$5 Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomo$ci w spos6b zwyczajowo przyjety na terenie Gminy Dqbe Wielkie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "$5 Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomo$ci w spos6b zwyczajowo przyjety na terenie Gminy Dqbe Wielkie"

Transkrypt

1 Uchwl Nr XXIV/101/2008 Rdy Gminy Dpbe Wielkie z dni 23 lipc 2008 r. w sprwie: ztwierdzeni Plsnu Odnourlt Miejscowofci Dgbe Wiclkie N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt.5 ustwy z dni I mrc 1990r. o smorzdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. I59I zp6in. zm.) orz $ 10 ust. 2 ppkt. 2 lit",,b" Ro4orz4dzeni Ministr Rolnictw i rozwoju Wsi z dni 14 lutego 2008 r. w sprwie szczegdlowych wrunk6w i trybu przlrzr:elwni pomocy finnsowej w rrnch dzilni" odnow i rozwoj wsi", objgtego Progrmem rozwoju Obszr6w Wiejskich n lt (Dz. U. z 2008 r. nr 38, poz. 220) - Rd Gminy Dpbe Wielkie uchwl co nstppuje: $1 Ztwierdz sie pln Odnowy Miejscowodci Dqbe Wielkie, w brzmieniu okre6lon5nn w zlqcntiku nr I do uchwly. s2 Zpisy Plnu Odnowy mog by6 modyfikowne w trybie wl6ciwym dl jego uchwleni $3 Wykonnie uchwly powierz siq W6jtowi Gminy Dgbe Wielkie. ji4 Uchwl wchodzi w zycie z dniem podjpci. $5 Uchwl podleg podniu do publicznej widomo$ci w spos6b zwyczjowo przyjety n terenie Gminy Dqbe Wielkie PRZEW Rd ICZACY Q AndrzejWieczorek

2 UNASADNIENIE Uchwl Nr XXIV/101/2008 Rdy Gminy Dpbe Wielkie z dni 2S lipc 2008 r. w zwiqgku z plnownym nborern wniosk6w i mo2liwo$ci4 ubiegni sig o Srodki finnsowe w rmch dzitni 'Odnow i rozwoj wsi", objgtego D*+-***m Rozwoju Obszr6w Wiejskich n lt 2AA7 - rtubll rlre 2A13, z udzilern Srodk6w Europejskiego Funduszu Rolneg nrzez Rozwoju Obszr6w Wiejskich zstl przygotowny projekt uchwly. Zgodnie z Rozporz4dzeniem Ministr Rolnictw i rozwoju Wsi 9Dz. U. z 2008 r. Nr 38, pz 220) w sprwie szczeg6lorvych wrunk6w i tybu przynwni pomocy finnsowej w rmch \v dzilrl,,odnow i rozw6j wsi", objqtego progrmem Rozwoju Obszr6w Wiejskich n lt zlqcnikmi do wniosku s4: 1. pln odnowy miejscowosci, kt6ry stnowi zlqcmik do uchwly, 2. uchwty zebrni wiejskiego w sprwie przyjgci plnu odnowy, kt6re zostty podjete przezzebrnte Wiejskie DEbe V/ielkie I i Dgbe Vfielkie II 3. uchwt rdy gniny Dgbe Wielkie w sprwie ztwierdzeni Plnu Odnowy Miejscowo6ci

3 Zlqcznik Nr 1 do Uchwly Nr XXIV/101/2008 Rdy Gminy Dgbe Wielkie zdni2s lipc 2008 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOSCI DEBE WIELKIE

4 Spis tre6ci: L il. IV V VI vtl Wstgp, Og6ln chrkterystyk miejscowosci Dgbe Wielkie. 1. Polo2enie, 2. Histori Dgbe Wietkiego. Anliz zsob6w miejscowosci. 1. Inwentryzcj zsob6w spolecznych: ) ludnosd b) szkolnictwo c) obslug ludnosci i zspkjni pohzeb mieszkric6w d) sport, rekrecj, turystyk, kultur e) orgnizcjespoleczne f) kultywowne trdycje, imprezy okolicznosciowe, obiekty historyczne, zbytki g) pzedsigbiorstw ^. prywtne, zkldy prcy. 2. lnwentryzcj zsob6w infrstrukturlnyctr: ) drogi komunikcj b ) zoptrzenie w gz sieciowy c ) wodociqgi i knlizcj i oczyszcznie Sciek6w d ) gospodrk odpdmi e.) cieplownictwo f.) telekomunikcj g ) rolnictwo, 3. ldentyfi kcj zsob6w. Anliz SWOT. Wizj rozwoju Dgbe Wietkiego. Arkusz plnowni. Zgodno6c Plnu Odnowy Miejscowo6ci z dokumentmi wyzszego rzgdu.

5 illl :i Wstqp lde powstni Plnu Odnowy Miejscowo6ci Dgbe Wielkie nrodzil sig r6wnolegle z poczqtkiem relizcji przez Smorzqd Wojewddztw dzilni,,odnow i rozw6j wsi" w rmch Progrmu Rozwoju Obszr6w Wiejskich 2OO7-20i3. Inicjtyw oprcowni dokumentu, kt6ry zwierlby chrkterystykg i wizjg rozwoju Dgbe Wielkiego byl blisk jej mieszkricom od dwn. Pojwienie sig progrmu finnsownego z funduszy europejskich z pewno6ciq tylko przyspieszylo przerodzenie siq tej idei w czyn. Powstnie niniejszego dokumentu nle2y zwdzigczc cnej spolecznosci Dgbego Wielkiego. Grupg inicjtywnq,,odnowy i rozw6j wsi" utworzyliczlonkowie rd soleckich, z soltysmi n czele orz rdni Rdy Gminy pochodzqcy z DqbegoWiett<iego. lcn oddoln inicjtyw znlzl nle2yte wsprcie w dministrcjigminnej. W ten sposob lqczqc utentyczny zpl loklnejspolecznosciorz orgnizcyjne mozliwosci Urzgdu Gminy, Dgbe Wielkie m sznse wlki o swojq lepszq przyszfosd, kt6rej kierunki wyzncz niniejsze oprcownie. 096ln chrkterystyk miejscowo6ci Dqbe Wielkie L Poloienie Dgbe Wielkie polozone jest w Srodkowej czgsci wojew6dztw Mzowieckiego przy drodze krjowej nr 2 Swiecko - Wrszw- Terespol, kt6r jest jednoczesnie drogq migdzynrodowq E30 Pryz - Wrszw - Moskw. MiejscowoSc jest oddlon o ok. 30 km od Wrszwy i ok. B km od Mirisk Mzowieckiego, Dgbe jest miejscowosciq gminn4 - miesci sig tu siedzib Urzgdu Gminy Dgbe Wielkie. MiejscowoSc liczy 2814 mieszkficow (st n dziei 31.12,2007 r.) Obszr wsi to w 30% tereny rolne, 70vo stnowiq tereny zbudowne lub przeznczone pod zbudowg. Pod wzglgdem fizycznogeogrficznym Dgbe Wielkie le2y n grnicy trzech mkroregionow: Rowniny Wolomiriskiej, R6wniny Grwoliriskiej (element Niziny Srodkowo Mzowieckiej) orz Wysoczyzny Kluszyriskiej (element Niziny Poludniowopodlskiej). W okolicznym krjobrzie wyr62nijq sig wzglrz wydmowe, kt6rych wysokosc wzglgdn sigg 20m. Cl4 powierzchnig gminy rozcinjq wspolczesne doliny rzek: Mieni, Dtugiej izqzy,kt6rych koryt tworzqliczne mlownicze zkol. Rzek Mieni zsil rowniez stwy w okolicy wsi Rud, bgdqce ostojq dzikiego ptctw. Od strony poludniowej Dgbe Wielkie grniczy -! jri,l z miejscowosciq Gorki, od wschodniej z miejscowosciq Chro5l i Kobierne, od p6lnocnej z miejscowosciq Ostrow-Kni, od strony polnocno-zchodniej z miejscowosciealeksndr6wk, ntomist od skony zchodniej z miejscowosciq Wielgols Duchnowski. Gl6wnym tutem Gminy Dgbe Wielkie jest jej polozenie w obszrze glomercji wrszwskiej, w p6mie rozwojowym o znczeniu knseuropejskim. Gmin nlezy do jednostek smorzqdowych o potencjlnie du2ej trkcyjnosci loklizcyjnej dl funkcji mieszkniowych, gospodrczych i rekrecyjno-wypoczynkowych. W duzym stopniu jest to wynikiem,,renty polozeni", czyli niewielkiej odleglosci Wrszwy. Dzigki tym szlkom trnsportowym Dgbe Wielkie posid brdzo korzystne polqczeni komunikcyjne: utobusowe i kolejowe (w jej grnicch sq zloklizowne kzy przystnki kolejowe: Dgbe Wielkie, Nowe Dgbe Wielkie orz Wrzos6w), co umozliwi dojzd mieszknc6w do prcy, uslug, pondgimnzjlnych plc6wek oswitowych w Wrszwie i w Minsku Mzowieckim. Uzupelnieniem powi4zi komunikcyjnych jest drog wojew6dzk nr 637 biegnqc polnocne grnic4 Gminy. 2. Histori Dqbe Wielkiego Dgbe Wielkie m dlugq i ciekwe historig. Pierwsze Sldy pobytu czlowiek n tym terenie mo2n, n podstwie dnych rcheologicznych, okre6li6 n schylek okresu lodowcowego tj. Xl-lX tys. p.n.e Jednk rzeczywisty rozw6j tej miejscowosci nstgpuje w okresie wczesnego Sredniowiecz, w szczegolnosci intensywnie w wieku XV, kiedy to powstjq wsie, kt6re istniejq do chwili obecnej. Pieruszy znny dokument m6wiqcy o miejscowosci Dgbe pochodziz1503 roku. Stwierdzon,2e Mciej Skup z Mifisk sprzedlczqsc w6jtostw w Dgbem swemu wnukowi Jnowi, synowi zmrlego Stnislw. Wigcej informcji przynosi sprwozdnie z luskcji wojew6dztw mzowieckiego przeprowdzonej w 1565 roku, pod pozycje "Dzierzw Dembe". Z dokumentu tego wynik, ze wies dzierlwil w6wczs Zygmunt Wolski, kszteln czerski. WieS mil dobre, urodzjne grunty.

6 Bylo trzech krczmrzy, prcowly trzy mlyny. Bylo 50 dom6w ijk n tmte czsy byl to du2 wies. Ludzie utrzymywli sig z produkcji miodu, krczowni olbrzymich ls6w, wyplni wggl drzewnego, wytopu 2elzz rudy drniowej i produkcji szkl. Dgbe otoczone bylo pigknymi lsmi: "Ku dzierzwie dgbskiejjest nieml puszcz, w kt6rejjest drzewo rozliczne ku budowniu i brci godne, dqbin wielk, sosnin...' 0d rosnqcych tu wielkich dgb6 wzigl sig nzw Dqbe Wielkie. Dwniej Dqbe zwne bylo Dembe, Dembsk. Jesto wyrz prstry. Ozncz zbiorowisko, b4dz siedlisko drzew - dgb6w. Tego typu nzwy rodzju nijkiego koriczqce sig n -e byly kiedy6 brdzo pospolite i chrkterystyczne dl polskich nzw miejscowych. W spisie z 1576 roku Dgbe wystgpuje jko wie6 kr6lewsk. W roku 1827 miejscowo5c t byl folwrkiem i wsiq w powiecie Nowominskim, odleglq od Wrszwy o 25 wiorst. W tym czsie bylo 27 domostw i 527 mieszkic6w. Pod koniec XIX wieku przez Dgbe poprowdzono pristwowqdrogg Wrszw - BrzeSc. LudnoSc zczql trudnic sig hndlem. Zczqto wywozic do Wrszwy drewno z okolicznych bor6w. Rozwinglo sig rolnictwo, zlo2ono stwy rybne. W 1867 roku zbudowno linig i stcjg kolejowq. Dgbe Wielkie zslynglo w historii Polski wielom bitwmi : 18 lutego 1831 roku - bitw pod Kobiernem i Dgbem Wielkim w Powstniu Listopdowym. Wojsko Polskie, pod dow6dztwem gen. Tomsz Lubieriskiego stoczylo b6j z wojskiem rosyjskim dowodzonym Vzezgen. Piotr t-opuchin. 31 mrc 1831 roku w czsie Powstni Listopdowego, wojsk Polskie pod dow6dztwem gen, Jn Skrzyneckiego stoczyly zwyciqskq bitwg nd wojskmi rosyjskimi dowodzonymi Vzezgen. Teodor Gejsmr i gen. Grigorij Rozen. 22styczni 1863 roku - Powstnie Styczniowe. W potyczkch udzil brli mieszkficy Dgbego. 17 sierpni 1920 roku - bitw pod Dgbem Wielkim, zwycigstwo wojsk polskich dow6dztwem gen. J6zef Hller nd bolszewikmi. Jedn z bitew "Cudu nd Wislq wzesni 1939 roku - bitw Wolyriskiej Brygdy Kwlerii znleld2cqniemieckim w rejonie wsi Dgbe Wielkie, Rysie, Cygnk, Choszcz6wk, Kobierne. W wierszch, prozie i rycinch zwiqznych z Dgbem Wielkim, kt6re zebrne zostly w zbiorze "Tm po Dgbem", dostzegmy zle2nolt, pomigdzy wydrzenimi historycznymi, Zycie mieszknc6w Zyciem Ko5ciol. Rycin "Swigcenie jdl" ukzuje ludnosi wiejsk4z Dgbego, ktor w Wielkq Sobotg 2 kwietni 1831 roku ofirowuje zwycigskim wojskom polskim w dow6d ogromnej wdzigcznosci, Swigcone jdlo. Wr z uksztltowniem sig w XVI wieku podzilu dministrcyjnego Mzowsz, obszr miejscowo6ci Dgbe Wielkie znlzlsig w grnicch wojew6dztw mzowieckiego. W okresie zbor6w tereny Dqbego znlzly siq n terenie zboru ustrickiego. W 1809 roku Dgbe zostlo przylqczone do Ksigstw Wrszwskiego. Po utworzeniu Kr6lestw Polskiego, od 1815 roku obszr miejscowo5ciznlzl sig w wojewddztwie mzowieckim, obwodzie stnislwowskim. Po updku Powstni Listopdowego Rosj crsk strl siq zlikwidowc odrgbno56 Kr6lestw, wprowdzj4c wzorowny n swoich strukturch podzil dministrcyjny ukzem 227 mrc 1837 roku. Dqbe Wielkie znjdowlo siq w guberni mzowieckiej, potem wrszwskiej, Po updku Powstni Styczniowego i wprowdzeniu nowego podzilu dministrcyjnego oprtego n przepisch obowiqzujqcych w imperium rosyjskim, ustwqz 31 grudni 1866 roku Dqbe znlzlo siq w powiecie nowomiiskim. Tki podzil przetrwl n tym terenie do I wojny 6witowej. W tym czsie Dqbe znlzlo sig w zsiqgu okupcji niemieckiej. Po odzyskniu niepodleglo6ci w 1918 roku obszr Dgbego znlzl sig w powiecie miriskim, wojew6dztwie wrszwskim. W okresie ll wojny Switowej teren gminy wszedlw obszr Generlnego Guberntorstw w dystrykcie wrszwskim. Po odzyskniu niepodleglosci 1944 do 1975 roku obszr gminy Dgbe Wielkie nlell ponownie, jk w czsie ll Rzeczpospolitej do wojew6dztw wrszwskiego, powitu Milrsk Mzowiecki. Od 1975 roku po wprowdzeniu zminy w strukturze dministrcyjnej krju i likwidcji powitow, gmin Dgbe Wielkie znlzl siq wrz zclym obszrem bylego powitu Minsk Mzowiecki w zsiggu wojewodztw siedleckiego. Od 1999 roku gmin Dgbe Wielkie znjduje siq w wojewodztwie mzowieckim, powit miiski, lll. Anliz zsob6w miejscowo5ci. 1. Inwentryzcj zsob6w ) Ludno66 Dqbe Wielkie to miejscowo66 gminn liczqc 2814 mieszkficow (stn n dziefi r.). Ludno6c miejscowosci stnowie w pzewzjqcej wigkszosci rolnicy prowdzqcy indywidulne gospodrstw i prcownicy plrstwowych i prywtnych przedsigbiorstw z Mirisk Mzowieckiego otzz Wrszwy. Corz liczniej reprezentowni sq prywtni przedsigbiorcy. Niestety w osttnim czsie pzybyw i bezrobotnych. Dgbe Wielkie jest stle rozwijjqce siq miejscowosci4 Przybyw nowych mieszkicdw z sprwq migrcji z innych miejscowo6ci z terenu gminy, le i z Mirisk Mzowieckiego orzzwrszwy.

7 Przyrost nturlny terenie solectw Dqbe Wielkie I i ll. Nzw Miejscowo5ci Dgbe Wielkie LATA Zestwienie mieszkic6w Solectw Dgbe Wielkie I i ll wg wieku iwigcej 687os6b 1811 os6b 316 os6b b) Szkolnictwo Szkol Podstwow im. "Wolyhskiej Brygdy Kwlerii". Pierwsz Szkol Podstwow w Dqbem Wielkim powstl w ltch po podzile Kr6lestw Polskiego n gminy. Byl to szkol rzedowo - elementrn i uczono w niej czytni, pisni, kligrfii, gl6wnych dzili rytmelycznych otz poczqtk6w ktechizmu. Klsy szkoly byly lqczone i wykldlw niejjedenuczyciel. W 1906 roku dzillo w Dqbem Kolo Polskiej Mcierzy Szkolnej, w kt6rym ktywnie prcowl p. Eleonor Kurkowsk orz p. Tbiszewski. Po odzyskniu niepodleglosci, w 1919 roku do szkoly w Dqbem Wielkim zostje przeniesion p. Jozef Fijtkowsk - p6zniej wieloletni nuczycielk ikierowniczk szkoly. Po roku jej dzillno6ci edukcyjnej w plcowce uczy siq 120 dzieci. Szkol ciqgle sig rozrst i w roku szkolnym 1931t1932 uczy siq w nieju2 301 dzieci. Kierownikiem szkoly jest ndl p. Fijlkowsk. W skld kdry nuczycielskiej wchodzq r6wnie2: p. Mri Bielwin, p. Stnislw Wiszniewsk, p. lgncy Osuch i p. Boguslw Tuzowski. Szkol otrzymuje ptron - Sw. Stnislw Kostkg orz sztndr z jego wizerunkiem z jednej i z wizerunkiem orl bilego z drugiej strony.w 1935 roku kierownie szkol4obejmuje p. lgncy Osuch. Plcowk posid przy ko6ciele w Dqbem wlsny plc o pow.1,12hz budynkiem, w ktorym mieszczq sig dwie klsy. Pozostle cztery mieszczq sig w budynkusytuownym nprzeciwko stcj! kolejowej, w izbch wynjgtych od p. Szymczk, Plny budowy nowegobiektu szkoly zostj4 udremnione przez wybuch ll wojny $witowej. Niemcy rozszbrowli i splili wypos2enie sl lekcyjnych. CzgSc nuczycieli zostje zwolnion lub przeniesion. 12 wrze6ni 1944 roku rozpoczyn siq pierwszy rok szkolny po wyzwoleniu z niewoli niemieckiej. Pri Mri Bielwin zostje resztown pod zrzutem wsp6lprcy z AK. Po 9 miesiqcch powrc do prcy. We wrze6niu 1946 roku szkol otzymuje brk w poblizu obecnego Osrodk Zdrowi, kt6ry wymg jedn kpitlnego remontu, Rok po2niej szkol zostje juz przeniesion do wyremontownego brku. W roku szkolnym 1958/1959 kierownikiem szkoly zostje p. Stnislw Siud. Uczy sig juz 445 dzieci. W grudniu 1962 roku zostje oddny do uzytku nowy budynek, w kt6rym plc6wk istnieje do dzisij. Szkol pzyjgl imiq Feliks DzierZyriskiego. Nowe, obecne imig - "Wolytiskiej Brygdy Kwlerii" szkol otrzymuje 10 listopd 1990 roku. Dyrektorem plc6wki jest Pni Mrinn Dru2blsk. Obecnie w Szkole im. Wolynskiej Brygdy Kwlerii w Dgbem Wielkim uczy siq 298 w 13 klsch orcz 54 uczniow 2 - ch oddzilch,,0", szkol ztrudni 31 nuczycieli. Gimnzium Gminne im. "Bohter6w Powstni Listopdowego" We wrze$niu 1928 roku Gimnzjum im. Jn Zmoyskiego z Wrszwy nbylo 34 - morgowq kolonig w Olesinie, gdzie przystosowno istniejqce budynki dl potrzeb szkoly. Przyjeld2jqc mlodzie2 gimnzjln odbywl tu zjqci szkolne, sportowe i pomgl w prcch rolnych, W czsie okupcji niemieckiej nuczycielki ze szkoly w Brzezinch i Dqbem Wielkim - Pni J6zef Chodkowsk i Pni Mri Bielwin zorgnizowly w 1941 roku tjne komplety gimnzjlne. Pierwszym dyrektorem iwykldowcqtjnego gimnzjum i liceum byl Pn lgncy Rwicki, p62nej Pn Jozef Pqgowski, z$ wykldli: ks. Henryk Npi6rkowski, Pni Stefni Zrgbsk, Pn Antoni Werski, Pn docent Stefn t-szewski, prcownik Uniwersytetu Wrszwskiego. W '1946 roku szkoly tjne zostly zmknigte. Budynek, kt6ry do dzis zjmuje gimnzjum w pierwotnych plnch mil pelnic rolg gminnego przedszkol. Z inicjtywy Rdy Gminnej Pkiotycznego Ruchu Odrodzeni Nrodowego powstl propozycj budowy w czynie spolecznym 4-oddzilowego przedszkol. W tym celu powolno Spoleczny Komitet Budowy, w skld kt6rego wchodzili: Wclw Rgczjski, Mrinn Druzblsk, Mrin Kielk, Stefn Krwowski, Wodzimierz Rwski, Stnislw Jchiewicz, Adm Pilich. We wrzesniu 1987 roku rozpoczqto prce przy budowie tego obiektu, kt6re po kilku ltch dziejowej zwieruchy zostly przerwne, budynek w stnie surowym stlbezu2yteczny 2do roku 1998, kiedy to zdecydowno o kontynucji budowy. Reform systemu o6wity przywrocil do 2yci gimnzj od 1 wrze6ni 1999 r. W zwiqzku z powy2szym Uchwlq nr Vll27l99 Rdy Gminy z dni 11 mrc 1999r. powotno Gimnzjum Gminne w Dqbem

8 Wielkim. Uroczystego otwrci we wrzesniu 1999r. i przecigci wstggi dokonl Pni Teres Krczmrek - dyrektor Deprtmentu Sprw Spolecznych w Kncelrii Prezes Rdy Minisk6w. W roku szkolnym 1999/2000 gimnzjum liczylo 4 oddzily, uczgszczlo 116 uczni6w, zs prcowlo 13 nuczycieli. W pierwszym roku szkolnym gimnzjum u2ytkowlo tylko 4 sle lekcyjne, Swietlicg, sekretrit i pok6j nuczycielski zloklizowne n prterze. 1 czenruc 2002 roku szkol otrzyml imig Bohter6w Powstni Listopdowego i sztndr. Symbolik sztndru wiq2e sig pzede wszystkim z trdycjmi nszego regionu- kolor niebieski i czenrvony- brwy sztndr6w putkowych, czpk- nkrycie glowy Zolnierzy 4. Pulku Piechoty (,,Czwrtk6w")wlczqcych w bitwie pod Dqbem Wielkim, li5cie lurowe- symbol chwly, Orzel Bily- godlo pristwowe, dt pierwsze lt istnieni gimnzjum. W ciqgu dw6ch lt przybyno B sl lekcyjnych, pomieszczeni socjlne, biblioteczne i sztni. Powstl prcowni informtyczn, sl rekrecyjno-sportow, prcowni multimediln, sl ktechetyczn. Bylo to mo2liwe dzigki zng2owniu rodzic6w, prcownikdw, wldz smorzqdowych i uczni6w. W roku szkolnym dzil 13 oddzil6w, uczy sig 329 uczni6w i prcuje 31 nuczycieli, Dyrektorem szkoly od zlozeni do roku szkolnego byl pni Ann Rogulsk, obecniejest pni Jolnt Ko6ciuch, Obw6d obejmuje nstgpuj4ce solectw gminy Dgbe Wielkie: Dgbe Wielkie, Aleksndr6wk, G6rki, Tereslw, Rud, Bykowizn, Chro3l, Celin6w, Jqdrzejnik, Choszcz6wk Stojeck, Choszcz6wk Dgbsk, Choszcz6wk Rudzk, Rysie, Cygnk, Kobierne, Porgby, Ostr6w Kni, Cezr6w-Cigciw, Olesin. N dziei r, stn przedstwilsig nstgpujqco dl Gimnzjum : Rok szkolny klsy Liczb nuczycieli Liczb uczni6w Gimnzjum Pzedszkole Gminne. Kierownikiem jest p. Wieslw Pelko. Przedszkole liczy 50 dzieci, czterech nuczycieli i jednq osobq do pomocy. N terenie gminy dziljq rdwniez dw przedszkol prywtne. c) Obslug ludno5ci izspokjnie potzeb mieszkfc6w. Dgbe Wielkie jko miejscowo$d gminn posid dosc dobrze rozwinigtq obsluge ludno$ci. Opr6cz Uzgdu Gminy, kt6ry obsluguje od strony dministrcyjnej spolecznosc Dgbego i clej gminy, mie6ci sig tu wiele instytucji publicznych. N terenie gminy Dgbe Wielkie bezpieczefistw i porzqdku publicznego skzegq policjnci z Posterunku Policji w Hlinowie tel, (022) lub 997 W budynku Urzgdu Gminy Dgbe Wielkie dzil PUNKT PRZYJEC DZIELNICOWEGO pok. nr 28 pigho PRZYJECIA: poniedzilek $rod 8, piqtek Sprwmi nieletnich zlmuje siq: spirnt Bogdn Szewczyk, tel. kom Bezpieczeistw pozrowego strzegq druhowie z jednostki Ochotniczej Str2y Po2rnej w Dqbem Wielkim (jednostk wchodziw skld Krjowego Systemu Rtownictw Drogowego) Pomocq dl mieszkric6w bqdqcych w kudnej sytucji spolecznej lub mterilnej zlmuje sig Gminny 06rodek Pomocy Spolecznej, mieszczqcy sig w budynku Urzgdu Gminy. Przy GOPS dzil Klub Prcy, Klub Integrcyjno - Spoleczny,,Dziupl" Pzy Uzgdzie dzil r6wnie2 Gminn Komisj ds. Rozwiqzywni Problem6w Alkoholowych, Opiekg zdrowotnq mieszkflcom Dqbego Wielkiego zpewni Smodzielny Publiczny Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Dgbem Wielkim. O6rodek prcuje od poniedzilku do piqtku w godz

9 Bgdqc w posidniu SPZOZ kretk umozliwi bezpltny trnsport do szpitl chorych, kt6rych stn nie pozwl n porusznie sig Srodkmi komunikcji publicznej. W celu wezwni kretki nle2y skontktow6 sig z personelem o3rodk telefonicznie, od poniedzilku do piqtku w godz Dl pcjentdw zpisnych do SP ZOZ w Dgbem Wielkim przystuguje nocn pomoc lekrsk i pielggnirsk stcjonrn - gbinet przy lzbie Przyjgc Szpitl Powitowego w Mirisku. Obecny budynek osrodk zdrowi zostl wybudowny w 1984 roku ze Srodk6w Nrodowego Funduszu Ochrony Zdrowi, w roku 1985 zostl oddny do uzytku. Opr6cz gbinet6w lekrskich (internist, lekrz rodzinny, peditr, ginekolog, stomtolog) w osrodku funkcjonuje lbortorium, mo2n wykond bdni EKG (r6wnie2 w domu chorego), bdnie USG, d) Sport, rekrecj, turystyk, kultur Kluby Sportowe. N terenie gminy dziljq:. Gminny Ludowo Uczniowski Klub Sportowy "Plomiei Dgbe Wielkie", kt6ry swe dzilni koncentruje n dyscyplinie sportu jkim jest pilk no2n. Prezesem jest obecnie J6zef Tkczyk. o Stowrzyszenie,,Akdemi Sztuk Wlki", kt6rego zsdniczq dzillnosciqiest prowdzenie treningow Tekwon-do i Kick Boxing dl grupy zsdniczejjuniorow i senior6w orz trening6w og6lnorozwojowych z elementmi Tekwon-do i smoobrony dl dzieci i rodzic6w. Prezesem jest obecnie Dwid Mtwiej. N terenie gminy funkcjonujq dw boisk. Jedno polo2one w Dgbem Wielkim w pobli2u przystnku kolejowego Nowe Dqbe Wielkie, (dzier2wione ), kt6re sluzy do cel6w rekrecyjnych. Drugie polo2one przy ul. Szkolnej w Rudzie (wlsno6c gminy Dqbe Wielkie), n kt6rym odbywjqsig m.in. mecze ligowe, posid licencjg Mzowieckiego Zwiqzku PilkiNo2nej. o Gminny Turniej w Pilce No2nej Hlowej o puchr W6jt Gminy Dgbe Wielkie. Gminny Turniej w pilce noznej hlowej o puchr W6jt Gminy Dgbe Wielkie odbylsig 16 lutego 2008 r. w hli sportowej w Siennicy. Orgnizcjq imprezy zlgli siq: z rmieni Urzqdu Gminy Dqbe Wielkie Pni Aldon Zwdzk, inspektor ds. informcji, promocji, kultury i sportu w Gminie Dgbe Wielkie orzzrzqd Klub Sportowego 'Plomiefi" w osobch: Pn Jnusz Ksi4Zek, Pn J6zef Tkczyk, Pn Henryk Smug, Pn Mieczyslw Popis, Pn Stefn Siporski. Turniej rozgrywny bylw dw6ch ktegorich wiekowych. Od godziny 9.00 do strtowli uczniowie gimnzjum z terenu gminy, ntomist w godzinch mecze rozgrywli seniorzy mieszkjqcy lub prcujqcy n terenie gminy Dgbe Wielkie. Dodtkowo do rozgrywek zproszeni zostli Rdni Powitu Mitiskiego. W grupie,,mlodzik6w" strtowlo 7 dru yn, w grupie seniorow 9 druzyn. W obu ktegorich zwodnicy zostli podzieleni n dwie grupy. Z k2dej grupy zostly wylonione dwie njlepsze druzyny, kt6re zmierzyly sig w wlce o finf. o Gminn Bibliotek Publiczn. w Dqbem Wielkim. Gminn Bibliotek Publiczn mie6ci sig w budynku Ochotniczej Strzy Pozrnej ul. Strzck 1 (l pigtro), Dgbe Wielkie, tel. (0-25) Bibliotek posid ok pozycji ksiq2kowych, zrejestrownych 795 czytelnik6w. W skld biblioteki wchodzi r6wniez fili w Cygnce, kt6r posid ok pozycji ksiqzkowych, zrejestrownych 197 czytelnik6w. Spotknie utorskie z Agnieszk4 Frqczek. W dniu roku Gminn Bibliotek Publiczn w Dgbem Wielkim zprosil przedszkolk6w onz dzieci ze szk6l podstwowych z terenu clej gminy n spotknie utorskie zpniqagnieszkq Frqczek, cenionym nukowcem ijgzykoznwcq, utork4 ksi42ek dl dzieci. Wiersze Pni Agnieszki nlezq do wybitnych dziel gtunku, stnowiq oryginlnq interpretcjg. Piszqc wiersze utork Swietnie sig bwi, twierdzqc, 2e pisnie dl dzieci, to jedyny rodzj tworczo6ci, kt6ry odmldz my6li, k2e spojrzec n 6wit przez ro2owe okulry. Te urocze w formie utwory rozwijjqce dziecigcq wyobrznig, uczq uwzniej postrzegc Swit orz, co njw2niejsze, wywolujq usmiech n buzi nie tylko mlego sluchcz le i doroslego czytelnik. Autork promowl nowo wydnq ksiq2kg pt.,, Trzeszczyki". Po spotkniu dzieci osobi$cie spotkly sig z poetk4 ohzymujqc utogrf w ksiqzce jej utorstw.

10 Spotknie utorskie z MlgoztE Gutowskq- Admczyk. Uczniowie kls sz6stych orzgimnzjlisci spotkli sig 26, r. w Gminnej Bibliotece Publicznej z pisrkq Mlgorzt4 Gutowskq-Admczyk, utorkq ksi42ek dl dzieci i mlodzie2y, utorkq scenriuszy do serili m.in. tkich jk:,,tt, Mrcin powiedzil...",,,rodzic6w nie m w domu" i innych. Mlodzie2 z zinteresowniem sluchl opowie$ci pisrki o zmilowniu do pisni, tetru, o mlodziericzych plnch n przyszlo5c. Jednk njwigkszq ciekwo$c sluchczy wzbudzil histori jej kriery literckiej. Przew2lqc czgsc spotkni byt po6wiqcon dwom njpopulrniejszym tytulom dl mlodzie2y "'110 ulic" i,,220 linii". N zkoficzenie utork odpowidl n pytni, zchgcjqc do tego, by rozwijli swoje tw6rcze psje, kt6re mogq st6 sig jk w jej pzypdku sposobem n 2ycie. o BlAndzejkowy. Z inicjtywy Pni Agnieszki Wielgo, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Dqbem Wielkim w dniu 28 listopd 2007 r. odbyl siq Bl Andrzelkowy dl dzieci. Slq OSP n potrzeby blu przygotowlijk zwykle niezwodni dgbscy str2cy n czele z Komendntem Andrzqem Griko. Zproszono dzieci z czterech szk6l podstwowych w Dqbem Wielkim, Rudzie, G6rkch i Cygnki. Wodzirej zprszl dzieci do wspolnej zbwy, gl6wnq kkcjq blu byl Pni Lur l-qcz, ktork Tehu Polskiego w Wrszwie orz utork ksiq2ek dl dzieci. Pni Lur ju2 po rz kolejny go6cil w Dgbem Wielkim. W p2dzierniku spotkl siq z mlodymi czytelnikmi w murch dqbskiej biblioteki. Dzieci z duzym zciekwieniem sluchly opowie5ci o trdycjch ndrzejkowych. Byly te2 wr6zby i lnie wosku. Dzieci byly zchwycone.spotknie odbyfo sig w cieplej i wesolej tmosferze. e)orgnizcj spoleczne dzilj4ce n podstwie ustwy o orgnizcjch pozytku publicznego i wolontricie, o Stowzyszenie "Pzyjzne Dgbe" Adres: ul. Poprzeczn 43b Dgbe Wielkie www. przv izn ed ebe.org. p I Stowrzyszenie,,Przyjzne Dgbe" powstfo w listopdzie 2005 r. Uzysklo rejestrcjq w Krjowym Rejeshze Sqdowym. Stowrzyszenie zostlo zlo2one przez mieszkric6w nszej gminy i zgodnie ze sttutem, celem Stowrzyszeni jest relizcj zdi w zkresie: - dzillnosci wspomgjqcej rozw6j wsp6lnot i spolecznosci loklnych, - nuki, edukcji, oswity i wychowni, - krjoznwstw onzwypoczynku dzieci i mlodzie2y, - porzqdku i bezpieczeristw publicznego orz przeciwdzilni ptologiom spolecznym, - dzillnosci chryttywnej, - dzilni n Eeczos6b niepelnosprwnych, - kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i trdycji, - upowszechnini kultury fizycznej i sportu, - ekologii i ochrony zwierzqlorz ochrony dziedzictw przyrodniczego. o Stowrzyszenie "Akdemi Sztuk Wlki" Adres: ul. Szkoln 17l Dgbe Wielkie Stowzyszenie,,Akdemi Sztuk Wlki" powstlo w 2007 r. Uzysklo wpis do prowdzonej prze Strostg Miiskiego ewidencji stowzyszei kultury fizycznej nieprowdzqcych dzillnosci gospodrczej. Stowrzyszenie zostlo zlo2one przez mieszkic6w nszej gminy i zgodnie ze sttutem, celem Stowrzyszeni jest relizcj zdh w zkresie: - upowszechninie i populryzcj sztuk i sport6wlki, - promownie zdrowego trybu 2yci, - ksztltownie pozytywnych cech chrkteru i osobowo5ci czlonk6w, szczeg6lnie dzieci i mlodziezy, - przeciwdzilnie ptologiom spolecznym,

11 . Stri poirn Histori Ochotniczej Strzy Pozrnej Dgbe Wielkim sigg roku'1926. Po wielu ltch dlugich iburzliwych dziej6w OSP Dgbe Wielkie do dni dzisiejszego dotrwl jko nowoczesn jednostk rtownicz, dobrze wyposzon w sprzgt po2rniczy i rtowniczy, z kdrq do6widczonych druhdw orz ich nstgpcmi - Mtodzie2owq Dru2ynq Po2rnicz4 Jednostk wchodzi w skld Krjowego Systemu Rtownictw GSniczego. OSP w Dgbem Wielkim opr6cz dzillno6ci pozrniczej pelni wznq rolg spoleczn4 jko instytucj orgnizujqc 2ycie kulturlne mieszkficow orz integrujqc lokln4 spolecznosc. uroczystoscr 80-CrA JEDNOSTKT OSp W DEBEM WTELKIM OMZ WRECZENTA JEDNOSTCE NOWEGO SZTANDARU. Uroczysto$ci z tk znmien.itq okzji odbyly sig 19 sierpni 2007 roku, rozpoczqly sig uroczystq Mszq SwigtE odprwionq w KoSciele Prfilnym p.w. Sw ApostoN6w Piotr i PwN w Dgbem Wielkim. Po6wigceni obrzu Swiqtego Florin -.podrunku Prezydent RP Lech Kczyriskiego i nowego sztndru dokonl Ks. Proboszcz Jerzy Mcklewicz podczs Mszy Swigtej. Pomyslwykonni nowego sztndru zglosil Druh Andrzej Kowlczyk- Skrbnik OSP. Srodki finnsowe ten cel od spoleczeflstw Gminy Dqbe Wielkie pozyskl Druhn Teres Piotrkowicz, p6zniejsz Prezes OSP DW orgnizujqc r. wr z Druhmi z OSP Dgbe Wielkie - Dzielr Strzk pod hslem,, Sztndr to godnosc". W 2006 r. Druhn T. Piotrkowicz - Prezes OSP DW pozyskl Srodki finnsowe od spoleczeristw i wrz z Druhmi z OSP przeprowdzil remont czg6ci bojowej remizy tj. dokonno: wyminy drzwi grzowych, podmurowni szczyt6w gr2y, wyminy wig2by dchowej tzech gr2y, pokrycie dchu hzech gr2y- blch4 wykonnie ociepleni fsdy czg6ci lqcznik pomigdzy czgsciq bojowq czg6ciq socjlne remizy, kt6r zostl wyremontown przez Gming Dqbe Wielkie, z rmieni Gminy prcmi kierowl p. Andrzej Gwlowski- Zstgpc W6jt Gminy Dqbe Wielkie. Dlsz czgsc uroczystosci odbyl sig przed remizq OSP w Dgbem Wielkim. Otwrci dokonl orz go$ci powitl Prezes OSP w Dqbem Wielkim, druh Piotr Bqk. Uroczysto6ci B0-led byly polqczone z wrgczeniem jednostce nowego sztndru orz dekorcjq medlmi i odznkmi zsluzonych druh6w. Uroczysto6ci uswietnil oprw muzyczn w wykonniu Orkiestry OSP Sulej6wek pod btutq kpelmiskz Edwrd MySliwczyk, o Prfi Rzymskoktolick. Oslbienie imperium rosyjskiego wstrzqsmi rewolucji 1905 roku stworzylo korzystne wrunki dl rozwoju 2yci politycznego, spolecznego i religijnego. Jesieniq tego roku do Kzimierz Wysockiego, urzgdnik kolejowego n stcji w Dqbem, zglosil sig delegcj wsi Wielgols w osobch Antoniego Szostk i Frnciszk Mlesy i oznjmil, 2e Zyczeniem wsi Wielgols jest podjqd trud zbudowni 6wiqtyni piskiej. Wyb6r miejsc nie nstrgczl 2dnych klopot6w. Zdniem wszystkich przyszlych prfin ko6ci6l powinien stnqc w miejscu strej krczmy. Jk czytmy w kronice pisnej przez Kzimierz Wysockiego "Przyszlym prfinom chodzilo to, 2eby mie6 przed Stw6rcq tq zslugg, 2e zburzyli budynek, w kt6rym mie6cilo sig zlo i grzech, wzniesli $wiqtynig Bogu." Jednk okzuje sig, 2e podobnie jk Dobro tk i Zto jest wciqz obecne w nszym 2yciu - kilkdziesi4t lt p62niej w pobli2u kosciol postwiono now4 krczmg. Dodtkowym rgumentem z budowe Swiqtyni w tym miejscu bylo to, ze bylo to miejsce uswigcone wlkqz wolnosc. Przy kopniu fundment6w znleziono wiele kul rmtnich. Inicjtyw Wielgolsu znlzl silne poprcie u wlscicielki mjqtku Dgbe Wndy Chroszczewskiej. Wkr6tce powstl komitet budowy do ktdrego nlezeli: Szostk, Mles i Switkowski z Wielgolsu, Wysocki, Ldno, Brtnicki z Dqbego, Ksiq2ek z Aleksndrdwki, Tkcz Olesin, Kobz z Rysi, Griko z Kobiernego orz wetern Npoleon Kosiirski. N czele stnql wlsciciel mjqtku Rud hr. Strzeriski, ktory zltwil wszystkie formlnosci z dministrcjq rosyjskq. Inicjtyw spotkl sig z przychylno$ciq Metropolity Wrszwskiego Chro6cik Popiel. Projekt kosciof przygotowl znny rchitekt - Jozef Dziekonski, roboty murrskie wykonl mjster murrski Biesseu. Dzigki ofirno5ci prfin roboty nie byly nigdy przerwne ijuz w 1906 odbyl siq ceremoni zlo2eni kmieni wggielnego, kt6rej dokonl dziekn miriski ks. Kzimierz Sobolewski. W trzy lt po zwiqzniu Komitetu mohn 1u2 bylo prosic o konsekrcjq nowego ko6ciol. Uprgnionyten dziefi nstqpil26 sierpni 1908 roku. Konsekrcjidokonlks. biskup sufrgn wrszwskik. Ruszkiewicz. Pierwszym proboszczem zostl ks. Stnislw Zrgb, kt6ry przybyldo prfiiw 1913 roku. Brdzo znmienny dl tmtych czs6w byl sm porzqdek dzitfi. Chlopi zwr6cili sig do inteligent prcujqcego, rzem wybrli n przewodniczqcego komitetu zieminin. Do gotowego juz kosciol zprosili ksigdz. Zbigniew Skierczyriskiego. Przy prfii dzil r6wniez ktywnie Crits Diecezji Wrszwsko - Prskiej.

12 0 Kultywownie trdycji,imprezy okoliczno6ciowe, obiekty historyczne, zbytki. Elimincje gminne dzieci i mlodzieiy do Vl Festiwlu Kolgd i Pstorlek "Z5piewm Jezuskowi". 20 grudni 2007 r.w Sli Klubu Integrcji Spolecznej,,Dziupl" mieszcz4cym sig w budynku Urzgdu Gminy Dgbe Wielkie odbyly sig elimincje gminne dzieci i mlodziezy szkol podstwowych w ktegorich kls -lll orz kls lv-vl do Vl Festiwlu Kolgd i Pstorlek,,Z6piewm Jezuskowi" orgnizownego Wzez Gimnzjum Miejskie nr 2 w Mitisku Mzowieckim, pod honorowym ptrontem J. E. Ks. Abp Slwoj Leszk Glddzi Ordynriusz Diecezji Wrszwsko-Prskiej orz Adm Shuzik Mrszlk Wojew6dztw Mzowieckiego. Elimincje mily n celu wylonienie reprezentnt6w gminy Dgbe Wielkie do etpu powitowego, ktory odbywlsig w dnich 4-6 styczni 2008 r. w Mirisku Mzowieckim. o Pokz Florystyczny. 27listopd 2007 r. odbyl siq pokz florystyczny zwiqzny ze Swigtmi Bozego Nrodzeni. Odbyl sig w slikonferencyjnej Urzgdu Gminy w Dgbem Wielkim, gromdzqc mieszknki gminy, ktore z zinteresowniem Sledzily kzdy ruch florystyki. Pokz przeprowdzil Pni Jdwig Brzozowsk. Z przywiezionych ze sobq elementow, dodtk6w postci glezek, bombek, wstqzek, gwizdek,...czyliwszystkich tych Swiecidelek kojrzqcych siq z Bo2ym Nrodzeniem wyczrowywl pigkne stroiki, wigksze, mniejsze, w r6znych toncjch kolorystycznych n st6l wigilijny, drzwi, n komodg i n biurko w prcy. Slowem Swiqteczne dekorcje wnqtrz mieszklnych i nie tylko. Odpowidl tkze n liczne pytni zgromdzonych dotyczqce metod wykonywni, lqczeni element6w, kolorystyki iobecnie pnujecej mody n wystroj (obecnie,,n topie" kolorfioletowy orz srebro, wszystkie odcienie zlol orz pondczsow czenruiei). o Pokz Florystyczny. 11 mrc 2008 r. wszyscy chetni mogli dowiedziec sig, biorqc czynny udzil, jk zrobic fjny, inny, zgodny z njnowszymi kendmi przede wlsny stroik wielknocny. Pokz prowdzilpni Ew Tcznowsk - znn tk2e w Europie, florystyk z Pfistwowego Instytutu Sdownictw i Kwicirstw w Skierniewicch. Uczestniczek nie trzeb bylo szczegolnie zchgcc do wsp6lprcy, chlongly przekzywn4od fchowc wiedzgjk gqbk, obrcjqc jqod.zuw czyn tworzonych stroik6wg wlsnych inwencji tw6rczych. Efekt - po okolo 3 godzinch sl konferencyjn byl peln Swiqteczno-wiosennych dekorcji, Uczestniczki z6 opuszczjec urzqd wymienily siq spostrzezenimi, obiecujqc sobie nwzjem, iz n tegoroczne Swigt wielknocne udekoruj4 swoje domy wlsnorgcznie przygotownymi dekorcjmi. 11 mrc 2008 r. odbyl sig tk2e kolejn edycj Gminnej Olimpidy Wiedzy o Wiejskim Gospodrstwie Domowym, Przedsiqbiorczo6ci i Ekologii orgnizown trdycyjnie przezpniqjdwigg Rochczewskq z Powitowego Zespolu Dordc6w w Mitisku Mzowieckim przy pomocy prcownik Urzgdu - Pni Aldony Zwdzkiej. Przybyly tkze przedstwicielki Mzowieckiego OSrodk Dordztw w Siedlcch, Pnie Ann Mtuszczk i Henryk Borkowsk. Uczestniczki przywitne serdecznie przez Pniq Hnng Wodnickq- W6jt Gminy przystqpily do zmgri umyslowych. Tegoroczny test skldlsig z pyti dotyczqcych zgdniei z 10

13 z_kres! rolnictw, nprwy i pielggncji ro6lin, kulinri6w, zsd zdrowego 2ywieni, ekologii, pzedsigbiorczosci rolniczej. Zwycig2yl Pni Mgdlen Kulik, drugie miejsce zlqlpni Mrznn Grii<0, trzecie z6 PniAdel Kruszewsk. Te p'nie bgdq reprezentowly nszqgming podczs Olimpidy Powitowej, w kwietniu 2008 r. w Mirisku Mzowieckim z du2ym sukcesem pni - Mgdlen Kulik z Cygnki - miejsce w nszej gminie, ll miejsce w powiecie.. Og6lnopolsk kcj,,polsk bieg".,,bieg Jesieni 2007 r ',,Bieg Jesieni 2007 r" zorgnizowny w gminie Dgbe Wielkie odbyl sig w dniu 30.0g.2007 r. w miejscowosci Rud pzy fntstycznej slonecznej pogodzie. Jesto sportow imprez o zsiggu og6lnopolskim orgnizowin pod ptroniem,,gzety Wyborczej", TVP Sport orz Rdi Zet. Jej gl6wny cel to populryzcj zdrowego ktywnego stylu 2yci. Afq lest przygotowywn w formie bieg6w otwrtych, w ktdrym kldy mo2e wziqb udzil - zpisy odbyly sig w dniu bregu. W nszej gminie bieg zkldl strt w dw6ch ktegorich:. I ktegori - dzieci i mlodzie2 ze szk6l podstwowych i gimnzjum,. ll ktegori -,, open " wszyscy pozostli uczestnicy. Strt biegu rozpoczil sig o godzinie zboisk sportowego Rudzie. Trs zplnown byl nstgpujqco: Uczestnicy wybiegli z boisk i wbiegli ul. Prkow4 nstqpnie zwodnicy w I ktegorii zrobilijednq pgflq biegnqc wdkoiirru i powr6citi ul. Prkowq n boisko, Zwodnicy w ll ktegorii mieli do obiegnigci dwie pgtle i powr6t ui. irif<owq n' boisko. Udzii wziglo 140 zwodnik6w - 25 os6b w wieku powyzej osttniej klsy gimnzju m orz 115 dzieci i mlodziezy ze szkol podstwowych i gimnzjum (w tym 4 przedszkolk6w). Njmlodsz uczestniczk mil 4 lt. W tej wsp6lnej zbwie w clej polsce zorgnizowno lqcznie 413 bieg6w. W powiecie miiskim do kcji dolqczylnsz gmin orz Mirisk Mzowiecki - przewziqco wigksz frekwencj byl w nszej gminie. W biegu czynny udzil brl W6jt Gminy Dqbe Wielkie - pni Hnn Wodnick. Zwycigzcy otrzymli medle, dyplomy orz ngrody Eeczowe. Uhonorowni zostli tik2e njmlodsi zwodnicy orz ci osttni n mecie. Po strcie n kzdego czekl cieply poczgstunek. r Og6lnopolsk kcj,,polsk bieg".,,bieg Wiosny 2008 r." Sportowq sobotg w rmch og6lnopolskiej kcji pod ptrontem,,gzety Wyborczej", TVP Sport orz Rdi RMF FM pzeprowdzono w gminie Dgbe Wielkie w dniu 17, w miejscowosci Chrosl, dzigki zng2owniu Aldony Zwdzkiej. Akcj odbyw sip w formie bieg6w otwrtych, w kt6rym k2dy mo2e wziqt udzil - zpisy odbyl/ siq w dniu biegu. st rt od bvr s w czte rechi ff,#fi+hi,1j,::'#fu :;:l.;,,m,*t:t; ;[, *' lv ktegori -,,open" wszyscy pozostli uczestnicy - dystns ok, 3,5 km. Uczestnicy wybiegli z boisk w Chro$li biegnec do skrzyzowni z ulicq Mzowieck4 Dlej ulic4 Mzowieck4wbiegli do lsu i biegliduktem lesnym wg. oznkownej trsy, Robiqc pgtlq powr6t ul. Mzowieckq n metg n boisku w ChroSti. Dzieci ze szk6l podstwowych biegfy trsq skr6con4 tzn. z boisk w Chro5li do ulicy Mzowieckiej i dlej ulicq Mzowieckq w lierunku lsu, gdzie biegli skrjem lsu do oznczonego punktu, powrot tqsm4trsq. W k2dej ktegorii njlepsze trzy osoby (dodtkowo podzil n kobiety i mglczyzn) zostly ngrodzone medlmi, dyplommi i ngrodmi rzeczowymi. Kzdy uczestn ik otrzyml poczgstunek. Akcjitowzyszyl piknik integrcyjny z konkursmi orz wieczorn dyskotek zorgnizowne przezzngownych mieszkhc6w solectwsi Chro6l i Rud. W kqq znglowli sig tkze druhowie z jednostki OSP w Rudzie. W tej wspolnej zbwie, kt6re1 gl6wnym celem jest populryzcj zdrowego ktywnego stylu zyci, w wiosennej edycji w clej Polsce zorgnizowno lqcznie 476 bieg6w. Wiersz Mrii Konopnickiej "Bitw pod Dgbem Wielkim" Tm pod Dgbem bitw huczy, Ogniem grzmiq bterie Moskl Rozen tm prowdzi Swojq kwlerig Pzeciw niemu Mlchowski Lewe skzydlo wiedzie, Dwkroc tk ich odpier, ll

14 Z Rozenem n przedzie Prwe skrzydlo Boguslwski Zjql z Czwrtkmi, A byl grunt tm mokry, plski Pokryty bgnmi, Brodzi wigc piechot nsz Oschn4c nie m czsu I wypier bgnetmi Moskl z pod lsu Slyszcie, zuchy! Tk Czwrtkom Boguslwski rzecze Czy ny kczki, bysmy w blocie Stli, gdy deszcz ciecze? W Dgbem Mosklsig rozlo2yl, Suche m kwtery... Dlej! hur n Moskl, Moje bohtery! Jko2 runqtm Czwrtki W tniec sw6j szlony, Nic nie slychc, tylko : Mrsz! Mrsz! Nprz6d btlionyl Ju2 Skr2yiski w pomoc skoczy Ze swymiszsery... Wypgdzili Moskwg ze wsi, Zbrlikwtery, Ju2 wesoly ogiefi blysk Krupnik z kotl prysk Dzieln wir optruje Rny u ognisk Krq?y czrk w6r6dru2yny Przy onej ochocie Sucho bgd4spc Czwrtcy AMoskle-wblocie o Pmiqtki Powstni Listopdoweg o - Krzy2e ngrobne. Pzedstwimy terz oprcownie rosyjskiego historyk dotyczqce okresu powstni listopdowego, kt6re tlumczy obecnosc kilku kzyly n polch w okolicy Dgbego. Plk A.Puzgrewski pisze tk: (17 lutego 1831) Sken pod Cygnkq zetknql sig z mlym oddzilem Stokowskiego, kt6ry nie chcil siq poddi i wymierzono przeciw niemu silny ogiefi krtczowy. Polcy cofngli sig do mlego lsku sosnowego: grendierzy pu6ciwszy sig w pogori z nimischwycili 100 ludzido niewoli, w rnnych izbitych Polcy shcili do 190 ludzi (w miejscu grobow polskich 2olnierzy stojq w Cygn ce lrzy krzyle), z resztq2olniezy Wolski przedostl sig do Okuniew. Tymczsem n lewym skrzydle rmii rosyjskiej Zymirski, zwidomiony o cofniu sig Skrzyneckiego, nie chcqc pozostwic n wydtnem stnowisku, opu6cil Miltsk choci2 byl sukursowny (otrzyml pomoc) dywizjq jzdy Lubiefiskiego. Zymirski oddliwszy sig od Mirisk o trzy wiorsty zjfl pozyqg pod Stojdlmi, lecz z ndej6ciem Rosjn opuscil jq z tkim po6piechem, 2ekozcy zdolli pochwycid jedno dzilo, kt6rego obslug poodcinwszy sznury zdoll zbiec.z koimi. Pod Dqbem Wieikim, przy krczmie zwnej "Pod- obiernq', znjdowl sig pg6rek zdtny do rozstwieni dzil. Zymtrski n nowo siq ztrzyml, ustwil n pg6rku 14 dzi z dwoch stron piechotg. Kwleriq, jko niezdolnq dzillr w tym terenie, odesll do Milosny. t-opuchin, wyszedlszy z lsu i doczekwszy sig tm zblileni B-go rosyjskiego korpusu, tkowl Zymirskiego i zmusil go cofnqc sig do krczmy Jn6wk, gdzie Zymirski chciljeszcze wlkq ponowid lecz n nowo byl odprty przez t-opuchin, wtedy cofnql siq i stnql n nocleg pomigdzy Milosnq Wwrem. (Sldmi opisnych wlk sq kzy2e n grobch Zolnierzy polskich. O jednym ju2 wspomnilem. Drugi stnql w Rysiu. Przed trzem lty mieszkricy Rysi w miejscu strych trzech krzy2y postwili nowy 2elzny. Trzecie miejsce poch6wku to pg6rek, niedleko przystnkow PKS w Kobiernym. Stoi tm dzi6 2elzny krzy2), I2

15 o Cmentrz w Debem Wielkim. Cmentrz w Dgbem Wielkim jest miejscem szczeg6lnej pmigci o ludzich wyjqtkowo mocno zwiqznych z t4 miejscowo6ciq - o wl$cicielch mj4tku Dgbe Wielkie - Pni Chroszczewskiej, kt6r ofirowl teren pod kosci6l, Pni Tbiszewskiej, ofirodwczyni terenu pod cmentrz. Tkze o tych, dzigkikt6rymmy nsz4swiqtynig: hr. M. Strzeriski, A.Szostk, Fr. Mles, St. Brtnicki, A. Ksi4zek, W. Tkcz, W. Kobz, p.griko, K. Wysockii N. Kosifiski-wetern z powstni 1863 roku. Spoczywj4tu lkhezolnierzez powstri nrodowych, zwlk1920 roku, z knruwego wrze6ni 1939 roku,2olnierze Armii Krjowej zbiciprzez wrog6w nszego nrodu. Mieszkicy Dgbego pmiqtjq o tych, kt6rzy uczyli szcunku do nrodowej historii i do tych, ktorzy iu2 opuscili tq ziemiq, o nuczycielch - Pni Fijlkowskiej i Pnu Tbiszewskim, Pni Chodkowskiej, nuczycielce tjnego gimnzjum. o Dw6rw Dgbem Wielkim, Njstrszym dokumentem o istniejqcym folwrku i dworze jest zpis z Folwrk dzierlwil Zygmunt Wolski - kszteln czerski. W wy2ej wymienionym zpisie znjduje sig informcj, ze w'1503 Mciej Skup z Mirisk sprzedl czg56 w6jtostw w Dqbem wnukowijnowi. Wedlug opisu z 1565 Dgbe iokoliczne wsie byly mjgtnymiwioskmi o duzej kulturze rolniczej. Lustrcj woj. mzowieckiego przynosiinformcjq, 2e "pn Jgdrzej Pgpowskitrzym tg wie5 z ml2onkq. JMP Emerencyj z przywilejem od krol JM ter2niejszego (przywilej 6lutego 1605). W czsie powstni listopdowego dw6r bylmiejscem wlk. W opisie bitwy jest wzmink,2e wl6cicielem dworu jest p.jckowski.zyzyjny tez do ksiqg hipotecznych, W 1873 Aleksnder Zszewski w drodze przymusowego wywlszczeni sprzedje mjqtek z 33,3 tys. rubli Chimowi Zeleg Zysmnowi. Po jego Smierci dobr pzechodzq n wlsno56 jego 2ony Fjgi dzieci Abrchm, Belg i Zjg. W 1877 mjqtek nbyw Kswery Chreszczewski z 27 tys. rubli. W zwiqzku z budowq kolei 2 morgi 200 prgt6w oddno pod budowq trsy kolejowej. W 1898 po $mierci Kswerego Chrszczewskiego mjqtek zostje rozprcelowny miqdzy wdowq i dzieci. W 1910 Wnd Chroszczewsk sprzedl 904 morgi J6zefowi Konstntemu i Zofi Ktrzynie Tbiszewskim z 33 tys. rubli. W 1929 po Smierci Jozef Tbiszewskiego mjqtek dziedziczqpo nim jego synowie Wdyslw ikzimierz orz wdow ZofiKlrzyn Tbiszewsk. W 1930 Fbryk Przetwor6w Krtoflnych nbyw z mj4tku dzilkg 1,23h. W dniu 3 wrze6ni 1939 r. n dw6r spdl bomb, budynek ulegnspleniu. W 1946 w wyniku reformy rolnej 74,70 h rozprcelowno miqdzy 19 nowych wl6cicieli. CzgSc ziemi (0k.3 h.) przekzno n Skrb Pistw. Budynki folwrku zostly rozebrne mterily budowlne znich rozkrdzione, prk ntomist ulegl dewstcji. o Ko6ci6lw Dgbem Wielkim. Zmysf budowy kosciol powstl prwdopodobnie w 1900 r. Dqbe nlezlo w6wczs do prfii Mirisk -Mzowiecki. OdlegloSc dzielqc te miejscowosci stnowil utrudnienie w tmtych czsch, gdyz podstwowym sposobem przemieszczni sig byly wgdr6wki piesze. Ci, kt6rzy nie posidli koni z wozem, tkich byl wigkszo$c, zmuszeni byli chodzic pieszo n nbo2eistw. Dzieci uczgszczjqce n nukg ktechizmu, codziennie biegly boso, poboczmi szbrownej szosy z tluczni kmiennego, rniqc nogi n ostrych odpryskch, by dotrzec do kosciol. W godzinch popoludniowych i przedwieczornych, oderwne od prcy pomocniczej przy rodzicch w polu, czy te2obej6ciu, musily one pokonc tm i z powrotem odleglo6c okolo 20-stu km. Dgbe wrz z wioskmi, kt6re pzylqczyly siq do budowy kosciol i tworzeni nowej prfii, liczylo w6wczs okofo 2 tysigcy ludzi. Biorqc pod uwgg niski stn zmozno6ci tych ludzi z powodu slbych grunt6w, mozn bez przesdy powiedziec, 2e byl to wyczyn wprost heroiczny. W 1903 roku rozpoczqto budowg. Plc i 6 morg6w ziemi, przekzlnrzeczkosciol wl6ciciel dworu Dqbe, Pn Wdyslw Tbiszewski. N przygotowny teren pod budowg, ze wszystkich skon zczqly ndieldlt wozy konne wyldowne kmienimi. Niekt6re z nich byly tk duze, 2e n furmnkg dlo sig zldowc trzy, dw, nwet tylko jeden kmiei. Prostok4tne bloki grnitowe w fundmencie, zostly wyrobione zlych2e kmieni n miejscu. R6wnocze6nie z kmienimi pojwily sig pienrusze wozy z ceglq. N zm6wienie kierownictw budowy, cegielni w Kwgczynie przez dlugi okres czsu produkowl ceglg wysokiej jko$ci jk tez r6znych ksztlt6wylqcznie n potrzeby budowy ko6ciol w Dgbem. Od tej pory we wsi powstl niebywly ruch. Dziesi4tkiwoz6w zwozily mterily budowlne. Przybywly grupy cie6li, murzy, stolrzy i ro2nego rodzju fchowc6w z obcych stron. Miejscowi ludzie, poz normlnq prcq w polu i gospodrstwie, kzdq wolnq chwilg poswigcli pomocy przy budowie kosciol. Entuzjzm byl wielki. Prcowl kzdy, kto tylko ndwl siq do tego, nie wylqczj4c mlodocinych. Brdzo uciqzliwy okzl siq trnsport cegly. DuZ odleglosc cegielni od miejsc budowy, 2le utrzymn wyboist szos z tzw szbru, byl trudn do pokonni dl 2elznych woz6w konnych. Dl przykldu nle y zznczyt, 2e niekt6rzy ofirni gospodrze poniszczyli dw wozy, niezdko i koni w czsie zwo2eni cegly. R6wnoczesnie zwozono drzewo z lsu rudzkiego z mjqtku hrbiego Strzeiskiego. Wrzz murmi roslo rusztownie. Szczeg6lnEuwge poswigcono konstrukcji mocnych schod6wewnqtrz rusztowni. One to stnowily podstwowy spos6b trnsportu do g6ry wszystkich potrzebnych mterilow. Ludzi wnosz4cych ceglq n plecch, nzywno ko2lrzmi,jko 2e drewnin konstrukcj dopsown plec6w z ldunkiem cegly, nzywl sig kozlem. Przecigtny ldunekozl, wynosil od dwudziestu pigciu do tzydziestu pigciu cegiel. W wyniku rzetelnej prcy dziesiqtkow ludzi, powoli zczgly wylnid sig n fundmentch Sciny kosciol, wzz nimi rosly rusztowni. Terz wysilek stwl sig zuw2lny, co bylo niewidoczne w czsie budowy fundmentdw. 13

16 Wieczorem, po skonczonej prcy w polu wiele ludzi mimo zmqczeni szlo zobczyc postgpy w budowie. K2dego dni przybywlo kilk stopni, tote2 widok z rusztowni stwlsiq corz ciekwszy,brdziej rozlegly. W kor4cowej fzie budowy, rusztownie sigglo powy2ejczubk krzy2ngn6wnejwie2y. Po rozebrniu rusztowi ukzlsig pigkny kosci6lw stylu gotyckim, zbudowny z mocnej czenruonej cegly. Budowniczowie nowej prfii mogli byc nprwdg dumni z osiqgnigtego sukcesu. Wykoiczenie i wyposzenie wngtrz, wymglo nie mniej nkld6w finnsowych i prcy ni2 dotychczs. Zkupiono dzwony wysokiei jko6ci. Sprowdzono kosztowne i kudne w6wczs do trnsportu orgny. Widomo, 2e jest to tylko polow cfo6ci tego typu orgn6w. Podobnych obrz6w drogi krzyzowej, jkie posid ko6ci6l w Dqbem, trudno znlezc. Fundowne byly przez poszczeg6lne rodziny, Strcily one n wrto6ci przez niewnsciwe ich odnowienie. Podobnie zyrndole, kt6re zostly ogolocone z ozd6b krysztlowych w czsie instlcji Switl elektrycznego. Obecnie ko$ci6l m 100 lt. Przetrwl dwie wojny Switowe. W czsie pierwszej wojny przemieszczjqce sig wojsk nje2d2c6w, przetrzymywly wewnqtrz konie. Niemcy zrbowli dw dzwony, njwigkszy i Sredni. W czsie migdzywojennym tylko ten pozostly njmniejszy spelnil swe zdnie. Ale w spokojne dni slych6 go bylo w promieniu siedmiu kilometr6w. Podczs drugiej wojny Niemcy zbrlii ten osttni. Po zkoriczeniu dzilri wojennych zkupione zostly te, kt6re sqdo dzisij. Ale one nie sqw stnie dor6wnc popzednim. W 1939 roku w nocy z3-go n 4-go wrze6ni w czsie pierwszego bombrdowni Dgbego w Ko$ciele wypdlo 110 szyb, po zkonczeniu dzilri niewiele ich pozostlo. W czsie okupcji udlo sig kupic tzw. szklo mrozone kolorze brudnej 26lcieni, co brdzo przyciemnilo wngtrze Ko6ciol, W 1944 roku w czsie przejsci drugiego frontu, pociski rtyleryjskie uszkodzily wie2g i dch, Pobieznie dokonn w6wczs nprw nie zbezpieczl dosttecznie budowli. W dodtku nieprzepuszczlne gliniste podlo2e, stwrzlo zgrozenie dl fundment6w, O tym widomo bylo juz od dwn. Ale dopiero obecny ks. proboszcz po przybyciu do Prfii zuw?yl, 2e zbezpieczeniem, tk w2nych dl budynku element6w jkimi s4 fundmenty i dch, nlezy zjqc sig ntychmist co tez uczynil, podejmujec odpowiednie dzilni. g) Pzedsigbiorstw prywtne, zkldy prcy N terenie Gminy Dgbe Wielkie istnieje zrejestrownych 750 mlych firm lub firm tzw. smo ztrudnijqcych sig podmiot6w gospodrczych. W wigkszosci prowdzq one drobnq dzillnosc hndlowq lub uslugowq. Jestu kilk sklep6w spo2ywczych orz wielobrn2owych. Duze firmy zkudnijece prcownik6w z mo2liwo6ciq rozwoju: l. Zkld Produkcyjno Hndlowy DELFIN Choszczowk Stojeck 2. STALDREW sp. jwn Osk6w Kni 3. S.C. EWA sp, jwn Kqty Go2dziejewskie 4. CHEMA sp prcy Olesin 5. PHU MIR-MIX sp. jwn Dgbe Wielkie 6. STANTOCHEMIA sp prcy Dgbe Wielkie 7. STARPOL sp z o. o. Dgbe Wielkie 8. HELOPAL z o.o. Kobierne 9. MINWAR sp z o. o. Choszcz6wk Stojeck IO. SAMOPOMOC CHI-OPSKA Dgbe Wielkie II. DEKOR ChroSl 12. DECOR PUBLIDECOR sp z 0., o. Chrosl 13. INWEST MICHEL sp jwn Kobierne 14. BLISTERPAK sp z o,o. Dgbe Wiekie 15. AMP Wieczorek so z o. o. ChroSl 16. Globl sp jwn ChroSl Tereny n dzillno6c gospodrczq dl potencjlnych inwestor6w Dqbem Wielkim znjdujqsig w czqsci zchodniej, w poblizu przystnku kolejowego Dgbe Wielkie i proiektownej oczyszczlni Sciek6w onz w czqsci poludniowo-wschodniej, w pobli2u zkldu "Verits". 2. Inwentryzcj zsob6w infrstrukturlnych. W skld infrstruktury technicznej gminy wchodzq wszelkiego rodzju sieci uzbrojeni terenu tworzqce funkcjonln4 sp6jnq closc. lstotnym czynnikiem jest rdwnie2 stn ukldu komunikcyjnego w ukldzie urbnistycznym. ) Drogi i komunikcj Dne dotyczce dro qminnvch st n r. Lp. Wyszczeg6lnienie Stn 1. Drooi bitumiczne 37,4kn I4

17 z Droqibetonowe 3.1 km Droqi tluczniowe 3km 4. Drogi gruntowe wzmocnione zwirem, zuzlem 39,5 km A Groqi qruntowe nturlne z oruntu rodzimeoo 10 km Og6lem drosi 93 km b) Zoptzenie w gz sieciowy Dgbe Wielkie nie posid sieci gzu przewodowego. W chwili obecnej zpotrzebownie n gz zspokjne jest z butli lub zbiornik6w npelninych w odpowiednich punktch. Dystrybucj gzu propn-butn prowdzon jest przez kilku prywtnych po6rednik6w. Podstwq do pokonni tej briery jest,,koncepcj Progrmow Gzyfikcji Gmin: Dgbe Wielkie i Hlin6w", u zgod n ion pr zez Mzowiec k i Ok rq g owy Zkld G zown i ctw w W rszwi e. c) Wodociqgi,knlizcj i oczyszcznie Sciek6w W Dgbe Wielkim 2r6dlem zoptrzeni mieszknc6w w wodg jest wybudown w 2005 r, Stcj Uzdtnini Wody orz studnie koplne, ktore nie zpewnijqwymgnejjkosci wody do pici. Zbiorowemu zoptrzeniu ludno6ci w wodq sluzy wybudown terenie wsi ChroSl Stcj Uzdtnini Wody. Zoptruje on w wodg miejscowo6ci : Chro6l, Rud, Bykowizn. W ltch zplnowno budowg w miejscowosci Dqbe Wielkie kolejnej stcji uzdtnini wody, kt6r zpewni zopkzenie w wodg dl clejgminy. Stn infrstruktury technicznej Gminy Dgbe Wielkie n r. Lp. Wyszczeq6lnienie Stn 1 Stcie uzdtnini wodv 2szt. 2. Siec wodocioow 23.5 km? Przvlcz do budvnk6w 20,7 kn 4, Przvlcz do budvnk6w 788 szt. 5. Zbiorcz siec knlizcvin 13,67 km Przvknliki orowdzce do budvnkow 6,63 km 7. Przyknliki prowdzce do budvnk6w 377 szt. B. Oczvszczlni Sciekow 1 szt. v. Oczyszczlni Sciekow - orzepustowosc 173 m3/dobe 10. MieiscowoSci wieiskie (solectw) w tym posidice zbiorcz siei wodocioow 12. w tym posidice zbiorcz siec knlizcvin z 13. Wsk2nik zwodociqgowni wg. szt./n 100 9,26 mieszkicow d) Gospodrk odpdmi Odpdy stle z Dgbego Wielkiego sq wywozone przez prywtnych przedsigbiorc6w posidj4cych stosowne zezwoleni gldwnie n - skldowisko odpd6w miejscowo6ci Gostynin -ECT POLSKA Sp.z o.o. - skldowisko odpd6w komunlnych SATER OTWOCK Sp.z o.o. n podstwie indywidulnych um6w podpisnych z wlscicielmi nieruchomosci. N terenie Gminy prowdzon jest selektywn zbi6rk odpd6w stlych przez frmy posidjqce zezwoleni n prowdzenie dzillno6ci w zkresie odbierni odpd6w komunlnych od wl6cicieli nieruchomosci. N terenie Gminy nie m bowiem wysypisk smieci. Urzqd Gminy Dgbe Wielkie posid oprcownq przezbiuro Projektowe w Siedlcch,,Koncepcjg Zgospodrowni Odpd6w Stlych w Gminie Dgbe Wielkie e)cieplownictwo W Dgbem Wielkim nie m sieci cieplowniczej. Gospodrstw domowe korzystjq z wlsnych system6w gzewczych. Sq to piece CO n pliw stle tj. wggiel, koks, olejoplowy i gz plynny. Budynki ogrzewne s4tkze po1zezkotlownie loklne. 15

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty Mgzyn weekend: Niech żyje bl!- czyli jk kiedyś wyglądły krnwłowe zbwy Opoln STR. 7 Sobot niedziel 10 11 STYCZNIA 2015 CENA2,20(wtym8%VAT) NUMER 7(6613) ISSN 1230-6134 NR INDEKSU 348-252 Wspomnienie Józef

Bardziej szczegółowo

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl W CIENIU CZEPKA N IEZALEŻNY E MIESIĘCZNIK I I PIELĘGNIAREK I E I POŁOŻNYCH O OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO W O I LEGNICKIEGO I E G ISSN 1425 6584 www.doipip.wroc.pl NUMER 5 (235) MAJ 2011 WROCŁAW LEGNICA W NUMERZE...str.

Bardziej szczegółowo

w Gliwicach BYŁ MOST BĘDZIE WIADUKT czytelników Do niedawna wystarczył mocniejszy deszcz by wiadukt w Sośnicy zamieniał się w most.

w Gliwicach BYŁ MOST BĘDZIE WIADUKT czytelników Do niedawna wystarczył mocniejszy deszcz by wiadukt w Sośnicy zamieniał się w most. według sttystyk Google portl dzisijwgliwicch.pl m 107 864 czytelników ) Nkłd: 25 000 egz. co tydzień Njwiększy nkłd w Gliwicch rozdwny do ręki Tutj dostniesz gzetę: ul. Zwycięstw Dworzec PKP Gliwice Plc

Bardziej szczegółowo

Karkonoski Informator Turystyczny

Karkonoski Informator Turystyczny Krkonoski Informtor Turystyczny Przygody Krkonoskiego Skrzt Lto w górch Krsnle posłuchły Krkonosz i dzielnie ruszyły górskim szlkiem. Musiły ptrzeć pod nóżki, poniewż drog był kmienist, le gdy pojwiły

Bardziej szczegółowo

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch

Bardziej szczegółowo

aan n a l i a z a l i z a

aan n a l i a z a l i z a nliz nliz Hiszpni nie od rzu stł się Mekką turystów. Jeszcze 20 lt temu krj ten w świdomości przeciętnego Europejczyk uchodził z prowincję. Wpływ n tę zminę mił skutecznie przeprowdzon kmpni promocyjn

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i 977023929420435 > STRONA 5 STRONA 5 STRONA 13 U k r d ł m i l i o n P o ż e g n n i e O s t t n i REKLAMA Kndydt n Prezydent Bytomi 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 z ł o t y c h z E l e k t r o n i k i e m p o

Bardziej szczegółowo

Czyta : Andrzej Łapicki

Czyta : Andrzej Łapicki Amtorki Elfriede Jelinek psychologi KM/9 czno obyczjow Amtorki to powieść Elfriede Jelinek npisn w 1975 roku i zliczn do nurtu feministycznego. Jelinek poddjąc krytycznej obserwcji ustrickie społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW DLA DZIECI ul. OKOPOWA 5

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW DLA DZIECI ul. OKOPOWA 5 Str.1/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 rte@rte.com.pl PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY STOCKIEJ 0 2-6 2 6 W A R S Z A W A, N I E P O D L E G Ł O Ś C I 6 4 / 6 8 m 3 9 TEL.: /0 22/251 24 46 /0/605

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT EMPIRYCZNE BADANIE MOBILNYCH. Audytel W POLSCE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa,21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT EMPIRYCZNE BADANIE MOBILNYCH. Audytel W POLSCE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa,21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT EMPIRYCZNE BADANIE MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw,21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Rport Extel S.A. do uŝytku wewnętrznego Streszczenie

Bardziej szczegółowo

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Polnd Club 2011-2012 Sprwozdnie z dziłlności stowrzyszeni Przygotowny przez Zrząd Polnd Mrzec 2012 Dne orgnizcji Nzw: Międzynrodowe Stowrzyszenie Orgniztorów Spotkń POLAND Siedzib: Wrszw; Adres: Ul. Mickiewicz,

Bardziej szczegółowo

Mapa najważniejszych inwestycji miejskich w latach 2011 2014. Wkrótce ruszy budowa drugiej nitki mostu! Tyrex zainwestuje w Malborku 50 mln zł

Mapa najważniejszych inwestycji miejskich w latach 2011 2014. Wkrótce ruszy budowa drugiej nitki mostu! Tyrex zainwestuje w Malborku 50 mln zł AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA w numerze: Wkrótce ruszy budw drugiej nitki mstu! Kńczy się prcedur wybru przez GDDKiA ddził Gdńsk Wyknwcy budwy drugiej nitki mstu n rzece Ngt

Bardziej szczegółowo

Moda na lofty - efekt snobizmu czy strategii PR?

Moda na lofty - efekt snobizmu czy strategii PR? nliz nliz To, co do tej pory rziło mieszkńców polskich mist brzydotą, strszyło zwleniem stje się piękne, pożądne i często nieosiąglne. O czym mow? O nie funkcjonujących już obiektch przemysłowych w centrch

Bardziej szczegółowo

Rozkład jazdyzmienia sięwraz zporąroku

Rozkład jazdyzmienia sięwraz zporąroku Twoj bezpłtn gzet LUBIN Czwrtek, 6 listopd 2014 Rok III Nr 84(207) fcebook.com/nszemistopl /Rozmitości. Zostń dwcą. Pomóż Kmili wygrć wlkę ożycie! ASTR.5 Rozkłd jzdyzmieni sięwrz zporąroku FOT. ARCHIWUM

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron

I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron U' Cno numru 5 sroszi «; t pocztow uiszczon ryczłtm. I L U S T R O W A N A Dzisijszy numr zwir IZ stron Anks Slowcii Alrmując pogłoski w Pryb żu I Londyni P o d j r z n r u c h y w o j s k n i m i c k

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

MASS MEDIA. opis zjawiska i głowne funkcje

MASS MEDIA. opis zjawiska i głowne funkcje MASS MEDIA opis zjwisk i głowne funkcje Autor: Krzysztof Trobisz Mss medi, środki msowego przekzu, środki komunikowni msowego - to według encyklopedycznej definicji instytucje i posidne przez nich urządzeni

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

Nr KRS lub inny rejestr Oferenta / Oferentów. Międzypokoleniowy Klub Kobiet Aktywnych w Łaziskach

Nr KRS lub inny rejestr Oferenta / Oferentów. Międzypokoleniowy Klub Kobiet Aktywnych w Łaziskach Wyniki konkursu FIO w 2015 r. 2 projekty dwuletnie L.p. Sum Nzw orgnizcji Oferent / rejestr Oferent / 1 4360 789 Stowrzyszenie Rzem dl Wojnowic\\\\\ Wojnowice ŚLĄSKIE\ \ \ \ \ 475783\\\\\ Rozwiń skrzydł

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie uniwersalnych narzędzi i technologii wybranych obszarów zdalnej edukacji do budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego

Wykorzystanie uniwersalnych narzędzi i technologii wybranych obszarów zdalnej edukacji do budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego Ośrodek Ksztłceni (OK) Zkłd Zwnsownych Technik Informcyjnych (Z-6) Zkłd Teletrnsmisji i Technik Optycznych (Z-14) Centrln Izb Pomirów Telekomunikcyjnych (P-12) Wykorzystnie uniwerslnych nrzędzi i technologii

Bardziej szczegółowo

Informacja dla użytkownika 05/2012. Instrukcja montażu i użytkowania. Pomost składany K 9725-201-01. Specjaliścitechniki deskowań

Informacja dla użytkownika 05/2012. Instrukcja montażu i użytkowania. Pomost składany K 9725-201-01. Specjaliścitechniki deskowań 05/2012 Informcj dl użytkownik 999725016 pl Instrukcj montżu i użytkowni Pomost skłdny K 9725-201-01 Wstęp Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Wstęp by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725016-05/2012

Bardziej szczegółowo

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 PUCHCZÓW iści z gminy NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 Mrzc Kiciń 2013 Nr 10(2/2013) Trs 1 ok 42 km Trs 2 ok 30 km Trs 3 ok 35 km Trs 4 ok 44 km Trs 5 ok 21 km Trs 6 ok 36 km BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Z t w i e r d z m: Strst Kętrzyński GMINNY LAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Wójt Gminy Kętrzyn Słwmir Jrsik Urząd Gminy Kętrzyn pździernik 2014 rk 1 Spis treści Nzw dkumentu Lp. Strn 1. Cel Gminneg lnu Zrządzni

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo