Witamy. w Pile! Welcome to Piła!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Witamy. w Pile! Welcome to Piła!"

Transkrypt

1 Witamy w Pile! Welcome to Piła!

2 1 2 P I Ł A, M A L O W N I C Z E M I A S T O N A D G W D Ą, Z A P R A S Z A Piła, malownicze miasto nad rzeką Gwdą, zaprasza. I odsłania swe piękno: liczne skwery, zieleńce i parki, wijącą się błękitną wstęgą rzekę Gwdę z malowniczą zieloną wyspą i nadrzecznymi bulwarami, kilka urokliwych jezior na obrzeżach miasta, otulonych lasami, i skarb miejscowej przyrody - rezerwat krajobrazowy Kuźnik. Piła to miasto zieleni, leżące na pograniczu Wielkopolski i Pomorza Zachodniego. Miasto, w którym nowoczesność zespoliła się z przeszłością. Piła, położona na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych: z północy na południe i z zachodu na wschód, pełni rolę centrum życia społecznego i gospodarczego, oddziaływającego na miasta i miejscowości subregionu. W latach była stolicą województwa pilskiego. Obecnie jest siedzibą powiatu ziemskiego. 2 PIŁ A tu wiz je nabiera ją kształtu

3 P I Ł A h e r e v i s i o n s t a k e s h a p e P I Ł A, A P I C T U R E S Q U E C I T Y O N T H E G W D A R I V E R I N V I T E S Y O U Piła, a picturesque city by the Gwda River invites you. And reveals its beauty: countless city greenery squares, green areas and parks, the meandering blue sash of the Gwda River with its scenic green island and boulevards by Gwda, several charming lakes on the city outskirts enveloped by woods, and the local nature s treasure the Kuźnik landscape preserve. Piła is a city of greenery, located on the border of Wielkopolska and West Pomeranian Regions. A city where modernity melded with the past. Piła, laying at the crossroads of the main communication trails: from the north to the south and from the west to the east, plays the role of a center of social and economic life impacting the cities and towns of the sub-region. Between 1975 and 1998 it was the capital of the Piła voyvodship. Presently, it is the seat of the land district. 3

4 3 4 5 Piła liczy 75 tysięcy mieszkańców. Jest miastem ludzi młodych - ponad 50 procent mieszkańców nie ukończyło czterdziestego roku życia. Są dobrze wykształceni, ambitni i otwarci na wyzwania współczesności. Tu, w Pile, wizje nabierają kształtu - zgodnie ze strategią rozwoju gminy: najpierw Piła 2000, uchwalonej w drugiej połowie lat 90. jako jednej z pierwszych w Polsce oraz jej kontynuatorki Strategii Miasto, wyróżnione w prestiżowym rankingu Europejska gmina, europejskie miasto, znane jest w kraju z dobrego klimatu współpracy przedsiębiorców, wyższych uczelni, podmiotów samorządowych i organizacji społecznych. Od lat należy do liderów atrakcyjności inwestycyjnej miast do 100 tysięcy mieszkańców, szczycąc się tytułem Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom. 4 PIŁ A tu wiz je nabiera ją kształtu

5 6 P I Ł A h e r e v i s i o n s t a k e s h a p e Piła has a population of 75 thousand. It is a city of the young over 50 percent of its residents are under the age of forty. They are well educated, ambitious and opened to the challenges of modern times. Here, in Piła, visions take shape according to the commune development strategy: first - Piła 2000 decreed in the second half of the 90 s, as one of the first in Poland, as well as its continuator Strategy The city distinguished in the European commune, European city, is known in the country for its favorable atmosphere of a working relationship between companies, colleges and universities, local governments and social organizations. For years the city has been one of the investment attracting leaders among cities with a population under 100 thousand, proud to hold the Investor Friendly Professional Commune title. 5

6 7 8 9 Miasto zachęca inwestorów nie tylko atrakcyjnym usytuowaniem geograficznym, ale także swym potencjałem ekonomicznym i doskonałym klimatem społecznym. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, społeczna i kulturalna sprzyja rozwojowi miasta różnych gałęzi gospodarki. Miasto posiada nowoczesne rozwiązania komunikacyjne zrealizowana została obwodnica zewnętrzna zmieniająca przebieg drogi krajowej 11, która przejęła krajowy i międzynarodowy ruch tranzytowy, usprawniając komunikację. Wybudowana, z udziałem środków unijnych, obwodnica śródmiejska integruje przestrzeń miasta zapewniając właściwą jakość ruchu. Umożliwia proces aktywizacji gospodarczej obszarów przylegających do byłego lotniska wojskowego. Korzystne warunki inwestowania zagwarantuje tworzona w Pile Podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 6 PIŁ A tu wiz je nabiera ją kształtu

7 10 11 P I Ł A h e r e v i s i o n s t a k e s h a p e The city encourages investors not only with its attractive geographic location but also its excellent economy and social atmosphere. Well development technical, social and cultural infrastructure benefits the city s development in various branches of the economy. The town has implemented modern traffic solutions. A ring road was constructed which changed the route of the national road 11, took over national and international transit traffic and streamlined traffic. The inner town ring road built thanks to the contribution from the European Union funds integrates the town space ensuring the proper quality of traffic. It also enables the economic activation of the areas near the former military airport. The beneficial conditions for investment will be guaranteed by the Subzone of the Pomeranian Special Economic Zone being created in Piła. 7

8 G O S P O D A R K A I I N W E S T Y C J E W Pile działa ponad 8 tysięcy firm, w tym 76 z udziałem kapitału zagranicznego, takich jak Philips Lighting Poland SA, SCA Packaging, Rynart International Transport Polska Sp. z o.o. Piła jest też ważnym ośrodkiem poligraficznym. Nowoczesną drukarnię ma tu Agora S.A. - wydawca Gazety Wyborczej, w mieście funkcjonuje też z powodzeniem kilka mniejszych drukarni. Do znaczących podmiotów gospodarczych należą również Poszukiwania Nafty i Gazu Nafta Sp. z o.o., PROFIL Wytwórnia Profili Budowlanych z PCV Sp. z o.o., Pil-Building, Karpol Sp. z o.o., Grapil, Sezup Clima, Asta-Net, Centrum Operacji Pracowniczych dla spółek Grupy PZU. W mieście znajduje się kilka nowoczesnych galerii handlowo-usługowych. Piła jest najbardziej przyjaznym miastem dla biznesu w północno-zachodniej Polsce, wg rankingu opublikowanego przez tygodnik NEWSWEEK w maju 2011 roku. Miasto zajęło 1. miejsce w Wielkopolsce i 14. miejsce w kraju. 8 PIŁ A tu wiz je nabiera ją kształtu

9 15 P I Ł A h e r e v i s i o n s t a k e s h a p e E C O N O M Y A N D I N V E S T M E N T S There are over 8 thousand companies operating in Piła including 76 with foreign capital such as Philip Lighting Poland and Philips Lighting Electronics, SCA Packaging Poland, Rynart International Transport Polska Sp. z o.o. Piła is also an important printmaking centre. Agora S.A. the publisher of Gazeta Wyborcza has a modern print shop here. There are also several smaller print shops successfully operating in the town. In addition, Piła is the seat of such noteworthy companies: Oil and Gas Drilling Company Nafta Sp. z o.o., PROFIL Building Profiles Plant with PCV Sp. z o.o., Pil-Building, Karpol Sp. z o.o., Grapil, Sezup Clima, Asta-Net, Staff Operation Centre for the partnerships of PZU Group. The city has several modern shopping malls. Piła is one of the most investor-friendly town in the north-western part of Poland, and according to the ranking published by Newsweek in May 2011, the town took the 1st place in Wielkopolska and the 14th in Poland. 9

10 16 17 Sprawną obsługę biznesu i mieszkańców zapewnia około 30 filii renomowanych banków i tyleż samo instytucji ubezpieczeniowych. Przedsiębiorców wspierają Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, Cech Rzemiosł Różnych, Zrzeszenie Handlu, Gastronomii i Usług, Wielkopolska Izba Rolnicza i Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Promocji gospodarczej miasta służy Wielkopolska Wystawa Gospodarcza Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Piła od ponad 15 lat prowadzi ożywioną współpracę z zagranicą. Dwustronnymi porozumieniami o współpracy i przyjaźni związana jest z miastami bliźniaczymi: francuskim Chatellerault, rosyjskimi Kronsztadtem i Dmitrowem oraz niemieckimi Schwerinem i Cuxhaven. To nieocenione kontakty w wielu dziedzinach życia. Popularyzacji wiedzy o zaprzyjaźnionych krajach służą organizowane od lat takie imprezy, jak Dni Kultury Niemieckiej, Spotkania z Francją, Międzynarodowe Spotkania Seniorów. 10 PIŁ A tu wiz je nabiera ją kształtu

11 18 P I Ł A h e r e v i s i o n s t a k e s h a p e Approximately 30 branches of renowned banks and the same number of insurance companies ensure efficient servicing of businesses and city residents. Businesses are supported by the Economic Chamber for Northern Greater Poland and the Miscellaneous Trades Union, Association of Trade and Services, Wielkopolska Region Chamber of Agriculture and the Wielkopolska Industry Development Agency. The Wielkopolska Economic Exhibit of Small and Medium Enterprises promotes the city s economy. For over 15 years Piła conducts an active collaboration with the abroad. The city has a joint agreement of a mutual working relationship and friendship with its twin cities: the French Chatellerault, the ussian Kronstadt and Dmitrov as well as German cities of Schwerin and Cuxhaven. These are invaluable contacts in many areas of the city s life. Popularization of knowledge about the befriended countries is being conducted for years organizing such events as, Days of German Culture. Meetings with France, International Meetings of Senior Citizens. 11

12 Piła to nowocześnie zurbanizowane, bezpieczne miasto, w którym główne ulice objęto monitoringiem wizyjnym. Znane w regionie z wysokiego poziomu dostępności do usług medycznych w mieście funkcjonuje wielooddziałowy Szpital Specjalistyczny, zajmujący czołowe lokaty w ogólnopolskich rankingach jakości pomocy i opieki medycznej, a także dobrze wyposażona Klinika Ars Medical Spółka z o.o. 12 PIŁ A tu wiz je nabiera ją kształtu

13 22 P I Ł A h e r e v i s i o n s t a k e s h a p e Piła is a contemporarily urbanized, safe city, in which the main streets are video monitored. Known in the region for its high accessibility level of medical services multi-ward Specialistic Hospital operates in the city, holding a leading place in the national best medical help and care quality ranking. In addition to the Hospital, the city also has a well equipped Klinika Ars Medical Sp. z o.o. [Medical Clinic Ltd.] 13

14 K U L T U R A I N A U K A Miasto nad Gwdą jest ważnym ośrodkiem edukacji w regionie na wszystkich poziomach kształcenia. Szkoły średnie ze swoją bogatą ofertą edukacyjną, dostosowaną do potrzeb rynku, przygotowują młodzież do pracy w rodzimych zakładach, a także pozwalają na podjęcie nauki na studiach wyższych. W mieście swoje siedziby mają Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile oraz Wyższa Szkoła Biznesu. Na tych prężnie rozwijających się uczelniach studiuje ponad 4,5 tysiąca studentów, najcenniejszy kapitał miasta nad Gwdą. 14 PIŁ A tu wiz je nabiera ją kształtu

15 26 P I Ł A h e r e v i s i o n s t a k e s h a p e C U L T U R E A N D E D U C A T I O N The city on the Gwda River is an important educational center in the region at all teaching levels. High schools with their wealthy education program offer adapted to the needs of the market, prepare young people for employment in local businesses as well as allow to continue their education at local colleges and universities. Piła is the seat of Public Higher School of Trade, Piła Branch Campus of Adam Mickiewicz University in Poznań and Private Business College. Over 4,5 thousand students are gaining their education at these dynamically developing schools, the most precious asset of the city on the Gwda River 15

16 Miasto, malowniczo położone wśród lasów i jezior, z dala od wielkiego przemysłu, jest także ważnym ośrodkiem kulturalnym regionu. Tu od lat organizowane są tak prestiżowe imprezy, jak Ogólnopolski Festiwal Teatrów Rodzinnych Teatr pasja rodzinna, Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Bukowińskie Spotkania, Międzynarodowy Dzień Muzyki, plenerowe Międzynarodowe Interdyscyplinarne Spotkania Twórców, Festiwal Teatrów Tańca, Nadnoteckie Dni Literatury. Do imprez potwierdzających otwarty charakter miasta i jego kulturotwórczą rolę w regionie należą także Festiwal Blues Express oraz Ogólnopolski Turniej Tańca Rytm ulicy. 16 PIŁ A tu wiz je nabiera ją kształtu

17 30 31 P I Ł A h e r e v i s i o n s t a k e s h a p e The city, picturesquely located amidst woods and lakes far from great industrial areas is also an important cultural center of the region. It is here, that for years prestigious events are organized such as Family passion Theater, International Folklore Festival Bukowińskie Meetings, International Music Day, outdoor International Interdisciplinary Artists Meetings, Theaters of Dance Festival, Nadnoteckie Literature Days. The Blues Express Festival and the Street Rhythm National Dance Tournament are also included in the events, which confirm the city s openness and its cultural creative role in the region. 17

18 Bogatą bazę kultury tworzą w mieście: Pilski Dom Kultury, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół Muzycznych, spółdzielcze ośrodki kultury, a także Młodzieżowy Dom Kultury i Biuro Wystaw Artystycznych funkcjonujące w nowym, w pełni nowoczesnym obiekcie. Muzykę w mieście promuje Pilska Orkiestra Klasyczna oraz orkiestra kameralna Pro Arte działająca w oparciu o bardzo aktywne Pilskie Towarzystwo Muzyczne. 18 PIŁ A tu wiz je nabiera ją kształtu

19 35 P I Ł A h e r e v i s i o n s t a k e s h a p e The following create the city s extensive cultural base: the Piła Community Center, the Poviat and City Public Library, Musical Schools Complex, Co-op cultural centers as well as the Youth Community Center and Artistic Exhibits Office functioning in a new, fully modern facility. Music is promoted in the city by the Piła Classical Music Orchestra as well as Pro Arte Chamber Orchestra performing on the basis of a very active City of Piła Society of Music. 19

20 Przeszłość miasta i regionu utrwalają dwa pilskie muzea: Muzeum Stanisława Staszica i Muzeum Okręgowe. To pierwsze muzeum, zwane Staszicówką, mieszczące się w skromnym, odbudowanym po II wojnie światowej domku, w którym w roku 1775 urodził się Stanisław Staszic, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją dorobku ks. Stanisława Staszica, w tym działalnością naukową, edukacyjną i wystawienniczą. Muzeum Okręgowe, usytuowane w odrestaurowanej willi włoskiej siedzibie przedwojennego Konsulatu RP, gromadzi obiekty z przeszłości miasta i okolic, organizuje wystawy; stała ekspozycja obejmuje wyposażenie wnętrz mieszczańskich od połowy XVII w. do połowy XX wieku. Oddziałem Muzeum Okręgowego w Pile jest Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią, które jest drugim pod względem wielkości skansenem etnograficznym w Polsce. 20 PIŁ A tu wiz je nabiera ją kształtu

21 39 P I Ł A h e r e v i s i o n s t a k e s h a p e The Regional Museum and the Staszic Memorial Museum secure the past of the city and the region. The former, called Staszicówka is located in a small, modest house, rebuilt after World War II, in which in 1775 Stanislaw Staszic was born. The museum s primary focus is to popularize the achievement of Father Stanislaw Staszic in that his scientific, educational and exhibition activity. The Regional Museum is located in the restored Italian villa which in the prewar period was the seat of the Republic of Poland Consulate and today holds a collection of artifacts from past of the city and its surrounding areas. The museum organizes exhibits: a constant exhibit includes indoor furnishing of the middleclass homes from the second half of the XVII century to the first half of the XX century. A branch of the Piła Regional Museum is the Folklore Culture Museum in Osiek by the Noteć River, which is the second largest ethnographic heritage park in Poland. 21

22 S P O R T I T U R Y S T Y K A Piła jest miastem sprzyjającym rozwojowi sportu i rekreacji. Siatkarki i żużlowcy z Piły sięgnęli po tytuły drużynowych mistrzów Polski. Co roku w pilskim Międzynarodowym Półmaratonie uczestniczą biegacze z całego świata, a krajowy sezon żużlowy kończy się Turniejem Gwiazdkowym. W mieście nad Gwdą odbywają się także Mistrzostwa Polski Juniorów w Siatkówce Plażowej, zawody szybowcowe, balonowe, zawody strzeleckie, motocrossowe i w kolarstwie górskim, rozgrywki ligowe w piłce siatkowej. Miasto dysponuje dobrą i zróżnicowaną bazą sportową. Znajdują się tutaj trzy stadiony, w tym lekkoatletyczny, kilka hal sportowych, m.in. nowoczesna, wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa; sala bowlingowa, korty tenisowe, park linowy, liczne kluby fitness i siłownie oraz Centrum Strzelectwa Sportowego Tarcza. Teren byłego lotniska wojskowego stwarza doskonałe warunki do uprawiania szybownictwa, spadochroniarstwa, paralotniarstwa i lotów balonem. Od połowy 2010 roku amatorzy aktywnego spędzania czasu mogą korzystać z Centrum Rekreacji Wodnej AQUAPARK przy ul. Grottgera. To nowoczesny obiekt z m.in. aquaparkiem, sztucznym lodowiskiem, salkami do squasha, boiskiem do baseballa i skateparkiem. Niewątpliwie ta znacząca w mieście inwestycja jeszcze bardziej podnosi atrakcyjność turystyczną miasta nad Gwdą. 22 PIŁ A tu wiz je nabiera ją kształtu

23 43 P I Ł A h e r e v i s i o n s t a k e s h a p e S P O R T A N D T O U R I S M Piła is a sport and recreation development propitious city. The city s women s volley ball teams and cinder track motorcycle racers won Poland s Team Champion titles. Runners from around the world participate in Piła s annual International Semi-marathon and the cinder track motorcycle race season ends with the Christmas Tournament. Also, the city on the Gwda River hosts the Polish Junior Beach Volleyball Championships, glider, balloon, shooting, motocross and mountain biking competitions as well as volleyball leagues playoffs. The city has a good and diversified sports infrastructure. There are three stadiums including gymnastics, several indoor sport halls among them, modern, multi-function sports and spectator hall; bowling alley, tennis courts, rope park, numerous fitness and gym clubs as well as the Tarcza Sport Shooting Center. The space area of the former military airport creates excellent conditions for gliding, parachuting, paragliding and balloon flights. Since mid 2010, enthusiasts of active recreation can enjoy the Water Recreation Centre AQUAPARK at Grottgera St. This is a modern facility with an aqua park, artificial ice-skating rink, squash rooms, baseball field and skate park, just to name a few. This investment will undoubtedly increase the tourist attraction value of the city on the Gwda River even more. 23

24 Spośród urokliwych jezior najbardziej atrakcyjnym są Płotki, położone na północno-wschodnich krańcach miasta. Co roku z pilskich kąpielisk korzystają tysiące mieszkańców oraz turystów z całej Polski. Nad Zalewem Koszyckim, sztucznym zbiornikiem wodnym, który powstał na przełomie lat 70. i 80., spotykają się wędkarze i miłośnicy sportów wodnych. Naturalne walory przyrodnicze i zabytki przyrody sprzyjają uprawianiu aktywnych form turystyki. Przez miasto i okolice przebiegają atrakcyjne piesze, rowerowe i konne szlaki turystyczne, można też uczestniczyć w spływach kajakowych. Spacerując po lasach można podziwiać piękno przyrody, a przy okazji zbierać grzyby i jagody, można też spotkać różne gatunki dzikich zwierząt. Osobliwością przyrody jest rezerwat krajobrazowy Kuźnik, leżący w północno-zachodniej części Piły na terenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra. W skład chronionego od 1959 roku obszaru (96 ha) wchodzą m.in. trzy jeziora, torfowiska, bór bagienny oraz reliktowe gatunki roślin i ptaków. 24 PIŁ A tu wiz je nabiera ją kształtu

25 47 P I Ł A h e r e v i s i o n s t a k e s h a p e Among the magical lakes here, the most attractive are Płotki on the north-eastern outskirts of the city. Thousands of residents and tourists from all over Poland enjoy the swimming areas in Piła. Fishermen and water sport fans meet each year by an artificial water basin - the Koszycki Reservoir. Nature s attributes and its historical sites are favorable to the enjoyment of active tourism. Attractive walking, biking and horseback riding trails run through the city and its surrounding areas, one can also take park in kayaking. Strolling through the woods, one can admire the beauty of nature and while doing so, pick wild mushrooms and blueberries, occasionally have a chance to see various species of forest animals. A rarity of nature is Kuźnik - the local landscape preserve located in the north-western part of Piła on the land of the Zdrojowa Góra Forest Inspectorate. The protected since 1959 area (96 hectares) consists of, among others, three lakes, a peat bog, marsh forest and relict species of plants and birds. 25

26 M I A S T O O G R Ó D O Pile, mieście zieleni, mówi się także: miasto ogród. Warto tu wpaść na weekend, na dłużej albo choćby na chwilę. Przejść się po zabytkowym, istniejącym od ponad 100 lat Parku Staszica, pospacerować widokowymi alejkami na zielonej wyspie na Gwdzie lub też zrelaksować się w czasie wędrówki nadrzecznymi bulwarami. W pobliżu tych atrakcyjnych miejsc rozlokowały się liczne lokale gastronomiczne, hotele i pensjonaty, a wzdłuż rzeki Gwdy barki-restauracje, obsługujące mieszkańców miasta i turystów. 26 PIŁ A tu wiz je nabiera ją kształtu

27 51 P I Ł A h e r e v i s i o n s t a k e s h a p e T H E C I T Y G A R D E N Piła, a green city is also called: the city garden. It s worth to drop in here for a weekend, for a bit longer or even for a moment. Walk through the historical, existing over 100 years Staszic Memorial Park, stroll along the panoramic lanes on the green island on the Gwda River or relax on the river boulevards while sight-seeing. Nearby these attractive sites numerous restaurants and food service facilities, hotels and pension houses are located, while along the Gwda River bank small bar-restaurants serve the city s residents and tourists. 27

28 Współczesny obraz miasta zachwyca i skłania do refleksji nad jego przeszłością. Prawa miejskie nadał Pile król Zygmunt I Stary w roku W 2013 roku miasto obchodzić będzie jubileusz 500-lecia. Piła to miasto szanujące swoje tradycje, które potrafi sprostać wyzwaniom współczesności. 28 PIŁ A tu wiz je nabiera ją kształtu

29 55 P I Ł A h e r e v i s i o n s t a k e s h a p e The modern picture of the city evokes awe and incites reflection upon its past. City rights were granted to Piła in 1513 by king Sigismund I the Old. In 2013 the town will celebrate its 500th anniversary. Piła is a city respectful of its traditions, which can meet and overcome challenges of modern times. 29

30 R E Z E R W A T K U Ź N I K Rezerwat krajobrazowy chroniony od 1959 roku, położony w północno-zachodniej części miasta Piły. Należy do najciekawszych i najcenniejszych przyrodniczo terenów z tego regionu. Podlega ochronie z uwagi na ciekawy krajobraz, utworzony przed wiekami w wyniku działalności lodowców. W jego skład wchodzą dwie rynny jeziorne: Jezioro Rudnickie, przez które przepływa rzeka Ruda i rynna Kuźnicka obejmująca niewielkie jeziora Kuźniczek oraz Mały i Duży Kuźnik. Między nimi znajduje się wzniesienie morenowe - Góra Cygańska, z której roztacza się rozległy widok zarówno na Jezioro Rudnickie, jak i na Kuźnik. Rezerwat jest miejscem występowania rzadkich gatunków roślin (lądowych i wodnych) i zwierząt, zwłaszcza ptaków i nietoperzy. Wprawny obserwator dostrzeże perkoza, dzięcioła czarnego, zielonego czy zimorodka. Kuźnik to doskonałe miejsce dla spragnionych odpoczynku z dala od zgiełku cywilizacji. Malowniczy krajobraz leśno-jeziorny, udostępniany przez cały rok, z oznakowanym systemem szlaków turystycznych dostarcza wielu niezapomnianych wrażeń. 30 PIŁ A tu wiz je nabiera ją kształtu

31 59 K U Ź N I K N A T U R E P R E S E R V E PIŁ A NIEMIECKI ( TU P I ŁWIZ A JE h enabiera r e v i s i o JĄ n s KSZTAŁTÓW) t a k e s h a p e Niemiecki, The niemiecki landscape preserve placed under protection in 1959 is located in the north-western part of the city of Piła. It is one of the most interesting and most valuable nature terrains of this region. It is protected due to its interesting panorama created ages ago as a result of the movement of icebergs. It includes two lake channels: the Rudnicki Lake through which runs the Ruda River and the Kuźnicka channel encompassing small lakes; Kuźniczek and Mały Kuźnik and Duży Kuźnik. Between them rises a moraine called Gypsy Mountain from the top of which spreads a breathtaking view of both the Rudnickie Lake as well as of Kuźnik. The preserve is home to rare plant species (both land and water) as well as animal species, particularly birds and bats. An expert observer will spot a grebe, black and green woodpecker or a kingfisher. Kuźnik is an excellent place for those longing to rest and relax far from the noise of civilization. A picturesque wood and lake landscape, available all year round with a marked tourist trails system provides many unforgettable thrills. 31

32 Z d j ę c i a str.2 Panorama miasta 1,2 fot. R. Judycki str. 4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile 3, 4, 5 fot. R. Judycki 6 fot. arch. UM Piły str. 6 Ostatni odcinek obwodnicy śródmiejskiej, 7 fot. Zb. Tomczak 8 fot. R. Judycki 9 Północno-zachodni odcinek obwodnicy miasta Piły, fot. E. Jaworska 10-Centrum Rekreacji Wodnej AQUAPARK, fot. Zb. Tomczak 11 Obwodnica zewnętrzna, droga krajowa nr 11, fot. Zb. Tomczak str. 8 12,13 Philips Lighting Poland SA, fot. PLP SA 14 Drukarnia Agora SA, fot. Agora SA 15 Firma Karpol-producent kanałów wentylacyjnych, fot. Karpol str Spotkanie z okazji Światowych Dni Innowacji, fot. arch. UM Piły 17 PROFIL Wytwórnia Profili Budowlanych z PCV, fot. Zb. Tomczak 18 POL-DRÓG Piła, fot. Zb. Tomczak str. 12 Deptak ulicy Śródmiejskiej 19 fot. R. Judycki 20,21 fot. arch. UM Piły 22 fot. Zb. Tomczak str Koncert w Zespole Szkół Muzycznych w Pile, fot. R. Judycki 24 Szkoła podstawowa na osiedlu Podlasie, fot. Zb. Tomczak 25 Zajęcia w jednym z pilskich przedszkoli, fot. UM Piły 26 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile, fot. arch. UM Piły str. 16 Pilskie imprezy kulturalne 27,29 fot. R. Judycki 28 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Bukowińskie Spotkania, fot. arch. UM Piły 30, 31 Ogólnopolski Festiwal Teatrów Rodzinnych Teatr pasja rodzinna, fot. R. Judycki str Pilska Orkiestra Kameralna, fot. arch. UM Piły 33 Ogólnopolski Turniej Tańca Rytm ulicy, fot. R. Judycki Koncertowa Piła 34 fot. R. Judycki 35 fot. T. Maciejewski str. 20 Muzeum Stanisława Staszica 36 fot. Zb. Tomczak 38 fot. arch. UM Piły Muzeum Okręgowe 37 fot. R. Judycki 39 fot. Zb. Tomczak str Stadion miejski w Zespole Obiektów Sportowych GÓRNE, fot. R. Judycki 41 Pilska drużyna siatkarek, fot. PTPS Piła 42 Obiekty sportowe ORLIK, fot. R. Judycki 43-Centrum Rekreacji Wodnej AQUAPARK, fot. R. Judycki str Wieczór nad jeziorem Płotki, fot. R. Judycki 45,46,47 Szukający wytchnienia oraz amatorzy aktywności fizycznej znajdą tutaj doskonałe warunki, fot. R. Judycki str. 26 Zabytkowy park miejski, 48 fot. S. Nakoneczny 49 fot. Zb. Tomczak 50 Ulica Browarna, w tle Muzeum Stanisława Staszica i kościół St. Kostki, fot. Zb. Tomczak 51 Spacerowe bulwary nad rzeką Gwdą fot. K. Kaczmarek str Ulica Bydgoska, fot. Zb. Tomczak 53 Ulica Buczka, fot. Zb. Tomczak 54 Aleja Jana Pawła II, fot. Zb. Tomczak 55 Aleja Piastów, fot. Zb. Tomczak str. 30 Rezerwat Kuźnik, 56 fot. J. Puszczyński 57 fot. Zb. Tomczak 58 fot. Zb. Tomczak 59 fot. R. Judycki G A L L E R Y pg. 2 City panorama 1,2 - photo. R. Judycki pg. 4 3, 4, 5 - Public Higher School of Trade in Piła photo. R. Judycki 6 - archive photo. Piła City Hall pg. 6 The last section of the inner town road ring 7- photo: Zb. Tomczak 8- photo: R. Judycki 9 - North-western portion of the Piła city bypass, photo. E. Jaworska 10 - AQUAPARK Water Recreation Centre, photograph: Zbigniew Tomczak 11 - Outskirt bypass, national highway 11, photo. Zb. Tomczak pg. 8 12,13 - Philips Lighting Poland SA, photo. PLP SA 14 - Agora SA printers, photo. Agora SA 15 - Karpol Company - ventilation ducts manufacturer, photo. Karpol pg International Days of Innovation Meeting, archive photo. Piła City Hall 17 - PROFIL - Manufacturer of PVC building profiles, photo. Zb. Tomczak 18 - POL-DRÓG Piła company, photo. Zb. Tomczak pg. 12 Śródmiejska Street Boardwalk 19 - photo. R. Judycki 20,21 - archive photo. Piła City Hall 22 - photo. Zb. Tomczak pg A concert at the Schools of Music Complex in Piła, photo. R. Judycki 24 - Grammar School at the Podlasie housing estate, photo. Zb. Tomczak 25 - Classes in one of Piła kindergartens, photo. Piła City Hall 26 - Piła Branch Campus of Adam Mickiewicz University in Poznań, archive photo. Piła City Hall pg. 16 Cultural festivity events in Piła 27,29 - photo. R. Judycki 28 - International Folklore Festival - Bukowińskie Meetings, archive photo. Piła City Hall 30, 31 - National Family Theater Festival Theater - Family passion, photo. R. Judycki pg Piła Chamber Orchestra, photo. arch. Piła City Hall 33 - National Dance Tournament Street rhythm, photo. R. Judycki Piła Concerts Organizer 34 - photo. R. Judycki 35 - photo. T. Maciejewski pg. 20 The Stanisław Staszic Museum 36 - photo. Zb. Tomczak 38 - archive photo. Piła City Hall Regional Museum 37 - photo. R. Judycki 39 - photo. Zb. Tomczak pg City stadium in the GÓRNE Sports Facilities Complex, photo. R. Judycki 41 - Piła women s volleyball team, photo. PTPS Piła 42 ORLIK sport facilities, photo. R. Judycki 43 AQUAPARK Water Recreation Centre, photograph: R. Judycki pg Evening by the Płotki Lake, photo. R. Judycki 45,46,47 -Those seeking to relax as well as those looking for physical activity find this an excellent place for both, photo. R. Judycki pg. 26 Historic city park, photo. S. Nakoneczny 48 - photo. S. Nakoneczny 49 - photo. Zb. Tomczak 50 - Browarna Street, in the background The Stanislaw Staszic Museum and St. Kostka Church, photo. Zb. Tomczak 51 - Pedestrian traffic walking boulevards by Gwda River banks photo. K. Kaczmarek pg Bydgoska Street, photo. Zb. Tomczak 53 - Buczka Street, photo. Zb. Tomczak 54 - John Paul II Avenue, photo. Zb. Tomczak 55 - Piastów Avenue, photo. Zb. Tomczak pg. 30 Kuźnik Landscape Preserve 56 - photo. J. Puszczyński 57 - photo. Zb. Tomczak 58 - photo. Zb. Tomczak 59 - photo. R. Judycki Wydano na zlecenie Urzędu Miasta Piły WYDAWCA: YANAKA VISION Sp. z o.o., Mysłowice REDAKCJA: PPR TONGRAF, Piła DRUK: YANAKA VISION Sp. z o.o., Mysłowice TEKSTY: Zuzanna Przeworska TŁUMACZENIE: Biuro Tłumaczeń DELTA, Poznań ISBN

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT 16-18 listopada 2015 r. Światowe Dni Młodzieży, wydarzenie

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water Nad wodą Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku kamieniołomu w okolicy dzisiejszej ul.fabrycznej. Zbiornik wodny ze względu na częściowo skaliste brzegi nazywano Morskim Okiem. W latach 30. XX wieku przy

Bardziej szczegółowo

GMINA TERESIN TERESIN COMMUNE

GMINA TERESIN TERESIN COMMUNE GMINA TERESIN TERESIN COMMUNE GMINA TERESIN TERESIN COMMUNE Powiat Sochaczew Województwo Mazowieckie POLSKA Sochaczew district Mazowieckie voivodship POLAND ul. Zielona 20 96 515 Teresin tel. (0 46) 861

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo

Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo 02.08.2017 16.08.2017 MYC ROGOWO Details: - date of: 2.08.2017-16.08.2017 - accommodation: room for 3 people with bathroom in Agatka building - 3 meals a day

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse PLN PLN / m²

Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse PLN PLN / m² NA SPRZEDAŻ Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse 2 900 000 PLN 26 364 PLN / m² POWIERZCHNIA: 110 M² LICZBA POKOI: 3 LICZBA SYPIALNI: 2 PIĘTRO: 7/7 ROK BUDOWY: 2009 NUMER OFERTY: 21037 Opis Ekskluzywny

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and revalidation facility intended fro girls suffering from social

The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and revalidation facility intended fro girls suffering from social Province: Świętokrzyskie Voievodeship District: Jędrzejów Municipality: Słupia Jędrzejowska Świętokrzyskie Voievodeshift is a picturesque region in which Świętokrzyskie Mountains are located. Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

The historical influences Poland-Turkey

The historical influences Poland-Turkey The historical influences Poland-Turkey XIX-XX century W czasie zaborów Turcja często postrzegana była jako kraj sprzyjający sprawie polskiej i potencjalny sojusznik. Turcja nigdy nie uznała rozbiorów

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

PL-DE data test case. Kamil Rybka. Helsinki, November 2017

PL-DE data test case. Kamil Rybka. Helsinki, November 2017 PL-DE data test case Kamil Rybka Helsinki, 13-14 November 2017 1 1 st step PL Data mapping 2 1 st step PL Data mapping PL Kod mspdata sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia W other-islands transport

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Praga-Południe, Stara Saska Kępa

Warszawa, Praga-Południe, Stara Saska Kępa NA SPRZEDAŻ Warszawa, Praga-Południe, Stara Saska Kępa POWIERZCHNIA: 675 M² POWIERZCHNIA DZIAŁKI: 0 M² LICZBA POKOI: 10 LICZBA SYPIALNI: B/D ROK BUDOWY: B/D NUMER OFERTY: 23850 Opis Prawdziwa perła na

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

for me to the learn. See you later. Wolontariusze EVS w roku 2015/2016

for me to the learn. See you later. Wolontariusze EVS w roku 2015/2016 Wolontariusze EVS w roku 2015/2016 1. Kim są? Hello, my name is Constanze and I'm 18 years old. I'm from Magdeburg, which is located in the middle of Germany. As I grew up in a family full of musicians,

Bardziej szczegółowo

Drzwi do wiedzy otworzone... ZSO w Kamiennej Górze

Drzwi do wiedzy otworzone... ZSO w Kamiennej Górze Drzwi do wiedzy otworzone... ZSO w Kamiennej Górze Liceum Ogólnokształcące - Gimnazjum nr 2 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 1 2 Historia budynku i Szkoły Budynek wzniesiono w 1890 r. Do roku 1945

Bardziej szczegółowo

Operating as if it was one common city Cross Border Cooperation on common infrastructure in the Twin City of Frankfurt (Oder) & Słubice

Operating as if it was one common city Cross Border Cooperation on common infrastructure in the Twin City of Frankfurt (Oder) & Słubice Operating as if it was one common city Cross Border Cooperation on common infrastructure in the Twin City of Frankfurt (Oder) & Słubice Sören Bollmann, Head of Frankfurt-Slubice Cooperation Center and

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina Pruszcz Gdański Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina logistycznie idealna Gmina Pruszcz Gdański od kilku lat kładzie duży nacisk na inwestycje w oświacie. To szczególnie ważna dziedzina

Bardziej szczegółowo

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer SSEGS73 ŁÓDZKA SPECJALA SREFA EKOOMICZA LODZ SPECIAL ECOOMIC ZOE Oferta nieruchomości Property offer omaszów Mazowiecki SSEGS73 Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej SALE OF IVESME PROPER Paweł Klimczak

Bardziej szczegółowo

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Budynek został wzniesiony około 1876 roku przy Trakcie Królewskim, historycznie najważniejszej arterii Warszawy. Lokalizacja u zbiegu ulicy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE OPOLSKIE PROVINCE TERENY INWESTYCYJNE WSSE INVESTMENT AREAS WSEZ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH!

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE OPOLSKIE PROVINCE TERENY INWESTYCYJNE WSSE INVESTMENT AREAS WSEZ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! Kontakt: doi@invest-park.com.pl Contact: doi@invest-park.com.pl DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl JOIN THE BEST! www.invest-park.com WSSE WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE WSEZ OPOLSKIE PROVINCE WAŁBRZYSKA

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

OFFICE. Unique place for business

OFFICE. Unique place for business OFFICE The essence of our startegy is accomplishment of our building projects in great locations. They are excellently designed buildings offering the latest technological solutions. Sednem naszej strategii

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Volley English! Tak więc zapraszamy na lekcję nr 2.

Volley English! Tak więc zapraszamy na lekcję nr 2. Volley English! Zapraszamy na drugą lekcję języka angielskiego! Pamiętasz? Zostaliśmy zaproszeni na turniej towarzyski juniorów w maju 2011 roku. Czas najwyższy odpowiedzieć na to zaproszenie i zadać Organizatorom

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Krowoderska 52 Apartament Oferta Idealnej Inwestycji

Krowoderska 52 Apartament Oferta Idealnej Inwestycji Krowoderska 52 Apartament Oferta Idealnej Inwestycji FISHEYE Properties Establishment Real Estate Consultants sp.k. ul. Krowoderska 52/4, 31-158 Kraków, Poland, tel. +48 12 630 93 00, fax. +48 12 630 93

Bardziej szczegółowo

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych Pracownicy Biura LCOI Region Lubelski: Marcin Orzeł Inspektor LCOI Region Michał Nizioł Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI - Region Kategoria:

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym NOWE POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE Oferowane powierzchnie magazynowe i biurowo-socjalne znajdować się będą w kompleksie obiektów położonych są na terenie MARR Business Park, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Hiking trails. Drawieński Park Narodowy Hiking trails

Hiking trails. Drawieński Park Narodowy Hiking trails Wandering through the woods of Drawa Forest is the best way to know that area. Within the area of the Drawa National Park about 90 kilometres of walking trails have been set out that are available all

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo