KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:22:14 Numer KRS:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.12.2014 godz. 16:22:14 Numer KRS: 0000499784"

Transkrypt

1 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień godz. 16:22:14 Numer KRS: Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Ostatni wpis Numer wpisu 2 Data dokonania wpisu Sygnatura akt Oznaczenie sądu KR.XI NS-REJ.KRS/14111/14/127 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2.Numer REGON/NIP REGON: ---, NIP: Firma, pod którą spółka działa TORX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. KRAKÓW, gmina M. KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW ul. STAROWIŚLNA, nr 72, lok. ---, miejsc. KRAKÓW, kod , poczta KRAKÓW, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej Rubryka 3 - Oddziały Rubryka 4 - Informacje o umowie

2 Strona 2 z 6 1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki R. - UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ R. - UCHWAŁA NR 3 W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI PRAWA CYWILNEGO W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ WRAZ Z UMOWĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ, ASESOR NOT. MARTA KABAT, ZASTĘPCA NOT. PIOTRA FARONA, KANC. NOT. W KRAKOWIE, UL. KOŚCIUSZKI 40/1, REP. A NR 5082/2013 Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka OZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania spółki 1.Określenie okoliczności powstania 2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale PRZEKSZTAŁCE UCHWAŁA NR 3 WSPÓLNIKÓW KRZYSZTOFA SZNAJDERA, MARCINA TABAKA I TORX SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA R. ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ ASESORA NOT. MARTĘ KABAT, ZASTĘPCĘ NOT. PIOTRA FARONA, REP. A NR 5082/2013 O PRZEKSZTAŁCENIU W TRYBIE ART. 582 KSH W ZWIĄZKU Z ART I 3 KSH SPÓŁKI PRAWA CYWILNEGO TORX SPÓŁKI CYWILNEJ KRZYSZTOF SZNAJDER, MARCIN TABAK W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ Podmiot, z którego powstała spółka 1 1.Nazwa lub firma TORX SPÓŁKA CYWILNA KRZYSZTOF SZNAJDER, MARCIN TABAK 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany Numer w rejestrze Nazwa sądu prowadzącego rejestr Numer REGON Numer NIP Rubryka 7 - Dane wspólników 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma TORX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Imiona * 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? 6.Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? 7.Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? 8.Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? 9.Czy wspólnik jest komandytariuszem? 10.Wysokość sumy komandytowej 11.Wartość wkładu umówionego 12.Czy jest w tym wkład niepieniężny?

3 Strona 3 z 6 Wkład wniesiony Podrubryka 2 Wkład zwrócony 2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma SZNAJDER 2.Imiona KRZYSZTOF MARIUSZ 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS * 5.Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? 6.Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? 7.Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? 8.Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? 9.Czy wspólnik jest komandytariuszem? 10.Wysokość sumy komandytowej 11.Wartość wkładu umówionego 12.Czy jest w tym wkład niepieniężny? ZŁ ZŁ ŁĄCZ ZE WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ MARCINEM TABAK ORAZ TORX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA Wkład wniesiony 1 1.Wartość wkładu wniesionego ZŁ 2.Czy jest to wkład niepieniężny? Podrubryka 2 Wkład zwrócony 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma TABAK 2.Imiona MARCIN ADAM 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS * 5.Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? 6.Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? 7.Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? 8.Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? 9.Czy wspólnik jest komandytariuszem? 10.Wysokość sumy komandytowej 11.Wartość wkładu umówionego ZŁ ZŁ ŁĄCZ ZE WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ KRZYSZTOFEM SZNAJDER ORAZ TORX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO

4 Strona 4 z 6 WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA 12.Czy jest w tym wkład niepieniężny? Wkład wniesiony 1 1.Wartość wkładu wniesionego ZŁ 2.Czy jest to wkład niepieniężny? Podrubryka 2 Wkład zwrócony Dział 2 Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ TORX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA, TO JEST TORX SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIEL. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA TO JEST TORX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: KRZYSZTOF SZNAJDER - CZŁONEK ZARZĄDU, MARCIN TABAK - CZŁONEK ZARZĄDU. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma TORX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Imiona **** 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS Rubryka 2 - Nie dotyczy Rubryka 3 - Prokurenci Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy , 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 2 47, 41, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I

5 Strona 5 z 6 OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 46, 43, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 4 46, 51, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 5 46, 52, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO GO 6 47, 43, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 26, 20, Z, PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 8 43, 21, Z, WYKONYWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 9 46, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 10 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 11 55, 10, Z, HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 12 55, 20, Z, OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 13 55, 90, Z, POZOSTAŁE ZAKWATEROWA 14 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 15 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZA RUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 16 68, 31, Z, POŚREDNICTWO W OBROCIE RUCHOMOŚCIAMI 17 68, 32, Z, ZARZĄDZA RUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECE 18 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 19 77, 33, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 20 78, 30, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIAM PRACOWNIKÓW 21 79, 90, C, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 22 81, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMAM PORZĄDKU W BUDYNKACH 23 81, 21, Z, SPECJALISTYCZNE SPRZĄTA BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 24 81, 22, Z, SPECJALISTYCZNE SPRZĄTA BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 25 81, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWAM TERENÓW ZIELENI 26 82, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 27 82, 19, Z, WYKONYWA FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWA DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZE BIURA 28 82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 29 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 30 93, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

6 Strona 6 z 6 Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

7 Strona 7 z 6 Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu naprawczym Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl