SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU"

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA IV KWARTAŁ 007 ROKU

2 %#-"+Z(T3(&"&(1!"'(&" *[\]^_[`abcd xx *+('",&(#%(-%#("').".+/*0!(*%1("')34"56( XX l6x6!9bf8iajnp>h?>9iacgjcacdm9mbgf>:=cd98bf;h? x7 R6 >9IACGjCACD lY XY676l6!BF>AIA=M9QACG8=8<=F:IH? lK X76 XK ly6x6 ly6l6 Spis treści

3 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A. Skonsolidowany rachunek zysków i strat kwartał narastająco okres od do kwartały narastająco okres od do kwartał narastająco okres od do kwartały narastająco okres od do Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Z tego przypadający na: Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Banku w trakcie okresu (w zł)

4 Skonsolidowany bilans AKTYWA Aktywa razem ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania razem KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Banku: Kapitał własny razem Kapitał własny i zobowiązania razem

5 '!&./01./01 14/ 14/ <8 4.< /841 0/ /.4/4/ Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym "#$% Kapitał przypadający na akcjonariuszy Banku Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Razem kapitał własny Kapitał mniejszości Niepodzielony wynik finansowy Fundusz ogólnego ryzyka Pozostałe kapitały rezerwowe Pozostały kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał zakładowy Stan na () * + ), - 3 ) ) * + ), Zyski i straty odnoszone na kapitał własny ( 5-6)7 Suma zysków i strat ujętych w okresie sprawozdawczym ) ) : ;) ), ) * - 3 Stan na () * + ), - 3 ) ) * + ), - Zyski i straty odnoszone na kapitał własny ( 5-6)7 =: ) Suma zysków i strat ujętych w okresie sprawozdawczym Podział wyniku w tym: > Stan na

6 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednia od do PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk brutto Korekty razem: PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej od do PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU

7 4 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BOŚ S.A. Rachunek zysków i strat Banku kwartał narastająco okres od do kwartały narastająco okres od do kwartał narastająco okres od do kwartały narastająco okres od do Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Zysk na akcję przypadający w trakcie okresu (w zł)

8 Bilans Banku AKTYWA Aktywa razem ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania razem KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Banku: Kapitał własny razem Kapitał własny i zobowiązania razem

9 '!&.1<.1< / <4 4<4 /1 4<8 40/.4/41< <8 448 Zestawienie zmian w kapitale własnym Banku "#$% Razem kapitał własny Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Niepodzielony wynik finansowy Fundusz ogólnego ryzyka Pozostały kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał zakładowy Stan na () * + ), - 3 ) ) * + ), - Zyski i straty odnoszone na kapitał własny Suma zysków i strat ujętych w okresie sprawozdawczym ( 3 Stan na () * + ), - 3 ) ) * + ), - Zyski i straty odnoszone na kapitał własny Suma zysków i strat ujętych w okresie sprawozdawczym ( =: ) : ).4.< > Stan na

10 Rachunek przepływów pieniężnych Banku metoda pośrednia od do od do PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk brutto Korekty razem: Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU

11 % & ' )*!! " # $ +, (, + - *. & (,* * + - *//. & + $ + & - & $ + ) + - & ' 0+ & - ' & & ' * / '. $ ' ' & & ' /. &, & $ ' ' ' & / + & & & ' - & $ ) ' $ + $! "# -! "# $ $ ', 3 /! 5 & ' - ' 4 "# + ) ' ' & ' - + $ $ ) ! & ' 3 + ' - & ' $ ' ' + ' & & ' '! "# "# $ $ )* & ' ' ' %& ' $ & -! '! ' $ ' + & $ $ & INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A. PODSUMOWANIE - 1. Informacje o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego

12 % ' ' $ + ) * ' ' + ' 3 $ ) & ' ' ' ' ) *1 & $! "# 0 & ' & ' - $ & ' $ $ $ ' ' & - & ' ' 4 $ $' ' & ' + $ %&! ) * $ $ $ $ ' + )* 3 )* $ ' ( E>G=F<9:F8<=F:I9L!BF>AIA=M9QACG8= OUXlKKY RRW OUXXUUX OXOXX "M=;f6?6 VYWYl OXOXX X7lKX7. Dane porównawcze Pozycja w bilansie Zobowiązania wobec klientów Tytuł BILANS opublikowany Kwota korekty prezentacyjnej Razem korekty, w tym:

13 * RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Kwota M9>9J:AL 9>;FIF8=MBGACD9>A Pozycja w rachunku Tytuł korekty *BGACD9>AGIAIENE XYXWK opublikowany prezentacyjnej Wynik z tytułu Razem korekty, w tym: >;FIF8=M9>9J:F!9;GIAGIAIENE <=:=9?9GM9GACf=MBGACD9>AGIAIENE WVOl odsetek 89;GIA "M=;f6?6 XYXWK *BGACD9>AGIAIENE 9>;FIF8=MBGACD9>A9M9>9J:AL <=:=9?9>9M9GACf=MBGACD9>AGIAIENE WVOl Wynik z tytułu opłat Razem korekty, w tym: XURUY 7ll XUWWl i prowizji 'A:=89>M=;H? XYKKX VlY XXlRX MBGACD9>H? KlVW KWV 7UWX 3 - ' ' *, * 1 % - + $ 3 )* + & ' & 3.1. Korekty błędów dotyczących poprzednich okresów % '4 % - & ' ) '! ' "# ' %4 * 3. Wpływ zastosowania MSSF zatwierdzonych przez UE na kapitały własne Banku

14 1 (w tys. zł) WUKY lxwly własny razem wg PZR Korekty wg MSSF zatwierdzonych przez WVl lvol lykl UUR w tym: RYRY RVK lkor UVWUl UVWUl 7ROX 7XlO XXYl7 lyx7w WWO Kapitał własny razem wg MSSF zatwierdzonych przez UE & * %4 ' $ )*! ' "# $ $ % - 4. Dane Banku doprowadzone do porównywalności

15 / *BGACD9>AGIAIENE9>;FIF8=MBGACD9>A9!9;GIAGIAIENE9>;FIF8=M9>9J:F89;GIA 7ROVRl lyw7 XWXWOY XWXWOY *BGACD9>AGIAIENE>A?=>F:>A RKUUR WVRl RWWW RKUUR WVRl (1) VYKl RWWW XOOU VYKl XOOU XYOYW luuvk XU7Ul WOO XRR luwoy XU7Ul WOOK () lx7xry 7RlVV 7lKWU OYK lx7rrk 7UWX (3) VVV7 VVV7 (4) OWKX KRRU WUUV (5) XlUK 7V7U KRRU OXXX (6) (7) ' & & &- ' $,* ( ' & ' ' - ' + ' & & - + $ ) + ',// Rachunek zysków i strat Banku doprowadzony do porównywalności na dzień r. Objaśnienia do korekt 1 miesięcy zakończonych zgodnie z PZR Korekty wprowadzone w związku z zastosowaniem MSSF zatwierdzonych przez UE 1 miesięcy zakończonych po zastosowaniu MSSF zatwierdzonych przez UE Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto (1) Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze () Wynik z pozycji wymiany (3) Pozostałe koszty operacyjne

16 ' + ' ( ' & ' & ' $ + $ ) + ' $ *,// /,1 *1, & - / 1 + $- ) ' * $! ' "# ** (4) Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek oraz zobowiązań pozabilansowych (5) Ogólne koszty administracyjne (6) Udział w zyskach jednostek wycenianych metoda praw własności (7) Obciążenia podatkowe Dane bilansowe doprowadzone do porównywalności na dzień 31 grudnia 006 r. Objaśnienia Korekty Stan na do korekt wprowadzone XWVOVV XWVOVV Stan na w związku z po zastosowaniu zastosowaniem AKTYWA KUOUOY W7OXR 7OU KUO7W7 W7OXR MSSF zgodnie z PZR MSSF zatwierdzonych zatwierdzonych przez UE przez VU7l VU7l (8) OWUlKUR XXWURll lryuol OUXXUlK XXYKXYR (9) RVWR7l W7OXR 7W77 OWRXXR 7W77 (10) (11) K7YUK lxx7k lxwky XYK7KV XOXO7 RlWK KWRR lkor KVU WW7Vl XKRRR VUOY (1) (13) (14) (15) (16) 9JB9IE llouor llouor OYUWWY 7K7XK OYUWWY RUYUK 7K7XK RUYUK Aktywa razem

17 RRKKRKX ROYWVY O7Y XOU RRKKRKX ROYWVY O7Y XOU +FGFB?A lru lru 7OXXWl 7OY7O luolo7 WWWX lkro loykk UOW7W lkro lurvyw 7VVUWV UUl U77VY UVWUl KXlY 7OOUVX 7XOKXV 77KV (18) (19) (0) 4! ) ' (1) & ' *1, () */ ( + 3%+ - - ',*/ & -,1,, ( + 3% / - ( ' 0 +,*/ & - *,** ( ' 0 $ *1 - ( - *,** 1, ** ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania razem KAPITAŁ WŁASNY (8) Lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone innym bankom (9) Inne lokaty na rynku pieniężnym (10) Kredyty i pożyczki udzielone klientom (11) Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe (1) Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (13) Inwestycje w jednostkach zależnych (14)Rzeczowe aktywa trwałe Kapitał własny razem Kapitał własny i zobowiązania razem

18 & $! ' "# 4! ) ' 1/ ( - 1 ** / + + $ & ( + $ + & ' *,,, 1, + -$ ' + $ ) + $ ) ' ( + 1,/ ' + $ ' + -$ - ' 4! ) ' + $ ' + -$ / 1/ 1 /, '' //* & ' & ' *, / & - 1,,/ & ' * / & + $ + ' & '! + $- ' & ' 1, '' & - $! ' "# 1/ ** / 1,*, (15) Aktywa z tytułu podatku odroczonego (16) Inne aktywa (17) Rezerwy (18) Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego (19) Pozostałe zobowiązania (0)Kapitał podstawowy (1) Kapitał z aktualizacji wyceny () Zyski zatrzymane

19 , XYKlXUV XXVVOl7 g?ia;6gnh g?ia;6gnh VWVXlU XY77RW XYYY VKUKWO?IAL 7YXXXW lo7w7o X7XXY 77O7 XlRWXR XUKlY7 XKXV7 XVRlYV RUUlU RWXY RWXXUR X7YYY XWOO 7OlOR7 VUYY 7XOY XUW?IAL 7K7OUR 7KURYY 7KKYXO 777KYU lxuvko XWXOR M9QACGF8,L:=Ff;GF:=F g?ia;6gnh lvvkuv W7Ol g?ia;6gnh 7OVKKU XXK7K W7 UKKYW KUXV luv /. + 1,. % & $ ' & " 1. + /. & + ( / $ $ ' ' & % & /. & * ' + + % % - $+ - & ) + 1. / 3 5 % $ $ $ - $ / ' $ $3% /. %% 5. Informacja o zmianach skonsolidowanych zobowiązań i aktywów warunkowych Zobowiązania warunkowe: Aktywa warunkowe: Pozycje pozabilansowe razem Informacja o odpisach aktualizujących kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz bankom w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Stan na koniec okresu Sytuacja makroekonomiczna

20 $ $$ $ -$ $ ' * / 4 $. & 4 & # ' & - $ & & - +. $ 1 ) ' $ ' + ' $ ' $ $ % + $ + ' ' & 0 $ ' ' $ ' ' ' + ' ' ' ' ' $ & '( ( ( *)# % " ) "!"!#$ ( ( *)# ),! -! " &+ & &' && (' + &! ".,! - ( '' + '+ ( + ),! -. ' ( ' ( & # ). /01 7. Opis organizacji Grupy Kapitałowej 7.1. Jednostki podlegające konsolidacji oraz wyłączone 8. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej 9. Opis istotnych dokonań Grupy w IV kwartale 007 r. wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Lp. Wyszczególnienie BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. DOM MAKLERSKI BOŚ S.A. w tys. szt. Zmiana (+/-) do:

21 ( 4 + ' 4 $! * 4 3! 0 & + '( 1 - % & 5 $ '1 & * & & $ % #, + $ ** / & " ' & ' ' & & 1 $ - $ (+ $ + & - $ 0 & # % & $ - ' ' $ +0 ' & ' / $ ' $ 0 $ ' & $ - / ' & % % % % + + & + - $ 0 % - & % '' ' ' & $ $ ' ' - + '% & % $ ( + - ' % / # % 3 $+ + / + $ - 0 $ + + $% # % + & + - / %, & + )*,, + - *. 10. Wyniki finansowe Grupy Bilans Grupy

22 )! & 10.. Kapitał własny i zobowiązania razem Grupy ' Zmiany w strukturze kapitału własnego i zobowiązań razem Grupy!"# "&"# ( % %! "&"% $! % " * & Lp. Wyszczególnienie Dynamika + % & & tys. zł % tys. zł % =100, $! " - *./ 0134 & ' + $ ) + & & ' + -. ) & *//. & )* KAPITAŁ WŁASNY & $,* * + - I ZOBOWIĄZANIA RAZEM , ,0 11,3 - $ * & $ ' + $ ) ' & ' - ' ' - ' 0 ( & 5& 0 & ' & + 0 $3! ' Źródła finansowania Grupy & + #! &! ' *. & % / *

23 $ %%!" # & % # ##! ' %# # # (% %# % ) ' & / & & %* & % ) *# %! % 1.+ & + # *) &#& *, $ & ' #%! % $ ' & & & + -$ ' 1, ' & ',1. & ' & & ' ' $ & ' /. + & 0 & ' ' '. 3 ' $ & '( & & &,. + $ >.E570FG98HHGIJK0H70IJ540L74M6GFG8N5OGIL78 <.PHHMQ570FGH04GH7RN8MH8SOHGT -./ :; -<=><? D- <A -B C?C<A> -=?ABB >= -- -BBB -<=D DB- A./4M6GFG8N5OGIL78R6L8MQ5HM7Q8MHF5T D.PH9M1FGIGWHMXQ570IGWHMYN0N8M4G904F53I859M ABB==-= CBCC DBB -<A B- -CA< ->.PHHM07FG90 --.Z7FG90LFGFR\RN560F7R65IJ5659M^5 -B.]LMIL59M07FG90F490\M904F53I8H8MT0FM480QHM =.Z7FG90F490\MN4LMLH0IL5HM651N4LM60OG?.Z7FG90L01F0985HM >-BC-A -D<B- B B> >< BB -B -?-=DC =?BA? <=<< B- >> -> <<=< =>C[ 3 ' - & & - + & ' $, 1. + & '+ ' - & $ /,. 3, , ,0 11,3 * Lp. 1. STRUKTURA TERMINOWA. STRUKTURA WALUTOWA DEPOZYTY OGÓŁEM * Aktywa Grupy Wyszczególnienie Zmiany w strukturze aktywów Grupy AKTYWA RAZEM Wyszczególnienie Dynamika tys. zł % tys. zł % = , ,0 110, Dynamika tys. zł % tys. zł % =100

24 & $ & ' + 0+ & - ',, & + -, $ & &! " #$ # +, ' () $ $ **$#$ $ % - +, -. ###$ $ * # # $* * &! ) &! /. '0..!! " $# $* *$ **# $# ##*# #* # *** *$ $ ' 3 & - ' * & * & + - BCCDCCD FEEKHL EFGH HGK BBIDBJK BIHIIL ELGH CGK LIHGE JCGE Dynamika <OPQ DJDJLFH LFEKBHL BDCCKCI EEFCHF DDGD KFGB CKGD LBGC DJCDDEI KJBCHED LFLHCKH LDKECCF KHGF DLGE DIGC JEGD LIBGE LLLGL ECGI JEGB LEDBFCE DFBDBH FIGH FGJ LJKDDCC LHJLBL DEGI DGC LKIGJ LLIGB O:R>T4Ufg:S?743V137_S?5hX , ,0 104, )* & ' + ' i! #" & ' $ & % 3 & ' &,*. + & '( - $ Kredyty i pożyczki klientów Wyszczególnienie Dynamika =100 a udzielone przez sieć oddziałów Banku ,6 KREDYTY i POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM ZADŁUŻENIE KREDYTOWE OGÓŁEM** tys. zł Lp. Wyszczególnienie ŚRODKI WŁASNE/OBCE. STRUKTUA WALUTOWA. STRUKTURA RODZAJOWA , tys. zł % tys. zł % =100

25 &! & - ' $ % - + $ ) + ' )* Zobowiązania pozabilansowe Grupy # "! $!!%&%! %"' %!" #!" Dynamika Lp. Wyszczególnienie tys. zł % tys. zł % =100 I. Zobowiązania warunkowe: , ,1 130,5 4 + $ & )* 0 ' ) * % / ($ II. Aktywa warunkowe: , ,9 181,5 3 $ ' ' "' $3 1/ % 3 *, - 3 ' 3 + * * Aktywa i zobowiązania warunkowe razem , ,0 147, / + - *. ' ',. ' ' ) * $ $ /,* ' + + $ ) + ' * *. - $ - $ & /

26 &! & - ' $ Wyniki finansowe Grupy po IV kwartale 007 r. " # " Lp. Wyszczególnienie I - IV kw. I - IV kw. IV kw. 007 IV kw. 006 # $" % Dynamika & tys. zł IV kw. 07 / I-IV kw. 07 / '( ' IV kw. 06 I-IV kw. 06 +,'" & '$ % # ' ) * * ** * * ' " -!! ' ' +. /) * $ * * * / 11. WYNIK DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ,4 130,0 1. ZYSK BRUTTO ,4 130,0 & ' & & ' ' '. & & ' " -. & *. ', ZYSK NETTO ,1 14,6 - & + 4 $ & & - - & & ' 11. & ' - ' ' & & ' & ' & ' - & - % ' ' + - * + + $ $ 1. & ' & Wyniki finansowe w podziale na podmioty Grupy Wyniki finansowe Banku

27 &! & - ' $ ' & *. - + % ' $ & * & ' & & & - '. ' ' & & & - ' & 1 & ' & ' - & $ + $ ( & & $ ' & ' ' & - ' ' & + '! )* & + - ' & & %& ' - & - $ &- $ 0 $ % + $ % - * 4 & * $ + Wyniki finansowe Domu Maklerskiego BOŚ S.A Wyniki finansowe Grupy według segmentów rynku

28 ), 1 <( ) ), 084 / /( ) 8/48.44 ( ;) -) 6 5 ), 8 7: 03 ),.8. <4.8/ /1< 1 /18 8 4: ) < 45) /84188<14<040 3./4/. /0.8<4.0. <084/ < /11 9 >9(= 9= r. Lp. Wyszczególnienie Finanse publiczne Klienci korporacyjni Klienci detaliczni Fundusze ekologiczne Rynek międzybankowy i dłużne papiery wartościowe Działalność maklerska Pozostała działalność Grupa 1 Wynik z tytułu odsetek: Przychody odsetkowe segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) Przychody odsetkowe segmentu (sprzedaż innym segmentom) Koszty odsetkowe segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) Koszty odsetkowe segmentu (sprzedaż innym segmentom) Wynik z tytułu opłat i prowizji: Przychody segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) Przychody segmentu (sprzedaż innym segmentom) Koszty segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) Koszty segmentu (sprzedaż innym segmentom) <14 4<8<.484<1< : * * < WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ SEGMENTU (1-6) **\ : / WYNIK FINANSOWY BRUTTO ( ) WYNIK FINANSOWY NETTO (11+1) AKTYWA SEGMENTU ZOBOWIĄZANIA SEGMENTU 5 8.< <8<8104 *\Wynik z pozycji wymiany został przypisany do segmentu "rynek międzybankowy i dłużne papiery wartościowe" za wyjątkiem dochodów pozostałych segmentów z transakcji typu FX. **\ Przychody i koszty wymienione w wierszach 1-6 nie zostały w pełni przypisane wydzielonym segmentom rynku, w/w przychody i koszty w części nieprzypisanej do segmentów oraz pozostałe pozycje rachunku zysków i strat zostały zaprezentowane łącznie w wierszu 8. Kwota w wierszu tabeli wynik z tytułu prowizji jest wyższa niż wynik z prowizji w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, ze względu na nie przypisanie wydzielonym segmentom rynku kosztów prowizji.

29 , < /8. /.14, <4 1 <1. 4 4/0/ <.08 4 < >9(= 9= r. Grupa Pozostała działalność Działalność maklerska Rynek międzybankowy i dłużne papiery wartościowe Fundusze ekologiczne Klienci detaliczni Klienci korporacyjni Finanse publiczne Lp. Wyszczególnienie 1 Wynik z tytułu odsetek: Przychody odsetkowe segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) Przychody odsetkowe segmentu (sprzedaż innym segmentom) Koszty odsetkowe segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) Koszty odsetkowe segmentu (sprzedaż innym segmentom) Wynik z tytułu opłat i prowizji: Przychody segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) Przychody segmentu (sprzedaż innym segmentom) Koszty segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) ),.408.< ( ) ) 4.80< 018 <./88 ( ) : <4 18/.84<0 ( * ;) * -) ) 7 WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ SEGMENTU (1-6) **\ 7: : 3 ), < <8 1<1. : ) 11 WYNIK FINANSOWY BRUTTO ( ) ) 6-13 WYNIK FINANSOWY NETTO (11+1) AKTYWA SEGMENTU 4/.4.8/04<11410<84/0/./4<1/ 3 <1/ <80.0<0<./84< ZOBOWIĄZANIA SEGMENTU *\Wynik z pozycji wymiany został przypisany do segmentu "rynek międzybankowy i dłużne papiery wartościowe" za wyjątkiem dochodów pozostałych segmentów z transakcji typu FX. **\ Przychody i koszty wymienione w wierszach 1-6 nie zostały w pełni przypisane wydzielonym segmentom rynku, w/w przychody i koszty w części nieprzypisanej do segmentów oraz pozostałe pozycje rachunku zysków i strat zostały zaprezentowane łącznie w wierszu 8. Kwota w wierszu tabeli wynik z tytułu prowizji jest wyższa niż wynik z prowizji w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, ze względu na nie przypisanie wydzielonym segmentom rynku kosztów prowizji.

30 &! & - ' $ ) - ( ) + & $ - 0 &! $ & + & - 0( - - ' & & $ ' + & ) - ' $ ' & ' + - ' ' ' + ' $ -$ & + ' + & & $ ( + - ' $ & $ + + & $ $ $ - & - ' $ ) 0 ) + $ & $- & ' 0' & + ' $ + ( & ' $ ' "# % & '# & & & ) 3! + & '+ - $! ' ) $ & + ' $ & - & ' 0 ' ' ' $ ' + $ $ $ + $ + % - & + $ & & + & + ' - 0 ' ) & &+ ' & & ' & & & & & 3! Bezpieczeństwo działania Grupy Lp. Wyszczególnienie Zmiana % w p.p. 11. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności nietypowych mających wpływ na wyniki finansowe 1. Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału *

31 * & &! ' ' $ % ' $ ' +& + ' ' & ' $ $ ' + $ 3 ' % & ' % - $ - * $ % & 3 ' $ + # 3 + ' 0 # $ % 1 /* & 3! % # $ $ * + -$ * - +, $ + ) " ' ' ' $ - ' & ' $ & - 0 / #" & $ + - & ' $ - 0 $ ' ) + & ) + 0. & ' Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz 14. Sezonowość lub cykliczność działalności 15. Emisje, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych 16. Informacje o wypłaconych dywidendach 17. Transakcje podmiotów powiązanych 18. Informacje o poręczeniach kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji

32 ! $ ' *. & '# + $ ) ' & - ' $ 0+ $ ' ) $ ' 3 $ $ ( i 3 &5 % $ $ )* + / * ( ' % i 4 % 1 * 4 $ % % % 4 % 4 $ )* + $ ( 5 3! % - $ $ $ # + + ' % & % - 0 * ' 1 /* 3 % # + -$ ** # + $ & ' $$ + #" ' $ + ' / #" - ' 4 $ % & 0 & ' + -$ *1 ' ' $ 3 /* 0 $ $ ' ' - * 19. Informacje o toczących się postępowaniach 0. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta 0.1. Skład Rady Nadzorczej Banku 0.. Skład Zarządu Banku 0.3. Najważniejsze zdarzenia, o których Bank informował w formie raportów bieżących

33 3! % & ' 0 $ $ ' 3 ' ' ' %, % - * + -$ */ % % & $ * ' $ /* + *, + -$ * * ' 4 $! 4 - ' " 3% $ 4 % % - 3! 1 & + & 4 / /* & $ ( $ '+ 4 )* + - /. & +!" " #$# %& %& + + $ ' &+ $ $ ' & - & ' $ ' 3 % ) ' & 4 $ 3 % % 4 $ 4 $ % + ' ' - % $ 1 % 4 % 4 $ 3 + -$ 3 - % % / ) ** 1. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta Lp. Wyszczególnienie liczba akcji procentowy udział w kapitale zakładowym liczba akcji procentowy udział w kapitale zakładowym. Zestawienie stanu posiadania akcji Banku przez osoby zarządzające i nadzorujące 3. Inne zdarzenia, które wystąpiły po dacie bilansu Zmiany udziału w kapitale zakładowym w IV kw. 007 w p.p.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin,

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin, Raport okresowy za III kwartał 2016 roku Megaron S.A. Szczecin, 14.11.2016 S S t r o n a 1 Spis treści Dane finansowe za III kwartał 2016 roku... 2 1. Bilans... 2 2. Pozycje pozabilansowe... 4 3. Rachunek

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Handlowy w Warszawie SA KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2 / 2005 Zgodnie z 93 ust. 2 i 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla banków)

Bardziej szczegółowo

Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA. 3 kwartał. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 14

Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA. 3 kwartał. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 14 Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 3 kwartał 2010 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 14 Spis treści Rachunek zysków i strat...3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Handlowy w Warszawie SA KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 Zgodnie z 93 ust. 2 i 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 46 (dla banków)

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr 3/2004 (dla banków)

Formularz SAB-QSr 3/2004 (dla banków) BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA SAB-QSr 3/2004 w tys. zł. Formularz SAB-QSr 3/2004 (dla banków) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. U.

Bardziej szczegółowo

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej S t r o n a 1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU Megaron S.A. Zgodnie z 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 3 31 marca 2017 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 363 510 318 117 Pozostałe przychody operacyjne 197 104 46 24 Koszty operacyjne (596)

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK. IV kwartały 2007 narastająco

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK. IV kwartały 2007 narastająco Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK IV kwartały 27 IV kwartały 26 IV kwartały 27 IV kwartały 26 Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. III KWARTAŁ 2016

RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. III KWARTAŁ 2016 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. III KWARTAŁ 2016 Katowice, 04.11.2016 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Wybrane dane finansowe w TYS PLN w TYS PLN

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...3 2. Skonsolidowany bilans - Aktywa...4 3. Skonsolidowany bilans - Pasywa...5 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo