I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Utylizacji Odpadów w Katowicach, ul. Hutnicza 8, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Utylizacji Odpadów w Katowicach, ul. Hutnicza 8, 40-241 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 255-44-99, faks 32 255-44-99."

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zuos.pl Katowice: Dostawa sorbentu do oczyszczania gazów odlotowych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Utylizacji Odpadów w Katowicach, ul. Hutnicza 8, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: zuos.pl Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: zuos.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sorbentu do oczyszczania gazów odlotowych.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sorbentu do oczyszczania gazów odlotowych: SORBACAL SP lub równoważnego o parametrach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ - specyfikacja cenowa, w ilości nie mniejszej niż kg i nie większej niż kg, w okresie od do dnia r. 2.Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie telefonicznego lub faksowego zgłoszenia. Miejsce dostawy: Zakład Utylizacji Odpadów w Katowicach, ul. Hutnicza 8. Jednorazowa dostawa obejmować będzie minimum 10 pełnych worków typu BIG BAG. Waga jednego pełnego worka BIG BAG wyniesie maksymalnie do 800 kg. Koszt palety i pustego worka BIG BAG należy wliczyć w cenę dostawy, nie będą podlegać zwrotowi. 3.Przedmiot zamówienia dostarczany będzie w szczelnych i nie ulegających rozdarciu workach typu BIG BAG, na palecie. Sposób pakowania powinien zabezpieczyć przedmiot zamówienia przed zawilgoceniem i zbryleniem. Wykonawca dostarczy określoną w zgłoszeniu telefonicznym lub faksowym ilość przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia. 4.W okresie obowiązywania umowy cena jednostkowa zgodna ze złożoną ofertą nie ulegnie zmianie. 5.Do każdorazowej dostawy Wykonawca załączy (Świadectwo kontroli jakości, specyfikację techniczną wyrobu), potwierdzające parametry dostarczonego wyrobu, sporządzone dla danej partii wyrobu oraz kartę charakterystyki dostarczanej substancji.. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

2 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, w ilości do 20% zamówienia podstawowego. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: wykazanie, że Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonuje należycie minimum 2 (dwie) dostawy, odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1 na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w dziale VI ust. 2 SIWZ, stosując formułę spełnia/ nie spełnia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

3 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

4 W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty 1. Karta charakterystyki substancji zgodną z systemem REACH. 2. Świadectwo badania jakości - specyfikację techniczną potwierdzające wymagane parametry i jakość oferowanego wyrobu, III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) a)sporządzony przez wykonawcę według instrukcji podanej w załączniku nr 1 do SIWZ: Formularz Oferty; b)wypełniony Załącznik Nr 5 do SIWZ - specyfikacja cenowa, zawierający m. in: obliczenie oferowanej ceny realizacji zamówienia (obliczoną wraz z podatkiem od towarów i usług VAT), c)pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w ust. 3 pkt w oryginale lub poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem, opatrzone pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w ust. 3 pkt. 3.2 oraz jej podpisem. d)oświadczenie Wykonawcy wskazujące część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (jeżeli dotyczy). SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena termin gwarancji IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem: a)zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy a zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego, b)zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) na dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy, powodująca, że niezmienność ceny groziłaby Wykonawcy rażącą stratą. c)przeniesienia praw lub obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie w przypadku następstwa prawnego, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, który wymaga akceptacji Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień umowy, d)zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy) Wykonawcy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, który wymaga akceptacji Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana umowy w takim

5 przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień umowy, e)zmiany technologii unieszkodliwiania odpadów u Zamawiającego. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zuos.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Utylizacji Odpadów w Katowicach Katowice ul. Hutnicza 8. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 09:15, miejsce: Siedzibie zamawiającego w Katowicach przy ulicy Hutniczej 8 do dnia 10 grudnia 2014 r. do godz w sekretariacie pok. 12 ( I piętro ). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie