SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU"

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA IV KWARTAŁ 007 ROKU

2 %#-"+Z(T3(&"&(1!"'(&" *[\]^_[`abcd xx *+('",&(#%(-%#("').".+/*0!(*%1("')34"56( XX l6x6!9bf8iajnp>h?>9iacgjcacdm9mbgf>:=cd98bf;h? x7 R6 >9IACGjCACD lY XY676l6!BF>AIA=M9QACG8=8<=F:IH? lK X76 XK ly6x6 ly6l6 Spis treści

3 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A. Skonsolidowany rachunek zysków i strat kwartał narastająco okres od do kwartały narastająco okres od do kwartał narastająco okres od do kwartały narastająco okres od do Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Z tego przypadający na: Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Banku w trakcie okresu (w zł)

4 Skonsolidowany bilans AKTYWA Aktywa razem ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania razem KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Banku: Kapitał własny razem Kapitał własny i zobowiązania razem

5 '!&./01./01 14/ 14/ <8 4.< /841 0/ /.4/4/ Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym "#$% Kapitał przypadający na akcjonariuszy Banku Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Razem kapitał własny Kapitał mniejszości Niepodzielony wynik finansowy Fundusz ogólnego ryzyka Pozostałe kapitały rezerwowe Pozostały kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał zakładowy Stan na () * + ), - 3 ) ) * + ), Zyski i straty odnoszone na kapitał własny ( 5-6)7 Suma zysków i strat ujętych w okresie sprawozdawczym ) ) : ;) ), ) * - 3 Stan na () * + ), - 3 ) ) * + ), - Zyski i straty odnoszone na kapitał własny ( 5-6)7 =: ) Suma zysków i strat ujętych w okresie sprawozdawczym Podział wyniku w tym: > Stan na

6 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednia od do PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk brutto Korekty razem: PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej od do PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU

7 4 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BOŚ S.A. Rachunek zysków i strat Banku kwartał narastająco okres od do kwartały narastająco okres od do kwartał narastająco okres od do kwartały narastająco okres od do Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Zysk na akcję przypadający w trakcie okresu (w zł)

8 Bilans Banku AKTYWA Aktywa razem ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania razem KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Banku: Kapitał własny razem Kapitał własny i zobowiązania razem

9 '!&.1<.1< / <4 4<4 /1 4<8 40/.4/41< <8 448 Zestawienie zmian w kapitale własnym Banku "#$% Razem kapitał własny Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Niepodzielony wynik finansowy Fundusz ogólnego ryzyka Pozostały kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał zakładowy Stan na () * + ), - 3 ) ) * + ), - Zyski i straty odnoszone na kapitał własny Suma zysków i strat ujętych w okresie sprawozdawczym ( 3 Stan na () * + ), - 3 ) ) * + ), - Zyski i straty odnoszone na kapitał własny Suma zysków i strat ujętych w okresie sprawozdawczym ( =: ) : ).4.< > Stan na

10 Rachunek przepływów pieniężnych Banku metoda pośrednia od do od do PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk brutto Korekty razem: Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU

11 % & ' )*!! " # $ +, (, + - *. & (,* * + - *//. & + $ + & - & $ + ) + - & ' 0+ & - ' & & ' * / '. $ ' ' & & ' /. &, & $ ' ' ' & / + & & & ' - & $ ) ' $ + $! "# -! "# $ $ ', 3 /! 5 & ' - ' 4 "# + ) ' ' & ' - + $ $ ) ! & ' 3 + ' - & ' $ ' ' + ' & & ' '! "# "# $ $ )* & ' ' ' %& ' $ & -! '! ' $ ' + & $ $ & INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A. PODSUMOWANIE - 1. Informacje o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego

12 % ' ' $ + ) * ' ' + ' 3 $ ) & ' ' ' ' ) *1 & $! "# 0 & ' & ' - $ & ' $ $ $ ' ' & - & ' ' 4 $ $' ' & ' + $ %&! ) * $ $ $ $ ' + )* 3 )* $ ' ( E>G=F<9:F8<=F:I9L!BF>AIA=M9QACG8= OUXlKKY RRW OUXXUUX OXOXX "M=;f6?6 VYWYl OXOXX X7lKX7. Dane porównawcze Pozycja w bilansie Zobowiązania wobec klientów Tytuł BILANS opublikowany Kwota korekty prezentacyjnej Razem korekty, w tym:

13 * RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Kwota M9>9J:AL 9>;FIF8=MBGACD9>A Pozycja w rachunku Tytuł korekty *BGACD9>AGIAIENE XYXWK opublikowany prezentacyjnej Wynik z tytułu Razem korekty, w tym: >;FIF8=M9>9J:F!9;GIAGIAIENE <=:=9?9GM9GACf=MBGACD9>AGIAIENE WVOl odsetek 89;GIA "M=;f6?6 XYXWK *BGACD9>AGIAIENE 9>;FIF8=MBGACD9>A9M9>9J:AL <=:=9?9>9M9GACf=MBGACD9>AGIAIENE WVOl Wynik z tytułu opłat Razem korekty, w tym: XURUY 7ll XUWWl i prowizji 'A:=89>M=;H? XYKKX VlY XXlRX MBGACD9>H? KlVW KWV 7UWX 3 - ' ' *, * 1 % - + $ 3 )* + & ' & 3.1. Korekty błędów dotyczących poprzednich okresów % '4 % - & ' ) '! ' "# ' %4 * 3. Wpływ zastosowania MSSF zatwierdzonych przez UE na kapitały własne Banku

14 1 (w tys. zł) WUKY lxwly własny razem wg PZR Korekty wg MSSF zatwierdzonych przez WVl lvol lykl UUR w tym: RYRY RVK lkor UVWUl UVWUl 7ROX 7XlO XXYl7 lyx7w WWO Kapitał własny razem wg MSSF zatwierdzonych przez UE & * %4 ' $ )*! ' "# $ $ % - 4. Dane Banku doprowadzone do porównywalności

15 / *BGACD9>AGIAIENE9>;FIF8=MBGACD9>A9!9;GIAGIAIENE9>;FIF8=M9>9J:F89;GIA 7ROVRl lyw7 XWXWOY XWXWOY *BGACD9>AGIAIENE>A?=>F:>A RKUUR WVRl RWWW RKUUR WVRl (1) VYKl RWWW XOOU VYKl XOOU XYOYW luuvk XU7Ul WOO XRR luwoy XU7Ul WOOK () lx7xry 7RlVV 7lKWU OYK lx7rrk 7UWX (3) VVV7 VVV7 (4) OWKX KRRU WUUV (5) XlUK 7V7U KRRU OXXX (6) (7) ' & & &- ' $,* ( ' & ' ' - ' + ' & & - + $ ) + ',// Rachunek zysków i strat Banku doprowadzony do porównywalności na dzień r. Objaśnienia do korekt 1 miesięcy zakończonych zgodnie z PZR Korekty wprowadzone w związku z zastosowaniem MSSF zatwierdzonych przez UE 1 miesięcy zakończonych po zastosowaniu MSSF zatwierdzonych przez UE Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto (1) Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze () Wynik z pozycji wymiany (3) Pozostałe koszty operacyjne

16 ' + ' ( ' & ' & ' $ + $ ) + ' $ *,// /,1 *1, & - / 1 + $- ) ' * $! ' "# ** (4) Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek oraz zobowiązań pozabilansowych (5) Ogólne koszty administracyjne (6) Udział w zyskach jednostek wycenianych metoda praw własności (7) Obciążenia podatkowe Dane bilansowe doprowadzone do porównywalności na dzień 31 grudnia 006 r. Objaśnienia Korekty Stan na do korekt wprowadzone XWVOVV XWVOVV Stan na w związku z po zastosowaniu zastosowaniem AKTYWA KUOUOY W7OXR 7OU KUO7W7 W7OXR MSSF zgodnie z PZR MSSF zatwierdzonych zatwierdzonych przez UE przez VU7l VU7l (8) OWUlKUR XXWURll lryuol OUXXUlK XXYKXYR (9) RVWR7l W7OXR 7W77 OWRXXR 7W77 (10) (11) K7YUK lxx7k lxwky XYK7KV XOXO7 RlWK KWRR lkor KVU WW7Vl XKRRR VUOY (1) (13) (14) (15) (16) 9JB9IE llouor llouor OYUWWY 7K7XK OYUWWY RUYUK 7K7XK RUYUK Aktywa razem

17 RRKKRKX ROYWVY O7Y XOU RRKKRKX ROYWVY O7Y XOU +FGFB?A lru lru 7OXXWl 7OY7O luolo7 WWWX lkro loykk UOW7W lkro lurvyw 7VVUWV UUl U77VY UVWUl KXlY 7OOUVX 7XOKXV 77KV (18) (19) (0) 4! ) ' (1) & ' *1, () */ ( + 3%+ - - ',*/ & -,1,, ( + 3% / - ( ' 0 +,*/ & - *,** ( ' 0 $ *1 - ( - *,** 1, ** ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania razem KAPITAŁ WŁASNY (8) Lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone innym bankom (9) Inne lokaty na rynku pieniężnym (10) Kredyty i pożyczki udzielone klientom (11) Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe (1) Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (13) Inwestycje w jednostkach zależnych (14)Rzeczowe aktywa trwałe Kapitał własny razem Kapitał własny i zobowiązania razem

18 & $! ' "# 4! ) ' 1/ ( - 1 ** / + + $ & ( + $ + & ' *,,, 1, + -$ ' + $ ) + $ ) ' ( + 1,/ ' + $ ' + -$ - ' 4! ) ' + $ ' + -$ / 1/ 1 /, '' //* & ' & ' *, / & - 1,,/ & ' * / & + $ + ' & '! + $- ' & ' 1, '' & - $! ' "# 1/ ** / 1,*, (15) Aktywa z tytułu podatku odroczonego (16) Inne aktywa (17) Rezerwy (18) Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego (19) Pozostałe zobowiązania (0)Kapitał podstawowy (1) Kapitał z aktualizacji wyceny () Zyski zatrzymane

19 , XYKlXUV XXVVOl7 g?ia;6gnh g?ia;6gnh VWVXlU XY77RW XYYY VKUKWO?IAL 7YXXXW lo7w7o X7XXY 77O7 XlRWXR XUKlY7 XKXV7 XVRlYV RUUlU RWXY RWXXUR X7YYY XWOO 7OlOR7 VUYY 7XOY XUW?IAL 7K7OUR 7KURYY 7KKYXO 777KYU lxuvko XWXOR M9QACGF8,L:=Ff;GF:=F g?ia;6gnh lvvkuv W7Ol g?ia;6gnh 7OVKKU XXK7K W7 UKKYW KUXV luv /. + 1,. % & $ ' & " 1. + /. & + ( / $ $ ' ' & % & /. & * ' + + % % - $+ - & ) + 1. / 3 5 % $ $ $ - $ / ' $ $3% /. %% 5. Informacja o zmianach skonsolidowanych zobowiązań i aktywów warunkowych Zobowiązania warunkowe: Aktywa warunkowe: Pozycje pozabilansowe razem Informacja o odpisach aktualizujących kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz bankom w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Stan na koniec okresu Sytuacja makroekonomiczna

20 $ $$ $ -$ $ ' * / 4 $. & 4 & # ' & - $ & & - +. $ 1 ) ' $ ' + ' $ ' $ $ % + $ + ' ' & 0 $ ' ' $ ' ' ' + ' ' ' ' ' $ & '( ( ( *)# % " ) "!"!#$ ( ( *)# ),! -! " &+ & &' && (' + &! ".,! - ( '' + '+ ( + ),! -. ' ( ' ( & # ). /01 7. Opis organizacji Grupy Kapitałowej 7.1. Jednostki podlegające konsolidacji oraz wyłączone 8. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej 9. Opis istotnych dokonań Grupy w IV kwartale 007 r. wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Lp. Wyszczególnienie BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. DOM MAKLERSKI BOŚ S.A. w tys. szt. Zmiana (+/-) do:

21 ( 4 + ' 4 $! * 4 3! 0 & + '( 1 - % & 5 $ '1 & * & & $ % #, + $ ** / & " ' & ' ' & & 1 $ - $ (+ $ + & - $ 0 & # % & $ - ' ' $ +0 ' & ' / $ ' $ 0 $ ' & $ - / ' & % % % % + + & + - $ 0 % - & % '' ' ' & $ $ ' ' - + '% & % $ ( + - ' % / # % 3 $+ + / + $ - 0 $ + + $% # % + & + - / %, & + )*,, + - *. 10. Wyniki finansowe Grupy Bilans Grupy

22 )! & 10.. Kapitał własny i zobowiązania razem Grupy ' Zmiany w strukturze kapitału własnego i zobowiązań razem Grupy!"# "&"# ( % %! "&"% $! % " * & Lp. Wyszczególnienie Dynamika + % & & tys. zł % tys. zł % =100, $! " - *./ 0134 & ' + $ ) + & & ' + -. ) & *//. & )* KAPITAŁ WŁASNY & $,* * + - I ZOBOWIĄZANIA RAZEM , ,0 11,3 - $ * & $ ' + $ ) ' & ' - ' ' - ' 0 ( & 5& 0 & ' & + 0 $3! ' Źródła finansowania Grupy & + #! &! ' *. & % / *

23 $ %%!" # & % # ##! ' %# # # (% %# % ) ' & / & & %* & % ) *# %! % 1.+ & + # *) &#& *, $ & ' #%! % $ ' & & & + -$ ' 1, ' & ',1. & ' & & ' ' $ & ' /. + & 0 & ' ' '. 3 ' $ & '( & & &,. + $ >.E570FG98HHGIJK0H70IJ540L74M6GFG8N5OGIL78 <.PHHMQ570FGH04GH7RN8MH8SOHGT -./ :; -<=><? D- <A -B C?C<A> -=?ABB >= -- -BBB -<=D DB- A./4M6GFG8N5OGIL78R6L8MQ5HM7Q8MHF5T D.PH9M1FGIGWHMXQ570IGWHMYN0N8M4G904F53I859M ABB==-= CBCC DBB -<A B- -CA< ->.PHHM07FG90 --.Z7FG90LFGFR\RN560F7R65IJ5659M^5 -B.]LMIL59M07FG90F490\M904F53I8H8MT0FM480QHM =.Z7FG90F490\MN4LMLH0IL5HM651N4LM60OG?.Z7FG90L01F0985HM >-BC-A -D<B- B B> >< BB -B -?-=DC =?BA? <=<< B- >> -> <<=< =>C[ 3 ' - & & - + & ' $, 1. + & '+ ' - & $ /,. 3, , ,0 11,3 * Lp. 1. STRUKTURA TERMINOWA. STRUKTURA WALUTOWA DEPOZYTY OGÓŁEM * Aktywa Grupy Wyszczególnienie Zmiany w strukturze aktywów Grupy AKTYWA RAZEM Wyszczególnienie Dynamika tys. zł % tys. zł % = , ,0 110, Dynamika tys. zł % tys. zł % =100

24 & $ & ' + 0+ & - ',, & + -, $ & &! " #$ # +, ' () $ $ **$#$ $ % - +, -. ###$ $ * # # $* * &! ) &! /. '0..!! " $# $* *$ **# $# ##*# #* # *** *$ $ ' 3 & - ' * & * & + - BCCDCCD FEEKHL EFGH HGK BBIDBJK BIHIIL ELGH CGK LIHGE JCGE Dynamika <OPQ DJDJLFH LFEKBHL BDCCKCI EEFCHF DDGD KFGB CKGD LBGC DJCDDEI KJBCHED LFLHCKH LDKECCF KHGF DLGE DIGC JEGD LIBGE LLLGL ECGI JEGB LEDBFCE DFBDBH FIGH FGJ LJKDDCC LHJLBL DEGI DGC LKIGJ LLIGB O:R>T4Ufg:S?743V137_S?5hX , ,0 104, )* & ' + ' i! #" & ' $ & % 3 & ' &,*. + & '( - $ Kredyty i pożyczki klientów Wyszczególnienie Dynamika =100 a udzielone przez sieć oddziałów Banku ,6 KREDYTY i POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM ZADŁUŻENIE KREDYTOWE OGÓŁEM** tys. zł Lp. Wyszczególnienie ŚRODKI WŁASNE/OBCE. STRUKTUA WALUTOWA. STRUKTURA RODZAJOWA , tys. zł % tys. zł % =100

25 &! & - ' $ % - + $ ) + ' )* Zobowiązania pozabilansowe Grupy # "! $!!%&%! %"' %!" #!" Dynamika Lp. Wyszczególnienie tys. zł % tys. zł % =100 I. Zobowiązania warunkowe: , ,1 130,5 4 + $ & )* 0 ' ) * % / ($ II. Aktywa warunkowe: , ,9 181,5 3 $ ' ' "' $3 1/ % 3 *, - 3 ' 3 + * * Aktywa i zobowiązania warunkowe razem , ,0 147, / + - *. ' ',. ' ' ) * $ $ /,* ' + + $ ) + ' * *. - $ - $ & /

26 &! & - ' $ Wyniki finansowe Grupy po IV kwartale 007 r. " # " Lp. Wyszczególnienie I - IV kw. I - IV kw. IV kw. 007 IV kw. 006 # $" % Dynamika & tys. zł IV kw. 07 / I-IV kw. 07 / '( ' IV kw. 06 I-IV kw. 06 +,'" & '$ % # ' ) * * ** * * ' " -!! ' ' +. /) * $ * * * / 11. WYNIK DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ,4 130,0 1. ZYSK BRUTTO ,4 130,0 & ' & & ' ' '. & & ' " -. & *. ', ZYSK NETTO ,1 14,6 - & + 4 $ & & - - & & ' 11. & ' - ' ' & & ' & ' & ' - & - % ' ' + - * + + $ $ 1. & ' & Wyniki finansowe w podziale na podmioty Grupy Wyniki finansowe Banku

27 &! & - ' $ ' & *. - + % ' $ & * & ' & & & - '. ' ' & & & - ' & 1 & ' & ' - & $ + $ ( & & $ ' & ' ' & - ' ' & + '! )* & + - ' & & %& ' - & - $ &- $ 0 $ % + $ % - * 4 & * $ + Wyniki finansowe Domu Maklerskiego BOŚ S.A Wyniki finansowe Grupy według segmentów rynku

28 ), 1 <( ) ), 084 / /( ) 8/48.44 ( ;) -) 6 5 ), 8 7: 03 ),.8. <4.8/ /1< 1 /18 8 4: ) < 45) /84188<14<040 3./4/. /0.8<4.0. <084/ < /11 9 >9(= 9= r. Lp. Wyszczególnienie Finanse publiczne Klienci korporacyjni Klienci detaliczni Fundusze ekologiczne Rynek międzybankowy i dłużne papiery wartościowe Działalność maklerska Pozostała działalność Grupa 1 Wynik z tytułu odsetek: Przychody odsetkowe segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) Przychody odsetkowe segmentu (sprzedaż innym segmentom) Koszty odsetkowe segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) Koszty odsetkowe segmentu (sprzedaż innym segmentom) Wynik z tytułu opłat i prowizji: Przychody segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) Przychody segmentu (sprzedaż innym segmentom) Koszty segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) Koszty segmentu (sprzedaż innym segmentom) <14 4<8<.484<1< : * * < WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ SEGMENTU (1-6) **\ : / WYNIK FINANSOWY BRUTTO ( ) WYNIK FINANSOWY NETTO (11+1) AKTYWA SEGMENTU ZOBOWIĄZANIA SEGMENTU 5 8.< <8<8104 *\Wynik z pozycji wymiany został przypisany do segmentu "rynek międzybankowy i dłużne papiery wartościowe" za wyjątkiem dochodów pozostałych segmentów z transakcji typu FX. **\ Przychody i koszty wymienione w wierszach 1-6 nie zostały w pełni przypisane wydzielonym segmentom rynku, w/w przychody i koszty w części nieprzypisanej do segmentów oraz pozostałe pozycje rachunku zysków i strat zostały zaprezentowane łącznie w wierszu 8. Kwota w wierszu tabeli wynik z tytułu prowizji jest wyższa niż wynik z prowizji w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, ze względu na nie przypisanie wydzielonym segmentom rynku kosztów prowizji.

29 , < /8. /.14, <4 1 <1. 4 4/0/ <.08 4 < >9(= 9= r. Grupa Pozostała działalność Działalność maklerska Rynek międzybankowy i dłużne papiery wartościowe Fundusze ekologiczne Klienci detaliczni Klienci korporacyjni Finanse publiczne Lp. Wyszczególnienie 1 Wynik z tytułu odsetek: Przychody odsetkowe segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) Przychody odsetkowe segmentu (sprzedaż innym segmentom) Koszty odsetkowe segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) Koszty odsetkowe segmentu (sprzedaż innym segmentom) Wynik z tytułu opłat i prowizji: Przychody segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) Przychody segmentu (sprzedaż innym segmentom) Koszty segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) ),.408.< ( ) ) 4.80< 018 <./88 ( ) : <4 18/.84<0 ( * ;) * -) ) 7 WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ SEGMENTU (1-6) **\ 7: : 3 ), < <8 1<1. : ) 11 WYNIK FINANSOWY BRUTTO ( ) ) 6-13 WYNIK FINANSOWY NETTO (11+1) AKTYWA SEGMENTU 4/.4.8/04<11410<84/0/./4<1/ 3 <1/ <80.0<0<./84< ZOBOWIĄZANIA SEGMENTU *\Wynik z pozycji wymiany został przypisany do segmentu "rynek międzybankowy i dłużne papiery wartościowe" za wyjątkiem dochodów pozostałych segmentów z transakcji typu FX. **\ Przychody i koszty wymienione w wierszach 1-6 nie zostały w pełni przypisane wydzielonym segmentom rynku, w/w przychody i koszty w części nieprzypisanej do segmentów oraz pozostałe pozycje rachunku zysków i strat zostały zaprezentowane łącznie w wierszu 8. Kwota w wierszu tabeli wynik z tytułu prowizji jest wyższa niż wynik z prowizji w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, ze względu na nie przypisanie wydzielonym segmentom rynku kosztów prowizji.

30 &! & - ' $ ) - ( ) + & $ - 0 &! $ & + & - 0( - - ' & & $ ' + & ) - ' $ ' & ' + - ' ' ' + ' $ -$ & + ' + & & $ ( + - ' $ & $ + + & $ $ $ - & - ' $ ) 0 ) + $ & $- & ' 0' & + ' $ + ( & ' $ ' "# % & '# & & & ) 3! + & '+ - $! ' ) $ & + ' $ & - & ' 0 ' ' ' $ ' + $ $ $ + $ + % - & + $ & & + & + ' - 0 ' ) & &+ ' & & ' & & & & & 3! Bezpieczeństwo działania Grupy Lp. Wyszczególnienie Zmiana % w p.p. 11. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności nietypowych mających wpływ na wyniki finansowe 1. Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału *

31 * & &! ' ' $ % ' $ ' +& + ' ' & ' $ $ ' + $ 3 ' % & ' % - $ - * $ % & 3 ' $ + # 3 + ' 0 # $ % 1 /* & 3! % # $ $ * + -$ * - +, $ + ) " ' ' ' $ - ' & ' $ & - 0 / #" & $ + - & ' $ - 0 $ ' ) + & ) + 0. & ' Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz 14. Sezonowość lub cykliczność działalności 15. Emisje, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych 16. Informacje o wypłaconych dywidendach 17. Transakcje podmiotów powiązanych 18. Informacje o poręczeniach kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji

32 ! $ ' *. & '# + $ ) ' & - ' $ 0+ $ ' ) $ ' 3 $ $ ( i 3 &5 % $ $ )* + / * ( ' % i 4 % 1 * 4 $ % % % 4 % 4 $ )* + $ ( 5 3! % - $ $ $ # + + ' % & % - 0 * ' 1 /* 3 % # + -$ ** # + $ & ' $$ + #" ' $ + ' / #" - ' 4 $ % & 0 & ' + -$ *1 ' ' $ 3 /* 0 $ $ ' ' - * 19. Informacje o toczących się postępowaniach 0. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta 0.1. Skład Rady Nadzorczej Banku 0.. Skład Zarządu Banku 0.3. Najważniejsze zdarzenia, o których Bank informował w formie raportów bieżących

33 3! % & ' 0 $ $ ' 3 ' ' ' %, % - * + -$ */ % % & $ * ' $ /* + *, + -$ * * ' 4 $! 4 - ' " 3% $ 4 % % - 3! 1 & + & 4 / /* & $ ( $ '+ 4 )* + - /. & +!" " #$# %& %& + + $ ' &+ $ $ ' & - & ' $ ' 3 % ) ' & 4 $ 3 % % 4 $ 4 $ % + ' ' - % $ 1 % 4 % 4 $ 3 + -$ 3 - % % / ) ** 1. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta Lp. Wyszczególnienie liczba akcji procentowy udział w kapitale zakładowym liczba akcji procentowy udział w kapitale zakładowym. Zestawienie stanu posiadania akcji Banku przez osoby zarządzające i nadzorujące 3. Inne zdarzenia, które wystąpiły po dacie bilansu Zmiany udziału w kapitale zakładowym w IV kw. 007 w p.p.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU ROPCZYCE, 8 maja

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr IV/2004

Formularz SAB-QSr IV/2004 Formularz SAB-QSr IV/2004 (dla banków) Zarząd Spółki Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2004 roku dnia 14.02.2005 (data

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Spis treści KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ SMT S.A.... 4 I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE SMT S.A....

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Katowice, dnia 14 lutego 2013 r. Skonsolidowany raport kwartalny,

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny zawierający śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za I kwartał roku obrotowego 2010-2011

Raport kwartalny zawierający śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za I kwartał roku obrotowego 2010-2011 Raport kwartalny zawierający śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za I kwartał roku obrotowego 2010-2011 obejmujący okres od 01-07-2010 do 30-09-2010 Publikacja w dniu 17.12.2010 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA

BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA ROZDZIAŁ IX Informacje dodatkowe Rozdział IX Informacje dodatkowe BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA 2 lipca 2004 roku nadzwyczajne zgromadzenie wspólników TVN Sp. z o. o. podjęło uchwałę

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU Wrocław, 8 maja 2015 roku 1. 2. Wybrane dane finansowe... 3 Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

Katowice, 31 sierpień 2015 r.

Katowice, 31 sierpień 2015 r. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. oraz jednostkowy raport półroczny BUMECH S.A. obejmujący okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 sporządzony według Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. I KWARTAŁ 2015 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2015 roku kończący się 31 marca 2015 roku sporządzone zgodnie z MSSF I. Zasady sporządzania skonsolidowanego raportu kwartalnego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LPP SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 roku

Grupa Kapitałowa LPP SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 roku Gdańsk Luty 2015 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP SA Zysk (strata) brutto 459 901 523 871 109 780 126 319 Zysk (strata) netto 482 081 432 859 115 074 104 374 Przepływy pieniężne netto z

Bardziej szczegółowo

Raport roczny PC GUARD S.A.

Raport roczny PC GUARD S.A. Raport roczny za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań Sprawozdanie finansowe sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU Warszawa, 19 sierpnia 2011 roku Grupa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny AB S.A. Za okres 01-07-08 30-09-08. (publikacja z dnia 14-11-08)

Raport kwartalny AB S.A. Za okres 01-07-08 30-09-08. (publikacja z dnia 14-11-08) Raport kwartalny AB S.A. Za okres 01-07-08 30-09-08 (publikacja z dnia 14-11-08) Wprowadzenie Skonsolidowany raport kwartalny AB S.A. za III kwartał 2008 (będący jednocześnie pierwszym kwartałem roku nowego

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 marca 2011 roku

Warszawa, 16 marca 2011 roku ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. I KWARTAŁ 2006 Skonsolidowany Raport Kwartalny za pierwszy kwartał 2006 roku kończący się 31 marca 2006 roku sporządzony zgodnie z MSR 2 3 w tys. zł o ile nie podano inaczej

Bardziej szczegółowo