PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ NA DWA SPOSOBY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ NA DWA SPOSOBY"

Transkrypt

1 PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ NA DWA SPOSOBY Istotną okolicznością w prowadzeniu działalności gospodarczej jest odpowiedzialność za zobowiązania prawne i podatkowe przedsiębiorcy. Czy wiemy i czy mamy świadomość prawną jak się kształtuje nasza odpowiedzialność za długi naszego przedsiębiorstwa w tym za podatki? Spółka cywilna Spółka cywilna jest jedną z form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest umową pomiędzy przedsiębiorcami, która dotyczy prowadzenia stałej działalności gospodarczej lub tylko jednego konkretnego projektu gospodarczego. Prawa i obowiązki wspólników są uregulowane w art.860. i następnych kodeksu cywilnego, w umowie spółki oraz w innych przepisach prawa. Zarówno osoby fizyczne jak i prawne mogą być wspólnikami spółki cywilnej. W praktyce jest to popularna forma działalności gospodarczej osób fizycznych. Dlaczego? Rozpoczęcie działalności nie wymaga wielu formalności. Wspólnicy osoby fizyczne zawierają umowę spółki cywilnej, a następnie każdy z nich rejestruje się w ewidencji właściwej gminy. Jest to zwykłe zgłoszenie działalności. Niektóre dziedziny działalności wymagają uzyskania koncesji lub zezwolenia, jak na przykład przewozy osób. Nie trzeba angażować dużych środków w spółkę, koszty startu mogą być minimalne. Wspólnicy wnoszą do spółki wkład majątkowy lub wkład pracy. Ich współpraca oparta jest na wzajemnym zaufaniu. Od 1 stycznia 2004 roku rejestracja wspólników spółek cywilnych odbywać się będzie w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a nie w ewidencji gminy. Może spowodować to zwiększenie kosztów sądowych i większe formalności. Częstokroć spółki cywilne rozwijały się w duże przedsiębiorstwa, mające wysokie przychody. Konstrukcja prawna spółki cywilnej była jednak sprzeczna w sobie i niejasno uregulowana. Luki prawne wypełniało orzecznictwo i praktyka. Niejasności dotyczyły na przykład sądowej reprezentacji spółki, co wiązało się przecież z dochodzeniem roszczeń cywilnych w obrocie handlowym. Powodowało to liczne problemy dla samych wspólników i ich kontrahentów. Sprawy majątkowe w spółce cywilnej Zgodnie z prawem, majątek spółki cywilnej jest niepodzielną współwłasnością wspólników. Prawa i obowiązki, związane z obrotem handlowym, należą wspólnie do wspólników. Spółka nie ma zdolności sądowej, dlatego stroną w procesie są wszyscy wspólnicy. Odpowiadają oni za długi spółki w sposób nieograniczony, nie tylko swoim wspólnym majątkiem gospodarczym, ale również majątkiem osobistym nie przeznaczonych do działalności gospodarczej. Wspólnicy rozliczają się osobno z podatku dochodowego, ale spółka jest podatnikiem VAT. Zatem wszelkie prawa i obowiązki VAT przysługują spółce (w tym celu spółka uzyskuje Numer Identyfikacji Podatkowej). Również numer statystyczny REGON jest przyznawany spółce, mimo, że to wspólnicy, a nie spółka są przedsiębiorcami.

2 Spółka cywilna ma względnie stały skład. Zmiany składu spółki często powodują dodatkowe obowiązki podatkowe i rachunkowe. Związane one są miedzy innymi ze sporządzeniem remanentu lub pełnego sprawozdania finansowego, zapłatą podatku od likwidowanej działalności gospodarczej. Zmiany składu osobowego spółek cywilnych były odmiennie traktowane przez prawników cywilistów i pracowników organów skarbowych. Przekształcenia w tym zakresie często powodowały spory, nie tylko wśród wspólników, ale również między spółką a fiskusem. Zalety spółki cywilnej Niewątpliwą zaletą spółki cywilnej jest to, że podjęcie działalności w tej formie nie wymaga dużych nakładów. Formalności przy rejestracji i prowadzeniu spółki są minimalne. Nie zawsze trzeba prowadzić pełną rachunkowość (księgi), co wiązało by się z dodatkowym kosztem oraz obszerniejszą dokumentacją. Wspólnicy zwykle prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz inne nieskomplikowane ewidencje. W tym miejscu warto wspomnieć o tym, że prowadzenie pełnej księgowości wymaga gromadzenia pełnych danych o sytuacji ekonomicznej spółki, w tym również danych o wszystkich źródłach finansowania jej działalności. Wspólnicy mają wówczas pełny obraz sytuacji ekonomicznej spółki. Wiedzą, czy ich przedsiębiorstwo jest rentowne, czy osiągnęli zysk czy ponieśli stratę w sensie ekonomicznym. Natomiast prowadzenie księgi przychodów nie wymaga gromadzenia danych, o wszystkich zdarzeniach gospodarczych. Nie trzeba w takiej księdze ujmować wszystkich kosztów bilansowych (faktycznych), a tylko te pomniejszające podstawę opodatkowania. Wady spółki cywilnej Istotną wadą spółki jest odpowiedzialność cywilna wspólników za jej długi całym swoim majątkiem. Wierzyciele mogą egzekwować zapłatę z całego majątku wspólnika. A wtedy można stracić wszystko. Nadto, zgodnie z art paragraf. 1. Ordynacji podatkowej wspólnicy spółki cywilnej mogą odpowiadać swoim majątkiem za zaległe podatki, które wynikają z prowadzenia spółki. Inna wada - to skomplikowane skutki podatkowe w razie zmiany składu osobowego spółki. Obowiązek zgłoszenia Przygody spółek cywilnych nie zakończyły się na ich wykreśleniu z ewidencji gminy. Ustawodawca postanowił przeznaczyć spółkę cywilną do działalności małych rozmiarów. Spółki cywilne, które osiągną wysokie obroty, będą wpisywane do KRS jako spółki jawne (zgodnie z art. 26. paragraf 4. Kodeksu spółek handlowych). Obowiązek zgłoszenia ciąży na wspólnikach spółek cywilnych. Obowiązek ten powstaje, jeżeli przychody spółki cywilnej, w każdym z dwóch kolejnych lat obrotowych wynoszą co najmniej EURO. Przepisy nakazują przeistoczenie się spółki cywilnej w spółkę jawną.

3 O spółce jawnej Spółka jawna jest bardzo podobna do cywilnej. Każdy wspólnik może prowadzić sprawy spółki i reprezentować ją w obrocie handlowym. Nie wymaga się minimalnego dopuszczalnego wkładu w spółkę. Odpowiedzialność wspólnika za długi spółki jest nieograniczona, podobnie jak w spółce cywilnej. Wspólnicy odpowiadają między innymi za kwoty główne należności, odsetki za zwłokę, kary umowne. Dzięki tak szerokiej odpowiedzialności spółka jawna może być dla kontrahentów i banków wiarygodnym podmiotem. Wspólnik spółki jawnej odpowiada również za zaległości podatkowe tej spółki. Spółka jawna jest przedsiębiorcą i prowadzi interesy pod własną firmą, czyli pod nazwą. Dla prowadzenia interesów oraz zaspokojenia wierzycieli ma swój majątek (art. 8. oraz art. 28. Kodeksu spółek handlowych). Spółka jawna nie jest osobą prawną. Spółka może występować przed sądami jako strona procesu, a w jej imieniu działają wspólnicy (spółka jawna ma zdolność procesową). Spółka rozlicza się z podatku VAT. Każdy ze wspólników płaci samodzielnie podatek dochodowy. Zgłoszenie spółki cywilnej do rejestru Zgłoszenie spółki cywilnej do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) jest proste. Wspólnicy podejmują uchwałę o zgłoszeniu spółki cywilnej do KRS, a następnie zawierają pisemną umowę spółki jawnej. Wspólnicy mogą zmienić w drodze aneksu umowę spółki cywilnej tak, by zawierała ona wszystkie dane wymagane przez prawo dla spółki jawnej. Są to następujące dane: nazwa spółki (firma), jej siedziba, wkłady wspólników i ich wartość, przedmiot działalności spółki i dane personalne wspólników. Przedsiębiorstwo spółki cywilnej można wnieść do spółki jawnej jako wkład wspólników. W tym przypadku trzeba opisać co się składa na przedsiębiorstwo: prawa, zobowiązania, należności, maszyny, materiały, towary, wyposażenie, itp. W ten sposób podwyższa się wartość pierwotnych wkładów wspólników, wniesionych przy powstaniu spółki cywilnej. Ma to znaczenie ze względu na opinię o spółce u kontrahentów. Z chwilą wpisu do rejestru rozwiązuje się spółka cywilna, a powstaje spółka jawna. Z punktu widzenia prawa zachowana jest ciągłość, istnieje to samo przedsiębiorstwo, tylko w innej formie prawnej. Wszystkie prawa i obowiązki spółki cywilnej przysługują spółce jawnej. Wspólnicy spółki jawnej samodzielnie rozliczają się z podatku dochodowego. Dzięki temu zachowują oni prawo do dalszego rozliczania ulg podatkowych, jak na przykład ulgi inwestycyjnej. Ulga inwestycyjna przysługiwała wcześniej jako odliczenie od dochodu tym podatnikom, którzy ponieśli wydatki inwestycyjne, między innymi na zakup maszyn i rozbudowę obiektów, służących działalności gospodarczej. Ulga inwestycyjna w podatku dochodowym została obecnie zlikwidowana, ale podatnicy, którzy nabyli do niej prawo, rozliczają ją do pełnego limitu, zgodnie z konstytucyjną zasadą poszanowania praw nabytych.

4 Podatek VAT płaci spółka. Spółka jawna zachowuje NIP i REGON nadane spółce cywilnej. Wspólnicy tylko aktualizują zgłoszenie podatkowe i statystyczne. Obecnie obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych (rachunkowych) powstaje przy przychodach spółki w wysokości EURO uzyskanych w poprzednim roku obrotowym. Można na własne życzenie prowadzić księgi rachunkowe, nawet jeżeli nie został spełniony powyższy warunek. Jest wybór Zgodnie z art.551. Kodeksu spółek handlowych wspólnicy spółki cywilnej mogą przekształcić przedsiębiorstwo w inną niż jawna spółkę prawa handlowego. Ważne, by wnieść do sądu sprawę o przekształcenie spółki w odpowiednim terminie ustawowym. Rodzaje spółek handlowych definiują przepisy Kodeksu spółek handlowych. Dostępne są: spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna. Spółki kapitałowe Spółkę cywilną można przekształcić w kapitałową spółkę handlową. Może to być spółka akcyjna lub z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o. o.) Spółki kapitałowe charakteryzują się tym, że wspólnicy lub akcjonariusze nie odpowiadają za długi spółki swoim majątkiem prywatnym. Spółka ma własny majątek, którym odpowiada za zobowiązania. Wierzyciele spółki zaspokajają swoje roszczenia z jej majątku i nie mają prawa sięgnąć po prywatny majątek wspólników. Przez to spółki kapitałowe mogą być mniej wiarygodnymi kredytobiorcami w porównaniu do spółki cywilnej. Wspólnicy (akcjonariusze) nie odpowiadają za długi, ale członkowie zarządu, w pewnych okolicznościach mogą odpowiadać swoim prywatnym majątkiem. Zarząd powinien dochować określonych procedur, jak na przykład zgłosić na czas upadłości spółki, gdy spółka do niej kwalifikuje się. Członkom zarządu grozi odpowiedzialność cywilna, podatkowa i karna jeżeli przekroczyli przepisy prawa. Zarząd odpowiada wobec spółki, wspólników (akcjonariuszy), wierzycieli, ZUS i fiskusa. Postępowanie członków zarządu zgodnie z prawem upadłościowym, kodeksem spółek handlowych, kodeksem cywilnym, prawem bilansowym (ustawa o rachunkowości) i prawem podatkowym uchroni przed osobistą odpowiedzialnością materialną i karną. Dla wspólnika (akcjonariusza) ma to znaczenie wtedy, gdy jest członkiem zarządu. Zmiany własnościowe w spółkach kapitałowych są szybkie i względnie tanie. Wystarczy zbyć udziały (akcje) lub ich część innej osobie. Nie trzeba zmieniać umowy spółki ani likwidować spółki, wystarczy zaktualizować księgę udziałów lub księgę akcyjną. Przeniesienie praw do udziału w spółce z o. o. wymaga formy notarialnego poświadczenia podpisów. W spółce akcyjnej akcje są papierami wartościowymi - imiennymi lub na okaziciela. Akcje imienne mogą być sprzedawane bez udziału notariusza, w formie pisemnej umowy lub adnotacji na akcji, połączonej z wydaniem dokumentu akcji. Prawa do akcji na okaziciela są przenoszone wskutek wydania akcji nabywcy. Spółki kapitałowe płacą podatek dochodowy od osób prawnych według stałej, a nie progresywnej stopy podatku. Stawka podatku dochodowego ma

5 tendencję malejącą (obecnie 28%, a w 2003 roku - 24%). Spółki płacą podatek VAT, a także inne podatki i opłaty na ogólnych zasadach. Wymaga się prowadzenia ksiąg rachunkowych i ich okresowego badania. Utrudniony jest przepływ pieniędzy między właścicielami a spółką. Pobieranie pieniędzy ze spółki jest możliwe poprzez umowę o pracę, dywidendę lub na podstawie innej umowy. W odróżnieniu od spółek cywilnych każda wypłata dla wspólników musi mieć swój tytuł prawny. Wnoszenie funduszy do biznesu również wymaga stosownych aktów prawnych. Źródła finansowania działalności są ewidencjonowane. Spółki kapitałowe mają swoje wady. Należy zachowywać procedury Kodeksu spółek handlowych, takich jak zatwierdzenie rocznych wyników finansowych i zgłoszenie ich do sądu, zgłaszanie zmian władz spółki do KRS, zgłaszanie do rejestru wspólników posiadających przynajmniej 10% kapitału, itp. Do niektórych czynności potrzebny jest notariusz, na przykład do sprzedaży udziałów lub zmiany umowy spółki. Koszty założenia spółki i jej funkcjonowania są większe, niż w przypadku spółki cywilnej. Wymagane jest zaangażowanie minimalnego kapitału zakładowego. W przypadku spółki z o. o. jest to kwota złotych, a w przypadku spółki akcyjnej złotych. Do tego dochodzą wydatki na ewidencje księgowe, koszty czynności notarialnych, zgłaszania zmian do KRS, itp. Przekształcenie w spółkę kapitałową Przekształcenie spółki cywilnej w kapitałową jest możliwe na kilka sposobów. Można skorzystać z formalnej procedury przekształcenia przewidzianej w art i następnych Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art i art w dniu wpisu do rejestru spółka kapitałowa staje się następcą wszystkich praw i obowiązków spółki cywilnej. Powstaje nowy podmiot spółka kapitałowa, na którą przechodzi wspólny majątek wspólników, związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Spółka otrzymuje nowy NIP i REGON. Jeżeli wszyscy wspólnicy spółki cywilnej prowadzili jej sprawy, możliwa jest uproszczona procedura przekształcenia. Praktyka sądowa w tym zakresie dopiero się kształtuje, dlatego jest dużo pytań i niejasności. Procedura ta wymaga między innymi: podjęcia uchwały o przekształceniu spółki, zawarcia umowy spółki kapitałowej, wyceny majątku spółki cywilnej oraz wpisu nowej spółki do rejestru. Procedura uproszczona pozwala zrezygnować z pewnych formalności i szybciej dokonać przekształcenia. W przypadku przekształcenia spółki cywilnej w kapitałową istnieje realne ryzyko utraty ulgi inwestycyjnej przez wspólników. Drugim sposobem jest założenie spółki kapitałowej od podstaw. Następnie spółka cywilna sprzeda swój majątek spółce kapitałowej. Przez pewien czas będą istnieć obok siebie dwie spółki. Po sprzedaniu całego majątku wspólnicy rozwiążą spółkę cywilną. Możliwe jest też wniesienie przedsiębiorstwa spółki cywilnej (wspólnego majątku wspólników) aportem do spółki kapitałowej na pokrycie wkładów. Tego typy procedura niesie ryzyka podatkowe związane np. z kształtowaniem cen między podmiotami powiązanymi personalnie, odliczaniem VAT przez spółkę kapitałową, itp.

6 ZALETY I WADY SPÓŁKI JAWNEJ Prosty charakter spółki Zalety Brak wymogu minimalnego kapitału Zachowanie ulgi inwestycyjnej przy przekształceniu spółki cywilnej w jawną Wiarygodny kredytobiorca i kontrahent Podatkowa księga przychodów i rozchodów (do limitu przychodów) Wady Odpowiedzialność za długi i podatki spółki majątkiem prywatnym wspólników Zgłaszanie zmian do KRS, opłaty ZALETY I WADY SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH (spółka z o. o. oraz akcyjna) Zalety Wspólnik (akcjonariusz) nie odpowiada za cywilne ani podatkowe zobowiązania spółki Stała stopa podatku dochodowego z tendencją malejącą Łatwość i szybkość zmian własnościowych Stabilność działania bez względu na skład właścicieli Wady Konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych Konieczność stosowania procedur zgodnych z Kodeksem spółek handlowych Ograniczone zaufanie dostawców i banków Utrudniony swobodny przepływ pieniędzy pomiędzy spółką a wspólnikami Większe koszty założenia W jaką spółkę się przekształcić? Spółka cywilna jest wygodna przy rozpoczynaniu działalności, ze względu na brak formalizmu, niewysokie koszty. Przy większych obrotach istnieje obowiązek jej przekształcenia w spółkę rejestrową. Lecz wówczas jest wybór. Można się przekształcić w jedną ze spółek kapitałowych - akcyjną lub spółkę z o. o. lub w spółkę jawną. Przy przekształceniu w spółkę jawną pozostaje nieograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Jest to zarazem spółka prostsza i mniej kosztowna w swojej strukturze i działaniu. Przy przekształceniu wspólnicy zachowują ulgi i prawa w podatku dochodowym, ale praktycznie tych ulg prawie już nie ma. W spółkach kapitałowych wspólnicy (akcjonariusze) nie odpowiadają za długi spółki. Jest kilka sposobów przeniesienia interesów na nowy podmiot z zachowaniem sukcesji prawnej lub bez niej. Nie ma uniwersalnej dorady jaka forma prawna jest najlepsza. Decyzja zależy od indywidualnej sytuacji konkretnego biznesu i biznesmena. Naszym zdaniem warto rozważyć następujące sugestie:

7 Charakterystyka biznesu Spółka handlowa. Osoba prawna. Spółka Cywilna, Jawna, Osoba fizyczna Finansowanie kredytami, niskie wkłady właścicielskie TAK NIE Ryzykowna działalność, niepewne rynki TAK NIE Planowany krótki okres działalności NIE TAK Duża skala zysków, skala inwestycji TAK NIE Planowane zmiany właścicielskie, inwestorzy TAK NIE Przedsiębiorstwo rodzinne NIE TAK Właściciele nie prowadzą osobiście interesów TAK NIE Planowane reinwestowanie zysków w biznes przez kilka lat TAK NIE Możliwość ryczałtowego opodatkowania lub karta podatkowa NIE TAK Bankowość, ubezpieczenia - ustawowy wymóg TAK NIE Adwokatura, radcy prawni ustawowy wymóg NIE TAK Krzysztof Olbrycht, Denys Kendzerskyy Spółka Doradztwa Podatkowego VALOR Sp. z o.o.

Utworzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia wymagań kapitałowych.

Utworzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia wymagań kapitałowych. Przedsiębiorstwo jednoosobowe Indywidualna działalność gospodarcza to przedsiębiorstwo prowadzone i reprezentowane przez jednego właściciela, będącego osobą fizyczną, niezależnie od liczby pracowników,

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE I PODATKOWE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

ASPEKTY PRAWNE I PODATKOWE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO SPIS TREŚCI Andrzej JANDA: Aspekty prawne i podatkowe przekształcenia spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego... 5 Dorota KAMUDA: Egzekucja z wynagrodzenia za pracę... 23 Andrzej KIEŁTYKA: Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Formy prawne działalności gospodarczej

Formy prawne działalności gospodarczej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Formy prawne działalności gospodarczej PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka

Bardziej szczegółowo

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji.

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji. Twoje marzenie to pierwszy krok do przyszłych pomysłów, w tym również pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej. Bycie przedsiębiorcą to umiejętność dostrzegania możliwości i przekształcania ich

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENT NA RYNKU PRACY - FAQ

ABSOLWENT NA RYNKU PRACY - FAQ ABSOLWENT NA RYNKU PRACY - FAQ 1. Jestem zatrudniony na podstawie umowy o dzieło / umowy zlecenia. Czy obowiązują mnie i zamawiającego dzieło / zleceniodawcę przepisy Kodeksu pracy? Nie, umowa o pracę,

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

I. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZĘŚĆ 1 FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Z tej części Przewodnika dowiesz się o: Zasadach podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, Dostępnych dla inwestorów, podstawowych formach prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt powstał dzięki finansowaniu ze. Stypendium Fundacji im. Lesława Pagi.

Projekt powstał dzięki finansowaniu ze. Stypendium Fundacji im. Lesława Pagi. 1 Autorzy: Pod redakcją: Monika Joanna Swaczyna Rozdział I: Cyryl Szudra, Paulina Wołyniec Rozdział II: Anna Drozd Rozdział III: Joanna Siekiera Rozdział IV: Michał Wołangiewicz Rozdział V: Monika Joanna

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU do własnej firmy

KROK PO KROKU do własnej firmy KROK PO KROKU do własnej firmy Aspekty formalno-prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie działalności gospodarczej (finansowe i pozafinansowe) na przykładzie Poznania. Karolina

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący praw i obowiązków lekarzy

Raport dotyczący praw i obowiązków lekarzy Adwokat Kinga Krzyżewska Kubacka Kancelaria Adwokacka ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 21 lok. 149 02-366 Warszawa tel.: 508 14 69 67 fax: (22) 472 40 47 Raport dotyczący praw i obowiązków lekarzy Opracowany

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Pierwsze kroki w biznesie Przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Zostań Przedsiębiorcą! kampania

Zostań Przedsiębiorcą! kampania Zostań Przedsiębiorcą! kampania promocyjno-informacyjna dla studentów dolnośląskich uczelni Publikacja informacyjna dla studentów część 4 Wałbrzych, kwiecień 2009 Opracowanie: Projekt, skład i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą?

Jak założyć działalność gospodarczą? Evelina Moksecka Jak założyć działalność gospodarczą? Ludzie rozpoczynają swoją działalność gospodarczą z wielu powodów pragną większej swobody, przyszłość w ich obecnym miejscu pracy nie wygląda pewnie,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do szkoleń

Materiały pomocnicze do szkoleń Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Materiały pomocnicze do szkoleń Część II Rachunkowość i analiza danych oraz kosztorysowanie

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

FORMUŁA 8 SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

FORMUŁA 8 SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY FORMUŁA 8 SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Określanie form organizacyjno-prawnych podmiotu gospodarczego 341 [02].Z1.01

Określanie form organizacyjno-prawnych podmiotu gospodarczego 341 [02].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Określanie form organizacyjno-prawnych podmiotu gospodarczego 341 [02].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca: Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę. Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna

Jak założyć własną firmę. Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna Jak założyć własną firmę Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna Copyright 2002-2003, by ABC Praca.pl Wersja II z 25.09.2002 2 Spis treści Wstęp...3 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Sposoby przekształcenia przedsiębiorstwa będącego osobą fizyczną

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Sposoby przekształcenia przedsiębiorstwa będącego osobą fizyczną Autor: Tytuł: Sławomir Zieleń Sposoby przekształcenia przedsiębiorstwa będącego osobą fizyczną Przepisy prawne określają zarówno procedurę przekształcenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę, jak

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo