SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU"

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA IV KWARTAŁ 007 ROKU

2 %#-"+Z(T3(&"&(1!"'(&" *[\]^_[`abcd xx *+('",&(#%(-%#("').".+/*0!(*%1("')34"56( XX l6x6!9bf8iajnp>h?>9iacgjcacdm9mbgf>:=cd98bf;h? x7 R6 >9IACGjCACD lY XY676l6!BF>AIA=M9QACG8=8<=F:IH? lK X76 XK ly6x6 ly6l6 Spis treści

3 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A. Skonsolidowany rachunek zysków i strat kwartał narastająco okres od do kwartały narastająco okres od do kwartał narastająco okres od do kwartały narastająco okres od do Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Z tego przypadający na: Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Banku w trakcie okresu (w zł)

4 Skonsolidowany bilans AKTYWA Aktywa razem ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania razem KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Banku: Kapitał własny razem Kapitał własny i zobowiązania razem

5 '!&./01./01 14/ 14/ <8 4.< /841 0/ /.4/4/ Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym "#$% Kapitał przypadający na akcjonariuszy Banku Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Razem kapitał własny Kapitał mniejszości Niepodzielony wynik finansowy Fundusz ogólnego ryzyka Pozostałe kapitały rezerwowe Pozostały kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał zakładowy Stan na () * + ), - 3 ) ) * + ), Zyski i straty odnoszone na kapitał własny ( 5-6)7 Suma zysków i strat ujętych w okresie sprawozdawczym ) ) : ;) ), ) * - 3 Stan na () * + ), - 3 ) ) * + ), - Zyski i straty odnoszone na kapitał własny ( 5-6)7 =: ) Suma zysków i strat ujętych w okresie sprawozdawczym Podział wyniku w tym: > Stan na

6 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednia od do PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk brutto Korekty razem: PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej od do PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU

7 4 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BOŚ S.A. Rachunek zysków i strat Banku kwartał narastająco okres od do kwartały narastająco okres od do kwartał narastająco okres od do kwartały narastająco okres od do Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Zysk na akcję przypadający w trakcie okresu (w zł)

8 Bilans Banku AKTYWA Aktywa razem ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania razem KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Banku: Kapitał własny razem Kapitał własny i zobowiązania razem

9 '!&.1<.1< / <4 4<4 /1 4<8 40/.4/41< <8 448 Zestawienie zmian w kapitale własnym Banku "#$% Razem kapitał własny Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Niepodzielony wynik finansowy Fundusz ogólnego ryzyka Pozostały kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał zakładowy Stan na () * + ), - 3 ) ) * + ), - Zyski i straty odnoszone na kapitał własny Suma zysków i strat ujętych w okresie sprawozdawczym ( 3 Stan na () * + ), - 3 ) ) * + ), - Zyski i straty odnoszone na kapitał własny Suma zysków i strat ujętych w okresie sprawozdawczym ( =: ) : ).4.< > Stan na

10 Rachunek przepływów pieniężnych Banku metoda pośrednia od do od do PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk brutto Korekty razem: Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU

11 % & ' )*!! " # $ +, (, + - *. & (,* * + - *//. & + $ + & - & $ + ) + - & ' 0+ & - ' & & ' * / '. $ ' ' & & ' /. &, & $ ' ' ' & / + & & & ' - & $ ) ' $ + $! "# -! "# $ $ ', 3 /! 5 & ' - ' 4 "# + ) ' ' & ' - + $ $ ) ! & ' 3 + ' - & ' $ ' ' + ' & & ' '! "# "# $ $ )* & ' ' ' %& ' $ & -! '! ' $ ' + & $ $ & INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A. PODSUMOWANIE - 1. Informacje o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego

12 % ' ' $ + ) * ' ' + ' 3 $ ) & ' ' ' ' ) *1 & $! "# 0 & ' & ' - $ & ' $ $ $ ' ' & - & ' ' 4 $ $' ' & ' + $ %&! ) * $ $ $ $ ' + )* 3 )* $ ' ( E>G=F<9:F8<=F:I9L!BF>AIA=M9QACG8= OUXlKKY RRW OUXXUUX OXOXX "M=;f6?6 VYWYl OXOXX X7lKX7. Dane porównawcze Pozycja w bilansie Zobowiązania wobec klientów Tytuł BILANS opublikowany Kwota korekty prezentacyjnej Razem korekty, w tym:

13 * RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Kwota M9>9J:AL 9>;FIF8=MBGACD9>A Pozycja w rachunku Tytuł korekty *BGACD9>AGIAIENE XYXWK opublikowany prezentacyjnej Wynik z tytułu Razem korekty, w tym: >;FIF8=M9>9J:F!9;GIAGIAIENE <=:=9?9GM9GACf=MBGACD9>AGIAIENE WVOl odsetek 89;GIA "M=;f6?6 XYXWK *BGACD9>AGIAIENE 9>;FIF8=MBGACD9>A9M9>9J:AL <=:=9?9>9M9GACf=MBGACD9>AGIAIENE WVOl Wynik z tytułu opłat Razem korekty, w tym: XURUY 7ll XUWWl i prowizji 'A:=89>M=;H? XYKKX VlY XXlRX MBGACD9>H? KlVW KWV 7UWX 3 - ' ' *, * 1 % - + $ 3 )* + & ' & 3.1. Korekty błędów dotyczących poprzednich okresów % '4 % - & ' ) '! ' "# ' %4 * 3. Wpływ zastosowania MSSF zatwierdzonych przez UE na kapitały własne Banku

14 1 (w tys. zł) WUKY lxwly własny razem wg PZR Korekty wg MSSF zatwierdzonych przez WVl lvol lykl UUR w tym: RYRY RVK lkor UVWUl UVWUl 7ROX 7XlO XXYl7 lyx7w WWO Kapitał własny razem wg MSSF zatwierdzonych przez UE & * %4 ' $ )*! ' "# $ $ % - 4. Dane Banku doprowadzone do porównywalności

15 / *BGACD9>AGIAIENE9>;FIF8=MBGACD9>A9!9;GIAGIAIENE9>;FIF8=M9>9J:F89;GIA 7ROVRl lyw7 XWXWOY XWXWOY *BGACD9>AGIAIENE>A?=>F:>A RKUUR WVRl RWWW RKUUR WVRl (1) VYKl RWWW XOOU VYKl XOOU XYOYW luuvk XU7Ul WOO XRR luwoy XU7Ul WOOK () lx7xry 7RlVV 7lKWU OYK lx7rrk 7UWX (3) VVV7 VVV7 (4) OWKX KRRU WUUV (5) XlUK 7V7U KRRU OXXX (6) (7) ' & & &- ' $,* ( ' & ' ' - ' + ' & & - + $ ) + ',// Rachunek zysków i strat Banku doprowadzony do porównywalności na dzień r. Objaśnienia do korekt 1 miesięcy zakończonych zgodnie z PZR Korekty wprowadzone w związku z zastosowaniem MSSF zatwierdzonych przez UE 1 miesięcy zakończonych po zastosowaniu MSSF zatwierdzonych przez UE Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto (1) Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze () Wynik z pozycji wymiany (3) Pozostałe koszty operacyjne

16 ' + ' ( ' & ' & ' $ + $ ) + ' $ *,// /,1 *1, & - / 1 + $- ) ' * $! ' "# ** (4) Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek oraz zobowiązań pozabilansowych (5) Ogólne koszty administracyjne (6) Udział w zyskach jednostek wycenianych metoda praw własności (7) Obciążenia podatkowe Dane bilansowe doprowadzone do porównywalności na dzień 31 grudnia 006 r. Objaśnienia Korekty Stan na do korekt wprowadzone XWVOVV XWVOVV Stan na w związku z po zastosowaniu zastosowaniem AKTYWA KUOUOY W7OXR 7OU KUO7W7 W7OXR MSSF zgodnie z PZR MSSF zatwierdzonych zatwierdzonych przez UE przez VU7l VU7l (8) OWUlKUR XXWURll lryuol OUXXUlK XXYKXYR (9) RVWR7l W7OXR 7W77 OWRXXR 7W77 (10) (11) K7YUK lxx7k lxwky XYK7KV XOXO7 RlWK KWRR lkor KVU WW7Vl XKRRR VUOY (1) (13) (14) (15) (16) 9JB9IE llouor llouor OYUWWY 7K7XK OYUWWY RUYUK 7K7XK RUYUK Aktywa razem

17 RRKKRKX ROYWVY O7Y XOU RRKKRKX ROYWVY O7Y XOU +FGFB?A lru lru 7OXXWl 7OY7O luolo7 WWWX lkro loykk UOW7W lkro lurvyw 7VVUWV UUl U77VY UVWUl KXlY 7OOUVX 7XOKXV 77KV (18) (19) (0) 4! ) ' (1) & ' *1, () */ ( + 3%+ - - ',*/ & -,1,, ( + 3% / - ( ' 0 +,*/ & - *,** ( ' 0 $ *1 - ( - *,** 1, ** ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania razem KAPITAŁ WŁASNY (8) Lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone innym bankom (9) Inne lokaty na rynku pieniężnym (10) Kredyty i pożyczki udzielone klientom (11) Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe (1) Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (13) Inwestycje w jednostkach zależnych (14)Rzeczowe aktywa trwałe Kapitał własny razem Kapitał własny i zobowiązania razem

18 & $! ' "# 4! ) ' 1/ ( - 1 ** / + + $ & ( + $ + & ' *,,, 1, + -$ ' + $ ) + $ ) ' ( + 1,/ ' + $ ' + -$ - ' 4! ) ' + $ ' + -$ / 1/ 1 /, '' //* & ' & ' *, / & - 1,,/ & ' * / & + $ + ' & '! + $- ' & ' 1, '' & - $! ' "# 1/ ** / 1,*, (15) Aktywa z tytułu podatku odroczonego (16) Inne aktywa (17) Rezerwy (18) Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego (19) Pozostałe zobowiązania (0)Kapitał podstawowy (1) Kapitał z aktualizacji wyceny () Zyski zatrzymane

19 , XYKlXUV XXVVOl7 g?ia;6gnh g?ia;6gnh VWVXlU XY77RW XYYY VKUKWO?IAL 7YXXXW lo7w7o X7XXY 77O7 XlRWXR XUKlY7 XKXV7 XVRlYV RUUlU RWXY RWXXUR X7YYY XWOO 7OlOR7 VUYY 7XOY XUW?IAL 7K7OUR 7KURYY 7KKYXO 777KYU lxuvko XWXOR M9QACGF8,L:=Ff;GF:=F g?ia;6gnh lvvkuv W7Ol g?ia;6gnh 7OVKKU XXK7K W7 UKKYW KUXV luv /. + 1,. % & $ ' & " 1. + /. & + ( / $ $ ' ' & % & /. & * ' + + % % - $+ - & ) + 1. / 3 5 % $ $ $ - $ / ' $ $3% /. %% 5. Informacja o zmianach skonsolidowanych zobowiązań i aktywów warunkowych Zobowiązania warunkowe: Aktywa warunkowe: Pozycje pozabilansowe razem Informacja o odpisach aktualizujących kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz bankom w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Stan na koniec okresu Sytuacja makroekonomiczna

20 $ $$ $ -$ $ ' * / 4 $. & 4 & # ' & - $ & & - +. $ 1 ) ' $ ' + ' $ ' $ $ % + $ + ' ' & 0 $ ' ' $ ' ' ' + ' ' ' ' ' $ & '( ( ( *)# % " ) "!"!#$ ( ( *)# ),! -! " &+ & &' && (' + &! ".,! - ( '' + '+ ( + ),! -. ' ( ' ( & # ). /01 7. Opis organizacji Grupy Kapitałowej 7.1. Jednostki podlegające konsolidacji oraz wyłączone 8. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej 9. Opis istotnych dokonań Grupy w IV kwartale 007 r. wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Lp. Wyszczególnienie BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. DOM MAKLERSKI BOŚ S.A. w tys. szt. Zmiana (+/-) do:

21 ( 4 + ' 4 $! * 4 3! 0 & + '( 1 - % & 5 $ '1 & * & & $ % #, + $ ** / & " ' & ' ' & & 1 $ - $ (+ $ + & - $ 0 & # % & $ - ' ' $ +0 ' & ' / $ ' $ 0 $ ' & $ - / ' & % % % % + + & + - $ 0 % - & % '' ' ' & $ $ ' ' - + '% & % $ ( + - ' % / # % 3 $+ + / + $ - 0 $ + + $% # % + & + - / %, & + )*,, + - *. 10. Wyniki finansowe Grupy Bilans Grupy

22 )! & 10.. Kapitał własny i zobowiązania razem Grupy ' Zmiany w strukturze kapitału własnego i zobowiązań razem Grupy!"# "&"# ( % %! "&"% $! % " * & Lp. Wyszczególnienie Dynamika + % & & tys. zł % tys. zł % =100, $! " - *./ 0134 & ' + $ ) + & & ' + -. ) & *//. & )* KAPITAŁ WŁASNY & $,* * + - I ZOBOWIĄZANIA RAZEM , ,0 11,3 - $ * & $ ' + $ ) ' & ' - ' ' - ' 0 ( & 5& 0 & ' & + 0 $3! ' Źródła finansowania Grupy & + #! &! ' *. & % / *

23 $ %%!" # & % # ##! ' %# # # (% %# % ) ' & / & & %* & % ) *# %! % 1.+ & + # *) &#& *, $ & ' #%! % $ ' & & & + -$ ' 1, ' & ',1. & ' & & ' ' $ & ' /. + & 0 & ' ' '. 3 ' $ & '( & & &,. + $ >.E570FG98HHGIJK0H70IJ540L74M6GFG8N5OGIL78 <.PHHMQ570FGH04GH7RN8MH8SOHGT -./ :; -<=><? D- <A -B C?C<A> -=?ABB >= -- -BBB -<=D DB- A./4M6GFG8N5OGIL78R6L8MQ5HM7Q8MHF5T D.PH9M1FGIGWHMXQ570IGWHMYN0N8M4G904F53I859M ABB==-= CBCC DBB -<A B- -CA< ->.PHHM07FG90 --.Z7FG90LFGFR\RN560F7R65IJ5659M^5 -B.]LMIL59M07FG90F490\M904F53I8H8MT0FM480QHM =.Z7FG90F490\MN4LMLH0IL5HM651N4LM60OG?.Z7FG90L01F0985HM >-BC-A -D<B- B B> >< BB -B -?-=DC =?BA? <=<< B- >> -> <<=< =>C[ 3 ' - & & - + & ' $, 1. + & '+ ' - & $ /,. 3, , ,0 11,3 * Lp. 1. STRUKTURA TERMINOWA. STRUKTURA WALUTOWA DEPOZYTY OGÓŁEM * Aktywa Grupy Wyszczególnienie Zmiany w strukturze aktywów Grupy AKTYWA RAZEM Wyszczególnienie Dynamika tys. zł % tys. zł % = , ,0 110, Dynamika tys. zł % tys. zł % =100

24 & $ & ' + 0+ & - ',, & + -, $ & &! " #$ # +, ' () $ $ **$#$ $ % - +, -. ###$ $ * # # $* * &! ) &! /. '0..!! " $# $* *$ **# $# ##*# #* # *** *$ $ ' 3 & - ' * & * & + - BCCDCCD FEEKHL EFGH HGK BBIDBJK BIHIIL ELGH CGK LIHGE JCGE Dynamika <OPQ DJDJLFH LFEKBHL BDCCKCI EEFCHF DDGD KFGB CKGD LBGC DJCDDEI KJBCHED LFLHCKH LDKECCF KHGF DLGE DIGC JEGD LIBGE LLLGL ECGI JEGB LEDBFCE DFBDBH FIGH FGJ LJKDDCC LHJLBL DEGI DGC LKIGJ LLIGB O:R>T4Ufg:S?743V137_S?5hX , ,0 104, )* & ' + ' i! #" & ' $ & % 3 & ' &,*. + & '( - $ Kredyty i pożyczki klientów Wyszczególnienie Dynamika =100 a udzielone przez sieć oddziałów Banku ,6 KREDYTY i POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM ZADŁUŻENIE KREDYTOWE OGÓŁEM** tys. zł Lp. Wyszczególnienie ŚRODKI WŁASNE/OBCE. STRUKTUA WALUTOWA. STRUKTURA RODZAJOWA , tys. zł % tys. zł % =100

25 &! & - ' $ % - + $ ) + ' )* Zobowiązania pozabilansowe Grupy # "! $!!%&%! %"' %!" #!" Dynamika Lp. Wyszczególnienie tys. zł % tys. zł % =100 I. Zobowiązania warunkowe: , ,1 130,5 4 + $ & )* 0 ' ) * % / ($ II. Aktywa warunkowe: , ,9 181,5 3 $ ' ' "' $3 1/ % 3 *, - 3 ' 3 + * * Aktywa i zobowiązania warunkowe razem , ,0 147, / + - *. ' ',. ' ' ) * $ $ /,* ' + + $ ) + ' * *. - $ - $ & /

26 &! & - ' $ Wyniki finansowe Grupy po IV kwartale 007 r. " # " Lp. Wyszczególnienie I - IV kw. I - IV kw. IV kw. 007 IV kw. 006 # $" % Dynamika & tys. zł IV kw. 07 / I-IV kw. 07 / '( ' IV kw. 06 I-IV kw. 06 +,'" & '$ % # ' ) * * ** * * ' " -!! ' ' +. /) * $ * * * / 11. WYNIK DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ,4 130,0 1. ZYSK BRUTTO ,4 130,0 & ' & & ' ' '. & & ' " -. & *. ', ZYSK NETTO ,1 14,6 - & + 4 $ & & - - & & ' 11. & ' - ' ' & & ' & ' & ' - & - % ' ' + - * + + $ $ 1. & ' & Wyniki finansowe w podziale na podmioty Grupy Wyniki finansowe Banku

27 &! & - ' $ ' & *. - + % ' $ & * & ' & & & - '. ' ' & & & - ' & 1 & ' & ' - & $ + $ ( & & $ ' & ' ' & - ' ' & + '! )* & + - ' & & %& ' - & - $ &- $ 0 $ % + $ % - * 4 & * $ + Wyniki finansowe Domu Maklerskiego BOŚ S.A Wyniki finansowe Grupy według segmentów rynku

28 ), 1 <( ) ), 084 / /( ) 8/48.44 ( ;) -) 6 5 ), 8 7: 03 ),.8. <4.8/ /1< 1 /18 8 4: ) < 45) /84188<14<040 3./4/. /0.8<4.0. <084/ < /11 9 >9(= 9= r. Lp. Wyszczególnienie Finanse publiczne Klienci korporacyjni Klienci detaliczni Fundusze ekologiczne Rynek międzybankowy i dłużne papiery wartościowe Działalność maklerska Pozostała działalność Grupa 1 Wynik z tytułu odsetek: Przychody odsetkowe segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) Przychody odsetkowe segmentu (sprzedaż innym segmentom) Koszty odsetkowe segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) Koszty odsetkowe segmentu (sprzedaż innym segmentom) Wynik z tytułu opłat i prowizji: Przychody segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) Przychody segmentu (sprzedaż innym segmentom) Koszty segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) Koszty segmentu (sprzedaż innym segmentom) <14 4<8<.484<1< : * * < WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ SEGMENTU (1-6) **\ : / WYNIK FINANSOWY BRUTTO ( ) WYNIK FINANSOWY NETTO (11+1) AKTYWA SEGMENTU ZOBOWIĄZANIA SEGMENTU 5 8.< <8<8104 *\Wynik z pozycji wymiany został przypisany do segmentu "rynek międzybankowy i dłużne papiery wartościowe" za wyjątkiem dochodów pozostałych segmentów z transakcji typu FX. **\ Przychody i koszty wymienione w wierszach 1-6 nie zostały w pełni przypisane wydzielonym segmentom rynku, w/w przychody i koszty w części nieprzypisanej do segmentów oraz pozostałe pozycje rachunku zysków i strat zostały zaprezentowane łącznie w wierszu 8. Kwota w wierszu tabeli wynik z tytułu prowizji jest wyższa niż wynik z prowizji w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, ze względu na nie przypisanie wydzielonym segmentom rynku kosztów prowizji.

29 , < /8. /.14, <4 1 <1. 4 4/0/ <.08 4 < >9(= 9= r. Grupa Pozostała działalność Działalność maklerska Rynek międzybankowy i dłużne papiery wartościowe Fundusze ekologiczne Klienci detaliczni Klienci korporacyjni Finanse publiczne Lp. Wyszczególnienie 1 Wynik z tytułu odsetek: Przychody odsetkowe segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) Przychody odsetkowe segmentu (sprzedaż innym segmentom) Koszty odsetkowe segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) Koszty odsetkowe segmentu (sprzedaż innym segmentom) Wynik z tytułu opłat i prowizji: Przychody segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) Przychody segmentu (sprzedaż innym segmentom) Koszty segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) ),.408.< ( ) ) 4.80< 018 <./88 ( ) : <4 18/.84<0 ( * ;) * -) ) 7 WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ SEGMENTU (1-6) **\ 7: : 3 ), < <8 1<1. : ) 11 WYNIK FINANSOWY BRUTTO ( ) ) 6-13 WYNIK FINANSOWY NETTO (11+1) AKTYWA SEGMENTU 4/.4.8/04<11410<84/0/./4<1/ 3 <1/ <80.0<0<./84< ZOBOWIĄZANIA SEGMENTU *\Wynik z pozycji wymiany został przypisany do segmentu "rynek międzybankowy i dłużne papiery wartościowe" za wyjątkiem dochodów pozostałych segmentów z transakcji typu FX. **\ Przychody i koszty wymienione w wierszach 1-6 nie zostały w pełni przypisane wydzielonym segmentom rynku, w/w przychody i koszty w części nieprzypisanej do segmentów oraz pozostałe pozycje rachunku zysków i strat zostały zaprezentowane łącznie w wierszu 8. Kwota w wierszu tabeli wynik z tytułu prowizji jest wyższa niż wynik z prowizji w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, ze względu na nie przypisanie wydzielonym segmentom rynku kosztów prowizji.

30 &! & - ' $ ) - ( ) + & $ - 0 &! $ & + & - 0( - - ' & & $ ' + & ) - ' $ ' & ' + - ' ' ' + ' $ -$ & + ' + & & $ ( + - ' $ & $ + + & $ $ $ - & - ' $ ) 0 ) + $ & $- & ' 0' & + ' $ + ( & ' $ ' "# % & '# & & & ) 3! + & '+ - $! ' ) $ & + ' $ & - & ' 0 ' ' ' $ ' + $ $ $ + $ + % - & + $ & & + & + ' - 0 ' ) & &+ ' & & ' & & & & & 3! Bezpieczeństwo działania Grupy Lp. Wyszczególnienie Zmiana % w p.p. 11. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności nietypowych mających wpływ na wyniki finansowe 1. Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału *

31 * & &! ' ' $ % ' $ ' +& + ' ' & ' $ $ ' + $ 3 ' % & ' % - $ - * $ % & 3 ' $ + # 3 + ' 0 # $ % 1 /* & 3! % # $ $ * + -$ * - +, $ + ) " ' ' ' $ - ' & ' $ & - 0 / #" & $ + - & ' $ - 0 $ ' ) + & ) + 0. & ' Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz 14. Sezonowość lub cykliczność działalności 15. Emisje, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych 16. Informacje o wypłaconych dywidendach 17. Transakcje podmiotów powiązanych 18. Informacje o poręczeniach kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji

32 ! $ ' *. & '# + $ ) ' & - ' $ 0+ $ ' ) $ ' 3 $ $ ( i 3 &5 % $ $ )* + / * ( ' % i 4 % 1 * 4 $ % % % 4 % 4 $ )* + $ ( 5 3! % - $ $ $ # + + ' % & % - 0 * ' 1 /* 3 % # + -$ ** # + $ & ' $$ + #" ' $ + ' / #" - ' 4 $ % & 0 & ' + -$ *1 ' ' $ 3 /* 0 $ $ ' ' - * 19. Informacje o toczących się postępowaniach 0. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta 0.1. Skład Rady Nadzorczej Banku 0.. Skład Zarządu Banku 0.3. Najważniejsze zdarzenia, o których Bank informował w formie raportów bieżących

33 3! % & ' 0 $ $ ' 3 ' ' ' %, % - * + -$ */ % % & $ * ' $ /* + *, + -$ * * ' 4 $! 4 - ' " 3% $ 4 % % - 3! 1 & + & 4 / /* & $ ( $ '+ 4 )* + - /. & +!" " #$# %& %& + + $ ' &+ $ $ ' & - & ' $ ' 3 % ) ' & 4 $ 3 % % 4 $ 4 $ % + ' ' - % $ 1 % 4 % 4 $ 3 + -$ 3 - % % / ) ** 1. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta Lp. Wyszczególnienie liczba akcji procentowy udział w kapitale zakładowym liczba akcji procentowy udział w kapitale zakładowym. Zestawienie stanu posiadania akcji Banku przez osoby zarządzające i nadzorujące 3. Inne zdarzenia, które wystąpiły po dacie bilansu Zmiany udziału w kapitale zakładowym w IV kw. 007 w p.p.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin,

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin, Raport okresowy za III kwartał 2016 roku Megaron S.A. Szczecin, 14.11.2016 S S t r o n a 1 Spis treści Dane finansowe za III kwartał 2016 roku... 2 1. Bilans... 2 2. Pozycje pozabilansowe... 4 3. Rachunek

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Handlowy w Warszawie SA KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 Zgodnie z 93 ust. 2 i 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 46 (dla banków)

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468 BILANS AKTYWA 30/09/08 30/06/08 31/12/07 30/09/07 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 23 431 24 114 23 485 23 787 Wartość firmy 0 0 0 0 Pozostałe wartości niematerialne 42 49 30 38 Aktywa finansowe Aktywa

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

(dla grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest bank)

(dla grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest bank) BRE Bank SA SABQSr w tys zł. Formularz SABQSr 4/2004 (kwartał/rok) (dla grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest bank) Zgodnie z 1 ust. 2, 57 ust. 2 i i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieżący) 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo