KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:55:47 Numer KRS:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.03.2013 godz. 09:55:47 Numer KRS: 0000344496"

Transkrypt

1 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień godz. 09:55:47 Numer KRS: Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Ostatni wpis Numer wpisu 7 Data dokonania wpisu Sygnatura akt Oznaczenie sądu WA.XIV NS-REJ.KRS/24772/12/61 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2.Numer REGON/NIP Firma, pod którą spółka działa HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? NIE NIE Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat PRUSZKOWSKI, gmina RASZYN, miejsc. RASZYN ul. SOKOŁOWSKA, nr 10, lok. ---, miejsc. RASZYN, kod , poczta RASZYN, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej Rubryka 3 - Oddziały

2 Strona 2 z 7 Rubryka 4 - Informacje o umowie 1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki R. NOTARIUSZ ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A /2009, R. NOTARIUSZ ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A NR 29593/ UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO JEJ NOWE BRZMIENIE R., REPERTORIUM A NR 5976/2011, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI W WARSZAWIE - ZMIENIONO PAR.5, PAR.10 UST.4, PAR.14 UST.1, DODANO UST.3 W PAR R., REPERTORIUM A NR 8379/2012, NOTARIUSZ ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, ADAM SUCHTA S.C. W WARSZAWIE, ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE W 10 UST. 3 UCHYLONO (WYKREŚLONO) PKT H), W ZWIĄZKU Z CZYM ZMIENIONO ODPOWIEDNIO NUMERACJĘ KOLEJNYCH PUNKTÓW W TYM USTĘPIE, W TAKI SPOSÓB, ŻE PKT I) OZNACZONO JAKO PKT H), PKT J) OZNACZONO JAKO PKT I), A PKT K) JAKO PKT J). Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka NIEOZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania spółki 1.Określenie okoliczności powstania 2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale PRZEKSZTAŁCENIE PRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART.551 PAR.1 K.S.H.UCHWAŁĄ Z DNIA 30 LISTOPADA 2009R. PODJĘTĄ W OBECNOŚCI NOTARIUSZA ADAMA SUCHTY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A NR 28933/2009 NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW POSTANOWIŁO O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ HELLMANN WOLRLDWIDE LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKĄ KOMANDYTOWA. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1.Nazwa lub firma HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3.Numer w rejestrze Nazwa sądu prowadzącego rejestr * 5.Numer REGON Rubryka 7 - Dane wspólników 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Imiona * 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? 6.Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?

3 Strona 3 z 7 7.Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? 8.Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? 9.Czy wspólnik jest komandytariuszem? NIE 10.Wysokość sumy komandytowej 11.Wartość wkładu umówionego 12.Czy jest w tym wkład niepieniężny? Wkład wniesiony Podrubryka 2 Wkład zwrócony 2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS GMBH & CO.KG 2.Imiona * 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? 6.Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? 7.Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? 8.Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? 9.Czy wspólnik jest komandytariuszem? 10.Wysokość sumy komandytowej 11.Wartość wkładu umówionego 12.Czy jest w tym wkład niepieniężny? TAK ZŁ ,23 ZŁ TAK 1 1.Wartość wkładu wniesionego ,23 ZŁ. Wkład wniesiony 2.Czy jest to wkład niepieniężny? TAK Podrubryka 2 Wkład zwrócony Dział 2 Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI, TJ. SPÓŁCE HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O. DO SKŁADANIA ORAZ PRZYJMOWANIA

4 Strona 4 z 7 OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA, TO JEST REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIENI SĄ: A. PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B. CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW ROZWOJU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH, C. CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW OPERACYJNYCH DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH, D. CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: JULIUSZ JÓZEF SKUREWICZ - PREZES ZARZĄDU, PIOTR MARIUSZ RUSZECKI - CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH, BEATA KWOLIK - CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW OPERACYJNYCH, JACEK PRZYBYŁOWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW ROZWOJU. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Imiona **** 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS Rubryka 2 - Nie dotyczy Rubryka 3 - Prokurenci Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy 1 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 2 49, 20, Z, TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW 3 51, 21, Z, TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW 4 50, 20, Z, TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW 5 50, 40, Z, TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW 6 52, 10, A, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH 7 52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 8 52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 9 52, 24, A, PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH 10 52, 24, B, PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH 11 52, 24, C, PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 12 52, 29, A, DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 13 52, 29, B, DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 14 52, 29, C, DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 15 38, 11, Z, ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

5 Strona 5 z , 12, Z, ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 17 62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 18 47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 19 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 20 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta R R R R R R Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego R R R Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o

6 Strona 6 z 7 oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Nie dotyczy Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu naprawczym Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

7 Strona 7 z 7 data sporządzenia wydruku adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl