KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:59:51 Numer KRS:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.04.2014 godz. 14:59:51 Numer KRS: 0000504468"

Transkrypt

1 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień godz. 14:59:51 Numer KRS: Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Ostatni wpis Numer wpisu 1 Data dokonania wpisu Sygnatura akt Oznaczenie sądu GD.VII NS-REJ.KRS/5000/14/368 SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2.Numer REGON/NIP Firma, pod którą spółka działa MICHNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat TCZEWSKI, gmina PELPLIN, miejsc. ROPUCHY ul. PODGÓRNA, nr 8, lok. ---, miejsc. ROPUCHY, kod , poczta PELPLIN, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej Rubryka 3 - Oddziały Rubryka 4 - Informacje o umowie

2 Strona 2 z 6 1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki 1 UMOWA ZAWARTA W DNIU , REPERTORIUM A NUMER 1106/2013 NOTARIUSZA PRZEMYSŁAWA CIECHANOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka OZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania spółki 1.Określenie okoliczności powstania 2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale PRZEKSZTAŁCE SPÓŁKA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA MICHNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU ZOSTAŁA PODJĘTA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY W DNIU R., PROTOKOŁOWANYM PRZEZ NOTARIUSZA PRZEMYSŁAWA CIECHANOWSKIEGO. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1.Nazwa lub firma MICHNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3.Numer w rejestrze Nazwa sądu prowadzącego rejestr * 5.Numer REGON Rubryka 7 - Dane wspólników 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma MICHNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Imiona * 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? 6.Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? 7.Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? 8.Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? 9.Czy wspólnik jest komandytariuszem? 10.Wysokość sumy komandytowej 11.Wartość wkładu umówionego 12.Czy jest w tym wkład niepieniężny? Wkład wniesiony Podrubryka 2

3 Strona 3 z 6 Wkład zwrócony 2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma MICHNA FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2.Imiona * 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? 6.Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? 7.Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? 8.Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? 9.Czy wspólnik jest komandytariuszem? 10.Wysokość sumy komandytowej 11.Wartość wkładu umówionego 12.Czy jest w tym wkład niepieniężny? TAK (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH (DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TRZY ZŁOTE) Wkład wniesiony 1 1.Wartość wkładu wniesionego (DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TRZY ZŁOTE) 2.Czy jest to wkład niepieniężny? Podrubryka 2 Wkład zwrócony Dział 2 Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO WSPÓLNIKA/KOMPLEMENTARIUSZA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZ Z PROKURENTEM. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma MICHNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Imiona **** 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS

4 Strona 4 z 6 Rubryka 2 - Nie dotyczy Rubryka 3 - Prokurenci Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy 1 01,,, UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 2 10,,, PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 3 11,,, PRODUKCJA NAPOJÓW 4 17,,, PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU 5 18,,, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 6 27, 90, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 7 28,,, PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 8 32, 9,, PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 9 33,,, NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWA MASZYN I URZĄDZEŃ 10 41,,, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZEM BUDYNKÓW 11 43,,, ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 12 46,,, HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 13 47,,, HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 14 49,,, TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 15 52,,, MAGAZYNOWA I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 16 55,,, ZAKWATEROWA 17 56,,, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIEM 18 64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 19 64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 20 68,,, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU RUCHOMOŚCI 21 70,,, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZAM 22 77,,, WYNAJEM I DZIERŻAWA 23 78,,, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDM 24 79,,, DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 25 82,,, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 26 90,,, DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ 27 95,,, NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

5 Strona 5 z ,,, POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 29 50,,, TRANSPORT WODNY Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator

6 Strona 6 z 6 Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu naprawczym Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl