Witamy. w Pile! Welcome to Piła!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Witamy. w Pile! Welcome to Piła!"

Transkrypt

1 Witamy w Pile! Welcome to Piła!

2 1 2 P I Ł A, M A L O W N I C Z E M I A S T O N A D G W D Ą, Z A P R A S Z A Piła, malownicze miasto nad rzeką Gwdą, zaprasza. I odsłania swe piękno: liczne skwery, zieleńce i parki, wijącą się błękitną wstęgą rzekę Gwdę z malowniczą zieloną wyspą i nadrzecznymi bulwarami, kilka urokliwych jezior na obrzeżach miasta, otulonych lasami, i skarb miejscowej przyrody - rezerwat krajobrazowy Kuźnik. Piła to miasto zieleni, leżące na pograniczu Wielkopolski i Pomorza Zachodniego. Miasto, w którym nowoczesność zespoliła się z przeszłością. Piła, położona na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych: z północy na południe i z zachodu na wschód, pełni rolę centrum życia społecznego i gospodarczego, oddziaływającego na miasta i miejscowości subregionu. W latach była stolicą województwa pilskiego. Obecnie jest siedzibą powiatu ziemskiego. 2 PIŁ A tu wiz je nabiera ją kształtu

3 P I Ł A h e r e v i s i o n s t a k e s h a p e P I Ł A, A P I C T U R E S Q U E C I T Y O N T H E G W D A R I V E R I N V I T E S Y O U Piła, a picturesque city by the Gwda River invites you. And reveals its beauty: countless city greenery squares, green areas and parks, the meandering blue sash of the Gwda River with its scenic green island and boulevards by Gwda, several charming lakes on the city outskirts enveloped by woods, and the local nature s treasure the Kuźnik landscape preserve. Piła is a city of greenery, located on the border of Wielkopolska and West Pomeranian Regions. A city where modernity melded with the past. Piła, laying at the crossroads of the main communication trails: from the north to the south and from the west to the east, plays the role of a center of social and economic life impacting the cities and towns of the sub-region. Between 1975 and 1998 it was the capital of the Piła voyvodship. Presently, it is the seat of the land district. 3

4 3 4 5 Piła liczy 75 tysięcy mieszkańców. Jest miastem ludzi młodych - ponad 50 procent mieszkańców nie ukończyło czterdziestego roku życia. Są dobrze wykształceni, ambitni i otwarci na wyzwania współczesności. Tu, w Pile, wizje nabierają kształtu - zgodnie ze strategią rozwoju gminy: najpierw Piła 2000, uchwalonej w drugiej połowie lat 90. jako jednej z pierwszych w Polsce oraz jej kontynuatorki Strategii Miasto, wyróżnione w prestiżowym rankingu Europejska gmina, europejskie miasto, znane jest w kraju z dobrego klimatu współpracy przedsiębiorców, wyższych uczelni, podmiotów samorządowych i organizacji społecznych. Od lat należy do liderów atrakcyjności inwestycyjnej miast do 100 tysięcy mieszkańców, szczycąc się tytułem Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom. 4 PIŁ A tu wiz je nabiera ją kształtu

5 6 P I Ł A h e r e v i s i o n s t a k e s h a p e Piła has a population of 75 thousand. It is a city of the young over 50 percent of its residents are under the age of forty. They are well educated, ambitious and opened to the challenges of modern times. Here, in Piła, visions take shape according to the commune development strategy: first - Piła 2000 decreed in the second half of the 90 s, as one of the first in Poland, as well as its continuator Strategy The city distinguished in the European commune, European city, is known in the country for its favorable atmosphere of a working relationship between companies, colleges and universities, local governments and social organizations. For years the city has been one of the investment attracting leaders among cities with a population under 100 thousand, proud to hold the Investor Friendly Professional Commune title. 5

6 7 8 9 Miasto zachęca inwestorów nie tylko atrakcyjnym usytuowaniem geograficznym, ale także swym potencjałem ekonomicznym i doskonałym klimatem społecznym. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, społeczna i kulturalna sprzyja rozwojowi miasta różnych gałęzi gospodarki. Miasto posiada nowoczesne rozwiązania komunikacyjne zrealizowana została obwodnica zewnętrzna zmieniająca przebieg drogi krajowej 11, która przejęła krajowy i międzynarodowy ruch tranzytowy, usprawniając komunikację. Wybudowana, z udziałem środków unijnych, obwodnica śródmiejska integruje przestrzeń miasta zapewniając właściwą jakość ruchu. Umożliwia proces aktywizacji gospodarczej obszarów przylegających do byłego lotniska wojskowego. Korzystne warunki inwestowania zagwarantuje tworzona w Pile Podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 6 PIŁ A tu wiz je nabiera ją kształtu

7 10 11 P I Ł A h e r e v i s i o n s t a k e s h a p e The city encourages investors not only with its attractive geographic location but also its excellent economy and social atmosphere. Well development technical, social and cultural infrastructure benefits the city s development in various branches of the economy. The town has implemented modern traffic solutions. A ring road was constructed which changed the route of the national road 11, took over national and international transit traffic and streamlined traffic. The inner town ring road built thanks to the contribution from the European Union funds integrates the town space ensuring the proper quality of traffic. It also enables the economic activation of the areas near the former military airport. The beneficial conditions for investment will be guaranteed by the Subzone of the Pomeranian Special Economic Zone being created in Piła. 7

8 G O S P O D A R K A I I N W E S T Y C J E W Pile działa ponad 8 tysięcy firm, w tym 76 z udziałem kapitału zagranicznego, takich jak Philips Lighting Poland SA, SCA Packaging, Rynart International Transport Polska Sp. z o.o. Piła jest też ważnym ośrodkiem poligraficznym. Nowoczesną drukarnię ma tu Agora S.A. - wydawca Gazety Wyborczej, w mieście funkcjonuje też z powodzeniem kilka mniejszych drukarni. Do znaczących podmiotów gospodarczych należą również Poszukiwania Nafty i Gazu Nafta Sp. z o.o., PROFIL Wytwórnia Profili Budowlanych z PCV Sp. z o.o., Pil-Building, Karpol Sp. z o.o., Grapil, Sezup Clima, Asta-Net, Centrum Operacji Pracowniczych dla spółek Grupy PZU. W mieście znajduje się kilka nowoczesnych galerii handlowo-usługowych. Piła jest najbardziej przyjaznym miastem dla biznesu w północno-zachodniej Polsce, wg rankingu opublikowanego przez tygodnik NEWSWEEK w maju 2011 roku. Miasto zajęło 1. miejsce w Wielkopolsce i 14. miejsce w kraju. 8 PIŁ A tu wiz je nabiera ją kształtu

9 15 P I Ł A h e r e v i s i o n s t a k e s h a p e E C O N O M Y A N D I N V E S T M E N T S There are over 8 thousand companies operating in Piła including 76 with foreign capital such as Philip Lighting Poland and Philips Lighting Electronics, SCA Packaging Poland, Rynart International Transport Polska Sp. z o.o. Piła is also an important printmaking centre. Agora S.A. the publisher of Gazeta Wyborcza has a modern print shop here. There are also several smaller print shops successfully operating in the town. In addition, Piła is the seat of such noteworthy companies: Oil and Gas Drilling Company Nafta Sp. z o.o., PROFIL Building Profiles Plant with PCV Sp. z o.o., Pil-Building, Karpol Sp. z o.o., Grapil, Sezup Clima, Asta-Net, Staff Operation Centre for the partnerships of PZU Group. The city has several modern shopping malls. Piła is one of the most investor-friendly town in the north-western part of Poland, and according to the ranking published by Newsweek in May 2011, the town took the 1st place in Wielkopolska and the 14th in Poland. 9

10 16 17 Sprawną obsługę biznesu i mieszkańców zapewnia około 30 filii renomowanych banków i tyleż samo instytucji ubezpieczeniowych. Przedsiębiorców wspierają Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, Cech Rzemiosł Różnych, Zrzeszenie Handlu, Gastronomii i Usług, Wielkopolska Izba Rolnicza i Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Promocji gospodarczej miasta służy Wielkopolska Wystawa Gospodarcza Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Piła od ponad 15 lat prowadzi ożywioną współpracę z zagranicą. Dwustronnymi porozumieniami o współpracy i przyjaźni związana jest z miastami bliźniaczymi: francuskim Chatellerault, rosyjskimi Kronsztadtem i Dmitrowem oraz niemieckimi Schwerinem i Cuxhaven. To nieocenione kontakty w wielu dziedzinach życia. Popularyzacji wiedzy o zaprzyjaźnionych krajach służą organizowane od lat takie imprezy, jak Dni Kultury Niemieckiej, Spotkania z Francją, Międzynarodowe Spotkania Seniorów. 10 PIŁ A tu wiz je nabiera ją kształtu

11 18 P I Ł A h e r e v i s i o n s t a k e s h a p e Approximately 30 branches of renowned banks and the same number of insurance companies ensure efficient servicing of businesses and city residents. Businesses are supported by the Economic Chamber for Northern Greater Poland and the Miscellaneous Trades Union, Association of Trade and Services, Wielkopolska Region Chamber of Agriculture and the Wielkopolska Industry Development Agency. The Wielkopolska Economic Exhibit of Small and Medium Enterprises promotes the city s economy. For over 15 years Piła conducts an active collaboration with the abroad. The city has a joint agreement of a mutual working relationship and friendship with its twin cities: the French Chatellerault, the ussian Kronstadt and Dmitrov as well as German cities of Schwerin and Cuxhaven. These are invaluable contacts in many areas of the city s life. Popularization of knowledge about the befriended countries is being conducted for years organizing such events as, Days of German Culture. Meetings with France, International Meetings of Senior Citizens. 11

12 Piła to nowocześnie zurbanizowane, bezpieczne miasto, w którym główne ulice objęto monitoringiem wizyjnym. Znane w regionie z wysokiego poziomu dostępności do usług medycznych w mieście funkcjonuje wielooddziałowy Szpital Specjalistyczny, zajmujący czołowe lokaty w ogólnopolskich rankingach jakości pomocy i opieki medycznej, a także dobrze wyposażona Klinika Ars Medical Spółka z o.o. 12 PIŁ A tu wiz je nabiera ją kształtu

13 22 P I Ł A h e r e v i s i o n s t a k e s h a p e Piła is a contemporarily urbanized, safe city, in which the main streets are video monitored. Known in the region for its high accessibility level of medical services multi-ward Specialistic Hospital operates in the city, holding a leading place in the national best medical help and care quality ranking. In addition to the Hospital, the city also has a well equipped Klinika Ars Medical Sp. z o.o. [Medical Clinic Ltd.] 13

14 K U L T U R A I N A U K A Miasto nad Gwdą jest ważnym ośrodkiem edukacji w regionie na wszystkich poziomach kształcenia. Szkoły średnie ze swoją bogatą ofertą edukacyjną, dostosowaną do potrzeb rynku, przygotowują młodzież do pracy w rodzimych zakładach, a także pozwalają na podjęcie nauki na studiach wyższych. W mieście swoje siedziby mają Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile oraz Wyższa Szkoła Biznesu. Na tych prężnie rozwijających się uczelniach studiuje ponad 4,5 tysiąca studentów, najcenniejszy kapitał miasta nad Gwdą. 14 PIŁ A tu wiz je nabiera ją kształtu

15 26 P I Ł A h e r e v i s i o n s t a k e s h a p e C U L T U R E A N D E D U C A T I O N The city on the Gwda River is an important educational center in the region at all teaching levels. High schools with their wealthy education program offer adapted to the needs of the market, prepare young people for employment in local businesses as well as allow to continue their education at local colleges and universities. Piła is the seat of Public Higher School of Trade, Piła Branch Campus of Adam Mickiewicz University in Poznań and Private Business College. Over 4,5 thousand students are gaining their education at these dynamically developing schools, the most precious asset of the city on the Gwda River 15

16 Miasto, malowniczo położone wśród lasów i jezior, z dala od wielkiego przemysłu, jest także ważnym ośrodkiem kulturalnym regionu. Tu od lat organizowane są tak prestiżowe imprezy, jak Ogólnopolski Festiwal Teatrów Rodzinnych Teatr pasja rodzinna, Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Bukowińskie Spotkania, Międzynarodowy Dzień Muzyki, plenerowe Międzynarodowe Interdyscyplinarne Spotkania Twórców, Festiwal Teatrów Tańca, Nadnoteckie Dni Literatury. Do imprez potwierdzających otwarty charakter miasta i jego kulturotwórczą rolę w regionie należą także Festiwal Blues Express oraz Ogólnopolski Turniej Tańca Rytm ulicy. 16 PIŁ A tu wiz je nabiera ją kształtu

17 30 31 P I Ł A h e r e v i s i o n s t a k e s h a p e The city, picturesquely located amidst woods and lakes far from great industrial areas is also an important cultural center of the region. It is here, that for years prestigious events are organized such as Family passion Theater, International Folklore Festival Bukowińskie Meetings, International Music Day, outdoor International Interdisciplinary Artists Meetings, Theaters of Dance Festival, Nadnoteckie Literature Days. The Blues Express Festival and the Street Rhythm National Dance Tournament are also included in the events, which confirm the city s openness and its cultural creative role in the region. 17

18 Bogatą bazę kultury tworzą w mieście: Pilski Dom Kultury, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół Muzycznych, spółdzielcze ośrodki kultury, a także Młodzieżowy Dom Kultury i Biuro Wystaw Artystycznych funkcjonujące w nowym, w pełni nowoczesnym obiekcie. Muzykę w mieście promuje Pilska Orkiestra Klasyczna oraz orkiestra kameralna Pro Arte działająca w oparciu o bardzo aktywne Pilskie Towarzystwo Muzyczne. 18 PIŁ A tu wiz je nabiera ją kształtu

19 35 P I Ł A h e r e v i s i o n s t a k e s h a p e The following create the city s extensive cultural base: the Piła Community Center, the Poviat and City Public Library, Musical Schools Complex, Co-op cultural centers as well as the Youth Community Center and Artistic Exhibits Office functioning in a new, fully modern facility. Music is promoted in the city by the Piła Classical Music Orchestra as well as Pro Arte Chamber Orchestra performing on the basis of a very active City of Piła Society of Music. 19

20 Przeszłość miasta i regionu utrwalają dwa pilskie muzea: Muzeum Stanisława Staszica i Muzeum Okręgowe. To pierwsze muzeum, zwane Staszicówką, mieszczące się w skromnym, odbudowanym po II wojnie światowej domku, w którym w roku 1775 urodził się Stanisław Staszic, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją dorobku ks. Stanisława Staszica, w tym działalnością naukową, edukacyjną i wystawienniczą. Muzeum Okręgowe, usytuowane w odrestaurowanej willi włoskiej siedzibie przedwojennego Konsulatu RP, gromadzi obiekty z przeszłości miasta i okolic, organizuje wystawy; stała ekspozycja obejmuje wyposażenie wnętrz mieszczańskich od połowy XVII w. do połowy XX wieku. Oddziałem Muzeum Okręgowego w Pile jest Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią, które jest drugim pod względem wielkości skansenem etnograficznym w Polsce. 20 PIŁ A tu wiz je nabiera ją kształtu

21 39 P I Ł A h e r e v i s i o n s t a k e s h a p e The Regional Museum and the Staszic Memorial Museum secure the past of the city and the region. The former, called Staszicówka is located in a small, modest house, rebuilt after World War II, in which in 1775 Stanislaw Staszic was born. The museum s primary focus is to popularize the achievement of Father Stanislaw Staszic in that his scientific, educational and exhibition activity. The Regional Museum is located in the restored Italian villa which in the prewar period was the seat of the Republic of Poland Consulate and today holds a collection of artifacts from past of the city and its surrounding areas. The museum organizes exhibits: a constant exhibit includes indoor furnishing of the middleclass homes from the second half of the XVII century to the first half of the XX century. A branch of the Piła Regional Museum is the Folklore Culture Museum in Osiek by the Noteć River, which is the second largest ethnographic heritage park in Poland. 21

22 S P O R T I T U R Y S T Y K A Piła jest miastem sprzyjającym rozwojowi sportu i rekreacji. Siatkarki i żużlowcy z Piły sięgnęli po tytuły drużynowych mistrzów Polski. Co roku w pilskim Międzynarodowym Półmaratonie uczestniczą biegacze z całego świata, a krajowy sezon żużlowy kończy się Turniejem Gwiazdkowym. W mieście nad Gwdą odbywają się także Mistrzostwa Polski Juniorów w Siatkówce Plażowej, zawody szybowcowe, balonowe, zawody strzeleckie, motocrossowe i w kolarstwie górskim, rozgrywki ligowe w piłce siatkowej. Miasto dysponuje dobrą i zróżnicowaną bazą sportową. Znajdują się tutaj trzy stadiony, w tym lekkoatletyczny, kilka hal sportowych, m.in. nowoczesna, wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa; sala bowlingowa, korty tenisowe, park linowy, liczne kluby fitness i siłownie oraz Centrum Strzelectwa Sportowego Tarcza. Teren byłego lotniska wojskowego stwarza doskonałe warunki do uprawiania szybownictwa, spadochroniarstwa, paralotniarstwa i lotów balonem. Od połowy 2010 roku amatorzy aktywnego spędzania czasu mogą korzystać z Centrum Rekreacji Wodnej AQUAPARK przy ul. Grottgera. To nowoczesny obiekt z m.in. aquaparkiem, sztucznym lodowiskiem, salkami do squasha, boiskiem do baseballa i skateparkiem. Niewątpliwie ta znacząca w mieście inwestycja jeszcze bardziej podnosi atrakcyjność turystyczną miasta nad Gwdą. 22 PIŁ A tu wiz je nabiera ją kształtu

23 43 P I Ł A h e r e v i s i o n s t a k e s h a p e S P O R T A N D T O U R I S M Piła is a sport and recreation development propitious city. The city s women s volley ball teams and cinder track motorcycle racers won Poland s Team Champion titles. Runners from around the world participate in Piła s annual International Semi-marathon and the cinder track motorcycle race season ends with the Christmas Tournament. Also, the city on the Gwda River hosts the Polish Junior Beach Volleyball Championships, glider, balloon, shooting, motocross and mountain biking competitions as well as volleyball leagues playoffs. The city has a good and diversified sports infrastructure. There are three stadiums including gymnastics, several indoor sport halls among them, modern, multi-function sports and spectator hall; bowling alley, tennis courts, rope park, numerous fitness and gym clubs as well as the Tarcza Sport Shooting Center. The space area of the former military airport creates excellent conditions for gliding, parachuting, paragliding and balloon flights. Since mid 2010, enthusiasts of active recreation can enjoy the Water Recreation Centre AQUAPARK at Grottgera St. This is a modern facility with an aqua park, artificial ice-skating rink, squash rooms, baseball field and skate park, just to name a few. This investment will undoubtedly increase the tourist attraction value of the city on the Gwda River even more. 23

24 Spośród urokliwych jezior najbardziej atrakcyjnym są Płotki, położone na północno-wschodnich krańcach miasta. Co roku z pilskich kąpielisk korzystają tysiące mieszkańców oraz turystów z całej Polski. Nad Zalewem Koszyckim, sztucznym zbiornikiem wodnym, który powstał na przełomie lat 70. i 80., spotykają się wędkarze i miłośnicy sportów wodnych. Naturalne walory przyrodnicze i zabytki przyrody sprzyjają uprawianiu aktywnych form turystyki. Przez miasto i okolice przebiegają atrakcyjne piesze, rowerowe i konne szlaki turystyczne, można też uczestniczyć w spływach kajakowych. Spacerując po lasach można podziwiać piękno przyrody, a przy okazji zbierać grzyby i jagody, można też spotkać różne gatunki dzikich zwierząt. Osobliwością przyrody jest rezerwat krajobrazowy Kuźnik, leżący w północno-zachodniej części Piły na terenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra. W skład chronionego od 1959 roku obszaru (96 ha) wchodzą m.in. trzy jeziora, torfowiska, bór bagienny oraz reliktowe gatunki roślin i ptaków. 24 PIŁ A tu wiz je nabiera ją kształtu

25 47 P I Ł A h e r e v i s i o n s t a k e s h a p e Among the magical lakes here, the most attractive are Płotki on the north-eastern outskirts of the city. Thousands of residents and tourists from all over Poland enjoy the swimming areas in Piła. Fishermen and water sport fans meet each year by an artificial water basin - the Koszycki Reservoir. Nature s attributes and its historical sites are favorable to the enjoyment of active tourism. Attractive walking, biking and horseback riding trails run through the city and its surrounding areas, one can also take park in kayaking. Strolling through the woods, one can admire the beauty of nature and while doing so, pick wild mushrooms and blueberries, occasionally have a chance to see various species of forest animals. A rarity of nature is Kuźnik - the local landscape preserve located in the north-western part of Piła on the land of the Zdrojowa Góra Forest Inspectorate. The protected since 1959 area (96 hectares) consists of, among others, three lakes, a peat bog, marsh forest and relict species of plants and birds. 25

26 M I A S T O O G R Ó D O Pile, mieście zieleni, mówi się także: miasto ogród. Warto tu wpaść na weekend, na dłużej albo choćby na chwilę. Przejść się po zabytkowym, istniejącym od ponad 100 lat Parku Staszica, pospacerować widokowymi alejkami na zielonej wyspie na Gwdzie lub też zrelaksować się w czasie wędrówki nadrzecznymi bulwarami. W pobliżu tych atrakcyjnych miejsc rozlokowały się liczne lokale gastronomiczne, hotele i pensjonaty, a wzdłuż rzeki Gwdy barki-restauracje, obsługujące mieszkańców miasta i turystów. 26 PIŁ A tu wiz je nabiera ją kształtu

27 51 P I Ł A h e r e v i s i o n s t a k e s h a p e T H E C I T Y G A R D E N Piła, a green city is also called: the city garden. It s worth to drop in here for a weekend, for a bit longer or even for a moment. Walk through the historical, existing over 100 years Staszic Memorial Park, stroll along the panoramic lanes on the green island on the Gwda River or relax on the river boulevards while sight-seeing. Nearby these attractive sites numerous restaurants and food service facilities, hotels and pension houses are located, while along the Gwda River bank small bar-restaurants serve the city s residents and tourists. 27

28 Współczesny obraz miasta zachwyca i skłania do refleksji nad jego przeszłością. Prawa miejskie nadał Pile król Zygmunt I Stary w roku W 2013 roku miasto obchodzić będzie jubileusz 500-lecia. Piła to miasto szanujące swoje tradycje, które potrafi sprostać wyzwaniom współczesności. 28 PIŁ A tu wiz je nabiera ją kształtu

29 55 P I Ł A h e r e v i s i o n s t a k e s h a p e The modern picture of the city evokes awe and incites reflection upon its past. City rights were granted to Piła in 1513 by king Sigismund I the Old. In 2013 the town will celebrate its 500th anniversary. Piła is a city respectful of its traditions, which can meet and overcome challenges of modern times. 29

30 R E Z E R W A T K U Ź N I K Rezerwat krajobrazowy chroniony od 1959 roku, położony w północno-zachodniej części miasta Piły. Należy do najciekawszych i najcenniejszych przyrodniczo terenów z tego regionu. Podlega ochronie z uwagi na ciekawy krajobraz, utworzony przed wiekami w wyniku działalności lodowców. W jego skład wchodzą dwie rynny jeziorne: Jezioro Rudnickie, przez które przepływa rzeka Ruda i rynna Kuźnicka obejmująca niewielkie jeziora Kuźniczek oraz Mały i Duży Kuźnik. Między nimi znajduje się wzniesienie morenowe - Góra Cygańska, z której roztacza się rozległy widok zarówno na Jezioro Rudnickie, jak i na Kuźnik. Rezerwat jest miejscem występowania rzadkich gatunków roślin (lądowych i wodnych) i zwierząt, zwłaszcza ptaków i nietoperzy. Wprawny obserwator dostrzeże perkoza, dzięcioła czarnego, zielonego czy zimorodka. Kuźnik to doskonałe miejsce dla spragnionych odpoczynku z dala od zgiełku cywilizacji. Malowniczy krajobraz leśno-jeziorny, udostępniany przez cały rok, z oznakowanym systemem szlaków turystycznych dostarcza wielu niezapomnianych wrażeń. 30 PIŁ A tu wiz je nabiera ją kształtu

31 59 K U Ź N I K N A T U R E P R E S E R V E PIŁ A NIEMIECKI ( TU P I ŁWIZ A JE h enabiera r e v i s i o JĄ n s KSZTAŁTÓW) t a k e s h a p e Niemiecki, The niemiecki landscape preserve placed under protection in 1959 is located in the north-western part of the city of Piła. It is one of the most interesting and most valuable nature terrains of this region. It is protected due to its interesting panorama created ages ago as a result of the movement of icebergs. It includes two lake channels: the Rudnicki Lake through which runs the Ruda River and the Kuźnicka channel encompassing small lakes; Kuźniczek and Mały Kuźnik and Duży Kuźnik. Between them rises a moraine called Gypsy Mountain from the top of which spreads a breathtaking view of both the Rudnickie Lake as well as of Kuźnik. The preserve is home to rare plant species (both land and water) as well as animal species, particularly birds and bats. An expert observer will spot a grebe, black and green woodpecker or a kingfisher. Kuźnik is an excellent place for those longing to rest and relax far from the noise of civilization. A picturesque wood and lake landscape, available all year round with a marked tourist trails system provides many unforgettable thrills. 31

32 Z d j ę c i a str.2 Panorama miasta 1,2 fot. R. Judycki str. 4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile 3, 4, 5 fot. R. Judycki 6 fot. arch. UM Piły str. 6 Ostatni odcinek obwodnicy śródmiejskiej, 7 fot. Zb. Tomczak 8 fot. R. Judycki 9 Północno-zachodni odcinek obwodnicy miasta Piły, fot. E. Jaworska 10-Centrum Rekreacji Wodnej AQUAPARK, fot. Zb. Tomczak 11 Obwodnica zewnętrzna, droga krajowa nr 11, fot. Zb. Tomczak str. 8 12,13 Philips Lighting Poland SA, fot. PLP SA 14 Drukarnia Agora SA, fot. Agora SA 15 Firma Karpol-producent kanałów wentylacyjnych, fot. Karpol str Spotkanie z okazji Światowych Dni Innowacji, fot. arch. UM Piły 17 PROFIL Wytwórnia Profili Budowlanych z PCV, fot. Zb. Tomczak 18 POL-DRÓG Piła, fot. Zb. Tomczak str. 12 Deptak ulicy Śródmiejskiej 19 fot. R. Judycki 20,21 fot. arch. UM Piły 22 fot. Zb. Tomczak str Koncert w Zespole Szkół Muzycznych w Pile, fot. R. Judycki 24 Szkoła podstawowa na osiedlu Podlasie, fot. Zb. Tomczak 25 Zajęcia w jednym z pilskich przedszkoli, fot. UM Piły 26 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile, fot. arch. UM Piły str. 16 Pilskie imprezy kulturalne 27,29 fot. R. Judycki 28 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Bukowińskie Spotkania, fot. arch. UM Piły 30, 31 Ogólnopolski Festiwal Teatrów Rodzinnych Teatr pasja rodzinna, fot. R. Judycki str Pilska Orkiestra Kameralna, fot. arch. UM Piły 33 Ogólnopolski Turniej Tańca Rytm ulicy, fot. R. Judycki Koncertowa Piła 34 fot. R. Judycki 35 fot. T. Maciejewski str. 20 Muzeum Stanisława Staszica 36 fot. Zb. Tomczak 38 fot. arch. UM Piły Muzeum Okręgowe 37 fot. R. Judycki 39 fot. Zb. Tomczak str Stadion miejski w Zespole Obiektów Sportowych GÓRNE, fot. R. Judycki 41 Pilska drużyna siatkarek, fot. PTPS Piła 42 Obiekty sportowe ORLIK, fot. R. Judycki 43-Centrum Rekreacji Wodnej AQUAPARK, fot. R. Judycki str Wieczór nad jeziorem Płotki, fot. R. Judycki 45,46,47 Szukający wytchnienia oraz amatorzy aktywności fizycznej znajdą tutaj doskonałe warunki, fot. R. Judycki str. 26 Zabytkowy park miejski, 48 fot. S. Nakoneczny 49 fot. Zb. Tomczak 50 Ulica Browarna, w tle Muzeum Stanisława Staszica i kościół St. Kostki, fot. Zb. Tomczak 51 Spacerowe bulwary nad rzeką Gwdą fot. K. Kaczmarek str Ulica Bydgoska, fot. Zb. Tomczak 53 Ulica Buczka, fot. Zb. Tomczak 54 Aleja Jana Pawła II, fot. Zb. Tomczak 55 Aleja Piastów, fot. Zb. Tomczak str. 30 Rezerwat Kuźnik, 56 fot. J. Puszczyński 57 fot. Zb. Tomczak 58 fot. Zb. Tomczak 59 fot. R. Judycki G A L L E R Y pg. 2 City panorama 1,2 - photo. R. Judycki pg. 4 3, 4, 5 - Public Higher School of Trade in Piła photo. R. Judycki 6 - archive photo. Piła City Hall pg. 6 The last section of the inner town road ring 7- photo: Zb. Tomczak 8- photo: R. Judycki 9 - North-western portion of the Piła city bypass, photo. E. Jaworska 10 - AQUAPARK Water Recreation Centre, photograph: Zbigniew Tomczak 11 - Outskirt bypass, national highway 11, photo. Zb. Tomczak pg. 8 12,13 - Philips Lighting Poland SA, photo. PLP SA 14 - Agora SA printers, photo. Agora SA 15 - Karpol Company - ventilation ducts manufacturer, photo. Karpol pg International Days of Innovation Meeting, archive photo. Piła City Hall 17 - PROFIL - Manufacturer of PVC building profiles, photo. Zb. Tomczak 18 - POL-DRÓG Piła company, photo. Zb. Tomczak pg. 12 Śródmiejska Street Boardwalk 19 - photo. R. Judycki 20,21 - archive photo. Piła City Hall 22 - photo. Zb. Tomczak pg A concert at the Schools of Music Complex in Piła, photo. R. Judycki 24 - Grammar School at the Podlasie housing estate, photo. Zb. Tomczak 25 - Classes in one of Piła kindergartens, photo. Piła City Hall 26 - Piła Branch Campus of Adam Mickiewicz University in Poznań, archive photo. Piła City Hall pg. 16 Cultural festivity events in Piła 27,29 - photo. R. Judycki 28 - International Folklore Festival - Bukowińskie Meetings, archive photo. Piła City Hall 30, 31 - National Family Theater Festival Theater - Family passion, photo. R. Judycki pg Piła Chamber Orchestra, photo. arch. Piła City Hall 33 - National Dance Tournament Street rhythm, photo. R. Judycki Piła Concerts Organizer 34 - photo. R. Judycki 35 - photo. T. Maciejewski pg. 20 The Stanisław Staszic Museum 36 - photo. Zb. Tomczak 38 - archive photo. Piła City Hall Regional Museum 37 - photo. R. Judycki 39 - photo. Zb. Tomczak pg City stadium in the GÓRNE Sports Facilities Complex, photo. R. Judycki 41 - Piła women s volleyball team, photo. PTPS Piła 42 ORLIK sport facilities, photo. R. Judycki 43 AQUAPARK Water Recreation Centre, photograph: R. Judycki pg Evening by the Płotki Lake, photo. R. Judycki 45,46,47 -Those seeking to relax as well as those looking for physical activity find this an excellent place for both, photo. R. Judycki pg. 26 Historic city park, photo. S. Nakoneczny 48 - photo. S. Nakoneczny 49 - photo. Zb. Tomczak 50 - Browarna Street, in the background The Stanislaw Staszic Museum and St. Kostka Church, photo. Zb. Tomczak 51 - Pedestrian traffic walking boulevards by Gwda River banks photo. K. Kaczmarek pg Bydgoska Street, photo. Zb. Tomczak 53 - Buczka Street, photo. Zb. Tomczak 54 - John Paul II Avenue, photo. Zb. Tomczak 55 - Piastów Avenue, photo. Zb. Tomczak pg. 30 Kuźnik Landscape Preserve 56 - photo. J. Puszczyński 57 - photo. Zb. Tomczak 58 - photo. Zb. Tomczak 59 - photo. R. Judycki Wydano na zlecenie Urzędu Miasta Piły WYDAWCA: YANAKA VISION Sp. z o.o., Mysłowice REDAKCJA: PPR TONGRAF, Piła DRUK: YANAKA VISION Sp. z o.o., Mysłowice TEKSTY: Zuzanna Przeworska TŁUMACZENIE: Biuro Tłumaczeń DELTA, Poznań ISBN

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki to gmina godna zaufania, otwarta na nowe inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne, zapewniająca inwestorom przyjazny klimat oraz profesjonalną obsługę.

Bardziej szczegółowo

Południowa Brama Mazur. The South Gate of Mazur y Region. Investment of fer. w w w.um.szczy tno.pl

Południowa Brama Mazur. The South Gate of Mazur y Region. Investment of fer. w w w.um.szczy tno.pl Południowa Brama Mazur The South Gate of Mazur y Region Investment of fer w w w.um.szczy tno.pl Szczytno Południowa Brama Mazur 26-tysięczne miasto powiatowe w województwie warmińsko-mazurskim. Malowniczo

Bardziej szczegółowo

Działania studyjno koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i wznowienia funkcjonowania lotniska w Pile

Działania studyjno koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i wznowienia funkcjonowania lotniska w Pile Działania studyjno koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i wznowienia funkcjonowania lotniska w Pile Tom 4 Informacja promocyjna o moŝliwościach działania inwestycyjnego w kontekście uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Radomiu 26-600 Radom, ul. Domagalskiego 7 tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07 e-mail: powiat@radompowiat.pl www.radompowiat.

Starostwo Powiatowe w Radomiu 26-600 Radom, ul. Domagalskiego 7 tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07 e-mail: powiat@radompowiat.pl www.radompowiat. p o w i a t r a d o m s k i p o w i a t r a d o m s k i t h e p o v i a t o f r a d o m Urząd Miasta Pionki 26-670 Pionki, ul. Aleja Jana Pawła II 15 tel. 48 341 42 00, www.pionki.pl Urząd Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW. www.zambrow.pl

MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW. www.zambrow.pl MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW www.zambrow.pl Szanowni Państwo! Oddajemy do Państwa rąk najnowsze wydanie folderu reklamowego Zambrowa. Znajdziecie w nim najważniejsze wiadomości o naszym mieście podane

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PAŁUKI - WSPÓLNA SPRAWA GMINA ŁABISZYN ZAPRASZA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PAŁUKI - WSPÓLNA SPRAWA GMINA ŁABISZYN ZAPRASZA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PAŁUKI - WSPÓLNA SPRAWA GMINA ŁABISZYN ZAPRASZA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PAŁUKI - WSPÓLNA SPRAWA GMINA ŁABISZYN ZAPRASZA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

Do Powiatu. Zaproszenie. 2 Powiat Wołomiński

Do Powiatu. Zaproszenie. 2 Powiat Wołomiński Powiat Wołomiński Zaproszenie Do Powiatu Prezentacja Powiatu Wołomińskiego podczas Festiwalu Kultur KULMIXTURA w Wilanowie. Prezentacja Powiatu Wołomińskiego podczas Festiwalu Kultur KULMIXTURA w Wilanowie.

Bardziej szczegółowo

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Miasto Bydgoszcz Czy wiesz, że... / Did you know... W Bydgoszczy znajduje się jedyne w tej części Europy międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE 2 0 0 9 makieta_new_koniec.indd 1 2009-01-06 12:31:46 POŁOŻENIE INFRASTRUKTURA DROGOWA, KOLEJOWA, LOTNICZA DANE DEMOGRAFICZNE SZKOLNICTWO RYNEK PRACY PRZEMYSŁ, HANDEL,

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map summer. 2/2011 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World.

liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World. G liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World. GLIWICE Rynek i dawny Ratusz / Market Square and the old town Hall Gliwice leżą nad rzeką Kłodnicą, w zachodniej części województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

Meeting planner s guide. Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań

Meeting planner s guide. Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań Meeting planner s guide Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań Basic information Informacje ogólne 1 Old Market Square Stary Rynek Contents Spis treści 1 Basic information Informacje ogólne 1A

Bardziej szczegółowo

WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Prix de l`europe

WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Prix de l`europe WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Częstochowa is one of the most easily recognized Polish cities in the world. With almost 250 thousand inhabitants and almost 5 million pilgrims visiting the Jasna

Bardziej szczegółowo

Suwałki wczoraj i dziś

Suwałki wczoraj i dziś Suwałki wczoraj i dziś TransFormacja Miasta The Past and Present of Suwalki The TransFormation of a City Suwałki wczoraj i dziś TransFormacja Miasta The Past and Present of Suwalki The TransFormation

Bardziej szczegółowo

CONVENTIONS POZNAŃ AND VICINITY

CONVENTIONS POZNAŃ AND VICINITY 2009 WYDAWCA: WORLD TRADE CENTER POZNAŃ P O Z N A Ń I O K O L I C E SALE KONFERENCYJNE CONFERENCE ROOMS MIEJSCA NOCLEGOWE LODGING KONFERENCJE W ZABYTKACH CONFERENCES IN MONUMENTS RESTAURACJE RESTAURANTS

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

ISSN 1689-457X. jesień/zima 2010, nr 11

ISSN 1689-457X. jesień/zima 2010, nr 11 ISSN 1689-457X jesień/zima 2010, nr 11 Z A P R A S Z A RZESZÓW ZAPRASZA/VISIT RZESZÓW Zapraszamy do Rzeszowa We invite you to Rzeszów Rzeszów miasto innowacji Rzeszów a city of innovation Nowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe: Gmina w liczbach: The community in numbers:

Dane teleadresowe: Gmina w liczbach: The community in numbers: Lubawa Gmina Dane teleadresowe: Urząd Gminy Lubawa, 14-260 Lubawa, Fijewo 73, tel. (089) 645 54 10, fax (089) 645 54 14 (15) e-mail: urzad@gminalubawa.pl, Address details: The Community of Lubawa 14-260

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Ladies and Gentlemen! Wójt Gminy - Robert Łoza. Przewodniczący Rady Gminy - Roman Rojewski

Szanowni Państwo! Ladies and Gentlemen! Wójt Gminy - Robert Łoza. Przewodniczący Rady Gminy - Roman Rojewski GMINA GIZAŁKI Szanowni Państwo! Ladies and Gentlemen! Witam serdecznie i zapraszam do Gizałek gminy przyjaznej dla mieszkańców oraz wszystkich, którzy do niej zawitają. Nasz region jest miejscem otwartym

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA STUDENTÓW OBCOKRAJOWCÓW HANDBOOK FOR INRETNATIONAL STUDENTS

INFORMATOR DLA STUDENTÓW OBCOKRAJOWCÓW HANDBOOK FOR INRETNATIONAL STUDENTS INFORMATOR DLA STUDENTÓW OBCOKRAJOWCÓW HANDBOOK FOR INRETNATIONAL STUDENTS Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Higher Vocational State School in Włocławek Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we

Bardziej szczegółowo

magazyn bezpłatny free magazine 5 (25) 2009

magazyn bezpłatny free magazine 5 (25) 2009 magazyn bezpłatny free magazine 5 (25) 2009 Jeśli latać, to tylko z Katowic! Katowice the only airport worth flying from linie czarterowe charter airlines Oslo Malmö Sztokholm Fuerteventura Teneryfa Faro

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

To adres z przyszłością!

To adres z przyszłością! Szanowni Państwo, z przyjemnością patrzę jak zmienia się Grodzisk Mazowiecki. Sięgając w przeszłość, przypominam sobie marzenia samorządowców pierwszej kadencji. Wtedy rozmawialiśmy o tym, jaki powinien

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Katowice Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Destination: Katowice The International Congress Centre

Kierunek: Katowice Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Destination: Katowice The International Congress Centre Kierunek: Katowice Międzynarodowe Centrum Kongresowe Destination: Katowice The International Congress Centre 01 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby Piotr

Bardziej szczegółowo

1 lodz for weekend. Łódź na. break in Lodz

1 lodz for weekend. Łódź na. break in Lodz 1 lodz for weekend Łódź na break in Lodz Atrakcje turystyczne TOP 12 / Main Tourist Attractions - TOP 12 cztery propozycje wycieczek (biznesowo, kulturalnie, rekreacyjnie, sportowo) four tips for city

Bardziej szczegółowo

Sport Sport i i turystyka

Sport Sport i i turystyka fot. Beata Kucharczyk Sport Sport i i turystyka Powiatu Chrzanowskiego 2 fot. archiwum Urzędu Miasta w Trzebini Balaton w Trzebini Akwen w pobliżu centrum Trzebini, zlokalizowany w nieczynnym wyrobisku

Bardziej szczegółowo

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Panorama Starego Miasta Panorama of the Old Town Oświęcim to miasto o ponad

Bardziej szczegółowo