BUDśET, MONITORING, PRZEPŁYWY FINANSOWE Projekt Akademia zarządzania finansami NGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDśET, MONITORING, PRZEPŁYWY FINANSOWE Projekt Akademia zarządzania finansami NGO"

Transkrypt

1 BUDśET, MONITORING, PRZEPŁYWY FINANSOWE Projekt Akademia zarządzania finansami NGO Karolina Cyran-Juraszek Teresa Zagrodzka Serock, 16-18maja 2012

2 Główne cele zajęć Organizacja jako jeden organizm - wyznaczanie celów finansowych; Omówienie budŝetu, monitoringu, przepływów finansowych narzędzi do oswojenia przyszłości i kontrolowania rzeczywistości;

3 Główne cele zajęć Poszukiwanie wartości dodanej dla organizacji - wzmacnianie organizacji;

4

5 BUDśET

6 Krok po kroku: jak przygotować budŝet roczny?

7

8

9

10 Metodologia tworzenia budŝetu STRATEGIA DZIAŁANIA CELE FINANSOWE ZAŁOśENIA BUDśETOWE PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI NARZĘDZIA

11 Metodologia tworzenia budŝetu ZEBRANIE DANYCH FINANSOWYCH INFORMACJI O KOSZTACH ZEBRANIE DANYCH O ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA RYZYKA WERYFIKACJA ZATWIERDZENIE

12 BudŜet roczny powinien zawierać: ZałoŜenia budŝetowe na dany rok Cele finansowe na dany rok BudŜet kosztów: stałych (w tym związanych z rozwojem organizacji); działań merytorycznych / programowych; działalności gospodarczej;

13 BudŜet roczny powinien zawierać: Źródła finansowania: dla działań nieodpłatnych; alokacja kosztów stałych do poszczególnych projektów (montaŝ kosztów admin i wynagrodzeń); analiza wkładów własnych; wyznaczenie celów finansowych dla fundraisingu / działalności gospodarczej (minimalny poziom zdobycia środków własnych)

14 BudŜet roczny powinien zawierać: Ocenę ryzyk m.in. w zakresie: uzyskania przychodów na działania nieodpłatne ew. szacowanie dodatkowych kosztów (np. finansowych związanych z zaciągnięciem poŝyczki); uzyskania środków własnych rozwaŝenie zwiększenie / zmniejszenie działań gospodarczych, fundraisingowych (w tym np. kampanii 1%);

15 BudŜet roczny powinien obejmować: Weryfikację m.in.: przyjętej kalkulacji kosztów w róŝnych działaniach merytorycznych; wartości dodanej projektów co wnoszą dla samej organizacji? proporcji kosztów zarządu / kosztów całkowitych; ryzyk np. w zakresie płynności finansowej, uzyskania przychodów;

16 Cele finansowe organizacji - przykłady Dywersyfikacja przychodów z działalności nieodpłatnej zwiększenie bezpieczeństwa finansowego (np. 4 źródła finansowania); Zwiększenie poziomu przychodów z fundraisingu osoby prawne (np. do 10% przychodów);

17 Cele finansowe - przykłady Budowanie niezaleŝności finansowej od źródeł publicznych uruchomienie działalności gospodarczej; Budowanie stabilności finansowej organizacji: dywersyfikacja źródeł finansowania, generowanie środków własnych, wzmocnienie zespołu;

18 Cele finansowe - przykłady Zwiększenie poziomu przychodów z działalności gospodarczej (np. do 20% przychodów całkowitych) rozszerzenie zakresu usług; Zwiększenie rentowności z działalności gospodarczej rezygnacja z usług kosztochłonnych ;

19 Cele finansowe - przykłady Zbilansowanie przychodów i kosztów danego roku (od dwóch lat jest wynik ujemny); Zmniejszenie kosztów: związanych z rotacją pracowników, z zatrudnieniem (outsourcing usług np. graficznych, informatycznych, księgowych)

20 Cele finansowe - przykłady Zmniejszenie kosztów admin optymalizacja kosztów (np. rewizja kosztów usług telekomunikacyjnych, zmiana formy obsługi prawnej itd.)

21 BudŜet Plan moŝe ulegać zmianom; Zestawienie kosztów i przychodów: Ma określony czas (budŝet na dany okres); MoŜe powstać dla wydzielonego wydarzenia / zadania (np. budŝet konferencji).

22 Metody dzielenia kosztów stałych Wg proporcji osoboetatów osób zatrudnionych w danym działaniu w stosunku do pozostałych zatrudnionych; Wg proporcji powierzchni zajmowanej przez dane działanie w stosunku do całkowitej powierzchni; Wg przychodów osiąganych w danym działaniu w stosunku do całkowitych przychodów organizacji w danym okresie.

23 Wartość dodana dla organizacji Co moŝe być wartością dodaną projektu? Czy ten projekt wniósł wartość dodaną do naszej organizacji czy nasza organizacja się wzmocni (kompetencje ludzi, sprzęt, produkt, prestiŝ); Czy decydujemy się na projekty, które nie finansują kosztów stałych?

24 BudŜet - podsumowanie Cechy dobrego budŝetu: - czytelny; - aktualny / rzeczywisty; - ostroŝny / moŝliwy do zrealizowania; - elastyczny; - szczegółowy; ogólny; - powinien ująć wszystkie pozycje kosztów i wskazać źródła ich pokrycia; - rozwojowy: powinien uwzględniać wartość dodaną dla organizacji;

25 Hierarchia celów przedsiębiorstwa przetrwanie i rozwój; zrównowaŝone funkcjonowanie w tym społeczna odpowiedzialność biznesu: naleŝy tak działać, Ŝeby zaspokajać potrzeby swoich interesariuszy; maksymalizacja zysku; wzrost wartości.

26 Przedsiębiorstwo doskonałe przedsiębiorstwo szczupłe ma koncentrować się na swoich kluczowych kompetencjach; przedsiębiorstwo elastyczne umie przystosować się do zmian otoczenia; płaskie struktury zarządzania

27 Przedsiębiorstwo doskonałe przedsiębiorstwo inteligentne uczące się, zdobywające i wykorzystujące wiedzę; przedsiębiorstwo kooperatywne współpracujące z róŝnymi podmiotami.

28 4 obszary zarządzania Planowanie dotyczy ustalania celów organizacji i określania najlepszego sposobu ich osiągnięcia Organizowanie oznacza stworzenie odpowiedniej do zakładanych celów struktury formy działania oraz zapewnienie jej funkcjonowania Kierowanie polega na bezpośredniej pracy z ludźmi i sprawianiu, by realizowali cele/misję organizacji Kontrolowanie polega na upewnianiu się, Ŝe działania, praca w organizacji rzeczywiście prowadzi do osiągania ustalonych przez nią celów

29 MONITORING

30 Model obiegu dokumentu finansowego Decyzja o zakupie usługi / towaru; Rejestracja dokumentu (w księdze rejestrowej pism wchodzących); Dekret merytoryczny i wprowadzenie do monitoringu projektu; Dekret formalno-rachunkowy; Zatwierdzenie do zapłaty; Zapłata; Księgowanie i archiwizacja.

31 Plan kont Podział kont na zespoły: 0 środki trwałe, 1 bank i kasa; 2 rozrachunki; 3 towary, zapasy; 4 koszty (układ rodzajowy); 5 koszty (układ np. zgodny z budŝetem projektu); 6 rozliczenia międzyokresowe; 7 przychody; 8 rozliczenie wyniku

32 Plan kont Plan kont moŝe pomóc w: - monitoringu budŝetu projektu; - monitoringu budŝetu organizacji; - tworzeniu sprawozdań projektowych; - zbieraniu danych do kolejnych budŝetów;

33 Plan kont Plan kont jest niezbędny do: prowadzenia ksiąg rachunkowych (ustawa o rachunkowości); sporządzenia sprawozdania finansowego organizacji (ustawa o rachunkowości); ewidencji kosztów i przychodów projektów (wymogi projektowe); ewidencji kosztów i przychodów w podziale na działalność odpłatną, nieodpłatną i gospodarczą (ustawa dpp)

34 PRZEPŁYWY FINANSOWE

35 Przepływy finansowe (Cash-flow): Ujmuje wydatki i wpływy. Nie ujmuje operacji bezgotówkowych (np. darowizn, barterów).

36 Przepływy finansowe Co naleŝy wziąć pod uwagę budując przepływy finansowe: bilans otwarcia na początek okresu; zobowiązania / naleŝności z poprzedniego okresu; wpływy i wydatki z bieŝącego okresu; ruchy między kontami / źródłami finansowania (refundacje).

37 Odpowiedzialność za planowanie i monitoring Odpowiedzialność po stronie: - zarządu; - koordynatorów; - księgowych.

38 Podsumowanie Jak nie wiesz, dokąd idziesz, nigdy tam nie dojdziesz Kto chce trwale budować musi planować i kontrolować Decyzje zarządcze są zawsze pewnym wyborem, często jest to trudny wybór.

Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej

Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej Szkolenie organizowane w ramach projektu Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej - Akademia Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. 24.06.2010 Warszawa. Barbara Hermak

Materiały szkoleniowe. 24.06.2010 Warszawa. Barbara Hermak Materiały szkoleniowe 24.06.2010 Warszawa Barbara Hermak Księgowość organizacji pozarządowych SPIS TREŚCI I. Podstawy prawne ustawy jakich znajomość przyda się przy prowadzeniu organizacji pozarządowej...3

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

Jak napisaæ politykê rachunkowoœci organizacji

Jak napisaæ politykê rachunkowoœci organizacji Katarzyna Kiełbiowska Jak napisaæ politykê rachunkowoœci organizacji poradnik dla stowarzyszeñ i fundacji nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej Jak napisać politykę rachunkowości organizacji poradnik

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem Jak stać się liderem? Jak przewodzić jednostce i zespołom? Jak rozmawiać ze swoimi pracownikami? Competence development straight way to your success! Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych. Prowadzący: Mirosława Tomasik Robert Tomasik

Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych. Prowadzący: Mirosława Tomasik Robert Tomasik Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych Prowadzący: Mirosława Tomasik Robert Tomasik Cele szkolenia: Na szkoleniu dowiesz się: Jak wybrać politykę rachunkowości i jak

Bardziej szczegółowo

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03 stycznia 2011 roku Zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna w praktyce Spis treści 1. Strategiczne decyzje 5 1.1. Typy działalności NGO 5 1.2. Działalność gospodarcza organizacji 7 2. Planowanie sprzedaży 11 2.1. Określenie profilu działalności biznesowej 11 2.2. Określenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz. Podstawy ksiêgowoœci w organizacji pozarz¹dowej rozwi¹zania praktyczne

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz. Podstawy ksiêgowoœci w organizacji pozarz¹dowej rozwi¹zania praktyczne Katarzyna Adamska-Dutkiewicz Podstawy ksiêgowoœci w organizacji pozarz¹dowej rozwi¹zania praktyczne Podstawy księgowości w organizacji pozarządowej rozwiązania praktyczne Copyright 2008 by Fundacja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4

dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 II część wniosku o dofinansowanie BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/2006 P. O. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/2006 P. O. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/2006 P. O. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów finansowych. W celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5039/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2014 WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 DLA

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II Materiały szkoleniowe z tematu pn. Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II szkolenie dla osób kierujących komórkami właściwymi ds. budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘśNYMI W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘśNYMI W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘśNYMI W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Anna KIWAŁA Streszczenie: W artykule przedstawiono metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu środkami pienięŝnymi w małych przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 85/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 85/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2009 roku Zarządzenie Nr 85/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 50/2008 z 16.08.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Aneta Englot. Rachunkowość. spółdzielni socjalnej

Aneta Englot. Rachunkowość. spółdzielni socjalnej Aneta Englot Rachunkowość spółdzielni socjalnej druk 978-83-62744-61-9 pdf 978-83-64496-03-5 epub 978-83-64496-04-2 mobi 978-83-64496-05-9 I. WPROWADZENIE DO RACHUNKOWOŚCI Spółdzielnie socjalne to jednostki

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości

Polityka rachunkowości Polityka rachunkowości Zakładowy plan kont to nie jest cała dokumentacja opisująca politykę rachunkowości. Choć znowelizowana ustawa o rachunkowości obowiązuje od początku 2002 roku, niektóre organizacje

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO ul. Nowogrodzka 31 lok. 213 00-511 Warszawa SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 września 2012 r.

Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 września 2012 r. Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 września 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Zakładowego Planu Kont w Urzędzie Gminy w Rogóźnie i jednostkach podległych Na podstawie art. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r.

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla Projektów Miejskich realizowanych ze środków Inicjatywy JESSICA

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r.

Rachunek kosztów w ZOZ Łódź listopad 2013r. 1. Porozmawiamy o istocie kosztów. 2. Czym jest rachunek kosztów i po co się go prowadzi. 3. Podstawowe narzędzie - rachunek progu rentowności. 4. Ekonomika a etyka. Dlaczego aby leczyć trzeba liczyć?

Bardziej szczegółowo

e-szkolenie dla Grupy Strategicznej

e-szkolenie dla Grupy Strategicznej BudŜet zadaniowy e-szkolenie dla Grupy Strategicznej Szkolenie organizowane w ramach projektu POKL.05.01.02-00-002/08-00 WdroŜenie budŝetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budŝetowych w latach

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo