LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO WETERYNARYJNEJ MATERIAŁY. Warszawa, 9 maja 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO WETERYNARYJNEJ MATERIAŁY. Warszawa, 9 maja 2015 r."

Transkrypt

1 ZJAZD SPRAWOZDAWCZY LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO WETERYNARYJNEJ MATERIAŁY Warszawa, 9 maja 2015 r.

2 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ W CZASIE V KADENCJI (2013/2014) Sprawozdanie Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej... 3 Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej... 8 Sprawozdanie Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Sprawozdanie Skarbnika WIL-W Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej PROJEKTY UCHWAŁ ZJAZDU Uchwała Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności organów Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Uchwała Nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Uchwała Nr 4 w sprawie ustalenia budżetu Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Uchwała Nr 5 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej z tytułu przynależności do Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

3 Sprawozdanie Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej W okresie sprawozdawczym Rada pracowała w składzie: Prezes: Krzysztof Anusz Wiceprezesi: Bogdan Latko (rejon ciechanowski), Edmund Matey (rejon ostrołęcki), Marek Sankiewicz (rejon płocki), Andrzej Karkoszka (rejon radomski), Anna Boczoń-Borkowska (rejon siedlecki), Zbigniew Jarocki (Warszawa), Marek Radzikowski (Warszawa-Zachód) Skarbnik: Marek Mastalerek Sekretarz: Maciej Klockiewicz Członkowie: Józef Białowąs, Cezary Bogusz, Jerzy Chodkowski, Mariusz Dobosz, Juliusz Gorzkoś, Jacek Gruszczyński, Anna Grzybicka, Paweł Jakubczak, Wiesław Łada, Paweł Ostrach, Beata Tomanek W okresie sprawozdawczym, tj. od 10 maja 2014r. do 30 kwietnia 2015r., Rada odbyła 7 posiedzeń i podjęła 444 uchwał, w tym 109 o przyjęciu nowych członków i 67 rejestrujących nowe zakłady lecznicze. Tematyka posiedzeń Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Rozpatrywanie podań o zmniejszenie, rozłożenie na raty lub umorzenie składki członkowskiej. Rada realizowała wymagania ustawowe w stosunku do dłużników (informowanie, wysyłanie ponagleń). Rozpatrywanie podań o bezzwrotne zapomogi. W okresie sprawozdawczym przyznano zapomogi 17 lekarzom weterynarii, w łącznej kwocie , 00 zł. Ubezpieczenie w ramach składki członkowskiej od odpowiedzialności cywilnej lekarzy weterynarii członków WILW. Suma gwarancyjna: zł na jednego członka izby. Okres ubezpieczenia: od do Ubezpieczyciel: TUiR Allianz Polska S.A.; Nr polisy:

4 Przedmiotem ubezpieczenia zawodowego są zobowiązania jakie mogą powstać dla ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii, polegające na ochronie zdrowia i życia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska naturalnego, a w szczególności na: - badaniu stanu zdrowia zwierząt, - rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, - leczeniu zwierząt oraz wykonywaniu zabiegów chirurgicznych, wydawaniu opinii i orzeczeń lekarsko weterynaryjnych, - badaniu zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego, - sprawowaniu czynności związanych z nadzorem weterynaryjnym nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno-weterynaryjnymi nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno-weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt i przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego, - badaniu i ocenie weterynaryjnej jakości pasz oraz warunków ich wytwarzania, - wystawianiu recept na leki i artykuły sanitarne Nadzór nad wydawaniem paszportów: w okresie sprawozdawczym wśród 690 lekarzy weterynarii uprawnionych przez Radę WILW do wydawania paszportów rozdystrybuowano paszportów. Rozpatrywanie podań o przyjęcie lub przeniesienie do WILW oraz przeniesienie z WILW do innych izb okręgowych. Podejmowanie uchwał dotyczących wpisania zakładów leczniczych dla zwierząt do ewidencji prowadzonej prze Radę WILW: w okresie sprawozdawczym wpisano 67 zakładów, w tym 42 gabinety, 23 przychodnie, 1 lecznicę. Obecnie na obszarze woj. mazowieckiego działalność prowadzi łącznie zakładów leczniczych dla zwierząt. W okresie sprawozdawczym podjęto również 46 uchwał o wykreśleniu zakładu leczniczego dla zwierząt z ewidencji oraz 63 uchwał o wpisaniu zmian do ewidencji. Planowanie i przeprowadzanie kontroli w zakładach leczniczych dla zwierząt w ramach realizacji Uchwały Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 25 czerwca 2014 r., nr 557/2014/VI w sprawie ustalenia zasad prowadzenia kontroli zakładów leczniczych dla zwierząt, zgodnie z którą: 4 1/ Rada WIL-W na mocy ustawy sprawuje nadzór nad zarejestrowanymi na jej terenie zakładami leczniczymi dla zwierząt, stąd też konieczne jest przeprowadzanie planowych kontroli, których podstawowym celem jest sprawdzenie, czy warunki prowadzenia praktyki lekarsko-weterynaryjnej w poszczególnych jednostkach są zgodne z wymogami opisanymi w ustawie i rozporządzeniu o zakładach leczniczych dla zwierząt;

5 2/ opracowanie zasad i planu prowadzenia kontroli posłuży lepszemu wykorzystaniu środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie WIL-W. I. Opracowywanie planu kontroli zakładów leczniczych do wykonania w danym roku kalendarzowym: a/ plan kontroli zakładów leczniczych przygotowuje zespół powołany przez prezesa WIL- W (złożony z członka Rady i pracownika biura WIL-W odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru zakładów leczniczych dla zwierząt); b/ plan kontroli na rok następny RO przyjmuje na koniec danego roku kalendarzowego najlepiej wraz z przyjęciem projektu budżetu; c/ Rada WIL-W przeprowadza kontrole planowe zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz kontrole interwencyjne po wpłynięciu wniosków o przeprowadzenie kontroli przesłanych do WILW od innych instytucji (np. Inspekcji Weterynaryjnej) lub na skutek skarg wnoszonych przez właścicieli zwierząt, bądź innych lekarzy weterynarii; d/ w kolejnych latach członkowie RO przeprowadzają kontrole planowe w losowo wybranych zakładach z listy zarejestrowanych w WIL-W ze szczególnym uwzględnieniem nowo zarejestrowanych zakładów leczniczych. II. Realizacja i zasady finansowania kontroli zakładów leczniczych a/ kontrole planowe wykonuje się według przyjętego harmonogramu b/ kontrole interwencyjne wykonuje się na podstawie decyzji prezesa WIL-W c/ kontrolującym przysługuje zwrot kosztów według następujących zasad: - za dojazd do kontrolowanego zakładu - według zasad rozliczania podróży służbowych (stawka za kilometr) - za przeprowadzenie kontroli osob(y) kontrolujące otrzymują ryczałtowy zwrot kosztów w kwocie 200 zł brutto d/ w przypadku kontroli planowych kontrolujący składa w biurze protokół pokontrolny; e/ w przypadku kontroli interwencyjnych kontrolujący zobowiązani są do złożenia w biurze WILW protokołu z kontroli oraz pisemnego raportu z przeprowadzonej kontroli, w którym opisane zostaną szczegółowo problemy stwierdzone podczas kontroli wraz z wnioskami do Rada WIL-W co do podjęcia określonych decyzji w stosunku do kontrolowanego zakładu leczniczego, jego kierownika czy personelu, w terminie do 14 dni od zakończenia kontroli; f/ w przypadku, gdy pomimo uzgodnionego terminu nie dojdzie do kontroli zakładu leczniczego kontrolujący jest zobowiązany do sporządzenia odpowiedniego raportu w terminie do 14 od planowanej kontroli. Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna organizuje, współorganizuje lub sprawuje patronat nad szeregiem szkoleń: - Ogólnopolska Konferencja Świat szponiastych łowców, Warszawa, r. - Nefrologia i urologia, Falenty k. Warszawy, maja 2014 r. szkolenie objęte honorowym patronatem Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. - Kardiologia VetCo, Falenty k. Warszawy, maja 2014 r. szkolenie objęte honorowym patronatem Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. - Behawior kota. Profilaktyka zaburzeń zachowania, Warszawa, r. - Behawior psa. Pies lękliwy i nadpobudliwy, Warszawa, r. 5

6 - Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Strzelectwie Myśliwskim, Suchodół, Vets with Horsepower, Warszawa, r. - X lat polskiej weterynarii w Unii Europejskiej, Warszawa, r. - Endokrynologia i analityka kliniczna VetCo, Falenty k. Warszawy, 8-9 listopada 2014 r. szkolenie objęte honorowym patronatem Warszawskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej. - I Kongres Weterynaryjnej Medycyny Behawiorolnej, Warszawa, r. - Seminarium nt. żywienia kotów, Warszawa, r. - VetForum IV Kongres Praktyki Weterynaryjnej, Łódź, kwietnia 2015 r. Wspomagano inicjatywy kulturalne na rzecz środowiska weterynaryjnego przyznanie dotacji na druk przewodnika po Muzeum Weterynarii w Ciechanowcu. Wspieranie spotkań lekarzy weterynarii-seniorów. Wspieranie twórczości lekarzy weterynarii Koń w Wojsku Polskim , autor Tomasz Szydłowski. Wspieranie Warszawskiego Oddziału Terenowego Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Decyzja o przyznaniu nagród książkowych (książki dotyczące dziedzin nauk weterynaryjnych) dla wyróżniających się absolwentów rocznika 2014 Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Omówienie zagrożeń związanych z planowaną deregulacją zawodów zaufania publicznego. Udział przedstawicieli Rady WILW (Macieja Klockiewicz, Marka Mastalerka ) oraz Jana Prandoty w konferencji w sejmie RP zorganizowanej przez Mazowieckie Forum Samorządów Zaufania publicznego, pod patronatem wicemarszałka Sejmu Eugeniusza T. Grzeszczaka. Kilkukrotnie prowadzono dyskusje nad propozycjami zmian w redagowaniu i kolportowaniu Życia Weterynaryjnego propozycje przekazywano do KRLW. Udział przedstawicieli Rady w obchodach 10 rocznicy członkostwa RP w Unii Europejskiej Warszawa, 9 września 2014 r. Rada zapoznawała się ze sprawą dotyczącą funkcjonowania PIW w Radomiu w kontekście sytuacji w jednym z zakładów mięsnych na terenie powiatu radomskiego. Na posiedzeniach omawiano skomplikowaną sytuację w PIW Radom a w konsekwencji w WIW w Siedlcach. Temu zagadnieniu poświęcono dodatkowo specjalne posiedzenie rady. Udział członków WILW (w tym aktywnych działaczy sekcji Koła Seniorów) w przywróceniu zabytkowej figury MB na teren starej siedziby Wydziału Medycyny 6

7 Weterynaryjnej SGGW w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 272 oraz zamieszczenie tablicy informacyjnej na temat historii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w tej lokalizacji. Przedstawiciele Rady WILW będący członkami KRLW brali udział w spotkaniu z niemieckimi lekarzami wolnej praktyki w Hanowerze podczas dorocznych targów weterynaryjnych listopad 2014 r. Rada krytycznie opiniowała wprowadzenie standardów klinicznych uchwalonych, a następnie uchylonych przez KRLW. Podobnie krytycznie ustosunkowano się do propozycji KRLW w sprawie podniesienia opłat rejestracyjnych za zakłady lecznicze. Zarazem Rada opowiedziała się za urealnieniem opłat, tak aby pokrywały one koszty związane z prowadzeniem obowiązkowych kontroli zakładów leczniczych. Prowadzono dyskusje nad zaleceniami dla lekarzy weterynarii działającymi w ramach różnego rodzaju organizacji (fundacji, stowarzyszeń, zakładów leczniczych dla zwierząt) biorącymi udział w przetargach na świadczenie usług dla organów samorządu lokalnego w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt, sterylizacji itd... Rozważano zapytania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dotyczące rozpatrywania wniosków dotyczących działalności lekarzy weterynarii w ramach ich działalności gospodarczej innej niż usługi lekarsko-weterynaryjne. Uznano, że te inne formy działalności gospodarczej (zgodnej z prawem RP) nie stanowią przedmiotu bezpośredniego zainteresowania i kontroli organów samorządu lekarzy weterynarii. Rada wystosowała pismo do Szefa Służby Cywilnej wyrażając zaniepokojenie przedłużającym się stanem tymczasowości organów inspekcji weterynaryjnej na Mazowszu wynikającej z długotrwałego zawieszenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Krytyczna ocena wejścia w życie nowelizacji rozporządzeń (WE) nr 853/2004 i 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady wraz z rozporządzeniami Komisji (WE) nr 2073/2005 i 2075/2005, w których ogranicza się rolę lekarza weterynarii między innymi w badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa na rzecz nadzoru właścicielskiego. Spotkanie Wigilijne lekarzy weterynarii WILW, połączone z uroczystym wręczeniem praw wykonywania zawodu nowym członkom WILW. Omówienie spraw organizacyjnych i stanu przygotowań do V Kongresu Medycyny Weterynaryjnej VetForum w Łodzi kwiecień Wystąpienie do Komisji Europejskiej (DG Sante) o objęcie patronatem Sesji VIII Higiena i dobrostan zwierząt sesji dotyczącej dobrostanu bydła i świń. Dodatkowo wraz w ramach tej 7

8 sesji odbędzie się otwarte szkolenie dotyczące dobrostanu zwierząt w schroniskach (przy współudziale GIW). Rada podjęła decyzję o wysłuchaniu opinii lekarzy wolnej praktyki, którzy wnosili o możliwość przedstawienie własnych ocen dotyczących funkcjonowania lekarzy wyznaczonych (i niewyznaczonych) w realizacji zadań wykonywanych we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną w wybranych powiatach Mazowsza. Swoje zdanie przedstawili: Jan Maszkiewicz, Adam Żurawski, Czesław Żurawski. Działania Rady wspierała bardzo intensywna praca Biura WIL-W. Rada wyraża podziękowania wszystkim pracownikom Biura WILW oraz Sekretariatów Sądu Lekarsko- Weterynaryjnego i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. SEKRETARZ RADY WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ dr Maciej Klockiewicz 8

9 Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej W okresie sprawozdawczym do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wpłynęło 55 spraw. W okresie od 1 kwietnia 2014 do 31 grudnia 2014 do Biura Rzecznika wpłynęły 43 skargi, zaś w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 marca 2015 zostało zarejestrowanych kolejnych 12 spraw. Ponieważ 33 sprawy wszczęte przed 1 kwietnia 2014 nie zostały zakończone, Rzecznik w okresie sprawozdawczym prowadził postępowania łącznie w 88 sprawach. Stan prowadzonych przez Rzecznika postępowań w okresie sprawozdawczym obrazuje poniższa tabela: liczba postępowań nie zakończonych do sprawy, które wpłynęły od do końca 2014 roku wpływ spraw do do odmowa wszczęcia postępowania sposób zakończenia postępowania umorzenie postępowania wniosek do sądu lekarskoweterynaryjnego o ukaranie inny sposób załatwienia sprawy w toku * 31 *6 spraw załatwionych w inny sposób to skargi, które wpłynęły na lekarzy weterynarii pracujących na terenie woj. mazowieckiego, a nie należących do WIL-W, sprawy załatwione poprzez pisemne wyjaśnienie osobie skarżącej braku podstaw do złożenia skargi, sprawy które wpłynęły drogą , a po wezwaniu do uzupełnienia nie zostały złożone w sposób formalny itp. Sprawy, które wpłynęły do Rzecznika w okresie sprawozdawczym (z wyłączeniem spraw załatwionych w inny sposób w liczbie 6), dotyczyły następujących aspektów wykonywania zawodu: 27 spraw nieprawidłowości dotyczące postawionego rozpoznania, leczenia, przeprowadzonej operacji, nie wykonanie badań dodatkowych. np. występowanie cieczek u suki pomimo dokonanej sterylizacji, wytrzewienie suki po operacji sterylizacji, zapaść w czasie narkozy, zbyt wczesne zdaniem skarżącego rozwiązanie porodu u klaczy, skarga na niezasadne uśpienie wolnożyjącego kota, niezadowolenie właścicielki suki ze świadczonej przez lek. wet. pomocy porodowej i poporodowej, śmierć kota po podaniu Imizolu, przypadki komplikacji po sterylizacji suk, nieprawidłowe obcięcie pazurków u kanarka, komplikacje po operacji wnętrostwa u psa, nie rozpoznanie ropomacicza u suki przez 2 lekarki badające zwierzę w kolejnych dniach; 8 spraw - nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej. (głównie zawiadomienia o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli inspektorów ds. nadzoru farmaceutycznego WIW; w 1 przypadku dodatkowo unikanie i 9

10 uniemożliwianie przeprowadzenia kontroli przez inspektorów ds. nadzoru farmaceutycznego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii); 2 sprawy - reklamowanie zakładu leczniczego dla zwierząt; 1 sprawa - podejrzenie prowadzenia wysyłkowej sprzedaży leków przez zakład leczniczy dla zwierząt; 1 sprawa - naruszenie tajemnicy lekarskiej; 2 sprawy - odmowa przyjęcia zgłoszenia dotyczącego rozwiązania porodu zwierzęcia gospodarskiego i skarga na decyzję kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt o zaprzestaniu świadczenia usług dla zwierząt skarżącej; 2 skargi od Powiatowych Lekarzy Weterynarii informacja o nieprawidłowościach w wystawianiu przez wyznaczonego lek. wet. świadectw zdrowia dla świń w związku z realizacją programu zwalczania choroby Aujeszkyego; przekazanie do rozpatrzenia Rzecznikowi pisemnych skarg podmiotów na postępowanie i zachowanie inspektowa weterynaryjnego w czasie przeprowadzania kontroli w podmiotach; 1 skarga lekarza wolnej praktyki na powiatowego lekarza weterynarii o szykanowanie; 1 skarga żony na męża będącego lekarzem weterynarii, dotyczyła ona nieetycznego i antyrodzinnego postępowania; 1 sprawa - wyrażanie negatywnych opinii o innym lekarzu wet. na temat działalności i prowadzonego leczenia; 1 sprawa o zaginięcie zwłok psa pozostawionych na przechowanie w zakładzie leczniczym dla zwierząt; 2 sprawy Burmistrz pewnego miasta złożył skargi na nie stawianie się lekarzy wet. na przesłuchanie w charakterze świadków w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w przedmiocie odebrania zwierząt właścicielowi, w których to czynnościach lekarze ci brali czynny udział. W okresie sprawozdawczym na wydane przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej lub jego Zastępców 24 postanowień o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wpłynęło 9 zażaleń. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 3 zażalenia uwzględnił, 2 odrzucił, 4 zażalenia nadal są rozpatrywane. Dodatkowo, do Krajowego Rzecznika zostały przesłane akta 1 postępowania, w trakcie prowadzenia którego wpłynęła skarga pokrzywdzonego na prawidłowość jego prowadzenia. Spośród 27 wniosków o ukaranie skierowanych do Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego jeden dotyczył członka Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, który popełnił przewinienie zawodowe na terenie Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i zgodnie z przepisem, sprawa odbyła się w Sądzie Izby Lubelskiej. W okresie sprawozdawczym w ramach prowadzonych postępowań zostało przesłuchanych ponad 100 osób. W 5 postępowaniach Rzecznik korzystał z pomocy prawnej sądów powszechnych, celem przesłuchania osób skarżących, którzy bez usprawiedliwienia nie stawiły się na wezwanie Rzecznika, lub na prośbę samych świadków mających trudność 10

11 stawienia się przed Rzecznikiem z różnych powodów. Z kolei 1 skarżący bezpodstawnie odmówił złożenia zeznania i również konieczne było skierowanie prośby o przesłuchanie tej osoby przez sąd powszechny. Rzecznik WIL-W i jego Zastępcy w okresie sprawozdawczym w 10 przypadkach korzystał z pomocy prawnej rzeczników innych izb lekarskoweterynaryjnych w przesłuchaniu osób zamieszkałych lub pracujących na terenie innych Izb. W prowadzonych postępowaniach wyjaśniających Rzecznik wielokrotnie kierował pisma i zapytania do Rady Warszawskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej (także do organów innych okręgowych izb), Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, powiatowych lekarzy weterynarii oraz do organów samorządu terytorialnego, kierowników zakładów leczniczych dla zwierząt, organów ścigania, celem uzyskania informacji i dokumentów niezbędnych do pełnej analizy prowadzonych postępowań. W przypadku 6 postępowań wyjaśniających Rzecznik powołał biegłych, którzy sporządzili opinie z następujących dziedzin: patomorfologii narządów rozrodczych, kardiologii i anestezjologii, diagnostyki radiologicznej, administracji weterynaryjnej. Z Biura Rzecznika w okresie sprawozdawczym wysłano 662 pisma, a 310 pism trafiło do Biura Rzecznika. Świadczy to o dużej intensywności działań Biura Rzecznika, ale też o wysokich kosztach badania i rozstrzygania spraw dotyczących odpowiedzialności zawodowej członków naszej Izby, wliczając w to jeszcze koszty odbytych przesłuchań i wynagrodzenia biegłych. Pragnę podziękować tym moim Koleżankom i Kolegom Zastępcom Rzecznika, którzy z zaangażowaniem i ofiarną pracą, odpowiedzialnie wykonują obowiązki, których się dobrowolnie podjęli. Specjalne podziękowania chcę skierować do dr Sylwii Rytych Kierowniczki Biura Rzecznika, która cierpliwie znosi wyraźny wzrost liczby wpływających skarg (31 w roku 2012, 48 w roku 2013, 54 w roku 2014), a co za tym idzie konieczność nadal sprawnej koordynacji wszystkich związanych z tym działań, w tym zwiększenie liczby przesłuchań, liczby napisanych, wysłanych i przyjętych dokumentów, a także konieczność kontaktów z osobami uczestniczącymi w prowadzonych przez Rzecznika postępowaniach. RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ lek. wet. Stanisław Tęsiorowski 11

12 Sprawozdanie Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej W omawianym okresie sprawozdawczym tj. od 09 kwietnia 2014 r. do 17 marca 2015r. do biura Sądu Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wpłynęło 14 nowych wniosków o ukaranie 18 lekarzy weterynarii od Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Warszawskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej i jego zastępców i z poprzedniego okresu sprawozdawczego pozostało 6 spraw z wniosku o ukaranie 6 lekarzy weterynarii od Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i jego zastępców. Łącznie sąd procedował nad wnioskami o ukaranie 24 lekarzy weterynarii. 13 spraw zostało rozpatrzonych przez sąd na rozprawach, które były jawne dla członków samorządu lekarsko weterynaryjnego. Wśród tych spraw 6 dotyczyło błędów w sztuce lekarskoweterynaryjnej i złamania zasad Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii. Orzeczeniem Sądu uznano winę pięciu obwinionych lekarzy weterynarii zarzucanych im przewinień zawodowych i wymierzono w czerech przypadkach karę upomnienia a w jednym karę nagany. Jedna sprawa dotyczyła nieprawidłowego zdaniem Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej postępowania lekarza weterynarii w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Sąd uniewinnił lekarza weterynarii gdyż nie dopatrzył się w toku rozprawy błędów i wykroczeń w postępowaniu obwinionego. Na te orzeczenia nie wpłynęły odwołania do Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego. W jednej sprawie dotyczącej złej opieki nad bezdomnymi zwierzętami po zabiegach kastracji i nieetycznego postepowania wobec ich opiekunów sąd uznał winę obwinionego lek. wet. i ukarał naganą obwiniony lekarz weterynarii złożył odwołanie od orzeczenia do Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego. Siedem spraw dotyczących naruszenia zasad wynikających z braku lub niewłaściwego sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej z czynności lekarskoweterynaryjnych wykonywanych w ramach działania zakładu leczniczego dla zwierząt. We wszystkich przypadkach Sąd uznał winę obwinionych. W pięciu sprawach wymierzył karę upomnienia, a w kolejnych 2 odstąpił od wymierzenia kary: w pierwszym przypadku ze względu na brak zamierzonej winy obwinionego lekarza weterynarii, który wypełniał polecenia właściciela zakładu leczniczego i celowo został wprowadzony w błąd oraz nieprawidłowe postepowanie, w drugim przypadku obwiniony lekarz weterynarii został już ukarany grzywną i wyrokiem sądu karnego, na w/w orzeczenia nie wpłynęły odwołania. Na posiedzeniu niejawnym Sąd rozpatrzył 3 wnioski o ukaranie 7 lekarzy weterynarii i podjął następujące decyzje: 12

13 W 1 sprawie dotyczącej 6 lekarzy weterynarii postanowił zwrócić akta celem uzupełnienia do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, na to postanowienie wpłynęło zażalenie rzecznika i sprawa została przekazana do Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego celem rozpatrzenia w/w zażalenia. W przypadku jednego lekarza weterynarii wpłynęły 2 wnioski o ukaranie, w jednym przypadku właściwym do rozpatrzenia sprawy był Sąd Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i tam przekazano akta sprawy wraz z wnioskiem o ukaranie lekarza weterynarii. W drugim przypadku Sąd zawiesił postępowanie do czasu zakończenia toczącego się procesu przed Sądem Karnym w sprawie wykroczenia przeciwko prawu farmaceutycznemu. Do rozpatrzenia na rozprawach pozostało 8 spraw z wniosków o ukaranie lekarzy weterynarii przesłanych do biura Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców, zostaną rozpatrzone w najbliższym czasie. Rodzaj i przyczyny wnoszenia powództwa przez pokrzywdzonych są podobne jak w poprzednich okresach działania Sądu WIL-W, choć obserwuje się wzrost spraw wnoszonych przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL-W związanych z kilkoma przewinieniami popełnionymi przez jednego lekarza weterynarii np.: o błąd w sztuce lekarsko-weterynaryjnej i nieprawidłowo prowadzoną dokumentację lekarsko-weterynaryjną. Pojawiają się tez wnioski o ukaranie kilku lekarzy wet. na raz. Zdarza się, że Sąd uznaje niewinnym błędu w sztuce lekarsko-weterynaryjnej obwinionego lekarza weterynarii, a uznaje winę w zakresie prowadzenia dokumentacji, stąd wynikają rozbieżności w liczbie spraw a wydanych wyrokach przez Sąd Warszawskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej. Praca w Sądzie Lekarsko Weterynaryjnym staje się trudna w związku ze wzrostem liczby spraw, które wpływają od rzecznika w poprzedniej kadencji przez 4 lata było ich łącznie 29 wniosków o ukaranie lekarzy weterynarii, a w obecnej kadencji przez ostatnie dwa lata wpłynęło już 27 wniosków o ukaranie 31 lekarzy weterynarii. Wiele spraw rozpatrywanych jest na 2-3 terminach rozpraw ze względu na działania obrońców obwinionych lek. wet., którzy składają dodatkowe wnioski dowodowe lub usprawiedliwiają nieobecność obwinionego i wnoszą o rozpatrzenie w innym terminie z uwagi na chęć uczestnictwa obwinionego w rozprawie. W związku ze zmianą przepisów prawa i możliwością złożenia wniosku o kasację do Sądu Najwyższego, w dniu r. wpłynęła do SN sprawa kasacyjna i przewodniczący Sądu Najwyższego - Izba Karna Wydział VI - zwrócił się pismem do Przewodniczącego Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego z prośbą o stosowanie przepisów dot. trybu postępowania w sprawach dyscyplinarnych cytuję: "punkt 1. Akta spraw dyscyplinarnych powinny być umieszczone w oddzielnej okładce i połączone w sposób zapewniający trwałość, kompletność i integralność, a karty w nich ponumerowane - zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 13

14 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.M.S. z 2003 roku Nr 5 poz. 22 ze zmianami) szczegółowe przepisy dotyczące zakładania i prowadzenia akt zawarte są - Tytuł II Dział II Rozdział 3 powołanego zarządzenia. Wiąże się to ze zmianą pracy sekretariatu rzecznika oraz sądu w celu dostosowania się do w/w przepisów. Dziękuję wszystkim sędziom VI kadencji Sądu Warszawskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej za sumienną i rzetelną pracę na rzecz samorządu lekarsko weterynaryjnego, a co za tym idzie dbałość o wizerunek lekarza weterynarii jako przedstawiciela zawodu zaufania publicznego. Składam szczególne podziękowania Pani dr Joannie Pławińskiej-Czarnak ponieważ to Ona najbardziej odczuwa zwiększenie obowiązków wynikających ze wzrostu liczby spraw (m.in. protokołowanie wszystkich rozpraw, ustalanie możliwości uczestnictwa lekarzy sędziów w wyznaczonych terminach rozpraw, zarzadzanie terminami posiedzeń i rozpraw, merytoryczne i techniczne przygotowywanie pism i wielokrotne wysyłanie korespondencji). PRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKO-WETERYNARYJNEGO W WARSZAWIE lek. wet. Ludomir Bętkowski 14

15 Sprawozdanie Skarbnika Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Poniższe sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie dokumentacji księgowej zatwierdzonej przez Komisję Rewizyjną WIL-W i będącej w posiadaniu biura Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Podstawowym źródłem przychodów Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej są składki członkowskie. Za rok 2014 przychód ze składek wyniósł ,15 PLN. Kolejna pozycja po stronie przychodów to opłaty za rejestrację zakładów leczniczych dla zwierząt na kwotę ,00 i ostatnia to opłaty za druki paszportów i jest to kwota ,00 PLN. Przychody ogółem wyniosły ,15 PLN i stanowiło to 105,59% zaplanowanych kwot. Po stronie wydatków, które zrealizowano na poziomie 89,78% zaplanowanych podstawową pozycją są składki odprowadzane do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Jest to kwota ,00 PLN. Znaczącymi pozycjami są koszty związane z funkcjonowaniem WRL-W i biura WIL-W. Wynagrodzenia pracowników biura to kwota ,87 PLN, wynagrodzenia wynikające z uchwały 4/96/II dotyczące rady to ,00 PLN, koszty biurowo-eksploatacyjne ,72 PLN, usługi pocztowo-komunikacyjne ,90 PLN, odpis na KKZ ,00 PLN, zakup druków paszportowych ,00 PLN, umowy zlecenia dot. szkoleń i inne ,00 PLN, podróże służbowe ,50 PLN, opłata składek ZUS w części przyp. na pracodawcę ,07 PLN, ubezpieczenie lekarzy OC ,00 PLN, wynajem lokalu izby ,67 PLN, wynagrodzenie dot. obsługi prawnej 19,200,00 PLN, szkolenia ,56 PLN, umowy zlecenia dot. rzecznika WILW ,00 PLN, umowy zlecenia dotyczące sądu WILW ,00 PLN. Tak przedstawiają się główne wydatki związane z działalnością organów Warszawskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej. Należy podkreślić, że działalność finansowa organów Warszawskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej jest systematycznie kontrolowana przez Komisję Rewizyjną WIL-W, która tę działalność oceniła pozytywnie. Na zakończenie chciałbym podziękować pani Jadwidze Wałdykowskiej, głównej księgowej Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za zaangażowanie, sumienność i rzetelne wypełnianie obowiązków. SKARBNIK WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ lek. wet. Marek Mastalerek 15

16 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Komisja w składzie: 1. Krzysztof Półtorak przewodniczący 2. Michał Ceregrzyn sekretarz 3. Grzegorz Towstyga członek w okresie sprawozdawczym od kwietnia 2014 r. do kwietnia 2015 r. odbyła dwa posiedzenia. Pierwsze w dniu r oraz drugie w dniu r. W posiedzeniach każdorazowo uczestniczyli: Marek Mastalerek Skarbnik Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz księgowa WIL-W Pani Jadwiga Wałdykowska. Pierwsze posiedzenie dotyczyło oceny realizacji budżetu Izby za pierwsze półrocze 2014r. Wydatki w tym czasie zrealizowano w wysokości 47,29 % natomiast przychody wyniosły 62,88 % planu. Stan konta był na poziomie zł. Drugie posiedzenie dotyczyło oceny realizacji budżetu za cały rok Komisja przeanalizowała poszczególne pozycje planu budżetowego WIL-W i nie stwierdziła w żadnej z nich rażących przekroczeń. Rok 2014 zakończono zyskiem zł. Wobec powyższego Komisja wydała pozytywną ocenę działalności finansowej WIL-W w ocenianym okresie. Ocenianiu każdorazowo podlegało też działanie w zakresie Koleżeńskiej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej. Przyznawane dofinansowania i zapomogi analizowane zawsze były prawidłowo pod względem merytorycznym. Kolega Grzegorz Towstyga członek Komisji ze względów zdrowotnych nie brał udziału w posiedzeniach. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej brał udział we wszystkich posiedzeniach Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO WETERYNARYJNEJ lek. wet. Krzysztof Półtorak 16

17 Projekty uchwał Zjazdu UCHWAŁA Nr 1 ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ z dnia 9 maja 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Warszawskiej Izby Lekarsko -Weterynaryjnej Na podstawie art.27 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1509), Zjazd uchwala co następuje: 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z działalności w okresie między Zjazdami. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Prezydium Zjazdu: Przewodniczący Zjazdu -... Zastępca Przewodniczącego Zjazdu -... Sekretarz Zjazdu -... Sekretarz Zjazdu

18 UCHWAŁA Nr 2 ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ z dnia 9 maja 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności organów Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Na podstawie art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1509), Zjazd uchwala co następuje: 1 Zatwierdza się sprawozdania z działalności między zjazdami Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Prezydium Zjazdu: Przewodniczący Zjazdu -... Zastępca Przewodniczącego Zjazdu -... Sekretarz Zjazdu -... Sekretarz Zjazdu

19 UCHWAŁA Nr 3 ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ z dnia 9 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Radzie Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Na podstawie art.27 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1509), Zjazd uchwala co następuje: 1 Zjazd Lekarzy Weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz głosami w dyskusji, udziela absolutorium Radzie Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Prezydium Zjazdu: Przewodniczący Zjazdu -... Zastępca Przewodniczącego Zjazdu -... Zastępca Przewodniczącego -... Sekretarz Zjazdu

20 UCHWAŁA Nr 4 ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ z dnia 9 maja 2015 roku w sprawie: ustalenia budżetu Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Na podstawie art.27 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1509), Zjazd uchwala co następuje: 1 Uchwala się budżet Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2012 w formie i wysokości zaproponowanej przez Radę Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (załącznik nr 1). 2 Upoważnia się Radę Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do korekt preliminarza wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu w ramach posiadanych środków. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Prezydium Zjazdu: Przewodniczący Zjazdu -... Zastępca Przewodniczącego Zjazdu -... Zastępca Przewodniczącego -... Sekretarz Zjazdu

16. Sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej

16. Sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej 16. Sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej Analizując orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z zakresu dostępu do informacji publicznej, należy przede wszystkim zwrócić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO KOSZALINIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW. II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO KOSZALINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO W KOSZALINIE Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą Regulaminu Rady Rodziców ( zwanej dalej Radą ) jest Ustawa o Systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 07/2009 Walnego Zgromadzenia Członków ROTWŁ z dn 06.04.2009 REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. Postanowienia ogólne II. Zadania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt Opracowano na podstawie Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95, z 2008 r. Nr 220, poz. 1433, Nr 106, poz. 622. Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt. (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt. (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.11.95 2008-12-27 zm. Dz.U.2008.220.1433 art. 1 2011-07-01 zm. Dz.U.2011.106.622 art. 53 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2004 r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Komisja Rewizyjna (Komisja) jest organem Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club. Postanowienia ogólne REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club Postanowienia ogólne 1 Sąd Koleżeński jest jednym z organów Władz Stowarzyszenia UniCat Club (dalej: Stowarzyszenia) powoływanym przez

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne I Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Wrocław 5-7 grudnia 2002 roku Uchwała nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Krajowej

Bardziej szczegółowo

STATUT Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Rozdział I - Postanowienia ogólne

STATUT Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Rozdział I - Postanowienia ogólne STATUT Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Rozdział I - Postanowienia ogólne Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, zwane dalej "Stowarzyszeniem", określane skrótem "PTMS", działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH

1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH REGULAMIN I Znowelizowane wytyczne dotyczące kontroli przeprowadzonych przez komisję rewizyjną Federacji Ogólnopolskich Związków Zawodowych Kierowców i Motorniczych WPROWADZENIE Krajowa Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli (ED.32/08).

Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli (ED.32/08). Protokół nr III/19/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 6 maja 2008 roku w posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Józef Śnieg Członek Zarządu 3. Maria Adamiak Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 102/12/P-VI PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 102/12/P-VI PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 102/12/P-VI PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania okręgowym izbom lekarskim dotacji do organizowanego przez nie doskonalenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

KONTROLA NIK. CO TRZEBA a CO MOŻNA, czyli wszystko co wiedzieć powinien kontrolowany doświadczenia prawnika. Listopad 2014 r.

KONTROLA NIK. CO TRZEBA a CO MOŻNA, czyli wszystko co wiedzieć powinien kontrolowany doświadczenia prawnika. Listopad 2014 r. KONTROLA NIK CO TRZEBA a CO MOŻNA, czyli wszystko co wiedzieć powinien kontrolowany doświadczenia prawnika KONSEKWENCJE KONTROLI NIK Wskazanie w wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości, ich przyczyny,

Bardziej szczegółowo

Władysław Budzeń (spr.) Protokolant:

Władysław Budzeń (spr.) Protokolant: O R Z E C Z E N I E G Ł Ó W N E J K O M I S J I O R Z E K A JĄCEJ W SPRAWACH O N A R U S Z E N I E D Y S C Y P L I N Y F I N A N S Ó W P U B L I C Z N Y C H Warszawa, dnia 30 lipca 2012 r. Główna Komisja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2015 roku Działając na podstawie 57 pkt. 6 i 7 Statutu Powiatu Siedleckiego zgodnie z planem kontroli

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Stowarzyszenie chorych na Zespół Silvera-Russella

S T A T U T Stowarzyszenie chorych na Zespół Silvera-Russella S T A T U T Stowarzyszenie chorych na Zespół Silvera-Russella ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie chorych na Zespół Silvera-Russella w dalszej części statutu zwane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 lipca 2015 r. Poz. 1047 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU 1 Uchwała Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 16 listopada 2009

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 września 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 6 lutego 2012r.

Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 6 lutego 2012r. Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie konsultacji dotyczących projektu programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I 1. 1. Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie 8 ust. 1 Statutu PZŻ oraz: Art. 13 ust. 1 pkt b) Ustawy o Sporcie i uzupełniających rozporządzeń, Przepisów

Bardziej szczegółowo

STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Ogólnopolskie Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich, zwane dalej Forum, jest obywatelską

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

PNK.IV.0932/22/10 Łódź, 18 listopada 2010 r.

PNK.IV.0932/22/10 Łódź, 18 listopada 2010 r. WOJEWODA ŁÓDZKI PNK.IV.0932/22/10 Łódź, 18 listopada 2010 r. Pani Dorota Dąbrowska Starosta Kutnowski Pan Waldemar Bartochowski Przewodniczący Rady Powiatu w Kutnie W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia r. P r o j e k t K r a j o w e j R a d y L e k a r s k o - W e t e r y n a r y j n e j z d n i a 02-02- 2012 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki. POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY SYMPATHY 600 1. Postanowienia ogólne 1. Polskie Stowarzyszenie Klasy "Sympathy 600", zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU), kierującym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE Regulamin niniejszy określa działania i kompetencje Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie zawarte w art.53 54 ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 4225 UCHWAŁA NR XLIII/ 406/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 4225 UCHWAŁA NR XLIII/ 406/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 4225 UCHWAŁA NR XLIII/ 406/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 kwietnia 2014 r. Poz. 2489 UCHWAŁA NR XXIX/269/14 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r, Nr 51, poz. 293. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Pile z dnia 14 czerwca 2012 r. STATUT SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Szpital Specjalistyczny w Pile

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDACJI OCHRONY ZWIERZĄT ANIMAL SECURITY

REGULAMIN FUNDACJI OCHRONY ZWIERZĄT ANIMAL SECURITY REGULAMIN FUNDACJI OCHRONY ZWIERZĄT ANIMAL SECURITY I. ORGANIZACJA ANIMAL SECURITY 1 1. Fundację Ochrony Zwierząt Animal Security w Polsce stanowią Fundatorzy. 2 2. Inspektorami Animal Security są: a)

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 3 marca 2011 r. III ZS 2/11

Wyrok z dnia 3 marca 2011 r. III ZS 2/11 Wyrok z dnia 3 marca 2011 r. III ZS 2/11 Powiatowy lekarz weterynarii nie jest zobowiązany do zawarcia umów określających warunki wykonywania przez lekarzy weterynarii czynności, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADOMSZCZAŃSKIEGO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADOMSZCZAŃSKIEGO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADOMSZCZAŃSKIEGO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. 1. Na dzień 31.12.2013 r. Towarzystwo liczyło 28 członków. 2. W okresie 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 9 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 9 marca 2015 r. Projekt z dnia 9 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA RZECZOZNAWCÓW POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO ORAZ USTANAWIANIA ICH UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW

REGULAMIN POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA RZECZOZNAWCÓW POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO ORAZ USTANAWIANIA ICH UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW Wersja obowiązująca REGULAMIN POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA RZECZOZNAWCÓW POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO ORAZ USTANAWIANIA ICH UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW Na podstawie Ustawy z dnia 7.04.1989r. - Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek

Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WSOC.IV.431.3.2014.VK.EŻ Bydgoszcz, 28 sierpnia 2014.r. Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/308/14 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 marca 2014 roku

Uchwała Nr XXXIV/308/14 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 marca 2014 roku Uchwała Nr XXXIV/308/14 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r. z późn. zm.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r. z późn. zm.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.07.123.849 USTAWA z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r. z późn. zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) warunki oraz tryb nabywania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew w Rudzie Śląskiej opracowany na podstawie Statutu RTPD z dnia 24 lutego 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDU Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew w Rudzie Śląskiej opracowany na podstawie Statutu RTPD z dnia 24 lutego 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDU Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew w Rudzie Śląskiej opracowany na podstawie Statutu RTPD z dnia 24 lutego 2011 r. 1 1. Zarząd Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew jest organem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Mińsku Mazowieckim

Regulamin Rady Rodziców przy Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Mińsku Mazowieckim Regulamin Rady Rodziców przy Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Mińsku Mazowieckim Załącznik do Uchwały nr 1/2012 Rady Rodziców przy Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Mińsku Mazowieckim Z dnia 20 września 2012. r,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca) Sygn. akt III SO 2/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 marca 2011 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca) w sprawie z odwołania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia. r.

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia. r. PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia. r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Na podstawie art. 11 a w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Werbkowice na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej Załącznik do UCHWAŁY Nr 1255 /14 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 17 października 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. działającej przy Państwowej Szkole Muzycznej i st. im. Janiny Garści

REGULAMIN RADY RODZICÓW. działającej przy Państwowej Szkole Muzycznej i st. im. Janiny Garści REGULAMIN RADY RODZICÓW działającej przy Państwowej Szkole Muzycznej i st. im. Janiny Garści PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i jej nowelizacja z dnia 11 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLTY STATUTU FUNDACJI SPORZĄDZONEGO 07.11.2003R ZMENIONEGO W 1 DO 21 ORAZ DODANO 22 DO 34 UCHWALĄ ZARZĄDU 3/2007 W DNU 12.02.

TEKST JEDNOLTY STATUTU FUNDACJI SPORZĄDZONEGO 07.11.2003R ZMENIONEGO W 1 DO 21 ORAZ DODANO 22 DO 34 UCHWALĄ ZARZĄDU 3/2007 W DNU 12.02. TEKST JEDNOLTY STATUTU FUNDACJI SPORZĄDZONEGO 07.11.2003R ZMENIONEGO W 1 DO 21 ORAZ DODANO 22 DO 34 UCHWALĄ ZARZĄDU 3/2007 W DNU 12.02.2007R Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja przyjęła nazwę: Fundacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 6 marca 2013r.

UCHWAŁA NR XXXIII..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 6 marca 2013r. UCHWAŁA NR XXXIII..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych

Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych Uchwała nr 9/2008 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 marca 2008 r. Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych Na podstawie art. 58 pkt 12 lit. i ustawy z dnia 25 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia sierpnia 2010 r. Pan Paweł Jakubczak Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii LWA-4101-09-04/2010/2010 P/10/147 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU 1 Rozdział I Nazwa, siedziba, i teren działania 1 1. Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży Po Prostu, zwanej dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy

Bardziej szczegółowo

S T A N O W I S K O U Z A S A D N I E N I E

S T A N O W I S K O U Z A S A D N I E N I E Warszawa, 29 maja 2013 r. S T A N O W I S K O Osoba pracująca w weterynaryjnym laboratorium diagnostycznym nie może używać tytułu zawodowego diagnosty laboratoryjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Komunikat Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 22 stycznia 2008 r. dotyczący: zmiany ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt

Komunikat Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 22 stycznia 2008 r. dotyczący: zmiany ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt Komunikat Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 22 stycznia 2008 r. dotyczący: zmiany ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt Z dniem 27 grudnia 2008 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn w 2015 roku.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn w 2015 roku. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn w 2015 roku. WPROWADZENIE Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia,

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO UKS JUDO KRAKÓW

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO UKS JUDO KRAKÓW STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO UKS JUDO KRAKÓW Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy UKS Judo Kraków zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 10 maja 2000 r. I PKN 642/99

Wyrok z dnia 10 maja 2000 r. I PKN 642/99 Wyrok z dnia 10 maja 2000 r. I PKN 642/99 Zawinione (z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa) niewykonanie przez pracownika zgodnego z prawem polecenia poddania się kontrolnym badaniom lekarskim, jako

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 2 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2011 r. LBY-4101-12-01/2010 P/10/124 Pan Michał Franciszek Zaleski Prezydent Miasta Torunia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/ 11 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 4 stycznia 2011r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/ 11 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 4 stycznia 2011r. ZARZĄDZENIE Nr 2/ 11 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SPECJALNYCH W RADOMIU

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SPECJALNYCH W RADOMIU REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SPECJALNYCH W RADOMIU Radom, Październik 2012 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1) Rada rodziców powołana zostaje na podstawie

Bardziej szczegółowo

Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej z dnia 05 marca 2008 r.

Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej z dnia 05 marca 2008 r. UCHWAŁA NR 91/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej z dnia 05 marca 2008 r. w sprawie skierowania do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 226. ZARZĄDZENIE Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 226. ZARZĄDZENIE Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 czerwca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 226 ZARZĄDZENIE Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

STATUT TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ POLITECHNIKI LUBELSKIEJ STATUT TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Uchwalony 16 lutego 2001 r. na Zebraniu Założycielskim, wraz ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie 8 grudnia 2005 r. i ze zmianami

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO (źródło: opracowanie własne) Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO (źródło: opracowanie własne) Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO (źródło: opracowanie własne) Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy... zwany dalej "Klubem" jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Działalności Rady Rodziców. Szkoły Podstawowej Nr 20 w Gdańsku Brzeźnie

Regulamin Działalności Rady Rodziców. Szkoły Podstawowej Nr 20 w Gdańsku Brzeźnie Regulamin Działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 20 w Gdańsku Brzeźnie 1 Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły. Rada Rodziców działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Uchwała Nr. Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 2015 r.

PROJEKT. Uchwała Nr. Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 2015 r. Uchwała Nr. Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 2015 r. PROJEKT w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski 2015.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH PRZY ODDZIALE PTTK BESKID ŚLĄSKI W CIESZYNIE

REGULAMIN KLUBU PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH PRZY ODDZIALE PTTK BESKID ŚLĄSKI W CIESZYNIE Załącznik do Uchwały Nr 1/2008 Zarządu Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK z dnia 13 marca 2008. w sprawie zmian w Regulaminie Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK przy Oddziale

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 13 maja 2005 r. II UZ 25/05

Postanowienie z dnia 13 maja 2005 r. II UZ 25/05 Postanowienie z dnia 13 maja 2005 r. II UZ 25/05 Kasacja podlega odrzuceniu (art. 393 5 w związku z art. 393 3 2 k.p.c.), jeżeli mimo wezwania sądu do podania wartości zaskarżenia wraz ze sposobem jej

Bardziej szczegółowo

Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą w Warszawie

Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą w Warszawie Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/40/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 marca 2015 roku Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzór statutu Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej

Wzór statutu Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej Wzór statutu Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportowy... zwane

Bardziej szczegółowo

Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. Andrzeja Czudka, zwane dalej Towarzystwem posiada osobowość

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr.- 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 14 kwietnia 2010 r. NKO-401-20 /09 Pan Stanisław

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka

USTAWA z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 69, z 2008 r. Nr 214, poz. 1345, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, z 2011 r. Nr 168, poz. 1004. USTAWA z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku

Bardziej szczegółowo

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 nietezowane LEX nr 1130385 1130385 Skład orzekający Przewodniczący: Sędzia SN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca). Sędziowie SN: Romualda Spyt, Jolanta

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Rady Gminy Braniewo z dnia..

Uchwała nr. Rady Gminy Braniewo z dnia.. Uchwała nr. Rady Gminy Braniewo z dnia.. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB ROZDZIAŁ I - NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę BMW M Power Club nazywany w dalszym

Bardziej szczegółowo

Statut Gliwickiego Towarzystwa Triathlonowego

Statut Gliwickiego Towarzystwa Triathlonowego Statut Gliwickiego Towarzystwa Triathlonowego I. Nazwa, charakter, teren działania i siedziba Gliwickie Towarzystwo Triathlonowe dalej zwane klubem jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zrzeszającym i

Bardziej szczegółowo

S T A T U T stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej....stowarzyszenie FREEDIVING POLAND... (nazwa Stowarzyszenia)

S T A T U T stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej....stowarzyszenie FREEDIVING POLAND... (nazwa Stowarzyszenia) S T A T U T stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej...stowarzyszenie FREEDIVING POLAND... (nazwa Stowarzyszenia) ROZDZIAŁ I 1 1. Organizacja nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia śledztwa

POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia śledztwa Prokuratura Rejonowa ui. Sportowa 14 Sygn. akt. 3 Ds. 252/14 05. 60Q 09HAJ23H POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia śledztwa Grójec, dnia 30 kwietnia 2014 r., Anna Szymańska -asesor Prokuratury Rejonowej w

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Paralotniarzy Cumulus24. 1 Stowarzyszenie działa pod nazwą: Stowarzyszenie Paralotniarzy Cumulus24.

Statut Stowarzyszenia Paralotniarzy Cumulus24. 1 Stowarzyszenie działa pod nazwą: Stowarzyszenie Paralotniarzy Cumulus24. Statut Stowarzyszenia Paralotniarzy Cumulus24 1 Stowarzyszenie działa pod nazwą: Stowarzyszenie Paralotniarzy Cumulus24. 2 1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Siedziba Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt I UK 470/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z odwołania B.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier

STATUT. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier STATUT Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy Pionier, zwany dalej Stowarzyszeniem".

Bardziej szczegółowo

1. Rada Rodziców stanowi samodzielną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp.

1. Rada Rodziców stanowi samodzielną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp. Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum nr 9 im. Szarych Szeregów w Gorzowie Wielkopolskim Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców stanowi samodzielną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 204 ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ WADOWICE

REGULAMIN PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ WADOWICE REGULAMIN PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ WADOWICE I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 1. Podokręg Piłki Nożnej Wadowice jest jednostką utworzoną przez Małopolski Związek Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/29/2015 RADY GMINY BAKAŁARZEWO. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/29/2015 RADY GMINY BAKAŁARZEWO. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/29/2015 RADY GMINY BAKAŁARZEWO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bakałarzewo Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA

Regulamin Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA załącznik do uchwały nr 13/2013 Zebrania Delegatów PGW Regulamin Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres praw, obowiązków, kompetencji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 651 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 22 sierpnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia... 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia i

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia)

S T A T U T. Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia) S T A T U T Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia) ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Organizacja nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy ORLIK FORDON w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r.

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/42/15 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/42/15 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/42/15 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Jakub Ostapczuk

Przewodniczący Rady Jakub Ostapczuk Uchwała Nr / / Rady Miasta Hajnówka z dnia w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r. Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: zasad działania Komisji ds. wykonywania zawodu farmaceuty przy stwierdzaniu rękojmi należytego prowadzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO SKALAR przy Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO SKALAR przy Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO SKALAR przy Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Uczniowski Klub Sportowy SKALAR

Bardziej szczegółowo