Wojciech Jarecki* Weryfikacja kompetencji kandydatów poprzez próbny okres pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojciech Jarecki* Weryfikacja kompetencji kandydatów poprzez próbny okres pracy"

Transkrypt

1 92 Portfel metod i narzêdzi Wojciech Jarecki* Weryfikacja kompetencji kandydatów poprzez próbny okres pracy Metod¹ selekcji, która s³u y weryfikacji oceny kompetencji kandydatów, dokonanej g³ównie po przeprowadzeniu wywiadów, jest próbny okres pracy. Metoda ta jest wskazana do stosowania szczególnie wobec kandydatów staraj¹cych siê o pracê na stanowiska, na które nie s¹ wymagane wysokie kwalifikacje, a jednoczeœnie zg³asza siê du a liczba kandydatów. W artykule najpierw zosta³ scharakteryzowany próbny okres pracy, a nastêpnie przedstawiono metodologiê badañ empirycznych przeprowadzonych w sieci przedsiêbiorstwa handlowego. Badaniami objêto stanowiska sprzedawców i kasjerów handlowych, wobec których jako metodê selekcji zastosowano próbny okres pracy, oraz kierowników sklepów. Na koniec zaprezentowano wyniki badañ wskazuj¹ce m.in. na to, e w badanym przedsiêbiorstwie tê metodê stosuje siê poprawnie, ale, co mo na uogólniæ, pewne b³êdy pojawiaj¹ siê zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Wstêp Proces pozyskiwania pracowników sk³ada siê z kilku etapów: planowania, ustalania profilu kandydatów i rekrutacji (etap od rozpoczêcia poszukiwania kandydata do zastosowania narzêdzi identyfikacji i oceny cech kandydata, czyli selekcji). Realizacja tych etapów odnosi siê œciœle do strategii przedsiêbiorstwa i personalnej. W³aœciwe zastosowanie poszczególnych etapów pozyskiwania pracowników umo liwi zatrudnienie osób o potrzebnych umiejêtnoœciach, wiedzy, predyspozycjach itd. Poprawne przeprowadzanie ca³ego procesu pozyskiwania personelu odnosi siê w szczególny sposób do selekcji, która jest przede wszystkim wzajemn¹ wymian¹ informacji miêdzy przedsiêbiorstwem a kandydatem. W d³ugim okresie umiejêtnoœæ w³aœciwego przeprowadzenia procesu pozyskiwania pracowników wp³ywaæ bêdzie równie na zadowolenie pracowników z pracy, a tym samym, praca ich bêdzie bardziej wydajna, co z kolei wp³ynie na pozycjê przedsiêbiorstwa na rynku. W artykule postawiono tezê, e podczas pozyskiwania kandydatów do przedsiêbiorstwa, szczególnie na stanowiska nie wymagaj¹ce wysokich kwalifikacji, jako metodê selekcji nale y wykorzystywaæ próbny okres pracy, który wymaga jednak e aktywnego zaanga owania zarówno przedstawicieli przedsiêbiorstwa, jak i kandydatów. W artykule scharakteryzowano przede wszystkim próbny okres pracy, jako narzêdzie selekcji kandydatów. Nastêpnie przedstawiono wyniki badañ dotycz¹ce wykorzystania * dr Wojciech Jarecki jest adiunktem w Katedrze Mikroekonomii Uniwersytetu Szczeciñskiego

2 Portfel metod i narzêdzi 93 tej metody selekcji w sieci przedsiêbiorstwa handlowego, które pozyskiwa³o pracowników na stanowiska sprzedawców i kasjerów handlowych, zweryfikowano tezê oraz wyci¹gniêto wnioski. Charakterystyka próbnego okresu pracy W przedsiêbiorstwach wykorzystywane s¹ ró ne narzêdzia selekcji. Do najczêœciej stosowanych nale ¹ analiza aplikacji ( yciorysy, listy motywacyjne) i wywiady (rozmowy). Ponadto narzêdziem wykorzystywanym, mniej lub bardziej œwiadomie, do selekcji pracowników do przedsiêbiorstwa, jest próbny okres pracy i/lub umowa na czas okreœlony 1. W trakcie stosowania tego narzêdzia potwierdza siê kwalifikacje kandydata i upewnia co do trafnoœci podjêtej decyzji po wczeœniejszych etapach selekcji. Przedsiêbiorstwa mog¹ stosowaæ, jako narzêdzie selekcji kandydatów, próbny okres pracy, gdy w d³u szym czasie daje ono, w stosunku do stosowania innych metod, lepsze mo liwoœci (a jednoczeœnie w toku pracy jest wiêcej mo liwoœci) sprawdzenia poszczególnych cech kandydata czy wykorzystania dodatkowych metod. Zastosowanie próbnego okresu pracy nie pomniejsza wagi i potrzeby poprawnego stosowania innych narzêdzi, szczególnie wywiadów. Jednak e zatrudnianie pracowników na stanowiska, na których nie potrzeba wysokich kwalifikacji, stwarzaæ mo e problem, e trudno bêdzie wybraæ najlepszego kandydata, gdy ich umiejêtnoœci s¹ czêsto zbli one, a doœwiadczenie zawodowe podobne. Do próbnego okresu pracy, traktowanego jako narzêdzie doboru, zostaje z regu³y zakwalifikowana niewiele wiêksza (lub nawet taka sama) liczba osób w stosunku do wakatów. Druga sytuacja wynika z kosztów zwi¹zanych z zatrudnianiem na pewien okres wiêkszej liczby kandydatów, ni jest potrzebna na danym stanowisku pracy, oraz z za³o enia, e podstawowym narzêdziem doboru jest rozmowa i ona ma spowodowaæ, e praca w okresie próbnym ma byæ tylko ostateczn¹ weryfikacj¹. Podczas okresu próbnego weryfikuje siê kompetencje kandydatów do pracy. Polega to na sprawdzaniu umiejêtnoœci, wiedzy i zachowañ kandydata w toku wykonywanych zadañ. Istotnym jednak e problemem, który mo e mieæ w tym okresie miejsce, jest niepe³ny przekaz informacji miêdzy kandydatem a reprezentantem przedsiêbiorstwa odpowiedzialnym za selekcjê [Schwan, Seipel 1995, s. 184; Bañka 1998, s ; Half 1995, s ]: kandydaci, wiedz¹c, e jest to okres sprawdzania ich przydatnoœci zawodowej, mog¹ staraæ siê jak najlepiej pracowaæ, co nie musi gwarantowaæ takiej samej jakoœci ich pracy w przysz³oœci 1 Bêd¹ one traktowane jako pojêcia równoznaczne z punktu widzenia stosowania metod selekcji.

3 94 Portfel metod i narzêdzi kandydaci nie s¹ traktowani jako pracownicy zatrudnieni na sta³e i w zwi¹zku z tym obarcza siê ich zbyt ma³¹ lub nadmiern¹ iloœci¹ pracy i/lub zbyt ma³o odpowiedzialn¹. Pierwszy zatem problem to przekaz przez kandydatów informacji o swoich umiejêtnoœciach. Je eli kandydatom zale y na podjêciu pracy jedynie dla uzyskania dochodów (jak ma to czêsto miejsce na stanowiskach, na których poda pracy przekracza znacznie popyt, np. sprzedawców czy kasjerów), to bêd¹ starali siê szczególnie w okresie próbnym (w póÿniejszej pracy mo e siê to zmieniæ) wykazaæ jak najlepiej swoimi kwalifikacjami (wiedz¹, umiejêtnoœciami, ale te ochot¹ do pracy). Jeœli kandydatów jest wiêcej ni wakatów, to dojdzie jeszcze inny czynnik konkurencja miêdzy nimi, mog¹ca wzmacniaæ niekorzystne tendencje dotycz¹ce prawdziwoœci przekazywanych informacji. Zatem przekaz informacji przez kandydatów o swoich kwalifikacjach mo e odbiegaæ od rzeczywistoœci. Istnieje te mo liwoœæ pojawienia siê tutaj innego problemu. Otó, przedsiêbiorstwo nie zawsze umo liwia kandydatowi pe³ne wykazanie siê umiejêtnoœciami. Osoba zatrudniona na okres próbny potrzebuje zrozumia³ych informacji dotycz¹cych tego, co ma wykonywaæ, jaki jest podzia³ zadañ i obowi¹zków, jakie s¹ wymagania na danym stanowisku, jakie stosunki panuj¹ miêdzy pracownikami w przedsiêbiorstwie, jaki jest zwi¹zek tej pracy z ca³oœci¹ funkcjonowania przedsiêbiorstwa. Potrzebuje on równie informacji zwrotnych dotycz¹cych bie ¹cej oceny swoich kwalifikacji. Mo na wiêc stwierdziæ, e próbny okres pracy jest metod¹ umo liwiaj¹c¹ weryfikacjê podjêtych decyzji we wczeœniejszych etapach selekcji. Jednak e nale y zwracaæ szczególn¹ uwagê na wzajemny przekaz informacji i na mo liwoœci wykazania siê przez kandydatów swoimi umiejêtnoœciami. Wyniki badañ przeprowadzonych w przedsiêbiorstwie handlowym Metodologia badañ Badania zosta³y przeprowadzone w formie bezpoœrednich ankiet i wywiadów w 53 sklepach ogólnopolskiej sieci przedsiêbiorstwa handlowego. Objêto nimi 270 sprzedawców i kasjerów oraz 53 kierowników sklepów. Dotyczy³y one m.in. poprawnoœci stosowania próbnego okresu pracy jako metody selekcji wykorzystywanej wobec sprzedawców i kasjerów handlowych. W badaniach, jako miernik oceny próbnego okresu pracy, zastosowano g³ównie ocenê kierowników dotycz¹c¹ spe³nienia przez pracowników oczekiwañ zak³adanych wobec nich przy doborze, ocenê próbnych okresów pracy dokonan¹ przez przyjêtych pracowników oraz ocenê stopnia spe³nienia tych oczekiwañ pracowników, jakie mieli, podejmuj¹c pracê. Podstawowym miernikiem wyjaœniaj¹cym poprawnoœæ stosowania próbnego okresu pracy by³y oceny dokonywane przez zatrudnionych ju pracowników. Podczas badañ

4 Portfel metod i narzêdzi 95 ankietowych wœród sprzedawców i kasjerów przeprowadzano z nimi równie wywiady, maj¹ce na celu wyjaœnienie w¹tpliwych kwestii oraz zbadanie oczekiwañ, jakie mieli podczas podejmowania decyzji o zatrudnieniu. Analizê i ocenê uzyskanych danych przeprowadzano w dwojaki sposób. Pierwszym by³a analiza i ocena wartoœci poszczególnych zmiennych okreœlanych w ankietach przez przyjêtych do pracy kandydatów (zastosowane i preferowane metody doboru, poziom spe³nienia oczekiwañ, przyczyny niezadowolenia z pracy, ocena umowy na czas okreœlony i/lub okresu próbnego) i kierowników (g³ównie œrednie oceny spe³nienia tych oczekiwañ przez pracowników, które by³y zak³adane wobec nich podczas selekcji, a mianowicie: kwalifikacje zawodowe, komunikatywnoœæ, umiejêtnoœæ wspó³pracy, poszerzanie wiedzy i kwalifikacji). Drugim sposobem by³a analiza i ocena zale noœci miêdzy zmiennymi. Poniewa badania by³y robione ex post (na pytania odpowiadali pracownicy ju zatrudnieni, wobec których zastosowano, jako metodê doboru, próbny okres pracy), wp³ynê³o to na ograniczone mo liwoœci uzyskiwania danych iloœciowych, potrzebnych do konstrukcji wskaÿników efektywnoœci prognostycznej. Tym samym w analizie wyników z regu³y niemo liwe by³o pos³ugiwanie siê pojêciami korelacji i regresji. Skorzystano zatem z metod statystycznych, które nie wymagaj¹ od zmiennych wielkoœci numerycznych. W badaniach korzystano z testu niezale noœci -kwadrat, badaj¹cego niezale - noœæ stochastyczn¹ analizowanych zmiennych. Do rozwa añ przyjêto poziom istotnoœci testu =0,05 i =0,01. Przebieg procesu pozyskiwania pracowników Kszta³towanie polityki personalnej w badanym przedsiêbiorstwie nale y do zakresu czynnoœci pracowników dzia³u personalnego. W gestii dyrektora tego dzia³u jest planowanie potrzeb personalnych i okreœlenie strategii personalnej. Programowanie potrzeb personalnych, zwi¹zane z jednej strony z rozwojem sieci sklepów, ewentualnie z ich restrukturyzacj¹, z drugiej zaœ z zatrudnianiem w ramach bie ¹cych potrzeb ju istniej¹cych sklepów, ma charakter bardziej operacyjny. W ramach przyjêtej strategii personalnej przedsiêbiorstwa proces pozyskiwania pracowników rozpoczyna³ siê okreœleniem liczby potrzebnych sprzedawców i/lub kasjerów oraz profilu wymagañ na tych stanowiskach. Gdy by³ otwierany nowy sklep, informacje o poszukiwanym na wakuj¹ce stanowisko kandydacie najczêœciej umieszczano w prasie lokalnej. Gdy sklep ju funkcjonowa³, informacje o potrzebnym kandydacie przekazywano znajomym zatrudnionych pracowników oraz biurom pracy. Z regu³y, proces doboru pracowników polega³ na przeprowadzeniu rozmowy ze zg³aszaj¹cymi siê kandydatami i na zastosowaniu okresu próbnego i/lub umowy na czas okreœlony. W przypadku otwierania nowego sklepu kandydaci

5 96 Portfel metod i narzêdzi wype³niali formularz, który przynosi³o siê na rozmowê, a który s³u y³ do uzyskania wstêpnych informacji o kandydacie oraz by³ wykorzystywany podczas przeprowadzania rozmowy. W przypadku w¹tpliwoœci co do wymaganych kompetencji kandydatów, korzystano dodatkowo z referencji i prób pracy. Metod¹ doboru maj¹c¹ sprawdziæ kompetencje kandydata stwierdzone podczas rozmów by³ okres próbny pracy (umowa na czas okreœlony, najczêœciej na trzy miesi¹ce). Osob¹ odpowiedzialn¹ za przebieg rekrutacji i podejmuj¹c¹ ostateczn¹ decyzjê o zatrudnieniu by³ dyrektor personalny w przypadku otwierania nowego sklepu, a gdy poszukiwano pracownika do sklepu ju dzia³aj¹cego kierownik tego sklepu. Rozmowy z kandydatami przeprowadzane by³y w pomieszczeniach biurowych sklepów. Gdy sklep by³ nowo otwierany, wówczas w og³oszeniu prasowym podawano datê i miejsce przeprowadzania rozmów. W przypadkach zatrudniania do sklepów ju istniej¹cych rozmowy by³y przeprowadzane po ustaleniu terminu miêdzy kandydatem a kierownikiem sklepu. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na okres próbny (umowê na czas okreœlony), byli informowani o tym po odbyciu rozmów ze wszystkimi kandydatami. Przedsiêbiorstwo nie prowadzi³o statystyk odnoœnie do liczby zg³aszaj¹cych siê kandydatów, ale z informacji uzyskanych od dyrektora personalnego i kierowników sklepów wynika, e by³o od kilku do oko³o osiemdziesiêciu kandydatów przy liczbie wakatów w poszczególnych sklepach od jednego do dwunastu. Nie prowadzono równie rachunku kosztów doboru. Przedsiêbiorstwo nie udostêpni³o równie danych dotycz¹cych zysków przedsiêbiorstwa jako ca³oœci oraz zysków poszczególnych sklepów. Wyniki badañ empirycznych i wnioski Okres próbny, jako metodê selekcji stosowan¹ w badanym przedsiêbiorstwie, nale y oceniæ pozytywnie. Oceny próbnego okresu pracy dokonane przez pracowników (sprzedawców i kasjerów), przy przyjêtej skali od 1 najgorsza ocena, do 5 najlepsza ocena, waha³y siê miêdzy 3,46 (przy ocenie próbnego okresu pracy w zakresie jednego z elementów przekazu informacji: przedstawione obowi¹zki pozwoli³y mi sprecyzowaæ przysz³e plany zawodowe ) a 4,73 (w zakresie przejrzystoœci stosowania próbnego okresu pracy: by³o dla mnie jasne, jakie mam spe³niaæ wymagania w przysz³ej pracy ). Wiêkszoœæ ocen wynosi³a miêdzy 3,80 a 4,20. Ogólnie, najlepiej oceniana by³a przejrzystoœæ rozmów we wszystkich badanych elementach ( stawiane przede mn¹ pytania i zadania by³y zrozumia³e, by³o dla mnie jasne, jakie umiejêtnoœci s¹ sprawdzane, by³o dla mnie jasne, jakie mam spe³niaæ wymagania w przysz³ej pracy, by³em œwiadomy, e w próbnym okresie pracy sprawdzane s¹ moje kwalifikacje ). Gorzej oceniono przekaz informacji dotycz¹cy sprecyzowania planów zawodowych i uzyskania informacji o funkcjonowaniu i planach badanego przedsiêbiorstwa.

6 Portfel metod i narzêdzi 97 Podczas próbnego okresu pracy pojawi³y siê pewne b³êdy ze strony przedsiêbiorstwa. Korzystaj¹c z tej metody selekcji, nale a³oby zwróciæ jeszcze wiêksz¹ uwagê na dwie kwestie: wspomniany przekaz informacji oraz lepsze umo liwienie wykazania siê pracownikom swoimi umiejêtnoœciami. Pierwszy problem ma du e znaczenie, zw³aszcza w kontekœcie uzyskiwania informacji o wykonywanych zadaniach oraz informacji zwrotnych dotycz¹cych szczególnie tego, jak wykona³o siê zadania. Pracownicy podczas badañ wyra ali opiniê, e zadania, które mieli wykonywaæ, nie by³y jasno okreœlane. Interesuj¹ce jest wiêc to, e kandydaci, wiedz¹c, jakie maj¹ spe³niaæ wymagania w pracy, potrzebowali jednak jasno okreœlonych zadañ. Kandydaci nie uzyskali te, w ich opinii, zadowalaj¹cych informacji o rozwoju przedsiêbiorstwa, jego planach, jasnych warunkach do spe³nienia dla dalszego zatrudnienia, co mo e powodowaæ brak zaufania i ich obawy odnoœnie do mo liwoœci pracy w d³u szym okresie w danym przedsiêbiorstwie, a przez to wp³ywaæ na mniejsze zaanga owanie w wykonywane czynnoœci. W okresie umowy na czas okreœlony pracownicy mieli zbyt ma³¹ mo liwoœæ wykazania siê umiejêtnoœciami i wiedz¹. Mo e wynikaæ to z faktu b³êdnego podejœcia przez prze³o onego, e skoro nie wiadomo, czy pracownik bêdzie d³u ej pracowa³, to nie warto powierzaæ mu zadañ mog¹cych sprawdziæ dok³adnie jego umiejêtnoœci. W pojedynczych przypadkach pracownicy zatrudnieni ju w danym sklepie wyra ali opinie, e mieli wp³yw na decyzjê o zatrudnieniu kandydata po okresie próbnym. Korzystne by³oby wiêksze upowszechnienie takiej praktyki. W badaniach próbnych okresów pracy uzyskano równie inne istotne wyniki. Bior¹c pod uwagê, jak wp³ywa sposób wykorzystania tego czasu na stopieñ spe³nienia oczekiwañ kandydatów, okaza³o siê, e im lepiej ten okres pracy jest wykorzystany we wszystkich zakresach (przekaz informacji, uczestnictwo, przejrzystoœæ, komunikacja), tym bardziej spe³nione oczekiwania maj¹ póÿniej sami pracownicy. Mo na zatem wysun¹æ nastêpuj¹cy wniosek: im próbny okres pracy bêdzie lepiej stosowany, tym dobrani pracownicy bêd¹ bardziej zadowoleni z przysz³ej pracy (tym samym lepiej zaspokojone bêd¹ ich potrzeby), czyli bêd¹ wydajniej pracowaæ, bêd¹ rzadziej chorowaæ i rezygnowaæ z pracy (mniejsza absencja i fluktuacja). Szczególn¹ rolê, jak pokazuj¹ badania, odgrywa przy tym przekaz pracownikom informacji i umo liwienie im wykazania siê umiejêtnoœciami. Wynika st¹d znów, e selekcja jest bardzo istotnym narzêdziem tworzenia i póÿniejszego wzrostu potencja³u pracowników w firmie. Okazuje siê jednak, e na poprawnoœæ doboru mog¹ wp³ywaæ te sami pracownicy. W czasie trwania okresu próbnego pracownik zdaje egzamin ze swoich kwalifikacji, które zosta³y wczeœniej ju wstêpnie ocenione. W badanym przedsiêbiorstwie sprzedawcy ocenili cechê: by³em œwiadomy(a), e podczas okresu próbnego ustalane s¹ moje kwalifikacje na 4,13, a kasjerzy na 4,29, a wiêc powy ej oceny dobrze, odpowiadaj¹cej

7 98 Portfel metod i narzêdzi 4. Zatem kandydaci byli œwiadomi sprawdzania swoich kwalifikacji. Problemem pracowników zatrudnionych na okres próbny jest wiêc, byæ mo e, niedostateczna œwiadomoœæ, e dobr¹ prac¹ i zaanga owaniem w ni¹ bêd¹ sami siê rozwijaæ, zwiêkszaæ szanse na pracê wd³u szym okresie, doskonaliæ wumiejêtnoœciach, a przez to praca bêdzie dla nich ciekawsza. Jednoczeœnie takie zachowanie mo e powodowaæ zmianê nastawienia prze³o onych poprzez umo liwienie rozwoju, wyznaczanie ciekawszych zadañ itp. Jednak e podczas wywiadów pracownicy twierdzili, e w okresie próbnym mieli zbyt ma³e szanse wykazania siê swoimi umiejêtnoœciami. Z drugiej strony kierownicy oczekiwali du ego zaanga owania kandydata w pracê. Tê asymetriê oczekiwañ nale- a³oby zmniejszyæ. Inn¹ jeszcze, istotn¹ kwesti¹ dotycz¹c¹ pozyskiwania personelu jest realizacja oczekiwañ kandydatów, jakie mieli oni podczas selekcji. W przypadku badanego przedsiêbiorstwa oczekiwania te nie zosta³y czêœciowo spe³nione m.in. w zakresie wysokoœci wynagrodzeñ, godzin pracy, atmosfery w pracy i braku mo liwoœci rozwoju. Pracownicy otrzymuj¹ realnie coraz ni sze wynagrodzenie, co mo e wp³ywaæ na ich mniejsz¹ wydajnoœæ pracy. Podobny skutek mo e mieæ z³a atmosfera w pracy (konflikty, z³a wspó³praca itp.). Z kolei ograniczone mo liwoœci rozwoju wynikaj¹ z charakteru badanych stanowisk pracy (sprzedawca, kasjer) i pracownicy, podejmuj¹c decyzjê o pracy w badanym przedsiêbiorstwie, powinni byæ tego œwiadomi. Przedstawione czynniki wskazuj¹ na to, e próbny okres pracy w badanym przedsiêbiorstwie nale y uznaæ za przeprowadzany poprawnie, mimo pewnych b³êdów wystêpuj¹cych zarówno po stronie przedsiêbiorstwa, jak i kandydatów. Kwesti¹ istotn¹, przy pozyskiwaniu pracowników szczególnie na stanowiska nie wymagaj¹ce wysokich kwalifikacji, wydaje siê docenienie zarówno przez przedsiêbiorstwa, jak i przez pracowników wagi i roli próbnego okresu pracy. Jest to mo e bardziej nawet istotne w okresie, gdy wystêpuje du a nadwy ka poda y pracy. Na og³oszenia o wakuj¹cym stanowisku zg³asza siê wówczas tak liczna grupa kandydatów (obecnie nieraz nawet po kilkuset na jedno miejsce), e zbyt kosztowne i czasoch³onne by³oby wyselekcjonowanie najlepszego z nich, opieraj¹c siê na metodach dotychczas stosowanych (rozmowy, testy, próby pracy), tym bardziej e kwalifikacje kandydatów s¹ czêsto bardzo zbli one do siebie. Dlatego, jako metody selekcji, nale a³oby wybraæ przede wszystkim analizê dokumentów i rozmowy, a jako ostateczn¹ œwiadome stosowanie próbnego okresu pracy, d¹ ¹c do takiego wzajemnego przekazu informacji, eby wybór dokonany zarówno przez przedsiêbiorstwo, jak i pracownika by³ zadowalaj¹cy, czyli umo liwia³ wzajemne spe³nienie oczekiwañ.

8 Portfel metod i narzêdzi 99 Literatura Bañka W. (1998), Zarz¹dzanie personelem w przedsiêbiorstwie, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ. Half R. (1995), Jak znaleÿæ, zatrudniæ i zatrzymaæ najlepszych pracowników, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa. Schwan K., Seipel K. G. (1995), Marketing kadrowy, C.H. Beck, Warszawa.

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 367 PRACE KATEDRY MIKROEKONOMII NR

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 367 PRACE KATEDRY MIKROEKONOMII NR ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 367 PRACE KATEDRY MIKROEKONOMII NR 8 2003 WOJCIECH JARECKI PRÓBNY OKRES PRACY JAKO NARZĘDZIE WERYFIKACJI JAKOŚCI STANU KAPITAŁU LUDZKIEGO WSTĘP Jednym z elementów

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIA ANIA EUROGALICJA.

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIA ANIA EUROGALICJA. PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIA ANIA EUROGALICJA. ROZDZIA I CEL PROCEDURY 1 1. Celem procedury jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników w oparciu o przejrzyste

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 05 kwietnia 6. OBOWI ZKI ARCHITEKTA WOBEC ZAWODU CZYLI DLACZEGO NIE MO NA BRAÆ PIENIÊDZY,

Bardziej szczegółowo

ROLA WŁAŚCIWEGO DOBORU PRACOWNIKÓW JAKO NARZĘDZIA TWORZENIA KAPITAŁU LUDZKIEGO W FIRMIE

ROLA WŁAŚCIWEGO DOBORU PRACOWNIKÓW JAKO NARZĘDZIA TWORZENIA KAPITAŁU LUDZKIEGO W FIRMIE Wojciech Jarecki Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński ROLA WŁAŚCIWEGO DOBORU PRACOWNIKÓW JAKO NARZĘDZIA TWORZENIA KAPITAŁU LUDZKIEGO W FIRMIE Wstęp Każdy człowiek posiada potencjał zwany kapitałem

Bardziej szczegółowo

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi 5.3. Regula falsi i metoda siecznych 73 Rys. 5.1. Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi Rys. 5.2. Przypadek f (x), f (x) > w metodzie regula falsi 74 V. Równania nieliniowe i uk³ady równañ liniowych

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW WEWNÊTRZNYCH Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci 56 Za³ó my, e twierdzenie jest prawdziwe dla macierzy dodatnio okreœlonej stopnia n 1. Macierz A dodatnio okreœlon¹ stopnia n mo na zapisaæ w postaci n 1 gdzie A n 1 oznacza macierz dodatnio okreœlon¹

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do uchwały Senatu UG nr 69/14 REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. Regulamin kursów dokształcających i szkoleń, zwany dalej Regulaminem określa: 1) zasady tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam WYJAŚNIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 19.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. -

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. - Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane INFORMACJE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU Analiza ryzyka Działanie Uwagi Czy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 10 / 2006 WÓJTA GMINY RABA WYŻNA z dnia 07 lutego 2006 roku

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 10 / 2006 WÓJTA GMINY RABA WYŻNA z dnia 07 lutego 2006 roku ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 10 / 2006 WÓJTA GMINY RABA WYŻNA z dnia 07 lutego 2006 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu naboru zatrudniania pracowników w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Nabór na stanowisko informatyka w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim

Nabór na stanowisko informatyka w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim Nabór na stanowisko informatyka w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi ogłasza nabór na stanowisko pracy informatyk ¼ etatu

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzieñ 1 paÿdziernika 2015 r. Oficyna Wydawnicza

Stan prawny na dzieñ 1 paÿdziernika 2015 r. Oficyna Wydawnicza Stan prawny na dzieñ 1 paÿdziernika 2015 r. Oficyna Wydawnicza Warszawa 2015 Copyright by Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2015 Autor Gra yna widerska Redaktor naczelny Ryszard Sobolewski

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu: Świdwińscy Romowie na rynku pracy (nr umowy POKL.01.03.) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:193543-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 26 sierpnia 2008 r. Nr 557 TREŒÆ: Poz.: Str. DECYZJA PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI: 3634 z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności

Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest

Bardziej szczegółowo

Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw

Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Artyku³ zawiera rozwa ania zwi¹zane ze sposobami motywowania pracowników w sektorze MŒP. Autorzy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr K/681/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr K/681/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 grudnia 2015 roku Zarządzenie Nr K/681/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Leszna 1 Na podstawie art. 33 ust. 3

Bardziej szczegółowo

F Ă MD LH Q D ] G È ] U

F Ă MD LH Q D ] G È ] U Metoda 5S Fachowa VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy al. Krakowska 271, 02 133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66 faks: 22 829 27 00, 829 27 27 Ksi¹

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Ma³gorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach ul. Budowlanych 59 tel.(32) 781 58 61, fax 781 58 60 e- mail: poczta@pup.tychy.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach ul. Budowlanych 59 tel.(32) 781 58 61, fax 781 58 60 e- mail: poczta@pup.tychy.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W TYCHACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy tel. (32) 781-58-61; fax (32) 781-58-60 www.pup.tychy.pl Tychy, dnia 19.09.2012r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Ogłoszenie o pracę Stanowisko Email Telefon Fax Data składania 2016-05-13 Data wygaśnięcia 2016-05-13 Tagi Województwo Powiat Gmina Miasto Ulica Numer budynku 17 referendarz w Departamencie Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

LIDERÓW ORUM. Renata Brajer-Marczak* Agencja pracy tymczasowej czy zwyk³a firma IT?

LIDERÓW ORUM. Renata Brajer-Marczak* Agencja pracy tymczasowej czy zwyk³a firma IT? ORUM LIDERÓW Renata Brajer-Marczak* Agencja pracy tymczasowej czy zwyk³a firma IT? orum Wci¹ liderów rosn¹ce wymagania klientów, konkurencja na rynku i postêp technologiczny zmuszaj¹ firmy do wdra ania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie organizacyjne nr DN 4/2009r. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z dnia 23.06.2009r.

Zarządzenie organizacyjne nr DN 4/2009r. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z dnia 23.06.2009r. Zarządzenie organizacyjne nr DN 4/2009r. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z dnia 23.06.2009r. w sprawie : Ustalenia zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy W Starachowicach

Powiatowy Urząd Pracy W Starachowicach URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy W Starachowicach Zgłoszenie Krajowej Oferty Pracy I. Dane dotyczące pracodawcy krajowego. 1. Nazwa pracodawcy... 2. Adres pracodawcy... nr tel.... nr faksu... e-mail...

Bardziej szczegółowo

referent prawny w Drugim Wydziale Kontroli Zamówień Departamentu Kontroli Doraźnej

referent prawny w Drugim Wydziale Kontroli Zamówień Departamentu Kontroli Doraźnej Ogłoszenie o pracę Stanowisko Email Telefon Fax Data składania 2016-03-31 Data wygaśnięcia 2016-03-31 Tagi Województwo Powiat Gmina Miasto Ulica Numer budynku 17 referent prawny w Drugim Wydziale Kontroli

Bardziej szczegółowo

Podpis os. przyjmującej: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Podpis os. przyjmującej: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy Numer: Podpis os. przyjmującej: Data i godzina wpływu: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt pt. Jak u mamy - niepubliczny żłobek w Rzeszowie współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania na stanowiska kierownicze, naukowo-techniczne, inżynieryjno-techniczne i administracyjne w administracji

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Przygotowania Inwestycji w Biurze Inwestycji

OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Przygotowania Inwestycji w Biurze Inwestycji OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Przygotowania Inwestycji w Biurze Inwestycji 1. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko pracy musi

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Andrzej Zieliñski* Zarz¹dzanie wskaÿnikami efektywnoœci zwi¹zanymi z zasobami ludzkimi (HR KPI) w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.

Andrzej Zieliñski* Zarz¹dzanie wskaÿnikami efektywnoœci zwi¹zanymi z zasobami ludzkimi (HR KPI) w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Andrzej Zieliñski* Zarz¹dzanie wskaÿnikami efektywnoœci zwi¹zanymi z zasobami ludzkimi (HR KPI) w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. irma Polska Telefonia Cyfrowa (PTC) Sp. z o.o. operator sieci Era

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ogłasza n a b ó r na stanowisko: S P E C J A L I S T Y ds. technik informacyjnych ( ½ et)

Dyrektor Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ogłasza n a b ó r na stanowisko: S P E C J A L I S T Y ds. technik informacyjnych ( ½ et) Dyrektor Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ogłasza n a b ó r na stanowisko: S P E C J A L I S T Y ds. technik informacyjnych ( ½ et) GŁÓWNE OBOWIĄZKI serwis oraz konserwacja komputerów i drukarek,

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich ogłasza nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału w Biurze Dyrektora Generalnego - Wydział Zamówień Publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich W miesiącu poprzedzającym

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Załącznik nr 1 Ocena a administracyjnego i bibliotecznego I. Dane dotyczące ocenianego a Dane

Bardziej szczegółowo

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego (rok urodzenia 2010 i 2011) i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pogórzu im kontradmirała Xawerego Czernickiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika ds. kształcenia ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika ds. kształcenia ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika ds. kształcenia ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem

Uzasadnienie. wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem Uzasadnienie Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy ma na celu wprowadzenie nakazu potwierdzania pracownikowi przez pracodawcę podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę w formie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Pracowniku oświaty skorzystaj z nowych mozliwosci. Priorytet VIII PO KL, Działanie 8.1, Podziałanie 8.1.

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Pracowniku oświaty skorzystaj z nowych mozliwosci. Priorytet VIII PO KL, Działanie 8.1, Podziałanie 8.1. FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Pracowniku oświaty skorzystaj z nowych mozliwosci Priorytet VIII PO KL, Działanie 8.1, Podziałanie 8.1.2 Zaleca się wypełnienie formularza zgłoszeniowego komputerowo

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 15.12.2010 r. UZP/DKD/KND/54/2010 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Raport, został przygotowany na podstawie 42 wypełnionych przez uczestników kursu ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych w dniach:

Raport, został przygotowany na podstawie 42 wypełnionych przez uczestników kursu ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych w dniach: Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych kursu Gender Mainstreaming przeprowadzonego w dniach : 15-16.10.2009r., 22-23.10.2009r., 24 25.10.2009r., 05-06.11.2009r. w Wydziale Nauk Społecznych WSP TWP w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Komendy Powiatowej Policji w Świeciu z dnia 12 września 2011 r. naboru na wolne stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej

REGULAMIN Komendy Powiatowej Policji w Świeciu z dnia 12 września 2011 r. naboru na wolne stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej Komenda Powiatowa Policji w Świeciu L. Dz. 7924/11 REGULAMIN Komendy Powiatowej Policji w Świeciu z dnia 12 września 2011 r. naboru na wolne stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej Celem regulaminu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu BHP pt.: Bezpieczny wykonawca na terenie ANWIL S.A. w czasie trwania remontu w 2014 r.

Regulamin Konkursu BHP pt.: Bezpieczny wykonawca na terenie ANWIL S.A. w czasie trwania remontu w 2014 r. Regulamin Konkursu BHP pt.: Bezpieczny wykonawca na terenie ANWIL S.A. w czasie trwania remontu w 2014 r. 1. Przedmiot Konkursu 1. Przedmiotem Konkursu BHP pt.: Bezpieczny Wykonawca na terenie ANWIL S.A.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej ... Szczecin, dn.... (pieczątka Organizatora) Nr sprawy w PUP: RAFPB.II.1.2.MM.6300..13 Prezydent Miasta Szczecin za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie WNIOSEK o zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation)

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Formularz Zgłoszeniowy EIA v2 dla kandydatów nie posiadających certyfikatu EQA (lub dla kandydatów posiadających certyfikat EQA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Joanna Bieñ* Artur Kornberg** Rekrutacja w PWPW S.A.

Joanna Bieñ* Artur Kornberg** Rekrutacja w PWPW S.A. orum liderów 61 Joanna Bieñ* Artur Kornberg** Rekrutacja w PWPW S.A. Wstêp Polska Wytwórnia Papierów Wartoœciowych S.A. (PWPW S.A.) od ponad 87 lat funkcjonuje na elitarnym rynku producentów dokumentów

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

INFORMACJE DODATKOWE. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. AQUA Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, adres: Bielsko-Biała ul.1 Maja 23. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000030779. Data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora przedszkola nr 1/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

z dnia 08.04.2009 r.

z dnia 08.04.2009 r. ZARZĄDZENIE NR 5/2009 Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach z dnia 08.04.2009 r. w sprawie wprowadzenia systemu rekrutacji personelu w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Tychach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt MŚP z dużym potencjałem

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt MŚP z dużym potencjałem Data wpływu formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz zgłoszeniowy Informacje wypełniane przez Realizatora FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt MŚP z dużym potencjałem CZĘŚĆ I A. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo