DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 25 marca 2002 r. Nr 26

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 25 marca 2002 r. Nr 26"

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 marca 2002 r. Nr 26 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 257 Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie okreêlania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeƒ za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie Êcieków Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie okreêlenia granic pomi dzy wodami morskimi a wodami Êródlàdowymi dla celów rybo ówstwa morskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie okreêlenia siedzib i terytorialnego zakresu dzia ania okr gowych inspektorów rybo ówstwa morskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad wspó pracy mi dzy producentami cukru i plantatorami buraków cukrowych Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie okreêlenia wzoru karty zg oszenia na wolne stanowisko s dziowskie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie wzoru wykazów s u bowych dla s dziów sàdów powszechnych oraz sposobu ich prowadzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie badaƒ lekarskich i psychologicznych kandydatów do obj cia urz du s dziego Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie uzyskiwania i sporzàdzania informacji o kandydacie na stanowisko s dziego WYROK TRYBUNA U KONSTYTUCYJNEGO 265 z dnia 12 marca 2002 r. sygn. akt P. 9/ ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie okreêlania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeƒ za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie Êcieków. Na podstawie art. 23, art. 25 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) zarzàdza si, co nast puje:

2 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257 Rozdzia 1 Przepisy ogólne 1. Rozporzàdzenie reguluje: 1) szczegó owe sposoby okreêlania taryf, w tym: a) kryteria ustalania niezb dnych przychodów, b) sposoby alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców us ug, c) kryteria ró nicowania taryfowych cen i stawek op at, 2) wzór wniosku o zatwierdzenie taryf oraz niezb dny zakres informacji zawartych w uzasadnieniu taryf, 3) warunki prowadzenia rozliczeƒ za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie Êcieków. 2. U yte w rozporzàdzeniu okreêlenia oznaczajà: 1) ustawa ustaw z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków, 2) subsydiowanie skroêne pokrywanie kosztów dotyczàcych jednego rodzaju prowadzonej przez przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne dzia alnoêci gospodarczej lub jednej z grup taryfowych odbiorców us ug przychodami pochodzàcymi z innego rodzaju prowadzonej dzia alnoêci gospodarczej lub od innej taryfowej grupy odbiorców, 3) alokacja uznanie okreêlonej taryfowej grupy odbiorców us ug w aêciwymi rodzajami kosztów i niezb dnych przychodów, 4) wspó czynnik alokacji wspó czynnik okreêlajàcy procentowy udzia w àcznych kosztach danego rodzaju kosztów zwiàzanych z okreêlonà taryfowà grupà odbiorców us ug, 5) nale noêci nieregularne wierzytelnoêci z tytu u op at za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie Êcieków, nieêciàgalne w trybie ustalonym w umowie o zaopatrzenie w wod i odprowadzanie Êcieków, 6) ostatni rok obrotowy ostatni rok, za który zosta- o zatwierdzone sprawozdanie finansowe, 7) rok obrachunkowy poprzedzajàcy wprowadzenie nowych taryf 12 kolejnych pe nych miesi cy poprzedzajàcych miesiàc z o enia wniosku, 8) koszty uzasadnione koszty okreêlone przez przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne na podstawie ustawy i niniejszego rozporzàdzenia, przy zachowaniu nale ytej starannoêci zmierzajàcej do ochrony interesów odbiorców i minimalizacji kosztów niezb dnych do wykonania zadaƒ wynikajàcych z ustawy, 9) cena za dostarczonà wod wielkoêç wyra onà w jednostkach pieni nych, którà odbiorca us ug jest obowiàzany zap aciç przedsi biorstwu wodociàgowo-kanalizacyjnemu za 1 m 3 dostarczonej wody; do ceny dolicza si podatek od towarów i us ug VAT, w wysokoêci okreêlonej odr bnymi przepisami, 10) cena za odprowadzone Êcieki wielkoêç wyra onà w jednostkach pieni nych, którà odbiorca us ug jest obowiàzany zap aciç przedsi biorstwu wodociàgowo-kanalizacyjnemu za 1 m 3 odprowadzonych Êcieków; do ceny dolicza si podatek wymieniony w pkt 9, 11) stawka op aty wielkoêç wyra onà w jednostkach pieni nych, którà odbiorca jest obowiàzany zap aciç przedsi biorstwu wodociàgowo-kanalizacyjnemu za jednostk us ugi nieb dàcà fizycznà jednostkà miary iloêci dostarczonej wody lub iloêci odprowadzonych Êcieków w okresie rozliczeniowym w szczególnoêci: z /osob /miesiàc, z /odbiorc /miesiàc; do stawki op aty dolicza si podatek wymieniony w pkt 9, 12) op ata wielkoêç wyra onà w jednostkach pieni nych, którà odbiorca jest obowiàzany zap aciç przedsi biorstwu wodociàgowo-kanalizacyjnemu za us ug dostarczonà w okresie rozliczeniowym; do op aty dolicza si podatek wymieniony w pkt Przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne: 1) opracowuje taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania Êcieków w sposób zapewniajàcy: a) uzyskanie niezb dnych przychodów, b) ochron odbiorców us ug przed nieuzasadnionym wzrostem op at i cen, c) eliminowanie subsydiowania skroênego, d) motywowanie odbiorców us ug do racjonalnego u ytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia Êcieków, e) atwoêç obliczania op at i sprawdzania przez odbiorców us ug wysokoêci op at i cen ich dotyczàcych, 2) okreêla taryfy odpowiednie do zakresu prowadzonej dzia alnoêci gospodarczej w dziedzinie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania Êcieków W taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie Êcieków okreêla si : 1) rodzaje prowadzonej dzia alnoêci, 2) taryfowe grupy odbiorców us ug, 3) rodzaje i wysokoêç cen i stawek op at, 4) warunki rozliczeƒ z uwzgl dnieniem wyposa enia nieruchomoêci w przyrzàdy i urzàdzenia pomiarowe, 5) warunki stosowania cen i stawek op at. 2. W warunkach stosowania cen i stawek op at, o których mowa w ust. 1 pkt 5, w szczególnoêci okreêla si : 1) zakres Êwiadczonych us ug dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców, 2) standardy jakoêciowe obs ugi odbiorców us ug.

3 Dziennik Ustaw Nr Poz Taryfowe ceny i stawki op at ustala si w taki sposób, aby na ich podstawie i na podstawie zakresu i rozmiaru Êwiadczonych us ug mo liwe by o obliczenie nale noêci za korzystanie z tych us ug Taryfy dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców w szczególnoêci zawierajà: 1) ceny za m 3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytów wskazaƒ wodomierzy, 2) stawki op at za dostarczonà wod, za osob na miesiàc, w rozliczeniach rycza towych, 3) stawki op at abonamentowych: a) za lokal na miesiàc, w rozliczeniach z u ytkownikami lokali mieszkalnych posiadajàcych kilka punktów pomiarowych zu ycia wody w lokalu, b) za wodomierz na miesiàc, w rozliczeniach z w a- Êcicielami lub zarzàdcami budynków w oparciu o wodomierz g ówny dla budynku lub wodomierz mierzàcy ca kowite zu ycie wody w lokalu, c) za osob na miesiàc, w rozliczeniach rycza towych, 4) ceny za m 3 odprowadzonych Êcieków w rozliczeniach z odbiorcami za iloêç odprowadzonych Êcieków, ustalonà na podstawie zu ycia wody okreêlonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza g ównego lub na podstawie iloêci odprowadzonych Êcieków okreêlonej zgodnie ze wskazaniami urzàdzenia pomiarowego, 5) stawki op at za odprowadzanie Êcieków, na osob, w rozliczeniach rycza towych za odprowadzone Êcieki z budynków niewyposa onych w wodomierz g ówny lub w urzàdzenie pomiarowe oraz z budynków niekorzystajàcych z wody wodociàgowej, 6) stawki op at abonamentowych: a) za wodomierz g ówny na miesiàc w rozliczeniach z odbiorcami rozliczanymi za iloêç odprowadzonych Êcieków, ustalonà na podstawie zu- ycia wody okreêlonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza, b) za urzàdzenie pomiarowe na miesiàc w rozliczeniach z odbiorcami rozliczanymi za iloêç odprowadzonych Êcieków, ustalonà zgodnie ze wskazaniami urzàdzenia pomiarowego, c) na osob, w rozliczeniach rycza towych. 2. Taryfy mogà zawieraç: 1) op at sta à stawki op at i stawki op at abonamentowych za dostarczonà wod na odbiorc na miesiàc, 2) op at sta à za odprowadzone Êcieki stawki op at i stawki op at abonamentowych na odbiorc na miesiàc. Rozdzia 2 Kryteria ustalania niezb dnych przychodów 6. Przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne ustala niezb dne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek op at planowanych na rok obowiàzywania taryf, uwzgl dniajàc: 1) koszty eksploatacji i utrzymania, 2) op aty za korzystanie ze Êrodowiska, 3) sp aty rat kapita owych ponad wartoêç amortyzacji, 4) sp aty odsetek od zaciàgni tych kredytów i po yczek, 5) rezerwy na nale noêci nieregularne, 6) mar zysku Koszty, o których mowa w 6 pkt 1 5, planuje si na podstawie: 1) kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzajàcym rok, w którym wprowadzana jest taryfa, ustalonych na podstawie ewidencji ksi gowej kosztów sporzàdzonej zgodnie z przepisami o rachunkowoêci, 2) kosztów wynikajàcych z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony Êrodowiska, ustalonych na podstawie planu inwestycyjnego wynikajàcego z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzàdzeƒ wodociàgowych i kanalizacyjnych w roku obrachunkowym poprzedzajàcym rok wprowadzenia taryfy. 2. Koszty wynikajàce z inwestycji modernizacyjno- -rozwojowych i ochrony Êrodowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmujà w szczególnoêci: 1) odpisy amortyzacyjne, a w przypadku zak adów bud etowych odpisy umorzeniowe, 2) sp aty rat kapita owych ponad wartoêç amortyzacji lub umorzenia, 3) odsetki od kredytów zaciàgni tych na realizacj inwestycji oraz koszty finansowe obs ugi tych kredytów, 4) koszty eksploatacji i utrzymania nowych urzàdzeƒ wodociàgowych i kanalizacyjnych. 3. Przy zatwierdzaniu taryf rada gminy nie mo e korygowaç kosztów, o których mowa w ust. 2, bez odpowiedniej korekty planu inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w roku obowiàzywania taryfy. 4. Inwestycje modernizacyjno-rozwojowe i ochrony Êrodowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne w szczególnoêci realizuje: 1) ze Êrodków w asnych, 2) ze Êrodków finansowych pochodzàcych z bud etu gminy, 3) z kredytów i po yczek, 4) z dotacji lub subwencji udzielonych przez instytucje dysponujàce Êrodkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony Êrodowiska. 5. Koszty Êwiadczenia us ug wodociàgowych i kanalizacyjnych obcià a si kosztami inwestycji finansowanych ze Êrodków w asnych, w tym z kredytów i po- yczek sp acanych przez przedsi biorstwo.

4 Dziennik Ustaw Nr Poz Uwzgl dnienie w niezb dnych przychodach i taryfach kosztów inwestycji, o których mowa w ust. 5, powinno byç dokonywane stopniowo i roz o one w czasie. 8. Na podstawie kosztów, o których mowa w 7 ust. 1, ustala si niezb dne przychody jako sum sk adników: 1) iloczynu sumy kosztów: a) wynagrodzeƒ oraz Êwiadczeƒ na rzecz pracowników i prognozowanego na okres obowiàzywania taryfy Êredniorocznego wskaênika wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych, b) materia ów, energii, us ug transportowych, us ug remontowych i pozosta ych oraz prognozowanego na okres obowiàzywania taryfy Êredniorocznego wskaênika wzrostu cen produkcji przemys owej, 2) podatków i op at oraz amortyzacji oszacowanych na podstawie planowanych bàdê obowiàzujàcych stawek na rok obowiàzywania taryf, 3) kosztów, o których mowa w 7 ust. 2, w wielko- Êciach okreêlonych w odpowiednich dokumentach w roku obowiàzywania taryf: odpisów amortyzacyjnych w wysokoêciach wynikajàcych ze stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, sp at rat kapita owych ponad wartoêç amortyzacji lub umorzenia oraz odsetek od kredytów i kosztów finansowych ich obs ugi zgodnie z wielkoêciami wynikajàcymi z zawartych umów kredytowych, kosztów eksploatacji i utrzymania nowych urzàdzeƒ wodociàgowych zgodnych z planem inwestycyjnym zatwierdzonym przez gmin Przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne, które zgodnie z zawartà umowà u ytkuje nieodp atnie Êrodki trwa e, mo e uwzgl dniaç w niezb dnych przychodach amortyzacj lub umorzenie, je eli zawrze z gminà porozumienie ustalajàce, e Êrodki finansowe pozyskane przez przedsi biorstwo z tego tytu u, pomniejszone o nale ny podatek dochodowy, b dà wykorzystywane wy àcznie na cele modernizacji i odtworzenia tych Êrodków trwa ych. 2. Rezerwy na nale noêci nieregularne uprawdopodobnia si w sposób okreêlony w odr bnych przepisach. 3. Przedsi biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjne, których forma organizacyjno-prawna uniemo liwia zaliczanie kosztów amortyzacji lub umorzenia do kosztów uzyskania przychodów, mogà uwzgl dniaç je w niezb dnych przychodach, stanowiàcych podstaw do ustalania cen i stawek op at, je eli Êrodki pochodzàce z amortyzacji lub umorzenia b dà stanowiç wy àcznie êród o finansowania modernizacji i odtworzenia Êrodków trwa ych oraz sp aty kredytów i po yczek zaciàgni tych na sfinansowanie inwestycji. Rozdzia 3 Alokacja kosztów na taryfowe grupy odbiorców us ug 10. Przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne okreêla alokacj kosztów odpowiednio dla zaopatrzenia w wod i odprowadzania Êcieków, w szczególnoêci na nast pujàce taryfowe grupy odbiorców us ug: 1) gospodarstwa domowe, 2) przemys owych odbiorców us ug Dla dokonania alokacji na taryfowe grupy odbiorców us ug, uzasadnione koszty poêrednie, wspólne dla wszystkich rodzajów dzia alnoêci gospodarczej zwiàzanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wod i zbiorowym odprowadzaniem Êcieków, przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne dzieli na poszczególne rodzaje prowadzonej dzia alnoêci gospodarczej oraz na poszczególne taryfowe grupy odbiorców us ug. 2. Metody podzia ów kosztów, o których mowa w ust. 1, nie mogà ulec zmianie w okresie obowiàzywania taryfy. 3. Przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne dokonuje alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców us ug, uwzgl dniajàc lokalne uwarunkowania, w szczególnoêci: 1) wielkoêç zró nicowania kosztów Êwiadczenia us ug w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców us ug, mierzonà kosztami jednostkowymi, 2) dost pnoêç danych odnoszàcych si do poszczególnych rodzajów kosztów, 3) struktur planowanych taryf, 4) spodziewane korzyêci ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich wdro enia, 5) stabilnoêç stosowanych metod alokacji kosztów, 6) wyposa enie w wodomierze i urzàdzenia pomiarowe. 4. Dla potrzeb alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców us ug metody podzia u kosztów w szczególnoêci uwzgl dniajà okreêlenie: 1) wspó czynników alokacji kosztów, wyliczonych na podstawie udzia ów poszczególnych taryfowych grup odbiorców us ug w ca kowitej iloêci dostarczonej wody lub w ca kowitej iloêci odebranych Êcieków w odniesieniu do kosztów, których wysokoêç dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców us ug jest wprost proporcjonalna do wielkoêci Êwiadczonych us ug dla tych grup, 2) wspó czynników alokacji kosztów, ustalonych w oparciu o ewidencj ksi gowà kosztów, prowadzonà zgodnie z obowiàzujàcymi zasadami rachunkowoêci w odniesieniu do kosztów, których nie da si podzieliç na poszczególne taryfowe grupy odbiorców us ug w oparciu o wielkoêç Êwiadczonych us ug. 5. Metody, o których mowa w ust. 4, mogà uwzgl dniaç okreêlenie wspó czynników alokacji kosztów ustalonych w oparciu o analiz kosztów w odniesieniu do kosztów zale nych od uwarunkowaƒ technicznych Êwiadczenia us ug, w szczególnoêci takich jak: stopieƒ zanieczyszczenia przyjmowanych do od-

5 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257 prowadzenia Êcieków, stopieƒ obcià enia urzàdzeƒ wodociàgowych i kanalizacyjnych Dla potrzeb alokacji kosztów system finansowo-ksi gowy przedsi biorstw wodociàgowo-kanalizacyjnych powinien zapewniaç ewidencjonowanie i przetwarzanie danych zgodnie z odr bnymi przepisami. 2. System, o którym mowa w ust. 1, w szczególno- Êci powinien umo liwiaç podzia na poszczególne rodzaje dzia alnoêci i grupy taryfowe odbiorców us ug oraz okreêlaç: 1) przychody, 2) koszty eksploatacji i utrzymania, 3) odsetki i raty kapita owe od zaciàgni tych kredytów, 4) Êrodki trwa e i odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, 5) podatki i op aty, 6) koszty poêrednie. Rozdzia 4 Kryteria ró nicowania cen i stawek op at Przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne dokonuje wyboru rodzaju i struktury taryf, uwzgl dniajàc lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania Êcieków. 2. Taryfowe ceny i stawki op at powinny byç kalkulowane i ró nicowane w taki sposób, eby zapewniç: 1) uzyskanie z op at odbiorców us ug przychodów na poziomie zapewniajàcym samofinansowanie si dzia alnoêci przedsi biorstwa oraz zysku, 2) motywowanie odbiorców us ug do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania zanieczyszczenia Êcieków, 3) eliminacj subsydiowania skroênego, 4) atwoêç ustalania op at za Êwiadczenie us ug. 3. Ró nicowanie cen i stawek op at, o których mowa w ust. 2, zapewnia si w szczególnoêci przez: 1) podzia odbiorców us ug na grupy taryfowe i przypisanie do poszczególnych grup odpowiadajàcych im kosztów Êwiadczenia us ug, 2) wybór rodzaju taryf i odpowiedniej dla poszczególnych taryf struktury cen i stawek op at, 3) uwzgl dnienie, przy okreêlaniu niezb dnych przychodów odpowiadajàcych poszczególnym taryfowym cenom i stawkom op at, zró nicowania kosztów eksploatacji i utrzymania, w tym kosztów wynikajàcych z poniesionych nak adów inwestycyjnych odpowiednio do zu ycia wody i odprowadzania Êcieków przez odbiorców z poszczególnych grup taryfowych Przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne na podstawie kryteriów, o których mowa w 13 ust. 2, ustala w szczególnoêci nast pujàce rodzaje taryf: 1) w zale noêci od przewidywanego sposobu rozliczeƒ: a) taryfy rycza towe zawierajàce sta à cen dla poszczególnych odbiorców us ug odniesionà do 1 osoby korzystajàcej z us ug w z /osob na okres rozliczeniowy, a nie do fizycznej jednostki b dàcej miernikiem iloêci Êwiadczonych us ug wm 3, b) taryfy iloêciowe przewidziane do stosowania przy opomiarowanych systemach dostaw wody lub odprowadzania Êcieków, zawierajàce ceny us ug za 1 m 3, 2) w zale noêci od zak adanego zró nicowania cen i stawek op at dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców us ug: a) taryfy iloêciowe jednolite zawierajàce jednolite ceny us ug w z /m 3 dla wszystkich odbiorców, odr bne dla zaopatrzenia w wod i dla odprowadzania Êcieków, b) taryfy iloêciowe niejednolite zawierajàce ró ne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny za dostarczonà wod w z /m 3 i ceny za odprowadzanie Êcieków w z /m 3, 3) w zale noêci od struktury taryfy: a) taryfy jednocz onowe zawierajàce cen odniesionà do 1 m 3 dostarczanej wody lub1 m 3 odprowadzanych Êcieków, b) taryfy wielocz onowe zawierajàce stawk lub stawki op aty sta ej w okresie rozliczeniowym z /licznik, z /urzàdzenie pomiarowe, z /miesiàc oraz cen odniesionà do 1 m 3 wody lub 1 m 3 odprowadzanych Êcieków, 4) w zale noêci od zró nicowania cen wody w ró nych przedzia ach jej zu ycia: a) taryfy progresywne strefowe, w których ceny wody za 1 m 3 rosnà wraz ze wzrostem przedzia- ów zu ycia wody, b) taryfy degresywne strefowe, w których ceny wody malejà wraz ze wzrostem przedzia ów zu ycia, c) taryfy sezonowe, charakteryzujàce si wysokimi cenami wody w sezonie szczytowego jej zu ycia i ni szymi cenami poza sezonem. 2. Ró nicowanie taryf dla gospodarstw domowych mo e dotyczyç tylko op aty abonamentowej Dla okreêlenia taryfowych cen i stawek op at, odpowiednio dla zaopatrzenia w wod i odprowadzania Êcieków dokonuje si : 1) podzia u odbiorców us ug na taryfowe grupy odbiorców us ug, 2) wyboru rodzaju taryf, 3) alokacji niezb dnych przychodów na taryfowe grupy odbiorców us ug,

6 Dziennik Ustaw Nr Poz ) podzia u niezb dnych przychodów w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców us ug odpowiednio do za o onej struktury cen i stawek op at, 5) obliczania taryfowych cen i stawek op at. 2. Obliczenie taryfowych cen i stawek op at nast puje przez podzielenie odpowiadajàcych im planowanych rocznych niezb dnych przychodów przez planowanà rocznà iloêç Êwiadczonych us ug. 3. Planowanà rocznà iloêç Êwiadczonych us ug oblicza si jako sum zweryfikowanej iloêci Êwiadczonych us ug w roku obrachunkowym poprzedzajàcym rok planowanego wprowadzenia taryf oraz iloêci Êwiadczonych us ug wynikajàcej z planowanej realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji. Rozdzia 5 Warunki prowadzenia rozliczeƒ za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie Êcieków Nale noêci za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie Êcieków ustala si jako iloczyny taryfowych cen i stawek op at oraz odpowiadajàcych im iloêci Êwiadczonych us ug. 2. IloÊç pobranej wody w budynkach wyposa onych w wodomierze g ówne ustala si zgodnie z ich wskazaniami. 3. W przypadku braku wodomierzy, o których mowa w ust. 2, iloêç dostarczonej wody do budynku ustala si zgodnie z przeci tnymi normami zu ycia wody, okreêlonymi w odr bnych przepisach. 4. W zale noêci od wyposa enia w urzàdzenia pomiarowe i wodomierze do pomiaru iloêci wody bezpowrotnie zu ytej, iloêç odprowadzonych Êcieków ustala si na podstawie wskazaƒ urzàdzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku jako równà iloêci wody pobranej lub iloêci wody pobranej pomniejszonej o iloêç wody bezpowrotnie zu ytej, okreêlonà zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy Odbiorca us ug dokonuje zap aty za dostarczonà wod i odprowadzone Êcieki w terminie okreêlonym w fakturze, który nie mo e byç krótszy ni 14 dni od daty jej dostarczenia. 2. Zg oszenie przez odbiorc us ug zastrze eƒ do wysokoêci faktury nie wstrzymuje jej zap aty. 3. W przypadku nadp aty zalicza si jà na poczet przysz ych nale noêci lub, na àdanie odbiorcy us ug, zwraca si jà w terminie 14 dni od dnia z o enia wniosku w tej sprawie W przypadku niesprawnoêci wodomierza g ównego, je eli umowa nie stanowi inaczej, iloêç pobranej wody ustala si na podstawie Êredniego zu ycia wody w okresie 6 miesi cy przed stwierdzeniem niesprawnoêci wodomierza, a gdy nie jest to mo liwe na podstawie Êredniego zu ycia wody w analogicznym okresie roku ubieg ego lub iloczynu Êredniomiesi cznego zu ycia wody w roku ubieg ym i liczby miesi cy niesprawnoêci wodomierza. 2. Przedsi biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy us ug dokonuje sprawdzenia prawid owoêci dzia ania wodomierza. 3. W przypadku gdy sprawdzenie prawid owoêci dzia ania nie potwierdza zg oszonej przez odbiorc us ug niesprawnoêci wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia. Rozdzia 6 Wzór wniosku o zatwierdzenie taryf i zakres informacji zawartych w uzasadnieniu taryf Do wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy, do àcza si w szczególnoêci tabele okreêlajàce: 1) porównanie cen i stawek op at z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzajàcego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiàzywania nowych taryf dotyczàcych zaopatrzenia w wod, 2) porównanie cen i stawek op at z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzajàcego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiàzywania nowych taryf dotyczàcych odprowadzania Êcieków, 3) ustalenie poziomu niezb dnych przychodów, 4) alokacj niezb dnych przychodów wed ug taryfowych grup odbiorców us ug w roku obowiàzywania nowych taryf, 5) wspó czynniki alokacji w roku obowiàzywania nowych taryf, 6) kalkulacj cen za wod i odprowadzanie Êcieków metodà alokacji prostej, 7) rachunek wyników w z otych, 8) zestawienie przychodów wed ug taryfowych grup odbiorców us ug, z uwzgl dnieniem wielkoêci zu- ycia oraz cen i stawek op at w roku obowiàzywania nowych taryf w z otych, 9) skutki finansowe zmiany cen i stawek op at za zaopatrzenie w wod i odprowadzanie Êcieków, 10) koszty bezpoêrednie zaopatrzenia w wod, 11) koszty bezpoêrednie odprowadzania Êcieków, 12) koszty poêrednie: warsztatów, wydzia ów ogólnozak adowych, laboratorium i wydzia ów pomocniczych, 13) Êredni stan zatrudnienia oraz Êredni poziom wynagrodzeƒ wed ug obszarów dzia alnoêci, 14) list osób fizycznych i prawnych posiadajàcych udzia y lub akcje dajàce prawo powy ej 5% g osów na walnym zgromadzeniu przedsi biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjnego, 15) transakcje sprzeda y i kupna pomi dzy przedsi biorstwem wodociàgowo-kanalizacyjnym a podmiotami zale nymi, stowarzyszonymi i dominujàcymi, z wy àczeniem operacji sprzeda y, kupna

7 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257 i przekazania sk adników majàtku trwa ego, 16) operacje dotyczàce sprzeda y, kupna i przekazywania sk adników majàtku trwa ego pomi dzy przedsi biorstwem wodociàgowo-kanalizacyjnym a podmiotami zale nymi, stowarzyszonymi i dominujàcymi, 17) harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urzàdzeƒ wodociàgowych, 18) harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urzàdzeƒ kanalizacyjnych. 2. Wzór wniosku wraz z tabelami, stanowiàcymi jego za àczniki, okreêla za àcznik do rozporzàdzenia. 3. W uzasadnieniu wniosku o zatwierdzenie taryf zamieszcza si w szczególnoêci informacje dotyczàce: 1) zakresu Êwiadczonych us ug i lokalnych uwarunkowaƒ ich Êwiadczenia, 2) standardów jakoêciowych us ug, w tym informacji dotyczàcych wp ywu ustalonych taryf na ich popraw, 3) spodziewanych korzyêci ekonomicznych przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów w porównaniu z kosztami ich wdro enia, 4) zmian warunków ekonomicznych w roku obowiàzywania taryf. Rozdzia 7 Przepis koƒcowy 20. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia. Minister Infrastruktury: M. Pol

8 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257 Za àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. (poz. 257)

9 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

10 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

11 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

12 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

13 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

14 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

15 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

16 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

17 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

18 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

19 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

20 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

21 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

22 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257

23 Dziennik Ustaw Nr Poz. 257 i ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie okreêlenia granic pomi dzy wodami morskimi a wodami Êródlàdowymi dla celów rybo ówstwa morskiego. Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. o rybo ówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441) zarzàdza si, co nast puje: 1. Ustala si granic pomi dzy wodami morskimi a Êródlàdowymi dla celów rybo ówstwa morskiego, zwanà dalej granicà wód, z zastrze eniem przepisów 2 i 3, stanowiàcà lini àczàcà oba brzegi rzeki lub kana u przy ujêciu do: 1) morza na rzekach i kana ach bezpoêrednio po àczonych z morzem, 2) Zalewów: WiÊlanego, Szczeciƒskiego i Kamieƒskiego, 3) Roztoki Odrzaƒskiej, 4) Jezior: Wicko Ma e i Wicko Wielkie, Nowowarpieƒskie i Dàbie, 5) rzek: Dziwny, Starej Âwiny oraz Odry Zachodniej (do 66,38 km, liczàc od morza), oraz Regalicy (na 737,63 km, liczàc od êróde Odry), 6) kana ów: Jasienicki Nurt, Policki Nurt oraz kana ów àczàcych rzek Odr z rzekà Regalicà i jeziorem Dàbie. 2. Je eli w ujêciu rzeki lub kana u znajduje si port morski, granic wód stanowi granica portu od strony rzeki lub kana u zaliczonych do wód Êródlàdowych. 3. Granic wód stanowi: 1) na rzece Wis a: a) w rejonie Âwibna (Przekop Wis y) odcinek równole nika N àczàcy oba brzegi, b) w rejonie Górek Zachodnich linia prosta àczàca Êwiat a wejêciowe na g owicach falochronów portu,

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1)

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Dziennik Ustaw Nr 223 12367 Poz. 1459 1459 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla zasady finansowania ze Êrodków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoêci domów maklerskich

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoêci domów maklerskich Dziennik Ustaw Nr 226 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.31 15:40:16 +01'00' 18255 Poz. 1824 v.p l 1824 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 212 15165 Poz. 1554 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 6 listopada 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 212 15165 Poz. 1554 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 6 listopada 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 212 15165 Poz. 1554 1554 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 22 kwietnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 22 kwietnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 70 5547 Poz. 603 603 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzàcym zak ady pracy chronionej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 22 sierpnia 2002 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe na dzieƒ 30 czerwca 2002 r. dla zarzàdzanego przez nasze Towarzystwo PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 1) Dziennik Ustaw Nr 3 110 Poz. 11 11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 1) DZIA I Art. 2. U yte w ustawie okreêlenia oznaczajà: Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okreêla opodatkowanie podatkiem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ROZDZIA V ROZDZIA V 1. Raport roczny Emitenta za 2002 rok KOMISJA PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH i GIE D Raport roczny SAB-RS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo

MAJÑTEK SKARBU PA STWA I PA STWOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIE 31 GRUDNIA 2004 R.

MAJÑTEK SKARBU PA STWA I PA STWOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIE 31 GRUDNIA 2004 R. M I N I S T E R S T WO S K A R B U PA S T WA SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA SKARBU PA STWA MAJÑTEK SKARBU PA STWA I PA STWOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIE 31 GRUDNIA 2004 R. WARSZAWA 2005 SYNTEZA Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny.

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Arka BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 169 10288 Poz. 1418 USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r.

Dziennik Ustaw Nr 169 10288 Poz. 1418 USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 169 10288 Poz. 1418 1418 USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytu u pozostawienia nieruchomoêci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej 1) Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 91 5946 Poz. 869 i 870 3. Protokó kontroli podpisujà kontroler i przedsi biorca. 4. W przypadku odmowy albo niemo liwoêci podpisania protoko u kontroli przez przedsi biorc protokó podpisuje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI... 13. ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE... 13 I Definicje...

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI... 13. ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE... 13 I Definicje... SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DO UMOWY UBEZPIECZENIA, ZAWARTEJ NA PODSTAWIE OWU MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI...................................... 5 Ochrona ubezpieczeniowa................................................

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 11. Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikajàcej z posiadania i u ytkowania statków powietrznych, àcznie z ubezpieczeniem odpowiedzialnoêci

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

NETIA HOLDINGS SPÓ KA AKCYJNA

NETIA HOLDINGS SPÓ KA AKCYJNA ZA ÑCZNIK DO PROSPEKTU EMISYJNEGO OBLIGACJI I AKCJI NETIA HOLDINGS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie www.netia.pl sporzàdzonego w dniu 17 kwietnia 2002 r. i udost pnionego do publicznej wiadomoêci

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ZIMNEJ I CIEP EJ WODY DO BUDYNKÓW RSM WRAZ

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ZIMNEJ I CIEP EJ WODY DO BUDYNKÓW RSM WRAZ R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ZIMNEJ I CIEP EJ WODY DO BUDYNKÓW RSM WRAZ Z ODPROWADZENIEM CIEKÓW Zatwierdzono uchwa Rady Nadzorczej nr 3/22010 z dnia 9.03.2010r. 1 R E G U L A M I N ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 7) krajobrazu; 9) zadrzewieƒ.

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 7) krajobrazu; 9) zadrzewieƒ. 880 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla cele, zasady i formy ochrony przyrody ywej i nieo ywionej oraz krajobrazu. Art. 2. 1. Ochrona

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie finansowe projektem

Zarzàdzanie finansowe projektem Program Leonardo da Vinci Zarzàdzanie finansowe projektem Poradnik dla beneficjentów Projekty mobilnoêci 2007-2010 www.leonardo.org.pl Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa;

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa; USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 781) Rozdzia 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Szanowni Paƒstwo, Warszawa, dnia 21.02.2005 r. 3. Inteligo Financial Services S.A. z siedzibà przy Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa. 4. Obs uga Funduszy Inwestycyjnych Sp. z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 24.08.2004 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 1 stycznia - 30 czerwca 2004 r. PKO/CREDIT SUISSE Obligacji - funduszu

Bardziej szczegółowo