KARTA USŁUGI Nr 04/2013/USBDG. Wpis lub zmiana informacji w rejestrze REGON dla spółki cywilnej 1/3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA USŁUGI Nr 04/2013/USBDG. Wpis lub zmiana informacji w rejestrze REGON dla spółki cywilnej 1/3"

Transkrypt

1 KARTA USŁUGI Nr 04/2013/USBDG Wpis lub zmiana informacji w rejestrze REGON dla spółki cywilnej Data zatwierdzenia: /3 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Jakie dokumenty muszę wypełnić? Jak wypełnić dokumenty? Ile muszę zapłacić? Kiedy złożyć dokumenty? Zgłosić do rejestru REGON wpis lub zmianę informacji objętej wpisem dla spółki cywilnej. Spółek prowadzących działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie Kodeksu cywilnego, mających siedzibę na terenie województwa kujawsko pomorskiego. Przygotuj: dokumenty związane z powstaniem spółki: umowę spółki cywilnej lub pisemne oświadczenie o zawiązaniu spółki cywilnej, aneks do umowy spółki cywilnej bądź uchwałę wspólników w przypadku zmian, dokumenty potwierdzające osobowość prawną wspólników, na przykład postanowienie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy wspólnikami nie są osoby fizyczne, pełnomocnictwo do podpisu wniosku RG 1 w imieniu wspólników, jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika, upoważnienie do odbioru zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON dla osób dostarczających wniosek do urzędu, jeżeli nie są wspólnikami, dowód osobisty wspólnika lub pełnomocnika. Wypełnij wniosek RG 1, stanowiący załącznik do tej karty usługi. Wniosek jest również dostępny w siedzibie Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (dane teleadresowe znajdziesz w dalszej części karty) oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: (dział Rejestry REGON Informacje ogólne). Wypełnij także załącznik RG SC: Informacja o wspólnikach spółki cywilnej. Jeśli zgłaszasz wykonywanie więcej niż trzech rodzajów działalności wypełnij dodatkowo załącznik RG RD: Wykonywana Działalność. Oba załączniki są również dostępne na wyżej wymienionej stronie internetowej. Wypełniając wniosek RG 1 zwróć szczególną uwagę na: określenie rodzajów prowadzonej działalności według symboli Polskiej Klasyfikacji Działalności na poziomie podklasy (np Z, Z) klasyfikację PKD 2007 znaleźć można na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, pod adresem: (dział Metainformacje zakładka Klasyfikacje), zaznaczenie symbolu PKD działalności przeważającej, wpisanie nazwy spółki zgodnie z brzmieniem zawartym w umowie spółki cywilnej bądź aneksie do umowy spółki w przypadku zmian, wpisanie prawidłowych danych na temat wspólników spółki cywilnej w załączniku RG SC np. gdy wpisujesz informacje o wspólnikach będących osobami fizycznymi, wpisz numery identyfikacyjne REGON należące do poszczególnych osób fizycznych, a nie numer identyfikacyjny REGON spółki cywilnej. Za wpisanie spółki do rejestru REGON nic nie zapłacisz. Wniosek RG 1 złóż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy spółki cywilnej bądź zaistnienia zmian podlegających zgłoszeniu w rejestrze REGON.

2 KARTA USŁUGI Nr 04/2013/USBDG Wpis lub zmiana informacji w rejestrze REGON dla spółki cywilnej Data zatwierdzenia: /3 Wniosek RG 1 możesz: Przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy lub w jednym z naszych oddziałów terenowych. Nasze dane kontaktowe: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1 3 REGON, pok. 121, I piętro, budynek C, tel: , fax: godziny pracy: od poniedziałku do piątku oraz dodatkowo: REGON we wtorki Gdzie załatwię sprawę? Toruń , ul. Mickiewicza 10/16 tel: fax: godziny pracy: REGON w poniedziałki: Oddziały terenowe: Włocławek , ul. Piekarska 16a tel: fax: godziny pracy: REGON w poniedziałki: Inowrocław , Al. Niepodległości 4 tel: godziny pracy: REGON w poniedziałki: Jeśli dysponujesz bezpiecznym podpisem elektronicznym (nie wystarczy podpis kwalifikowany) możesz złożyć wniosek w formie elektronicznej przez Internet. Szczegółowe informacje na temat systemu eregon znajdziesz na stronie internetowej GUS, pod adresem : (dział Rejestry REGON eregon). Wnioski elektroniczne obsługuje system dostępny na stronie: https://esp.stat.gov.pl (strona internetowa GUS dział Rejestry REGON eregon). Co zrobi urząd? Jaki jest czas realizacji? Jak się odwołać? Po otrzymaniu wniosku RG 1 dokonamy wpisu bądź zmiany informacji o spółce cywilnej w rejestrze REGON i wydamy zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON. Potwierdzeniem rejestracji będzie ponadto zamieszczenie informacji o podmiocie, w tym o nadanym mu numerze identyfikacyjnym REGON, w wyszukiwarce na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, pod adresem: (dział Rejestry REGON Wyszukiwarka). Zarejestrujemy bądź zaktualizujemy informacje o spółce cywilnej w rejestrze REGON i wydamy zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku RG 1. Jeżeli przekroczymy termin przewidziany na wydanie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, możesz złożyć skargę na to uchybienie do Dyrektora Urzędu Statystycznego (patrz karta usługi: Złożenie skargi lub wniosku dotyczącego funkcjonowania Urzędu, w tym jakości świadczonych usług).

3 KARTA USŁUGI Nr 04/2013/USBDG Wpis lub zmiana informacji w rejestrze REGON dla spółki cywilnej Data zatwierdzenia: /3 Informacje dodatkowe Podstawa prawna Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową nie powoduje nadania nowego numeru identyfikacyjnego REGON. Wspólnik spółki cywilnej będący osobą fizyczną musi być wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Urząd Statystyczny pobiera dane o wspólniku spółki cywilnej wpisanym do CEIDG z wyszukiwarki na stronie internetowej CEIDG: (dział Znajdź przedsiębiorcę). Za przedsiębiorcę podlegającego wpisowi do CEIDG, a tym samym rejestracji w rejestrze REGON, uznaje się także osoby fizyczne będące wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Jeżeli jesteś osobą doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, możesz przy załatwianiu spraw w Urzędzie skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumaczaprzewodnika. Zamiar skorzystania z wybranej metody komunikowania się przy załatwieniu sprawy zgłoś najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym dniem przybycia do Urzędu. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 591, ze zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej. (Dz. U. Nr 69, poz. 763, ze zm.) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.)

4 G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY Al. Niepodleg³oœci 208, Warszawa Podstawa prawna: rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z póÿn. zm.) RG-1 WNIOSEK O WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU URZÊDOWEGO PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ LUB O ZMIANÊ CECH OBJÊTYCH WPISEM Informacje odnosz¹ce siê do osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemaj¹cej osobowoœci prawnej oznaczone s¹ liter¹ P, dotycz¹ce osoby fizycznej prowadz¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹ - liter¹ F, a jednostki lokalnej a) ww. podmiotów - liter¹ L Nazwê podmiotu, nazwisko i imiona oraz adresy nale y wpisywaæ drukowanymi literami Nazwa podmiotu zg³aszaj¹cego wniosek (lub pieczêæ firmowa) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot go posiada 04. (P,F) Podmiot powsta³ (otocz obwódk¹ numer w³aœciwej odpowiedzi) 1 jako jednostka nowo zorganizowana 2 na bazie innych podmiotów; podaj w pozycji a-d 9-cyfrowe numery identyfikacyjne REGON i nazwy podmiotów (maksymalnie cztery najwa niejsze) 01. (P,F,L) Rodzaj zg³oszenia (otocz obwódk¹ numer w³aœciwej odpowiedzi) 1 wpis osoby prawnej/jednostki organizacyjnej niemaj¹cej osobowoœci prawnej 2 wpis osoby fizycznej prowadz¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹ 3 wpis jednostki lokalnej a) podmiotu wymienionego w poz. 1 lub 2 4 zmiana informacji o osobie prawnej/jednostce organizacyjnej niemaj¹cej osobowoœci prawnej 5 zmiana informacji o osobie fizycznej prowadz¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹ 6 zmiana informacji o jednostce lokalnej podmiotu wymienionego w poz. 1 lub 2 Dla ka dego z wymienionych wy ej rodzajów zg³oszenia wype³nia siê odrêbny wniosek RG-1. Zg³aszaj¹c zmiany informacji (odp. 4, 5 lub 6) podaj tylko te, które uleg³y zmianie. 02. (P,F,L) Numer identyfikacyjny REGON podmiotu, którego zg³oszenie dotyczy (P,F,L) Data zaistnienia zmiany a) b) c) d) (P,F,L) Nazwa podmiotu, którego zg³oszenie dotyczy Podaj zgodnie z dokumentem formalnoprawnym. Dla jednostki lokalnej dopuszcza siê podanie nazwy zwyczajowej. 06. (P,F) Nazwa skrócona (jeœli istnieje) (dla odp. 4, 5 lub 6 w informacji nr 01) ADRES SIEDZIBY b) 07. (P,F,L) Województwo 08. (P,F,L) Powiat..... rok m-c dzieñ 16. (P,F,L) Opis nietypowego miejsca lokalizacji (np. przejœcie podziemne pod...) 09. (P,F,L) Gmina/miasto/dzielnica c) 17. (P,F) Numer telefonu siedziby* 10. (P,F,L) Kod pocztowy (P,F,L) Miejscowoœæ, w której mieœci siê poczta kierunkowy bezpoœredni lub centrala wewnêtrzny 18. (P,F) Numer faksu siedziby* 12. (P,F,L) Miejscowoœæ 13. (P,F,L) Ulica kierunkowy 18a. (P,F) Adres * bezpoœredni 14. (P,F,L) Nr nieruchomoœci 15. (P,F,L) Nr lokalu 18b. (P,F) Adres strony internetowej * * Podanie informacji jest fakultatywne; w przypadku wype³nienia poz. 17, 18, 18a, 18b informacje w nich podane podlegaj¹ udostêpnieniu z rejestru REGON zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439, z póÿn. zm.)

5 RG-1 str. 2 DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZ CEJ DZIA ALNOŒÆ GOSPODARCZ 19. (F) Numer PESEL 20. (F) Nazwisko ADRES DO KORESPONDENCJI NA TERENIE RP 32. (P,F) Korespondencjê nale y kierowaæ na adres (otocz obwódk¹ numer w³aœciwej odpowiedzi) 1 wymieniony w informacji nr wymieniony w informacji nr (F) Imiê pierwsze 3 inny lub do skrytki pocztowej; wype³nij odpowiednio informacje nr (F) Imiê drugie 33. (P,F) Województwo ADRES ZAMIESZKANIA * 23. (F) Województwo lub kraj * 34. (P,F) Powiat 24. (F) Powiat 35. (P,F) Gmina/miasto/dzielnica c) 25. (F) Gmina/miasto/dzielnica c ) 26. (F) Kod pocztowy 27. (F) Miejscowoœæ, w której mieœci siê poczta (P,F) Kod pocztowy 37. (P,F) Miejscowoœæ, w której mieœci siê poczta oraz numer poczty (P,F) Skrytka pocztowa 28. (F) Miejscowoœæ 39. (P,F) Miejscowoœæ 29. (F) Ulica 30. (F) Nr nieruchomoœci 31. (F) Nr lokalu 40. (P,F) Ulica REJESTRACJA 44. (P,F,L) Podstawa prawna dzia³ania (otocz obwódk¹ numer w³aœciwej odpowiedzi) 1 rejestracja w organie rejestrowym/ewidencyjnym; wype³nij informacje nr powo³anie ustaw¹; wype³nij informacjê nr (P,F) Nr nieruchomoœci 42. (P,F) Nr lokalu 43. (P,F) Nazwa podmiotu, na którego adres kierowana jest korespondencja 3 inna; nie wype³niaj informacji nr Dla ka dej jednostki lokalnej posiadaj¹cej odrêbny wpis do rejestru/ewidencji lub dzia³aj¹cej w oparciu o odrêbn¹ koncesjê/zezwolenie wype³nij informacje nr (P,F,L) Nazwa organu rejestrowego/ewidencyjnego 46. (P,F,L) Nazwa rejestru/ewidencji 47. (P,F,L) Numer nadany przez organ rejestrowy/ewidencyjny 48. (P,F,L) Data wpisu do rejestru/ewidencji (data powstania podmiotu)..... rok m-c dzieñ FORMA PRAWNA 49. (P,F) Podstawowa forma prawna (otocz obwódk¹ numer w³aœciwej odpowiedzi) 1 osoba prawna 2 jednostka organizacyjna niemaj¹ca osobowoœci prawnej 3 osoba fizyczna prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ 50. (P) Szczególna forma prawna (spó³ka akcyjna, fundacja, stowarzyszenie itp.) 51. (P,F,L) Forma organizacyjna (nie wype³nia siê) * Dla zagranicznego adresu zamieszkania nale y wype³niæ informacje nr 23 oraz 28-31, przy czym w informacji nr 23 nale y podaæ nazwê kraju; informacji nr nie nale y wype³niaæ w tym przypadku.

6 RG-1 str (P,F) Procentowy udzia³ w³asnoœci w ogólnej wartoœci kapita³u % w³asnoœæ Skarbu Pañstwa pañstwowych osób prawnych jednostek samorz¹du terytorialnego krajowych osób fizycznych pozosta³ych krajowych jednostek prywatnych osób zagranicznych Je eli podmiot nale y do jednego w³aœciciela lub w³aœcicieli reprezentuj¹cych ten sam rodzaj w³asnoœci, podaj we w³aœciwej kratce liczbê 100. W przypadku w³asnoœci mieszanej suma udzia³ów musi równaæ siê (P,L) Typ jednostki prawa bud etowego (otocz obwódk¹ numer w³aœciwej odpowiedzi) 1 jednostka bud etowa 2 zak³ad bud etowy 3 gospodarstwo pomocnicze jednostki bud etowej 54. (P) Nazwa organu za³o ycielskiego/nadzoruj¹cego 55. (L) Czy jednostka lokalna jest samodzielnie bilansuj¹ca? (otocz obwódk¹ numer w³aœciwej odpowiedzi) 1 tak 2 nie WYKONYWANA DZIA ALNOŒÆ 56. (P,F,L) Rodzaje dzia³alnoœci Dla jednostki nowej, wpisywanej do rejestru (poz. 1-3 w informacji nr 01) podaj rodzaje dzia³alnoœci faktycznie wykonywane lub przewidywane w momencie rozpoczêcia dzia³alnoœci i otocz obwódk¹ numer porz¹dkowy rodzaju dzia³alnoœci przewa aj¹cej (wed³ug w³asnej oceny). Dla jednostek, których dotyczy zg³oszenie o zmianie informacji (odp. 4-6 w informacji nr 01) podaj pe³ny wykaz faktycznie wykonywanych rodzajów dzia³alnoœci i otocz obwódk¹ numer porz¹dkowy rodzaju dzia³alnoœci przewa aj¹cej, kieruj¹c siê nastêpuj¹cymi zasadami: dla jednostek, których celem jest osi¹ganie zysku, rodzajem przewa aj¹cej dzia³alnoœci jest ten, który ma najwiêkszy udzia³ w ogólnej wartoœci przychodów ze sprzeda y d) lub w ogólnej liczbie pracuj¹cych e) (o ile nie jest mo liwe zastosowanie pierwszego kryterium), dla jednostek i zak³adów bud etowych, fundacji, stowarzyszeñ, organizacji politycznych, spo³ecznych, koœcio³ów itp. (z wy³¹czeniem zak³adów gospodarczych, do których stosuje siê zasadê podan¹ wy ej) rodzajem dzia³alnoœci przewa aj¹cej jest dzia³alnoœæ, dla prowadzenia której podmiot zosta³ powo³any. Dla osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ podaj tylko rodzaje dzia³alnoœci wykonywane pod adresem podanym w informacji od nr 07 do nr 16. Lp. Opis rodzaju dzia³alnoœci (trzech rodzajów - dalsze w za³¹czniku RG-RD) (P,F,L) Miernik zastosowany do ustalenia rodzaju przewa aj¹cej dzia³alnoœci (otocz obwódk¹ numer w³aœciwej odpowiedzi) 1 przychody ze sprzeda y d) 2 liczba pracuj¹cych e) 59. (F) Czy prowadzona dzia³alnoœæ gospodarcza jest dzia³alnoœci¹ uboczn¹? (nie wype³nia siê) 60. (P,F,L) Przewidywana liczba pracuj¹cych e) 61. (P,F,L) Przewidywana liczba zatrudnionych f) 3 dzia³alnoœæ statutowa 58. (P,F,L)Data rozpoczêcia dzia³alnoœci (podaj faktyczn¹ lub przewidywan¹ datê pierwszej czynnoœci, na rzecz której podmiot powsta³)..... rok m-c dzieñ 62. (P,F,L) Powierzchnia ogólna g) gospodarstwa rolnego, hektary 63. (P,F,L) Powierzchnia u ytków rolnych h), hektary ary ary

7 STAN AKTYWNOŒCI PRAWNEJ I EKONOMICZNEJ 64. (P,F,L) Stan aktywnoœci prawnej i ekonomicznej (otocz obwódk¹ numer w³aœciwej odpowiedzi) podmiot aktywny 1 prowadz¹cy dzia³alnoœæ 2 w budowie, organizuj¹cy siê 3 w stanie likwidacji 4 w stanie upad³oœci podmiot nieaktywny 5 jeszcze nie podj¹³ dzia³alnoœci 6 w stanie likwidacji 7 w stanie upad³oœci 8 z zawieszon¹ dzia³alnoœci¹ 9 z zakoñczon¹ dzia³alnoœci¹ (niewyrejestrowany z rejestru/ewidencji) RG-1 str (P,F,L) Data zawieszenia dzia³alnoœci (dla odp. 8 w informacji nr 64)..... rok m-c dzieñ 66. (P,F,L) Data wznowienia dzia³alnoœci..... rok m-c dzieñ 67. (L) Czy w jednostce lokalnej mieœci siê siedziba zarz¹du jednostki prawnej? (otocz obwódk¹ numer w³aœciwej odpowiedzi) Liczba za³¹czonych formularzy RG-RD 1 tak 2 nie (imiê i nazwisko osoby zg³aszaj¹cej wniosek, numer telefonu) (data) (podpis) OBJAŒNIENIA a) Jednostka lokalna jest to zorganizowana ca³oœæ (zak³ad, oddzia³, filia itp.) po³o ona w miejscu zidentyfikowanym odrêbnym adresem, pod którym lub z którego prowadzona jest dzia³alnoœæ przez co najmniej jedn¹ osobê pracuj¹c¹, przy czym wyj¹tkowo: 1) zak³ady samodzielnie bilansuj¹ce zlokalizowane pod jednym adresem s¹ odrêbnymi jednostkami lokalnymi; 2) objête odrêbn¹ rejestracj¹ prawn¹ organizacyjne czêœci podmiotów (np. szko³y prowadzone przez osoby fizyczne) s¹ jednostkami lokalnymi; 3) jednostki prowadz¹ce dzia³alnoœæ w zakresie transportu s¹ jednostkami lokalnymi wed³ug miejsc, z których wydawane s¹ polecenia lub organizowana jest praca; 4) jednostki prowadz¹ce dzia³alnoœæ w zakresie budownictwa s¹ jednostkami lokalnymi wed³ug miejsc, w których przyjmowane s¹ zlecenia na wykonawstwo robót budowlanych i pomocniczych albo wykonywane s¹ prace zarz¹du, albo prowadzona jest organizacja pracy budowlanej i pomocniczej; place budów (miejsca realizacji poszczególnych budów) nie s¹ jednostkami lokalnymi; 5) sprzeda obwoÿna, obnoœna oraz punkt sprzeda y detalicznej bez sta³ej lokalizacji jak równie prowadzenie us³ug wy³¹cznie u klienta jest jedn¹ jednostk¹ lokaln¹ w miejscu zamieszkania osoby fizycznej, miejscu siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj¹cej osobowoœci prawnej; b) Adres siedziby: 1) osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemaj¹cej osobowoœci prawnej jest to adres, pod którym dzia³a organ zarz¹dzaj¹cy; 2) osoby fizycznej jest to adres prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej wskazany przez podmiot, a w razie braku mo liwoœci takiego wskazania - adres zamieszkania na terenie RP; 3) jednostki lokalnej jest to adres, pod którym jest prowadzona dzia³alnoœæ. W przypadku gdy po numer identyfikacyjny wystêpuje osoba fizyczna prowadz¹ca dzia³alnoœæ w wiêcej ni jednej jednostce lokalnej, powinna wype³niæ tyle wniosków RG-1 ile zg³asza jednostek lokalnych. Przy czym wype³niaj¹c wniosek dla siebie jako osoby fizycznej powinna w adresie siedziby podaæ lokalizacjê tej jednostki lokalnej, w której prowadzona jest dzia³alnoœæ przewa aj¹ca dla ca³okszta³tu dzia³alnoœci. c) Nale y podaæ nazwê dzielnicy w przypadku m.st. Warszawy, a w przypadku Krakowa, odzi, Poznania i Wroc³awia - nazwê delegatury miasta (nazwê dawnej dzielnicy). d) Przez przychody ze sprzeda y rozumie siê kwoty uzyskane lub nale ne z tytu³u sprzeda y produktów (wyrobów i us³ug) oraz towarów i materia³ów, wyra one w rzeczywistych cenach sprzeda y, pomniejszone o podatek od towarów i us³ug. e) Liczba pracuj¹cych to liczba osób wykonuj¹cych pracê przynosz¹c¹ im zarobek w formie wynagrodzenia lub dochód, bez wzglêdu na miejsce i czas jej trwania. Do pracuj¹cych zalicza siê: 1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowy o pracê, powo³ania, wyboru lub mianowania) lub stosunku s³u bowego; 2) pracodawców tj. w³aœcicieli i wspó³w³aœcicieli jednostek prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (³¹cznie z pomagaj¹cymi cz³onkami rodzin) oraz osoby pracuj¹ce na w³asny rachunek; 3) osoby wykonuj¹ce pracê nak³adcz¹; 4) cz³onków spó³dzielni produkcji rolniczej (³¹cznie z pracuj¹cymi cz³onkami rodzin), którzy wnieœli do spó³dzielni wk³ady gruntowe i za u ytkowanie tych wk³adów przys³uguje im wynagrodzenie oraz cz³onków spó³dzielni o profilu nierolniczym, powsta³ych na bazie spó³dzielni, w stosunku do których odnosi siê prawo spó³dzielcze i spó³dzielni kó³ek rolniczych; 5) duchownych pe³ni¹cych obowi¹zki duszpasterskie. Za pracuj¹cych w indywidualnym gospodarstwie rolnym uznaje siê osoby w wieku 15 lat i wiêcej, które pracuj¹ w swoim gospodarstwie co najmniej 3 miesi¹ce w roku, co najmniej 20 dni w miesi¹cu i przeciêtnie co najmniej 2 godziny dziennie oraz sta³ych pracowników najemnych. f ) Do zatrudnionych zalicza siê osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy. g) Powierzchnia ogólna gospodarstwa rolnego jest to ³¹czna powierzchnia u ytków rolnych i gruntów u ytkowanych nierolniczo (lasy, podwórza, grunty pod zabudowaniami lub przeznaczone pod zabudowê, ogrody ozdobne, grunty pod wodami, drogi, torfowiska, kamienio³omy, wirownie itp. oraz nieu ytki), niezale nie od miejsca ich po³o enia. Powierzchniê ogóln¹ gospodarstwa rolnego nale y podaæ równie w sytuacji, gdy grunty rolne nie s¹ u ytkowane rolniczo. h) Powierzchnia u ytków rolnych jest to ³¹czna powierzchnia: - gruntów ornych (pod zasiewami oraz od³ogi i ugory) wraz z ogrodami przydomowymi, - sadów (pod upraw¹ drzew i krzewów owocowych), - ³¹k i pastwisk.

8 G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY Al. Niepodleg³oœci 208, Warszawa Podstawa prawna: rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z póÿn. zm.) Nazwa podmiotu zg³aszaj¹cego wniosek (lub pieczêæ firmowa) RG-RD WYKONYWANA DZIA ALNOŒÆ Za³¹cznik do wniosku RG (P,F,L) Numer identyfikacyjny REGON podmiotu, którego zg³oszenie dotyczy (P,F,L) Data zaistnienia zmiany (dla odp. 4 i 5 lub 6 w informacji nr 01)..... rok m-c dzieñ cd. informacji nr 56 (P, F, L) Rodzaje dzia³alnoœci Lp. Opis rodzaju dzia³alnoœci

9 Lp. Opis rodzaju dzia³alnoœci

10 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Al. Niepodległości 208, Warszawa Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.) 01. Dane spółki cywilnej RG-SC Informacja o wspólnikach spółki cywilnej Załącznik do wniosku RG Nazwa spółki cywilnej: Numer identyfikacyjny REGON spółki cywilnej: _ 1.3. NIP: 02. Dane wspólnika spółki cywilnej*: Wpis wspólnika Zmiana danych Wykreślenie wspólnika 2.1. Nazwisko: 2.2. Imię pierwsze: 2.3. Imię drugie: 2.4. Firma/Nazwa: Numer identyfikacyjny REGON: _ 2.6. Numer PESEL: _ 03. Dane wspólnika spółki cywilnej*: Wpis wspólnika Zmiana danych Wykreślenie wspólnika 3.1. Nazwisko: 3.2. Imię pierwsze: 3.3. Imię drugie: 3.4. Firma/Nazwa: Numer identyfikacyjny REGON: _ 3.6. Numer PESEL: _ * Poszczególne pola dotyczące wspólnika wypełnia się zgodnie z formą prawną wspólnika. 04. Dane wspólnika spółki cywilnej*: Wpis wspólnika Zmiana danych Wykreślenie wspólnika RG-SC str Nazwisko 4.2. Imię pierwsze 4.3. Imię drugie 4.4. Firma/Nazwa: Numer identyfikacyjny REGON: _ 4.6. Numer PESEL: _ 05. Dane wspólnika spółki cywilnej*: Wpis wspólnika Zmiana danych Wykreślenie wspólnika 5.1. Nazwisko 5.2. Imię pierwsze 5.3. Imię drugie 5.4. Firma/Nazwa: Numer identyfikacyjny REGON: _ 5.6. Numer PESEL: _ 06. Dane wspólnika spółki cywilnej*: Wpis wspólnika Zmiana danych Wykreślenie wspólnika 6.1. Nazwisko 6.2. Imię pierwsze 6.3. Imię drugie 6.4. Firma/Nazwa: Numer identyfikacyjny REGON: _ 6.6. Numer PESEL: _ * Poszczególne pola dotyczące wspólnika wypełnia się zgodnie z formą prawną wspólnika. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek, numer telefonu: Data: Podpis:

11

12

13

14

15

16

17

odpowiedzi) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot go posiada

odpowiedzi) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot go posiada Za³¹cznik do rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r. Za³¹cznik nr 1 Za³¹cznik nr 1 G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY Al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Podstawa prawna: rozporz¹dzenie Rady

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI /1. Wpis do rejestru i nadanie numeru REGON przez Urząd Statystyczny (dotyczy spółek akcyjnych w organizacji) 1/1

KARTA USŁUGI /1. Wpis do rejestru i nadanie numeru REGON przez Urząd Statystyczny (dotyczy spółek akcyjnych w organizacji) 1/1 KARTA USŁUGI /1 Wpis do rejestru i nadanie numeru REGON przez Urząd Statystyczny (dotyczy spółek akcyjnych w organizacji) Nr 1G/2011/USLDZ Data zatwierdzenia:.. 1/1 Co chcę załatwić? Wpisać spółkę akcyjną

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Nr 09/2013/USBDG 1/3

KARTA USŁUGI Nr 09/2013/USBDG 1/3 KARTA USŁUGI Nr 09/2013/USBDG Wpis lub zmiana informacji w rejestrze REGON dla podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, podlegającego wpisowi do rejestru lub ewidencji (np. fundacje, stowarzyszenia) Data zatwierdzenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Nr 06/2013/USBDG. Wpis lub zmiana informacji w rejestrze REGON dla rolnika 1/3

KARTA USŁUGI Nr 06/2013/USBDG. Wpis lub zmiana informacji w rejestrze REGON dla rolnika 1/3 KARTA USŁUGI Nr 06/2013/USBDG Wpis lub zmiana informacji w rejestrze REGON dla rolnika Data zatwierdzenia: 06.02.2013 1/3 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Nr 01/2013/USBDG. Wpis lub zmiana informacji w rejestrze REGON dla podmiotu z rejestru przedsiębiorców KRS 1/3

KARTA USŁUGI Nr 01/2013/USBDG. Wpis lub zmiana informacji w rejestrze REGON dla podmiotu z rejestru przedsiębiorców KRS 1/3 KARTA USŁUGI Nr 01/2013/USBDG Wpis lub zmiana informacji w rejestrze REGON dla podmiotu z rejestru przedsiębiorców KRS Data zatwierdzenia: 06.02.2013 1/3 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować?

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Nr 02/2013/USBDG. Wykreślenie z rejestru REGON podmiotu z rejestru przedsiębiorców KRS 1/3

KARTA USŁUGI Nr 02/2013/USBDG. Wykreślenie z rejestru REGON podmiotu z rejestru przedsiębiorców KRS 1/3 1/3 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Jakie dokumenty muszę wypełnić? Jak wypełnić dokumenty? Ile muszę zapłacić? Kiedy złożyć dokumenty? Wykreślić z rejestru REGON przedsiębiorcę wpisanego

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Wpis do rejestru i nadanie numeru REGON przez Urząd Statystyczny (dotyczy przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych) 1/2

KARTA USŁUGI. Wpis do rejestru i nadanie numeru REGON przez Urząd Statystyczny (dotyczy przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych) 1/2 KARTA USŁUGI Wpis do rejestru i nadanie numeru REGON przez Urząd Statystyczny (dotyczy przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych) Nr 1C/2011/USLDZ Data zatwierdzenia: 2013 1/2 Co chcę załatwid? Kogo dotyczy?

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Nr 11/2013/USBDG. Wpis lub zmiana informacji w rejestrze REGON dla pozostałych podmiotów niebędących przedsiębiorcami 1/4

KARTA USŁUGI Nr 11/2013/USBDG. Wpis lub zmiana informacji w rejestrze REGON dla pozostałych podmiotów niebędących przedsiębiorcami 1/4 KARTA USŁUGI Nr 11/2013/USBDG Wpis lub zmiana informacji w rejestrze REGON dla pozostałych podmiotów niebędących przedsiębiorcami Data zatwierdzenia: 06.02.2013 1/4 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Zgłosić

Bardziej szczegółowo

RG-1 jest wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem.

RG-1 jest wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem. Jak wypełnić RG-1? RG-1 jest wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem. Wpis lub zmiana wpisu w rejestrze REGON przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 29 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz. 1353 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wniosku RG-OP

Objaśnienia do wniosku RG-OP Objaśnienia do wniosku RG-OP o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 77 4781 Poz. 422 422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego

Bardziej szczegółowo

GP Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiêbiorstw

GP Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiêbiorstw G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GP Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiêbiorstw Numer identyfikacyjny REGON za 2009 r. Portal

Bardziej szczegółowo

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada)

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada) CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego Jeśli wniosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2296. Rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2296. Rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2296 Rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w

Bardziej szczegółowo

DANE O NIERUCHOMOŚCI

DANE O NIERUCHOMOŚCI POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL 1). ZN-1 2. Nr dokumentu DANE O NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Zmiany cech objętych rejestrem REGON dla podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego bez spółek prawa handlowego

KARTA USŁUGI Zmiany cech objętych rejestrem REGON dla podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego bez spółek prawa handlowego KARTA USŁUGI Zmiany cech objętych rejestrem REGON dla podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego bez spółek prawa handlowego Nr 13/2011 1.04.2014 r. Co chcę załatwić? Kogo dotyczy?

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsi biorców

Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsi biorców KRS-Z7 CORS Sygnatura akt (wype nia s d) Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsi biorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S dowych Krajowy Rejestr S dowy PRZEDSI BIORSTWO ZAGRANICZNE w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS KRS-W4 CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA Formularz należy wypełnić w języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

PG-K WNIOSEK O REJESTRACJĘ / AKTUALIZACJĘ / UNIEWAŻNIENIE EORI - PODMIOT KRAJOWY

PG-K WNIOSEK O REJESTRACJĘ / AKTUALIZACJĘ / UNIEWAŻNIENIE EORI - PODMIOT KRAJOWY Załącznik nr 4 WNIOSKODAWCA/OSOBA SKŁADAJĄCA WNIOSEK WYPEŁNIA ODPOWIEDNIO SEKCJE A, B, C, D, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO, ALBO RĘCZNIE WIELKIMI I DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM ALBO NIEBIESKIM KOLOREM, W SEKCJI

Bardziej szczegółowo

Systemy informacyjne objęte RSI

Systemy informacyjne objęte RSI Główny Urząd Statystyczny Portal Informacyjny Systemy informacyjne objęte RSI Informacje o systemach Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej Nazwa skrócona: REGON Gestor: Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Projekt z dnia 29 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MASTA RYBNKA w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Część CEIDG-MW nr. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

Część CEIDG-MW nr. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej Część CEIDG-MW nr. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również

Bardziej szczegółowo

Rok ... 6. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki,data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)**

Rok ... 6. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki,data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)** DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/151/2015 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015 roku na Rok... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1)

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) 1. Identyfikator podatkowy NIP Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ). Załącznik nr 1 2. Numer dokumentu 3. Status NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 124 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 124 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 124 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacja o lasach oraz deklaracja na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 2009 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 30 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 2009 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 2009 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Miejsce na kod paskowy oznaczono na formularzu znakiem (*).

Miejsce na kod paskowy oznaczono na formularzu znakiem (*). CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W niosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. W niosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON

ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 R. Katowice 2012 r. OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1.Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/69/11 Rady z dnia 20 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy:

Bardziej szczegółowo

Działalność Gospodarcza:

Działalność Gospodarcza: Działalność Gospodarcza: ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 1 Ustawa z dnia 19 listopada 1999r Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Z 1999r nr 101, 2 Ustawa z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

01. Rodzaj Wniosku: 02. Miejsce i data złożenia wniosku (wypełnia urząd): 02.1. Nazwa urzędu, w którym składany jest wniosek:

01. Rodzaj Wniosku: 02. Miejsce i data złożenia wniosku (wypełnia urząd): 02.1. Nazwa urzędu, w którym składany jest wniosek: CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W niosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. W niosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 383. rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 12 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 383. rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 12 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 383 rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 1369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 1369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 1369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

... (Pieczęć organizacji pozarządowej) data złożenia korekty (wypełnia Gmina) KOREKTA RZECZOWO-FINANSOWA DO OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO...

... (Pieczęć organizacji pozarządowej) data złożenia korekty (wypełnia Gmina) KOREKTA RZECZOWO-FINANSOWA DO OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... WZÓR Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wójta Gminy Bogoria z dnia 17 marca 2014 r.... (Pieczęć organizacji pozarządowej)... data złożenia korekty (wypełnia Gmina) KOREKTA RZECZOWO-FINANSOWA DO OFERTY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS Z20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) C O R S Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym Formularz należy wypełnić w języku

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY POCZESNA, UL.WOLNOŚCI 2, 42-262 POCZESNA

URZĄD GMINY POCZESNA, UL.WOLNOŚCI 2, 42-262 POCZESNA Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 94/X/15 RADY GMNY POCZESNA z dnia 26.11.2015 r. POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK, POLA CEMNE WYPEŁNA PRACOWNK URZĘDU GMNY WYPEŁNĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNE LUB RĘCZNE, DUŻYM DRUKOWANYM

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz

Bardziej szczegółowo

NF-1-Z (INF-1-Z) Należy wpisać nadany przez PFRON numer w rejestrze.

NF-1-Z (INF-1-Z) Należy wpisać nadany przez PFRON numer w rejestrze. NF-1-Z (INF-1-Z) OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI IDENTYFIKACYJNEJ SKŁADANEJ PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO 1.. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dla przedsiębiorców

Informacje ogólne dla przedsiębiorców Informacje ogólne dla przedsiębiorców 1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (URZĄD GMINY), wnioskiem o wpis

Bardziej szczegółowo

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsi biorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZE WZAJEMNYCH

Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsi biorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZE WZAJEMNYCH KRS-Z8 Sygnatura akt (wype nia s d) CORS Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsi biorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S dowych Krajowy Rejestr S dowy TOWARZYSTWO UBEZPIECZE WZAJEMNYCH Formularz

Bardziej szczegółowo

COBICO Sp. z o.o. ul.lekarska 1, 31-203 Kraków

COBICO Sp. z o.o. ul.lekarska 1, 31-203 Kraków FZ-01/04 ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM* Potwierdzenie przyjęcia przez Jednostkę Certyfikującą Potwierdzenie przyjęcia przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlo Artykułów Rolno-Spożywczych

Bardziej szczegółowo

pola, o ile wnioskodawca posiada dane podlegające wpisaniu (patrz instrukcja) 02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:*

pola, o ile wnioskodawca posiada dane podlegające wpisaniu (patrz instrukcja) 02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) ... Pieczęć nagłówkowa podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej URZĄD GMINY W JORDANOWIE Rynek 2, 34-240 Jordanów, Tel. 182693510, fax. 182693526 www.gmina-jordanow.pl, gminajordanow@rubikon.pl KARTA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej Dziennik Ustaw Nr 50 4579 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2009.03.27 19:33:38+01'00' Poz. 399 399 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o

Bardziej szczegółowo

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. (poz. 399) Załącznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 01. Rodzaj wniosku:* zaznacz w znakiem X wybraną

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy... Spółka europejska. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sąd Rejonowy... Spółka europejska. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z13 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA EUROPEJSKA Formularz należy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-Z7 CORS Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne

Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 6/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 11 lutego 2011 r. (poz. ) Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Rozdział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów rejestrowych wymaganych przez Miejską Energetykę Cieplną Piła Sp. z o.o.

Wykaz dokumentów rejestrowych wymaganych przez Miejską Energetykę Cieplną Piła Sp. z o.o. Załącznik nr 3 do Instrukcji w sprawie przyłączania odbiorcy do sieci ciepłowniczej MEC Piła Sp. z o.o. Wykaz dokumentów rejestrowych wymaganych przez Miejską Energetykę Cieplną Piła Sp. z o.o. 1. Osoba

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy... 2. Województwo 3. Powiat. 4. Gmina 5. Miejscowość

Sąd Rejonowy... 2. Województwo 3. Powiat. 4. Gmina 5. Miejscowość KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/86/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny

UCHWAŁA NR XII/86/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny UCHWAŁA NR X/86/2015 RADY GMNY BAŁOBRZEG z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS W20 C O R S Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7.

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7. Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załącznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE KRS-Z64. Część A CORS. Krajowy Rejestr Sądowy

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE KRS-Z64. Część A CORS. Krajowy Rejestr Sądowy KRS-Z64 CORS Sygnatura akt(wypełnia sąd) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy POSTĘPOWA UPADŁOŚCIOWE Formularz należy wypełnić

Bardziej szczegółowo

03.1 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu 07. Dane osobowe: toŝsamości: *

03.1 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu 07. Dane osobowe: toŝsamości: * EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Katowicach ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

Urząd Statystyczny w Katowicach ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Katowice 2013 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7.

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7. Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załącznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 853 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 24 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 853 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 201 r. Poz. 853 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2 czerwca 201 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy... Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sąd Rejonowy... Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej KRS-Z22 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: - wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( adresat WÓJT GMINY STANIN)

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH ŚLĄSKIE LOKALNIE 2015

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH ŚLĄSKIE LOKALNIE 2015 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH ŚLĄSKIE LOKALNIE 2015 RODZAJ WNIOSKODAWCY: A. Organizacja pozarządowa lub inny uprawiony podmiot Część I: Dane Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

q 2. Inna osoba, jaka?

q 2. Inna osoba, jaka? KRS-Z64 CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE Formularz należy

Bardziej szczegółowo

znakiem X wybraną opcję Wniosku:

znakiem X wybraną opcję Wniosku: Page 1 of 5 01. Rodzaj Wniosku:* zaznacz w EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009r. (poz 399) Załącznik nr 1 Wniosek

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2016 godz. 13:12:00 Numer KRS: 0000382836

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2016 godz. 13:12:00 Numer KRS: 0000382836 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2016 godz. 13:12:00 Numer KRS: 0000382836 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 4. Na rok

DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 4. Na rok 1.Identyfikator Podatkowy (NIP albo numer PESEL) Podatnika składającego deklarację 2. Klasa rodzaju podstawowej działalności wg PKD (Rozp. Rady Min. z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-Z20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 04. Urząd Statystyczny w:*

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 04. Urząd Statystyczny w:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik Nr 2 Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CZĘŚĆ PIERWSZA: Dane instytucji objętych wsparciem, w tym ich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sąd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z1 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 listopada 2015 r.

z dnia 30 listopada 2015 r. RM-110-126-15 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-W4 CORS Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy SPÓŁKA AKCYJNA Formularz należy wypełnić

Bardziej szczegółowo

03.1.Własciwy naczelnik urzędu skarbowego : 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych :*

03.1.Własciwy naczelnik urzędu skarbowego : 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych :* EDG -1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie Do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJĄCEGO DANE

Sąd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJĄCEGO DANE KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:*

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0048 18 44-86-500, 443-53-08, fax. 0048 18 443-78-63, e-mail: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165, kod terytorialny GUS: 12 62

Bardziej szczegółowo