LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO WETERYNARYJNEJ MATERIAŁY. Warszawa, 9 maja 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO WETERYNARYJNEJ MATERIAŁY. Warszawa, 9 maja 2015 r."

Transkrypt

1 ZJAZD SPRAWOZDAWCZY LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO WETERYNARYJNEJ MATERIAŁY Warszawa, 9 maja 2015 r.

2 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ W CZASIE V KADENCJI (2013/2014) Sprawozdanie Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej... 3 Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej... 8 Sprawozdanie Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Sprawozdanie Skarbnika WIL-W Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej PROJEKTY UCHWAŁ ZJAZDU Uchwała Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności organów Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Uchwała Nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Uchwała Nr 4 w sprawie ustalenia budżetu Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Uchwała Nr 5 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej z tytułu przynależności do Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

3 Sprawozdanie Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej W okresie sprawozdawczym Rada pracowała w składzie: Prezes: Krzysztof Anusz Wiceprezesi: Bogdan Latko (rejon ciechanowski), Edmund Matey (rejon ostrołęcki), Marek Sankiewicz (rejon płocki), Andrzej Karkoszka (rejon radomski), Anna Boczoń-Borkowska (rejon siedlecki), Zbigniew Jarocki (Warszawa), Marek Radzikowski (Warszawa-Zachód) Skarbnik: Marek Mastalerek Sekretarz: Maciej Klockiewicz Członkowie: Józef Białowąs, Cezary Bogusz, Jerzy Chodkowski, Mariusz Dobosz, Juliusz Gorzkoś, Jacek Gruszczyński, Anna Grzybicka, Paweł Jakubczak, Wiesław Łada, Paweł Ostrach, Beata Tomanek W okresie sprawozdawczym, tj. od 10 maja 2014r. do 30 kwietnia 2015r., Rada odbyła 7 posiedzeń i podjęła 444 uchwał, w tym 109 o przyjęciu nowych członków i 67 rejestrujących nowe zakłady lecznicze. Tematyka posiedzeń Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Rozpatrywanie podań o zmniejszenie, rozłożenie na raty lub umorzenie składki członkowskiej. Rada realizowała wymagania ustawowe w stosunku do dłużników (informowanie, wysyłanie ponagleń). Rozpatrywanie podań o bezzwrotne zapomogi. W okresie sprawozdawczym przyznano zapomogi 17 lekarzom weterynarii, w łącznej kwocie , 00 zł. Ubezpieczenie w ramach składki członkowskiej od odpowiedzialności cywilnej lekarzy weterynarii członków WILW. Suma gwarancyjna: zł na jednego członka izby. Okres ubezpieczenia: od do Ubezpieczyciel: TUiR Allianz Polska S.A.; Nr polisy:

4 Przedmiotem ubezpieczenia zawodowego są zobowiązania jakie mogą powstać dla ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii, polegające na ochronie zdrowia i życia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska naturalnego, a w szczególności na: - badaniu stanu zdrowia zwierząt, - rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, - leczeniu zwierząt oraz wykonywaniu zabiegów chirurgicznych, wydawaniu opinii i orzeczeń lekarsko weterynaryjnych, - badaniu zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego, - sprawowaniu czynności związanych z nadzorem weterynaryjnym nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno-weterynaryjnymi nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno-weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt i przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego, - badaniu i ocenie weterynaryjnej jakości pasz oraz warunków ich wytwarzania, - wystawianiu recept na leki i artykuły sanitarne Nadzór nad wydawaniem paszportów: w okresie sprawozdawczym wśród 690 lekarzy weterynarii uprawnionych przez Radę WILW do wydawania paszportów rozdystrybuowano paszportów. Rozpatrywanie podań o przyjęcie lub przeniesienie do WILW oraz przeniesienie z WILW do innych izb okręgowych. Podejmowanie uchwał dotyczących wpisania zakładów leczniczych dla zwierząt do ewidencji prowadzonej prze Radę WILW: w okresie sprawozdawczym wpisano 67 zakładów, w tym 42 gabinety, 23 przychodnie, 1 lecznicę. Obecnie na obszarze woj. mazowieckiego działalność prowadzi łącznie zakładów leczniczych dla zwierząt. W okresie sprawozdawczym podjęto również 46 uchwał o wykreśleniu zakładu leczniczego dla zwierząt z ewidencji oraz 63 uchwał o wpisaniu zmian do ewidencji. Planowanie i przeprowadzanie kontroli w zakładach leczniczych dla zwierząt w ramach realizacji Uchwały Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 25 czerwca 2014 r., nr 557/2014/VI w sprawie ustalenia zasad prowadzenia kontroli zakładów leczniczych dla zwierząt, zgodnie z którą: 4 1/ Rada WIL-W na mocy ustawy sprawuje nadzór nad zarejestrowanymi na jej terenie zakładami leczniczymi dla zwierząt, stąd też konieczne jest przeprowadzanie planowych kontroli, których podstawowym celem jest sprawdzenie, czy warunki prowadzenia praktyki lekarsko-weterynaryjnej w poszczególnych jednostkach są zgodne z wymogami opisanymi w ustawie i rozporządzeniu o zakładach leczniczych dla zwierząt;

5 2/ opracowanie zasad i planu prowadzenia kontroli posłuży lepszemu wykorzystaniu środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie WIL-W. I. Opracowywanie planu kontroli zakładów leczniczych do wykonania w danym roku kalendarzowym: a/ plan kontroli zakładów leczniczych przygotowuje zespół powołany przez prezesa WIL- W (złożony z członka Rady i pracownika biura WIL-W odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru zakładów leczniczych dla zwierząt); b/ plan kontroli na rok następny RO przyjmuje na koniec danego roku kalendarzowego najlepiej wraz z przyjęciem projektu budżetu; c/ Rada WIL-W przeprowadza kontrole planowe zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz kontrole interwencyjne po wpłynięciu wniosków o przeprowadzenie kontroli przesłanych do WILW od innych instytucji (np. Inspekcji Weterynaryjnej) lub na skutek skarg wnoszonych przez właścicieli zwierząt, bądź innych lekarzy weterynarii; d/ w kolejnych latach członkowie RO przeprowadzają kontrole planowe w losowo wybranych zakładach z listy zarejestrowanych w WIL-W ze szczególnym uwzględnieniem nowo zarejestrowanych zakładów leczniczych. II. Realizacja i zasady finansowania kontroli zakładów leczniczych a/ kontrole planowe wykonuje się według przyjętego harmonogramu b/ kontrole interwencyjne wykonuje się na podstawie decyzji prezesa WIL-W c/ kontrolującym przysługuje zwrot kosztów według następujących zasad: - za dojazd do kontrolowanego zakładu - według zasad rozliczania podróży służbowych (stawka za kilometr) - za przeprowadzenie kontroli osob(y) kontrolujące otrzymują ryczałtowy zwrot kosztów w kwocie 200 zł brutto d/ w przypadku kontroli planowych kontrolujący składa w biurze protokół pokontrolny; e/ w przypadku kontroli interwencyjnych kontrolujący zobowiązani są do złożenia w biurze WILW protokołu z kontroli oraz pisemnego raportu z przeprowadzonej kontroli, w którym opisane zostaną szczegółowo problemy stwierdzone podczas kontroli wraz z wnioskami do Rada WIL-W co do podjęcia określonych decyzji w stosunku do kontrolowanego zakładu leczniczego, jego kierownika czy personelu, w terminie do 14 dni od zakończenia kontroli; f/ w przypadku, gdy pomimo uzgodnionego terminu nie dojdzie do kontroli zakładu leczniczego kontrolujący jest zobowiązany do sporządzenia odpowiedniego raportu w terminie do 14 od planowanej kontroli. Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna organizuje, współorganizuje lub sprawuje patronat nad szeregiem szkoleń: - Ogólnopolska Konferencja Świat szponiastych łowców, Warszawa, r. - Nefrologia i urologia, Falenty k. Warszawy, maja 2014 r. szkolenie objęte honorowym patronatem Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. - Kardiologia VetCo, Falenty k. Warszawy, maja 2014 r. szkolenie objęte honorowym patronatem Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. - Behawior kota. Profilaktyka zaburzeń zachowania, Warszawa, r. - Behawior psa. Pies lękliwy i nadpobudliwy, Warszawa, r. 5

6 - Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Strzelectwie Myśliwskim, Suchodół, Vets with Horsepower, Warszawa, r. - X lat polskiej weterynarii w Unii Europejskiej, Warszawa, r. - Endokrynologia i analityka kliniczna VetCo, Falenty k. Warszawy, 8-9 listopada 2014 r. szkolenie objęte honorowym patronatem Warszawskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej. - I Kongres Weterynaryjnej Medycyny Behawiorolnej, Warszawa, r. - Seminarium nt. żywienia kotów, Warszawa, r. - VetForum IV Kongres Praktyki Weterynaryjnej, Łódź, kwietnia 2015 r. Wspomagano inicjatywy kulturalne na rzecz środowiska weterynaryjnego przyznanie dotacji na druk przewodnika po Muzeum Weterynarii w Ciechanowcu. Wspieranie spotkań lekarzy weterynarii-seniorów. Wspieranie twórczości lekarzy weterynarii Koń w Wojsku Polskim , autor Tomasz Szydłowski. Wspieranie Warszawskiego Oddziału Terenowego Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Decyzja o przyznaniu nagród książkowych (książki dotyczące dziedzin nauk weterynaryjnych) dla wyróżniających się absolwentów rocznika 2014 Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Omówienie zagrożeń związanych z planowaną deregulacją zawodów zaufania publicznego. Udział przedstawicieli Rady WILW (Macieja Klockiewicz, Marka Mastalerka ) oraz Jana Prandoty w konferencji w sejmie RP zorganizowanej przez Mazowieckie Forum Samorządów Zaufania publicznego, pod patronatem wicemarszałka Sejmu Eugeniusza T. Grzeszczaka. Kilkukrotnie prowadzono dyskusje nad propozycjami zmian w redagowaniu i kolportowaniu Życia Weterynaryjnego propozycje przekazywano do KRLW. Udział przedstawicieli Rady w obchodach 10 rocznicy członkostwa RP w Unii Europejskiej Warszawa, 9 września 2014 r. Rada zapoznawała się ze sprawą dotyczącą funkcjonowania PIW w Radomiu w kontekście sytuacji w jednym z zakładów mięsnych na terenie powiatu radomskiego. Na posiedzeniach omawiano skomplikowaną sytuację w PIW Radom a w konsekwencji w WIW w Siedlcach. Temu zagadnieniu poświęcono dodatkowo specjalne posiedzenie rady. Udział członków WILW (w tym aktywnych działaczy sekcji Koła Seniorów) w przywróceniu zabytkowej figury MB na teren starej siedziby Wydziału Medycyny 6

7 Weterynaryjnej SGGW w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 272 oraz zamieszczenie tablicy informacyjnej na temat historii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w tej lokalizacji. Przedstawiciele Rady WILW będący członkami KRLW brali udział w spotkaniu z niemieckimi lekarzami wolnej praktyki w Hanowerze podczas dorocznych targów weterynaryjnych listopad 2014 r. Rada krytycznie opiniowała wprowadzenie standardów klinicznych uchwalonych, a następnie uchylonych przez KRLW. Podobnie krytycznie ustosunkowano się do propozycji KRLW w sprawie podniesienia opłat rejestracyjnych za zakłady lecznicze. Zarazem Rada opowiedziała się za urealnieniem opłat, tak aby pokrywały one koszty związane z prowadzeniem obowiązkowych kontroli zakładów leczniczych. Prowadzono dyskusje nad zaleceniami dla lekarzy weterynarii działającymi w ramach różnego rodzaju organizacji (fundacji, stowarzyszeń, zakładów leczniczych dla zwierząt) biorącymi udział w przetargach na świadczenie usług dla organów samorządu lokalnego w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt, sterylizacji itd... Rozważano zapytania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dotyczące rozpatrywania wniosków dotyczących działalności lekarzy weterynarii w ramach ich działalności gospodarczej innej niż usługi lekarsko-weterynaryjne. Uznano, że te inne formy działalności gospodarczej (zgodnej z prawem RP) nie stanowią przedmiotu bezpośredniego zainteresowania i kontroli organów samorządu lekarzy weterynarii. Rada wystosowała pismo do Szefa Służby Cywilnej wyrażając zaniepokojenie przedłużającym się stanem tymczasowości organów inspekcji weterynaryjnej na Mazowszu wynikającej z długotrwałego zawieszenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Krytyczna ocena wejścia w życie nowelizacji rozporządzeń (WE) nr 853/2004 i 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady wraz z rozporządzeniami Komisji (WE) nr 2073/2005 i 2075/2005, w których ogranicza się rolę lekarza weterynarii między innymi w badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa na rzecz nadzoru właścicielskiego. Spotkanie Wigilijne lekarzy weterynarii WILW, połączone z uroczystym wręczeniem praw wykonywania zawodu nowym członkom WILW. Omówienie spraw organizacyjnych i stanu przygotowań do V Kongresu Medycyny Weterynaryjnej VetForum w Łodzi kwiecień Wystąpienie do Komisji Europejskiej (DG Sante) o objęcie patronatem Sesji VIII Higiena i dobrostan zwierząt sesji dotyczącej dobrostanu bydła i świń. Dodatkowo wraz w ramach tej 7

8 sesji odbędzie się otwarte szkolenie dotyczące dobrostanu zwierząt w schroniskach (przy współudziale GIW). Rada podjęła decyzję o wysłuchaniu opinii lekarzy wolnej praktyki, którzy wnosili o możliwość przedstawienie własnych ocen dotyczących funkcjonowania lekarzy wyznaczonych (i niewyznaczonych) w realizacji zadań wykonywanych we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną w wybranych powiatach Mazowsza. Swoje zdanie przedstawili: Jan Maszkiewicz, Adam Żurawski, Czesław Żurawski. Działania Rady wspierała bardzo intensywna praca Biura WIL-W. Rada wyraża podziękowania wszystkim pracownikom Biura WILW oraz Sekretariatów Sądu Lekarsko- Weterynaryjnego i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. SEKRETARZ RADY WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ dr Maciej Klockiewicz 8

9 Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej W okresie sprawozdawczym do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wpłynęło 55 spraw. W okresie od 1 kwietnia 2014 do 31 grudnia 2014 do Biura Rzecznika wpłynęły 43 skargi, zaś w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 marca 2015 zostało zarejestrowanych kolejnych 12 spraw. Ponieważ 33 sprawy wszczęte przed 1 kwietnia 2014 nie zostały zakończone, Rzecznik w okresie sprawozdawczym prowadził postępowania łącznie w 88 sprawach. Stan prowadzonych przez Rzecznika postępowań w okresie sprawozdawczym obrazuje poniższa tabela: liczba postępowań nie zakończonych do sprawy, które wpłynęły od do końca 2014 roku wpływ spraw do do odmowa wszczęcia postępowania sposób zakończenia postępowania umorzenie postępowania wniosek do sądu lekarskoweterynaryjnego o ukaranie inny sposób załatwienia sprawy w toku * 31 *6 spraw załatwionych w inny sposób to skargi, które wpłynęły na lekarzy weterynarii pracujących na terenie woj. mazowieckiego, a nie należących do WIL-W, sprawy załatwione poprzez pisemne wyjaśnienie osobie skarżącej braku podstaw do złożenia skargi, sprawy które wpłynęły drogą , a po wezwaniu do uzupełnienia nie zostały złożone w sposób formalny itp. Sprawy, które wpłynęły do Rzecznika w okresie sprawozdawczym (z wyłączeniem spraw załatwionych w inny sposób w liczbie 6), dotyczyły następujących aspektów wykonywania zawodu: 27 spraw nieprawidłowości dotyczące postawionego rozpoznania, leczenia, przeprowadzonej operacji, nie wykonanie badań dodatkowych. np. występowanie cieczek u suki pomimo dokonanej sterylizacji, wytrzewienie suki po operacji sterylizacji, zapaść w czasie narkozy, zbyt wczesne zdaniem skarżącego rozwiązanie porodu u klaczy, skarga na niezasadne uśpienie wolnożyjącego kota, niezadowolenie właścicielki suki ze świadczonej przez lek. wet. pomocy porodowej i poporodowej, śmierć kota po podaniu Imizolu, przypadki komplikacji po sterylizacji suk, nieprawidłowe obcięcie pazurków u kanarka, komplikacje po operacji wnętrostwa u psa, nie rozpoznanie ropomacicza u suki przez 2 lekarki badające zwierzę w kolejnych dniach; 8 spraw - nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej. (głównie zawiadomienia o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli inspektorów ds. nadzoru farmaceutycznego WIW; w 1 przypadku dodatkowo unikanie i 9

10 uniemożliwianie przeprowadzenia kontroli przez inspektorów ds. nadzoru farmaceutycznego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii); 2 sprawy - reklamowanie zakładu leczniczego dla zwierząt; 1 sprawa - podejrzenie prowadzenia wysyłkowej sprzedaży leków przez zakład leczniczy dla zwierząt; 1 sprawa - naruszenie tajemnicy lekarskiej; 2 sprawy - odmowa przyjęcia zgłoszenia dotyczącego rozwiązania porodu zwierzęcia gospodarskiego i skarga na decyzję kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt o zaprzestaniu świadczenia usług dla zwierząt skarżącej; 2 skargi od Powiatowych Lekarzy Weterynarii informacja o nieprawidłowościach w wystawianiu przez wyznaczonego lek. wet. świadectw zdrowia dla świń w związku z realizacją programu zwalczania choroby Aujeszkyego; przekazanie do rozpatrzenia Rzecznikowi pisemnych skarg podmiotów na postępowanie i zachowanie inspektowa weterynaryjnego w czasie przeprowadzania kontroli w podmiotach; 1 skarga lekarza wolnej praktyki na powiatowego lekarza weterynarii o szykanowanie; 1 skarga żony na męża będącego lekarzem weterynarii, dotyczyła ona nieetycznego i antyrodzinnego postępowania; 1 sprawa - wyrażanie negatywnych opinii o innym lekarzu wet. na temat działalności i prowadzonego leczenia; 1 sprawa o zaginięcie zwłok psa pozostawionych na przechowanie w zakładzie leczniczym dla zwierząt; 2 sprawy Burmistrz pewnego miasta złożył skargi na nie stawianie się lekarzy wet. na przesłuchanie w charakterze świadków w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w przedmiocie odebrania zwierząt właścicielowi, w których to czynnościach lekarze ci brali czynny udział. W okresie sprawozdawczym na wydane przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej lub jego Zastępców 24 postanowień o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wpłynęło 9 zażaleń. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 3 zażalenia uwzględnił, 2 odrzucił, 4 zażalenia nadal są rozpatrywane. Dodatkowo, do Krajowego Rzecznika zostały przesłane akta 1 postępowania, w trakcie prowadzenia którego wpłynęła skarga pokrzywdzonego na prawidłowość jego prowadzenia. Spośród 27 wniosków o ukaranie skierowanych do Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego jeden dotyczył członka Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, który popełnił przewinienie zawodowe na terenie Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i zgodnie z przepisem, sprawa odbyła się w Sądzie Izby Lubelskiej. W okresie sprawozdawczym w ramach prowadzonych postępowań zostało przesłuchanych ponad 100 osób. W 5 postępowaniach Rzecznik korzystał z pomocy prawnej sądów powszechnych, celem przesłuchania osób skarżących, którzy bez usprawiedliwienia nie stawiły się na wezwanie Rzecznika, lub na prośbę samych świadków mających trudność 10

11 stawienia się przed Rzecznikiem z różnych powodów. Z kolei 1 skarżący bezpodstawnie odmówił złożenia zeznania i również konieczne było skierowanie prośby o przesłuchanie tej osoby przez sąd powszechny. Rzecznik WIL-W i jego Zastępcy w okresie sprawozdawczym w 10 przypadkach korzystał z pomocy prawnej rzeczników innych izb lekarskoweterynaryjnych w przesłuchaniu osób zamieszkałych lub pracujących na terenie innych Izb. W prowadzonych postępowaniach wyjaśniających Rzecznik wielokrotnie kierował pisma i zapytania do Rady Warszawskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej (także do organów innych okręgowych izb), Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, powiatowych lekarzy weterynarii oraz do organów samorządu terytorialnego, kierowników zakładów leczniczych dla zwierząt, organów ścigania, celem uzyskania informacji i dokumentów niezbędnych do pełnej analizy prowadzonych postępowań. W przypadku 6 postępowań wyjaśniających Rzecznik powołał biegłych, którzy sporządzili opinie z następujących dziedzin: patomorfologii narządów rozrodczych, kardiologii i anestezjologii, diagnostyki radiologicznej, administracji weterynaryjnej. Z Biura Rzecznika w okresie sprawozdawczym wysłano 662 pisma, a 310 pism trafiło do Biura Rzecznika. Świadczy to o dużej intensywności działań Biura Rzecznika, ale też o wysokich kosztach badania i rozstrzygania spraw dotyczących odpowiedzialności zawodowej członków naszej Izby, wliczając w to jeszcze koszty odbytych przesłuchań i wynagrodzenia biegłych. Pragnę podziękować tym moim Koleżankom i Kolegom Zastępcom Rzecznika, którzy z zaangażowaniem i ofiarną pracą, odpowiedzialnie wykonują obowiązki, których się dobrowolnie podjęli. Specjalne podziękowania chcę skierować do dr Sylwii Rytych Kierowniczki Biura Rzecznika, która cierpliwie znosi wyraźny wzrost liczby wpływających skarg (31 w roku 2012, 48 w roku 2013, 54 w roku 2014), a co za tym idzie konieczność nadal sprawnej koordynacji wszystkich związanych z tym działań, w tym zwiększenie liczby przesłuchań, liczby napisanych, wysłanych i przyjętych dokumentów, a także konieczność kontaktów z osobami uczestniczącymi w prowadzonych przez Rzecznika postępowaniach. RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ lek. wet. Stanisław Tęsiorowski 11

12 Sprawozdanie Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej W omawianym okresie sprawozdawczym tj. od 09 kwietnia 2014 r. do 17 marca 2015r. do biura Sądu Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wpłynęło 14 nowych wniosków o ukaranie 18 lekarzy weterynarii od Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Warszawskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej i jego zastępców i z poprzedniego okresu sprawozdawczego pozostało 6 spraw z wniosku o ukaranie 6 lekarzy weterynarii od Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i jego zastępców. Łącznie sąd procedował nad wnioskami o ukaranie 24 lekarzy weterynarii. 13 spraw zostało rozpatrzonych przez sąd na rozprawach, które były jawne dla członków samorządu lekarsko weterynaryjnego. Wśród tych spraw 6 dotyczyło błędów w sztuce lekarskoweterynaryjnej i złamania zasad Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii. Orzeczeniem Sądu uznano winę pięciu obwinionych lekarzy weterynarii zarzucanych im przewinień zawodowych i wymierzono w czerech przypadkach karę upomnienia a w jednym karę nagany. Jedna sprawa dotyczyła nieprawidłowego zdaniem Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej postępowania lekarza weterynarii w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Sąd uniewinnił lekarza weterynarii gdyż nie dopatrzył się w toku rozprawy błędów i wykroczeń w postępowaniu obwinionego. Na te orzeczenia nie wpłynęły odwołania do Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego. W jednej sprawie dotyczącej złej opieki nad bezdomnymi zwierzętami po zabiegach kastracji i nieetycznego postepowania wobec ich opiekunów sąd uznał winę obwinionego lek. wet. i ukarał naganą obwiniony lekarz weterynarii złożył odwołanie od orzeczenia do Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego. Siedem spraw dotyczących naruszenia zasad wynikających z braku lub niewłaściwego sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej z czynności lekarskoweterynaryjnych wykonywanych w ramach działania zakładu leczniczego dla zwierząt. We wszystkich przypadkach Sąd uznał winę obwinionych. W pięciu sprawach wymierzył karę upomnienia, a w kolejnych 2 odstąpił od wymierzenia kary: w pierwszym przypadku ze względu na brak zamierzonej winy obwinionego lekarza weterynarii, który wypełniał polecenia właściciela zakładu leczniczego i celowo został wprowadzony w błąd oraz nieprawidłowe postepowanie, w drugim przypadku obwiniony lekarz weterynarii został już ukarany grzywną i wyrokiem sądu karnego, na w/w orzeczenia nie wpłynęły odwołania. Na posiedzeniu niejawnym Sąd rozpatrzył 3 wnioski o ukaranie 7 lekarzy weterynarii i podjął następujące decyzje: 12

13 W 1 sprawie dotyczącej 6 lekarzy weterynarii postanowił zwrócić akta celem uzupełnienia do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, na to postanowienie wpłynęło zażalenie rzecznika i sprawa została przekazana do Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego celem rozpatrzenia w/w zażalenia. W przypadku jednego lekarza weterynarii wpłynęły 2 wnioski o ukaranie, w jednym przypadku właściwym do rozpatrzenia sprawy był Sąd Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i tam przekazano akta sprawy wraz z wnioskiem o ukaranie lekarza weterynarii. W drugim przypadku Sąd zawiesił postępowanie do czasu zakończenia toczącego się procesu przed Sądem Karnym w sprawie wykroczenia przeciwko prawu farmaceutycznemu. Do rozpatrzenia na rozprawach pozostało 8 spraw z wniosków o ukaranie lekarzy weterynarii przesłanych do biura Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców, zostaną rozpatrzone w najbliższym czasie. Rodzaj i przyczyny wnoszenia powództwa przez pokrzywdzonych są podobne jak w poprzednich okresach działania Sądu WIL-W, choć obserwuje się wzrost spraw wnoszonych przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL-W związanych z kilkoma przewinieniami popełnionymi przez jednego lekarza weterynarii np.: o błąd w sztuce lekarsko-weterynaryjnej i nieprawidłowo prowadzoną dokumentację lekarsko-weterynaryjną. Pojawiają się tez wnioski o ukaranie kilku lekarzy wet. na raz. Zdarza się, że Sąd uznaje niewinnym błędu w sztuce lekarsko-weterynaryjnej obwinionego lekarza weterynarii, a uznaje winę w zakresie prowadzenia dokumentacji, stąd wynikają rozbieżności w liczbie spraw a wydanych wyrokach przez Sąd Warszawskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej. Praca w Sądzie Lekarsko Weterynaryjnym staje się trudna w związku ze wzrostem liczby spraw, które wpływają od rzecznika w poprzedniej kadencji przez 4 lata było ich łącznie 29 wniosków o ukaranie lekarzy weterynarii, a w obecnej kadencji przez ostatnie dwa lata wpłynęło już 27 wniosków o ukaranie 31 lekarzy weterynarii. Wiele spraw rozpatrywanych jest na 2-3 terminach rozpraw ze względu na działania obrońców obwinionych lek. wet., którzy składają dodatkowe wnioski dowodowe lub usprawiedliwiają nieobecność obwinionego i wnoszą o rozpatrzenie w innym terminie z uwagi na chęć uczestnictwa obwinionego w rozprawie. W związku ze zmianą przepisów prawa i możliwością złożenia wniosku o kasację do Sądu Najwyższego, w dniu r. wpłynęła do SN sprawa kasacyjna i przewodniczący Sądu Najwyższego - Izba Karna Wydział VI - zwrócił się pismem do Przewodniczącego Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego z prośbą o stosowanie przepisów dot. trybu postępowania w sprawach dyscyplinarnych cytuję: "punkt 1. Akta spraw dyscyplinarnych powinny być umieszczone w oddzielnej okładce i połączone w sposób zapewniający trwałość, kompletność i integralność, a karty w nich ponumerowane - zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 13

14 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.M.S. z 2003 roku Nr 5 poz. 22 ze zmianami) szczegółowe przepisy dotyczące zakładania i prowadzenia akt zawarte są - Tytuł II Dział II Rozdział 3 powołanego zarządzenia. Wiąże się to ze zmianą pracy sekretariatu rzecznika oraz sądu w celu dostosowania się do w/w przepisów. Dziękuję wszystkim sędziom VI kadencji Sądu Warszawskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej za sumienną i rzetelną pracę na rzecz samorządu lekarsko weterynaryjnego, a co za tym idzie dbałość o wizerunek lekarza weterynarii jako przedstawiciela zawodu zaufania publicznego. Składam szczególne podziękowania Pani dr Joannie Pławińskiej-Czarnak ponieważ to Ona najbardziej odczuwa zwiększenie obowiązków wynikających ze wzrostu liczby spraw (m.in. protokołowanie wszystkich rozpraw, ustalanie możliwości uczestnictwa lekarzy sędziów w wyznaczonych terminach rozpraw, zarzadzanie terminami posiedzeń i rozpraw, merytoryczne i techniczne przygotowywanie pism i wielokrotne wysyłanie korespondencji). PRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKO-WETERYNARYJNEGO W WARSZAWIE lek. wet. Ludomir Bętkowski 14

15 Sprawozdanie Skarbnika Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Poniższe sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie dokumentacji księgowej zatwierdzonej przez Komisję Rewizyjną WIL-W i będącej w posiadaniu biura Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Podstawowym źródłem przychodów Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej są składki członkowskie. Za rok 2014 przychód ze składek wyniósł ,15 PLN. Kolejna pozycja po stronie przychodów to opłaty za rejestrację zakładów leczniczych dla zwierząt na kwotę ,00 i ostatnia to opłaty za druki paszportów i jest to kwota ,00 PLN. Przychody ogółem wyniosły ,15 PLN i stanowiło to 105,59% zaplanowanych kwot. Po stronie wydatków, które zrealizowano na poziomie 89,78% zaplanowanych podstawową pozycją są składki odprowadzane do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Jest to kwota ,00 PLN. Znaczącymi pozycjami są koszty związane z funkcjonowaniem WRL-W i biura WIL-W. Wynagrodzenia pracowników biura to kwota ,87 PLN, wynagrodzenia wynikające z uchwały 4/96/II dotyczące rady to ,00 PLN, koszty biurowo-eksploatacyjne ,72 PLN, usługi pocztowo-komunikacyjne ,90 PLN, odpis na KKZ ,00 PLN, zakup druków paszportowych ,00 PLN, umowy zlecenia dot. szkoleń i inne ,00 PLN, podróże służbowe ,50 PLN, opłata składek ZUS w części przyp. na pracodawcę ,07 PLN, ubezpieczenie lekarzy OC ,00 PLN, wynajem lokalu izby ,67 PLN, wynagrodzenie dot. obsługi prawnej 19,200,00 PLN, szkolenia ,56 PLN, umowy zlecenia dot. rzecznika WILW ,00 PLN, umowy zlecenia dotyczące sądu WILW ,00 PLN. Tak przedstawiają się główne wydatki związane z działalnością organów Warszawskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej. Należy podkreślić, że działalność finansowa organów Warszawskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej jest systematycznie kontrolowana przez Komisję Rewizyjną WIL-W, która tę działalność oceniła pozytywnie. Na zakończenie chciałbym podziękować pani Jadwidze Wałdykowskiej, głównej księgowej Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za zaangażowanie, sumienność i rzetelne wypełnianie obowiązków. SKARBNIK WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ lek. wet. Marek Mastalerek 15

16 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Komisja w składzie: 1. Krzysztof Półtorak przewodniczący 2. Michał Ceregrzyn sekretarz 3. Grzegorz Towstyga członek w okresie sprawozdawczym od kwietnia 2014 r. do kwietnia 2015 r. odbyła dwa posiedzenia. Pierwsze w dniu r oraz drugie w dniu r. W posiedzeniach każdorazowo uczestniczyli: Marek Mastalerek Skarbnik Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz księgowa WIL-W Pani Jadwiga Wałdykowska. Pierwsze posiedzenie dotyczyło oceny realizacji budżetu Izby za pierwsze półrocze 2014r. Wydatki w tym czasie zrealizowano w wysokości 47,29 % natomiast przychody wyniosły 62,88 % planu. Stan konta był na poziomie zł. Drugie posiedzenie dotyczyło oceny realizacji budżetu za cały rok Komisja przeanalizowała poszczególne pozycje planu budżetowego WIL-W i nie stwierdziła w żadnej z nich rażących przekroczeń. Rok 2014 zakończono zyskiem zł. Wobec powyższego Komisja wydała pozytywną ocenę działalności finansowej WIL-W w ocenianym okresie. Ocenianiu każdorazowo podlegało też działanie w zakresie Koleżeńskiej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej. Przyznawane dofinansowania i zapomogi analizowane zawsze były prawidłowo pod względem merytorycznym. Kolega Grzegorz Towstyga członek Komisji ze względów zdrowotnych nie brał udziału w posiedzeniach. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej brał udział we wszystkich posiedzeniach Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO WETERYNARYJNEJ lek. wet. Krzysztof Półtorak 16

17 Projekty uchwał Zjazdu UCHWAŁA Nr 1 ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ z dnia 9 maja 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Warszawskiej Izby Lekarsko -Weterynaryjnej Na podstawie art.27 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1509), Zjazd uchwala co następuje: 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z działalności w okresie między Zjazdami. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Prezydium Zjazdu: Przewodniczący Zjazdu -... Zastępca Przewodniczącego Zjazdu -... Sekretarz Zjazdu -... Sekretarz Zjazdu

18 UCHWAŁA Nr 2 ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ z dnia 9 maja 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności organów Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Na podstawie art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1509), Zjazd uchwala co następuje: 1 Zatwierdza się sprawozdania z działalności między zjazdami Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Prezydium Zjazdu: Przewodniczący Zjazdu -... Zastępca Przewodniczącego Zjazdu -... Sekretarz Zjazdu -... Sekretarz Zjazdu

19 UCHWAŁA Nr 3 ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ z dnia 9 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Radzie Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Na podstawie art.27 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1509), Zjazd uchwala co następuje: 1 Zjazd Lekarzy Weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz głosami w dyskusji, udziela absolutorium Radzie Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Prezydium Zjazdu: Przewodniczący Zjazdu -... Zastępca Przewodniczącego Zjazdu -... Zastępca Przewodniczącego -... Sekretarz Zjazdu

20 UCHWAŁA Nr 4 ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ z dnia 9 maja 2015 roku w sprawie: ustalenia budżetu Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Na podstawie art.27 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1509), Zjazd uchwala co następuje: 1 Uchwala się budżet Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2012 w formie i wysokości zaproponowanej przez Radę Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (załącznik nr 1). 2 Upoważnia się Radę Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do korekt preliminarza wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu w ramach posiadanych środków. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Prezydium Zjazdu: Przewodniczący Zjazdu -... Zastępca Przewodniczącego Zjazdu -... Zastępca Przewodniczącego -... Sekretarz Zjazdu

ZJAZD SPRAWOZDAWCZY LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO WETERYNARYJNEJ MATERIAŁY. Warszawa, 7 maja 2016 r.

ZJAZD SPRAWOZDAWCZY LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO WETERYNARYJNEJ MATERIAŁY. Warszawa, 7 maja 2016 r. ZJAZD SPRAWOZDAWCZY LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO WETERYNARYJNEJ MATERIAŁY Warszawa, 7 maja 2016 r. 2 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 1. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim jest jednoinstancyjne. Przed Sądem Koleżeńskim odpowiadają członkowie Towarzystwa za czyny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 8 z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO I Zakres działania Sądu Koleżeńskiego

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO I Zakres działania Sądu Koleżeńskiego REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO I Zakres działania Sądu Koleżeńskiego 1. Sąd Koleżeński działa na podstawie statutu Towarzystwa i orzeka w sprawach określonych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Część ogólna.

REGULAMIN OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Część ogólna. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 7/2012 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 23.03.2012r. w sprawie regulaminów organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyska Izba Lekarsko Weterynaryjna w Kielcach

Świętokrzyska Izba Lekarsko Weterynaryjna w Kielcach Świętokrzyska Izba Lekarsko Weterynaryjna w Kielcach Projekty Uchwał na XXII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Świętokrzyskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej w dniu 29.03.2014r Uchwała Nr.../XXII/14

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Samorząd lekarski. Odpowiedzialność zawodowa lekarza.

Samorząd lekarski. Odpowiedzialność zawodowa lekarza. Samorząd lekarski. Odpowiedzialność zawodowa lekarza. (stan prawny: 11 października 2016) Zbigniew Gąszczyk-Ożarowski Zakład Prawa Medycznego Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Konstytucja RP Art. 17 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z

Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z 16.04.2009 Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego. Działając na podstawie art. 31 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI WYTYCZNE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI WYTYCZNE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI WYTYCZNE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH WARSZAWA 2010 WYTYCZNE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r.

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. 1 Okręgowa rada izby jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa,

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA W OLSZTYNIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA W OLSZTYNIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA W OLSZTYNIE na XIV Zjazd Sprawozdawczy Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W ŁODZI ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W ŁODZI ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W ŁODZI ul. Proletariacka 2/6, 93-569 Łódź S (42) 635-14-00; 635-14-01 fax: (42) 630-16-68 REGON 000092516; NIP 725-11-05-668 lodz.wiw@wetgiw.gov.pl http://www.wiw.bip.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 20 lipca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA I PRAWORZĄDNOŚCI

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 20 lipca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA I PRAWORZĄDNOŚCI SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 20 lipca 2001 r. Druk nr 700 A SPRAWOZDANIE KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA I PRAWORZĄDNOŚCI o uchwalonej przez Sejm w dniu 6 lipca 2001 r. ustawie Kodeks

Bardziej szczegółowo

BIP - Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

BIP - Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych BIP - Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych Przewodnicząca Kiekisz Jolanta CZŁONKOWIE OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 1. Knap Agata 2. Fenkanin Dorota 3.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. (Dz. U. z dnia 29 stycznia 1991 r.

USTAWA z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. (Dz. U. z dnia 29 stycznia 1991 r. USTAWA z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. (Dz. U. z dnia 29 stycznia 1991 r.) Rozdział 1 Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii Art. 1. 1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ. Dział I Przepisy ogólne

REGULAMIN OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ. Dział I Przepisy ogólne REGULAMIN OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ Dział I Przepisy ogólne 1 1. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, zwany dalej Rzecznikiem, jest organem Okręgowej Izby Aptekarskiej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO KOSZALINIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW. II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO KOSZALINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO W KOSZALINIE Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą Regulaminu Rady Rodziców ( zwanej dalej Radą ) jest Ustawa o Systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 41-44, art. 49-51, art. 55, art. 57 i art. 68 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej. Art Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji śledczej, zwanej dalej

USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej. Art Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji śledczej, zwanej dalej Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 35, poz. 321. o sejmowej komisji śledczej Art. 1. 1. Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 02 czerwca 2009 roku w Urzędzie Miejskim w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99 200 Poddębice, posiadającym numer statystyczny REGON 000524275. Kontrolę

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Anna Kuras. 1. oddala kasację, 2. obciąża obwinionego wydatkami postępowania kasacyjnego w kwocie 20 (dwadzieścia) złotych.

POSTANOWIENIE. Protokolant Anna Kuras. 1. oddala kasację, 2. obciąża obwinionego wydatkami postępowania kasacyjnego w kwocie 20 (dwadzieścia) złotych. Sygn. akt SDI 26/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 września 2016 r. SSN Michał Laskowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Małgorzata Gierszon SSN Rafał Malarski Protokolant Anna Kuras

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r. KRLW/03211/18/06. wg rozdzielnika

Warszawa, dnia r. KRLW/03211/18/06. wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18.05.2006 r. KRLW/03211/18/06 wg rozdzielnika Niniejszym przedstawiam Państwu wyciąg z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007),

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna

Rozdział 6. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna Rozdział 6 Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna Art. 71. 1. Pracownik mianowany Państwowej Inspekcji Pracy ponosi odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną za naruszenie obowiązków służbowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI BIOETYCZNEJ PRZY WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI BIOETYCZNEJ PRZY WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM. Rozdział 1. Przepisy ogólne Załącznik do Zarządzenia nr^/2016 Rektora WUM z dniastycznia 2016 r. REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI BIOETYCZNEJ PRZY WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Komisja Bioetyczna

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU l Związek działa w ramach konstytucyjnego porządku prawnego, stosownie do przepisów o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club. Postanowienia ogólne REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club Postanowienia ogólne 1 Sąd Koleżeński jest jednym z organów Władz Stowarzyszenia UniCat Club (dalej: Stowarzyszenia) powoływanym przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (Pełna nazwa zakładu leczniczego dla zwierząt)

REGULAMIN. (Pełna nazwa zakładu leczniczego dla zwierząt) REGULAMIN... (Rodzaj zakładu leczniczego)... w... (Nazwa własna zakładu) (Miejscowość) Dział I. USTRÓJ I PODSTAWY DZIAŁANIA 1.... (Pełna nazwa zakładu leczniczego dla zwierząt) zwany dalej... jest własnością...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO I JEGO ZASTĘPCÓW. I Przepisy ogólne

REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO I JEGO ZASTĘPCÓW. I Przepisy ogólne REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO I JEGO ZASTĘPCÓW I Przepisy ogólne 1 Regulamin niniejszy określa tryb działania Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz jego zastępców.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW I. ZASADY ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA KOMISJI REWIZYJNYCH

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW I. ZASADY ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA KOMISJI REWIZYJNYCH POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW Krajowa Komisja Rewizyjna w Warszawie ul. Bobrowiecka 1 00-728 Warszawa 1 REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW I. ZASADY ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/KR/2016. Komisji Rewizyjnej. z dnia 06 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 2/KR/2016. Komisji Rewizyjnej. z dnia 06 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej KOMISJA REWIZYJNA w Gorzowie Wielkopolskim ul. Wyczółkowskiego 6/14 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 738 68 69 e-mail: lozts@pzts.pl www.lozts.republika.pl Uchwała nr 2/KR/2016 Komisji Rewizyjnej z dnia 06

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA LARYNGEKTOMOWANYCH. zatwierdzony przez Zarząd Główny PTL w dniu 11 marca 2006 roku.

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA LARYNGEKTOMOWANYCH. zatwierdzony przez Zarząd Główny PTL w dniu 11 marca 2006 roku. REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA LARYNGEKTOMOWANYCH zatwierdzony przez Zarząd Główny PTL w dniu 11 marca 2006 roku. Postanowienia ogólne. 1 Postępowanie przez Sądem Koleżeńskim odbywa

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 12 stycznia 2001 r. II UKN 186/00

Wyrok z dnia 12 stycznia 2001 r. II UKN 186/00 Wyrok z dnia 12 stycznia 2001 r. II UKN 186/00 Dochód osiągnięty przez pracownika, który wykonuje umowę zlecenia zawartą z jego pracodawcą, traktuje się jako wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia (art. 2

Bardziej szczegółowo

STATUT MŁODZIEŻOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VOLLEY PŁOCK (tekst jednolity na dzień 01.09.2014 r.)

STATUT MŁODZIEŻOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VOLLEY PŁOCK (tekst jednolity na dzień 01.09.2014 r.) STATUT MŁODZIEŻOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VO (tekst jednolity na dzień 01.09.2014 r.) Rozdział 1 Nazwa, teren, siedziba i charakter prawny 1 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Volley Płock

Bardziej szczegółowo

b) są zobowiązani odmówić wykonania polecenia służbowego w wypadku gdyby jego wykonanie prowadziło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,

b) są zobowiązani odmówić wykonania polecenia służbowego w wypadku gdyby jego wykonanie prowadziło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, OPINIA PRAWNA Dotyczy: lekarzy weterynarii zatrudnionych na stanowiskach wojewódzkich, granicznych i powiatowych lekarzy weterynarii, w dalszej treści zwanymi lekarzami weterynarii na stanowiskach kierowniczych

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku Projekt z dnia 18 września 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 25-28 września 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i Komunikaty. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich. uchwalony przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 23 listopada 1986 r.

Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich. uchwalony przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 23 listopada 1986 r. Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich uchwalony przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 23 listopada 1986 r. Na podstawie art. 56 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU NAD OBROTEM DETALICZNYM I STOSOWANIEM PRODUKTÓW LECZNICZYCH

II. ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU NAD OBROTEM DETALICZNYM I STOSOWANIEM PRODUKTÓW LECZNICZYCH INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII GIWpuf-700/018/04 z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ujednolicenia trybu przeprowadzania kontroli obrotu detalicznego i stosowania produktów leczniczych przez lekarzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Komisja Rewizyjna (Komisja) jest organem Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ORGANÓW KRAJOWEJ IZBY LEKARSKO- WETERYNARYJNEJ (tekst jednolity)

REGULAMIN. ORGANÓW KRAJOWEJ IZBY LEKARSKO- WETERYNARYJNEJ (tekst jednolity) REGULAMIN ORGANÓW KRAJOWEJ IZBY LEKARSKO- WETERYNARYJNEJ (tekst jednolity) Uchwała NR 1 I Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 28 czerwca 1991 r. w sprawie regulaminu organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SO BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR SO BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR SO.170.1.2014 BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli dotacji udzielanych przez

Bardziej szczegółowo

1. Powołuję Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

1. Powołuję Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie: ZARZĄDZENIE NR 29/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku Podlaskim. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI ZAWODOWEJ STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W SŁUPSKU

REGULAMIN KOMISJI ETYKI ZAWODOWEJ STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W SŁUPSKU REGULAMIN KOMISJI ETYKI ZAWODOWEJ STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W SŁUPSKU Kierując się zasadami zapisanym w Kodeksie Etyki Zawodowej Rzeczoznawcy Majątkowego obowiązującego wszystkich rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

ZASADY. gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych. Rozdział I. Rozdział II Gospodarka finansowa

ZASADY. gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych. Rozdział I. Rozdział II Gospodarka finansowa ZASADY Załącznik do uchwały Nr 11/2002/III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zasady gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMINU SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO. Postanowienia ogólne

PROJEKT REGULAMINU SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO. Postanowienia ogólne PROJEKT REGULAMINU SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO Postanowienia ogólne 1 Sąd Koleżeński jest jednym z organów Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego powoływanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli administracyjnej w Urzędzie Gminy Polkowice

Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli administracyjnej w Urzędzie Gminy Polkowice Załącznik do Zarządzenia Nr 502/03 Burmistrza Polkowic z dnia 21.11.2003 r. Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli administracyjnej w Urzędzie Gminy Polkowice 1. Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne I Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Wrocław 5-7 grudnia 2002 roku Uchwała nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Krajowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX/103/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r.

UCHWAŁA Nr IX/103/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r. UCHWAŁA Nr IX/103/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka Województwa Opolskiego. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4 ]

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4 ] Egzemplarz nr 2 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 110 w dniach 18.12.2012 r. -

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa....................................... Wykaz skrótów.................................... Wykaz literatury................................... XI XIII XVII Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 07/2009 Walnego Zgromadzenia Członków ROTWŁ z dn 06.04.2009 REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. Postanowienia ogólne II. Zadania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Sądu KoleŜeńskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin. Sądu KoleŜeńskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Sądu KoleŜeńskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej 1 Sąd KoleŜeński Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej działa na podstawie Statutu i niniejszego regulaminu. 2 1. Sprawę do Sądu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADOMSZCZAŃSKIEGO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI za okres od 01.01.2014 do 31. 12. 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADOMSZCZAŃSKIEGO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI za okres od 01.01.2014 do 31. 12. 2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADOMSZCZAŃSKIEGO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI za okres od 01.01.2014 do 31. 12. 2014 r. 1. Na dzień 31.12.2014 r. Towarzystwo liczyło 27 członków / 1 członkini zmarła,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU CHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU CHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU CHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - Na podstawie 29 pkt. 4 Statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Beata Gudowska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) Sygn. akt SNO 15/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny w składzie: Dnia 7 sierpnia 2013 r. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie 29 pkt. 4 Statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Reg. USS. R E G U L A M I N Sądu Koleżeńskiego Uczelnianego Samorządu Studentów KUL. Dział I Postanowienia ogólne.

Załącznik nr 1 do Reg. USS. R E G U L A M I N Sądu Koleżeńskiego Uczelnianego Samorządu Studentów KUL. Dział I Postanowienia ogólne. Załącznik nr 1 do Reg. USS R E G U L A M I N Sądu Koleżeńskiego Uczelnianego Samorządu Studentów KUL Dział I Postanowienia ogólne. 1. Sąd Koleżeński Uczelnianego Samorządu Studentów Katolickiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł. kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy

P r o t o k ó ł. kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy P r o t o k ó ł kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy Kontrolę w dniu 31 maja 2007 roku przeprowadzili: Piotr Ferens kierownik Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady do spraw Onkologii Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI. Sprawdzenie zarzutów podniesionych w piśmie z dnia 30 stycznia 2015 roku skierowanym do Wojewody Świętokrzyskiego.

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI. Sprawdzenie zarzutów podniesionych w piśmie z dnia 30 stycznia 2015 roku skierowanym do Wojewody Świętokrzyskiego. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 02 19 Znak sprawy: FN.IV.431.3.1.2015 Pan Bogdan Konopka Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii SPRAWOZDANIE Z KONTROLI Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów:

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 28 września 2010 r. LKA-4101-18-03/2010/P/10/124 Pan Szczepan Błachut Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH

1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH REGULAMIN I Znowelizowane wytyczne dotyczące kontroli przeprowadzonych przez komisję rewizyjną Federacji Ogólnopolskich Związków Zawodowych Kierowców i Motorniczych WPROWADZENIE Krajowa Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 1/2015 XVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA nr 1/2015 XVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA nr 1/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady za okres od 01.04.2014 r. do 28.02.2015 r. na podstawie art. 27 pkt 3) w zw. z art. 29 pkt 3) ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z dnia 16 marca 2010 r. Nr.40 poz.

USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z dnia 16 marca 2010 r. Nr.40 poz. USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z dnia 16 marca 2010 r. Nr.40 poz. 228 ) Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Chróścicach, zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki. POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY SYMPATHY 600 1. Postanowienia ogólne 1. Polskie Stowarzyszenie Klasy "Sympathy 600", zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej.

Bardziej szczegółowo

PNK-IV Łódź, 12 sierpnia 2011 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PNK-IV Łódź, 12 sierpnia 2011 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki PNK-IV.431.43.2011 Łódź, 12 sierpnia 2011 r. Pan Andrzej Stępień Starosta Wieluński Pan Krzysztof Owczarek Przewodniczący Rady Powiatu Wieluńskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PROJEKTU PORZĄDKU OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. Wg wcześniejszego planu - w dniach 6-9 maja 2014 roku

PROPOZYCJA PROJEKTU PORZĄDKU OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. Wg wcześniejszego planu - w dniach 6-9 maja 2014 roku projekt z dnia 29 kwietnia 2014 r. PROPOZYCJA PROJEKTU PORZĄDKU OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA Wg wcześniejszego planu - w dniach 6-9 maja 2014 roku 1. Przyjęcie Protokołów z posiedzeń KRS : a) Nr 3/2014

Bardziej szczegółowo

ODPIS. Sygn. akt II OPP 27/14. POSTANOWIENIE Dnia 14 maja 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Marek Stojanowski

ODPIS. Sygn. akt II OPP 27/14. POSTANOWIENIE Dnia 14 maja 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Marek Stojanowski Sygn. akt II OPP 27/14 ODPIS POSTANOWIENIE Dnia 14 maja 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Sędziowie NSA Włodzimierz Ryms Zofia Flasińska (spr.) Marek Stojanowski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/V/2007 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr 14/V/2007 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 grudnia 2007 r. Uchwała Nr 14/V/2007 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie: zasad działania Komisji oraz organów PORA przy stwierdzaniu rękojmi naleŝytego prowadzenia apteki przez

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1 Walnego Zjazdu Delegatów z dnia 12 grudnia 2015 r. (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH Warszawa, 12.12.2015 r. 2 Spis zawartości: str. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział

Bardziej szczegółowo

Władysław Budzeń (spr.) Protokolant:

Władysław Budzeń (spr.) Protokolant: O R Z E C Z E N I E G Ł Ó W N E J K O M I S J I O R Z E K A JĄCEJ W SPRAWACH O N A R U S Z E N I E D Y S C Y P L I N Y F I N A N S Ó W P U B L I C Z N Y C H Warszawa, dnia 30 lipca 2012 r. Główna Komisja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 4225 UCHWAŁA NR XLIII/ 406/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 4225 UCHWAŁA NR XLIII/ 406/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 4225 UCHWAŁA NR XLIII/ 406/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/168/2012 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/168/2012 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 28 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/168/2012 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLTY STATUTU FUNDACJI SPORZĄDZONEGO 07.11.2003R ZMENIONEGO W 1 DO 21 ORAZ DODANO 22 DO 34 UCHWALĄ ZARZĄDU 3/2007 W DNU 12.02.

TEKST JEDNOLTY STATUTU FUNDACJI SPORZĄDZONEGO 07.11.2003R ZMENIONEGO W 1 DO 21 ORAZ DODANO 22 DO 34 UCHWALĄ ZARZĄDU 3/2007 W DNU 12.02. TEKST JEDNOLTY STATUTU FUNDACJI SPORZĄDZONEGO 07.11.2003R ZMENIONEGO W 1 DO 21 ORAZ DODANO 22 DO 34 UCHWALĄ ZARZĄDU 3/2007 W DNU 12.02.2007R Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja przyjęła nazwę: Fundacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI. z dnia 24 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR VI/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI. z dnia 24 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR VI/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów i nagród sportowych oraz ich rodzaju i wysokości za osiągnięte wyniki sportowe.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/565/14. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XLVII/565/14. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XLVII/565/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie skargi zgłoszonej w dniu 15 listopada 2013 r. na Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w zakresie braku udzielenia

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE SĄDU DYSCYPLINARNEGO KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

ORZECZENIE SĄDU DYSCYPLINARNEGO KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH Sygn. akt SDo 6/15 Poznań, dnia 4 grudnia 2015 roku ORZECZENIE SĄDU DYSCYPLINARNEGO KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH Wielkopolski Oddział Zamiejscowy Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach za okres od r r.

SPRAWOZDANIE. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach za okres od r r. ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ SPRAWOZDANIE Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach za okres od 01.01.2012r. - 31.12.2012r. 1. W 2012r. wpłynęło

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia stycznia 2007 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WILKI CHWASZCZYNO. Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WILKI CHWASZCZYNO. Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WILKI CHWASZCZYNO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 1. Uczniowski Klub Sportowy Wilki Chwaszczyno zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCHWAŁ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ III KADENCJI

WYKAZ UCHWAŁ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ III KADENCJI WYKAZ UCHWAŁ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ III KADENCJI 1. Uchwała Nr 1/III/00 z dnia 05.04.2000r. w sprawie powołania Komisji problematycznych Świętokrzyskiej Izby oraz określenia składu Prezydium

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania członków tych organów. (tekst jednolity) Rozdział 1

R E G U L A M I N wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania członków tych organów. (tekst jednolity) Rozdział 1 UCHWAŁA Nr 78 /00/IIKRLW z 9.12.2000 r. 13.09.2004 zm. uchwała nr 88/2004/III KRLW 2.09.2008 zm. uchwała nr 109/2008/IV KRLW R E G U L A M I N wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP Uchwała Zarządu Głównego SSLW RP Nr 5/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów.

R E G U L A M I N. wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów. R E G U L A M I N wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady, tryb wyborów

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej

Regulamin uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej Regulamin uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb i zasady uzyskiwania Certyfikatu ukończenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU), kierującym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY ŁAWNICZEJ przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w WARSZAWIE

REGULAMIN PRACY RADY ŁAWNICZEJ przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w WARSZAWIE REGULAMIN PRACY RADY ŁAWNICZEJ przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w WARSZAWIE Na podstawie art.175 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. nr 98 poz. 1070, z późn. zm.); Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach 1. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE Regulamin niniejszy określa działania i kompetencje Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie zawarte w art.53 54 ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2012.1133 2013.11.25 zm. Dz.U.2013.1245 art. 2 USTAWA. z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera. (tekst jednolity)

Dz.U.2012.1133 2013.11.25 zm. Dz.U.2013.1245 art. 2 USTAWA. z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera. (tekst jednolity) Dz.U.2012.1133 2013.11.25 zm. Dz.U.2013.1245 art. 2 USTAWA z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (tekst jednolity) Art. 1. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia potwierdza w drodze decyzji kwalifikacje

Bardziej szczegółowo