DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 25 marca 2002 r. Nr 26

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 25 marca 2002 r. Nr 26"

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 marca 2002 r. Nr 26 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 257 Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie okreêlania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeƒ za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie Êcieków Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie okreêlenia granic pomi dzy wodami morskimi a wodami Êródlàdowymi dla celów rybo ówstwa morskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie okreêlenia siedzib i terytorialnego zakresu dzia ania okr gowych inspektorów rybo ówstwa morskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad wspó pracy mi dzy producentami cukru i plantatorami buraków cukrowych Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie okreêlenia wzoru karty zg oszenia na wolne stanowisko s dziowskie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie wzoru wykazów s u bowych dla s dziów sàdów powszechnych oraz sposobu ich prowadzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie badaƒ lekarskich i psychologicznych kandydatów do obj cia urz du s dziego Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie uzyskiwania i sporzàdzania informacji o kandydacie na stanowisko s dziego WYROK TRYBUNA U KONSTYTUCYJNEGO 265 z dnia 12 marca 2002 r. sygn. akt P. 9/ ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie okreêlania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeƒ za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie Êcieków. Na podstawie art. 23, art. 25 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) zarzàdza si, co nast puje:

2 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257 Rozdzia 1 Przepisy ogólne 1. Rozporzàdzenie reguluje: 1) szczegó owe sposoby okreêlania taryf, w tym: a) kryteria ustalania niezb dnych przychodów, b) sposoby alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców us ug, c) kryteria ró nicowania taryfowych cen i stawek op at, 2) wzór wniosku o zatwierdzenie taryf oraz niezb dny zakres informacji zawartych w uzasadnieniu taryf, 3) warunki prowadzenia rozliczeƒ za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie Êcieków. 2. U yte w rozporzàdzeniu okreêlenia oznaczajà: 1) ustawa ustaw z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków, 2) subsydiowanie skroêne pokrywanie kosztów dotyczàcych jednego rodzaju prowadzonej przez przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne dzia alnoêci gospodarczej lub jednej z grup taryfowych odbiorców us ug przychodami pochodzàcymi z innego rodzaju prowadzonej dzia alnoêci gospodarczej lub od innej taryfowej grupy odbiorców, 3) alokacja uznanie okreêlonej taryfowej grupy odbiorców us ug w aêciwymi rodzajami kosztów i niezb dnych przychodów, 4) wspó czynnik alokacji wspó czynnik okreêlajàcy procentowy udzia w àcznych kosztach danego rodzaju kosztów zwiàzanych z okreêlonà taryfowà grupà odbiorców us ug, 5) nale noêci nieregularne wierzytelnoêci z tytu u op at za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie Êcieków, nieêciàgalne w trybie ustalonym w umowie o zaopatrzenie w wod i odprowadzanie Êcieków, 6) ostatni rok obrotowy ostatni rok, za który zosta- o zatwierdzone sprawozdanie finansowe, 7) rok obrachunkowy poprzedzajàcy wprowadzenie nowych taryf 12 kolejnych pe nych miesi cy poprzedzajàcych miesiàc z o enia wniosku, 8) koszty uzasadnione koszty okreêlone przez przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne na podstawie ustawy i niniejszego rozporzàdzenia, przy zachowaniu nale ytej starannoêci zmierzajàcej do ochrony interesów odbiorców i minimalizacji kosztów niezb dnych do wykonania zadaƒ wynikajàcych z ustawy, 9) cena za dostarczonà wod wielkoêç wyra onà w jednostkach pieni nych, którà odbiorca us ug jest obowiàzany zap aciç przedsi biorstwu wodociàgowo-kanalizacyjnemu za 1 m 3 dostarczonej wody; do ceny dolicza si podatek od towarów i us ug VAT, w wysokoêci okreêlonej odr bnymi przepisami, 10) cena za odprowadzone Êcieki wielkoêç wyra onà w jednostkach pieni nych, którà odbiorca us ug jest obowiàzany zap aciç przedsi biorstwu wodociàgowo-kanalizacyjnemu za 1 m 3 odprowadzonych Êcieków; do ceny dolicza si podatek wymieniony w pkt 9, 11) stawka op aty wielkoêç wyra onà w jednostkach pieni nych, którà odbiorca jest obowiàzany zap aciç przedsi biorstwu wodociàgowo-kanalizacyjnemu za jednostk us ugi nieb dàcà fizycznà jednostkà miary iloêci dostarczonej wody lub iloêci odprowadzonych Êcieków w okresie rozliczeniowym w szczególnoêci: z /osob /miesiàc, z /odbiorc /miesiàc; do stawki op aty dolicza si podatek wymieniony w pkt 9, 12) op ata wielkoêç wyra onà w jednostkach pieni nych, którà odbiorca jest obowiàzany zap aciç przedsi biorstwu wodociàgowo-kanalizacyjnemu za us ug dostarczonà w okresie rozliczeniowym; do op aty dolicza si podatek wymieniony w pkt Przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne: 1) opracowuje taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania Êcieków w sposób zapewniajàcy: a) uzyskanie niezb dnych przychodów, b) ochron odbiorców us ug przed nieuzasadnionym wzrostem op at i cen, c) eliminowanie subsydiowania skroênego, d) motywowanie odbiorców us ug do racjonalnego u ytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia Êcieków, e) atwoêç obliczania op at i sprawdzania przez odbiorców us ug wysokoêci op at i cen ich dotyczàcych, 2) okreêla taryfy odpowiednie do zakresu prowadzonej dzia alnoêci gospodarczej w dziedzinie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania Êcieków W taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie Êcieków okreêla si : 1) rodzaje prowadzonej dzia alnoêci, 2) taryfowe grupy odbiorców us ug, 3) rodzaje i wysokoêç cen i stawek op at, 4) warunki rozliczeƒ z uwzgl dnieniem wyposa enia nieruchomoêci w przyrzàdy i urzàdzenia pomiarowe, 5) warunki stosowania cen i stawek op at. 2. W warunkach stosowania cen i stawek op at, o których mowa w ust. 1 pkt 5, w szczególnoêci okreêla si : 1) zakres Êwiadczonych us ug dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców, 2) standardy jakoêciowe obs ugi odbiorców us ug.

3 Dziennik Ustaw Nr Poz Taryfowe ceny i stawki op at ustala si w taki sposób, aby na ich podstawie i na podstawie zakresu i rozmiaru Êwiadczonych us ug mo liwe by o obliczenie nale noêci za korzystanie z tych us ug Taryfy dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców w szczególnoêci zawierajà: 1) ceny za m 3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytów wskazaƒ wodomierzy, 2) stawki op at za dostarczonà wod, za osob na miesiàc, w rozliczeniach rycza towych, 3) stawki op at abonamentowych: a) za lokal na miesiàc, w rozliczeniach z u ytkownikami lokali mieszkalnych posiadajàcych kilka punktów pomiarowych zu ycia wody w lokalu, b) za wodomierz na miesiàc, w rozliczeniach z w a- Êcicielami lub zarzàdcami budynków w oparciu o wodomierz g ówny dla budynku lub wodomierz mierzàcy ca kowite zu ycie wody w lokalu, c) za osob na miesiàc, w rozliczeniach rycza towych, 4) ceny za m 3 odprowadzonych Êcieków w rozliczeniach z odbiorcami za iloêç odprowadzonych Êcieków, ustalonà na podstawie zu ycia wody okreêlonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza g ównego lub na podstawie iloêci odprowadzonych Êcieków okreêlonej zgodnie ze wskazaniami urzàdzenia pomiarowego, 5) stawki op at za odprowadzanie Êcieków, na osob, w rozliczeniach rycza towych za odprowadzone Êcieki z budynków niewyposa onych w wodomierz g ówny lub w urzàdzenie pomiarowe oraz z budynków niekorzystajàcych z wody wodociàgowej, 6) stawki op at abonamentowych: a) za wodomierz g ówny na miesiàc w rozliczeniach z odbiorcami rozliczanymi za iloêç odprowadzonych Êcieków, ustalonà na podstawie zu- ycia wody okreêlonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza, b) za urzàdzenie pomiarowe na miesiàc w rozliczeniach z odbiorcami rozliczanymi za iloêç odprowadzonych Êcieków, ustalonà zgodnie ze wskazaniami urzàdzenia pomiarowego, c) na osob, w rozliczeniach rycza towych. 2. Taryfy mogà zawieraç: 1) op at sta à stawki op at i stawki op at abonamentowych za dostarczonà wod na odbiorc na miesiàc, 2) op at sta à za odprowadzone Êcieki stawki op at i stawki op at abonamentowych na odbiorc na miesiàc. Rozdzia 2 Kryteria ustalania niezb dnych przychodów 6. Przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne ustala niezb dne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek op at planowanych na rok obowiàzywania taryf, uwzgl dniajàc: 1) koszty eksploatacji i utrzymania, 2) op aty za korzystanie ze Êrodowiska, 3) sp aty rat kapita owych ponad wartoêç amortyzacji, 4) sp aty odsetek od zaciàgni tych kredytów i po yczek, 5) rezerwy na nale noêci nieregularne, 6) mar zysku Koszty, o których mowa w 6 pkt 1 5, planuje si na podstawie: 1) kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzajàcym rok, w którym wprowadzana jest taryfa, ustalonych na podstawie ewidencji ksi gowej kosztów sporzàdzonej zgodnie z przepisami o rachunkowoêci, 2) kosztów wynikajàcych z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony Êrodowiska, ustalonych na podstawie planu inwestycyjnego wynikajàcego z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzàdzeƒ wodociàgowych i kanalizacyjnych w roku obrachunkowym poprzedzajàcym rok wprowadzenia taryfy. 2. Koszty wynikajàce z inwestycji modernizacyjno- -rozwojowych i ochrony Êrodowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmujà w szczególnoêci: 1) odpisy amortyzacyjne, a w przypadku zak adów bud etowych odpisy umorzeniowe, 2) sp aty rat kapita owych ponad wartoêç amortyzacji lub umorzenia, 3) odsetki od kredytów zaciàgni tych na realizacj inwestycji oraz koszty finansowe obs ugi tych kredytów, 4) koszty eksploatacji i utrzymania nowych urzàdzeƒ wodociàgowych i kanalizacyjnych. 3. Przy zatwierdzaniu taryf rada gminy nie mo e korygowaç kosztów, o których mowa w ust. 2, bez odpowiedniej korekty planu inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w roku obowiàzywania taryfy. 4. Inwestycje modernizacyjno-rozwojowe i ochrony Êrodowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne w szczególnoêci realizuje: 1) ze Êrodków w asnych, 2) ze Êrodków finansowych pochodzàcych z bud etu gminy, 3) z kredytów i po yczek, 4) z dotacji lub subwencji udzielonych przez instytucje dysponujàce Êrodkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony Êrodowiska. 5. Koszty Êwiadczenia us ug wodociàgowych i kanalizacyjnych obcià a si kosztami inwestycji finansowanych ze Êrodków w asnych, w tym z kredytów i po- yczek sp acanych przez przedsi biorstwo.

4 Dziennik Ustaw Nr Poz Uwzgl dnienie w niezb dnych przychodach i taryfach kosztów inwestycji, o których mowa w ust. 5, powinno byç dokonywane stopniowo i roz o one w czasie. 8. Na podstawie kosztów, o których mowa w 7 ust. 1, ustala si niezb dne przychody jako sum sk adników: 1) iloczynu sumy kosztów: a) wynagrodzeƒ oraz Êwiadczeƒ na rzecz pracowników i prognozowanego na okres obowiàzywania taryfy Êredniorocznego wskaênika wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych, b) materia ów, energii, us ug transportowych, us ug remontowych i pozosta ych oraz prognozowanego na okres obowiàzywania taryfy Êredniorocznego wskaênika wzrostu cen produkcji przemys owej, 2) podatków i op at oraz amortyzacji oszacowanych na podstawie planowanych bàdê obowiàzujàcych stawek na rok obowiàzywania taryf, 3) kosztów, o których mowa w 7 ust. 2, w wielko- Êciach okreêlonych w odpowiednich dokumentach w roku obowiàzywania taryf: odpisów amortyzacyjnych w wysokoêciach wynikajàcych ze stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, sp at rat kapita owych ponad wartoêç amortyzacji lub umorzenia oraz odsetek od kredytów i kosztów finansowych ich obs ugi zgodnie z wielkoêciami wynikajàcymi z zawartych umów kredytowych, kosztów eksploatacji i utrzymania nowych urzàdzeƒ wodociàgowych zgodnych z planem inwestycyjnym zatwierdzonym przez gmin Przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne, które zgodnie z zawartà umowà u ytkuje nieodp atnie Êrodki trwa e, mo e uwzgl dniaç w niezb dnych przychodach amortyzacj lub umorzenie, je eli zawrze z gminà porozumienie ustalajàce, e Êrodki finansowe pozyskane przez przedsi biorstwo z tego tytu u, pomniejszone o nale ny podatek dochodowy, b dà wykorzystywane wy àcznie na cele modernizacji i odtworzenia tych Êrodków trwa ych. 2. Rezerwy na nale noêci nieregularne uprawdopodobnia si w sposób okreêlony w odr bnych przepisach. 3. Przedsi biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjne, których forma organizacyjno-prawna uniemo liwia zaliczanie kosztów amortyzacji lub umorzenia do kosztów uzyskania przychodów, mogà uwzgl dniaç je w niezb dnych przychodach, stanowiàcych podstaw do ustalania cen i stawek op at, je eli Êrodki pochodzàce z amortyzacji lub umorzenia b dà stanowiç wy àcznie êród o finansowania modernizacji i odtworzenia Êrodków trwa ych oraz sp aty kredytów i po yczek zaciàgni tych na sfinansowanie inwestycji. Rozdzia 3 Alokacja kosztów na taryfowe grupy odbiorców us ug 10. Przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne okreêla alokacj kosztów odpowiednio dla zaopatrzenia w wod i odprowadzania Êcieków, w szczególnoêci na nast pujàce taryfowe grupy odbiorców us ug: 1) gospodarstwa domowe, 2) przemys owych odbiorców us ug Dla dokonania alokacji na taryfowe grupy odbiorców us ug, uzasadnione koszty poêrednie, wspólne dla wszystkich rodzajów dzia alnoêci gospodarczej zwiàzanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wod i zbiorowym odprowadzaniem Êcieków, przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne dzieli na poszczególne rodzaje prowadzonej dzia alnoêci gospodarczej oraz na poszczególne taryfowe grupy odbiorców us ug. 2. Metody podzia ów kosztów, o których mowa w ust. 1, nie mogà ulec zmianie w okresie obowiàzywania taryfy. 3. Przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne dokonuje alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców us ug, uwzgl dniajàc lokalne uwarunkowania, w szczególnoêci: 1) wielkoêç zró nicowania kosztów Êwiadczenia us ug w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców us ug, mierzonà kosztami jednostkowymi, 2) dost pnoêç danych odnoszàcych si do poszczególnych rodzajów kosztów, 3) struktur planowanych taryf, 4) spodziewane korzyêci ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich wdro enia, 5) stabilnoêç stosowanych metod alokacji kosztów, 6) wyposa enie w wodomierze i urzàdzenia pomiarowe. 4. Dla potrzeb alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców us ug metody podzia u kosztów w szczególnoêci uwzgl dniajà okreêlenie: 1) wspó czynników alokacji kosztów, wyliczonych na podstawie udzia ów poszczególnych taryfowych grup odbiorców us ug w ca kowitej iloêci dostarczonej wody lub w ca kowitej iloêci odebranych Êcieków w odniesieniu do kosztów, których wysokoêç dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców us ug jest wprost proporcjonalna do wielkoêci Êwiadczonych us ug dla tych grup, 2) wspó czynników alokacji kosztów, ustalonych w oparciu o ewidencj ksi gowà kosztów, prowadzonà zgodnie z obowiàzujàcymi zasadami rachunkowoêci w odniesieniu do kosztów, których nie da si podzieliç na poszczególne taryfowe grupy odbiorców us ug w oparciu o wielkoêç Êwiadczonych us ug. 5. Metody, o których mowa w ust. 4, mogà uwzgl dniaç okreêlenie wspó czynników alokacji kosztów ustalonych w oparciu o analiz kosztów w odniesieniu do kosztów zale nych od uwarunkowaƒ technicznych Êwiadczenia us ug, w szczególnoêci takich jak: stopieƒ zanieczyszczenia przyjmowanych do od-

5 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257 prowadzenia Êcieków, stopieƒ obcià enia urzàdzeƒ wodociàgowych i kanalizacyjnych Dla potrzeb alokacji kosztów system finansowo-ksi gowy przedsi biorstw wodociàgowo-kanalizacyjnych powinien zapewniaç ewidencjonowanie i przetwarzanie danych zgodnie z odr bnymi przepisami. 2. System, o którym mowa w ust. 1, w szczególno- Êci powinien umo liwiaç podzia na poszczególne rodzaje dzia alnoêci i grupy taryfowe odbiorców us ug oraz okreêlaç: 1) przychody, 2) koszty eksploatacji i utrzymania, 3) odsetki i raty kapita owe od zaciàgni tych kredytów, 4) Êrodki trwa e i odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, 5) podatki i op aty, 6) koszty poêrednie. Rozdzia 4 Kryteria ró nicowania cen i stawek op at Przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne dokonuje wyboru rodzaju i struktury taryf, uwzgl dniajàc lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania Êcieków. 2. Taryfowe ceny i stawki op at powinny byç kalkulowane i ró nicowane w taki sposób, eby zapewniç: 1) uzyskanie z op at odbiorców us ug przychodów na poziomie zapewniajàcym samofinansowanie si dzia alnoêci przedsi biorstwa oraz zysku, 2) motywowanie odbiorców us ug do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania zanieczyszczenia Êcieków, 3) eliminacj subsydiowania skroênego, 4) atwoêç ustalania op at za Êwiadczenie us ug. 3. Ró nicowanie cen i stawek op at, o których mowa w ust. 2, zapewnia si w szczególnoêci przez: 1) podzia odbiorców us ug na grupy taryfowe i przypisanie do poszczególnych grup odpowiadajàcych im kosztów Êwiadczenia us ug, 2) wybór rodzaju taryf i odpowiedniej dla poszczególnych taryf struktury cen i stawek op at, 3) uwzgl dnienie, przy okreêlaniu niezb dnych przychodów odpowiadajàcych poszczególnym taryfowym cenom i stawkom op at, zró nicowania kosztów eksploatacji i utrzymania, w tym kosztów wynikajàcych z poniesionych nak adów inwestycyjnych odpowiednio do zu ycia wody i odprowadzania Êcieków przez odbiorców z poszczególnych grup taryfowych Przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne na podstawie kryteriów, o których mowa w 13 ust. 2, ustala w szczególnoêci nast pujàce rodzaje taryf: 1) w zale noêci od przewidywanego sposobu rozliczeƒ: a) taryfy rycza towe zawierajàce sta à cen dla poszczególnych odbiorców us ug odniesionà do 1 osoby korzystajàcej z us ug w z /osob na okres rozliczeniowy, a nie do fizycznej jednostki b dàcej miernikiem iloêci Êwiadczonych us ug wm 3, b) taryfy iloêciowe przewidziane do stosowania przy opomiarowanych systemach dostaw wody lub odprowadzania Êcieków, zawierajàce ceny us ug za 1 m 3, 2) w zale noêci od zak adanego zró nicowania cen i stawek op at dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców us ug: a) taryfy iloêciowe jednolite zawierajàce jednolite ceny us ug w z /m 3 dla wszystkich odbiorców, odr bne dla zaopatrzenia w wod i dla odprowadzania Êcieków, b) taryfy iloêciowe niejednolite zawierajàce ró ne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny za dostarczonà wod w z /m 3 i ceny za odprowadzanie Êcieków w z /m 3, 3) w zale noêci od struktury taryfy: a) taryfy jednocz onowe zawierajàce cen odniesionà do 1 m 3 dostarczanej wody lub1 m 3 odprowadzanych Êcieków, b) taryfy wielocz onowe zawierajàce stawk lub stawki op aty sta ej w okresie rozliczeniowym z /licznik, z /urzàdzenie pomiarowe, z /miesiàc oraz cen odniesionà do 1 m 3 wody lub 1 m 3 odprowadzanych Êcieków, 4) w zale noêci od zró nicowania cen wody w ró nych przedzia ach jej zu ycia: a) taryfy progresywne strefowe, w których ceny wody za 1 m 3 rosnà wraz ze wzrostem przedzia- ów zu ycia wody, b) taryfy degresywne strefowe, w których ceny wody malejà wraz ze wzrostem przedzia ów zu ycia, c) taryfy sezonowe, charakteryzujàce si wysokimi cenami wody w sezonie szczytowego jej zu ycia i ni szymi cenami poza sezonem. 2. Ró nicowanie taryf dla gospodarstw domowych mo e dotyczyç tylko op aty abonamentowej Dla okreêlenia taryfowych cen i stawek op at, odpowiednio dla zaopatrzenia w wod i odprowadzania Êcieków dokonuje si : 1) podzia u odbiorców us ug na taryfowe grupy odbiorców us ug, 2) wyboru rodzaju taryf, 3) alokacji niezb dnych przychodów na taryfowe grupy odbiorców us ug,

6 Dziennik Ustaw Nr Poz ) podzia u niezb dnych przychodów w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców us ug odpowiednio do za o onej struktury cen i stawek op at, 5) obliczania taryfowych cen i stawek op at. 2. Obliczenie taryfowych cen i stawek op at nast puje przez podzielenie odpowiadajàcych im planowanych rocznych niezb dnych przychodów przez planowanà rocznà iloêç Êwiadczonych us ug. 3. Planowanà rocznà iloêç Êwiadczonych us ug oblicza si jako sum zweryfikowanej iloêci Êwiadczonych us ug w roku obrachunkowym poprzedzajàcym rok planowanego wprowadzenia taryf oraz iloêci Êwiadczonych us ug wynikajàcej z planowanej realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji. Rozdzia 5 Warunki prowadzenia rozliczeƒ za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie Êcieków Nale noêci za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie Êcieków ustala si jako iloczyny taryfowych cen i stawek op at oraz odpowiadajàcych im iloêci Êwiadczonych us ug. 2. IloÊç pobranej wody w budynkach wyposa onych w wodomierze g ówne ustala si zgodnie z ich wskazaniami. 3. W przypadku braku wodomierzy, o których mowa w ust. 2, iloêç dostarczonej wody do budynku ustala si zgodnie z przeci tnymi normami zu ycia wody, okreêlonymi w odr bnych przepisach. 4. W zale noêci od wyposa enia w urzàdzenia pomiarowe i wodomierze do pomiaru iloêci wody bezpowrotnie zu ytej, iloêç odprowadzonych Êcieków ustala si na podstawie wskazaƒ urzàdzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku jako równà iloêci wody pobranej lub iloêci wody pobranej pomniejszonej o iloêç wody bezpowrotnie zu ytej, okreêlonà zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy Odbiorca us ug dokonuje zap aty za dostarczonà wod i odprowadzone Êcieki w terminie okreêlonym w fakturze, który nie mo e byç krótszy ni 14 dni od daty jej dostarczenia. 2. Zg oszenie przez odbiorc us ug zastrze eƒ do wysokoêci faktury nie wstrzymuje jej zap aty. 3. W przypadku nadp aty zalicza si jà na poczet przysz ych nale noêci lub, na àdanie odbiorcy us ug, zwraca si jà w terminie 14 dni od dnia z o enia wniosku w tej sprawie W przypadku niesprawnoêci wodomierza g ównego, je eli umowa nie stanowi inaczej, iloêç pobranej wody ustala si na podstawie Êredniego zu ycia wody w okresie 6 miesi cy przed stwierdzeniem niesprawnoêci wodomierza, a gdy nie jest to mo liwe na podstawie Êredniego zu ycia wody w analogicznym okresie roku ubieg ego lub iloczynu Êredniomiesi cznego zu ycia wody w roku ubieg ym i liczby miesi cy niesprawnoêci wodomierza. 2. Przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy us ug dokonuje sprawdzenia prawid owoêci dzia ania wodomierza. 3. W przypadku gdy sprawdzenie prawid owoêci dzia ania nie potwierdza zg oszonej przez odbiorc us ug niesprawnoêci wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia. Rozdzia 6 Wzór wniosku o zatwierdzenie taryf i zakres informacji zawartych w uzasadnieniu taryf Do wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy, do àcza si w szczególnoêci tabele okreêlajàce: 1) porównanie cen i stawek op at z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzajàcego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiàzywania nowych taryf dotyczàcych zaopatrzenia w wod, 2) porównanie cen i stawek op at z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzajàcego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiàzywania nowych taryf dotyczàcych odprowadzania Êcieków, 3) ustalenie poziomu niezb dnych przychodów, 4) alokacj niezb dnych przychodów wed ug taryfowych grup odbiorców us ug w roku obowiàzywania nowych taryf, 5) wspó czynniki alokacji w roku obowiàzywania nowych taryf, 6) kalkulacj cen za wod i odprowadzanie Êcieków metodà alokacji prostej, 7) rachunek wyników w z otych, 8) zestawienie przychodów wed ug taryfowych grup odbiorców us ug, z uwzgl dnieniem wielkoêci zu- ycia oraz cen i stawek op at w roku obowiàzywania nowych taryf w z otych, 9) skutki finansowe zmiany cen i stawek op at za zaopatrzenie w wod i odprowadzanie Êcieków, 10) koszty bezpoêrednie zaopatrzenia w wod, 11) koszty bezpoêrednie odprowadzania Êcieków, 12) koszty poêrednie: warsztatów, wydzia ów ogólnozak adowych, laboratorium i wydzia ów pomocniczych, 13) Êredni stan zatrudnienia oraz Êredni poziom wynagrodzeƒ wed ug obszarów dzia alnoêci, 14) list osób fizycznych i prawnych posiadajàcych udzia y lub akcje dajàce prawo powy ej 5% g osów na walnym zgromadzeniu przedsi biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjnego, 15) transakcje sprzeda y i kupna pomi dzy przedsi biorstwem wodociàgowo-kanalizacyjnym a podmiotami zale nymi, stowarzyszonymi i dominujàcymi, z wy àczeniem operacji sprzeda y, kupna

7 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257 i przekazania sk adników majàtku trwa ego, 16) operacje dotyczàce sprzeda y, kupna i przekazywania sk adników majàtku trwa ego pomi dzy przedsi biorstwem wodociàgowo-kanalizacyjnym a podmiotami zale nymi, stowarzyszonymi i dominujàcymi, 17) harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urzàdzeƒ wodociàgowych, 18) harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urzàdzeƒ kanalizacyjnych. 2. Wzór wniosku wraz z tabelami, stanowiàcymi jego za àczniki, okreêla za àcznik do rozporzàdzenia. 3. W uzasadnieniu wniosku o zatwierdzenie taryf zamieszcza si w szczególnoêci informacje dotyczàce: 1) zakresu Êwiadczonych us ug i lokalnych uwarunkowaƒ ich Êwiadczenia, 2) standardów jakoêciowych us ug, w tym informacji dotyczàcych wp ywu ustalonych taryf na ich popraw, 3) spodziewanych korzyêci ekonomicznych przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów w porównaniu z kosztami ich wdro enia, 4) zmian warunków ekonomicznych w roku obowiàzywania taryf. Rozdzia 7 Przepis koƒcowy 20. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia. Minister Infrastruktury: M. Pol

8 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257 Za àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. (poz. 257)

9 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

10 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

11 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

12 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

13 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

14 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

15 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

16 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

17 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

18 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

19 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

20 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

21 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

22 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

23 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257 i ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie okreêlenia granic pomi dzy wodami morskimi a wodami Êródlàdowymi dla celów rybo ówstwa morskiego. Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. o rybo ówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441) zarzàdza si, co nast puje: 1. Ustala si granic pomi dzy wodami morskimi a Êródlàdowymi dla celów rybo ówstwa morskiego, zwanà dalej granicà wód, z zastrze eniem przepisów 2 i 3, stanowiàcà lini àczàcà oba brzegi rzeki lub kana u przy ujêciu do: 1) morza na rzekach i kana ach bezpoêrednio po àczonych z morzem, 2) Zalewów: WiÊlanego, Szczeciƒskiego i Kamieƒskiego, 3) Roztoki Odrzaƒskiej, 4) Jezior: Wicko Ma e i Wicko Wielkie, Nowowarpieƒskie i Dàbie, 5) rzek: Dziwny, Starej Âwiny oraz Odry Zachodniej (do 66,38 km, liczàc od morza), oraz Regalicy (na 737,63 km, liczàc od êróde Odry), 6) kana ów: Jasienicki Nurt, Policki Nurt oraz kana ów àczàcych rzek Odr z rzekà Regalicà i jeziorem Dàbie. 2. Je eli w ujêciu rzeki lub kana u znajduje si port morski, granic wód stanowi granica portu od strony rzeki lub kana u zaliczonych do wód Êródlàdowych. 3. Granic wód stanowi: 1) na rzece Wis a: a) w rejonie Âwibna (Przekop Wis y) odcinek równole nika N àczàcy oba brzegi, b) w rejonie Górek Zachodnich linia prosta àczàca Êwiat a wejêciowe na g owicach falochronów portu,

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. 886 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okreêlania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeƒ za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2002r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA. z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA. z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r.) Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 127 poz. 886 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie gminy Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od 2006-08-16)

brzmienie pierwotne (od 2006-08-16) brzmienie pierwotne (od 2006-08-16) Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/346/2013 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE

UCHWAŁA NR XXV/346/2013 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE Projekt z dnia 9 maja 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXV/346/2013 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia ustalonych przez MZWiK w Sławkowie taryf za zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie Gminy Miasta Tarnowa w roku taryfowym 2009 (od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r.) Niniejsze taryfy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 90/XII/2011 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 24 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 90/XII/2011 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 24 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 90/XII/2011 RADY GMINY MAŁA WIEŚ z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 24 ust. 1, 6 i 9a

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 248 17796 Poz. 1847 i 1848

Dziennik Ustaw Nr 248 17796 Poz. 1847 i 1848 Dziennik Ustaw Nr 248 17796 Poz. 1847 i 1848 7) Przychody z tytu u pokrycia niedoboru ; informacje o wielkoêci przychodów: a) z rachunku rezerwowego b) ze Êrodków towarzystwa c) ze Êrodków cz Êci podstawowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. 1132 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na post powanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokoêci kar pieni nych w transporcie drogowym.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokoêci kar pieni nych w transporcie drogowym. Dziennik Ustaw Nr 115 7409 Poz. 998 i 999 4) nazwisko i imi lub nazw uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzib oraz kod kraju, 5) okreêlenie znaku towarowego ze wskazaniem kolorów i symboli klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Mirów Stary, dnia 05.11.2013r. Znak: WSG.7030.1.1.2013 Rada Gminy Mirów WNIOSEK O ZTWIERDZENIE TRYF DL ZBIOROWEGO ZOPTRZENI W WODĘ I ODPROWDZNI ŚCIEKÓW Wójt Gminy Mirów przedkłada wniosek o zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków PROJEKT Uchwała Nr Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r.) Dz.U.06.127.886 ROZPORZĄDZENIE MINISTR BUDOWNITW z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274

Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274 Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274 3. Przep yw wody dla jednego sitka natryskowego powinien wynosiç co najmniej 40 l na osob. 4. W pomieszczeniu masa u przy stanowisku do masa u instaluje si umywalk,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. 1914 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie okreêlenia niektórych wzorów oêwiadczeƒ, deklaracji i informacji podatkowych obowiàzujàcych w zakresie podatku dochodowego od

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE Załącznik do uchwały nr V/35/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach ul. Obrońców Westerplatte 89 40.335 Katowice TARYFY DLA ZBIOROWEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZED ENIE CZASU OBOWI ZYWANIA DOTYCHCZASOWEJ TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

WNIOSEK O PRZED ENIE CZASU OBOWI ZYWANIA DOTYCHCZASOWEJ TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW Gminny Zak ad Komunalny Sp. z o. o. 11-500 Gi ycko, Bystry 1H NIP 845-198-19-26 REGON 281364299 tel./fax 87/ 429 94 80 Bystry, dnia 22.10.2014 rok RADA GMINY GI YCKO przez Wójta Gminy Gi ycko WNIOSEK O

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 2. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach. 3. Orygina faktury wraz z jednà kopià otrzymuje nabywca. 11. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany

Bardziej szczegółowo

TARYFY ORAZ WARUNKI ROZLICZEŃ

TARYFY ORAZ WARUNKI ROZLICZEŃ Załącznik do uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XLVI/546/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. TARYFY ORAZ WARUNKI ROZLICZEŃ za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegó owego sposobu i trybu finansowania inwestycji z bud etu paƒstwa

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegó owego sposobu i trybu finansowania inwestycji z bud etu paƒstwa 831 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegó owego sposobu i trybu finansowania inwestycji z bud etu paƒstwa Na podstawie art. 116 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 80 5462 Poz. 727 i 728 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 czerwca 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 80 5462 Poz. 727 i 728 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 czerwca 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 80 5462 Poz. 727 i 728 727 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równowa nika mieszkaniowego,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXVIII/196/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 687 Poz. 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 15 stycznia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 687 Poz. 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 15 stycznia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 687 Poz. 114 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy audytu energetycznego. Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 3. Na wniosek pracownika pracodawca mo e wyraziç zgod na przejazd w podró y samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nieb dàcym w asnoêcià pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71

Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71 Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71 4. Do wniosków o wyp at wynagrodzeƒ za àcza si dokumentacj zawierajàcà dane dotyczàce rodzaju i zakresu pomocy udzielonej funkcjonariuszom. 5. Je eli wycena, o której

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 224 17640 Poz. 1797 Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 57 4994 Poz. 469 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 7 kwietnia 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 57 4994 Poz. 469 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 7 kwietnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 57 4994 Poz. 469 Na podstawie art. 3b 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. W rozporzàdzeniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu zgodnie z Art. 24 ust. 8 i 9 Ustawy z dnia 07.06.2001 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu zgodnie z Art. 24 ust. 8 i 9 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu zgodnie z Art. 24 ust. 8 i 9 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17391 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.24 21:05:01 +01'00' Poz. 1740 ov.pl 1740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 21 listopada 2001 r. Nr 41

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 21 listopada 2001 r. Nr 41 MONITOR POLSKI DZIENNIK URZ DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 listopada 2001 r. Nr 41 TREÂå: Poz.: OBWIESZCZENIA: 666 Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie wysokoêci kwot

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/205/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 13 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/205/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 13 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/205/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobromierz na okres od dnia 23.10.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC. na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC. na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Raciborzu 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 76/05 z dnia 15.12.2005 r. ze zmianą uchwałą nr 31/06 z dnia 21.06.2006 roku Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

Słowniczek wyrażeń i zwrotów.

Słowniczek wyrażeń i zwrotów. Regulamin rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz dokonania rozliczenia tych kosztów z użytkownikami lokali. I. Postanowienia ogólne. 1 1. Regulamin określa zasady rozliczenia z użytkownikami

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 183 11706 Poz. 1531 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 183 11706 Poz. 1531 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 183 11706 Poz. 1531 1531 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Na podstawie art. 96

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 2. Do wniosku nale y do àczyç: 1) szczegó owy program dzia ania, na nie mniej ni dziesi ç lat, przewidziany dla danego obwodu owieckiego; 2) opini organu sprawujàcego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badaƒ lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania dostaw ciep ej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i u ytkowych S. M. OSIEDLE STARÓWKA W WARSZAWIE

REGULAMIN rozliczania dostaw ciep ej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i u ytkowych S. M. OSIEDLE STARÓWKA W WARSZAWIE Za cznik do Uchwa y Nr 1/2013 Rady Nadzorczej Spó dzielni Mieszkaniowej Osiedle Starówka z dnia 15.01.2013 REGULAMIN rozliczania dostaw ciep ej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i u ytkowych S. M.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN Teks jednolity OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ZIMNEJ WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RODZINA KOLEJOWA W BIAŁYMSTOKU. Niniejszy regulamin został

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne. 2 Postanowienia ogólne

Podstawy prawne. 2 Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W LOKALACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ PGM SPÓŁKA Z O.O. 1 Podstawy prawne Do opracowania niniejszego

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o. Załącznik do uchwały Nr XXXI / 235 / 2013 Rady Gminy w Świętajnie z dnia 22 listopada 2013 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1do Uchwały Zarządu nr 99/2013 z dnia 21.05.2013r.

Załącznik nr 1do Uchwały Zarządu nr 99/2013 z dnia 21.05.2013r. Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach stanowiących własność Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

III. Taryfowe grupy odbiorców usług rodzaje i wysokość cen

III. Taryfowe grupy odbiorców usług rodzaje i wysokość cen Niniejsza taryfa została określona przez Lubickie Wodociągi sp. z o.o. w Lubiczu. Stanowi ona zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących

Bardziej szczegółowo

projekt UCHWAŁA NR / / 2010 RADY GMINY MIELEC z dnia 2010 r. RADA GMINY MIELEC uchwala co następuje :

projekt UCHWAŁA NR / / 2010 RADY GMINY MIELEC z dnia 2010 r. RADA GMINY MIELEC uchwala co następuje : projekt UCHWAŁA NR / / 2010 RADY GMINY MIELEC z dnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenie Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres od dnia 1.01.2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 11 stycznia 2005 r. Nr 5

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 11 stycznia 2005 r. Nr 5 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2005 r. Nr 5 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 32 Ministra Ârodowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie warunków hodowli i utrzymywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/188/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/188/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/188/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 2015 roku Uchwała Nr IX/55/5 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 205 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 24 ust. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II)

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II) Dane do wniosku o kredyt uproszczona księgowość (księga przychodów i rozchodów, ryczałt) Informacja o majątku przedsiębiorstwa i źródłach finansowania WYSZCZEGÓLNIENIE 2011r. 2012r. 03.2013 06.2013 09.2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 maja 2004 r. 1389 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreêlenia metod i podstaw sporzàdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 131 9674 Poz. 913 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 131 9674 Poz. 913 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 131 9674 Poz. 913 913 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wymagaƒ dotyczàcych rejestracji dawek indywidualnych 1) Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

37 Decyzja nr 127. 4) wp ywy z tytu u niewykorzystanych w terminie okre- Êlonym przez Rad Ministrów Êrodków niewygasajàcych;

37 Decyzja nr 127. 4) wp ywy z tytu u niewykorzystanych w terminie okre- Êlonym przez Rad Ministrów Êrodków niewygasajàcych; 2 DZIENNIK URZĘDOWY KG PSP str. 253 37 Decyzja nr 127 Komendanta G ównego Paƒstwowej Stra y Po arnej z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad pobierania i gromadzenia Êrodków publicznych w Komendzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 229 12810 Poz. 1536 1536 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zg oszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 175 9276 Poz. 1086 1086 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiàzkowego rocznego przygotowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r.) Dz.U.06.127.886 ROZPORZĄDZENIE MINISTR BUDOWNITW z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Gmina Głowaczów przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 124 9271 Poz. 860 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 czerwca 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 124 9271 Poz. 860 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 czerwca 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 124 9271 Poz. 860 860 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujàce si eksploatacjà

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 4. Oprogramowanie, dla którego cofni to Êwiadectwo zgodnoêci, o którym mowa w ust. 3 oraz w 22 ust. 2, jak równie oprogramowanie, dla którego odmówiono wydania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 128 9496 Poz. 895 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 2 lipca 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 128 9496 Poz. 895 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 2 lipca 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 128 9496 Poz. 895 895 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegó owych zasad kszta towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeƒ w obrocie energià elektrycznà

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 z 19 lutego 2015 r. REGULAMIN

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 z 19 lutego 2015 r. REGULAMIN REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTARCZONEJ ZIMNEJ WODY ORAZ ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW Z INDYWIDULANYCH LOKALI W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH I ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W KOSZALINIE PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy.

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach ul. Czecha 1 zgodnie z Art.24 ust.7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.2015, poz.139) ogłasza

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegó owych warunków prowadzenia dzia alnoêci w wolnych obszarach celnych i sk adach wolnoc owych,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 2. 1. Koszty ciepła na centralne ogrzewanie ustala się odrębnie dla każdego budynku. W skład tych kosztów wchodzą :

I. Postanowienia ogólne. 2. 1. Koszty ciepła na centralne ogrzewanie ustala się odrębnie dla każdego budynku. W skład tych kosztów wchodzą : Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 4/2012 z dnia 13.03.2012 r. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 189 9762 Poz. 1396 i 1397

Dziennik Ustaw Nr 189 9762 Poz. 1396 i 1397 Dziennik Ustaw Nr 189 9762 Poz. 1396 i 1397 noêci do wykonywania obowiàzków trenera, a tak e rodzaj niezb dnych badaƒ lekarskich dla osób ubiegajàcych si o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 7 maja 2007 r. Nr 79

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 7 maja 2007 r. Nr 79 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2007 r. Nr 79 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 533 Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od Êrodków transportowych

Bardziej szczegółowo

Taryfy cen i stawek opłat. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfy cen i stawek opłat. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W TURKU Uprzejmie informuje odbiorców usług, że na podstawie wniosku taryfowego złożonego w dniu 22 października 2014 r. do Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 130 7162 Poz. 830 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 15 lipca 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 130 7162 Poz. 830 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 15 lipca 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 130 7162 Poz. 830 830 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie rodzaju wydatków bezpoêrednio zwiàzanych ze Êwiadczeniem us ugi przy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1)

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Dziennik Ustaw Nr 125 9082 Poz. 1035 1035 USTAWA z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla zasady:

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ZAKŁAD USŁUG WODNYCH SPÓŁKA z O.O. W KONINIE ========================================================= TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 lutego 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 lutego 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 32 3003 Poz. 251 251 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych obj tych zwolnieniem od akcyzy ze wzgl du na ich przeznaczenie,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak Dawca Przeszczepu i Zas u ony Dawca Przeszczepu

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak Dawca Przeszczepu i Zas u ony Dawca Przeszczepu Dziennik Ustaw Nr 168 9022 Poz. 1043 1043 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak Dawca Przeszczepu i Zas u ony Dawca Przeszczepu Na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie Dziennik Ustaw Nr 132 9617 Poz. 1092 1092 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 86 3971 Poz. 596 i 597

Dziennik Ustaw Nr 86 3971 Poz. 596 i 597 Dziennik Ustaw Nr 86 3971 Poz. 596 i 597 oficerskie genera ów (admira ów), akt mianowania sporzàdza dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej w aêciwego do spraw kadr, a w przypadku mianowania

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE ZAŁĄCZNIK NR 1 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE W OKRESIE 01.04.2015-31.03.2016 Zatwierdzona uchwałą nr... Rady Gminy Kobierzyce

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES Załącznik do Uchwały Nr VI/75/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 marca 2015 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES od 01.05.2015 r. do 30.04.2016

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo