SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r. I SPRAWY OGÓLNE * Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwanowicach w związku z koniecznością zaopiniowania przez nie projektu uchwały Rady Gminy Iwanowice ws. utworzenia Gminnego Zespołu Szkół w Iwanowicach * Podpisanie w Wojewódzkim Biurze Pracy w Krakowie umowy dot. projektu Konserwator BIS * Spotkanie z przedsiębiorcami dotyczące pozyskiwania funduszy europejskich na rozwój firm *Udział w realizacji programu Dom Kultury + dla przedstawicieli różnych grup społecznych, szkół i stowarzyszeń z terenu Gminy Iwanowice * Spotkanie z sołtysami dotyczące omówienia bieżących spraw sołectw * Spotkanie przedsiębiorców prowadzących działalność handlową z przedstawicielami PIH i Policją * Szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych * Spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi nt. Standardów Konsultacji społecznych programów i polityk publicznych realizowanych przez powiat * Spotkanie z radnymi i sołtysami oraz przedstawicielami firm transportu publicznego w sprawie utworzenia nowych linii autobusowych * Konsultacje społeczne dotyczące tworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Iwanowice na lata * udział w Walnych Zebraniach OSP * Udział w Forum Wójtów i Burmistrzów II SPRAWY INWESTYCJI, REMONTÓW I GOSPODARKI KOMUNALNEJ r r. Przyjęto 7 wniosków dotyczących usunięcia azbestu r r. Wydano 19 decyzji na wycinkę 64 szt. drzew na terenie Gminy Iwanowice r. Przesłanie wniosku do Tauron Dystrybucja S.A. Wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej dotyczącej oświetlenia ulicznego w Krasieńcu Starym i Boiska w Grzegorzowicach Wielkich do Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o r. Otrzymanie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i opadowej, krawężnika i ścieku przykrawężnikowego,

2 kolektora tłocznego wraz z pompownią P2 i linią kablową w miejscowości Iwanowice Dworskie. Zaświadczenie to potwierdza przyjęcie w/w obiektu do użytkowania r. Otrzymanie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i opadowej, krawężnika i ścieku przykrawężnikowego w miejscowości Biskupice. Zaświadczenie to potwierdza przyjęcie w/w obiektu do użytkowania r. Otwarcie ofert złożonych na przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Iwanowice. Złożono 3 oferty r. Otrzymanie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącej wyrażenia zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych klas I-III. Wyrażono zgodę na 365,749 ha, nie wyrażono zgody na 248,323 ha r. Zawarcie umowy z Firmą Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych, Augustyn Anioł, Stary Wiśnicz 141 na wykonanie odwodnienia posesji do istniejącego przepustu w miejscowości Iwanowice Dworskie. Wartość umowy 3380,76 zł. brutto, termin zakończenia r r. Zawarcie umowy z Firmą Handlowo-Usługową KOMAX, Robert Chłąd, Kłobuck na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Budowa dwóch wielofunkcyjnych boisk sportowych wraz z wyposażeniem i kanalizacją deszczową w miejscowości Celiny na kwotę 4444,00 zł. brutto r. Spotkanie z przedstawicielami Instytutu Rozwoju Miast w sprawie opracowywanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwanowice r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Iwanowice. Wybrano firmę P.P.H.U.,,TAMAX''Tadeusz Cieślak, ul. Dworcowa 46, Sędziszów ,00zł. na okres od do r r. Zawnioskowano do P.P.H.U.,,TAMAX''Tadeusz Cieślak o wyrażenie zgody na wydłużenie ważności oferty o 30 dni r. Podpisanie umowy na odbudowę mostu w miejscowości Sułkowice w ramach usuwania skutków powodzi. Wartość umowy ,00zł termin zakończenia zadania 15 czerwca 2015 r r. Podpisanie umowy na wznowienie punktów granicznych dróg gminnych. Wartość umowy 6 180,00zł r.

3 Przeprowadzenie odbioru gwarancyjnego na obiekcie budynku muzeum w Iwanowicach Dworskich r. Zlecenie firmie Zakład Instalacji Sanitarnych, Jan Lis, Sieciechowice 92 wymianę dwóch uszkodzonych hydrantów w miejscowości Lesieniec z łączna kwotę 3240,00 zł. brutto r. Wystosowanie zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie rozbudowy oświetlenia na terenie gminy Iwanowice. Termin składania ofert r r. Wystawiono 1 zaświadczenie w sprawie zaliczenia okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym rodziców r. Przesłanie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulicznego w Krasieńcu Starym i Boiska w Grzegorzowicach Wielkich do Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. III SPRAWY Z ZAKRESU OPIEKI SPOŁECZNEJ W zakresie pomocy ze świadczeń rodzinny oraz funduszu alimentacyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w następujących formach: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie ,00 zł dla 285 rodzin, - jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka w kwocie 8 000,00 dla 8 rodzin - zasiłki pielęgnacyjne w kwocie ,00 zł dla 127 osób, - świadczenie pielęgnacyjne w kwocie ,00 dla 20 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 2 080,00 zł dla 3 osób - zasiłek dla opiekuna w kwocie 9 880,00 zł dla 20 osób - świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie ,00 dla 31 rodzin Łączna kwota udzielonej pomocy wyniosła ,00 zł dla 494 rodzin. Ponadto GOPS w okresie od do przyjął 14 wniosków w tym: - 3 wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - 9 wniosków o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka - 1 wniosek o zasiłek pielęgnacyjny - 1 wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy Są również podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych w celu uskutecznienia ściągalności zadłużeń. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach w okresie od 23 marca 2015 r. do 27 kwietnia 2015 r. zarejestrował 77 spraw.

4 W powyższym okresie udzielono pomocy w następujących formach: - 22 osobom wypłacono zasiłek stały z tytułu niepełnosprawności, - wypłacono 31 zasiłków celowych, - wypłacono 23 zasiłki okresowe. Na w/w rodzaje zasiłków wydatkowano łącznie kwotę ,50 zł. Ponadto : - w m-cu marcu 5 osobom pokryto koszty pobytu w DPS, koszt ,92 zł, w m- cu kwietniu, koszt ,65 zł - dla 4 osób w miejscu ich zamieszkania świadczone są usługi opiekuńcze - kontynuowana jest pomoc w formie posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Aktualnie od stycznia 2015 r. pomocą objętych jest 50 dzieci. - wydano 46 ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny 3+ dla 9 rodzin wielodzietnych, w okresie sprawozdawczym wpłynęło 7 wniosków o wydanie KDR w w/w okresie odbyło się 9 posiedzeń Grup Roboczych w ramach prowadzonej procedury Niebieskie Karty. Pracownicy socjalni udzielali również pomocy w formie pracy socjalnej, w okresie sprawozdawczym realizowano wizyty monitorujące aktualną sytuację rodzin. W dniu 26 marca złożono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Osłonowego Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wartość całkowita projektu ,00 zł. W dniu 17 kwietnia złożono wniosek o dofinansowanie zadania własnego gminy Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży. Wartość całkowita projektu ,00 zł. W dniu 24 kwietnia odbyły się konsultacje społeczne dotyczące tworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Iwanowice na lata W spotkaniu wzięło udział 40 osób. Konsultacje zainicjowały dyskusję środowiska lokalnego o problemach społecznych w gminie. IV SPRAWY Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY r Komisja Rewizyjna rozpatrywanie pismo pełnomocnika M Szczygielska działającej w imieniu LEXUS AUDIT Spółka w sprawie decyzji Wójta Gminy Iwanowice dotyczącą faktury r Komisja Planowania Budżetu i Strategii Gminy analiza pisma ze Szkoły Podstawowej w Naramie w sprawie budowy sali oddziału przedszkolnego przy szkole r Komisja Edukacji,Kultury, Sportu i Promocji r Komisja Rewizyjna

5 realizacja budżetu za 2014 r r. Komisja Planowania Budżetu i Strategii Gminy analiza sprawozdania z realizacji budżetu za 2014 r r Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji tematem posiedzenia była działalność służby zdrowia na terenie gminy Iwanowice, wyrażenie zgody na na budowę oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Naramie r. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji opiniowanie projektów uchwał na Sesję w dniu r r. Komisja Planowania Budżetu i Strategii Gminy opiniowanie projektów uchwał na Sesję w dniu r r. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa opiniowanie projektów uchwał na Sesję w dniu r. V SPRAWY Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ Rozstrzygniecie konkursu na Palmy Wielkanocne w Gimnazjum w Iwanowicach Rozstrzygniecie i rozdanie nagród w konkursie Plastycznym w Przedszkolu w Damicach Rozstrzygniecie i rozdanie nagród w konkursie matematycznym w Widomej Rozdanie nagród w konkursie Palmy Wielkanocne Spotkanie w ramach projektu DK + w UG Iwanowice Rozdanie nagród w Gminnym Konkursie na Kartkę Wielkanocną Udział w szkoleniu DK + we Włocławku Rozdanie nagród w Gminnym Konkursie na Jajko Wielkanocne w Przedszkolu w Iwanowicach Udział w spotkaniu ewaluacyjnym w Szkole w Naramie 16.04,2015 Spotkanie w ramach projektu DK+ w Celinach Rozstrzygnięcie i rozdanie nagród w konkursie wiedzowym i recytatorskim o Krakowie Udział w ramach projektu DK+ w Sułkowicach Rozgrywki i rozdanie nagród w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego w Szkole w Widomej

6 Przygotowania do 3 Maja Bieżąca działalność GOK VI POZYSKIWANIE ŚRODKÓWZEWNĘTRZNYCH - Odbyła się kontrola merytoryczna i finansowa projektu pn. Budowa Sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym przy szkole w miejscowości Narama - etap drugi rozbudowy szkoły. Aktualnie trwa ocena zamówień publicznych. - Otrzymaliśmy informację o pozytywnej ocenie I części wniosku Termomodernizacja OSP w Sieciechowicach. Do 4 maja przygotowujemy wniosek do oceny w WFOŚiGW w Krakowie. Całkowita wartość zadania to 160 tys. zł. Łączne oczekiwane dofinansowanie to 80 tys. zł. -W ramach programu kapliczka złożyliśmy wniosek pn. Prace konserwatorskie w celu zabezpieczenia kapliczki św. Rocha i jej najbliższego otoczenia na działce nr 72/1 w Iwanowicach Dworskich, gmina Iwanowice. Wartość zadania w zakresie najbardziej pilnego zakresu konserwacyjnego wynosi 20 tys. zł. - Dokonaliśmy weryfikacji prac, zakresów realizacyjnych i kontroli gwarancyjnej robót przy Muzeum w Iwanowicach. Kontrola potwierdziła szereg niedoróbek przy obiekcie zarównano etapie przygotowania technicznego zadania jak i realizacji prac remontowych. Do końca maja br. Wykonawca remontu zgodnie z ustaleniami zobowiązany jest do wykonania I części napraw i korekty systemu odwodnienia do standardów określonych w złożonej ofercie. Prace konserwacyjne wewnętrzne wykonanym własnymi siłami. W okresie jesienno-zimowym będziemy ogrzewali budynek pozyskanym drewnem (wymagane uzbrojenie kominka i montaż zasuwy). - Do 15 maja br. zakończy się ocena projektów z PROW, gdzie złożyliśmy wniosek na budowę kanalizacji Babia Góra. Mamy przygotowany przetarg do ogłoszenia. - Od 9 maja br. do 1 czerwca będzie trwał nabór wniosków w ramach budowy mikroinstalacji prosumenckich. Składamy wniosek na montaż zestawów kolektorów słonecznych. Kolejność uczestnictwa wg zgłoszeń. Dofinansowanie do 90% kosztów netto. Mieszkaniec będzie ponosił koszt 10% wartości netto zestawu oraz koszt podatku VAT instalacji. Zadanie ma zostać zakończone do września Zakończyły się prace związane z modernizacją drogi powiatowej Iwanowice- Biskupice. Wartość prac wyniosła ponad 600 tys. zł. Odbiór zadania odbędzie się w dniu r. - Rozpoczęliśmy przygotowania do uczestnika w projekcie pn. Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, priorytet Środowisko i infrastruktura, obszar tematyczny Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska. Wiele gmin już realizuje wspólnie z gminą Szczucin ten projekt od 3 lat. Mamy nadzieję włączyć się do projektu w II połowie tego roku po akceptacji strony Szwajcarskiej, aby do III kwartału 2016 roku uporać się ze znaczną częścią azbestu zalegającego na dachach oraz gruzu azbestowego zeskładowanego przy posesjach. Po podjęciu uchwał naszej Rady Gminy i gminy Szczucin w czerwcu lub lipcu br. planowane jest spotkanie w tym zakresie dla wszystkich chętnych. Dofinansowanie w zakresie zgłoszenia prac, demontażu pokrycia dachowego, transportu gruzu azbestowego i

7 jego utylizacji wynosi 85 %. Zachęcamy do składania deklaracji uczestnictwa w tym projekcie.