Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.kwpsp.gov.pl"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Katowice: Remont pomieszczeń warsztatu w budynku KW PSP w Katowicach Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Straż Pożarna. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń warsztatu w budynku KW PSP w Katowicach. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pomieszczeń warsztatu w obiekcie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8 do SIWZ. W związku z rodzajem prac oraz charakterem obiektu jako instytucji bezpieczeństwa publicznego wskazane jest by Wykonawca zapoznał się z miejscem wykonania prac przed złożeniem oferty. Wizyta na miejscu prac możliwa będzie po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych - CPV: Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej, Roboty w zakresie stolarki budowlanej, Roboty malarskie i szklarskie, Roboty

2 remontowe i renowacyjne, Roboty instalacyjne elektryczne. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, które wykonanie powierzy podwykonawcom. W tym celu wykonawca złoży wraz z ofertą Wykaz części zamówienia których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom - załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje od Wykonawców wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. Za towar równoważny Zamawiający uważa towar o parametrach jakościowych takich samych lub wyższych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w formie pisemnej, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi udokumentować, że oferowane materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej, tj. poprzez dołączenie opisu technicznego wraz (ewentualnie) ze zdjęciami, katalogami oferowanego materiału lub urządzenia. Wszystkie materiały i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z materiałów i wyrobów dostarczonych na miejsce zamontowania przez Wykonawcę. Wszelkie materiały i urządzenia stosowane do realizacji przedmiotu zamówienia winny odpowiadać obowiązującym przepisom i normom, posiadać certyfikaty, atesty lub deklaracje zgodności dopuszczenia do stosowania na rynku polskim. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace i zamontowane urządzenia będące przedmiotem zamówienia nie może być krótszy niż 5 lat liczony od dnia ostatecznego bezusterkowego końcowego odbioru robót. Wykonawca w ofercie przedstawi dokument: Oświadczenie dotyczące serwisu gwarancyjnego potwierdzające okres gwarancji i rękojmi - własny dokument Wykonawcy. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace związane z zastosowanym systemem posadzek przemysłowych nie może być krótszy niż 5 lat liczony od dnia ostatecznego bezusterkowego końcowego odbioru robót. Wykonawca w ofercie przedstawi dokument: Oświadczenie dotyczące serwisu gwarancyjnego potwierdzające okres gwarancji i rękojmi dla zastosowanego systemu posadzki przemysłowej - własny dokument Wykonawcy. Dokument będzie podstawą dla oceny kryterium oceny oferty: Gwarancja i rękojmia.. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

3 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Pzp. żąda od Wykonawcy przystępującego do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w wysokości: 8 000,00 zł, słownie: osiem tysięcy PLN. Wadium może być wniesione w formie jak określono w art.45. pkt. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego - NBP o/o Katowice, nr: , z dopiskiem: Wadium dla zamówienia: Remont pomieszczeń warsztatu w budynku KW PSP w Katowicach. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert -21 sierpnia 2015 r. godz We wskazanym wyżej przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest wymagane przez Zamawiającego ale niewystarczające do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu należy złożyć w Sekretariacie głównym, pok. nr 1. Dokumenty te muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Krajowi i zagraniczni wykonawcy wnoszą wadium w PLN. Ksero dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca spełni powyższy warunek poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. - załącznik nr 3 do SIWZ oraz wykaże, że wykonał minimum trzy prace o podobnym remontowym charakterze - w tym co najmniej jedna praca zawierająca wykonanie systemowej posadzki przemysłowej - o wartości min ,00 zł. - każda - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz do wskazanych pozycji załączeniem dowodów ich dotyczących, określających czy prace te zostały wykonane w sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki

4 budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami potwierdzającymi, czy zamówienie zostało wykonane należycie, są: - poświadczenia lub inne dokumenty jeżeli z przyczyn uzasadnionych o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w ww. wykazie zostały wcześniej wykonane. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz zamówień lub dowody potwierdzające należyte wykonanie budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienie było wykonywane lub miało zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. Do przeliczenia wartości określonej w niniejszym punkcie a występującej w innej walucie niż PLN, Zamawiający zastosuje średni kurs NBP, z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawca spełni powyższy warunek poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie w tym zakresie - załącznik nr 3 do SIWZ oraz wykaże że dysponuje: co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która zgodnie z ustawą Prawo budowlane posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno - budowlanej potwierdzone zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego lub mogącym uzyskać uprawnienia na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów - Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz.42 z późn. zm., pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Kierownik budowy musi posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, oraz co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia w części dot. instalacji elektrycznych, która zgodnie z ustawą Prawo budowlane posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych potwierdzone zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego lub mogącym uzyskać uprawnienia na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów - Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz.42 z

5 późn. zm., pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie w tym zakresie - załącznik nr 3 do SIWZ oraz wykaże że dysponuje co najmniej kwotą: zł - słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych jak również posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum zł. - słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych oraz przedstawi: - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; - opłaconą aktualną polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

6 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

7 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

8 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Oferta na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Dowód wniesienia wadium. Ogólne warunki umowy - zaparafowane - załącznik nr 2 do SIWZ, Wypełniona tabela - załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz innych podmiotów biorących udział w postępowaniu z wykonawcą - art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. wraz z pisemnymi zobowiązaniami tych podmiotów. Obowiązuje również negatywna informacja. Wypełniona tabela - załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom - obowiązuje również negatywna informacja. Oświadczenia dotyczące serwisu gwarancyjnego potwierdzającego okres gwarancji i rękojmi - dla całego zakresu przedmiotu zamówienia oraz dla zastosowanego systemu posadzek przemysłowych - należy sporządzić na własnych załącznikach Wykonawcy. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej. Dokument - jeśli dotyczy Wykonawcy - Pisemne uzasadnienie wykazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa wg. Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz jeśli dotyczy - dokument należy sporządzić na własnym załączniku Wykonawcy. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena Gwarancja i rękojmia - 5 IV.2.2)

9 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający informuje, że postanowienia zawarte w Ogólnych warunkach umowy - załącznik nr 2 do SIWZ oraz dane przedstawione w ofercie Wykonawcy, będą wprowadzone do treści umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu. Ostateczna treść umowy może ulec zmianie co do treści Ogólnych warunków umowy w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień oferty i SIWZ. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu. Zmiany te nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 ustawy PZP, a potrzeba ich wprowadzenia może wynikać w sytuacji gdy: a. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację zamówienia, b. wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, c. zaistnieją zdarzenia siły wyższej, niezależne od stron umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Za siłę wyższą uważa się zdarzenia zewnętrzne, których skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź, zamieszki, wojna. d. zaistnieją, po stronie Zamawiającego, okoliczności od niego niezależne powodujące konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, e. zaistnieją po stronie Zamawiającego, okoliczności powodujące ograniczenie zakresu ilościowego lub rzeczowego przedstawionego w opisie przedmiotu zamówienia. f. zmienią się osoby wskazane w załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ - jedynie w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem że osoby te będą miały wykształcenie, uprawnienia i doświadczenie nie mniejsze niż osoby wymieniane. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, Katowice, pok. nr 23.. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 09:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, Katowice, Sekretariat główny - pok nr 1.. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

10 IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie