Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 5 (19) Maj 2010 ISSN gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny gazeta bezp³atna MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Sen siê skoñczy³? NAJLEPSZE DACHY regionalny przedstawiciel Z roku na rok ubywa mieszkañców Miechowa. M³odzi ludzie uciekaj¹ z miasta nie widz¹c tu przysz³oœci. Nie widz¹ te perspektyw na powstanie nowych miejsc pracy, bo gmina nie posiada adnej atrakcyjnej propozycji dla inwestorów. Przygotowane przez Miasto grunty pod inwestycje, wycenione pierwotnie na 600 tysiêcy z³otych, przeszacowano tak, e sta³y siê nieatrakcyjne. Innych na razie nie ma. A szansa na inwestora mo e siê pojawiæ siê nied³ugo - wraz z uruchomieniem drogi ekspresowej S7. W Miechowie nie ma du ych zak³adów przemys- ³owych, tu przewa aj¹ mikroprzedsiêbiorstwa, zak³adane przez tych, którzy chc¹c w Miechowie zostaæ i prze yæ. Ci, którym siê to nie uda³o szukaj¹ szczêœcia za miedz¹. Szansê na szybszy rozwój upatrywa³ Miechów æwieræ wieku wstecz, gdy jego administracyjnym gospodarzem by³o województwo kieleckie. Sen o Ma³opolsce nie opuszcza³ w³odarzy miasta, rozpowszechniaj¹cych gorliwy apel mieszkañców o wyzwolenie spod niewoli kieleckiej - co sta³o siê faktem z chwil¹ zmian administracyjnych w 1999 roku. Nie by³a to jednak ró d ka czarodziejska, która wszystko - za spraw¹ administracyjnej przynale noœci - zamienia w z³oto. Okaza³o siê bowiem, e aby czerpaæ z nowego regionu, trzeba siê porz¹dnie napracowaæ, bo w konkury do unijnych œrodków stanê³y powa ne wielkomiejskie inicjatywy. Tak wiêc by jakikolwiek wniosek przeszed³, musia³ byæ opracowany wzorowo. Sen o nowoczesnym Miechowie skoñczy³ siê gdy zapowiadane miejskie inwestycje pozosta³y jedynie na papierze, bo nie uzyska³y pozytywnych ocen w trakcie wnioskowania o unijne wsparcie. Tak siê sta³o w przypadku» dokoñczenie na str. 4 F.H.U. BYCZEK Miechów, Pl. Koœciuszki 7, pok. nr 14 tel./fax kom , TAURUS Sp.J. STACJA PALIW, ul. Rac³awicka 24 BIURO: Miechów, Pl. Koœciuszki 7, pok. nr 14 tel./fax kom BLACHY STALOWE I ALUMINIOWE sk³ad fabryczny: OLKUSZ ul. Gwarków 1A tel.: (032) Sprzeda Paliw P³ynnych i Oleju Opa³owego ATRAKCYJNE CENY GWARANCJA JAKOŒCI TOWARU SPRZEDA PALIW I TRANSPORT 24h/DOBÊ oddzia³: Miechów ul. Rac³awicka SPRAWD CZY JESTEŒMY NAJLEPSI! MAKIJA E Magdalena Bucka Fitness Klub Aerobik, si³ownia, sauna fiñska, sauna infrared, jakuzzi, indywidualne treningi, porady medyczne, propozycje ywieniowe PROFESJONALNA OBS UGA MIECHÓW, ul. Mickiewicza 3 tel Czynne: pn-pt Kosmetyki do opalania Najnowoczeœniejsze urz¹dzenia z bryz¹ Aqua fresh Super turbo, klimatyzacja Najnowsze modele gadaj¹cych ³ó ek czekaj¹ na Pañstwa ZADZWOÑ I UMÓW SIÊ JU TERAZ, PROMOCYJNE CENY! ZAPRASZAMY DO NASZEGO STUDIA MIECHÓW, ul. Rac³awicka 21 tel Czynne: pn-pt 9-21 i d³u ej sob 9-15

2 2 Maj 2010 Nr 5 MIECHÓW Bieg Sienkiewiczowski W pi¹tek 7 maja b.r. w ramach akcji "Polska Biega" odby³ siê "IX. Bieg Sienkiewiczowski", w którym wziêli udzia³ uczniowie klas IV, V i VII, gimnazjów, szkó³ œrednich oraz doroœli. Mimo deszczu liczba startuj¹cych by³a ogromna. M³odzie rywalizowa³a na dystansie 1. km, natomiast doroœli na dystansie 2. km. Ka dy z faworytów poszczególnych kategorii wiekowych otrzyma³ pami¹tkowy dyplom, medal oraz koszulkê z logiem akcji. Nagrody ufundowa³ Urz¹d Gminy i Miasta w Miechowie. Kairos w finale! Bajdurek Eliminacje powiatowe Teatrów Dzieci i M³odzie y "Bajdurek". W czwartek 22 kwietnia br., w Miechowskim Domu Kultury odby³y siê eliminacje powiatowe XXV. Przegl¹du Teatrów Dzieci i M³odzie y "Bajdurek", w którym wziê³y udzia³ grupy teatralne: "Chichotek" oraz "Maska" ze SP Nr 2 w Miechowie, "Kleks" SP w Iwanowicach i Teatrzyku ze Szko³y Podstawowej w Pstroszycach. Jury po obejrzeniu spektakli wyró - ni³o grupy "Kleks" i "Chichotek" przyznaj¹c ponadto grupie Kleks awans do Przegl¹du Fina³owego w Nowym S¹czu. Poziom wszystkich prezentacji by³ bardzo wysoki i w³aœciwie ka da z grup zas³u y³a na wyró nienie. O ostatecznym werdykcie zadecydowa³y drobne niuanse. Bajdurek jest jedn¹ z najstarszych i najbardziej znacz¹cych imprez teatralnych w Ma³opolsce. Festiwal odbywa siê w dwóch etapach: eliminacji powiatowych, w których uczestniczy ponad 200 zespo³ów oraz spotkania fina³owego w Nowym S¹czu dla ok. 30 najlepszych grup teatralnych. Ró norodnoœæ formu³ i konwencji teatralnych, bogaty repertuar i bardzo dobra praca z dzieæmi - to cechy fina³owych przedstawieñ. Festiwal od wielu lat spotyka siê z bardzo du ym zainteresowaniem i ywio³owym przyjêciem najm³odszej publicznoœci. W trakcie przerw pomiêdzy spektaklami dzieci na widowni uczestnicz¹ we wspólnej zabawie w teatr inicjowanej przez zawodowych aktorów. Bieg na zdrowie W Teœcie Coopera - biegu 12-minutowym zorganizowanym przez Miechowski Dom Kultury we wspó³pracy ze Szpitalem œw. Anny w Miechowie w dniu 23 kwietnia br., w ramach "Œwiatowego Dnia Zdrowia", wziê³y udzia³ 43 osoby. Maj¹c na uwadze, i udzia³ w teœcie by³ dobrowolny, liczba uczestników by³a zadowalaj¹ca. Ka dy ze startuj¹cym otrzyma³ upominek ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Miechowie. Ka dy z uczestników Testu mia³ te mo liwoœæ zorientowaæ siê na jakim poziomie jest jego kondycja, odczytuj¹c wyniki w tabeli rozpisanej w zale noœci od wieku i p³ci testowanej osoby. Bardzo dobre rezultaty uzyskali: Rafa³ Kowalczyk, Henryk Nowak, Natalia Tkaczewska, ukasz Zegarek, Kamil Wójcik, Damian Migas, ukasz Basa, Kinga Chwastek, Klaudia Dudek i Klaudia oœ. Organizatorzy podziêkowali reprezentantom: MDK, Szko³y Podstawowej Nr 1 w Miechowie, Teamowi Miechów Biega, Zespo³owi Szkó³ Nr 1 w Miechowie oraz Zak³adowi Doskonalenia Zawodowego w Miechowie. W dniu 3 maja br., w Kazimierzy Wielkiej, zespó³ "Kairos" udzia³em w eliminacjach X. Festiwalu Piosenki Religijnej zagwarantowa³ sobie awans do Fina³u w Kielcach. Zespó³ zaprezentowa³ dwie kompozycje: "Po prostu ycie" i "Walcz". Fina³ Festiwalu odbêdzie siê 15 czerwca br. Kairos powsta³ w sierpniu 2008 roku. Zosta³ za³o ony przez ks. Micha³a Paku³e oraz gitarzystê Micha³a Kawe. W przeci¹gu dwóch tygodni zespó³ zosta³ skompletowany. Role perkusisty obj¹³ Micha³ Augustyn, gitarzyst¹ basowym zosta³ Marek Pazera, a za klawiszami zasiad³a Justyna Pazera. Kairos zadebiutowa³ 20 wrzeœnia 2008 roku na pielgrzymce w Zielenicach gdzie zagra³ wspania³y koncert. Sk³ad zespo³u: ks. Micha³ Paku³a - wokal, Virus Ego koncertuje Bardzo pracowicie rozpoczêli maj muzycy "Virus Ego", którzy koncertowali a trzykrotnie: w Krakowie, Tarnowie i Zgierzu. Wszystkie koncerty wypad³y znakomicie i potwierdzi³y, e zespó³ rozwin¹³ agle na dobre. Pocz¹tki dzia³alnoœci Virus Ego to prze³om 2006 i Zespó³ zagra³ kilka koncertów m.in. na Dniach Miechowa Czerwiec 2009 roku zaowocowa³ nagraniem kr¹ ka pt. Pajac a jego premiera odby³a siê w lipcu '09 w krakowskim Lizard King. 22 paÿdziernika 2009 wyst¹pili w Przegl¹dzie Kapel Rockowych, który odby³ siê w Krakowie w klubie LochNess, na którym nieoczekiwanie zajêli pierwsze miejsce, a organizator - studio nagrañ Musicartic.pl ufundowa³ 40 - godzinn¹ sesjê nagraniow¹, w trakcie której powsta³y utwory: Chce, Listek, oraz Intro do ca³ego singla. Materia³ zespo³u charakteryzuje siê po³¹czeniem melodyjnych rockowych dÿwiêków z metalowymi riffami. Próby odbywaj¹ siê w Miechowskim Domu Kultury. Sk³ad zespo³u: Justyna Pazera gitara akustyczna; Micha³ Kawa - drugi wokal, gitara elektryczna; Micha³ Augustyn - perkusja; Marek i Justyna Pazera - gitara basowa i keyboard. keyboard /skrzypce, Dariusz Bucki - gitara/voc, Kamil Juzaszek perkusja, Marek Pazera bass, Mateusz Kania gitara. Najbli sze koncerty: 9 czerwca :30, - Klub Pod Krech¹ Kielce, 18 czerwca :00 - Dni Miechowa. Wiêcej informacji na stronie

3 Maj 2010 Nr 5 3 Nowa p³yta Lasowiaków Punktualnie o godzinie 16., w dniu 24 kwietnia br., na scenie w Rac³awicach z okazji wyboru "Ch³opa Roku" stanê³a Kapela Ludowa "Lasowiacy", która uœwietni³a tê uroczystoœæ 30-minutowym wystêpem. MIECHÓW Licznie zebrana publicznoœæ nie szczêdzi³a braw, wystêp bardzo siê podoba³. Uczestnicy koncertu mieli okazjê wys³uchaæ premierowego wykonania utworu "Ciemna nocka". Przypominamy, e ju w tym miesi¹cu uka e siê nowa p³yta kapeli Lasowiacy, która bêdzie zawieraæ a 15 kompozycji. Dni otwartych stra nic Komenda Powiatowa PSP w Miechowie w miesi¹cu maju i czerwcu zaprasza dzieci i m³odzie do zwiedzenia Ma³opolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych Talenty Ma³opolski 2010 odby³ siê w dniach 8 i 9 maja br. W sobotê rywalizowali soliœci, wœród których z ramienia MDK wyst¹pili: Justyna Pazera z zespo³em "Kalisto", Regina Bogacz, Agata Zdeb i Karolina Wielgus. Natomiast w niedzielê w prezentacjach tanecznych wyst¹pili: zespó³ taneczny "Ricordi", duet taneczny "Faza" oraz Julia Manterys. Po wys³uchaniu i obejrzeniu 239. podmiotów z uczestników wy³onionych podczas eliminacji powiatowych, jury festiwalowe postanowi³o przyznaæ w kategorii form muzycznych, jednostki w ramach akcji "Dni otwartych stra nic". Podczas spotkañ ze stra akami bêdzie mo na zapoznaæ siê: ze sprzêtem i wyposa eniem jednostki, prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ ratowniczo gaœnicz¹ oraz przebiegiem s³u by. Wszelkich informacji dot. programu udziela asp. sztab. S³awomir Bartocha oraz kpt. Pawe³ Miœ pod nr tel.: 041/ lub 041/ w godz. 7:30-15:30. Foto z arch. KP PSP w Miechowie Wojewódzki fina³ festiwalu Talenty Ma³opolskI równorzêdnych nagród g³ównych w postaci tytu³u: Talent Ma³opolski 2010, które otrzyma³y m.in.: Justyna Pazera z zespo³em Kalisto - MDK w Miechowie oraz Regina Bogacz - MDK w Miechowie. Przyznanie nagrody g³ównej Talent Ma³opolski 2010 jest równoznaczne z zaproszeniem do udzia³u w Koncercie Laureatów w Piwnicy Pod Baranami w Krakowie, w dniu 20 czerwca br. Jury festiwalowe przyzna³o tak e 56 równorzêdnych wyró nieñ, które otrzyma³a tak e przedstawicielka MDK Miechów Agata Zdeb. Z³odzieje zatrzymani W dniu 10 maja br. policjanci KPP w Miechowie zatrzymali trzech mê - czyzn, którzy brali udzia³ w kradzie y maszyn rolniczych. Jak wynika z policyjnych ustaleñ 23- letni mieszkaniec gminy Pilica (woj. Œl¹skie) wspólnie z 24-latkiem zamieszka³ym na terenie gminy Charsznica dokonali w³amañ i kradzie y maszyn rolniczych. Nastêpnie korzystaj¹c z os³ony nocy, skradzionymi traktorami pojechali do miejsca zamieszkania 23- latka. Ten o posiadaniu skradzionych rzeczy poinformowa³ swojego rówieœnika i poprosi³ o pomoc w ukryciu ³upów. Mê czyzna za niewielk¹ op³at¹ przysta³ na wspó³pracê, a nastêpnie przetransportowa³ jeden z traktorów na swoj¹ posesjê. Tam traktor roz³o yli na czêœci, karoseriê przemalowali, pozbawili maszynê charakterystycznych czêœci, wymienili ko³a i akumulator, po czym w kawa³kach przewieÿli na posesjê z³odzieja. Drugi ci¹gnik, skradziony z warsztatów szkolnych w Miechowie z³odzieje szybko spieniê yli. Podobnie post¹pili z opryskiwaczem skradzionym na terenie Charsznicy, który sprzedali po okazyjnej cenie (krewnemu jednego z nich). Ci¹gnik rolniczy marki Ursus wraz z opryskiwaczem zosta³ odzyskany, podobnie jak VW Passat, skradziony wczeœniej w Miechowie. W tej sprawie Policjanci nadal prowadz¹ czynnoœci, których celem jest odzyskanie pozosta³ych skradzionych rzeczy. Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczone s¹ zatrzymania kolejnych powi¹zanych z procederem osób. Na chwilê obecn¹ sprawcy znajduj¹ siê pod dozorem policji, a w przysz³oœci odpowiedz¹ za przestêpstwo kradzie y z w³amaniem, za co grozi im kara od roku do 10 lat pozbawienia wolnoœci. Powy sze w³amania i kradzie sprawcy starannie zaplanowali. Znali miejsca postoju maszyn dokonuj¹c wczeœniej obserwacji zabezpieczeñ, jakie bêd¹ musieli pokonaæ, by osi¹gn¹æ zamierzony cel. Jak siê okaza³o, zatrzymana grupa dzia³a³a na terenie powiatu ego i olkuskiego. Wiadomo tak e, e sprawcy maj¹ na swoim koncie inne kradzie e, miêdzy innymi: samochodów, kó³ samochodowych, anten CB, a tak e usi³owañ kradzie y. Foto z arch. KPP Miechów

4 4 Maj 2010 Nr 5 MIECHÓW DZIA REKLAMY ZADZWOÑ tel Sen siê skoñczy³? dalszy ci¹g ze str. 1» planów: rewitalizacji centrum, rozbudowy hospicjum, budowy krytej p³ywalni z basenem i czêœci¹ rekreacyjnosportow¹ oraz remontu Miechowskiego Domu Kultury wraz z amfiteatrem. Ju w styczniu g³oœno mówi³o siê o tym, e na basen w bud ecie od³o ono 16 milionów z³otych i e jest ju nawet projekt - i wreszcie, e poszukuje siê ju tylko wykonawcy, który okreœli ca³kowity koszt jego budowy. Widaæ same wizje nie przekona³y Urzêdu Marsza³kowskiego, który ani grosza nie da³ samorz¹dowi Miechowa na projekty, oceniaj¹c ich wnioski bardzo surowo. Ranking wykorzystania funduszy unijnych za rok Dolnoœl¹skie mln z³ 2. Kujawsko- Pomorskie mln z³ 3. Lubelskie mln z³ 4. Lubuskie mln z³ 5. ódzkie mln z³ 6. Ma³opolskie mln z³ 7. Mazowieckie mln z³ 8. Opolskie mln z³ 9. Podkarpackie mln z³ 10. Podlaskie mln 11. Pomorskie mln z³ 12. Œl¹skie mln z³ 13. Œwiêtokrzyskie mln z³ 14. Warmiñsko Mazurskie mln z³ 15. Wielkopolskie mln z³ 16. Zachodniopomorskie mln z³. Dane Komisji Europejskiej dotycz¹ce wykorzystania œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz Funduszu Spójnoœci, opublikowane w maju br. pokazuj¹, e Polska jest zdecydowanym liderem w ich wdra aniu. Spoœród wszystkich pañstw Unii Europejskiej Polska otrzyma³a najwiêksz¹ kwotê funduszy. Wartoœæ œrodków przekazanych przez Komisjê (zaliczek i refundacji) przekroczy³a 10,4 mld euro. Na kolejnych miejscach plasuj¹ siê Niemcy i Hiszpania, które uzyska³y z KE kwoty blisko dwukrotnie mniejsze od Polski odpowiednio 5,04 mld euro i 4,79 mld euro. Pozycja Polski na tle pozosta³ych pañstw UE (dane w euro): Marzenia o lepszym Miechowie mia³y szansê siê spe³niæ, patrz¹c chocia by z perspektywy wykorzystania œrodków unijnych przez Ma³opolskê, która w rankingu województw trzyma pierwsze pozycje, a swoje miejsce zawdziêcza nie tyle œwietlanym wizjom, co rzetelnie opracowanym programom i projektom. Bo nie jest tak, e samo s³owo Ma³opolska otwiera kurek z pieniêdzmi. Ka dy, kto otrzyma³ unijn¹ dotacjê wie, e nie by³o ³atwo. O tym musia³y siê przekonaæ w³adze Miechowa na w³asnej skórze. Jednak nie wyci¹gnê³y nale ytych wniosków z tej lekcji. Po prostu obrazi³y siê na zbyt wysoki poziom i postanowi³y zmieniæ województwo. W mieœcie zawrza³o. No bo jak to tak! Najpierw wszyscy chcieli do Ma³opolski, a teraz znów do starych granic administracyjnych? Co to zmieni? Czy tam bêdzie mo na z³o yæ gorsze wnioski? Czy tam s¹ inne (bardziej liberalne) kryteria? Szybko te pojawi³a siê teoria spiskowa, e wszystkiemu winna jest polityka. I tu nale a³oby dyskutowaæ. Bo, jak w myœl tej teorii ma siê fakt, e e gminy - choæby Go³cza, Ksi¹ Wielki i Koz³ów - nie mia³y podobnych problemów? Dlaczego powiat bez problemów otrzyma³ 50. milionowe wsparcie unijne? Czy polityka zadzia³a³a tylko w przypadku Miechowa? Mieszkañcy w to nie wierz¹ i nie widz¹ swojej przysz³oœci w województwie œwiêtokrzyskim. Jakby tego by³o ma³o Miechów zaci¹gn¹³ d³ugi. W sierpniu ub. roku samorz¹d otrzyma³ 5,5 miliona po yczki Polska mo e otrzymaæ co 5-te euro przewidziane w wydatkach bud etowych Unii w ramach funduszy strukturalnych w latach W czerwcu br. up³ynie 50% okresu objête bud etem, a stopieñ u ycia œrodków zaledwie przekracza 14. Tak wiêc problem nie le y w braku funduszy unijnych, a jedynie w umiejêtnoœci ich pozyskiwania. DACHOWE I AKCESORIA NAJWY SZA JAKOŒÆ, PROMOCYJNE CENY KRÓTKIE TERMINY DOWÓZ I POMIAR GRATIS Miechów, ul. Rac³awicka 26a tel , na na sfinansowanie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w dochodach bud etu 2009r oraz sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u kredytów i po yczek.. Wygl¹da to nie najlepiej. Bo nie doœæ, e d³ug trzeba sp³acaæ, to jeszcze nie ma unijnego wsparcia dla miejskiego bud etu. A z tym drugim jak by³o Ÿle w poprzednich latach, tak Ÿle jest nadal. Ostatnie podsumowanie (2008 rok) przyznanych dotacji z Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Miechowa wypada bardzo blado (wykres obok). Teraz z MRPO Miechów nie otrzyma³ ani z³otówki. (en) Powiat Bocheñski Powiat Brzeski Powiat Krakowski Miasto Kraków Powiat Limanowski Powiat Miechowski Powiat Myœlenicki Powiat Chrzanowski Powiat D¹browski Powiat Gorlicki Powiat Nowos¹decki Miasto Nowy S¹cz Powiat Nowotarski Powiat Olkuski Powiat Tarnowski Miasto Tarnów Powiat Tatrzañski Powiat Wadowicki Powiat Oœwiêcimski Powiat Proszowicki Powiat Suski Powiat Wielicki MRPO iloœæ projektów wybranych do dofinansowania (bez projektów Województwa Ma³opolskiego oraz Ma³opolskiego Centrum Przedsiêbiorczoœci, stan na 3.II.2009). ród³o: prezentacja Urzêdu Marsza³kowskiego WM Wyœcig rowerowy Miechów-Wiosna 2010 Kolejny Wyœcig Kolarski zorganizowa³a 25 kwietnia br. Sekcja Rowerowa MDK we wspó³pracy z Urzêdem Gminy i Miasta w Miechowie oraz Komend¹ Powiatow¹ Policji w Miechowie. Malownicze tereny miechowszczyzny, krêta i urozmaicona trasa, bardzo dobry stan asfaltu, w tym niedawno oddana do u ytku nowa nawierzchnia na trasie Miechów-Kamionka, by³y powodem tego, e "Miechów-Wiosna 2010" - pierwszy tegoroczny wyœcig rowerowy zgromadzi³ 31 uczestników, którzy rywalizowali na trzech dystansach: Mini 15 km, Mega 30 km i Giga 50 km. Na dystansie najkrótszym - do miejscowoœci Tunel i z powrotem - rywalizowa³a g³ównie m³odzie do lat 18-u. Zwyciê y³ Jacek Rakoczy z czasem 36 minut, który na finiszu zaledwie o sekundê wyprzedzi³ Damiana Nowaka. Na dystansie œrednim Siedliska- Tunel-Kamionka-Rogów-Przybys³awice- Podleœna Wola bezkonkurencyjni byli: Damian Kowalski i Wojciech Wysocki, którzy udowodnili wy szoœæ rowerów szosowych nad "górskimi". Najlepszym zawodnikiem na "góralu" by³ Wiktor urek 0:57:03, a w kategorii do lat 18-u zwyciê y³ Piotr Wosik z czasem 0:59:05 Na dystansie Giga (przed³u ony MINI o miejscowoœci azy-rzêdowice), który wynosi³ 50 km. poza zasiêgiem by³ ukasz Jagie³a, który zwyciê y³ z czasem 1:20:17. Zawodnik ten od samego startu narzuci³ bardzo mocne tempo i prowadzi³ a do mety. Goni¹ca trójka: RzeŸnikiewicz, Kuczyñski, Durman dali za wygran¹ i podzielili miejsca miêdzy siebie. Do 25 km trzyma³ siê mocno czo³ówki Mateusz Anasiak, który niestety odpad³ na bardzo stromym podjeÿdzie w Podleœnej Woli i zaj¹³ dopiero pi¹te miejsce w kategorii Open. Najlepszy wœród zawodników jad¹cych na rowerze "górskim" by³ Kamil Or³owski (1:54:05). Trasa w ocenie zawodników by³a przygotowana bardzo profesjonalnie, to samo tyczy obs³ugi wyœcigu na punktach kontrolnych i na linii start/meta. Bardzo du o stromych podjazdów spowodowa³o, e trasa nie nale a³a do naj³atwiejszych, z czego najbardziej cieszyli siê stali bywalcy podobnych wyœcigów. To ju powoli przestaje dziwiæ, e do Miechowa przyje d aj¹ uczestnicy z Krakowa, odzi, a nawet tak jak w przypadku Patryka RzeŸnikiewicza - z Rzeszowa. Klasyfikacja Open Miechów-Wiosna 2010 Mini 15 km: 0:32:29 Jan Spiechowicz, 0:35:42 Tomasz Stefañski, 0:36:00 Jacek Rakoczy, 0:36:01 Damian Nowak, 0:41:35 Sebastian Rakoczy, 0:43:42 Aneta Bania, 0:44:12 Janusz Marcak, 0:57:55 Patryk Bania, 0:58:00 Maciej Grudniewicz, 1:46:17 Teresa Grotkiewicz Mega 30 km: 0:54:09 Damian Kowalski, 0:55:13 Wojciech Wysocki, 0:57:03 Wiktor urek, 0:59:05 Piotr Wosik, 0:59:22 Roland Wosik, 1:11:17 Henryk Nowak, 1:23:34 Marek Porêbski, 1:40:27 Bartosz Grzegórzko, 1:40:35 Krzysztof Grzegórzko Giga 50 km: 1:20:17 ukasz Jagie³a, 1:23:55 Patryk RzeŸnikiewicz, 1:23:57 Szymon Kuczyñski, 1:24:10 Marcin Durman, 1:28:57 Mateusz Anasiak, 1:32:17 Micha³ Tomkiel, 1:34:53 Adam Mi³ek, 1:35:30 Tomasz Michno, 1:37:47 Marcin Wo³ek, 1:54:05 Kamil Or³owski, 2:24:11 W³odzimierz Kacperek, Krzysztof Kawiorski - nie ukoñczy³ Wyniki Mini 15 km Kategoria do lat 18 - rowery górskie: 1. Jacek Rakoczy, 2. Damian Nowak, 3. Sebastian Rakoczy, 4. Aneta Bania, 5. Patryka Bania, Kategoria pow. lat 18 - rowery górskie: 1. Jan Spiechowicz, 2. Tomasz Stefañski, 3. Janusz Marcak, 4. Teresa Grotkiewicz Kategoria pow. lat 18 - rowery szosowe: 1. Maciej Grudniewicz Wyniki Mega 30 km: Kategoria do lat 18 - rowery górskie: 1. Piotr Wosik, 2. Bartosz Grzegórzko Kategoria do lat 18 - rowery szosowe: 1. Damian Kowalski, Kategoria pow. lat 18 - rowery górskie: 1. Wiktor urek, 2. Roland Wosik, 3. Henryk Nowak, 4. Krzysztof Grzegórzko Kategoria pow. lat 18 - rowery szosowe: 1. Wojciech Wysocki, 2. Marek Porêbski Wyniki Giga 50 km: Kategoria do lat 18 - rowery szosowe: 1. Patryk RzeŸnikiewicz, 2. Micha³ Tomkiel, 3. Adam Mi³ek Kategoria pow. lat 18 - rowery górskie: 1. Kamil Or³owski, 2. W³odzimierz Kacperek Kategoria pow. lat 18 - rowery szosowe: 1. ukasz Jagie³a, 2. Szymon Kuczyñski, 3. Marcin Durman, 4. Mateusz Anasiak, 5. Tomasz Michno, 6. Marcin Wo³ek To co organizator przygotowa³, to by³ najwy szy poziom jaki kiedykolwiek widzia³em. Du e wielokrotne strza³ki, napisy MEGA/GIGA na asfalcie, napisy iloœæ kilometrów do mety, numery koloru mega czy giga. Pe³ny profesjonalizm." mówi³ Marcin Wo³ek, uczestnik wyœcigu "Miechów-Wiosna 2010".

5 Maj 2010 Nr 5 5 INFORMACJE WOLBROM Prawko Skóra cierpnie na myœl, e po drodze porusza siê kierowca, który nie przeszed³ kursu nauki jazdy. I chocia wydaje siê to niedorzeczne, to jednak nie jest niemo liwe! Setki, tysi¹ce, a mo e nawet dziesi¹tki tysiêcy u ytkowników polskich dróg, to kierowcy, którzy sobie prawo jazdy kupili. Stawki ustalane s¹ regionalnie im wiêksza miejscowoœæ, tym koszty s¹ wy sze. Niedawno byliœmy œwiadkami procesu kursantki, która podczas próbnej jazdy potr¹ci³a œmiertelnie dwoje pieszych. Ka dy z uznaniem przyj¹³ ostateczny werdykt s¹du orzekaj¹cy winê instruktora. Bo czego mo na wymagaæ od osoby, która dopiero siê uczy? Jecha³a bowiem z instruktorem i jego zadaniem by³o zapewniæ bezpieczeñstwo wszystkim u ytkownikom drogi. A jak wygl¹da odpowiedzialnoœæ za spowodowanie wypadku przez kierowcê, który takiej nauki w ogóle nie przechodzi³? Czy nale a³oby zatem wsadziæ do aresztu kierowcê i tego kto lewe prawo za³atwi³? Jestem zdania, e tak. Bo normalnie myœl¹cy cz³owiek (kupuj¹cy prawo jazdy) wie, e siadaj¹c za kierownicê nara a innych. Samochód bêd¹cy œmiertelnym narzêdziem w rêkach nie wyszkolonych kierowców zabija niewinnych ludzi, którzy widz¹c kierowcê mieli pewnoœæ, e on to narzêdzie potrafi opanowaæ. Propozycje korupcyjne w oœrodkach szkolenia kierowców by³y wrêcz powszechne przed powo³aniem Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2004 r. CBA co roku aresztuje niemal ca³e organizacje przestêpcze wpl¹tane w proceder handlu prawami jazdy. Bior¹ w nim udzia³ nie tylko instruktorzy. Do aresztów trafiaj¹ te lekarze, w³aœciciele szkó³ nauki jazdy, egzaminatorzy, poœrednicy, pracownicy administracyjni. W ca³ej Polsce co rusz wybuchaj¹ nowe afery. Ostatnia mia³a miejsce w Katowicach, gdzie zarzuty us³ysza³o kilkadziesi¹t osób. W wyniku tego procesu natrafiono na wolbromski w¹tek korupcyjny. Tu w oœrodku nauki jazdy zarzuty otrzyma³ kierownik Piotr S. wraz z zatrudnionym instruktorem. Kierownika oœrodka aresztowano stawiaj¹c mu piêæ zarzutów, w tym zarzut przestêpstw przeciw dokumentom. Umowa na kanalizacjê podpisana Jak informuje Urz¹d Miejski w Wolbromiu z pocz¹tkiem bm. w Niepo³omicach burmistrz Jan aksa odebra³ uroczyœcie z r¹k marsza³ka Marka Nawary i cz³onka Zarz¹du Wojciecha Kozaka umowê na dofinansowanie sieci kanalizacyjnej Che³mu kolonia Grabie. Zgodnie z podpisan¹ przez burmistrza umow¹ gmina otrzyma dofinansowanie drugiego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Che³mie kolonia Grabie. Projekt otrzyma maksymaln¹ mo liw¹ kwotê dofinansowania w wysokoœci z³ (75% kosztów kwalifikowanych). Ca³kowity koszt inwestycji wyniesie ,95 z³, w tym koszty kwalifikowane , 36 z³. Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej trwa³ od 1 do 30 czerwca ub. roku. Z³o ono 119 wniosków o przyznanie pomocy. Ostatecznie podpisano 101 umów, na ³¹czn¹ kwotê dofinansowania z³. Z dostêpnego limitu œrodków do wykorzystania pozosta³a kwota ponad 96 mln z³. Z limitu œrodków przyznanych na realizacjê dzia³ania w ca³ym okresie programowania pozosta³o do wykorzystania oko³o 115 mln z³. Budowa kanalizacji jest pierwszym Sprawa swoimi pocz¹tkami siêga 2006 roku, gdy Piotr S. mia³ przyj¹æ dwa tysi¹ce z³otych za prawo jazdy wydane bez kursu! Ponadto istnieje podejrzenie, e fa³szowaniu podlega³y równie zaœwiadczenia lekarskie. Skala korupcji w oœrodkach szkolenia kierowców jest bardzo du a. Czêsto osoby korzystaj¹ce z mo liwoœci kupienia prawa jazdy nawet nie przebywaj¹ w kraju - za³atwiaj¹ to za nich krewni. S¹ i tacy kierowcy, którzy nie potrafi¹ czytaæ i pisaæ lub stan zdrowia absolutnie ich dyskwalifikuje do siadania za kierownic¹. Wszyscy oni p³ac¹ i odbieraj¹ w swoich wydzia³ach komunikacji odpowiedni (zamówiony) dokument kat. B, C, D lub E. Najwiêkszym oburzeniem napawa fakt, e ci, którzy posiadaj¹ wiedzê o wydanym w ten sposób uprawnieniu, godz¹ siê na potencjalnie tragiczne skutki tak nabytego prawa jazdy, daj¹c milcz¹ce przyzwolenie na czyj¹œ œmieræ lub kalectwo - licz¹c na to, e ich (lub ich bliskich) nigdy krzywda taka nie spotka. A przecie po drogach je d ¹ jeszcze pozostali klienci Piotra S. - i jemu podobnych. (en) projektem gminy Wolbrom, który walczy³ o dofinansowanie z tej puli funduszy unijnych, kolejnym bêdzie kanalizacja obzowa. Spotkanie w Niepo³omicach by³o tak e okazj¹ do przedstawienia informacji na temat realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w regionie. W ramach PROW, Unia dofinansuje projekty m.in. z zakresu scalania gruntów, odnowy i rozwoju wsi, a tak e wdra ania lokalnych strategii rozwoju. Ma³opolska znalaz³a siê na 6. miejscu w skali kraju pod wzglêdem podzia³u œrodków PROW na kraje cz³onkowskie w latach Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego RESTART Program aktywizacji zawodowej osób w wieku +45 Do udzia³u w projekcie zapraszamy osoby niezatrudnione, które ukoñczy³y 45 rok ycia, mieszkañców powiatu ego Jeœli chcecie Pañstwo zdobyæ zatrudnienie, nowe kwalifikacje lub uzyskaæ pomoc w powrocie do aktywnego ycia zawodowego, zapraszamy do skorzystania z nastêpuj¹cych form bezp³atnej pomocy: Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy Warsztaty Informatyczne Szkolenia zawodowe Poœrednictwo Pracy Sta e i praktyki zawodowe Szczegó³owych informacji na temat projektu udzielaj¹: Lider Projektu Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. Al. Jana Paw³a II 12/2, Kraków tel / Sezon na Królewnê Œnie kê Jak co roku, na prze³omie maja i czerwca Miejska Biblioteka Publiczna w Wolbromiu zorganizowa³a zajêcia biblioteczne dla najm³odszych. W bie ¹cej (siódmej) edycji biblioteka przedstawi³a najm³odszym popularne postaci z bajek. W tym roku bohaterkami lekcji bibliotecznej s¹: królewna Œnie ka, jej z³a Macocha i Powiatowy Oœrodek Aktywizacji Zawodowej Miechów, ul. Sienkiewicza 27, tel , Sportio.pl Os. XXX-lecia 8/14, Miechów, tel , kom NIP: Czarownica, a scenografiê stanowi biblioteka zamieniona w las. Najm³odsi czytelnicy mieli okazjê poznaæ jak obchodziæ siê z ksi¹ kami, czy te zachowaæ siê w bibliotece. Bajkowe postaci przekaza³y dzieciom 10 próœb ksi¹ ki, a ka de dziecko na pami¹tkê dosta³o krasnoludkow¹ czapeczkê. W spotkaniach z bibliotek¹ bior¹ udzia³ wolbromskie przedszkolaki, najm³odsi uczniowie Szko³y Podstawowej Nr 2 oraz dzieci niepe³nosprawne z OREW.

6 6 Maj 2010 Nr 5 INFORMACJE Ogrodownia radoœæ i dylematy Przyjêcie Polski do grona zjednoczonych narodów Europy stanowi³o wielki impuls dla nas wszystkich. Pojawia³y siê w¹tpliwoœci i obawy, ale nadzieje na lepsz¹ przysz³oœæ by³y ogromne. WOLBROM Nowy wóz stra acki Dzieñ Stra aka by³ szczególny dla jednostki Ochotniczej Stra y Po arnej w obzowie, której to burmistrz Jan aksa uroczyœcie przekaza³ nowy samochód Volkswagen T4. Actus Animi nominowany Teatr Tañca Actus Animi z wolbromskiego Centrum Kultury zosta³ laureatem tytu³u Talenty Ma³opolski Teatr Tañca Actus Animi, dzia³aj¹cy od 10 lat w Centrum Kultury podczas fina³u wojewódzkiego Ma³opolskiego Festiwalu Talenty Ma³opolski 2010 zdoby³ tytu³ laureata zajmuj¹c miejsce w gronie 20-tu najlepszych zespo³ów tanecznych Ma³opolski. W zmaganiach konkursowych wyró nienie otrzyma³ ZPiT Wolbromiacy - Driady. S OMNIKI gdzie spotkasz Pojazd zosta³ poœwiêcony przez ks. S³awomira WoŸniaka z parafii Œw. Katarzyny w Wolbromiu i ochrzczony winem. yczenia dla jednostki z okazji œwiêta stra ackiego i otrzymania nowego pojazdu z³o yli: przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Stanis³aw Pyzio, sekretarz Waldemar Kolanko, so³tys Leokadia Maœlisz, kierownik Zespo³u Regionalnego obzowianie Henryka Rogal, radna El bieta Struzik i przedstawiciel firmy Linter z obzowa. Foto z arch. UM w Wolbromiu Zaproszenie na badania W zwi¹zku z kolejn¹ edycj¹ programu profilaktycznego wspó³finansowanego przez Urz¹d Miejski w S³omnikach pt. "Wczesna prewencja i profilaktyka choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych, Oœrodek Diagnostyki Prewencji i Telemedycyny znajduj¹cy siê w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Paw³a zaprasza do udzia³u w tym programie. Celem programu jest wykrycie osób o podwy szonym ryzyku zawa³u serca i wdro enie metod profilaktyki pierwotnej. Do programu zapraszane s¹ osoby: mê czyzn w wieku lat, kobiety w wieku lat, mieszkañców Gminy S³omniki, bez przebytego zawa³u serca, udaru mózgu, rozpoznanej choroby niedokrwiennej serca. U uczestników wykonane zostan¹ BEZP ATNIE badania: lipidogram, glukoza na czczo, markery zapalne, konsultacje specjalistyczne oraz zostanie przeprowadzone wysokospecjalistyczne badanie wskaÿnika uwapnienia têtnic wieñcowych przy u yciu wielorzêdowej spiralnej tomografii komputerowej. Pozwoli to na wyodrêbnienie osób, które pomimo braku objawów klinicznych s¹ nara one na wyst¹pienie ostrych zespo³ów wieñcowych takich jak: zawa³ serca, niestabilna dusznica bolesna, nag³a œmieræ sercowa a nastêpnie wdro enie odpowiedniego postêpowania. Osoby zainteresowane prosi siê o kontakt telefoniczny w celu wczeœniejszej rejestracji: tel.: 12/ (od 8.00 do 18.00). atwo jest broniæ tezy, e zyskaliœmy jako pañstwo i ludzie, bo to wydaje siê absolutnie oczywiste. Niestety ta beczka miodu zawiera równie odrobinê dziegciu. Jako spo³eczeñstwo zintegrowane z Europ¹ XXI wieku zasypywani jesteœmy informacjami o mo liwoœciach jakie daj¹ p³yn¹ce szerokim strumieniem pieni¹dze unijne. Telewizja, radio, prasa nieustannie informuj¹ o kolejnych dzia³aniach szyldowanych przez Uniê Europejsk¹. Gdzie jest wiêc ten dziegæ? Niestety polskie wykonawstwo pozostawia czasem ogromne w¹tpliwoœci. Dystrybucja funduszy spoczywa w rêkach urzêdników. Czy gwarantuj¹ oni pe³niê profesjonalizmu podczas rozstrzygania, kto spe³nia kryteria. Komu przyznaæ dotacjê unijn¹? Wieloetapowoœæ dzia³añ nale y zrozumieæ. Chodzi o rzetelne wywa- enie wszystkich elementów i trafn¹ ocenê mo liwoœci ka dego, kto zabiega o te pieni¹dze. Pani Ma³gorzata Szczuka wiele lat temu przeprowadzi³a siê razem z rodzicami i siostr¹ z Sosnowca pod Miechów. ycie na wsi znacz¹co wp³ynê³o na dotychczasowe funkcjonowanie ca³ej rodziny. Szybko adaptowali siê do nowych warunków. Polubili w³aœciwie wszystko, co przynios³a zmiana miejsca zamieszkania. Rozpoczêcie studiów Architektury Krajobrazu w Krakowskiej Akademii Rolniczej na Wydziale Ogrodniczym jasno kierunkowa³y przysz³oœæ. Ogrodownia stanowi³a spe³nienie marzeñ o w³asnym, konsekwentnie planowanym przedsiêwziêciu gospodarczym. Na terenie nale ¹cym do rodziców powsta³a szkó³ka drzew i krzewów ozdobnych. Mozolna praca pozwala³a mieæ nadziejê, e nawet bez odpowiedniego kapita³u mo na rozwijaæ firmê. Sprzeda detaliczna, to jednak tylko uzupe³nienie pomys³u, który realizuje. Sadzonki s¹ niezbêdne podczas realizacji projektów za³o eñ ogrodowych, czyli tworzenia ogrodów, do czego przygotowa³y j¹ specjalistyczne studia. Urealnieniem marzeñ mia³y staæ siê œrodki finansowe z Ma³opolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Dotacja w wysokoœci 40 tysiêcy z³otych mia³a mieæ charakter jednorazowej pomocy. Pierwszy etap, to test wielokrotnego wyboru, test psychologiczny maj¹cy ujawniæ czy kandydat posiada kwalifikacje osobowoœciowe do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Logika takich dzia³añ nie podlega adnej dyskusji. W¹tpliwoœci zaczynaj¹ siê pojawiaæ, kiedy szacowna komisja próbuje weryfikowaæ obecnoœæ ojca w domu i yciu rodzinnym w dzieciñstwie. Test wype³niany przez pani¹ Ma³gorzatê zawiera³ wiêcej takich pytañ. Og³oszenie wyni- ków testu, to oczywiœcie nowoczesnoœæ. Strona internetowa. W³aœnie tam znalaz³y siê informacje kiedy, o jakiej godzinie i gdzie nale y stawiæ siê na rozmowê kwalifikacyjn¹. Informacja ta pojawi³a siê wieczorem, a nastêpnego dnia rano rozpoczyna³y siê pierwsze rozmowy. Nieobecnoœæ dyskwalifikowa³a kandydata.! Wspomnienie samej rozmowy nie jest przyjemne. Trudno dziwiæ siê rozbawieniu cz³onków komisji faktem, e pani Ma³gorzata i jej rodzina mieszkaj¹ na wsi. To rzeczywiœcie weso³e, zw³aszcza w kontekœcie planów zawodowych. Trzeba jednak zachowaæ dystans wobec petenta, a decyzja o przyznaniu nie swoich pieniêdzy wymaga odpowiedniego antura u. Smutne to, ale nie nowe. Ju Gogol opisywa³ z³o onoœci trudnych relacji obywatela z urzêdnikiem. Niemi³e wspomnienia ³atwo wyt³umaczyæ faktem nie zakwalifikowania siê do kolejnego etapu. Mnie martwi, e g³oszone przez polityków has³o przyjazne pañstwo to jeszcze w wielu wypadkach mrzonka. Pomocn¹ d³oñ wyci¹gn¹³ Urz¹d Pracy. Znacznie skromniejsza dotacja pozwoli³a jednak na zakup absolutnie niezbêdnych w dalszym dzia³aniu: kosiarki do trawy, wertykulatora, glebogryzarki. Ogrodownia to firma zajmuj¹ca siê projektowaniem i zak³adaniem ogrodów. Wykonywaniem trawników i ich pielêgnacj¹, Tworzeniem oczek wodnych i kaskad, projektowaniem i realizacj¹ systemów automatycznego nawadniania. Wykonuj¹ równie elementy ma³ej architektury ogrodowej. Altany, pergole i grille ogrodowe. Wa nym elementem dzia³ania firmy jest doradztwo w zakresie ochrony roœlin przed szkodnikami i chorobami. Ogrodownia to odpowiedÿ na wzrastaj¹ce zainteresowanie kszta³towaniem najbli szego nam otoczenia. W dzisiejszych czasach zmienia siê funkcja ogrodu. Coraz czêœciej staje siê on zielonym salonem, czêœci¹ domu i jako taki wymaga profesjonalnego zaprojektowania i fachowej pielêgnacji. Urz¹dzanie ogrodu mo na porównaæ z urz¹dzaniem wnêtrz. Oferta rynku mebli ogrodowych, akcesoriów, wszelkiego rodzaju ozdobników jest ogromna. Stwarza to mo liwoœæ bycia szczêœliwym i dumnym z takiej zielonej scenografii. Funkcjonalnoœæ, nowoczesnoœæ, wygoda i piêkno mog¹ wspó³graæ. Roœliny daj¹ nam wiêcej wra eñ ni architektura. Roœliny yj¹, rozwijaj¹ siê i zmieniaj¹. Dzia³aj¹ na nas. Kszta³t, wielkoœæ, kolor, szelest liœci i zapach. Harmonia kompozycji wszystkich tych elementów przyniesie efekt. Taki, który nas zadziwi, i da szczêœcie Tylko dysponuj¹cy fachow¹ wiedz¹ i smakiem mog¹ w³aœciwie dobraæ wszystkie elementy uk³adanki. Spowodowaæ, e dobry projekt pozwoli d³ugo cieszyæ siê piêknym widokiem bez zmuszania do ustawicznej i uci¹ liwej pracy. Absolutnymi mistrzami w tej dziedzinie s¹ Brytyjczycy. Tam ludzie zajmuj¹cy siê t¹ dziedzin¹ to elita rêkodzie³a. Ich wiedzê i smak ceni siê wysoko, a piêknych, przemyœlanych i pe³nych fantazji ogrodów i ogródków zazdroœci im ca³y œwiat. Tam powsta³ najprostszy sposób na piêkny trawnik: wystarczy przez sto lat kosiæ i dbaæ a nic nie przeszkodzi mu byæ wspania³ym. Proste? Tak, ale wymaga czasu... Marzenia o stworzeniu takiej firmy, to realizacja w³asnych pasji. Czêsto pokonywanie kolejnych barier wzmacnia. Mnie pozostaje wiara, e m³ody przedsiêbiorca artysta Ma³gorzata Szczuka rozwinie skrzyd³a swojej firmy i bêdzie tworzyæ bajkowy œwiat mieszkañcom Miechowa i okolic. Mo e warto skorzystaæ z porady fachowca: Ma³gorzata Szczuka, tel , JEŒLI CHCESZ SPRZEDAÆ WYNAJ Æ KUPIÆ DZIA KÊ MIESZKANIE DOM daj BEZP ATNE OG OSZENIE Miechów: - ul. Rac³awicka Biedronka, - ul. Stanis³awy Daneckiej Biedronka - Rynek, Plac T. Koœciuszki, ul. Miechowity, Sienkiewicza, Warszawska, Jagielloñska Wolbrom: - Rynek, ul. Miechowska, Staszica, Krakowska, Koœcielna, Krzywa - Biedronka, Szosa Olkuska S³omniki: - Rynek, ul. Koœciuszki, delikatesy ABC, Biedronka g³os na stronie internetowej G³osu Bezp³atne og³oszenie "nieruchomoœci" przeznaczone dla osób prywatnych. Publikowane s¹ na stronach internetowych wszystkich G³osów. Og³oszenia zamieszczane s¹ równie w papierowych wydaniach najbli szych numerów: G³osu Beskidzkiego, G³osu Bocheñskiego, G³osu Myœlenickiego, G³osu Wielickiego.

7 Maj 2010 Nr 5 7 GO CZA Pieni¹dze na budowê hali W ramach Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego gminie Go³cza przyznano dotacjê w wysokoœci ,58 z³ na budowê hali sportowej. ¹czna wartoœæ inwestycji wynosi ,35 z³. Obecnie trwaj¹ prace wykoñczeniowe budynku. Instalacje wodnokanalizacyjne, c.o. oraz elektryczne zosta³y ju wykonane. Do wykonania pozosta³a jeszcze elewacja budynku, monta infrastruktury sportowej oraz posadzek, zagospodarowanie terenu wokó³ hali, utworzenie parkingów i ci¹gów komunikacyjnych, a tak e instalacja solarna. Obiekt bêdzie nowoczesny i funkcjonalny, a wraz z przyszkolnym boiskiem (pierwszym ze sztucznej nawierzchni w powiecie m) stanowi³ bêdzie znakomit¹ bazê sportow¹ dla uczniów oraz mieszkañców gminy Go³cza. Oddanie hali zaplanowano na 1 wrzeœnia br. Foto z arch. UG Go³cza INFORMACJE Jest absolutorium dla wójta W przedostatnim dniu kwietnia odby³a siê najwa niejsza w roku Nowe przedszkola sesja Rady Gminy w Go³czy, po zapoznaniu siê Rady ze sprawozdaniem z wykonania bud etu za rok 2009, Rada Gminy jednog³oœnie udzieli³a absolutorium wójtowi. Jak informuje Urz¹d Gminy, realizacja bud etu za 2009 rok przebieg³a zgodnie z uchwa³¹ bud etow¹, w sposób nie zagra aj¹cy utracie p³ynnoœci finansowej. Wygenerowana na koniec roku obrotowego nadwy ka operacyjna kszta³tuj¹ca siê na poziomie z³ œwiadczy o bardzo dobrej kondycji finansowej i wielkim potencjale inwestycyjnym samorz¹du, a gmina bardzo intensywnie rozwija siê. Jej osi¹gniêcia s¹ ogromne, o czym œwiadczy fakt, i w samym 2009 roku na wydatki maj¹tkowe wydano niemal tyle samo co w latach Foto z arch. UG Go³cza Od wrzeœnia ubieg³ego roku, w gminie Go³cza funkcjonuj¹ dwa nowe oddzia³y przedszkolne, które powsta³y w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. G³os Miechowski ul. Przewóz 2a Kraków Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków G³os Miechowski. Miesiêcznik regionalny. Wydawca: ABW Graf Group s.c. ul. Przewóz 2, Kraków. ISSN Redaktor naczelny: Bernard Szwabowski Adres redakcji: G³os Miechowski, ul. Przewóz 2a, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. Jeden z nich znajduje siê w Go³czy i nosi nazwê Pluszowy Miœ, drugi to Notatki z radiowozu Aresztowanie w³amywaczy. W czwartek 29 kwietnia br. policjanci KPP w Miechowie zatrzymali dwóch mê czyzn, którzy s¹ podejrzewani o dokonywanie w³amañ na terenie gminy Koz³ów. Miechowska Policja w ostatnich miesi¹cach zosta³a powiadomiona o trzech takich w³amaniach do budynków gospodarczych i gara y, sk¹d sprawcy kradli najczêœciej rzeczy z metali kolorowych: przed³u acze, kable i silniki elektryczne - nadaj¹ce siê do sprzeda y w punktach skupu z³omu. Kradli tak e alkohol i wêgiel. Ostatnie w³amanie mia³o miejsce pomiêdzy 24 a 27 kwietnia br. w Koz³owie, gdzie z budynku skradziono alkohol oraz drut spawalniczy. Miechowscy policjanci zatrzymali dwóch mê czyzn w wieku 25 i 31 lat z terenu gminy Koz³ów, podejrzewanych o dokonanie tych w³amañ. M³odszy by³ ju wczeœniej karany. Starszy przyzna³ siê do pope³nienia trzech w³amañ, a tak e kilku innych nie zg³oszonych jeszcze policji. Wobec obydwóch zastosowano dozór policyjny. Za pope³nione przestêpstwa grozi im kara pozbawienia wolnoœci do lat 10. S³oneczka w Wysocicach. Projekt nowe przedszkola w gminie Go³cza Wypadki w Miechowie. - W dniu 4.05.br. ok. godz. 8:50 w Miechowie na skrzy owaniu DK nr 7 z ul. Warszawsk¹ dosz³o do zderzenia trzech pojazdów (VW Polo, Audi 80 i Mercedes Sprinter). W wyniku zderzenia poszkodowane zosta³o 6-cio letnie dziecko, które zosta³o przetransportowane karetk¹ Pogotowia Ratunkowego do Szpitala w Miechowie. Pozostali podró uj¹cy pojazdami nie odnieœli obra eñ. Ruch na skrzy owaniu odbywa³ siê wahad³owo. Po dokonaniu czynnoœci dochodzeniowych przez Policjê miejsce zdarzenia i pojazdy przekazano w³aœcicielom. realizowany jest w latach , a jego koszt wynosi , 46 z³, z czego , 14 z³ stanowi dofinansowanie ze œrodków POKL. Do oddzia³u w Go³czy uczêszcza 25 dzieci, a do Wysocic 15. W ostatnim czasie, przedszkolaki z dwóch oddzia³ów w Go³czy ( Pluszowy Miœ i Weso³e Skrzaty ) bra³y udzia³ w realizacji programu pn. Zostañ Kubusiowym Przyjacielem Natury. Jak informuje Urz¹d Gminy, podczas trwania programu dzieci wykazywa³y siê du ¹ inicjatyw¹ i pomys³owoœci¹ przy wykonywaniu prac plastycznych. Z zapa³em tworzy³y najstraszniejszego potwora œmieciowego, siatkê wariatkê oraz bajkowe drzewa. Krok po kroku wykonywa³y - w tym samym dniu w Miechowie mia³ miejsce wypadek na skrzy owaniu DK nr 7 z ul. Rac³awick¹, gdzie dosz³o do zderzenia dwóch pojazdów (Skoda i Fiat Ducato). Podró uj¹cy nie odnieœli obra eñ, uszkodzeniu uleg³y jedynie pojazdy. Spokojny weekend W ostatnich tygodniach znacznie wzros³a liczba zatrzymanych nietrzeÿwych kieruj¹cych na terenie powiatu ego. Majowy weekend pod tym wzglêdem by³ jednak wyj¹tkowo spokojny. Pierwszego maja w Brzuchanii zatrzymano nietrzeÿwego kieruj¹cego. Mê czyzna w wieku 47 lat kierowa³ Fiatem Cinquecento bêd¹c w stanie nietrzeÿwoœci: 0,76 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (1,52 promila). Ponadto w Ksi¹ u Wielkim dosz³o do dwóch kolizji drogowych. Pierwsza mia³a miejsce w sobotê drugiego maja. Kieruj¹cy Seatem Ibiza najecha³ na ty³ Nissana Primera którego kieruj¹cy zatrzyma³ siê przed przejœciem dla pieszych. Sprawca zosta³ ukarany mandatem karnym w wysokoœci 220 z³. Do drugiej dosz³o nastêpnego dnia. Kieruj¹ca Skod¹ Fabi¹ najecha³a na ty³ poprzedzaj¹cego j¹ pojazdu Kia Sephia. Zosta³a ukarana mandatem karnym w wysokoœci 250 z³. Ma³a iloœæ zdarzeñ drogowych nie oznacza, e policjanci mieli mniej pracy. W czasie weekendu odnotowano 55 interwencji. 17 z nich to interwencje domowe, które w wiêkszoœci dotyczy³y przewidziane w programie zadania ucz¹c siê poszanowania przyrody i ekologii. Obchodzi³y Dzieñ Marchewki, Dzieñ Wody i Zielony Dzieñ. Segregowa³y równie œmieci, porz¹dkowa³y teren wokó³ szko³y oraz wyruszy³y na tzw. Ekologiczny Patrol z transparentami w rêkach: wszystkie dzieci zbieraj¹ œmieci, czy nawet staruszki zbieraj¹ puszki. W ramach patrolu odwiedzi³y m.in. Urz¹d Gminy. Przedszkolaki na rêce wójta Les³awa Blachy i dyrektor Zdzis- ³awy Kyæ z³o y³y raport z Ekologicznego Patrolu. Teraz czekaj¹ na nagrodê, jak¹ jest zdobycie certyfikatu Kubusiowi Przyjaciele Natury. Foto z arch. UG Go³cza awantur z nietrzeÿwymi cz³onkami rodziny. Trzech mê czyzn zatrzymano do wytrzeÿwienia. Œmiertelny wypadek. W dniu br. ok. godz. 18:45 na drodze powiatowej w miejscowoœci Buszków dosz³o do œmiertelnego wypadku drogowego. Kieruj¹cy Oplem straci³ panowanie nad pojazdem, zjecha³ z drogi i zatrzyma³ siê w polu. Przyby³y na miejsce lekarz Pogotowia Ratunkowego stwierdzi³ zgon mê czyzny. W akcji trwaj¹cej prawie 4 godz. bra³y udzia³: 2 zastêpy z JRG Miechów, Policja i Pogotowie Ratunkowe. Foto z arch. KP PSP w Miechowie NAJLEPSZE UBEZPIECZENIA NA YCIE, INWESTYCYJNE II i III FILAR POSAGOWE DLA DZIECI El bieta Dybaœ DORADCA DS. UBEZPIECZEÑ I INWESTYCJI tel. kom , tel. O

8 8 Maj 2010 Nr 5 REKLAMA Atrakcyjne po yczki gotówkowe: z³. - rata 291 z³ z³. - rata 582 z³ z³. - rata 1165 z³. Rrsp 7,08%rocznie - bez zaœwiadczeñ TARNÓW tel KRAKÓW tel , OGRODZENIA Drukarnia Kraków Kraków, ul. Przewóz 2a tel./fax (012) DZIA REKLAMY ZG OSZENIA tel Transport! MONTA! BETONOWE - bardzo du y wybór ponad 50 wzorów STALOWE - ozdobne, ocynkowane w niskich cenach DREWNIANE BRAMY i FURTKI Firma "Grawital" - Olkusz, Witeradów 104, tel./fax /32/ reklama w jest skuteczna i niedroga G OSIE MIECHOWSKIM zadzwoñ

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Nr 12 6 (37) (19) Grudzieñ Czerwiec 2010 2008 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 www.glosbochenski.pl gazeta bezp³atna A miasto

Bardziej szczegółowo

Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 Nr 2 (22) Luty 2011 ISSN 2081-2353 gazeta bezp³atna G OS CHRZANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl CHRZANÓW, TRZEBINIA, ALWERNIA, LIBI, BABICE gazeta

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Nr 12 10 (19) (29) Grudzieñ PaŸdziernik 2008 2009 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 szystkie te dzieci maj¹ nadziejê, e gdy

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

WSPÓ PRACA MIÊDZYNARODOWA Spotkanie z ukraiñsk¹ Poloni¹ Partnerstwo z Untersteinach Powitanie delegacji z Mogilan przez burmistrza Untersteinach. Wystêp ZR Mogilanie podczas Dni Doliny. 10 wrzeœnia Zespó³

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 cena 2,00 z³ poniedzia³ek, 21 czerwca 2010 str. 1 str. 3 poniedzia³ek 21 czerwca 2010 r. Nr 13/255/ 2010 Rok VIII tel./fax (0-68) 347-30-14 wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Pamiêci Jana Paw³a II

Pamiêci Jana Paw³a II BO MYŒMY Z U WYDALI BÓJ wtorek 14 kwietnia 2015 r. cena 2 z³ (w tym 8% VAT) nr 15 (646) ISSN 1644-0498 INDEKS 372188 redakcja@pulstygodnia.pl www.pulstygodnia.pl Informacja APTEKA CA OTYGODNIOWA (7 dni

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (58) Marzec 2012 bocheñski ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 6 Bochni prócz pracowników s¹du, do Warszawy wybrali siê Jacek

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.2008 nr60(909) ISSN 1644-1249 indeks - 349887 Szko³y bêd¹ jak nowe Czytaj strona 8 Z³oty Grynkiewicz Marcin Grynkiewicz zosta³ mistrzem Polski junioróww lekkiej atletyce

Bardziej szczegółowo

X 2010 Nr 3/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: 2 Rusza budowa wiaduktu nad Zakopiank¹ Trwa Powszechny Spis

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY Plaga kradzie y w marketach Jak reaguj¹ osoby z³apane na kradzie- y? Jedni s¹ zawstydzeni, przejawiaj¹ skruchê. Inni t³umacz¹, e dan¹ rzecz wziêli przez przypadek. W krotoszyñskich marketach kradn¹ najczêœciej

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie Mieszkañcowi Jasnego Pola nie odebrano œmieci Pracownicy PGKiM t³umaczyli siê tym, e wystawi³ odpady w zbyt du ym pojemniku. Jak skoñczy³a siê ta sprawa? s. 5 Motocyklista nie przyj¹³ mandatu od policji

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (51) Sierpieñ 2011 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 Déja vu? S towarzyszenie BKS z koñcem 1995 roku stanê³o przed widmem

Bardziej szczegółowo

ROWERZYSTKI. Wygraj paliwo i mycie auta! Mistrzostwa w stuncie. Mahle da 1 mln na tomograf

ROWERZYSTKI. Wygraj paliwo i mycie auta! Mistrzostwa w stuncie. Mahle da 1 mln na tomograf Mahle da 1 mln na tomograf Firma Mahle przeka e 1 mln z³ na zakup nowoczesnego tomografu dla szpitala w Krotoszynie. Pozosta³e 800 tys. z³ do³o y miasto i gmina Krotoszyn. Na zdjêciu dyr. szpitala, starosta,

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 31 marca 2008 r. Nr 07/198/2008 Rok VI tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 Olœnieni zaæmieniem 20 marca uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie przyszli na Izersk¹ ¹kê (w dwóch grupach), by obserwowaæ czêœciowe zaæmienie s³oñca. Nim jednak obejrzeli

Bardziej szczegółowo