Alokacja kosztów bez subsydiowania w grach kooperatywnych opartych na programowaniu liniowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Alokacja kosztów bez subsydiowania w grach kooperatywnych opartych na programowaniu liniowym"

Transkrypt

1 AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 2 Mariusz Kaleta* Alokacja kosztów bez subsydiowania w grach kooperatywnych opartych na programowaniu liniowym 1. Wprowadzenie W sytuacji gdy wiele niezale nych podmiotów realizuje wspólne przedsiêwziêcie, ca³kowity koszt przedsiêwziêcia zazwyczaj jest oczywisty i ³atwy do wyznaczenia. Jednak e, trudnoœci mo e sprawiaæ jednoznaczne okreœlenie indywidualnych udzia³ów w globalnym koszcie ka dego z podmiotów m M, gdzie M = {1, 2,..., M} jest zbiorem wszystkich podmiotów, a M liczb¹ podmiotów. Niech C(S), S M, bêdzie ca³kowitym kosztem realizacji przedsiêwziêcia przez grupê graczy S. Wówczas zadanie podzia³u ca³kowitego kosztu C(M) przedsiêwziêcia na poszczególne podmioty, polega na wyznaczeniu wektora alokacji kosztów x = (x 1,..., x M ), gdzie x i jest wartoœci¹, jak¹ musi ponieœæ podmiot i-ty uczestnicz¹cy w przedsiêwziêciu. Zagadnienia alokacji kosztów w ujêciu przyjêtym w tej pracy wystêpuj¹ m.in. w zagadnieniach ³añcucha dostaw, logistycznych, systemach produkcyjnych, mechanizmach rynkowych z ograniczeniami [6, 8, 10]. Specyficzn¹ klas¹ problemów alokacji kosztów s¹ zagadnienia, w których koszt realizacji przedsiêwziêcia jest okreœlony przez rozwi¹zanie optymalne zadania programowania liniowego (prowadzi to do klasy teoriogrowych modeli okreœlanej jako LP-games). Historycznie pierwsz¹ znacz¹c¹ prac¹ w tym obszarze jest praca Owena [10], w której rozwa a siê problem alokacji kosztów modelowany jako tzw. linear production game, gdzie udzia³ poszczególnych podmiotów w przedsiêwziêciu przejawia siê w wartoœciach prawych stron ograniczeñ zadania programowania liniowego okreœlaj¹cego koszty realizacji przedsiêwziêcia. Na bazie problemu sformu³owanego przez Owena powsta³o wiele uogólnieñ [1, 2, 4], co doprowadzi³o m.in. do klasy zagadnieñ alokacji kosztów zwi¹zanych z przep³ywem towarów w sieci (tzw. networks games) [3] i uogólnienia problemu bazuj¹cego na zadaniu programowania liniowego [5]. Strumieñ prac naukowych w obszarze problemów podzia³u kosztów bazuj¹cych na zadaniach programowania liniowego ma dwie istotne cechy. Ogromna wiêkszoœæ prac jest poœwiêcona po * Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, Politechnika Warszawska 333

2 334 Mariusz Kaleta pierwsze problemom, które prowadz¹ do modeli gier kooperatywnych z niepusty rdzeniem, a po drugie analizie w³aœciwoœci formu³owanych modeli gier kooperatywnych, w szczególnoœci wykazaniu istnienia niepustego rdzenia gry. Aspekty algorytmicznie pojawiaj¹ siê rzadko i dotycz¹ konkretnych problemów, np. gry transportowej (ale równie w zawê onym sensie) [11]. Metaalgorytm wyznaczania alokacji w szerokiej klasie metod bazuj¹cych na tzw. œcie kach dla zadañ programowania liniowego ze zmiennymi ci¹g³ymi jest przedstawiony w pracy [5]. W niniejszej pracy rozwa amy problem alokacji kosztów modelowany jako gra kooperatywna z potencjalnie pustym rdzeniem, bazuj¹cy na zadaniu programowania liniowego. K³adziemy nacisk przede wszystkim na zagadnienia motywacji podmiotów, co prowadzi do koncepcji relaksacji tzw. warunków globalnej racjonalnoœci przy zachowaniu warunków indywidualnej/grupowej racjonalnoœci. Istotnym elementem motywacji podmiotów jest zapewnienie braku subsydiowania rozumianego w³aœnie jako spe³nienie wspomnianych warunków indywidualnej/grupowej racjonalnoœci alokacji. Dla tej klasy problemów przedstawiamy model optymalizacyjny do wyznaczania alokacji wolnej od subsydiowania. Istotnym wk³adem jest przedstawienie efektywnego algorytmu obliczeniowego do rozwi¹zywania sformu³owanego modelu. 2. Model gry kooperatywnej i warunki rdzenia gry Rozwa my prosty przyk³ad ilustruj¹cy. Za³ó my, e dwóch producentów P 1 i P 2, dostarcza towar do dwóch odbiorców D 1 i D 2. Zdolnoœci wytwórcze producentów s¹ ograniczone i wynosz¹ 5 i 8 odpowiednio dla P 1 i P 2. Wymagania odbiorców wynosz¹ce 4 i 3 odpowiednio dla D 1 i D 2, musz¹ zostaæ w pe³ni zaspokojone. Rysunek 1 przedstawia model sieciowy sytuacji decyzyjnej. Na rysunku zamieszczono równie informacje o kosztach jednostkowych dostawy towarów, która jest zawsze realizowana przy najni szych kosztach ca³kowitych. Rys. 1. Model sieciowy przyk³adu ilustruj¹cego Jak ³atwo policzyæ, zapotrzebowania mog¹ zostaæ zaspokojone przy ³¹cznym koszcie 15 (przep³ywy 2 po ³uku P 1 -D 1, 3 po P 1 -D 2 i 2 po P 2 -D 1 ). Rozwa my teraz potencjalne sytuacje, gdy poszczególni odbiorcy wycofuj¹ siê z przedsiêwziêcia. Gdy wycofuje siê odbiorca D 1, to ca³kowity koszt zaspokojenia zapotrzebowania spada o 12. Odbiorca D 2 uzna

3 Alokacja kosztów bez subsydiowania w grach kooperatywnych za sprawiedliwe jedynie takie rozwi¹zania, w których D 1 zostanie obarczony kosztem nie mniejszym ni 12. Analogicznie odbiorca D 1 uzna, i subsydiuje innych odbiorców, je eli D 2 zostanie obarczony kosztem mniejszym ni 15 8 = 7, gdzie 8 jest kosztem zaspokojenia zapotrzebowania jedynie odbiorcy D 1. Uogólniaj¹c, warunek indywidualnej/grupowej racjonalnoœci, bêd¹cej warunkiem koniecznym, aby podmioty uzna³y alokacjê x za woln¹ od dotacji, przyjmuje postaæ (warunek jest równie nazywany incremental cost test) xi C( M) C( M \ S), S M (1) i S W rozwa anym przyk³adzie, z uwagi na warunki indywidualnej/grupowej racjonalnoœci, odbiorcy musz¹ zostaæ obarczeni kosztem o wartoœci co najmniej = 19, gdzie 12 to koszt przydzielony odbiorcy D 1, a 7 to koszt zaalokowany do odbiorcy D 2. Zatem, ³¹czne koszty w wysokoœci 15 s¹ pokrywane z nadmiarem. Oznacza to brak mo liwoœci spe³nienia warunku tzw. globalne racjonalnoœci xi = C( M ) (2) i M Problem alokacji kosztów mo na modelowaæ jako grê kooperatywn¹ M, C, sk³adaj¹c¹ siê ze M zbioru graczy oraz funkcji charakterystycznej C. Warunki (1) i (2) definiuj¹ tzw. rdzeñ gry zbiór indywidualnie/grupowo i globalnie racjonalnych alokacji. Jak pokazaliœmy na powy szym przyk³adzie, mog¹ one byæ sprzeczne, a co za tym idzie, rdzeñ gry mo e byæ pusty. W takiej sytuacji zazwyczaj stosuje siê relaksacjê warunków (1), np. odejmuj¹c od prawej strony ograniczenia (1) pewn¹ wartoœæ ε i definiuj¹c w ten sposób ε-rdzeñ. Jednak w sytuacji, gdy nacisk jest k³adziony na motywacjê podmiotów, ograniczenia (1) nie mog¹ byæ ³agodzone. W zamian za to mo liwa jest relaksacja warunku (2). Innymi s³owy, niedopuszczenie do subsydiowania kosztów, np. ze wzglêdu na potrzebê zapewnienia zgodnoœci motywacyjnej podmiotów, mo e wi¹zaæ siê z koniecznoœci¹ pokrycia czêœci kosztów odgórnie, np. przez podmiot zarz¹dzaj¹cy systemem, albo w wyniku socjalizacji brakuj¹cej czêœci kosztów. 3. Wyznaczanie alokacji bez subsydiowania Dalej przyjmujemy za³o enie, e warunki (1) musz¹ zostaæ spe³nione, a ograniczenie (2) mo e byæ ³agodzone. Odbiorca i-ty jest zainteresowany jak najmniejszym kosztem x i. W efekcie mo emy sformu³owaæ nastêpuj¹ce zadanie optymalizacji wielokryterialnej MASIT (minimal allocation satysfing incremental cost test), w którym minimalizujemy przydzielone koszt indywidualne przy zachowaniu warunku testu przyrostu kosztu (1). Problem MASIT: min( x1,..., x M ) (3)

4 336 Mariusz Kaleta przy ograniczeniach xi C( M) C( M \ S), S M (4) i S xi 0, i M (5) Zbiór warunków (4) testu przyrostu kosztów tworzy sympleks, w obszarze którego rozwi¹zanie zadania minimalizacji z funkcj¹ celu (3) zazwyczaj nie jest jednoznaczne. Zastosowanie prostych funkcji skalaryzuj¹cych, np. minimalizacji œredniej z alokacji lub minimalizacji maksymalnej alokacji mo e prowadziæ do wyników ³atwych do zakwestionowania z punktu widzenia ogólnie rozumianej sprawiedliwoœci alokacji. W szczególnoœci dwóch graczy maj¹cych taki sam wp³yw na koszty globalne mo e zostaæ obarczonych ró - nymi kosztami przy minimalnej wartoœci funkcji skalaryzuj¹cej. W tym wypadku, je eli mo liwe jest równe potraktowanie takich graczy przy zachowaniu tej samej wartoœci skalaryzuj¹cej funkcji celu, to rozwi¹zanie takie powinno byæ preferowane. Prowadzi to do koncepcji relacji preferencji wyrównuj¹co racjonalnej. Relacja ta bazuje na aksjomacie przesuniêæ wyrównuj¹cych Pigou Daltona. Przesuniêcie wyrównuj¹ce polega na pogorszeniu lepszej (ni szej) alokacji x i i jednoczesnym zmniejszeniu wy szej alokacji x j o pewn¹ niewielk¹ wartoœæ ε > 0. Wektor alokacji otrzymany w wyniku przesuniêæ wyrównuj¹cych x εe i + εe j jest œciœle preferowany w stosunku do oryginalnego wektora x. Wektor alokacji x' dominuje wyrównuj¹co wektor alokacji x'', je eli jest œciœle preferowany zgodnie z racjonaln¹ relacj¹ preferencji x fw x. WprowadŸmy operator Θ : R M R M porz¹dkuj¹cy niemalej¹co wspó³rzêdne wektora x, to znaczy Θ(x) = (Θ 1 (x), Θ 2 (x),..., Θ M (x)), gdzie Θ 1 (x) Θ 2 (x)... Θ M (x). WprowadŸmy dalej operator skumulowanego uporz¹dkowania Θ ( x) = ( Θ1, Θ2,..., Θ M ), gdzie i Θ i = Θ ( ) l 1 l x dla i=1, 2,, M. Kolejne wspó³rzêdne wektora Θ ( x) oznaczaj¹ najmniejsz¹ alokowan¹ wartoœæ, sumê dwóch najmniejszych alokowanych wartoœci, sumê = trzech najmniejszych alokowanych wartoœci, itd. Rozwi¹zanie dopuszczalne x problemu (3) (5) jest wyrównuj¹co efektywnym rozwi¹zaniem wtedy i tylko wtedy, gdy jest rozwi¹zaniem efektywnym nastêpuj¹cego problemu wielokryterialnego [7]: max{ Θ( x)} (6) przy ograniczeniach (4) i (5). Zadanie to mo e byæ rozwi¹zane poprzez sprowadzenie zadania do problemu jednokryterialnego stosuj¹c wa enie ocen, co jest równowa ne zastosowaniu agregacji OWA (ordered weighted average) do zadania maksymalizacji Θ(x) przy ograniczeniach (4) i (5) [12]. Agregacjê OWA mo na przedstawiæ w wygodnej obliczeniowo postaci maksymalizacji liniowej kombinacji skumulowanych uporz¹dkowanych ocen zapisanych w postaci liniowej [9]. W wyniku otrzymujemy zadanie programowania liniowego:

5 Alokacja kosztów bez subsydiowania w grach kooperatywnych Problem MASIT_OWA: n n max wk( kvk dki) k= 1 i= 1 (7) xi C( M) C( M \ S), S M (8) i S vk + xi dki, i, k M (9) dki, xi 0, i, k M (10) gdzie wystêpuj¹ wspó³czynniki w k > 0, nieograniczone zmienne v k oraz nieujemne zmienne d ki reprezentuj¹ce dolne odchylenie od wartoœci v k. Zauwa my, e z w³asnoœci wyrównuj¹co racjonalnej relacji preferencji wynika, e rozwi¹zanie problemu (7) (10) spe³nia warunek symetrycznoœæ (anonimowoœci) alokacji, a wiêc jest niewra liwe na przenumerowanie graczy. Z ograniczeñ (8) wynika spe³nienie warunku indywidualnej/grupowej racjonalnoœci, a st¹d równie warunek alokacji niezerowych kosztów na gracza istotnego oraz braku alokacji na gracza nieistotnego (dummy player). Zgodnie z warunkiem (1) alokacja bêd¹ca rozwi¹zaniem problemu (7) (10) jest wolna o subsydiowania. W problemie (7) (10) liczba ograniczeñ (8) wynosi 2 M. Dodatkowo, nale y spodziewaæ siê, i wiêkszoœæ z tych ograniczeñ nie jest aktywna w rozwi¹zaniu optymalnym. Dlatego do rozwi¹zania problemu (7) (10) mo na efektywnie zastosowaæ technikê generacji kolumn. Jako zadanie nadrzêdne w technice generacji kolumn przyjmujemy zadanie dualne do zadania (7) (10) o nastêpuj¹cej postaci: min C( M) C( M \ S) λ S (11) S M λ km, = kwk, k M m S (12) λkm, wk, k, m M (13) S M λs λk, m 0, m M (14) k M λs 0, S, λk, m 0, k, m M M (15) W danej iteracji techniki generacji kolumn w problemie (11) (15) wystêpuj¹ jedynie wybrane zmienne decyzyjne λ S odpowiadaj¹ce wprowadzonym kolumnom. Zauwa my, e zmienna decyzyjna λ S wystêpuje jedynie w funkcji celu oraz ograniczeniach (14). St¹d,

6 338 Mariusz Kaleta w zadaniu podrzêdnym wymagana jest znajomoœæ π = (π m ) cen dualnych jedynie dla ograniczeñ (14). W zadaniu podrzêdnym poszukujemy nowej kolumny reprezentuj¹cej podzbiór graczy, której wprowadzenie do zadania nadrzêdnego poprawi wartoœæ funkcji celu. Poprawa taka nast¹pi, je eli dla nowej kolumny λ S, wyra enie π T λ S C(M) + C(M \ S) bêdzie mia³o wartoœæ dodatni¹. Dla rozwa anego przyk³adu przep³ywu towaru w sieci formu³ujemy nastêpuj¹ce zadanie podrzêdne: T max[ π λ S C( M) + C( M \ S)] (16) S M i pji Pj, j P (17) p ji D i (1 z i), i M (18) j U pj 0, j Di, zi {0,1}, i M (19) i M Zmienne p ji reprezentuj¹ przep³ywy pomiêdzy producentem j a odbiorc¹ i, c ji jest jednostkowym kosztem przesy³u, P j zdolnoœci¹ wytwórcz¹ producenta j, P zbiorem wszystkich producentów, D i wymaganiami odbiorcy i, a N odpowiednio du ¹ liczb¹. W problemie tym wystêpuj¹ tak e zmienne binarne z i odpowiedzialne za obecnoœæ gracza i-tego w koalicji S. Jako nowa kolumna λ S jest przyjmowany wektor (z i ) w rozwi¹zaniu optymalnym problemu podrzêdnego. 4. Eksperymenty obliczeniowe 4.1. Zbiory danych testowych Proponowany algorytm wyznaczania alokacji kosztów zosta³ przebadany na przyk³adzie zestawu problemów transportowych. Zosta³y wygenerowane trzy zestawy danych testowych, w ka dym zestawie po 20 problemów. Parametry zestawów zosta³y zebrane w tabeli 1. Liczba producentów Tabela 1 Charakterystyka zestawów danych testowych Liczba odbiorców Zakres wolumenu zapotrzebowañ Liczba ³uków Zakres jednostkowych cen przesy³u Zestaw Zestaw Zestaw

7 Alokacja kosztów bez subsydiowania w grach kooperatywnych Charakter danych testowych powinien mieæ istotny wp³yw na z³o onoœæ obliczeniow¹ badanej metody. Dlatego podjêto próbê wygenerowania problemów testowych o mo liwie du ej liczbie ograniczeñ aktywuj¹cych siê dla pewnych podzbiorów zapotrzebowañ S M. W tym celu przeprowadzono nastêpuj¹c¹ procedurê generowania danych testowych. Topologia sieci oraz ceny zosta³y wygenerowane w sposób losowy (rozk³ad jednostajny, ceny z przedzia³u 0 100) tak, aby tworzona sieæ by³a spójna. Nastêpnie w sposób losowy okreœlono wolumeny zapotrzebowañ (rozk³ad jednostajny z przedzia³u 1 200). Otrzymano w ten sposób problem z nieograniczonymi mo liwoœciami wytwórczymi producentów. Po jego rozwi¹zaniu przyjêto wstêpne mo liwoœci wytwórcze producentów równe produkcji w rozwi¹zaniu optymalnym problemu bez ograniczonych mo liwoœci wytwórczych. Nastêpnie podejmowano próbê obni ania mo liwoœci wytwórczych losowo wybranych producentów tak, aby powsta³y problem mia³ niepusty zbiór rozwi¹zañ dopuszczalnych. Liczba prób obni enia zdolnoœci wytwórczych losowo wybranego producenta by³a równa dwukrotnoœci liczby producentów. Ka da próba rozpoczyna³a siê od przyjêcia po³owy zdolnoœci wytwórczych danego producenta, a w przypadku niedopuszczalnoœci rozwi¹zania, stopniowemu zwiêkszaniu jego zdolnoœci wytwórczych, a do uzyskania problemu niesprzecznego Rezultaty Jako pocz¹tkowy zbiór kolumn przyjêto jedn¹ kolumnê odpowiadaj¹c¹ wszystkim graczom wszystkie zapotrzebowania s¹ zaspokajane. Wyniki obliczeniowe proponowanego algorytmu zosta³y zebrane w tabeli 2. Tabela 2 Wyniki obliczeñ dla danych testowych Liczba dodanych kolumn Liczba dodanych kolumn [%] Czas obliczeñ [s] Nadwy ka zaalokowanych kosztów [%] œrednia min. maks. œrednia min. maks. œrednia min. maks. œrednia min. maks. Zestaw 1 Zestaw 2 Zestaw 3 30,5 21,0 52,0 2,97 2,05 5,08 8,24 1,58 120,00 34,92 4,16 82,47 161,2 65,0 253,0 1,5E-07 0,6E-07 2,4E-07 13,66 5,91 23,59 35,30 13,87 101,62 295,3 79,0 429,0 2,6E-11 0,7E-11 3,8E ,05 154, ,00 32,45 3,01 69,10 Zauwa my, e liczba dodanych kolumn jest istotnie mniejsza od liczby ograniczeñ (8). W zestawie danych 1 s¹ to pojedyncze procenty ca³kowitej liczby wszystkich kolumn. Z uwagi na wyk³adniczy wzrost liczby wszystkich mo liwych kolumn wraz ze wzrostem

8 340 Mariusz Kaleta liczby odbiorców, procent wprowadzonych kolumn spada do bardzo ma³ych liczb. Dziêki temu, wydaje siê, i jest szansa na rozwi¹zywanie rzeczywistych problemów nawet dla kilkudziesiêciu graczy, co w przypadku alokacji, w których trzeba rozwa aæ wiele lub wszystkie kombinacje graczy (np. wartoœæ Shapleya) jest niemo liwe. Czasy obliczeniowe s¹ akceptowalne, przy czym wykorzystane do eksperymentu oprogramowanie zawiera wci¹ du e pole do redukcji nak³adów obliczeniowych w warstwie programistycznej (np. redukcja generowanych komunikatów w trakcie obliczeñ istotnie wp³ywa na czasy obliczeniowe). Ostatni wiersz tabeli 2 zawiera udzia³ procentowy nadwy ki zaalokowanych kosztów nad kosztami ca³kowitymi w kosztach ca³kowitych [ x C( M)]/ C( M). i M i Œrednia wartoœæ oko³o 34% w ka dym zestawie danych potwierdza, i wygenerowane problemy testowe nie by³y trywialne, a spe³nienie warunków braku subsydiowania kosztów wymaga³o poniesienia dodatkowych kosztów przez podmioty. 5. Podsumowanie Brak rozwi¹zañ w rdzeniu gry koopertywnej modeluj¹cej pewien problem alokacji kosztów powoduje, i wyznaczanie alokacji wolnej od subsydiowania wymaga relaksacji warunków na dok³adny podzia³ ca³kowitych kosztów. Alokacjê woln¹ od subsydiowania, ale niedok³adn¹ w sensie warunku (2) mo na uzyskaæ, rozwi¹zuj¹c zaproponowany wielokryterialny model MASIT. Dziêki zastosowaniu wyrównuj¹co racjonalnej relacji preferencji, spoœród rozwi¹zañ efektywnych problemu MASIT preferowane s¹ rozwi¹zania jednakowo traktuj¹ce podmioty o podobnym wp³ywie na ³¹czne koszty przedsiêwziêcia. Jak pokazaliœmy w eksperymentach obliczeniowych, uzyskany model mo e byæ efektywnie rozwi¹zywany technik¹ generacji kolumn. Sformu³owane zadanie podrzêdne dotyczy³o problemu transportowego, lecz analogiczne podejœcie mo e byæ zastosowane do innych gier z klasy LP-games. Nale y zaznaczyæ, i praktycznie wszystkie inne teoriogrowe metody alokacji kosztów nie uwzglêdniaj¹ warunków braku subsydiowania w rozwa anym przypadku gry kooperatywnej, jak równie wiele z nich nie jest w stanie wydajnie rozwi¹zywaæ problemów dla tak znacznej liczby graczy. Literatura [1] Curiel I., Derks J., Tijs S.H., On balanced games and games with committee control. OR Spektrum, 11, 1989, [2] Dubey P., Shapley L.S., Totally balanced games arising from controlled programming problems. Math. Programming, 29, 1984, [3] Gamble A.B., Pazgal A.I., A Linear Programming Framework for Network Games. Discussion Papers 1119, Northwestern University, Center for Mathematical Studies in Economics and Management Sci., 1995.

9 Alokacja kosztów bez subsydiowania w grach kooperatywnych [4] Granot D., A generalized linear production model: a unifying model. Math. Prog., 34, 1986, [5] Kaleta M., Toczy³owski E., Computing the Path Generated Cost allocations for the Generlaized LP Games. Rozdzia³ [w:] Badania operacyjne i systemowe: decyzje, gospodarka, kapita³ ludzki i jakoœæ, 2008, [6] Kaleta M., Subsidize-free cost allocation method for infrastructure market game. Proceedings of 13th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, 2007, [7] Kostreva M.M., Ogryczak W., Linear Optimization with Multiple Equitable Criteria. RAIRO Rech. Opér., 33, 1999, [8] Leng M., Parlar M., Game theoretic applications in supply chain management: A review. Infor 43(3), 2005, [9] Ogryczak W., Œliwiñski T., On solving linear programs with the ordered weighted averaging obejctive. European Journal of Operational Research, vol. 148, 2003, [10] Owen G., On the Core of Linear Production Games. Mathematical Programming, vol. 9, 1975, [11] Samet D., Tauman Y., Zang I., An application of the aumann-shapley prices for cost allocation in transportation problems. Mathematics of Operations Research, 9(1), 1984, [12] Yager R.R., On ordered weighted averaging aggreagation operators in multicriteria decision making. IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics, vol. 18, 1988,

Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹

Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹ POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 16 Zeszyt 3 2013 ISSN 1429-6675 Wojciech SUWA A* Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹ STRESZCZENIE. Z³o onoœæ problemów gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wybór efektywnego systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w przedsiêbiorstwach na przyk³adzie przemys³u spo ywczego

Wybór efektywnego systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w przedsiêbiorstwach na przyk³adzie przemys³u spo ywczego Anna GRÊDA WYBÓR EFEKTYWNEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKOŒCI W PRZEDSIÊBIORSTWACH NA PRZYK ADZIE PRZEMYS U SPO YWCZEGO 1 1. Wprowadzenie Jakoœæ jest obecnie traktowana jako niezbêdny element, który powinien

Bardziej szczegółowo

O mo liwoœciach wykorzystania techniki VERT w modelowaniu robót górniczych

O mo liwoœciach wykorzystania techniki VERT w modelowaniu robót górniczych GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 3 EDYTA BRZYCHCZY* O mo liwoœciach wykorzystania techniki VERT w modelowaniu robót górniczych Technika VERT, modelowanie, roboty górnicze S³owa kluczowe

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie mechanizmów handlu wielotowarowego do zarz¹dzania przepustowoœci¹ portów lotniczych**

Zastosowanie mechanizmów handlu wielotowarowego do zarz¹dzania przepustowoœci¹ portów lotniczych** AUTOMATYKA 2011 Tom 15 Zeszyt 2 Jakub Jagnicki*, Piotr Pa³ka* Zastosowanie mechanizmów handlu wielotowarowego do zarz¹dzania przepustowoœci¹ portów lotniczych** 1. Wprowadzenie Lotnictwo pasa erskie zapocz¹tkowa³o

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

System oceny kondycji przedsiêbiorstwa z wykorzystaniem metod wielokryterialnego podejmowania decyzji

System oceny kondycji przedsiêbiorstwa z wykorzystaniem metod wielokryterialnego podejmowania decyzji 6 NR 6-2006 System oceny kondycji przedsiêbiorstwa z wykorzystaniem metod wielokryterialnego podejmowania decyzji Jan Andreasik 1 1. Analiza problematyki Dotychczasowe metody prognozowania kondycji przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

Wspó³czesne metody systemowego wytwarzania oprogramowania

Wspó³czesne metody systemowego wytwarzania oprogramowania AUTOMATYKA 2007 Tom 11 Zeszyt 1 2 Jacek Dajda*, Grzegorz Dobrowolski* Wspó³czesne metody systemowego wytwarzania oprogramowania 1. Wprowadzenie W latach 70. i 80. XX w. rosn¹ce zapotrzebowanie rynku na

Bardziej szczegółowo

Planowanie dostaw przy zmiennym popycie w ramach kontraktu Vendor Managed Inventory

Planowanie dostaw przy zmiennym popycie w ramach kontraktu Vendor Managed Inventory AUTOMATYKA 2007 Tom 11 Zeszyt 1 2 Waldemar Kaczmarczyk* Planowanie dostaw przy zmiennym popycie w ramach kontraktu Vendor Managed Inventory 1. Wprowadzenie W niniejszej pracy przedstawiony jest problem

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA ZESZYT 3 LESZKA KOZIO A POD REDAKCJ

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA ZESZYT 3 LESZKA KOZIO A POD REDAKCJ ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 3 PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA POD REDAKCJ LESZKA KOZIO A TARNÓW 2000 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Józefa Famielec,

Bardziej szczegółowo

Adaptacja kluczowych miar efektywnoœci strategii TPM w warunkach kopalni wêgla kamiennego

Adaptacja kluczowych miar efektywnoœci strategii TPM w warunkach kopalni wêgla kamiennego Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk nr 87, rok 2014 Rafa³ POLAK* Adaptacja kluczowych miar efektywnoœci strategii TPM w warunkach kopalni wêgla kamiennego

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Zastosowanie informatyki wspó³czesnej Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2 9 788361 389002 seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Seria wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników KRZYSZTOF JAGIEŁŁO Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników Streszczenie Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie merytorycznych

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI. Tom 22 2006 Zeszyt 2 EDYTA BRZYCHCZY*

GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI. Tom 22 2006 Zeszyt 2 EDYTA BRZYCHCZY* GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 22 2006 Zeszyt 2 EDYTA BRZYCHCZY* Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni wêgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Czêœæ 2. Teoria

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH

ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH Jacek Szo³tysek Akademia Ekonomiczna w Katowicach jacek2855@gmx.net Artyku³ recenzowany ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH W TMiR nr 2 z 2006 roku Autor przedstawi³ analizê przep³ywów zarówno ³adunków

Bardziej szczegółowo

Przes³anki dla stosowania metody opcji realnych przy wycenie niektórych z³ó kopalin

Przes³anki dla stosowania metody opcji realnych przy wycenie niektórych z³ó kopalin GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 28 2012 Zeszyt 1 ROBERT UBERMAN* Przes³anki dla stosowania metody opcji realnych przy wycenie niektórych z³ó kopalin Wprowadzenie Metodê opcji realnych, jako metodê

Bardziej szczegółowo

BADANIE PROCESU KOMISJONOWANIA Z DYNAMICZNYM PRZYDZIA EM JEDNOSTEK DO LOKACJI

BADANIE PROCESU KOMISJONOWANIA Z DYNAMICZNYM PRZYDZIA EM JEDNOSTEK DO LOKACJI PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 89 Transport 2013 Konrad Lewczuk Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu Zak ad Logistyki i Systemów Transportowych BADA PROCESU KOMISJONOWANIA Z DYNAMICZNYM

Bardziej szczegółowo

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

wh e paper budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining)

wh e paper budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining) budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining) Hurtownia zawieraj¹ca dane o klientach i dane marketingowe zosta³a ju zbudowana. Powstaje teraz pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Ocena innowacyjnoœci technologii eksploatacji wêgla kamiennego metod¹ AHP

Ocena innowacyjnoœci technologii eksploatacji wêgla kamiennego metod¹ AHP GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 24 2008 Zeszyt 1/2 JÓZEF KABIESZ*, MARIAN TUREK*, JAN DRZEWIECKI*, JANUSZ MAKÓWKA** Ocena innowacyjnoœci technologii eksploatacji wêgla kamiennego metod¹ AHP Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

A rtyku³y. Ocena efektywnoœci ekonomicznej modernizacji ciep³owni miejskiej. Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003

A rtyku³y. Ocena efektywnoœci ekonomicznej modernizacji ciep³owni miejskiej. Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003 5 5 Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003 A rtyku³y Ocena efektywnoœci ekonomicznej modernizacji ciep³owni miejskiej Agnieszka Bojanowicz*, Maciej Chaczykowski**, Jaros³aw Kurowski*, Tadeusz órañski***

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POWIATU MONIECKIEGO Zarz¹dzanie kadrami w firmie z wykorzystaniem systemu Platforma e-dialog czêœæ teoretyczna Mariusz Cyzio Katarzyna Ramirez Zarz¹dzanie kadrami w firmie z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Koncepcja metody projektowania robót eksploatacyjnych w wielozak³adowym przedsiêbiorstwie górniczym

Koncepcja metody projektowania robót eksploatacyjnych w wielozak³adowym przedsiêbiorstwie górniczym GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 24 2008 Zeszyt 3/3 EDYTA BRZYCHCZY* Koncepcja metody projektowania robót eksploatacyjnych w wielozak³adowym przedsiêbiorstwie górniczym 1. Planowanie robót górniczych

Bardziej szczegółowo

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE Z. 1(11)/2008 FRANCISZEK KOLBUSZ, RADOS AW PYREK* Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Bardziej szczegółowo

Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹

Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹ POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 9 Zeszyt 2 2006 PL ISSN 1429-6675 Andrzej PALIÑSKI*, Zbigniew UCKI** Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹ STRESZCZENIE. W artykule

Bardziej szczegółowo

Mikromacierze DNA analiza danych

Mikromacierze DNA analiza danych PRACE PRZEGL DOWE Mikromacierze DNA analiza danych Piotr Stêpniak 1, Luiza Handschuh 1,2, Marek Figlerowicz 1 1 Centrum Doskona³oœci CENAT, Instytut Chemii Bioorganicznej, Polska Akademia Nauk, Poznañ

Bardziej szczegółowo

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM ACTA SCIENTIARUM POLONORUM Czasopismo naukowe za³o one w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze Administratio Locorum Gospodarka Przestrzenna 8(4) 2009 Bydgoszcz Kraków Lublin Olsztyn Poznañ Siedlce

Bardziej szczegółowo

Modelowanie systemów energetycznych charakterystyka wybranych modeli

Modelowanie systemów energetycznych charakterystyka wybranych modeli POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 3 147 156 ISSN 1429-6675 Rados³aw SZCZERBOWSKI* Modelowanie systemów energetycznych charakterystyka wybranych modeli STRESZCZENIE. Szereg

Bardziej szczegółowo