Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 r."

Transkrypt

1 Dziedzina: Gospodarka wodna ,00 zł ,00 zł / ,00 zł (PJB) GW-1 Budowa, przebudowa i remont urządzeń służących zwiększaniu retencji wodnej jako sposobu zmniejszenia zagrożeń obszarów zurbanizowanych przed powodzią 2-4 w pożyczką do 10 Lasy Państwowe, Park Narodowy, Parki Krajobrazowe, jednostki organizacyjne utworzone przez w/w podmioty; budowa, odbudowa i modernizacja zbiorników wodnych łącznie z towarzyszącymi budowlami hydrotechnicznymi; GW-2 Zadania z zakresu gospodarki wodnej Wspieranie zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji 3 podstawowej i szczegółowej, zapewniającej ochronę 2014-GW-3 terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi 15% ,00 zł (w uzasadnionych przypadkach) ,00 zł / ,00 zł(pjb) ,00 zł w pożyczką do 10 % (w uzasadnionych przypadkach) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, osoby prawne, jednostki organizacyjne administracji publicznej, nieposiadające osobowości prawnej, na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez właściwe organy administracji; spółki wodne i ich związki, Parki Krajobrazowe; ochrona przeciwpowodziowa budowa i przebudowa instalacji, budowli hydrotechnicznych i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej, likwidacja skutków powodzi, renaturyzacja rzek i regulacja cieków wodnych, budowa, przebudowa i remont ujęć wód oraz stacji uzdatniania wody oraz budowa i przebudowa systemów zbiorczego zaopatrzenia w wodę pitną, ochrona i zrównoważone gospodarowanie wodami; modernizacja oraz odbudowa urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej; od GW-4 Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu 15% - 35% spółki wodne i ich związki, związki wałowe; zakup specjalistycznych maszyn, sprzętu oraz osprzętu służących odbudowie, remontom oraz utrzymaniu urządzeń wodnych wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie wykorzystywanymi dla celów ochrony terenu przed powodzi, zalaniem czy nadmiernym uwilgoceniem; od Dziedzina: Ochrona Wód ,00 zł ,00 zł OW-5 Zadania z zakresu ochrony wód 15% - 4 (w uzasadnionych przypadkach) w pożyczką do 100 % (w uzasadnionych przypadkach) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne administracji publicznej, nieposiadające osobowości prawnej, na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez właściwe organy administracji; porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę nowych oraz rozbudowę i modernizację istniejących oczyszczalni ścieków, podczyszczalni ścieków oraz budowę nowych i przebudowę istniejących sieci kanalizacyjnych, zagospodarowanie osadów ściekowych, ochrona powierzchniowych ujęć wody pitnej oraz ochrony obszarów zasilania zbiorników wód podziemnych, wprowadzeniem zmian technologicznych w zakładach przemysłowych, zmniejszających ładunki zanieczyszczeń w ściekach poprzez budowę i modernizację instalacji oczyszczających lub podczyszczających ścieki; wyczrpania ,00 zł Strona 1 z 8

2 OW-6 Realizacja przedsięwzięć ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych 15% - 4 podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę nowych oraz rozbudowę i modernizację istniejących oczyszczalni ścieków, podczyszczalni ścieków oraz budowę nowych i przebudowę istniejących sieci kanalizacyjnych, zagospodarowanie osadów ściekowych, ochrona powierzchniowych ujęć wody pitnej oraz ochrony obszarów zasilania zbiorników wód podziemnych; ,00 zł OW-7 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m 3 /d dla osób fizycznych, instytucji i organizacji wykonujących funkcje publiczne lub społeczne ,00 zł ,00 zł w pożyczką do 100 % osoby fizyczne mające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na której będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, podmioty prawne wykonujące funkcje publiczne lub społeczne posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowana będzie przydomowa oczyszczalnia ścieków; budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m 3 /d posiadających certyfikat zgodności z normą PN-EN A1; od wyczrpania OW-8 Podłączenie budynków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej ,00 zł podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu budowa, podłączenie budynków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej; od OW-9 Dziedzina: Ochrona Atmosfery OA OA OA-12 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek samorządu terytorialnego Modernizacja oświetlenia w celu racjonalizacji zużycia energii elektrycznej przez jednostki samorządu terytorialnego Racjonalizacja zużycia i poszanowanie energii elektrycznej Termomodernizacja budynków jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł ,00 zł ,00 zł do 25% kosztów w formie dotacji pod warunkiem zaciągnięcia co najmniej 5 pożyczki realizujące budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości budowa przydomowych oczyszczalni ścieków posiadających do 7,5m 3 /d. (Program nie dotyczy certyfikat zgodności z normą PN-EN A1; nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np. domów letniskowych); osoby prawne (z wyłaczeniem JST), oraz podległe jednostki; przedsięwzięcia polegające na ograniczaniu zużycia energii elektrycznej; przedsięwzięcia polegające na ograniczaniu zużycia energii elektrycznej; przedsięwzięcia polegające na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną, np. kompleksowa termomodernizacja budynków, docieplenie ścian zewnętrznych, zastosowanie rekuperacji ciepła; od wyczrpania 13 Wspieranie zadań z zakresu termomodernizacji oraz 2014-OA-13 związanych z odzyskiem ciepła z wentylacji OA-14 Wspieranie zadań z zakresu ograniczenia emisji pyłowych i gazowych w transporcie poprzez wymianę taboru ,00 zł osoby prawne (z wyłaczeniem JST), przedsięwzięcia polegające na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną, np. kompleksowa termomodernizacja budynków, docieplenie ścian zewnętrznych, zastosowanie rekuperacji ciepła; przedsięwzięcia związane z ograniczeniem emisji pyłowych i gazowych w transporcie; oraz podległe jednostki; wyczrepania Strona 2 z 8

3 OA-15 Modernizacja systemów cieplnych o niskiej sprawności i złym stanie technicznym, produkcja ciepła w kogeneracji oraz wprowadzanie nowych technologii w zakładach przemysłowych mających na celu ograniczenie emisji osoby prawne (z wyłaczeniem JST), modernizacja systemów cieplnych o niskiej sprawności lub złym stanie technicznym, sieci ciepłowniczych, budowa układów wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzanie nowych technologii w zakładach przemysłowych pozwalających na ograniczaniu emisji zanieczyszczeń; OA-16 Modernizacja źródeł ciepła przez jednostki samorządu terytorialnego w celu ograniczenia zanieczyszczeń z niskiej emisji 20-4 modernizacja lokalnych źródeł ciepła tj. wymiana kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą; OA-17 Ograniczenia zanieczyszczeń z niskiej emisji poprzez modernizację źródeł ciepła 1 osoby prawne (z wyłaczeniem JST), rozbudowa sieci ciepłowniczej, budowa sieci gazowej połączona z likwidacją lokalnych kotłowni, modernizacja lokalnych źródeł ciepła tj. wymiana kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą; od ,00 zł 18 Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby 2014-OA-18 fizyczne Dziedzina: Ochrona Ziemi OZ-19 Budowa i rozbudowa instalacji służących zagospodarowaniu odpadów w ramach Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z perspektywą lat ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń wytwarzających energię ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł w pożyczką do 100 % osoby fizyczne nie prowadzące modernizacja lokalnych źródeł ciepła tj. wymiana kotłowni lub działalności gospodarczej w miejscu palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą; realizowanego ; - gmina, osoby prawne, przedsięwzięcia mające na celu redukcję składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz ograniczenia ilości odpadów trafiających na składowisko; od OZ-20 Realizacja przedsięwzięć związanych z odzyskiem surowców wtórnych, gospodarczym wykorzystaniem odpadów oraz tworzeniem punktów selektywnego zbierania odpadów dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł budowa/modernizacja linii do recyklingu odpadów innych niż tworzenie punktów selektywnego zbierania innych niż zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów innych niż tworzenie selektywnego punktu zbierania odpadów komunalnych; OZ-21 Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego ,00 zł ,00 zł do 85% kosztów w formie dotacji (dla JST) z pożyczką do 15% osoby prawne, przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest; OZ-22 Realizacja przedsięwzięć związanych z odzyskiem surowców wtórnych, gospodarczym wykorzystaniem odpadów oraz tworzeniem punktów selektywnego zbierania odpadów ,00 zł budowa/modernizacja linii do recyklingu odpadów innych niż tworzenie punktów selektywnego zbierania innych niż zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów innych niż tworzenie selektywnego punktu zbierania odpadów komunalnych; Strona 3 z 8

4 OZ OZ-24 Dziedzina: Odnawialne Źródła Energii OZE OZE- 26 Przedsięwzięcia związane z zamykaniem i rekultywacją składowisk Przedsięwzięcia związane z zamykaniem i rekultywacją składowisk dla jednostek samorządu terytorialnego Zakup i montaż kolektorów słonecznych Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł osoby prawne; przedsięwzięcia polegające na zamykaniu i rekultywacji składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne; przedsięwzięcia polegające na zamykaniu i rekultywacji składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne; osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w miejscu zakup i montaż kolektorów słonecznych; realizowanego ; zakup i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła, instalacji fotowlotaicznych; OZE- 27 Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii ,00 zł zakup i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła, instalacji osoby prawne z wyłączeniem fotowlotaicznych, jednostek samorządu terytorialnego i małe elektrownie wodne, ich jednostek podległych; biogazownie, elektrownie wiatrowe; od OZE- 28 Zakup i montaż pomp ciepła do 25% kosztów ,00 zł ,00 zł do 25% kosztów w pożyczką do 100 % osoby fizyczne nie prowadzce działalności gospodarczej w miejscu realizowanego ; zakup i montaż pomp ciepła; OŚ-29 Wspracie przedsięwięć, realizowanych w celu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które nie zostały ujęte w inych programach WFOŚiGW w Warszawie do 3 dla zadań inwestycyjnych, dla zadań nieinwestycyjnych osoby prawne realizujące własne jednostek samorządu przedsięwzięcia związane z ochroną wód, wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, wspomaganie ekologicznych form transportu (w tym ścieżki rowerowe), przedsięwzięcia związane z ochroną przed hałasem, przedsięwzięcia związane z ochroną gatunkową i siedliskową roślin i zwierząt umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin i Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, jak również na Czerwonej Liście Roślin Naczyniowych, opracowywanie planów ochrony oraz projektów planów dla obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, inne działania ochrony środowiska obejmujące: przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska, edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju; Strona 4 z 8

5 Dziedzina: Edukacja Ekologiczna EE-30 Stoisko promocyjne - Dzień Ziemi 2014 na Polu Mokotowskim w Warszawie zamknięty do 8 kosztów, maksymalna kwota do zł ,00 zł jednostki realizujące własne jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, organizacje, stowarzyszenia, doposażenie stoiska promocyjnego "Dzień Ziemi 2014" na Polu zrzeszenia, fundacje działające na Mokotowskim w Warszawie; rzecz szkoły wyższe i instytuty badawcze, państwowe lub samorządowe instytucje kultury, r EE-31 Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej zamknięty, maksymalna kwota do zł ,00 zł ich związki i jednostki podległe; jednostki realizujące własne jednostek samorządu organizacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje działające na rzecz ekologicznej; szkoły wyższe i instytuty badawcze; państwowe lub samorządowe instytucje kultury; konkursy i olimpiady z zakresu wiedzy o środowisku przyrodniczym i ekologii; r EE-32 Organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń i seminariów w zakresie edukacji ekologicznej zamknięty, maksymalna kwota do zł ,00 zł jednostki realizujące własne jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, organizacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje działające na rzecz szkoły wyższe i instytuty badawcze, państwowe lub samorządowe instytucje kultury, konferencje, warszataty, szkolenia i seminaria z zakresu wiedzy o środowisku przyrodniczym i ekologii; r. Strona 5 z 8

6 EE-33 Wydawnictwa ekologiczne zamknięty do 8 kosztów kwalifikowach, maksymalna kwota do zł ,00 zł ich związki i jednostki podległe; jednostki, które realizują własne jednostek samorządu ich jednostki organizacyjne (na podstawie pełnomocnictw udzielonych wydawnictwa ekologiczne (standardowe i multimedialne), w tym przez właściwe organy), gry edukacyjne; organizacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje działające na rzecz szkoły wyższe i instytuty badawcze, państwowe instytucje kultury, prowadzące działalność edukacyjną albo działające na rzecz ochrony środowiska lub edukacji od r EE-34 Wspieranie kampanii i akcji edukacyjnoinformacyjnych do 8 kosztów ,00 zł ich jednostki organizacyjne (na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez właściwe organy), organizacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje działające na kampanie, akcje i imprezy edukacyjno-informacyjne ze rzecz szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej gospodarki odpadami oraz promocji OZE; szkoły wyższe i instytuty badawcze, państwowe instytucje kultury, prowadzące działalność edukacyjną albo działające na rzecz ochrony środowiska lub edukacji EE-35 Wspieranie kampanii i akcji edukacyjnoinformacyjnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i jednostki podległe kampanie, akcje i imprezy edukacyjno-informacyjne ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej gospodarki jednostki, które realizują odpadami oraz promocji OZE; własne jednostek samorządu samorządowe instytucje kultury EE-36 Programy edukacyjne z zakresu ekologii do 8 kosztów ,00 zł ich jednostki organizacyjne (na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez właściwe organy), organizacje, stowarzyszenia, programy edukacyjne ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zrzeszenia, fundacje działające na dotyczącej gospodarki odpadami oraz promocji OZE, rzecz wspieranie działań utrzymujących czystość terenów leśnych i parków krajobrazowych; szkoły wyższe i instytuty badawcze, państwowe instytucje kultury, państwowe osoby prawne prowadzące działalność edukacyjną albo działające na rzecz ochrony środowiska lub edukacji od EE-37 Programy edukacyjne z zakresu ekologii prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i jednostki podległe programy edukacyjne ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej gospodarki odpadami oraz promocji OZE, wspieranie działań utrzymujących czystość terenów leśnych i jednostki, które realizują parków krajobrazowych; własne jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury. od ,00 zł EE-38 Infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej w ch nieinwestycyjnych, w zadanich inwestycyjnych Strona 6 z 8 jednostki realizujące własne budowa, rozbudowa, modernizacja baz edukacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego, budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury terenowej (w tym ścieżek edukacyjnych, kładek do obserwacji terenowej miejsc ich jednostki organizacyjne, trudnodostępnych, pomostów do badań hydrobiologicznych, organizacje, stowarzyszenia, ogrodów dydaktycznych, kolekcji dendrologicznych, florystycznych, zrzeszenia, fundacje działające na faunistycznych, zagród obserwacyjnych, dostrzegalni, profili rzecz glebowych, terenowych stacji obserwacyjnych i meteorologicznych, silwarii, terenowych pomocy edukacyjnych, tablic edukacyjnych, szkoły wyższe i instytuty badawcze; zegarów fenologicznych, wiat, wigwamów z wyposażeniem państwowe lub samorządowe edukacyjnym, gier dydaktycznych itp.); instytucje kultury,

7 EE-38 Infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej jednostki realizujące własne budowa, rozbudowa, modernizacja baz edukacyjnych, Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska jednostek i samorządu Gospodarki terytorialnego, Wodnej w Warszawie budowa, w 2014 rozbudowa, r. modernizacja infrastruktury terenowej (w tym ścieżek edukacyjnych, kładek do obserwacji terenowej miejsc ich jednostki organizacyjne, trudnodostępnych, pomostów do badań hydrobiologicznych, organizacje, stowarzyszenia, ogrodów dydaktycznych, kolekcji dendrologicznych, florystycznych, zrzeszenia, fundacje działające na faunistycznych, zagród obserwacyjnych, dostrzegalni, profili ,00 zł Dziedzina: Ochrona Przyrody ,00 zł rzecz glebowych, terenowych stacji obserwacyjnych i meteorologicznych, silwarii, terenowych pomocy edukacyjnych, tablic edukacyjnych, szkoły wyższe i instytuty badawcze; zegarów fenologicznych, wiat, wigwamów z wyposażeniem państwowe lub samorządowe edukacyjnym, gier dydaktycznych itp.); instytucje kultury, OP-39 Tworzenie i pielęgnacja parków i terenów zielonych 1 działalność gospodarczą, związki celowe; nasadzeń drzew i krzewów w istniejących parkach, terenach zielonych, tworzenie nowych zwartych terenów zielonych, rewaloryzacja zabytkowych alei i parków; Tworzenie i pielęgnacja parków i terenów zielonych 40 przez jednostki samorządu terytorialnego 2014-OP kosztów ich związki i jednostki podległe; nasadzeń drzew i krzewów w istniejących parkach, terenach zielonych, tworzenie nowych zwartych terenów zielonych, rewaloryzacja zabytkowych alei i parków; OP-41 Konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody, drzew objętych ochroną oraz rewaloryzacja zabytkowych parków i alei do 8 kosztów Parki Krajobrazowe, osoby fizyczne, prace konserwacyjne i pielęgnacyjne drzew starych, drzew objętych ochroną Konserwatora Zabytków bądź właściwej gminy, rewaloryzacja zabytkowych alei i parków, nasadzeń drzew i krzewów w istniejących parkach; ,00 zł OP-42 Ochrona przyrody i ograniczenie zagrożeń dla zachowania różnorodności biologicznej na obszarach chronionych do 9 kosztów Park Narodowy, czynna ochrona gatunków chronionych, Parki Krajobrazowe, budowa gniazd, podestów, Lasy Państwowe, poprawa warunków bytowych, organizacje ekologiczne, monitoring gatunków chronionych; ; OP-43 Uporządkowanie ewidencji gruntów zalesionych poprzez inwentaryzację i sporządzanie planów urządzania lasów oraz zwiększenie lesistości poprzez zalesienia, maksymalna kwota do zł ,00 zł samorządy powiatowe; sporządzanie uproszczonych planów i inwentaryzacja stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa; od OP-44 Powstrzymanie spadku liczebności i odbudowa populacji zagrożonych gatunków zwierząt, roślin i grzybów do 9 kosztów ,00 zł Park Narodowy, Parki Krajobrazowe, programy ochrony i ratowania gatunków chronionych, Lasy Państwowe, reintrodukcja, restytucja gatunków chronionych, organizacje ekologiczne, ochrona in situ i ex situ gatunków chronionych, monitoring stanu populacji gatunków chronionych; stowarzyszenia rejestrowe działające na rzecz ochrony przyrody; Strona 7 z 8

8 Dziedzina: Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków ,00 zł ,00 zł NZ NZ-46 Zakup sprzętu ratowniczego Zakup specjalnych samochodów pożarniczych 3 do 100 % kosztów, maksymalna kwota do zł ,00 zł do 25 % kosztów ,00 zł ,00 zł Ochotnicza Straż Pożarna, zakup sprzętu ratowniczego służącego do likwidacji lub dla OSP lub PSP, ograniczania skutków, nadzwyczajnych zagrożeń i poważnych Szkoły pożarnicze; awarii; Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe; Ochotnicza Straż Pożarna, dla OSP lub PSP; zakup specjalnych samochodów pożarniczych różnych typów; - prowadzony jest w naborze ciągłym od dnia rozpoczęcia naboru do środków w danym programie. W przypadku małego zainteresowania programem Zarząd WFOŚiGW w Warszawie może podjąć decyzję o zamknięciu programu o czym poinformuje z 14 - dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej zamknięty - prowadzony jest w terminach określonych w dokumentach programowych Strona 8 z 8

Forma dofinansowania / Alokacja. Pożyczka Dotacja Pożyczkodotacja. 4 554 000,00 zł / 110 000,00 zł (PJB) do 50% kosztów

Forma dofinansowania / Alokacja. Pożyczka Dotacja Pożyczkodotacja. 4 554 000,00 zł / 110 000,00 zł (PJB) do 50% kosztów Dziedzina: Gospodarka wodna 36 000 000,00 zł 4 554 000,00 zł / 110 000,00 zł (PJB) 1 2014-GW-1 Budowa, przebudowa i remont urządzeń służących zwiększaniu retencji wodnej jako sposobu zmniejszenia zagrożeń

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2015 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/14 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 30 czerwca 2014 r. zm. uchwałą Nr 10/14 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 23 października 2014 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach... 6 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych... 8 Racjonalne

Bardziej szczegółowo

UNIJNE PIENIĄDZE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA - EFEKTY

UNIJNE PIENIĄDZE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA - EFEKTY UNIJNE PIENIĄDZE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA - EFEKTY Wydawca: Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-920 Warszawa 4 5 Unijne pieniądze na ochronę środowiska czyli jakie ekologiczne inwestycje są dofinansowane

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego samorządów terytorialnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie

Instrumenty wsparcia finansowego samorządów terytorialnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Instrumenty wsparcia finansowego samorządów terytorialnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Jan Sachs Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie HIERARCHIA CELÓW wydatkowania

Bardziej szczegółowo

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego i gospodarki odpadami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojciech Stawiany Ekspert Departament

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polskiej Izby Ekologii z cyklu. Czyste niebo nad Polską. Katowice, 28 marca 2014 roku

Konferencja Polskiej Izby Ekologii z cyklu. Czyste niebo nad Polską. Katowice, 28 marca 2014 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 NFOŚiGW na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i rozproszonych odnawialnych źródeł energii Wojciech Stawiany Ekspert Samodzielne Stanowisko ds. Analiz

Bardziej szczegółowo

Program Działanie Termin Kto może się starać o dofinansowanie Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa

Program Działanie Termin Kto może się starać o dofinansowanie Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa Program Działanie Termin Kto może się starać o dofinansowanie Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa 2.2.1- Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Załącznik do uchwały nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE

ŚRODOWISKO I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 ŚRODOWISKO I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Program będzie wdrażany w latach 2010-2025 Alokacja (okres zawierania umów): 2010-2015 Wydatkowanie środków: do 31.12.2025

Program będzie wdrażany w latach 2010-2025 Alokacja (okres zawierania umów): 2010-2015 Wydatkowanie środków: do 31.12.2025 Gospodarka ściekowa w ramach Oczyszczania Ścieków Komunalnych Krajowego Przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków krajowych i zagranicznych, z wyjątkiem przedsięwzięć uzyskujących wsparcie w ramach POIiŚ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Zlecający: GMINA KAMPINOS 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 tel.: (0-22) 725 00 40, fax.: (0-22) 725 04 44 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.:

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa 2015-2020

Oferta programowa 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu OCHRONA WÓD Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 2015 rok

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 2015 rok Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 2015 rok Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT )

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT ) PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT ) Warszawa, 2004 Zleceniodawca: URZĄD GMINY w KOŁBIELI 05-340 Kołbiel, ul. Szkolna 1 Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S. A. 03-908 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu :: III Konferencja o Jeziorach :: Wolsztyn :: 12 września 2013r. :: Finansowanie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki wodnej w Wielkopolsce Dotychczasowe działania i nowe inicjatywy WFOŚiGW w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2014 rok

Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2014 rok Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2014 rok Przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 390/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku SPIS TREŚCI Strona I.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 ROKU Kraków 2007 X DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1467. INFORMACJA Nr 1 PREZESA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w TORUNIU

Bydgoszcz, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1467. INFORMACJA Nr 1 PREZESA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w TORUNIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1467 INFORMACJA Nr 1 PREZESA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w TORUNIU SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.26.2015 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 16 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR III.26.2015 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 16 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR III.26.2015 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mińsk Mazowiecki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU ZA 2013 R. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU ZA 2013 R. WROCŁAW - 19 LUTY

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo