PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ NA DWA SPOSOBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ NA DWA SPOSOBY"

Transkrypt

1 PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ NA DWA SPOSOBY Istotną okolicznością w prowadzeniu działalności gospodarczej jest odpowiedzialność za zobowiązania prawne i podatkowe przedsiębiorcy. Czy wiemy i czy mamy świadomość prawną jak się kształtuje nasza odpowiedzialność za długi naszego przedsiębiorstwa w tym za podatki? Spółka cywilna Spółka cywilna jest jedną z form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest umową pomiędzy przedsiębiorcami, która dotyczy prowadzenia stałej działalności gospodarczej lub tylko jednego konkretnego projektu gospodarczego. Prawa i obowiązki wspólników są uregulowane w art.860. i następnych kodeksu cywilnego, w umowie spółki oraz w innych przepisach prawa. Zarówno osoby fizyczne jak i prawne mogą być wspólnikami spółki cywilnej. W praktyce jest to popularna forma działalności gospodarczej osób fizycznych. Dlaczego? Rozpoczęcie działalności nie wymaga wielu formalności. Wspólnicy osoby fizyczne zawierają umowę spółki cywilnej, a następnie każdy z nich rejestruje się w ewidencji właściwej gminy. Jest to zwykłe zgłoszenie działalności. Niektóre dziedziny działalności wymagają uzyskania koncesji lub zezwolenia, jak na przykład przewozy osób. Nie trzeba angażować dużych środków w spółkę, koszty startu mogą być minimalne. Wspólnicy wnoszą do spółki wkład majątkowy lub wkład pracy. Ich współpraca oparta jest na wzajemnym zaufaniu. Od 1 stycznia 2004 roku rejestracja wspólników spółek cywilnych odbywać się będzie w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a nie w ewidencji gminy. Może spowodować to zwiększenie kosztów sądowych i większe formalności. Częstokroć spółki cywilne rozwijały się w duże przedsiębiorstwa, mające wysokie przychody. Konstrukcja prawna spółki cywilnej była jednak sprzeczna w sobie i niejasno uregulowana. Luki prawne wypełniało orzecznictwo i praktyka. Niejasności dotyczyły na przykład sądowej reprezentacji spółki, co wiązało się przecież z dochodzeniem roszczeń cywilnych w obrocie handlowym. Powodowało to liczne problemy dla samych wspólników i ich kontrahentów. Sprawy majątkowe w spółce cywilnej Zgodnie z prawem, majątek spółki cywilnej jest niepodzielną współwłasnością wspólników. Prawa i obowiązki, związane z obrotem handlowym, należą wspólnie do wspólników. Spółka nie ma zdolności sądowej, dlatego stroną w procesie są wszyscy wspólnicy. Odpowiadają oni za długi spółki w sposób nieograniczony, nie tylko swoim wspólnym majątkiem gospodarczym, ale również majątkiem osobistym nie przeznaczonych do działalności gospodarczej. Wspólnicy rozliczają się osobno z podatku dochodowego, ale spółka jest podatnikiem VAT. Zatem wszelkie prawa i obowiązki VAT przysługują spółce (w tym celu spółka uzyskuje Numer Identyfikacji Podatkowej). Również numer statystyczny REGON jest przyznawany spółce, mimo, że to wspólnicy, a nie spółka są przedsiębiorcami.

2 Spółka cywilna ma względnie stały skład. Zmiany składu spółki często powodują dodatkowe obowiązki podatkowe i rachunkowe. Związane one są miedzy innymi ze sporządzeniem remanentu lub pełnego sprawozdania finansowego, zapłatą podatku od likwidowanej działalności gospodarczej. Zmiany składu osobowego spółek cywilnych były odmiennie traktowane przez prawników cywilistów i pracowników organów skarbowych. Przekształcenia w tym zakresie często powodowały spory, nie tylko wśród wspólników, ale również między spółką a fiskusem. Zalety spółki cywilnej Niewątpliwą zaletą spółki cywilnej jest to, że podjęcie działalności w tej formie nie wymaga dużych nakładów. Formalności przy rejestracji i prowadzeniu spółki są minimalne. Nie zawsze trzeba prowadzić pełną rachunkowość (księgi), co wiązało by się z dodatkowym kosztem oraz obszerniejszą dokumentacją. Wspólnicy zwykle prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz inne nieskomplikowane ewidencje. W tym miejscu warto wspomnieć o tym, że prowadzenie pełnej księgowości wymaga gromadzenia pełnych danych o sytuacji ekonomicznej spółki, w tym również danych o wszystkich źródłach finansowania jej działalności. Wspólnicy mają wówczas pełny obraz sytuacji ekonomicznej spółki. Wiedzą, czy ich przedsiębiorstwo jest rentowne, czy osiągnęli zysk czy ponieśli stratę w sensie ekonomicznym. Natomiast prowadzenie księgi przychodów nie wymaga gromadzenia danych, o wszystkich zdarzeniach gospodarczych. Nie trzeba w takiej księdze ujmować wszystkich kosztów bilansowych (faktycznych), a tylko te pomniejszające podstawę opodatkowania. Wady spółki cywilnej Istotną wadą spółki jest odpowiedzialność cywilna wspólników za jej długi całym swoim majątkiem. Wierzyciele mogą egzekwować zapłatę z całego majątku wspólnika. A wtedy można stracić wszystko. Nadto, zgodnie z art paragraf. 1. Ordynacji podatkowej wspólnicy spółki cywilnej mogą odpowiadać swoim majątkiem za zaległe podatki, które wynikają z prowadzenia spółki. Inna wada - to skomplikowane skutki podatkowe w razie zmiany składu osobowego spółki. Obowiązek zgłoszenia Przygody spółek cywilnych nie zakończyły się na ich wykreśleniu z ewidencji gminy. Ustawodawca postanowił przeznaczyć spółkę cywilną do działalności małych rozmiarów. Spółki cywilne, które osiągną wysokie obroty, będą wpisywane do KRS jako spółki jawne (zgodnie z art. 26. paragraf 4. Kodeksu spółek handlowych). Obowiązek zgłoszenia ciąży na wspólnikach spółek cywilnych. Obowiązek ten powstaje, jeżeli przychody spółki cywilnej, w każdym z dwóch kolejnych lat obrotowych wynoszą co najmniej EURO. Przepisy nakazują przeistoczenie się spółki cywilnej w spółkę jawną.

3 O spółce jawnej Spółka jawna jest bardzo podobna do cywilnej. Każdy wspólnik może prowadzić sprawy spółki i reprezentować ją w obrocie handlowym. Nie wymaga się minimalnego dopuszczalnego wkładu w spółkę. Odpowiedzialność wspólnika za długi spółki jest nieograniczona, podobnie jak w spółce cywilnej. Wspólnicy odpowiadają między innymi za kwoty główne należności, odsetki za zwłokę, kary umowne. Dzięki tak szerokiej odpowiedzialności spółka jawna może być dla kontrahentów i banków wiarygodnym podmiotem. Wspólnik spółki jawnej odpowiada również za zaległości podatkowe tej spółki. Spółka jawna jest przedsiębiorcą i prowadzi interesy pod własną firmą, czyli pod nazwą. Dla prowadzenia interesów oraz zaspokojenia wierzycieli ma swój majątek (art. 8. oraz art. 28. Kodeksu spółek handlowych). Spółka jawna nie jest osobą prawną. Spółka może występować przed sądami jako strona procesu, a w jej imieniu działają wspólnicy (spółka jawna ma zdolność procesową). Spółka rozlicza się z podatku VAT. Każdy ze wspólników płaci samodzielnie podatek dochodowy. Zgłoszenie spółki cywilnej do rejestru Zgłoszenie spółki cywilnej do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) jest proste. Wspólnicy podejmują uchwałę o zgłoszeniu spółki cywilnej do KRS, a następnie zawierają pisemną umowę spółki jawnej. Wspólnicy mogą zmienić w drodze aneksu umowę spółki cywilnej tak, by zawierała ona wszystkie dane wymagane przez prawo dla spółki jawnej. Są to następujące dane: nazwa spółki (firma), jej siedziba, wkłady wspólników i ich wartość, przedmiot działalności spółki i dane personalne wspólników. Przedsiębiorstwo spółki cywilnej można wnieść do spółki jawnej jako wkład wspólników. W tym przypadku trzeba opisać co się składa na przedsiębiorstwo: prawa, zobowiązania, należności, maszyny, materiały, towary, wyposażenie, itp. W ten sposób podwyższa się wartość pierwotnych wkładów wspólników, wniesionych przy powstaniu spółki cywilnej. Ma to znaczenie ze względu na opinię o spółce u kontrahentów. Z chwilą wpisu do rejestru rozwiązuje się spółka cywilna, a powstaje spółka jawna. Z punktu widzenia prawa zachowana jest ciągłość, istnieje to samo przedsiębiorstwo, tylko w innej formie prawnej. Wszystkie prawa i obowiązki spółki cywilnej przysługują spółce jawnej. Wspólnicy spółki jawnej samodzielnie rozliczają się z podatku dochodowego. Dzięki temu zachowują oni prawo do dalszego rozliczania ulg podatkowych, jak na przykład ulgi inwestycyjnej. Ulga inwestycyjna przysługiwała wcześniej jako odliczenie od dochodu tym podatnikom, którzy ponieśli wydatki inwestycyjne, między innymi na zakup maszyn i rozbudowę obiektów, służących działalności gospodarczej. Ulga inwestycyjna w podatku dochodowym została obecnie zlikwidowana, ale podatnicy, którzy nabyli do niej prawo, rozliczają ją do pełnego limitu, zgodnie z konstytucyjną zasadą poszanowania praw nabytych.

4 Podatek VAT płaci spółka. Spółka jawna zachowuje NIP i REGON nadane spółce cywilnej. Wspólnicy tylko aktualizują zgłoszenie podatkowe i statystyczne. Obecnie obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych (rachunkowych) powstaje przy przychodach spółki w wysokości EURO uzyskanych w poprzednim roku obrotowym. Można na własne życzenie prowadzić księgi rachunkowe, nawet jeżeli nie został spełniony powyższy warunek. Jest wybór Zgodnie z art.551. Kodeksu spółek handlowych wspólnicy spółki cywilnej mogą przekształcić przedsiębiorstwo w inną niż jawna spółkę prawa handlowego. Ważne, by wnieść do sądu sprawę o przekształcenie spółki w odpowiednim terminie ustawowym. Rodzaje spółek handlowych definiują przepisy Kodeksu spółek handlowych. Dostępne są: spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna. Spółki kapitałowe Spółkę cywilną można przekształcić w kapitałową spółkę handlową. Może to być spółka akcyjna lub z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o. o.) Spółki kapitałowe charakteryzują się tym, że wspólnicy lub akcjonariusze nie odpowiadają za długi spółki swoim majątkiem prywatnym. Spółka ma własny majątek, którym odpowiada za zobowiązania. Wierzyciele spółki zaspokajają swoje roszczenia z jej majątku i nie mają prawa sięgnąć po prywatny majątek wspólników. Przez to spółki kapitałowe mogą być mniej wiarygodnymi kredytobiorcami w porównaniu do spółki cywilnej. Wspólnicy (akcjonariusze) nie odpowiadają za długi, ale członkowie zarządu, w pewnych okolicznościach mogą odpowiadać swoim prywatnym majątkiem. Zarząd powinien dochować określonych procedur, jak na przykład zgłosić na czas upadłości spółki, gdy spółka do niej kwalifikuje się. Członkom zarządu grozi odpowiedzialność cywilna, podatkowa i karna jeżeli przekroczyli przepisy prawa. Zarząd odpowiada wobec spółki, wspólników (akcjonariuszy), wierzycieli, ZUS i fiskusa. Postępowanie członków zarządu zgodnie z prawem upadłościowym, kodeksem spółek handlowych, kodeksem cywilnym, prawem bilansowym (ustawa o rachunkowości) i prawem podatkowym uchroni przed osobistą odpowiedzialnością materialną i karną. Dla wspólnika (akcjonariusza) ma to znaczenie wtedy, gdy jest członkiem zarządu. Zmiany własnościowe w spółkach kapitałowych są szybkie i względnie tanie. Wystarczy zbyć udziały (akcje) lub ich część innej osobie. Nie trzeba zmieniać umowy spółki ani likwidować spółki, wystarczy zaktualizować księgę udziałów lub księgę akcyjną. Przeniesienie praw do udziału w spółce z o. o. wymaga formy notarialnego poświadczenia podpisów. W spółce akcyjnej akcje są papierami wartościowymi - imiennymi lub na okaziciela. Akcje imienne mogą być sprzedawane bez udziału notariusza, w formie pisemnej umowy lub adnotacji na akcji, połączonej z wydaniem dokumentu akcji. Prawa do akcji na okaziciela są przenoszone wskutek wydania akcji nabywcy. Spółki kapitałowe płacą podatek dochodowy od osób prawnych według stałej, a nie progresywnej stopy podatku. Stawka podatku dochodowego ma

5 tendencję malejącą (obecnie 28%, a w 2003 roku - 24%). Spółki płacą podatek VAT, a także inne podatki i opłaty na ogólnych zasadach. Wymaga się prowadzenia ksiąg rachunkowych i ich okresowego badania. Utrudniony jest przepływ pieniędzy między właścicielami a spółką. Pobieranie pieniędzy ze spółki jest możliwe poprzez umowę o pracę, dywidendę lub na podstawie innej umowy. W odróżnieniu od spółek cywilnych każda wypłata dla wspólników musi mieć swój tytuł prawny. Wnoszenie funduszy do biznesu również wymaga stosownych aktów prawnych. Źródła finansowania działalności są ewidencjonowane. Spółki kapitałowe mają swoje wady. Należy zachowywać procedury Kodeksu spółek handlowych, takich jak zatwierdzenie rocznych wyników finansowych i zgłoszenie ich do sądu, zgłaszanie zmian władz spółki do KRS, zgłaszanie do rejestru wspólników posiadających przynajmniej 10% kapitału, itp. Do niektórych czynności potrzebny jest notariusz, na przykład do sprzedaży udziałów lub zmiany umowy spółki. Koszty założenia spółki i jej funkcjonowania są większe, niż w przypadku spółki cywilnej. Wymagane jest zaangażowanie minimalnego kapitału zakładowego. W przypadku spółki z o. o. jest to kwota złotych, a w przypadku spółki akcyjnej złotych. Do tego dochodzą wydatki na ewidencje księgowe, koszty czynności notarialnych, zgłaszania zmian do KRS, itp. Przekształcenie w spółkę kapitałową Przekształcenie spółki cywilnej w kapitałową jest możliwe na kilka sposobów. Można skorzystać z formalnej procedury przekształcenia przewidzianej w art i następnych Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art i art w dniu wpisu do rejestru spółka kapitałowa staje się następcą wszystkich praw i obowiązków spółki cywilnej. Powstaje nowy podmiot spółka kapitałowa, na którą przechodzi wspólny majątek wspólników, związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Spółka otrzymuje nowy NIP i REGON. Jeżeli wszyscy wspólnicy spółki cywilnej prowadzili jej sprawy, możliwa jest uproszczona procedura przekształcenia. Praktyka sądowa w tym zakresie dopiero się kształtuje, dlatego jest dużo pytań i niejasności. Procedura ta wymaga między innymi: podjęcia uchwały o przekształceniu spółki, zawarcia umowy spółki kapitałowej, wyceny majątku spółki cywilnej oraz wpisu nowej spółki do rejestru. Procedura uproszczona pozwala zrezygnować z pewnych formalności i szybciej dokonać przekształcenia. W przypadku przekształcenia spółki cywilnej w kapitałową istnieje realne ryzyko utraty ulgi inwestycyjnej przez wspólników. Drugim sposobem jest założenie spółki kapitałowej od podstaw. Następnie spółka cywilna sprzeda swój majątek spółce kapitałowej. Przez pewien czas będą istnieć obok siebie dwie spółki. Po sprzedaniu całego majątku wspólnicy rozwiążą spółkę cywilną. Możliwe jest też wniesienie przedsiębiorstwa spółki cywilnej (wspólnego majątku wspólników) aportem do spółki kapitałowej na pokrycie wkładów. Tego typy procedura niesie ryzyka podatkowe związane np. z kształtowaniem cen między podmiotami powiązanymi personalnie, odliczaniem VAT przez spółkę kapitałową, itp.

6 ZALETY I WADY SPÓŁKI JAWNEJ Prosty charakter spółki Zalety Brak wymogu minimalnego kapitału Zachowanie ulgi inwestycyjnej przy przekształceniu spółki cywilnej w jawną Wiarygodny kredytobiorca i kontrahent Podatkowa księga przychodów i rozchodów (do limitu przychodów) Wady Odpowiedzialność za długi i podatki spółki majątkiem prywatnym wspólników Zgłaszanie zmian do KRS, opłaty ZALETY I WADY SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH (spółka z o. o. oraz akcyjna) Zalety Wspólnik (akcjonariusz) nie odpowiada za cywilne ani podatkowe zobowiązania spółki Stała stopa podatku dochodowego z tendencją malejącą Łatwość i szybkość zmian własnościowych Stabilność działania bez względu na skład właścicieli Wady Konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych Konieczność stosowania procedur zgodnych z Kodeksem spółek handlowych Ograniczone zaufanie dostawców i banków Utrudniony swobodny przepływ pieniędzy pomiędzy spółką a wspólnikami Większe koszty założenia W jaką spółkę się przekształcić? Spółka cywilna jest wygodna przy rozpoczynaniu działalności, ze względu na brak formalizmu, niewysokie koszty. Przy większych obrotach istnieje obowiązek jej przekształcenia w spółkę rejestrową. Lecz wówczas jest wybór. Można się przekształcić w jedną ze spółek kapitałowych - akcyjną lub spółkę z o. o. lub w spółkę jawną. Przy przekształceniu w spółkę jawną pozostaje nieograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Jest to zarazem spółka prostsza i mniej kosztowna w swojej strukturze i działaniu. Przy przekształceniu wspólnicy zachowują ulgi i prawa w podatku dochodowym, ale praktycznie tych ulg prawie już nie ma. W spółkach kapitałowych wspólnicy (akcjonariusze) nie odpowiadają za długi spółki. Jest kilka sposobów przeniesienia interesów na nowy podmiot z zachowaniem sukcesji prawnej lub bez niej. Nie ma uniwersalnej dorady jaka forma prawna jest najlepsza. Decyzja zależy od indywidualnej sytuacji konkretnego biznesu i biznesmena. Naszym zdaniem warto rozważyć następujące sugestie:

7 Charakterystyka biznesu Spółka handlowa. Osoba prawna. Spółka Cywilna, Jawna, Osoba fizyczna Finansowanie kredytami, niskie wkłady właścicielskie TAK NIE Ryzykowna działalność, niepewne rynki TAK NIE Planowany krótki okres działalności NIE TAK Duża skala zysków, skala inwestycji TAK NIE Planowane zmiany właścicielskie, inwestorzy TAK NIE Przedsiębiorstwo rodzinne NIE TAK Właściciele nie prowadzą osobiście interesów TAK NIE Planowane reinwestowanie zysków w biznes przez kilka lat TAK NIE Możliwość ryczałtowego opodatkowania lub karta podatkowa NIE TAK Bankowość, ubezpieczenia - ustawowy wymóg TAK NIE Adwokatura, radcy prawni ustawowy wymóg NIE TAK Krzysztof Olbrycht, Denys Kendzerskyy Spółka Doradztwa Podatkowego VALOR Sp. z o.o.

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy?

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? Zakładam własny biznes Jak otworzyć działalność gospodarczą? Jakie wybrać formy opodatkowania? Jakie koszty nas czekają? Jakie niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej ( Spółka ) jest najprostszym narzędziem, po który sięgają przedsiębiorcy. Spisanie

Bardziej szczegółowo

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie!

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 1. Przegląd form prowadzenia biznesu - ich korzyści i zobowiązania 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 3. Funkcje, jakie możesz pełnić w firmie - czy znasz je wszystkie?.

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015 Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym Warszawa, dnia 02.10.2015 Czym jest spółka komandytowa Jedna ze spółek osobowych (obok jawnej, partnerskiej, SKA) W celu prowadzenie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Spółka transparentna"

Spółka transparentna Spółka komandytowa jest korzystnym rozwiązaniem, jeżeli zyski w spółce mają przypadać osobom fizycznym, ponieważ poprzez udział w spółce osobowej unikają one podwójnego opodatkowania dochodu. Założenie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji Optymalizacja podatkowa Ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jak ująć straty i zyski w przypadku takiego przekształcenia? Pytanie

Jak ująć straty i zyski w przypadku takiego przekształcenia? Pytanie Jak ująć straty i zyski w przypadku takiego przekształcenia? Pytanie Spółka jawna została przekształcona w spółkę z o.o. (kontynuuje jej działalność). Sporządzone sprawozdanie na dzień zamknięcia ksiąg

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności

Formy prowadzenia działalności Formy prowadzenia działalności W związku z możliwością wyboru formy organizacyjno-prawnej w jakiej będziemy prowadzić działalność gospodarczą, pierwszą ważną decyzją, którą należy podjąć przy rejestracji

Bardziej szczegółowo

Utworzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia wymagań kapitałowych.

Utworzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia wymagań kapitałowych. Przedsiębiorstwo jednoosobowe Indywidualna działalność gospodarcza to przedsiębiorstwo prowadzone i reprezentowane przez jednego właściciela, będącego osobą fizyczną, niezależnie od liczby pracowników,

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Forma własności. własność mieszana

Forma własności. własność mieszana Lekcja 39. Temat: Klasyfikowanie przedsiębiorstw Temat w podręczniku: Klasyfikacja przedsiębiorstw Podmiotem gospodarczym jest każdy, niezależnie od jego formy organizacyjnej, aktywny uczestnik procesów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r.

USTAWA. z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r. USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Strona 1 Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dz.U. z 2015 r. poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Zmiany wchodzące w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MoŜe być utworzona przez jedną albo więcej osób w kaŝdym celu prawnie dopuszczalnym. Nie moŝe być

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Plan wykładu Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy Formy prawne przedsiębiorstw 2014-11-05 2 Działalność gospodarcza Zarobkowa działalność

Bardziej szczegółowo

Skutki podatkowe przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytowo-akcyjną.

Skutki podatkowe przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytowo-akcyjną. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2011.06.06 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności L.p. Rodzaj prowadzonej Rodzaj dokumentu (i z jakich przepisów to działalności wynika) 1. Spółka cywilna Jeżeli spółka

Bardziej szczegółowo

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Jakub Salwa, Katarzyna Bielat-Sadowska, Wioletta Januszczyk, Joanna Ostojska, Dominika Latawiec-Chara, Marta Mianowska Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Co to jest Spółka Partnerska?

Co to jest Spółka Partnerska? SPÓŁKA PARTNERSKA Co to jest Spółka Partnerska? Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA WSTĘP RACHUNKOWOŚĆ Przedmiot - majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania, koszty, przychody i wynik finansowy działalności gospodarczej w określonym czasie; Rachunkowość dzieli się na finansową

Bardziej szczegółowo

FORMY WŁASNOŚCI JK WZ UW 44

FORMY WŁASNOŚCI JK WZ UW 44 JK WZ UW 43 FORMY WŁASNOŚCI JK WZ UW 44 RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI JK WZ UW 45 JK WZ UW 46 Kategoria przedsiębiorstwa RJR (liczba zatrudnionych) Roczny obrót Całkowity bilans roczny ŚREDNIE < 250

Bardziej szczegółowo

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczno-finansowej

Analiza ekonomiczno-finansowej Analiza ekonomiczno-finansowej Formy prowadzenia działalności gospodarczej Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej. osoba fizyczna inne jednostki organizacyjne - prowadząca samodzielnie 1) spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00

Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00 Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00 2 Firmy zagraniczne chcące prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Szwajcarii mają m.in. następujące możliwości : Założenie spółki

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym:

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 845116 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 17-18 Listopad Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Niski podatek i brak odpowiedzialności za zobowiązania. Wpisany przez Filip Barański

Niski podatek i brak odpowiedzialności za zobowiązania. Wpisany przez Filip Barański Czy prowadząc działalność można nie odpowiadać za zobowiązania i jednocześnie płacić możliwie niskie podatki? Krokiem w tym kierunku jest spółka komandytowa ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Janusz Żak Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA Lisia Góra, r.

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Janusz Żak Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA Lisia Góra, r. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Janusz Żak Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA Lisia Góra, 19.10.2017 r. Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo indywidualne Spółki Spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zmiany w PKPiR: dokumentowanie transakcji między innymi nowy dowód księgowy. Grzegorz Ziółkowski, Doradca Podatkowy

Zmiany w PKPiR: dokumentowanie transakcji między innymi nowy dowód księgowy. Grzegorz Ziółkowski, Doradca Podatkowy Zmiany w PKPiR: dokumentowanie transakcji między innymi nowy dowód księgowy Grzegorz Ziółkowski, Doradca Podatkowy Kto może prowadzić księgę przychodów i rozchodów Podatkową księgę przychodów i rozchodów

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Formy prawne prowadzenia działalności Indywidualna działalność gospodarcza (max. 1 os.) Spółka cywilna (min. 2 wspólników)

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15 Wykaz skrotów.......................................................... 11 Wstęp.................................................................... 13 I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające.........

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy.

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Prelegent: dr Jerzy Jagoda, przedsiębiorca, doradca firm z kapitałem

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr

Bardziej szczegółowo

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko.

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. dr Rafał Lipniewicz Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Rok akademicki 2017/2018 Formy prawne działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Rozdział 1. Opodatkowanie transakcji przeniesienia własności nieruchomości str. 15 1.1. Opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości - informacje ogólne str. 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

Jak nie płacić ZUSu w swojej firmie

Jak nie płacić ZUSu w swojej firmie Jak nie płacić ZUSu w swojej firmie Optymalizacja Dla wielu przedsiębiorców składki na ubezpieczenie społeczne stanowią bardzo poważne obciążenie, szczególnie w przypadku osób prowadzących jednoosobową

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.08.2015 godz. 10:36:25 Numer KRS: 0000075028

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.08.2015 godz. 10:36:25 Numer KRS: 0000075028 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.08.2015 godz. 10:36:25 Numer KRS: 0000075028 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8.

1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8. SPIS TREŚCI: 1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8.ROZWIAZANIE SPÓŁKI Spółka jawna jest to osobowa spółka

Bardziej szczegółowo

1.ROCZNE OBOWIĄZKI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH

1.ROCZNE OBOWIĄZKI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH 1.ROCZNE OBOWIĄZKI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Denys Kendzerskyy, Krzysztof Olbrycht 1) Wraz z końcem roku obrotowego powstają konkretne roczne obowiązki sprawozdawcze dla przedsiębiorców. W artykule omawiamy

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i optymalna forma prowadzenia działalności gospodarczej

Bezpieczna i optymalna forma prowadzenia działalności gospodarczej Bezpieczna i optymalna forma prowadzenia działalności gospodarczej Monika Błońska, radca prawny Warszawa, dn. 13 grudnia 2016 r. FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 71% JDG 2 981 929 9% SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:58:40 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:58:40 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.03.2013 godz. 15:58:40 Numer KRS: 0000318094 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Słowo wstępne

Spis treści. Wykaz skrótów. Słowo wstępne Spis treści Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1 Wprowadzenie 1.1. Znaczenie i zastosowanie cywilnej w obrocie gospodarczym 1.2. Charakter prawny cywilnej 1.3. Spółka cywilna a spółka cicha 1.4. Spółka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ Podstawowe formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Czeskiej to: (Ustawa Nr 513/1991 Kodeks handlowy (Obchodní

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr 2 do,,instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza Materiał do zajęć - opracowanie na potrzeby przedmiotu ZW2: przedsiębiorczość: własna firma na rynku, w ramach projektu STREFA ROZWOJU KOMPETENCJI: nowoczesny program przygotowywania studentów wydziału

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/*

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/* Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru... Podpis pracownika Banku.. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Oddział w..... WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/

Bardziej szczegółowo

FORMY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ

FORMY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ Krzysztof Olbrycht FORMY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ Gdy wpada mam do głowy pomysł na biznes lub ktoś ze znajomych proponuje nam założenie spółki, to zaczynamy się zastanawiać w jakiej formie prawnej podjąć

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 71612 Temat: AKADEMIA FUZJI I PRZEJĘĆ: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe.

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI w sp. z o.o.

PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI w sp. z o.o. PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI w sp. z o.o. Czy warto przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o. i jakie są tego konsekwencje? Adam Szurpicki - radca prawny PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI W SP.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE. Barbara Gołębiewska, Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI. Rozdział 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE. Barbara Gołębiewska, Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI. Rozdział 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE Barbara Gołębiewska, Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Rozdział 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1. Gospodarka i organizacje jako podmiot zainteresowania ekonomii 1.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11 Spis treści O książce 11 Pomysł na firmę 13 Dlaczego ta forma działalności? 14 Nie przechodzisz na swoje - otwierasz firmę 16 Czy trzeba być nadczłowiekiem? 17 Dlaczego zakładasz firmę? 19 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości,

Bardziej szczegółowo

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE I. Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki akcyjnej

Rejestracja spółki akcyjnej PORADY PRAWNE BUSINESS CENTRE CLUB Rejestracja spółki akcyjnej Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej składa się z kilku etapów. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że do powstania

Bardziej szczegółowo

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła Publikacja adresowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy prowadzą bądź

Bardziej szczegółowo

Optymalna forma spółki dla planowania sukcesji przekształcenia kapitałowe spółek rodzinnych

Optymalna forma spółki dla planowania sukcesji przekształcenia kapitałowe spółek rodzinnych Optymalna forma spółki dla planowania sukcesji przekształcenia kapitałowe spółek rodzinnych Dorota Szlachetko-Reiter Partner, Radca Prawny Tomasz Kucharski Partner kancelarii Kraków, 26 kwietnia 2011 1.

Bardziej szczegółowo

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Dla prawidłowej likwidacji działalności gospodarczej nie wystarczy, że przedsiębiorca po prostu przestanie świadczyć usługi lub sprzedawać towary. Potrzebna jest także

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Interpretacje organów podatkowych... XXXVII Orzeczenia...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Interpretacje organów podatkowych... XXXVII Orzeczenia... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Akty prawne... XIII XIX XXXIII Interpretacje organów podatkowych... XXXVII Orzeczenia... Wstęp... XLIII XLIX Rozdział I. Wpływ konstrukcji spółek osobowych na ich wybór

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:58:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:58:11 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.04.2016 godz. 17:58:11 Numer KRS: 0000584069 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Po przeczytaniu poniższego tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej schemat przedstawiający różne formy

Bardziej szczegółowo

WZÓR nr 2 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WZÓR nr 2 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WZÓR nr 2 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych/niepodatkowych

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Spółka cywilna umowy z ostatnich zajęć Brak zabezpieczenia w przypadku śmierci Eugeniusza Udziały w spółce cywilnej (w

Bardziej szczegółowo

Kto odpowiada za podatki i opłaty lokalne przy fuzjach i przejęciach 26 września 2016 Podatki Magdalena Szwarc

Kto odpowiada za podatki i opłaty lokalne przy fuzjach i przejęciach 26 września 2016 Podatki Magdalena Szwarc Strona 1 z 5 Kto odpowiada za podatki i opłaty lokalne przy fuzjach i przejęciach 26 września 2016 Podatki Magdalena Szwarc W przypadku połączenia nowo powstała spółka wstępuje w prawa i obowiązki poprzedników.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:57:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:57:01 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.08.2017 godz. 14:57:01 Numer KRS: 0000103602 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Ogłoszenia W dniu dzisiejszym (6.11) dyżur nie odbędzie się. Typy spółek osobowych Spółka jawna Spółka partnerska Spółka

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość nie jest trudna

Rachunkowość nie jest trudna Rachunkowość nie jest trudna Ale Szczegóły, zmieniające się przepisy Przepisy podatkowe a rachunkowość handlowa Rachunkowość małych firm co jest ważne Ewidencja (na ile skomplikowana) Podatki (zgodnie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.09.2014 godz. 07:15:07 Numer KRS: 0000440402

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.09.2014 godz. 07:15:07 Numer KRS: 0000440402 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.09.2014 godz. 07:15:07 Numer KRS: 0000440402 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 13

SPIS TREŚCI. Wstęp 13 SPIS TREŚCI Wstęp 13 Rozdział 1 Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej 15 (Henryk Nowicki) Wprowadzenie 15 1.1. Przedsiębiorca, czyli kto może prowadzić działalność gospodarczą?

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie alności gospodarczej w spółkę z o.o., szansa na pozyskanie kapitału

Przekształcenie alności gospodarczej w spółkę z o.o., szansa na pozyskanie kapitału Przekształcenie działalno alności gospodarczej w spółkę z o.o., szansa na pozyskanie kapitału Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka z ograniczoną odpowiedzialności jest typem spółki bardzo rozpowszechnionym

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIE DZIAŁALNOŚCI LUB SPÓŁKI. poradnik Kancelarii Brevells 2015

PRZEKSZTAŁCENIE DZIAŁALNOŚCI LUB SPÓŁKI. poradnik Kancelarii Brevells 2015 PRZEKSZTAŁCENIE DZIAŁALNOŚCI LUB SPÓŁKI poradnik Kancelarii Brevells 2015 Niniejsza broszura została opracowana przez zespół prawników kancelarii Brevells. Jej celem jest przekazanie w przystępny sposób

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:25:53 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:25:53 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.12.2016 godz. 12:25:53 Numer KRS: 0000059713 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA! plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ

WŁASNA FIRMA! plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ WŁASNA FIRMA! plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ CZERWIEC 2015 PLAN SPOTKANIA 1. Aktualne prawo dotyczące rejestrów działalności gospodarczych

Bardziej szczegółowo