liczba szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których realizowane były programy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "liczba szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których realizowane były programy"

Transkrypt

1 1. Realizacja programów prqfilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, narkotyków, powstaniu zachowań problemowych, przeciwdziałania przemocy, agresji. 2. Organizowanie atrakcyjnego, kreatywnego nastawionego na cel zagospodarowania czasu. wolnego wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodzieży gimnazjalnej oraz dzieci objętych programami w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego. 3. Powołanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy jako wiodącego partnera przy tworzeniu ofert atrakcyjnego zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży - działanie spójne z ideą. profilaktyki rówieśniczej. 4. Kontynuowanie profilaktycznego programu liderów młodzieżowych -organizacja działań wolontarystycznych świadczonych przez młodzież (18-24 lata) na rzecz osób i rodzin potrzebujących, w tym rodzin dotkniętych lub zagrożonych uzależnieniami i przemocą. 5. Organizowanie działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w formie: konkursów plastycznych, teatralnych i literackich pod hasłem "a ja wolę trzeźwą Wolę", r-. 6. Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym wraz z realizacją programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych. 7. Dystrybucja materiałów edukacyjnych i informacyjnych o miejscach i programach specjalistycznej pomocy dla dzieci, młodzieży, rodzin. Wskażniki osiągnięcia celu: - liczba programów profilaktycznych - liczba szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których realizowane były programy profilaktyczne, - liczba dzieci, młodzieży, rodziców i kadry pedagogicznej objętych programami profilaktycznymi - liczba programów i liczba dzieci objętych programami zagospodarowania czasu wolnego liczba szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których realizowane były programy zagospodarowania czasu wolnego - liczba przekazanych materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz ulotek - liczba placówek, wśród których rozprowadzono materiały i ulotki liczba zorganizowanych konkursów - liczba uczestników konkursów - liczba zorganizowanych wyjazdów o charakterze socjoterapeutycznym, profilaktycznym - liczba uczestników wyjazdów Sposoby realizacji: 1. Realizacja programów socjoterapeutycznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego oraz tzw programach klubowych dla gimnazjalistów. 2. Realizacja programów podnoszących umiejętności psychospołeczne (np. trening zastępowania agresji (

2 ART, trening radzenia sobie ze stresem, trening rozwiązywania sytuacji konfliktowych, trening poszukiwania pomocy, trening komunikacji, trening radzenie sobie z presja grupy, itp.) 3. Opracowanie i wdrażanie profilaktyczno-korekcyjnych programów rodzinnych, adresowanych do rodzin dotkniętych uzależnieniem i/lub przemocą lub nimi szczególnie zagrożonych (w tym także kontynuowanie dotychczas prowadzonych). 4. Prowadzenie treningów umiejętności wychowawczych dla rodziców 5. Realizacja programu warsztatów umiejętności wychowawczych, w czasie organizowanych profilaktyczno-korekcyjnych obozów rodzinnych, będących kontynuacją całorocznych programów dla rodzin z problemem uzależnienia, przemocy oraz niewydolnych wychowawczo. Wskażniki osiągnięcia celu: liczba realizowanych programów socjoterapeutycznych psychospołeczne podnoszacych umiejętności liczba placówek realizujących programy socjoterapeutyczne i podnoszących umiejętności psychospołeczne - liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w programach socjoterapeutycznych i podnoszących umiejętności psychospołeczne - liczba programów profilaktyczno-korekcyjnych dla rodzin liczba rodzin i osób objętych tymi programami liczba przeprowadzonych treningów umiejętności wychowawczych uczestniczących liczba rodziców w nich - liczba rodzin i osób objętych wyjazdowymi programami warsztatowymi r Sposoby realizacji: 1. Szkolenia dla wychowawców i nauczycieli w zakresie zwiększania efektywności działań profilaktycznych w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 2. Stała współpraca z pedagogami szkolnymi i poradniami rodzinnymi w zakresie rozpoznawania problemów, organizacji wsparcia, pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla dzieci wychowujących się w rodzinach dotkniętych lub zagrożonych problemem uzależnień i/lub przemocy oraz dla ich rodziców 3. Szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w zespołach interdyscyplinarnych 4. Organizacja spotkań o charakterze seminaryjnym, dotyczących zachowań problemowych, rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych i związanych z przemocą domową, z udziałem przedstawicieli różnych podmiotów: nauczycieli, policji, straży miejskiej, pracowników służby zdrowia, wychowawców świetlic, pracowników socjalnych, kuratorów, organizacji pozarządowych realizujących zadania w obszarze pomocy społecznej i profilaktyki itp Wskaźniki osiągnięcia celu: 7

3 liczba szkoleń dla wychowawców i nauczycieli w zakresie realizacji programów i oddziaływań profilaktycznych - liczba wychowawców i nauczycieli biorących udziałw w/w szkoleniach - liczba szkoleń zespołów interdyscyplinarnychi liczbaosób w nich uczestniczących liczba spotkań seminaryjnych. z udziałem przedstawicieli różnych podmiotów i liczba osób w nich uczestniczących Sposoby realizacji: 1. Realizacja działań lokalnych, podejmowanych w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnych organizowanych przez instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe (np. Kampanie: "Zachowaj Trzeźwy umysł", "Bliżejsiebie-dalej od narkotyków","lato bez %", "ALKOHOL- Nieletnim dostęp wzbroniony" i inne) 2. Organizowanie środowiskowych imprez informacyjnych,edukacyjnych, promujących zdrowy/trzeźwy styl życia (np "Wolski Korowód -prezentacja oferty pomocowej [w tym także dla osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy], a także festyny, pikniki z okazji dnia dziecka, dnia rodziny, mikołajek, choinki itp.) 3. Prowadzenie dziafań informacyjnych na temat problemów alkoholowych, narkotykowych, rozprzestrzeniania HIV/AIDSoraz miejsc i programówpomocy, 4. Prowadzenie działań informacyjno, edukacyjnych poprzez dystrybucja ulotek, broszur i innych materiałów informacyjno-edukacyjnych Wskaźniki osiągnięcia celu: - liczba działań przeprowadzonychw ramach kampaniiinformacyjno-edukacyjnych - liczba uczestników kampanii liczba zorganizowanych środowiskowych imprez profilaktycznych uczestniczących liczba osób w nich liczba spotkań informacyjnych i liczba osób w nich uczestniczących ilość rozdanych ulotek, broszur i innych materiałówinformacyyjno-edukacyjnych Sposoby realizacji: 1. Prowadzenie poradnictwa prawnego, socjalnego, pedagogicznego, psychologicznego w ramach Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego,w tym: 8

4 a) dla osób z problemem alkoholowym b) dla osób z problemem narkotykowym c) dla czfonków rodzin osób z problemem używania i nadużywania środków psychoaktywnych d) dla osób doznających przemocy e) dla osób stosujących przemoc n dla świadków przemocy g) w zakresie edukacji HIV/AIDS 2. Prowadzenie działań edukacyjnych, korekcyjnych oraz rehabilitacyjnych w ramach grup wsparcia dla osób z problemami alkoholowymi i klubu abstynenckiego 3. Podejmowanie w ramach zadań Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czynności związanych z procedurą zobowiązania do leczenia, w tym także działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc 4. Prowadzenie indywidualnych i grupowych form wsparcia dla osób doświadczających przemocy 5. Prowadzenie procedury Niebieska Karta 6. Opracowanie i wdrożenie programu pomocy dla osób strych, będących członkami rodzin osób z problemami alkoholowymi i doświadczających przemocy.' 7. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych poprzez dystrybucję ulotek i materiałów informacyjno-edukacyjnych Wskaźniki osiągnięcia celu: - liczba porad i konsultacji udzielanych dla każdej z kategorii odbiorców z podziałem na porady: prawne, psychologiczne, socjalne, edukację HIV/AIDS. - liczba grup wsparcia dla poszczególnych kategorii odbiorców - liczba osób uczestniczących w poszczególnych programach edukacyjnych, korekcyjnych, rehabilitacyjnych. - liczba osób objętych procedurą Niebieskiej Karty w OPS - liczba osób objętych procedurą Niebieskiej Karty przez Policję - liczba spraw zgłaszanych do Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, związanych negatywnymi skutkami nadużywania alkoholu w tym z współwystępowaniem zjawiska przemocy w rodzinie. - liczba wniosków skierowanych do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego - liczba osób, które w wyniku prowadzonych przez Dzielnicowy Zespół działań, podjęły leczenie dobrowolnie. - liczba osób wobec których Dzielnicowy Zespół podjął działania interwencyjne w związku' z rozpoznanym zjawiskiem. przemocy domowej - liczba przekazanych ulotek, broszur i innych materia/ów informacyjno-edukacyjnych 9

5 Sposoby realizacji:..; 1. Monitorowanie i ewaluacja programów profilaktycznych prowadzonych w placówkach oświatowych i opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego. 2. Monitorowanie i ewaluacja programów prowadzonychw ramach zagospodarowania czasu wolnego 3. Przeprowadzenie badań i sondaży dla potrzeb tworzenia ekspertyz, opinii i diagnoz na temat stanu problemów uzależnień i zjawiska przemocy domowej oraz efektywności prowadzonych działań profilaktycznych na terenie Dzielnicy Wola 4. Monitorowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe dofinansowywanych przez Biuro Polityki Społecznej 5. Organizowanie spotkań lokalnych partnerów zaangażowanych w rozwiązywania problemów społecznych Dzielnicy Wola: a} Powołanie Wolskiej Koalicji na Rzecz PrzeciwdziałaniaPrzemocy w Rodzinie - gremium kreującego politykę Dzielnicy w zakresie przeciwdziałaniaprzemocy b} Kontynuowania prac Wolskiego Forum Profilaktyki - gremium kreującego politykę Dzielnicy W zakresie działań profilaktycznych c} Powołanie Wolskiego Forum na Rzecz Młodzieży- gremium kreującego politykę Dzielnicy w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży Wskażnikiosiagnięcia celu: liczba monitorowanych i ewaluowanych programówlokalnych liczba monitorowanych programów miejskich - liczba przeprowadzonych badań i sondaży liczba zorganizowanych spotkań lokalnych partnerów zaangażowanych w rozwiązywania problemów społecznych Dzielnicy Wola oraz liczba osób w nich uczestniczących - wzrost skuteczności realizowanych programów Realizatorzy, współrealizatorzy, partnerzy, nadzór 1. Realizatorem celów wyszczególnionych w niniejszymprogramie będzie Ośrodek Pomocy Społecznej, będący równocześnie dysponentem środków budżetowychw DZ.851 Rozdz Partnerami w realizacji zadań będą: - Rada Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Zarząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowiadla Dzielnicy Wola Urzędu m. st. Warszawy Wydziął Oświaty.i Wych~wania dla DzielnicyWola Urzędu m. st. Warszawy - Wydział Sportu i Rekreacji dla DzielnicyWola Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 10

6 ;f)o Policja. Straż Miejska. szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego organizacje pozarządowe współpracujące w tworzeniu oferty pomocowej dla mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy lokalne media osoby prawne i fizyczne 3 Bieżący nadzór nad realizacją Programu będzie pełni Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy 4 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy będzie składał do Biura Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy roczne sprawozdanie z realizacji niniejszego Programu. 5 Lokalny Programu Profilaktyki Uzależnień na rok 2007 zostanie umieszczony na stronie intemetowej Urzędu Dzielnicy Wola oraz na stronie 6 Ewaluacja Lokalnego Programu. Przedmiotem działań ewaluacyjnych będzie ewaluacja celów Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień. Badaniami ewaluacyjnymi objęte zostaną osoby, do których skierowane są działania Lokalnego Programu profilaktyki Uzależnień. Metodą badawczą będzie wywiad, obserwacja, analiza dokumentów, monitoring realizowanych programów, zaś narzędziem badawczym - ankieta, kwestionariusz o wartości psychometrycznej. Uzyskane wyniki zostaną upublicznione i wykorzystane do modyfikacji Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień na rok 2008., - 7 Lokalny Program Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Wola na rok 2007 jest realizowany od stycznia do grudnia 2007r. Finansowanie realizacji programu: 1. Finansowanie zadań zgodne z załącznikiem dla Dzielnicy Wola do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok

7 ._ _- -_._---._--- o ~~~~ o _ ~ 469 Wstępny kosztorys realizacji Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, sporządzony w oparciu o projekt planu finansowego OPS w Rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi-zadanie własne ~ , Przeznaczenie. i Kwota t... _... i lzadania w ramach osiągania ~elu 1-Zwiększanie efektywności działań \ zł'--"'- i! profilaktycznych adresowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych, ze I 'I i szczególnym uwzględnieniem programów adresowanych do całych rodzin. l ' riada~j; w ~am~~h ;'siągani~ c~lu2- P~d;iesienie kompet;~~i -- I ~--- --l! psychospołecznych dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych; I L-.. _ T' o _ ---.-l Zadania w ramach osiągania celu 3 - Podniesienie kompetencji osób +_. 55.._ 000 zł. zawodowo zaangażowanych w działania profilaktyczne oraz integracja.. I J śr~dowisk ~.~~.i~łań Profi~~~tyczn~c.hprowadz~nych w~zielni~~ Wola Zadania w ramach osiągania celu 4 - Podniesienie świadomości zł I Imieszkańców Dzielnicy na temat negatywnych skutków używania j ~~~~~~_~~~~{:~%_o_irs_a~~c_~_~y_k~p~_e_m_o_c~ d_o_m_ow_e_ W_WY_:_iarz_e....._ j Zadania w ramach osiągania celu 5 - Zwiększenie dostępności do zł informacji, edukacji, wsparcia i pomocy psychologicznej dla osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, żyjących w rodzinach dotkniętych problemem uzależnienia, przemocy.._--_.._-_... _-_. -_.- -._------_._ _... --_..-._--_..- Zadania w ramach osiągania celu 6 - Podnoszenie skuteczności zł realizowanych programów poprzez ich superwizowanie, monitorowanie i ewaluację. ~- -._.. -_ _.._--.. J. -.._ _-- --" Zadania ynagrodzenia bezosobowe dla członków Dzielnicowego ,00 zł ' służące Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania osiągania Problemów Alkoholowych celów 1-6 ~ Wynagrodzenie osobowe pracowników Dzi~s. V zł Uzależnień wraz z pochodnymi J Ko;ztyorg~~izacyjne i ;';iązane'~ funkcjonow~niem zł ~ ~lacówkinp. opłaty za energie, co, ściekł, internet, telefony stacjo~a.me~~~lety, ~~ezpieczenie,_podat~~_._"_±. ~oozł J I 12

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 12 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 12 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały nr XV/189/12 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 12 kwietnia 2012 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Gmina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem RADA GMINY PANKI 14.113.2011 roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Program stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań i priorytetów ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku. z dnia 27 lutego 2014r.

UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku. z dnia 27 lutego 2014r. UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nisko na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białaczów na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 I. WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka kształtującym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK Rozdział 1. ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/18/2015 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/18/2015 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/18/2015 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/226/2008 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 grudnia 2008r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 dla Gminy Miejskiej Kraśnik Wstęp

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wojkowice

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jest

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Załącznik do uchwały Nr XL/337/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 16 grudnia 2013r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 623/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4.11.2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK I. WPROWADZENIE W Polsce to samorządy gminne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. DRUK NR 9 UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE NA ROK 2013

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE NA ROK 2013 dla gminy miejskiej Pabianice na rok 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/437/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 grudnia 2012 roku PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA

Bardziej szczegółowo