Powiatu Pilskiego w oparciu o obecny stan prawny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatu Pilskiego w oparciu o obecny stan prawny"

Transkrypt

1 Powiat Pilski Przekształcenie ZOZ Wyrzysk w spółkę prawa handlowego z 100% udziałem samorządu Powiatu Pilskiego w oparciu o obecny stan prawny Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego grudzień 2008

2 Cel przekształcenia ZOZ Wyrzysk w spółkę prawa handlowego 1. Usprawnienie zarządzania, 2. zatrzymanie moŝliwości zadłuŝania sie, 3. zwiększenie wiarygodności kredytowej, 4. racjonalizacja świadczeń zdrowotnych, 5. działalność komercyjna, 6. inwestycje, 7. pozostawienie majątku zoz w gestii powiatu.

3 Analiza porównawcza zarządzania sp zoz-em, a spółką Jak jest zarządzany sp zoz? Jak jest zarządzana spółka? 1. Zarząd sprawuje dyrektor ZOZ powołany przez organ załoŝycielski, 2. brak kadencyjności, oraz trybu dokonywania okresowej oceny dyrektora, 3. ograniczenia wynikające z kompetencji rady społecznej i organu załoŝycielskiego, 4. ubezwłasnowolnienie, np. brak uprawnienia do uzyskania zapłaty za nadwykonania itp. 1. Sposób wykonywania zarządu reguluje KSH, 2. zarząd wieloosobowy; odpowiedzialność kolektywna, 3. kadencyjność funkcji, 4. uregulowany prawem sposób wykonywania zarządu, 5. uregulowanie zakresu kontroli Zarządu przez właściciela oraz organ nadzorczy, 6. zawodowy charakter sprawowania funkcji członka Zarządu. 7. Zarząd Powiatu staje się zgromadzeniem wspólników (pełna kontrola samorządu nad zakładem)

4 Nadzór właścicielski W SP ZOZ, sprawuje W spółce handlowej sprawuje organ załoŝycielski poprzez; zgromadzenie wspólników 1. Powoływanie i odwoływanie dyrektora; ograniczenia w odwołaniu ze stanowiska, ( ustawa o zoz ) 2. wybór członków rady społecznej, 3. zatwierdzanie statutu, 4. określanie zasad zbycia, oddania w dzierŝawę, najem,uŝytkowanie lub uŝyczenie. 1. Powołanie i odwołanie członków Zarządu w kaŝdym czasie (niezaleŝnie od umowy o pracę czy kontraktu) 2. coroczna ocena (absolutorium).

5 Odpowiedzialność za błędne decyzje - konsekwencje: SP ZOZ : 1. Wypowiedzenie umowy i pracę / kontraktu, 2. brak mechanizmów wymuszających kontrolę wydatków prowadzi do zadłuŝania zakładu. Spółka handlowa: 1. Odwołanie z funkcji (niezaleŝnie od umowy / kontraktu, 2. odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną spółce (KSH), 3. odpowiedzialność za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości (KSH), 4. odpowiedzialność karna (KSH).

6 Percepcja rynkowa SP ZOZ: 1. Specyficzny podmiot prawny (podobieństwa do przedsiębiorstw państwowych), 2. trudności w egzekwowaniu roszczeń; brak zdolności upadłościowej, 3. przestarzały i biurokratyczny model zarządzania, brak elastyczności. Spółka handlowa: 1. Podmiot prawny dobrze znany w obrocie prawnym, 2. wiarygodność, 3. jasne zasady odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania ( kapitał zakładowy, zdolność upadłościowa), 4. elastyczność w podejmowaniu decyzji.

7 Rynek usług w Polsce Obecnie wielkość rynku usług medycznych w Polsce szacuje się na 80 mld. zł. Prawdopodobnie wielkość rynku wzrośnie dwukrotnie do roku Obecnie wiadomo juŝ, Ŝe części prywatnej rynku, konsumuje ok. 30 % łącznych wydatków na ochronę zdrowia i przewiduje się dalszy szybki wzrost i zwiększenie udziałów niŝ w części publicznej. Półtora roku temu rynek był rozproszony najwięksi udziałowcy mieli < 1%. Obecnie wg. Raportu o finansowaniu ochrony zdrowia w Polsce (dane z br. Gazeta Prawna nr 14), sytuacja w tym zakresie jest dynamiczna. W Polsce działa 700 publicznych szpitali i ok. 120 szpitali prywatnych. Szacuje się, Ŝe w roku 2009 szpitale te wykonają 10 % wszystkich hospitalizacji. Obok nich funkcjonuje juŝ 67 szpitali niepublicznych ( ale teŝ nieprywatnych, lecz samorządowych ), które przekształciły się w spółki prawa handlowego. Z tego : w 82 % właścicielami są powiaty, w 11 % miasta, a w 9 % posiadaczami udziałów są podmioty prywatne. cyt. W branŝy mówi się o planach przekształcenia kilkudziesięciu kolejnych sp zoz.

8 Mechanizmy zwiększające rynek usług medycznych: wzrost PKB, wzrost udziału płac w PKB, zwiększenie składki PUZ, starzenie się społeczeństwa (wzrost zapotrzebowania na usługi medyczne), wzrost kosztów technologii medycznych, wzrost świadomości klientów usług medycznych, zmniejszenie bezrobocia, większa siła nabywcza społeczeństwa, nowe ubezpieczenia dodatkowe.

9 Konsolidacje Przewiduje się, Ŝe konsolidacja na tak rozproszonym rynku jest nieuchronna w najbliŝszej przyszłości ( np. łączenie 2-3 szpitali w jedną spółkę samorządową w myśl zasady duŝy moŝe więcej, Konsolidacja pozwoli na wykreowanie liderów, którzy łącznie będą mieli około 20-30% rynku, Jednostki które oprą się konsolidacji mogą narazić się na marginalizację.

10 Przekształcenie dziś i po zapowiadanej reformie 1. Niezbędna likwidacja dotychczasowego podmiotu, oraz utworzenie nowego, 2. niezbędne rozwiązanie wszystkich umów, 3. czyste konto długi przejmuje organ załoŝycielski. 1. Likwidacja jest zbędna płynne przejście jednego podmiotu w drugi, 2. zasada sukcesji generalnej wszystkie umowy przechodzą na nowy podmiot ; zachowany stan zatrudnienia, 3. nowy podmiot przejmuje prawa i zobowiązania dotychczasowego, 4. procedura przekształcenia analogiczna jak w komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych.

11 Likwidacja sp zoz dzisiaj Zalety: 1. Przejęcie zadłuŝenia przez organ załoŝycielski (zaleta dla przyszłego nzoz - obciąŝenie dla samorządu), 2. restrukturyzacja zatrudnienia w oparciu o art. 231 KP, 3. start od nowa. Wady: 1. Proces długotrwały, 2. konieczność zawierania wszystkich umów od nowa, w tym pozyskanie majątku ( po koniecznej inwentaryzacji majątku trwałego i ruchomego z podziałem na pochodzący z darowizn, środków UE), 3. uregulowane kwestie majątkowe, 4. konieczność zagwarantowania nowemu zoz kontraktu z NFZ (brak sukcesji).

12 Aspekty przekształcenia KORZY ŚCI: 1. Bardziej efektywny i elastyczny sposób zarządzania, 2. Zarząd Powiatu staje się zgromadzeniem wspólników (pełna kontrola samorządu nad zakładem), 3. większa odpowiedzialność Zarządu i kadry kierowniczej za podejmowane decyzje, 4. równość podmiotów, równe zasady finansowania, - szersze spektrum, działania 5. ustawowy obowiązek dochodowości, 6. łatwiejsze zarządzanie zasobami ludzkimi ( swobodny dobór kadry, brak wymogów konkursów) 7. długi likwidowanego zakładu spłaca organ załoŝycielski ( zaleta dla przyszłego ZOZ, obciąŝenie dla samorządu), ZAGROśENIA: 1. Proces długotrwały, 2. konieczność zawierania wszystkich umów do nowa, 3. konieczność zagwarantowania nowemu podmiotowi kontraktu z NFZ (brak sukcesji), 4. obawy społeczne związane ze zmianą formy zarządzania, 5. obowiązek płacenia podatku od osób prawnych, 6. zwrot aparatury i sprzętu medycznego uzyskanego w formie darowizny, jeŝeli darczyńca nie wyrazi zgody na przekazanie go nowemu podmiotowi, 7. moŝliwość ogłoszenia upadłości

13 KORZYŚCI c.d. : 8. umorzenie kredytu, 9. jasne i precyzyjne określenie zasad finansowania spółki, uregulowane obowiązującymi aktami prawa, 10. większa odpowiedzialność Rady Nadzorczej, 11. moŝliwość wykonywania świadczeń na zasadach komercyjnych.

14 Przekształcenie SPZOZ przez likwidację 1.Równoległe prowadzenie procedury likwidacyjnej oraz procedury utworzenia i wyposaŝania w majątek nowego podmiotu 2.Likwidacja SPZOZ wymaga rozwiązania dotychczasowych umów, w tym umów z pracownikami. 3.Majątek zlikwidowanego ZOZ powinien zostać wniesiony aportem do spółki. Ostatecznie następuje wykreślenie SPZOZ z KRS (takŝe z Rejestru ZOZ prowadzonego przez wojewodę) 4.Konieczność zagwarantowania nowemu podmiotowi kontraktu z NFZ (brak sukcesji),

15 Czynności likwidacyjne Projekt Uchwały Rady Powiatu w Pile: - zapewnienie nieprzerwanego udzielania świadczeń, - wskazanie podmiotu który przejmie prawa i obowiązki likwidowanego zakładu, oraz określenie zakresu tych praw i zobowiązań, - oznaczenie dnia otwarcia likwidacji, - oznaczenie dnia zakończenia czynności likwidacyjnych

16 Podstawowe etapy przekształcenia w spółkę Czynności wstępne 1. Identyfikacja celów i potrzeb przekształcenia, 2. harmonogram działań restrukturyzacyjnych, 3. wycena majątku. Właściwa procedura Równoległe prowadzenie procedury likwidacyjnej, oraz procedury utworzenia i wyposaŝenia w majątek nowego podmiotu Uwaga : niezbędna jest wyjątkowa staranność w konstruowaniu dokumentów i uchwał Rady Powiatu (przykład Kluczborka), gdzie WSA stwierdził niewaŝność uchwały o likwidacji z powodu zbyt lakonicznego uzasadnienia i niezgodność zapisów statutu SP ZOZ, z podjętymi przez nowy podmiot zadaniami.

17 Podstawy prawne 1. Ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej Dz. U. Nr 1 4, poz. 89 z 2007 r. ze zm. 2. Kodeks spółek handlowych (KSH) Dz. U. nr 94, poz ze zm. 3. Ustawa o samorządzie powiatowym Dz. U. Nr 42, poz z 2001 r. ze zm. 4. Ustawa o gospodarce komunalnej z 20 grudnia 1996 r. (Dz. U Nr 9, poz. 43 z 1997 r.) 0raz 5. Ustawa o rachunkowości Dz. U. Nr 76, poz. 694 z2002 r. ze zm. 6. Kodeks pracy Dz.U. Nr 21, poz. 94 z 1998 r. ze zm. 7. Kodeks cywilny Dz. U. Nr 16, poz. 94 z 1964 r. ze zm. 8. Ustawa o KRS Dz. U. Nr 17, poz. 209 z 2001 r. ze zm. 9. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Dz. U ze zm. 10. Ustawa o zakład. funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. Nr 70, poz. 335 z 1996 r. ze zm. 11. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Dz. U. Nr 173, poz ze zm. 12. Ustawa o statystyce publicznej Dz. U. Nr88, poz. 439 z 1995 r. ze zm.

18 Sprawy pracownicze i majątkowe Restrukturyzacja zatrudnienia (art. 231 kodeksu pracy), w myśl którego zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, przechodzą na drugiego pracodawcę. Kolejnym krokiem jest zawiązanie spółki handlowej ( samorząd" zostaje wspólnikiem) oraz jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Majątek zlikwidowanego ZOZ powinien zostać wniesiony aportem do spółki.

19 Warunki przekształcenia przyjęte przez Zarząd Powiatu 1. Zniwelowanie ujemnego wyniku finansowego o którym mowa w prognozie finansowej na koniec roku 2008 ( załącznik Nr 3), i zbilansowaniu zysków i strat w I kwartale 2009 roku, w tym uregulowaniu problemu umorzenia poŝyczki zaciągniętej przez ZOZ Wyrzysk w BGK, 2. uaktualnienie zapisów statutu ZOZ w Wyrzysku, 3. zinwentaryzowanie majątku trwałego i ruchomego z podziałem na - pochodzący z darowizn, - z innych środków, - wycena majątku, 4. zagwarantowanie nowemu podmiotowi kontraktu z NFZ, na dalsze nieprzerwane świadczenie usług medycznych,

20 c.d. 5. opracowanie strategii długofalowego działania Szpitala w Wyrzysku, uwzględniającej min.; a) ocenę przyszłego zapotrzebowania na usługi medyczne, z uwzględnieniem takich aspektów jak: populacja, konkurencja, rozwój rynku, b) plan odnowy infrastruktury, c) dopasowanie przyszłego profilu działalności do zapotrzebowania na usługi z planem na lat na podstawie prognoz demograficznych, d) pozyskanie środków inwestycyjnych, 6. przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych, uwzględniających równieŝśrodowiska pracownicze, w tym związki zawodowe.

21 Dziękuję za uwagę! Wojciech Glapan

Szpital jako spółka prawa handlowego na przykładzie Centrum Medycznego w Łańcucie

Szpital jako spółka prawa handlowego na przykładzie Centrum Medycznego w Łańcucie Strzępka, Kruk Szpital jako spółka prawa handlowego na przykładzie Centrum Medycznego w Łańcucie 259 Wydawnictwo UR 2010 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu

Bardziej szczegółowo

AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę papierów

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii G, H, I i J oraz praw do akcji serii J do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Nettle S.A.

Dokument Informacyjny Nettle S.A. Dokument Informacyjny Nettle S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 1.255

Bardziej szczegółowo

zarządzanie marketingowe planowanie strategiczne biznesu analiza moŝliwości rynkowych organizowanie, wdraŝanie i kontrola programów marketingowych

zarządzanie marketingowe planowanie strategiczne biznesu analiza moŝliwości rynkowych organizowanie, wdraŝanie i kontrola programów marketingowych KURS DLA KANDTYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH BIZNES PLAN istota biznes planu i cel jego sporządzania adresaci biznes planu logika tworzenia biznes planu analiza zewnętrznych uwarunkowań działania firmy

Bardziej szczegółowo

DGA S.A. na 31.12.2014 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI DGA S.A.

DGA S.A. na 31.12.2014 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI DGA S.A. DGA S.A. na 31.12.2014 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI DGA S.A. ZA ROK 2014 DGA S.A. na 31.12.2014 r. str. 2 SPIS TREŚCI STR. I. Kalendarium najważniejszych wydarzeń w 2014 roku...

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE RAPORT Z BADAŃ Z UWZGLĘDNIENIEM SPOSTRZEŻEŃ UCZESTNIKÓW PROJEKTU PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA HENRYK GAWROŃSKI, IZABELA SEREDOCHA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NRto/11 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

ZARZĄDZENIE NRto/11 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDZENIE NRto/11 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia....

Bardziej szczegółowo

Projektowane rozwiązanie moŝe stanowić alternatywę takŝe z perspektywy samej instytucji kredytowej, gdyŝ przekształcenie jej oddziału w bank krajowy

Projektowane rozwiązanie moŝe stanowić alternatywę takŝe z perspektywy samej instytucji kredytowej, gdyŝ przekształcenie jej oddziału w bank krajowy UZASADNIENIE Część ogólna Celem planowanej nowelizacji jest wprowadzenie do obecnie obowiązującej ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), dalej

Bardziej szczegółowo

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz akcji serii B do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Utworzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia wymagań kapitałowych.

Utworzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia wymagań kapitałowych. Przedsiębiorstwo jednoosobowe Indywidualna działalność gospodarcza to przedsiębiorstwo prowadzone i reprezentowane przez jednego właściciela, będącego osobą fizyczną, niezależnie od liczby pracowników,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl www.knowhow.com.pl INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW SPIS TREŚCI LECZYMY SŁUŻBĘ ZDROWIA 5 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE MED IT 9 MedLider 10 Benchmarking 11 FINANSOWANIE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Pile z dnia 14 czerwca 2012 r. STATUT SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Szpital Specjalistyczny w Pile

Bardziej szczegółowo

Formy prawne działalności gospodarczej

Formy prawne działalności gospodarczej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Formy prawne działalności gospodarczej PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI LECZNICZYMI PRZEKSZTAŁCANYMI W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI LECZNICZYMI PRZEKSZTAŁCANYMI W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI LECZNICZYMI PRZEKSZTAŁCANYMI W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI LECZNICZYMI PRZEKSZTAŁCANYMI W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO redakcja naukowa Mirosław Jarosiński Sławomir

Bardziej szczegółowo

RODAN SYSTEMS. Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

RODAN SYSTEMS. Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY RODAN SYSTEMS Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, serii B i serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PCZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław

Dokument Informacyjny PCZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław Dokument Informacyjny PCZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław sporządzony na potrzeby wprowadzenia 5 000 Obligacji serii A do alternatywny system obrotu prowadzonego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Sygnity SA str. 1. SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Sygnity w 2009 roku

Grupa Kapitałowa Sygnity SA str. 1. SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Sygnity w 2009 roku Grupa Kapitałowa Sygnity SA str. 1 SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Sygnity w 2009 roku Grupa Kapitałowa Sygnity SA str. 2 1. Istotne zdarzenia mające wpływ na działalność gospodarczą. W skali całego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect organizowanym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM LLO-4101-013-00/2013 Nr ewid. 162/2014/P/13/160/LLO Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku. Dokument Informacyjny 1 TAX-NET Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu 31 grudnia 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu 31 grudnia 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych za 2011 rok 4 1.1 Charakterystyka sprzedaży i źródeł zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/061 Działalność szpitali samorządowych przekształconych

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli sprzedaŝy udziałów/akcji mniejszościowych przez Ministra Skarbu Państwa

Informacja o wynikach kontroli sprzedaŝy udziałów/akcji mniejszościowych przez Ministra Skarbu Państwa N A J W YśSZA IZBA K O N T R O L I DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI Nr ewid. 25/2009/P08046/KGP KGP/41014/08 Informacja o wynikach kontroli sprzedaŝy udziałów/akcji mniejszościowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Korporacja Budowlana Dom S.A.... 3 2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych,

Bardziej szczegółowo

K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł

K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie Adres: 74-100 Gryfino,

Bardziej szczegółowo

Dokument Rejestracyjny. Get Bank S.A.

Dokument Rejestracyjny. Get Bank S.A. Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. Niniejszy dokument stanowi część trzyczęściowego prospektu emisyjnego sporządzonego na potrzeby (i) ubiegania się przez Emitenta o dopuszczenie Akcji Istniejących do

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Legal Stream S.A.

Dokument Informacyjny Legal Stream S.A. Dokument Informacyjny Legal Stream S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo