KARTA USŁUGI Nr 04/2013/USBDG. Wpis lub zmiana informacji w rejestrze REGON dla spółki cywilnej 1/3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA USŁUGI Nr 04/2013/USBDG. Wpis lub zmiana informacji w rejestrze REGON dla spółki cywilnej 1/3"

Transkrypt

1 KARTA USŁUGI Nr 04/2013/USBDG Wpis lub zmiana informacji w rejestrze REGON dla spółki cywilnej Data zatwierdzenia: /3 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Jakie dokumenty muszę wypełnić? Jak wypełnić dokumenty? Ile muszę zapłacić? Kiedy złożyć dokumenty? Zgłosić do rejestru REGON wpis lub zmianę informacji objętej wpisem dla spółki cywilnej. Spółek prowadzących działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie Kodeksu cywilnego, mających siedzibę na terenie województwa kujawsko pomorskiego. Przygotuj: dokumenty związane z powstaniem spółki: umowę spółki cywilnej lub pisemne oświadczenie o zawiązaniu spółki cywilnej, aneks do umowy spółki cywilnej bądź uchwałę wspólników w przypadku zmian, dokumenty potwierdzające osobowość prawną wspólników, na przykład postanowienie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy wspólnikami nie są osoby fizyczne, pełnomocnictwo do podpisu wniosku RG 1 w imieniu wspólników, jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika, upoważnienie do odbioru zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON dla osób dostarczających wniosek do urzędu, jeżeli nie są wspólnikami, dowód osobisty wspólnika lub pełnomocnika. Wypełnij wniosek RG 1, stanowiący załącznik do tej karty usługi. Wniosek jest również dostępny w siedzibie Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (dane teleadresowe znajdziesz w dalszej części karty) oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: (dział Rejestry REGON Informacje ogólne). Wypełnij także załącznik RG SC: Informacja o wspólnikach spółki cywilnej. Jeśli zgłaszasz wykonywanie więcej niż trzech rodzajów działalności wypełnij dodatkowo załącznik RG RD: Wykonywana Działalność. Oba załączniki są również dostępne na wyżej wymienionej stronie internetowej. Wypełniając wniosek RG 1 zwróć szczególną uwagę na: określenie rodzajów prowadzonej działalności według symboli Polskiej Klasyfikacji Działalności na poziomie podklasy (np Z, Z) klasyfikację PKD 2007 znaleźć można na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, pod adresem: (dział Metainformacje zakładka Klasyfikacje), zaznaczenie symbolu PKD działalności przeważającej, wpisanie nazwy spółki zgodnie z brzmieniem zawartym w umowie spółki cywilnej bądź aneksie do umowy spółki w przypadku zmian, wpisanie prawidłowych danych na temat wspólników spółki cywilnej w załączniku RG SC np. gdy wpisujesz informacje o wspólnikach będących osobami fizycznymi, wpisz numery identyfikacyjne REGON należące do poszczególnych osób fizycznych, a nie numer identyfikacyjny REGON spółki cywilnej. Za wpisanie spółki do rejestru REGON nic nie zapłacisz. Wniosek RG 1 złóż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy spółki cywilnej bądź zaistnienia zmian podlegających zgłoszeniu w rejestrze REGON.

2 KARTA USŁUGI Nr 04/2013/USBDG Wpis lub zmiana informacji w rejestrze REGON dla spółki cywilnej Data zatwierdzenia: /3 Wniosek RG 1 możesz: Przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy lub w jednym z naszych oddziałów terenowych. Nasze dane kontaktowe: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1 3 REGON, pok. 121, I piętro, budynek C, tel: , fax: godziny pracy: od poniedziałku do piątku oraz dodatkowo: REGON we wtorki Gdzie załatwię sprawę? Toruń , ul. Mickiewicza 10/16 tel: fax: godziny pracy: REGON w poniedziałki: Oddziały terenowe: Włocławek , ul. Piekarska 16a tel: fax: godziny pracy: REGON w poniedziałki: Inowrocław , Al. Niepodległości 4 tel: godziny pracy: REGON w poniedziałki: Jeśli dysponujesz bezpiecznym podpisem elektronicznym (nie wystarczy podpis kwalifikowany) możesz złożyć wniosek w formie elektronicznej przez Internet. Szczegółowe informacje na temat systemu eregon znajdziesz na stronie internetowej GUS, pod adresem : (dział Rejestry REGON eregon). Wnioski elektroniczne obsługuje system dostępny na stronie: https://esp.stat.gov.pl (strona internetowa GUS dział Rejestry REGON eregon). Co zrobi urząd? Jaki jest czas realizacji? Jak się odwołać? Po otrzymaniu wniosku RG 1 dokonamy wpisu bądź zmiany informacji o spółce cywilnej w rejestrze REGON i wydamy zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON. Potwierdzeniem rejestracji będzie ponadto zamieszczenie informacji o podmiocie, w tym o nadanym mu numerze identyfikacyjnym REGON, w wyszukiwarce na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, pod adresem: (dział Rejestry REGON Wyszukiwarka). Zarejestrujemy bądź zaktualizujemy informacje o spółce cywilnej w rejestrze REGON i wydamy zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku RG 1. Jeżeli przekroczymy termin przewidziany na wydanie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, możesz złożyć skargę na to uchybienie do Dyrektora Urzędu Statystycznego (patrz karta usługi: Złożenie skargi lub wniosku dotyczącego funkcjonowania Urzędu, w tym jakości świadczonych usług).

3 KARTA USŁUGI Nr 04/2013/USBDG Wpis lub zmiana informacji w rejestrze REGON dla spółki cywilnej Data zatwierdzenia: /3 Informacje dodatkowe Podstawa prawna Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową nie powoduje nadania nowego numeru identyfikacyjnego REGON. Wspólnik spółki cywilnej będący osobą fizyczną musi być wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Urząd Statystyczny pobiera dane o wspólniku spółki cywilnej wpisanym do CEIDG z wyszukiwarki na stronie internetowej CEIDG: (dział Znajdź przedsiębiorcę). Za przedsiębiorcę podlegającego wpisowi do CEIDG, a tym samym rejestracji w rejestrze REGON, uznaje się także osoby fizyczne będące wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Jeżeli jesteś osobą doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, możesz przy załatwianiu spraw w Urzędzie skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumaczaprzewodnika. Zamiar skorzystania z wybranej metody komunikowania się przy załatwieniu sprawy zgłoś najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym dniem przybycia do Urzędu. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 591, ze zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej. (Dz. U. Nr 69, poz. 763, ze zm.) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.)

4 G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY Al. Niepodleg³oœci 208, Warszawa Podstawa prawna: rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z póÿn. zm.) RG-1 WNIOSEK O WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU URZÊDOWEGO PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ LUB O ZMIANÊ CECH OBJÊTYCH WPISEM Informacje odnosz¹ce siê do osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemaj¹cej osobowoœci prawnej oznaczone s¹ liter¹ P, dotycz¹ce osoby fizycznej prowadz¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹ - liter¹ F, a jednostki lokalnej a) ww. podmiotów - liter¹ L Nazwê podmiotu, nazwisko i imiona oraz adresy nale y wpisywaæ drukowanymi literami Nazwa podmiotu zg³aszaj¹cego wniosek (lub pieczêæ firmowa) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot go posiada 04. (P,F) Podmiot powsta³ (otocz obwódk¹ numer w³aœciwej odpowiedzi) 1 jako jednostka nowo zorganizowana 2 na bazie innych podmiotów; podaj w pozycji a-d 9-cyfrowe numery identyfikacyjne REGON i nazwy podmiotów (maksymalnie cztery najwa niejsze) 01. (P,F,L) Rodzaj zg³oszenia (otocz obwódk¹ numer w³aœciwej odpowiedzi) 1 wpis osoby prawnej/jednostki organizacyjnej niemaj¹cej osobowoœci prawnej 2 wpis osoby fizycznej prowadz¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹ 3 wpis jednostki lokalnej a) podmiotu wymienionego w poz. 1 lub 2 4 zmiana informacji o osobie prawnej/jednostce organizacyjnej niemaj¹cej osobowoœci prawnej 5 zmiana informacji o osobie fizycznej prowadz¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹ 6 zmiana informacji o jednostce lokalnej podmiotu wymienionego w poz. 1 lub 2 Dla ka dego z wymienionych wy ej rodzajów zg³oszenia wype³nia siê odrêbny wniosek RG-1. Zg³aszaj¹c zmiany informacji (odp. 4, 5 lub 6) podaj tylko te, które uleg³y zmianie. 02. (P,F,L) Numer identyfikacyjny REGON podmiotu, którego zg³oszenie dotyczy (P,F,L) Data zaistnienia zmiany a) b) c) d) (P,F,L) Nazwa podmiotu, którego zg³oszenie dotyczy Podaj zgodnie z dokumentem formalnoprawnym. Dla jednostki lokalnej dopuszcza siê podanie nazwy zwyczajowej. 06. (P,F) Nazwa skrócona (jeœli istnieje) (dla odp. 4, 5 lub 6 w informacji nr 01) ADRES SIEDZIBY b) 07. (P,F,L) Województwo 08. (P,F,L) Powiat..... rok m-c dzieñ 16. (P,F,L) Opis nietypowego miejsca lokalizacji (np. przejœcie podziemne pod...) 09. (P,F,L) Gmina/miasto/dzielnica c) 17. (P,F) Numer telefonu siedziby* 10. (P,F,L) Kod pocztowy (P,F,L) Miejscowoœæ, w której mieœci siê poczta kierunkowy bezpoœredni lub centrala wewnêtrzny 18. (P,F) Numer faksu siedziby* 12. (P,F,L) Miejscowoœæ 13. (P,F,L) Ulica kierunkowy 18a. (P,F) Adres * bezpoœredni 14. (P,F,L) Nr nieruchomoœci 15. (P,F,L) Nr lokalu 18b. (P,F) Adres strony internetowej * * Podanie informacji jest fakultatywne; w przypadku wype³nienia poz. 17, 18, 18a, 18b informacje w nich podane podlegaj¹ udostêpnieniu z rejestru REGON zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439, z póÿn. zm.)

5 RG-1 str. 2 DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZ CEJ DZIA ALNOŒÆ GOSPODARCZ 19. (F) Numer PESEL 20. (F) Nazwisko ADRES DO KORESPONDENCJI NA TERENIE RP 32. (P,F) Korespondencjê nale y kierowaæ na adres (otocz obwódk¹ numer w³aœciwej odpowiedzi) 1 wymieniony w informacji nr wymieniony w informacji nr (F) Imiê pierwsze 3 inny lub do skrytki pocztowej; wype³nij odpowiednio informacje nr (F) Imiê drugie 33. (P,F) Województwo ADRES ZAMIESZKANIA * 23. (F) Województwo lub kraj * 34. (P,F) Powiat 24. (F) Powiat 35. (P,F) Gmina/miasto/dzielnica c) 25. (F) Gmina/miasto/dzielnica c ) 26. (F) Kod pocztowy 27. (F) Miejscowoœæ, w której mieœci siê poczta (P,F) Kod pocztowy 37. (P,F) Miejscowoœæ, w której mieœci siê poczta oraz numer poczty (P,F) Skrytka pocztowa 28. (F) Miejscowoœæ 39. (P,F) Miejscowoœæ 29. (F) Ulica 30. (F) Nr nieruchomoœci 31. (F) Nr lokalu 40. (P,F) Ulica REJESTRACJA 44. (P,F,L) Podstawa prawna dzia³ania (otocz obwódk¹ numer w³aœciwej odpowiedzi) 1 rejestracja w organie rejestrowym/ewidencyjnym; wype³nij informacje nr powo³anie ustaw¹; wype³nij informacjê nr (P,F) Nr nieruchomoœci 42. (P,F) Nr lokalu 43. (P,F) Nazwa podmiotu, na którego adres kierowana jest korespondencja 3 inna; nie wype³niaj informacji nr Dla ka dej jednostki lokalnej posiadaj¹cej odrêbny wpis do rejestru/ewidencji lub dzia³aj¹cej w oparciu o odrêbn¹ koncesjê/zezwolenie wype³nij informacje nr (P,F,L) Nazwa organu rejestrowego/ewidencyjnego 46. (P,F,L) Nazwa rejestru/ewidencji 47. (P,F,L) Numer nadany przez organ rejestrowy/ewidencyjny 48. (P,F,L) Data wpisu do rejestru/ewidencji (data powstania podmiotu)..... rok m-c dzieñ FORMA PRAWNA 49. (P,F) Podstawowa forma prawna (otocz obwódk¹ numer w³aœciwej odpowiedzi) 1 osoba prawna 2 jednostka organizacyjna niemaj¹ca osobowoœci prawnej 3 osoba fizyczna prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ 50. (P) Szczególna forma prawna (spó³ka akcyjna, fundacja, stowarzyszenie itp.) 51. (P,F,L) Forma organizacyjna (nie wype³nia siê) * Dla zagranicznego adresu zamieszkania nale y wype³niæ informacje nr 23 oraz 28-31, przy czym w informacji nr 23 nale y podaæ nazwê kraju; informacji nr nie nale y wype³niaæ w tym przypadku.

6 RG-1 str (P,F) Procentowy udzia³ w³asnoœci w ogólnej wartoœci kapita³u % w³asnoœæ Skarbu Pañstwa pañstwowych osób prawnych jednostek samorz¹du terytorialnego krajowych osób fizycznych pozosta³ych krajowych jednostek prywatnych osób zagranicznych Je eli podmiot nale y do jednego w³aœciciela lub w³aœcicieli reprezentuj¹cych ten sam rodzaj w³asnoœci, podaj we w³aœciwej kratce liczbê 100. W przypadku w³asnoœci mieszanej suma udzia³ów musi równaæ siê (P,L) Typ jednostki prawa bud etowego (otocz obwódk¹ numer w³aœciwej odpowiedzi) 1 jednostka bud etowa 2 zak³ad bud etowy 3 gospodarstwo pomocnicze jednostki bud etowej 54. (P) Nazwa organu za³o ycielskiego/nadzoruj¹cego 55. (L) Czy jednostka lokalna jest samodzielnie bilansuj¹ca? (otocz obwódk¹ numer w³aœciwej odpowiedzi) 1 tak 2 nie WYKONYWANA DZIA ALNOŒÆ 56. (P,F,L) Rodzaje dzia³alnoœci Dla jednostki nowej, wpisywanej do rejestru (poz. 1-3 w informacji nr 01) podaj rodzaje dzia³alnoœci faktycznie wykonywane lub przewidywane w momencie rozpoczêcia dzia³alnoœci i otocz obwódk¹ numer porz¹dkowy rodzaju dzia³alnoœci przewa aj¹cej (wed³ug w³asnej oceny). Dla jednostek, których dotyczy zg³oszenie o zmianie informacji (odp. 4-6 w informacji nr 01) podaj pe³ny wykaz faktycznie wykonywanych rodzajów dzia³alnoœci i otocz obwódk¹ numer porz¹dkowy rodzaju dzia³alnoœci przewa aj¹cej, kieruj¹c siê nastêpuj¹cymi zasadami: dla jednostek, których celem jest osi¹ganie zysku, rodzajem przewa aj¹cej dzia³alnoœci jest ten, który ma najwiêkszy udzia³ w ogólnej wartoœci przychodów ze sprzeda y d) lub w ogólnej liczbie pracuj¹cych e) (o ile nie jest mo liwe zastosowanie pierwszego kryterium), dla jednostek i zak³adów bud etowych, fundacji, stowarzyszeñ, organizacji politycznych, spo³ecznych, koœcio³ów itp. (z wy³¹czeniem zak³adów gospodarczych, do których stosuje siê zasadê podan¹ wy ej) rodzajem dzia³alnoœci przewa aj¹cej jest dzia³alnoœæ, dla prowadzenia której podmiot zosta³ powo³any. Dla osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ podaj tylko rodzaje dzia³alnoœci wykonywane pod adresem podanym w informacji od nr 07 do nr 16. Lp. Opis rodzaju dzia³alnoœci (trzech rodzajów - dalsze w za³¹czniku RG-RD) (P,F,L) Miernik zastosowany do ustalenia rodzaju przewa aj¹cej dzia³alnoœci (otocz obwódk¹ numer w³aœciwej odpowiedzi) 1 przychody ze sprzeda y d) 2 liczba pracuj¹cych e) 59. (F) Czy prowadzona dzia³alnoœæ gospodarcza jest dzia³alnoœci¹ uboczn¹? (nie wype³nia siê) 60. (P,F,L) Przewidywana liczba pracuj¹cych e) 61. (P,F,L) Przewidywana liczba zatrudnionych f) 3 dzia³alnoœæ statutowa 58. (P,F,L)Data rozpoczêcia dzia³alnoœci (podaj faktyczn¹ lub przewidywan¹ datê pierwszej czynnoœci, na rzecz której podmiot powsta³)..... rok m-c dzieñ 62. (P,F,L) Powierzchnia ogólna g) gospodarstwa rolnego, hektary 63. (P,F,L) Powierzchnia u ytków rolnych h), hektary ary ary

7 STAN AKTYWNOŒCI PRAWNEJ I EKONOMICZNEJ 64. (P,F,L) Stan aktywnoœci prawnej i ekonomicznej (otocz obwódk¹ numer w³aœciwej odpowiedzi) podmiot aktywny 1 prowadz¹cy dzia³alnoœæ 2 w budowie, organizuj¹cy siê 3 w stanie likwidacji 4 w stanie upad³oœci podmiot nieaktywny 5 jeszcze nie podj¹³ dzia³alnoœci 6 w stanie likwidacji 7 w stanie upad³oœci 8 z zawieszon¹ dzia³alnoœci¹ 9 z zakoñczon¹ dzia³alnoœci¹ (niewyrejestrowany z rejestru/ewidencji) RG-1 str (P,F,L) Data zawieszenia dzia³alnoœci (dla odp. 8 w informacji nr 64)..... rok m-c dzieñ 66. (P,F,L) Data wznowienia dzia³alnoœci..... rok m-c dzieñ 67. (L) Czy w jednostce lokalnej mieœci siê siedziba zarz¹du jednostki prawnej? (otocz obwódk¹ numer w³aœciwej odpowiedzi) Liczba za³¹czonych formularzy RG-RD 1 tak 2 nie (imiê i nazwisko osoby zg³aszaj¹cej wniosek, numer telefonu) (data) (podpis) OBJAŒNIENIA a) Jednostka lokalna jest to zorganizowana ca³oœæ (zak³ad, oddzia³, filia itp.) po³o ona w miejscu zidentyfikowanym odrêbnym adresem, pod którym lub z którego prowadzona jest dzia³alnoœæ przez co najmniej jedn¹ osobê pracuj¹c¹, przy czym wyj¹tkowo: 1) zak³ady samodzielnie bilansuj¹ce zlokalizowane pod jednym adresem s¹ odrêbnymi jednostkami lokalnymi; 2) objête odrêbn¹ rejestracj¹ prawn¹ organizacyjne czêœci podmiotów (np. szko³y prowadzone przez osoby fizyczne) s¹ jednostkami lokalnymi; 3) jednostki prowadz¹ce dzia³alnoœæ w zakresie transportu s¹ jednostkami lokalnymi wed³ug miejsc, z których wydawane s¹ polecenia lub organizowana jest praca; 4) jednostki prowadz¹ce dzia³alnoœæ w zakresie budownictwa s¹ jednostkami lokalnymi wed³ug miejsc, w których przyjmowane s¹ zlecenia na wykonawstwo robót budowlanych i pomocniczych albo wykonywane s¹ prace zarz¹du, albo prowadzona jest organizacja pracy budowlanej i pomocniczej; place budów (miejsca realizacji poszczególnych budów) nie s¹ jednostkami lokalnymi; 5) sprzeda obwoÿna, obnoœna oraz punkt sprzeda y detalicznej bez sta³ej lokalizacji jak równie prowadzenie us³ug wy³¹cznie u klienta jest jedn¹ jednostk¹ lokaln¹ w miejscu zamieszkania osoby fizycznej, miejscu siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj¹cej osobowoœci prawnej; b) Adres siedziby: 1) osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemaj¹cej osobowoœci prawnej jest to adres, pod którym dzia³a organ zarz¹dzaj¹cy; 2) osoby fizycznej jest to adres prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej wskazany przez podmiot, a w razie braku mo liwoœci takiego wskazania - adres zamieszkania na terenie RP; 3) jednostki lokalnej jest to adres, pod którym jest prowadzona dzia³alnoœæ. W przypadku gdy po numer identyfikacyjny wystêpuje osoba fizyczna prowadz¹ca dzia³alnoœæ w wiêcej ni jednej jednostce lokalnej, powinna wype³niæ tyle wniosków RG-1 ile zg³asza jednostek lokalnych. Przy czym wype³niaj¹c wniosek dla siebie jako osoby fizycznej powinna w adresie siedziby podaæ lokalizacjê tej jednostki lokalnej, w której prowadzona jest dzia³alnoœæ przewa aj¹ca dla ca³okszta³tu dzia³alnoœci. c) Nale y podaæ nazwê dzielnicy w przypadku m.st. Warszawy, a w przypadku Krakowa, odzi, Poznania i Wroc³awia - nazwê delegatury miasta (nazwê dawnej dzielnicy). d) Przez przychody ze sprzeda y rozumie siê kwoty uzyskane lub nale ne z tytu³u sprzeda y produktów (wyrobów i us³ug) oraz towarów i materia³ów, wyra one w rzeczywistych cenach sprzeda y, pomniejszone o podatek od towarów i us³ug. e) Liczba pracuj¹cych to liczba osób wykonuj¹cych pracê przynosz¹c¹ im zarobek w formie wynagrodzenia lub dochód, bez wzglêdu na miejsce i czas jej trwania. Do pracuj¹cych zalicza siê: 1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowy o pracê, powo³ania, wyboru lub mianowania) lub stosunku s³u bowego; 2) pracodawców tj. w³aœcicieli i wspó³w³aœcicieli jednostek prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (³¹cznie z pomagaj¹cymi cz³onkami rodzin) oraz osoby pracuj¹ce na w³asny rachunek; 3) osoby wykonuj¹ce pracê nak³adcz¹; 4) cz³onków spó³dzielni produkcji rolniczej (³¹cznie z pracuj¹cymi cz³onkami rodzin), którzy wnieœli do spó³dzielni wk³ady gruntowe i za u ytkowanie tych wk³adów przys³uguje im wynagrodzenie oraz cz³onków spó³dzielni o profilu nierolniczym, powsta³ych na bazie spó³dzielni, w stosunku do których odnosi siê prawo spó³dzielcze i spó³dzielni kó³ek rolniczych; 5) duchownych pe³ni¹cych obowi¹zki duszpasterskie. Za pracuj¹cych w indywidualnym gospodarstwie rolnym uznaje siê osoby w wieku 15 lat i wiêcej, które pracuj¹ w swoim gospodarstwie co najmniej 3 miesi¹ce w roku, co najmniej 20 dni w miesi¹cu i przeciêtnie co najmniej 2 godziny dziennie oraz sta³ych pracowników najemnych. f ) Do zatrudnionych zalicza siê osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy. g) Powierzchnia ogólna gospodarstwa rolnego jest to ³¹czna powierzchnia u ytków rolnych i gruntów u ytkowanych nierolniczo (lasy, podwórza, grunty pod zabudowaniami lub przeznaczone pod zabudowê, ogrody ozdobne, grunty pod wodami, drogi, torfowiska, kamienio³omy, wirownie itp. oraz nieu ytki), niezale nie od miejsca ich po³o enia. Powierzchniê ogóln¹ gospodarstwa rolnego nale y podaæ równie w sytuacji, gdy grunty rolne nie s¹ u ytkowane rolniczo. h) Powierzchnia u ytków rolnych jest to ³¹czna powierzchnia: - gruntów ornych (pod zasiewami oraz od³ogi i ugory) wraz z ogrodami przydomowymi, - sadów (pod upraw¹ drzew i krzewów owocowych), - ³¹k i pastwisk.

8 G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY Al. Niepodleg³oœci 208, Warszawa Podstawa prawna: rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z póÿn. zm.) Nazwa podmiotu zg³aszaj¹cego wniosek (lub pieczêæ firmowa) RG-RD WYKONYWANA DZIA ALNOŒÆ Za³¹cznik do wniosku RG (P,F,L) Numer identyfikacyjny REGON podmiotu, którego zg³oszenie dotyczy (P,F,L) Data zaistnienia zmiany (dla odp. 4 i 5 lub 6 w informacji nr 01)..... rok m-c dzieñ cd. informacji nr 56 (P, F, L) Rodzaje dzia³alnoœci Lp. Opis rodzaju dzia³alnoœci

9 Lp. Opis rodzaju dzia³alnoœci

10 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Al. Niepodległości 208, Warszawa Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.) 01. Dane spółki cywilnej RG-SC Informacja o wspólnikach spółki cywilnej Załącznik do wniosku RG Nazwa spółki cywilnej: Numer identyfikacyjny REGON spółki cywilnej: _ 1.3. NIP: 02. Dane wspólnika spółki cywilnej*: Wpis wspólnika Zmiana danych Wykreślenie wspólnika 2.1. Nazwisko: 2.2. Imię pierwsze: 2.3. Imię drugie: 2.4. Firma/Nazwa: Numer identyfikacyjny REGON: _ 2.6. Numer PESEL: _ 03. Dane wspólnika spółki cywilnej*: Wpis wspólnika Zmiana danych Wykreślenie wspólnika 3.1. Nazwisko: 3.2. Imię pierwsze: 3.3. Imię drugie: 3.4. Firma/Nazwa: Numer identyfikacyjny REGON: _ 3.6. Numer PESEL: _ * Poszczególne pola dotyczące wspólnika wypełnia się zgodnie z formą prawną wspólnika. 04. Dane wspólnika spółki cywilnej*: Wpis wspólnika Zmiana danych Wykreślenie wspólnika RG-SC str Nazwisko 4.2. Imię pierwsze 4.3. Imię drugie 4.4. Firma/Nazwa: Numer identyfikacyjny REGON: _ 4.6. Numer PESEL: _ 05. Dane wspólnika spółki cywilnej*: Wpis wspólnika Zmiana danych Wykreślenie wspólnika 5.1. Nazwisko 5.2. Imię pierwsze 5.3. Imię drugie 5.4. Firma/Nazwa: Numer identyfikacyjny REGON: _ 5.6. Numer PESEL: _ 06. Dane wspólnika spółki cywilnej*: Wpis wspólnika Zmiana danych Wykreślenie wspólnika 6.1. Nazwisko 6.2. Imię pierwsze 6.3. Imię drugie 6.4. Firma/Nazwa: Numer identyfikacyjny REGON: _ 6.6. Numer PESEL: _ * Poszczególne pola dotyczące wspólnika wypełnia się zgodnie z formą prawną wspólnika. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek, numer telefonu: Data: Podpis:

11

12

13

14

15

16

17