Wojciech Jarecki* Weryfikacja kompetencji kandydatów poprzez próbny okres pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojciech Jarecki* Weryfikacja kompetencji kandydatów poprzez próbny okres pracy"

Transkrypt

1 92 Portfel metod i narzêdzi Wojciech Jarecki* Weryfikacja kompetencji kandydatów poprzez próbny okres pracy Metod¹ selekcji, która s³u y weryfikacji oceny kompetencji kandydatów, dokonanej g³ównie po przeprowadzeniu wywiadów, jest próbny okres pracy. Metoda ta jest wskazana do stosowania szczególnie wobec kandydatów staraj¹cych siê o pracê na stanowiska, na które nie s¹ wymagane wysokie kwalifikacje, a jednoczeœnie zg³asza siê du a liczba kandydatów. W artykule najpierw zosta³ scharakteryzowany próbny okres pracy, a nastêpnie przedstawiono metodologiê badañ empirycznych przeprowadzonych w sieci przedsiêbiorstwa handlowego. Badaniami objêto stanowiska sprzedawców i kasjerów handlowych, wobec których jako metodê selekcji zastosowano próbny okres pracy, oraz kierowników sklepów. Na koniec zaprezentowano wyniki badañ wskazuj¹ce m.in. na to, e w badanym przedsiêbiorstwie tê metodê stosuje siê poprawnie, ale, co mo na uogólniæ, pewne b³êdy pojawiaj¹ siê zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Wstêp Proces pozyskiwania pracowników sk³ada siê z kilku etapów: planowania, ustalania profilu kandydatów i rekrutacji (etap od rozpoczêcia poszukiwania kandydata do zastosowania narzêdzi identyfikacji i oceny cech kandydata, czyli selekcji). Realizacja tych etapów odnosi siê œciœle do strategii przedsiêbiorstwa i personalnej. W³aœciwe zastosowanie poszczególnych etapów pozyskiwania pracowników umo liwi zatrudnienie osób o potrzebnych umiejêtnoœciach, wiedzy, predyspozycjach itd. Poprawne przeprowadzanie ca³ego procesu pozyskiwania personelu odnosi siê w szczególny sposób do selekcji, która jest przede wszystkim wzajemn¹ wymian¹ informacji miêdzy przedsiêbiorstwem a kandydatem. W d³ugim okresie umiejêtnoœæ w³aœciwego przeprowadzenia procesu pozyskiwania pracowników wp³ywaæ bêdzie równie na zadowolenie pracowników z pracy, a tym samym, praca ich bêdzie bardziej wydajna, co z kolei wp³ynie na pozycjê przedsiêbiorstwa na rynku. W artykule postawiono tezê, e podczas pozyskiwania kandydatów do przedsiêbiorstwa, szczególnie na stanowiska nie wymagaj¹ce wysokich kwalifikacji, jako metodê selekcji nale y wykorzystywaæ próbny okres pracy, który wymaga jednak e aktywnego zaanga owania zarówno przedstawicieli przedsiêbiorstwa, jak i kandydatów. W artykule scharakteryzowano przede wszystkim próbny okres pracy, jako narzêdzie selekcji kandydatów. Nastêpnie przedstawiono wyniki badañ dotycz¹ce wykorzystania * dr Wojciech Jarecki jest adiunktem w Katedrze Mikroekonomii Uniwersytetu Szczeciñskiego

2 Portfel metod i narzêdzi 93 tej metody selekcji w sieci przedsiêbiorstwa handlowego, które pozyskiwa³o pracowników na stanowiska sprzedawców i kasjerów handlowych, zweryfikowano tezê oraz wyci¹gniêto wnioski. Charakterystyka próbnego okresu pracy W przedsiêbiorstwach wykorzystywane s¹ ró ne narzêdzia selekcji. Do najczêœciej stosowanych nale ¹ analiza aplikacji ( yciorysy, listy motywacyjne) i wywiady (rozmowy). Ponadto narzêdziem wykorzystywanym, mniej lub bardziej œwiadomie, do selekcji pracowników do przedsiêbiorstwa, jest próbny okres pracy i/lub umowa na czas okreœlony 1. W trakcie stosowania tego narzêdzia potwierdza siê kwalifikacje kandydata i upewnia co do trafnoœci podjêtej decyzji po wczeœniejszych etapach selekcji. Przedsiêbiorstwa mog¹ stosowaæ, jako narzêdzie selekcji kandydatów, próbny okres pracy, gdy w d³u szym czasie daje ono, w stosunku do stosowania innych metod, lepsze mo liwoœci (a jednoczeœnie w toku pracy jest wiêcej mo liwoœci) sprawdzenia poszczególnych cech kandydata czy wykorzystania dodatkowych metod. Zastosowanie próbnego okresu pracy nie pomniejsza wagi i potrzeby poprawnego stosowania innych narzêdzi, szczególnie wywiadów. Jednak e zatrudnianie pracowników na stanowiska, na których nie potrzeba wysokich kwalifikacji, stwarzaæ mo e problem, e trudno bêdzie wybraæ najlepszego kandydata, gdy ich umiejêtnoœci s¹ czêsto zbli one, a doœwiadczenie zawodowe podobne. Do próbnego okresu pracy, traktowanego jako narzêdzie doboru, zostaje z regu³y zakwalifikowana niewiele wiêksza (lub nawet taka sama) liczba osób w stosunku do wakatów. Druga sytuacja wynika z kosztów zwi¹zanych z zatrudnianiem na pewien okres wiêkszej liczby kandydatów, ni jest potrzebna na danym stanowisku pracy, oraz z za³o enia, e podstawowym narzêdziem doboru jest rozmowa i ona ma spowodowaæ, e praca w okresie próbnym ma byæ tylko ostateczn¹ weryfikacj¹. Podczas okresu próbnego weryfikuje siê kompetencje kandydatów do pracy. Polega to na sprawdzaniu umiejêtnoœci, wiedzy i zachowañ kandydata w toku wykonywanych zadañ. Istotnym jednak e problemem, który mo e mieæ w tym okresie miejsce, jest niepe³ny przekaz informacji miêdzy kandydatem a reprezentantem przedsiêbiorstwa odpowiedzialnym za selekcjê [Schwan, Seipel 1995, s. 184; Bañka 1998, s ; Half 1995, s ]: kandydaci, wiedz¹c, e jest to okres sprawdzania ich przydatnoœci zawodowej, mog¹ staraæ siê jak najlepiej pracowaæ, co nie musi gwarantowaæ takiej samej jakoœci ich pracy w przysz³oœci 1 Bêd¹ one traktowane jako pojêcia równoznaczne z punktu widzenia stosowania metod selekcji.

3 94 Portfel metod i narzêdzi kandydaci nie s¹ traktowani jako pracownicy zatrudnieni na sta³e i w zwi¹zku z tym obarcza siê ich zbyt ma³¹ lub nadmiern¹ iloœci¹ pracy i/lub zbyt ma³o odpowiedzialn¹. Pierwszy zatem problem to przekaz przez kandydatów informacji o swoich umiejêtnoœciach. Je eli kandydatom zale y na podjêciu pracy jedynie dla uzyskania dochodów (jak ma to czêsto miejsce na stanowiskach, na których poda pracy przekracza znacznie popyt, np. sprzedawców czy kasjerów), to bêd¹ starali siê szczególnie w okresie próbnym (w póÿniejszej pracy mo e siê to zmieniæ) wykazaæ jak najlepiej swoimi kwalifikacjami (wiedz¹, umiejêtnoœciami, ale te ochot¹ do pracy). Jeœli kandydatów jest wiêcej ni wakatów, to dojdzie jeszcze inny czynnik konkurencja miêdzy nimi, mog¹ca wzmacniaæ niekorzystne tendencje dotycz¹ce prawdziwoœci przekazywanych informacji. Zatem przekaz informacji przez kandydatów o swoich kwalifikacjach mo e odbiegaæ od rzeczywistoœci. Istnieje te mo liwoœæ pojawienia siê tutaj innego problemu. Otó, przedsiêbiorstwo nie zawsze umo liwia kandydatowi pe³ne wykazanie siê umiejêtnoœciami. Osoba zatrudniona na okres próbny potrzebuje zrozumia³ych informacji dotycz¹cych tego, co ma wykonywaæ, jaki jest podzia³ zadañ i obowi¹zków, jakie s¹ wymagania na danym stanowisku, jakie stosunki panuj¹ miêdzy pracownikami w przedsiêbiorstwie, jaki jest zwi¹zek tej pracy z ca³oœci¹ funkcjonowania przedsiêbiorstwa. Potrzebuje on równie informacji zwrotnych dotycz¹cych bie ¹cej oceny swoich kwalifikacji. Mo na wiêc stwierdziæ, e próbny okres pracy jest metod¹ umo liwiaj¹c¹ weryfikacjê podjêtych decyzji we wczeœniejszych etapach selekcji. Jednak e nale y zwracaæ szczególn¹ uwagê na wzajemny przekaz informacji i na mo liwoœci wykazania siê przez kandydatów swoimi umiejêtnoœciami. Wyniki badañ przeprowadzonych w przedsiêbiorstwie handlowym Metodologia badañ Badania zosta³y przeprowadzone w formie bezpoœrednich ankiet i wywiadów w 53 sklepach ogólnopolskiej sieci przedsiêbiorstwa handlowego. Objêto nimi 270 sprzedawców i kasjerów oraz 53 kierowników sklepów. Dotyczy³y one m.in. poprawnoœci stosowania próbnego okresu pracy jako metody selekcji wykorzystywanej wobec sprzedawców i kasjerów handlowych. W badaniach, jako miernik oceny próbnego okresu pracy, zastosowano g³ównie ocenê kierowników dotycz¹c¹ spe³nienia przez pracowników oczekiwañ zak³adanych wobec nich przy doborze, ocenê próbnych okresów pracy dokonan¹ przez przyjêtych pracowników oraz ocenê stopnia spe³nienia tych oczekiwañ pracowników, jakie mieli, podejmuj¹c pracê. Podstawowym miernikiem wyjaœniaj¹cym poprawnoœæ stosowania próbnego okresu pracy by³y oceny dokonywane przez zatrudnionych ju pracowników. Podczas badañ

4 Portfel metod i narzêdzi 95 ankietowych wœród sprzedawców i kasjerów przeprowadzano z nimi równie wywiady, maj¹ce na celu wyjaœnienie w¹tpliwych kwestii oraz zbadanie oczekiwañ, jakie mieli podczas podejmowania decyzji o zatrudnieniu. Analizê i ocenê uzyskanych danych przeprowadzano w dwojaki sposób. Pierwszym by³a analiza i ocena wartoœci poszczególnych zmiennych okreœlanych w ankietach przez przyjêtych do pracy kandydatów (zastosowane i preferowane metody doboru, poziom spe³nienia oczekiwañ, przyczyny niezadowolenia z pracy, ocena umowy na czas okreœlony i/lub okresu próbnego) i kierowników (g³ównie œrednie oceny spe³nienia tych oczekiwañ przez pracowników, które by³y zak³adane wobec nich podczas selekcji, a mianowicie: kwalifikacje zawodowe, komunikatywnoœæ, umiejêtnoœæ wspó³pracy, poszerzanie wiedzy i kwalifikacji). Drugim sposobem by³a analiza i ocena zale noœci miêdzy zmiennymi. Poniewa badania by³y robione ex post (na pytania odpowiadali pracownicy ju zatrudnieni, wobec których zastosowano, jako metodê doboru, próbny okres pracy), wp³ynê³o to na ograniczone mo liwoœci uzyskiwania danych iloœciowych, potrzebnych do konstrukcji wskaÿników efektywnoœci prognostycznej. Tym samym w analizie wyników z regu³y niemo liwe by³o pos³ugiwanie siê pojêciami korelacji i regresji. Skorzystano zatem z metod statystycznych, które nie wymagaj¹ od zmiennych wielkoœci numerycznych. W badaniach korzystano z testu niezale noœci -kwadrat, badaj¹cego niezale - noœæ stochastyczn¹ analizowanych zmiennych. Do rozwa añ przyjêto poziom istotnoœci testu =0,05 i =0,01. Przebieg procesu pozyskiwania pracowników Kszta³towanie polityki personalnej w badanym przedsiêbiorstwie nale y do zakresu czynnoœci pracowników dzia³u personalnego. W gestii dyrektora tego dzia³u jest planowanie potrzeb personalnych i okreœlenie strategii personalnej. Programowanie potrzeb personalnych, zwi¹zane z jednej strony z rozwojem sieci sklepów, ewentualnie z ich restrukturyzacj¹, z drugiej zaœ z zatrudnianiem w ramach bie ¹cych potrzeb ju istniej¹cych sklepów, ma charakter bardziej operacyjny. W ramach przyjêtej strategii personalnej przedsiêbiorstwa proces pozyskiwania pracowników rozpoczyna³ siê okreœleniem liczby potrzebnych sprzedawców i/lub kasjerów oraz profilu wymagañ na tych stanowiskach. Gdy by³ otwierany nowy sklep, informacje o poszukiwanym na wakuj¹ce stanowisko kandydacie najczêœciej umieszczano w prasie lokalnej. Gdy sklep ju funkcjonowa³, informacje o potrzebnym kandydacie przekazywano znajomym zatrudnionych pracowników oraz biurom pracy. Z regu³y, proces doboru pracowników polega³ na przeprowadzeniu rozmowy ze zg³aszaj¹cymi siê kandydatami i na zastosowaniu okresu próbnego i/lub umowy na czas okreœlony. W przypadku otwierania nowego sklepu kandydaci

5 96 Portfel metod i narzêdzi wype³niali formularz, który przynosi³o siê na rozmowê, a który s³u y³ do uzyskania wstêpnych informacji o kandydacie oraz by³ wykorzystywany podczas przeprowadzania rozmowy. W przypadku w¹tpliwoœci co do wymaganych kompetencji kandydatów, korzystano dodatkowo z referencji i prób pracy. Metod¹ doboru maj¹c¹ sprawdziæ kompetencje kandydata stwierdzone podczas rozmów by³ okres próbny pracy (umowa na czas okreœlony, najczêœciej na trzy miesi¹ce). Osob¹ odpowiedzialn¹ za przebieg rekrutacji i podejmuj¹c¹ ostateczn¹ decyzjê o zatrudnieniu by³ dyrektor personalny w przypadku otwierania nowego sklepu, a gdy poszukiwano pracownika do sklepu ju dzia³aj¹cego kierownik tego sklepu. Rozmowy z kandydatami przeprowadzane by³y w pomieszczeniach biurowych sklepów. Gdy sklep by³ nowo otwierany, wówczas w og³oszeniu prasowym podawano datê i miejsce przeprowadzania rozmów. W przypadkach zatrudniania do sklepów ju istniej¹cych rozmowy by³y przeprowadzane po ustaleniu terminu miêdzy kandydatem a kierownikiem sklepu. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na okres próbny (umowê na czas okreœlony), byli informowani o tym po odbyciu rozmów ze wszystkimi kandydatami. Przedsiêbiorstwo nie prowadzi³o statystyk odnoœnie do liczby zg³aszaj¹cych siê kandydatów, ale z informacji uzyskanych od dyrektora personalnego i kierowników sklepów wynika, e by³o od kilku do oko³o osiemdziesiêciu kandydatów przy liczbie wakatów w poszczególnych sklepach od jednego do dwunastu. Nie prowadzono równie rachunku kosztów doboru. Przedsiêbiorstwo nie udostêpni³o równie danych dotycz¹cych zysków przedsiêbiorstwa jako ca³oœci oraz zysków poszczególnych sklepów. Wyniki badañ empirycznych i wnioski Okres próbny, jako metodê selekcji stosowan¹ w badanym przedsiêbiorstwie, nale y oceniæ pozytywnie. Oceny próbnego okresu pracy dokonane przez pracowników (sprzedawców i kasjerów), przy przyjêtej skali od 1 najgorsza ocena, do 5 najlepsza ocena, waha³y siê miêdzy 3,46 (przy ocenie próbnego okresu pracy w zakresie jednego z elementów przekazu informacji: przedstawione obowi¹zki pozwoli³y mi sprecyzowaæ przysz³e plany zawodowe ) a 4,73 (w zakresie przejrzystoœci stosowania próbnego okresu pracy: by³o dla mnie jasne, jakie mam spe³niaæ wymagania w przysz³ej pracy ). Wiêkszoœæ ocen wynosi³a miêdzy 3,80 a 4,20. Ogólnie, najlepiej oceniana by³a przejrzystoœæ rozmów we wszystkich badanych elementach ( stawiane przede mn¹ pytania i zadania by³y zrozumia³e, by³o dla mnie jasne, jakie umiejêtnoœci s¹ sprawdzane, by³o dla mnie jasne, jakie mam spe³niaæ wymagania w przysz³ej pracy, by³em œwiadomy, e w próbnym okresie pracy sprawdzane s¹ moje kwalifikacje ). Gorzej oceniono przekaz informacji dotycz¹cy sprecyzowania planów zawodowych i uzyskania informacji o funkcjonowaniu i planach badanego przedsiêbiorstwa.

6 Portfel metod i narzêdzi 97 Podczas próbnego okresu pracy pojawi³y siê pewne b³êdy ze strony przedsiêbiorstwa. Korzystaj¹c z tej metody selekcji, nale a³oby zwróciæ jeszcze wiêksz¹ uwagê na dwie kwestie: wspomniany przekaz informacji oraz lepsze umo liwienie wykazania siê pracownikom swoimi umiejêtnoœciami. Pierwszy problem ma du e znaczenie, zw³aszcza w kontekœcie uzyskiwania informacji o wykonywanych zadaniach oraz informacji zwrotnych dotycz¹cych szczególnie tego, jak wykona³o siê zadania. Pracownicy podczas badañ wyra ali opiniê, e zadania, które mieli wykonywaæ, nie by³y jasno okreœlane. Interesuj¹ce jest wiêc to, e kandydaci, wiedz¹c, jakie maj¹ spe³niaæ wymagania w pracy, potrzebowali jednak jasno okreœlonych zadañ. Kandydaci nie uzyskali te, w ich opinii, zadowalaj¹cych informacji o rozwoju przedsiêbiorstwa, jego planach, jasnych warunkach do spe³nienia dla dalszego zatrudnienia, co mo e powodowaæ brak zaufania i ich obawy odnoœnie do mo liwoœci pracy w d³u szym okresie w danym przedsiêbiorstwie, a przez to wp³ywaæ na mniejsze zaanga owanie w wykonywane czynnoœci. W okresie umowy na czas okreœlony pracownicy mieli zbyt ma³¹ mo liwoœæ wykazania siê umiejêtnoœciami i wiedz¹. Mo e wynikaæ to z faktu b³êdnego podejœcia przez prze³o onego, e skoro nie wiadomo, czy pracownik bêdzie d³u ej pracowa³, to nie warto powierzaæ mu zadañ mog¹cych sprawdziæ dok³adnie jego umiejêtnoœci. W pojedynczych przypadkach pracownicy zatrudnieni ju w danym sklepie wyra ali opinie, e mieli wp³yw na decyzjê o zatrudnieniu kandydata po okresie próbnym. Korzystne by³oby wiêksze upowszechnienie takiej praktyki. W badaniach próbnych okresów pracy uzyskano równie inne istotne wyniki. Bior¹c pod uwagê, jak wp³ywa sposób wykorzystania tego czasu na stopieñ spe³nienia oczekiwañ kandydatów, okaza³o siê, e im lepiej ten okres pracy jest wykorzystany we wszystkich zakresach (przekaz informacji, uczestnictwo, przejrzystoœæ, komunikacja), tym bardziej spe³nione oczekiwania maj¹ póÿniej sami pracownicy. Mo na zatem wysun¹æ nastêpuj¹cy wniosek: im próbny okres pracy bêdzie lepiej stosowany, tym dobrani pracownicy bêd¹ bardziej zadowoleni z przysz³ej pracy (tym samym lepiej zaspokojone bêd¹ ich potrzeby), czyli bêd¹ wydajniej pracowaæ, bêd¹ rzadziej chorowaæ i rezygnowaæ z pracy (mniejsza absencja i fluktuacja). Szczególn¹ rolê, jak pokazuj¹ badania, odgrywa przy tym przekaz pracownikom informacji i umo liwienie im wykazania siê umiejêtnoœciami. Wynika st¹d znów, e selekcja jest bardzo istotnym narzêdziem tworzenia i póÿniejszego wzrostu potencja³u pracowników w firmie. Okazuje siê jednak, e na poprawnoœæ doboru mog¹ wp³ywaæ te sami pracownicy. W czasie trwania okresu próbnego pracownik zdaje egzamin ze swoich kwalifikacji, które zosta³y wczeœniej ju wstêpnie ocenione. W badanym przedsiêbiorstwie sprzedawcy ocenili cechê: by³em œwiadomy(a), e podczas okresu próbnego ustalane s¹ moje kwalifikacje na 4,13, a kasjerzy na 4,29, a wiêc powy ej oceny dobrze, odpowiadaj¹cej

7 98 Portfel metod i narzêdzi 4. Zatem kandydaci byli œwiadomi sprawdzania swoich kwalifikacji. Problemem pracowników zatrudnionych na okres próbny jest wiêc, byæ mo e, niedostateczna œwiadomoœæ, e dobr¹ prac¹ i zaanga owaniem w ni¹ bêd¹ sami siê rozwijaæ, zwiêkszaæ szanse na pracê wd³u szym okresie, doskonaliæ wumiejêtnoœciach, a przez to praca bêdzie dla nich ciekawsza. Jednoczeœnie takie zachowanie mo e powodowaæ zmianê nastawienia prze³o onych poprzez umo liwienie rozwoju, wyznaczanie ciekawszych zadañ itp. Jednak e podczas wywiadów pracownicy twierdzili, e w okresie próbnym mieli zbyt ma³e szanse wykazania siê swoimi umiejêtnoœciami. Z drugiej strony kierownicy oczekiwali du ego zaanga owania kandydata w pracê. Tê asymetriê oczekiwañ nale- a³oby zmniejszyæ. Inn¹ jeszcze, istotn¹ kwesti¹ dotycz¹c¹ pozyskiwania personelu jest realizacja oczekiwañ kandydatów, jakie mieli oni podczas selekcji. W przypadku badanego przedsiêbiorstwa oczekiwania te nie zosta³y czêœciowo spe³nione m.in. w zakresie wysokoœci wynagrodzeñ, godzin pracy, atmosfery w pracy i braku mo liwoœci rozwoju. Pracownicy otrzymuj¹ realnie coraz ni sze wynagrodzenie, co mo e wp³ywaæ na ich mniejsz¹ wydajnoœæ pracy. Podobny skutek mo e mieæ z³a atmosfera w pracy (konflikty, z³a wspó³praca itp.). Z kolei ograniczone mo liwoœci rozwoju wynikaj¹ z charakteru badanych stanowisk pracy (sprzedawca, kasjer) i pracownicy, podejmuj¹c decyzjê o pracy w badanym przedsiêbiorstwie, powinni byæ tego œwiadomi. Przedstawione czynniki wskazuj¹ na to, e próbny okres pracy w badanym przedsiêbiorstwie nale y uznaæ za przeprowadzany poprawnie, mimo pewnych b³êdów wystêpuj¹cych zarówno po stronie przedsiêbiorstwa, jak i kandydatów. Kwesti¹ istotn¹, przy pozyskiwaniu pracowników szczególnie na stanowiska nie wymagaj¹ce wysokich kwalifikacji, wydaje siê docenienie zarówno przez przedsiêbiorstwa, jak i przez pracowników wagi i roli próbnego okresu pracy. Jest to mo e bardziej nawet istotne w okresie, gdy wystêpuje du a nadwy ka poda y pracy. Na og³oszenia o wakuj¹cym stanowisku zg³asza siê wówczas tak liczna grupa kandydatów (obecnie nieraz nawet po kilkuset na jedno miejsce), e zbyt kosztowne i czasoch³onne by³oby wyselekcjonowanie najlepszego z nich, opieraj¹c siê na metodach dotychczas stosowanych (rozmowy, testy, próby pracy), tym bardziej e kwalifikacje kandydatów s¹ czêsto bardzo zbli one do siebie. Dlatego, jako metody selekcji, nale a³oby wybraæ przede wszystkim analizê dokumentów i rozmowy, a jako ostateczn¹ œwiadome stosowanie próbnego okresu pracy, d¹ ¹c do takiego wzajemnego przekazu informacji, eby wybór dokonany zarówno przez przedsiêbiorstwo, jak i pracownika by³ zadowalaj¹cy, czyli umo liwia³ wzajemne spe³nienie oczekiwañ.

8 Portfel metod i narzêdzi 99 Literatura Bañka W. (1998), Zarz¹dzanie personelem w przedsiêbiorstwie, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ. Half R. (1995), Jak znaleÿæ, zatrudniæ i zatrzymaæ najlepszych pracowników, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa. Schwan K., Seipel K. G. (1995), Marketing kadrowy, C.H. Beck, Warszawa.

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIA ANIA EUROGALICJA.

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIA ANIA EUROGALICJA. PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIA ANIA EUROGALICJA. ROZDZIA I CEL PROCEDURY 1 1. Celem procedury jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników w oparciu o przejrzyste

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW WEWNÊTRZNYCH Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

Andrzej Zieliñski* Zarz¹dzanie wskaÿnikami efektywnoœci zwi¹zanymi z zasobami ludzkimi (HR KPI) w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.

Andrzej Zieliñski* Zarz¹dzanie wskaÿnikami efektywnoœci zwi¹zanymi z zasobami ludzkimi (HR KPI) w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Andrzej Zieliñski* Zarz¹dzanie wskaÿnikami efektywnoœci zwi¹zanymi z zasobami ludzkimi (HR KPI) w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. irma Polska Telefonia Cyfrowa (PTC) Sp. z o.o. operator sieci Era

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

F Ă MD LH Q D ] G È ] U

F Ă MD LH Q D ] G È ] U Metoda 5S Fachowa VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy al. Krakowska 271, 02 133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66 faks: 22 829 27 00, 829 27 27 Ksi¹

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Ma³gorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych

Bardziej szczegółowo

Barbara Rehlich, Joanna Pawtel* Rekrutacja i selekcja w Elektrobudowie SA

Barbara Rehlich, Joanna Pawtel* Rekrutacja i selekcja w Elektrobudowie SA 48 orum liderów Barbara Rehlich, Joanna Pawtel* Rekrutacja i selekcja w Elektrobudowie SA Elektrobudowa SA jest spó³k¹ akcyjn¹ notowan¹ na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie, istniej¹c¹ od 1953

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

LIDERÓW ORUM. Renata Brajer-Marczak* Agencja pracy tymczasowej czy zwyk³a firma IT?

LIDERÓW ORUM. Renata Brajer-Marczak* Agencja pracy tymczasowej czy zwyk³a firma IT? ORUM LIDERÓW Renata Brajer-Marczak* Agencja pracy tymczasowej czy zwyk³a firma IT? orum Wci¹ liderów rosn¹ce wymagania klientów, konkurencja na rynku i postêp technologiczny zmuszaj¹ firmy do wdra ania

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Regulacja stanów prawnych nieruchomości

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Paweł Puch Regulacja stanów prawnych nieruchomości Praktyczny poradnik Budownictwo INFORMACJE Copyright 2008 ISBN 978-83-88285-12-7 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. AL. Krakowska 271, 02-133 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Joanna Bieñ* Artur Kornberg** Rekrutacja w PWPW S.A.

Joanna Bieñ* Artur Kornberg** Rekrutacja w PWPW S.A. orum liderów 61 Joanna Bieñ* Artur Kornberg** Rekrutacja w PWPW S.A. Wstêp Polska Wytwórnia Papierów Wartoœciowych S.A. (PWPW S.A.) od ponad 87 lat funkcjonuje na elitarnym rynku producentów dokumentów

Bardziej szczegółowo

Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu

Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu 1 Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu stosuje siê przy ustalaniu uszczerbku na zdrowiu bêd¹cego nastêpstwem nieszczêœliwego wypadku objêtego umow¹

Bardziej szczegółowo

Oferta pozycjonowania

Oferta pozycjonowania www.kamelot.pl 2012 Oferta pozycjonowania Iloœæ stron w Google Iloœæ stron Iloœæ linków w Google Iloœæ linków podstron w Pañstwa strony w wyszukiwarce google: podstron w Pañstwa strony wed³ug Majesticseo:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Wszelkie prawa zastrze one. nagrywaj¹cych i innych bez pisemnej zgody wydawcy.

Wszelkie prawa zastrze one. nagrywaj¹cych i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wszelkie prawa zastrze one. adna czêœæ tej ksi¹ ki nie mo e byæ powielana ani rozpowszechniana za pomoc¹ urz¹dzeñ elektronicznych, kopiuj¹cych, nagrywaj¹cych i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

Natalia Potoczek* Marketing personalny w praktyce polskich przedsiêbiorstw

Natalia Potoczek* Marketing personalny w praktyce polskich przedsiêbiorstw KOMUNIKATY Natalia Potoczek* Marketing personalny w praktyce polskich przedsiêbiorstw Komunikaty Potrzeba zwiêkszania efektywnoœci w zakresie zarz¹dzania zasobami ludzkimi niezmiennie zachêca do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin pozyskiwania wp³at jednego procenta podatku dochodowego

Regulamin pozyskiwania wp³at jednego procenta podatku dochodowego Biuro Naczelnictwa ZHR 1 Regulamin pozyskiwania wp³at jednego procenta podatku dochodowego (za³¹cznik do uchwa³y Naczelnictwa nr 199/2 z dnia 8 grudnia 2007 r., zmieniony uchwa³¹ Naczelnictwa nr 200/2

Bardziej szczegółowo

Stronicowanie na ¹danie

Stronicowanie na ¹danie Pamiêæ wirtualna Umo liwia wykonywanie procesów, pomimo e nie s¹ one w ca³oœci przechowywane w pamiêci operacyjnej Logiczna przestrzeñ adresowa mo e byæ du o wiêksza od fizycznej przestrzeni adresowej

Bardziej szczegółowo

Metoda oszacowania kosztów wypadków przy pracy i zdarzeñ wypadkowych opracowana w GIG Funkcje ekonomiczne programu

Metoda oszacowania kosztów wypadków przy pracy i zdarzeñ wypadkowych opracowana w GIG Funkcje ekonomiczne programu mgr IRENA KUBIK G³ówny Instytut Górnictwa prof. dr hab. in. ADAM LIPOWCZAN G³ówny Instytut Górnictwa Centralny Instytut Ochrony Pracy Metoda oszacowania kosztów wypadków przy pracy i zdarzeñ wypadkowych

Bardziej szczegółowo

Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœæ opcji kupna o uwarunkowanej premii Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœci opcji kupna o uwarunkowanej premii

Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœæ opcji kupna o uwarunkowanej premii Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœci opcji kupna o uwarunkowanej premii Ewa Dziawgo * Ewa Dziawgo Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœæ opcji kupna o uwarunkowanej premii Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœci opcji kupna o uwarunkowanej premii Wstêp Rosn¹ca zmiennoœæ warunków

Bardziej szczegółowo

Liderzy doskonalenia biznesu

Liderzy doskonalenia biznesu Liderzy doskonalenia biznesu Dla w³aœcicieli, prezesów i dyrektorów firm produkcyjnych œredniej wielkoœci, którzy chc¹, aby ich firmy rozwija³y siê szybciej. Program opracowany we wspó³pracy z University

Bardziej szczegółowo

Monitoring oraz rozliczenie zu ycia. energii i mediów. Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja

Monitoring oraz rozliczenie zu ycia. energii i mediów. Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja Monitoring oraz rozliczenie zu ycia energii i mediów Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja Zacznij mierzyæ i zobacz swój zysk O firmie Metronic Systems jest nowoczesn¹ firm¹ in

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Prognozy rozwoju na lata 2007-2010 Data publikacji: wrzesieñ 2007 Wersje jêzykowe: polska, angielska Od autora Na polskim rynku telekomunikacyjnym widocznych jest

Bardziej szczegółowo

Wartoœci WSK Rzeszów. ul. Hetmañska 120. tel: +48 17 854 66 00 fax: +48 17 862 07 50

Wartoœci WSK Rzeszów. ul. Hetmañska 120. tel: +48 17 854 66 00 fax: +48 17 862 07 50 Wartoœci WSK Rzeszów ul. Hetmañska 120 3 5-0 7 8 R z e s z ó w tel: +48 17 854 66 00 fax: +48 17 862 07 50 w w w. w s k r z. c o m Szanowni Pracownicy. WSK PZL-Rzeszów ju od 70-ciu lat jest jednym z najwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizuj¹cego œwiadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Czêœæ I 1. Dane osoby ubiegaj¹cej siê Imiê i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

BAROMETR REGIONALNY. 1. Wprowadzenie. 2. Metodologia kreowania wskaÿników wyprzedzaj¹cych zatrudnienie

BAROMETR REGIONALNY. 1. Wprowadzenie. 2. Metodologia kreowania wskaÿników wyprzedzaj¹cych zatrudnienie BAROMETR REGIONALNY 45 METODOLOGIA OBLICZENIA WIELOKRYTERIALNYCH HIERARCHICZNYCH WSKAZNIKÓW WYPRZEDZAJ CYCH ZATRUDNIENIE I WYNIKI BADAÑ NA PRZYK ADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Pawe³ Sewastjanow 1, Ludmila

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 1. Wprowadzenie

Rozdzia³ 1. Wprowadzenie Rozdzia³ 1. Wprowadzenie Niniejsza Rozdzia³ pozycja 1. Wprowadzenie adresowana jest do czytelników, którzy zainteresowani s¹ zagadnieniami zwi¹zanymi z dziedzin¹ zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Kierujê

Bardziej szczegółowo

W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45

W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45 Agenda: Prowadz¹ca konferencjê: Katarzyna Nakielska-Pawluk, NPK Nauka-Praca-Kariera W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45 przybycia. (rejestracja

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na cykl szkoleñ otwartych!

Zapraszamy na cykl szkoleñ otwartych! zbigniew kowalski Zapraszamy na cykl szkoleñ otwartych! Jak inspirowaæ ludzi w obliczu zmian? Co dziœ motywuje nas do wiêkszego zaanga owania? Jak skutecznie przekazywaæ wa ne informacje? tel: +48 22 409

Bardziej szczegółowo

UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Rozdzia³ I Sk³adka cz³onkowska i jej podzia³

UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Rozdzia³ I Sk³adka cz³onkowska i jej podzia³ UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarnoœæ, dzia³aj¹c na podstawie 64 ust.2, 69 ust.1 i 2, 70 i 74 ust.

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna INFORMATOR ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl 1.HISTORIA PORADNI. Poradnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2)

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) ERRATA INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) Dla X = 2 (dodatkowe wiersze tabel). Zmienna Opis Kasowanie bufora

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania produkcji nowych wyrobów w małych przedsiębiorstwach wyniki badań

Proces przygotowania produkcji nowych wyrobów w małych przedsiębiorstwach wyniki badań Zygmunt Mazur, Marek Dudek Proces przygotowania produkcji nowych wyrobów w małych przedsiębiorstwach wyniki badań Uwagi wstępne Przygotowanie produkcji nowych wyrobów w ma³ych firmach przebiega odmiennie

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

Korzyœci z zastosowania XPRIMER.APS

Korzyœci z zastosowania XPRIMER.APS XPRIMER.APS Planowanie produkcji i harmonogramowanie zleceñ produkcyjnych jest procesem z³o onym, wymagaj¹cym du ego doœwiadczenia i wiedzy, w szczególnoœci z zakresu optymalizacji procesów i zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Wasza droga od zgodnoœci do doskona³oœci DNV - Audyty dopasowane do wyzwañ, którym stawiacie czo³a Zmieniæ zagro enia w zyski Dzisiejszym firmom niezale nie od rozmiarów stawiane s¹ coraz wiêksze wymagania

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 500 DOWODY BADANIA SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 500 DOWODY BADANIA SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 500 DOWODY BADANIA (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) Wprowadzenie SPIS

Bardziej szczegółowo

I. WSTÊP. W niniejszym dokumencie System pracy z kadr¹ wprowadza

I. WSTÊP. W niniejszym dokumencie System pracy z kadr¹ wprowadza I. WSTÊP Kadra jest najcenniejszym kapita³em Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. Realizuje g³ówne cele i za³o enia organizacji. Sprawne zarz¹dzanie potencja³em kadrowym oraz doskonalenie kadry jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

Wybrane okucia i akcesoria do systemów. RC system. Confort 60 GTI

Wybrane okucia i akcesoria do systemów. RC system. Confort 60 GTI Wybrane okucia i akcesoria do systemów RC system Confort 60 GTI Maj 2002 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDA Y I DOSTAW 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Ogólne warunki sprzeda y i dostaw zwane dalej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. www.ekrs.pl. www.krajowyrejestrsadowy.com

OFERTA. www.ekrs.pl. www.krajowyrejestrsadowy.com OFERTA www.ekrs.pl KRS przez internet - ekrs.pl Zapytanie ofertowe Witamy serdecznie Szanowni Pañstwo W swojej dzia³alnoœci finansowej na pewno nie raz weryfikujecie Pañstwo swoich klientów poprzez analizê

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy. Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001

Studia podyplomowe. Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy. Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001 Studia podyplomowe Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001 Pomagamy osi¹gn¹æ sukces www.luqam.com/podyplomowe Dlaczego studia LUQAM? W

Bardziej szczegółowo

Spis treœci: 1. Wprowadzenie... 1. 2. Badania Instytutu Gallupa... 2. 3. Inwestycje w kapita³ ludzki... 3

Spis treœci: 1. Wprowadzenie... 1. 2. Badania Instytutu Gallupa... 2. 3. Inwestycje w kapita³ ludzki... 3 Opis systemu IPS Spis treœci: 1. Wprowadzenie... 1 2. Badania Instytutu Gallupa... 2 3. Inwestycje w kapita³ ludzki... 3 4. System okresowych ocen pracowniczych... 4 5. IPS wspomaga mened era... 5 6. Modu³y...

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarz¹dzanie wspólnot¹ mieszkaniow¹

Umowa o zarz¹dzanie wspólnot¹ mieszkaniow¹ Umowa o zarz¹dzanie wspólnot¹ mieszkaniow¹ Zawarta w dniu... r. przez:...... dzia³aj¹cych za zarz¹d Wspólnoty Mieszkaniowej..., Kraków ul.... NIP:..., zwany w dalszej czêœci umowy Zleceniodawc¹ a TWW Sp.

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 220 KONTROLA JAKOŒCI BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 220 KONTROLA JAKOŒCI BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 220 KONTROLA JAKOŒCI BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Evolving Recruitment

Evolving Recruitment Evolving Recruitment Spis treœci: 03 Kim jesteœmy? 04 Sektory 05 Nasze podejœcie 10 Nasze us³ugi 11 Nasi Klienci Roczny wzrost przychodów w ci¹ gu ostatnich 3 lat 130% Liczba aktywnych krajów 15 Procent

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O RYZYKU

INFORMACJE OGÓLNE O RYZYKU Za³¹cznik nr 5 INFORMACJE OGÓLNE O RYZYKU Niniejsze informacje zawieraj¹ przegl¹d podstawowych rodzajów ryzyka zwi¹zanych z inwestowaniem w instrumenty inwestycyjne w zwi¹zku z us³ugami inwestycyjnymi

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie sieci¹ wielkopowierzchniowych sklepów samoobs³ugowych

Zarz¹dzanie sieci¹ wielkopowierzchniowych sklepów samoobs³ugowych AUTOMATYKA 2005 Tom 9 Zeszyt 3 Bogus³aw Filipowicz *, Joanna Kwiecieñ * Zarz¹dzanie sieci¹ wielkopowierzchniowych sklepów samoobs³ugowych. Wprowadzenie W ci¹gu ostatnich kilku lat nast¹pi³ znacz¹cy rozwój

Bardziej szczegółowo

METODY I FORMY AKTYWIZACJI OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W WARSZTATACH TERAPII ZAJÊCIOWEJ

METODY I FORMY AKTYWIZACJI OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W WARSZTATACH TERAPII ZAJÊCIOWEJ Patrycja Zygmunt Marta Wiœniewska* METODY I FORMY AKTYWIZACJI OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W WARSZTATACH TERAPII ZAJÊCIOWEJ Upoœledzenie umys³owe spowodowane jest pewnymi ograniczeniami i funkcjonalnymi

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przez to rozumieæ grunty, budynki i budowle nabyte po. 5) powierzchni nale y przez to rozumieæ powierzchniê

Dziennik Urzêdowy. przez to rozumieæ grunty, budynki i budowle nabyte po. 5) powierzchni nale y przez to rozumieæ powierzchniê Województwa Wielkopolskiego Nr 29 3240 610 UCHWA A Nr XII/84/07 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoœci w ramach pomocy de minimis Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szko a Kaskaderów 13 Marek So ek, ul. Podgórki 18, Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SZKO A KASKADERÓW FILMOWYCH

Szko a Kaskaderów 13 Marek So ek, ul. Podgórki 18, Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SZKO A KASKADERÓW FILMOWYCH Szko a Kaskaderów 13 Marek So ek, ul. Podgórki 18, Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SZKO A KASKADERÓW FILMOWYCH 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Szko a Kaskaderów Filmowych, realizowany

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

Proces rekrutacji pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach

Proces rekrutacji pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach Radosław Pyrek Proces rekrutacji pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach Uwagi wstępne Proces zarz¹dzania firm¹ polega na wykorzystaniu wszystkich zasobów, które pozostaj¹ w jej dyspozycji,

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Kalkulartor Mar Wstêp Przedsiêbiorstwa produkcyjne i handlowe dzia³aj¹c w warunkach wolnorynkowej konkurencji, stale rozszerzaj¹ swoj¹ ofertê i dostosowuj¹ j¹ do zmiennego

Bardziej szczegółowo

BP/079/28/ P/12 2012.07.18. Pan Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oœwiaty. Szanowna Panie Kuratorze,

BP/079/28/ P/12 2012.07.18. Pan Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oœwiaty. Szanowna Panie Kuratorze, BP/079/28/ P/12 2012.07.18 Pan Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oœwiaty Szanowna Panie Kuratorze, Zarz¹d Gùówny Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego zwraca siê do Pana Kuratora o przeprowadzenie kompleksowej

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Uwagi wstêpne L i c z b a n a t u r a l n a T e c h n i k a r a c h u n k o w a

Spis treœci Uwagi wstêpne L i c z b a n a t u r a l n a T e c h n i k a r a c h u n k o w a Spis n treœci Uwagi wstêpne...5 Liczba naturalna 1. Jak¹ jestem liczb¹?... 10 2. Jak¹ liczbê mam na myœli?...12 3. Kto dzwoni?....14 4. Porz¹dkujemy liczby...16 5. Zapisujemy liczby...18 6. Uzupe³nianki...20

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA LICZBY BEZROBOTNYCH W POLSCE W PIERWSZYM ROKU CZ ONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ

PROGNOZA LICZBY BEZROBOTNYCH W POLSCE W PIERWSZYM ROKU CZ ONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ Micha³ Bednarz Maciej Tracz * PROGNOZA LICZBY BEZROBOTNYCH W POLSCE W PIERWSZYM ROKU CZ ONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ 1. Bezrobocie w Polsce i w Unii Europejskiej Bezrobocie jest obecnie jednym z najwa

Bardziej szczegółowo

GP Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiêbiorstw

GP Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiêbiorstw G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GP Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiêbiorstw Numer identyfikacyjny REGON za 2009 r. Portal

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE DO OBS UGI KONFERENCJI. Pozwól by technologia pracowa³a za Ciebie

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE DO OBS UGI KONFERENCJI. Pozwól by technologia pracowa³a za Ciebie PRZEWODNIK PO SYSTEMIE DO OBS UGI KONFERENCJI Pozwól by technologia pracowa³a za Ciebie SPIS TREŒCI Czego siê dowiesz z tej ulotki?...3 Nowa jakoœæ pracy...3 Czynniki sukcesu!...4 Sprawna organizacja konferencji...4

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓ. Regon 000543657

PROTOKÓ. Regon 000543657 PROTOKÓ z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 31 marca 2008 r. w Urzêdzie Gminy w Mokrsku przez Magdalenê Kêdziera -starszego inspektora, pracownika Referatu paszportowego Delegatury w Sieradzu

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Natalia Letki Wprowadzenie............................................................... 7 Czêœæ I Stosunki pracodawcy pracobiorcy w œwietle prawa pracy Marlene Schmidt Prawa pracodawcy i

Bardziej szczegółowo

Metoda zapobiegania ogl¹daniu nieodpowiednich programów telewizyjnych przez osoby ma³oletnie

Metoda zapobiegania ogl¹daniu nieodpowiednich programów telewizyjnych przez osoby ma³oletnie AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Marta Chodyka*, W³odzimierz Mosorow** Metoda zapobiegania ogl¹daniu nieodpowiednich programów telewizyjnych przez osoby ma³oletnie 1. Wprowadzenie Jednym z zagro eñ wspó³czesnego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Informacja o dzia³alnoœci podmiotów upowa nionych do prowadzenia poœrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 r.

Informacja o dzia³alnoœci podmiotów upowa nionych do prowadzenia poœrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 r. Miros³aw Brodowski Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Informacja o dzia³alnoœci podmiotów upowa nionych do prowadzenia poœrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK 10107 Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji kolejnej edycji olimpiad dla najm³odszych, które zosta³y

Bardziej szczegółowo

Poczta e-mail sta³a siê dziœ podstawowym narzêdziem codziennej komunikacji.

Poczta e-mail sta³a siê dziœ podstawowym narzêdziem codziennej komunikacji. Poczta e-mail sta³a siê dziœ podstawowym narzêdziem codziennej komunikacji. W Polsce z Internetu korzysta ju ponad 9 milionów osób - dla wiêkszoœci z nich adres e-mail jest tak samo wa ny w identyfikacji,

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

3/1. Badania lekarskie

3/1. Badania lekarskie OPINIE 3/1. Badania lekarskie Ewa Drzewiecka Rozdzia³ 3/1. 3. kwiecieñ Badania 3/1. 2005 lekarskie Spis treœci 1. Komentarz... 1 1.1. Zasady kierowania na badania... 1 1.2. Badania wstêpne... 3 1.3. Badania

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRAKTYK BIZNESOWYCH GRUPY IMPEL

KODEKS ETYKI PRAKTYK BIZNESOWYCH GRUPY IMPEL KODEKS ETYKI PRAKTYK BIZNESOWYCH GRUPY IMPEL PRZEDMOWA O rozwoju Impela od zawsze decydowali ludzie. To oni, w oparciu o swój potencja³, wiedzê i ambicje ka dego dnia tworzyli i nadal tworz¹ tê firmê.

Bardziej szczegółowo

STWORZYÆ RÓWNE SZANSE.

STWORZYÆ RÓWNE SZANSE. STWORZYÆ RÓWNE SZANSE. Dziecko rozpoczynaj¹ce naukê w szkole musi przystosowaæ siê do nowej rzeczywistoœci w jakiej ma funkcjonowaæ. Stawia siê mu du e wymagania, oczekuje samodzielnoœci, podporz¹dkowania

Bardziej szczegółowo

HALE. Namiotowe. Niezbêdne Informacje

HALE. Namiotowe. Niezbêdne Informacje HALE Namiotowe Niezbêdne Informacje Witam Ciê w informatorze o halach namiotowych. Jest to poradnik inwestycyjny, który u³atwi Tobie wybór oraz budowê odpowiedniej dla Twoich wymagañ hali. Mam nadziejê,

Bardziej szczegółowo

Z-EKON-461 Rachunkowoœã korporacyjna Corporate Accounting. Ekonomia I stopieñ. Ogólnoakademicki. Niestacjonarne

Z-EKON-461 Rachunkowoœã korporacyjna Corporate Accounting. Ekonomia I stopieñ. Ogólnoakademicki. Niestacjonarne KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/13 Z-EKON-461 Rachunkowoœã korporacyjna Corporate Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRU YNOWYCH W ZHP PROGRAM W ZHP

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRU YNOWYCH W ZHP PROGRAM W ZHP Za³¹cznik do Uchwa³y G³ównej Kwatery ZHP nr 54 /2011 z dnia 7.04.2011 r. w sprawie przyjêcia dokumentu Zasady wspierania programowo-metodycznego dru ynowych w ZHP ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Jesteœmy Partnerem. Wprowadzamy technologie informacyjne na hale produkcyjne. Leasing sprzêtu IT ju od 1500 PLN netto

Jesteœmy Partnerem. Wprowadzamy technologie informacyjne na hale produkcyjne. Leasing sprzêtu IT ju od 1500 PLN netto Jesteœmy Partnerem Leasing sprzêtu IT ju od 1500 PLN netto ul. Fredry 10a 89-600 Chojnice tel. +48 52 5529850 fax. +48 52 5529888 http://touchsys.com.pl Wprowadzamy technologie informacyjne na hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView w Skanska Property Poland Sp. z o.o.

Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView w Skanska Property Poland Sp. z o.o. Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView w Skanska Property Poland Sp. z o.o. Sekretem biznesu jest wiedzieæ to, czego nie wiedz¹ inni. Arystoteles Onassis Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Trening progresywny. Trening wzmacniaj¹cy i utrzymuj¹cy miêœnie w dobrej kondycji odzyskiwanie formy. Osi¹ganie wyników sportowych i kulturystycznych

Trening progresywny. Trening wzmacniaj¹cy i utrzymuj¹cy miêœnie w dobrej kondycji odzyskiwanie formy. Osi¹ganie wyników sportowych i kulturystycznych Trening progresywny Trening progresywny sk³ada siê z trzynastu etapów. Systematycznie pokonuj¹c kolejne poziomy trudnoœci, bêdziesz osi¹ga³ widoczne rezultaty sportowe i zaobserwujesz sta³¹ poprawê wygl¹du

Bardziej szczegółowo