Personel laboratorium wobec przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Personel laboratorium wobec przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową"

Transkrypt

1 diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2013 Volume 49 Number Praca poglądowa Review Article Personel laboratorium wobec przekształcenia w spółkę kapitałową Medical laboratory s personnel towards conversion of independent public healthcare centre into joint-stock company Anna Augustynowicz 1, Alina Budziszewska-Makulska 2 1 Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2 Ministerstwo Zdrowia Streszczenie W artykule określono zasady przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe. Poruszono kwestię struktury organizacyjnej spółki udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz przejęcia pracowników przekształcanego podmiotu przez spółkę kapitałową. Wskazano także na ewentualną możliwość pozyskania przez pracowników akcji i udziałów w spółce kapitałowej. Summary The article defines rules of conversion of independent public healthcare centres into joint-stock companies. There have been made issues concerning organizational structure of a company giving health services and workers takeover in transformed subject by the joint-stock company. What is more, a possibility of buying shares by the independent public healthcare centre workers in joint-stock company has been highlighted. Słowa kluczowe: pracownik, umowa o pracę, spółka kapitałowa, diagnosta laboratoryjny Key words: worker, employment contract, joint-stock company, laboratory diagnostician Wstęp Ustawa o działalności leczniczej [1] wprowadziła do porządku prawnego rozwiązania pozwalające na przekształcenie w spółkę kapitałową bez konieczności uprzedniej jego likwidacji [2]. Regulacje te zastąpiły zmiany organizacyjnoprawne prowadzące do likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i utworzenia w jego miejsce niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej [3]. Zmiany organizacyjno-prawne odbywające się poprzez likwidację samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej budziły wątpliwości pracowników tego zakładu. Wątpliwości związane przede wszystkim z niepokojem o miejsca pracy a właściwie o ewentualne zatrudnienie w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Analiza regulacji, zawartych w ustawie o działalności leczniczej, dotyczących przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową prowadzi do kilku pytań. Po pierwsze czy po przekształceniu zostaje zachowana struktura organizacyjna funkcjonująca w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej? A precyzyjnej czy jednostki lub komórki organizacyjne funkcjonujące w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej będą nadal funkcjonowały w spółce kapitałowej? W interesującej nas tematyce pytanie sprowadza się do następującej kwestii. Czy laboratorium funkcjonujące w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej będzie funkcjonowało po przekształceniu w spółkę kapitałową? Po drugie co się stanie z pracownikami przekształcanego? Po trzecie, czy pracownicy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej mogą stać się udziałowcami/akcjonariuszami w spółce kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia? Zasady ogólne przekształceń Tryb przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową (czyli w spółkę z o.o. albo spółkę akcyjną) określony został w art ustawy o działalności leczniczej. Co istotne przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową ma charakter fakultatywny. Decyzja w tej sprawie 53

2 Personel laboratorium wobec przekształcenia w spółkę kapitałową pozostawiona jest podmiotowi tworzącemu [2]. Z drugiej strony ustawodawca wprowadza system zachęt o charakterze ekonomicznym do przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej [4]. Chodzi tu o umorzenie zobowiązań publicznoprawnych podmiotu tworzącego przejętych od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (art ustawy o działalności leczniczej) oraz uzyskanie przez ten podmiot dotacji celowej z budżetu państwa (art ustawy o działalności leczniczej). Jednocześnie ustawodawca, mając na celu przyspieszenie procesów przekształceń, ogranicza w czasie możliwość umorzenia zobowiązań publicznoprawnych oraz uzyskania dotacji. Zobowiązania publicznoprawne są umarzane, jeżeli podmiot tworzący przekształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową do 31 grudnia 2013 r. O dotację podmiot tworzący może ubiegać się w terminie do 31 grudnia 2013 r. Dodatkowo przekształcenie w spółkę kapitałową jest swoistego rodzaju alternatywą dla corocznego pokrywania ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej [4]. I tu warto wyjaśnić, że na art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej podmiot tworzący ma prawo pokryć ujemny wynik finansowy za poprzedni rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną do wysokości tej wartości. Uprawnienie to przysługuje wyłącznie w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Niepokrycie ujemnego wyniku finansowego w tym terminie rodzi po stronie podmiotu tworzącego obowiązek zmiany formy organizacyjno-prawnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (przekształcenie w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową) lub likwidacji. Podkreślenia wymaga, że przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe nie musi się wiązać tylko i wyłącznie z sytuacją opisaną w art. 59 ustawy o działalności leczniczej. Nie musi być konsekwencją niepokrycia ujemnego wyniku finansowego tego zakładu. Może odbywać się zawsze, niezależnie od sytuacji finansowej [5]. Standardowe przekształcenie będzie polegało na przekształceniu jednego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w jedną spółkę kapitałową. Dopuszczalne jest również przekształcenie dwóch lub więcej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w jedną spółkę kapitałową w dwóch sytuacjach [5], a mianowicie jeżeli: 1. przekształcane zakłady mają ten sam podmiot tworzący (np. w spółkę akcyjną przekształcane są dwa szpitale będące samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Zdrowia), 2. przekształcane zakłady mają różne podmioty tworzące, może to dotyczyć włącznie dwóch lub więcej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotami tworzącymi są jednostki samorządu terytorialnego różnego stopnia ( np. w spółkę akcyjną przekształcane są dwa szpitale będące samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, przy czym dla jednego z nich podmiotem tworzącym jest Marszałek Województwa Lubelskiego, dla drugiego powiat biłgorajski). Na gruncie ustawy o działalności leczniczej przekształcenie w spółkę kapitałową można podzielić na kilka etapów. Będą to [4]: 1. czynności przygotowawcze, w tym w szczególności podjęcie decyzji o przekształceniu, ustalenie wskaźnika zadłużenia (art ustawy) oraz zgromadzenie niezbędnej dokumentacji (art. 76 ustawy), 2. sporządzenie aktu przekształcenia (art. 77 i 78 ustawy), 3. wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 79 ust. 2 ustawy), 4. wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (art. 79 ust. 2 ustawy). Akt przekształcenia musi mieć formę aktu notarialnego (art i art Kodeksu spółek handlowych) [6]. Z dniem przekształcenia spółka kapitałowa wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (art. 80 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej). Jest to tak zwana sukcesja uniwersalna (generalna). Laboratorium w strukturach przekształcanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej akt przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową zawiera m.in. pierwszy regulamin organizacyjny. W regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa się m.in. strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu, rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych (art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy). Analiza powyższych regulacji prowadzi do pytania czy w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową może dojść do likwidacji zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, a tym samym do likwidacji niektórych jednostek lub komórek organizacyjnych? Czy jeżeli w strukturze samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej funkcjonowało laboratorium to będzie ono nadal funkcjonowało po przekształceniu w spółkę kapitałową? W tej mierze należy podkreślić, że spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie jest nowym podmiotem leczniczym. Jest, jak była mowa wyżej, sukcesorem generalnym (następcą prawnym) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Przyjąć zatem należy, że na dzień przekształcenia rodzaj i zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez spółkę kapitałową odpowiadał będzie rodzajowi i zakresowi świadczeń udzielanych przez przekształcony 54

3 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. A zatem czy na dzień przekształcenia będą funkcjonowały analogiczne jednostki i komórki organizacyjne? Odpowiedź na to pytanie nie jest już tak oczywista. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa w sprawie określenia wzoru kwestionariusza samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego do przekształcenia w spółkę kapitałową oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu przekształcenia [7], w kwestionariuszu dokonuje się krótkiej charakterystyki struktury organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej poprzez wskazanie jego jednostek organizacyjnych i ich lokalizacji. Z drugiej strony w wykazie dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu przekształcenia znajduje się m.in. projekt pierwszego regulaminu organizacyjnego spółki kapitałowej z uwzględnieniem rodzaju działalności leczniczej. Następnie sporządzony akt przekształcenia zawierać będzie pierwszy regulamin organizacyjny. Analiza powyższych regulacji musi prowadzić do wniosku, że choć na dzień przekształcenia rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych się nie zmieni, nie oznacza to funkcjonowania analogicznych jednostek lub komórek organizacyjnych. Możliwe jest zatem aby laboratorium funkcjonujące jako jednostka organizacyjna w spółce kapitałowej stało się przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego albo jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Ewentualne zmiany ww. zakresie mogą nastąpić w okresie przygotowawczym do przekształcenia (poprzedzającym przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową). Zgodnie bowiem z art. 43 ustawy o działalności leczniczej podmiot tworzący może pozbawić samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej składników przydzielonego lub nabytego mienia w przypadku jego przekształcenia. Należy zakładać, że takie działania podmiotu tworzącego będą następować, jeżeli przewiduje się zmiany w zakresie rodzaju wykonywanej działalności leczniczej lub zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Do podmiotów leczniczych funkcjonujących w formie spółek kapitałowych stosuje się przede wszystkim przepisy Kodeksu spółek handlowych z modyfikacjami wynikającymi z ustawy o działalności leczniczej. Decyzje co do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, funkcjonujących jednostek czy komórek organizacyjnych już w spółce kapitałowej podejmowane będą zgodnie z przepisami dotyczącymi zarządzania tego typu podmiotami leczniczymi. Pracownicy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pracownikami spółki kapitałowej Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z dniem przekształcenia pracownicy przekształcanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stają się, z mocy prawa, pracownikami spółki kapitałowej. Dodatkowo stosunki pracy osób zatrudnionych na podstawie powołania w przekształcanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej wygasają z dniem przekształcenia (art. 81 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej). Brzmienie powyższego przepisu prowadzi do kilku poniżej przedstawionych wniosków. W przypadku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową nie mamy do czynienia z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę na zasadach określonych w art kodeksu pracy [8]. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną dotychczasowych stosunków pracy (art. 231 ust. 1 kodeksu pracy). Przy czym przepis ten obejmuje zakresem podmiotowym jedynie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wyłączając z jego obowiązywania pracowników zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru (art. 231 ust. 5 kodeksu pracy). W przypadku stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie aniżeli umowa o pracę ustawodawca w kodeksie pracy ogranicza się do stwierdzenia, że przejęcie zakładu pracy nie powoduje automatycznie wstąpienia przejmującego zakładu pracy w istniejące stosunki pracy z tymi osobami i że pracodawca przejmujący obowiązany jest zaproponować nowe warunki pracy i płacy ze wskazaniem terminu nie krótszego niż 7 dni na ustosunkowanie się, czy pracownicy przyjmują nowe warunki pracy i płacy, czy ich nie przyjmują. W razie nie przyjęcia przez tych pracowników zaproponowanych warunków pracy i płacy, bądź w przypadku niezłożenia stosownego oświadczenia w wyznaczonym terminie, stosunek pracy ulega rozwiązaniu z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie. Przepis art. 81 ustawy o działalności leczniczej, regulujący status prawny pracowników przekształcanego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej, jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 231 kodeksu pracy. Regulacja ta dotyczy jedynie pracowników przekształcanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W myśl art. 2 kodeksu pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Art. 81 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej dotyczy więc wszystkich osób pozostających w stosunku pracy, z wyjątkiem tych pracowników dla których podstawą nawiązania stosunku pracy jest powołanie [4]. Zatem pracownicy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę) stają się pracownikami spółki kapitałowej. Dotyczy to wszystkich pracowników bez względu na zajmowane stanowisko. Istotna w tej mierze jest podstawa nawiązania stosunku pracy. Diagności laboratoryjni zatrudnieni w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej na określonych stanowiskach stają się pracownikami spółki kapitałowej piastując te same 55

4 Personel laboratorium wobec przekształcenia w spółkę kapitałową stanowiska. Dotyczy to także kierownika laboratorium. Przy czym zaznaczyć należy, iż art. 81 ustawy o działalności leczniczej nie przewiduje żadnej dodatkowej ochrony np. związanej z zakazem rozwiązania stosunku pracy, czy zmiany warunków pracy lub płacy w określonym czasie. Co zaś się tyczy stosunku pracy nawiązanego na podstawie powołania, to wygasa on z dniem przekształcenia. Z osobą której stosunek pracy wygasł z dniem przekształcenia może być nawiązany nowy stosunek pracy. Nie może to być jednak stosunek pracy na podstawie powołania, gdyż przepisy ustawy o działalności leczniczej nie przewidują takiej formy nawiązania stosunku pracy [5]. W praktyce może chodzić tutaj o kierownika (dyrektora) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Zgodnie bowiem z art kodeksu pracy stosunek pracy na podstawie powołania nawiązuje się w przypadkach określonych w odrębnych przepisach. Nieobowiązująca już ustawa o zakładach opieki zdrowotnej [9] przewidywała nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania jedynie z kierownikiem publicznego zakładu opieki zdrowotnej (art. 44 ust. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej). Uznać zatem należy, że treść stosunków pracy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę pozostaje taka sama. Spółka kapitałowa wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki swojego poprzednika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wynikające z indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Regulaminy wynagradzania, jak też regulaminy pracy, obowiązujące w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej obowiązują nadal w spółce kapitałowej. Działające w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej związki zawodowe mogą funkcjonować w spółce powstałej w wyniku przekształcenia bez potrzeby ponownego ich zawiązywania i rejestracji [4]. Na zakończenie rozważań w tej tematyce warto odpowiedzieć na pytanie co z osobami zatrudnionymi na podstawie umowy cywilnoprawnej (kontraktu cywilnoprawnego) [10]. Art. 81 ustawy o działalności leczniczej nie obejmuje swoim zakresem osób świadczących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Nie mniej jednak spółka kapitałowa z dniem przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Dotyczy to również praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych. W tym przypadku, spółka kapitałowa powstała z przekształcenia, wstępuje w stosunek cywilnoprawny w miejsce samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Przy czym umowy te mogą być zmieniane albo rozwiązywane na ogólnych zasadach. Po ich wygaśnięciu spółka kapitałowa nie ma obowiązku zawarcia umowy z osobą, z którą przekształcony samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej miał zawartą umowę cywilnoprawną. Pracownicy udziałowcami/akcjonariuszami spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia Przepisy ustawy o działalności leczniczej dotyczące przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową w dużej mierze bazują na rozwiązaniach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji [11]. Ustawodawca nie zdecydował się jednak na wprowadzenie, wzorem tejże ustawy, prawa do nieodpłatnego nabycia przez pracowników akcji czy udziałów w spółce powstałej z przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Czy jednak, pomimo braku stosownych regulacji prawnych, takie rozwiązanie jest możliwe? Odpowiedź na powyższe pytanie musi być twierdząca. Ustawodawca w ustawie o działalności leczniczej w nie ograniczył struktury akcjonariatu (udziałowców) spółki kapitałowej, w tym również spółki powstałej w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wyjątek dotyczy spółek kapitałowych, wykonujących działalność leczniczą, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, tj. polegającą na realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. W tych spółkach wartość nominalna udziałów albo akcji należących łącznie do uczelni medycznych nie może stanowić mniej niż 51% kapitału zakładowego spółki. Udziały albo akcje w tych spółkach poza uczelniami medycznymi mogą posiadać wyłącznie Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednoosobowe spółki Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (art. 6 ust. 7 ustawy o działalności leczniczej). Wykaz tych ostatnich określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa [12]. Uznać zatem należy, iż pracownicy przekształcanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej mogą być akcjonariuszami/udziałowcami spółki kapitałowej wykonującej działalność leczniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy o działalności leczniczej. Oczywiście z wyjątkiem gdy spółka kapitałowa prowadzić będzie działalność, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej. W tym przypadku będzie to oznaczało brak prawnej możliwości nieodpłatnego uzyskania akcji/udziałów przez pracowników przekształcanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez uczelnie medyczne. Decyzję w zakresie przyznania pracownikom prawa do nieodpłatnego nabycia określonej części akcji/udziałów podejmuje podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Wszelkie kwestie związane z ewentualnym nieodpłatnym nabywaniem przez pracowników akcji czy udziałów powinny być regulowane w akcie założycielskim spółki stanowiącym element aktu przekształcenia (art. 78 ust. 1 pkt. 1 ustawy o działalności leczniczej). W tej mierze należałoby określić m.in. procentowo liczbę akcji/udziałów możliwych do objęcia przez pracowników w kapitale zakładowym spółki kapitałowej, wskazać kryteria których spełnienie warun- 56

5 kuje prawo do nabycia akcji/udziałów (np. staż pracy) oraz szczegółowe zasady podziału akcji pomiędzy uprawnionych pracowników. Dodatkowo zwrócić należy uwagę na fakt, że akt przekształcenia zawiera imiona i nazwiska członków organów spółki pierwszej kadencji, czyli m.in. Zgromadzenia Wspólników w spółce z o.o. oraz Walnego Zgromadzenia w spółce akcyjnej. Zgromadzenie Wspólników oraz Walne Zgromadzenie tworzą odpowiednio udziałowcy albo akcjonariusze, czyli w razie objęcia akcji/udziałów w spółce kapitałowej przez pracowników przekształcanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ci pracownicy muszą być wymienieni w ww. akcie. Zakończenie Jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy o działalności leczniczej [2] Forma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie odpowiada potrzebom zmienionej rzeczywistości prawnej, społecznej i gospodarczej. Forma spółki sprzyja zaś efektywnemu zarządzaniu, otwiera nowe możliwości uzyskiwania przychodów, racjonalizuje gospodarowanie. Nie wdając się w głębszą polemikę z tym stwierdzeniem, wskazać należy, iż przekształcanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe odmieni system ochrony zdrowia w Polsce. Zmiana będzie dotyczyła przede wszystkim podmiotów uprawnionych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej będą zastępowane przez podmioty lecznicze w formie spółek kapitałowych [4]. Jednocześnie liczba samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej będzie stopniowo ograniczana. Albowiem od dnia wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej nie mogą być tworzone samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, z wyjątkiem tych które powstały w wyniku połączenia (art. 204 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej). Zatem w wielu przypadkach przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową będzie nieuchronne. I pracownicy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ten proces będą musieli zaakceptować. Jednocześnie muszą mieć świadomość, że zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w dniu przekształcenia w spółkę kapitałową będzie tożsamy z zakresem świadczeń udzielanych przez przekształcony samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Dodatkowo na dzień przekształcenia będą pracownikami spółki kapitałowej oraz mogą być udziałowcami lub akcjonariuszami w tej spółce. Pracownicy spółki kapitałowej pamiętać muszą także o tym, że zarządzanie spółką kapitałową odbywa się na odmiennych zasadach niż określone dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W tej bowiem mierze mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych [6]. 3. Program wieloletni ustanowiony przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r. Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia. 4. Dercz M, Rek T. Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012: Borowicz K, Puzoń W, Ryba M. Ustawa o działalności leczniczej z komentarzem oraz wybranymi aktami wykonawczymi, Infor Warszawa 2012: Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.). 7. Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru kwestionariusza samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego do przekształcenia w spółkę kapitałową oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu przekształcenia (Dz. U. z 2012 r. poz. 26). 8. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). 9. Ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.). 10. Wyrok Sądu Najwyższego z 9 grudnia 1999 r. I PKN 432/99, OSNAPiUS 2001, Nr 9, poz Ustawa z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 października 2010 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. U. Nr 212, poz. 1387). Adres do korespondencji: Dr n. prawn. Anna Augustynowicz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowe Warszawa, ul. Kleczewska 61/63 tel Zaakceptowano do publikacji: Pismiennictwo 1. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). 2. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o działalności leczniczej Druk 3489, VI kadencja Sejmu RP. 57

Przekształcenia podmiotowe jednostek ochrony zdrowia

Przekształcenia podmiotowe jednostek ochrony zdrowia Przekształcenia podmiotowe jednostek ochrony zdrowia Joanna Nowak-Kubiak łączenie, likwidacja albo przekształcenie SP ZOZ w spółkę procesy prawne procesy decyzyjne w tym uwarunkowania do rozstrzygania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 112 poz. 981).

USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 112 poz. 981). USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 112 poz. 981). USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Gospodarka komunalna. Dz.U.2016.573 z dnia 2016.04.26 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 26 kwietnia 2016 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców

Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców Doświadczenia z realizacji Planu B Dariusz Poznański Departament Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Przekształcenia szpitali 1999-2011

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, zmiany: Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770; Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668; Dz. U. z 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o gospodarce komunalnej

Ustawa o gospodarce komunalnej Ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 43) Tekst jednolity z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz.U. Nr 45, poz. 236) Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne.....................................

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA. z dnia 2 lipca 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA. z dnia 2 lipca 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Motyczu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2016 r. Poz. 573 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU

SPRAWOZDANIE KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2888 SPRAWOZDANIE KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU o poselskim projekcie ustawy o przekształceniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (stan na 25.01.2005 r.)

Informacja na temat ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (stan na 25.01.2005 r.) Informacja na temat ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (stan na 25.01.2005 r.) Zobowiązania publicznoprawne m.in. z tytułu podatków wobec budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z

Bardziej szczegółowo

Ustawa o działalności leczniczej. Ministerstwo Zdrowia

Ustawa o działalności leczniczej. Ministerstwo Zdrowia Ustawa o działalności leczniczej Ministerstwo Zdrowia Celem ustawy jest uporządkowanie i ujednolicenie form prawnych, w jakich udzielane są świadczenia zdrowotne. Jeden akt prawny kompleksowo ureguluje

Bardziej szczegółowo

Kolejna rewolucja w służbie zdrowia

Kolejna rewolucja w służbie zdrowia Kraków, 27 czerwca 2011. Autor: Małgorzata Gach radca prawny i doradca podatkowy Partner w Kancelarii Gach Hulist Mizińska Wawer adwokaci i radcowie prawni sp.p. Kolejna rewolucja w służbie zdrowia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw Warszawa, dnia 12 kwietnia 2006 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw Uchwalona w dniu 23 marca b.r. ustawa stanowi rezultat prac Sejmu nad projektem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.2011.45.236 j.t. USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Strona 1 Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Diagnosta laboratoryjny w laboratorium formy prawne nawiązania współpracy

Diagnosta laboratoryjny w laboratorium formy prawne nawiązania współpracy diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2012 Volume 48 Number 4 467-471 Praca poglądowa Review Article Diagnosta laboratoryjny w laboratorium formy prawne nawiązania współpracy Laboratory

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2016 poz Ustawa o gospodarce komunalnej - Legeo Wersja:

Dz.U. z 2016 poz Ustawa o gospodarce komunalnej - Legeo Wersja: Strona 1 z 10 Dz.U. z 2016 poz. 573 - Ustawa o gospodarce komunalnej - Legeo Wersja: 26.04.2016 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. 1) Ustawa

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w projekcie ustawy o działalności leczniczej. Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich mw@zpp.pl

Samorząd terytorialny w projekcie ustawy o działalności leczniczej. Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich mw@zpp.pl Samorząd terytorialny w projekcie ustawy o działalności leczniczej Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich mw@zpp.pl Ogólna charakterystyka ustawy Intencje właściwe, ustawa potrzebna, wykonanie gorsze,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. Poz. 827 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Mariusz Piechota Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź.

Mariusz Piechota Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź. 490 Anestezjologia i Ratownictwo 2011; 5: 490-495 Wpłynęło/Submitted: 26.09.2011 Zaakceptowano/Accepted: 28.09.2011 Akademia Medycyny Anestezjologia i intensywna terapia w świetle ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym:

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 845116 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 17-18 Listopad Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 137/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. Statut Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Międzyleski Szpital

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym. Art. 1. (skreślony).

USTAWA z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym. Art. 1. (skreślony). Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym Art. 1. (skreślony). Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1994 r. Nr 98, poz. 473, z 1996

Bardziej szczegółowo

Statut Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Statut Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 155/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017 r. Statut Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Mazowieckie Centrum

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 lutego 2011 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 45 2978 Poz. 236 236 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jak ująć straty i zyski w przypadku takiego przekształcenia? Pytanie

Jak ująć straty i zyski w przypadku takiego przekształcenia? Pytanie Jak ująć straty i zyski w przypadku takiego przekształcenia? Pytanie Spółka jawna została przekształcona w spółkę z o.o. (kontynuuje jej działalność). Sporządzone sprawozdanie na dzień zamknięcia ksiąg

Bardziej szczegółowo

Zmiany postanowień zakładowych układów zbiorowych pracy i ich wpływ na treść umów o pracę.

Zmiany postanowień zakładowych układów zbiorowych pracy i ich wpływ na treść umów o pracę. Zmiany postanowień zakładowych układów zbiorowych pracy i ich wpływ na treść umów o pracę. Układ zbiorowy pracy jest porozumieniem zawieranym pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Stanowi źródło

Bardziej szczegółowo

Które straty mogą być rozliczone

Które straty mogą być rozliczone Które straty mogą być rozliczone W wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa dochodzi jedynie do zmiany organizacyjno-prawnej, a nowy podmiot kontynuuje byt

Bardziej szczegółowo

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Pile z dnia 14 czerwca 2012 r. STATUT SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Szpital Specjalistyczny w Pile

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/06/2011 Rady Nadzorczej Tele-Polska Holding S.A. z dnia 15 czerwca 2011 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/06/2011 Rady Nadzorczej Tele-Polska Holding S.A. z dnia 15 czerwca 2011 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/06/2011 Rady Nadzorczej Tele-Polska Holding S.A. z dnia 15 czerwca 2011 r. REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ TELE-POLSKA HOLDING S.A. 1.

Bardziej szczegółowo

Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Rozdział 1. Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 124/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r. Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Wojewódzki Szpital Zespolony

Bardziej szczegółowo

Spółki podmiotów leczniczych na tle innych spółek prawa handlowego

Spółki podmiotów leczniczych na tle innych spółek prawa handlowego Spółki podmiotów leczniczych na tle innych spółek prawa handlowego Ewa Kowalska I Działalność lecznicza jako działalność regulowana Co to jest działalność regulowana? Działalność regulowana to działalność

Bardziej szczegółowo

Zachowane zostaną jedynie zakłady budżetowe powołane przez jednostki samorządu terytorialnego i to wyłącznie w określonych dziedzinach zadań własnych.

Zachowane zostaną jedynie zakłady budżetowe powołane przez jednostki samorządu terytorialnego i to wyłącznie w określonych dziedzinach zadań własnych. Zachowane zostaną jedynie zakłady budżetowe powołane przez jednostki samorządu terytorialnego i to wyłącznie w określonych dziedzinach zadań własnych. Wszystkie państwowe zakłady budżetowe oraz niektóre

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2012 r. Pozycja 26. Rozporządzenie. z dnia 22 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 10 stycznia 2012 r. Pozycja 26. Rozporządzenie. z dnia 22 grudnia 2011 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 stycznia 2012 r. Pozycja 26 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru kwestionariusza samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r.

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie zmian statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

9) szpital - zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne;

9) szpital - zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne; Zestawienie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 960) do ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Anna Matura. odmawia podjęcia uchwały. Uzasadnienie

POSTANOWIENIE. Protokolant Anna Matura. odmawia podjęcia uchwały. Uzasadnienie Sygn. akt III PZP 3/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 lipca 2013 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda SSN Krzysztof Staryk Protokolant Anna Matura

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym. (1) (Dz. U. z dnia 16 września 1994 r.

USTAWA. z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym. (1) (Dz. U. z dnia 16 września 1994 r. Dz.U.94.98.473 1997-01-07 zm. Dz.U.1996.152.724 art. 1 1997-10-22 zm. Dz.U.1997.121.770 art. 74 2002-01-01 zm. Dz.U.2001.76.810 art. 19 2002-10-01 zm. Dz.U.2001.76.810 art. 19 2004-05-01 zm. Dz.U.2004.42.386

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna Przekształcenia w obrębie jednego pracodawcy. Niewielki wpływ na zbiorowe prawo pracy Istotniejszy wpływ na indywidualny stosunek pracy

Wewnętrzna Przekształcenia w obrębie jednego pracodawcy. Niewielki wpływ na zbiorowe prawo pracy Istotniejszy wpływ na indywidualny stosunek pracy Podmiotowa (zewnętrzna) Przekształcenia podmiotowe wpływające co do zasady na zmianę pracodawcy Zasadniczy wpływ na zbiorowe stosunki pracy Niewielki wpływ na indywidualny stosunek pracy Wewnętrzna Przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy Rozdział I Przepisy ogólne Art. 22. 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej (druk nr 995).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej (druk nr 995). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1132 SPRAWOZDANIE KOMISJI: KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU ORAZ SKARBU PAŃSTWA o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej (druk

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVII/149/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2012r.

Uchwała nr XVII/149/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2012r. Uchwała nr XVII/149/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja Ustawa o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne z r.

Informacja Ustawa o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne z r. Informacja Ustawa o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne z 7.04.2017 r. Katowice 18.04.2017 Ustawę przyjęto w Sejmie RP w dniu 7.04.2017 r. w kształcie zaproponowanym przez grupę posłów z Komisji Deregulacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W n i o s e k

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W n i o s e k Warszawa, dnia lipca 2008 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej W n i o s e k Na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odmawiam podpisania ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

R a d a Z w i ą z k ó w Z a w o d o w y c h P o l s k i e j G r u p y E n e r g e t y c z n e j

R a d a Z w i ą z k ó w Z a w o d o w y c h P o l s k i e j G r u p y E n e r g e t y c z n e j Zamość, 06.01.2010 r. PGE S.A. PGE Obrót S.A. PGE Dystrybucja S.A. Komisja Trójstronna ds. Branży Elektroenergetycznej Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków Szanowni Państwo! Odnosząc się do pisma

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE "ECOINVEST - KORPORACJA KAPITAŁOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ EXPOLCO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ECOINVEST - KORPORACJA KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ EXPOLCO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE "ECOINVEST - KORPORACJA KAPITAŁOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ EXPOLCO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1 Niniejszy plan połączenia przez przejęcie ( Plan Połączenia

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W WOLICY

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W WOLICY UCHWAŁA NR XXVIII/527/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA Tekst jednolity stan na dzień 15.06.2012r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki akcyjnej

Rejestracja spółki akcyjnej PORADY PRAWNE BUSINESS CENTRE CLUB Rejestracja spółki akcyjnej Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej składa się z kilku etapów. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że do powstania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15 Wykaz skrotów.......................................................... 11 Wstęp.................................................................... 13 I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające.........

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe a efektywność gospodarowania zasobami opieki zdrowotnej

Przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe a efektywność gospodarowania zasobami opieki zdrowotnej ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 757 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 58 (2013) s. 57 67 Przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia z sprawie przekształcenia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Ostrołęce w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. f

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego RADA GMINY JELEŚNIA UCHWAŁA Nr VII/38/2015 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni w celu jego przekształcenia w spółkę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. Opinia do ustawy o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury (druk nr

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne, nazwa, siedziba 1 1. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2009. Rady Ministrów. z dnia 2009 r.

Uchwała Nr /2009. Rady Ministrów. z dnia 2009 r. Uchwała Nr /2009 Rady Ministrów z dnia 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia Na

Bardziej szczegółowo

Statut Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Rozdział I Przepisy ogólne

Statut Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 12/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017 r. Statut Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Rozdział I Przepisy ogólne 1. 1. Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/92/2012 RADY GMINY CHYNÓW. z dnia 20 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIII/92/2012 RADY GMINY CHYNÓW. z dnia 20 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIII/92/2012 RADY GMINY CHYNÓW z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chynowie. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym:

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 344016 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 19-20 Maj Warszawa, Centrum

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia

Rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia Połączenia spółek powiązanych stanowią specyficzny obszar rachunkowości, w którym regulacje prawa bilansowego są nieco odmienne od przepisów dotyczących zasad rozliczania połączeń niezależnych podmiotów.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 23 września 2004 r. I PK 657/03

Wyrok z dnia 23 września 2004 r. I PK 657/03 Wyrok z dnia 23 września 2004 r. I PK 657/03 Spadkobiercom pracownika Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., zmarłego przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 2099 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo

Przekształcanie SPZOZ i innych podmiotów leczniczych Szanse i zagrożenia dla spółek powstałych w wyniku przekształcenia SPZOZ

Przekształcanie SPZOZ i innych podmiotów leczniczych Szanse i zagrożenia dla spółek powstałych w wyniku przekształcenia SPZOZ Przekształcanie SPZOZ i innych podmiotów leczniczych Szanse i zagrożenia dla spółek powstałych w wyniku przekształcenia SPZOZ Grzegorz Mączyński, Adwokat Piotr Pawłowski, Adwokat Domański Zakrzewski Palinka

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu PGNiG SA

Zmiana statutu PGNiG SA Warszawa, 24 listopada 2016 roku Zmiana statutu PGNiG SA Raport bieżący nr 110/2016 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) informuje, iż obradujące w dniu 24 listopada

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu korespondencyjnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Alumast S.A. z dnia 15 kwietnia 2013 r. w stosunku do Uchwały nr 3/ 2013 1 w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 26 poz. 306 USTAWA. z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

Dz.U. 2000 Nr 26 poz. 306 USTAWA. z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi Kancelaria Sejmu s. 1/10 Dz.U. 2000 Nr 26 poz. 306 USTAWA z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 254, 1645,

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek.

Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek. Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek. Przepisy ustawy o rachunkowości - podobnie jak ich wzorzec, tj. IV Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 92715 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 14-29 Maj Warszawa, Centrum

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 71612 Temat: AKADEMIA FUZJI I PRZEJĘĆ: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L/683/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 26 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L/683/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz. 2065 UCHWAŁA NR L/683/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu

Bardziej szczegółowo

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik do uchwały Nr XXV/247/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

W 2008 roku Zarząd odbył łącznie 46 posiedzeń, na których podjął 154 uchwały.

W 2008 roku Zarząd odbył łącznie 46 posiedzeń, na których podjął 154 uchwały. Zarząd reprezentuje spółkę wobec osób trzecich oraz prowadzi wszelkie sprawy korporacyjne Grupy LOTOS. Nie dotyczy to spraw, które są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady, a także tych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Czy w celu tego przedłużenia będzie potrzebny aneks czy też należy zawrzeć nową umowę?

Czy w celu tego przedłużenia będzie potrzebny aneks czy też należy zawrzeć nową umowę? Czy w celu tego przedłużenia będzie potrzebny aneks czy też należy zawrzeć nową umowę? Podatkowa grupa kapitałowa jako podatnik Podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - REMBERTÓW. Warszawa, 2011 r.

STATUT SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - REMBERTÓW. Warszawa, 2011 r. STATUT SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - REMBERTÓW Warszawa, 2011 r. 1 1. 1.Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Rembertów zwany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia Druk Nr 27/2012 Projekt z dnia 02.02.2012 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Prezydenta Miasta Łodzi akcji lub udziałów Miasta Łodzi

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie a ustanowienie prawa do działki w ROD. 1. Wstęp

Przeniesienie a ustanowienie prawa do działki w ROD. 1. Wstęp Przeniesienie a ustanowienie prawa do działki w ROD 1. Wstęp Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. (dalej: Ustawa ) wprowadziła nowe zasady nabywania prawa do działek rodzinnych

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI w sp. z o.o.

PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI w sp. z o.o. PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI w sp. z o.o. Czy warto przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o. i jakie są tego konsekwencje? Adam Szurpicki - radca prawny PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI W SP.

Bardziej szczegółowo

AUDYT OCENIAJĄCY MOŻLIWOŚĆ PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

AUDYT OCENIAJĄCY MOŻLIWOŚĆ PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO AUDYT OCENIAJĄCY MOŻLIWOŚĆ PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO 1 Podstawa opracowania Dokumenty finansowe, prawne i organizacyjne przekazane w dniu 08.04.2011r. Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 17 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 17 listopada 2010 r. 1512 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ TOP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE uzgodniony w Zabierzowie w dniu

Bardziej szczegółowo

Program reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na obszarze powiatu lipnowskiego

Program reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na obszarze powiatu lipnowskiego Załącznik do Uchwały Nr XXXV/236/2009 Rady Powiatu z dnia 25 września 2009 r. Program reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na obszarze powiatu lipnowskiego Z dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE. sporządzony w dniu 30 października 2017 r. przez zarządy Spółek

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE. sporządzony w dniu 30 października 2017 r. przez zarządy Spółek Łomianki, dnia 30 października 2017 r. PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE sporządzony w dniu 30 października 2017 r. przez zarządy Spółek 1. MDG Invest - Łąkowa sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XXI Wstęp... 1 Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Rozdział I. Autonomia woli stron i swoboda umów w polskim prawie cywilnym... 13

Bardziej szczegółowo