Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SPÓŁKA Z O.O. WNIOSEK TARYFOWY Bydgoszcz, październik 2008

15

16 2 Spis treści: strona: 1. Informacje ogólne Rodzaj prowadzonej działalności Taryfowe grupy odbiorców usług Rodzaj i wysokość cen Wysokość cen za dostarczaną wodę Wysokość cen za odebrane ścieki Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w 6 przyrządy i urządzenia pomiarowe. 6. Warunki stosowania cen Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup 7 odbiorców Zaopatrzenie w wodę Odprowadzanie ścieków Standardy jakościowe obsługi usług Kalkulacja cen za wodę i ścieki - Tabele od A do H 9 8. Uzasadnienie wniosku taryfowego Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia 8.2. Standardy jakościowe usług, wpływ określonej taryfy na ich poprawę Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryfy

17 3 1. Informacje ogólne. Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie miasta Bydgoszczy na okres 12 miesięcy: od dnia r. do dnia r. Podstawa prawna opracowania taryfy: - Ustawa z dnia r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), zwana dalej Ustawą, - Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886), zwane dalej Rozporządzeniem. Taryfowe ceny dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację na terenie Bydgoszczy, z wyłączeniem odbiorców i dostawców hurtowych. 2. Rodzaj prowadzonej działalności. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją nr 1/03 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia r. Zgodnie z zezwoleniem przedmiotem podstawowego działania Spółki jest działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody oraz działalność polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

18 4 3. Taryfowe grupy odbiorców usług. Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono taryfową grupę odbiorców usług obejmującą gospodarstwa domowe, odbiorców przemysłowych i pozostałych. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono taryfową grupę odbiorców usług, obejmującą gospodarstwa domowe, odbiorców przemysłowych i pozostałych. Lp. Taryfowa grupa Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług odbiorców usług 1. Zaopatrzenie w wodę - gospodarstwa domowe Odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej wody - zakłady przemysłowe określoną w oparciu o wskazania wodomierza zainstalowanego w budynkach jednorodzinnych, -pozostali odbiorcy usług* wielorodzinnych, lokalach mieszkalnych, zakładach przemysłowych a także w lokalach usługowych, handlowych i innych nie wymienionych. 2. Odprowadzanie ścieków - gospodarstwa domowe Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków określoną w oparciu o ilość dostarczonej wody wg - zakłady przemysłowe wskazań wodomierza lub w oparciu o wskazania -pozostali odbiorcy usług* urządzeń pomiarowych. *pozostali odbiorcy usług to: szpitale, handel, jednostki budżetowe, usługi: hotele, żłobki, itp., oraz gmina rozliczana za ilość wody dostarczonej do zdrojów publicznych, do zraszania publicznych terenów zielonych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe.

19 5 4. Rodzaje i wysokość cen. W rozliczeniach z odbiorcami usług obowiązują te same ceny oraz zasady ich stosowania. W rozliczeniach za wodę cena wyrażona jest w złotych za 1 m 3 dostarczonej wody. W rozliczeniach za ścieki cena wyrażona jest w złotych za 1 m 3 odebranych ścieków. Do cen netto, zgodnie z 2, pkt. 9 i 10 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Wysokość cen za dostarczoną wodę. Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena usług netto brutto (z VAT) - gospodarstwa domowe 3,56 3,81 Jednostka miary 1. - zakłady przemysłowe 3,56 3,81 zł/m 3 -pozostali odbiorcy usług 3,56 3,81 Wysokość cen za odprowadzone ścieki. Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena usług netto brutto (z VAT) - gospodarstwa domowe 3,95 4,23 Jednostka miary 2. - zakłady przemysłowe 3,95 4,23 zł/m 3 -pozostali odbiorcy usług 3,95 4,23 Należność za usługę dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków ustala się jako iloczyn ceny i ilości świadczonych usług.

20 5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe. 6 Rozliczenia z Odbiorcą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Spółkę zgodnie z przepisami Ustawy, Rozporządzenia oraz obowiązującego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na podstawie określonych w taryfach cen oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. O ile umowa zawarta z usługobiorcą nie stanowi inaczej, łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym obowiązuje umowa. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i terminach określonych w umowie. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody podane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U Nr 8 poz. 70). Obecnie 99,99% odbiorców MWiK Bydgoszcz ma zamontowane wodomierze główne. Odczyt wskazań wodomierza oraz wystawienie faktury za wodę i ścieki wykonywane jest przez Spółkę co 1-2 miesiące (okres obrachunkowy). Wodomierze w gospodarstwach domowych indywidualnych odczytywane są co 2 miesiące. W przypadku niemożności (przeszkody) odczytania stanu wodomierza Spółka oblicza ilość dostarczonej wody i wystawia fakturę na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich 3 miesiącach. Rozliczenie za rzeczywiście zużytą wodę i odprowadzone ścieki nastąpi po odczytaniu wskazań wodomierza. W przypadku unieruchomienia wodomierza ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jeżeli okres unieruchomienia wodomierza nie jest możliwy do ustalenia, to przyjmuje się czas od ostatniego odczytu poprzedzającego ujawnienie unieruchomienia wodomierza.

21 7 W przypadku zmiany cen i stawek opłat nie są wykonywane dodatkowe odczyty wszystkich wodomierzy w dniu zmiany cen. Ilość dostarczonej wody między kolejnymi odczytami wodomierza rozdzielana jest proporcjonalnie do ilości dni w okresie przed i po zmianie cen i opłat. Ilość odprowadzonych z nieruchomości ścieków ustalana jest w przypadku braku urządzenia pomiarowego na podstawie ilości pobranej wody, zmierzonej przez wodomierz. Ilość odprowadzonych ścieków może być też ustalana jako równa ilości wody pobranej, pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej, określoną zgodnie z przepisami ustawy. Na ujęciu własnym lub innym źródle wody dostawca ścieków winien zainstalować własny wodomierz zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową, podaną przez producenta wodomierza, o wielkości dobranej odpowiednio do zużycia wody, i używać wodomierz sprawny technicznie i metrologicznie, z aktualnym zatwierdzeniem typu oraz ważną legalizacją Urzędu Miar. Należności za wodę i ścieki ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług. Faktury VAT za wodę i ścieki wystawiane są w Dziale Sprzedaży Spółki. 6. Warunki stosowania cen Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców Zaopatrzenie w wodę. Taryfowa grupa odbiorców usług - gospodarstwa domowe - zakłady przemysłowe -pozostali odbiorcy usług Zakres świadczonych usług Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnianie, dostarczanie) budynków dla celów spożycia i socjalno bytowych oraz zakładów przemysłowych i pozostałych nieruchomości.

22 Odprowadzanie ścieków. Taryfowa grupa odbiorców usług - gospodarstwa domowe - zakłady przemysłowe -pozostali odbiorcy usług Zakres świadczonych usług Zbiorowe odprowadzanie ścieków (odprowadzanie, oczyszczanie) z budynków i lokali mieszkalnych oraz zakładów przemysłowych i pozostałych nieruchomości Standardy jakościowe obsługi usług. Ceny za wodę i ścieki są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydanego Decyzją nr 1/03 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia r. oraz w obowiązującym Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Jakość wody produkowanej przez MWiK jest zgodna z normami krajowymi i europejskimi. Dostarczana mieszkańcom woda z ujęć jest zgodna z wymogami obowiązujących norm zarówno w zakresie parametrów fizykochemicznych, jak i bakteriologicznych. Spółka na bieżąco podejmuje działania mające na celu utrzymanie stabilności wody w sieci wodociągowej poprzez stałą kontrolę laboratoryjną w wyznaczonych punktach sieci. Użyte powyżej określenia oznaczają: wodomierz główny przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym, urządzenie pomiarowe przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym, woda bezpowrotnie zużyta - woda zużyta na podlewanie ogródków, terenów zieleni itp., spływająca bezpośrednio do gleby (gruntu), bądź też całkowicie zużyta w procesie technologicznym; wielkość jej zużycia ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

23 9 7. Kalkulacja cen za wodę i ścieki - TABELE OD A DO H

24 Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę. Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana % Lp. Taryfowa grupa odbiorców 4/3 Rodzaj cen i stawek opłat usług Wielkość cen i stawek opłat wszyscy odbiorcy - cena wody 2,98 3,56 119,46 ( zł /m 3 ) cena wskaźnikowa 2,84 3,56 125,35

25 Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązujacej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków. Wyszczególnienie Taryfa Taryfa nowa Zmiana % Lp. obowiązująca Taryfowa grupa odbiorców 4/3 Rodzaj cen i stawek opłat usług Wielkość cen i stawek opłat wszyscy odbiorcy - cena usługi odprowadzania ścieków 3,63 3,95 108,82 ( zł /m 3 ) - cena wskaźnikowa 3,48 3,95 113,51

26 Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów. Przychody - wykonanie Niezbędne przychody Lp. Wyszczególnienie Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł Rok obowiązywania nowych taryf w zł Zaopatrzenie w wodę 2 3 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym : , ,63 a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe , ,66 b) koszty zakupionej przez siebie wody 0,00 0,00 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 0,00 3) odsetki ,87 4) należności nieregularne ,57 5) marża zysku ,87 Wartość niezbędnych przychodów ( suma od 1 do 5) ,47 0, , , , ,74 2. Odprowadzanie ścieków 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym : ,44 a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe ,30 b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń nie będących w posiadaniu przedsiębiorstwa ,77 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 0,00 3) odsetki 6 658,74 4) należności nieregularne ,64 5) marża zysku ,22 Wartość niezbędnych przychodów ( suma od 1 do 5) , , , ,99 0, , , , ,44 3. Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w % X 121,44% 4. Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w % X 112,57%

27 Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf. Współczynnik Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. Wyszczególnienie alokacji wszyscy odbiorcy wg tabeli E zł Zaopatrzenie w wodę 1) koszty eksploatacji i utrzymania, ,63 w tym: a) koszty bezpośrednie: ,95 - amortyzacja A ,66 - wynagrodzenia z narzutami A ,41 - materiały A ,13 - energia A ,00 - transport A ,48 - opłata za korzystanie ze środowiska A ,36 - podatek od nieruchomości A ,99 - remonty A ,84 - pozostałe koszty A ,08 b) alok.: koszty pośrednie A ,68 - rozliczanie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej A ,33 - alokowane koszty ogólne A ,35 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji A 0,00 3) odsetki A ,93 4) rezerwa na należności nieregularne A ,41 5) marża zysku A ,77 Razem wartość niezbędnych przychodów ,74 2. Odprowadzanie ścieków 1) koszty eksploatacji i utrzymania, ,03 w tym: a) koszty bezpośrednie: ,20 - amortyzacja B ,80 - wynagrodzenia z narzutami B ,54 - materiały B ,49 - energia B ,39 - opłata za korzystanie ze środowiska B ,19 - transport B ,07 - podatki od nieruchomości B ,89 - remonty B ,96 - koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa B ,99 - pozostałe koszty B ,88 b) alok.: koszty pośrednie B ,83 - rozliczanie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej B ,05 - alokowane koszty ogólne B ,78 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji B 0,00 3) odsetki B ,26 4) rezerwa na należności nieregularne B ,91 5) marża zysku B ,24 Razem wartość niezbędnych przychodów ,44

28 Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf. Współczynnik alokacji Jedn. miary Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. Wyszczególnienie wszyscy odbiorcy A Sprzedaż roczna wody m % B Ilość roczna dostarczanych ścieków m % 100

29 Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej. Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług wszyscy odbiorcy Zaopatrzenie w wodę 1) wartość niezbędnych przychodów w zł / rok, w tym : ,74 a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody ,74 2) zużycie wody w m 3 / rok ) cena 1 m 3 wody w zł / m 3 3,56 2. Odprowadzanie ścieków 1) wartość niezbędnych przychodów w zł / rok, w tym : ,44 a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ,44 2) odprowadzone ścieki w m 3 / rok ) cena usługi odprowadzania ścieków w zł / m 3 3,95

30 Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych. Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług wszyscy odbiorcy Zaopatrzenie w wodę 1) zużycie wody w m 3 / rok ) cena za m 3 wody w zł /m 3 3,56 3) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł / rok ,96 Wartość przychodów w zł / rok ,96 2. Odprowadzanie ścieków 1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m 3 / rok ) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł /m 3 3,95 3) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł / rok ,10 Wartość przychodów w zł / rok ,10

31 Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług wszyscy odbiorcy Zaopatrzenie w wodę Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf ,96 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie ,47 nowych taryf Wzrost przychodów 121,57 2. Odprowadzanie ścieków Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf ,10 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie ,04 nowych taryf ( pro forma ) Wzrost przychodów 112,58

32 18 8. Uzasadnienie wniosku taryfowego 8.1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - (PKD Z), - pozostałe badania i analizy techniczne - (PKD B), - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - (PKD Z), - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - (PKD Z) - zbieranie odpadów niebezpiecznych - (PKD Z), - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - (PKD Z), - przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - (PKD Z), - działalność obiektów kulturalnych - (PKD Z). Na terenie miasta Bydgoszczy z usług wodociągowych korzysta 98,9% ludności a 90,2% mieszkańców korzysta z usług kanalizacyjnych. W ostatnich latach liczba mieszkańców Bydgoszczy systematycznie maleje. W związku z tym przyjęto założenie, że w roku obowiązywania nowych taryf zmniejszy się ona o kolejne 0,5% i wyniesie osoby. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w planowanej ilości sprzedanej wody i odprowadzonych ścieków. Na planowaną wielkość sprzedaży mają także wpływ realizowane zadania inwestycyjne a także wzrost ilości odprowadzanych ścieków poprzez podłączanie do sieci kanalizacyjnej zakładów przemysłowych, które posiadają stosowne zezwolenia na odprowadzanie ścieków bezpośrednio do naturalnych odbiorników, a nie do sieci MWiK. Sieci wodociągowo kanalizacyjne, którymi rozprowadzana jest woda i odprowadzane ścieki, wymagają stałych remontów i modernizacji ze względu na ich wiek. Sieci eksploatowane powyżej 20 lat stanowią 73,7% w przypadku sieci wodociągowych i 66,8% w odniesieniu do sieci kanalizacyjnych.

33 19 Średni wiek eksploatowanej sieci wodociągowej wynosi: - od 0 do 5 lat - 6,1%, - od 5 do 10 lat - 6,2%, - od 10 do 20 lat - 14,0%, - od 20 do 30 lat - 20,2%, - od 30 do 50 lat - 53,1%, - ponad 50 lat - 0,4%. Średni wiek eksploatowanej sieci kanalizacyjnej wynosi: - od 0 do 5 lat - 3,1 %, - od 5 do 10 lat - 10,8 %, - od 10 do 20 lat - 19,3 %, - od 20 do 30 lat - 11,4 %, - ponad 30 lat - 55,4 %. Długość sieci wodociągowej na koniec sierpnia 2008r. powiększyła się w porównaniu do 2001r. o 75,4 km a długość sieci kanalizacyjnej o 68,0 km. Sieć wodociągowa Sieć kanalizacyjna Rok Długość (km) Przyrost (km) Długość (km) Przyrost (km) ,7 5,4 834,8 25, ,5 14,8 848,3 13, ,3 16,8 858,8 10, ,2 16,9 864,2 5, ,9 9,7 868,3 4, ,4 7,5 871,6 3,3 8 m-cy ,7 4,3 877,7 6,1

34 Standardy jakościowe usług, wpływ określonej taryfy na ich poprawę. W zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania określone: - w zezwoleniu wydanym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, - w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania, - w umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo kanalizacyjnych, - w przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, - w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. Monitoring prowadzony przez Laboratorium MWiK w zakresie kontroli jakości wody ma charakter wewnętrzny i dotyczy: wody surowej z ujęć wód powierzchniowych oraz podziemnych, wody w procesach międzyoperacyjnych technologii uzdatniania, wody w sieci wodociągowej. Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji Nr 396 i zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Analizy podstawowe jakości wody na ujęciu wody powierzchniowej Czyżkówko SW-4 przeprowadza się z częstotliwością 3 razy na tydzień (woda surowa) i 5 razy na tydzień (woda uzdatniona) w zakresie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Analizę rozszerzoną wody surowej w zakresie badań fizykochemicznych (wg parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia) przeprowadza się 1 raz w miesiącu a badanie hydrobiologiczne 3 razy na tydzień. Na ujęciu wody głębinowej Las Gdański SW-1 jakość wody badana jest z częstotliwością 1 raz na tydzień w zakresie analiz podstawowych dla wody surowej i 2 razy na tydzień dla wody uzdatnionej oraz 1 raz w miesiącu w zakresie analiz rozszerzonych wody surowej.

35 21 Monitoring prowadzony jest w 174 wyznaczonych punktach sieci wodociągowej, gdzie woda pobierana jest 5 razy w tygodniu z częstotliwością co 2 tygodnie lub 1 raz w miesiącu dla każdego punktu, w zakresie podstawowych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Analiza wyników z monitorowania jakości wody w sieci pozwala na bieżąco kontrolować zarówno jakość wody oraz pośrednio stan techniczny i hydrauliczny przewodów wodociągowych. Wykonywane są również analizy wody międzyoperacyjne w procesie uzdatniania wody w celu kontroli prawidłowości stosowanej technologii i właściwej eksploatacji stacji uzdatniania. MWiK w Bydgoszczy wykonuje również badania w zakresie kontrolnym i przeglądowym w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 1 raz w miesiącu przesyła wyniki badań z 20 punktów poboru do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ciągłość dostaw wody dla mieszkańców gwarantują zbiorniki wody czystej wybudowane na terenach stacji wodociągowych i w rejonie osiedla mieszkaniowego Fordon. W celu wyeliminowania przerw w dostawach wody, które mogłyby wystąpić w wyniku przerw w dostawach energii elektrycznej, stacje wodociągowe posiadają dwustronne zasilanie energetyczne. Zaopatrzeniu mieszkańców w wodę w przypadku awarii sieci lub ujęć podstawowych służą 22 wysokowydajne studnie awaryjne eksploatowane przez Spółkę. Studnie zlokalizowane są na terenach dużych osiedli mieszkaniowych i zostały podłączone bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej. Komunikaty dla miasta Bydgoszczy w sprawie jakości wody do picia i na potrzeby gospodarcze Spółka MWiK zamieszcza na swoich stronach internetowych i przekazuje co kwartał do Urzędu Miasta. Oczyszczone ścieki płynące do Wisły z oczyszczalni Fordon, do Kanału Bydgoskiego z oczyszczalni Osowa Góra, do Brdy z oczyszczalni Piaski są monitorowane pod względem ilości i jakości. Na kanałach odpływowych z oczyszczalni do odbiorników wodnych umieszczono urządzenia mierzące w systemie ciągłego pomiaru ilości przepływających oczyszczonych ścieków.

36 22 Kontrolę jakości ścieków na dopływie do oczyszczalni, w jej poszczególnych obiektach i na wylocie do cieku wodnego prowadzi pracownia badań fizykochemicznych ścieków znajdująca się na oczyszczalni Fordon wchodzące w skład Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków. Raz w tygodniu na wszystkich obiektach pobiera się próbki ścieków do badań w zakresie rozszerzonym oraz wykonuje badanie hydrobiologii osadu czynnego. Na oczyszczalni Fordon w kanale wylotowym ścieków oczyszczonych zainstalowano sondy analizujące w systemie ciągłym zawartość tlenu, jonów azotowych i fosforowych oraz odczyn ph i temperaturę. Proces oczyszczania ścieków jest całkowicie zautomatyzowany i skomputeryzowany, a poszczególne obiekty posiadają zamontowane urządzenia pomiarowe. MWiK korzysta również z zewnętrznych usług oczyszczania ścieków. Z części terenu działalności Spółki ścieki oczyszczane są przez Oczyszczalnię Ścieków Kapuściska i znacznie mniejsza ilość przez oczyszczalnię należącą do Spółki Akcyjnej Pojazdy Szynowe PESA Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów. Spółka MWiK Bydgoszcz opracowała niniejszy wniosek taryfowy w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Obecne ceny za wodę i ścieki obowiązujące na terenie Bydgoszczy od r. wprowadzono w życie na mocy Uchwały nr XXIII/285/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2007r. Przedsiębiorstwo MWiK Bydgoszcz określiło rodzaj i strukturę taryfy, uwzględniając lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Alokacji kosztów dokonano odpowiednio dla wody i ścieków, biorąc po uwagę dostępność danych odnoszących się do poszczególnych pozycji kosztowych i rodzaju planowanych taryf.

37 23 Taryfowe ceny wody i ścieków zostały tak skalkulowane, aby zapewnić: - uzyskanie z wpłat odbiorców usług przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie się działalności Spółki, - motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania zanieczyszczania ścieków, - eliminację subsydiowania skrośnego, polegającego na pokrywaniu kosztów dotyczących jednego rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności przychodami innej działalności, - łatwość ustalania i sprawdzania należności za świadczenie usług. Na podstawie powyższych kryteriów MWiK Bydgoszcz wyodrębnił: - taryfę jednolitą zawierającą jednolite ceny usług dla wszystkich taryfowych grup odbiorców, odrębne dla zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków, - taryfę jednoczłonową- zawierającą cenę odniesioną do 1 m 3 dostarczonej wody lub 1 m 3 odprowadzonych ścieków. Taryfy proponowane na okres od r. do r. w porównaniu do obecnie obowiązujących wzrosną: - o 62 grosze brutto za 1 m 3 wody, - o 35 groszy brutto za 1 m 3 ścieków. Przykładowo przeciętne gospodarstwo domowe, którego zużycie wody w miesiącu wynosi około 10 m 3 jest obecnie obciążane za usługi wod-kan. wartością 70,70 zł miesięcznie. Po wejściu w życie nowych taryf zapłaci ono o 9,70 zł więcej, tj. o 13,7%. Nowe taryfy pozwolą Spółce MWiK pokryć wszystkie zobowiązania, przypadające w roku obowiązywania taryf i utrzymać wymaganą umowami okołoobligacyjnymi płynność finansową. Szczególnym wymogiem jest zachowanie wskaźników finansowych na poziomie określonym w Umowie Wsparcia zawartej w dniu 21 listopada 2005 roku pomiędzy Miastem, MWiK a Bankiem PKO SA. Wzrost cen za wodę i ścieki wynika przede wszystkim z utrzymywania coraz większego majątku powstającego z realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach BSWiK i BSWiK II. Znaczny wpływ na cenę ścieków mają też koszty usługi oczyszczania ścieków przez Spółką Wodną Kapuściska.

38 24 Rok obowiązywania nowych taryf będzie szczególny dla Spółki MWiK ze względu na wzmożoną działalność inwestycyjną oraz obowiązki wynikające z zobowiązań finansowych i sprawozdawczych. Prawidłowa i terminowa realizacja przedsięwzięcia, jakiego podjął się MWiK wymaga poparcia ze strony Miasta, które zobowiązało się w Umowie Wsparcia, zawartej między Miastem Bydgoszcz, Bankiem PEKAO SA i MWiK, do podejmowania działań w celu zrealizowania z powodzeniem programu inwestycyjnego jakim jest Bydgoski System Wodociągowy i Kanalizacyjny (I i II część). Efektem wdrożenia BSWiK dla mieszkańców Bydgoszczy będzie dostawa wody o parametrach zgodnych z Dyrektywą UE nr 98/83 EC, ciągłość i niezawodność dostawy. System wodociągowy będzie objęty monitoringiem. Jakość produktu, jakim będzie czysta i zdrowa woda oraz pewność usług ułatwią pozyskanie nowych odbiorców, dotarcie z usługami zaopatrzenia w wodę do mieszkańców, którzy do tej pory nie mają możliwości korzystania z wodociągu. W zakresie działalności kanalizacyjnej realizacja zadań BSWiK spowoduje doprowadzenie wszystkich miejskich ścieków poprzez rozbudowę istniejącego systemu kanalizacji do dwóch oczyszczalni, tj. do oczyszczalni Kapuściska i oczyszczalni Fordon. Będzie to miało miejsce po zakończeniu całego programu tj. po 2010 roku. Proces oczyszczania ścieków osiągnie parametry zgodne z wytycznymi Dyrektywy UE nr 91/271/EEC. Wyeliminuje negatywne oddziaływanie ścieków na środowisko. Pozwoli na objęcie monitoringiem całego systemu kanalizacyjnego, który zostanie rozbudowany i powiększony o system kanalizacji deszczowej. Programy inwestycyjne stanowią nieodłączną i podstawową część Strategii Spółki, której jednym z priorytetowych celów jest osiągnięcie zadowolenia klienta.

39 Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryfy. Podstawę ustalania taryf na okres od r. do r. stanowiły zgodnie z Rozporządzeniem dane z ewidencji księgowej. W kalkulacji przyjęto jako okres obrachunkowy sumę 4 ostatnich miesięcy z 2007 roku (IX-XII) i 8 miesięcy z 2008 roku (I-VIII). Kryteria jakimi kierowano się przy ustalaniu niezbędnych przychodów to: wzrost kosztów eksploatacji i utrzymania w oparciu o wskaźniki: średnioroczny wskaźnik inflacji 4,5%, średnioroczny wskaźnik wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu 3,7%, wskaźnik wzrostu cen energii elektrycznej 29,0 %, wskaźnik wzrostu cen energii cieplnej - 8,7%, maksymalny roczny wskaźnik przyrostu przeciętnego mies. wynagrodzenia 8,8%, wzrost bieżących kosztów eksploatacyjnych z tytułu nowych inwestycji, amortyzacja obliczona według obowiązujących stawek od istniejącego i nowego majątku, remonty kapitalne w wysokości określonej w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata , podatek od nieruchomości naliczony od istniejącego i nowego majątku oraz według stawek na 2009r., wzrost opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie prognozowanych stawek, o których mowa w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, koszty usługi oczyszczania ścieków przez Spółkę Wodną Kapuściska na podstawie planowanej ilości ścieków i zadeklarowanej stawki w wysokości 1,28 za 1m 3 ścieków, zgodnie z pismem z dnia 28 sierpnia 2008r. koszty usługi oczyszczania ścieków przez PESĘ na podstawie planowanej ilości ścieków i stawki w wysokości 3,19 za 1m 3 ścieków, zgodnie z zawartą umową, uwzględnienie w kosztach finansowych odsetek od obligacji niezbędnych na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych, wyliczenie wielkości rezerw na należności nieregularne na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości i przyjętej w Spółce procedury windykacyjnej,

40

41 Załącznik nr 1 Do Wniosku Taryfowego 2009 Ostatnie sprawozdanie finansowe za rok obrotowy

42 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Spółka z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2007 ROK Bydgoszcz, maj 2008 r.

43 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o w Bydgoszczy P I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2007 rok 1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Toruńskiej 103. Do Rejestru Handlowego została wpisana zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia r w dziale B pod numerem RHB2516. Do Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia r pod numerem KRS: Zgodnie z umową Spółki podstawowym przedmiotem działalności jest produkcja wody na zaopatrzenie ludności i innych odbiorców oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. 2. Czas trwania działalności spółki jest nieograniczony. 3. Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone za okres od r. do r. przy założeniu kontynuacji działalności w przyszłości. Nie występują zagrożenia kontynuacji działalności. 4. Do wyceny stanu i rozchodów materiałów stosuje się cenę zakupu, przyjmując, że rozchód wycenia się kolejno po cenach tych składników, które jednostka najwcześniej nabyła. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których amortyzacja dokonywana jest metodą liniową, amortyzuje się według stawek podatkowych, określonych ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późniejszymi zmianami), przyjmując, że okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej pokrywa się z okresem przyjętym do ustalenia stawki podatkowej. Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych przyjmuje się następujące rozwiązania dopuszczone ustawą: 1

44

45 II Dodatkowe informacje i objaśnienia. (zgodnie z Ustawą o rachunkowości Dz. U. Nr 76 z 2002 r.) W okresie po dacie sporządzenia bilansu na dzień r. nie wystąpiły znaczące zdarzenia mogące mieć wpływ na wynik finansowy Spółki za rok obrotowy kończący się na dzień r. Majątek trwały na r. przedstawia się następująco. Stan na Zmiany na : Stan na Wyszczególnienie początek zwiększenie zmniejszenie koniec roku roku (3+4-5) Grunty własne , ,45 0, ,46 Prawo wieczystego użytkowania gruntu a)wartość początkowa ,19 0,00 0, ,19 b)dotychczas.umorzenie , ,25 0, ,88 c)wartość netto , ,25 0, ,31 Budynki i budowle a)wartość początkowa , , , ,90 b)dotychczas.umorzenie , , , ,36 c)wartość netto , ,00 0, ,54 Urządzenia techniczne i maszyny a)wartość początkowa , , , ,92 b)dotychczas. umorzenie , , , ,17 c)wartość netto , ,64 0, ,75 Środki transportu a)wartość początkowa , , , ,41 b)dotychczas. umorzenie , , , ,14 c)wartość netto , ,05 0, ,27 Pozostałe środki trwałe a)wartość początkowa , , , ,40 b)dotychczas. umorzenie , , , ,53 c)wartość netto , ,82 450, ,87 Ogółem środki trwałe a)wartość początkowa , , , ,28 b)dotychczas. umorzenie , , , ,08 c)wartość netto , , , ,20 Środki trwałe łącznie z gruntami ( netto) , ,21 450, ,20 Wartości niematerialne i prawne a)wartość początkowa , ,88 0, ,36 b)dotychczas. umorzenie , ,31 0, ,05 c)wartość netto , ,57 0, ,31 3

46 W gruntach ujęte jest prawo wieczystego użytkowania gruntów w wartości netto ,31 zł. Na pozycję tą składają się działki o wartości: 1. Działka 57/ ,07 zł. 2. Działka 18/ ,39 zł. 3. Działka 34/ ,35 zł. 4. Działka 23/ ,16 zł. 5. Działka 5/ ,51 zł. 6. Działka 37/ ,52 zł. 7. Działka 23/3 738,43 zł. 8. Działka 41/ ,75 zł. 9. Działka 104/16 - wartość zamortyzowana 10. Działka 110/5 - wartość zamortyzowana 11. Działka 114/14 - wartość zamortyzowana 12. Działka 8/ ,95 zł. 13. Działka 16/ ,18 zł. Środki trwałe w budowie stanowią wartość ,99 zł. W wartości tej zawarte są odsetki od kredytu wraz z opłatami za gotowość kredytową w wysokości ,59 zł., odsetki od obligacji wraz z kosztami ich emisji w kwocie ,45 zł. oraz skapitalizowane różnice kursowe opiewające na wartość ,38 zł. W roku 2007 poniesiono łączne nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości ,98 zł. Na rok 2008 planuje się ponieść nakłady w wysokości 356,2 mln. zł. Dokonano również wypłat zaliczek na środki trwałe w budowie w kwocie ,07 zł. Kapitał podstawowy (udziały) wynosi zł. i w roku 2007 został podwyższony o zł. W całości udziały objęte są przez Miasto i Gminę Bydgoszcz. Kapitał podstawowy Stan na r. Stan na r. Ilość udziałów Wartość jednego udziału Ogółem wielkość kapitału , ,00 4

47 Kapitał zapasowy na dzień roku wynosi ,06 zł. Stan odpisów aktualizujących należności na r. wynosił ,89 zł. i obniżył się na dzień r. do kwoty ,07 zł. (spadek o kwotę ,82 zł.), co prezentuje poniższe zestawienie. Grupa należności Stan na początek roku Zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku Odpisy aktualizujące należności , , , ,07 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne w sprawozdaniu finansowym za 2007 rok występują w wysokości ,94 zł. Na powyższą wartość składają się: a. rozliczenia międzyokresowe kosztów operacyjnych w kwocie ,58 zł. obejmujące: - prenumerata dotycząca roku 2008 w wysokości 9.437,08 zł. - ubezpieczenia majątkowe i OC pojazdów w kwocie ,48 zł. - zaliczka na energię elektryczną ,78 zł. - opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie ,99 zł. - pozostałe koszty ,25 zł. b. rozliczenia międzyokresowe kosztów finansowych w kwocie 4,368,111,36 zł. obejmujące: - koszty emisji obligacji przychodowych ,61 zł. - odsetki od obligacji przychodowych ,01 zł. - pozostałe koszty finansowe ,74 zł. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, to aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości ,82 zł., których wartość zwiększyła się w porównaniu z rokiem poprzednim o kwotę ,86 zł. oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów emisji obligacji przychodowych w kwocie ,97 zł. 5

48 Koszty poniesione przez Spółkę w układzie rodzajowym kształtowały się następująco: 2007 r 2006 r. Amortyzacja , ,04 Zużycie materiałow i energii , ,79 Usługi obce , ,48 Podatki i opłaty , ,90 Wynagrodzenia , ,83 Świadczenia na rzecz pracowników , ,04 Pozostałe koszty , ,30 Razem , ,38 Należy również stwierdzić, że w 2007 roku średnie zatrudnienie wyniosło 613,25 etatów i było wyższe o 4,89 etatu od stanu osiągniętego w 2006 roku. Według stanu na dzień roku w MWiK zatrudnionych było 631 osób, natomiast średnie wynagrodzenie wynosiło 3.234,70 zł. Wynagrodzenie Zarządu wyniosło łącznie 438 tyś. zł., a Rady Nadzorczej 151 tyś. zł. Organy zarządzające jednostką nie zaciągały pożyczek z środków będących własnością spółki. Spółka w 2007 roku zwiększyła rezerwy na świadczenia emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe, których wartość według szacunku aktuarialnego wzrosła łącznie z rezerwą na niewykorzystane urlopy o ,09 zł. Łączna wartość rezerw z tego tytułu na koniec 2007 roku wynosi ,82 zł., z czego na nagrody jubileuszowe ,45 zł., odprawy emerytalne i rentowe ,61 zł., niewykorzystane urlopy ,76 zł. Zmniejszeniu, o kwotę ,31 zł., uległa rezerwa na odszkodowania związane z wybuchem gazu, co wynikało z wypłaty odszkodowania, na które była utworzona. Rezerwa na odszkodowanie z tytułu zerwanych kontraktów na roboty budowlano - montażowe wynosi ,31 zł. Łącznie pozostałe rezerwy na koniec 2007 r. opiewały na wartość ,31 zł. 6

49 Wynik finansowy brutto za 2007 rok wynosi ,18 zł. Przed naliczeniem podatku dochodowego został on skorygowany o zwiększenia podstawy opodatkowania obejmujące: - koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu w kwocie ,72 zł.; - przychody zrealizowane pod względem podatkowym w kwocie ,92 zł.; oraz zmniejszenia podstawy opodatkowania: - koszty zrealizowane pod względem podatkowym w kwocie ,08 zł.; - przychody nie stanowiące przychodu podatkowego w kwocie ,31 zł. Na koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu składają się: 1. amortyzacja ,55 2. wpłaty na PFRON ,00 3. reprezentacja ,40 4. pozostałe koszty rodzajowe ,18 5. koszty niewypłaconych wynagrodzeń i składek ZUS ,19 6. wypłacone odszkodowania 315,920,44 7. aktualizacja należności ,49 8. utworzone rezerwy ,09 9. darowizny , wierzytelności przedawnione i nieściągalne , odpis aktualizujący wartość materiałów , pozostałe koszty operacyjne , naliczone odsetki 9.406, pozostałe odsetki , odpis aktualizujący wartość majątku finansowego , różnice kursowe , pozostałe koszty finansowe 320,83 razem zwiększenia podstawy opodatkowania: ,72 7

50 Na przychody zwiększające podstawę opodatkowania składają się: 1. odsetki otrzymane w 2007 roku 4.284,51 2. nadwyżka wartości obligacji nad wartością nominalną przychody przemieszczone z 2006 roku ,81 4. zrealizowana gwarancja bankowa ,10 razem zwiększenia podstawy opodatkowania: ,92 Na koszty zrealizowane pod względem podatkowym składają się: 1. koszty przeniesione z 2006 r. dot. przychodów 2007 r ,29 2. koszty wypłaconych wynagrodzeń i składek ZUS dot r ,95 3. pozostałe ,84 razem zmniejszenia podstawy opodatkowania: ,08 Na przychody nie stanowiące przychodu podatkowego składają się: 1. rozliczenie dotacji ,06 2. rozwiązanie odpisów aktualizujących należności ,33 3. rozwiązanie rezerwy na zobowiązania ,38 4. zasądzone nie otrzymane koszty procesowe ,00 5. pozostałe przychody operacyjne 9.927,41 6. naliczone lecz nie otrzymane odsetki ,43 7. różnice kursowe 677,15 8. pozostałe przychody finansowe ,55 razem zmniejszenia podstawy opodatkowania: ,31 Po uwzględnieniu powyższego podstawa opodatkowania została zmniejszona o przekazane darowizny podlegające odliczeniu w kwocie 7.796,31 zł. Dochód podatkowy za rok 2007 wyniósł ,00 zł. i opodatkowany został w wysokości 19 % tj ,00 zł. W deklaracji podatkowej uwzględniono również jako przychody wolne dotacje i środki otrzymane z ISPA na łączną kwotę ,40 zł. 8

51 W dalszej części rozliczono podatek zwrócony po kontroli dotyczący 2005 roku w wysokości zł oraz podatek zapłacony po korekcie za 2006 rok w wysokości zł co łącznie daje podatek w rachunku wyników w wysokości ,zł. Działalność operacyjna wygenerowała środki pieniężne w wysokości ,63 zł. Główną pozycją, która następnie podlega określonym korektom jest wynik finansowy netto w wysokości ,40 zł.. Został on skorygowany o kwotę ,23 zł., która uwzględniając koszty i przychody nie powodujące wypływu i wpływu środków pieniężnych, prezentuje wynik na działalności w ujęciu kasowym. Na pozycję tą składają się: A.II.1.amortyzacja w wysokości ,08 zł. A.II.2.zyski z tytułu różnic kursowych ,16 zł. A.II.3.odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) ,32 zł. A.II.4.zysk na likwidacji i sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych w wysokości ,45 zł. A.II.5.zmiana stanu rezerw ,58 zł. A.II.6.zmiana stanu zapasów ,19 zł. A.II.7.zmiana stanu należności ,03 zł. skorygowana o (4.965,74 zł.) zmianę należności inwestycyjnych A.II.8.zmiana stanu zobowiązań ( ,51 zł.) skorygowana została o zmianę zobowiązań finansowych w kwocie ,43 zł., zmianę zobowiązań z tytułu zakupu środków trwałych na kwotę ,56 zł. oraz zmianę funduszy specjalnych w wysokości ( ,42), co dało wartość ( ,10) A.II.9.zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - aktywa ( ,10 zł.) A.II.9.zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych pasywa ( ,02 zł.) A.II.10.inne korekty ( ,22 zł.) 9

52 Działalność inwestycyjna osiągnęła poziom ( ,39 zł.). Na ten rezultat składają się następujące pozycje : 1.Wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych i finansowych łącznie z wpływami z otrzymanych i zwróconych pożyczek na kwotę ,75 zł. 2.Wydatki w kwocie ( ,14 zł.), na które złożyły się wydatki związane z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w kwocie ( ,42 zł.), i wypłacone zaliczki w kwocie ,72 zł. W działalności finansowej odnotowano wpływ środków pieniężnych związanych z otrzymaniem środków z ISPA i Funduszu Spójności w kwocie ,70 zł. Dokonano też emisji obligacji przychodowych o wartości nominalnej zł., za które Spółka otrzymała ,50 Na wydatki finansowe składa się spłata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zł., spłata odsetek od obligacji kwocie ,32 zł. oraz zrealizowane różnice kursowe w łącznej wysokości ,19 zł. Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania prezentują środki Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie ,33 zł. oraz środki w kwocie ,62 zł. zgromadzone na rachunkach bankowych prowadzonych zgodnie z warunkami emisji obligacji przychodowych. W celu zabezpieczenia niezmienności płaconych odsetek od obligacji Spółka zawarła transakcje IRS (SWAP procentowy) na trzy okresy odsetkowe. Wycena bilansowa na dzień r. w kwocie zł. zwiększająca zobowiązanie z tytułu wyemitowanych obligacji została wprowadzona do ksiąg poprzez zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny. Wynik finansowy (zysk) w wysokości ,40 zł. zostanie przeznaczony na zwiększenie Kapitału Rezerwowego (Pozostałe Kapitały Rezerwowe). 10

53 Obecnie toczą się przed sądami następujące sprawy, w których MWiK jest stroną: - z powództwa Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego Hydrobudowa-6 w Warszawie, domagającego się zasądzenia od MWiK kwoty ,08 zł.. Sąd okręgowy w Warszawie wydał postanowienie, w którym odrzucił pozew. - z powództwa Budimex S.A. w Warszawie, domagającego się zasądzenia od MWiK kwoty ,70 zł., na którą składa się kwota ,37 zł wprowadzona do ksiąg rachunkowych jako zobowiązanie z tytułu wykonanych prac, kwota ,08 zł. z tytułu zrealizowanej gwarancji wykonania, na którą utworzono rezerwę oraz kwota ,30 zł z tytułu gwarancji zaliczki zdaniem Spółki niezasadna. Na powyższe roszczenia, w część uzasadnionej powiększonej o należne odsetki i koszty postępowania sądowego, utworzono w 2006 roku rezerwę w kwocie ,31 zł. - z powództwa H.Weckwertha o wartości sporu zł sąd okręgowy wydał wyrok korzystny dla Spółki, powód wniósł apelację. - z powództwa firmy Projprzem S.A. o zapłatę ,05 zł. MWiK uznaje wysokość roszczenia za niezasadną, w związku z czym utworzono rezerwę zdaniem Spółki w uzasadnionej wysokości tj ,00 zł. Na dzień r. Spółka posiada następujące zobowiązania warunkowe: - poręczenie spłaty kredytu odnawialnego w kwocie zł z przeznaczeniem na bieżące finansowanie potrzeb oraz utrzymanie płynności finansowej Biura Projektów Budownictwa Komunalnego Wodociągi i Kanalizacja Zarządzanie, Konsulting Spółka z o.o., na udzielenie którego w dniu 29 grudnia 2006 roku wyraziło zgodę Zgromadzenie Wspólników (Uchwała nr 1). Gwarancji udzielono w dniu r. za pośrednictwem Banku PeKaO S.A.. - kara pieniężna w wysokości ,90 zł. o warunkowym terminie zapadalności odroczonym do dnia 8 kwietnia 2008 ( złożono nowy wniosek o odroczenie do 08 kwietnia 2010 r.), powstała decyzją Kujawsko Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr WIOŚ-WI k/ /199/4/03, uzależniona od wykonania przedsięwzięcia 11

54 zapewniającego usunięcie przyczyny zanieczyszczenia, którego realizacja przewidziana jest w planach inwestycyjnych MWiK. Integralną częścią Sprawozdania Finansowego jest Sprawozdanie z Działalności Jednostki. W dalszej części informacji przedstawione zostały noty objaśniające Bilans i Rachunek Wyników. 12

55 Informacja o jednostkach powiązanych. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. wraz z Gminą Dąbrowa Chełmińska w dniu 7 grudnia 2005 r. zawarła umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Wodociągi i Kanalizacja zarządzanie, konsulting z siedzibą w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 15. Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwotę ,00 zł. i dzieli się na 235 równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł każdy. Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte i pokryte w następujący sposób: - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. objęła 233 udziały o łącznej wartości zł.; - Gmina Dąbrowa Chełmińska objęła 2 udziały o łącznej wartości zł. Z uwagi na fakt, iż dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 Ustawy o rachunkowości sprawozdania skonsolidowanego nie sporządza się. Dane finansowe dotyczące Spółki zależnej przedstawiają się następująco: Ogółem MWiK Gmina Dąbrowa Chełmińska Kapitał podstawowy , , ,00 Udziały Udział procentowy 100,00% 99,15% 0,85% Dane finansowe: Przychody netto ze sprzedaży produktów , , ,00 Przychody finansowe 721,92 715,78 6,14 Wynik finansowy netto , , ,06 Aktywa trwałe , , ,05 Kapitał własny , , ,30 Dane uzupełniające: Przeciętne roczne zatrudnienie 66,47 13

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES r. DO r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES r. DO r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES 01.06.2016 r. DO 31.05.2017 r. maj 2016. I. Informacje ogólne. 1. Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązująca na terenie miasta Ustki dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/205/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 13 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/205/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 13 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/205/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobromierz na okres od dnia 23.10.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXVIII/196/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE Załącznik do uchwały nr V/35/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach ul. Obrońców Westerplatte 89 40.335 Katowice TARYFY DLA ZBIOROWEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach Spółka Akcyjna ul. Obrońców Westerplatte 89 40.335 Katowice TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do Uchwały nr XXXIV/510/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 listopada 2009 roku TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU 1. Rodzaje prowadzonej działalności Wodociągi Płockie Sp. z o.o. prowadzą działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/134/09 RADY GMINY RADOMIN z dnia 24 marca 2009r.

UCHWAŁA NR XXV/134/09 RADY GMINY RADOMIN z dnia 24 marca 2009r. UCHWAŁA NR XXV/134/09 RADY GMINY RADOMIN z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Zakładu Usług Wodnych w Ostrowitem, 87-400 Golub-Dobrzyń. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW zatwierdzona uchwałą Rady Miasta Świnoujścia Nr XXVIII/240/2007 z dnia 29. listopada 2007 r. Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2008

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W TURKU

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W TURKU PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W TURKU Uprzejmie informuje odbiorców usług, że na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach Spółka Akcyjna ul. Obrońców Westerplatte 89 40.335 Katowice TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 1. Informacje ogólne Załącznik do uchwały nr 34/15 Rady Miasta Torunia z dnia 5 marca 2015 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miasta Ustka z dnia 2008r.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miasta Ustka z dnia 2008r. Uchwała Nr / /2008 Rady Miasta Ustka z dnia 2008r. Projekt w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miasta Ustki. Na podstawie: art.18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/175/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 lutego 2016 r.

Uchwała Nr XX/175/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 lutego 2016 r. Uchwała Nr XX/175/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Pabianice Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Wydminy z dnia 25 listopada 2015 roku TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści: strona: 1. Rodzaje prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie Taryf. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego. odprowadzania ścieków

Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie Taryf. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego. odprowadzania ścieków Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 1. Informacje ogólne Taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W W O D Ę I Z B I O R O W E G O O D P R O W A D Z A N I A Ś C I E K Ó

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD DNIA 01.03.2014 DO DNIA 28.02.2015 R.

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD DNIA 01.03.2014 DO DNIA 28.02.2015 R. WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD DNIA 01.03.2014 DO DNIA 28.02.2015 R. Taryfy zawarte we wniosku opracowano zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE 1. Rodzaje prowadzonej działalności Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Gmina Głowaczów przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T 2. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

K O M U N I K A T 2. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI K O M U N I K A T Na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXVII/205/2017 RADY GMINY SKOROSZYCE. z dnia 3 marca 2017 r.

UCHWAŁA XXVII/205/2017 RADY GMINY SKOROSZYCE. z dnia 3 marca 2017 r. UCHWAŁA XXVII/205/2017 RADY GMINY SKOROSZYCE z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia tarf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW załącznik Nr 1 TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Rodzaj prowadzonej działalności 3. Rodzaj i struktura taryfy 4. Taryfowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY HYŻNE

TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY HYŻNE Załącznik do Uchwały Nr V/22/l 1 Rady Gminy Hyżne z dnia 2 marca 2011 r. TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY HYŻNE 1. Rodzaje prowadzonej działalności Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC. na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC. na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Raciborzu 1

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie Gminy Miasta Tarnowa w roku taryfowym 2012 (od 1 marca 2012 r. do 28 lutego 2013 r.) Niniejsze taryfy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 2015 roku Uchwała Nr IX/55/5 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 205 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 24 ust. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/160/13 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 28 sierpnia 2013

UCHWAŁA NR XXXI/160/13 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 28 sierpnia 2013 UCHWAŁA NR XXXI/160/13 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 28 sierpnia 2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamiennik. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ustalona na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr L/483/13 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 listopada 2013 roku

Uchwała nr L/483/13 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 listopada 2013 roku Uchwała nr L/483/13 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki opracowanych

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Załącznik nr 1 do Uchwały nr... z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Łaziska Górne. T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O O D P R O W A D Z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/153/12 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia 31 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XVI/153/12 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia 31 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XVI/153/12 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE MIASTA ŻAGANIA

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE MIASTA ŻAGANIA TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE MIASTA ŻAGANIA w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wprowadzone w trybie art. 24 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I W ZELOWIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik Nr 1 TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie gminy Brzeżno na okres: od dnia 02 kwietnia 2014 r. do dnia 01 kwietnia 2015 r. zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY GMINY PSARY. z dnia r. Rada Gminy w Psarach. Uchwala:

UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY GMINY PSARY. z dnia r. Rada Gminy w Psarach. Uchwala: UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 25.06.2015r. W sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 lutego 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/390/2014 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 28 stycznia 2014 r.

Kraków, dnia 18 lutego 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/390/2014 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 28 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 1036 UCHWAŁA NR XXXV/390/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia.2016 r.

UCHWAŁA. RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia.2016 r. UCHWAŁA. RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia.2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Lubsko Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA OKRES r r.

TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA OKRES r r. .. Spółka Komunalna Wschowa Spółka z o.o. ul. Daszyńskiego 10 67 400 Wschowa TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA OKRES 01.01.2015 r. 31.12.2015 r. Wschowa, październik

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy.

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach ul. Czecha 1 zgodnie z Art.24 ust.7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.2015, poz.139) ogłasza

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązująca na terenie gminy Zawadzkie na okres: od 1 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/69/15 RADY GMINY NOWOSOLNA. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/69/15 RADY GMINY NOWOSOLNA. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/69/5 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 września 205 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art.8 ust. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa. Informacje ogólne.

Taryfa. Informacje ogólne. Załącznik do uchwały Nr XVIII/113/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Usług

Bardziej szczegółowo

III. Taryfowe grupy odbiorców usług rodzaje i wysokość cen

III. Taryfowe grupy odbiorców usług rodzaje i wysokość cen Niniejsza taryfa została określona przez Lubickie Wodociągi sp. z o.o. w Lubiczu. Stanowi ona zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik do Uchwały Nr XX/151/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 28 grudnia 2012r. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Obowiązuje na terenie Gminy Krzanowice na okres: od dnia 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia... 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Wołczyn Na podstawie art. 18, ust.

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o. Załącznik do uchwały Nr XXXI / 235 / 2013 Rady Gminy w Świętajnie z dnia 22 listopada 2013 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfy cen i stawek opłat. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfy cen i stawek opłat. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W TURKU Uprzejmie informuje odbiorców usług, że na podstawie wniosku taryfowego złożonego w dniu 22 października 2014 r. do Burmistrza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia 15 lutego 2017 r. Projekt UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Wołczyn Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ZAŁĄCZNIK NR 2 do wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zabrodzie. UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/17/14 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/17/14 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/17/14 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Chełmży. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Kluczbork na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2016

TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Kluczbork na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2016 TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Kluczbork na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2016 na podstawie Uchwały Nr XVIII/142/15 Rady Miejskiej w Kluczborku

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Borowa Nr XIII/53/2015 z dnia 26 listopada. 2015 r. Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2016 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ustalona na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXII / 265 / 2009 Rady Gminy Pawłowice. z dnia 27 marca 2009 r.

Uchwała nr XXII / 265 / 2009 Rady Gminy Pawłowice. z dnia 27 marca 2009 r. Uchwała nr XXII / 265 / 2009 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów

Bardziej szczegółowo

zł/odbiorcę/okres Lp. Grupa W2: gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozostali odbiorcy wody rozliczani w okresach jednomiesięcznych

zł/odbiorcę/okres Lp. Grupa W2: gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozostali odbiorcy wody rozliczani w okresach jednomiesięcznych TARYFA PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZABIERZOWIE ZA DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W GMINIE ZABIERZÓW w okresie od.03.07r - 8.0.08r.. Rodzaje prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV.278.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 2 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV.278.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 2 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXV.278.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/252/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 21 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XLIII/252/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 21 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XLIII/252/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na podstawie art. 7 ust.1 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/85/2003 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 26 marca 2003 r.

UCHWAŁA NR VII/85/2003 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 26 marca 2003 r. UCHWAŁA NR VII/85/2003 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Malechowo Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/218/2014 RADY GMINY TRZYDNIK DUŻY. z dnia 19 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/218/2014 RADY GMINY TRZYDNIK DUŻY. z dnia 19 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/218/2014 RADY GMINY TRZYDNIK DUŻY z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/39/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/39/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VII/39/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobromierz na okres od

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY SEJNY

PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY SEJNY PROJEKT UCHWŁY RDY GMINY SEJNY z dnia w sprawie zatwierdzenia taryfy na wodę w wodociągu gminnym. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r.

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW. Taryfy obowiązują od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 maja 2015 r.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW. Taryfy obowiązują od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 maja 2015 r. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Taryfy obowiązują od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 maja 2015 r. Załącznik nr 2 do Umowy Opracowanie graficzen: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ANTONIOWIE

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ANTONIOWIE Załącznik nr 1 PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ANTONIOWIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. na okres od 1 stycznia 2017 do

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ANTONIOWIE

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ANTONIOWIE Pobrano 26.02.2015: http://www.pgkim.ozimek.pl/files/taryfaw.pdf PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ANTONIOWIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY SUBKOWY. z dnia... w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

UCHWAŁA RADY GMINY SUBKOWY. z dnia... w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. UCHWAŁA RADY GMINY SUBKOWY z dnia... w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/316/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 3 czerwca 2013 roku

Uchwała Nr XXIX/316/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 3 czerwca 2013 roku Uchwała Nr XXIX/316/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W MIELCU. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W MIELCU. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W MIELCU. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie Gminy Miejskiej Mielec na okres:

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 6 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/97/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE. z dnia 29 października 2015 roku

Kraków, dnia 6 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/97/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE. z dnia 29 października 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 6476 UCHWAŁA NR XIII/97/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/208/2016 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 listopada 2016 roku

UCHWAŁA NR XXII/208/2016 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 listopada 2016 roku UCHWAŁA NR XXII/208/2016 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/108/13 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/108/13 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/108/13 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy-miasto Grudziądz

Bardziej szczegółowo

Zmiana % Taryfa Taryfa nowa taryfowa

Zmiana % Taryfa Taryfa nowa taryfowa Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę Zmiana % Taryfa Taryfa nowa taryfowa obowiązująca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI(119) 2008 Rady Gminy Dynów z dnia 30 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr XXI(119) 2008 Rady Gminy Dynów z dnia 30 grudnia 2008 roku Uchwała Nr XXI(119) 2008 Rady Gminy Dynów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz w sprawie dopłat do taryfowych

Bardziej szczegółowo

V. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

V. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat KOMUNIKAT Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie Przedstawia taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, która będzie obowiązywać na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dobromierz na okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY WALCE. z dnia 27 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY WALCE. z dnia 27 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY WALCE z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ 67 / 2007 RADY GMINY MIELEC z dnia 28 listopada 2007 r. RADA GMINY MIELEC uchwala co następuje :

UCHWAŁA NR XII/ 67 / 2007 RADY GMINY MIELEC z dnia 28 listopada 2007 r. RADA GMINY MIELEC uchwala co następuje : UCHWAŁA NR XII/ 67 / 2007 RADY GMINY MIELEC z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie : zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/15/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/15/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/15/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Malechowo Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/129/2015 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA NR XV/129/2015 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 grudnia 2015 roku UCHWAŁA NR XV/129/2015 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie Gminy Piotrków Trybunalski i terenach określonych w porozumieniach międzygminnych zawartych przez Miasto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 12 marca 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/206/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/206/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/206/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r. I. Informacje ogólne Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik Do Uchwały Nr IV/3/011 z dnia 8 lutego 011 r. Rady Miasta Mława w sprawie: "zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązującej na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

projekt UCHWAŁA NR / / 2010 RADY GMINY MIELEC z dnia 2010 r. RADA GMINY MIELEC uchwala co następuje :

projekt UCHWAŁA NR / / 2010 RADY GMINY MIELEC z dnia 2010 r. RADA GMINY MIELEC uchwala co następuje : projekt UCHWAŁA NR / / 2010 RADY GMINY MIELEC z dnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenie Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres od dnia 1.01.2011

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW. obowiązujące na terenie gminy Zbrosławice

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW. obowiązujące na terenie gminy Zbrosławice TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie gminy Zbrosławice na okres: od dnia 01.05.2009r. do dnia 30.04.2010r. Zbrosławice, luty 2009 1 Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/312/14. Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 14 listopada 2014 r.

Spis treści. Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/312/14. Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 14 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/312/14. Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 14 listopada 2014 r. Taryfa opłat za wodę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (Zestawienie ogłoszonych publicznie, cen i stawek

Bardziej szczegółowo

GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie Gminy Pawłowice na okres od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do Uchwały Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30.03.2015 NA TERENIE GMINY TRZE BIATÓW NA OKRES OD DNIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do Uchwały nr XXII/153/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Załącznik do uchwały Nr IV/22/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY CISEK. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY CISEK. z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY CISEK z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na obszarze

Bardziej szczegółowo