XXI OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY KACZE PIÓRO 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XXI OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY KACZE PIÓRO 2014/2015"

Transkrypt

1 PAŁAC MŁODZIEŻY W KATOWICACH PRACOWNIA LINGWISTYCZNA STOWARZYSZENIE CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W XXI OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY KACZE PIÓRO 2014/2015 Autorów, którzy nie ukończyli 21 roku życia (na dzień wpływu pracy do Pałacu Młodzieży w Katowicach), prosimy o nadsyłanie własnych tekstów (w jednym komplecie): wcześniej niepublikowanych (prasa, literatura, internet) oraz nienagrodzonych lub niewyróżnionych w innych konkursach i przegladach, liczących nie więcej niż 8 stron prozy lub 3 strony wierszem (wyłącznie w maszynopisie, rozmiar strony A4, margines 2,5 cm z każdej strony, rozmiar czcionki 12), podpisanych pseudonimem (obok koniecznie należy podać wiek autora). Prosimy o nadsyłanie maksymalnie jednego tekstu prozą i 3. tekstów wierszem. Prosimy o dołączenie do tekstów w formie papierowej jednego egzemplarza w formie elektronicznej (format doc, docx lub rtf) na płycie CD/DVD opisanej pseudonimem autora (w nawiasie prosimy podać wiek autora). Prosimy dołączyć do tekstów zaklejoną kopertę opisaną pseudonimem autora (takim samym jak na pracy i płycie CD/DVD), zawierającą wypełnioną czytelnym pismem kartę zgłoszenia i podpisane oświadczenia przez uczestnika, lub jeśli uczestnik jest niepełnoletni, przez jego prawnego opiekuna (załącznik nr 1 do Regulaminu 2 strony) oraz dowód uiszczenia opłaty wpisowej lub jego kserokopię. Brak wymaganych dokumentów spowoduje niezakwalifikowanie do przeglądu. Szczegółowe kwestie związane z organizacją i uczestnictwem w Przeglądzie znajdują się w Regulaminie Przeglądu (4 strony) Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem. Nadesłane teksty nie zostaną odesłane. Prace przyjmujemy do 31 MAJA 2015 roku pod adresem: PAŁAC MŁODZIEŻY Pracownia Lingwistyczna UL. MIKOŁOWSKA KATOWICE z dopiskiem na kopercie Kacze Pióro UWAGA Przegląd jest płatny. Opłatę wpisową 15 zł. prosimy wpłacać do dnia 31 MAJA 2015r. na konto organizatora STOWARZYSZENIE CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY PKO BP II/O KATOWICE z dopiskiem PRACOWNIA LINGWISTYCZNA KACZE PIÓRO Ogłoszenie wyników Przeglądu odbędzie się w listopadzie 2015 roku (termin finału może ulec zmianie). Laureaci zostaną poinformowani o dokładnym terminie finału za pomocą poczty . Jednocześnie lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Pałacu Młodzieży w Katowicach: Informacji udzielamy pod numerem telefonu w lub adresem NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJUM ORAZ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROSIMY O OBJAŚNIENIE CZYM JEST PLAGIAT! 1 / 7

2 REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY KACZE PIÓRO 2014/ Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad organizacji oraz uczestnictwa przez zainteresowane osoby w zorganizowanym w Katowicach XXI Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży Kacze Pióro 2014/2015, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu Przeglądem. 2. Organizatorem Przeglądu jest Pałac Młodzieży im. im. Prof. A. Kamińskiego w Katowicach oraz Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Katowicach. 3. Uczestnikiem Przeglądu mogą być osoby, które na dzień złożenia na Przegląd pracy wraz z wymaganymi dokumentami nie ukończyły 21 roku życia. Za dzień złożenia na Przegląd pracy wraz z wymaganymi dokumentami liczy się dzień wpływu ww. pracy wraz z dokumentami do siedziby Pałacu Młodzieży w Katowicach. 4. Udział w Przeglądzie jest dobrowolny. 5. Osoba zainteresowana udziałem w Przeglądzie powinna przesłać do siedziby Pałacu Młodzieży w Katowicach pracę składaną na Przegląd, wraz z dołączoną do pracy zaklejoną kopertą zawierającą dokumenty wskazane w pkt 13 lit. a) Regulaminu i nośnikiem elektronicznym wskazanym w pkt 13 lit. b) Regulaminu oraz dokonać wpłaty opłaty wpisowej. 6. Osoba zainteresowana udziałem w Przeglądzie może złożyć na Przegląd maksymalnie 1 utwór pisany prozą i 3 utwory pisane wierszem. 7. Prace składane na Przegląd muszą być tekstami własnymi osoby składającej autora. 8. Prace składane na Przegląd nie mogą być w żaden sposób wcześniej opublikowane (w prasie, w literaturze, Internecie). 9. Prace składane na Przegląd nie mogą być nagrodzone lub wyróżnione w innych konkursach lub przeglądach. 10. Prace składane na Przegląd powinny mieć objętość nie więcej niż 8 stron A4 (w przypadku utworu pisanego prozą) lub 3 strony A4 (w przypadku utworu pisanego wierszem). 2 / 7

3 11. Prace składane na Przegląd powinny być wykonane na kartach formatu A4, każda z kart powinna zostać zapisana wyłącznie z jednej strony, czcionką o rozmiarze 12 i przy zachowaniu marginesu 2,5 cm od każdej krawędzi. 12. Prace składane na Przegląd powinny zostać podpisane pseudonimem autora. Pod pseudonimem winien zostać podany wiek autora. 13. Do prac składanych na Przegląd należy dołączyć: a) zaklejoną kopertę opisaną pseudonimem autora, takim samym jak pseudonim zamieszczony na pracy złożonej na Przegląd zawierającą: wypełnioną kartę zgłoszenia na Przegląd; dowód uiszczenia opłaty wpisowej lub jego kserokopię. b) nośnik elektroniczny w postaci płyty CD/DVD opisanej pseudonimem autora, na której winna zostać zamieszczona wersja elektroniczna pracy składanej na Przegląd, w formacie doc, docx lub rtf. 14. Karta zgłoszenia na Przegląd powinna zawierać: a) imię i nazwisko autora pracy zgłoszonej na Przegląd; b) dokładny adres domowy autora pracy zgłoszonej na Przegląd; c) numer telefonu autora pracy zgłoszonej na Przegląd; d) adres e mail autora pracy zgłoszonej na Przegląd; e) wiek autora pracy zgłoszonej na Przegląd, a w przypadku gdy autor pracy zgłoszonej na Przegląd jest osobą niepełnoletnią dane adresowe jego opiekuna prawnego; f) oświadczenia o treści zgodnej z treścią oświadczeń zamieszczonych na wzorze karty zgłoszenia na Przegląd stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, o której mowa w pkt 14 niniejszego Regulaminu; g) podpis autora pracy zgłoszonej na Przegląd, a w przypadku gdy autor pracy zgłoszonej na Przegląd jest osobą niepełnoletnią również podpis jego opiekuna prawnego. 15. Wzór karty zgłoszenia na Przegląd stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 16. Zgłoszenie na Przegląd jest związane z uiszczeniem opłaty wpisowej w wysokości 15,00 zł od osoby zainteresowanej udziałem w Przeglądzie na konto: Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży w Katowicach PKO BP II/O Katowice koniecznie z dopiskiem PRACOWNIA LINGWISTYCZNA KACZE PIÓRO 17. Wpłata wpisowego pokrywa koszty organizacji Przeglądu. 18. Wpłacone wpisowe nie jest zwracane w przypadku rezygnacji z udziału w Przeglądzie. 3 / 7

4 19. Prace składane na Przegląd, wraz z dołączoną do pracy zaklejoną kopertą zawierającą dokumenty wskazane w pkt 13 lit. a) Regulaminu i nośnikiem elektronicznym wskazanym w pkt 13 lit. b) Regulaminu należy nadsyłać do dnia 31 maja 2015r. na adres: PAŁAC MŁODZIEŻY W KATOWICACH ul. MIKOŁOWSKA 26, KATOWICE, z dopiskiem na kopercie: PRACOWNIA LINGWISTYCZNA KACZE PIÓRO 20. Prace składane na Przegląd: a) niepodpisane pseudonimem, b) na których nie został zaznaczony wiek autora, c) niespełniające wymogów określonych w pkt 7, 8, 9 i 10 niniejszego regulaminu, d) do których nie została dołączona zaklejona koperta opisana pseudonimem autora i niezawierającą elementów wskazanych w pkt 13 lit a) niniejszego Regulaminu, e) do których nie został dołączony nośnik elektroniczny w postaci płyty CD/DVD opisany pseudonimem autora, zawierający wersję elektroniczną pracy składanej na Przegląd, w formacie doc, docx lub rtf, o którym mowa w pkt 13 lit b) niniejszego Regulaminu, nie zostaną zakwalifikowane do Przeglądu. 21. Punkt 20 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio w przypadku nieuiszczenia przez osobę zainteresowaną udziałem w Przeglądzie opłaty wpisowej. 22. W przypadku gdy osoba zainteresowana udziałem w Przeglądzie złoży na Przegląd więcej niż 1 utwór pisany prozą i 3 utwory pisane wierszem, wówczas jest obowiązana do wskazania prac w ramach tego limitu, które będą podlegać ocenie w ramach Przeglądu. W przypadku braku takiego wskazania przez autora, żadna ze złożonych prac nie zostanie poddana ocenie w ramach Przeglądu. 23. Uczestnicy Przeglądu nie mają możliwości wglądu do złożonych prac. 24. Przegląd jest jednoetapowy. 25. Finał Przeglądu przewidywany jest w miesiącu listopadzie 2015r. 26. O dokładnym terminie finału Przeglądu laureaci Przeglądu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną, na wskazany przez nich adres Lista laureatów Przeglądu zostanie opublikowana na stronie internetowej Pałacu Młodzieży w Katowicach: 28. Nagrody dla laureatów Przeglądu nie będą wysyłane za pośrednictwem poczty. 4 / 7

5 29. Prace zgłoszone na Przegląd, oraz dołączone do prac zaklejone koperty zawierające dokumenty wskazane w pkt 13 lit. a) Regulaminu i nośniki elektroniczne wskazane w pkt 13 lit. b) Regulaminu nie będą odsyłane osobom, które zgłosiły je na Przegląd. 30. Organizatorzy Przeglądu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania fragmentów prac zgłoszonych na Przegląd. 31. Autorzy prac zgłoszonych na Przegląd wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie lub twórcze przetworzenie przez organizatora Przeglądu całości lub części zgłoszonych przez nich prac. 32. Regulamin i karta zgłoszenia na Przegląd zostaną zamieszczone na stronie internetowej: 5 / 7

6 Zał. 1 do Regulaminu XXI Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży Kacze Pióro 2014/2015 Karta zgłoszenia na Przegląd. XXI OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY KACZE PIÓRO 2014/2015 Karta zgłoszenia na Przegląd 1. Imię i nazwisko uczestnika: 2. Wiek uczestnika: 3. Numer telefonu uczestnika: 4. Adres e mail uczestnika: 5. Adres uczestnika: 6. Dane imienne i adresowe opiekuna prawnego: 6 / 7

7 Oświadczam, że: 1. Praca złożona na przeze mnie na Przegląd jest moim dziełem autorskim. Nie jest ona plagiatem ani autoplagiatem. Nie została ona również w żaden sposób wcześniej opublikowana ani ogłoszona lub podana do publicznej wiadomości. 2. Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie i twórcze przetworzenie przez organizatora Przeglądu całości lub części zgłoszonej pracy, w tym na jej opublikowanie i podanie imienia i nazwiska autora. 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014r. poz z późn. zm.) przez organizatora Przeglądu w celach związanych z przeprowadzeniem Przelądu. 4. Zapoznałem się z Regulaminem XXI Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży Kacze Pióro 2014/2015, zrozumiałem go i w całości go akceptuję... (czytelny podpis Uczestnika).. (czytelny podpis Opiekuna prawnego jeżeli Uczestnik jest niepełnoletni) 7 / 7