Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 690 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005 Katedra Prawa Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną 1. Uwagi wstępne Definiując ogólnie pojęcie przekształcenia przedsiębiorcy można stwierdzić, że przekształcenie jest procesem, który zostaje wszczęty uchwałą o przekształceniu, a kończy się z chwilą wpisu przekształconego podmiotu do rejestru. Pojęcie przekształcenia przedsiębiorcy w doktrynie prawa handlowego stosuje się w wielu znaczeniach 2. Rozróżnia się przekształcenie w znaczeniu prawnym i w znaczeniu gospodarczym. O tym, jaki rodzaj przekształcenia występuje w danym przypadku, decyduje istnienie lub brak określonej procedury przekształcenia. W sytuacji gdy przepisy prawa określają procedurę, jest to przekształcenie w znaczeniu prawnym, a w sytuacji braku procedury przekształcenie w znaczeniu gospodarczym. Natomiast niezależnie od znaczenia przekształcenia końcowy Zob. L. Jaworski, Przekształcenia spółek kapitałowych, Prawo Spółek 1998, nr 3, s Zob. L. Jaworski, Przekształcanie spółek kapitałowych, Prawo Spółek 1997, nr 7/8, s. 19 i nast.; R. Pabis, Przekształcanie spółek handlowych w świetle nowej regulacji cz. I, Prawo Spółek 2002, nr 6, s. 2 i nast. Zgodnie z poglądem wyrażonym w literaturze (zob. R. Pabis, Przekształcanie cz. I, przyp. 2, s. 2; oraz L. Jaworski, Przekształcanie, s. 19, przyp. 2) przekształcenie w znaczeniu prawnym to taka sytuacja, w której prowadzone przez podmiot przedsiębiorstwo nie ulega zmianie ani w zakresie przedmiotu, ani sposobu prowadzenia działalności, jak również nie ulega zmianie większość osób uczestniczących w danym podmiocie, a zmianie ulega forma organizacyjna podmiotu. Natomiast przekształcenie w znaczeniu gospodarczym polega na założeniu nowego podmiotu i zbyciu na jego rzecz przedsiębiorstwa z jednoczesnym rozwiązaniem podmiotu, który to zbyte przedsiębiorstwo prowadził.

2 18 wynik zawsze jest ten sam przekształcenie prowadzi do zmiany formy prawnej prowadzenia działalności. Przyjmując, że z przekształceniem prawnym mamy do czynienia wówczas, gdy odbywa się ono według określonej procedury, można wnioskować, iż istnieje zamknięta lista możliwości dokonywania przekształcenia, to znaczy że nie jest możliwe dokonanie przekształcenia w znaczeniu prawnym, jeżeli przepisy prawa nie regulują tej kwestii. Podstawą przekształcenia spółek w prawie polskim są przepisy Kodeksu spółek handlowych 4 tytuł IV, dział III, a więc jest to przekształcenie w znaczeniu prawnym. Stąd też przekształcenie spółki w inną spółkę to sytuacja, w której dochodzi jedynie do zmiany formy ustrojowej spółki, natomiast bez zmian pozostaje przedmiot i sposób prowadzenia jej działalności, a także bez większych zmian pozostaje liczba wspólników. Przekształcenie spółki w inną spółkę następuje bez konieczności rozwiązania dotychczas funkcjonującej spółki i stworzenia w jej miejsce nowej (a tak dzieje się przy przekształceniu w znaczeniu gospodarczym), bowiem zarówno przed przekształceniem, jak i po zakończeniu tego procesu pozostaje ten sam podmiot, ale z innym ustrojem 5. Na taki skutek wskazuje art k.s.h. rozróżniając pojęcie spółki przekształcanej i spółki przekształconej, do oznaczenia tej samej spółki. Dlatego w doktrynie przyjęło się stanowisko, że przekształcenia spółek zachodzą zgodnie z zasadą kontynuacji (ciągłości, zachowania tożsamości przez podmiot), a nie sukcesji uniwersalnej (gdzie występują dwa różne podmioty) 6. Kodeks spółek handlowych wprowadził możliwość przekształcenia spółki handlowej w każdą inną spółkę handlową, a także przekształcenia spółki cywilnej w każdy rodzaj spółki handlowej 7. Jest to istotna różnica w porównaniu z obowiązującym do 31 grudnia 2000 r. Kodeksem handlowym 8, który dopuszczał przekształcenie spółek w bardzo wąskim zakresie. Zgodnie z treścią art k.s.h. spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Analizując treść przepisu można stwier- 4 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (skrót k.s.h.), Dz.U. nr 94, poz. 1037, ze zm. 5 Zob. A. Szumański, Przekształcanie spółek [w:] W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998, s. 881, i nast. 6 Zob. A. Szumański, op. cit., s. 882, przyp. 5; R. Pabis, Przekształcanie cz. I, s. 3 i nast., przyp Nie dopuszcza się możliwości przekształcenia spółek handlowych w spółkę cywilną. 8 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r., Kodeks handlowy, Dz.U. nr 57, poz. 502, ze zm.

3 Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę 19 dzić, że obecnie dopuszcza się każdą możliwą kombinację w zakresie przekształcania spółek, a więc może dochodzić do przekształcenia nie tylko pomiędzy spółkami tego samego rodzaju: między osobowymi lub kapitałowymi, ale możliwe jest przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową i odwrotnie. Nie oznacza to jednak, że nie ma żadnych ograniczeń w procesie przekształcania spółek. Zgodnie z art k.s.h. nie może być przekształcona spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości. Z powyższego przepisu wynika, że możliwe jest przekształcenie spółki w likwidacji, o ile spółka nie rozpoczęła jeszcze podziału majątku 9. Przepisy dotyczące przekształcania spółek handlowych zawarte w Kodeksie spółek handlowych nie są łatwe w stosowaniu, gdyż najpierw należy prześledzić wymagania ogólne, aby następnie na podstawie rozwiązań szczegółowych ustalić, co z części ogólnej nie dotyczy konkretnego przekształcenia 10, bowiem zgodnie z art. 555 k.s.h. do przekształcenia spółki stosuje się odpowiednio przepisy o powstaniu spółki, jeżeli innej regulacji nie zawierają przepisy tytułu IV działu III Kodeksu spółek handlowych. Przekształcenie będące podstawą niniejszego opracowania to przekształcenie spółki komandytowej (spółki przekształcanej) w spółkę komandytowo-akcyjną (spółkę przekształconą), a więc spółki osobowej w inną spółkę osobową. Wydaje się, że takie przekształcenie może wynikać z potrzeby pozyskania nowych wspólników, a w związku z tym ich udziałów. W takiej sytuacji będzie zachodziła konieczność wytworzenia pewnego dystansu pomiędzy uprawnieniami wspólnika jako właściciela a jego bezpośrednim wpływem na zarządzenie spółką. Zwiększenie liczby wspólników osłabia więź osobową pomiędzy nimi, co powoduje, iż potrzebny staje się formalizm spółki osobowej o elementach kapitałowych. Do przekształcenia spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną będą miały zastosowanie przepisy ogólne dotyczące przekształcania spółek handlowych (art k.s.h.) oraz przepisy dotyczące przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową (art k.s.h., choć w zakresie omawianego przekształcenia będzie to tylko art. 581 i 584 k.s.h.). 9 Jest to więc stan, kiedy wszelkie roszczenia wierzycieli zostały albo zaspokojone, albo w inny sposób zabezpieczone, a spółka nie przystąpiła jeszcze do podziału majątku pomiędzy wspólników. 10 Dlatego też wydaje się, że byłoby łatwiej, gdyby każde przekształcenie zostało uregulowane osobno, a część ogólna ograniczona tylko do przepisów, które wprost mogłyby być stosowane przy każdym typie przekształcenia, nawet jeżeli wiązałoby się to z koniecznością powtórzenia treści przepisów. Por. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Łączenie, podział i przekształcenia spółek, Przegląd Prawa Handlowego 2001, nr 11, s. 24.

4 20 2. Procedura przekształcenia 2.1. Uwagi ogólne Przekształcenie spółki nie jest czynnością jednorazową, lecz procesem rozciągniętym w czasie, składającym się z następujących po sobie (określonych procedurą) czynności. Zgodnie z art. 556 k.s.h. do przekształcenia spółki wymaga się: 1) sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta, 2) powzięcia uchwały o przekształceniu spółki, 3) powołania członków organów spółki przekształconej albo określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją 11, 4) zawarcia umowy albo podpisania statutu spółki przekształconej 12, 5) dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej. Z powyższego przepisu wynika, że w procesie przekształcania spółek handlowych można wyróżnić trzy fazy: fazę czynności przygotowawczych (fazę menedżerską), fazę właścicielską i fazę rejestracji (fazę autoryzacji przez państwo) Faza czynności przygotowawczych Plan przekształcenia. W przepisach Kodeksu spółek handlowych nie są uregulowane wszystkie czynności, jakie podejmuje się w celu zrealizowania przekształcenia. Kodeks nie reguluje kwestii, kto może inicjować proces przekształcenia. W wypadku spółki komandytowej to wspólnicy mogą być zainteresowani przekształceniem i podjąć na zebraniu wspólników uchwałę o przygotowaniu przekształcenia. Podstawowym elementem tej fazy omawianego przekształcenia jest sporządzenie planu przekształcenia przez komplementariuszy, gdyż generalnie tylko oni prowadzą sprawy spółki komandytowej. Zasadą jest, że komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki i nie można nałożyć na niego takiego obowiązku wbrew jego woli. Jeżeli jednak komandytariusz zostanie uprawniony do prowadzenia spraw, to wydaje się, że art. 582 k.s.h. 14 powinien 11 W wypadku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną chodzi o ustalenie, którzy wspólnicy będą komplementariuszami, a którzy akcjonariuszami. 12 W zakresie omawianego przekształcenia chodzi o podpisanie statutu. 13 Zob. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych objaśnienia, Zakamycze, Kraków 2002, s ; A. Szumański, op. cit., s. 891, przyp. 5; A. Witosz, Przekształcenia spółek w Kodeksie spółek handlowych, Bydgoszcz Katowice 2001, s. 24 i nast. 14 Art. 582 k.s.h.: w przypadku przekształcenia spółki jawnej albo spółki partnerskiej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki, nie stosuje się przepisów art k.s.h. Nie

5 Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę 21 objąć także spółkę komandytową 15. Plan przekształcenia pod rygorem nieważności powinien mieć formę pisemną 16 (art k.s.h.) i zgodnie z treścią art składać się co najmniej z dwóch elementów: 1) ustalenia wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień (dzień bilansowy dla sprawozdania finansowego służącego za podstawę ustalenia wartości) w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia ustalenie wysokości aktywów netto; 2) określenia wartości udziałów (w spółce komandytowej) ustalenie wartości bilansowej udziałów, co następuje na podstawie osobnego sprawozdania finansowego, które ma być sporządzone w trybie przepisanym dla sporządzania rocznych sprawozdań finansowych (art pkt 4 k.s.h. oraz art. 5 ust. 2 uor 17 ). Sprawozdanie powinno zostać sporządzone na wybrany przez komplementariuszy dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi okazanie planu przekształcenia wspólnikom. Tak krótki odstęp czasu (jeden miesiąc) pomiędzy dniem bilansowym a dniem odbycia zgromadzenia wspólników ma gwarantować aktualną bilansową wartość udziałów. Ustalając wartość bilansową udziałów nie można się oprzeć na sprawozdaniu za poprzedni rok obrotowy, chyba że bilans roczny został sporządzony niedawno, tj. w okresie pomiędzy dniem bilansowym a dniem zgromadzenia 18. Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z art pkt 4 k.s.h. nie jest sprawozdaniem, które ma być sporządzone na dzień poprzedzający zmianę typu spółki. Komplementariusze powinni dokonać zamknięcia bilansowego na dzień bilansowy przekształcenia i sporządzić oddzielne sprawozdanie finansowe celem ustalenia wartości bilansowej udziałów oraz aktywów netto przed dniem podjęcia uchwały (art. 12 ust. 2 pkt 7 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 10 uor w zw. z art. 558 k.s.h.), a ponadto na dzień poprzedzający wpis przekształcenia do rejestru komplementariusze dokonają następnego zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzą kolejne sprawozdanie finansowe (art. 12 ust. 2 pkt 3 uor). Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z art pkt 4 k.s.h. służy wyłącznie określeniu wartości udziałów oraz aktywów netto spółki i nie podlega dotyczy to obowiązku przygotowania dokumentów wymienionych w art pkt 1 i 2 k.s.h. 15 Por. A. Kidyba, op. cit., przyp. 13, s Choć wydaje się, że jeżeli wszyscy wspólnicy prowadzą sprawy spółki komandytowej, to planu przekształcenia nie trzeba sporządzać, ale należy przygotować projekt uchwały i statutu spółki komandytowo-akcyjnej. 17 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (skrót uor), Dz.U. nr 121, poz. 591, ze zm. 18 Niezależnie od postanowień Kodeksu spółek handlowych, ustawa o rachunkowości wymaga sporządzenia osobnego sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający wpis przekształcenia do rejestru (art. 12 ust. 2 uor).

6 22 zwykłemu zatwierdzeniu, gdyż to zostaje ono zweryfikowane w procesie przekształcenia spółki (w sytuacji gdy zebranie wspólników uchwali przekształcenie, zaaprobuje ono tym samym to sprawozdanie). Załączniki do planu przekształcenia. Na podstawie art k.s.h. do planu przekształcenia spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną należy obligatoryjnie dołączyć: 1) projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki komandytowej, 2) projekt umowy albo statutu spółki komandytowo-akcyjnej, 3) wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki komandytowej, 4) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, o którym mowa w art pkt 1 k.s.h., przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym składzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe 19. Projekt uchwały o przekształceniu spółki komandytowej powinien w zakresie wymogów minimalnych odpowiadać art. 563 k.s.h., który określa wymogi minimalne dla uchwały o przekształceniu. Uwzględniając ten przepis projekt uchwały o przekształceniu spółki komandytowej w komandytowo-akcyjną powinien zawierać co najmniej: 1) typ spółki, a więc oznaczenie, że nastąpi przekształcenie w spółkę komandytowo-akcyjną, 2) wartość nominalną udziałów, 3) wysokość kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników, którzy nie wyrazili chęci uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej, przy czym kwota ta nie może przekraczać 10% wartości bilansowej majątku spółki, 4) zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce komandytowo-akcyjnej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane, 5) nazwiska i imiona komplementariuszy, czyli osób, które mają prawo reprezentować i prowadzić sprawy spółki w spółce komandytowo-akcyjnej, 6) zgodę na brzmienie statutu spółki komandytowo-akcyjnej. Projekt uchwały o przekształceniu spółki komandytowej w komandytowo- -akcyjną nie musi być tożsamy z ostatecznym brzmieniem uchwały, która zostanie poddana pod głosowanie na zebraniu wspólników. Projekt statutu spółki komandytowo-akcyjnej musi być sporządzony na podstawie art. 130 k.s.h., który określa elementy podstawowe dla statutu tej spółki, czyli: 1) firmę i siedzibę spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, 19 Zob. uwagi na temat tego sprawozdania zamieszczone powyżej.

7 Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę 23 4) oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość, 5) wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela, 6) liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów, 7) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń, 8) organizację walnego zgromadzenia, a także rady nadzorczej, jeżeli ustawa 20 lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej. Badanie planu przekształcenia. Zgodnie z art k.s.h. plan przekształcenia należy poddać badaniu biegłego rewidenta 21 w zakresie rzetelności 22 i poprawności 23. Wyznaczenie biegłego rewidenta 24 do zbadania wyceny aktywów i pasywów spółki komandytowej powinno nastąpić w sposób wynikający z dalszych paragrafów art. 559 k.s.h. Z Kodeksu spółek handlowych (art ) wynika, że biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia wyznacza sąd rejestrowy, gdy spółka komandytowa (przekształcana) złoży w tej kwestii stosowny wniosek. Analiza treści art k.s.h. pozwala stwierdzić, że wydaje się możliwe, aby spółka komandytowa składając wniosek do sądu rejestrowego 25 o wyznaczenie biegłego rewidenta wskazała jednocześnie osobę rewidenta. W przypadkach, które sąd rejestrowy uzna za uzasadnione, może wyznaczyć dwóch albo większą liczbę biegłych Zgodnie z art k.s.h. w spółce komandytowo-akcyjnej, której liczba akcjonariuszy przekracza dwadzieścia pięć osób, ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe. 21 Biegły rewident to podmiot, o którym mowa w przepisach Ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, Dz.U. nr 121, poz. 592, ze zm. Katalog podmiotów, które mogą zostać biegłymi rewidentami, określa art. 10 tej ustawy. 22 Zgodnie z art. 24 ust. 2 uor, księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. 23 Z kolei poprawny jest plan przekształcenia, w którym wycena majątku spółki została dokonana zgodnie z art. 28 i nast. uor. 24 Inaczej jest w sytuacji łączenia i podziału spółek, bowiem w tych wypadkach właściwe przepisy art k.s.h. (w zakresie połączenia) i art k.s.h. (w zakresie podziału) nakazują poddanie planu weryfikacji przez biegłego, ale nie nakazują, że ma to być biegły rewident. 25 Ma to być sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę spółki komandytowej art zd. 1 k.s.h. 26 Na temat wyznaczenia biegłego rewidenta w procesie przekształcenia spółek zob. L. Miroszewski, Wyznaczenie biegłego rewidenta w procesie przekształcenia spółki, Przegląd Prawa Handlowego 2002, nr 8, s. 31; A. Witosz, op. cit., s. 33 i 34, przyp. 13.

8 24 Biegły (ewentualnie biegli, jeżeli zostali powołani dodatkowo) dokonuje badania planu przekształcenia opierając się na kryteriach rzetelności i prawidłowości. Opinia biegłego powinna być szczegółowa, sporządzona na piśmie i w terminie (nie dłuższym niż dwa miesiące) wyznaczonym przez sąd rejestrowy (art k.s.h.). Biegły dokonuje badania planu przekształcenia, czyli zgodnie z treścią art k.s.h. bada dwa sprawozdania: sprawozdanie finansowe służące za podstawę ustalenia wysokości aktywów netto oraz sprawozdanie ustalające wartość bilansową udziałów. Plan przekształcenia zgodnie z art k.s.h. posiada jeszcze załączniki, jednak nie stanowią one jego integralnej części, chociaż niektóre z nich mają bezpośredni związek ze sprawozdaniami składającymi się na bilans przekształcenia, jak choćby te wymienione w art pkt 3 k.s.h. (wycena składników majątku spółki komandytowej, tj. spółki przekształcanej) i art pkt 4 k.s.h. (sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia). Wydaje się więc, że również te załączniki powinny podlegać badaniu przez biegłego rewidenta 27. Biegły za sporządzenie opinii otrzymuje wynagrodzenie określone przez sąd rejestrowy (art k.s.h.). Zgodnie z art k.s.h. opinia sporządzona przez biegłego rewidenta wraz z planem przekształcenia przekazywana jest sądowi rejestrowemu oraz spółce komandytowej, czyli spółce przekształcanej Faza właścicielska Zawiadomienie o zamiarze przekształcenia. Pierwszą czynnością fazy właścicielskiej jest zawiadomienie wspólników spółki komandytowej o zamiarze przekształcenia tej spółki w spółkę komandytowo-akcyjną. Spółka komandytowa (spółka przekształcana) zawiadamia wspólników o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu w spółkę komandytowo-akcyjną dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie i nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia tej uchwały, czyniąc to w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników (por. art k.s.h.), a więc zgodnie z zasadami przyjętymi w umowie spółki komandytowej albo zgodnie z panującymi w niej zwyczajami. Oprócz zamiaru powzięcia proponowanej uchwały, w zawiadomieniu zgodnie z art k.s.h. należy: podać istotne elementy planu przekształcenia oraz opinii biegłego rewidenta, 27 Por. A. Kidyba, op. cit., s. 893, przyp. 13; A. Witosz, op. cit., s. 34, przyp. 13.

9 Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę 25 określić miejsce 28 i termin (nie krótszy niż dwa tygodnie przed planowanym dniem powzięcia uchwały o przekształceniu), w którym wspólnicy spółki komandytowej mogą się zapoznać z pełną treścią planu i załączników, a także z opinią biegłego rewidenta, o ile zawiadomienie nie jest ogłaszane, należy dołączyć projekt umowy lub statutu przekształconej spółki komandytowo-akcyjnej. Kodeks spółek handlowych nie nakazuje ogłaszać planu przekształcenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 29. Przeglądanie dokumentów przekształceniowych. Wspólnicy spółki komandytowej mają prawo przeglądać w lokalu spółki plan przekształcenia wraz z załącznikami oraz opinię biegłego rewidenta, jak również żądać wydania im bezpłatnie odpisów tych dokumentów (art k.s.h.) 30. Takie prawo mają jedynie osoby będące aktualnie wspólnikami spółki komandytowej. Fakt bycia wspólnikiem można łatwo stwierdzić, gdyż wspólnik jest zawsze imiennie wymieniony w umowie spółki komandytowej. Uchwała o przekształceniu. Zasady podejmowania uchwały o przekształceniu spółki zostały zawarte w art. 562 k.s.h. 31 Przekształcenie spółki komandytowej w komandytowo-akcyjną wymaga jednomyślności wszystkich wspólników, a więc komplementariuszy i komandytariuszy, gdyż przekształcenie spółki jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Istnieje jednak możliwość wyłączenia komandytariusza z procesu wyrażania zgody na przekształcenie. Zgodnie z art k.s.h 32 umowa spółki może pozbawić komandytariusza prawa do wyrażania zgody na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłych czynności spółki. Uchwała o przekształceniu spółki komandytowej w komandytowo-akcyjną powinna w zakresie wymogów minimalnych odpowiadać art. 563 k.s.h., który określa ogólne wymogi dla uchwały o przekształceniu. Stosując odpowiednio 28 Zwykle będzie to miejsce siedziby spółki, bowiem w tym względzie należy odwołać się do art k.s.h., który mówi, że: wspólnicy mają prawo przeglądać w lokalu spółki dokumenty, o których mowa w art. 558 i art ( ). 29 Inaczej jest w przypadku planu połączenia (art k.s.h.) i planu podziału (art k.s.h.), które winny być ogłoszone. 30 Wydaje się, że wymogowi bezpłatności uczyni zadość wydanie kserokopii tych dokumentów. 31 Przepis ten dotyczy każdej uchwały o przekształceniu spółki i zgodnie z jego treścią stosuje się go do każdego przekształcenia, ale w sposób określony przez wymienione przepisy. W wypadku przekształcenia spółki komandytowej w komandytowo-akcyjną należy stosować art. 581 k.s.h. 32 Art k.s.h.: w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda komandytariusza, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

10 26 do omawianego przekształcenia art. 563 k.s.h., uchwała o przekształceniu spółki komandytowej w komandytowo-akcyjną powinna zawierać co najmniej: 1) fakt, że spółka została przekształcona w spółkę komandytowo-akcyjną, 2) wartość nominalną akcji, 3) wysokość kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników spółki komandytowej, którzy nie zdecydowali się na uczestnictwo w spółce komandytowo- -akcyjnej, przy czym kwota ta nie może przekraczać 10% wartości bilansowej majątku spółki, 4) zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce komandytowo-akcyjnej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane, 5) nazwiska i imiona lub firmę (nazwa) komplementariuszy, czyli podmiotów, które mają prawo reprezentować i prowadzić sprawy w spółce komandytowo- -akcyjnej, 6) zgodę na brzmienie statutu spółki komandytowo-akcyjnej. Uchwała o przekształceniu spółki komandytowej w komandytowo-akcyjną powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza (art k.s.h.). Prawo wyjścia ze spółki. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych powzięcie uchwały o przekształceniu spółki nie jest tożsame ze złożeniem oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej 33. Stąd wspólnik, który na zebraniu wspólników spółki komandytowej głosował za jej przekształceniem w spółkę komandytowo-akcyjną, wcale nie musi stać się wspólnikiem przekształconej spółki. Dlatego w myśl art k.s.h. wspólnik spółki komandytowej, który chce zostać akcjonariuszem 34 spółki komandytowo-akcyjnej, powinien złożyć oświadczenie o uczestnictwie w tej spółce. Zgodnie z treścią powyższego przepisu spółka komandytowa wzywa 35 wspólników, w sposób określony w umowie lub zwyczajowo przyjęty, do złożenia, w terminie miesiąca od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu spółki, oświadczeń o uczestnictwie w spółce komandytowo-akcyjnej. Osobnych oświadczeń nie muszą składać wspólnicy, którzy złożyli oświadczenia o przystąpieniu do przekształcanej spółki w dniu powzięcia uchwały (art zd. 2 k.s.h.). Oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (art k.s.h.). 33 Nie istnieje automatyzm przystąpienia do spółki. 34 Co do zostania komplementariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej, stosowne oświadczenia musi już zawierać uchwała o przekształceniu, stąd osoby będące komplementariuszami składają oświadczenia o przystąpieniu wcześniej niż wspólnicy, którzy będą akcjonariuszami. 35 W wezwaniu, obok danych dotyczących miejsca i terminu składania oświadczeń, należy poinformować wspólnika, że ma on wyraźnie oświadczyć, czy chce uczestniczyć w spółce komandytowo-akcyjnej ze wszystkimi skutkami, jakie wiążą się z przekształceniem tej spółki w spółkę komandytowo-akcyjną.

11 Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę 27 Niedotrzymanie obowiązku wezwania stanowi naruszenie przepisów o przekształceniu i uprawnia sąd rejestrowy do odmowy rejestracji przekształcenia, gdyż dokonanie rejestracji uniemożliwiłoby wspólnikowi spółki komandytowej złożenie powyższego oświadczenia. Roszczenia wspólnika wychodzącego ze spółki. Wspólnikowi spółki komandytowej, który nie złożył oświadczenia o uczestnictwie w spółce komandytowo- -akcyjnej, przysługuje roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości jego udziałów w spółce ustalonej na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia. Roszczenie to przedawnia się po upływie dwóch lat, licząc od dnia przekształcenia (art k.s.h.). W sytuacji gdy wspólnik, który nie przystępuje do spółki komandytowo- -akcyjnej, ma zastrzeżenia do rzetelności wyceny udziałów przyjętej w planie przekształcenia, może zgłosić najpóźniej w dniu powzięcia uchwały żądanie ponownej wyceny wartości bilansowej jego udziałów (art k.s.h.). Jeżeli spółka komandytowa nie uwzględni tego żądania w terminie dwóch miesięcy od jego wniesienia, wówczas wspólnik ma prawo wnieść powództwo do sądu rejestrowego o ustalenie wartości jego udziałów (art k.s.h.). To rozwiązanie jest krytykowane 36. Ustawodawca określił również terminy, w jakich należy wypłacić kwoty należne wspólnikom występującym ze spółki. Termin sześciu miesięcy jest liczony albo od dnia przekształcenia, albo od dnia zgłoszenia roszczenia, jeżeli zostało ono zgłoszone po dniu przekształcenia (art k.s.h.). Uchylenie albo stwierdzenie nieważności uchwały o przekształceniu. Do fazy właścicielskiej zalicza się także przepisy art k.s.h. regulujące prawo do wystąpienia z powództwem albo o uchylenie, albo stwierdzenie nieważności uchwały o przekształceniu, gdy jest ona sprzeczna z ustawą. Przesłanki wystąpienia z powyższymi powództwami regulują art k.s.h. Są to przepisy regulujące zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia spółki akcyjnej, dlatego do omawianego przekształcenia spółki komandytowej w spółkę komandytowo- -akcyjną będą miały zastosowanie z modyfikacjami. Powództwo wnosi się przeciwko spółce, która w dniu wytoczenia powództwa jest wpisana do rejestru Prawo do żądania ponownej wyceny przysługuje wspólnikowi odmawiającemu uczestnictwa w spółce przekształconej, a żądanie powinno być zgłoszone najpóźniej w dniu powzięcia uchwały o przekształceniu, podczas gdy dopiero po powzięciu uchwały w sprawie przekształcenia spółka wzywa wspólników do złożenia oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej i wówczas wspólnik może odmówić uczestnictwa zob. R. Pabis, Przekształcanie spółek handlowych w świetle nowej regulacji cz. II, Prawo Spółek 2002, nr 7/8, s Powództwo wnosi się w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały. Stąd może to być

12 28 Jeżeli uchwała o przekształceniu jest sprzeczna z ustawą, to jest ona nieważna z mocy prawa i sąd powinien stwierdzić jej nieważność. Art k.s.h. wprowadza szczególne terminy do wystąpienia z powództwem o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały o przekształceniu i uchyla w tym zakresie terminy ustalone przez przepisy art. 424 k.s.h. oraz art i 3 k.s.h. Zgodnie z art k.s.h., powództwo o uchylenie uchwały albo stwierdzenie jej nieważności należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej powzięcia. Zaskarżenie uchwały o przekształceniu nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Jednakże sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy (art k.s.h.). Statut spółki przekształconej. Zgodnie z art. 556 pkt 4 k.s.h. przesłanką dokonania przekształcenia spółki komandytowej w komandytowo-akcyjną jest podpisanie statutu spółki komandytowo-akcyjnej. Taki statut należy podpisać przed dniem przekształcenia, a ściślej przed złożeniem wniosku o wpis przekształcenia do rejestru 38. W sytuacji gdy spółką przekształconą jest spółką komandytowoakcyjna, jej statut zgodnie z art. 130 k.s.h. powinien zawierać: 1) firmę i siedzibę spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, 4) oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość, 5) wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela, 6) liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów, 7) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń, 8) organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej. jeszcze spółka przekształcana (spółka komandytowa) albo już przekształcona spółka (komandytowo-akcyjna). 38 Ze względu na taki sposób sformułowania art. 556 pkt 4 k.s.h. pojawiły się postulaty jego zmiany z tego względu, iż może on skutecznie hamować lub udaremnić proces przekształcenia, w sytuacji gdy wspólnicy będą zwlekać z podpisaniem statutu zob. R. Pabis, Przekształcanie cz. II, s. 58 i 59, przyp. 29.

13 Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę 29 Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinni podpisać co najmniej wszyscy komplementariusze (art. 129 zd. 2 k.s.h.). Statut powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego (art. 131 k.s.h.) Faza rejestracji Zgłoszenie do rejestru. Spółka zgłasza przekształcenie do rejestru. Zgodnie z art. 569 k.s.h. wniosek o wpis przekształcenia do rejestru wnoszą wszyscy komplementariusze mający prawo reprezentacji spółki komandytowo-akcyjnej. Natomiast nie muszą składać wniosku akcjonariusze tej spółki. Treść takiego wniosku należy ustalić na podstawie art. 133 k.s.h. 39 i art. 320 k.s.h. 40 w zw. z art pkt 2 k.s.h. 41 oraz na podstawie art. 133 k.s.h. w zw. z art pkt 1 k.s.h. 42 Wniosek o wpis spółki komandytowo-akcyjnej powinien zostać złożony do sądu rejestrowego nie później niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu (art. 22 uokrs) 43. Sąd rejestrowy z urzędu dokonuje badania wniosku w zakresie określonym przez art. 23 uokrs 44. Dzień przekształcenia. Dniem przekształcenia jest dzień, w którym spółka przekształcona wpisana została do rejestru, a spółka przekształcana została z rejestru 39 Art. 133 k.s.h. określa elementy, jakie winno zawierać zgłoszenie spółki komandytowo- -akcyjnej do sądu rejestrowego. 40 Art. 320 k.s.h. określa, jakie załączniki należy dołączyć do zgłoszenia spółki. Przepis ten znajduje się wśród przepisów dotyczących spółki komandytowej, dlatego do spółki komandytowo- -akcyjnej będzie stosowany odpowiednio. 41 Art pkt 2 k.s.h. określa, w jakim zakresie do spółki komandytowo-akcyjnej należy stosować przepisy dotyczące spółki komandytowej (stosuje się przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, udziałów, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia w takim zakresie, w jakim te sprawy nie są uregulowane w przepisach o spółce komandytowo-akcyjnej). 42 Art pkt 2 określa, w jakim zakresie do spółki komandytowo-akcyjnej należy stosować przepisy dotyczące spółki komandytowej (stosuje się przepisy w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy zarówno pomiędzy sobą, wobec wszystkich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, a także do wkładów tychże wspólników do spółki, z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy, w sytuacji gdy sprawy te nie zostały uregulowane w przepisach o spółce komandytowo-akcyjnej). 43 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (uokrs), tekst jednolity Dz.U. 2001, nr 17, poz. 209, ze zm. 44 W myśl art. 23 ust. 1 uokrs sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa; ust. 2 uokrs: sąd rejestrowy bada, czy dane wskazane we wniosku o wpis do KRS w zakresie określonym w art. 35 uokrs są prawdziwe. W pozostałym zakresie sąd rejestrowy bada, czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości.

14 30 wykreślona. Wpisując do rejestru spółkę komandytowo-akcyjną (prze-kształconą) sąd jednocześnie wykreśla spółkę komandytową (przekształcaną), art. 552 k.s.h. W przypadku przekształcenia spółki, w dziale I Krajowego Rejestru Sądowego należy zamieścić wzmiankę o sposobie powstania spółki oraz oznaczenie poprzednich numerów rejestrowych (art. 38 pkt 1 lit. f uokrs). Ogłoszenie przekształcenia. Wpis przekształcenia spółki do rejestru powinien być ogłoszony. Zgodnie z art. 5 3 zd. 1 k.s.h. wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, który jest obowiązkowym organem promulgacyjnym. Ustawodawca dopuszcza także, aby statut spółki komandytowo-akcyjnej regulował obowiązek ogłoszenia w inny sposób (art. 5 3 zd. 2 k.s.h). Ogłoszenie o przekształceniu spółki komandytowej w komandytowo-akcyjną zgodnie z art. 570 k.s.h. dokonywane jest na wniosek komplementariuszy podmiotów uprawnionych do reprezentowania spółki komandytowo-akcyjnej. Art. 570 k.s.h. nie ustala terminu, w którym należy złożyć wniosek o ogłoszenie przekształcenia. W tym zakresie należy stosować art. 19 ust. 2 uokrs, który wymaga, aby łącznie z wnioskiem o wpis do rejestru przedstawić dowód opłaty za zamieszczenie ogłoszenia o przekształceniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 45, a więc łącznie z wnioskiem o wpis przekształcenia do rejestru należy złożyć wniosek ogłoszenia o przekształceniu. 3. Skutki przekształcenia Wskutek przekształcenia zachodzi zmiana struktury przy zachowaniu ciągłości podmiotu (zasada kontynuacji) bez większych konsekwencji dla osób trzecich. Spółce komandytowo-akcyjnej (przekształconej) przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki komandytowej (przekształcanej) art k.s.h. W zakresie wnoszenia wkładu na akcje w spółce komandytowo-akcyjnej stosuje się odpowiednio art. 329 k.s.h., regulujący wniesienie wkładu na akcje w spółce akcyjnej oraz art. 330 k.s.h. Spółka komandytowo-akcyjna (przekształcona) pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce komandytowej przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej (art k.s.h.). 500 zł. 45 Wpis do rejestru kosztuje 1000 zł, a ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

15 Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę 31 Wspólnicy spółki komandytowej (przekształcanej) uczestniczący w przekształceniu 46 stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki komandytowo-akcyjnej (przekształconej) (por. art k.s.h.). Ponadto dla zachowania zewnętrznych przejawów ciągłości spółki przekształconej w przypadku, gdy następuje zmiana brzmienia firmy, która nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia 47 wskazującego na charakter spółki, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu dawniej, przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia (art. 554 k.s.h.). Natomiast zasadniczym skutkiem przekształcenia jest powstanie roszczenia byłych wspólników spółki komandytowej, którzy nie przystąpili do spółki komandytowo-akcyjnej o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości ich udziałów w spółce komandytowej zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia (art. 565 k.s.h.) 48. W przypadku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę komandytowo- -akcyjną zmienia się zakres odpowiedzialności wspólników. W spółce komandytowej za zobowiązania spółki odpowiadają wspólnicy, przy czym odpowiedzialność komplementariuszy jest nieograniczona 49 (odpowiadają za zobowiązania całym majątkiem osobistym), podczas gdy komandytariusze odpowiadają za zobowiązania spółki w sposób ograniczony. W określeniu granic tej odpowiedzialności znaczenie mają dwie kategorie pojęciowe: suma komandytowa i wartość wkładu, wniesionego do majątku spółki. Suma komandytowa to kwota pieniężna, która wyznacza górną granicę osobistej odpowiedzialności majątkowej komandytariusza wobec osób trzecich za zobowiązania spółki; kwota ta jest ustalana w umowie spółki. Z kolei wkład wniesiony wskazuje granicę, do której wierzyciele nie mogą żądać zaspokojenia swych roszczeń z majątku osobistego komandytariusza, gdyż muszą to uczynić z majątku spółki. Natomiast w spółce komandytowo-akcyjnej odpowiedzialność rozkłada się inaczej. Za zobowiązania odpowiada spółka komandytowo-akcyjna solidarnie z komplementariuszami 50, choć ich odpowie- 46 Są to wspólnicy, którzy zgodnie z art. 564 k.s.h. złożyli stosowne oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej. 47 W wypadku przekształcenia spółki komandytowej w komandytowo-akcyjną nazwa firmy może pozostać bez zmian, ale zmianie ulegnie oznaczenie wskazujące na charakter spółki zamiast sp.k. pojawi się S.K.A.. 48 Bliżej na ten temat pkt 2.3. niniejszego opracowania: Roszczenia wspólnika wychodzącego ze spółki. 49 Ta odpowiedzialność nie ulega zmianie, jeżeli wspólnik będący komplementariuszem w spółce komandytowej pozostanie nim w spółce komandytowo-akcyjnej. 50 Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej całym swoim majątkiem osobistym, a więc w sposób nieograniczony, ale subsydiarnie.

16 32 dzialność jest subsydiarna. To oznacza, że wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku osobistego komplementariusza tylko wtedy, gdy egzekucja z majątku 51 spółki będzie bezskuteczna. Natomiast akcjonariusze w spółce komandytowo- -akcyjnej nie ponoszą wobec osób trzecich odpowiedzialności za zobowiązania tej spółki (art. 135 k.s.h.). Z kolei zarówno w spółce komandytowej (art. 117 k.s.h.), jak i w spółce komandytowo-akcyjnej (art k.s.h. w zw. z art k.s.h.) sprawy spółki prowadzą i reprezentują spółkę komplementariusze. 4. Wnioski Wprowadzenie spółki komandytowo-akcyjnej do polskiego prawa nie tylko wyczerpuje postulat dostosowania prawa do standardów europejskich, ale również poszerza katalog spółek handlowych o ważną formę organizacyjno-prawną. Spółka komandytowo-akcyjna stwarza prywatnym przedsiębiorcom możliwość pozyskiwania kapitału, ale eliminuje zagrożenie w postaci utraty przedsiębiorstwa, które bardzo często towarzyszy procesowi dokapitalizowania (np. takie zagrożenie jest realne przy dokapitalizowaniu w spółce akcyjnej). Przyjęcie organizacyjnej formy spółki komandytowo-akcyjnej umożliwia pozyskanie kapitału od wielu inwestorów, ale eliminuje ryzyko wrogiego przejęcia wskutek nabycia kontrolnego pakietu akcji, gdyż spółką komandytowo-akcyjną zarządzają komplementariusze (wspólnicy ponoszący osobistą odpowiedzialność), a nie akcjonariusze. Polska spółka komandytowo-akcyjna zalicza się do tzw. ułomnych osób prawnych, którym przepisy Kodeksu spółek handlowych nadają pewne atrybutu osobowości prawnej. Na podstawie art. 8 k.s.h. spółka komandytowo-akcyjna może we własnym zakresie nabywać wszelkie prawa i zaciągać zobowiązania, nie wyłączając prawa własności nieruchomości. Posiada również czynną i bierną zdolność sądową, a więc może pozywać i być pozywaną. Spółka komandytowo-akcyjna jest atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej, stąd inne spółki prawa handlowego mogą być zainteresowanie przekształceniem w spółkę komandytowo-akcyjną. Zgodnie z założeniami polskiego ustawodawcy spółka komandytowo-akcyjna jest ofertą dla przedsiębiorstw rodzinnych chcących zachować kontrolę nad spółką. Z taką formą prowadzenia działalności gospodarczej kojarzą się znane firmy, jak np. Michelin czy Henkel. 51 Zgodnie z art k.s.h. kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej powinien wynosić co najmniej zł.

17 Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę 33 Transformation of a Limited Partnership into a Limited Joint-Stock Partnership In this publication, the author presents the process of transforming a limited partnership into a limited joint-stock partnership. The transformation process has three phases: the preparatory activities phase (inter alia, preparing the transformation plan), the ownership phase (passing a resolution on transformation) and the registration phase (submission of the transformation to the register). Given the continuity principle, the change in the organisational form of conducting activities ensues without major consequences for third parties, and the limited joint-stock partnership is an attractive form for conducting business activities. Thus, other Commercial Code companies may be interested in transformation into a limited joint- -stock partnership.

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Strona 1 Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej ( Spółka ) jest najprostszym narzędziem, po który sięgają przedsiębiorcy. Spisanie

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia z sprawie przekształcenia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Ostrołęce w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. f

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki akcyjnej

Rejestracja spółki akcyjnej PORADY PRAWNE BUSINESS CENTRE CLUB Rejestracja spółki akcyjnej Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej składa się z kilku etapów. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że do powstania

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1)

USTAWA z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 86, poz. 524. Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki Istotne informacje Definicja Wymagany kapitał zakładowy Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Jakub Salwa, Katarzyna Bielat-Sadowska, Wioletta Januszczyk, Joanna Ostojska, Dominika Latawiec-Chara, Marta Mianowska Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku dotyczący: Biznespartner.pl Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szymanowskiego 1/11 (kod: 30-047), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku REGULAMIN SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku 1 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży nieruchomości Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ TOP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE uzgodniony w Zabierzowie w dniu

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorstw. Spółkę reprezentują komplementariusze, a akcjonariusz może

Spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorstw. Spółkę reprezentują komplementariusze, a akcjonariusz może Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, a celem jej jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Za zobowiązania spółki odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez ograniczeń zwany akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 27 LIPCA 2015 ROKU

OGŁOSZENIE ZARZĄDU HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 27 LIPCA 2015 ROKU OGŁOSZENIE ZARZĄDU HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 27 LIPCA 2015 ROKU Zarząd spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A.

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. Warszawa, dnia 24 września 2015 r. Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. W dniu 24 września 2015 r. Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej także Spółką ), działając

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy

Bardziej szczegółowo

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o.

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o. Prawo handlowe cz.2 dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania 1 Art. 151. 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 17 Rozdział pierwszy. Spółka jawna... 19 1. Uwagi ogólne... 19 2. Powstanie spółki... 20 3. Majątek, wkłady, udziały... 24 4. Stosunki zewnętrzne spółki... 26 1. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 12/2014 Raport bieżący ESPI_RB 10/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 12/2014 Raport bieżący ESPI_RB 10/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 12/2014 Raport bieżący ESPI_RB 10/2014 Spółka: Biomass Energy Project S.A. Temat: Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Biomass Energy Project S.A. Zarząd Biomass Energy Project

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bojano, dnia 31 października 2014 KLEBA INVEST S.A. Bojano, ul. Wybickiego 50 84 207 Koleczkowo Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, zgodnie z art. 402(2) punkt 1 KSH Zarząd

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawa, dnia 2 czerwca 2015 roku. Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2 Red. Andrzej Kidyba Wydawnictwo: Wolters Kluwer Rozdział pierwszy. Spółka jawna 1. Uwagi ogólne 2. Powstanie spółki 3. Majątek, wkłady, udziały 4. Stosunki zewnętrzne spółki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LENA LIGHTING S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LENA LIGHTING S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LENA LIGHTING S.A. I DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA Zarząd Lena Lighting S.A. Spółka Akcyjna (dalej zwanej Spółką ) na podstawie art. 399 1

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIE DZIAŁALNOŚCI LUB SPÓŁKI. poradnik Kancelarii Brevells 2015

PRZEKSZTAŁCENIE DZIAŁALNOŚCI LUB SPÓŁKI. poradnik Kancelarii Brevells 2015 PRZEKSZTAŁCENIE DZIAŁALNOŚCI LUB SPÓŁKI poradnik Kancelarii Brevells 2015 Niniejsza broszura została opracowana przez zespół prawników kancelarii Brevells. Jej celem jest przekazanie w przystępny sposób

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CHEMOSERVIS DWORY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Oświęcimiu

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CHEMOSERVIS DWORY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Oświęcimiu OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CHEMOSERVIS DWORY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Oświęcimiu Zarząd spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, przy ul. Chemików

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU

SPRAWOZDANIE KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2888 SPRAWOZDANIE KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU o poselskim projekcie ustawy o przekształceniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATALIAN POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie (Spółka Przejmująca) z:

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATALIAN POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie (Spółka Przejmująca) z: PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATALIAN POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie (Spółka Przejmująca) z: ATALIAN GLOBAL SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) (dalej łącznie: Spółki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S. A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S. A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S. A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015 Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym Warszawa, dnia 02.10.2015 Czym jest spółka komandytowa Jedna ze spółek osobowych (obok jawnej, partnerskiej, SKA) W celu prowadzenie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Hutmen Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Hutmen Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Hutmen Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, 00-842 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

OGŁOSZENIE ZARZĄDU HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU OGŁOSZENIE ZARZĄDU HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU Zarząd spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (DAWNIEJ INCENTIVE CONCEPT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA) na dzień 03 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA. Zarząd Spółki pod firmą: BRIJU Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką )

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Po przeczytaniu poniższego tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej schemat przedstawiający różne formy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza TESTY 1. Spółką osobową nie jest: a) spółka komandytowo-akcyjna b) spółka akcyjna c) spółka z o.o. w organizacji d) spółka cywilna 2. Wpis do KRS: a) jest wpisem konstytutywnym dla spółek osobowych b)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawa, dnia 22 sierpnia 2015 roku Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Air Market Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd "AGTES" S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 4

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd AGTES S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 4 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd "AGTES" S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 4 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] Pesel:, ---------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY [1] Pesel:, --------------------------------------------------------------- REPERTORIUM A NR /2014 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: -------------------------------------------- 1., syn i.., zamieszkały

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1924 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

Łączenie spółek użyteczności publicznej

Łączenie spółek użyteczności publicznej Łączenie spółek użyteczności publicznej Coraz więcej samorządów zastanawia się nad łączeniem spółek komunalnych. Jednak nie zawsze takie działanie doprowadzi do obniżenia kosztów świadczenia usług publicznych.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA Warszawa, dnia 29 maja 2014 roku OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA I DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA Na podstawie art. 399 1 oraz art. 402 1 402 2 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ), a także

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bojano, dnia 15 października 2015 KLEBA INVEST S.A. Bojano, ul. Wybickiego 50 84 207 Koleczkowo Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie,

Bardziej szczegółowo

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ GOOD IDEA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA DZIEŃ 20 LISTOPADA 2013 ROKU

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ GOOD IDEA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA DZIEŃ 20 LISTOPADA 2013 ROKU ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ GOOD IDEA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA DZIEŃ 20 LISTOPADA 2013 ROKU Zarząd spółki pod firmą Good Idea S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Mennice Krajowe S.A. na dzień 29 czerwca 2012

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Mennice Krajowe S.A. na dzień 29 czerwca 2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Mennice Krajowe S.A. na dzień 29 czerwca 2012 Zarząd Grupy Mennice Krajowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

1. Kodeks spółek handlowych 1

1. Kodeks spółek handlowych 1 KSH 1 1. Kodeks spółek handlowych 1 z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) (zm.: Dz.U. 2001, Nr 102, poz. 1117; 2003, Nr 49, poz. 408, Nr 229, poz. 2276; 2005, Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz.

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE Głogów, dnia 30 lipca 2015 roku PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE sporządzony, na podstawie art. 533 2 i art. 534 k.s.h., w związku z zamiarem dokonania podziału poprzez wydzielenie,

Bardziej szczegółowo

Jakie potrzeby, taka wykładnia

Jakie potrzeby, taka wykładnia Jakie potrzeby, taka wykładnia PIT Zbycie udziałów w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej trzeba opodatkować. Wykorzystując niejasne przepisy dotyczące kosztów takich transakcji organy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA. Zarząd Spółki pod firmą: BRIJU Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 12 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 12 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Boruta- Zachem Spółka Akcyjna (dalej jako Spółka ) z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

ALTERCO Spółki Akcyjnej Spółka ALTERCO 30 sierpnia 2013 r., na godz. 10.00 I. Porządek obrad:

ALTERCO Spółki Akcyjnej Spółka ALTERCO 30 sierpnia 2013 r., na godz. 10.00 I. Porządek obrad: Zarząd ALTERCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 25 maja 2015 roku dotyczący: Chemikals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Braniewie, ul. Siedlisko 8, 14-500 Braniewo, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 1 WSTĘP Niniejszy plan połączenia (zwany dalej Planem Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. na dzień 29 czerwca 2011 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. na dzień 29 czerwca 2011 roku Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. na dzień 29 czerwca 2011 roku Zarząd KOFOLA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki B3System Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki B3System Spółka Akcyjna Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki B3System Spółka Akcyjna Zarząd B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka ), działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 6 1. Członkiem Banku może być: 1) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 2) osoba prawna. 2. Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.

Bardziej szczegółowo

3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach 1. Zwołanie Walnego Zgromadzenia, data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia Zarząd WASKO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie

WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie 1. Kodeks cywilny ustawa z dnia 24 marca 1964r. 2. Kodeks postępowania cywilnego ustawa z dnia 17 listopada 1964r. 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BROWAR GONTYNIEC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BROWAR GONTYNIEC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BROWAR GONTYNIEC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE WRAZ Z PIERWSZYM ZAWIADOMIENIEM O ZAMIARZE POŁĄCZENIA Sporządzono w Kamionce, dnia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Site S.A. na dzień 11 czerwca 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Site S.A. na dzień 11 czerwca 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ] Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Site S.A. na dzień 11 czerwca 2015 roku [ zwołanie Zgromadzenia ] Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Towarowej 1, 10-416 Olsztyn, wpisana

Bardziej szczegółowo

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOTORIA SERWIS S.A.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOTORIA SERWIS S.A. Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOTORIA SERWIS S.A. Działając na podstawie art. 399 1 w związku z art. 395 i 402 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki Notoria

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 12 marca 2003 r., III CZP 96/02

Uchwała z dnia 12 marca 2003 r., III CZP 96/02 Uchwała z dnia 12 marca 2003 r., III CZP 96/02 Sędzia SN Jan Górowski (przewodniczący) Sędzia SN Bronisław Czech (sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Dariusza Ś. i

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac. Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. związanych z zamknięciem roku

Harmonogram prac. Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. związanych z zamknięciem roku Harmonogram prac Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku związanych z zamknięciem roku IV kwartał 2009r. art.66 ust.4 i5 Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Wyboru podmiotu do badania

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; Działając w oparciu o art. 399 1 w związku z art. 395 1, 2 i 5, art. 393 pkt 1), art. 402 1 1 i 2 oraz art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych zarząd spółki pod firmą: TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE Zarząd Milkpol Spółki Akcyjnej ( Spółka ) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Zarząd i3d Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawa, dnia 5 maja 2015 roku Ogłoszenie Zarządu MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd MIT Mobile Internet

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA Zarząd Asseco South Eastern Europe Spółka Akcyjna ( Spółka ) na podstawie art. 399 1 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2016 r. Poz. 573 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie Zarządu spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie Zarządu spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI INNO-GENE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI INNO-GENE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI INNO-GENE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo