KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:58:27 Numer KRS:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.09.2014 godz. 16:58:27 Numer KRS: 0000493945"

Transkrypt

1 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień godz. 16:58:27 Numer KRS: Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Ostatni wpis Numer wpisu 2 Data dokonania wpisu Sygnatura akt Oznaczenie sądu WA.XIV NS-REJ.KRS/32853/14/792 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Numer REGON/NIP Firma, pod którą spółka działa AR-SPEDITION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4.Dane o wcześniejszej rejestracji Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres 3.Adres poczty elektronicznej 4.Adres strony internetowej kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat PŁOCKI, gmina WYSZOGRÓD, miejsc. WYSZOGRÓD ul. ZAMIEŚCIE, nr 37, lok. ---, miejsc. WYSZOGRÓD, kod , poczta WYSZOGRÓD, kraj POLSKA Rubryka 3 - Oddziały Rubryka 4 - Informacje o umowie

2 Strona 2 z 6 1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki R. NOTARIUSZ AGSZKA STEFAŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. MODLIŃSKIEJ 61, REP. A NR /2013 Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 3.Wspólnik może mieć: 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku? OZNACZONY WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW ***** ***** Rubryka 6 - Sposób powstania spółki 1.Określenie okoliczności powstania 2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale 3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji PRZEKSZTAŁCE PRZEKSZTAŁCE SPÓŁKI CYWILNEJ PROWADZONEJ POD FIRMĄ AR-SPEDITION S.C. ARTUR KAMIŃSKI, RAFAŁ GAMRAT W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE ART. 551 PAR. 2 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA R. DOTYCHCZAS WSPÓLNICY PROWADZILI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NASTĘPUJĄCYMI FIRMAMI: ART-TRANS ARTUR KAMIŃSKI (NIP: , REGON: ), RG-TRANS FARAŁ GAMRAT (NIP: , REGON: ) Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma GAMRAT Rubryka 7 - Dane wspólników 2.Imiona RAFAŁ 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS ***** 5.Posiadane przez wspólnika udziały 6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁOTYCH 2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma KAMIŃSKI 2.Imiona ARTUR 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS ***** 5.Posiadane przez wspólnika udziały 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁOTYCH

3 Strona 3 z 6 6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego ,00 ZŁ Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu Rubryka 9 - Nie dotyczy Rubryka 10 - Nie dotyczy Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZ Z PROKURENTEM. 1 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma KAMIŃSKI Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 2.Imiona ARTUR 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? PREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona Rubryka 2 - Organ nadzoru

4 Strona 4 z 6 Rubryka 3 - Prokurenci Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy 1 16, 10, Z, PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 2 16, 24, Z, PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 3 45, 11, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 4 45, 19, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZEM MOTOCYKLI 5 46, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 6 46, 71, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 7 47, 30, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 8 49, 39, Z, POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANY 9 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 10 52, 10, B, MAGAZYNOWA I PRZECHOWYWA POZOSTAŁYCH TOWARÓW 11 52, 29, C, DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 12 52, 24, C, PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 13 53, 20, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 14 64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 15 66, 22, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 16 69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości

5 Strona 5 z 6 Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Nie dotyczy Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

6 Strona 6 z 6 Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl