SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU"

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA IV KWARTAŁ 007 ROKU

2 %#-"+Z(T3(&"&(1!"'(&" *[\]^_[`abcd xx *+('",&(#%(-%#("').".+/*0!(*%1("')34"56( XX l6x6!9bf8iajnp>h?>9iacgjcacdm9mbgf>:=cd98bf;h? x7 R6 >9IACGjCACD lY XY676l6!BF>AIA=M9QACG8=8<=F:IH? lK X76 XK ly6x6 ly6l6 Spis treści

3 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A. Skonsolidowany rachunek zysków i strat kwartał narastająco okres od do kwartały narastająco okres od do kwartał narastająco okres od do kwartały narastająco okres od do Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Z tego przypadający na: Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Banku w trakcie okresu (w zł)

4 Skonsolidowany bilans AKTYWA Aktywa razem ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania razem KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Banku: Kapitał własny razem Kapitał własny i zobowiązania razem

5 '!&./01./01 14/ 14/ <8 4.< /841 0/ /.4/4/ Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym "#$% Kapitał przypadający na akcjonariuszy Banku Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Razem kapitał własny Kapitał mniejszości Niepodzielony wynik finansowy Fundusz ogólnego ryzyka Pozostałe kapitały rezerwowe Pozostały kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał zakładowy Stan na () * + ), - 3 ) ) * + ), Zyski i straty odnoszone na kapitał własny ( 5-6)7 Suma zysków i strat ujętych w okresie sprawozdawczym ) ) : ;) ), ) * - 3 Stan na () * + ), - 3 ) ) * + ), - Zyski i straty odnoszone na kapitał własny ( 5-6)7 =: ) Suma zysków i strat ujętych w okresie sprawozdawczym Podział wyniku w tym: > Stan na

6 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednia od do PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk brutto Korekty razem: PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej od do PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU

7 4 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BOŚ S.A. Rachunek zysków i strat Banku kwartał narastająco okres od do kwartały narastająco okres od do kwartał narastająco okres od do kwartały narastająco okres od do Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Zysk na akcję przypadający w trakcie okresu (w zł)

8 Bilans Banku AKTYWA Aktywa razem ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania razem KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Banku: Kapitał własny razem Kapitał własny i zobowiązania razem

9 '!&.1<.1< / <4 4<4 /1 4<8 40/.4/41< <8 448 Zestawienie zmian w kapitale własnym Banku "#$% Razem kapitał własny Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Niepodzielony wynik finansowy Fundusz ogólnego ryzyka Pozostały kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał zakładowy Stan na () * + ), - 3 ) ) * + ), - Zyski i straty odnoszone na kapitał własny Suma zysków i strat ujętych w okresie sprawozdawczym ( 3 Stan na () * + ), - 3 ) ) * + ), - Zyski i straty odnoszone na kapitał własny Suma zysków i strat ujętych w okresie sprawozdawczym ( =: ) : ).4.< > Stan na

10 Rachunek przepływów pieniężnych Banku metoda pośrednia od do od do PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk brutto Korekty razem: Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU

11 % & ' )*!! " # $ +, (, + - *. & (,* * + - *//. & + $ + & - & $ + ) + - & ' 0+ & - ' & & ' * / '. $ ' ' & & ' /. &, & $ ' ' ' & / + & & & ' - & $ ) ' $ + $! "# -! "# $ $ ', 3 /! 5 & ' - ' 4 "# + ) ' ' & ' - + $ $ ) ! & ' 3 + ' - & ' $ ' ' + ' & & ' '! "# "# $ $ )* & ' ' ' %& ' $ & -! '! ' $ ' + & $ $ & INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A. PODSUMOWANIE - 1. Informacje o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego

12 % ' ' $ + ) * ' ' + ' 3 $ ) & ' ' ' ' ) *1 & $! "# 0 & ' & ' - $ & ' $ $ $ ' ' & - & ' ' 4 $ $' ' & ' + $ %&! ) * $ $ $ $ ' + )* 3 )* $ ' ( E>G=F<9:F8<=F:I9L!BF>AIA=M9QACG8= OUXlKKY RRW OUXXUUX OXOXX "M=;f6?6 VYWYl OXOXX X7lKX7. Dane porównawcze Pozycja w bilansie Zobowiązania wobec klientów Tytuł BILANS opublikowany Kwota korekty prezentacyjnej Razem korekty, w tym:

13 * RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Kwota M9>9J:AL 9>;FIF8=MBGACD9>A Pozycja w rachunku Tytuł korekty *BGACD9>AGIAIENE XYXWK opublikowany prezentacyjnej Wynik z tytułu Razem korekty, w tym: >;FIF8=M9>9J:F!9;GIAGIAIENE <=:=9?9GM9GACf=MBGACD9>AGIAIENE WVOl odsetek 89;GIA "M=;f6?6 XYXWK *BGACD9>AGIAIENE 9>;FIF8=MBGACD9>A9M9>9J:AL <=:=9?9>9M9GACf=MBGACD9>AGIAIENE WVOl Wynik z tytułu opłat Razem korekty, w tym: XURUY 7ll XUWWl i prowizji 'A:=89>M=;H? XYKKX VlY XXlRX MBGACD9>H? KlVW KWV 7UWX 3 - ' ' *, * 1 % - + $ 3 )* + & ' & 3.1. Korekty błędów dotyczących poprzednich okresów % '4 % - & ' ) '! ' "# ' %4 * 3. Wpływ zastosowania MSSF zatwierdzonych przez UE na kapitały własne Banku

14 1 (w tys. zł) WUKY lxwly własny razem wg PZR Korekty wg MSSF zatwierdzonych przez WVl lvol lykl UUR w tym: RYRY RVK lkor UVWUl UVWUl 7ROX 7XlO XXYl7 lyx7w WWO Kapitał własny razem wg MSSF zatwierdzonych przez UE & * %4 ' $ )*! ' "# $ $ % - 4. Dane Banku doprowadzone do porównywalności

15 / *BGACD9>AGIAIENE9>;FIF8=MBGACD9>A9!9;GIAGIAIENE9>;FIF8=M9>9J:F89;GIA 7ROVRl lyw7 XWXWOY XWXWOY *BGACD9>AGIAIENE>A?=>F:>A RKUUR WVRl RWWW RKUUR WVRl (1) VYKl RWWW XOOU VYKl XOOU XYOYW luuvk XU7Ul WOO XRR luwoy XU7Ul WOOK () lx7xry 7RlVV 7lKWU OYK lx7rrk 7UWX (3) VVV7 VVV7 (4) OWKX KRRU WUUV (5) XlUK 7V7U KRRU OXXX (6) (7) ' & & &- ' $,* ( ' & ' ' - ' + ' & & - + $ ) + ',// Rachunek zysków i strat Banku doprowadzony do porównywalności na dzień r. Objaśnienia do korekt 1 miesięcy zakończonych zgodnie z PZR Korekty wprowadzone w związku z zastosowaniem MSSF zatwierdzonych przez UE 1 miesięcy zakończonych po zastosowaniu MSSF zatwierdzonych przez UE Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto (1) Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze () Wynik z pozycji wymiany (3) Pozostałe koszty operacyjne

16 ' + ' ( ' & ' & ' $ + $ ) + ' $ *,// /,1 *1, & - / 1 + $- ) ' * $! ' "# ** (4) Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek oraz zobowiązań pozabilansowych (5) Ogólne koszty administracyjne (6) Udział w zyskach jednostek wycenianych metoda praw własności (7) Obciążenia podatkowe Dane bilansowe doprowadzone do porównywalności na dzień 31 grudnia 006 r. Objaśnienia Korekty Stan na do korekt wprowadzone XWVOVV XWVOVV Stan na w związku z po zastosowaniu zastosowaniem AKTYWA KUOUOY W7OXR 7OU KUO7W7 W7OXR MSSF zgodnie z PZR MSSF zatwierdzonych zatwierdzonych przez UE przez VU7l VU7l (8) OWUlKUR XXWURll lryuol OUXXUlK XXYKXYR (9) RVWR7l W7OXR 7W77 OWRXXR 7W77 (10) (11) K7YUK lxx7k lxwky XYK7KV XOXO7 RlWK KWRR lkor KVU WW7Vl XKRRR VUOY (1) (13) (14) (15) (16) 9JB9IE llouor llouor OYUWWY 7K7XK OYUWWY RUYUK 7K7XK RUYUK Aktywa razem

17 RRKKRKX ROYWVY O7Y XOU RRKKRKX ROYWVY O7Y XOU +FGFB?A lru lru 7OXXWl 7OY7O luolo7 WWWX lkro loykk UOW7W lkro lurvyw 7VVUWV UUl U77VY UVWUl KXlY 7OOUVX 7XOKXV 77KV (18) (19) (0) 4! ) ' (1) & ' *1, () */ ( + 3%+ - - ',*/ & -,1,, ( + 3% / - ( ' 0 +,*/ & - *,** ( ' 0 $ *1 - ( - *,** 1, ** ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania razem KAPITAŁ WŁASNY (8) Lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone innym bankom (9) Inne lokaty na rynku pieniężnym (10) Kredyty i pożyczki udzielone klientom (11) Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe (1) Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (13) Inwestycje w jednostkach zależnych (14)Rzeczowe aktywa trwałe Kapitał własny razem Kapitał własny i zobowiązania razem

18 & $! ' "# 4! ) ' 1/ ( - 1 ** / + + $ & ( + $ + & ' *,,, 1, + -$ ' + $ ) + $ ) ' ( + 1,/ ' + $ ' + -$ - ' 4! ) ' + $ ' + -$ / 1/ 1 /, '' //* & ' & ' *, / & - 1,,/ & ' * / & + $ + ' & '! + $- ' & ' 1, '' & - $! ' "# 1/ ** / 1,*, (15) Aktywa z tytułu podatku odroczonego (16) Inne aktywa (17) Rezerwy (18) Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego (19) Pozostałe zobowiązania (0)Kapitał podstawowy (1) Kapitał z aktualizacji wyceny () Zyski zatrzymane

19 , XYKlXUV XXVVOl7 g?ia;6gnh g?ia;6gnh VWVXlU XY77RW XYYY VKUKWO?IAL 7YXXXW lo7w7o X7XXY 77O7 XlRWXR XUKlY7 XKXV7 XVRlYV RUUlU RWXY RWXXUR X7YYY XWOO 7OlOR7 VUYY 7XOY XUW?IAL 7K7OUR 7KURYY 7KKYXO 777KYU lxuvko XWXOR M9QACGF8,L:=Ff;GF:=F g?ia;6gnh lvvkuv W7Ol g?ia;6gnh 7OVKKU XXK7K W7 UKKYW KUXV luv /. + 1,. % & $ ' & " 1. + /. & + ( / $ $ ' ' & % & /. & * ' + + % % - $+ - & ) + 1. / 3 5 % $ $ $ - $ / ' $ $3% /. %% 5. Informacja o zmianach skonsolidowanych zobowiązań i aktywów warunkowych Zobowiązania warunkowe: Aktywa warunkowe: Pozycje pozabilansowe razem Informacja o odpisach aktualizujących kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz bankom w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Stan na koniec okresu Sytuacja makroekonomiczna

20 $ $$ $ -$ $ ' * / 4 $. & 4 & # ' & - $ & & - +. $ 1 ) ' $ ' + ' $ ' $ $ % + $ + ' ' & 0 $ ' ' $ ' ' ' + ' ' ' ' ' $ & '( ( ( *)# % " ) "!"!#$ ( ( *)# ),! -! " &+ & &' && (' + &! ".,! - ( '' + '+ ( + ),! -. ' ( ' ( & # ). /01 7. Opis organizacji Grupy Kapitałowej 7.1. Jednostki podlegające konsolidacji oraz wyłączone 8. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej 9. Opis istotnych dokonań Grupy w IV kwartale 007 r. wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Lp. Wyszczególnienie BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. DOM MAKLERSKI BOŚ S.A. w tys. szt. Zmiana (+/-) do:

21 ( 4 + ' 4 $! * 4 3! 0 & + '( 1 - % & 5 $ '1 & * & & $ % #, + $ ** / & " ' & ' ' & & 1 $ - $ (+ $ + & - $ 0 & # % & $ - ' ' $ +0 ' & ' / $ ' $ 0 $ ' & $ - / ' & % % % % + + & + - $ 0 % - & % '' ' ' & $ $ ' ' - + '% & % $ ( + - ' % / # % 3 $+ + / + $ - 0 $ + + $% # % + & + - / %, & + )*,, + - *. 10. Wyniki finansowe Grupy Bilans Grupy

22 )! & 10.. Kapitał własny i zobowiązania razem Grupy ' Zmiany w strukturze kapitału własnego i zobowiązań razem Grupy!"# "&"# ( % %! "&"% $! % " * & Lp. Wyszczególnienie Dynamika + % & & tys. zł % tys. zł % =100, $! " - *./ 0134 & ' + $ ) + & & ' + -. ) & *//. & )* KAPITAŁ WŁASNY & $,* * + - I ZOBOWIĄZANIA RAZEM , ,0 11,3 - $ * & $ ' + $ ) ' & ' - ' ' - ' 0 ( & 5& 0 & ' & + 0 $3! ' Źródła finansowania Grupy & + #! &! ' *. & % / *

23 $ %%!" # & % # ##! ' %# # # (% %# % ) ' & / & & %* & % ) *# %! % 1.+ & + # *) &#& *, $ & ' #%! % $ ' & & & + -$ ' 1, ' & ',1. & ' & & ' ' $ & ' /. + & 0 & ' ' '. 3 ' $ & '( & & &,. + $ >.E570FG98HHGIJK0H70IJ540L74M6GFG8N5OGIL78 <.PHHMQ570FGH04GH7RN8MH8SOHGT -./ :; -<=><? D- <A -B C?C<A> -=?ABB >= -- -BBB -<=D DB- A./4M6GFG8N5OGIL78R6L8MQ5HM7Q8MHF5T D.PH9M1FGIGWHMXQ570IGWHMYN0N8M4G904F53I859M ABB==-= CBCC DBB -<A B- -CA< ->.PHHM07FG90 --.Z7FG90LFGFR\RN560F7R65IJ5659M^5 -B.]LMIL59M07FG90F490\M904F53I8H8MT0FM480QHM =.Z7FG90F490\MN4LMLH0IL5HM651N4LM60OG?.Z7FG90L01F0985HM >-BC-A -D<B- B B> >< BB -B -?-=DC =?BA? <=<< B- >> -> <<=< =>C[ 3 ' - & & - + & ' $, 1. + & '+ ' - & $ /,. 3, , ,0 11,3 * Lp. 1. STRUKTURA TERMINOWA. STRUKTURA WALUTOWA DEPOZYTY OGÓŁEM * Aktywa Grupy Wyszczególnienie Zmiany w strukturze aktywów Grupy AKTYWA RAZEM Wyszczególnienie Dynamika tys. zł % tys. zł % = , ,0 110, Dynamika tys. zł % tys. zł % =100

24 & $ & ' + 0+ & - ',, & + -, $ & &! " #$ # +, ' () $ $ **$#$ $ % - +, -. ###$ $ * # # $* * &! ) &! /. '0..!! " $# $* *$ **# $# ##*# #* # *** *$ $ ' 3 & - ' * & * & + - BCCDCCD FEEKHL EFGH HGK BBIDBJK BIHIIL ELGH CGK LIHGE JCGE Dynamika <OPQ DJDJLFH LFEKBHL BDCCKCI EEFCHF DDGD KFGB CKGD LBGC DJCDDEI KJBCHED LFLHCKH LDKECCF KHGF DLGE DIGC JEGD LIBGE LLLGL ECGI JEGB LEDBFCE DFBDBH FIGH FGJ LJKDDCC LHJLBL DEGI DGC LKIGJ LLIGB O:R>T4Ufg:S?743V137_S?5hX , ,0 104, )* & ' + ' i! #" & ' $ & % 3 & ' &,*. + & '( - $ Kredyty i pożyczki klientów Wyszczególnienie Dynamika =100 a udzielone przez sieć oddziałów Banku ,6 KREDYTY i POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM ZADŁUŻENIE KREDYTOWE OGÓŁEM** tys. zł Lp. Wyszczególnienie ŚRODKI WŁASNE/OBCE. STRUKTUA WALUTOWA. STRUKTURA RODZAJOWA , tys. zł % tys. zł % =100

25 &! & - ' $ % - + $ ) + ' )* Zobowiązania pozabilansowe Grupy # "! $!!%&%! %"' %!" #!" Dynamika Lp. Wyszczególnienie tys. zł % tys. zł % =100 I. Zobowiązania warunkowe: , ,1 130,5 4 + $ & )* 0 ' ) * % / ($ II. Aktywa warunkowe: , ,9 181,5 3 $ ' ' "' $3 1/ % 3 *, - 3 ' 3 + * * Aktywa i zobowiązania warunkowe razem , ,0 147, / + - *. ' ',. ' ' ) * $ $ /,* ' + + $ ) + ' * *. - $ - $ & /

26 &! & - ' $ Wyniki finansowe Grupy po IV kwartale 007 r. " # " Lp. Wyszczególnienie I - IV kw. I - IV kw. IV kw. 007 IV kw. 006 # $" % Dynamika & tys. zł IV kw. 07 / I-IV kw. 07 / '( ' IV kw. 06 I-IV kw. 06 +,'" & '$ % # ' ) * * ** * * ' " -!! ' ' +. /) * $ * * * / 11. WYNIK DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ,4 130,0 1. ZYSK BRUTTO ,4 130,0 & ' & & ' ' '. & & ' " -. & *. ', ZYSK NETTO ,1 14,6 - & + 4 $ & & - - & & ' 11. & ' - ' ' & & ' & ' & ' - & - % ' ' + - * + + $ $ 1. & ' & Wyniki finansowe w podziale na podmioty Grupy Wyniki finansowe Banku

27 &! & - ' $ ' & *. - + % ' $ & * & ' & & & - '. ' ' & & & - ' & 1 & ' & ' - & $ + $ ( & & $ ' & ' ' & - ' ' & + '! )* & + - ' & & %& ' - & - $ &- $ 0 $ % + $ % - * 4 & * $ + Wyniki finansowe Domu Maklerskiego BOŚ S.A Wyniki finansowe Grupy według segmentów rynku

28 ), 1 <( ) ), 084 / /( ) 8/48.44 ( ;) -) 6 5 ), 8 7: 03 ),.8. <4.8/ /1< 1 /18 8 4: ) < 45) /84188<14<040 3./4/. /0.8<4.0. <084/ < /11 9 >9(= 9= r. Lp. Wyszczególnienie Finanse publiczne Klienci korporacyjni Klienci detaliczni Fundusze ekologiczne Rynek międzybankowy i dłużne papiery wartościowe Działalność maklerska Pozostała działalność Grupa 1 Wynik z tytułu odsetek: Przychody odsetkowe segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) Przychody odsetkowe segmentu (sprzedaż innym segmentom) Koszty odsetkowe segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) Koszty odsetkowe segmentu (sprzedaż innym segmentom) Wynik z tytułu opłat i prowizji: Przychody segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) Przychody segmentu (sprzedaż innym segmentom) Koszty segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) Koszty segmentu (sprzedaż innym segmentom) <14 4<8<.484<1< : * * < WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ SEGMENTU (1-6) **\ : / WYNIK FINANSOWY BRUTTO ( ) WYNIK FINANSOWY NETTO (11+1) AKTYWA SEGMENTU ZOBOWIĄZANIA SEGMENTU 5 8.< <8<8104 *\Wynik z pozycji wymiany został przypisany do segmentu "rynek międzybankowy i dłużne papiery wartościowe" za wyjątkiem dochodów pozostałych segmentów z transakcji typu FX. **\ Przychody i koszty wymienione w wierszach 1-6 nie zostały w pełni przypisane wydzielonym segmentom rynku, w/w przychody i koszty w części nieprzypisanej do segmentów oraz pozostałe pozycje rachunku zysków i strat zostały zaprezentowane łącznie w wierszu 8. Kwota w wierszu tabeli wynik z tytułu prowizji jest wyższa niż wynik z prowizji w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, ze względu na nie przypisanie wydzielonym segmentom rynku kosztów prowizji.

29 , < /8. /.14, <4 1 <1. 4 4/0/ <.08 4 < >9(= 9= r. Grupa Pozostała działalność Działalność maklerska Rynek międzybankowy i dłużne papiery wartościowe Fundusze ekologiczne Klienci detaliczni Klienci korporacyjni Finanse publiczne Lp. Wyszczególnienie 1 Wynik z tytułu odsetek: Przychody odsetkowe segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) Przychody odsetkowe segmentu (sprzedaż innym segmentom) Koszty odsetkowe segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) Koszty odsetkowe segmentu (sprzedaż innym segmentom) Wynik z tytułu opłat i prowizji: Przychody segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) Przychody segmentu (sprzedaż innym segmentom) Koszty segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) ),.408.< ( ) ) 4.80< 018 <./88 ( ) : <4 18/.84<0 ( * ;) * -) ) 7 WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ SEGMENTU (1-6) **\ 7: : 3 ), < <8 1<1. : ) 11 WYNIK FINANSOWY BRUTTO ( ) ) 6-13 WYNIK FINANSOWY NETTO (11+1) AKTYWA SEGMENTU 4/.4.8/04<11410<84/0/./4<1/ 3 <1/ <80.0<0<./84< ZOBOWIĄZANIA SEGMENTU *\Wynik z pozycji wymiany został przypisany do segmentu "rynek międzybankowy i dłużne papiery wartościowe" za wyjątkiem dochodów pozostałych segmentów z transakcji typu FX. **\ Przychody i koszty wymienione w wierszach 1-6 nie zostały w pełni przypisane wydzielonym segmentom rynku, w/w przychody i koszty w części nieprzypisanej do segmentów oraz pozostałe pozycje rachunku zysków i strat zostały zaprezentowane łącznie w wierszu 8. Kwota w wierszu tabeli wynik z tytułu prowizji jest wyższa niż wynik z prowizji w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, ze względu na nie przypisanie wydzielonym segmentom rynku kosztów prowizji.

30 &! & - ' $ ) - ( ) + & $ - 0 &! $ & + & - 0( - - ' & & $ ' + & ) - ' $ ' & ' + - ' ' ' + ' $ -$ & + ' + & & $ ( + - ' $ & $ + + & $ $ $ - & - ' $ ) 0 ) + $ & $- & ' 0' & + ' $ + ( & ' $ ' "# % & '# & & & ) 3! + & '+ - $! ' ) $ & + ' $ & - & ' 0 ' ' ' $ ' + $ $ $ + $ + % - & + $ & & + & + ' - 0 ' ) & &+ ' & & ' & & & & & 3! Bezpieczeństwo działania Grupy Lp. Wyszczególnienie Zmiana % w p.p. 11. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności nietypowych mających wpływ na wyniki finansowe 1. Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału *

31 * & &! ' ' $ % ' $ ' +& + ' ' & ' $ $ ' + $ 3 ' % & ' % - $ - * $ % & 3 ' $ + # 3 + ' 0 # $ % 1 /* & 3! % # $ $ * + -$ * - +, $ + ) " ' ' ' $ - ' & ' $ & - 0 / #" & $ + - & ' $ - 0 $ ' ) + & ) + 0. & ' Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz 14. Sezonowość lub cykliczność działalności 15. Emisje, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych 16. Informacje o wypłaconych dywidendach 17. Transakcje podmiotów powiązanych 18. Informacje o poręczeniach kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji

32 ! $ ' *. & '# + $ ) ' & - ' $ 0+ $ ' ) $ ' 3 $ $ ( i 3 &5 % $ $ )* + / * ( ' % i 4 % 1 * 4 $ % % % 4 % 4 $ )* + $ ( 5 3! % - $ $ $ # + + ' % & % - 0 * ' 1 /* 3 % # + -$ ** # + $ & ' $$ + #" ' $ + ' / #" - ' 4 $ % & 0 & ' + -$ *1 ' ' $ 3 /* 0 $ $ ' ' - * 19. Informacje o toczących się postępowaniach 0. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta 0.1. Skład Rady Nadzorczej Banku 0.. Skład Zarządu Banku 0.3. Najważniejsze zdarzenia, o których Bank informował w formie raportów bieżących

33 3! % & ' 0 $ $ ' 3 ' ' ' %, % - * + -$ */ % % & $ * ' $ /* + *, + -$ * * ' 4 $! 4 - ' " 3% $ 4 % % - 3! 1 & + & 4 / /* & $ ( $ '+ 4 )* + - /. & +!" " #$# %& %& + + $ ' &+ $ $ ' & - & ' $ ' 3 % ) ' & 4 $ 3 % % 4 $ 4 $ % + ' ' - % $ 1 % 4 % 4 $ 3 + -$ 3 - % % / ) ** 1. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta Lp. Wyszczególnienie liczba akcji procentowy udział w kapitale zakładowym liczba akcji procentowy udział w kapitale zakładowym. Zestawienie stanu posiadania akcji Banku przez osoby zarządzające i nadzorujące 3. Inne zdarzenia, które wystąpiły po dacie bilansu Zmiany udziału w kapitale zakładowym w IV kw. 007 w p.p.

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468 BILANS AKTYWA 30/09/08 30/06/08 31/12/07 30/09/07 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 23 431 24 114 23 485 23 787 Wartość firmy 0 0 0 0 Pozostałe wartości niematerialne 42 49 30 38 Aktywa finansowe Aktywa

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

GINO ROSSI S.A. Ul. Owocowa 24 76-200 Słupsk

GINO ROSSI S.A. Ul. Owocowa 24 76-200 Słupsk SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GINO ROSSI S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU ZAWIERAJĄCY SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE SPÓŁKI GINO ROSSI S.A. GINO ROSSI S.A. Ul. Owocowa 24 76-200 Słupsk

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku Lublin, 14 listopada 2012 roku Spis treści: Wprowadzenie... 5

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r.

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r. RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A. I KWARTAŁ ROKU 2015 Warszawa, 14 maja 2015 r. Raport za IV kwartał roku 2014 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za II kwartał

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2014r. (tj. za okres 01.04.2014 30.06.2014)

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2014r. (tj. za okres 01.04.2014 30.06.2014) MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 214r. (tj. za okres 1.4.214 3.6.214) Poznań, 14.8.214r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce... 3 II. Struktura

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU ROPCZYCE, 5 listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

1 z 15 2010-02-01 12:42

1 z 15 2010-02-01 12:42 SA-Q: Data: 2007-11-05 Firma: KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 6.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

II. Wydatki 10 327 2 323 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 2. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z podziału zysku

II. Wydatki 10 327 2 323 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 2. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z podziału zysku 1. Było strona 50, pkt 6.5 Śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych, C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej, poz. II Wydatki : II. Wydatki 10 327 2 323 1. Dywidendy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r.

DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r. DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r. Spis treści 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd... 3 1.3. Rada Nadzorcza... 3 1.4. Akcjonariat... 4 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 1.2004 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 1.2004 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r.

DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. Spis treści 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd... 3 1.3. Rada Nadzorcza... 3 1.4. Akcjonariat... 4 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r.

Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r. Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r. SPC Group S.A. 01-026 Warszawa ul. Anielewicza 25 lok. 10 www.spcsa.pl Warszawa, 14.08.2014 r. 1 S t r o n a Spis treści: 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2014r. (tj. za okres 01.07.2014 30.09.2014)

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2014r. (tj. za okres 01.07.2014 30.09.2014) MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 214r. (tj. za okres 1.7.214 3.9.214) Poznań, 14.11.214r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce... 3 II. Struktura

Bardziej szczegółowo

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! """ !"! ### !*'! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! ()!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa 31.12.2011 31.12.2012 A Wartości niematerialne i prawne 13

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 A Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2015r. (tj. za okres 01.04.2015 30.06.2015)

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2015r. (tj. za okres 01.04.2015 30.06.2015) MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 215r. (tj. za okres 1.4.215 3.6.215), 14.8.215r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce... 3 II. Struktura akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI.

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI. Aktywa A. Wartości niematerialne i prawne 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych B. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w wartościach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 8 303 11 436 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego.

Bardziej szczegółowo