DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 25 marca 2002 r. Nr 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 25 marca 2002 r. Nr 26"

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 marca 2002 r. Nr 26 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 257 Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie okreêlania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeƒ za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie Êcieków Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie okreêlenia granic pomi dzy wodami morskimi a wodami Êródlàdowymi dla celów rybo ówstwa morskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie okreêlenia siedzib i terytorialnego zakresu dzia ania okr gowych inspektorów rybo ówstwa morskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad wspó pracy mi dzy producentami cukru i plantatorami buraków cukrowych Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie okreêlenia wzoru karty zg oszenia na wolne stanowisko s dziowskie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie wzoru wykazów s u bowych dla s dziów sàdów powszechnych oraz sposobu ich prowadzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie badaƒ lekarskich i psychologicznych kandydatów do obj cia urz du s dziego Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie uzyskiwania i sporzàdzania informacji o kandydacie na stanowisko s dziego WYROK TRYBUNA U KONSTYTUCYJNEGO 265 z dnia 12 marca 2002 r. sygn. akt P. 9/ ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie okreêlania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeƒ za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie Êcieków. Na podstawie art. 23, art. 25 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) zarzàdza si, co nast puje:

2 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257 Rozdzia 1 Przepisy ogólne 1. Rozporzàdzenie reguluje: 1) szczegó owe sposoby okreêlania taryf, w tym: a) kryteria ustalania niezb dnych przychodów, b) sposoby alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców us ug, c) kryteria ró nicowania taryfowych cen i stawek op at, 2) wzór wniosku o zatwierdzenie taryf oraz niezb dny zakres informacji zawartych w uzasadnieniu taryf, 3) warunki prowadzenia rozliczeƒ za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie Êcieków. 2. U yte w rozporzàdzeniu okreêlenia oznaczajà: 1) ustawa ustaw z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków, 2) subsydiowanie skroêne pokrywanie kosztów dotyczàcych jednego rodzaju prowadzonej przez przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne dzia alnoêci gospodarczej lub jednej z grup taryfowych odbiorców us ug przychodami pochodzàcymi z innego rodzaju prowadzonej dzia alnoêci gospodarczej lub od innej taryfowej grupy odbiorców, 3) alokacja uznanie okreêlonej taryfowej grupy odbiorców us ug w aêciwymi rodzajami kosztów i niezb dnych przychodów, 4) wspó czynnik alokacji wspó czynnik okreêlajàcy procentowy udzia w àcznych kosztach danego rodzaju kosztów zwiàzanych z okreêlonà taryfowà grupà odbiorców us ug, 5) nale noêci nieregularne wierzytelnoêci z tytu u op at za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie Êcieków, nieêciàgalne w trybie ustalonym w umowie o zaopatrzenie w wod i odprowadzanie Êcieków, 6) ostatni rok obrotowy ostatni rok, za który zosta- o zatwierdzone sprawozdanie finansowe, 7) rok obrachunkowy poprzedzajàcy wprowadzenie nowych taryf 12 kolejnych pe nych miesi cy poprzedzajàcych miesiàc z o enia wniosku, 8) koszty uzasadnione koszty okreêlone przez przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne na podstawie ustawy i niniejszego rozporzàdzenia, przy zachowaniu nale ytej starannoêci zmierzajàcej do ochrony interesów odbiorców i minimalizacji kosztów niezb dnych do wykonania zadaƒ wynikajàcych z ustawy, 9) cena za dostarczonà wod wielkoêç wyra onà w jednostkach pieni nych, którà odbiorca us ug jest obowiàzany zap aciç przedsi biorstwu wodociàgowo-kanalizacyjnemu za 1 m 3 dostarczonej wody; do ceny dolicza si podatek od towarów i us ug VAT, w wysokoêci okreêlonej odr bnymi przepisami, 10) cena za odprowadzone Êcieki wielkoêç wyra onà w jednostkach pieni nych, którà odbiorca us ug jest obowiàzany zap aciç przedsi biorstwu wodociàgowo-kanalizacyjnemu za 1 m 3 odprowadzonych Êcieków; do ceny dolicza si podatek wymieniony w pkt 9, 11) stawka op aty wielkoêç wyra onà w jednostkach pieni nych, którà odbiorca jest obowiàzany zap aciç przedsi biorstwu wodociàgowo-kanalizacyjnemu za jednostk us ugi nieb dàcà fizycznà jednostkà miary iloêci dostarczonej wody lub iloêci odprowadzonych Êcieków w okresie rozliczeniowym w szczególnoêci: z /osob /miesiàc, z /odbiorc /miesiàc; do stawki op aty dolicza si podatek wymieniony w pkt 9, 12) op ata wielkoêç wyra onà w jednostkach pieni nych, którà odbiorca jest obowiàzany zap aciç przedsi biorstwu wodociàgowo-kanalizacyjnemu za us ug dostarczonà w okresie rozliczeniowym; do op aty dolicza si podatek wymieniony w pkt Przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne: 1) opracowuje taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania Êcieków w sposób zapewniajàcy: a) uzyskanie niezb dnych przychodów, b) ochron odbiorców us ug przed nieuzasadnionym wzrostem op at i cen, c) eliminowanie subsydiowania skroênego, d) motywowanie odbiorców us ug do racjonalnego u ytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia Êcieków, e) atwoêç obliczania op at i sprawdzania przez odbiorców us ug wysokoêci op at i cen ich dotyczàcych, 2) okreêla taryfy odpowiednie do zakresu prowadzonej dzia alnoêci gospodarczej w dziedzinie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania Êcieków W taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie Êcieków okreêla si : 1) rodzaje prowadzonej dzia alnoêci, 2) taryfowe grupy odbiorców us ug, 3) rodzaje i wysokoêç cen i stawek op at, 4) warunki rozliczeƒ z uwzgl dnieniem wyposa enia nieruchomoêci w przyrzàdy i urzàdzenia pomiarowe, 5) warunki stosowania cen i stawek op at. 2. W warunkach stosowania cen i stawek op at, o których mowa w ust. 1 pkt 5, w szczególnoêci okreêla si : 1) zakres Êwiadczonych us ug dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców, 2) standardy jakoêciowe obs ugi odbiorców us ug.

3 Dziennik Ustaw Nr Poz Taryfowe ceny i stawki op at ustala si w taki sposób, aby na ich podstawie i na podstawie zakresu i rozmiaru Êwiadczonych us ug mo liwe by o obliczenie nale noêci za korzystanie z tych us ug Taryfy dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców w szczególnoêci zawierajà: 1) ceny za m 3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytów wskazaƒ wodomierzy, 2) stawki op at za dostarczonà wod, za osob na miesiàc, w rozliczeniach rycza towych, 3) stawki op at abonamentowych: a) za lokal na miesiàc, w rozliczeniach z u ytkownikami lokali mieszkalnych posiadajàcych kilka punktów pomiarowych zu ycia wody w lokalu, b) za wodomierz na miesiàc, w rozliczeniach z w a- Êcicielami lub zarzàdcami budynków w oparciu o wodomierz g ówny dla budynku lub wodomierz mierzàcy ca kowite zu ycie wody w lokalu, c) za osob na miesiàc, w rozliczeniach rycza towych, 4) ceny za m 3 odprowadzonych Êcieków w rozliczeniach z odbiorcami za iloêç odprowadzonych Êcieków, ustalonà na podstawie zu ycia wody okreêlonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza g ównego lub na podstawie iloêci odprowadzonych Êcieków okreêlonej zgodnie ze wskazaniami urzàdzenia pomiarowego, 5) stawki op at za odprowadzanie Êcieków, na osob, w rozliczeniach rycza towych za odprowadzone Êcieki z budynków niewyposa onych w wodomierz g ówny lub w urzàdzenie pomiarowe oraz z budynków niekorzystajàcych z wody wodociàgowej, 6) stawki op at abonamentowych: a) za wodomierz g ówny na miesiàc w rozliczeniach z odbiorcami rozliczanymi za iloêç odprowadzonych Êcieków, ustalonà na podstawie zu- ycia wody okreêlonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza, b) za urzàdzenie pomiarowe na miesiàc w rozliczeniach z odbiorcami rozliczanymi za iloêç odprowadzonych Êcieków, ustalonà zgodnie ze wskazaniami urzàdzenia pomiarowego, c) na osob, w rozliczeniach rycza towych. 2. Taryfy mogà zawieraç: 1) op at sta à stawki op at i stawki op at abonamentowych za dostarczonà wod na odbiorc na miesiàc, 2) op at sta à za odprowadzone Êcieki stawki op at i stawki op at abonamentowych na odbiorc na miesiàc. Rozdzia 2 Kryteria ustalania niezb dnych przychodów 6. Przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne ustala niezb dne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek op at planowanych na rok obowiàzywania taryf, uwzgl dniajàc: 1) koszty eksploatacji i utrzymania, 2) op aty za korzystanie ze Êrodowiska, 3) sp aty rat kapita owych ponad wartoêç amortyzacji, 4) sp aty odsetek od zaciàgni tych kredytów i po yczek, 5) rezerwy na nale noêci nieregularne, 6) mar zysku Koszty, o których mowa w 6 pkt 1 5, planuje si na podstawie: 1) kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzajàcym rok, w którym wprowadzana jest taryfa, ustalonych na podstawie ewidencji ksi gowej kosztów sporzàdzonej zgodnie z przepisami o rachunkowoêci, 2) kosztów wynikajàcych z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony Êrodowiska, ustalonych na podstawie planu inwestycyjnego wynikajàcego z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzàdzeƒ wodociàgowych i kanalizacyjnych w roku obrachunkowym poprzedzajàcym rok wprowadzenia taryfy. 2. Koszty wynikajàce z inwestycji modernizacyjno- -rozwojowych i ochrony Êrodowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmujà w szczególnoêci: 1) odpisy amortyzacyjne, a w przypadku zak adów bud etowych odpisy umorzeniowe, 2) sp aty rat kapita owych ponad wartoêç amortyzacji lub umorzenia, 3) odsetki od kredytów zaciàgni tych na realizacj inwestycji oraz koszty finansowe obs ugi tych kredytów, 4) koszty eksploatacji i utrzymania nowych urzàdzeƒ wodociàgowych i kanalizacyjnych. 3. Przy zatwierdzaniu taryf rada gminy nie mo e korygowaç kosztów, o których mowa w ust. 2, bez odpowiedniej korekty planu inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w roku obowiàzywania taryfy. 4. Inwestycje modernizacyjno-rozwojowe i ochrony Êrodowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne w szczególnoêci realizuje: 1) ze Êrodków w asnych, 2) ze Êrodków finansowych pochodzàcych z bud etu gminy, 3) z kredytów i po yczek, 4) z dotacji lub subwencji udzielonych przez instytucje dysponujàce Êrodkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony Êrodowiska. 5. Koszty Êwiadczenia us ug wodociàgowych i kanalizacyjnych obcià a si kosztami inwestycji finansowanych ze Êrodków w asnych, w tym z kredytów i po- yczek sp acanych przez przedsi biorstwo.

4 Dziennik Ustaw Nr Poz Uwzgl dnienie w niezb dnych przychodach i taryfach kosztów inwestycji, o których mowa w ust. 5, powinno byç dokonywane stopniowo i roz o one w czasie. 8. Na podstawie kosztów, o których mowa w 7 ust. 1, ustala si niezb dne przychody jako sum sk adników: 1) iloczynu sumy kosztów: a) wynagrodzeƒ oraz Êwiadczeƒ na rzecz pracowników i prognozowanego na okres obowiàzywania taryfy Êredniorocznego wskaênika wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych, b) materia ów, energii, us ug transportowych, us ug remontowych i pozosta ych oraz prognozowanego na okres obowiàzywania taryfy Êredniorocznego wskaênika wzrostu cen produkcji przemys owej, 2) podatków i op at oraz amortyzacji oszacowanych na podstawie planowanych bàdê obowiàzujàcych stawek na rok obowiàzywania taryf, 3) kosztów, o których mowa w 7 ust. 2, w wielko- Êciach okreêlonych w odpowiednich dokumentach w roku obowiàzywania taryf: odpisów amortyzacyjnych w wysokoêciach wynikajàcych ze stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, sp at rat kapita owych ponad wartoêç amortyzacji lub umorzenia oraz odsetek od kredytów i kosztów finansowych ich obs ugi zgodnie z wielkoêciami wynikajàcymi z zawartych umów kredytowych, kosztów eksploatacji i utrzymania nowych urzàdzeƒ wodociàgowych zgodnych z planem inwestycyjnym zatwierdzonym przez gmin Przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne, które zgodnie z zawartà umowà u ytkuje nieodp atnie Êrodki trwa e, mo e uwzgl dniaç w niezb dnych przychodach amortyzacj lub umorzenie, je eli zawrze z gminà porozumienie ustalajàce, e Êrodki finansowe pozyskane przez przedsi biorstwo z tego tytu u, pomniejszone o nale ny podatek dochodowy, b dà wykorzystywane wy àcznie na cele modernizacji i odtworzenia tych Êrodków trwa ych. 2. Rezerwy na nale noêci nieregularne uprawdopodobnia si w sposób okreêlony w odr bnych przepisach. 3. Przedsi biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjne, których forma organizacyjno-prawna uniemo liwia zaliczanie kosztów amortyzacji lub umorzenia do kosztów uzyskania przychodów, mogà uwzgl dniaç je w niezb dnych przychodach, stanowiàcych podstaw do ustalania cen i stawek op at, je eli Êrodki pochodzàce z amortyzacji lub umorzenia b dà stanowiç wy àcznie êród o finansowania modernizacji i odtworzenia Êrodków trwa ych oraz sp aty kredytów i po yczek zaciàgni tych na sfinansowanie inwestycji. Rozdzia 3 Alokacja kosztów na taryfowe grupy odbiorców us ug 10. Przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne okreêla alokacj kosztów odpowiednio dla zaopatrzenia w wod i odprowadzania Êcieków, w szczególnoêci na nast pujàce taryfowe grupy odbiorców us ug: 1) gospodarstwa domowe, 2) przemys owych odbiorców us ug Dla dokonania alokacji na taryfowe grupy odbiorców us ug, uzasadnione koszty poêrednie, wspólne dla wszystkich rodzajów dzia alnoêci gospodarczej zwiàzanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wod i zbiorowym odprowadzaniem Êcieków, przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne dzieli na poszczególne rodzaje prowadzonej dzia alnoêci gospodarczej oraz na poszczególne taryfowe grupy odbiorców us ug. 2. Metody podzia ów kosztów, o których mowa w ust. 1, nie mogà ulec zmianie w okresie obowiàzywania taryfy. 3. Przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne dokonuje alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców us ug, uwzgl dniajàc lokalne uwarunkowania, w szczególnoêci: 1) wielkoêç zró nicowania kosztów Êwiadczenia us ug w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców us ug, mierzonà kosztami jednostkowymi, 2) dost pnoêç danych odnoszàcych si do poszczególnych rodzajów kosztów, 3) struktur planowanych taryf, 4) spodziewane korzyêci ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich wdro enia, 5) stabilnoêç stosowanych metod alokacji kosztów, 6) wyposa enie w wodomierze i urzàdzenia pomiarowe. 4. Dla potrzeb alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców us ug metody podzia u kosztów w szczególnoêci uwzgl dniajà okreêlenie: 1) wspó czynników alokacji kosztów, wyliczonych na podstawie udzia ów poszczególnych taryfowych grup odbiorców us ug w ca kowitej iloêci dostarczonej wody lub w ca kowitej iloêci odebranych Êcieków w odniesieniu do kosztów, których wysokoêç dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców us ug jest wprost proporcjonalna do wielkoêci Êwiadczonych us ug dla tych grup, 2) wspó czynników alokacji kosztów, ustalonych w oparciu o ewidencj ksi gowà kosztów, prowadzonà zgodnie z obowiàzujàcymi zasadami rachunkowoêci w odniesieniu do kosztów, których nie da si podzieliç na poszczególne taryfowe grupy odbiorców us ug w oparciu o wielkoêç Êwiadczonych us ug. 5. Metody, o których mowa w ust. 4, mogà uwzgl dniaç okreêlenie wspó czynników alokacji kosztów ustalonych w oparciu o analiz kosztów w odniesieniu do kosztów zale nych od uwarunkowaƒ technicznych Êwiadczenia us ug, w szczególnoêci takich jak: stopieƒ zanieczyszczenia przyjmowanych do od-

5 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257 prowadzenia Êcieków, stopieƒ obcià enia urzàdzeƒ wodociàgowych i kanalizacyjnych Dla potrzeb alokacji kosztów system finansowo-ksi gowy przedsi biorstw wodociàgowo-kanalizacyjnych powinien zapewniaç ewidencjonowanie i przetwarzanie danych zgodnie z odr bnymi przepisami. 2. System, o którym mowa w ust. 1, w szczególno- Êci powinien umo liwiaç podzia na poszczególne rodzaje dzia alnoêci i grupy taryfowe odbiorców us ug oraz okreêlaç: 1) przychody, 2) koszty eksploatacji i utrzymania, 3) odsetki i raty kapita owe od zaciàgni tych kredytów, 4) Êrodki trwa e i odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, 5) podatki i op aty, 6) koszty poêrednie. Rozdzia 4 Kryteria ró nicowania cen i stawek op at Przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne dokonuje wyboru rodzaju i struktury taryf, uwzgl dniajàc lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania Êcieków. 2. Taryfowe ceny i stawki op at powinny byç kalkulowane i ró nicowane w taki sposób, eby zapewniç: 1) uzyskanie z op at odbiorców us ug przychodów na poziomie zapewniajàcym samofinansowanie si dzia alnoêci przedsi biorstwa oraz zysku, 2) motywowanie odbiorców us ug do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania zanieczyszczenia Êcieków, 3) eliminacj subsydiowania skroênego, 4) atwoêç ustalania op at za Êwiadczenie us ug. 3. Ró nicowanie cen i stawek op at, o których mowa w ust. 2, zapewnia si w szczególnoêci przez: 1) podzia odbiorców us ug na grupy taryfowe i przypisanie do poszczególnych grup odpowiadajàcych im kosztów Êwiadczenia us ug, 2) wybór rodzaju taryf i odpowiedniej dla poszczególnych taryf struktury cen i stawek op at, 3) uwzgl dnienie, przy okreêlaniu niezb dnych przychodów odpowiadajàcych poszczególnym taryfowym cenom i stawkom op at, zró nicowania kosztów eksploatacji i utrzymania, w tym kosztów wynikajàcych z poniesionych nak adów inwestycyjnych odpowiednio do zu ycia wody i odprowadzania Êcieków przez odbiorców z poszczególnych grup taryfowych Przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne na podstawie kryteriów, o których mowa w 13 ust. 2, ustala w szczególnoêci nast pujàce rodzaje taryf: 1) w zale noêci od przewidywanego sposobu rozliczeƒ: a) taryfy rycza towe zawierajàce sta à cen dla poszczególnych odbiorców us ug odniesionà do 1 osoby korzystajàcej z us ug w z /osob na okres rozliczeniowy, a nie do fizycznej jednostki b dàcej miernikiem iloêci Êwiadczonych us ug wm 3, b) taryfy iloêciowe przewidziane do stosowania przy opomiarowanych systemach dostaw wody lub odprowadzania Êcieków, zawierajàce ceny us ug za 1 m 3, 2) w zale noêci od zak adanego zró nicowania cen i stawek op at dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców us ug: a) taryfy iloêciowe jednolite zawierajàce jednolite ceny us ug w z /m 3 dla wszystkich odbiorców, odr bne dla zaopatrzenia w wod i dla odprowadzania Êcieków, b) taryfy iloêciowe niejednolite zawierajàce ró ne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny za dostarczonà wod w z /m 3 i ceny za odprowadzanie Êcieków w z /m 3, 3) w zale noêci od struktury taryfy: a) taryfy jednocz onowe zawierajàce cen odniesionà do 1 m 3 dostarczanej wody lub1 m 3 odprowadzanych Êcieków, b) taryfy wielocz onowe zawierajàce stawk lub stawki op aty sta ej w okresie rozliczeniowym z /licznik, z /urzàdzenie pomiarowe, z /miesiàc oraz cen odniesionà do 1 m 3 wody lub 1 m 3 odprowadzanych Êcieków, 4) w zale noêci od zró nicowania cen wody w ró nych przedzia ach jej zu ycia: a) taryfy progresywne strefowe, w których ceny wody za 1 m 3 rosnà wraz ze wzrostem przedzia- ów zu ycia wody, b) taryfy degresywne strefowe, w których ceny wody malejà wraz ze wzrostem przedzia ów zu ycia, c) taryfy sezonowe, charakteryzujàce si wysokimi cenami wody w sezonie szczytowego jej zu ycia i ni szymi cenami poza sezonem. 2. Ró nicowanie taryf dla gospodarstw domowych mo e dotyczyç tylko op aty abonamentowej Dla okreêlenia taryfowych cen i stawek op at, odpowiednio dla zaopatrzenia w wod i odprowadzania Êcieków dokonuje si : 1) podzia u odbiorców us ug na taryfowe grupy odbiorców us ug, 2) wyboru rodzaju taryf, 3) alokacji niezb dnych przychodów na taryfowe grupy odbiorców us ug,

6 Dziennik Ustaw Nr Poz ) podzia u niezb dnych przychodów w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców us ug odpowiednio do za o onej struktury cen i stawek op at, 5) obliczania taryfowych cen i stawek op at. 2. Obliczenie taryfowych cen i stawek op at nast puje przez podzielenie odpowiadajàcych im planowanych rocznych niezb dnych przychodów przez planowanà rocznà iloêç Êwiadczonych us ug. 3. Planowanà rocznà iloêç Êwiadczonych us ug oblicza si jako sum zweryfikowanej iloêci Êwiadczonych us ug w roku obrachunkowym poprzedzajàcym rok planowanego wprowadzenia taryf oraz iloêci Êwiadczonych us ug wynikajàcej z planowanej realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji. Rozdzia 5 Warunki prowadzenia rozliczeƒ za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie Êcieków Nale noêci za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie Êcieków ustala si jako iloczyny taryfowych cen i stawek op at oraz odpowiadajàcych im iloêci Êwiadczonych us ug. 2. IloÊç pobranej wody w budynkach wyposa onych w wodomierze g ówne ustala si zgodnie z ich wskazaniami. 3. W przypadku braku wodomierzy, o których mowa w ust. 2, iloêç dostarczonej wody do budynku ustala si zgodnie z przeci tnymi normami zu ycia wody, okreêlonymi w odr bnych przepisach. 4. W zale noêci od wyposa enia w urzàdzenia pomiarowe i wodomierze do pomiaru iloêci wody bezpowrotnie zu ytej, iloêç odprowadzonych Êcieków ustala si na podstawie wskazaƒ urzàdzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku jako równà iloêci wody pobranej lub iloêci wody pobranej pomniejszonej o iloêç wody bezpowrotnie zu ytej, okreêlonà zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy Odbiorca us ug dokonuje zap aty za dostarczonà wod i odprowadzone Êcieki w terminie okreêlonym w fakturze, który nie mo e byç krótszy ni 14 dni od daty jej dostarczenia. 2. Zg oszenie przez odbiorc us ug zastrze eƒ do wysokoêci faktury nie wstrzymuje jej zap aty. 3. W przypadku nadp aty zalicza si jà na poczet przysz ych nale noêci lub, na àdanie odbiorcy us ug, zwraca si jà w terminie 14 dni od dnia z o enia wniosku w tej sprawie W przypadku niesprawnoêci wodomierza g ównego, je eli umowa nie stanowi inaczej, iloêç pobranej wody ustala si na podstawie Êredniego zu ycia wody w okresie 6 miesi cy przed stwierdzeniem niesprawnoêci wodomierza, a gdy nie jest to mo liwe na podstawie Êredniego zu ycia wody w analogicznym okresie roku ubieg ego lub iloczynu Êredniomiesi cznego zu ycia wody w roku ubieg ym i liczby miesi cy niesprawnoêci wodomierza. 2. Przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy us ug dokonuje sprawdzenia prawid owoêci dzia ania wodomierza. 3. W przypadku gdy sprawdzenie prawid owoêci dzia ania nie potwierdza zg oszonej przez odbiorc us ug niesprawnoêci wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia. Rozdzia 6 Wzór wniosku o zatwierdzenie taryf i zakres informacji zawartych w uzasadnieniu taryf Do wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy, do àcza si w szczególnoêci tabele okreêlajàce: 1) porównanie cen i stawek op at z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzajàcego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiàzywania nowych taryf dotyczàcych zaopatrzenia w wod, 2) porównanie cen i stawek op at z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzajàcego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiàzywania nowych taryf dotyczàcych odprowadzania Êcieków, 3) ustalenie poziomu niezb dnych przychodów, 4) alokacj niezb dnych przychodów wed ug taryfowych grup odbiorców us ug w roku obowiàzywania nowych taryf, 5) wspó czynniki alokacji w roku obowiàzywania nowych taryf, 6) kalkulacj cen za wod i odprowadzanie Êcieków metodà alokacji prostej, 7) rachunek wyników w z otych, 8) zestawienie przychodów wed ug taryfowych grup odbiorców us ug, z uwzgl dnieniem wielkoêci zu- ycia oraz cen i stawek op at w roku obowiàzywania nowych taryf w z otych, 9) skutki finansowe zmiany cen i stawek op at za zaopatrzenie w wod i odprowadzanie Êcieków, 10) koszty bezpoêrednie zaopatrzenia w wod, 11) koszty bezpoêrednie odprowadzania Êcieków, 12) koszty poêrednie: warsztatów, wydzia ów ogólnozak adowych, laboratorium i wydzia ów pomocniczych, 13) Êredni stan zatrudnienia oraz Êredni poziom wynagrodzeƒ wed ug obszarów dzia alnoêci, 14) list osób fizycznych i prawnych posiadajàcych udzia y lub akcje dajàce prawo powy ej 5% g osów na walnym zgromadzeniu przedsi biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjnego, 15) transakcje sprzeda y i kupna pomi dzy przedsi biorstwem wodociàgowo-kanalizacyjnym a podmiotami zale nymi, stowarzyszonymi i dominujàcymi, z wy àczeniem operacji sprzeda y, kupna

7 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257 i przekazania sk adników majàtku trwa ego, 16) operacje dotyczàce sprzeda y, kupna i przekazywania sk adników majàtku trwa ego pomi dzy przedsi biorstwem wodociàgowo-kanalizacyjnym a podmiotami zale nymi, stowarzyszonymi i dominujàcymi, 17) harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urzàdzeƒ wodociàgowych, 18) harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urzàdzeƒ kanalizacyjnych. 2. Wzór wniosku wraz z tabelami, stanowiàcymi jego za àczniki, okreêla za àcznik do rozporzàdzenia. 3. W uzasadnieniu wniosku o zatwierdzenie taryf zamieszcza si w szczególnoêci informacje dotyczàce: 1) zakresu Êwiadczonych us ug i lokalnych uwarunkowaƒ ich Êwiadczenia, 2) standardów jakoêciowych us ug, w tym informacji dotyczàcych wp ywu ustalonych taryf na ich popraw, 3) spodziewanych korzyêci ekonomicznych przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów w porównaniu z kosztami ich wdro enia, 4) zmian warunków ekonomicznych w roku obowiàzywania taryf. Rozdzia 7 Przepis koƒcowy 20. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia. Minister Infrastruktury: M. Pol

8 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257 Za àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. (poz. 257)

9 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

10 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

11 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

12 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

13 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

14 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

15 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

16 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

17 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

18 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

19 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

20 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

21 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

22 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

23 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257 i ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie okreêlenia granic pomi dzy wodami morskimi a wodami Êródlàdowymi dla celów rybo ówstwa morskiego. Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. o rybo ówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441) zarzàdza si, co nast puje: 1. Ustala si granic pomi dzy wodami morskimi a Êródlàdowymi dla celów rybo ówstwa morskiego, zwanà dalej granicà wód, z zastrze eniem przepisów 2 i 3, stanowiàcà lini àczàcà oba brzegi rzeki lub kana u przy ujêciu do: 1) morza na rzekach i kana ach bezpoêrednio po àczonych z morzem, 2) Zalewów: WiÊlanego, Szczeciƒskiego i Kamieƒskiego, 3) Roztoki Odrzaƒskiej, 4) Jezior: Wicko Ma e i Wicko Wielkie, Nowowarpieƒskie i Dàbie, 5) rzek: Dziwny, Starej Âwiny oraz Odry Zachodniej (do 66,38 km, liczàc od morza), oraz Regalicy (na 737,63 km, liczàc od êróde Odry), 6) kana ów: Jasienicki Nurt, Policki Nurt oraz kana ów àczàcych rzek Odr z rzekà Regalicà i jeziorem Dàbie. 2. Je eli w ujêciu rzeki lub kana u znajduje si port morski, granic wód stanowi granica portu od strony rzeki lub kana u zaliczonych do wód Êródlàdowych. 3. Granic wód stanowi: 1) na rzece Wis a: a) w rejonie Âwibna (Przekop Wis y) odcinek równole nika N àczàcy oba brzegi, b) w rejonie Górek Zachodnich linia prosta àczàca Êwiat a wejêciowe na g owicach falochronów portu,

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. 886 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okreêlania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeƒ za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2002r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie gminy Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA. z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA. z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r.) Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 127 poz. 886 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/346/2013 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE

UCHWAŁA NR XXV/346/2013 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE Projekt z dnia 9 maja 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXV/346/2013 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia ustalonych przez MZWiK w Sławkowie taryf za zbiorowe

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od 2006-08-16)

brzmienie pierwotne (od 2006-08-16) brzmienie pierwotne (od 2006-08-16) Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie Gminy Miasta Tarnowa w roku taryfowym 2009 (od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r.) Niniejsze taryfy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 90/XII/2011 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 24 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 90/XII/2011 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 24 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 90/XII/2011 RADY GMINY MAŁA WIEŚ z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 24 ust. 1, 6 i 9a

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 248 17796 Poz. 1847 i 1848

Dziennik Ustaw Nr 248 17796 Poz. 1847 i 1848 Dziennik Ustaw Nr 248 17796 Poz. 1847 i 1848 7) Przychody z tytu u pokrycia niedoboru ; informacje o wielkoêci przychodów: a) z rachunku rezerwowego b) ze Êrodków towarzystwa c) ze Êrodków cz Êci podstawowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. 1132 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na post powanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 81 6507 Poz. 682 682 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzàcego zak ad przetwarzania zu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 13 paêdziernika 2005 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 13 paêdziernika 2005 r. 1770 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 13 paêdziernika 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzàcych agencje zatrudnienia oraz informacji sk adanych przez agencje zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokoêci kar pieni nych w transporcie drogowym.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokoêci kar pieni nych w transporcie drogowym. Dziennik Ustaw Nr 115 7409 Poz. 998 i 999 4) nazwisko i imi lub nazw uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzib oraz kod kraju, 5) okreêlenie znaku towarowego ze wskazaniem kolorów i symboli klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1)

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) 875 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 8 czerwca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 8 czerwca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 94 7151 Poz. 784 784 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokoêci nale nej op aty produktowej dla sprz tu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 lipca 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 lipca 2006 r. 968 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Uzupe nienia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnoêciowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków PROJEKT Uchwała Nr Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Mirów Stary, dnia 05.11.2013r. Znak: WSG.7030.1.1.2013 Rada Gminy Mirów WNIOSEK O ZTWIERDZENIE TRYF DL ZBIOROWEGO ZOPTRZENI W WODĘ I ODPROWDZNI ŚCIEKÓW Wójt Gminy Mirów przedkłada wniosek o zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz i ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 grudnia 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz i ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 grudnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 230 16261 Poz. 2306 i 2307 Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrze- Ênia 2001 r. o rybo ówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514) zarzàdza si,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 9 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 6 września 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 9 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 września 2017 r. Poz. 1701 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 28 sierpnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 28 sierpnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 151 9829 Poz. 1262 1262 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie udzielania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej pomocy finansowej oraz trybu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r.) Dz.U.06.127.886 ROZPORZĄDZENIE MINISTR BUDOWNITW z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274

Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274 Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274 3. Przep yw wody dla jednego sitka natryskowego powinien wynosiç co najmniej 40 l na osob. 4. W pomieszczeniu masa u przy stanowisku do masa u instaluje si umywalk,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 23 listopada 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 23 listopada 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 226 11294 Poz. 1654 1654 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokoêci nale nej op aty produktowej 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZED ENIE CZASU OBOWI ZYWANIA DOTYCHCZASOWEJ TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

WNIOSEK O PRZED ENIE CZASU OBOWI ZYWANIA DOTYCHCZASOWEJ TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW Gminny Zak ad Komunalny Sp. z o. o. 11-500 Gi ycko, Bystry 1H NIP 845-198-19-26 REGON 281364299 tel./fax 87/ 429 94 80 Bystry, dnia 22.10.2014 rok RADA GMINY GI YCKO przez Wójta Gminy Gi ycko WNIOSEK O

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. 1914 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie okreêlenia niektórych wzorów oêwiadczeƒ, deklaracji i informacji podatkowych obowiàzujàcych w zakresie podatku dochodowego od

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokoêci op at portowych

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokoêci op at portowych Dziennik Ustaw Nr 103 7382 Poz. 1082 Na podstawie art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967, Nr 166, poz. 1361 i Nr 200, poz. 1683)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 21 kwietnia 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 21 kwietnia 2006 r. 527 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów mo e przekazywaç osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nieb dàcym

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE Załącznik do uchwały nr V/35/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach ul. Obrońców Westerplatte 89 40.335 Katowice TARYFY DLA ZBIOROWEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych. 2061 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych. Na podstawie art. 82 6, art. 82a 2 i art. 85 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 10 378 Poz. 80 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie post powania przy korzystaniu z pomocy obcego paƒstwa w dochodzeniu okreêlonych nale noêci pieni

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach Spółka Akcyjna ul. Obrońców Westerplatte 89 40.335 Katowice TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 2. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach. 3. Orygina faktury wraz z jednà kopià otrzymuje nabywca. 11. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegó owego sposobu i trybu finansowania inwestycji z bud etu paƒstwa

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegó owego sposobu i trybu finansowania inwestycji z bud etu paƒstwa 831 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegó owego sposobu i trybu finansowania inwestycji z bud etu paƒstwa Na podstawie art. 116 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES r. DO r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES r. DO r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES 01.06.2016 r. DO 31.05.2017 r. maj 2016. I. Informacje ogólne. 1. Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 3. Na wniosek pracownika pracodawca mo e wyraziç zgod na przejazd w podró y samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nieb dàcym w asnoêcià pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 wrzeênia 2009 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego 2)

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 wrzeênia 2009 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego 2) Dziennik Ustaw Nr 145 11406 Poz. 1184 1184 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 wrzeênia 2009 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego 2) Na podstawie art. 89 ust. 5 pkt 2 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924). 830 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie rejestru produktów wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako Êrodki spo ywcze, wzoru

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu zgodnie z Art. 24 ust. 8 i 9 Ustawy z dnia 07.06.2001 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu zgodnie z Art. 24 ust. 8 i 9 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu zgodnie z Art. 24 ust. 8 i 9 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (

Bardziej szczegółowo

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE 1. Rodzaje prowadzonej działalności Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 17 grudnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 17 grudnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 153 12635 Poz. 1762 1762 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wysokoêci op at za czynnoêci jednostek dozoru technicznego. Na podstawie art. 34 ust. 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. 1692 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ró nicowania stopy procentowej sk adki na ubezpieczenie spo eczne z tytu u wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71

Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71 Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71 4. Do wniosków o wyp at wynagrodzeƒ za àcza si dokumentacj zawierajàcà dane dotyczàce rodzaju i zakresu pomocy udzielonej funkcjonariuszom. 5. Je eli wycena, o której

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

TARYFY ORAZ WARUNKI ROZLICZEŃ

TARYFY ORAZ WARUNKI ROZLICZEŃ Załącznik do uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XLVI/546/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. TARYFY ORAZ WARUNKI ROZLICZEŃ za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 687 Poz. 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 15 stycznia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 687 Poz. 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 15 stycznia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 687 Poz. 114 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy audytu energetycznego. Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 80 5462 Poz. 727 i 728 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 czerwca 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 80 5462 Poz. 727 i 728 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 czerwca 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 80 5462 Poz. 727 i 728 727 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równowa nika mieszkaniowego,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 maja 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 maja 2007 r. 730 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczàcych rejestracji i zatwierdzania zak adów produkujàcych lub wprowadzajàcych do obrotu ywnoêç podlegajàcych

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach Spółka Akcyjna ul. Obrońców Westerplatte 89 40.335 Katowice TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W TURKU

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W TURKU PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W TURKU Uprzejmie informuje odbiorców usług, że na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

Bardziej szczegółowo

1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXVIII/196/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 925 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 925 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 94 6366 Poz. 925 925 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó owych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiàzany

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 183 11706 Poz. 1531 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 183 11706 Poz. 1531 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 183 11706 Poz. 1531 1531 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Na podstawie art. 96

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 57 4994 Poz. 469 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 7 kwietnia 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 57 4994 Poz. 469 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 7 kwietnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 57 4994 Poz. 469 Na podstawie art. 3b 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. W rozporzàdzeniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 paêdziernika 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 paêdziernika 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 184 13797 Poz. 1437 1437 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 paêdziernika 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezb dnych do sporzàdzania bilansu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 229 12810 Poz. 1536 1536 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zg oszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 9 paêdziernika 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 9 paêdziernika 2006 r. 1423 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 9 paêdziernika 2006 r. w sprawie szczegó owych zasad kszta towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeƒ z tytu u zaopatrzenia w ciep o Na podstawie art. 46

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 29 sierpnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 29 sierpnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 90 6529 Poz. 1000 1000 ROZPORZÑDZENE RADY MNSTRÓW z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie op at zwiàzanych z ochronà wynalazków, wzorów u ytkowych, wzorów przemys owych, znaków towarowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII / 294 / 2013 RADY GMINY MIELEC z dnia 5 grudnia 2013 r. RADA GMINY MIELEC uchwala co następuje :

UCHWAŁA NR XXXVII / 294 / 2013 RADY GMINY MIELEC z dnia 5 grudnia 2013 r. RADA GMINY MIELEC uchwala co następuje : UCHWAŁA NR XXXVII / 294 / 2013 RADY GMINY MIELEC z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenie Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badaƒ lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 76/05 z dnia 15.12.2005 r. ze zmianą uchwałą nr 31/06 z dnia 21.06.2006 roku Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania dostaw ciep ej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i u ytkowych S. M. OSIEDLE STARÓWKA W WARSZAWIE

REGULAMIN rozliczania dostaw ciep ej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i u ytkowych S. M. OSIEDLE STARÓWKA W WARSZAWIE Za cznik do Uchwa y Nr 1/2013 Rady Nadzorczej Spó dzielni Mieszkaniowej Osiedle Starówka z dnia 15.01.2013 REGULAMIN rozliczania dostaw ciep ej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i u ytkowych S. M.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/235/2017 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 28 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/235/2017 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 28 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVIII/235/2017 RADY GMINY RYCZYWÓŁ z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 762 USTAWA. z dnia 8 czerwca 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 762 USTAWA. z dnia 8 czerwca 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 73 5450 Poz. 762 762 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dop atach do oprocentowania kredytów eksportowych o sta ych stopach procentowych. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1 Określanie taryf, wzór wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Dz.U.2006.127.886 z dnia 2006.07.17 Status: Akt obowiązujący

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 224 17640 Poz. 1797 Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 21 listopada 2001 r. Nr 41

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 21 listopada 2001 r. Nr 41 MONITOR POLSKI DZIENNIK URZ DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 listopada 2001 r. Nr 41 TREÂå: Poz.: OBWIESZCZENIA: 666 Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie wysokoêci kwot

Bardziej szczegółowo

1) Minister Ârodowiska kieruje dzia em administracji rzàdowej

1) Minister Ârodowiska kieruje dzia em administracji rzàdowej 795 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roêlin i zwierzàt, wymagajàcych ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz i 1817

Dziennik Ustaw Nr Poz i 1817 Dziennik Ustaw Nr 156 12917 Poz. 1816 i 1817 4. W cz Êci niejawnej komisja przetargowa dokonuje oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz okreêlenia kolejnoêci pozosta ych ofert. 5. W toku dokonywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/218/2014 RADY GMINY TRZYDNIK DUŻY. z dnia 19 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/218/2014 RADY GMINY TRZYDNIK DUŻY. z dnia 19 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/218/2014 RADY GMINY TRZYDNIK DUŻY z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/205/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 13 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/205/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 13 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/205/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobromierz na okres od dnia 23.10.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXVII/205/2017 RADY GMINY SKOROSZYCE. z dnia 3 marca 2017 r.

UCHWAŁA XXVII/205/2017 RADY GMINY SKOROSZYCE. z dnia 3 marca 2017 r. UCHWAŁA XXVII/205/2017 RADY GMINY SKOROSZYCE z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia tarf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II)

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II) Dane do wniosku o kredyt uproszczona księgowość (księga przychodów i rozchodów, ryczałt) Informacja o majątku przedsiębiorstwa i źródłach finansowania WYSZCZEGÓLNIENIE 2011r. 2012r. 03.2013 06.2013 09.2013

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 2. Do wniosku nale y do àczyç: 1) szczegó owy program dzia ania, na nie mniej ni dziesi ç lat, przewidziany dla danego obwodu owieckiego; 2) opini organu sprawujàcego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 128 9496 Poz. 895 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 2 lipca 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 128 9496 Poz. 895 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 2 lipca 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 128 9496 Poz. 895 895 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegó owych zasad kszta towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeƒ w obrocie energià elektrycznà

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 198 13932 Poz. 2041 2041 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnoêci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujàcych pracy

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujàcych pracy Dziennik Ustaw Nr 262 18447 Poz. 2606 i 2607 wego zakresu pomiarowego NO (w parze wodnej) powinno byç obliczone w nast pujàcy sposób: i zarejestrowane jako De. Dla spalin silnika o zap onie samoczynnym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 grudnia 2002 r. 1779 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodnoêci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. Na podstawie art. 10 ust. 7 pkt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17391 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.24 21:05:01 +01'00' Poz. 1740 ov.pl 1740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN Teks jednolity OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ZIMNEJ WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RODZINA KOLEJOWA W BIAŁYMSTOKU. Niniejszy regulamin został

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. 2. Rodzaj prowadzonej działalności

1. Informacje ogólne. 2. Rodzaj prowadzonej działalności Pobrano 2012-07-29 z http://www.wodociagikoscierskie.pl/obsuga-klienta/ Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o. o. w Kościerzynie ul. Strzelecka 30A zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC. na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC. na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Raciborzu 1

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 6 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/97/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE. z dnia 29 października 2015 roku

Kraków, dnia 6 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/97/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE. z dnia 29 października 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 6476 UCHWAŁA NR XIII/97/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

Słowniczek wyrażeń i zwrotów.

Słowniczek wyrażeń i zwrotów. Regulamin rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz dokonania rozliczenia tych kosztów z użytkownikami lokali. I. Postanowienia ogólne. 1 1. Regulamin określa zasady rozliczenia z użytkownikami

Bardziej szczegółowo

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi :

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi : regulamin Promocji DSL Rajd 1. Promocja DSL Rajd, zwana dalej Promocjà, polega na: 1) obni eniu op aty instalacyjnej z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà, Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo