyzji w kwestii wad w wykonanej robocie budowlanej, w tym ustalenie wysokości ewentualnego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy roboty budowlanej, z tytułu wad, rozwiązywanie bieżących problemów technicznych powstających w toku Inwestycji, kontrola prawidłowości fakturowania robót -

8 sprawdzanie i zatwierdzanie faktur do zapłaty, przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli jej uzyskanie będzie wymagane przez przepisy prawa), w tym opracowanie na swój koszt świadectwa charakterystyki energetycznej dla obiektów wchodzących w skład Inwestycji, wyegzekwowanie od Projektanta,Wykonawcy robót budowlanych sporządzenia karty gwarancyjnej i instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu, sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu harmonogramu przeglądów wynikających z: uzyskanej od Wykonawcy roboty budowlanej karty gwarancyjnej i instrukcji użytkowania i eksploatacji, udzielonych przez producentów gwarancji na zabudowane materiały i urządzenia, rękojmi za wady fizyczne, przekazanie Zamawiającemu obiektu, którego dotyczy Inwestycja, wraz z kompletem niezbędnych dokumentów umożliwiających natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania, prowadzenie i archiwizacja korespondencji dotyczącej Inwestycji oraz przekazanie jej po jej zakończeniu Zamawiającemu w stanie kompletnym, wykonanie innych czynności uzgodnionych przez Strony w toku realizacji umowy, celowych dla prawidłowego przebiegu Inwestycji, x) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkich innych informacji związanych z Inwestycją wymaganych zgodnie z Prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, w szczególności przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcji związanych z zagadnieniami BHP wynikającymi z przeznaczenia budynku, y) przy rozliczeniu końcowym przekazanie Zamawiającemu: rozliczenia końcowego inwestycji odniesionego do umowy z Projektantem,Wykonawcą robót budowlanych, wypełnionego dziennika budowy, wszystkich dokumentów potwierdzających wykonanie robót zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami, dokumentów, na podstawie których Zamawiający będzie mógł dochodzić należnych roszczeń od Projektanta,Wykonawcy robót budowlanych i ewentualnych innych jednostek z którymi Inwestor Zastępczy pozostawał w stosunku prawnym lub działał w imieniu Zamawiającego, z) udział w sporządzaniu dowodów księgowych (tzw. OT) potwierdzających przyjęcie środków trwałych; Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do realizacji powyższego obowiązku przez cały etap III, tak aby w sposób właściwy dokonać czynności przyjęcia poszczególnych środków trwałych do ewidencji, aa) występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i przed sądami, w sprawach wynikających z realizacji Inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw, bb) rozliczenie inwestycji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1579). Zakres zadań Wykonawcy robót budowlanych w tym etapie obejmuje m.in.: wykonanie inwestycji pod klucz, zapewnienie kierowania budową (kierownik budowy, kierownicy robót branżowych) zgodnie z Prawem budowlanym i wymaganiami Zamawiającego, zapewnienie ochrony terenu budowy (nieruchomości) na czas prowadzenia robót (system 7na24), ubezpieczenie terenu budowy w związku z robotami

9 budowlanymi. Zakres zadań Projektanta w tym etapie obejmuje m.in.: sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, wykonywanie ewentualnych korekt dokumentacji projektowej (w związku z rękojmią za wady fizyczne) oraz ewentualnej dokumentacji zamiennej zleconej przez Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego. Zakładany czas realizacji etapu III wynosi około 9 miesięcy. 5. W szczególności realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu celem zatwierdzenia, dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zmierzającego do wyboru Projektanta,Wykonawcy robót budowlanych objętych Inwestycją na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (w systemie zaprojektuj i wybuduj), w tym sporządzonego programu funkcjonalno-użytkowego, stanowiącego opis przedmiotu zamówienia, 2) pełnienie roli biegłego w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1). Ponadto Inwestor Zastępczy będzie zobowiązany do wyznaczenia minimum trzech osób, które będą członkami komisji przetargowej powołanej przez Zamawiającego, w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w pkt 1), spośród których przynajmniej jedna osoba będzie posiadała uprawienia radcy prawnego oraz posiadała doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i w reprezentowaniu stron przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądem okręgowym; ww. członkowie komisji powołani z ramienia Wykonawcy zobowiązani będą m.in. do przedłożenia pisemnych ocen ofert w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert oraz do uczestnictwa w rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądem okręgowym, 3) reprezentowanie Zamawiającego przez Inwestora Zastępczego (w szczególności przez radcę prawnego z doświadczeniem w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wyznaczonego przez Wykonawcę) przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem okręgowym, w przypadku wniesienia środków ochrony prawnej w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1), 4) pełnienie nadzoru nad wykonaniem dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji administracyjnych koniecznych dla zgodnej z prawem i wymaganiami Zamawiającego realizacji Inwestycji, 5) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem Inwestycji w zakresie niezbędnym dla umożliwienia Zamawiającemu użytkowania obiektów zgodnego z ich przeznaczeniem i oczekiwaniami Zamawiającego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 6) zarządzanie w imieniu Zamawiającego umową na realizację inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj zawartej z Projektantem,Wykonawcą robót budowlanych, 7) składanie Zamawiającemu miesięcznych, pisemnych raportów, w terminie do 7 dnia po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, zawierających informacje o czynnościach wykonywanych przez Inwestora Zastępczego, stanie zaawansowania Inwestycji, wszelkich przypadkach ujawnionych wad i opóźnień w realizacji Inwestycji, 8) obowiązkowe stawiennictwo zespołu Wykonawcy,

10 członków komisji przetargowej, o których mowa w pkt 2, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w celu omówienia postępu pracy, odbycia posiedzenia komisji przetargowej, stawiennictwa na rozprawach Krajowej Izby Odwoławczej lub sądów, 9) wyznaczenie radcy prawnego z doświadczeniem w obsłudze inwestycji budowlanych, który będzie wydawał pisemne opinie prawne, w przypadku wystąpienia różnicy w interpretacji postanowień umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o którym mowa w pkt 1); radca prawny będzie zobowiązany do wydania pisemnej opinii prawnej w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie, 10) udzielanie odpowiedzi na wpływające zapytania do postępowań,propozycje zmian dokumentacji przetargowej oraz opracowywanie projektów odpowiedzi na złożone środki odwoławcze, niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych od ich otrzymania, pod warunkiem zachowania terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i in. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi wzór umowy - załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do niniejszego postępowania. Zamawiający zastrzega, iż wszystkie prace związane z realizacją Inwestycji, które dadzą się przewidzieć, a nie zostały wyszczególnione, Wykonawca winien wykonać w ramach oferowanej ceny ryczałtowej. Oferowana cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca pokryje we własnym zakresie koszty dojazdu swoich przedstawicieli do i z miejsca realizacji zadań oraz zapewni obsługę sekretarską i administracyjną w ramach oferowanej ryczałtowej kwoty wykonania zamówienia. 7. Odpowiedzialność Inwestora Zastępczego: 1) Inwestor Zastępczy pełniąc czynności zastępstwa inwestorskiego będzie działał w imieniu i na rachunek Zamawiającego w zakresie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia do niniejszego postępowania oraz umową. 2) Inwestor Zastępczy ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania lub zaniechania czynności objętych umową. 3) Inwestor Zastępczy nie ma prawa bez zgody Zamawiającego wydawać Projektantowi,Wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonania jakichkolwiek robót dodatkowych. 4) Inwestor Zastępczy będzie wykonywał swoje czynności na podstawie umowy i udzielonych mu przez Zamawiającego w toku realizacji umowy, pełnomocnictw. Szczegółowe pełnomocnictwa dotyczące przedmiotu umowy ustalane będą przez Strony w trakcie realizacji umowy. 5) Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 4, Zamawiający zobowiązuje się udzielić w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia na piśmie takiej potrzeby wraz z jej uzasadnieniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia pełnomocnictwa, które będzie niezwiązane z przedmiotem umowy lub nie będzie leżało w kompetencji Inwestora Zastępczego. 6) Wymienione w pkt. 4 pełnomocnictwa Inwestor Zastępczy zobowiązuje się przyjąć i wypełnić ze starannością profesjonalnego pełnomocnika (podwyższona staranność) i z zabezpieczeniem ochrony interesów Zamawiającego.

11 II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 16. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1) Wadium należy wnieść w wysokości 8.500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) przed upływem terminu składania ofert, tj. w terminie do dnia r. do godziny ) Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego: Bank NBP, nr konta: (decyduje data wpływu środków do Zamawiającego), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4) W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 niniejszego rozdziału bez potwierdzania tych okoliczności, b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, c) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 5) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6) Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony, a jego oferta odrzucona. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: a) wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy d) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień

12 publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 lit. d. 9) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12) Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13) Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 14) W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do niniejszego postępowania. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

13 o Warunek zostanie spełniony, o ile Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie usługi, każda spełniająca następujące wymagania: a) polegająca na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego, inżyniera kontraktu oraz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową lub przebudową lub remontem budynku użyteczności publicznej. Pod pojęciem budynku użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Poprzez pełnienie funkcji inwestora zastępczego,inżyniera kontraktu oraz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiający rozumie wykonywanie łącznie co najmniej następujących czynności: sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego Inwestycji lub koncepcji Inwestycji, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie projektanta oraz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowalnych lub, jeżeli inwestycja realizowana była w systemie zaprojektuj i wybuduj, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji w wyżej wymienionym systemie, współpraca przy wykonywaniu projektu budowalnego oraz projektu wykonawczego, pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, weryfikacja dokumentacji powykonawczej, udział w prowadzeniu procedur odbiorowych do momentu uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, udział w sporządzaniu dowodów księgowych (tzw. OT) potwierdzających przyjęcie środków trwałych, b) kubatura zbudowanego lub przebudowanego lub remontowanego budynku nie mniejsza niż m3, c) łączna wartość inwestycji wynosiła nie mniej niż 12 mln zł brutto. Pod pojęciem wartości inwestycji należy rozumieć łączny koszt poniesiony przez inwestora od etapu projektowania, aż do wydania pozwolenia na użytkowanie budynku. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

14 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Warunek ten zostanie spełniony, o ile Wykonawca wykaże, iż dysponuje następującymi osobami: a) Inspektorem nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej, b) Inspektorem nadzoru w branży instalacyjnej w specjalnościach w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) Inspektorem nadzoru w branży elektrycznej, d) Inspektorem nadzoru w branży klimatyzacyjnej i wentylacyjnej, e) Inspektorem nadzoru w branży telekomunikacyjnej, f) specjalistą ds. zamówień publicznych, g) twórcą programu funkcjonalno-użytkowego, weryfikatorem dokumentacji projektowej. Każda z osób wskazanych w lit. a)- e) musi: posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednich branżach i specjalnościach bez ograniczeń, zgodnie z przypisaną funkcją, w ramach lit. a)-e) lub odpowiadające im uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, należeć do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadać minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w danej branży, zgodnej z przypisaną funkcją w ramach lit. a)-e), w ciągu których kierowała lub nadzorowała w zakresie tej branży co najmniej dwie inwestycje o wartości 12 mln zł brutto każda, które zostały zakończone, odebrane i dopuszczone do użytkowania. Osoba wskazana w lit. f) musi: posiadać minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowych (opracowaniem: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu, wzoru umowy) i prowadzeniem dokumentacji postępowania, w tym co najmniej jednej dotyczącej przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane o wartości szacunkowej min. 9 mln złotych netto (postępowanie to powinno zakończyć się zawarciem umowy); posiadać ukończone co najmniej dwa szkolenia z zakresu zamówień publicznych, w tym co najmniej jedno dedykowane dla zamówień publicznych na roboty budowlane; posiadać doświadczenie w udziale w co najmniej dwóch postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy projektu i/lub robót budowlanych; wartość szacunkowa każdego zamówienia publicznego wynosiła co najmniej 12 mln zł brutto. Osoba wskazana w lit. g) musi: posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadać doświadczenie w opracowaniu co najmniej dwóch programów funkcjonalno-użytkowych lub projektów budowlanych dla budowy, przebudowy lub remontu budynku o kubaturze co najmniej m3. Wykonawca zobowiązany jest, aby jedna z osób wskazanych w lit. a)-e) lub g) pełniła rolę koordynatora pełniącego nadzór na realizacją zamówienia po stronie

15 Wykonawcy. Koordynator będzie osobą, z którą Zamawiający będzie się kontaktował we wszelkich sprawach związanych z realizacją zamówienia publicznego. W przypadku zgłaszania do pełnienia funkcji określonych w lit. a)-e) oraz g) specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane (wydana decyzja uznająca kwalifikacje) lub w art. 20a ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (dokonany wpis tymczasowy) nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji określonych w lit a)-e) oraz g), w przypadku gdy osoba posiada jednocześnie kwalifikacje do wykonywania każdej z funkcji, do pełnienia której jest zgłaszana. Jedna osoba nie może pełnić więcej niż dwóch funkcji. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Warunek zostanie spełniony, o ile Wykonawca wykaże, że: a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż ,00 zł, b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

16 budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

17 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

18 III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

19 1. Wypełniony formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożone na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. W przypadku gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeśli dotyczy. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena skrócenie okresu realizacji etapu I Inwestycji - 10 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Strony przewidują możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach: 1) zmiany wynagrodzenia - w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W takim przypadku zmiana może być dokonana poprzez dostosowanie ceny do aktualnej stawki podatku, jednak wyłącznie w stosunku do świadczeń, które będą objęte zmienioną stawką podatku, 2) w

20 zakresie wynagrodzenia należnego Inwestorowi Zastępczemu w przypadku zmiany: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz z późn. zm. ), b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne: jeżeli Inwestor Zastępczy w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zmian w obowiązujących przepisach wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem zawierającym co najmniej: nowe ceny usług wraz ze szczegółową kalkulacją przedstawiającą realny wpływ zmian na ceny usług świadczonych na rzecz Zamawiającego. Przedstawiona kalkulacja ma wykazywać, że wzrost wynagrodzenia nie przyczyni się do bezpodstawnego wzbogacenia Inwestora Zastępczego, wzrost kosztów Inwestora Zastępczego spowodowany zaistnieniem okoliczności, o których mowa w pkt a) lub b) został równomiernie rozłożony na wszystkich jego kontrahentów oraz że wzrost cen usług nie jest podyktowany przerzuceniem ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej na Zamawiającego. Dodatkowo Inwestor Zastępczy zobowiązany jest złożyć stosowane oświadczenie, że podwyżka świadczenia usług obejmuje nie tylko podmioty sektora finansów publicznych. Zamawiający zastrzega sobie 30-dniowy termin do akceptacji nowych cen lub żądania przekazania dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. W przypadku uznania przez Zamawiającego wniosku Inwestora Zastępczego, zmiana cen będzie obowiązywała od dnia obowiązywania aktu prawnego wprowadzającego zmiany stosownie do pkt a) i pkt b), 3) zmiany wynagrodzenia - w przypadku wydłużenia rzeczywistego okresu realizacji Inwestycji o więcej niż 6 miesięcy powyżej okresu wskazanego w 8 ust. 2 zdanie pierwsze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do niniejszego postępowania (z zastrzeżeniem, że nie może ulec zmianie termin realizacji etapu I Inwestycji). W takim przypadku zwiększenie wynagrodzenia może nastąpić maksymalnie o wartość rozumianą, jako iloczyn liczby miesięcy wydłużenia rzeczywistego okresu realizacji Inwestycji, powyżej 6 miesięcy w stosunku do okresu wskazanego w 8 ust. 2 zdanie pierwsze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (np. jeżeli rzeczywisty okres realizacji inwestycji będzie wynosił 25 miesięcy to do obliczeń zostaną przyjęte 3 miesiące; w sposób odpowiedni obliczenia zostaną dokonane, gdy Inwestor Zastępczy skróci okres realizacji etapu I) oraz średniej arytmetycznej miesięcznego wynagrodzenia wynikającego z 11 ust. 4 pkt. 4 ww. umowy. Możliwość zmiany wynagrodzenia nie dotyczy wydłużenia okresu realizacji Inwestycji z przyczyn określonych w 8 ust. 3 ww. umowy, 4) zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcy, z zastrzeżeniem, iż Inwestor Zastępczy nie może powierzyć podwykonawcy realizacji kluczowych części zamówienia opisanych przez Zamawiającego, 5) zmiany treści umowy polegające na usunięciu rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań w niej użytych - w przypadku gdy nie będzie można ich usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zs2rypin.pl/ Rypin: Budowa budynku szkolnych warsztatów kształcenia zawodowego przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/ Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/ Olecko: Budowa budynku administracyjno-biurowego Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl Radom: Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne - I etap Numer ogłoszenia: 188553-2014; data zamieszczenia: 03.09.2014 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Bartoszyce: Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobiór, ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór, woj. śląskie, tel. 32 2188182; 2188288; 2188529, faks 0-32

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobiór, ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór, woj. śląskie, tel. 32 2188182; 2188288; 2188529, faks 0-32 1 z 5 2015-03-20 08:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kobiór Kobiór: Budowa oświetlenia drogowego ul. Plichtowickiej w Kobiórze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Budowa hali magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowćów roślinnych z zastosowaniem CO2 Numer ogłoszenia: 164682-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja oraz obsługa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

181666-2012; 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

181666-2012; 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Mstów: Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Wancerzowie Numer ogłoszenia: 181666-2012; data zamieszczenia: 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2014-08-06 o godzinie 13:08 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2014-08-06 o godzinie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Tarnów: Remont i dostosowanie istniejącego budynku Domu Studenta Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Wrocław: Budowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Głubczyckiej we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 204901-2013; data zamieszczenia: 04.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2017.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2017. Lubartów: Budowa kompleksu sportowego Za parkiem MOSiR Lubartów. Boisko i parking Numer ogłoszenia: 226006-2015; data zamieszczenia: 01.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla zrealizowania

Warszawa: Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla zrealizowania Warszawa: Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla zrealizowania Przebudowy budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z infrastrukturą torowo-peronową Numer ogłoszenia: 122149-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Tychy: Przetarg nieograniczony na windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191, faks 46 8156191.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191, faks 46 8156191. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminasadkowice.pl Sadkowice: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania - budowa stacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgpn.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgpn.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgpn.pl/przetargi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane ZP-12/2013 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Bartoszyce: Wybudowanie placów zabaw w ramach turystycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu Systemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec: Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Modernizacja węzła cieplnego w Teatrze Narodowym Numer ogłoszenia: 79277-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Usługi w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne Bełchatów: Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rzi.hg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rzi.hg.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rzi.hg.pl Bydgoszcz: Remont budynków magazynowych na terenie kompleksu wojskowego Kutno dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, ul. Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/przetargi_oip/04_oip_katowice/04_14_005_insp_nadz_gliw Katowice:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Niedźwiedź: Dostawa i montaż wolnostojących obiektów toalet publicznych Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Wykonanie, dostawa, montaż i ustawienie mebli

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Przebudowa wentylacji mechanicznej pomieszczenia generatorów w.cz. w budynku Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW przy ul. Pasteura 5a w Warszawie Numer ogłoszenia: 71370-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Poznań: Wykonanie prace pielęgnacyjnych w drzewostanie - cięcie pielęgnacyjne drzew

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55.

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55. Jaświły: Nadzór nad Kontraktem pn. Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demontażu odpadów wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zkzl.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zkzl.poznan.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zkzl.poznan.pl Poznań: Wykonanie prac ogólnobudowlanych w budynku przy ul. Drzymały

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum-niepodleglosci.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum-niepodleglosci.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury. Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie remontu sali kinowej w budynku Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Numer ogłoszenia: 112174-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl Katowice: Rozbudowa układu zasilania gwarantowanego dla sieci komputerowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl Dąbrowa Górnicza: Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Dostawa samochodu osobowego dla Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 111169-2014; data zamieszczenia: 23.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.org.pl/fajneprzedszkole, www.fajneprzedszkole.info celestynów: Rozbudowa Przedszkola Samorządowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl Sulików: Budowa oświetlenia drogowego w Biernej Numer ogłoszenia: 111428-2014;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Puławy: Adaptacja pomieszczeń pod nowoczesną aparaturę badawczą - prace branży elektrycznej i teletechnicznej oraz instalacyjnej - wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji, instalacji sanitarnych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Warszawa: SVA K:Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w ramach

Bardziej szczegółowo

Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W

Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Gdańsk Oliwa: Remont domku bydła stepowego na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża Jednostki Budżetowej Numer ogłoszenia: 189536-2015; data zamieszczenia: 26.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://bip.dpskrucza.szczecin.pl/index.php?id=101&p=1 Szczecin: Remont łazienek oraz wymiana instalacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl Katowice: Projekt i przebudowa pomieszczeń dla Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Budowa kanalizacji sanitarnej w Wołowicach, etap V Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Strzyżów: Kompleksowa termomodernizacja budynku A Zespołu Szkół w Strzyżowie wraz ze zmianą źródeł wytwarzania energii, wykonanie mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła w budynku

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej. dotyczącej profilaktyki palenia tytoniu.

Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej. dotyczącej profilaktyki palenia tytoniu. 1 z 6 2015-10-01 13:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl 1 z 6 2015-08-13 12:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Warszawa: Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku nr 31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Wawrzeńczyce: Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni ze skocznią w dal i siłownią zewnętrzną,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.myslowice.sr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.myslowice.sr.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.myslowice.sr.gov.pl Mysłowice: Całodobowa, stała, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warszawa.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warszawa.rdos.gov.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warszawa.rdos.gov.pl/ Warszawa: Realizacja projektu pn: Obszary Natura 2000 na Mazowszu. Ptaki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Wykonanie materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Państwowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.starostwo.zamosc.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.starostwo.zamosc. http://bzpo.portal. uzp.gov. pl/index pbp?ogloszenie=soow &pozycja=... Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.starostwo.zamosc.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przewozyregionalne.pl Poznań: Budowa sieci trakcyjnej /obszar umywalni/ wraz z instalacją do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil. 1 z 6 2015-02-03 10:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.pl Warszawa: Konserwacja, naprawa i usuwanie awarii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec. Budowa kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl Warszawa: usługa nadzoru nad prawidłowym stanem technicznym budynku oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.duw.pl Wrocław: Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dot. budowy gazociągu na odcinku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl Sulików: Przebudowa drogi w Sulikowie Łącznik ul. Dworcowa - Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl Sandomierz: Budowa lądowiska dla śmigłowców na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Szklarska Poręba, Dom Carla i Gerharta Hauptmannów (koniec

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rtbs-lubin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rtbs-lubin.pl 1 z 6 2015-05-11 16:49 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rtbs-lubin.pl Lubin: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W LUBINIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: usługa wykonania pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Numer ogłoszenia: 340726-2011; data zamieszczenia: 18.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.word.pila.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.word.pila.pl 1 z 7 2015-07-31 16:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.word.pila.pl Piła: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ibb.waw.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ibb.waw. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ibb.waw.pl/pl/przetargi Warszawa: Termomodernizacja budynków Instytutu Biochemii i Biofizyki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jedrzejow.eobip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jedrzejow.eobip.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jedrzejow.eobip.pl Jędrzejów: Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Jędrzejów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Burzenin: Przebudowa pomieszczeń byłego posterunku policji (wraz z wejściem) na lokal użyteczności publicznej Numer ogłoszenia: 162480-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: prace budowlane polegające na przebudowie

Warszawa: prace budowlane polegające na przebudowie Strona 1 z 5 Warszawa: prace budowlane polegające na przebudowie istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek biurowy oraz budowie budynku biurowolaboratoryjnego wraz z łącznikiem - etap

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Budowa Budynku Usługowo-Administracyjnego z garażem dwustanowiskowym, na dz. nr 206 w Brzezince, etap V- kotłownia gazowa, c.o., podłoża i posadzki, przyłącza sieci wod.-kan. i kanalizacji deszczowej.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Bydgoszcz: Modernizacja Apteki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl --------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo