11. WYBRANE METODY BADAŃ PROCESÓW MROZOWYCH NA BRZEGACH RZECZNYCH. Karol Augustowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "11. WYBRANE METODY BADAŃ PROCESÓW MROZOWYCH NA BRZEGACH RZECZNYCH. Karol Augustowski"

Transkrypt

1 11. WYBRANE METODY BADAŃ PROCESÓW MROZOWYCH NA BRZEGACH RZECZNYCH Karol Augustowski Erozja brzegów rzecznych będąca wynikiem działania procesów mrozowych jest zagadnieniem słabo w Polsce rozpoznanym. Dotychczasowe poglądy na temat erozji brzegów rzecznych skupiały się głównie na roli dwóch czynników: działalności wód płynących i opadowych oraz procesów stokowych. Procesy subaeralne (przypowierzchniowe), do których zalicza się między innymi zamarzanie i odmarzanie zaliczane były najczęściej do procesów bardziej przygotowujących grunt do realnej erozji, niż samym procesem erozyjnym [Wolman 1959, Thorne 1990, Bertrand 2010]. Wielu badaczy zwracało jednak uwagę na multigelację (cykliczne zamarzanie/odmarzanie gruntu) jako istotny czynnik warunkujący przekształcenia powierzchni brzegów. Reid [1985] oszacował ich udział w całkowitej erozji brzegów na ok %, a Teisseyre [1984] podkreślał, iż procesy mrozowe są jednym z głównych czynników wpływających na tempo tej erozji. Badania w tym zakresie prowadzi się wieloma metodami (ryc. 1): ewidencją sedymentologiczną i botaniczną, za pomocą źródeł historycznych, wielokrotnych przekrojów geodezyjnych, fotogrametrii szeregów czasowych, połowicznego rozpadu izotopu 137 Cs, kołków erozyjnych, czujników PEEP oraz systemu PEEP-3T [m.in. Saynor i in. 1994, Lawler 2008]. Wybór jednej z nich wynika bądź to z zasobności środków na badania terenowe, bądź to ze skali czasowej analizowanych zmian. Ryc. 1. Wybrane metody badań erozji brzegów rzek Źródło: Opracowanie własne na podstawie Lawler [2008], s. 35 Przyjmując za kryterium możliwą częstotliwość wykonania (rejestracji) pomiarów powyższe metody można podzielić na 3 kategorie:

2 metody o małej częstotliwości (ewidencja sedymentologiczna i botanicza, połowiczy rozpad izotopu 137 Cs oraz źródła historyczne), metody o średniej/dużej częstotliwości (wielokrotne przekroje geodezyjne, fotogrametria szeregów czasowych, kołki erozyjne), metody o bardzo dużej częstotliwości (PEEP, PEEP-3T) Metody o małej częstotliwości pomiarów Metody ewidencji sedymentologicznej i źródła historyczne odznaczają się w tej grupie najmniejszą częstotliwością rejestracji pomiarów. Metoda botaniczna, której zakres częstotliwości może wynieść 1 rok, razem z powyższymi metodami pozwala na rejestrację zmian powierzchni brzegu dla całego roku hydrologicznego. Na ich podstawie nie ma możliwości jednoznacznego określenia przekształceń na brzegach wynikających z działania jedynie procesów mrozowych. Jedyną metodą z tej grupy, za pomocą której możliwe jest oszacowanie udziału procesów mrozowych w rozwoju brzegu rzeki jest określenie zawartości radioaktywnego cezu 137 w poszczególnych częściach stoku. Metodę tą wykorzystali Saynor i in. [1994], którzy zastosowali ją do badań dwóch stoków pastwiskowych w południowowschodniej Australii. Izotop cezu 137 jest relatywnie długowieczny. Połowiczny okres jego rozpadu wynosi 30,2 lat. Jest on wytwarzany w wyniku testów broni atomowej w atmosferze. W przyrodzie nie posiada naturalnego źródła, stąd też jest szybko absorbowany przez cząstki gleby. Izotop ten jest obecny w mierzalnych ilościach w glebie na całym świecie od 1954 roku [Saynor i in. 1994]. Ryc. 2. Przykładowe zmierzone zawartości izotopu cezu 137 na stoku Monkerai w Australii Źródło: Opracowanie własne na podstawie Saynor i in. [1994], s. 90 Do pobierania próbek w terenie i określenia zawartości cezu wykorzystuje się najczęściej stalową ramę o powierzchni 0,1m 2 (50 x 20cm) z cylindrycznymi rdzeniemi umożliwiającymi pobranie materiału do analiz [Campbell i in. 1988, Saynor i in. 1994]. Rdzenie wsuwane są w pierwszym etapie na głębokość 12 cm, a w kolejnym na dalsze 10 cm. Uzyskany fragment profilu poddaje się analizie. Dla uzyskania wiarygodnych wyników profile pobiera się w odstępach co 2 cm na całej powierzchni ramy. Ilość

3 pomiarów wzdłuż stoku jest różna. Saynor i in. [1994] na stoku w Monkerai (Australia) pobrali próbki w odstępach co 20 m, w Bothwell (Tasmania) co 9 m. Często prowadzi się dodatkowe pomiary kontrolne w drugim równoległym rzędzie (ryc. 2). Do określenia zawartości cezu wykorzystuje się dokładne dekektory czystości germanu. Za ich pomocą możliwe jest pomierzenie emisji promieni gamma z izotopu cezu 137. Dla górnych wartości ekstremalnych dokonuje się korekty za pomocą izotopu bizmutu 214. Zmiany w zawartości izotopu cezu w poszczególnych momentów pomiarów świadczą o pełznięciu materiału po stoku/cofaniu się ściany brzegu (w zależności od kąta nachylania stoku terasy). Pomiary prowadzone przez Saynora i in. [1994] wykazały zbliżone wyniki do innej z metod pomiaru przekształceń stoku terasy metody kołków erozyjnych Metody o średniej/dużej częstotliwości pomiarów W grupie tych metod na szczególną uwagę zasługują dwie fotogrametria szeregów czasowych stosowana m.in. przez Lawlera [1989, 2005], Lane a i in. [1993, 1998], Larsena i in. [2006], Wallicka i in. [2006] oraz metoda kołków erozyjnych [Wolman 1959, Hooke 1979, 1980, Thorne, Tovey 1981, Lawler 1993, Couper, Maddock 2001, Couper i in. 2002, Zaimes i in. 2005, Hupp i in. 2009]. Mimo zbliżonej możliwej częstotliwości wykonania pomiarów różnią się zasadniczo w kosztach niezbędnych do prowadzenia badań. Fotogrametria szeregów czasowych Pomiar fotogrametryczny jest wiernym odzwierciedleniem rzeźby terenu w rzucie środkowym. Pomiar ten posiada zniekształcenia w formie odchyłek radialnych, będące wynikiem nachylenia aparatu/zdjęcia oraz brakiem płaszczyznowości mierzonej formy. Odchyłki radialne kasuje się przez przekształcenie rzutowe zdjęcia, lecz zniekształcenia wynikające z deniwelacji obiektu pozostają, a ich wielkość nie może przekroczyć założonej dokładności. W zależności od tej dokładności wykorzystuje się metodę jednoobrazową (gdy zniekształcenia nie przekraczają założonej dokładności) i metodę dwuobrazową (gdy zniekształcenia są większe). Metoda jednoobrazowa (płaska) Wykorzystuje się w niej pojedyncze zdjęcia formy terenu. Z powodzeniem stosuje się ją wyłącznie do form praktycznie płaskich, gdy obiekt można z wystarczającym przybliżeniem aproksymować płaszczyzną [Boroń i in. 2007]. Zdjęcia wykonuje się w linii równoleglej do płaszczyzny brzegu. Wraz ze wzrostem odległości od fotografowanego obiektu maleją odchyłki radialne na fotografii, a w konsekwencji wzrasta wewnętrzna dokładność zdjęcia. Miejsce usytuowania aparatu od brzegu rzeki zależne jest od rozmiaru i ogniskowej obiektywu zamontowanego w aparacie. Czynniki te wpływają bowiem znacząco na dokładność pomiarów. W celu uzyskania jak najmniejszych zniekształceń i błedów systematycznych fotografie powinno wykonywać się aparatami wielkoformatowymi, bądź fotogrametrycznymi kamerami analogowymi. W przypadku aparatów cyfrowych dla uzyskania wysokiej dokładności pomiarów, konieczne jest usunięcie dystorsji radialnej stosowanego obiektywu [Boroń i in. 2007]. Metoda dwuobrazowa (przestrzenna) Dla brzegów/form terenu znacznie zróżnicowanych przestrzennie w badanich wykorzystuje się stereoskopowe pary zdjęć (stereogramy) (ryc. 3). Położenie wyznaczonych punktów określa się wówczas za pomocą wcięcia w przód, co umożliwia

4 usunięcie wpływu odchyłek radialnych homologicznych punktów obu zdjęć na dokładność wynikową [Boroń i in. 2007]. Z dwóch końców bazy fotogrametrycznej wykonuje się stereogram zdjęć pomiarowych. Wraz ze wzrostem skali zdjęć i długości bazy rośnie dokładność opracowania. Opracowania te na fotogrametrycznych stacjach cyfrowych wykonuje się w formie wektorowej. Ryc. 3. Przykładowy/poglądowy montaż aparatów do dwuobrazowych pomiarów fotogrametrycznych Kołki/pręty erozyjne Metoda kołków erozyjnych jest znana w literaturze od lat 50-tych XX wieku. Jednym z pierwszych badaczy, który stosował tą metodę był Wolman [1959]. Kołkami są najczęściej drewnianymi lub metalowymi prętami (lub innym materiałem odpornym na działanie czynników zewnętrznych) o różnej długości i średnicy [Jimoh 2008]. Thorne [1981] stosował stalowe pręty o średnicy 6,35 mm, Saynor i in. [2003] o średnicy 6 mm a długie na 30 cm, Bąk i in. [2011] średnica 10 mm, długość 50 cm, Kronvang i in. [2012] średnica 2 mm, długość 60 cm, a Augustowski i in. [2012] średnia 6 mm, długość 100 cm. W celu łatwiejszej identyfikacji przekształceń powierzchni brzegu kołki erozyjne maluje się farbą [Jimoh 2008], bądź okleja barwnymi taśmami [Augustowski i in. 2012] (ryc. 4A). Zasłoniecie części pręta/zasłonięcie jednego z kolorów (dla poniższego przykładu kolor czerwony lub biały) świadczy o pęcznieniu gruntu. Odsłoniecie pręta (kolor niebieski, zielony) świadczy o ubytku materiału i cofaniu się brzegu (ryc. 4B). Pęcznienie gruntu w literaturze międzynarodowej wyrażane jest w wartościach ujemnych, erozja zaś w wartościach dodatnich!

5 Ryc. 4. Sposób montażu kołków erozyjnych (A) i przykładowe zmiany ubytku powierzchni brzegu rejestrowane za ich pomocą (B) Pomiary prowadzone metodą kołków erozyjnych powinny być wykonywane wyłącznie na brzegach homogenicznych zbudowanych z drobnych aluwiów. Odradza się ich stosowanie dla brzegów zbnudowych ze średnich i grubych żwirów. Przy montażu kołków istnieje bowiem ryzyko mechanicznego naruszenia stabilności gruntu, a tym samym i uzyskanie zawyżonych wyników. Dotychczasowe badania nimi prowadzone odbywały się wyłącznie na brzegach zbudowanych z drobnych żwirów i gliny. Badania Augustowskiego [2013] wykazały, że metoda ta może się również sprawdzać na brzegach zbudowanych ze średnich i grubych żwirów, jak również z litych warstw fliszu (ryc. 5). Metody z tej grupy są odpowiednie do prowadzenia rejestracji cofania się brzegów rzek wskutek procesów mrozowych. Ze względu na znany okres aktywności tych procesów w przyrodzie (podczas wielokrotnych wahań temperatury wokół 00C w strefie przypowierzchniowej i na niewielkich głębokościach gruntu) określenie wielkości erozji stoków jest stosunkowo precyzyjne Metody o bardzo dużej częstotliwości pomiarów Na początku lat 90-tych Lawler zmodyfikował pierwotną metodą kołków erozyjnych do metody PEEP /Photo-Electronic Erosion Pins/ - fotoelektronicznych kołków erozyjnych. Różniła się ona od oryginalnej metody nastawieniem na pomiar względnie ciągły, automatycznie rejestrujący wielkość erozji i depozycji. Pierwotną metodą kołków erozyjnych można prowadzić pomiar z konkretnych momentów obserwacji. Czujnik PEEP jest samo zasilanym urządzeniem fotoelektronicznym zawierającym 10 ogniw fotowoltaicznych zamkniętych w przeźroczystej rurce akrylowej o średnicy 16 mm. Długość każdego z czujników wynosi 66 cm. Czujnik PEEP wytwarza napięcie proporcjonalne do jego długości wystawionej na działanie promieni słonecznych. Każdy z czujników połączony jest z rejestratorem za pomocą 15-metrowego kabla, który zapisuje wyniki co minut. W 2001 r. Lawler i in. przedstawili dalszą modyfikację metody kołków erozyjnych PEEP 3T /Photo-Electronic Erosion Pins with Thermal Consonance Timing/. Metoda PEEP została rozbudowana o Termiczny Konsonans Czasowy. Największym ograniczeniem metody PEEP było uzależnienie od światła dziennego. W nocy urządzenia rejestrujące nie prowadziły pomiarów. Wszystkie zmiany odnotowywane były dopiero po

6 wschodzie słońca. Wątpliwości niektórych badaczy budziły także wyniki uzyskiwane spod poziomu wody, a będące konsekwencją przytłumienia światła. Metoda PEEP 3T rozwiązywała te kontrowersje. Zamontowanych zostało 10 dodatkowych ogniw fotowoltaicznych oraz dwa czujniki termiczne służące do rejestracji temperatury powierzchni gruntu oraz na głębokości 68 mm. Dzięki temu możliwe stało się między innymi porównanie wielkości erozji i pęcznienia gruntu wraz ze zmianą temperatury w strefie przypowierzchniowej [Lawler i in. 2001a,b, Lawler 2005, 2008]. Zdaniem Lawlera [2008] rozbudowa metody PEEP do PEEP-3T stwarza możliwość jej wykorzystania zarówno w badania procesów geomorfologicznych, w sedymentologii, jak również w hydrologii. Ryc. 5. Przekształcenia mrozowe stoków terasy o różnej budowie wewnętrznej Podsumowanie Każda z powyższych metod ma pewne ograniczenia, związane bądź to z częstotliwością rejestrowanych pomiarów, trudnością w prowadzeniu badań, bądź to z wysokimi kosztami niezbędnych materiałów. Wydaje się, że dla procesów mrozowych oryginalna metoda kołków erozyjnych jest najkorzystniejszą ekonomicznie i metodologicznie do prowadzenia tych badań. Dlatego jest ona jedną z najczęściej stosowanych metod na całym świecie. Wykorzystywali ją między innymi Saynor i in. [2003] dla określenia dynamiki cofania się brzegów rzeki Ngaradj, Bartley i in. [2006] dla

7 brzegów rzeki Daintree, czy Howard i in. [1998] nad potokiem Gowrie w Australii. We Włoszech badania za pomocą kołków erozyjnych prowadzono nad rzeką Cecina [Luppi i in. 2008], w Danii nad rzeką Odense [Kronvang i in. 2012], w Stanach Zjednoczonych nad rzeką Roanoke [Hupp i in. 2009], w dorzeczu rzeki Trinity [Coffman 2009], czy nad jeziorem Michigan [Vallejo 1977, 1990]. Badania prowadzone tą metodą wykorzystywano również do określenia tempa erozji i denudacji stoków. Sirvent i in. [1997] kołki erozyjne stosował na stokach w północno-wschodniej Hiszpanii, Shi i in. [2011] w chińskiej prowincji Hubei i miasta Chongqing, a Arens i in. [2004] w badaniach dynamiki rozwoju wydm w Kennemerland w Holandii. Literatura Arens S.M., Slings Q., de Vries C.N Mobility of a remobilised parabolic dune in Kennemerland. The Netherlands. Geomorphology 59: Augustowski K., Chmielowska D., Kukulak J., Zawiejska J Varied riverbank stability in the foreland of the Tatra Mountains. Geomorphologia Slovaca et Bohemica 12 (1): Augustowski K Wpływ procesów mrozowych na rozwój brzegów rzek karpackich (na przykładach z dorzecza Czarnego Dunajca i Ropy). Maszynopis rozprawy doktorskiej. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie: 185 ss. Bartley R., Keen R.J., Hawdon A.A., Disher M.G., Kinsey-Henderson A.E., Hairsine P.B Measuring rates of bank erosion and channel change in northern Australia: a case study from the Daintree River catchment. Reef and Rainforest CRC Final Report. CSIRO Land and Water Science Report 43/06: 51 ss. Dostęp z dnia r. Bąk Ł., Michalik A., Tekielak T Procesy erozji, transportu i sedymentacji w zlewniach potoków Kasinka i Słomka. Infrastruktura i ekologia obszarów wiejskich. Monografia. PAN Kraków. 9: 88 ss. Bertrand F Fluvial erosion measurements of streambank using Photo-Electronic Erosion Pins (PEEP). Ph.D. Thesis. University of Iowa. Dostęp z dnia r Boroń A., Rzonca A., Wróbel A Metody fotogrametrii cyfrowej i skanowania laserowego w inwentaryzacji zabytków. Roczniki Geomatyki 5(8): Campbell B.L., Loughran R.J., Elliott G.L A method for determining sediment budgets using caesium-137. [W:] Bordas M.P., Wailing D.E. (red.) Sediment Budgets. Proc. Porto AlegreSymp. December IAHSPubl. 174: Coffman D Streambank Erosion Assessment in Non-cohesive Channels Using Erosion Pins and Submerged Jet Testing. Dallas/Fort Worth. Texas, Ph.D. Thesis. Dostęp z dnia r /David_Coffman_Masters.pdf?sequence=1. Couper P.R., Maddock I.P Subaerial river bank erosion processes and their interaction with other bank erosion mechanisms on the River Arrow. Warwickshire. UK. Earth Surface Processes and Landforms 26: Couper P., Scott T., Maddock I Insights into river bank erosion processes derived from anaylsis of negative erosion-pin recordings: observations from three recent UK studies. Earth Surface Processes and Landforms 27(1): Hooke J.M An analysis of the processes of river bank erosion. Journal of Hydrology 42: Hooke J.M Magnitude and distribution of rates of river bank erosion. Earth Surface Processes 5:

8 Howard A., Raine S.R., Titmarsh G The Contribution of Stream Bank Erosion to Sediment Loads in Gowrie Creek. Toowoomba. University of Southern Quennsland. Australia. Dostęp z dnia r. index_files/asssi98_howard_etal.pdf. Hupp C.R., Schenk E.R., Richter J.M., Peet R.K., Townsend P.A Bank erosion along the dam-regulated lower Roanoke River. North Carolina. The Geological Society of America. Special Paper 451: Jimoh H.J Approaches to studying soil erosion problems in a tropical environment: An overview. Pakistan Journal of Social Sciences 5(2): Kronvang B., Audet J., Baattrup-Pedersen A., Jensen H.S., Larsen S.E Phosphorus Load to Surface Water from Bank Erosion in a Danish Lowland River Basin. Journal of Environmental Quality 41: Lane S.N., Richards K.S., Chandler J.H Developments in photogrammetry. The geomorphological potential. Progress in Physical Geography 17: Lane S.N., Chandler J.H., Richards K.S Landform monitoring, modelling and analysis: land form in geomorphological research. [W:] Lane S.N., Richards K.S., Chandler J.H. (red.). Landform Monitoring. Modelling and Analysis. Wiley. Chichester: Larsen E.W., Fremier A.K., Greco S.E Cumulative Effective Stream Power and Bank Erosion on the Sacramento River. California. USA. Journal of the American Water Resources Association. Paper No Lawler D.M Some new developments in erosion monitor-ing: 2. The potential of terrestrial photogrammetric methods. School of Geography. University of Birmingham. Working Paper 48: 21 ss. Lawler D.M Needle ice processes and sediment mobilisation on river bends. The River Ilston. West Glamorgan. UK. Journal of Hydrology 150: Lawler D.M The importance of high-resolution monitoring in erosion and deposition dynamics studies: examples from estuarine and fluvial systems. Geomorphology 64: Lawler D.M Advances in the continuous monitoring of erosion and deposition dynamics: Developments and applications of the new PEEP-3T system. Geomorphology 93: Lawler D.M., Couperthwaite J.S., Leeks G.J.L. 2001a. Using the Photo-Electronic Erosion Pin (PEEP) automatic monitoring system to define bank erosion event timings: the R.Wharfe. UK. [W:] Bernard J. (red.) Proc. 7th Federal Interagency Sedimentation Conference on Sediment: Monitoring, Modeling and Managing. Reno. Nevada March 2001, 2: Lawler D.M., West J.R., Couperthwaite J.S., Mitchell S.B. 2001b. Application of a Novel Automatic Erosion and Deposition Monitoring System at a Channel Bank Site on the Tidal River Trent. U.K. Estuarine, Coastal and Shelf Science 53: Luppi L., Rinaldi M., Teruggi L.B., Darby S.E., Nardi L Monitoring and numerical modelling of riverbank erosion processes: a case study along the Cecina River (central Italy). Earth Surface Processes and Landforms 34(4): Reid J.R Bank-erosion processes in a cool-temperate environment. Orwell Lake. Minnesota. Geological Society of America Bulletin 96(6): Saynor M.J., Loughran R.J., Wayne D.E., Scott P.F Sediment movement on hillslopes measured by caesium-137 and erosion pins. Variability in Stream Erosion and Sediment Transport. Proceedings of the Canberra Symposium. December IAHS Publ. no. 224:

9 Saynor M.J., Erskine W.D., Evans K.G Bank erosion in the Ngarradj catchment: Results of erosion pin measurements between 1998 and Supervising Scientist. Darwin NT. Supervising Scientist Report 176: 40 ss. Shi Z., Wen A., Zhang X., Yan D Comparison of the soil losses from 7 Be measurements and the monitoring data by erosion pins and runoff plots in the Three Gorges Reservoir region. China. Applied Radiation and Isotopes 69: Sirvent J., Desir G., Gutierrez M., Sancho C., Benito G Erosion rates in badland areas recorded by collectors, erosion pins and profilometer techniques (Ebro Basin, NE- Spain). Geomorphology 18: Teisseyre A.K Procesy fluwialne i rozwój koryta górnego Bobru na odcinku badawczym w Błażkowej ( ). Geologica Sudetica 19(1): Thorne C.R Field measurements of rates of bank erosion and bank material strength. Erosion and Sediment Transport Measurement (Proceedings of the Florence Symposium. June 1981). IAHS Publ. no. 133: Thorne C.R Effects of vegetation on river bank erosion and stability. [W:] Thornes J.B. (red.) Vegetation and Erosion. Wiley, Chichester: Thorne C.R., Tovey N.K Stability of composite river banks. Earth Surface Processes and Landforms 6: Vallejo L.E Mechanics of the stability and development of the Great Lakes coastal bluffs. Ph.D. dissertation. University of Wisconsin-Madison. Madison. Wisconsin. Vallejo L.E Bluff retreat by frost action in the Great Lakes. [W:] 33rd Annual Meeting Technical Program Abstracts. Association of Engineering Geologists. 1-5 October 1990, Pittsburgh, Pennsylvania: Wallick J.R., Lancaster S.T., Bolte J.P Determination of Bank Erodibility for Natural and Anthropogenic Bank Materials Using a Model of Lateral Migration and Observed Erosion Along the Willamette River. Oregon. USA. River Research and Applications 22: Wolman M.G Factors influencing erosion of a cohesive river bank. American Journal of Science 257: Zaimes G.N., Schultz R.C., Isenhart T.M., Mickleson S.K., Kovar J.L., Russell J.R., Powers W.P Stream bank erosion under different riparian land-use practices in northeast Iowa: AFTA 2005 Conference Proceedings: Nazwa instytucji: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Wydział Geograficzno-Biologiczny, Instytut Geografii, Zakład Geografii Fizycznej Opiekun naukowy: dr hab. Józef Kukulak, prof. UP Adres do korespondencji:

AUTOREFERAT. adiunkt na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych (WGiSR) Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Geomorfologii

AUTOREFERAT. adiunkt na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych (WGiSR) Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Geomorfologii AUTOREFERAT 1. Imię i Nazwisko: Maciej Dąbski 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe Doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografii; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski; tytuł nadany

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji jest serią wydawniczą powołaną przez organizacje

Bardziej szczegółowo

Zalety i ograniczenia otworowej metody georadarowej w badaniach geoinżynierskich

Zalety i ograniczenia otworowej metody georadarowej w badaniach geoinżynierskich Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk nr 89, rok 2015 Tomasz ŁĄTKA*, Zenon PILECKI** Zalety i ograniczenia otworowej metody georadarowej w badaniach

Bardziej szczegółowo

Semantyka i metodyka oceny georóżnorodności przegląd i propozycja badawcza

Semantyka i metodyka oceny georóżnorodności przegląd i propozycja badawcza Landform Analysis, Vol. 26: 115 127, 2014 doi: http://dx.doi.org/10.12657/landfana.026.011 Semantyka i metodyka oceny georóżnorodności przegląd i propozycja badawcza Semantics and geodiversity assessment

Bardziej szczegółowo

Zastosowania naziemnego skanera laserowego (TLS) do oceny aktywności osuwisk, na przykładzie osuwiska Bodaki (Beskid Niski)

Zastosowania naziemnego skanera laserowego (TLS) do oceny aktywności osuwisk, na przykładzie osuwiska Bodaki (Beskid Niski) Landform Analysis, Vol. 26: 105 113, 2014 doi: http://dx.doi.org/10.12657/landfana.026.010 Zastosowania naziemnego skanera laserowego (TLS) do oceny aktywności osuwisk, na przykładzie osuwiska Bodaki (Beskid

Bardziej szczegółowo

DOMENA PUBLICZNA. luty

DOMENA PUBLICZNA. luty DOMENA PUBLICZNA luty Publikacja ta jest elektroniczną wersją wydanej w 2008 roku książki pod tym samym tytułem. Mam nadzieję, że dzięki jej udostępnieniu nadal będzie przydatna, a przy okazji bardziej

Bardziej szczegółowo

Baltic landscape innovative approaches towards sustainable forested landscapes

Baltic landscape innovative approaches towards sustainable forested landscapes Baltic landscape innovative approaches towards sustainable forested landscapes PRZEGLĄD BIBLIOGRAFII rozpoznanie najlepszych praktyk melioracyjnych i retencji wody na terenach leśnych Best practices concerning

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie skanera naziemnego w monitorowaniu brzegów klifowych

Zastosowanie skanera naziemnego w monitorowaniu brzegów klifowych 49 Zastosowanie skanera naziemnego w monitorowaniu brzegów klifowych Czesław Suchocki Politechnika Koszalińska 1. Wstęp Łączna długość brzegów klifowych na polskim wybrzeżu wynosi ponad 100 kilometrów.

Bardziej szczegółowo

OCENA PRZYDATNOŚCI WYBRANYCH TESTÓW IN SITU I BADAŃ LABORATORYJNYCH DLA IDENTYFIKACJI I PRZECIWDZIAŁANIA PROCESOM GEODYNAMICZNYM. 1.

OCENA PRZYDATNOŚCI WYBRANYCH TESTÓW IN SITU I BADAŃ LABORATORYJNYCH DLA IDENTYFIKACJI I PRZECIWDZIAŁANIA PROCESOM GEODYNAMICZNYM. 1. Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 3/1 2007 Zbigniew Bednarczyk* OCENA PRZYDATNOŚCI WYBRANYCH TESTÓW IN SITU I BADAŃ LABORATORYJNYCH DLA IDENTYFIKACJI I PRZECIWDZIAŁANIA PROCESOM GEODYNAMICZNYM 1.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW. Nr 22/2014, t. II

ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW. Nr 22/2014, t. II ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW Nr 22/2014, t. II EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE Redakcja: Zdzisław Szczepanik (red. naczelny) Katarzyna Daraż-Duda (sekretarz redakcji)

Bardziej szczegółowo

Katedra Geoinżynierii, Zakład Hydrogeologii SGGW w Warszawie Department of Geotechnical Engineering, Division of Hydrogeology WULS SGGW

Katedra Geoinżynierii, Zakład Hydrogeologii SGGW w Warszawie Department of Geotechnical Engineering, Division of Hydrogeology WULS SGGW Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska nr 57, 2012: 151 158 (Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ. 57, 2012) Scientific Review Engineering and Environmental Sciences No 57, 2012: 151 158 (Sci. Rev.

Bardziej szczegółowo

II Sympozjum Morskiej Geomorfologii Poziom Morza, linia brzegowa

II Sympozjum Morskiej Geomorfologii Poziom Morza, linia brzegowa II Sympozjum Morskiej Geomorfologii Poziom Morza, linia brzegowa INSTYTUT MORSKI W GDAŃSKU Gdańsk 2014 Zakład Oceanografii Operacyjnej, Instytut Morski w Gdańsku Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich ENVIA

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe POLSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI SEKCJA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI KOMITETU GEODEZJI PAN UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, INSTYTUT NAUK O MORZU ZAKŁAD TELEDETEKCJI I KARTOGRAFII MORSKIEJ GEOMAR

Bardziej szczegółowo

RELACJE PORT LOTNICZY ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

RELACJE PORT LOTNICZY ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE PRACE GEOGRAFICZNE, zeszyt 123 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków 2010, 129 142 Piotr Trzepacz RELACJE PORT LOTNICZY ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Zarys treści: Opracowanie stanowi przegląd

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NMT W POSTACI GRID I TIN NA PRZYKŁADZIE DANYCH Z OKI NMT (GRID/TIN) ANALYSIS - OKI DATA EXAMPLE. Beata Hejmanowska

ANALIZA NMT W POSTACI GRID I TIN NA PRZYKŁADZIE DANYCH Z OKI NMT (GRID/TIN) ANALYSIS - OKI DATA EXAMPLE. Beata Hejmanowska Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17a, 2007 ISBN 978-83-920594-9-2 ANALIZA NMT W POSTACI GRID I TIN NA PRZYKŁADZIE DANYCH Z OKI NMT (GRID/TIN) ANALYSIS - OKI DATA EXAMPLE Beata Hejmanowska

Bardziej szczegółowo

ZMIANY POWIERZCHNI I BATYMETRII WYBRANYCH JEZIOR POJEZIERZA POMORSKIEGO. Mariusz Ptak

ZMIANY POWIERZCHNI I BATYMETRII WYBRANYCH JEZIOR POJEZIERZA POMORSKIEGO. Mariusz Ptak Prace Geograficzne, zeszyt 133 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków 2013, 61 76 doi : 10.4467/20833113PG.13.011.1101 ZMIANY POWIERZCHNI I BATYMETRII WYBRANYCH JEZIOR POJEZIERZA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Monitoring wizyjny w systemach zabezpieczenia transportu wodnego. Koncepcja implementacyjna

Monitoring wizyjny w systemach zabezpieczenia transportu wodnego. Koncepcja implementacyjna JANOWSKI Artur 1 SZULWIC Jakub 2 Monitoring wizyjny w systemach zabezpieczenia transportu wodnego. Koncepcja implementacyjna WSTĘP Skuteczna i szybka metoda pomiaru przepływu w kanale otwartym to narzędzie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE E. Dąbrowska, M. Nakielska, M. Teodorczyk,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 41-2013 nr 2 Wydanie publikacji dofinansowane jest

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości fotogrametrii bliskiego zasięgi i naziemnego skaningu laserowego w modelowaniu powierzchni biurowych

Porównanie możliwości fotogrametrii bliskiego zasięgi i naziemnego skaningu laserowego w modelowaniu powierzchni biurowych Teledetekcja Środowiska Tom 51 (2014/2) ss. 85-92 POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE ODDZIAŁ TELEDETEKCJI I GEOINFORMATYKI http://www.ptg.pan.pl/?teledetekcja_%a6rodowiska Porównanie możliwości fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

POUBOJOWE METODY OCENY UŻYTKOWOŚCI MIĘSNEJ BYDŁA

POUBOJOWE METODY OCENY UŻYTKOWOŚCI MIĘSNEJ BYDŁA Rocz. Nauk. Zoot., T. 40, z. 2 (2013) 109 126 POUBOJOWE METODY OCENY UŻYTKOWOŚCI MIĘSNEJ BYDŁA Andrzej Węglarz 1, Anna Balakowska 1, Zenon Choroszy 2 1 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Hodowli

Bardziej szczegółowo

7.1. JAK NIEWIDZIALNE UCZYNIĆ WIDZIALNYM ZASTOSOWANIE SYMULACJI BUDYNKU NA PRZYKŁADZIE PRZEPŁYWÓW POWIETRZA*

7.1. JAK NIEWIDZIALNE UCZYNIĆ WIDZIALNYM ZASTOSOWANIE SYMULACJI BUDYNKU NA PRZYKŁADZIE PRZEPŁYWÓW POWIETRZA* 312 ENERGOOSZCZĘDNE KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA WEWNĘTRZNEGO 7.1. JAK NIEWIDZIALNE UCZYNIĆ WIDZIALNYM ZASTOSOWANIE SYMULACJI BUDYNKU NA PRZYKŁADZIE PRZEPŁYWÓW POWIETRZA* Powszechnie wiadomo, że nie wchodząc

Bardziej szczegółowo

Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca tarczowego maszyny wyciągowej na jego niestabilność termosprężystą. Część I. Budowa modelu MES i jego weryfikacja

Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca tarczowego maszyny wyciągowej na jego niestabilność termosprężystą. Część I. Budowa modelu MES i jego weryfikacja Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca tarczowego maszyny wyciągowej... 111 EKSPLOATYKA ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN Zeszyt 3 (151) 2007 STANISŁAW ŚCIESZKA, MARCEL ŻOŁNIERZ Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca

Bardziej szczegółowo

Określenie wartości parametrów odkształceniowych górotworu poddanego wpływom eksploatacji górniczej na przykładzie KWK Ziemowit

Określenie wartości parametrów odkształceniowych górotworu poddanego wpływom eksploatacji górniczej na przykładzie KWK Ziemowit PRZEGLĄD Nr 7 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 7-8 (1052-53) lipiec-sierpień 2010 Tom 66(CVI) UKD: 622.333(438): 519.6: 622.273.23: 622.1: 622.831:

Bardziej szczegółowo

Badania geologiczno-inżynierskie karpackich osuwisk fliszowych w rejonie Gorlic (Beskid Niski)

Badania geologiczno-inżynierskie karpackich osuwisk fliszowych w rejonie Gorlic (Beskid Niski) Zbigniew Bednarczyk Badania geologiczno-inżynierskie karpackich osuwisk fliszowych w rejonie Gorlic (Beskid Niski) Engineering geology investigation of Carpathian flysch landslides in the Gorlice region

Bardziej szczegółowo

OCENA DOKŁADNOŚCI DANYCH UZYSKANYCH Z POMIARU BATYMETRYCZNEGO WYKONANEGO ECHOSONDĄ LOWRANCE LMS-527C DF igps

OCENA DOKŁADNOŚCI DANYCH UZYSKANYCH Z POMIARU BATYMETRYCZNEGO WYKONANEGO ECHOSONDĄ LOWRANCE LMS-527C DF igps Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21, 2010, s. 109 118 ISBN 978-83-61576-13-6 OCENA DOKŁADNOŚCI DANYCH UZYSKANYCH Z POMIARU BATYMETRYCZNEGO WYKONANEGO ECHOSONDĄ LOWRANCE LMS-527C

Bardziej szczegółowo

Z BADAŃ NAD WPŁYWEM ANTROPOPRESJI NA ŚRODOWISKO. Tom 7

Z BADAŃ NAD WPŁYWEM ANTROPOPRESJI NA ŚRODOWISKO. Tom 7 STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GEOGRAFÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z BADAŃ NAD WPŁYWEM ANTROPOPRESJI NA ŚRODOWISKO Tom 7 Pod redakcją Roberta MACHOWSKIEGO i Marka RUMANA

Bardziej szczegółowo

NAFTA-GAZ kwiecień 2010 ROK LXVI. Metody wykrywania wycieków gazu ziemnego. Grzegorz Demusiak

NAFTA-GAZ kwiecień 2010 ROK LXVI. Metody wykrywania wycieków gazu ziemnego. Grzegorz Demusiak NAFTA-GAZ kwiecień 2010 ROK LXVI Grzegorz Demusiak Instytut Nafty i Gazu, Kraków Nowe metody kontroli szczelności sieci i instalacji gazu ziemnego, z wykorzystaniem ręcznych detektorów laserowych do zdalnego

Bardziej szczegółowo

PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION OF THE SELECTED DEVICES RECORDING VEHICLES MOVEMENT PARAMETERS

PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION OF THE SELECTED DEVICES RECORDING VEHICLES MOVEMENT PARAMETERS Krzysztof KĘDZIORA, Piotr KRZEMIEŃ, Wojciech WACH Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie ul. Westerplatte 9, 31-33 Kraków e-mail: kkedziora@ies.krakow.pl PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYNTETYCZNY Z PRAC WYKONANYCH w 2010 r.

RAPORT SYNTETYCZNY Z PRAC WYKONANYCH w 2010 r. Projekt : KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inŝynierskiej i planowania gospodarczego) Zadanie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE APARATU CYFROWEGO TELEFONU KOMÓRKOWEGO DO WIZUALIZACJI 3D KAPLICZKI APPLICATION OF MOBILE DIGITAL CAMERA IN 3D VISUALISATION OF SHRINE

WYKORZYSTANIE APARATU CYFROWEGO TELEFONU KOMÓRKOWEGO DO WIZUALIZACJI 3D KAPLICZKI APPLICATION OF MOBILE DIGITAL CAMERA IN 3D VISUALISATION OF SHRINE Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17b, 2007 ISBN 978-83-920594-9-2 WYKORZYSTANIE APARATU CYFROWEGO TELEFONU KOMÓRKOWEGO DO WIZUALIZACJI 3D KAPLICZKI APPLICATION OF MOBILE DIGITAL

Bardziej szczegółowo