KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKATA KRZYSZTOFA SKONIECZKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKATA KRZYSZTOFA SKONIECZKI"

Transkrypt

1 Kancelaria Adwokacka Adwokat Krzysztof Skonieczka ul. Obywatelska 128/152 lok. 2, Łódź Tel , Faks U M OWA O RO B OT Y B U D OW L A N E WZÓR

2 Przedmiotem niniejszego opracowania jest wzór umowy o roboty budowlane. Przygotowane zostało dla osób, które szukają w sieci wzoru takiej umowy przygotowując się do wykonania inwestycji takich jak np. budowa domu jednorodzinnego. Wzór umowy o roboty budowlane zawiera najważniejsze postanowienia stosowane w tego typu umowach w procesie budowlanym, może byd stosowany bez wprowadzania większych poprawek w mniejszych inwestycjach budowlanych. Wzory dostępne w sieci Internet częstokrod zawierają błędy bądź też są zbyt ubogie i nie regulują wszystkich istotnych kwestii z punktu widzenia Inwestora, czy też Wykonawcy. Wzór umowy o roboty budowlane przygotowany przez Kancelarię określa m. in.: przedmiot umowy, dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotu umowy, prawa i obowiązki stron, wynagrodzenie wykonawcy, terminy wykonania poszczególnych etapów prac jak i całej inwestycji, kwestie odbioru robót, określenie kar umownych, gwarancję i rękojmię. Jedną ze specjalizacji Kancelarii jest doradztwo prawne na rzecz podmiotów z szeroko rozumianej branży budowlanej. Niniejszy wzór umowy o roboty budowlane stanowi pierwszy z serii dokumentów przygotowanych przez zespół Kancelarii, które będą udostępniane na naszej stronie dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką inwestycji budowlanych. Strona 2

3 Proszę pamiętad, że jest to wzór, który zawiera najważniejsze zapisy, jakie powinna zawierad umowa o roboty budowlane. Nierzadko może się zdarzyd, że wiele z tych uregulowao nie będzie przydatnych w zależności od stanu faktycznego (przykładowo określenie rodzaju wynagrodzenia ryczałtowe czy kosztorysowe). Wówczas umowę będzie trzeba dostosowad do własnych potrzeb. W przypadku gdyby potrzebowali Paostwo pomocy prawnej z zakresu inwestycji budowlanych zapraszamy do kontaktu. W razie pytao lub wątpliwości prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty: Strona 3

4 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową ) zawarta w r. pomiędzy: z siedzibą w., przy ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS.., REGON, NIP., zwaną dalej Inwestorem, reprezentowaną przez: - Prezesa Zarządu, oraz z siedzibą w., przy ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy.., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS.., REGON, NIP., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: - Prezesa Zarządu, albo [jeżeli Wykonawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalnośd gospodarczą]. prowadzącym działalnośd gospodarczą pod nazwą.., z siedzibą i adresem zakładu głównego w., przy ul..., REGON.., NIP., zwanym dalej Wykonawcą, dalej łącznie zwanymi Stronami. 1. Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest realizacja inwestycji polegającej na: w miejscowości.., ul.... (dalej jako Inwestycja ). Szczegółowy zakres robót budowlanych określa załącznik nr 3 do umowy. 2. Inwestor zleca Wykonawcy wykonanie Inwestycji zgodnie z: a) Decyzją nr. z dnia... w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę (dalej jako Decyzja ); Strona 4

5 b) Projektem budowlanym autorstwa z dnia, stanowiącym załącznik do decyzji (dalej też jako Projekt ); c) ofertą Wykonawcy z dnia 3. Realizacja niniejszej Umowy obejmuje również świadczenia określone w art. 22 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz ze zm., dalej jako Prawo budowlane ). 4. Wykonawca zapoznał się z warunkami wykonywania Inwestycji i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeo. 2 Części składowe Umowy 1. W skład Umowy wchodzą następujące dokumenty, obowiązujące w poniższej kolejności, z zastrzeżeniem 2 ust. 2 Umowy: a) postanowienia niniejszej Umowy; b) oferta Wykonawcy z dnia (dalej jako Oferta ); c) Decyzja; d) Projekt; 2. W razie sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy a Ofertą, pierwszeostwo ma Oferta, za wyjątkiem postanowieo, które są w Umowie i jej częściach składowych korzystniej uregulowane dla Inwestora, w tym w szczególności: i) dotyczących sytuacji, w których części składowe Umowy lub sama Umowa lub zasady sztuki budowlanej wymagają wykonania prac nieuwzględnionych w Ofercie, ii) wymagających uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz i w imieniu Inwestora ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji w całości w ramach wynagrodzenia opisanego w Ofercie. 3 Dokumentacja 1. Wszelka dokumentacja sporządzana w związku z realizacją niniejszej Umowy musi byd zgodna z obowiązującymi przepisami, tak aby Wykonawca uzyskał w imieniu i na rzecz Inwestora ostateczne pozwolenie na użytkowanie Inwestycji. Dokumentacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, to w szczególności: dokumentacja projektowa, dokumentacji powykonawcza, dziennik budowy, dokumentacja wyrobów budowlanych i materiałów zastosowanych do wykonania Inwestycji, dokumentacja opisana w art. 57 Prawa budowlanego. Strona 5

6 2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją, na podstawie której ma byd wykonana Inwestycja i potwierdza, że nie budzi ona jego zastrzeżeo, jest kompletna i nadaje się do wykonania Inwestycji. 3. Do wykonania Inwestycji zostaną zastosowane wyroby budowlane i materiały oraz urządzenia dostarczone przez Wykonawcę na jego koszt, które będą: (i) prawidłowo wprowadzone do obrotu, zgodnie z przepisami odrębnymi, (ii) legitymowały się stosowną dokumentacją dopuszczającą je do obrotu i stosowania, (iii) spełniały warunki dopuszczenia i stosowania zgodnie z art. 10 ust. 2 Prawa budowlanego, (iv) nadawały się do wykonania Inwestycji. 4 Świadczenia Wykonawcy i obowiązki Inwestora 1. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia świadczeo wynikających z Umowy z należytą starannością, a także do: (i) dokonania wszelkich nakładów niezbędnych do realizacji Inwestycji, (ii) uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleo do realizacji Inwestycji, (iii) dokonania przygotowao niezbędnych do realizacji Inwestycji, (iv) dokonania wszelkich prac, w tym również niewymienionych w niniejszej Umowie, a także w dokumentacji składowej Umowy, niezbędnych do wykonania Inwestycji. 2. W zakres świadczeo Wykonawcy wchodzą również następujące obowiązki: a) protokolarne przyjęcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy przez cały czas trwania Inwestycji, do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Inwestycji w całości; b) terminowe wykonanie Inwestycji; c) wykonanie Inwestycji zgodnie: i. ze sztuką budowlaną i zasadami techniki; ii. z obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami Prawa budowlanego oraz warunkami zagospodarowania terenu; iii. z odpowiednimi warunkami budowlanych; technicznymi wykonania i odbioru robót iv. z przepisami bezpieczeostwa i higieny pracy oraz przepisami p-poż; v. z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627, ze zm.); d) utrzymanie na bieżąco ładu i porządku na placu budowy przez cały czas wykonywania Inwestycji, w tym m.in. usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, Strona 6

7 odpadów, śmieci itp., zgodnie z przepisami odrębnymi, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Inwestycji w całości; e) w przypadku powstania uszkodzeo lub zniszczeo w Inwestycji w toku jej realizacji lub po jej ukooczeniu, ale przed jej przejęciem przez Inwestora, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu należytego, chyba że Wykonawca ani osoby, za które ponosi odpowiedzialnośd w związku z realizacją Inwestycji, nie ponoszą winy za ich powstanie; f) wykonywanie Inwestycji przy użyciu wykwalifikowanego personelu, legitymującego się stosownymi i aktualnymi uprawnieniami, przeszkoleniami i badaniami, w szczególności w zakresie bhp i p-poż., przynależności do właściwych organizacji zawodowych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośd za ludzi i mienie znajdujące się na placu budowy, w tym za szkody związane z realizacją niniejszej Umowy; g) ubezpieczenie przedmiotu umowy od zdarzeo losowych, odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej oraz mienia, w odpowiedniej kwocie, przy uwzględnieniu wartości Inwestycji, przy czym fakt zawarcia umowy/umów ubezpieczenia nie zwalnia Wykonawcy od osobistej odpowiedzialności za powstałe szkody, w tym straty; h) ubezpieczenie własnej odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy; i) zgłoszenie upoważnionemu przedstawicielowi Inwestora z odpowiednim wyprzedzeniem do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających; j) zgłoszenie Inwestycji do odbioru koocowego pismem pod rygorem nieważności skierowanym z odpowiednim wyprzedzeniem do upoważnionego przedstawiciela Inwestora oraz wpisem do dziennika budowy i uczestniczenie w czynnościach odbioru; k) przekazanie Inwestorowi odpisu oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego, po zweryfikowaniu przez Wykonawcę, że oświadczenie to odpowiada rzeczywistemu stanowi rzeczy; l) usunięcie wszelkich wad i usterek w Inwestycji; 3. Wykonawca przenosi na rzecz Inwestora wszelkie majątkowe prawa autorskie do przygotowanych przez siebie opracowao, projektów i innych dokumentów sporządzonych w celu wykonania Inwestycji na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Wykonawca przenosi na Inwestora prawo zezwalania na wykorzystanie zależnego prawa autorskiego w odniesieniu do ww. utworów. Inwestor nabywa własnośd egzemplarzy ww. utworów z chwilą ich przekazania. Strona 7

8 4. Wszystkie świadczenia Wykonawcy wynikające z niniejsze Umowy oraz jej dokumentacji składowej, w tym także przeniesienie praw, o których mowa w ust. 3, na wszelkich polach eksploatacji, objęte są wynagrodzeniem ryczałtowym opisanym w 7 ust. 1 Umowy. 5. Do obowiązków Inwestora należy: a) przekazanie Wykonawcy placu budowy z Dziennikiem Budowy; b) odbiór Inwestycji po jej wykonaniu zgodnie z Umową i dokumentacją składową do Umowy; c) zapłatę w terminie, za należycie wykonane, zaakceptowane i odebrane bez zastrzeżeo przez Inwestora prace. 5 Termin wykonania Inwestycji 1. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przyjęcia placu budowy, najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni od poinformowania Wykonawcy o terminie przejęcia/przekazania placu budowy. W przypadku zwłoki w nieprzejęciu protokolarnie placu budowy w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umową w wysokości 0,2 (dwie dziesiąte) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzieo zwłoki w przejęciu placu budowy. Kara umowna, opisana w zdaniu poprzednim, nie może przekroczyd łącznie 1 (jeden) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy. Zastrzeżenie kary umownej nie narusza prawa Inwestora do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokośd kary umownej. 2. W przypadku nieprzejęcia przez Wykonawcę protokolarnie placu budowy w terminie 3 (trzech) dni od poinformowania Wykonawcy o terminie przejęcia/przekazania placu budowy, Inwestor, w terminie 30 (trzydziestu) dni od upływu tego terminu, będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z tej przyczyny. 3. Po protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawca rozpocznie prace budowlane związane z realizacją Inwestycji w terminie 10 (dziesięciu) dni. 4. Inwestycja zostanie ukooczona w sposób nadający się do uzyskania ostatecznego pozwolenia na jej użytkowanie w całości w terminie. miesięcy od daty protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy. W przypadku zwłoki Wykonawcy w zakooczeniu Inwestycji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umową w wysokości 0,2 (dwie dziesiąte) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzieo zwłoki w ukooczeniu Inwestycji w sposób nadający się do uzyskania pozwolenia na jej użytkowanie w całości. Kara umowna, opisana w zdaniu poprzednim, nie może Strona 8

9 przekroczyd łącznie 5 (pięciu) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy. Zastrzeżenie kary umownej nie narusza prawa Inwestora do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokośd kary umownej. 5. W przypadku zwłoki w ukooczeniu Inwestycji w sposób nadający się do uzyskania pozwolenia na jej użytkowanie w całości, Inwestor, w terminie 60 (sześddziesięciu) dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym 5. ust. 4. Umowy, uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy z tej przyczyny. 6. Termin zakooczenia robót i poszczególnych etapów tych robót ulega przedłużeniu w razie wystąpienia siły wyższej, opóźnienia w przekazaniu placu budowy, niezawinionych przez Wykonawcę przestojów, wystąpienia warunków atmosferycznych utrudniających wykonanie robót - o ilośd dni, w których wystąpiły takie zdarzenia. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności: wszelkie działania siły natury (powódź, pożar). Strona, która została dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązana jest powiadomid o tym niezwłocznie drugą stronę. 6 Odbiór robót i Inwestycji 1. Wykonawca zgłosi Inwestorowi gotowośd do dokonania odbioru częściowego prac, na piśmie pod rygorem nieważności, ze wskazaniem zakresu prac, którego dotyczy zgłoszenie. Zakresy podlegające odbiorom częściowym zostały zdefiniowane w 7 ust. 4 Umowy. 2. Odbiory częściowe dokonywane będą w terminie wskazanym przez Inwestora, nie późniejszym jednak niż 5 (pięd) dni roboczych od dnia poinformowania Inwestora o gotowości do odbioru, chyba że przez wzgląd na szczególne okoliczności dokonanie odbioru we wskazanym terminie nie będzie możliwe. W takim wypadku inwestor przed upływem terminu poinformuje pisemnie wykonawcę o przyczynach niemożliwości dokonania odbioru i wskaże kolejny termin nie dłuższy niż 5 dni roboczych od ustania przyczyny. Niedokonanie odbioru w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uprawnia Wykonawcę do dokonania odbioru jednostronnego. Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 0,2 (dwie dziesiąte) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzieo opóźnienia. Kara umowna, opisana w zdaniu poprzednim, nie może przekroczyd łącznie 5 (pięciu) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy. Zastrzeżenie kary umownej nie narusza prawa Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokośd kary umownej. Strona 9

10 3. Odbiory częściowe nie stanowią ostatecznego potwierdzenia prawidłowości wykonanych prac, a jedynie służą potwierdzeniu faktu ich wykonania, celem częściowego rozliczenia danego zakresu prac. W przypadku jednak ujawnienia wad w toku odbioru częściowego, zostaną one opisane w protokole odbioru częściowego, w którym przedstawiciele Stron określą termin ich usunięcia. Po usunięcia wad, stwierdzonych w protokole odbioru częściowego, Wykonawca ponownie zgłosi dany zakres do odbioru częściowego. 6 ust. 1 i 2 Umowy stosuje się odpowiednio. Ujawnienie wad w toku odbioru częściowego nie jest podstawą do wstrzymania płatności, chyba że są to wady istotne. 4. W odbiorach częściowych uczestniczyd będzie upoważniony do dokonywania odbiorów przedstawiciel Inwestora oraz upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. 5. Koocowy odbiór Inwestycji nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Inwestora ostatecznego pozwolenia na użytkowanie całości Inwestycji. Inwestor będzie jednak uprawniony do odmowy dokonania odbioru koocowego w sytuacji kiedy: (i) stwierdzi w Inwestycji wady istotne tj. powodujące niemożliwośd korzystania z inwestycji zgodnie z jej przeznaczeniem, (ii) z innych powodów nie będzie możliwe prawidłowe korzystanie z Inwestycji zgodnie z jej przeznaczeniem, (iii) Wykonawca nie przedłoży Inwestorowi kompletu dokumentacji związanej z Inwestycją wymaganej prawem oraz niniejszą Umową. Do odbioru koocowego 6 ust. 1 i 2 Umowy stosuję się odpowiednio. 6. Po zakooczeniu okresu rękojmi i gwarancji Strony dokonają odbioru gwarancyjnego. Do odbioru gwarancyjnego 6 ust. 1 i 2 Umowy i 9 ust. 4 zd. 3 Umowy stosuje się odpowiednio. 7. Dla uznania, że dokonano jakiegokolwiek odbioru, wymagane jest sporządzenie odpowiedniego protokołu odbioru. Odbioru ani zgłoszenia do odbioru nie zastępuje, w szczególności, jakikolwiek wpis w dzienniku budowy. 7 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Za realizację wszystkich świadczeo wynikających z niniejszej Umowy oraz jej części składowych, a także innych świadczeo niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zł netto (słownie. złotych). 2. Wynagrodzenie opisane w 7 ust. 1 Umowy zostanie powiększone o podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dacie wystawienia faktury. Strona 10

11 3. Wynagrodzenie opisane w 7 ust. 1 Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i niezależnie od okoliczności nie podlega podwyższeniu. Wyłącza się stosowanie art Kodeksu cywilnego. 4. Wynagrodzenie będzie płatne częściami, na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru częściowego danego zakresu. 5. Płatnośd zostanie dokonana w terminie 30 (trzydziestu) dni od przedłożenia w siedzibie Inwestora prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru częściowego dotyczącego danego zakresu, podpisanego przez przedstawiciela Inwestora. Błędne wystawienie faktury lub niedołączenie do faktury protokołu odbioru częściowego, odpowiadającego wymogom opisanym w zdaniu poprzednim, powoduje, że nie rozpocznie biegu termin płatności, a Inwestor uprawniony będzie do zwrotu Wykonawcy faktury. 6. Wynagrodzenie będzie przelewane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 8 Obowiązywanie Umowy i odstąpienie od Umowy 1. Inwestor będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, w terminie do dnia... lub innym wskazanym w Umowie, w przypadkach: a) wskazanych w Umowie; b) kiedy Wykonawca nie zawrze odpowiednich umów ubezpieczenia, wymaganych Umową; c) kiedy nie będzie możliwe dalsze finansowanie Inwestycji. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Inwestora, Wykonawcy przysługiwad będzie wynagrodzenie za zakres prac wykonany do czasu otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wynagrodzenie należne Wykonawcy, w wypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora, zostanie ustalone na podstawie danych z Oferty. Jeżeli na podstawie danych z Oferty nie będzie możliwe ustalenie wynagrodzenie Wykonawcy, Strony ustalą należne wynagrodzenie na podstawie średnich cen rynkowych, przy udziale niezależnego rzeczoznawcy, przy czym nie może ono przekraczad wysokości wynagrodzenia ustalonego w Ofercie za dany zakres. 3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: a. Inwestor nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania, w terminie miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w umowie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostad Strona 11

12 złożone w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w zdaniu pierwszym. b. Inwestor odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostad złożone w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w 6 ust. 2 umowy. c. Inwestor zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnid swoich zobowiązao umownych wobec Wykonawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostad złożone w terminie 30 dni od zawiadomienia Wykonawcy. 4. W przypadku zrealizowania przez strony uprawnienia do odstąpienia od umowy, ciążą na nich następujące obowiązki. a. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany do: i. sporządzenia w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, przy udziale Inwestora, protokołu inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzieo odstąpienia od umowy ii. zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialnośd za odstąpienie od umowy iii. iv. sporządzenie wykazu materiałów, konstrukcji i urządzeo, które mogą byd wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Inwestor zgłoszenia do dokonania przez Inwestora odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności v. niezwłocznego usunięcia, nie później niż w terminie 14 dni, z terenu budowy urządzenia zaplecza, wniesionego lub dostarczonego przez Wykonawcę b. Inwestor obowiązany jest do: i. dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia zgodnie z 8 ust. 4 umowy. ii. rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nie rozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeo związanych z Strona 12

13 iii. zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeo przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór budowy 5. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Strony sporządzają protokół przejęcia placu budowy, a nadto Wykonawca uporządkuje plac budowy i w stanie czystym i uporządkowanym (stosowanie do stanu zaawansowania robót) wyda go Zamawiającemu. 6. Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 (pięciu) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Inwestora. Zastrzeżenie kary umownej nie narusza prawa Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokośd kary umownej. 9 Gwarancja i rękojmia 1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na Inwestycję, w tym również na: (i) poszczególne prace, (ii) wyroby i materiały, (iii) zainstalowane urządzenia, na okres 5 (pięciu) lat, chyba że gwarancja lub rękojmia udzielona przez producenta wyrobów, materiałów lub urządzeo jest dłuższa. Wtedy gwarancja i rękojmia udzielona przez Wykonawcę obowiązują w tym dłuższym okresie. 2. Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem koocowego odbioru Inwestycji przez Inwestora, na warunkach opisanych w Umowie. 3. Inwestor zobowiązany jest zawiadomid pisemnie Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia ich ujawnienia. O terminie oględzin Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych. Z przebiegu oględzin sporządzony zostanie protokół. Wykonawca jest zobowiązany usunąd wadę w terminie w czasie ustalonym przez strony, uwzględniającym charakter wady oraz niezbędny czas do jej usunięcia. 4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt wszelkich wad i usterek, a także ich przyczyny, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym w protokole oględzin, o którym mowa w 9 ust. 3. O usunięciu usterek lub wad i ich przyczyn Wykonawca zobowiązany jest powiadomid pisemnie Inwestora. W przypadku zwłoki w usunięciu wad lub usterek, a także ich przyczyn, w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umową w wysokości 0,2 (dwie dziesiąte) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzieo opóźnienia. Kara umowna, opisana w zdaniu Strona 13

14 poprzednim, nie może przekroczyd łącznie 5 (pięciu) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy. Zastrzeżenie kary umownej nie narusza prawa Inwestora do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokośd kary umownej. 5. Fakt usunięcia wad lub usterek będzie stwierdzony w drodze odbioru. 6 ust. 1-4 Umowy stosuje się odpowiednio. 6. Wykonawca przekaże Inwestorowi w toku odbiorów częściowych oraz odbioru koocowego wszystkie niezbędne informacje, instrukcje i inne dokumenty, które określą zasady obowiązywania gwarancji. Zasady te jednak nie mogą byd mniej korzystne dla Inwestora niż to wynika z niniejszej Umowy i jej części składowych, a także z zasad opisanych w Kodeksie cywilnym. Jeżeli okaże się, że którekolwiek zapisy są mniej korzystne dla Inwestora, w ich miejsce stosuje się odpowiedni zasady korzystniejsze. 7. Postanowienia ust. 1-6 Umowy nie uchybiają uprawnieniom Inwestora z tytułu rękojmi lub gwarancji, przysługującej mu na mocy Kodeksu cywilnego. 8. Z każdej faktury Inwestor zatrzyma 5 (pięd) % kaucji gwarancyjnej. Kaucja gwarancyjna służyd będzie do zaspokojenia roszczeo Inwestora względem Wykonawcy. Kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 7 dni od dokonania bezusterkowego odbioru gwarancyjnego ( 6 ust. 6 Umowy). Kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona w zatrzymanej nominalnej wysokości, po odjęciu kwot, które posłużyły na zaspokojenie roszczeo Inwestora, zgodnie ze zd. 1. Kaucja gwarancyjna nie podlega żadnemu oprocentowaniu ani waloryzacji. 9. Kaucja gwarancyjna może zostad zwolniona na rzecz Wykonawcy niezwłocznie po przedłożeniu bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji usunięcia wad i usterek w brzmieniu zaakceptowanym przez Zamawiającego. 10. Gwarancja winna byd nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie. Treśd gwarancji ubezpieczeniowej/ bankowej podlega akceptacji przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 10 Przedstawiciele stron i dane adresowe stron 1. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie Pan.. (dalej jako Kierownik budowy ). Kierownik budowy jest uprawniony do dokonywania wszelkich ustaleo i przyjmowania oraz składania oświadczeo w imieniu Wykonawcy, w związku z realizacją Umowy. Strona 14

15 2. Wykonawca oświadcza, że Kierownik budowy posiada wymagane i udokumentowane przygotowanie zawodowe, niezbędne uprawnienia budowlane oraz posiada aktualne zaświadczenie o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa. 3. Przedstawicielem na budowie ze strony Inwestora będzie 4. W wypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli Stron, nie jest konieczna zmiana niniejszej Umowy, przy czym 10 ust. 1 zd. 2 stosuje się. 5. Strony przekażą sobie wzajemnie dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej, które stanowią załącznik do Umowy. 6. Strony dopuszczają wzajemną korespondencje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu. Inwestor wskazuje, że jego adres właściwy do korespondencji to:, a numer faksu to: +48. Wykonawca wskazuje, że jego adres właściwy do korespondencji to:.., a numer faksu to: +48. Ilekrod nie jest wymagana forma pisemna pod rygorem nieważności, pisma wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu będą traktowane jako skutecznie doręczone drugiej stronie, chyba że mimo zachowania należytej staranności, nie mogła ona zapoznad się z treścią pisma. 7. Adresy wskazane na wstępie Umowy są właściwe do doręczeo. Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się o zmianie adresu właściwego do korespondencji, pod rygorem uznania pisma wysłanego na ostatnio wskazany adres za skutecznie doręczone. 11 Postanowienia ogólne 1. Wykonawca zwalnia Inwestora z odpowiedzialności za szkody związane z roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw ochronnych z patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych. Odpowiedzialnośd ta obciąża Wykonawcę. 2. Wykonawca nie może przenieśd ani obciążyd na rzecz osoby trzeciej jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez zgody Inwestora, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jakiekolwiek odręczne poprawki na treści Umowy wymagają dla swojej ważności parafowania obok poprawki przez osoby upoważnione do reprezentacji Stron. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa. Strona 15

16 5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest, stanie się lub zostanie uznane przez właściwy sąd lub organ za niekompletne, nieskuteczne lub nieważne, nie powoduje to nieważności ani bezskuteczności pozostałych postanowieo Umowy. W takim wypadku Strony, działając w dobrej wierze, zastąpią postanowienie niekompletne, nieskuteczne lub nieważne nowym skutecznym prawnie postanowieniem, które w najszerszym możliwym zakresie będzie odpowiadało pierwotnej treści i celowi postanowienia niekompletnego, nieskutecznego lub nieważnego. 6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Inwestora. 7. Niniejszą Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących oryginalnych egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze Stron. Załączniki: a) Odpis z KRS Inwestora; b) Odpis z KRS / Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy; c) Szczegółowy zakres robót budowlanych d) Decyzja; e) Projekt; f) Oferta; INWESTOR: WYKONAWCA: Strona 16

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową )

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową ) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową ) zawarta w.... 2014 r. pomiędzy: ABCD sp. z o.o. z siedzibą w., przy ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. zawarta w dniu. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy: Umowa o roboty budowlane zawarta w... pomiędzy: 1.... zwanym w dalszej treści Inwestorem, a 2. BUILDgreenDesign Sp. z o.o., 60-105 Poznań, ul.kopanina 54/56; NIP 7792409210, REGON 302260084, KRS 0000437940

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr./2016

Wzór umowy. Umowa nr./2016 Wzór umowy Umowa nr./2016 zawarta w dniu.. r. w Żninie pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych "PUK" Sp. z o. o. mającą siedzibę w Żninie przy ul. Mickiewicza 22 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy:

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA NR / 2015 zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Antesa 1 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, zwane łącznie w dalszej treści umowy Stronami

UMOWA nr. zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, zwane łącznie w dalszej treści umowy Stronami UMOWA nr w dniu.. 2015 roku w Warszawie, pomiędzy: Białołęckim Ośrodkiem Sportu w Warszawie, 03-144 Warszawa, ul. Światowida 56, NIP 524-25-28-517, REGON 013160067, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Umowa. www.aga-bud.com

Umowa. www.aga-bud.com Umowa zawarta w dniu r. w. pomiędzy Panem/Panią, legitymującym/ą się dowodem osobistym nr.... NIP., zamieszkałym/ą w...... przy ulicy zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, a firmą AGABUD z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Załącznik nr 4 zawarta w dniu 2014-..-.. pomiędzy Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-026), przy ul. Raszyńskiej 8/10,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: 1.... z siedzibą w... przy ul...., numer KRS... zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: oraz 2.... z siedzibą w... przy ul...., numer

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 W dniu.. r. w Ustce, pomiędzy : Usteckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Ustce ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego Zał. nr 3 UMOWA NR Mp /.. /. zawarta w dniu... w Zielonej Górze w trybie art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) na

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA nr. ...

PROJEKT UMOWA nr. ... PROJEKT UMOWA nr. W dniu...2012r. w Strzelinie pomiędzy:.. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:. a. działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Załącznik nr 6 do SWIZ. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa nr. Załącznik nr 6 do SWIZ. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 6 do SWIZ Umowa nr Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu 2015 r., pomiędzy Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Paostwowym Instytutem Badawczym z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR.../2015

U M O W A NR.../2015 U M O W A NR.../2015 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Łomży pomiędzy Miastem Łomża z siedzibą w Łomży, Stary Rynek 14, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PIW.A.113.2015.AK

UMOWA Nr PIW.A.113.2015.AK UMOWA Nr PIW.A.113.2015.AK zawarta w dniu... 2015 r. w Garwolinie pomiędzy Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Garwolinie, NIP 826-18-05-801 reprezentowanym przez Andrzeja Korysia- Powiatowego Lekarza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: WZÓR UMOWY W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: 1. 2. a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Nr zawarta w dniu... roku pomiędzy Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. 17 Stycznia 18, NIP reprezentowanym przez: 1)...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK 1 PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK 1 PRZEDMIOT UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK zawarta w dniu r. Prabutach pomiędzy: Miastem i Gminą Prabuty, z siedzibą przy ul. Kwidzyńskiej 2, 82-550 Prabuty (NIP: 581-14-90-029; REGON 000529315), reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta pomiędzy: ...zwanym dalej Wykonawcą a. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prac projektowych w zakresie:

UMOWA. zawarta pomiędzy: ...zwanym dalej Wykonawcą a. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prac projektowych w zakresie: UMOWA zawarta pomiędzy:......zwanym dalej Wykonawcą a Gminą Miasto Nowy Targ Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu z siedzibą przy ul. Krzywej 1, 34-400 Nowy Targ NIP: 735-001-40-12 i REGON:

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Wzór umowy Załącznik nr 2 Umowa nr./life-strefy/2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Stowarzyszeniem Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie przy ul. Akademickiej 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

UMOWA z dnia 2014 roku. dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin

UMOWA z dnia 2014 roku. dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin UMOWA z dnia 2014 roku dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin zawarta w dniu. 2014 roku w Łasinie, pomiędzy Miastem i Gminą Łasin

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta dnia... 2010 r. w Lublinie, pomiędzy Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie 20-950 Lublin, NIP: 712-010-36-28

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy:

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA O DZIEŁO zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, adres: ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, KRS: 0000374033, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr l.dz... / 2015..., NIP..., REGON...,... z siedzibą w..., przy ul..., wpisaną do Rejestru... w... pod numerem KRS..., NIP..., REGON...

UMOWA nr l.dz... / 2015..., NIP..., REGON...,... z siedzibą w..., przy ul..., wpisaną do Rejestru... w... pod numerem KRS..., NIP..., REGON... UMOWA nr l.dz... / 2015 zawarta w dniu.. w... pomiędzy:..., NIP..., REGON..., reprezentowaną przez:... zwaną dalej Inwestorem, a... z siedzibą w..., przy ul...., wpisaną do Rejestru... w... pod numerem

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr /2015

WZÓR UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr /2015 WZÓR UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr /2015 zawarta w dniu. w Makowie Mazowieckim pomiędzy: Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ulicy Moniuszki 2, 06-200 Maków Mazowiecki, NIP 757-000-38-03, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 zawarta w dniu...2012 roku pomiędzy: Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu, reprezentowanym przez: dr Huberta Czachowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą UMOWA zawarta w dniu..r. we Wrocławiu, pomiędzy: Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

Umowa. następującej treści:

Umowa. następującej treści: Umowa Zawarta w Białymstoku w dniu... (zwana dalej Umową), pomiędzy: reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym a...... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą zwanymi dalej łącznie Stronami

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA nr... ..., reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym a PRZEDMIOT UMOWY

WZÓR UMOWY. UMOWA nr... ..., reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym a PRZEDMIOT UMOWY WZÓR UMOWY UMOWA nr... Umowa została zawarta dnia. r. w... pomiędzy:..., reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym a zwanym dalej Wykonawcą, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą w..., ul...., wpisana-... do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... pod numerem ( RHB ) KRS..., reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a UMOWA NR.../2013 W dniu... w Kołobrzegu pomiędzy: Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą w 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr (4) DO WZORU UMOWY WZÓR UMOWY Z PODWYKONAWCĄ. UMOWA o wykonanie robót budowlanych

ZAŁĄCZNIK Nr (4) DO WZORU UMOWY WZÓR UMOWY Z PODWYKONAWCĄ. UMOWA o wykonanie robót budowlanych ZAŁĄCZNIK Nr (4) DO WZORU UMOWY WZÓR UMOWY Z PODWYKONAWCĄ UMOWA o wykonanie robót budowlanych zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy:...wpisaną pod numerem... do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA Nr NFA/./ EP/14. 3. OMNIA INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Piekary 14/15, 832 Poznań, NIP 7811856448

PROJEKT UMOWA Nr NFA/./ EP/14. 3. OMNIA INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Piekary 14/15, 832 Poznań, NIP 7811856448 W dniu. 2014 r. pomiędzy: 1. Narodowym Funduszem Zdrowia ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa NIP 1070001057 PROJEKT UMOWA Nr NFA/./ EP/14 2. TIME S.A. ul. Jubilerska 10, 01-900 Warszawa Filia w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy: Załącznik 4 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy: Towarzystwem im. Edyty Stein z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 38, NIP:898-17-50-620, Regon:005925151

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R UMOWA NR 2222 - /16. zawarta w Poznaniu dnia 2016 r. pomiędzy:

W Z Ó R UMOWA NR 2222 - /16. zawarta w Poznaniu dnia 2016 r. pomiędzy: W Z Ó R UMOWA NR 2222 - /16 zawarta w Poznaniu dnia 2016 r. pomiędzy: Miastem Poznań, Usługami Komunalnymi, z siedzibą przy ul. Słowackiego 43, 60-521 Poznań NIP: 209-00-01-440, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA I MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WEJŚCIU GŁÓWNYM BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ PRZY PL. JANA PAWŁA II 2 WE WROCŁAWIU ZP 262-3/12

DOSTAWA I MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WEJŚCIU GŁÓWNYM BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ PRZY PL. JANA PAWŁA II 2 WE WROCŁAWIU ZP 262-3/12 Załącznik nr 6 UMOWA NR AM/ZP/.../12 Zawarta we Wrocławiu w dniu... r., w wyniku prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 i następne ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówieo

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr...

UMOWA SPRZEDAŻY nr... BS/ZA/GS/203/3/09 UMOWA SPRZEDAŻY nr... zawarta w dniu... w pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z siedzibą w Szczecinie, ul. Solskiego 3, reprezentowanym przez Prezesa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Wzór warunków umowy. Przedmiot umowy

Załącznik nr 2. Wzór warunków umowy. Przedmiot umowy Załącznik nr 2 Wzór warunków umowy UMOWA nr o roboty budowlane W dniu 2015r. w Oleśnicy, między NIP: REGON:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Pan przy kontrasygnacie : a firmą, NIP, zwaną

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY W dniu... roku,, pomiędzy: Gminą Solec Kujawski z siedzibą, przy ul. 23 Stycznia 7, NIP 953-10-44-302, REGON 000528882 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../2008/WZÓR. zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez :

UMOWA Nr.../2008/WZÓR. zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : UMOWA Nr.../2008/WZÓR zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : Załącznik Nr 4 -Wójta Gminy :...przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. 2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

PROJEKT UMOWY. 2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. PROJEKT UMOWY Załącznik nr 4 zawarta w dniu... w Łaziskach pomiędzy:..., 24-335 Łaziska, reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym, a... reprezentowanym przez:...... z siedzibą :... zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 1 Przedmiot umowy.

U M O W A. 1 Przedmiot umowy. U M O W A Załącznik nr 2 zawarta dnia...2013r. w Kielcach pomiędzy: EKOM Maciejczyk Spółka jawna z siedzibą 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 18 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000315993, posiadająca:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści: WZÓR UMOWY W dniu w Warszawie pomiędzy: Centralną Biblioteką Rolniczą im. Michała Oczapowskiego, 00-950 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 66 zwaną dalej Zamawiającym, NIP: 525-15-74-557, REGON: 000080619,

Bardziej szczegółowo