Publicznoprawne aspekty przekształceń spółek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publicznoprawne aspekty przekształceń spółek"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 725 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Katedra Prawa Publicznoprawne aspekty przekształceń spółek 1. Uwagi wstępne Kodeks handlowy przewidywał jedynie przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i odwrotnie oraz przekształcenie spółki jawnej w komandytową. Obecnie obowiązujący kodeks spółek handlowych dopuszcza wszelkie możliwe warianty przekształceń. Możliwe jest przekształcenie spółki osobowej w kapitałową, spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową, spółki osobowej w inną osobową oraz przekształcenie spółki cywilnej w dowolny typ spółki handlowej 2. Takie rozwiązanie jest związane z potrzebami praktyki obrotu gospodarczego. Problematyka przekształceń spółek nie została unormowana w osobnym akcie, ale ustawodawca zamieścił ją w przepisach dotyczących także tworzenia i funkcjonowania tych spółek. Kodeks spółek handlowych, a także orzecznictwo i literatura, poruszając się wokół zagadnienia przekształcenia przedsiębiorcy w sensie prawnym, posługują się pojęciem przekształcenia w wąskim tego słowa znaczeniu. Należy zaznaczyć, że regulacje dotyczące poszczególnych rodzajów transformacji, tj. łączenia, Art Rozporządzenia Prezydenta RP z 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy (Dz.U. 1934, nr 57, poz. 503 z późn. zm.). 2 Art. 551 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz z późn. zm.), zwany w dalszej części jako k.s.h.; Inaczej np. w prawie niemieckim: ustawa z dnia 28 października 1994 r. (Umwandlungsgesetz) o przekształceniach podmiotów prawnych, która jako postacie przekształcenia wymienia: połączenie, podział, przeniesienie majątku oraz zmianę formy prawnej; można zatem wyróżnić tu przekształcenie w szerokim tego słowa znaczeniu, jako każdą sytuację strukturalnej zmiany przedsiębiorcy oraz przekształcenie w wąskim tego słowa znaczeniu jako tę postać zmiany strukturalnej, która charakteryzuje się zmianą formy przedsiębiorcy.

2 18 podziału i przekształcenia mają charakter autonomiczny, w szczególności nigdzie nie występuje odesłanie do przepisów określających inny proces. Pojęcie przekształcenia przedsiębiorcy w tym spółki używane bywa w kilku znaczeniach. Końcowy wynik przekształcenia jest zaś w polskim prawie zawsze identyczny zmiana formy prawnej funkcjonowania przedsiębiorcy Charakter prawny przekształcenia spółek Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu do rejestru (art. 552 k.s.h.). Przysługują jej wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (art. 553 par. 1 k.s.h.). Powyższe przepisy wskazują na charakter prawny przekształcania spółek. Można wyróżnić w tym zakresie dwie zasadnicze koncepcje dotyczące przekształcenia spółek, pozostające wobec siebie w opozycji. W świetle poglądu reprezentowanego przez przeważającą część doktryny przekształcenie spółki opiera się na zasadzie kontynuacji podmiotu przekształcanego i przekształconego. Przekształcenie polega więc na zmianie prawnej formy funkcjonowania spółki, przy zachowaniu nieprzerwanego istnienia tego samego podmiotu prawnego 5. Przekształcenie spółki nie jest założeniem tej spółki i rozwiązaniem dotychczasowej, zachodzi bowiem ciągłość między nową a dawną spółką, a tylko forma ustroju jest inna 6. W wyniku przekształcenia spółki następuje modyfikacja formy prawnej spółki, która ma nadal istnieć jako ten sam podmiot prawny o nieco zmienionej strukturze (zasada tożsamości podmiotowej) 7. Stanowisko powyższe związane z koncepcją tożsamości podmiotu przekształcanego i przekształconego zaaprobował Sąd Najwyższy, który sformułował tezę, że przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną oznacza zmianę jej formy ustrojowej, przy zachowaniu bytu prawnego 8. W uzasadnieniu podkreślono, że mamy tu do czynienia z ciągłością osoby prawnej, która zmienia jedynie formę swojego ustroju. Przekształcenie nie oznacza rozwiązania i likwidacji dotychczasowej spółki oraz utworzenia nowej spółki. Nie ma tu żadnego okresu przejściowego, który w jakikolwiek sposób 4 Tak np. R. Pabis, Przekształcenia spółek handlowych w świetle nowej regulacji, cz. I, Prawo Spółek 2002/6, s M. Allerhand, Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935, s. 708; tak również: T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy z komentarzem, Łódź 1936, s. 471; B. Gnela, Przekształcenie spółki jawnej w komandytową, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 660, Kraków 2004, s. 8; W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Kraków 2002, s. 881 i nast.; A.W. Wiśniewski, Prawo o spółkach. Podręcznik praktyczny, t. III: Spółka akcyjna, Warszawa 1994, s M. Allerhand, op. cit., s T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, op. cit., s Wyrok SN z 13 grudnia 1991 r, III CRN 32/91, OSN 1992, nr 7 8, poz. 142.

3 Pubilcznoprawne aspekty przekształceń spółek 19 mógłby rzutować na byt prawny spółki. Przekształcona spółka z mocy samego prawa przejmuje majątek, wierzytelności lub zobowiązania spółki, która przed przekształceniem funkcjonowała w innej formie ustrojowej 9. W niektórych nowszych opracowaniach pojawiły się nieco inne ujęcia omawianego problemu. Odmienne stanowisko zakłada, że w wypadku przekształcenia nie następuje utrata osobowości jednej spółki na rzecz drugiej, a tylko modyfikacja formy spółki i mamy tu do czynienia ze zmianą podmiotu prawa. Zmiana ta następuje bez zaprzestania działalności spółki i w toku tej działalności, przy jednoczesnym przejściu wszelkich praw i obowiązków na podmiot przekształcony. Na przyjęcie tezy o tożsamości podmiotu nie pozwala normatywny charakter tworzenia osób prawnych przyjęty przez ustawodawcę, w procesie zaś przekształcenia dochodzi przecież do wykreślenia z rejestru spółki przekształcanej i wpisania spółki przekształconej 10. W literaturze podnosi się, że zarzut ten można odeprzeć. Przepisy mówią o wykreśleniu i wpisie spółki, jednak nie dochodzi do ustania bytu prawnego jednego podmiotu i powstania innego podmiotu. Z przepisu art. 37 par. 1 k.c. 11 można wyprowadzić wyjątek od zasady, że osobowość prawną podmiot podlegający rejestracji uzyskuje w momencie wpisu do rejestru oraz że traci ją z chwilą wykreślenia. Tak więc teza o identyczności podmiotu przekształcanego i przekształconego jest de lege lata uzasadniona i równocześnie nie sprzeczna z normatywnym charakterem tworzenia osób prawnych 12. Inny przeciwnik koncepcji tożsamości spółki przekształcanej i spółki przekształconej stwierdza, że w procesie przekształcania występuje zbyt wiele elementów, które przeczą powyższej tezie. Wskazywać ma na to pośrednio całokształt przepisów regulujących przekształcanie spółek kapitałowych. Ustawodawca uregulował więc przedmiotową materię w taki sposób, że umożliwia rozwiązanie jednej spółki kapitałowej bez konieczności przeprowadzania likwidacji, pod warunkiem równoczesnego zawiązania spółki kapitałowej w innej formie. Zawiązanie to dokonuje się w wyniku procedury przekształcenia, tj. odmiennie niż w wypadku zwykłego zawiązania. Dochodzi więc do sukcesji uniwersalnej pomiędzy dwoma podmiotami Stanowisko SN potwierdzone w uchwale z 21 lipca 1992 r., III CZP 85/92, OSNCP 1993, nr 1 2, poz Zarys prawa spółek, A. Jakubecki, M. Jakubek, A. Kidyba, J. Mojak, R. Skubisz, Lublin 1994, s Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ( Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 12 J. Skalski, Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną, Zakamycze, Kraków 1999, s. 51 i nast. 13 A. Zawadowski, Przekształcenie spółek kapitałowych. Zagadnienia teoretycznoprawne, Przegląd Prawa Handlowego 1995, nr 10, s. 15; zobacz także: H. Litwińczuk, Przekształcenia i fuzje podmiotów gospodarczych. Zagadnienia podatkowe, Warszawa 1994, s. 10.

4 20 Zajmując stanowisko w powyższym sporze, należy stwierdzić, że znacznie więcej argumentów jurydycznych i celowościowych przemawia za przyjęciem koncepcji tożsamości podmiotu przekształcanego i przekształconego. Wydaje się, że także ustawodawca uznał tę koncepcję za obowiązującą. Przepisy k.s.h. dotyczące przekształcenia odmiennie niż ma to miejsce w przypadku łączenia i podziału 14, nie ustanawiają sukcesji uniwersalnej ogółu praw i obowiązków spółki przekształcanej. Nie przedstawia istnienia sukcesji z pewnością treść art. 553 par. 1 i 2 k.s.h., na co wskazuje choćby stwierdzenie, że spółce przekształconej przysługują prawa i obowiązki spółki przekształcanej, a nie że wstępuje ona w te prawa i obowiązki. Należy też podkreślić pewne sformułowania ustawy wskazujące na tożsamość podmiotu, w szczególności w art. 552 k.s.h., wyznaczającym tzw. dzień przekształcenia, stwierdza się, że w tym dniu spółka przekształcona staje się spółką przekształconą. Używa się terminu wniosek o przekształcenie (art. 559 k.s.h.) wprawdzie w powołanym art. 552 k.s.h. mówi się również o wpisie spółki przekształconej czy wykreśleniu spółki przekształconej (art. 552 k.s.h.), ale wynika to jedynie z konieczności zachowania pewnych czynności technicznych w zakresie rejestracji oraz problemów lingwistycznych. Nie byłoby wystarczające użycie wyłącznie zwrotu o wpisie przekształcenia 15. Wreszcie zauważyć należy, że z przepisem dotyczącym ustalenia składu osobowego wspólników spółki przekształconej (art k.s.h.) inaczej niż art. 493 pkt 2 i art. 494 k.s.h. nie ma mowy o przystąpieniu do spółki przekształconej, co sugerowałoby wejście do innego podmiotu, lecz o uczestnictwie w spółce przekształconej, a taki zwrot powyższej sugestii już nie zawiera 16. Zasada kontynuacji podmiotowej budzi jednak wątpliwości w wypadku przekształceń spółek osobowych w spółki kapitałowe oraz w wypadku przekształceń spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego. W pierwszej sytuacji kontynuacja podmiotowa zachodzi, ale przekształcona spółka traci lub zyskuje osobowość prawną. Podnosi się w literaturze, że wątpliwości powyższe należy odrzucić, gdyż przepisy k.s.h. zostały ukształtowane w sposób jednoznaczny i podważanie zasady kontynuacji oznacza wykładnię contra legem, a taka wykładnia dopuszczalna jest tylko wyjątkowo i w szczególnie uzasadnionych przypadkach 17. Zdaniem autora skoro k.s.h. dopuszcza przekształcenia między spółkami osobowymi i kapitałowymi, osobowość prawna nie może zostać uznana za tą niezmienną cechę, która uzasadnia 14 Art. 494 par. 1 k.s.h. (dotyczący łączenia spółek) i art. 531 par. 1 k.s.h. (dotyczący podziału spółek). 15 R. Pabis, op. cit., s Ibidem. 17 G. Miś, Konstrukcja przekształcania spółek handlowych, Kraków 2003, s. 262, niepublikowana rozprawa doktorska.

5 Pubilcznoprawne aspekty przekształceń spółek 21 przyjęcie zasady kontynuacji, a co więcej, staje się czynnikiem różnicującym, skoro w procesie przekształcenia jedna i ta sama spółka może zyskać lub stracić osobowość prawną. W takim wypadku najprostszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie, że tym niezmiennym elementem w procesie przekształcenia, uzasadniającym przyjęcie tożsamości spółki przekształcanej i spółki przekształconej jest podmiotowość prawna. Podmiotowość prawna jest tą cechą, którą posiadają wszystkie spółki handlowe i która pozostaje niezmienna w procesie przekształcenia, może więc być ona argumentem podbudowującym normatywną zasadę kontynuacji 18. Należy zaznaczyć, że zasada kontynuacji odnosi się do przekształcania spółek handlowych i nie można w sposób automatyczny przenosić jej na przypadek przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową 19. W tym wypadku spółka cywilna nie może być traktowana jako odrębny podmiot prawa, stąd trudno mówić o przekształceniu jednego podmiotu prawa w inny podmiot prawa jest to z pewnością inna konstrukcja prawna 20. Na podkreślenie zasługuje również to, że w k.s.h. przewidziano dwie podstawy prawne przekształcenia spółki cywilnej. Pierwsza z nich uregulowana została w przepisach o spółce jawnej. Ma ona charakter przymusowy i polega na obowiązkowym dokonaniu przekształcenia spółki cywilnej (zob. art. 26 par. 4 k.s.h.). Z chwilą wpisu do rejestru spółka ta staje się spółką jawną, przy czym każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru (do zgłoszenia należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki). Ponadto spółka cywilna może ulec przekształceniu w dowolny typ spółki handlowej. Do przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową inną niż spółka jawna, stosuje 18 Ibidem, s. 264 i Kodeks spółek handlowych przewiduje dwie podstawy prawne przekształcenia spółki cywilnej. Pierwszy uregulowany został w przepisach o spółce jawnej (art. 26 par. 4 k.s.h.) i ma charakter przymusowy, polega na obowiązkowym dokonaniu przekształcenia spółki cywilnej w jawną; przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników; jeżeli przychody netto spółki cywilnej w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły wartość powodującą, zgodnie z przepisami o rachunkowości, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgłoszenie jest obowiązkowe i powinno nastąpić w terminie trzech miesięcy od zakończenia drugiego roku obrotowego. Z chwilą wpisu do rejestru spółka ta staje się spółką jawną (art. 26 par. 4 k.s.h. przepis ten nie jest jednak bezwzględnie obowiązujący, oznacza to bowiem przyznanie wspólnikom prawa do wyboru innej prawnie dopuszczalnej formy spółki handlowej niż spółka jawna, w ramach której będą prowadzili dalszą działalność, bądź nawet zaprzestanie wspólnej działalności i podjęcie decyzji o rozwiązaniu umowy spółki. Tak m.in. A. Slisz, Problem przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną, Przegląd Prawa Handlowego 2004, nr 5, s Na podstawie przepisów Działu III Tytułu IV k.s.h. spółka cywilna może ulec przekształceniu w dowolny typ spółki handlowej. Do przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową inną niż spółka jawna, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową (art. 551 par. 3 k.s.h.). 20 W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Warszawa 2002, s. 882.

6 22 się odpowiednio przepisy dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową (art. 551 par. 3 ksh) 21. Brak statusu przedsiębiorcy w wypadku spółki cywilnej (będący konsekwencją art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 22 ) powoduje, że spółka cywilna jest pozbawiona aspektów podmiotowych. Oznacza to, że z art. 551 par. 2 i 3 k.s.h. przewiduje przekształcenie spółki cywilnej (stosunek obligacyjny) w spółkę handlową wyposażoną w podmiotowość prawną. Należy się więc zastanowić, czy w takiej sytuacji zasadne jest mówić w ogóle o przekształceniu. Po stronie spółki cywilnej występuje tyle podmiotów (przedsiębiorców) podlegających przekształceniu, ilu jest wspólników. W istocie najbardziej odpowiednim terminem w odniesieniu do omawianych zagadnień byłoby określenie, że mamy tutaj do czynienia z procesem połączenia przedsiębiorców, występującego równocześnie z ich przekształceniem 23. Można przyjąć, że jest to przekształcenie umowy spółki cywilnej, albo przedsiębiorstwa w sensie przedmiotowym, lub działalności gospodarczej wspólników spółki cywilnej, bądź ich majątku wspólnego, w spółkę jawną 24. Problem ten próbowano w literaturze rozwiązać także za pomocą fikcji prawnej opartej na założeniu, że w istocie przekształca się nie spółka cywilna, lecz jawna 25. Zdaniem autora taka konstrukcja jest uzasadniona, gdyż w praktyce przekształceniem będą zainteresowane głównie takie spółki cywilne, które jako spółki (a nie jako ich wspólnicy) chcą we własnym imieniu prowadzić działalność gospodarczą i być podmiotem praw i obowiązków. Spółki te faktycznie podpadają pod zakres pojęciowy spółki jawnej. Stąd usprawiedliwione jest posłużenie się fikcją prawną, że przekształceniu w inną niż jawna spółkę handlową ulega taka spółka, 21 Ustawodawca przyjął, że do przekształcenia spółki cywilnej w handlową inną niż spółka jawna stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową. Jednak nie wyjaśnia, jakie przepisy stosować przy przekształceniu spółki w zwykłym trybie (art. 551 i nast. k.s.h.) w spółkę jawną. Brak takiej regulacji nie może prowadzić do wniosku o braku możliwości takiego przekształcenia A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia, Zakamycze, Kraków 2001, s Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz z późn. zm.), zwana dalej w skrócie jako u.s.g. 23 P. Bielski, Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową, Przegląd Prawa Handlowego 2002, nr 3, s B. Gnela, J. Lic, Problemy badania w świetle Kodeksu spółek handlowych, materiały konferencyjne, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, oddział Regionalny w Krakowie, Kraków 2004, s A. Szumański, Nowe prawo spółek handlowych, Przeglad Prawa Handlowego 2001, nr 1, s. 6, gdzie autor twierdzi, że przekształcona spółka cywilna jest traktowana jak spółka jawna, a więc spółka handlowa; jego zdaniem spółka cywilna nie jest już umowa między wspólnikami, ale organizacją gospodarczą.

7 Pubilcznoprawne aspekty przekształceń spółek 23 która jest de facto spółką jawną 26. Przyjęcie takiej konstrukcji umożliwia zastosowanie również zasady kontynuacji. Tego rodzaju fikcja prawna jest jednak nie do przyjęcia, gdyż nie sposób przyjąć, że spółka cywilna jest spółką jawną jeszcze przed przekształceniem, a więc przyjęcie tego rodzaju fikcji byłoby wykładnią contra legem 27. Gdyby spółka cywilna była wyposażona w podmiotowość prawną, jej sytuacja byłaby taka sama, jak spółek handlowych, a więc ewentualne wątpliwości co do stosowania zasady sukcesji uniwersalnej czy zasady kontynuacji nie wynikałyby ze specyfikacji spółki cywilnej polegającej na braku podmiotowości prawnej. Zajmując własne stanowisko, należy stwierdzić, że zgodnie z art. 26 par. 5 k.s.h. z chwilą wpisu do rejestru (gdy zostaną spełnione warunki wskazane w art. 26 par. 4 k.s.h.) spółka cywilna staje się spółką jawną. Spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Użyte powyżej sformułowanie jest identyczne jak w art. 553 par.1 k.s.h., a co za tym idzie wyraża zasadę kontynuacji także w wypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową (kapitałową) 28. Tak więc w razie przekształcenia spółki cywilnej 26 A. Szumański, Kodeks spółek handlowych, t. IV, Komentarz do art , Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004, s P. Bielski, op. cit., s Inaczej A. Śliszcz, Problem przekształcenia spółki cywilnej w jawną, Przegląd Prawa Handlowego 2004, nr 4, s. 21, gdzie autor twierdzi, że art. 26 par. 5 k.s.h. wyraźnie ustanawia zasadę następstwa prawnego (sukcesji), gdyż stanowi, że spółce przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników (cywilnych), zaś przepisy art. 553 par. 2 i 3 k.s.h. stosuje się odpowiednio. Pogląd taki w mojej ocenie nie znajduje żadnych podstaw prawnych, gdyż ustawodawca użył w art. 26 par. 5 k.s.h. zwrotu spółce przysługują wszystkie prawa i obowiązki, zamiast spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki jak brzmi np. art. 494 par. 1 k.s.h. dotyczący łączenia spółek, czy też art. 531 par. 1 k.s.h. dotyczący podziału spółek. Jednak zastąpienie zasady kontynuacji zasadą sukcesji uniwersalnej oznaczałoby konieczność rozwiązania spółki cywilnej (A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. II, Kraków 2002, s. 1054). O ile przy takim rozwiązaniu jest oczywiste kto jest następcą prawnym (tj. spółka jawna), to mogą pojawić się wątpliwości kogo należy uznać za poprzednika prawnego, skoro z przyczyn dogmatycznych nie może nim być spółka cywilna (A. Szumański, op. cit., s. 1024). Autor twierdzi, że poprzednikiem tym mógłby być majątek wspólny wspólników spółki cywilnej, stanowiący współwłasność łączną. Przyjęcie zasady sukcesji uniwersalnej może rodzić także problemy podatkowe, a w szczególności ryzyko zapłaty podwójnego podatku VAT za towary nieodsprzedane w ciągu 12 miesięcy od dnia sporządzenia spisu towarów z natury J. Lic, Problem podmiotowości spółki cywilnej a ustrój współwłasności łącznej, s , materiały niepublikowane. Także w intencji ustawodawcy przepis art. 26 par. 5 wprowadza zasadę sukcesji uniwersalnej. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji (zob. System informacji prawnej Lex Omega 2003, nr 47, s. 8) stwierdzono, że w sferze majątkowej wpis skutkuje sukcesją uniwersalną wspólnych praw i obowiązków (majątku spółki cywilnej przy posługiwaniu się formułą wspólny majątek wspólników [ ] na spółkę jawną [ ] nie sposób zatem twierdzić, że może zachodzić tu zasada kontynuacji właściwa dla przekształceń w obrębie spółek handlowych [ ]. Nowelizacja nie roz-

8 24 w spółkę handlową brak jest de facto kluczowej dla instytucji przekształcenia tożsamości podmiotowej spółki ulegającej przekształceniu, gdyż wielość wspólników spółki cywilnej przekształca się w jedność podmiotową spółkę handlową danego typu. Z tego też powodu w myśl art. 551 par. 2 k.s.h. spółka cywilna przekształcana jest przez jej wspólników Wpis do rejestru Dzień przekształcenia uregulowany w art. 552 k.s.h. pełni istotną rolę w procesie przekształcenia spółki. Fakt ten wiąże się wystąpieniem ważnych dla spółki skutków prawnych, gdyż od tego dnia: spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (art. 553 par. 1 k.s.h.) zasada kontynuacji na płaszczyźnie przedmiotowej, wspólnicy spółki przekształcanej, ale tylko uczestniczący w przekształcaniu, stają się wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 par. 3 k.s.h.) zasada kontynuacji na płaszczyźnie podmiotowej 30. Przekształcenie spółki wymaga wpisu do rejestru. Wpis jest obligatoryjny i ma charakter konstytutywny. Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru. Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców spółki przekształcanej jest możliwe dlatego, że obu wpisów dokonuje ten sam sąd rejestrowy 31. Sąd powinien jednym postanowieniem w punkcie pierwszym wpisać do rejestru spółkę przekształconą, a w punkcie drugim wykreślić spółkę przekształcaną 32. Momentem jednak przekształcenia jest chwila zamieszczenia w systemie informatycznym danych tworzących wpis o przekształceniu, a nie data wydania postanowienia przez sąd rejestrowy strzygnęła omawianych wątpliwości co do tego, czy stosować tutaj zasadę sukcesji uniwersalnej czy zasadę kontynuacji. Zob. na ten temat: T. Siemiatkowski, R. Potrzeszcz, Zmiany w Kodeksie spółek handlowych omówienie i komentarz, Przegląd Prawa Handlowego 2004, nr 2, s A. Szajkowski, M. Tarska, Prawo spółek handlowych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004, s S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, op. cit., s Ibidem, s Zdaniem A. Szumańskiego stanowi to konsekwencję istoty przekształcenia spółki, w świetle której spółka przekształcana i spółka przekształcona jest jedną i tą samą spółką zmieniającą tylko swój charakter prawny. Inaczej niż przy łączeniu się spółek czy podziale spółki. 32 J. Jacyszyn, S. Krześ, E. Marszałkowska-Krześ, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, Librata, Warszawa 2001, s. 632.

9 Pubilcznoprawne aspekty przekształceń spółek 25 w tej sprawie 33. Wpis spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców jest dokonywany na wniosek spółki przekształconej. Z kolei wykreślenie następujez urzędu 34. W stosunku do spółki cywilnej nie można ustalić dnia przekształcenia 35. W tym wypadku przeszkodą do zastosowania przepisu art. 552 k.s.h. jest brak rejestru prowadzonego dla spółek cywilnych, z którego można byłoby wykreślić z urzędu spółkę cywilną z chwilą, gdy do rejestru przedsiębiorców wpisana zostanie spółka przekształcona 36. W związku z powyższym sąd rejestrowy nie może dokonać wykreślenia spółki cywilnej z innego rejestru prowadzonego przez organ administracji samorządowej (ewidencji działalności gospodarczej). Dlatego nie znajduje tutaj w pełni zastosowania norma wynikająca z art. 552 zd. 2 k.s.h., co jest możliwe dzięki odpowiedniemu stosowaniu do przekształcenia spółki cywilnej przepisów dotyczących przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową (art. 551 par. 3 k.s.h.) 37. Oznacza to, że spółka cywilna będzie wykreślona z ewidencji działalności gospodarczej nie z urzędu, ale na wniosek Warunkowa kontynuacja administracyjnoprawna (ograniczenie zasady kontynuacji w art. 553 par. 2 k.s.h.) Przepis art. 553 par. 2 k.s.h. przewiduje expressis verbis kontynuację praw i obowiązków publicznoprawnych wynikających z decyzji administracyjnych wydanych na rzecz spółki przekształcanej, znajdującym zastosowanie ex lege po dniu przekształcenia do spółki przekształconej. Z art. 553 par. 2 k.s.h. wynika, że spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Zakres przedmiotowy art. 553 par. 2 k.s.h. został określony szeroko. Zasada kontynuacji dotyczy wszystkich decyzji administracyjnych, a nie tylko zezwoleń, 33 S. Sołtysiński, S. Szajkowski, J. Szwaja, op. cit., s. 1029, gdzie zdaniem A. Szumańskiego przy rozstrzygnięciu tej kwestii istotna jest okoliczność, że istotą KRS jest jawność danych wyrażonych w tym rejestrze oraz rękojmia dobrej wiary wpisu do rejestru. 34 Art. 552 zd. 2 k.s.h. 35 Bielski, op. cit., s Ibidem, s S. Sołtysiński, S. Szajkowski, J. Szwaja, op. cit., s Bielski, op. cit., s. 39 gdzie autor zastanawia się jak wobec braku możliwości ustalenia dnia przekształcenia stosować do przekształcenia spółki cywilnej w inną spółkę handlową kolejne przepisy kodeksu spółek handlowych. 38 A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. t. II, Kraków 2002, s

10 26 koncesji czy ulg 39. Powyższa regulacja jest istotnym novum w polskim prawie, gdyż jednym z podstawowych filarów prawa administracyjnego jest skierowanie decyzji administracyjnej do konkretnie wskazanego adresata w indywidualnie oznaczonej sprawie, czego skutkiem jest zasadnicza niedopuszczalność przenoszenia takich uprawnień przez stronę. Z osobistego charakteru uprawnień i obowiązków wynika niedopuszczalność co do nich następstwa prawnego 40. Wyjątkiem od tej reguły były przepisy o przekształceniu przedsiębiorstw państwowych w spółki prawa handlowego, które przewidywały przejście na spółkę uprawnień i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnej 41. Przyjąć należy, że przekształcenie w wypadku praw i obowiązków administracyjnoprawnych powoduje zasadę warunkowej kontynuacji. Warunek ten polega na tym, że prawa i obowiązki nie przechodzą na spółkę przekształconą, jeżeli ustawa lub sama decyzja o udzieleniu koncesji (zezwolenia) stanowi inaczej 42. Zasada kontynuacji administracyjnej może doznać tutaj licznych ograniczeń prowadzących nawet do jej przekreślenia i powrotu do zasady dysponowania decyzją przez organ administracyjny, który ją wydał. Wynika to także z art. 553 par. 2 k.s.h., który stwarza podstawę prawną do wyłączenia wspomnianej zasady. Wyłączenie to może wynikać z treści decyzji albo z ustawy regulującej zasady wydawania decyzji administracyjnej w danej sprawie 43, tj. przede wszystkim z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. A zatem jeżeli np. spółka uzyskała koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją 44 albo wykonywania działalności 39 A. Szumański, Kodeks spółek handlowych, Komentarz, s autor uważa, że wyliczenie nazw poszczególnych decyzji administracyjnych w tym przepisie ma charakter przykładowy. 40 Publiczne prawa i obowiązki pozostają trwale związane z tą osobą, dla której zostały ustanowione, w zasadzie są nieprzenoszalne i gasną razem ze śmiercią i nie ma co do nich następstwa prawnego, zmiana osoby pociąga za sobą zmianę stosunku S. Kasznica, Polskie prawo administracyjne, Poznań 1947, s. 135 i nast. 41 Zob. art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. 1990, nr 51, poz. 298 z późn. zm.); podobne uregulowanie znajduje się w obecnie obowiązującej ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. 1996, nr 118, poz. 561 z późn. zm.) stosownie do art. 40 ust. 1 tej ustawy, kupujący lub przejmujący przedsiębiorstwo wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa państwowego, bez względu na charakter stosunku prawnego, z którego te prawa i obowiązki wynikają. Zob. też: uzasadnienie wyroku NSA z dnia 9 listopada 1994 r., III SA 246/94, opublikowane Wokanda 1995, nr A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia, Zakamycze, Kraków 2001, s A. Szumański, Kodeks spółek handlowych, s Na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2001, nr 67, poz. 679).

11 Pubilcznoprawne aspekty przekształceń spółek 27 gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia 45, to taka koncesja przejdzie na spółkę, która powstała w wyniku przekształcenia, gdyż wynika to z art. 553 par. 2 k.s.h., chyba że organ administracyjny, wydając koncesję wyłączył taką możliwość. Uprawnione jest twierdzenie, że przepis art. 553 par. 2 k.s.h. powinien być interpretowany tak, iż spółka przekształcona spełnia wymagane prawem warunki niezbędne do udzielenia koncesji (wydania zezwolenia) 46. Dodatkowo organ koncesyjny lub zezwalający jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej objętej zezwoleniem (art. 57 u.s.g.). Ponadto przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi koncesyjnemu (zezwalającemu) wszelkie zmiany danych określone w koncesji (zezwoleniu) w terminie 14 dni od dnia ich powstania w szczególności będą to: firma przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu, numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji oraz NIP, określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja (zezwolenie) 47. Organ administracyjny jednakże zawsze może cofnąć taką koncesję (zezwolenie), jeżeli przedsiębiorca przestanie spełniać wymagania określone szczegółowo w ustawie, co stanowi być może wystarczającą gwarancję przestrzegania zawartych w niej przepisów 48. Rozwiązanie to można tłumaczyć jako jeszcze jeden argument przemawiający za zasadą kontynuacji przy przekształcaniu spółek, a nie za zasadą sukcesji, jak to ma miejsce w wypadku łączenia i podziału spółek handlowych. Przy przekształcaniu zachowana jest tożsamość bytu spółki przekształcanej i należy chronić prawa nabyte przez spółkę przekształcaną także w zakresie stosunków administracyjno-prawnych 49. Podkreślenia wymaga fakt, że w wypadku przekształcenia spółek ustawodawca nie ograniczył kontynuacji sfery stosunków administracyjno-prawnych spółki przekształconej tylko do uprawnień, które powstały po wejściu w życie k.s.h. 50, tak jak to uczynił w przypadku sukcesji takich uprawnień przy łączeniu i podziale spółek, ale zdecydował, że kontynuacji będą podlegały uprawnienia administracyjnoprawne bez względu na czas ich powstania Na podstawie ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997, nr 114, poz. 740 z późn. zm.). 46 A. Kidyba, Komentarz, t. II, s Art. 59 u.s.g. 48 Art. 58 u.s.g. 49 G. Miś, Konstrukcja przekształcania spółek handlowych, niepublikowana rozprawa doktorska, Kraków 2003, s Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2001 r. 51 Art. 618 k.s.h. stanowi, że przepisy art. 494 par. 2 i art. 513 par. 2 k.s.h. stosuje się do koncesji, zezwoleń oraz ulg przyznanych po dniu wejścia w życie ustawy, chyba że przepisy dotychczasowe przewidywały przejście takich uprawnień na spółkę przejmującą lub na spółkę nowo zawiązaną.

12 28 Trudność w zakresie warunkowej kontynuacji praw i obowiązków publicznoprawnych powstaje w wypadku przekształcenia spółki cywilnej w inną spółkę prawa handlowego. Wnioskodawcą i w rezultacie adresatem decyzji administracyjnej o udzielenie koncesji ( zezwolenia) jest każdy przedsiębiorca działający w formie spółki cywilnej 52. Zgodnie z przepisami prawa, przedsiębiorcy tworzący spółkę cywilną są podmiotami działalności koncesjonowanej (działalności gospodarczej objętej uzyskaniem zezwolenia), a więc rozwiązanie spółki cywilnej, czy wystąpienie wspólnika ze spółki powoduje, że przedsiębiorcy ci pozostają nadal podmiotami koncesji (zezwoleń) 53. Gdyby wraz z rozwiązaniem spółki cywilnej czy wystąpieniem wspólnika, przedsiębiorcy tracili koncesje (zezwolenia) oznaczałoby to, że w istocie to spółka cywilna jest podmiotem, któremu udzielana jest koncesja (zezwolenie). Ponadto brakuje wyraźnej podstawy prawnej w ww. sytuacjach, tj. rozwiązania spółki czy wystąpienia wspólnika ze spółki do cofnięcia koncesji wspólnikowi przedsiębiorcy w przepisach regulujących cofanie koncesji (art. 58 u.s.g.) 54. Skoro spółce (o której mowa w art. 26 par. 5 k.s.h.) przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników, to jest to zasada kontynuacji polegająca na przejściu praw i obowiązków objętych wspólnością łączną w podmiot prawa 55. W konsekwencji stosowania odpowiedniego art. 553 par. 2 i 3 k.s.h. można przyjąć pełną zasadę ciągłości praw administracyjnoprawnych (z ograniczeniami, jakie wynikają z ustaw szczególnych). 52 Art. 49 u.s.g. 53 J. Lic, Problem podmiotowości spółki, s Ibidem, s W wypadku przekształcenia spółki cywilnej w handlową należy rozróżnić dwie sytuacje: pierwsza gdy wspólnicy dokonują jedynie zmiany nazwy umowy spółki, wówczas zgodnie z dyspozycją art. 26 k.s.h. spółka jawna powstaje z chwilą zarejestrowania, podstawą zgłoszenia przedmiotu do rejestru będzie dotychczasowe zezwolenie, ponieważ te same osoby, które prowadziły poprzednio działalność, spółce cywilnej, będą prowadziły tę działalność w ramach spółki jawnej, po ukonstytuowaniu się spółki jawnej, zezwolenie udzielone wspólnikom spółki cywilnej pozostaje w mocy, a jej wspólnicy powinni wystąpić o zmianę zezwolenia w części dotyczącej nazwy firmy; druga gdy wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki w części nie tylko dotyczącej nazwy, ale również w innym zakresie (np. gdy zmienia się krąg wspólników), do prowadzenia działalności gospodarczej potrzebne będzie nowe zezwolenie, w takim wypadku spółka powstanie z chwilą wpisu do rejestru, a następnie już jako spółka jawna uzyska zezwolenie. Tak wynika z Pisma NBP Departamentu Zagranicznego z dnia r. DZ4-0235/28/MU/2001 dotyczy prowadzenia działalności kantorowej.

13 Pubilcznoprawne aspekty przekształceń spółek Skutki publicznoprawne przekształcenia spółki w przepisach pozakodeksowych (zasada sukcesji podatkowej na gruncie prawa podatkowego) Po wejściu w życie k.s.h. większość autorów podziela pogląd o braku sukcesji uprawnień administracyjnoprawnych, jeżeli nie przewidują takiego następstwa wyraźnie ustanowione wyjątki 56. Następstwo prawne pod tytułem ogólnym w prawie publicznym jest instytucją wyjątkową 57. W literaturze przedmiotu podkreśla się wręcz, że następstwo w prawie publicznym powinno wynikać z wyraźnych przepisów regulujących prawa i obowiązki danego typu 58, dlatego należy wskazać, że następstwo prawne praw i obowiązków wynikających z prawa podatkowego po raz pierwszy zostało wprowadzone do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 59. Od tego momentu istnieje podstawa prawna do przejęcia ogółu praw i obowiązków podatkowych poprzednika na podstawie jednego zdarzenia prawnego generalna sukcesja podatkowa 60. Zatem sukcesja podatkowa ma miejsce wówczs, gdy konkretne zdarzenie skutkujące przejściem praw i obowiązków podatkowych znalazło się w przepisach Ordynacji podatkowej Tak np. Kodeks Spółek Handlowych. Komentarz, S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, t. IV, Warszawa, s ; Także możliwość sukcesji na płaszczyźnie prawa publicznego do czasu wejścia w życie k.s.h. była traktowana jako rzecz wyjątkowa wymagająca wyraźnego przepisu ustawy. W praktyce pojawił się problem, czy decyzja o pozwoleniu na budowę udzielona spółce przekształcanej przejdzie na spółkę przekształconą na zasadzie art. 553 par. 2 k.s.h., czy też należy w tym zakresie stosować art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2000, t.j., nr 106, poz z późn. zm.). Art. 40 ustawy prawo budowlane stanowi, że organ administracyjny, który wydał pozwolenie na budowę jest zobowiązany za zgodą strony, na rzecz której pozwolenie było wydane, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz wykaże się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przepis ten jednak nie pozwala na przenoszenie uprawnień administracyjno-prawnych samej stronie, lecz jedynie zobowiązał organ administracji do wydania decyzji o przeniesieniu tych uprawnień. 57 Zob. na ten temat szerzej A. Mariański, Prawa i obowiązki następców prawnych w prawie podatkowym, Warszawa G. Łaszczyca, A. Matan, Następstwo procesowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Państwo i Prawo 2000, nr 5, s Dz.U. 1997, nr 137, poz. 926 z późn. zm. 60 Zobacz na temat szerzej A. Mariański, Sukcesja podatkowa podstawy i zakres (wybrane zagadnienia), KPP 2003, nr A. Mariański, Sukcesja praw i obowiązków publicznoprawnych rozważania na tle art. 494 par. 2 i 5 k.s.h. polemika, Przegląd Prawa Gospodarczego 2003, nr 12, s. 50. Zdaniem autora sam termin sukcesja generalna powinien określać następstwo w prawie prywatnym, a w innych gałęziach prawa należy mówić o sukcesji podatkowej, administracyjnej, celnej itd., także z tych powodów postuluje się precyzyjne posługiwanie się terminologią określającą dany rodzaj sukcesji.

14 30 Należy zwrócić uwagę na potwierdzenie powyższej tezy, że ustawodawca posługuje się w art. 93a 62 Ordynacji podatkowej zwrotem spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia [ ] wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki przekształconej spółki, który oznacza obowiązywanie zasady sukcesji podatkowej na gruncie prawa podatkowego, będącej wyjątkiem od zasady kontynuacji, wynikającej z art. 553 k.s.h. Sukcesja odnosi się na równi do obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa podatkowego, jak i wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 93d Ordynacji podatkowej). Sukcesja sfery podatkowo-prawnej jest zasadą ogólną dla przekształcania spółek handlowych, od której mogą zachodzić wyjątki na podstawie odrębnych ustaw, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 93e Ordynacji podatkowej). Poza zakresem sukcesji uniwersalnej przewidzianej w Ordynacji podatkowej znajduje się kwestia nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP), regulowana odrębnie ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 63. Według art. 12 ust. 1 pkt. 2 tej ustawy NIP pozostaje bez zmian w razie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową. Powyższy fakt oznacza wyjątek od obowiązującej na gruncie prawa podatkowego zasady sukcesji uniwersalnej na rzecz kontynuacji, gdyż z samej istoty numeru identyfikacyjnego, zmiana numeru powinna oznaczać zmianę podmiotową (inny podmiot to inny numer identyfikacyjny), natomiast ten sam numer powinien oznaczać ten sam podmiot zmieniający się, lecz zachowujący ciągłość, tożsamość podmiotową 64. Podkreślić należy niekonsekwencję ustawodawcy, gdyż w Ordynacji podatkowej w sposób wyraźny opowiedział się za zasadą sukcesji (a więc brakiem tożsamości spółki przekształconej i spółki przekształcanej), tymczasem w systemie identyfikacji podatników zdecydował się na zasadę kontynuacji (utrzymanie NIP spółki przekształcanej przez spółkę przekształconą). Oprócz numeru identyfikacji podatkowej, spółki handlowe posiadają także numer REGON nadawany na podstawie art. 46 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 65. Kwestię skutków przekształcenia w tym zakresie regu- 62 Art. 93 Ordynacji podatkowej dotyczy sukcesji podatkowej w wypadku łączenia się podmiotów, art. 93a ich przekształcenia, a art. 93c podziału. 63 Dz.U. 1995, nr 142, poz. 702 z późn. zm. 64 G. Miś, Konstrukcja przekształcania spółek handlowych, niepublikowana rozprawa doktorska, Kraków 2003, s Dz.U. 1995, nr 88, poz. 439 z późn. zm.

15 Pubilcznoprawne aspekty przekształceń spółek 31 luje par. 6 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego 66 do tej ustawy, w myśl którego nie powoduje nadania nowego numeru identyfikacyjnego REGON przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową oraz przekształcenie spółki handlowej w inną spółkę handlową, a także przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Rozwiązanie to, wprowadzone 1 stycznia 2004 r. 67, stanowi obecnie zasadniczą spójność systemową związaną z uzgodnieniem systemu REGON z rozwiązaniami przyjętymi w k.s.h. przez umożliwienie utrzymania numeru REGON we wszystkich przypadkach dokonywania przekształcenia spółek handlowych analogicznie do rozwiązania przyjętego dla numeru NIP. Instytucja przekształcenia pomimo że jej regulacja została zamieszczona w ramach jednego tytułu ustawy razem z przepisami o fuzji oraz o podziale spółek różni się od dwóch pozostałych rodzajów transformacji ustrojowych. Przekształcenie spółki w inną spółkę polega na modyfikacji formy ustrojowej spółki bez zmiany przedmiotu jej działalności, a także sposobu jej prowadzenia. Modyfikacja ta zakłada, że nie jest konieczne rozwiązanie dotychczasowej spółki i utworzenie na jej miejsce innej, nowej spółki. Zarówno przed, jak i po przekształceniu mamy do czynienia z tym samym podmiotem, który jedynie zmienia swą formę prawną. Istnieje więc tożsamość podmiotu przekształcanego i przekształconego. Zasadę kontynuacji podmiotowej wyrażają expressis verbis przepisy art. 553 k.s.h. (spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa spółki przekształconej). Nie zachodzi tu zatem żadna sukcesja. Regułę tę podkreśla przepis art. 553 par. 2 k.s.h., zgodnie z którym spółka przekształcona pozostaje podmiotem uprawnień administracyjnych przyznanych spółce przed jej przekształceniem. Jednak zasada kontynuacji podmiotowej w wypadku praw i obowiązków publicznoprawnych (koncesje, zezwolenia, ulgi) doznaje pewnych ograniczeń. Polega to na tym, że prawa i obowiązki nie przechodzą na spółkę przekształconą, jeżeli ustawa lub sama decyzja o udzieleniu koncesji, zezwolenia lub ulgi nie stanowi inaczej (będzie tu więc zachodzić zasada warunkowej kontynuacji). Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz przepisy odrębnych ustaw (regulujących szczegółowe zasady koncesjonowania działalności gospodarczej oraz wydawania zezwoleń) uzależniają przyznanie koncesji (zezwolenia) od 66 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz.U. 1999, nr 69, poz. 763 z późn. zm.). 67 Par. 6 ust. 5 przedmiotowego rozporządzenia został zmieniony z dniem 1 stycznia 2004 r. przez par. 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz.U. nr 221, poz. 2195).

16 32 występowania po stronie wnioskodawcy (przedsiębiorcy, spółki) określonych właściwości i warunków, bez spełniania których koncesja (zezwolenie) nie może zostać przyznana, a w razie ich utraty musi być cofnięta albo musi być ograniczony jej zakres. Tymczasem k.s.h. traktuje problem pobieżnie, co świadczy o niespójności przepisów i konflikcie racji leżących u źródeł regulacji zawartych w k.s.h. i ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Należy więc postulować de lege ferenda, aby art. 553 par. 2 k.s.h. był interpretowany w taki sposób, że przejście koncesji (zezwolenia) następowałoby pod warunkiem, że spółka przekształcona posiada wymagane prawem właściwości i warunki niezbędne do udzielenia koncesji (wydania zezwolenia). Rozwiązanie polegające na utrzymaniu numeru REGON i NIP we wszystkich przypadkach przekształcenia spółek jest potwierdzeniem w przepisach pozakodeksowych zasady kontynuacji podmiotowej. Ustawodawca nie jest jednak konsekwentny, gdyż a w art. 93a Ordynacji podatkowej opowiedział się za obowiązywaniem zasady sukcesji podatkowej (brak tożsamości spółki przekształcanej i przekształconej) na gruncie prawa podatkowego, będącej wyjątkiem od zasady kontynuacji podmiotowej wynikającej z art. 553 k.s.h., dlatego należałoby postulować o możliwe utrzymanie zasady kontynuacji przy przekształceniach spółek handlowych, także w wypadku prawa podatkowego wymagałoby to jednak z pewnością dużo większej synchronizacji obu gałęzi prawa. Public and Private Aspects of Company Transformation The purpose of this article is to discuss public and private aspects of enterprise transformation. The author presents the legal problems of transformation. Two ways of understanding the problem are found in the literature on the subject. The viewpoint of the majority of experts in doctrine is that transformation is based on the principle of continuation of the transforming and transformed entity (the author of this article also takes this view). A different viewpoint holds that transformation entails succession. The provisions of article 553 of the Commercial Companies Code state the going concern principle expressis verbis (the company emerging from the transformation is entitled to all rights of the transformed company). Article 553, par. 2, of the Commercial Companies Code according to which the transformed company remains the subject of administrative entitlements granted to the company before its transformation emphasises this rule. The going concern principle, in the case of public legal rights and obligations (licenses, permits, allowances), however, incurs certain limitations. These are that the rights and obligations do not pass to the transformed company if the law or the decision on granting the licence, permit or allowance does not provide otherwise (thus the principle of conditional continuation occurs). The solution involving the obtaining of a statistical ID number (REGON) and a taxpayer s reference number (NIP) in all cases of enterprise transformation is confirmation expressed in regulations outside the Code of the going concern principle. The legislation, however, is not consistent, as article 93 of the Tax Ordinance endorses the tax succession principle (the transforming and transformed company are not identical) on the basis of tax law, which constitutes an exception to the going concern principle resulting from article 553 of the Commercial Companies Code.

Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW

Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW Mgr Sebastian Kidyba Streszczenie pracy doktorskiej Zawiązanie spółek osobowych Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Kto odpowiada za podatki i opłaty lokalne przy fuzjach i przejęciach 26 września 2016 Podatki Magdalena Szwarc

Kto odpowiada za podatki i opłaty lokalne przy fuzjach i przejęciach 26 września 2016 Podatki Magdalena Szwarc Strona 1 z 5 Kto odpowiada za podatki i opłaty lokalne przy fuzjach i przejęciach 26 września 2016 Podatki Magdalena Szwarc W przypadku połączenia nowo powstała spółka wstępuje w prawa i obowiązki poprzedników.

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP3/ /15-2/ALN Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP3/ /15-2/ALN Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP3/4512-537/15-2/ALN Data 2016.01.19 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Uwzględniając przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, jak również przywołane regulacje

Bardziej szczegółowo

Ordynacja podatkowa nie przewiduje dla zlikwidowanej spółki z o.o. żadnej formy następstwa prawnego.

Ordynacja podatkowa nie przewiduje dla zlikwidowanej spółki z o.o. żadnej formy następstwa prawnego. Ordynacja podatkowa nie przewiduje dla zlikwidowanej spółki z o.o. żadnej formy następstwa prawnego. Spółka z o.o. w upadłości w sierpniu 2009 r. złożyła deklarację VAT-7 za lipiec 2009 r. z wykazaną nadwyżką

Bardziej szczegółowo

Które straty mogą być rozliczone

Które straty mogą być rozliczone Które straty mogą być rozliczone W wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa dochodzi jedynie do zmiany organizacyjno-prawnej, a nowy podmiot kontynuuje byt

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia spółek a zasada kontynuacji w prawie podatkowym

Przekształcenia spółek a zasada kontynuacji w prawie podatkowym Zeszyty Naukowe nr 725 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Katedra Prawa Przekształcenia spółek a zasada kontynuacji w prawie podatkowym Kodeks spółek handlowych dopuszcza szeroki zakres przekształceń

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej ( Spółka ) jest najprostszym narzędziem, po który sięgają przedsiębiorcy. Spisanie

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.09.01 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

Jakie potrzeby, taka wykładnia

Jakie potrzeby, taka wykładnia Jakie potrzeby, taka wykładnia PIT Zbycie udziałów w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej trzeba opodatkować. Wykorzystując niejasne przepisy dotyczące kosztów takich transakcji organy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 106/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 lutego 2015 r. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10

Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 Sędzia SN Antoni Górski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku "H.D.I.", sp.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 122/05 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 stycznia 2006 r. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 12 marca 2003 r., III CZP 96/02

Uchwała z dnia 12 marca 2003 r., III CZP 96/02 Uchwała z dnia 12 marca 2003 r., III CZP 96/02 Sędzia SN Jan Górowski (przewodniczący) Sędzia SN Bronisław Czech (sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Dariusza Ś. i

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności gospodarczej

SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności gospodarczej SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności W tym numerze m.in.: Kilka słów tytułem wstępu Podstawowym aktem prawnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Sędzia SN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sędzia SN Zbigniew Strus Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 marca 2012 r. II UK 18/12

Wyrok z dnia 7 marca 2012 r. II UK 18/12 Wyrok z dnia 7 marca 2012 r. II UK 18/12 Komandytariusz przystępujący do spółki komandytowej podlega ubezpieczeniom społecznym od dnia przystąpienia do tej spółki, a nie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II PK 130/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 września 2010 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Strona 1 Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. Sygn. akt III CZP 17/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. z dnia 28 maja 2013 r. Czy osoba będąca członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Łączenie spółek użyteczności publicznej

Łączenie spółek użyteczności publicznej Łączenie spółek użyteczności publicznej Coraz więcej samorządów zastanawia się nad łączeniem spółek komunalnych. Jednak nie zawsze takie działanie doprowadzi do obniżenia kosztów świadczenia usług publicznych.

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI w sp. z o.o.

PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI w sp. z o.o. PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI w sp. z o.o. Czy warto przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o. i jakie są tego konsekwencje? Adam Szurpicki - radca prawny PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI W SP.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI. z dnia 2014 r.

ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI. z dnia 2014 r. ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03

Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03 Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03 Sędzia SN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 112 poz. 981).

USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 112 poz. 981). USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 112 poz. 981). USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15 Wykaz skrotów.......................................................... 11 Wstęp.................................................................... 13 I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające.........

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki przekształcanej

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki przekształcanej Zeszyty Naukowe nr 725 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Katedra Prawa Odpowiedzialność za zobowiązania spółki przekształcanej 1. Uwagi ogólne Przekształcenie spółki handlowej jest prawnie uregulowanym

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Ewa Krentzel

POSTANOWIENIE. Protokolant Ewa Krentzel Sygn. akt I CSK 713/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 listopada 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Dariusz Zawistowski Protokolant

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE III CZP 22/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z wniosku [ ] spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o wpis zmian na skutek apelacji wniesionej przez wnioskodawcę od postanowienia Sądu Rejonowego. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSA Władysław Pawlak. Protokolant Anna Banasiuk

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSA Władysław Pawlak. Protokolant Anna Banasiuk Sygn. akt II CSK 182/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 listopada 2012 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSA Władysław Pawlak Protokolant Anna

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 19 grudnia 2007 r., V CSK 343/07

Postanowienie z dnia 19 grudnia 2007 r., V CSK 343/07 Postanowienie z dnia 19 grudnia 2007 r., V CSK 343/07 Wspólnik spółki komandytowej, któremu sąd przyznał prawo do przejęcia majątku spółki (art. 66 w zw. z art. 103 k.s.h.), wstępuje do sprawy w miejsce

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek. Protokolant Bożena Kowalska

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 35/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 czerwca 2014 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek Protokolant Bożena Kowalska

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek.

Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek. Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek. Przepisy ustawy o rachunkowości - podobnie jak ich wzorzec, tj. IV Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-697013-III-12/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Sąd Najwyższy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie: Powyższa opinia nie iest wiażaca dla organów samorządu radców prawnych. Kraków, dnia r.

Zastrzeżenie: Powyższa opinia nie iest wiażaca dla organów samorządu radców prawnych. Kraków, dnia r. STANOWISKO (opinia) Komisji ds. wykonywania zawodu i etyki Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie dotyczące przedmiotu działalności kancelarii radcy prawnego oraz możliwości jednoczesnego wykonywania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 626/12. Dnia 26 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 626/12. Dnia 26 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CSK 626/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 czerwca 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Maria Szulc SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Niski podatek i brak odpowiedzialności za zobowiązania. Wpisany przez Filip Barański

Niski podatek i brak odpowiedzialności za zobowiązania. Wpisany przez Filip Barański Czy prowadząc działalność można nie odpowiadać za zobowiązania i jednocześnie płacić możliwie niskie podatki? Krokiem w tym kierunku jest spółka komandytowa ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.08.05 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o łączności

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o łączności Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 67, poz. 678. o zmianie ustawy o łączności Art. 1. W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 473/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 czerwca 2011 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie z

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze Naczelny Sąd Administracyjny Izba Ogólnoadministracyjna Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 264 2 w związku z art. 15 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r.

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Jan Górowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Jan Górowski Sygn. akt V CSK 159/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2015 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia.

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Mając na uwadze fakt, że przepisy podatkowe dopuszczają kilka metod zmiany dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 25 lutego 2009 r., II CSK 489/08

Postanowienie z dnia 25 lutego 2009 r., II CSK 489/08 Postanowienie z dnia 25 lutego 2009 r., II CSK 489/08 Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji następuje w drodze umowy zawartej przez wspólników. Sędzia SN Barbara Myszka (przewodniczący,

Bardziej szczegółowo

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła Publikacja adresowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy prowadzą bądź

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 46/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 lipca 2012 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) w sprawie z wniosku A.

Bardziej szczegółowo

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze Umowa założycielska spółki cywilnej Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

POSTANOWIENIE. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt I CZ 34/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 maja 2013 r. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie z wniosku A.Polska

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 20 marca 2009 r. II UK 292/08

Wyrok z dnia 20 marca 2009 r. II UK 292/08 Wyrok z dnia 20 marca 2009 r. II UK 292/08 Połączenie spółek handlowych przez przejęcie spółki zobowiązanej do opłacania składki na ubezpieczenie wypadkowe w innej wysokości niż spółka przejmująca powoduje

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 25 października 2006 r., III CZP 67/06

Uchwała z dnia 25 października 2006 r., III CZP 67/06 Uchwała z dnia 25 października 2006 r., III CZP 67/06 Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący) Sędzia SN Iwona Koper Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Spółdzielczej

Bardziej szczegółowo

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne ZESTAWIENIE uwag do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski Sygn. akt I CK 460/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

NIP: 526-025-13-39 Regon: 001133016 KRS: 0000033976

NIP: 526-025-13-39 Regon: 001133016 KRS: 0000033976 O G Ó L N O P O L S K I E P O R O Z U M I E N I E Z W I Ą Z K Ó W Z A W O D O W Y C H NIP: 526-025-13-39 Regon: 001133016 KRS: 0000033976 Warszawa, dnia 28 października 2014 roku OPZZ/PŚ/701/2014 Pan Michał

Bardziej szczegółowo

Problematyka opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej

Problematyka opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej Mikołaj Kondej Problematyka opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej Spółka komandytowo-akcyjną jest spółka, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Sędzia SN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Jan Górowski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jadwigi

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy:

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy: Warszawa, 6 sierpnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140 130(4)/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE PRAWO HANDLOWE dr Bartłomiej Gliniecki Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE wszystkie wskazane pozycje literatury dostępne są w Bibliotece UG w razie dostępności

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia podmiotowe jednostek ochrony zdrowia

Przekształcenia podmiotowe jednostek ochrony zdrowia Przekształcenia podmiotowe jednostek ochrony zdrowia Joanna Nowak-Kubiak łączenie, likwidacja albo przekształcenie SP ZOZ w spółkę procesy prawne procesy decyzyjne w tym uwarunkowania do rozstrzygania

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Art. 124b, wprowadzony przez art. 1 pkt 72 ustawy z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 870), przewiduje, że niemożliwe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 40/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 lipca 2012 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) w sprawie z wniosku Gminy

Bardziej szczegółowo

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur.

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Faktury korygujące wystawiane są m.in. w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek i przedpłat, podlegających opodatkowaniu. Pojawiają się wątpliwości czy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt V CSK 63/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 września 2009 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski w sprawie z

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie prawo o stowarzyszeniach

Zmiany w ustawie prawo o stowarzyszeniach Zmiany w ustawie prawo o stowarzyszeniach Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Inne ustawy: ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r. BAS-WAL-923/10 Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r. Opinia prawna w sprawie konsekwencji braku przepisów prawnych w Prawie budowlanym, regulujących lokalizację i budowę farm wiatrowych I. Teza opinii Brak

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Kruczalak. Formy i tryb przekształcania spółek handlowych

Kazimierz Kruczalak. Formy i tryb przekształcania spółek handlowych Rejent rok 9 nr 8(100) sierpień 1999 r. Kazimierz Kruczalak Formy i tryb przekształcania spółek handlowych 1. Przekształcenie, czyli transformacja przedsiębiorcy może polegać - w świetle obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Instytut Rachunkowosci i Podatków

Instytut Rachunkowosci i Podatków Instytut Rachunkowosci i Podatków Program: Dzień 1 Wykładowcy: Firma Audytorska Ernst & Young (Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego). Przedsiębiorstwo energetyczne w sferze prawa bilansowego 1. Procesy

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.06.03 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 30 listopada 2011 r., III CZP 74/11

Uchwała z dnia 30 listopada 2011 r., III CZP 74/11 Uchwała z dnia 30 listopada 2011 r., III CZP 74/11 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Katarzyna Tyczka-Rote Sędzia SA Roman Dziczek (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie egzekucyjnej

Bardziej szczegółowo

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U Dz.U.99.101.1178 2000.11.17 zm. Dz.U.00.86.958 2001.01.01 zm. Dz.U.00.114.1193 2001.07.01 zm. Dz.U.01.67.679 2001.08.22 zm. Dz.U.01.49.509 2001.10.06 zm. Dz.U.01.102.1115 2002.01.04 zm. Dz.U.01.147.1643

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2014 r. III CZP 128/13

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2014 r. III CZP 128/13 Id: 20382 [S]posób doręczenia określony w art. 1160 k.p.c., należy stosować także do wyroków sądów polubownych. ( ) [B]rak dostatecznych podstaw, aby przez pisemne zawiadomienie, o którym mowa w art. 1160

Bardziej szczegółowo

Podatkowe aspekty transakcji kapitałowych, część V przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową osób fizycznych

Podatkowe aspekty transakcji kapitałowych, część V przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową osób fizycznych Podatkowe aspekty transakcji kapitałowych, część V przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową osób fizycznych W poprzednim artykule przygotowanym w ramach niniejszego cyklu przedstawiliśmy

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej MARIOLA PELCZAR Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej I. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej Istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z takich form, moim zdaniem najciekawszą,

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 29 czerwca 2010 r., III CZP 46/10

Postanowienie z dnia 29 czerwca 2010 r., III CZP 46/10 Postanowienie z dnia 29 czerwca 2010 r., III CZP 46/10 Statut spółki wodnej nie może ograniczać uprawnienia członka do wystąpienia ze spółki również wtedy, gdy jego członkostwo powstało ex lege na podstawie

Bardziej szczegółowo

Filie i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych na Węgrzech 2015-12-17 16:06:48

Filie i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych na Węgrzech 2015-12-17 16:06:48 Filie i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych na Węgrzech 2015-12-17 16:06:48 2 Firmy zagraniczne mogą tworzyć na terenie Węgier swoje filie lub przedstawicielstwa handlowe. Podstawę prawną stanowi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

POSTANOWIENIE. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt I CZ 69/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 listopada 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z

Bardziej szczegółowo

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Jakub Salwa, Katarzyna Bielat-Sadowska, Wioletta Januszczyk, Joanna Ostojska, Dominika Latawiec-Chara, Marta Mianowska Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo