Spis treści Wykaz skrótów Spis orzecznictwa Wykaz literatury Wstęp Rozdział I. Pojęcie dokumentu a pojęcie dokumentu elektronicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Wykaz skrótów Spis orzecznictwa Wykaz literatury Wstęp Rozdział I. Pojęcie dokumentu a pojęcie dokumentu elektronicznego"

Transkrypt

1 Wykaz skrótów... Spis orzecznictwa... XV XIX Wykaz literatury... XXIII Wstęp... 1 Rozdział I. Pojęcie dokumentu a pojęcie dokumentu elektronicznego Definicja dokumentu... 8 I. Dokumenty sensu stricto i dokumenty sensu largo... 8 II. Definicje doktrynalne... 9 III. Dokument w rozumieniu niniejszej pracy IV. Definicje ustawowe dokumentu V. Odpis dokumentu VI. Podwójny charakter dokumentu VII. Znaki pisarskie VIII. Technika utrwalenia IX. Treść Definicja dokumentu elektronicznego I. Dokument elektroniczny jako dowód elektroniczny II. Dokument elektroniczny (e-dokument) sensu largo Dokument zdigitalizowany Dokument elektroniczny III. Wielość definicji IV. Definicja ustawowa V. Nośnik informacji (danych) VI. Struktura e-dokumentu VII. Rodzaje dokumentów elektronicznych Oryginał a kopia Kopie zapasowe Rodzaje kopii zapasowych VIII. Dokument elektroniczny w postępowaniu cywilnym IX. Dokument elektroniczny w rozumieniu niniejszej. rozprawy VII

2 VIII Spis treści 3. Definicja dokumentu w języku potocznym Dokument w ujęciu prawa materialnego i procesowego Dokument w innych procedurach I. Definicja dokumentu w postępowaniu karnym II. Definicja dokumentu w postępowaniu. administracyjnym III. Definicja dokumentu w postępowaniu podatkowym IV. Definicja dokumentu w postępowaniu. sądowoadministracyjnym Dokument w projektowanych zmianach Kodeksu. cywilnego I. Nośnik dokumentu Dokument w projektowanych zmianach Kodeksu. postępowania cywilnego Rozdział II. Podpis jako element dokumentu Podpis w ujęciu ogólnym Funkcje podpisu Rodzaje podpisów Podpis własnoręczny I. Mechaniczne powielanie podpisu II. Zastępcze postacie podpisu III. Parafa i skrót podpisu IV. Czytelność podpisu V. Problem pseudonimu VI. Podpis osoby prawnej i tzw. ułomnej osoby. prawnej VII. Podpis pełnomocnika (przedstawiciela. ustawowego) VIII. Podpis in blanco IX. Podpis w prawie procesowym Podpis elektroniczny I. Uwagi ogólne II. Rodzaje podpisów elektronicznych III. Podpis elektroniczny a podpis cyfrowy IV. Zwykły podpis elektroniczny V. Bezpieczny podpis elektroniczny VI. Kwalifikowany podpis elektroniczny VII. Problem ważności kwalifikowanego certyfikatu VIII. Pieczęć elektroniczna IX. Podpis elektroniczny w prawie procesowym... 87

3 6. Porównanie podpisu własnoręcznego. i podpisu elektronicznego Ekwiwalentność podpisu własnoręcznego. i podpisu elektronicznego Problem podpisu jako elementu koniecznego dokumentu Rozdział III. Dopuszczalność dowodu z e-dokumentu Wniosek dowodowy Sposób oznaczenia środka dowodowego w postaci. dokumentu elektronicznego Dopuszczenie dowodu Miejsce przeprowadzania dowodów Przeprowadzenie dowodu przez sąd wezwany lub sędziego wyznaczonego Roztrząsanie wyników postępowania dowodowego Dowód z dokumentu uzyskany bezprawnie I. Uwagi wstępne II. Dokumenty uzyskane w wyniku przestępstwa III. Sfałszowane dokumenty IV. Źródła zakazów dowodowych V. Przykłady dowodów niedopuszczalnych Dokumenty zawierające informacje niejawne Dokumenty objęte prawem odmowy. przedstawienia Dokumenty objęte tajemnicą lekarską Dokumenty objęte tajemnicą bankową Dokumenty objęte tajemnicą dziennikarską Dokumenty o charakterze prywatnym Nagranie dźwięku, obrazu lub dźwięku i obrazu Urządzenia monitorujące w zakładzie pracy Billingi e kontrolowane przez pracodawcę Dowód z danych biometrycznych Informacje geolokalizacyjne VI. Uwagi końcowe Rozdział IV. E-dokument jako dokument Uwagi ogólne Przyporządkowanie e-dokumentu do dowodu z dokumentu. 120 I. Podziały odnoszące się do dokumentów Dokumenty konstytutywne i narratywne Dokumenty urzędowe i prywatne IX

4 3. Oryginały i wtórniki Inne podziały dokumentów II. Ograniczenia dowodowe Ograniczenia z Kodeksu postępowania cywilnego Ograniczenia z ustawy o języku polskim III. Domniemania związane z dokumentami wynikające z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego Domniemanie prawdziwości Domniemanie zgodności ze stanem rzeczywistym Domniemanie pochodzenia oświadczenia. zawartego w dokumencie prywatnym od osoby,. która go podpisała IV. Domniemania związane ze szczególnymi. rodzajami dokumentów Domniemanie z art. 17 ustawy o Krajowym. Rejestrze Sądowym Domniemanie z art. 3 ust. 2 ustawy o księgach. wieczystych i hipotece Domniemanie z art. 466 KC Domniemanie z art KPC Domniemanie z art. 4 Prawa o aktach stanu. cywilnego V. Domniemania związane z podpisem elektronicznym Domniemanie integralności danych Domniemanie dotyczące osoby uwidocznionej w certyfikacie Domniemanie dotyczące urządzeń i danych Domniemanie dotyczące chwili złożenia podpisu elektronicznego Pisemność jako cecha dokumentu Różnice między e-dokumentem a dokumentem Problemy techniczne związane z dokumentem. elektronicznym Zmiana formatu Problemy techniczne związane z konwersją formatu Skutki zmiany formatu Przechowywanie e-dokumentu Forma czynności prawnej a dokument I. Powiązanie formy czynności prawnej z dokumentem II. Forma ad solemnitatem (pod rygorem nieważności) III. Forma ad probationem (dla celów dowodowych) X

5 IV. Forma ad eventum (dla wywołania oznaczonych. skutków prawnych) V. Formy oświadczeń zawartych w dokumentach Forma dokumentowa Forma pisemna Forma elektroniczna Znakowanie czasem dokumentu elektronicznego Początek dowodu na piśmie Uwagi końcowe Rozdział V. Dokument jako obiekt oględzin Uwagi ogólne Dokument przedmiotem oględzin Dostęp do zawartości intelektualnej dokumentu. elektronicznego Miejsce oględzin Obowiązek przedstawienia przedmiotu oględzin Oględziny a inne dowody Odmowa przedstawienia obiektu oględzin Przeprowadzenie dowodu z oględzin Uwagi końcowe Rozdział VI. E-dokument jako inny środek dowodowy Uwagi ogólne Różnice pomiędzy innym środkiem dowodowym. a dokumentem Inny środek dowodowy po nowelizacji Dokument a dowód z filmu, telewizji i innych przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy Dokument a dowód z płyt lub taśm dźwiękowych i innych przyrządów utrwalających albo przenoszących dźwięki Dokument a dowód z fotokopii, fotografii, planów,. rysunków Inne dowody nienazwane Uwagi końcowe Rozdział VII. Dokument elektroniczny jako przedmiot opinii biegłego Uwagi ogólne Udział biegłego w postępowaniu sądowym I. Funkcja pomocnicza przy zbieraniu materiału. źródłowego XI

6 XII Spis treści II. Samodzielne zbieranie materiału i wyciąganie. wniosków po jego opracowaniu III. Opracowywanie i wyciąganie wniosków. ze zgromadzonego materiału IV. Wzbogacenie wiedzy sądu o pewne prawidłowości. ogólne Konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego Badanie e-dokumentu Problem zaszyfrowanych danych Specjalność biegłego Budowa opinii Kategoryczność opinii Odmowa sporządzenia opinii Okazanie akt biegłemu Ocena opinii Związanie sądu opinią Opinia biegłego a ustalanie faktów Prywatna opinia Opinia biegłego co do innego dowodu Uwagi końcowe Rozdział VIII. Moc dowodowa dokumentu elektronicznego Rozważania na tle aktualnych przepisów Rozważania na tle projektowanych przepisów Postulaty de lege ferenda Rozdział IX. E-dokumenty przykłady Elektroniczne orzeczenia I. Uwagi ogólne II. Orzeczenia jako dokumenty urzędowe III. E-wyrok IV. E-nakaz zapłaty Charakter prawny nakazu zapłaty Forma nakazu zapłaty w elektronicznym. postępowaniu upominawczym V. E-postanowienie E-klauzula wykonalności VI. Wydruki e-orzeczeń E-zarządzenie I. E-zarządzenie o zwrocie pozwu Elektroniczne akta I. Uwagi wstępne

7 II. Elektroniczne akta w elektronicznym postępowaniu upominawczym III. Dowód z akt E-protokół I. Protokół uwagi ogólne II. Protokół sprzed nowelizacji III. Protokół aktualna regulacja IV. Struktura protokołu V. Transkrypcja VI. Udostępnianie zapisu VII. Uzupełnienie i zmiana protokołu VIII. E-protokół jako dokument E-decyzja administracyjna I. Decyzja administracyjna II. E-decyzja administracyjna Inne e-dokumenty administracyjne I. Uwagi ogólne II. Dokumenty elektroniczne w Kodeksie postępowania administracyjnego III. Dokumenty elektroniczne w Ordynacji podatkowej IV. Dokumenty elektroniczne w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych E-dokument bankowy I. Uwagi ogólne II. E-bankowy tytuł egzekucyjny E-faktura VAT I. Faktura VAT II. Faktura VAT jako szczególny rodzaj dowodu III. E-faktura VAT E-zapis na sąd polubowny I. Uwagi ogólne II. Forma zapisu na sąd polubowny III. Postać elektroniczna E-dokument zagraniczny E-akt notarialny I. Wykorzystanie podpisu elektronicznego przez notariusza II. Propozycje przedstawienia aktu notarialnego III. Przeszkody na drodze do e-aktu notarialnego Kontakt notariusza ze stronami czynności XIII

8 2. Elementy aktu notarialnego Pieczęć urzędowa Klauzula wykonalności Pouczenie przez notariusza Podpisy Sprzęt i oprogramowanie Archiwizacja IV. Brak podstawy prawnej dla e-aktu notarialnego V. Przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Rozdział X. Wydruki i dokumenty zdigitalizowane Status wydruków i status danych zawartych. w rejestrach de lege ferenda I. Wydruki komputerowe II. Wydruki dokumentów elektronicznych III. Niepoświadczone (niepodpisane) wydruki IV. Wydruki z Krajowego Rejestru Sądowego V. Wydruki z ksiąg wieczystych VI. Wydruki stron 286 VII. Problem digitalizacji dokumentów Digitalizacja dokumentów Wydruki zeskanowanych dokumentów Dane z rejestrów uwagi de lege ferenda a...dane z rejestrów sądowych jako dowód. w postępowaniu cywilnym b...dane z rejestrów dotyczące umocowania. podmiotów do działania w sprawie Zakończenie Indeks rzeczowy XIV

Druk nr 2678 Warszawa, 6 sierpnia 2014 r.

Druk nr 2678 Warszawa, 6 sierpnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-73-14 Druk nr 2678 Warszawa, 6 sierpnia 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1)

z dnia... 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) U S T A W A z dnia.... 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Biometryczny podpis elektroniczny w relacjach pracowniczych refleksje de lege ferenda. Ewa Seremet

Biometryczny podpis elektroniczny w relacjach pracowniczych refleksje de lege ferenda. Ewa Seremet Biometryczny podpis elektroniczny w relacjach pracowniczych refleksje de lege ferenda Ewa Seremet O czym będzie mowa? Wprowadzenie do siatki pojęciowej. Digitalizacja prawa. Wybrane aspekty obecnego stanu

Bardziej szczegółowo

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ

PROGRAM APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ Załącznik do Uchwały nr 37/2010 Rady Programowej KSSiP PROGRAM APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ Założenia: 1) Zajęcia w Krajowej Szkole zostaną przeprowadzone w ramach 26 zjazdów; 2) Zasadą jest, że zjazd trwa tydzień,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262, 2014 r. poz. 1662. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101, 1529, z 2014 r. poz. 183, 543. Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, Gmach, pok. 104 faks: (022) 234 66 32, e-mail: zampub@itc.pw.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA STOWARZYSZENIE RADA OGRODÓW BOTANICZNYCH I ARBORETÓW W POLSCE ul. Sosnowa 5 43-190 Mikołów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Wykaz skrótów... 19 Wstęp... 27 Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych... 31 1. Źródła prawa autorskiego... 31 2. Rozwój prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Elektroniczna dokumentacja medyczna Krzysztof Nyczaj Paweł Piecuch Elektroniczna dokumentacja medyczna WDROŻENIE I PROWADZENIE W PLACÓWCE MEDYCZNEJ Tworzenie, archiwizowanie i przetwarzanie elektronicznej dokumentacji medycznej Ochrona danych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie: ustaleń dotyczących polityki rachunkowości dla Przedszkola Nr 11 w Czeladzi Na podstawie art. 5 ust.5 i art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. Poz. 991

Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. Poz. 991 Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. Poz. 991 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja elektronicznego weksla własnego w obrocie gospodarczym

Koncepcja elektronicznego weksla własnego w obrocie gospodarczym Koncepcja elektronicznego weksla własnego w obrocie gospodarczym Grzegorz Wierzbicki 1 Sylwia Kotecka 2 Miejsce weksla własnego w obrocie gospodarczym Weksel wielu przedsiębiorcom może wydać się przestarzałym

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej Dostęp do informacji publicznej Orzecznictwo i piśmiennictwo Opracował mec. Jan Stefanowicz Stan na dzień 30 kwietnia 2005 r. Materiał opracowano w ramach projektu Obywatelski Przybornik Antykorupcyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2005 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2005... 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2014.782 2015-01-01 zm. Dz.U.2014.1662 art. 13 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Każda informacja o sprawach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 44-100 Gliwice ul. Rybnicka 47 tel. 32 232 17 06 telefax. 32 232 31 35 Adres internetowy: www.pwik.gliwice.pl Adres poczty elektronicznej: bok@pwik.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120B-80/12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo