Publicznoprawne aspekty przekształceń spółek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publicznoprawne aspekty przekształceń spółek"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 725 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Katedra Prawa Publicznoprawne aspekty przekształceń spółek 1. Uwagi wstępne Kodeks handlowy przewidywał jedynie przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i odwrotnie oraz przekształcenie spółki jawnej w komandytową. Obecnie obowiązujący kodeks spółek handlowych dopuszcza wszelkie możliwe warianty przekształceń. Możliwe jest przekształcenie spółki osobowej w kapitałową, spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową, spółki osobowej w inną osobową oraz przekształcenie spółki cywilnej w dowolny typ spółki handlowej 2. Takie rozwiązanie jest związane z potrzebami praktyki obrotu gospodarczego. Problematyka przekształceń spółek nie została unormowana w osobnym akcie, ale ustawodawca zamieścił ją w przepisach dotyczących także tworzenia i funkcjonowania tych spółek. Kodeks spółek handlowych, a także orzecznictwo i literatura, poruszając się wokół zagadnienia przekształcenia przedsiębiorcy w sensie prawnym, posługują się pojęciem przekształcenia w wąskim tego słowa znaczeniu. Należy zaznaczyć, że regulacje dotyczące poszczególnych rodzajów transformacji, tj. łączenia, Art Rozporządzenia Prezydenta RP z 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy (Dz.U. 1934, nr 57, poz. 503 z późn. zm.). 2 Art. 551 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz z późn. zm.), zwany w dalszej części jako k.s.h.; Inaczej np. w prawie niemieckim: ustawa z dnia 28 października 1994 r. (Umwandlungsgesetz) o przekształceniach podmiotów prawnych, która jako postacie przekształcenia wymienia: połączenie, podział, przeniesienie majątku oraz zmianę formy prawnej; można zatem wyróżnić tu przekształcenie w szerokim tego słowa znaczeniu, jako każdą sytuację strukturalnej zmiany przedsiębiorcy oraz przekształcenie w wąskim tego słowa znaczeniu jako tę postać zmiany strukturalnej, która charakteryzuje się zmianą formy przedsiębiorcy.

2 18 podziału i przekształcenia mają charakter autonomiczny, w szczególności nigdzie nie występuje odesłanie do przepisów określających inny proces. Pojęcie przekształcenia przedsiębiorcy w tym spółki używane bywa w kilku znaczeniach. Końcowy wynik przekształcenia jest zaś w polskim prawie zawsze identyczny zmiana formy prawnej funkcjonowania przedsiębiorcy Charakter prawny przekształcenia spółek Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu do rejestru (art. 552 k.s.h.). Przysługują jej wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (art. 553 par. 1 k.s.h.). Powyższe przepisy wskazują na charakter prawny przekształcania spółek. Można wyróżnić w tym zakresie dwie zasadnicze koncepcje dotyczące przekształcenia spółek, pozostające wobec siebie w opozycji. W świetle poglądu reprezentowanego przez przeważającą część doktryny przekształcenie spółki opiera się na zasadzie kontynuacji podmiotu przekształcanego i przekształconego. Przekształcenie polega więc na zmianie prawnej formy funkcjonowania spółki, przy zachowaniu nieprzerwanego istnienia tego samego podmiotu prawnego 5. Przekształcenie spółki nie jest założeniem tej spółki i rozwiązaniem dotychczasowej, zachodzi bowiem ciągłość między nową a dawną spółką, a tylko forma ustroju jest inna 6. W wyniku przekształcenia spółki następuje modyfikacja formy prawnej spółki, która ma nadal istnieć jako ten sam podmiot prawny o nieco zmienionej strukturze (zasada tożsamości podmiotowej) 7. Stanowisko powyższe związane z koncepcją tożsamości podmiotu przekształcanego i przekształconego zaaprobował Sąd Najwyższy, który sformułował tezę, że przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną oznacza zmianę jej formy ustrojowej, przy zachowaniu bytu prawnego 8. W uzasadnieniu podkreślono, że mamy tu do czynienia z ciągłością osoby prawnej, która zmienia jedynie formę swojego ustroju. Przekształcenie nie oznacza rozwiązania i likwidacji dotychczasowej spółki oraz utworzenia nowej spółki. Nie ma tu żadnego okresu przejściowego, który w jakikolwiek sposób 4 Tak np. R. Pabis, Przekształcenia spółek handlowych w świetle nowej regulacji, cz. I, Prawo Spółek 2002/6, s M. Allerhand, Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935, s. 708; tak również: T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy z komentarzem, Łódź 1936, s. 471; B. Gnela, Przekształcenie spółki jawnej w komandytową, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 660, Kraków 2004, s. 8; W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Kraków 2002, s. 881 i nast.; A.W. Wiśniewski, Prawo o spółkach. Podręcznik praktyczny, t. III: Spółka akcyjna, Warszawa 1994, s M. Allerhand, op. cit., s T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, op. cit., s Wyrok SN z 13 grudnia 1991 r, III CRN 32/91, OSN 1992, nr 7 8, poz. 142.

3 Pubilcznoprawne aspekty przekształceń spółek 19 mógłby rzutować na byt prawny spółki. Przekształcona spółka z mocy samego prawa przejmuje majątek, wierzytelności lub zobowiązania spółki, która przed przekształceniem funkcjonowała w innej formie ustrojowej 9. W niektórych nowszych opracowaniach pojawiły się nieco inne ujęcia omawianego problemu. Odmienne stanowisko zakłada, że w wypadku przekształcenia nie następuje utrata osobowości jednej spółki na rzecz drugiej, a tylko modyfikacja formy spółki i mamy tu do czynienia ze zmianą podmiotu prawa. Zmiana ta następuje bez zaprzestania działalności spółki i w toku tej działalności, przy jednoczesnym przejściu wszelkich praw i obowiązków na podmiot przekształcony. Na przyjęcie tezy o tożsamości podmiotu nie pozwala normatywny charakter tworzenia osób prawnych przyjęty przez ustawodawcę, w procesie zaś przekształcenia dochodzi przecież do wykreślenia z rejestru spółki przekształcanej i wpisania spółki przekształconej 10. W literaturze podnosi się, że zarzut ten można odeprzeć. Przepisy mówią o wykreśleniu i wpisie spółki, jednak nie dochodzi do ustania bytu prawnego jednego podmiotu i powstania innego podmiotu. Z przepisu art. 37 par. 1 k.c. 11 można wyprowadzić wyjątek od zasady, że osobowość prawną podmiot podlegający rejestracji uzyskuje w momencie wpisu do rejestru oraz że traci ją z chwilą wykreślenia. Tak więc teza o identyczności podmiotu przekształcanego i przekształconego jest de lege lata uzasadniona i równocześnie nie sprzeczna z normatywnym charakterem tworzenia osób prawnych 12. Inny przeciwnik koncepcji tożsamości spółki przekształcanej i spółki przekształconej stwierdza, że w procesie przekształcania występuje zbyt wiele elementów, które przeczą powyższej tezie. Wskazywać ma na to pośrednio całokształt przepisów regulujących przekształcanie spółek kapitałowych. Ustawodawca uregulował więc przedmiotową materię w taki sposób, że umożliwia rozwiązanie jednej spółki kapitałowej bez konieczności przeprowadzania likwidacji, pod warunkiem równoczesnego zawiązania spółki kapitałowej w innej formie. Zawiązanie to dokonuje się w wyniku procedury przekształcenia, tj. odmiennie niż w wypadku zwykłego zawiązania. Dochodzi więc do sukcesji uniwersalnej pomiędzy dwoma podmiotami Stanowisko SN potwierdzone w uchwale z 21 lipca 1992 r., III CZP 85/92, OSNCP 1993, nr 1 2, poz Zarys prawa spółek, A. Jakubecki, M. Jakubek, A. Kidyba, J. Mojak, R. Skubisz, Lublin 1994, s Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ( Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 12 J. Skalski, Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną, Zakamycze, Kraków 1999, s. 51 i nast. 13 A. Zawadowski, Przekształcenie spółek kapitałowych. Zagadnienia teoretycznoprawne, Przegląd Prawa Handlowego 1995, nr 10, s. 15; zobacz także: H. Litwińczuk, Przekształcenia i fuzje podmiotów gospodarczych. Zagadnienia podatkowe, Warszawa 1994, s. 10.

4 20 Zajmując stanowisko w powyższym sporze, należy stwierdzić, że znacznie więcej argumentów jurydycznych i celowościowych przemawia za przyjęciem koncepcji tożsamości podmiotu przekształcanego i przekształconego. Wydaje się, że także ustawodawca uznał tę koncepcję za obowiązującą. Przepisy k.s.h. dotyczące przekształcenia odmiennie niż ma to miejsce w przypadku łączenia i podziału 14, nie ustanawiają sukcesji uniwersalnej ogółu praw i obowiązków spółki przekształcanej. Nie przedstawia istnienia sukcesji z pewnością treść art. 553 par. 1 i 2 k.s.h., na co wskazuje choćby stwierdzenie, że spółce przekształconej przysługują prawa i obowiązki spółki przekształcanej, a nie że wstępuje ona w te prawa i obowiązki. Należy też podkreślić pewne sformułowania ustawy wskazujące na tożsamość podmiotu, w szczególności w art. 552 k.s.h., wyznaczającym tzw. dzień przekształcenia, stwierdza się, że w tym dniu spółka przekształcona staje się spółką przekształconą. Używa się terminu wniosek o przekształcenie (art. 559 k.s.h.) wprawdzie w powołanym art. 552 k.s.h. mówi się również o wpisie spółki przekształconej czy wykreśleniu spółki przekształconej (art. 552 k.s.h.), ale wynika to jedynie z konieczności zachowania pewnych czynności technicznych w zakresie rejestracji oraz problemów lingwistycznych. Nie byłoby wystarczające użycie wyłącznie zwrotu o wpisie przekształcenia 15. Wreszcie zauważyć należy, że z przepisem dotyczącym ustalenia składu osobowego wspólników spółki przekształconej (art k.s.h.) inaczej niż art. 493 pkt 2 i art. 494 k.s.h. nie ma mowy o przystąpieniu do spółki przekształconej, co sugerowałoby wejście do innego podmiotu, lecz o uczestnictwie w spółce przekształconej, a taki zwrot powyższej sugestii już nie zawiera 16. Zasada kontynuacji podmiotowej budzi jednak wątpliwości w wypadku przekształceń spółek osobowych w spółki kapitałowe oraz w wypadku przekształceń spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego. W pierwszej sytuacji kontynuacja podmiotowa zachodzi, ale przekształcona spółka traci lub zyskuje osobowość prawną. Podnosi się w literaturze, że wątpliwości powyższe należy odrzucić, gdyż przepisy k.s.h. zostały ukształtowane w sposób jednoznaczny i podważanie zasady kontynuacji oznacza wykładnię contra legem, a taka wykładnia dopuszczalna jest tylko wyjątkowo i w szczególnie uzasadnionych przypadkach 17. Zdaniem autora skoro k.s.h. dopuszcza przekształcenia między spółkami osobowymi i kapitałowymi, osobowość prawna nie może zostać uznana za tą niezmienną cechę, która uzasadnia 14 Art. 494 par. 1 k.s.h. (dotyczący łączenia spółek) i art. 531 par. 1 k.s.h. (dotyczący podziału spółek). 15 R. Pabis, op. cit., s Ibidem. 17 G. Miś, Konstrukcja przekształcania spółek handlowych, Kraków 2003, s. 262, niepublikowana rozprawa doktorska.

5 Pubilcznoprawne aspekty przekształceń spółek 21 przyjęcie zasady kontynuacji, a co więcej, staje się czynnikiem różnicującym, skoro w procesie przekształcenia jedna i ta sama spółka może zyskać lub stracić osobowość prawną. W takim wypadku najprostszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie, że tym niezmiennym elementem w procesie przekształcenia, uzasadniającym przyjęcie tożsamości spółki przekształcanej i spółki przekształconej jest podmiotowość prawna. Podmiotowość prawna jest tą cechą, którą posiadają wszystkie spółki handlowe i która pozostaje niezmienna w procesie przekształcenia, może więc być ona argumentem podbudowującym normatywną zasadę kontynuacji 18. Należy zaznaczyć, że zasada kontynuacji odnosi się do przekształcania spółek handlowych i nie można w sposób automatyczny przenosić jej na przypadek przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową 19. W tym wypadku spółka cywilna nie może być traktowana jako odrębny podmiot prawa, stąd trudno mówić o przekształceniu jednego podmiotu prawa w inny podmiot prawa jest to z pewnością inna konstrukcja prawna 20. Na podkreślenie zasługuje również to, że w k.s.h. przewidziano dwie podstawy prawne przekształcenia spółki cywilnej. Pierwsza z nich uregulowana została w przepisach o spółce jawnej. Ma ona charakter przymusowy i polega na obowiązkowym dokonaniu przekształcenia spółki cywilnej (zob. art. 26 par. 4 k.s.h.). Z chwilą wpisu do rejestru spółka ta staje się spółką jawną, przy czym każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru (do zgłoszenia należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki). Ponadto spółka cywilna może ulec przekształceniu w dowolny typ spółki handlowej. Do przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową inną niż spółka jawna, stosuje 18 Ibidem, s. 264 i Kodeks spółek handlowych przewiduje dwie podstawy prawne przekształcenia spółki cywilnej. Pierwszy uregulowany został w przepisach o spółce jawnej (art. 26 par. 4 k.s.h.) i ma charakter przymusowy, polega na obowiązkowym dokonaniu przekształcenia spółki cywilnej w jawną; przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników; jeżeli przychody netto spółki cywilnej w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły wartość powodującą, zgodnie z przepisami o rachunkowości, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgłoszenie jest obowiązkowe i powinno nastąpić w terminie trzech miesięcy od zakończenia drugiego roku obrotowego. Z chwilą wpisu do rejestru spółka ta staje się spółką jawną (art. 26 par. 4 k.s.h. przepis ten nie jest jednak bezwzględnie obowiązujący, oznacza to bowiem przyznanie wspólnikom prawa do wyboru innej prawnie dopuszczalnej formy spółki handlowej niż spółka jawna, w ramach której będą prowadzili dalszą działalność, bądź nawet zaprzestanie wspólnej działalności i podjęcie decyzji o rozwiązaniu umowy spółki. Tak m.in. A. Slisz, Problem przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną, Przegląd Prawa Handlowego 2004, nr 5, s Na podstawie przepisów Działu III Tytułu IV k.s.h. spółka cywilna może ulec przekształceniu w dowolny typ spółki handlowej. Do przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową inną niż spółka jawna, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową (art. 551 par. 3 k.s.h.). 20 W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Warszawa 2002, s. 882.

6 22 się odpowiednio przepisy dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową (art. 551 par. 3 ksh) 21. Brak statusu przedsiębiorcy w wypadku spółki cywilnej (będący konsekwencją art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 22 ) powoduje, że spółka cywilna jest pozbawiona aspektów podmiotowych. Oznacza to, że z art. 551 par. 2 i 3 k.s.h. przewiduje przekształcenie spółki cywilnej (stosunek obligacyjny) w spółkę handlową wyposażoną w podmiotowość prawną. Należy się więc zastanowić, czy w takiej sytuacji zasadne jest mówić w ogóle o przekształceniu. Po stronie spółki cywilnej występuje tyle podmiotów (przedsiębiorców) podlegających przekształceniu, ilu jest wspólników. W istocie najbardziej odpowiednim terminem w odniesieniu do omawianych zagadnień byłoby określenie, że mamy tutaj do czynienia z procesem połączenia przedsiębiorców, występującego równocześnie z ich przekształceniem 23. Można przyjąć, że jest to przekształcenie umowy spółki cywilnej, albo przedsiębiorstwa w sensie przedmiotowym, lub działalności gospodarczej wspólników spółki cywilnej, bądź ich majątku wspólnego, w spółkę jawną 24. Problem ten próbowano w literaturze rozwiązać także za pomocą fikcji prawnej opartej na założeniu, że w istocie przekształca się nie spółka cywilna, lecz jawna 25. Zdaniem autora taka konstrukcja jest uzasadniona, gdyż w praktyce przekształceniem będą zainteresowane głównie takie spółki cywilne, które jako spółki (a nie jako ich wspólnicy) chcą we własnym imieniu prowadzić działalność gospodarczą i być podmiotem praw i obowiązków. Spółki te faktycznie podpadają pod zakres pojęciowy spółki jawnej. Stąd usprawiedliwione jest posłużenie się fikcją prawną, że przekształceniu w inną niż jawna spółkę handlową ulega taka spółka, 21 Ustawodawca przyjął, że do przekształcenia spółki cywilnej w handlową inną niż spółka jawna stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową. Jednak nie wyjaśnia, jakie przepisy stosować przy przekształceniu spółki w zwykłym trybie (art. 551 i nast. k.s.h.) w spółkę jawną. Brak takiej regulacji nie może prowadzić do wniosku o braku możliwości takiego przekształcenia A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia, Zakamycze, Kraków 2001, s Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz z późn. zm.), zwana dalej w skrócie jako u.s.g. 23 P. Bielski, Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową, Przegląd Prawa Handlowego 2002, nr 3, s B. Gnela, J. Lic, Problemy badania w świetle Kodeksu spółek handlowych, materiały konferencyjne, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, oddział Regionalny w Krakowie, Kraków 2004, s A. Szumański, Nowe prawo spółek handlowych, Przeglad Prawa Handlowego 2001, nr 1, s. 6, gdzie autor twierdzi, że przekształcona spółka cywilna jest traktowana jak spółka jawna, a więc spółka handlowa; jego zdaniem spółka cywilna nie jest już umowa między wspólnikami, ale organizacją gospodarczą.

7 Pubilcznoprawne aspekty przekształceń spółek 23 która jest de facto spółką jawną 26. Przyjęcie takiej konstrukcji umożliwia zastosowanie również zasady kontynuacji. Tego rodzaju fikcja prawna jest jednak nie do przyjęcia, gdyż nie sposób przyjąć, że spółka cywilna jest spółką jawną jeszcze przed przekształceniem, a więc przyjęcie tego rodzaju fikcji byłoby wykładnią contra legem 27. Gdyby spółka cywilna była wyposażona w podmiotowość prawną, jej sytuacja byłaby taka sama, jak spółek handlowych, a więc ewentualne wątpliwości co do stosowania zasady sukcesji uniwersalnej czy zasady kontynuacji nie wynikałyby ze specyfikacji spółki cywilnej polegającej na braku podmiotowości prawnej. Zajmując własne stanowisko, należy stwierdzić, że zgodnie z art. 26 par. 5 k.s.h. z chwilą wpisu do rejestru (gdy zostaną spełnione warunki wskazane w art. 26 par. 4 k.s.h.) spółka cywilna staje się spółką jawną. Spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Użyte powyżej sformułowanie jest identyczne jak w art. 553 par.1 k.s.h., a co za tym idzie wyraża zasadę kontynuacji także w wypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową (kapitałową) 28. Tak więc w razie przekształcenia spółki cywilnej 26 A. Szumański, Kodeks spółek handlowych, t. IV, Komentarz do art , Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004, s P. Bielski, op. cit., s Inaczej A. Śliszcz, Problem przekształcenia spółki cywilnej w jawną, Przegląd Prawa Handlowego 2004, nr 4, s. 21, gdzie autor twierdzi, że art. 26 par. 5 k.s.h. wyraźnie ustanawia zasadę następstwa prawnego (sukcesji), gdyż stanowi, że spółce przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników (cywilnych), zaś przepisy art. 553 par. 2 i 3 k.s.h. stosuje się odpowiednio. Pogląd taki w mojej ocenie nie znajduje żadnych podstaw prawnych, gdyż ustawodawca użył w art. 26 par. 5 k.s.h. zwrotu spółce przysługują wszystkie prawa i obowiązki, zamiast spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki jak brzmi np. art. 494 par. 1 k.s.h. dotyczący łączenia spółek, czy też art. 531 par. 1 k.s.h. dotyczący podziału spółek. Jednak zastąpienie zasady kontynuacji zasadą sukcesji uniwersalnej oznaczałoby konieczność rozwiązania spółki cywilnej (A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. II, Kraków 2002, s. 1054). O ile przy takim rozwiązaniu jest oczywiste kto jest następcą prawnym (tj. spółka jawna), to mogą pojawić się wątpliwości kogo należy uznać za poprzednika prawnego, skoro z przyczyn dogmatycznych nie może nim być spółka cywilna (A. Szumański, op. cit., s. 1024). Autor twierdzi, że poprzednikiem tym mógłby być majątek wspólny wspólników spółki cywilnej, stanowiący współwłasność łączną. Przyjęcie zasady sukcesji uniwersalnej może rodzić także problemy podatkowe, a w szczególności ryzyko zapłaty podwójnego podatku VAT za towary nieodsprzedane w ciągu 12 miesięcy od dnia sporządzenia spisu towarów z natury J. Lic, Problem podmiotowości spółki cywilnej a ustrój współwłasności łącznej, s , materiały niepublikowane. Także w intencji ustawodawcy przepis art. 26 par. 5 wprowadza zasadę sukcesji uniwersalnej. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji (zob. System informacji prawnej Lex Omega 2003, nr 47, s. 8) stwierdzono, że w sferze majątkowej wpis skutkuje sukcesją uniwersalną wspólnych praw i obowiązków (majątku spółki cywilnej przy posługiwaniu się formułą wspólny majątek wspólników [ ] na spółkę jawną [ ] nie sposób zatem twierdzić, że może zachodzić tu zasada kontynuacji właściwa dla przekształceń w obrębie spółek handlowych [ ]. Nowelizacja nie roz-

8 24 w spółkę handlową brak jest de facto kluczowej dla instytucji przekształcenia tożsamości podmiotowej spółki ulegającej przekształceniu, gdyż wielość wspólników spółki cywilnej przekształca się w jedność podmiotową spółkę handlową danego typu. Z tego też powodu w myśl art. 551 par. 2 k.s.h. spółka cywilna przekształcana jest przez jej wspólników Wpis do rejestru Dzień przekształcenia uregulowany w art. 552 k.s.h. pełni istotną rolę w procesie przekształcenia spółki. Fakt ten wiąże się wystąpieniem ważnych dla spółki skutków prawnych, gdyż od tego dnia: spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (art. 553 par. 1 k.s.h.) zasada kontynuacji na płaszczyźnie przedmiotowej, wspólnicy spółki przekształcanej, ale tylko uczestniczący w przekształcaniu, stają się wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 par. 3 k.s.h.) zasada kontynuacji na płaszczyźnie podmiotowej 30. Przekształcenie spółki wymaga wpisu do rejestru. Wpis jest obligatoryjny i ma charakter konstytutywny. Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru. Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców spółki przekształcanej jest możliwe dlatego, że obu wpisów dokonuje ten sam sąd rejestrowy 31. Sąd powinien jednym postanowieniem w punkcie pierwszym wpisać do rejestru spółkę przekształconą, a w punkcie drugim wykreślić spółkę przekształcaną 32. Momentem jednak przekształcenia jest chwila zamieszczenia w systemie informatycznym danych tworzących wpis o przekształceniu, a nie data wydania postanowienia przez sąd rejestrowy strzygnęła omawianych wątpliwości co do tego, czy stosować tutaj zasadę sukcesji uniwersalnej czy zasadę kontynuacji. Zob. na ten temat: T. Siemiatkowski, R. Potrzeszcz, Zmiany w Kodeksie spółek handlowych omówienie i komentarz, Przegląd Prawa Handlowego 2004, nr 2, s A. Szajkowski, M. Tarska, Prawo spółek handlowych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004, s S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, op. cit., s Ibidem, s Zdaniem A. Szumańskiego stanowi to konsekwencję istoty przekształcenia spółki, w świetle której spółka przekształcana i spółka przekształcona jest jedną i tą samą spółką zmieniającą tylko swój charakter prawny. Inaczej niż przy łączeniu się spółek czy podziale spółki. 32 J. Jacyszyn, S. Krześ, E. Marszałkowska-Krześ, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, Librata, Warszawa 2001, s. 632.

9 Pubilcznoprawne aspekty przekształceń spółek 25 w tej sprawie 33. Wpis spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców jest dokonywany na wniosek spółki przekształconej. Z kolei wykreślenie następujez urzędu 34. W stosunku do spółki cywilnej nie można ustalić dnia przekształcenia 35. W tym wypadku przeszkodą do zastosowania przepisu art. 552 k.s.h. jest brak rejestru prowadzonego dla spółek cywilnych, z którego można byłoby wykreślić z urzędu spółkę cywilną z chwilą, gdy do rejestru przedsiębiorców wpisana zostanie spółka przekształcona 36. W związku z powyższym sąd rejestrowy nie może dokonać wykreślenia spółki cywilnej z innego rejestru prowadzonego przez organ administracji samorządowej (ewidencji działalności gospodarczej). Dlatego nie znajduje tutaj w pełni zastosowania norma wynikająca z art. 552 zd. 2 k.s.h., co jest możliwe dzięki odpowiedniemu stosowaniu do przekształcenia spółki cywilnej przepisów dotyczących przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową (art. 551 par. 3 k.s.h.) 37. Oznacza to, że spółka cywilna będzie wykreślona z ewidencji działalności gospodarczej nie z urzędu, ale na wniosek Warunkowa kontynuacja administracyjnoprawna (ograniczenie zasady kontynuacji w art. 553 par. 2 k.s.h.) Przepis art. 553 par. 2 k.s.h. przewiduje expressis verbis kontynuację praw i obowiązków publicznoprawnych wynikających z decyzji administracyjnych wydanych na rzecz spółki przekształcanej, znajdującym zastosowanie ex lege po dniu przekształcenia do spółki przekształconej. Z art. 553 par. 2 k.s.h. wynika, że spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Zakres przedmiotowy art. 553 par. 2 k.s.h. został określony szeroko. Zasada kontynuacji dotyczy wszystkich decyzji administracyjnych, a nie tylko zezwoleń, 33 S. Sołtysiński, S. Szajkowski, J. Szwaja, op. cit., s. 1029, gdzie zdaniem A. Szumańskiego przy rozstrzygnięciu tej kwestii istotna jest okoliczność, że istotą KRS jest jawność danych wyrażonych w tym rejestrze oraz rękojmia dobrej wiary wpisu do rejestru. 34 Art. 552 zd. 2 k.s.h. 35 Bielski, op. cit., s Ibidem, s S. Sołtysiński, S. Szajkowski, J. Szwaja, op. cit., s Bielski, op. cit., s. 39 gdzie autor zastanawia się jak wobec braku możliwości ustalenia dnia przekształcenia stosować do przekształcenia spółki cywilnej w inną spółkę handlową kolejne przepisy kodeksu spółek handlowych. 38 A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. t. II, Kraków 2002, s

10 26 koncesji czy ulg 39. Powyższa regulacja jest istotnym novum w polskim prawie, gdyż jednym z podstawowych filarów prawa administracyjnego jest skierowanie decyzji administracyjnej do konkretnie wskazanego adresata w indywidualnie oznaczonej sprawie, czego skutkiem jest zasadnicza niedopuszczalność przenoszenia takich uprawnień przez stronę. Z osobistego charakteru uprawnień i obowiązków wynika niedopuszczalność co do nich następstwa prawnego 40. Wyjątkiem od tej reguły były przepisy o przekształceniu przedsiębiorstw państwowych w spółki prawa handlowego, które przewidywały przejście na spółkę uprawnień i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnej 41. Przyjąć należy, że przekształcenie w wypadku praw i obowiązków administracyjnoprawnych powoduje zasadę warunkowej kontynuacji. Warunek ten polega na tym, że prawa i obowiązki nie przechodzą na spółkę przekształconą, jeżeli ustawa lub sama decyzja o udzieleniu koncesji (zezwolenia) stanowi inaczej 42. Zasada kontynuacji administracyjnej może doznać tutaj licznych ograniczeń prowadzących nawet do jej przekreślenia i powrotu do zasady dysponowania decyzją przez organ administracyjny, który ją wydał. Wynika to także z art. 553 par. 2 k.s.h., który stwarza podstawę prawną do wyłączenia wspomnianej zasady. Wyłączenie to może wynikać z treści decyzji albo z ustawy regulującej zasady wydawania decyzji administracyjnej w danej sprawie 43, tj. przede wszystkim z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. A zatem jeżeli np. spółka uzyskała koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją 44 albo wykonywania działalności 39 A. Szumański, Kodeks spółek handlowych, Komentarz, s autor uważa, że wyliczenie nazw poszczególnych decyzji administracyjnych w tym przepisie ma charakter przykładowy. 40 Publiczne prawa i obowiązki pozostają trwale związane z tą osobą, dla której zostały ustanowione, w zasadzie są nieprzenoszalne i gasną razem ze śmiercią i nie ma co do nich następstwa prawnego, zmiana osoby pociąga za sobą zmianę stosunku S. Kasznica, Polskie prawo administracyjne, Poznań 1947, s. 135 i nast. 41 Zob. art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. 1990, nr 51, poz. 298 z późn. zm.); podobne uregulowanie znajduje się w obecnie obowiązującej ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. 1996, nr 118, poz. 561 z późn. zm.) stosownie do art. 40 ust. 1 tej ustawy, kupujący lub przejmujący przedsiębiorstwo wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa państwowego, bez względu na charakter stosunku prawnego, z którego te prawa i obowiązki wynikają. Zob. też: uzasadnienie wyroku NSA z dnia 9 listopada 1994 r., III SA 246/94, opublikowane Wokanda 1995, nr A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia, Zakamycze, Kraków 2001, s A. Szumański, Kodeks spółek handlowych, s Na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2001, nr 67, poz. 679).

11 Pubilcznoprawne aspekty przekształceń spółek 27 gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia 45, to taka koncesja przejdzie na spółkę, która powstała w wyniku przekształcenia, gdyż wynika to z art. 553 par. 2 k.s.h., chyba że organ administracyjny, wydając koncesję wyłączył taką możliwość. Uprawnione jest twierdzenie, że przepis art. 553 par. 2 k.s.h. powinien być interpretowany tak, iż spółka przekształcona spełnia wymagane prawem warunki niezbędne do udzielenia koncesji (wydania zezwolenia) 46. Dodatkowo organ koncesyjny lub zezwalający jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej objętej zezwoleniem (art. 57 u.s.g.). Ponadto przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi koncesyjnemu (zezwalającemu) wszelkie zmiany danych określone w koncesji (zezwoleniu) w terminie 14 dni od dnia ich powstania w szczególności będą to: firma przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu, numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji oraz NIP, określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja (zezwolenie) 47. Organ administracyjny jednakże zawsze może cofnąć taką koncesję (zezwolenie), jeżeli przedsiębiorca przestanie spełniać wymagania określone szczegółowo w ustawie, co stanowi być może wystarczającą gwarancję przestrzegania zawartych w niej przepisów 48. Rozwiązanie to można tłumaczyć jako jeszcze jeden argument przemawiający za zasadą kontynuacji przy przekształcaniu spółek, a nie za zasadą sukcesji, jak to ma miejsce w wypadku łączenia i podziału spółek handlowych. Przy przekształcaniu zachowana jest tożsamość bytu spółki przekształcanej i należy chronić prawa nabyte przez spółkę przekształcaną także w zakresie stosunków administracyjno-prawnych 49. Podkreślenia wymaga fakt, że w wypadku przekształcenia spółek ustawodawca nie ograniczył kontynuacji sfery stosunków administracyjno-prawnych spółki przekształconej tylko do uprawnień, które powstały po wejściu w życie k.s.h. 50, tak jak to uczynił w przypadku sukcesji takich uprawnień przy łączeniu i podziale spółek, ale zdecydował, że kontynuacji będą podlegały uprawnienia administracyjnoprawne bez względu na czas ich powstania Na podstawie ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997, nr 114, poz. 740 z późn. zm.). 46 A. Kidyba, Komentarz, t. II, s Art. 59 u.s.g. 48 Art. 58 u.s.g. 49 G. Miś, Konstrukcja przekształcania spółek handlowych, niepublikowana rozprawa doktorska, Kraków 2003, s Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2001 r. 51 Art. 618 k.s.h. stanowi, że przepisy art. 494 par. 2 i art. 513 par. 2 k.s.h. stosuje się do koncesji, zezwoleń oraz ulg przyznanych po dniu wejścia w życie ustawy, chyba że przepisy dotychczasowe przewidywały przejście takich uprawnień na spółkę przejmującą lub na spółkę nowo zawiązaną.

12 28 Trudność w zakresie warunkowej kontynuacji praw i obowiązków publicznoprawnych powstaje w wypadku przekształcenia spółki cywilnej w inną spółkę prawa handlowego. Wnioskodawcą i w rezultacie adresatem decyzji administracyjnej o udzielenie koncesji ( zezwolenia) jest każdy przedsiębiorca działający w formie spółki cywilnej 52. Zgodnie z przepisami prawa, przedsiębiorcy tworzący spółkę cywilną są podmiotami działalności koncesjonowanej (działalności gospodarczej objętej uzyskaniem zezwolenia), a więc rozwiązanie spółki cywilnej, czy wystąpienie wspólnika ze spółki powoduje, że przedsiębiorcy ci pozostają nadal podmiotami koncesji (zezwoleń) 53. Gdyby wraz z rozwiązaniem spółki cywilnej czy wystąpieniem wspólnika, przedsiębiorcy tracili koncesje (zezwolenia) oznaczałoby to, że w istocie to spółka cywilna jest podmiotem, któremu udzielana jest koncesja (zezwolenie). Ponadto brakuje wyraźnej podstawy prawnej w ww. sytuacjach, tj. rozwiązania spółki czy wystąpienia wspólnika ze spółki do cofnięcia koncesji wspólnikowi przedsiębiorcy w przepisach regulujących cofanie koncesji (art. 58 u.s.g.) 54. Skoro spółce (o której mowa w art. 26 par. 5 k.s.h.) przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników, to jest to zasada kontynuacji polegająca na przejściu praw i obowiązków objętych wspólnością łączną w podmiot prawa 55. W konsekwencji stosowania odpowiedniego art. 553 par. 2 i 3 k.s.h. można przyjąć pełną zasadę ciągłości praw administracyjnoprawnych (z ograniczeniami, jakie wynikają z ustaw szczególnych). 52 Art. 49 u.s.g. 53 J. Lic, Problem podmiotowości spółki, s Ibidem, s W wypadku przekształcenia spółki cywilnej w handlową należy rozróżnić dwie sytuacje: pierwsza gdy wspólnicy dokonują jedynie zmiany nazwy umowy spółki, wówczas zgodnie z dyspozycją art. 26 k.s.h. spółka jawna powstaje z chwilą zarejestrowania, podstawą zgłoszenia przedmiotu do rejestru będzie dotychczasowe zezwolenie, ponieważ te same osoby, które prowadziły poprzednio działalność, spółce cywilnej, będą prowadziły tę działalność w ramach spółki jawnej, po ukonstytuowaniu się spółki jawnej, zezwolenie udzielone wspólnikom spółki cywilnej pozostaje w mocy, a jej wspólnicy powinni wystąpić o zmianę zezwolenia w części dotyczącej nazwy firmy; druga gdy wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki w części nie tylko dotyczącej nazwy, ale również w innym zakresie (np. gdy zmienia się krąg wspólników), do prowadzenia działalności gospodarczej potrzebne będzie nowe zezwolenie, w takim wypadku spółka powstanie z chwilą wpisu do rejestru, a następnie już jako spółka jawna uzyska zezwolenie. Tak wynika z Pisma NBP Departamentu Zagranicznego z dnia r. DZ4-0235/28/MU/2001 dotyczy prowadzenia działalności kantorowej.

13 Pubilcznoprawne aspekty przekształceń spółek Skutki publicznoprawne przekształcenia spółki w przepisach pozakodeksowych (zasada sukcesji podatkowej na gruncie prawa podatkowego) Po wejściu w życie k.s.h. większość autorów podziela pogląd o braku sukcesji uprawnień administracyjnoprawnych, jeżeli nie przewidują takiego następstwa wyraźnie ustanowione wyjątki 56. Następstwo prawne pod tytułem ogólnym w prawie publicznym jest instytucją wyjątkową 57. W literaturze przedmiotu podkreśla się wręcz, że następstwo w prawie publicznym powinno wynikać z wyraźnych przepisów regulujących prawa i obowiązki danego typu 58, dlatego należy wskazać, że następstwo prawne praw i obowiązków wynikających z prawa podatkowego po raz pierwszy zostało wprowadzone do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 59. Od tego momentu istnieje podstawa prawna do przejęcia ogółu praw i obowiązków podatkowych poprzednika na podstawie jednego zdarzenia prawnego generalna sukcesja podatkowa 60. Zatem sukcesja podatkowa ma miejsce wówczs, gdy konkretne zdarzenie skutkujące przejściem praw i obowiązków podatkowych znalazło się w przepisach Ordynacji podatkowej Tak np. Kodeks Spółek Handlowych. Komentarz, S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, t. IV, Warszawa, s ; Także możliwość sukcesji na płaszczyźnie prawa publicznego do czasu wejścia w życie k.s.h. była traktowana jako rzecz wyjątkowa wymagająca wyraźnego przepisu ustawy. W praktyce pojawił się problem, czy decyzja o pozwoleniu na budowę udzielona spółce przekształcanej przejdzie na spółkę przekształconą na zasadzie art. 553 par. 2 k.s.h., czy też należy w tym zakresie stosować art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2000, t.j., nr 106, poz z późn. zm.). Art. 40 ustawy prawo budowlane stanowi, że organ administracyjny, który wydał pozwolenie na budowę jest zobowiązany za zgodą strony, na rzecz której pozwolenie było wydane, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz wykaże się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przepis ten jednak nie pozwala na przenoszenie uprawnień administracyjno-prawnych samej stronie, lecz jedynie zobowiązał organ administracji do wydania decyzji o przeniesieniu tych uprawnień. 57 Zob. na ten temat szerzej A. Mariański, Prawa i obowiązki następców prawnych w prawie podatkowym, Warszawa G. Łaszczyca, A. Matan, Następstwo procesowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Państwo i Prawo 2000, nr 5, s Dz.U. 1997, nr 137, poz. 926 z późn. zm. 60 Zobacz na temat szerzej A. Mariański, Sukcesja podatkowa podstawy i zakres (wybrane zagadnienia), KPP 2003, nr A. Mariański, Sukcesja praw i obowiązków publicznoprawnych rozważania na tle art. 494 par. 2 i 5 k.s.h. polemika, Przegląd Prawa Gospodarczego 2003, nr 12, s. 50. Zdaniem autora sam termin sukcesja generalna powinien określać następstwo w prawie prywatnym, a w innych gałęziach prawa należy mówić o sukcesji podatkowej, administracyjnej, celnej itd., także z tych powodów postuluje się precyzyjne posługiwanie się terminologią określającą dany rodzaj sukcesji.

14 30 Należy zwrócić uwagę na potwierdzenie powyższej tezy, że ustawodawca posługuje się w art. 93a 62 Ordynacji podatkowej zwrotem spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia [ ] wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki przekształconej spółki, który oznacza obowiązywanie zasady sukcesji podatkowej na gruncie prawa podatkowego, będącej wyjątkiem od zasady kontynuacji, wynikającej z art. 553 k.s.h. Sukcesja odnosi się na równi do obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa podatkowego, jak i wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 93d Ordynacji podatkowej). Sukcesja sfery podatkowo-prawnej jest zasadą ogólną dla przekształcania spółek handlowych, od której mogą zachodzić wyjątki na podstawie odrębnych ustaw, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 93e Ordynacji podatkowej). Poza zakresem sukcesji uniwersalnej przewidzianej w Ordynacji podatkowej znajduje się kwestia nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP), regulowana odrębnie ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 63. Według art. 12 ust. 1 pkt. 2 tej ustawy NIP pozostaje bez zmian w razie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową. Powyższy fakt oznacza wyjątek od obowiązującej na gruncie prawa podatkowego zasady sukcesji uniwersalnej na rzecz kontynuacji, gdyż z samej istoty numeru identyfikacyjnego, zmiana numeru powinna oznaczać zmianę podmiotową (inny podmiot to inny numer identyfikacyjny), natomiast ten sam numer powinien oznaczać ten sam podmiot zmieniający się, lecz zachowujący ciągłość, tożsamość podmiotową 64. Podkreślić należy niekonsekwencję ustawodawcy, gdyż w Ordynacji podatkowej w sposób wyraźny opowiedział się za zasadą sukcesji (a więc brakiem tożsamości spółki przekształconej i spółki przekształcanej), tymczasem w systemie identyfikacji podatników zdecydował się na zasadę kontynuacji (utrzymanie NIP spółki przekształcanej przez spółkę przekształconą). Oprócz numeru identyfikacji podatkowej, spółki handlowe posiadają także numer REGON nadawany na podstawie art. 46 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 65. Kwestię skutków przekształcenia w tym zakresie regu- 62 Art. 93 Ordynacji podatkowej dotyczy sukcesji podatkowej w wypadku łączenia się podmiotów, art. 93a ich przekształcenia, a art. 93c podziału. 63 Dz.U. 1995, nr 142, poz. 702 z późn. zm. 64 G. Miś, Konstrukcja przekształcania spółek handlowych, niepublikowana rozprawa doktorska, Kraków 2003, s Dz.U. 1995, nr 88, poz. 439 z późn. zm.

15 Pubilcznoprawne aspekty przekształceń spółek 31 luje par. 6 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego 66 do tej ustawy, w myśl którego nie powoduje nadania nowego numeru identyfikacyjnego REGON przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową oraz przekształcenie spółki handlowej w inną spółkę handlową, a także przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Rozwiązanie to, wprowadzone 1 stycznia 2004 r. 67, stanowi obecnie zasadniczą spójność systemową związaną z uzgodnieniem systemu REGON z rozwiązaniami przyjętymi w k.s.h. przez umożliwienie utrzymania numeru REGON we wszystkich przypadkach dokonywania przekształcenia spółek handlowych analogicznie do rozwiązania przyjętego dla numeru NIP. Instytucja przekształcenia pomimo że jej regulacja została zamieszczona w ramach jednego tytułu ustawy razem z przepisami o fuzji oraz o podziale spółek różni się od dwóch pozostałych rodzajów transformacji ustrojowych. Przekształcenie spółki w inną spółkę polega na modyfikacji formy ustrojowej spółki bez zmiany przedmiotu jej działalności, a także sposobu jej prowadzenia. Modyfikacja ta zakłada, że nie jest konieczne rozwiązanie dotychczasowej spółki i utworzenie na jej miejsce innej, nowej spółki. Zarówno przed, jak i po przekształceniu mamy do czynienia z tym samym podmiotem, który jedynie zmienia swą formę prawną. Istnieje więc tożsamość podmiotu przekształcanego i przekształconego. Zasadę kontynuacji podmiotowej wyrażają expressis verbis przepisy art. 553 k.s.h. (spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa spółki przekształconej). Nie zachodzi tu zatem żadna sukcesja. Regułę tę podkreśla przepis art. 553 par. 2 k.s.h., zgodnie z którym spółka przekształcona pozostaje podmiotem uprawnień administracyjnych przyznanych spółce przed jej przekształceniem. Jednak zasada kontynuacji podmiotowej w wypadku praw i obowiązków publicznoprawnych (koncesje, zezwolenia, ulgi) doznaje pewnych ograniczeń. Polega to na tym, że prawa i obowiązki nie przechodzą na spółkę przekształconą, jeżeli ustawa lub sama decyzja o udzieleniu koncesji, zezwolenia lub ulgi nie stanowi inaczej (będzie tu więc zachodzić zasada warunkowej kontynuacji). Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz przepisy odrębnych ustaw (regulujących szczegółowe zasady koncesjonowania działalności gospodarczej oraz wydawania zezwoleń) uzależniają przyznanie koncesji (zezwolenia) od 66 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz.U. 1999, nr 69, poz. 763 z późn. zm.). 67 Par. 6 ust. 5 przedmiotowego rozporządzenia został zmieniony z dniem 1 stycznia 2004 r. przez par. 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz.U. nr 221, poz. 2195).

16 32 występowania po stronie wnioskodawcy (przedsiębiorcy, spółki) określonych właściwości i warunków, bez spełniania których koncesja (zezwolenie) nie może zostać przyznana, a w razie ich utraty musi być cofnięta albo musi być ograniczony jej zakres. Tymczasem k.s.h. traktuje problem pobieżnie, co świadczy o niespójności przepisów i konflikcie racji leżących u źródeł regulacji zawartych w k.s.h. i ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Należy więc postulować de lege ferenda, aby art. 553 par. 2 k.s.h. był interpretowany w taki sposób, że przejście koncesji (zezwolenia) następowałoby pod warunkiem, że spółka przekształcona posiada wymagane prawem właściwości i warunki niezbędne do udzielenia koncesji (wydania zezwolenia). Rozwiązanie polegające na utrzymaniu numeru REGON i NIP we wszystkich przypadkach przekształcenia spółek jest potwierdzeniem w przepisach pozakodeksowych zasady kontynuacji podmiotowej. Ustawodawca nie jest jednak konsekwentny, gdyż a w art. 93a Ordynacji podatkowej opowiedział się za obowiązywaniem zasady sukcesji podatkowej (brak tożsamości spółki przekształcanej i przekształconej) na gruncie prawa podatkowego, będącej wyjątkiem od zasady kontynuacji podmiotowej wynikającej z art. 553 k.s.h., dlatego należałoby postulować o możliwe utrzymanie zasady kontynuacji przy przekształceniach spółek handlowych, także w wypadku prawa podatkowego wymagałoby to jednak z pewnością dużo większej synchronizacji obu gałęzi prawa. Public and Private Aspects of Company Transformation The purpose of this article is to discuss public and private aspects of enterprise transformation. The author presents the legal problems of transformation. Two ways of understanding the problem are found in the literature on the subject. The viewpoint of the majority of experts in doctrine is that transformation is based on the principle of continuation of the transforming and transformed entity (the author of this article also takes this view). A different viewpoint holds that transformation entails succession. The provisions of article 553 of the Commercial Companies Code state the going concern principle expressis verbis (the company emerging from the transformation is entitled to all rights of the transformed company). Article 553, par. 2, of the Commercial Companies Code according to which the transformed company remains the subject of administrative entitlements granted to the company before its transformation emphasises this rule. The going concern principle, in the case of public legal rights and obligations (licenses, permits, allowances), however, incurs certain limitations. These are that the rights and obligations do not pass to the transformed company if the law or the decision on granting the licence, permit or allowance does not provide otherwise (thus the principle of conditional continuation occurs). The solution involving the obtaining of a statistical ID number (REGON) and a taxpayer s reference number (NIP) in all cases of enterprise transformation is confirmation expressed in regulations outside the Code of the going concern principle. The legislation, however, is not consistent, as article 93 of the Tax Ordinance endorses the tax succession principle (the transforming and transformed company are not identical) on the basis of tax law, which constitutes an exception to the going concern principle resulting from article 553 of the Commercial Companies Code.

ASPEKTY PRAWNE I PODATKOWE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

ASPEKTY PRAWNE I PODATKOWE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO SPIS TREŚCI Andrzej JANDA: Aspekty prawne i podatkowe przekształcenia spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego... 5 Dorota KAMUDA: Egzekucja z wynagrodzenia za pracę... 23 Andrzej KIEŁTYKA: Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Michał Kuźnik. Wprowadzenie

Michał Kuźnik. Wprowadzenie Michał Kuźnik Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katedra Prawa Sukcesja nabywcy przedsiębiorstwa w upadłości układowej Wprowadzenie Na gruncie obecnie obowiązującej ustawy z dnia 23 lutego 2003 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp

Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807) jest trzecią z kolei

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Prawo i ekonomia w praktyce. Wybrane współczesne problemy

Zeszyty Naukowe Prawo i ekonomia w praktyce. Wybrane współczesne problemy Zeszyty Naukowe Prawo i ekonomia w praktyce. Wybrane współczesne problemy Pod redakcją naukową Małgorzaty Kokocińskiej Teresy Majtas Nr 15/2008 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania Poznań

Bardziej szczegółowo

Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa Unii Europejskiej

Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa Unii Europejskiej Funkcjonowanie oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z UE ANNA TARASIUK-FLODROWSKA ALDONA WNĘK Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Nałożenie obowiązku dopłat wyłącznie na jednego ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Nałożenie obowiązku dopłat wyłącznie na jednego ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Transformacje Prawa Prywatnego 2/2012 ISSN 1641 1609 Iwona Karasek Wojciechowicz, Dominika Mróz Krysta * Nałożenie obowiązku dopłat wyłącznie na jednego ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Szerzej: A. Kidyba, [w:] J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, W. Pyzioł, A. Witosz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2008, s. 187 i n.

Szerzej: A. Kidyba, [w:] J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, W. Pyzioł, A. Witosz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2008, s. 187 i n. Marta Piotrowska Odpowiedzialność cywilna komplementariusza będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członków jej zarządu w spółce komandytowej zagadnienia wybrane Wprowadzenie do problematyki

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE PRZENIESIENIE SIEDZIBY SPÓŁKI

TRANSGRANICZNE PRZENIESIENIE SIEDZIBY SPÓŁKI TRANSGRANICZNE PRZENIESIENIE SIEDZIBY SPÓŁKI Przemysław Banasik 1) Eliza Salkowska-Cichosz 2) Streszczenie W artykule poruszone zostały zagadnienia związane z mobilnością spółek w obrębie Wspólnoty Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Outsourcing informatycznych systemów obsługi.

Outsourcing informatycznych systemów obsługi. Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Urszula Mścichowska Outsourcing informatycznych systemów obsługi. Praca napisana pod kierunkiem Dr Remigiusza W. Kaszubskiego Zakład Prawa Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu uwagi de lege lata i de lege ferenda

Umowa kredytu uwagi de lege lata i de lege ferenda Transformacje Prawa Prywatnego 3 4/2007 ISSN 1641 1609 Grzegorz Tracz * Umowa kredytu uwagi de lege lata i de lege ferenda Mający miejsce w Polsce w ostatnich latach wzrost gospodarczy związany jest między

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE MATERIAŁY SZKOLENIOWE Sprawa gospodarcza Ustawodawca zastrzegł zastosowanie rygorystycznej odrębnej procedury do określonej kategorii spraw noszących miano spraw gospodarczych. Obowiązujące przepisy posługują

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem 5/2011 ISSN 2083-2427 Spis treści Podatek od towarów i usług 5 Opodatkowanie VAT odsetek od pożyczek udzielonych z ZFŚS Teresa Sławińska-Choryło

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Jarosław Ruszewski Piotr Sitniewski Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Białystok 2013 Redakcja: Piotr Sitniewski Autorzy:

Bardziej szczegółowo

RÓWNOŚĆ PROCEDURALNA JAKO PODSTAWOWA IMPLIKACJA ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

RÓWNOŚĆ PROCEDURALNA JAKO PODSTAWOWA IMPLIKACJA ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO Szymon Sternal * RÓWNOŚĆ PROCEDURALNA JAKO PODSTAWOWA IMPLIKACJA ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO WSTĘP Postulat równości proceduralnej jest immanentnie zawarty w zasadzie dialogu partnerów społecznych 1. Wniosek

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Stanisław Bogucki Anna Dumas Wojciech Stachurski Krzysztof Winiarski Podatek od czynności cywilnoprawnych Komentarz dla praktyków Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Uchwały...2. Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia...7. Glosy...21. OSNC 2003, nr 3...44. Wspomnienia i refleksje...48. Informacje...

Uchwały...2. Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia...7. Glosy...21. OSNC 2003, nr 3...44. Wspomnienia i refleksje...48. Informacje... Uchwały...2 Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia...7 Glosy...21 OSNC 2003, nr 3...44 Wspomnienia i refleksje...48 Informacje...55 Działalność Izby Cywilnej...57 Statystyka....92 2 UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2013 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 8 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 7 poz. 62

Dz.U. 2001 Nr 7 poz. 62 Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 2001 Nr 7 poz. 62 WYROK z dnia 17 stycznia 2001 r. Sygn. K. 5/00 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Wiesław Johann przewodniczący Zdzisław Czeszejko-Sochacki Teresa Dębowska-Romanowska

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

II. Tajemnica przedsiębiorstwa w ramach postępowania, a jawność wyboru partnera prywatnego

II. Tajemnica przedsiębiorstwa w ramach postępowania, a jawność wyboru partnera prywatnego II. Tajemnica przedsiębiorstwa w ramach postępowania, a jawność wyboru partnera prywatnego 2.1. Jawność postępowania, a ochrona informacji poufnych w kontekście partnerstwa publiczno-prywatnego Marcin

Bardziej szczegółowo

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str.

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str. GRUDZIEŃ 2011 SPIS TREŚCI Aktualności prawne dla osób fizcznych. str. 2-4 Praktyczne informacje dla Przedsiębiorców. str. 4-5 1. Anna Biel, Łukasz Korejwo Dopuszczalność podjęcia uchwały o przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Tajemnica bankowa a outsourcing

Tajemnica bankowa a outsourcing Kamila Ćwiklińska Tajemnica bankowa a outsourcing Praca wykonana pod kierunkiem Dr Remigiusza W. Kaszubskiego Spis treści Wstęp...3 Rozdział I Tajemnica Bankowa...5 1.1 Instytucja tajemnicy bankowej w

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 11 maja 2004 r. Sygn. akt K 4/03 *

WYROK z dnia 11 maja 2004 r. Sygn. akt K 4/03 * WYROK z dnia 11 maja 2004 r. Sygn. akt K 4/03 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Safjan przewodniczący Jerzy Ciemniewski Teresa Dębowska-Romanowska Marian Grzybowski

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań

Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań Zeszyty Naukowe nr 776 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Aneta Kaźmierczyk Katedra Prawa Monika Szaraniec Katedra Prawa Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność odszkodowawcza adwokata w zależności od formy wykonywanego zawodu

Odpowiedzialność odszkodowawcza adwokata w zależności od formy wykonywanego zawodu STUDIA IURIDICA TORUNIENSIA tom V Odpowiedzialność odszkodowawcza adwokata w zależności od formy wykonywanego zawodu Uwagi wstępne Kwestia odpowiedzialności adwokata z tytulu świadczenia przez niego wadliwej

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

Prawo Karne. Sąd Najwyższy

Prawo Karne. Sąd Najwyższy Prawo Karne Sąd Najwyższy Art. Str. 338 k.k.... 5 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 159, poz. 1667 ze zm.) 5 120 2 k.p.k.... 5

Bardziej szczegółowo

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Sposoby przekształcenia przedsiębiorstwa będącego osobą fizyczną

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Sposoby przekształcenia przedsiębiorstwa będącego osobą fizyczną Autor: Tytuł: Sławomir Zieleń Sposoby przekształcenia przedsiębiorstwa będącego osobą fizyczną Przepisy prawne określają zarówno procedurę przekształcenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę, jak

Bardziej szczegółowo