Integracja systemów transakcyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Integracja systemów transakcyjnych"

Transkrypt

1 Integracja systemów transakcyjnych Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Alokacja danych Alokacja danych umieszczanie danych w węzłach rozproszonej BD Wykorzystuje fragmentację replikację Uwzględnia obciąŝenie węzłów odczyty danych dane powinny być "blisko" uŝytkownika modyfikacje danych naleŝy synchronizować repliki

2 Alokacja danych Wywodzi się z problemu alokacji plików w sieci komputerowej Problem jest NP-zupełny n fragmentów, m węzłów: ( m ) n Zysk z alokacji zaleŝy od "jakości alokacji" moŝliwości optymalizatora zapytań Algorytm Best Fit Podejście intuicyjne Fragment Fi pamiętamy na stanowisku Sj, na którym liczba referencji odczytu i modyfikacji Fi jest największa Ograniczenie: fragment alokuje się tylko w jednym węźle brak replikacji Przykład charakterystyka przetwarzania z węzłów S i S4 jest realizowany dostęp do F i F z częstością F: odczyty i modyfikacja F: odczyty 4

3 Best Fit - Przykład Charakterystyka przetwarzania 5 Best Fit - Przykład S5 S S4 F S F S F 6

4 Best Fit Algorytm prosty obliczeniowo Nie uwzględnia replikacji Mała "dokładność" uwzględnia tylko częstości odwołań do fragmentów 7 Algorytm optymalizacji zysku Algorytm określa wszystkie węzły, na których opłaca się umieścić fragment wykorzystanie replik Fragment umieszczany w tych węzłach, dla których zysk z umieszczenia fragmentu jest większy niŝ koszt przechowywania i aktualizowania tego fragmentu Fragment Fi pamiętamy w węźle Sj, w którym koszt odczytu jest większy niŝ koszt zapisu Fi z dowolnego węzła w systemie 8 4

5 Algorytm optymalizacji zysku Koszt utrzymywania dodatkowej kopii fragmentu Fi w węźle Sj: sumaryczny czas wszystkich lokalnych aktualizacji fragmentu Fi przez transakcje inicjowane w węźle Sj plus sumaryczny czas wszystkich zdalnych aktualizacji fragmentu Fi przez transakcje inicjowane w pozostałych węzłach SRBD Zysk z utworzenia dodatkowej kopii fragmentu Fi w węźle Sj: róŝnica między czasem wykonania zapytania zdalnego (bez replikacji) a czasem wykonania zapytania lokalnego pomnoŝona przez częstość zapytania do fragmentu Fi z węzła Sj 9 Charakterystyki przetwarzania Przykład Koszty modyfikacji dla schematów alokacji fragmentu F F alokowany kolejno w S, S,, S5 5

6 Charakterystyki przetwarzania Przykład Koszty modyfikacji dla schematów alokacji fragmentu F F alokowany kolejno w S, S,, S5 Charakterystyki przetwarzania Przykład Koszty modyfikacji dla schematów alokacji fragmentu F F alokowany kolejno w S, S,, S5 6

7 Charakterystyki przetwarzania Przykład Zysk dla schematów alokacji fragmentu F Charakterystyki przetwarzania Przykład Zysk dla schematów alokacji fragmentu F 4 7

8 Charakterystyki przetwarzania Przykład Zysk dla schematów alokacji fragmentu F 5 Przykład Uzyskany schemat alokacji fragment Fi jest alokowany we wszystkich węzłach dla których zysk>koszt S5 S F, F F S4 F, F S F, F S F, F 6 8

9 Sformułowanie owanie problemu Dane charakterystyki i rozkłady zapytań charakterystyki i rozkłady operacji DML węzły sieci przepustowość połączeń pomiędzy węzłami moc przetwarzania w węzłach Poszukiwane schemat rozmieszczenia fragmentów w węzłach (moŝliwe redundancje), tak by pewna funkcja kosztu była minimalna / maksymalna 7 Niezbędne dane Fragmenty F = {F, F,, F j } rozmiar kaŝdego fragmentu (F j ) musi być określony koszt komunikacji sieciowej Transakcje T = {T, T,, T i } rodzaje (odczyt, zapis) częstotliwość uruchamiania podzbiory adresowanych danych Węzły pojemność dysków charakterystyka I/O CPU, Sieć komputerowa S = {S, S,, S k } przepustowość 8 9

10 Informacje o transakcjach RM (Retrieval Matrix) T T T T4 F F F F4 UM (Update Matrix) T T T T4 F F F F4 9 Informacje o transakcjach Nie wszystkie rekordy muszą być odczytywane lub modyfikowane (Selectivity Matrix) Częstotliwość odwołań (Frequency Matrix) SEL:(%) F T. T. T T4.5 FRQ: F.. 5 F. F T T T T4 S S S 4 S4

11 Informacje o sieci komputerowej Węzły połączone medium komunikacyjnym o określonej przepustowości (Communication Cost Matrix) Uproszczenie: macierz komunikacji jest symetryczna CCM S S S S4 S S..64. S S Koszt Koszt moŝe uwzględniać liczbę operacji I/O (rozmiar danych) czas procesora koszt komunikacji sieciowej (przesyłania danych) rozmiar bufora danych (cache)

12 Koszt Minimalizacja kosztu moŝe dotyczyć kosztu przechowywania kaŝdego fragmentu Fj w węźle Sk kosztu wykonywania zapytań Fj w węźle Sk kosztu modyfikowania Fj we wszystkich węzłach, gdzie Fj jest przechowywany kosztu komunikacji sieciowej Kryteria optymalizacji minimalizacja czasu odpowiedzi maksymalizacja przepustowości kaŝdego węzła Algorytmy statyczne Uruchamiane w czasie bezczynności systemu Wykonywane okresowo ZłoŜone obliczeniowo O(jk i) j - liczba fragmentów tabeli k - liczba węzłów SRBD, w których są alokowane dane i - liczba transakcji 4

13 Przykładowy algorytm Cel optymalizacji rozmieszczenie fragmentów w węzłach w ten sposób, by koszt był minimalny min(cc transfer + CC transakcji ) CC transfer koszt transferu danych CC transakcji koszt wykonania transakcji Dane wejściowe RM(Ti, Fj) Retrieval matrix UM(Ti, Fj) Update matrix SEL(Ti, Fj) Selectivity matrix FRQ(Ti, Sk) Frequency matrix CCM(Sk, Sm) Communication cost matrix Dane wyjściowe FAT(Fj, Sk) Fragment Allocation Table 5 Przykładowy algorytm Inicjalizacja macierzy FAT (Fragment Allocation Table) Algorytm - krok dla kaŝdej transakcji Ti, fragmentu Fj, węzła Sk wykonaj: jeŝeli liczba dostępów transakcji Ti do Fj w Sk i częstotliwość wywołania transakcji Ti w węźle Sk > to pozostaw kopię fragmentu Fj w węźle Sk 6

14 Przykładowy algorytm Krok For Ti in T, Fj in F, Sk in S do if (RM(Ti,Fj) * FREQ(Ti,Sk) > ) FAT(Fj,Sk) := RM T T T T4 F F F F4 FREQ: S T T T T4 S S 4 S4 FAT - krok F F S S S S4 F F4 7 Przykładowy algorytm Usunięcie kopii zaalokowanych fragmentów w celu redukcji kosztów odświeŝania usunięcie kopii dla których zysk < koszt Algorytm - krok dla kaŝdego Fj zaalokowanego w więcej niŝ węźle, procedura usuwania jest powtarzana dopóki dla kaŝdego fragmentu zysk > koszt lub pozostanie tylko kopia Fj w SRBD jeŝeli zysk < koszt we wszystkich węzłach to Fj jest pozostawiany w tym węźle, w którym zysk-koszt jest największa Krok For Fj in F do While (NumFragCopy(Fj) > ) begin Let Sk be the site with FAT(Fj,Sk)= and a minimum value of (Benefit(Fj,Sk)-Cost(Fj,Sk)); if ((Benefit(Fj,Sk) - Cost(Fj,Sk)) < ) FAT(Fj,Sk) = end; 8 4

15 Przykładowy algorytm Cost(Fj,Sk) F S S 6 S 4 S4 Benefit(Fj,Sk) F S S 4 S 7 S4 9 FAT z kroku F F S S S S4 F F4 FAT - krok F S S S S4 9 Przykładowy algorytm Sprawdzenie czy wszystkie fragmenty zostały zaalokowane Algorytm - krok jeŝeli któryś z fragmentów nie został jeszcze zaalokowany, ale są na nim wykonywane modyfikacje, to jako węzeł przechowywania naleŝy wybrać ten z najmniejszym kosztem wykonania operacji For Fj in F do if (NumFragCopy(Fj) = and UM(Ti,Fj) > ) begin Sk = MinOperCost(Fj); FAT(Fj,Sk) = ; end; 5

16 Przykładowy algorytm UM F F F F4 T T T T4 FREQ: S S S S4 T T T T4 4 suma: 7 FAT - krok F S S S S4 FAT - krok F S S S S4 Przykładowy algorytm - modyfikacja Kroki i są takie same jak w poprzednim algorytmie Krok - usuwanie fragmentów przejrzenie wszystkich fragmentów z kroku w porządku malejących wag waga jest wyliczana na podstawie liczby aktualizacji zrealizowanych przez transakcje pochodzące z innych węzłów kopia jest usuwana z węzła na podstawie wag (więcej aktualizacji fragment szybciej usunięty z węzła) 6

17 Algorytmy dynamiczne Rozkład obciąŝenia węzłów i charakterystyki dostępu do danych zmieniają się w czasie algorytmy statyczne zmniejszają wydajność baz danych konieczność relokacji fragmentów algorytmy dynamiczne Simple Counter Load Sensitive Counter Simple Counter Jeden dedykowany węzeł SRBD utrzymuje liczniki dostępów z kaŝdego węzła do kaŝdego fragmentu (bloku danych) Proces systemowy okresowo sprawdza liczniki dla kaŝdego fragmentu (bloku danych) w regularnych odstępach czasowych Relokacja rekordów ma miejsce, gdy węzeł z najwyŝszą wartością licznika jest inny niŝ ten, gdzie dane są aktualnie składowane 4 7

18 Simple Counter Proces systemowy gromadzi statystyki takie jak: przepustowość, średni czas odpowiedzi, liczba transakcji wymagających dostępu do danych Okres sprawdzania liczników musi zapewnić szybką reakcję na zmieniające się obciąŝenie musi zapewnić relokację danych po ustabilizowaniu się zmian obciąŝenia 5 Simple Counter Zalety: zapewnia zadowalający schemat alokacji, gdy obciąŝenie systemu jest niskie węzły są w miarę równomiernie obciąŝone zmiany obciąŝenia stabilizują się w czasie Wady: jeŝeli większość zapytań pochodzi z jednego węzła, to wszystkie rekordy mogą znaleźć się w tym węźle przeciąŝenie węzła 6 8

19 Load Sensitive Counter Monitoruje obciąŝenie systemu i częstotliwość dostępu do danych Relokacja danych wykonywana jest jako Simple Counter Algorithm Relokacja wykonywana jest jeśli tylko nie powoduje przekroczenia pewnego poziomu obciąŝenia węzła Parametry algorytmu maksymalny procent danych przechowywanych w węźle maksymalny poziom obciąŝenia 7 Algorytmy dynamiczne Cechy nieefektywne, gdy częstotliwość sprawdzania liczników jest za duŝa lub gdy obciąŝenie systemu zmienia się szybko najgorsza wydajność, gdy algorytm próbuje nadąŝyć za zmieniającym się obciąŝeniem (duŝo relokacji danych) 8 9

20 Bibliografia M. T. Özsu, P. Valduriez, Distributed and Parallell Database Systems, ACM Computing Surveys, vol. 8, no., 996, pp.5-8 Y-F. Huang, J-H. Chen, Fragment Allocation in Distributed Database Design, July, pp A. Brunstrom, S. T. Leutenegger, R. Simha, Experimental Evaluation of Dynamic Data Allocation Strategies in a Distributed Database With Changing Workloads, no. TR-95-, 995, pp. -5 P. M. G. Apers, Data Allocation in Distributed Database Systems, ACM Transactions on Database Systems, vol., no., September 988, pp

Doc. dr inŝ. Maria Chałon. Ochrona i bezpieczeństwo

Doc. dr inŝ. Maria Chałon. Ochrona i bezpieczeństwo Doc. dr inŝ. Maria Chałon Ochrona i bezpieczeństwo danych Temat 4 Zabezpieczenie przed uszkodzeniami i utratą danych. Dzienniki transakcji chronią tylko przed skutkami awarii systemu, Dzienniki transakcji

Bardziej szczegółowo

Projekt i implementacja rozproszonego

Projekt i implementacja rozproszonego POLITECHNIKA KRAKOWSKA Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Informatyka PRACA MAGISTERSKA Projekt i implementacja rozproszonego systemu czasu rzeczywistego Autor: Marcin Szelc Promotor:

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych. Funkcje (programy) użytkownika FU System Zarządzania Bazą Danych SZBD

Systemy baz danych. Funkcje (programy) użytkownika FU System Zarządzania Bazą Danych SZBD Bazy rozproszone Maria Dems Systemy baz danych Komponenty SBD: Platforma sprzętowo-operacyjna SO Baza danych BD Funkcje (programy) użytkownika FU System Zarządzania Bazą Danych SZBD Warstwy Systemu baz

Bardziej szczegółowo

Równoważenie obciążenia w systemie z rozproszoną stertą obiektów

Równoważenie obciążenia w systemie z rozproszoną stertą obiektów Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Sławomir Sadziak Nr albumu: 201091 Równoważenie obciążenia w systemie z rozproszoną stertą obiektów Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Rozproszone i obiektowe systemy baz danych

Rozproszone i obiektowe systemy baz danych Rozproszone i obiektowe systemy baz danych Dr inż. Robert Wójcik Wykład 6. Metody rozpraszania i sterowania przepływem danych 6.1. Fragmentacja i alokacja danych 6.2. Replikacja danych 6.3. Rodzaje replikacji

Bardziej szczegółowo

Replikacje baz danych w praktyce

Replikacje baz danych w praktyce Rozdział 16 Replikacje baz danych w praktyce Streszczenie. Powielanie informacji przechowywanych na serwerach jest istotnym elementem zapewniającym zwiększenie zarówno wydajności, jak i bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system udostępniania zasobów oparty na zdalnym wywoływaniu procedur

Rozproszony system udostępniania zasobów oparty na zdalnym wywoływaniu procedur Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki Marcin Gryszkalis Rozproszony system udostępniania zasobów oparty na zdalnym wywoływaniu procedur Praca wykonana w Zakładzie Informatyki Stosowanej pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Oracle10g, Sybase IQ, SQL Server 2000 ocena funkcjonalności serwerów baz danych w zastosowaniach hurtowni danych

Oracle10g, Sybase IQ, SQL Server 2000 ocena funkcjonalności serwerów baz danych w zastosowaniach hurtowni danych XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Oracle10g, Sybase IQ, SQL Server 2000 ocena funkcjonalności serwerów baz danych w zastosowaniach hurtowni danych Jędrzej Błasiński, Robert Wrembel Politechnika

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Celem wykładu jest prezentacja różnych podejść do implementacji systemu plików. Podejścia

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA MODELOWANIE I ANALIZA INTERAKTYWNYCH SYSTEMÓW INTERNETOWYCH REALIZUJĄCYCH OBSŁUGĘ SZYBKOZMIENNYCH OFERT. mgr inŝ.

ROZPRAWA DOKTORSKA MODELOWANIE I ANALIZA INTERAKTYWNYCH SYSTEMÓW INTERNETOWYCH REALIZUJĄCYCH OBSŁUGĘ SZYBKOZMIENNYCH OFERT. mgr inŝ. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI KATEDRA AUTOMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA MODELOWANIE I ANALIZA INTERAKTYWNYCH SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

METODY PROBABILISTYCZNE I STATYSTYKA

METODY PROBABILISTYCZNE I STATYSTYKA METODY PROBABILISTYCZNE I STATYSTYKA INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE SPIS TREŚCI. ANALIZA ALGORYTMÓW POD WZGLĘDEM ŚREDNIEGO ZACHOWANIA...3.. UWAGI WSTĘPNE...3.2. SZACOWANIE RODZAJU / KLASY ZŁOśONOŚCI OBLICZENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja rozproszonej pamięci operacyjnej multikomputera dla systemu Linux w oparciu o koncepcję sdds

Wirtualizacja rozproszonej pamięci operacyjnej multikomputera dla systemu Linux w oparciu o koncepcję sdds Wirtualizacja rozproszonej pamięci operacyjnej multikomputera dla systemu Linux w oparciu o koncepcję sdds Rozprawa doktorska Autor: mgr inż. Arkadiusz Chrobot Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Sapiecha

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne. Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl. htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student

Systemy Operacyjne. Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl. htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student Systemy Operacyjne Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student 1 Literatura: A. Silberschatz, P.B. Galvin, G. Gagne, Podstawy systemów operacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI

Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI Zadanie WP 2.1. Zdalny dostęp do bibliotek naukowych Przegląd cech i funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Zanurzony SQL (Embedded SQL)

Zanurzony SQL (Embedded SQL) Zanurzony SQL (Embedded SQL) Język SQL jest przeznaczony dla dostępu do baz danych. Dostęp moŝe być urzeczywistni się w dwóch następnych trybach: Interaktywny dostęp przez ISQL Bezpośredni dostęp z aplikacji

Bardziej szczegółowo

Autorskie rozwiązanie klastrowego systemu bazodanowego MySQL w środowisku OpenSSI

Autorskie rozwiązanie klastrowego systemu bazodanowego MySQL w środowisku OpenSSI Autorskie rozwiązanie klastrowego systemu bazodanowego MySQL w środowisku OpenSSI RSO - Rozproszone Systemy Informacyjne Zespół RSO1 w składzie: Krzysztof Fabjański (kfabjans@elka.pw.edu.pl) Janusz Nowacki

Bardziej szczegółowo

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008 Architektura SQL Serer: 2000, 2005, 2008 1. Architektura serwera Struktura SQL Serera 2. Bazy danych i pliki baz danych 3. Dziennik transakcyjny i odtwarzanie 4. Tabele 5. Indeksy 6. Blokady i współbieżność

Bardziej szczegółowo

Architektury Komputerowe

Architektury Komputerowe Architektury Komputerowe zagadnień egzamin wersja 1.0 Niniejsze materiały zostały opracowane na podstawie książki prof. dr hab. inż. Jacka Kitowskiego Współczesne architektury systemów komputerowych. W

Bardziej szczegółowo

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING. Zwiększanie efektywności programów optymalizacja pamięci część 1

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING. Zwiększanie efektywności programów optymalizacja pamięci część 1 Zwiększanie efektywności programów optymalizacja pamięci część 1 literatura podstawowa [Aho2002] Alfred V. Aho, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman, Kompilatory. Reguły, metody i narzędzia, WNT 2002 (tłum. pierwszego

Bardziej szczegółowo

Metody skrócenia czasu wykonywania fazy regeneracji krotek podczas realizacji złączeń w pamięci operacyjnej

Metody skrócenia czasu wykonywania fazy regeneracji krotek podczas realizacji złączeń w pamięci operacyjnej Rozdział 22 Metody skrócenia czasu wykonywania fazy regeneracji krotek podczas realizacji złączeń w pamięci operacyjnej Streszczenie. W rozdziale opisano możliwości przyspieszenia fazy regeneracji krotek

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE DYSTRYBUCJI SYSTEMU LINUX TYPU LIVECD DO BUDOWY KLASTRÓW OBLICZENIOWYCH

WYKORZYSTANIE DYSTRYBUCJI SYSTEMU LINUX TYPU LIVECD DO BUDOWY KLASTRÓW OBLICZENIOWYCH Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 20 XIV Seminarium ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE 2004 Oddział Gdański PTETiS WYKORZYSTANIE DYSTRYBUCJI SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Fizyczna organizacja danych w bazie danych

Fizyczna organizacja danych w bazie danych Fizyczna organizacja danych w bazie danych PJWSTK, SZB, Lech Banachowski Spis treści 1. Model fizyczny bazy danych 2. Zarządzanie miejscem na dysku 3. Zarządzanie buforami (w RAM) 4. Organizacja zapisu

Bardziej szczegółowo

Preliminaria. 1 Literatura. 1.1 Podstawowa. 1.2 Uzupełniająca. Notatki z AiSD. Nr 1. 16 marca 2005

Preliminaria. 1 Literatura. 1.1 Podstawowa. 1.2 Uzupełniająca. Notatki z AiSD. Nr 1. 16 marca 2005 Notatki z AiSD. Nr 1. 16 marca 2005 Preliminaria IIUWr. II rok informatyki. Przygotował: Krzysztof Loryś 1 Literatura 1.1 Podstawowa 1. T.H. Cormen, C.E. Leiserson i R.L. Rivest, Wstęp do Algorytmów, WNT,1997

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP

Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Semeniuk Nr albumu: 214707 Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym Katowice, marzec 2010 r.

Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym Katowice, marzec 2010 r. Województwo Śląskie Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej Katowice, marzec 2010 r. Województwo Śląskie. Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja,

Bardziej szczegółowo

Przegląd algorytmów stosowanych w nierelacyjnych bazach danych.

Przegląd algorytmów stosowanych w nierelacyjnych bazach danych. Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Rok akademicki 2012/2013 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marcin Szymaniuk Przegląd algorytmów stosowanych w nierelacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle numer wersji konserwacji bazy danych główny numer wersji Bazy Danych Oracle Database Server 11..2.0.1.0 numer wersji Serwera Aplikacji numer wersji charakterystyczny

Bardziej szczegółowo

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04 JSystems Administracja Oracle Kompendium wiedzy 2010-01-04 1 2 Globalny obszar systemowy - SGA Serwer Oracle składa się z plików bazy danych oraz instancji Oracle, której budowa jest przedstawiona na powyższym

Bardziej szczegółowo