Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 5 (19) Maj 2010 ISSN gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny gazeta bezp³atna MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Sen siê skoñczy³? NAJLEPSZE DACHY regionalny przedstawiciel Z roku na rok ubywa mieszkañców Miechowa. M³odzi ludzie uciekaj¹ z miasta nie widz¹c tu przysz³oœci. Nie widz¹ te perspektyw na powstanie nowych miejsc pracy, bo gmina nie posiada adnej atrakcyjnej propozycji dla inwestorów. Przygotowane przez Miasto grunty pod inwestycje, wycenione pierwotnie na 600 tysiêcy z³otych, przeszacowano tak, e sta³y siê nieatrakcyjne. Innych na razie nie ma. A szansa na inwestora mo e siê pojawiæ siê nied³ugo - wraz z uruchomieniem drogi ekspresowej S7. W Miechowie nie ma du ych zak³adów przemys- ³owych, tu przewa aj¹ mikroprzedsiêbiorstwa, zak³adane przez tych, którzy chc¹c w Miechowie zostaæ i prze yæ. Ci, którym siê to nie uda³o szukaj¹ szczêœcia za miedz¹. Szansê na szybszy rozwój upatrywa³ Miechów æwieræ wieku wstecz, gdy jego administracyjnym gospodarzem by³o województwo kieleckie. Sen o Ma³opolsce nie opuszcza³ w³odarzy miasta, rozpowszechniaj¹cych gorliwy apel mieszkañców o wyzwolenie spod niewoli kieleckiej - co sta³o siê faktem z chwil¹ zmian administracyjnych w 1999 roku. Nie by³a to jednak ró d ka czarodziejska, która wszystko - za spraw¹ administracyjnej przynale noœci - zamienia w z³oto. Okaza³o siê bowiem, e aby czerpaæ z nowego regionu, trzeba siê porz¹dnie napracowaæ, bo w konkury do unijnych œrodków stanê³y powa ne wielkomiejskie inicjatywy. Tak wiêc by jakikolwiek wniosek przeszed³, musia³ byæ opracowany wzorowo. Sen o nowoczesnym Miechowie skoñczy³ siê gdy zapowiadane miejskie inwestycje pozosta³y jedynie na papierze, bo nie uzyska³y pozytywnych ocen w trakcie wnioskowania o unijne wsparcie. Tak siê sta³o w przypadku» dokoñczenie na str. 4 F.H.U. BYCZEK Miechów, Pl. Koœciuszki 7, pok. nr 14 tel./fax kom , TAURUS Sp.J. STACJA PALIW, ul. Rac³awicka 24 BIURO: Miechów, Pl. Koœciuszki 7, pok. nr 14 tel./fax kom BLACHY STALOWE I ALUMINIOWE sk³ad fabryczny: OLKUSZ ul. Gwarków 1A tel.: (032) Sprzeda Paliw P³ynnych i Oleju Opa³owego ATRAKCYJNE CENY GWARANCJA JAKOŒCI TOWARU SPRZEDA PALIW I TRANSPORT 24h/DOBÊ oddzia³: Miechów ul. Rac³awicka SPRAWD CZY JESTEŒMY NAJLEPSI! MAKIJA E Magdalena Bucka Fitness Klub Aerobik, si³ownia, sauna fiñska, sauna infrared, jakuzzi, indywidualne treningi, porady medyczne, propozycje ywieniowe PROFESJONALNA OBS UGA MIECHÓW, ul. Mickiewicza 3 tel Czynne: pn-pt Kosmetyki do opalania Najnowoczeœniejsze urz¹dzenia z bryz¹ Aqua fresh Super turbo, klimatyzacja Najnowsze modele gadaj¹cych ³ó ek czekaj¹ na Pañstwa ZADZWOÑ I UMÓW SIÊ JU TERAZ, PROMOCYJNE CENY! ZAPRASZAMY DO NASZEGO STUDIA MIECHÓW, ul. Rac³awicka 21 tel Czynne: pn-pt 9-21 i d³u ej sob 9-15

2 2 Maj 2010 Nr 5 MIECHÓW Bieg Sienkiewiczowski W pi¹tek 7 maja b.r. w ramach akcji "Polska Biega" odby³ siê "IX. Bieg Sienkiewiczowski", w którym wziêli udzia³ uczniowie klas IV, V i VII, gimnazjów, szkó³ œrednich oraz doroœli. Mimo deszczu liczba startuj¹cych by³a ogromna. M³odzie rywalizowa³a na dystansie 1. km, natomiast doroœli na dystansie 2. km. Ka dy z faworytów poszczególnych kategorii wiekowych otrzyma³ pami¹tkowy dyplom, medal oraz koszulkê z logiem akcji. Nagrody ufundowa³ Urz¹d Gminy i Miasta w Miechowie. Kairos w finale! Bajdurek Eliminacje powiatowe Teatrów Dzieci i M³odzie y "Bajdurek". W czwartek 22 kwietnia br., w Miechowskim Domu Kultury odby³y siê eliminacje powiatowe XXV. Przegl¹du Teatrów Dzieci i M³odzie y "Bajdurek", w którym wziê³y udzia³ grupy teatralne: "Chichotek" oraz "Maska" ze SP Nr 2 w Miechowie, "Kleks" SP w Iwanowicach i Teatrzyku ze Szko³y Podstawowej w Pstroszycach. Jury po obejrzeniu spektakli wyró - ni³o grupy "Kleks" i "Chichotek" przyznaj¹c ponadto grupie Kleks awans do Przegl¹du Fina³owego w Nowym S¹czu. Poziom wszystkich prezentacji by³ bardzo wysoki i w³aœciwie ka da z grup zas³u y³a na wyró nienie. O ostatecznym werdykcie zadecydowa³y drobne niuanse. Bajdurek jest jedn¹ z najstarszych i najbardziej znacz¹cych imprez teatralnych w Ma³opolsce. Festiwal odbywa siê w dwóch etapach: eliminacji powiatowych, w których uczestniczy ponad 200 zespo³ów oraz spotkania fina³owego w Nowym S¹czu dla ok. 30 najlepszych grup teatralnych. Ró norodnoœæ formu³ i konwencji teatralnych, bogaty repertuar i bardzo dobra praca z dzieæmi - to cechy fina³owych przedstawieñ. Festiwal od wielu lat spotyka siê z bardzo du ym zainteresowaniem i ywio³owym przyjêciem najm³odszej publicznoœci. W trakcie przerw pomiêdzy spektaklami dzieci na widowni uczestnicz¹ we wspólnej zabawie w teatr inicjowanej przez zawodowych aktorów. Bieg na zdrowie W Teœcie Coopera - biegu 12-minutowym zorganizowanym przez Miechowski Dom Kultury we wspó³pracy ze Szpitalem œw. Anny w Miechowie w dniu 23 kwietnia br., w ramach "Œwiatowego Dnia Zdrowia", wziê³y udzia³ 43 osoby. Maj¹c na uwadze, i udzia³ w teœcie by³ dobrowolny, liczba uczestników by³a zadowalaj¹ca. Ka dy ze startuj¹cym otrzyma³ upominek ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Miechowie. Ka dy z uczestników Testu mia³ te mo liwoœæ zorientowaæ siê na jakim poziomie jest jego kondycja, odczytuj¹c wyniki w tabeli rozpisanej w zale noœci od wieku i p³ci testowanej osoby. Bardzo dobre rezultaty uzyskali: Rafa³ Kowalczyk, Henryk Nowak, Natalia Tkaczewska, ukasz Zegarek, Kamil Wójcik, Damian Migas, ukasz Basa, Kinga Chwastek, Klaudia Dudek i Klaudia oœ. Organizatorzy podziêkowali reprezentantom: MDK, Szko³y Podstawowej Nr 1 w Miechowie, Teamowi Miechów Biega, Zespo³owi Szkó³ Nr 1 w Miechowie oraz Zak³adowi Doskonalenia Zawodowego w Miechowie. W dniu 3 maja br., w Kazimierzy Wielkiej, zespó³ "Kairos" udzia³em w eliminacjach X. Festiwalu Piosenki Religijnej zagwarantowa³ sobie awans do Fina³u w Kielcach. Zespó³ zaprezentowa³ dwie kompozycje: "Po prostu ycie" i "Walcz". Fina³ Festiwalu odbêdzie siê 15 czerwca br. Kairos powsta³ w sierpniu 2008 roku. Zosta³ za³o ony przez ks. Micha³a Paku³e oraz gitarzystê Micha³a Kawe. W przeci¹gu dwóch tygodni zespó³ zosta³ skompletowany. Role perkusisty obj¹³ Micha³ Augustyn, gitarzyst¹ basowym zosta³ Marek Pazera, a za klawiszami zasiad³a Justyna Pazera. Kairos zadebiutowa³ 20 wrzeœnia 2008 roku na pielgrzymce w Zielenicach gdzie zagra³ wspania³y koncert. Sk³ad zespo³u: ks. Micha³ Paku³a - wokal, Virus Ego koncertuje Bardzo pracowicie rozpoczêli maj muzycy "Virus Ego", którzy koncertowali a trzykrotnie: w Krakowie, Tarnowie i Zgierzu. Wszystkie koncerty wypad³y znakomicie i potwierdzi³y, e zespó³ rozwin¹³ agle na dobre. Pocz¹tki dzia³alnoœci Virus Ego to prze³om 2006 i Zespó³ zagra³ kilka koncertów m.in. na Dniach Miechowa Czerwiec 2009 roku zaowocowa³ nagraniem kr¹ ka pt. Pajac a jego premiera odby³a siê w lipcu '09 w krakowskim Lizard King. 22 paÿdziernika 2009 wyst¹pili w Przegl¹dzie Kapel Rockowych, który odby³ siê w Krakowie w klubie LochNess, na którym nieoczekiwanie zajêli pierwsze miejsce, a organizator - studio nagrañ Musicartic.pl ufundowa³ 40 - godzinn¹ sesjê nagraniow¹, w trakcie której powsta³y utwory: Chce, Listek, oraz Intro do ca³ego singla. Materia³ zespo³u charakteryzuje siê po³¹czeniem melodyjnych rockowych dÿwiêków z metalowymi riffami. Próby odbywaj¹ siê w Miechowskim Domu Kultury. Sk³ad zespo³u: Justyna Pazera gitara akustyczna; Micha³ Kawa - drugi wokal, gitara elektryczna; Micha³ Augustyn - perkusja; Marek i Justyna Pazera - gitara basowa i keyboard. keyboard /skrzypce, Dariusz Bucki - gitara/voc, Kamil Juzaszek perkusja, Marek Pazera bass, Mateusz Kania gitara. Najbli sze koncerty: 9 czerwca :30, - Klub Pod Krech¹ Kielce, 18 czerwca :00 - Dni Miechowa. Wiêcej informacji na stronie

3 Maj 2010 Nr 5 3 Nowa p³yta Lasowiaków Punktualnie o godzinie 16., w dniu 24 kwietnia br., na scenie w Rac³awicach z okazji wyboru "Ch³opa Roku" stanê³a Kapela Ludowa "Lasowiacy", która uœwietni³a tê uroczystoœæ 30-minutowym wystêpem. MIECHÓW Licznie zebrana publicznoœæ nie szczêdzi³a braw, wystêp bardzo siê podoba³. Uczestnicy koncertu mieli okazjê wys³uchaæ premierowego wykonania utworu "Ciemna nocka". Przypominamy, e ju w tym miesi¹cu uka e siê nowa p³yta kapeli Lasowiacy, która bêdzie zawieraæ a 15 kompozycji. Dni otwartych stra nic Komenda Powiatowa PSP w Miechowie w miesi¹cu maju i czerwcu zaprasza dzieci i m³odzie do zwiedzenia Ma³opolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych Talenty Ma³opolski 2010 odby³ siê w dniach 8 i 9 maja br. W sobotê rywalizowali soliœci, wœród których z ramienia MDK wyst¹pili: Justyna Pazera z zespo³em "Kalisto", Regina Bogacz, Agata Zdeb i Karolina Wielgus. Natomiast w niedzielê w prezentacjach tanecznych wyst¹pili: zespó³ taneczny "Ricordi", duet taneczny "Faza" oraz Julia Manterys. Po wys³uchaniu i obejrzeniu 239. podmiotów z uczestników wy³onionych podczas eliminacji powiatowych, jury festiwalowe postanowi³o przyznaæ w kategorii form muzycznych, jednostki w ramach akcji "Dni otwartych stra nic". Podczas spotkañ ze stra akami bêdzie mo na zapoznaæ siê: ze sprzêtem i wyposa eniem jednostki, prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ ratowniczo gaœnicz¹ oraz przebiegiem s³u by. Wszelkich informacji dot. programu udziela asp. sztab. S³awomir Bartocha oraz kpt. Pawe³ Miœ pod nr tel.: 041/ lub 041/ w godz. 7:30-15:30. Foto z arch. KP PSP w Miechowie Wojewódzki fina³ festiwalu Talenty Ma³opolskI równorzêdnych nagród g³ównych w postaci tytu³u: Talent Ma³opolski 2010, które otrzyma³y m.in.: Justyna Pazera z zespo³em Kalisto - MDK w Miechowie oraz Regina Bogacz - MDK w Miechowie. Przyznanie nagrody g³ównej Talent Ma³opolski 2010 jest równoznaczne z zaproszeniem do udzia³u w Koncercie Laureatów w Piwnicy Pod Baranami w Krakowie, w dniu 20 czerwca br. Jury festiwalowe przyzna³o tak e 56 równorzêdnych wyró nieñ, które otrzyma³a tak e przedstawicielka MDK Miechów Agata Zdeb. Z³odzieje zatrzymani W dniu 10 maja br. policjanci KPP w Miechowie zatrzymali trzech mê - czyzn, którzy brali udzia³ w kradzie y maszyn rolniczych. Jak wynika z policyjnych ustaleñ 23- letni mieszkaniec gminy Pilica (woj. Œl¹skie) wspólnie z 24-latkiem zamieszka³ym na terenie gminy Charsznica dokonali w³amañ i kradzie y maszyn rolniczych. Nastêpnie korzystaj¹c z os³ony nocy, skradzionymi traktorami pojechali do miejsca zamieszkania 23- latka. Ten o posiadaniu skradzionych rzeczy poinformowa³ swojego rówieœnika i poprosi³ o pomoc w ukryciu ³upów. Mê czyzna za niewielk¹ op³at¹ przysta³ na wspó³pracê, a nastêpnie przetransportowa³ jeden z traktorów na swoj¹ posesjê. Tam traktor roz³o yli na czêœci, karoseriê przemalowali, pozbawili maszynê charakterystycznych czêœci, wymienili ko³a i akumulator, po czym w kawa³kach przewieÿli na posesjê z³odzieja. Drugi ci¹gnik, skradziony z warsztatów szkolnych w Miechowie z³odzieje szybko spieniê yli. Podobnie post¹pili z opryskiwaczem skradzionym na terenie Charsznicy, który sprzedali po okazyjnej cenie (krewnemu jednego z nich). Ci¹gnik rolniczy marki Ursus wraz z opryskiwaczem zosta³ odzyskany, podobnie jak VW Passat, skradziony wczeœniej w Miechowie. W tej sprawie Policjanci nadal prowadz¹ czynnoœci, których celem jest odzyskanie pozosta³ych skradzionych rzeczy. Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczone s¹ zatrzymania kolejnych powi¹zanych z procederem osób. Na chwilê obecn¹ sprawcy znajduj¹ siê pod dozorem policji, a w przysz³oœci odpowiedz¹ za przestêpstwo kradzie y z w³amaniem, za co grozi im kara od roku do 10 lat pozbawienia wolnoœci. Powy sze w³amania i kradzie sprawcy starannie zaplanowali. Znali miejsca postoju maszyn dokonuj¹c wczeœniej obserwacji zabezpieczeñ, jakie bêd¹ musieli pokonaæ, by osi¹gn¹æ zamierzony cel. Jak siê okaza³o, zatrzymana grupa dzia³a³a na terenie powiatu ego i olkuskiego. Wiadomo tak e, e sprawcy maj¹ na swoim koncie inne kradzie e, miêdzy innymi: samochodów, kó³ samochodowych, anten CB, a tak e usi³owañ kradzie y. Foto z arch. KPP Miechów

4 4 Maj 2010 Nr 5 MIECHÓW DZIA REKLAMY ZADZWOÑ tel Sen siê skoñczy³? dalszy ci¹g ze str. 1» planów: rewitalizacji centrum, rozbudowy hospicjum, budowy krytej p³ywalni z basenem i czêœci¹ rekreacyjnosportow¹ oraz remontu Miechowskiego Domu Kultury wraz z amfiteatrem. Ju w styczniu g³oœno mówi³o siê o tym, e na basen w bud ecie od³o ono 16 milionów z³otych i e jest ju nawet projekt - i wreszcie, e poszukuje siê ju tylko wykonawcy, który okreœli ca³kowity koszt jego budowy. Widaæ same wizje nie przekona³y Urzêdu Marsza³kowskiego, który ani grosza nie da³ samorz¹dowi Miechowa na projekty, oceniaj¹c ich wnioski bardzo surowo. Ranking wykorzystania funduszy unijnych za rok Dolnoœl¹skie mln z³ 2. Kujawsko- Pomorskie mln z³ 3. Lubelskie mln z³ 4. Lubuskie mln z³ 5. ódzkie mln z³ 6. Ma³opolskie mln z³ 7. Mazowieckie mln z³ 8. Opolskie mln z³ 9. Podkarpackie mln z³ 10. Podlaskie mln 11. Pomorskie mln z³ 12. Œl¹skie mln z³ 13. Œwiêtokrzyskie mln z³ 14. Warmiñsko Mazurskie mln z³ 15. Wielkopolskie mln z³ 16. Zachodniopomorskie mln z³. Dane Komisji Europejskiej dotycz¹ce wykorzystania œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz Funduszu Spójnoœci, opublikowane w maju br. pokazuj¹, e Polska jest zdecydowanym liderem w ich wdra aniu. Spoœród wszystkich pañstw Unii Europejskiej Polska otrzyma³a najwiêksz¹ kwotê funduszy. Wartoœæ œrodków przekazanych przez Komisjê (zaliczek i refundacji) przekroczy³a 10,4 mld euro. Na kolejnych miejscach plasuj¹ siê Niemcy i Hiszpania, które uzyska³y z KE kwoty blisko dwukrotnie mniejsze od Polski odpowiednio 5,04 mld euro i 4,79 mld euro. Pozycja Polski na tle pozosta³ych pañstw UE (dane w euro): Marzenia o lepszym Miechowie mia³y szansê siê spe³niæ, patrz¹c chocia by z perspektywy wykorzystania œrodków unijnych przez Ma³opolskê, która w rankingu województw trzyma pierwsze pozycje, a swoje miejsce zawdziêcza nie tyle œwietlanym wizjom, co rzetelnie opracowanym programom i projektom. Bo nie jest tak, e samo s³owo Ma³opolska otwiera kurek z pieniêdzmi. Ka dy, kto otrzyma³ unijn¹ dotacjê wie, e nie by³o ³atwo. O tym musia³y siê przekonaæ w³adze Miechowa na w³asnej skórze. Jednak nie wyci¹gnê³y nale ytych wniosków z tej lekcji. Po prostu obrazi³y siê na zbyt wysoki poziom i postanowi³y zmieniæ województwo. W mieœcie zawrza³o. No bo jak to tak! Najpierw wszyscy chcieli do Ma³opolski, a teraz znów do starych granic administracyjnych? Co to zmieni? Czy tam bêdzie mo na z³o yæ gorsze wnioski? Czy tam s¹ inne (bardziej liberalne) kryteria? Szybko te pojawi³a siê teoria spiskowa, e wszystkiemu winna jest polityka. I tu nale a³oby dyskutowaæ. Bo, jak w myœl tej teorii ma siê fakt, e e gminy - choæby Go³cza, Ksi¹ Wielki i Koz³ów - nie mia³y podobnych problemów? Dlaczego powiat bez problemów otrzyma³ 50. milionowe wsparcie unijne? Czy polityka zadzia³a³a tylko w przypadku Miechowa? Mieszkañcy w to nie wierz¹ i nie widz¹ swojej przysz³oœci w województwie œwiêtokrzyskim. Jakby tego by³o ma³o Miechów zaci¹gn¹³ d³ugi. W sierpniu ub. roku samorz¹d otrzyma³ 5,5 miliona po yczki Polska mo e otrzymaæ co 5-te euro przewidziane w wydatkach bud etowych Unii w ramach funduszy strukturalnych w latach W czerwcu br. up³ynie 50% okresu objête bud etem, a stopieñ u ycia œrodków zaledwie przekracza 14. Tak wiêc problem nie le y w braku funduszy unijnych, a jedynie w umiejêtnoœci ich pozyskiwania. DACHOWE I AKCESORIA NAJWY SZA JAKOŒÆ, PROMOCYJNE CENY KRÓTKIE TERMINY DOWÓZ I POMIAR GRATIS Miechów, ul. Rac³awicka 26a tel , na na sfinansowanie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w dochodach bud etu 2009r oraz sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u kredytów i po yczek.. Wygl¹da to nie najlepiej. Bo nie doœæ, e d³ug trzeba sp³acaæ, to jeszcze nie ma unijnego wsparcia dla miejskiego bud etu. A z tym drugim jak by³o Ÿle w poprzednich latach, tak Ÿle jest nadal. Ostatnie podsumowanie (2008 rok) przyznanych dotacji z Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Miechowa wypada bardzo blado (wykres obok). Teraz z MRPO Miechów nie otrzyma³ ani z³otówki. (en) Powiat Bocheñski Powiat Brzeski Powiat Krakowski Miasto Kraków Powiat Limanowski Powiat Miechowski Powiat Myœlenicki Powiat Chrzanowski Powiat D¹browski Powiat Gorlicki Powiat Nowos¹decki Miasto Nowy S¹cz Powiat Nowotarski Powiat Olkuski Powiat Tarnowski Miasto Tarnów Powiat Tatrzañski Powiat Wadowicki Powiat Oœwiêcimski Powiat Proszowicki Powiat Suski Powiat Wielicki MRPO iloœæ projektów wybranych do dofinansowania (bez projektów Województwa Ma³opolskiego oraz Ma³opolskiego Centrum Przedsiêbiorczoœci, stan na 3.II.2009). ród³o: prezentacja Urzêdu Marsza³kowskiego WM Wyœcig rowerowy Miechów-Wiosna 2010 Kolejny Wyœcig Kolarski zorganizowa³a 25 kwietnia br. Sekcja Rowerowa MDK we wspó³pracy z Urzêdem Gminy i Miasta w Miechowie oraz Komend¹ Powiatow¹ Policji w Miechowie. Malownicze tereny miechowszczyzny, krêta i urozmaicona trasa, bardzo dobry stan asfaltu, w tym niedawno oddana do u ytku nowa nawierzchnia na trasie Miechów-Kamionka, by³y powodem tego, e "Miechów-Wiosna 2010" - pierwszy tegoroczny wyœcig rowerowy zgromadzi³ 31 uczestników, którzy rywalizowali na trzech dystansach: Mini 15 km, Mega 30 km i Giga 50 km. Na dystansie najkrótszym - do miejscowoœci Tunel i z powrotem - rywalizowa³a g³ównie m³odzie do lat 18-u. Zwyciê y³ Jacek Rakoczy z czasem 36 minut, który na finiszu zaledwie o sekundê wyprzedzi³ Damiana Nowaka. Na dystansie œrednim Siedliska- Tunel-Kamionka-Rogów-Przybys³awice- Podleœna Wola bezkonkurencyjni byli: Damian Kowalski i Wojciech Wysocki, którzy udowodnili wy szoœæ rowerów szosowych nad "górskimi". Najlepszym zawodnikiem na "góralu" by³ Wiktor urek 0:57:03, a w kategorii do lat 18-u zwyciê y³ Piotr Wosik z czasem 0:59:05 Na dystansie Giga (przed³u ony MINI o miejscowoœci azy-rzêdowice), który wynosi³ 50 km. poza zasiêgiem by³ ukasz Jagie³a, który zwyciê y³ z czasem 1:20:17. Zawodnik ten od samego startu narzuci³ bardzo mocne tempo i prowadzi³ a do mety. Goni¹ca trójka: RzeŸnikiewicz, Kuczyñski, Durman dali za wygran¹ i podzielili miejsca miêdzy siebie. Do 25 km trzyma³ siê mocno czo³ówki Mateusz Anasiak, który niestety odpad³ na bardzo stromym podjeÿdzie w Podleœnej Woli i zaj¹³ dopiero pi¹te miejsce w kategorii Open. Najlepszy wœród zawodników jad¹cych na rowerze "górskim" by³ Kamil Or³owski (1:54:05). Trasa w ocenie zawodników by³a przygotowana bardzo profesjonalnie, to samo tyczy obs³ugi wyœcigu na punktach kontrolnych i na linii start/meta. Bardzo du o stromych podjazdów spowodowa³o, e trasa nie nale a³a do naj³atwiejszych, z czego najbardziej cieszyli siê stali bywalcy podobnych wyœcigów. To ju powoli przestaje dziwiæ, e do Miechowa przyje d aj¹ uczestnicy z Krakowa, odzi, a nawet tak jak w przypadku Patryka RzeŸnikiewicza - z Rzeszowa. Klasyfikacja Open Miechów-Wiosna 2010 Mini 15 km: 0:32:29 Jan Spiechowicz, 0:35:42 Tomasz Stefañski, 0:36:00 Jacek Rakoczy, 0:36:01 Damian Nowak, 0:41:35 Sebastian Rakoczy, 0:43:42 Aneta Bania, 0:44:12 Janusz Marcak, 0:57:55 Patryk Bania, 0:58:00 Maciej Grudniewicz, 1:46:17 Teresa Grotkiewicz Mega 30 km: 0:54:09 Damian Kowalski, 0:55:13 Wojciech Wysocki, 0:57:03 Wiktor urek, 0:59:05 Piotr Wosik, 0:59:22 Roland Wosik, 1:11:17 Henryk Nowak, 1:23:34 Marek Porêbski, 1:40:27 Bartosz Grzegórzko, 1:40:35 Krzysztof Grzegórzko Giga 50 km: 1:20:17 ukasz Jagie³a, 1:23:55 Patryk RzeŸnikiewicz, 1:23:57 Szymon Kuczyñski, 1:24:10 Marcin Durman, 1:28:57 Mateusz Anasiak, 1:32:17 Micha³ Tomkiel, 1:34:53 Adam Mi³ek, 1:35:30 Tomasz Michno, 1:37:47 Marcin Wo³ek, 1:54:05 Kamil Or³owski, 2:24:11 W³odzimierz Kacperek, Krzysztof Kawiorski - nie ukoñczy³ Wyniki Mini 15 km Kategoria do lat 18 - rowery górskie: 1. Jacek Rakoczy, 2. Damian Nowak, 3. Sebastian Rakoczy, 4. Aneta Bania, 5. Patryka Bania, Kategoria pow. lat 18 - rowery górskie: 1. Jan Spiechowicz, 2. Tomasz Stefañski, 3. Janusz Marcak, 4. Teresa Grotkiewicz Kategoria pow. lat 18 - rowery szosowe: 1. Maciej Grudniewicz Wyniki Mega 30 km: Kategoria do lat 18 - rowery górskie: 1. Piotr Wosik, 2. Bartosz Grzegórzko Kategoria do lat 18 - rowery szosowe: 1. Damian Kowalski, Kategoria pow. lat 18 - rowery górskie: 1. Wiktor urek, 2. Roland Wosik, 3. Henryk Nowak, 4. Krzysztof Grzegórzko Kategoria pow. lat 18 - rowery szosowe: 1. Wojciech Wysocki, 2. Marek Porêbski Wyniki Giga 50 km: Kategoria do lat 18 - rowery szosowe: 1. Patryk RzeŸnikiewicz, 2. Micha³ Tomkiel, 3. Adam Mi³ek Kategoria pow. lat 18 - rowery górskie: 1. Kamil Or³owski, 2. W³odzimierz Kacperek Kategoria pow. lat 18 - rowery szosowe: 1. ukasz Jagie³a, 2. Szymon Kuczyñski, 3. Marcin Durman, 4. Mateusz Anasiak, 5. Tomasz Michno, 6. Marcin Wo³ek To co organizator przygotowa³, to by³ najwy szy poziom jaki kiedykolwiek widzia³em. Du e wielokrotne strza³ki, napisy MEGA/GIGA na asfalcie, napisy iloœæ kilometrów do mety, numery koloru mega czy giga. Pe³ny profesjonalizm." mówi³ Marcin Wo³ek, uczestnik wyœcigu "Miechów-Wiosna 2010".

5 Maj 2010 Nr 5 5 INFORMACJE WOLBROM Prawko Skóra cierpnie na myœl, e po drodze porusza siê kierowca, który nie przeszed³ kursu nauki jazdy. I chocia wydaje siê to niedorzeczne, to jednak nie jest niemo liwe! Setki, tysi¹ce, a mo e nawet dziesi¹tki tysiêcy u ytkowników polskich dróg, to kierowcy, którzy sobie prawo jazdy kupili. Stawki ustalane s¹ regionalnie im wiêksza miejscowoœæ, tym koszty s¹ wy sze. Niedawno byliœmy œwiadkami procesu kursantki, która podczas próbnej jazdy potr¹ci³a œmiertelnie dwoje pieszych. Ka dy z uznaniem przyj¹³ ostateczny werdykt s¹du orzekaj¹cy winê instruktora. Bo czego mo na wymagaæ od osoby, która dopiero siê uczy? Jecha³a bowiem z instruktorem i jego zadaniem by³o zapewniæ bezpieczeñstwo wszystkim u ytkownikom drogi. A jak wygl¹da odpowiedzialnoœæ za spowodowanie wypadku przez kierowcê, który takiej nauki w ogóle nie przechodzi³? Czy nale a³oby zatem wsadziæ do aresztu kierowcê i tego kto lewe prawo za³atwi³? Jestem zdania, e tak. Bo normalnie myœl¹cy cz³owiek (kupuj¹cy prawo jazdy) wie, e siadaj¹c za kierownicê nara a innych. Samochód bêd¹cy œmiertelnym narzêdziem w rêkach nie wyszkolonych kierowców zabija niewinnych ludzi, którzy widz¹c kierowcê mieli pewnoœæ, e on to narzêdzie potrafi opanowaæ. Propozycje korupcyjne w oœrodkach szkolenia kierowców by³y wrêcz powszechne przed powo³aniem Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2004 r. CBA co roku aresztuje niemal ca³e organizacje przestêpcze wpl¹tane w proceder handlu prawami jazdy. Bior¹ w nim udzia³ nie tylko instruktorzy. Do aresztów trafiaj¹ te lekarze, w³aœciciele szkó³ nauki jazdy, egzaminatorzy, poœrednicy, pracownicy administracyjni. W ca³ej Polsce co rusz wybuchaj¹ nowe afery. Ostatnia mia³a miejsce w Katowicach, gdzie zarzuty us³ysza³o kilkadziesi¹t osób. W wyniku tego procesu natrafiono na wolbromski w¹tek korupcyjny. Tu w oœrodku nauki jazdy zarzuty otrzyma³ kierownik Piotr S. wraz z zatrudnionym instruktorem. Kierownika oœrodka aresztowano stawiaj¹c mu piêæ zarzutów, w tym zarzut przestêpstw przeciw dokumentom. Umowa na kanalizacjê podpisana Jak informuje Urz¹d Miejski w Wolbromiu z pocz¹tkiem bm. w Niepo³omicach burmistrz Jan aksa odebra³ uroczyœcie z r¹k marsza³ka Marka Nawary i cz³onka Zarz¹du Wojciecha Kozaka umowê na dofinansowanie sieci kanalizacyjnej Che³mu kolonia Grabie. Zgodnie z podpisan¹ przez burmistrza umow¹ gmina otrzyma dofinansowanie drugiego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Che³mie kolonia Grabie. Projekt otrzyma maksymaln¹ mo liw¹ kwotê dofinansowania w wysokoœci z³ (75% kosztów kwalifikowanych). Ca³kowity koszt inwestycji wyniesie ,95 z³, w tym koszty kwalifikowane , 36 z³. Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej trwa³ od 1 do 30 czerwca ub. roku. Z³o ono 119 wniosków o przyznanie pomocy. Ostatecznie podpisano 101 umów, na ³¹czn¹ kwotê dofinansowania z³. Z dostêpnego limitu œrodków do wykorzystania pozosta³a kwota ponad 96 mln z³. Z limitu œrodków przyznanych na realizacjê dzia³ania w ca³ym okresie programowania pozosta³o do wykorzystania oko³o 115 mln z³. Budowa kanalizacji jest pierwszym Sprawa swoimi pocz¹tkami siêga 2006 roku, gdy Piotr S. mia³ przyj¹æ dwa tysi¹ce z³otych za prawo jazdy wydane bez kursu! Ponadto istnieje podejrzenie, e fa³szowaniu podlega³y równie zaœwiadczenia lekarskie. Skala korupcji w oœrodkach szkolenia kierowców jest bardzo du a. Czêsto osoby korzystaj¹ce z mo liwoœci kupienia prawa jazdy nawet nie przebywaj¹ w kraju - za³atwiaj¹ to za nich krewni. S¹ i tacy kierowcy, którzy nie potrafi¹ czytaæ i pisaæ lub stan zdrowia absolutnie ich dyskwalifikuje do siadania za kierownic¹. Wszyscy oni p³ac¹ i odbieraj¹ w swoich wydzia³ach komunikacji odpowiedni (zamówiony) dokument kat. B, C, D lub E. Najwiêkszym oburzeniem napawa fakt, e ci, którzy posiadaj¹ wiedzê o wydanym w ten sposób uprawnieniu, godz¹ siê na potencjalnie tragiczne skutki tak nabytego prawa jazdy, daj¹c milcz¹ce przyzwolenie na czyj¹œ œmieræ lub kalectwo - licz¹c na to, e ich (lub ich bliskich) nigdy krzywda taka nie spotka. A przecie po drogach je d ¹ jeszcze pozostali klienci Piotra S. - i jemu podobnych. (en) projektem gminy Wolbrom, który walczy³ o dofinansowanie z tej puli funduszy unijnych, kolejnym bêdzie kanalizacja obzowa. Spotkanie w Niepo³omicach by³o tak e okazj¹ do przedstawienia informacji na temat realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w regionie. W ramach PROW, Unia dofinansuje projekty m.in. z zakresu scalania gruntów, odnowy i rozwoju wsi, a tak e wdra ania lokalnych strategii rozwoju. Ma³opolska znalaz³a siê na 6. miejscu w skali kraju pod wzglêdem podzia³u œrodków PROW na kraje cz³onkowskie w latach Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego RESTART Program aktywizacji zawodowej osób w wieku +45 Do udzia³u w projekcie zapraszamy osoby niezatrudnione, które ukoñczy³y 45 rok ycia, mieszkañców powiatu ego Jeœli chcecie Pañstwo zdobyæ zatrudnienie, nowe kwalifikacje lub uzyskaæ pomoc w powrocie do aktywnego ycia zawodowego, zapraszamy do skorzystania z nastêpuj¹cych form bezp³atnej pomocy: Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy Warsztaty Informatyczne Szkolenia zawodowe Poœrednictwo Pracy Sta e i praktyki zawodowe Szczegó³owych informacji na temat projektu udzielaj¹: Lider Projektu Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. Al. Jana Paw³a II 12/2, Kraków tel / Sezon na Królewnê Œnie kê Jak co roku, na prze³omie maja i czerwca Miejska Biblioteka Publiczna w Wolbromiu zorganizowa³a zajêcia biblioteczne dla najm³odszych. W bie ¹cej (siódmej) edycji biblioteka przedstawi³a najm³odszym popularne postaci z bajek. W tym roku bohaterkami lekcji bibliotecznej s¹: królewna Œnie ka, jej z³a Macocha i Powiatowy Oœrodek Aktywizacji Zawodowej Miechów, ul. Sienkiewicza 27, tel , Sportio.pl Os. XXX-lecia 8/14, Miechów, tel , kom NIP: Czarownica, a scenografiê stanowi biblioteka zamieniona w las. Najm³odsi czytelnicy mieli okazjê poznaæ jak obchodziæ siê z ksi¹ kami, czy te zachowaæ siê w bibliotece. Bajkowe postaci przekaza³y dzieciom 10 próœb ksi¹ ki, a ka de dziecko na pami¹tkê dosta³o krasnoludkow¹ czapeczkê. W spotkaniach z bibliotek¹ bior¹ udzia³ wolbromskie przedszkolaki, najm³odsi uczniowie Szko³y Podstawowej Nr 2 oraz dzieci niepe³nosprawne z OREW.

6 6 Maj 2010 Nr 5 INFORMACJE Ogrodownia radoœæ i dylematy Przyjêcie Polski do grona zjednoczonych narodów Europy stanowi³o wielki impuls dla nas wszystkich. Pojawia³y siê w¹tpliwoœci i obawy, ale nadzieje na lepsz¹ przysz³oœæ by³y ogromne. WOLBROM Nowy wóz stra acki Dzieñ Stra aka by³ szczególny dla jednostki Ochotniczej Stra y Po arnej w obzowie, której to burmistrz Jan aksa uroczyœcie przekaza³ nowy samochód Volkswagen T4. Actus Animi nominowany Teatr Tañca Actus Animi z wolbromskiego Centrum Kultury zosta³ laureatem tytu³u Talenty Ma³opolski Teatr Tañca Actus Animi, dzia³aj¹cy od 10 lat w Centrum Kultury podczas fina³u wojewódzkiego Ma³opolskiego Festiwalu Talenty Ma³opolski 2010 zdoby³ tytu³ laureata zajmuj¹c miejsce w gronie 20-tu najlepszych zespo³ów tanecznych Ma³opolski. W zmaganiach konkursowych wyró nienie otrzyma³ ZPiT Wolbromiacy - Driady. S OMNIKI gdzie spotkasz Pojazd zosta³ poœwiêcony przez ks. S³awomira WoŸniaka z parafii Œw. Katarzyny w Wolbromiu i ochrzczony winem. yczenia dla jednostki z okazji œwiêta stra ackiego i otrzymania nowego pojazdu z³o yli: przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Stanis³aw Pyzio, sekretarz Waldemar Kolanko, so³tys Leokadia Maœlisz, kierownik Zespo³u Regionalnego obzowianie Henryka Rogal, radna El bieta Struzik i przedstawiciel firmy Linter z obzowa. Foto z arch. UM w Wolbromiu Zaproszenie na badania W zwi¹zku z kolejn¹ edycj¹ programu profilaktycznego wspó³finansowanego przez Urz¹d Miejski w S³omnikach pt. "Wczesna prewencja i profilaktyka choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych, Oœrodek Diagnostyki Prewencji i Telemedycyny znajduj¹cy siê w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Paw³a zaprasza do udzia³u w tym programie. Celem programu jest wykrycie osób o podwy szonym ryzyku zawa³u serca i wdro enie metod profilaktyki pierwotnej. Do programu zapraszane s¹ osoby: mê czyzn w wieku lat, kobiety w wieku lat, mieszkañców Gminy S³omniki, bez przebytego zawa³u serca, udaru mózgu, rozpoznanej choroby niedokrwiennej serca. U uczestników wykonane zostan¹ BEZP ATNIE badania: lipidogram, glukoza na czczo, markery zapalne, konsultacje specjalistyczne oraz zostanie przeprowadzone wysokospecjalistyczne badanie wskaÿnika uwapnienia têtnic wieñcowych przy u yciu wielorzêdowej spiralnej tomografii komputerowej. Pozwoli to na wyodrêbnienie osób, które pomimo braku objawów klinicznych s¹ nara one na wyst¹pienie ostrych zespo³ów wieñcowych takich jak: zawa³ serca, niestabilna dusznica bolesna, nag³a œmieræ sercowa a nastêpnie wdro enie odpowiedniego postêpowania. Osoby zainteresowane prosi siê o kontakt telefoniczny w celu wczeœniejszej rejestracji: tel.: 12/ (od 8.00 do 18.00). atwo jest broniæ tezy, e zyskaliœmy jako pañstwo i ludzie, bo to wydaje siê absolutnie oczywiste. Niestety ta beczka miodu zawiera równie odrobinê dziegciu. Jako spo³eczeñstwo zintegrowane z Europ¹ XXI wieku zasypywani jesteœmy informacjami o mo liwoœciach jakie daj¹ p³yn¹ce szerokim strumieniem pieni¹dze unijne. Telewizja, radio, prasa nieustannie informuj¹ o kolejnych dzia³aniach szyldowanych przez Uniê Europejsk¹. Gdzie jest wiêc ten dziegæ? Niestety polskie wykonawstwo pozostawia czasem ogromne w¹tpliwoœci. Dystrybucja funduszy spoczywa w rêkach urzêdników. Czy gwarantuj¹ oni pe³niê profesjonalizmu podczas rozstrzygania, kto spe³nia kryteria. Komu przyznaæ dotacjê unijn¹? Wieloetapowoœæ dzia³añ nale y zrozumieæ. Chodzi o rzetelne wywa- enie wszystkich elementów i trafn¹ ocenê mo liwoœci ka dego, kto zabiega o te pieni¹dze. Pani Ma³gorzata Szczuka wiele lat temu przeprowadzi³a siê razem z rodzicami i siostr¹ z Sosnowca pod Miechów. ycie na wsi znacz¹co wp³ynê³o na dotychczasowe funkcjonowanie ca³ej rodziny. Szybko adaptowali siê do nowych warunków. Polubili w³aœciwie wszystko, co przynios³a zmiana miejsca zamieszkania. Rozpoczêcie studiów Architektury Krajobrazu w Krakowskiej Akademii Rolniczej na Wydziale Ogrodniczym jasno kierunkowa³y przysz³oœæ. Ogrodownia stanowi³a spe³nienie marzeñ o w³asnym, konsekwentnie planowanym przedsiêwziêciu gospodarczym. Na terenie nale ¹cym do rodziców powsta³a szkó³ka drzew i krzewów ozdobnych. Mozolna praca pozwala³a mieæ nadziejê, e nawet bez odpowiedniego kapita³u mo na rozwijaæ firmê. Sprzeda detaliczna, to jednak tylko uzupe³nienie pomys³u, który realizuje. Sadzonki s¹ niezbêdne podczas realizacji projektów za³o eñ ogrodowych, czyli tworzenia ogrodów, do czego przygotowa³y j¹ specjalistyczne studia. Urealnieniem marzeñ mia³y staæ siê œrodki finansowe z Ma³opolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Dotacja w wysokoœci 40 tysiêcy z³otych mia³a mieæ charakter jednorazowej pomocy. Pierwszy etap, to test wielokrotnego wyboru, test psychologiczny maj¹cy ujawniæ czy kandydat posiada kwalifikacje osobowoœciowe do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Logika takich dzia³añ nie podlega adnej dyskusji. W¹tpliwoœci zaczynaj¹ siê pojawiaæ, kiedy szacowna komisja próbuje weryfikowaæ obecnoœæ ojca w domu i yciu rodzinnym w dzieciñstwie. Test wype³niany przez pani¹ Ma³gorzatê zawiera³ wiêcej takich pytañ. Og³oszenie wyni- ków testu, to oczywiœcie nowoczesnoœæ. Strona internetowa. W³aœnie tam znalaz³y siê informacje kiedy, o jakiej godzinie i gdzie nale y stawiæ siê na rozmowê kwalifikacyjn¹. Informacja ta pojawi³a siê wieczorem, a nastêpnego dnia rano rozpoczyna³y siê pierwsze rozmowy. Nieobecnoœæ dyskwalifikowa³a kandydata.! Wspomnienie samej rozmowy nie jest przyjemne. Trudno dziwiæ siê rozbawieniu cz³onków komisji faktem, e pani Ma³gorzata i jej rodzina mieszkaj¹ na wsi. To rzeczywiœcie weso³e, zw³aszcza w kontekœcie planów zawodowych. Trzeba jednak zachowaæ dystans wobec petenta, a decyzja o przyznaniu nie swoich pieniêdzy wymaga odpowiedniego antura u. Smutne to, ale nie nowe. Ju Gogol opisywa³ z³o onoœci trudnych relacji obywatela z urzêdnikiem. Niemi³e wspomnienia ³atwo wyt³umaczyæ faktem nie zakwalifikowania siê do kolejnego etapu. Mnie martwi, e g³oszone przez polityków has³o przyjazne pañstwo to jeszcze w wielu wypadkach mrzonka. Pomocn¹ d³oñ wyci¹gn¹³ Urz¹d Pracy. Znacznie skromniejsza dotacja pozwoli³a jednak na zakup absolutnie niezbêdnych w dalszym dzia³aniu: kosiarki do trawy, wertykulatora, glebogryzarki. Ogrodownia to firma zajmuj¹ca siê projektowaniem i zak³adaniem ogrodów. Wykonywaniem trawników i ich pielêgnacj¹, Tworzeniem oczek wodnych i kaskad, projektowaniem i realizacj¹ systemów automatycznego nawadniania. Wykonuj¹ równie elementy ma³ej architektury ogrodowej. Altany, pergole i grille ogrodowe. Wa nym elementem dzia³ania firmy jest doradztwo w zakresie ochrony roœlin przed szkodnikami i chorobami. Ogrodownia to odpowiedÿ na wzrastaj¹ce zainteresowanie kszta³towaniem najbli szego nam otoczenia. W dzisiejszych czasach zmienia siê funkcja ogrodu. Coraz czêœciej staje siê on zielonym salonem, czêœci¹ domu i jako taki wymaga profesjonalnego zaprojektowania i fachowej pielêgnacji. Urz¹dzanie ogrodu mo na porównaæ z urz¹dzaniem wnêtrz. Oferta rynku mebli ogrodowych, akcesoriów, wszelkiego rodzaju ozdobników jest ogromna. Stwarza to mo liwoœæ bycia szczêœliwym i dumnym z takiej zielonej scenografii. Funkcjonalnoœæ, nowoczesnoœæ, wygoda i piêkno mog¹ wspó³graæ. Roœliny daj¹ nam wiêcej wra eñ ni architektura. Roœliny yj¹, rozwijaj¹ siê i zmieniaj¹. Dzia³aj¹ na nas. Kszta³t, wielkoœæ, kolor, szelest liœci i zapach. Harmonia kompozycji wszystkich tych elementów przyniesie efekt. Taki, który nas zadziwi, i da szczêœcie Tylko dysponuj¹cy fachow¹ wiedz¹ i smakiem mog¹ w³aœciwie dobraæ wszystkie elementy uk³adanki. Spowodowaæ, e dobry projekt pozwoli d³ugo cieszyæ siê piêknym widokiem bez zmuszania do ustawicznej i uci¹ liwej pracy. Absolutnymi mistrzami w tej dziedzinie s¹ Brytyjczycy. Tam ludzie zajmuj¹cy siê t¹ dziedzin¹ to elita rêkodzie³a. Ich wiedzê i smak ceni siê wysoko, a piêknych, przemyœlanych i pe³nych fantazji ogrodów i ogródków zazdroœci im ca³y œwiat. Tam powsta³ najprostszy sposób na piêkny trawnik: wystarczy przez sto lat kosiæ i dbaæ a nic nie przeszkodzi mu byæ wspania³ym. Proste? Tak, ale wymaga czasu... Marzenia o stworzeniu takiej firmy, to realizacja w³asnych pasji. Czêsto pokonywanie kolejnych barier wzmacnia. Mnie pozostaje wiara, e m³ody przedsiêbiorca artysta Ma³gorzata Szczuka rozwinie skrzyd³a swojej firmy i bêdzie tworzyæ bajkowy œwiat mieszkañcom Miechowa i okolic. Mo e warto skorzystaæ z porady fachowca: Ma³gorzata Szczuka, tel , JEŒLI CHCESZ SPRZEDAÆ WYNAJ Æ KUPIÆ DZIA KÊ MIESZKANIE DOM daj BEZP ATNE OG OSZENIE Miechów: - ul. Rac³awicka Biedronka, - ul. Stanis³awy Daneckiej Biedronka - Rynek, Plac T. Koœciuszki, ul. Miechowity, Sienkiewicza, Warszawska, Jagielloñska Wolbrom: - Rynek, ul. Miechowska, Staszica, Krakowska, Koœcielna, Krzywa - Biedronka, Szosa Olkuska S³omniki: - Rynek, ul. Koœciuszki, delikatesy ABC, Biedronka g³os na stronie internetowej G³osu Bezp³atne og³oszenie "nieruchomoœci" przeznaczone dla osób prywatnych. Publikowane s¹ na stronach internetowych wszystkich G³osów. Og³oszenia zamieszczane s¹ równie w papierowych wydaniach najbli szych numerów: G³osu Beskidzkiego, G³osu Bocheñskiego, G³osu Myœlenickiego, G³osu Wielickiego.

7 Maj 2010 Nr 5 7 GO CZA Pieni¹dze na budowê hali W ramach Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego gminie Go³cza przyznano dotacjê w wysokoœci ,58 z³ na budowê hali sportowej. ¹czna wartoœæ inwestycji wynosi ,35 z³. Obecnie trwaj¹ prace wykoñczeniowe budynku. Instalacje wodnokanalizacyjne, c.o. oraz elektryczne zosta³y ju wykonane. Do wykonania pozosta³a jeszcze elewacja budynku, monta infrastruktury sportowej oraz posadzek, zagospodarowanie terenu wokó³ hali, utworzenie parkingów i ci¹gów komunikacyjnych, a tak e instalacja solarna. Obiekt bêdzie nowoczesny i funkcjonalny, a wraz z przyszkolnym boiskiem (pierwszym ze sztucznej nawierzchni w powiecie m) stanowi³ bêdzie znakomit¹ bazê sportow¹ dla uczniów oraz mieszkañców gminy Go³cza. Oddanie hali zaplanowano na 1 wrzeœnia br. Foto z arch. UG Go³cza INFORMACJE Jest absolutorium dla wójta W przedostatnim dniu kwietnia odby³a siê najwa niejsza w roku Nowe przedszkola sesja Rady Gminy w Go³czy, po zapoznaniu siê Rady ze sprawozdaniem z wykonania bud etu za rok 2009, Rada Gminy jednog³oœnie udzieli³a absolutorium wójtowi. Jak informuje Urz¹d Gminy, realizacja bud etu za 2009 rok przebieg³a zgodnie z uchwa³¹ bud etow¹, w sposób nie zagra aj¹cy utracie p³ynnoœci finansowej. Wygenerowana na koniec roku obrotowego nadwy ka operacyjna kszta³tuj¹ca siê na poziomie z³ œwiadczy o bardzo dobrej kondycji finansowej i wielkim potencjale inwestycyjnym samorz¹du, a gmina bardzo intensywnie rozwija siê. Jej osi¹gniêcia s¹ ogromne, o czym œwiadczy fakt, i w samym 2009 roku na wydatki maj¹tkowe wydano niemal tyle samo co w latach Foto z arch. UG Go³cza Od wrzeœnia ubieg³ego roku, w gminie Go³cza funkcjonuj¹ dwa nowe oddzia³y przedszkolne, które powsta³y w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. G³os Miechowski ul. Przewóz 2a Kraków Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków G³os Miechowski. Miesiêcznik regionalny. Wydawca: ABW Graf Group s.c. ul. Przewóz 2, Kraków. ISSN Redaktor naczelny: Bernard Szwabowski Adres redakcji: G³os Miechowski, ul. Przewóz 2a, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. Jeden z nich znajduje siê w Go³czy i nosi nazwê Pluszowy Miœ, drugi to Notatki z radiowozu Aresztowanie w³amywaczy. W czwartek 29 kwietnia br. policjanci KPP w Miechowie zatrzymali dwóch mê czyzn, którzy s¹ podejrzewani o dokonywanie w³amañ na terenie gminy Koz³ów. Miechowska Policja w ostatnich miesi¹cach zosta³a powiadomiona o trzech takich w³amaniach do budynków gospodarczych i gara y, sk¹d sprawcy kradli najczêœciej rzeczy z metali kolorowych: przed³u acze, kable i silniki elektryczne - nadaj¹ce siê do sprzeda y w punktach skupu z³omu. Kradli tak e alkohol i wêgiel. Ostatnie w³amanie mia³o miejsce pomiêdzy 24 a 27 kwietnia br. w Koz³owie, gdzie z budynku skradziono alkohol oraz drut spawalniczy. Miechowscy policjanci zatrzymali dwóch mê czyzn w wieku 25 i 31 lat z terenu gminy Koz³ów, podejrzewanych o dokonanie tych w³amañ. M³odszy by³ ju wczeœniej karany. Starszy przyzna³ siê do pope³nienia trzech w³amañ, a tak e kilku innych nie zg³oszonych jeszcze policji. Wobec obydwóch zastosowano dozór policyjny. Za pope³nione przestêpstwa grozi im kara pozbawienia wolnoœci do lat 10. S³oneczka w Wysocicach. Projekt nowe przedszkola w gminie Go³cza Wypadki w Miechowie. - W dniu 4.05.br. ok. godz. 8:50 w Miechowie na skrzy owaniu DK nr 7 z ul. Warszawsk¹ dosz³o do zderzenia trzech pojazdów (VW Polo, Audi 80 i Mercedes Sprinter). W wyniku zderzenia poszkodowane zosta³o 6-cio letnie dziecko, które zosta³o przetransportowane karetk¹ Pogotowia Ratunkowego do Szpitala w Miechowie. Pozostali podró uj¹cy pojazdami nie odnieœli obra eñ. Ruch na skrzy owaniu odbywa³ siê wahad³owo. Po dokonaniu czynnoœci dochodzeniowych przez Policjê miejsce zdarzenia i pojazdy przekazano w³aœcicielom. realizowany jest w latach , a jego koszt wynosi , 46 z³, z czego , 14 z³ stanowi dofinansowanie ze œrodków POKL. Do oddzia³u w Go³czy uczêszcza 25 dzieci, a do Wysocic 15. W ostatnim czasie, przedszkolaki z dwóch oddzia³ów w Go³czy ( Pluszowy Miœ i Weso³e Skrzaty ) bra³y udzia³ w realizacji programu pn. Zostañ Kubusiowym Przyjacielem Natury. Jak informuje Urz¹d Gminy, podczas trwania programu dzieci wykazywa³y siê du ¹ inicjatyw¹ i pomys³owoœci¹ przy wykonywaniu prac plastycznych. Z zapa³em tworzy³y najstraszniejszego potwora œmieciowego, siatkê wariatkê oraz bajkowe drzewa. Krok po kroku wykonywa³y - w tym samym dniu w Miechowie mia³ miejsce wypadek na skrzy owaniu DK nr 7 z ul. Rac³awick¹, gdzie dosz³o do zderzenia dwóch pojazdów (Skoda i Fiat Ducato). Podró uj¹cy nie odnieœli obra eñ, uszkodzeniu uleg³y jedynie pojazdy. Spokojny weekend W ostatnich tygodniach znacznie wzros³a liczba zatrzymanych nietrzeÿwych kieruj¹cych na terenie powiatu ego. Majowy weekend pod tym wzglêdem by³ jednak wyj¹tkowo spokojny. Pierwszego maja w Brzuchanii zatrzymano nietrzeÿwego kieruj¹cego. Mê czyzna w wieku 47 lat kierowa³ Fiatem Cinquecento bêd¹c w stanie nietrzeÿwoœci: 0,76 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (1,52 promila). Ponadto w Ksi¹ u Wielkim dosz³o do dwóch kolizji drogowych. Pierwsza mia³a miejsce w sobotê drugiego maja. Kieruj¹cy Seatem Ibiza najecha³ na ty³ Nissana Primera którego kieruj¹cy zatrzyma³ siê przed przejœciem dla pieszych. Sprawca zosta³ ukarany mandatem karnym w wysokoœci 220 z³. Do drugiej dosz³o nastêpnego dnia. Kieruj¹ca Skod¹ Fabi¹ najecha³a na ty³ poprzedzaj¹cego j¹ pojazdu Kia Sephia. Zosta³a ukarana mandatem karnym w wysokoœci 250 z³. Ma³a iloœæ zdarzeñ drogowych nie oznacza, e policjanci mieli mniej pracy. W czasie weekendu odnotowano 55 interwencji. 17 z nich to interwencje domowe, które w wiêkszoœci dotyczy³y przewidziane w programie zadania ucz¹c siê poszanowania przyrody i ekologii. Obchodzi³y Dzieñ Marchewki, Dzieñ Wody i Zielony Dzieñ. Segregowa³y równie œmieci, porz¹dkowa³y teren wokó³ szko³y oraz wyruszy³y na tzw. Ekologiczny Patrol z transparentami w rêkach: wszystkie dzieci zbieraj¹ œmieci, czy nawet staruszki zbieraj¹ puszki. W ramach patrolu odwiedzi³y m.in. Urz¹d Gminy. Przedszkolaki na rêce wójta Les³awa Blachy i dyrektor Zdzis- ³awy Kyæ z³o y³y raport z Ekologicznego Patrolu. Teraz czekaj¹ na nagrodê, jak¹ jest zdobycie certyfikatu Kubusiowi Przyjaciele Natury. Foto z arch. UG Go³cza awantur z nietrzeÿwymi cz³onkami rodziny. Trzech mê czyzn zatrzymano do wytrzeÿwienia. Œmiertelny wypadek. W dniu br. ok. godz. 18:45 na drodze powiatowej w miejscowoœci Buszków dosz³o do œmiertelnego wypadku drogowego. Kieruj¹cy Oplem straci³ panowanie nad pojazdem, zjecha³ z drogi i zatrzyma³ siê w polu. Przyby³y na miejsce lekarz Pogotowia Ratunkowego stwierdzi³ zgon mê czyzny. W akcji trwaj¹cej prawie 4 godz. bra³y udzia³: 2 zastêpy z JRG Miechów, Policja i Pogotowie Ratunkowe. Foto z arch. KP PSP w Miechowie NAJLEPSZE UBEZPIECZENIA NA YCIE, INWESTYCYJNE II i III FILAR POSAGOWE DLA DZIECI El bieta Dybaœ DORADCA DS. UBEZPIECZEÑ I INWESTYCJI tel. kom , tel. O

8 8 Maj 2010 Nr 5 REKLAMA Atrakcyjne po yczki gotówkowe: z³. - rata 291 z³ z³. - rata 582 z³ z³. - rata 1165 z³. Rrsp 7,08%rocznie - bez zaœwiadczeñ TARNÓW tel KRAKÓW tel , OGRODZENIA Drukarnia Kraków Kraków, ul. Przewóz 2a tel./fax (012) DZIA REKLAMY ZG OSZENIA tel Transport! MONTA! BETONOWE - bardzo du y wybór ponad 50 wzorów STALOWE - ozdobne, ocynkowane w niskich cenach DREWNIANE BRAMY i FURTKI Firma "Grawital" - Olkusz, Witeradów 104, tel./fax /32/ reklama w jest skuteczna i niedroga G OSIE MIECHOWSKIM zadzwoñ

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM PROCES WDRA ANIA DZIA ANIA 3.4 MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM Oddzia Rozwoju Przedsi biorczo ci i Inwestycji 1 INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Pan Krzysztof Jeziółkowski Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie LWA-4101-20-04/2010 P/10/124 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budŝetu za 2014 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore.

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73 /2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 czerwca 2016 r. Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. Pan Bogdan Gołyźniak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 1 z 5 2016-05-20 10:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: WYKONANIE, KONFEKCJONOWANIE ORAZ DYSTRYBUCJA 1210

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie Numer ogłoszenia: 147073-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Załącznik. do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie

Załącznik. do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych Gminy Błonie w zakresie upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ostrowiec Świętokrzyski: Dostawa wraz z montażem gablot, mebli oraz wyposażenia łazienek dla Muzeum i Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego w Krzemionkach Numer ogłoszenia: 304106-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Pana

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/263/2013 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 23 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/263/2013 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 23 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXIV/263/2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wodzierady

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo