Przekształcenia spółek a zasada kontynuacji w prawie podatkowym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przekształcenia spółek a zasada kontynuacji w prawie podatkowym"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 725 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Katedra Prawa Przekształcenia spółek a zasada kontynuacji w prawie podatkowym Kodeks spółek handlowych dopuszcza szeroki zakres przekształceń spółek (art k.s.h.). Spółki osobowe mogą zostać przekształcone w inne spółki osobowe, jak również w spółki kapitałowe, spółki kapitałowe mogą być przekształcone tak w spółki osobowe, jak i w spółki kapitałowe. Ponadto k.s.h. dopuszcza przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną w uproszczonym trybie zgłoszenia spółki do rejestru przez wszystkich wspólników (tryb dobrowolny), a jeżeli przychody netto spółki w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągną wartość powodującą zgodnie z przepisami o rachunkowości obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych 2, zgłoszenie jest obowiązkowe (tryb obligatoryjny) i powinno nastąpić w terminie trzech miesięcy od zakończenia drugiego roku obrotowego (art k.s.h.). Spółka cywilna może też zostać przekształcona w dowolną spółkę handlową, inną niż spółka jawna, zarówno osobową jak i kapitałową (art k.s.h.). Do takiego przekształcenia stosuje się złożony tryb przewidziany dla przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową (art i 3 k.s.h.). Tryb ten różni się istotnie od przekształcenia w spółkę jawną, które wymaga tylko uproszczonego trybu zarejestrowania spółki cywilnej jako spółki jawnej. W procesie przekształcania spółek nie następuje zmiana tożsamości podmiotu podlegającemu przekształceniu. Spółka przekształcana nie przestaje istnieć, Ustawa z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz ze zm.), cyt. dalej jako k.s.h. 2 Obecnie wartość ta to kwota euro. Zob. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze sprostowaniem).

2 6 zmienia się tylko forma prawna spółki. Kodeks stanowi, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka ta pozostaje w szczególności podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art i 2 k.s.h.). Regulacja ta wskazuje na odmienne ukształtowanie konstrukcji ciągłości praw i obowiązków niż w wypadku łączenia i podziału spółek. Co do tych rodzajów transformacji kodeks stanowi, że spółki utworzone w ich wyniku wstępują w prawa i obowiązki oraz że przechodzą na nie zezwolenia, koncesje oraz ulgi (art i art k.s.h.), co oznacza zmianę podmiotu w wyniku transformacji. W prawnej regulacji przekształceń spółek zagwarantowana jest natomiast ciągłość przysługiwania praw i obowiązków spółki przekształcanej oraz stwierdza się, że spółki te pozostają podmiotem zezwoleń, koncesji i ulg, a więc podkreślona jest kontynuacja bytu prawnego spółki pomimo dokonanego przekształcenia. Ponadto spółka przekształcana nie ulega rozwiązaniu, rejestracji zaś podlega tylko sam akt przekształcenia, a nie nowa spółka (art. 569 k.s.h.). Do przekształcenia spółki stosuje się przepisy dotyczące powstania spółki przekształconej tylko odpowiednio (art. 555 k.s.h.), gdyż nie powstaje w ten sposób nowa spółka 4. Także firma (nazwa) spółki pozostaje w zasadzie niezmieniona, a jedyną zmianą jest dodatkowe oznaczenie wskazujące na formę prawną spółki. Spółka występuje wówczas pod tą niezmienioną firmą. Jeśli jednak spółka zmieni firmę, wówczas spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu dawniej przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia (art. 554 k.s.h.). W razie przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową wspólnicy spółki osobowej odpowiadają za zobowiązania spółki przekształcanej na dotychczasowych zasadach solidarnie ze spółką przekształconą jeszcze przez trzy lata po dniu przekształcenia (art. 574 k.s.h.). Przez dotychczasowe zasady należy rozumieć subsydiarną odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej, subsydiarną i ograniczoną do niektórych tylko zobowiązań odpowiedzialność partnera w spółce partnerskiej, solidarną odpowiedzialność komplementariusza w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej, ograniczoną do wysokości sumy komandytowej odpowiedzialność komandytariusza w spółce komandytowej i brak odpowiedzialności akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej. Taka sama modyfikacja wyłącznej odpowiedzialności za zobowiązania spółki przekształconej ma miejsce w razie przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową (art. 584 k.s.h.). Należy A. Witosz w: Kodeks spółek handlowych, Komentarz z orzecznictwem, red. J.A. Strzępka, Warszawa 2001, s. 1258, notka 2 do art. 569 k.s.h.. W niektórych opracowaniach przyjmuje się, że przedmiotem wpisu nie jest nowa spółka, lecz tylko jej nowa forma prawna. Zob. też A. Szajkowski, M. Tarska, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2004, s A. Witosz w: Kodeks spółek, s. 1236, notka 2 do art. 555 k.s.h.

3 Przekształcenia spółek a zasada kontynuacji 7 przyjąć, że zasada solidarnej odpowiedzialności wspólników przekształcanych spółek osobowych ze spółką przekształconą, odnosi się nie tylko do wszelkich zobowiązań cywilnoprawnych, ale także do zobowiązań podatkowych. Wynika to stąd, że osobista odpowiedzialność wspólników spółek osobowych za zobowiązania spółek dotyczy wszystkich zobowiązań spółki, a więc także zobowiązań publicznoprawnych, w tym również podatkowych 5. Można mieć wątpliwości, czy zasada kontynuacji obowiązująca w trybie przekształcenia dobrowolnego spółek jest w ogóle usprawiedliwiona. Trudno zgodzić się, by tożsamość podmiotu była zachowana, pomimo że zmienia się jego forma prawna. Co miałoby bowiem decydować o tożsamości podmiotu, jeżeli nie forma prawna w jakiej występuje w obrocie cywilnoprawnym? Wydaje się, że ani substrat osobowy ani substrat majątkowy spółki nie mogą być czynnikami gwarantującymi tożsamość, skoro zarówno skład osobowy, jak i majątek spółki mogą podlegać zmianom bez zmiany tożsamości spółki tak długo, jak długo dokonywane są w tej samej formie prawnej. To właśnie forma prawna zapewnia ciągłość podmiotu prawa cywilnego, a więc i jego tożsamość. Stąd można w doktrynie zetknąć się z sądami, że przynajmniej w niektórych rodzajach przekształceń spółek ma miejsce sukcesja praw i obowiązków, a nie ich kontynuacja 6. Należy jednak podkreślić, że wszelkie rozważania na temat obowiązywania zasady kontynuacji mogą mieć jedynie znaczenie de lege ferenda, gdyż de lege lata nie ma wątpliwości, że k.s.h. ustanowił w trybie przekształceń spółek zasadę kontynuacji, a nie sukcesji uniwersalnej. Zasadę przejścia wszelkich praw i obowiązków ze spółki przekształcanej na spółkę przekształconą potwierdza w obszarze prawa podatkowego Ordynacja podatkowa 7. Zgodnie z art. 93a. 1 o.p. osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku: 1) przekształcenia innej osoby prawnej, 2) przekształcenia spółki nie mającej osobowości prawnej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Gdy chodzi o przekształcenie spółki nie mającej osobowości prawnej lub spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową, to Ordynacja podatkowa naka- 5 Sołtysiński w: Kodeks spółek handlowych, S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, t. I, Warszawa 2001, s. 282, notka 2 do art. 31 k.s.h. 6 Zob. K. Kruczalak, Kodeks spółek handlowych Komentarz, J. Frąckowiak, A. Kidyba, K. Kruczalak, W. Opalski, W. Popiołek, W. Pyzioł, Warszawa 2001, s , notka 1 i 2 do art. 553 k.s.h., uważa, że w trybie przekształceń spółek ma miejsce sukcesja uniwersalna, jakkolwiek w wypadku przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową dopuszcza zachowanie podmiotowości spółki przekształcanej a więc zasadę kontynuacji, tamże s Zob. też K. Kruczalak, Formy i tryb przekształcania spółek handlowych, Rejent 1999, nr 9, s Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z zm.), cyt. dalej jako o.p.

4 8 zuje odpowiednie stosowanie przepisów o przekształceniu w osobę prawną (art. 93a. 2 pkt 1) o.p.). Odpowiednie stosowanie ma też miejsce w wypadku utworzenia spółki nie mającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła wkład w postaci przedsiębiorstwa na pokrycie udziału (art. 93a. 2 pkt 2) o.p.). Zgodnie z art. 93e. o.p. przepisy te stosuje się w zakresie, w jakim odrębne ustawy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej. Porównanie sformułowania zasad następstwa prawnego na gruncie regulacji k.s.h. i Ordynacji podatkowej wskazuje na liczne odmienności. Po pierwsze, zakres podmiotowy następstwa prawnego w Ordynacji podatkowej jest znacznie szerszy niż w k.s.h. Obejmuje on: 1) przekształcenie osoby prawnej w osobę prawną i spółki osobowej (włącznie ze spółką cywilną) 8 w osobę prawną, 2) przekształcenie spółki osobowej (włącznie ze spółką cywilną) lub spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową, 3) utworzenie spółki osobowej (włącznie ze spółką cywilną), w drodze wniesienia do niej wkładu w postaci przedsiębiorstwa przez osobę fizyczną. W zestawieniu tym k.s.h. przewiduje: 1) przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową oraz spółki osobowej (włącznie ze spółka cywilną) w spółkę kapitałową, a więc ogranicza zakres regulacji przekształcenia do sytuacji, gdy osoba prawna jest spółką kapitałową, 2) ten sam zakres, 3) tego zakresu k.s.h. nie reguluje w trybie przekształceń, ani nie nakazuje odpowiedniego stosowania przepisów o przekształceniu. Przejęcie praw i obowiązków cywilnoprawnych w wypadku wniesienia przedsiębiorstwa jako wkładu do spółki reguluje art. 552 i art. 554 k.c. 9 Druga zasadnicza różnica polega na tym, że Ordynacja podatkowa nakazuje stosować następstwo prawne w zakresie oznaczonym w pkt. 2) tylko odpowiednio (art. 93a. 2 pkt. 1) o.p.). W k.s.h. przewidziano stosowanie do obydwu zakresów przekształceń wymienionych w pkt. 1) i 2) zasadę kontynuacji wprost, a nie tylko odpowiednio (art k.s.h.). Taki zakres stosowania zasady kontynuacji jest też powszechnie przyjęty w doktrynie 10. Od tej regu- 8 Dla celów porównania zastępuję terminologię użytą w Ordynacji podatkowej: przekształcenie spółki nie mającej osobowości prawnej w określenie równoważne co do zakresu: przekształcenie spółki osobowej (włącznie ze spółką cywilną) adekwatne do terminologii stosowanej w k.s.h. 9 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), cyt. dalej jako k.c. 10 A. Witosz, Przekształcenia spółek w kodeksie spółek hanlowych, Bydgoszcz Katowice 2001, s ; M. Litwińska, Spółka cywilna w świetle nowych regulacji prawnych, Przegląd Prawa

5 Przekształcenia spółek a zasada kontynuacji 9 lacji przewidziano w k.s.h. tylko jeden wyjątek. Dotyczy on przekształcenia spółki cywilnej w dowolną inną spółkę. W każdym z dopuszczalnych trybów przekształcenia spółki cywilnej (dobrowolny i obligatoryjny w spółkę jawną, dobrowolny w inną spółkę handlową) spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników (art oraz art w zw. z art k.s.h.). W intencji ustawodawcy przepisy te wprowadzają zasadę sukcesji uniwersalnej, a nie zasadę kontynuacji 11. Oznaczać to musi, że spółka cywilna ulega rozwiązaniu, a cały majątek wspólny wspólników tej spółki przechodzi na nowo utworzony podmiot, jakim jest spółka jawna lub inna spółka handlowa. Konieczne jest też zawarcie nowej umowy spółki. Tezie o konieczności zawarcia nowej umowy spółki nie przeczy treść art k.s.h., który nakazuje dostosować umowę spółki do przepisów o umowie spółki jawnej przed zgłoszeniem nowej spółki do rejestru. W doktrynie można spotkać pogląd, że przepis ten wskazuje na to, iż treść stosunków umownych ma regulować zmodyfikowana umowa spółki cywilnej, a nie nowa umowa 12. Jednakże mając na uwadze zasadę sukcesji uniwersalnej, należy go raczej traktować jako przepis instruktażowy, stwierdzający tylko obowiązek uwzględnienia w nowej umowie przepisów o spółce jawnej (np. obowiązkowych przepisów o firmie, czy o wniesieniu wkładów). Ponadto jak zaznacza się w komentarzu do nowelizacji k.s.h., czynność prawna polegająca na dostosowaniu umowy przed zgłoszeniem do rejestru oznacza tylko modyfikację stosunku spółki cywilnej, a dopiero wpis do rejestru powoduje zmianę tego stosunku na spółkę jawną. Poza wspomnianym celem instruktażowym, intencją ustawodawcy było więc także zapobieżenie spekulacjom, by zmianę umowy spółki przed rejestracją uważać za jej rozwiązanie 13. Nie przeszkadza to jednak w przyjęciu interpretacji na mocy której, w zgodzie z zasadą sukcesji uniwersalnej, rozwiązanie spółki cywilnej następuje w momencie rejestracji spółki jawnej. Należy więc stanąć konsekwentnie na stanowisku, że ze względu na zastosowanie zasady sukcesji uniwersalnej, w wypadku przekształcenia spółki cywilnej, spółka ta ulega Handlowego 2001, nr 7, s. 5; A. Szumański w: Prawo spółek, W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Bydgoszcz Kraków 2002, s. 882; A. Szajkowski, M. Tarska, Prawo spółek, s ; J. Jacyszyn, K. Wręczycka, Transformacja spółek osobowych, Bielsko-Biała 2001, s. 151 i s. 193; R. Szczepaniak w: Polskie prawo spółek, R. Szczepaniak, M. Rudnicki, M. Knaflewski, Warszawa 2002, s. 242; Prawo spółek handlowych, red. A. Kidyba, Zakamycze, Kraków 2004, s Uzasadnienie projektu nowelizacji, System informacji prawnej Lex Omega 2003, nr 47, s. 8. Należy jednak zauważyć, że użyte sformułowanie sugeruje raczej zasadę kontynuacji niż sukcesji uniwersalnej. 12 T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Zmiany w kodeksie spółek handlowych, Omówienie i komentarz (I), Przegląd Prawa Handlowego 2004, nr 2, s Uzasadnienie projektu, s. 8.

6 10 rozwiązaniu w chwili rejestracji spółki jawnej i konieczna jest nowa umowa spółki. Przeciwne stanowisko prowadziłoby do podważenia obowiązywania zasady sukcesji uniwersalnej obowiązującej w trybie przekształcenia spółki cywilnej w jakąkolwiek inną spółkę 14. Trzecia różnica pomiędzy zasadami następstwa prawnego wyrażonymi w k.s.h. i w Ordynacji podatkowej polega na odmienności użytych sformułowań wyrażających to następstwo prawne. Sformułowania użyte w Ordynacji podatkowej mogą sugerować, że ustawa ta wprowadza zasadę sukcesji podatkowej w miejsce zasady kontynuacji wyrażonej w k.s.h. Zgodnie bowiem z art. 93a 1 o.p. spółka przekształcona wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, a nie przysługują jej wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Użyto więc sformułowania identycznego do użytego w k.s.h. w odniesieniu do łączenia spółek (art k.s.h.), a wyrażającego zasadę sukcesji uniwersalnej. W praktyce działalności organów podatkowych nie czyni się rozróżnienia pomiędzy zasadą sukcesji uniwersalnej a zasadą kontynuacji i podobną tendencję można też zaobserwować w literaturze poświęconej problematyce podatkowej 15. Przedstawiciele nauki prawa podatkowego posługują się często bardziej neutral- 14 J. Ciszewski, Przekształcenie spółki cywilnej w spółki handlowe, Poznań 2003, s , 110 i powołana tam literatura, jeszcze co do stanu prawnego przed nowelizacją k.s.h. Już wtedy zdania doktryny były podzielone, czy w razie przekształcenia spółki cywilnej ma miejsce kontynuacja czy sukcesja, czy odnosi się do spółki czy do wspólników i jaki zakres obejmuje. Obecnie te wątpliwości powinny być częściowo (co do intencji ustawodawcy) rozwiane przez przytoczone wyżej (zob. przypis poprzedni) uzasadnienie projektu nowelizacji k.s.h. Nie oznacza to jednak, że zastosowanie zasady sukcesji uniwersalnej w tym typie przekształceń nie może być krytykowane. Krytykę może też budzić fakt, że w znowelizowanym art użyto sformułowań świadczących raczej za zastosowaniem zasady kontynuacji niż sukcesji. 15 Tak np. A. Mariański, Prawa i obowiązki następców prawnych w prawie podatkowym, Warszawa 2001, s Autor ten, bazując głównie na art. 93 Ordynacji podatkowej, posługuje się w dalszych analizach w zasadzie wyłącznie pojęciem sukcesji w odniesieniu do wszystkich przekształceń spółek. Zob. też P. Borszowski, Elementy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego, Zakamycze, Kraków 2004, s ; Odmiennie, ale też różnie od regulacji zawartej w k.s.h. traktuje przekształcenia H. Litwińczuk. Przyjmuje ona zachowanie tożsamości spółki tylko w ramach przekształceń pomiędzy spółkami kapitałowymi oraz pomiędzy spółkami osobowymi, natomiast w wypadku przekształcenia spółek osobowych w kapitałowe i odwrotnie następuje jej zdaniem przeniesienie majątku spółki przekształcanej na inny podmiot prawny, co skutkuje sukcesją uniwersalną, H. Litwińczuk, Przekształcenia spółek aspekty podatkowe, Przegląd Podatkowy 2001, nr 5, s. 5, 10 i 11. Wyjątkiem są poglądy M. Jarockiego i M. Panka, Podatek od czynności cywilnoprawnych a spółki, cz. I, Monitor Podatkowy 2002, nr 5, s , którzy z rozróżnienia zasady kontynuacji i sukcesji uniwersalnej wywodzą określone skutki prawne dla podatku od czynności cywilnoprawnych.

7 Przekształcenia spółek a zasada kontynuacji 11 nym pojęciem sukcesji podatkowej lub pojęciem sukcesji praw i obowiązków podatkowych zamiast pojęcia sukcesji uniwersalnej 16. Wydaje się, że nie należy przywiązywać zbytniej wagi do ścisłej wykładni gramatycznej przepisów Ordynacji podatkowej przede wszystkim dlatego, że Ordynacja podatkowa posługiwała się terminem wstępuje w prawa i obowiązki w art. 93 o.p. już wcześniej, zanim uchwalono k.s.h. i wprowadzoną w nim zasadę kontynuacji w trybie przekształceń spółek. Pozostawienie tego terminu w późniejszych wersjach Ordynacji podatkowej wynika bardziej z bezwładu machiny legislacyjnej, a także stąd, że dystynkcje pojęciowe prawa cywilnego nie znajdują odpowiedniego odzwierciedlenia w aparaturze pojęciowej stosowanej przez przedstawicieli doktryny prawa podatkowego. Ponadto należy też zauważyć, że Ordynacja podatkowa reguluje w art. 93 o.p. inne jeszcze przypadki następstwa prawnego niż tylko wynikające z przekształcenia spółek, używa zatem pojęć bardziej ogólnych, a w każdym razie nie różnicuje tych pojęć w zależności od różnych typów następstw podatkowych. Można zarzucić takiej technice legislacyjnej brak precyzji, ale nie można stąd wywodzić tezy, że ustawodawca chciał świadomie wyłączyć zasadę kontynuacji w wypadku przekształceń spółek i w to miejsce wprowadzić zasadę sukcesji podatkowej. Taka teza nie może też wynikać z zasady lex specialis derogat legi generali. Ordynacja podatkowa w zakresie przedmiotowym jest ustawą szczegółową w stosunku do k.s.h., ale w zakresie podmiotowym to k.s.h. jest ustawą szczegółową, a Ordynacja podatkowa ustawą ogólną. Jeżeli zaś chodzi o kolizję przepisów prawnych w czasie, to k.s.h. jest ustawą późniejszą. Ze względu na wykładnię celowościową należy także opowiedzieć się za powszechnym obowiązywaniem zasady kontynuacji, tak na gruncie prawa handlowego, jak i podatkowego. Nie ma bowiem żadnych merytorycznych powodów, dla których należałoby wyłączyć w prawie podatkowym stosowanie zasady kontynuacji, w kształcie jaki nadany jej został w k.s.h. Oznaczałoby to w efekcie, że spółki przekształcane ulegają rozwiązaniu jako podmioty prawa podatkowego, ale jednocześnie kontynuują swój byt prawny jako podmioty prawa handlowego. Prowadziłoby to do oczywistej niedorzeczności. Należy też przypomnieć, że już sam k.s.h. rozciąga zastosowanie tej zasady na prawa i obowiązki administracyjno-prawne (art k.s.h.), a więc również i podatkowe. W doktrynie prawa spółek także nie czyni się wyjątku od stosowania zasady kontynuacji w prawie podatkowym K. Szczepański, Podatek dochodowy w spółkach prawa handlowego, Warszawa 2002, s Autor ten stosuje zamiennie określenie sukcesja podatkowa i sukcesja uniwersalna, zob. tamże s. 28; R. Mazur-Strojny, Cz. Paczuła, Przekształcanie spółek cywilnych, aspekt prawny i podatkowy, Kraków 2001, s. 66; T. Siennicki, Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. sukcesja prawa do odliczenia VAT, Monitor Podatkowy 2002, nr 5, s A. Szumański w: Kodeks spółek handlowych, S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, t. IV, Komentarz do artykułów , Warszawa 2004, s , notka 1 3 do art. 551 k.s.h.

8 12 Nieład terminologiczny w Ordynacji podatkowej pogłębia sformułowanie o odpowiednim tylko stosowaniu przepisów o przekształceniu w osobę prawną w wypadku przekształcenia spółki nie mającej osobowości prawnej lub spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową (art. 93a. 2 pkt 1) o.p.). Stosując ścisłą wykładnię gramatyczną, należałoby dojść do wniosku, że w wypadkach tych spółka przekształcona nie wstępuje w prawa i obowiązki spółki przekształcanej, ale pomimo to należy stosować przepisy odpowiednio. Nie wiadomo, co ustawodawca chciał w ten sposób zakomunikować. Prowadząc konsekwentnie rozumowanie ad absurdum, należałoby dojść do wniosku, że przekształcenie spółki osobowej w osobową i spółki kapitałowej w osobową ustawodawca opiera na zasadzie kontynuacji, gdyż tylko ta zasada przekształcenia jest alternatywna wobec sukcesji uniwersalnej, jaką należałoby wnioskować z terminu wstępuje w prawa i obowiązki w odniesieniu do przekształceń w spółki kapitałowe (a szerzej w osoby prawne). W rezultacie według Ordynacji podatkowej wszelkie przekształcenia w spółki kapitałowe (tak spółek osobowych, jak kapitałowych) opierałyby się na zasadzie sukcesji generalnej, a wszelkie przekształcenia w spółki osobowe (tak spółek osobowych jak i kapitałowych) na zasadzie kontynuacji, co właśnie jest przewidywanym absurdem i potwierdza tylko wcześniejsze stwierdzenie, że nie należy przywiązywać zbytniej wagi do sformułowań użytych w Ordynacji podatkowej. W takim razie sformułowanie o odpowiednim tylko stosowaniu przepisów o przekształceniu w osoby prawne jest błędem legislacyjnym, za którym nie stoi żadna sprecyzowana konstrukcja prawna odrębna od zasady kontynuacji. Takie sformułowanie o odpowiednim stosowaniu przepisów miałoby uzasadnienie tylko w wypadku odniesienia go do przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową, które zgodnie z k.s.h. oparte jest na zasadzie sukcesji uniwersalnej. Podsumowując, Ordynacja podatkowa nie wprowadza innego zakresu zastosowania zasady sukcesji uniwersalnej i zasady kontynuacji w wypadku przekształceń niż to ma miejsce w samym k.s.h. Zasada sukcesji uniwersalnej stosuje się tylko do przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową (tak osobową, jak i kapitałową), a w pozostałych wypadkach przekształceń znajduje zastosowanie zasada kontynuacji. Wnioski takie potwierdza obowiązująca regulacja prawna dotycząca przejścia na spółkę przekształconą numeru ewidencji podatkowej NIP i zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług. Jeszcze niedawno obowiązywała niezrozumiała regulacja, na mocy której tylko w wypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółka mogła zachować niezmieniony numer NIP 18. Należy podkreślić, że prawo do zachowania dotychcza- 18 R. Szczepaniak w: R. Szczepaniak, M. Rudnicki, M. Knaflewski: op.cit., s Ponadto w praktyce działalności urzędów skarbowych stosowano zasadę sukcesji numeru NIP w razie

9 Przekształcenia spółek a zasada kontynuacji 13 sowego numeru identyfikacyjnego wynika z ogólnej zasady kontynuacji, zgodnie z którą spółka przekształcona zachowuje tożsamość podmiotową, a zmianie ulega tylko jej forma prawna. Obecnie obowiązująca ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 19 w pełni respektuje tę zasadę. Numer ewidencji podatkowej (NIP) nadany spółce cywilnej lub handlowej przechodzi na następcę prawnego w wypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową (art. 12 ust. 1 pkt 2 u.z.e.p.). Dla celów identyfikacji podatkowej za przekształcenie takie uznaje się również wpis spółki cywilnej do rejestru na podstawie art k.s.h., czyli przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną w uproszczonym trybie zwanym także przerejestrowaniem (art. 12 ust. 1a u.z.e.p.). Prawo do kontynuacji zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług 20, a więc kontynuacji statusu podatnika VAT czynnego (art. 96 ust. 4 u.p.t.u.) także wynika z ogólnej zasady kontynuacji praw i obowiązków i ją potwierdza. Dotyczy to również spółki cywilnej, która jest podatnikiem podatku VAT. Można mieć jednak wątpliwości, czy wobec faktu, że zgodnie z k.s.h., w wypadku przekształcenia spółki cywilnej ulega ona rozwiązaniu, nie zachodzi sytuacja przewidziana w art. 96 ust. 6 u.p.t.u. Przepis ten stanowi, że jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego. Zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT. W takim wypadku spółka przekształcona ze spółki cywilnej powinna zgodnie z art. 96 ust. 1 u.p.t.u. złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne. Przepis ten należałoby tratować jako wyjątek od zasady sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków. Nie można bowiem przejść do porządku nad wyraźnym nakazem zgłoszenia zaprzestania działalności skoro rozwiązania spółki nie da się interpretować inaczej jako właśnie zdarzenia skutkującego zaprzestaniem jej działalności. W praktyce działalności organów podatkowych, a także w literaturze, nie czyni się rozróżnienia zasady sukcesji uniwersalnej od zasady kontynuacji. Stąd we wszystkich wypadkach przekształcenia spółek przyjmuje się, że spółka przekształcona jest kontynuatorem spółki przekształcanej, a zatem ma obowiązek obowiązkowego przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną, co tłumaczone było uproszczona formą przerejestrowania, a nie sformalizowanego przekształcenia. K. Jędrzejewska, Ostrożnie z przekształceniami, Rzeczpospolita , dodatek Dobra firma. 19 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. nr 142, poz. 702 ze zm.), cyt. dalej jako u.z.e.p. 20 Ustawa z dnia 11 marca 2004 o od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535), cyt. dalej jako u.p.t.u.

10 14 dokonać tylko zgłoszenia aktualizacyjnego 21. Zgodnie z art. 96 ust. 12, jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Należałoby postulować, aby wzorem ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w ustawie o podatku od towarów i usług dokonano odpowiedniego rozciągnięcia przepisów o zgłoszeniu rejestracyjnym na spółki utworzone w wyniku przekształcenia spółki cywilnej w trybie art k.s.h. Potwierdzenie stosowania zasad następstwa podatkowego można odnaleźć także w szczegółowych ustawach podatkowych. Należy tu zaliczyć przede wszystkim zasadę ciągłości amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po przekształceniu spółek. W razie przekształcenia spółki osobowej (w tym spółki cywilnej) oraz spółki kapitałowej w spółkę osobową wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych 22 ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej (art. 22g ust. 12 updof). W razie przekształcenia spółki osobowej (w tym spółki cywilnej) oraz spółki kapitałowej w spółkę kapitałową, na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 23, w identyczny sposób ustala się wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 16g ust. 9 updop) oraz według tych samych reguł dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (art. 16h ust. 3 updop). W ograniczonym zakresie zasada kontynuacji znajduje potwierdzenie w wypadku prawa do odliczenia straty poprzednika. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się strat przedsiębiorców przekształcanych w razie przekształcenia formy prawnej, z wyjątkiem przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową (art. 7 ust. 3 pkt 4) updop). Tak więc wyraźnie dopuszczona możliwość odliczenia straty istnieje tylko w razie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę kapitałową. W wypadku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową nie będzie możliwe odliczenie straty, co jest traktowane w doktrynie jako przeoczenie ustawodawcy, a nie jego świadomy zamiar 24. W razie przekształcenia spółki osobowej w osobową lub kapitałowej w osobową, ustawa o podatku dochodowym 21 R. Mazur-Strojny, Cz. Paczuła, op. cit., s ; E. Konarska, Z cywilnej w handlową, Rzeczpospolita Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 80, poz. 350, ze zm.), cyt. dalej jako updof. 23 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 21, poz. 86, ze zm.), cyt. dalej jako updop. 24 K. Szczepański, op cit., s. 28 i s. 95.

11 Przekształcenia spółek a zasada kontynuacji 15 od osób fizycznych nie reguluje prawa do odliczenia straty poprzednika, możliwe więc będzie jedynie sięgnięcie do ogólnych zasad następstwa podatkowego. Podobnie niekonsekwentne zastosowanie zasady kontynuacji ma miejsce w ustawie o rachunkowości, co do obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych po przekształceniu. W ustawie o rachunkowości 25 przewidziano zwolnienie od obowiązku zamknięcia ksiąg i ponownego ich otwarcia tylko w wypadku przekształcenia spółki osobowej oraz spółki cywilnej w inną spółkę osobową (art. 12. ust. 3 u.or.). Oznacza to, że ustawa o rachunkowości uznaje wszelkie skutki przyjęcia zasady kontynuacji tylko w odniesieniu do przekształcenia spółki osobowej (włącznie z cywilną) w osobową spółkę handlową. W rezultacie ustawa ta dopuszcza zastosowanie zasady kontynuacji w sytuacji, gdy k.s.h. ją wyłącza, czyli w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową. Z regulacji zawartej w ustawie o rachunkowości także wynika, że we wszystkich pozostałych przekształceniach spółek, a więc wtedy gdy przekształca się spółka kapitałowa lub jakakolwiek spółka jest przekształcana w spółkę kapitałową, konieczne jest zamknięcie ksiąg na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej (art. 12 ust. 2 pkt 3) u.or.), czyli w dniu poprzedzającym wpis spółki przekształconej do rejestru 26. W doktrynie słusznie zauważa się, że uprzywilejowanie przekształceń spółek osobowych w porównaniu z przekształceniem spółek kapitałowych jest niezrozumiałe, zwłaszcza wobec jednolitego traktowania tych przekształceń przez przepisy k.s.h 27. W wypadku innych praw i obowiązków podatników objętych zakresem następstwa prawnego, do których należy zaliczyć: prawo do zaliczenia zapłaconego wcześniej podatku od umowy spółki przekształcanej na poczet podatku od zawarcia nowej umowy spółki, prawo do zwrotu nadpłaty podatku, prawo do zachowania zwolnień i ulg podatkowych czy prawo do odliczenia podatku naliczonego, szczegółowe ustawy podatkowe nie wprowadzają żadnych szczególnych rozwiązań następstwa prawnego, a zatem należy je wyprowadzać z ogólnej zasady kontynuacji, przy uwzględnieniu jednak specyfiki niektórych praw i obowiązków podatkowych, o ile są ściśle związane z prawnym statusem podatnika jako osoby fizycznej lub osoby prawnej. Należałoby postulować, aby problematyka następstwa prawnego w wypadku przekształceń podmiotowych podatników została szerzej uregulowana w Ordynacji podatkowej, a także by zostały usunięte wyżej omówione rozbieżności 25 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591, ze zm.), cyt. dalej jako u.or. 26 J. Pustuł, Zakończenie roku podatkowego przy przekształceniu i połączeniu spółek kapitałowych, Przegląd Podatkowy 2004, nr 3, s Ibidem.

12 16 pomiędzy treścią zasady kontynuacji wyrażonej w Kodeksie spółek handlowych a sformułowaniem tej zasady w Ordynacji podatkowej. Dla uniknięcia nieporozumień w praktycznym stosowaniu zasad następstwa prawnego w odniesieniu do różnych praw i obowiązków podatników, należałoby też w szerszym zakresie wykorzystywać w szczegółowych ustawach podatkowych przepisy o charakterze instruktażowym, a nie poprzestawać tylko na sformułowaniu zasad ogólnych w Ordynacji podatkowej. Company Transformation and the Going Concern Principle in Tax Law One possible transformation of a company is conversion to another legal form. Other methods of transformation provided under the Commercial Companies Code are company merger and division. In the Code, conversion (transformation) of a company is based on the going concern principle in contrast to the succession principle upon which merger and division are based. The going concern principle has applications both with respect to civil legal rights and obligations as well as to administrative legal rights and obligations, including tax obligations. From the wording found in the Tax Ordinance it follows that the scope of the tax succession regulated therein is different than in the Commercial Company Code. Furthermore, the principle of tax succession and not the going concern principle is applied to this succession. Most experts in tax law doctrine hold this view. A more exact analysis of the aims and content of the regulations, however, leads to the conclusion that the Tax Ordinance does not introduce a different rule of legal succession than the Commercial Companies Code. This thesis is supported in tax legislation regulating the rules for assigning taxpayer reference numbers (NIP) and the rules of continuation of registration of VAT taxpayers, as well as detailed tax regulations on the right to continue to depreciate fixed assets and the right to deduct predecessor losses from income in the transformed company. The conclusion of these deliberations is that there is a need to standardise the terminology used in the Commercial Companies Code and Tax Ordinance and to introduce into specific tax legislation broader regulations on the continuation of tax rights and obligations.

Skutki podatkowe przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytowo-akcyjną.

Skutki podatkowe przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytowo-akcyjną. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2011.06.06 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Podatkowe aspekty transakcji kapitałowych, część VI połączenie spółek kapitałowych

Podatkowe aspekty transakcji kapitałowych, część VI połączenie spółek kapitałowych Podatkowe aspekty transakcji kapitałowych, część VI połączenie spółek kapitałowych Poprzedni artykuł przygotowany w ramach cyklu poświęconego opodatkowaniu transakcji kapitałowych był ostatnim artykułem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15 Wykaz skrotów.......................................................... 11 Wstęp.................................................................... 13 I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające.........

Bardziej szczegółowo

Ordynacja podatkowa nie przewiduje dla zlikwidowanej spółki z o.o. żadnej formy następstwa prawnego.

Ordynacja podatkowa nie przewiduje dla zlikwidowanej spółki z o.o. żadnej formy następstwa prawnego. Ordynacja podatkowa nie przewiduje dla zlikwidowanej spółki z o.o. żadnej formy następstwa prawnego. Spółka z o.o. w upadłości w sierpniu 2009 r. złożyła deklarację VAT-7 za lipiec 2009 r. z wykazaną nadwyżką

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.09.01 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP3/ /15-2/ALN Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP3/ /15-2/ALN Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP3/4512-537/15-2/ALN Data 2016.01.19 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Uwzględniając przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, jak również przywołane regulacje

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności gospodarczej

SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności gospodarczej SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności W tym numerze m.in.: Kilka słów tytułem wstępu Podstawowym aktem prawnym

Bardziej szczegółowo

Niski podatek i brak odpowiedzialności za zobowiązania. Wpisany przez Filip Barański

Niski podatek i brak odpowiedzialności za zobowiązania. Wpisany przez Filip Barański Czy prowadząc działalność można nie odpowiadać za zobowiązania i jednocześnie płacić możliwie niskie podatki? Krokiem w tym kierunku jest spółka komandytowa ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w

Bardziej szczegółowo

Kto odpowiada za podatki i opłaty lokalne przy fuzjach i przejęciach 26 września 2016 Podatki Magdalena Szwarc

Kto odpowiada za podatki i opłaty lokalne przy fuzjach i przejęciach 26 września 2016 Podatki Magdalena Szwarc Strona 1 z 5 Kto odpowiada za podatki i opłaty lokalne przy fuzjach i przejęciach 26 września 2016 Podatki Magdalena Szwarc W przypadku połączenia nowo powstała spółka wstępuje w prawa i obowiązki poprzedników.

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej ( Spółka ) jest najprostszym narzędziem, po który sięgają przedsiębiorcy. Spisanie

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI w sp. z o.o.

PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI w sp. z o.o. PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI w sp. z o.o. Czy warto przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o. i jakie są tego konsekwencje? Adam Szurpicki - radca prawny PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI W SP.

Bardziej szczegółowo

Publicznoprawne aspekty przekształceń spółek

Publicznoprawne aspekty przekształceń spółek Zeszyty Naukowe nr 725 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Katedra Prawa Publicznoprawne aspekty przekształceń spółek 1. Uwagi wstępne Kodeks handlowy przewidywał jedynie przekształcenie spółki z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej?

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Pytanie Spółka komandytowa, której wspólnikami są 3 osoby fizyczne, a komplementariuszem jest sp. z o.o., zakupiła środek

Bardziej szczegółowo

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo

Jakie potrzeby, taka wykładnia

Jakie potrzeby, taka wykładnia Jakie potrzeby, taka wykładnia PIT Zbycie udziałów w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej trzeba opodatkować. Wykorzystując niejasne przepisy dotyczące kosztów takich transakcji organy

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE Tytuł: Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości Autorzy: Michał Koralewski Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2009 Opis: Niniejsza publikacja jest drugą książką z

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.12.29 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki przekształcanej

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki przekształcanej Zeszyty Naukowe nr 725 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Katedra Prawa Odpowiedzialność za zobowiązania spółki przekształcanej 1. Uwagi ogólne Przekształcenie spółki handlowej jest prawnie uregulowanym

Bardziej szczegółowo

IBPBI/2/ /12/MO Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

IBPBI/2/ /12/MO Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPBI/2/423-911/12/MO Data 2012.10.23 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Warto poznać najnowsze orzeczenie WSA w tej sprawie.

Warto poznać najnowsze orzeczenie WSA w tej sprawie. Warto poznać najnowsze orzeczenie WSA w tej sprawie. Niemal zawsze się zdarza, że jakiś czas po przejęciu spółek spółka przejmująca otrzymuje faktury wystawiane na spółki przejęte. Często są to faktury

Bardziej szczegółowo

Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW

Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW Mgr Sebastian Kidyba Streszczenie pracy doktorskiej Zawiązanie spółek osobowych Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat. Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat. Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania Sygnatura IBPBI/2/423-41/12/AP Data 2012.04.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania Słowa kluczowe dokumentacja podatkowa,

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.08.05 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

UMCS. Umowa przelewu wierzytelności a podatek dochodowy od osób prawnych. Taxation of Assignment of Receivables with Corporate Income Tax

UMCS. Umowa przelewu wierzytelności a podatek dochodowy od osób prawnych. Taxation of Assignment of Receivables with Corporate Income Tax Studenckie Zeszyty Naukowe 2016, Vol. XIX, nr 31 DOI: 10.17951/szn.2016.19.31.15 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie j.bochenska94@gmail.com Umowa przelewu wierzytelności a podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji Optymalizacja podatkowa Ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców (na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie!

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 1. Przegląd form prowadzenia biznesu - ich korzyści i zobowiązania 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 3. Funkcje, jakie możesz pełnić w firmie - czy znasz je wszystkie?.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia października 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW DD5.054.15.2015.AWE. Pani

Warszawa, dnia października 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW DD5.054.15.2015.AWE. Pani Warszawa, dnia października 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW DD5.054.15.2015.AWE Pani 05-10-2015 Warszawa Jarosław Neneman 414992.1248932.866982 Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu

Bardziej szczegółowo

Jak ująć straty i zyski w przypadku takiego przekształcenia? Pytanie

Jak ująć straty i zyski w przypadku takiego przekształcenia? Pytanie Jak ująć straty i zyski w przypadku takiego przekształcenia? Pytanie Spółka jawna została przekształcona w spółkę z o.o. (kontynuuje jej działalność). Sporządzone sprawozdanie na dzień zamknięcia ksiąg

Bardziej szczegółowo

Podatkowe aspekty transakcji kapitałowych, część V przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową osób fizycznych

Podatkowe aspekty transakcji kapitałowych, część V przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową osób fizycznych Podatkowe aspekty transakcji kapitałowych, część V przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową osób fizycznych W poprzednim artykule przygotowanym w ramach niniejszego cyklu przedstawiliśmy

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH rodzaj podmiotowości prawnej jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (tzw. niezupełna/ułomna osoba prawna) osoba prawna rodzaj aktu założycielskiego

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura IBPB-1-2/4510-502/15/AP Data 2015.10.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski Część II Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2014 r. 2 Podstawa prawna nowelizacji przepisów Projekt ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura IBPB-1-1/4511-471/15/ZK Data 2015.09.23 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.15 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE PRAWO HANDLOWE dr Bartłomiej Gliniecki Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE wszystkie wskazane pozycje literatury dostępne są w Bibliotece UG w razie dostępności

Bardziej szczegółowo

Instytut Rachunkowosci i Podatków

Instytut Rachunkowosci i Podatków Instytut Rachunkowosci i Podatków Program: Dzień 1 Wykładowcy: Firma Audytorska Ernst & Young (Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego). Przedsiębiorstwo energetyczne w sferze prawa bilansowego 1. Procesy

Bardziej szczegółowo

Arbiter krajowego Sądu Polubownego jako podatnik podatku od towarów i usług wybrane aspekty

Arbiter krajowego Sądu Polubownego jako podatnik podatku od towarów i usług wybrane aspekty Czynności arbitrów działających na podstawie zleceń sądów polubownych są w większości realizowane na rzecz podmiotów gospodarczych - także czynnych podatników VAT. Przedmiotem poniższej analizy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dolnośląski Urząd Skarbowy Data 2006.02.02 Rodzaj dokumentu postanowienie

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Strona 1 Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu

Bardziej szczegółowo

1462-IPPB AZ

1462-IPPB AZ 1462-IPPB6.4510.579.2016.2.AZ - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura 1462-IPPB6.4510.579.2016.2.AZ Data 2017.02.06 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

Skutki podatkowe przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową *

Skutki podatkowe przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową * ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 818 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 68 (2014) s. 125 136 Skutki podatkowe przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową * Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Informacja Ustawa o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne z r.

Informacja Ustawa o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne z r. Informacja Ustawa o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne z 7.04.2017 r. Katowice 18.04.2017 Ustawę przyjęto w Sejmie RP w dniu 7.04.2017 r. w kształcie zaproponowanym przez grupę posłów z Komisji Deregulacyjnej

Bardziej szczegółowo

Które straty mogą być rozliczone

Które straty mogą być rozliczone Które straty mogą być rozliczone W wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa dochodzi jedynie do zmiany organizacyjno-prawnej, a nowy podmiot kontynuuje byt

Bardziej szczegółowo

Przymusowe przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną problematyka prawna i podatkowa

Przymusowe przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną problematyka prawna i podatkowa Zeszyty Naukowe nr 690 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005 Katedra Prawa Przymusowe przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną problematyka prawna i podatkowa 1. Uwagi wstępne Kodeks spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w

Bardziej szczegółowo

Czy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółdzielni pracy nadany zostanie nowy numer identyfikacji podatkowej NIP?

Czy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółdzielni pracy nadany zostanie nowy numer identyfikacji podatkowej NIP? Czy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółdzielni pracy nadany zostanie nowy numer identyfikacji podatkowej NIP? Interpretacja Indywidualna Na podstawie art. 14b 1 i 6

Bardziej szczegółowo

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia.

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Mając na uwadze fakt, że przepisy podatkowe dopuszczają kilka metod zmiany dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności L.p. Rodzaj prowadzonej Rodzaj dokumentu (i z jakich przepisów to działalności wynika) 1. Spółka cywilna Jeżeli spółka

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie w spółkę komandytową bez podatku

Przekształcenie w spółkę komandytową bez podatku Strona 1 z 7 Przemysław Więcek Przekształcenie w spółkę komandytową bez podatku publikacja: 06.03.2017 aktualizacja: 06.03.2017, 06:00 Foto: 123RF Są solidne podstawy, aby nie płacić podatku od czynności

Bardziej szczegółowo

Problematyka opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej

Problematyka opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej Mikołaj Kondej Problematyka opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej Spółka komandytowo-akcyjną jest spółka, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 71612 Temat: AKADEMIA FUZJI I PRZEJĘĆ: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe.

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2011.07.18 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510-318/15/PC Data 2015.11.16 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Różnice kursowe, powstałe w sytuacjach, które nie mieszczą się w przedmiotowym katalogu,

Bardziej szczegółowo

Jakie są skutki podatkowe takiego przejęcia?

Jakie są skutki podatkowe takiego przejęcia? Jakie są skutki podatkowe takiego przejęcia? W tytule IV ustawy z 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94 poz.1037 ze zm.) dalej: KSH, zostały zawarte przepisy dotyczące połączenia,

Bardziej szczegółowo

Łączenie spółek użyteczności publicznej

Łączenie spółek użyteczności publicznej Łączenie spółek użyteczności publicznej Coraz więcej samorządów zastanawia się nad łączeniem spółek komunalnych. Jednak nie zawsze takie działanie doprowadzi do obniżenia kosztów świadczenia usług publicznych.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 marca 2012 r. II UK 18/12

Wyrok z dnia 7 marca 2012 r. II UK 18/12 Wyrok z dnia 7 marca 2012 r. II UK 18/12 Komandytariusz przystępujący do spółki komandytowej podlega ubezpieczeniom społecznym od dnia przystąpienia do tej spółki, a nie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

Spółka transparentna"

Spółka transparentna Spółka komandytowa jest korzystnym rozwiązaniem, jeżeli zyski w spółce mają przypadać osobom fizycznym, ponieważ poprzez udział w spółce osobowej unikają one podwójnego opodatkowania dochodu. Założenie

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Publikacja uwzględnia następujące zmiany w prawie:

Publikacja uwzględnia następujące zmiany w prawie: opis Książka zawiera szczegółowe omówienie zagadnień podatkowych odnoszących się do wszystkich rodzajów spółek kodeksowych, tj. spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej,

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-2/ /16/MW Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-2/ /16/MW Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-2/4510-114/16/MW Data 2016.04.06 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Jeżeli Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą po 31 grudnia 2015 r. zastosowanie znajdzie

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015 Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym Warszawa, dnia 02.10.2015 Czym jest spółka komandytowa Jedna ze spółek osobowych (obok jawnej, partnerskiej, SKA) W celu prowadzenie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 723/14. Dnia 25 listopada 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 723/14. Dnia 25 listopada 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CSK 723/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 listopada 2015 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz SSN Maria Szulc w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB6/ /16-3/AK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB6/ /16-3/AK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB6/4510-57/16-3/AK Data 2016.03.17 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Pełnienie przez prezesa zarządu oraz prokurenta swoich funkcji w Spółce bez wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

W DRODZE NA NEWCONNECT

W DRODZE NA NEWCONNECT W DRODZE NA NEWCONNECT JAK UNIKNĄĆ PROBLEMÓW KSIĘGOWYCH I PODATKOWYCH ŁUKASZ MOTAŁA WYMOGI W ZAKRESIE PRAWA BILANSOWEGO W DRODZE NA NEWCONNECT Wymóg określonej formy prawnej (spółka akcyjna [SA], spółka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 106/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 lutego 2015 r. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566).

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-198(4)/09 Warszawa, 3 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Podmioty zobowiązane do wystawienia faktury Gdynia, 10 lutego 2014 PODATNIK CZYNNY Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: 1) sprzedaż, a także dostawę

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura 2461-IBPB-1-3.4510.67.2017.1.IZ Data 14 marca 2017 r. Autor Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 2a, art. 14b 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura 0111-KDIB1-3.4010.137.2017.2.MST Data 2 sierpnia 2017 r. Autor Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 2a, art. 14b 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

N.19. Podstawa prawna odpowiedzi

N.19. Podstawa prawna odpowiedzi PODSTAWY MIĘDZYNARODOWEGO ORAZ 5 N. Podstawa prawna odpowiedzi CFC ang. controlled foreign corporation zagraniczna spółka kontrolowana Art. ust. 5 Modelowej Konwencji OECD Art. UPDOP Art. ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 504/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 lipca 2014 r. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Maria Szulc (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Jakub Salwa, Katarzyna Bielat-Sadowska, Wioletta Januszczyk, Joanna Ostojska, Dominika Latawiec-Chara, Marta Mianowska Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XXI Wstęp... 1 Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Rozdział I. Autonomia woli stron i swoboda umów w polskim prawie cywilnym... 13

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej MARIOLA PELCZAR Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej I. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej Istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z takich form, moim zdaniem najciekawszą,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 144/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 stycznia 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Romualda Spyt (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

Jakie problemy w takiej działalności ujawniają się w trakcie audytów podatkowych?

Jakie problemy w takiej działalności ujawniają się w trakcie audytów podatkowych? Jakie problemy w takiej działalności ujawniają się w trakcie audytów podatkowych? Obszarem podlegającym szczególnej kontroli ze strony organów podatkowych jest prowadzenie działalności na terenie specjalnej

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 49. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PK MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 49. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PK MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 czerwca 2016 r. Warszawa, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 49 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PK4.8012.55.2016 MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu podmiotowego stosowania przepisów art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sukcesja obowiązków podatkowych. Prowadzący: Grzegorz Dragon

Sukcesja obowiązków podatkowych. Prowadzący: Grzegorz Dragon Sukcesja obowiązków podatkowych Prowadzący: Grzegorz Dragon Co to jest sukcesja prawna? Sukcesja prawna jest następstwem prawnym dotyczącym czynności związanych z: nabyciem prawa zbyciem prawa Innymi słowy,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym:

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 845116 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 17-18 Listopad Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

GACH, HULIST, MIZIŃSKA, WAWER ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SP.P.

GACH, HULIST, MIZIŃSKA, WAWER ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SP.P. Opodatkowanie niepodzielonych zysków spółki kapitałowej w przypadku jej przekształcenia w spółkę osobową - wnioski wynikające z najnowszego orzecznictwa sądowego Jednym z istotnych problemów jakie napotykają

Bardziej szczegółowo

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX www.radapodatkowa.pl Plan 1. Opodatkowanie niepodzielonego zysku przy przekształceniu

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Minister Finansów odmawia urzędom gmin prawa do odliczeń VAT. Wpisany przez Elżbieta Rogala

Minister Finansów odmawia urzędom gmin prawa do odliczeń VAT. Wpisany przez Elżbieta Rogala Mimo iż urzędy gmin są zarejestrowanymi podatnikami VAT i otrzymują faktury zakupu związane ze sprzedażą opodatkowaną, Minister Finansów odmawia im tego prawa. Powodem jest uznanie urzędu gminy za podmiot

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Udziały majątkowe wspólników w procesach przekształcania spółek

Udziały majątkowe wspólników w procesach przekształcania spółek Zeszyty Naukowe nr 776 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Prawa Udziały majątkowe wspólników w procesach przekształcania spółek 1. Wprowadzenie W przekształceniach spółek przyjęta została

Bardziej szczegółowo