KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKATA KRZYSZTOFA SKONIECZKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKATA KRZYSZTOFA SKONIECZKI"

Transkrypt

1 Kancelaria Adwokacka Adwokat Krzysztof Skonieczka ul. Obywatelska 128/152 lok. 2, Łódź Tel , Faks U M OWA O RO B OT Y B U D OW L A N E WZÓR

2 Przedmiotem niniejszego opracowania jest wzór umowy o roboty budowlane. Przygotowane zostało dla osób, które szukają w sieci wzoru takiej umowy przygotowując się do wykonania inwestycji takich jak np. budowa domu jednorodzinnego. Wzór umowy o roboty budowlane zawiera najważniejsze postanowienia stosowane w tego typu umowach w procesie budowlanym, może byd stosowany bez wprowadzania większych poprawek w mniejszych inwestycjach budowlanych. Wzory dostępne w sieci Internet częstokrod zawierają błędy bądź też są zbyt ubogie i nie regulują wszystkich istotnych kwestii z punktu widzenia Inwestora, czy też Wykonawcy. Wzór umowy o roboty budowlane przygotowany przez Kancelarię określa m. in.: przedmiot umowy, dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotu umowy, prawa i obowiązki stron, wynagrodzenie wykonawcy, terminy wykonania poszczególnych etapów prac jak i całej inwestycji, kwestie odbioru robót, określenie kar umownych, gwarancję i rękojmię. Jedną ze specjalizacji Kancelarii jest doradztwo prawne na rzecz podmiotów z szeroko rozumianej branży budowlanej. Niniejszy wzór umowy o roboty budowlane stanowi pierwszy z serii dokumentów przygotowanych przez zespół Kancelarii, które będą udostępniane na naszej stronie dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką inwestycji budowlanych. Strona 2

3 Proszę pamiętad, że jest to wzór, który zawiera najważniejsze zapisy, jakie powinna zawierad umowa o roboty budowlane. Nierzadko może się zdarzyd, że wiele z tych uregulowao nie będzie przydatnych w zależności od stanu faktycznego (przykładowo określenie rodzaju wynagrodzenia ryczałtowe czy kosztorysowe). Wówczas umowę będzie trzeba dostosowad do własnych potrzeb. W przypadku gdyby potrzebowali Paostwo pomocy prawnej z zakresu inwestycji budowlanych zapraszamy do kontaktu. W razie pytao lub wątpliwości prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty: Strona 3

4 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową ) zawarta w r. pomiędzy: z siedzibą w., przy ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS.., REGON, NIP., zwaną dalej Inwestorem, reprezentowaną przez: - Prezesa Zarządu, oraz z siedzibą w., przy ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy.., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS.., REGON, NIP., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: - Prezesa Zarządu, albo [jeżeli Wykonawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalnośd gospodarczą]. prowadzącym działalnośd gospodarczą pod nazwą.., z siedzibą i adresem zakładu głównego w., przy ul..., REGON.., NIP., zwanym dalej Wykonawcą, dalej łącznie zwanymi Stronami. 1. Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest realizacja inwestycji polegającej na: w miejscowości.., ul.... (dalej jako Inwestycja ). Szczegółowy zakres robót budowlanych określa załącznik nr 3 do umowy. 2. Inwestor zleca Wykonawcy wykonanie Inwestycji zgodnie z: a) Decyzją nr. z dnia... w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę (dalej jako Decyzja ); Strona 4

5 b) Projektem budowlanym autorstwa z dnia, stanowiącym załącznik do decyzji (dalej też jako Projekt ); c) ofertą Wykonawcy z dnia 3. Realizacja niniejszej Umowy obejmuje również świadczenia określone w art. 22 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz ze zm., dalej jako Prawo budowlane ). 4. Wykonawca zapoznał się z warunkami wykonywania Inwestycji i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeo. 2 Części składowe Umowy 1. W skład Umowy wchodzą następujące dokumenty, obowiązujące w poniższej kolejności, z zastrzeżeniem 2 ust. 2 Umowy: a) postanowienia niniejszej Umowy; b) oferta Wykonawcy z dnia (dalej jako Oferta ); c) Decyzja; d) Projekt; 2. W razie sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy a Ofertą, pierwszeostwo ma Oferta, za wyjątkiem postanowieo, które są w Umowie i jej częściach składowych korzystniej uregulowane dla Inwestora, w tym w szczególności: i) dotyczących sytuacji, w których części składowe Umowy lub sama Umowa lub zasady sztuki budowlanej wymagają wykonania prac nieuwzględnionych w Ofercie, ii) wymagających uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz i w imieniu Inwestora ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji w całości w ramach wynagrodzenia opisanego w Ofercie. 3 Dokumentacja 1. Wszelka dokumentacja sporządzana w związku z realizacją niniejszej Umowy musi byd zgodna z obowiązującymi przepisami, tak aby Wykonawca uzyskał w imieniu i na rzecz Inwestora ostateczne pozwolenie na użytkowanie Inwestycji. Dokumentacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, to w szczególności: dokumentacja projektowa, dokumentacji powykonawcza, dziennik budowy, dokumentacja wyrobów budowlanych i materiałów zastosowanych do wykonania Inwestycji, dokumentacja opisana w art. 57 Prawa budowlanego. Strona 5

6 2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją, na podstawie której ma byd wykonana Inwestycja i potwierdza, że nie budzi ona jego zastrzeżeo, jest kompletna i nadaje się do wykonania Inwestycji. 3. Do wykonania Inwestycji zostaną zastosowane wyroby budowlane i materiały oraz urządzenia dostarczone przez Wykonawcę na jego koszt, które będą: (i) prawidłowo wprowadzone do obrotu, zgodnie z przepisami odrębnymi, (ii) legitymowały się stosowną dokumentacją dopuszczającą je do obrotu i stosowania, (iii) spełniały warunki dopuszczenia i stosowania zgodnie z art. 10 ust. 2 Prawa budowlanego, (iv) nadawały się do wykonania Inwestycji. 4 Świadczenia Wykonawcy i obowiązki Inwestora 1. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia świadczeo wynikających z Umowy z należytą starannością, a także do: (i) dokonania wszelkich nakładów niezbędnych do realizacji Inwestycji, (ii) uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleo do realizacji Inwestycji, (iii) dokonania przygotowao niezbędnych do realizacji Inwestycji, (iv) dokonania wszelkich prac, w tym również niewymienionych w niniejszej Umowie, a także w dokumentacji składowej Umowy, niezbędnych do wykonania Inwestycji. 2. W zakres świadczeo Wykonawcy wchodzą również następujące obowiązki: a) protokolarne przyjęcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy przez cały czas trwania Inwestycji, do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Inwestycji w całości; b) terminowe wykonanie Inwestycji; c) wykonanie Inwestycji zgodnie: i. ze sztuką budowlaną i zasadami techniki; ii. z obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami Prawa budowlanego oraz warunkami zagospodarowania terenu; iii. z odpowiednimi warunkami budowlanych; technicznymi wykonania i odbioru robót iv. z przepisami bezpieczeostwa i higieny pracy oraz przepisami p-poż; v. z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627, ze zm.); d) utrzymanie na bieżąco ładu i porządku na placu budowy przez cały czas wykonywania Inwestycji, w tym m.in. usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, Strona 6

7 odpadów, śmieci itp., zgodnie z przepisami odrębnymi, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Inwestycji w całości; e) w przypadku powstania uszkodzeo lub zniszczeo w Inwestycji w toku jej realizacji lub po jej ukooczeniu, ale przed jej przejęciem przez Inwestora, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu należytego, chyba że Wykonawca ani osoby, za które ponosi odpowiedzialnośd w związku z realizacją Inwestycji, nie ponoszą winy za ich powstanie; f) wykonywanie Inwestycji przy użyciu wykwalifikowanego personelu, legitymującego się stosownymi i aktualnymi uprawnieniami, przeszkoleniami i badaniami, w szczególności w zakresie bhp i p-poż., przynależności do właściwych organizacji zawodowych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośd za ludzi i mienie znajdujące się na placu budowy, w tym za szkody związane z realizacją niniejszej Umowy; g) ubezpieczenie przedmiotu umowy od zdarzeo losowych, odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej oraz mienia, w odpowiedniej kwocie, przy uwzględnieniu wartości Inwestycji, przy czym fakt zawarcia umowy/umów ubezpieczenia nie zwalnia Wykonawcy od osobistej odpowiedzialności za powstałe szkody, w tym straty; h) ubezpieczenie własnej odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy; i) zgłoszenie upoważnionemu przedstawicielowi Inwestora z odpowiednim wyprzedzeniem do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających; j) zgłoszenie Inwestycji do odbioru koocowego pismem pod rygorem nieważności skierowanym z odpowiednim wyprzedzeniem do upoważnionego przedstawiciela Inwestora oraz wpisem do dziennika budowy i uczestniczenie w czynnościach odbioru; k) przekazanie Inwestorowi odpisu oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego, po zweryfikowaniu przez Wykonawcę, że oświadczenie to odpowiada rzeczywistemu stanowi rzeczy; l) usunięcie wszelkich wad i usterek w Inwestycji; 3. Wykonawca przenosi na rzecz Inwestora wszelkie majątkowe prawa autorskie do przygotowanych przez siebie opracowao, projektów i innych dokumentów sporządzonych w celu wykonania Inwestycji na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Wykonawca przenosi na Inwestora prawo zezwalania na wykorzystanie zależnego prawa autorskiego w odniesieniu do ww. utworów. Inwestor nabywa własnośd egzemplarzy ww. utworów z chwilą ich przekazania. Strona 7

8 4. Wszystkie świadczenia Wykonawcy wynikające z niniejsze Umowy oraz jej dokumentacji składowej, w tym także przeniesienie praw, o których mowa w ust. 3, na wszelkich polach eksploatacji, objęte są wynagrodzeniem ryczałtowym opisanym w 7 ust. 1 Umowy. 5. Do obowiązków Inwestora należy: a) przekazanie Wykonawcy placu budowy z Dziennikiem Budowy; b) odbiór Inwestycji po jej wykonaniu zgodnie z Umową i dokumentacją składową do Umowy; c) zapłatę w terminie, za należycie wykonane, zaakceptowane i odebrane bez zastrzeżeo przez Inwestora prace. 5 Termin wykonania Inwestycji 1. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przyjęcia placu budowy, najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni od poinformowania Wykonawcy o terminie przejęcia/przekazania placu budowy. W przypadku zwłoki w nieprzejęciu protokolarnie placu budowy w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umową w wysokości 0,2 (dwie dziesiąte) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzieo zwłoki w przejęciu placu budowy. Kara umowna, opisana w zdaniu poprzednim, nie może przekroczyd łącznie 1 (jeden) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy. Zastrzeżenie kary umownej nie narusza prawa Inwestora do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokośd kary umownej. 2. W przypadku nieprzejęcia przez Wykonawcę protokolarnie placu budowy w terminie 3 (trzech) dni od poinformowania Wykonawcy o terminie przejęcia/przekazania placu budowy, Inwestor, w terminie 30 (trzydziestu) dni od upływu tego terminu, będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z tej przyczyny. 3. Po protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawca rozpocznie prace budowlane związane z realizacją Inwestycji w terminie 10 (dziesięciu) dni. 4. Inwestycja zostanie ukooczona w sposób nadający się do uzyskania ostatecznego pozwolenia na jej użytkowanie w całości w terminie. miesięcy od daty protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy. W przypadku zwłoki Wykonawcy w zakooczeniu Inwestycji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umową w wysokości 0,2 (dwie dziesiąte) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzieo zwłoki w ukooczeniu Inwestycji w sposób nadający się do uzyskania pozwolenia na jej użytkowanie w całości. Kara umowna, opisana w zdaniu poprzednim, nie może Strona 8

9 przekroczyd łącznie 5 (pięciu) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy. Zastrzeżenie kary umownej nie narusza prawa Inwestora do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokośd kary umownej. 5. W przypadku zwłoki w ukooczeniu Inwestycji w sposób nadający się do uzyskania pozwolenia na jej użytkowanie w całości, Inwestor, w terminie 60 (sześddziesięciu) dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym 5. ust. 4. Umowy, uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy z tej przyczyny. 6. Termin zakooczenia robót i poszczególnych etapów tych robót ulega przedłużeniu w razie wystąpienia siły wyższej, opóźnienia w przekazaniu placu budowy, niezawinionych przez Wykonawcę przestojów, wystąpienia warunków atmosferycznych utrudniających wykonanie robót - o ilośd dni, w których wystąpiły takie zdarzenia. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności: wszelkie działania siły natury (powódź, pożar). Strona, która została dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązana jest powiadomid o tym niezwłocznie drugą stronę. 6 Odbiór robót i Inwestycji 1. Wykonawca zgłosi Inwestorowi gotowośd do dokonania odbioru częściowego prac, na piśmie pod rygorem nieważności, ze wskazaniem zakresu prac, którego dotyczy zgłoszenie. Zakresy podlegające odbiorom częściowym zostały zdefiniowane w 7 ust. 4 Umowy. 2. Odbiory częściowe dokonywane będą w terminie wskazanym przez Inwestora, nie późniejszym jednak niż 5 (pięd) dni roboczych od dnia poinformowania Inwestora o gotowości do odbioru, chyba że przez wzgląd na szczególne okoliczności dokonanie odbioru we wskazanym terminie nie będzie możliwe. W takim wypadku inwestor przed upływem terminu poinformuje pisemnie wykonawcę o przyczynach niemożliwości dokonania odbioru i wskaże kolejny termin nie dłuższy niż 5 dni roboczych od ustania przyczyny. Niedokonanie odbioru w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uprawnia Wykonawcę do dokonania odbioru jednostronnego. Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 0,2 (dwie dziesiąte) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzieo opóźnienia. Kara umowna, opisana w zdaniu poprzednim, nie może przekroczyd łącznie 5 (pięciu) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy. Zastrzeżenie kary umownej nie narusza prawa Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokośd kary umownej. Strona 9

10 3. Odbiory częściowe nie stanowią ostatecznego potwierdzenia prawidłowości wykonanych prac, a jedynie służą potwierdzeniu faktu ich wykonania, celem częściowego rozliczenia danego zakresu prac. W przypadku jednak ujawnienia wad w toku odbioru częściowego, zostaną one opisane w protokole odbioru częściowego, w którym przedstawiciele Stron określą termin ich usunięcia. Po usunięcia wad, stwierdzonych w protokole odbioru częściowego, Wykonawca ponownie zgłosi dany zakres do odbioru częściowego. 6 ust. 1 i 2 Umowy stosuje się odpowiednio. Ujawnienie wad w toku odbioru częściowego nie jest podstawą do wstrzymania płatności, chyba że są to wady istotne. 4. W odbiorach częściowych uczestniczyd będzie upoważniony do dokonywania odbiorów przedstawiciel Inwestora oraz upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. 5. Koocowy odbiór Inwestycji nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Inwestora ostatecznego pozwolenia na użytkowanie całości Inwestycji. Inwestor będzie jednak uprawniony do odmowy dokonania odbioru koocowego w sytuacji kiedy: (i) stwierdzi w Inwestycji wady istotne tj. powodujące niemożliwośd korzystania z inwestycji zgodnie z jej przeznaczeniem, (ii) z innych powodów nie będzie możliwe prawidłowe korzystanie z Inwestycji zgodnie z jej przeznaczeniem, (iii) Wykonawca nie przedłoży Inwestorowi kompletu dokumentacji związanej z Inwestycją wymaganej prawem oraz niniejszą Umową. Do odbioru koocowego 6 ust. 1 i 2 Umowy stosuję się odpowiednio. 6. Po zakooczeniu okresu rękojmi i gwarancji Strony dokonają odbioru gwarancyjnego. Do odbioru gwarancyjnego 6 ust. 1 i 2 Umowy i 9 ust. 4 zd. 3 Umowy stosuje się odpowiednio. 7. Dla uznania, że dokonano jakiegokolwiek odbioru, wymagane jest sporządzenie odpowiedniego protokołu odbioru. Odbioru ani zgłoszenia do odbioru nie zastępuje, w szczególności, jakikolwiek wpis w dzienniku budowy. 7 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Za realizację wszystkich świadczeo wynikających z niniejszej Umowy oraz jej części składowych, a także innych świadczeo niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zł netto (słownie. złotych). 2. Wynagrodzenie opisane w 7 ust. 1 Umowy zostanie powiększone o podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dacie wystawienia faktury. Strona 10

11 3. Wynagrodzenie opisane w 7 ust. 1 Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i niezależnie od okoliczności nie podlega podwyższeniu. Wyłącza się stosowanie art Kodeksu cywilnego. 4. Wynagrodzenie będzie płatne częściami, na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru częściowego danego zakresu. 5. Płatnośd zostanie dokonana w terminie 30 (trzydziestu) dni od przedłożenia w siedzibie Inwestora prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru częściowego dotyczącego danego zakresu, podpisanego przez przedstawiciela Inwestora. Błędne wystawienie faktury lub niedołączenie do faktury protokołu odbioru częściowego, odpowiadającego wymogom opisanym w zdaniu poprzednim, powoduje, że nie rozpocznie biegu termin płatności, a Inwestor uprawniony będzie do zwrotu Wykonawcy faktury. 6. Wynagrodzenie będzie przelewane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 8 Obowiązywanie Umowy i odstąpienie od Umowy 1. Inwestor będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, w terminie do dnia... lub innym wskazanym w Umowie, w przypadkach: a) wskazanych w Umowie; b) kiedy Wykonawca nie zawrze odpowiednich umów ubezpieczenia, wymaganych Umową; c) kiedy nie będzie możliwe dalsze finansowanie Inwestycji. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Inwestora, Wykonawcy przysługiwad będzie wynagrodzenie za zakres prac wykonany do czasu otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wynagrodzenie należne Wykonawcy, w wypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora, zostanie ustalone na podstawie danych z Oferty. Jeżeli na podstawie danych z Oferty nie będzie możliwe ustalenie wynagrodzenie Wykonawcy, Strony ustalą należne wynagrodzenie na podstawie średnich cen rynkowych, przy udziale niezależnego rzeczoznawcy, przy czym nie może ono przekraczad wysokości wynagrodzenia ustalonego w Ofercie za dany zakres. 3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: a. Inwestor nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania, w terminie miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w umowie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostad Strona 11

12 złożone w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w zdaniu pierwszym. b. Inwestor odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostad złożone w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w 6 ust. 2 umowy. c. Inwestor zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnid swoich zobowiązao umownych wobec Wykonawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostad złożone w terminie 30 dni od zawiadomienia Wykonawcy. 4. W przypadku zrealizowania przez strony uprawnienia do odstąpienia od umowy, ciążą na nich następujące obowiązki. a. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany do: i. sporządzenia w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, przy udziale Inwestora, protokołu inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzieo odstąpienia od umowy ii. zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialnośd za odstąpienie od umowy iii. iv. sporządzenie wykazu materiałów, konstrukcji i urządzeo, które mogą byd wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Inwestor zgłoszenia do dokonania przez Inwestora odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności v. niezwłocznego usunięcia, nie później niż w terminie 14 dni, z terenu budowy urządzenia zaplecza, wniesionego lub dostarczonego przez Wykonawcę b. Inwestor obowiązany jest do: i. dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia zgodnie z 8 ust. 4 umowy. ii. rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nie rozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeo związanych z Strona 12

13 iii. zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeo przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór budowy 5. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Strony sporządzają protokół przejęcia placu budowy, a nadto Wykonawca uporządkuje plac budowy i w stanie czystym i uporządkowanym (stosowanie do stanu zaawansowania robót) wyda go Zamawiającemu. 6. Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 (pięciu) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Inwestora. Zastrzeżenie kary umownej nie narusza prawa Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokośd kary umownej. 9 Gwarancja i rękojmia 1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na Inwestycję, w tym również na: (i) poszczególne prace, (ii) wyroby i materiały, (iii) zainstalowane urządzenia, na okres 5 (pięciu) lat, chyba że gwarancja lub rękojmia udzielona przez producenta wyrobów, materiałów lub urządzeo jest dłuższa. Wtedy gwarancja i rękojmia udzielona przez Wykonawcę obowiązują w tym dłuższym okresie. 2. Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem koocowego odbioru Inwestycji przez Inwestora, na warunkach opisanych w Umowie. 3. Inwestor zobowiązany jest zawiadomid pisemnie Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia ich ujawnienia. O terminie oględzin Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych. Z przebiegu oględzin sporządzony zostanie protokół. Wykonawca jest zobowiązany usunąd wadę w terminie w czasie ustalonym przez strony, uwzględniającym charakter wady oraz niezbędny czas do jej usunięcia. 4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt wszelkich wad i usterek, a także ich przyczyny, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym w protokole oględzin, o którym mowa w 9 ust. 3. O usunięciu usterek lub wad i ich przyczyn Wykonawca zobowiązany jest powiadomid pisemnie Inwestora. W przypadku zwłoki w usunięciu wad lub usterek, a także ich przyczyn, w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umową w wysokości 0,2 (dwie dziesiąte) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzieo opóźnienia. Kara umowna, opisana w zdaniu Strona 13

14 poprzednim, nie może przekroczyd łącznie 5 (pięciu) % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, opisanego w 7 ust. 1 Umowy. Zastrzeżenie kary umownej nie narusza prawa Inwestora do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokośd kary umownej. 5. Fakt usunięcia wad lub usterek będzie stwierdzony w drodze odbioru. 6 ust. 1-4 Umowy stosuje się odpowiednio. 6. Wykonawca przekaże Inwestorowi w toku odbiorów częściowych oraz odbioru koocowego wszystkie niezbędne informacje, instrukcje i inne dokumenty, które określą zasady obowiązywania gwarancji. Zasady te jednak nie mogą byd mniej korzystne dla Inwestora niż to wynika z niniejszej Umowy i jej części składowych, a także z zasad opisanych w Kodeksie cywilnym. Jeżeli okaże się, że którekolwiek zapisy są mniej korzystne dla Inwestora, w ich miejsce stosuje się odpowiedni zasady korzystniejsze. 7. Postanowienia ust. 1-6 Umowy nie uchybiają uprawnieniom Inwestora z tytułu rękojmi lub gwarancji, przysługującej mu na mocy Kodeksu cywilnego. 8. Z każdej faktury Inwestor zatrzyma 5 (pięd) % kaucji gwarancyjnej. Kaucja gwarancyjna służyd będzie do zaspokojenia roszczeo Inwestora względem Wykonawcy. Kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 7 dni od dokonania bezusterkowego odbioru gwarancyjnego ( 6 ust. 6 Umowy). Kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona w zatrzymanej nominalnej wysokości, po odjęciu kwot, które posłużyły na zaspokojenie roszczeo Inwestora, zgodnie ze zd. 1. Kaucja gwarancyjna nie podlega żadnemu oprocentowaniu ani waloryzacji. 9. Kaucja gwarancyjna może zostad zwolniona na rzecz Wykonawcy niezwłocznie po przedłożeniu bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji usunięcia wad i usterek w brzmieniu zaakceptowanym przez Zamawiającego. 10. Gwarancja winna byd nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie. Treśd gwarancji ubezpieczeniowej/ bankowej podlega akceptacji przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 10 Przedstawiciele stron i dane adresowe stron 1. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie Pan.. (dalej jako Kierownik budowy ). Kierownik budowy jest uprawniony do dokonywania wszelkich ustaleo i przyjmowania oraz składania oświadczeo w imieniu Wykonawcy, w związku z realizacją Umowy. Strona 14

15 2. Wykonawca oświadcza, że Kierownik budowy posiada wymagane i udokumentowane przygotowanie zawodowe, niezbędne uprawnienia budowlane oraz posiada aktualne zaświadczenie o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa. 3. Przedstawicielem na budowie ze strony Inwestora będzie 4. W wypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli Stron, nie jest konieczna zmiana niniejszej Umowy, przy czym 10 ust. 1 zd. 2 stosuje się. 5. Strony przekażą sobie wzajemnie dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej, które stanowią załącznik do Umowy. 6. Strony dopuszczają wzajemną korespondencje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu. Inwestor wskazuje, że jego adres właściwy do korespondencji to:, a numer faksu to: +48. Wykonawca wskazuje, że jego adres właściwy do korespondencji to:.., a numer faksu to: +48. Ilekrod nie jest wymagana forma pisemna pod rygorem nieważności, pisma wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu będą traktowane jako skutecznie doręczone drugiej stronie, chyba że mimo zachowania należytej staranności, nie mogła ona zapoznad się z treścią pisma. 7. Adresy wskazane na wstępie Umowy są właściwe do doręczeo. Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się o zmianie adresu właściwego do korespondencji, pod rygorem uznania pisma wysłanego na ostatnio wskazany adres za skutecznie doręczone. 11 Postanowienia ogólne 1. Wykonawca zwalnia Inwestora z odpowiedzialności za szkody związane z roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw ochronnych z patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych. Odpowiedzialnośd ta obciąża Wykonawcę. 2. Wykonawca nie może przenieśd ani obciążyd na rzecz osoby trzeciej jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez zgody Inwestora, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jakiekolwiek odręczne poprawki na treści Umowy wymagają dla swojej ważności parafowania obok poprawki przez osoby upoważnione do reprezentacji Stron. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa. Strona 15

16 5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest, stanie się lub zostanie uznane przez właściwy sąd lub organ za niekompletne, nieskuteczne lub nieważne, nie powoduje to nieważności ani bezskuteczności pozostałych postanowieo Umowy. W takim wypadku Strony, działając w dobrej wierze, zastąpią postanowienie niekompletne, nieskuteczne lub nieważne nowym skutecznym prawnie postanowieniem, które w najszerszym możliwym zakresie będzie odpowiadało pierwotnej treści i celowi postanowienia niekompletnego, nieskutecznego lub nieważnego. 6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Inwestora. 7. Niniejszą Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących oryginalnych egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze Stron. Załączniki: a) Odpis z KRS Inwestora; b) Odpis z KRS / Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy; c) Szczegółowy zakres robót budowlanych d) Decyzja; e) Projekt; f) Oferta; INWESTOR: WYKONAWCA: Strona 16

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową )

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową ) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową ) zawarta w.... 2014 r. pomiędzy: ABCD sp. z o.o. z siedzibą w., przy ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWA NR. zawarta w dniu. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w

Bardziej szczegółowo

1) Dariusza Stawowego - Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego 2) Stanisława Misterka - Wiceprezesa Zarządu. zwaną dalej: Zamawiającym,

1) Dariusza Stawowego - Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego 2) Stanisława Misterka - Wiceprezesa Zarządu. zwaną dalej: Zamawiającym, PROJEKT UMOWA nr./2015 zawarta w dniu..., w..., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: ROSOMAK Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie wpisanymi do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy:

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o. o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013 Projekt Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowa nr 4/SR/GJ/2015

Wzór Umowa nr 4/SR/GJ/2015 Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór Umowa nr 4/SR/GJ/2015 zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Sądem Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórskiej 26, 60-179 Poznań,

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr UM BZW 15 900. (dalej jako Umowa )

UMOWA nr UM BZW 15 900. (dalej jako Umowa ) UMOWA nr UM BZW 15 900 (dalej jako Umowa ) zawarta w dniu - - 2015 roku w Warszawie, pomiędzy: PKP INTERCITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 272...2015. a... z/s... zarejestrowaną w... pod numerem..., NIP..., REGON..., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:...

UMOWA NR 272...2015. a... z/s... zarejestrowaną w... pod numerem..., NIP..., REGON..., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:... Załącznik nr 7 do SIWZ - WZÓR UMOWY UMOWA NR 272.....2015 zawarta w dniu...2015 r. w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie, pomiędzy Gminą Brwinów, REGON 013269203, NIP 5342254858,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 2/SR/NM/2015 wzór. zawarta w dniu... w Poznaniu

UMOWA NR 2/SR/NM/2015 wzór. zawarta w dniu... w Poznaniu UMOWA NR 2/SR/NM/2015 wzór zawarta w dniu... w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 9 do SIWZ Sądem Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań, NIP 778-145-05-74 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 66/SRSM/12. zawarta w Poznaniu, w dniu 2012 roku, pomiędzy:

Umowa nr 66/SRSM/12. zawarta w Poznaniu, w dniu 2012 roku, pomiędzy: Umowa nr 66/SRSM/12 zawarta w Poznaniu, w dniu 2012 roku, pomiędzy: Sądem Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, reprezentowanym przez : Marcina Izydorczyka Kierownika

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo