$5 Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomo$ci w spos6b zwyczajowo przyjety na terenie Gminy Dqbe Wielkie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "$5 Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomo$ci w spos6b zwyczajowo przyjety na terenie Gminy Dqbe Wielkie"

Transkrypt

1 Uchwl Nr XXIV/101/2008 Rdy Gminy Dpbe Wielkie z dni 23 lipc 2008 r. w sprwie: ztwierdzeni Plsnu Odnourlt Miejscowofci Dgbe Wiclkie N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt.5 ustwy z dni I mrc 1990r. o smorzdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. I59I zp6in. zm.) orz $ 10 ust. 2 ppkt. 2 lit",,b" Ro4orz4dzeni Ministr Rolnictw i rozwoju Wsi z dni 14 lutego 2008 r. w sprwie szczegdlowych wrunk6w i trybu przlrzr:elwni pomocy finnsowej w rrnch dzilni" odnow i rozwoj wsi", objgtego Progrmem rozwoju Obszr6w Wiejskich n lt (Dz. U. z 2008 r. nr 38, poz. 220) - Rd Gminy Dpbe Wielkie uchwl co nstppuje: $1 Ztwierdz sie pln Odnowy Miejscowodci Dqbe Wielkie, w brzmieniu okre6lon5nn w zlqcntiku nr I do uchwly. s2 Zpisy Plnu Odnowy mog by6 modyfikowne w trybie wl6ciwym dl jego uchwleni $3 Wykonnie uchwly powierz siq W6jtowi Gminy Dgbe Wielkie. ji4 Uchwl wchodzi w zycie z dniem podjpci. $5 Uchwl podleg podniu do publicznej widomo$ci w spos6b zwyczjowo przyjety n terenie Gminy Dqbe Wielkie PRZEW Rd ICZACY Q AndrzejWieczorek

2 UNASADNIENIE Uchwl Nr XXIV/101/2008 Rdy Gminy Dpbe Wielkie z dni 2S lipc 2008 r. w zwiqgku z plnownym nborern wniosk6w i mo2liwo$ci4 ubiegni sig o Srodki finnsowe w rmch dzitni 'Odnow i rozwoj wsi", objgtego D*+-***m Rozwoju Obszr6w Wiejskich n lt 2AA7 - rtubll rlre 2A13, z udzilern Srodk6w Europejskiego Funduszu Rolneg nrzez Rozwoju Obszr6w Wiejskich zstl przygotowny projekt uchwly. Zgodnie z Rozporz4dzeniem Ministr Rolnictw i rozwoju Wsi 9Dz. U. z 2008 r. Nr 38, pz 220) w sprwie szczeg6lorvych wrunk6w i tybu przynwni pomocy finnsowej w rmch \v dzilrl,,odnow i rozw6j wsi", objqtego progrmem Rozwoju Obszr6w Wiejskich n lt zlqcnikmi do wniosku s4: 1. pln odnowy miejscowosci, kt6ry stnowi zlqcmik do uchwly, 2. uchwty zebrni wiejskiego w sprwie przyjgci plnu odnowy, kt6re zostty podjete przezzebrnte Wiejskie DEbe V/ielkie I i Dgbe Vfielkie II 3. uchwt rdy gniny Dgbe Wielkie w sprwie ztwierdzeni Plnu Odnowy Miejscowo6ci

3 Zlqcznik Nr 1 do Uchwly Nr XXIV/101/2008 Rdy Gminy Dgbe Wielkie zdni2s lipc 2008 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOSCI DEBE WIELKIE

4 Spis tre6ci: L il. IV V VI vtl Wstgp, Og6ln chrkterystyk miejscowosci Dgbe Wielkie. 1. Polo2enie, 2. Histori Dgbe Wietkiego. Anliz zsob6w miejscowosci. 1. Inwentryzcj zsob6w spolecznych: ) ludnosd b) szkolnictwo c) obslug ludnosci i zspkjni pohzeb mieszkric6w d) sport, rekrecj, turystyk, kultur e) orgnizcjespoleczne f) kultywowne trdycje, imprezy okolicznosciowe, obiekty historyczne, zbytki g) pzedsigbiorstw ^. prywtne, zkldy prcy. 2. lnwentryzcj zsob6w infrstrukturlnyctr: ) drogi komunikcj b ) zoptrzenie w gz sieciowy c ) wodociqgi i knlizcj i oczyszcznie Sciek6w d ) gospodrk odpdmi e.) cieplownictwo f.) telekomunikcj g ) rolnictwo, 3. ldentyfi kcj zsob6w. Anliz SWOT. Wizj rozwoju Dgbe Wietkiego. Arkusz plnowni. Zgodno6c Plnu Odnowy Miejscowo6ci z dokumentmi wyzszego rzgdu.

5 illl :i Wstqp lde powstni Plnu Odnowy Miejscowo6ci Dgbe Wielkie nrodzil sig r6wnolegle z poczqtkiem relizcji przez Smorzqd Wojewddztw dzilni,,odnow i rozw6j wsi" w rmch Progrmu Rozwoju Obszr6w Wiejskich 2OO7-20i3. Inicjtyw oprcowni dokumentu, kt6ry zwierlby chrkterystykg i wizjg rozwoju Dgbe Wielkiego byl blisk jej mieszkricom od dwn. Pojwienie sig progrmu finnsownego z funduszy europejskich z pewno6ciq tylko przyspieszylo przerodzenie siq tej idei w czyn. Powstnie niniejszego dokumentu nle2y zwdzigczc cnej spolecznosci Dgbego Wielkiego. Grupg inicjtywnq,,odnowy i rozw6j wsi" utworzyliczlonkowie rd soleckich, z soltysmi n czele orz rdni Rdy Gminy pochodzqcy z DqbegoWiett<iego. lcn oddoln inicjtyw znlzl nle2yte wsprcie w dministrcjigminnej. W ten sposob lqczqc utentyczny zpl loklnejspolecznosciorz orgnizcyjne mozliwosci Urzgdu Gminy, Dgbe Wielkie m sznse wlki o swojq lepszq przyszfosd, kt6rej kierunki wyzncz niniejsze oprcownie. 096ln chrkterystyk miejscowo6ci Dqbe Wielkie L Poloienie Dgbe Wielkie polozone jest w Srodkowej czgsci wojew6dztw Mzowieckiego przy drodze krjowej nr 2 Swiecko - Wrszw- Terespol, kt6r jest jednoczesnie drogq migdzynrodowq E30 Pryz - Wrszw - Moskw. MiejscowoSc jest oddlon o ok. 30 km od Wrszwy i ok. B km od Mirisk Mzowieckiego, Dgbe jest miejscowosciq gminn4 - miesci sig tu siedzib Urzgdu Gminy Dgbe Wielkie. MiejscowoSc liczy 2814 mieszkficow (st n dziei 31.12,2007 r.) Obszr wsi to w 30% tereny rolne, 70vo stnowiq tereny zbudowne lub przeznczone pod zbudowg. Pod wzglgdem fizycznogeogrficznym Dgbe Wielkie le2y n grnicy trzech mkroregionow: Rowniny Wolomiriskiej, R6wniny Grwoliriskiej (element Niziny Srodkowo Mzowieckiej) orz Wysoczyzny Kluszyriskiej (element Niziny Poludniowopodlskiej). W okolicznym krjobrzie wyr62nijq sig wzglrz wydmowe, kt6rych wysokosc wzglgdn sigg 20m. Cl4 powierzchnig gminy rozcinjq wspolczesne doliny rzek: Mieni, Dtugiej izqzy,kt6rych koryt tworzqliczne mlownicze zkol. Rzek Mieni zsil rowniez stwy w okolicy wsi Rud, bgdqce ostojq dzikiego ptctw. Od strony poludniowej Dgbe Wielkie grniczy -! jri,l z miejscowosciq Gorki, od wschodniej z miejscowosciq Chro5l i Kobierne, od p6lnocnej z miejscowosciq Ostrow-Kni, od strony polnocno-zchodniej z miejscowosciealeksndr6wk, ntomist od skony zchodniej z miejscowosciq Wielgols Duchnowski. Gl6wnym tutem Gminy Dgbe Wielkie jest jej polozenie w obszrze glomercji wrszwskiej, w p6mie rozwojowym o znczeniu knseuropejskim. Gmin nlezy do jednostek smorzqdowych o potencjlnie du2ej trkcyjnosci loklizcyjnej dl funkcji mieszkniowych, gospodrczych i rekrecyjno-wypoczynkowych. W duzym stopniu jest to wynikiem,,renty polozeni", czyli niewielkiej odleglosci Wrszwy. Dzigki tym szlkom trnsportowym Dgbe Wielkie posid brdzo korzystne polqczeni komunikcyjne: utobusowe i kolejowe (w jej grnicch sq zloklizowne kzy przystnki kolejowe: Dgbe Wielkie, Nowe Dgbe Wielkie orz Wrzos6w), co umozliwi dojzd mieszknc6w do prcy, uslug, pondgimnzjlnych plc6wek oswitowych w Wrszwie i w Minsku Mzowieckim. Uzupelnieniem powi4zi komunikcyjnych jest drog wojew6dzk nr 637 biegnqc polnocne grnic4 Gminy. 2. Histori Dqbe Wielkiego Dgbe Wielkie m dlugq i ciekwe historig. Pierwsze Sldy pobytu czlowiek n tym terenie mo2n, n podstwie dnych rcheologicznych, okre6li6 n schylek okresu lodowcowego tj. Xl-lX tys. p.n.e Jednk rzeczywisty rozw6j tej miejscowosci nstgpuje w okresie wczesnego Sredniowiecz, w szczegolnosci intensywnie w wieku XV, kiedy to powstjq wsie, kt6re istniejq do chwili obecnej. Pieruszy znny dokument m6wiqcy o miejscowosci Dgbe pochodziz1503 roku. Stwierdzon,2e Mciej Skup z Mifisk sprzedlczqsc w6jtostw w Dgbem swemu wnukowi Jnowi, synowi zmrlego Stnislw. Wigcej informcji przynosi sprwozdnie z luskcji wojew6dztw mzowieckiego przeprowdzonej w 1565 roku, pod pozycje "Dzierzw Dembe". Z dokumentu tego wynik, ze wies dzierlwil w6wczs Zygmunt Wolski, kszteln czerski. WieS mil dobre, urodzjne grunty.

6 Bylo trzech krczmrzy, prcowly trzy mlyny. Bylo 50 dom6w ijk n tmte czsy byl to du2 wies. Ludzie utrzymywli sig z produkcji miodu, krczowni olbrzymich ls6w, wyplni wggl drzewnego, wytopu 2elzz rudy drniowej i produkcji szkl. Dgbe otoczone bylo pigknymi lsmi: "Ku dzierzwie dgbskiejjest nieml puszcz, w kt6rejjest drzewo rozliczne ku budowniu i brci godne, dqbin wielk, sosnin...' 0d rosnqcych tu wielkich dgb6 wzigl sig nzw Dqbe Wielkie. Dwniej Dqbe zwne bylo Dembe, Dembsk. Jesto wyrz prstry. Ozncz zbiorowisko, b4dz siedlisko drzew - dgb6w. Tego typu nzwy rodzju nijkiego koriczqce sig n -e byly kiedy6 brdzo pospolite i chrkterystyczne dl polskich nzw miejscowych. W spisie z 1576 roku Dgbe wystgpuje jko wie6 kr6lewsk. W roku 1827 miejscowo5c t byl folwrkiem i wsiq w powiecie Nowominskim, odleglq od Wrszwy o 25 wiorst. W tym czsie bylo 27 domostw i 527 mieszkic6w. Pod koniec XIX wieku przez Dgbe poprowdzono pristwowqdrogg Wrszw - BrzeSc. LudnoSc zczql trudnic sig hndlem. Zczqto wywozic do Wrszwy drewno z okolicznych bor6w. Rozwinglo sig rolnictwo, zlo2ono stwy rybne. W 1867 roku zbudowno linig i stcjg kolejowq. Dgbe Wielkie zslynglo w historii Polski wielom bitwmi : 18 lutego 1831 roku - bitw pod Kobiernem i Dgbem Wielkim w Powstniu Listopdowym. Wojsko Polskie, pod dow6dztwem gen. Tomsz Lubieriskiego stoczylo b6j z wojskiem rosyjskim dowodzonym Vzezgen. Piotr t-opuchin. 31 mrc 1831 roku w czsie Powstni Listopdowego, wojsk Polskie pod dow6dztwem gen, Jn Skrzyneckiego stoczyly zwyciqskq bitwg nd wojskmi rosyjskimi dowodzonymi Vzezgen. Teodor Gejsmr i gen. Grigorij Rozen. 22styczni 1863 roku - Powstnie Styczniowe. W potyczkch udzil brli mieszkficy Dgbego. 17 sierpni 1920 roku - bitw pod Dgbem Wielkim, zwycigstwo wojsk polskich dow6dztwem gen. J6zef Hller nd bolszewikmi. Jedn z bitew "Cudu nd Wislq wzesni 1939 roku - bitw Wolyriskiej Brygdy Kwlerii znleld2cqniemieckim w rejonie wsi Dgbe Wielkie, Rysie, Cygnk, Choszcz6wk, Kobierne. W wierszch, prozie i rycinch zwiqznych z Dgbem Wielkim, kt6re zebrne zostly w zbiorze "Tm po Dgbem", dostzegmy zle2nolt, pomigdzy wydrzenimi historycznymi, Zycie mieszknc6w Zyciem Ko5ciol. Rycin "Swigcenie jdl" ukzuje ludnosi wiejsk4z Dgbego, ktor w Wielkq Sobotg 2 kwietni 1831 roku ofirowuje zwycigskim wojskom polskim w dow6d ogromnej wdzigcznosci, Swigcone jdlo. Wr z uksztltowniem sig w XVI wieku podzilu dministrcyjnego Mzowsz, obszr miejscowo6ci Dgbe Wielkie znlzlsig w grnicch wojew6dztw mzowieckiego. W okresie zbor6w tereny Dqbego znlzly siq n terenie zboru ustrickiego. W 1809 roku Dgbe zostlo przylqczone do Ksigstw Wrszwskiego. Po utworzeniu Kr6lestw Polskiego, od 1815 roku obszr miejscowo5ciznlzl sig w wojewddztwie mzowieckim, obwodzie stnislwowskim. Po updku Powstni Listopdowego Rosj crsk strl siq zlikwidowc odrgbno56 Kr6lestw, wprowdzj4c wzorowny n swoich strukturch podzil dministrcyjny ukzem 227 mrc 1837 roku. Dqbe Wielkie znjdowlo siq w guberni mzowieckiej, potem wrszwskiej, Po updku Powstni Styczniowego i wprowdzeniu nowego podzilu dministrcyjnego oprtego n przepisch obowiqzujqcych w imperium rosyjskim, ustwqz 31 grudni 1866 roku Dqbe znlzlo siq w powiecie nowomiiskim. Tki podzil przetrwl n tym terenie do I wojny 6witowej. W tym czsie Dqbe znlzlo sig w zsiqgu okupcji niemieckiej. Po odzyskniu niepodleglo6ci w 1918 roku obszr Dgbego znlzl sig w powiecie miriskim, wojew6dztwie wrszwskim. W okresie ll wojny Switowej teren gminy wszedlw obszr Generlnego Guberntorstw w dystrykcie wrszwskim. Po odzyskniu niepodleglosci 1944 do 1975 roku obszr gminy Dgbe Wielkie nlell ponownie, jk w czsie ll Rzeczpospolitej do wojew6dztw wrszwskiego, powitu Milrsk Mzowiecki. Od 1975 roku po wprowdzeniu zminy w strukturze dministrcyjnej krju i likwidcji powitow, gmin Dgbe Wielkie znlzl siq wrz zclym obszrem bylego powitu Minsk Mzowiecki w zsiggu wojewodztw siedleckiego. Od 1999 roku gmin Dgbe Wielkie znjduje siq w wojewodztwie mzowieckim, powit miiski, lll. Anliz zsob6w miejscowo5ci. 1. Inwentryzcj zsob6w ) Ludno66 Dqbe Wielkie to miejscowo66 gminn liczqc 2814 mieszkficow (stn n dziefi r.). Ludno6c miejscowosci stnowie w pzewzjqcej wigkszosci rolnicy prowdzqcy indywidulne gospodrstw i prcownicy plrstwowych i prywtnych przedsigbiorstw z Mirisk Mzowieckiego otzz Wrszwy. Corz liczniej reprezentowni sq prywtni przedsigbiorcy. Niestety w osttnim czsie pzybyw i bezrobotnych. Dgbe Wielkie jest stle rozwijjqce siq miejscowosci4 Przybyw nowych mieszkicdw z sprwq migrcji z innych miejscowo6ci z terenu gminy, le i z Mirisk Mzowieckiego orzzwrszwy.

7 Przyrost nturlny terenie solectw Dqbe Wielkie I i ll. Nzw Miejscowo5ci Dgbe Wielkie LATA Zestwienie mieszkic6w Solectw Dgbe Wielkie I i ll wg wieku iwigcej 687os6b 1811 os6b 316 os6b b) Szkolnictwo Szkol Podstwow im. "Wolyhskiej Brygdy Kwlerii". Pierwsz Szkol Podstwow w Dqbem Wielkim powstl w ltch po podzile Kr6lestw Polskiego n gminy. Byl to szkol rzedowo - elementrn i uczono w niej czytni, pisni, kligrfii, gl6wnych dzili rytmelycznych otz poczqtk6w ktechizmu. Klsy szkoly byly lqczone i wykldlw niejjedenuczyciel. W 1906 roku dzillo w Dqbem Kolo Polskiej Mcierzy Szkolnej, w kt6rym ktywnie prcowl p. Eleonor Kurkowsk orz p. Tbiszewski. Po odzyskniu niepodleglosci, w 1919 roku do szkoly w Dqbem Wielkim zostje przeniesion p. Jozef Fijtkowsk - p6zniej wieloletni nuczycielk ikierowniczk szkoly. Po roku jej dzillno6ci edukcyjnej w plcowce uczy siq 120 dzieci. Szkol ciqgle sig rozrst i w roku szkolnym 1931t1932 uczy siq w nieju2 301 dzieci. Kierownikiem szkoly jest ndl p. Fijlkowsk. W skld kdry nuczycielskiej wchodzq r6wnie2: p. Mri Bielwin, p. Stnislw Wiszniewsk, p. lgncy Osuch i p. Boguslw Tuzowski. Szkol otrzymuje ptron - Sw. Stnislw Kostkg orz sztndr z jego wizerunkiem z jednej i z wizerunkiem orl bilego z drugiej strony.w 1935 roku kierownie szkol4obejmuje p. lgncy Osuch. Plcowk posid przy ko6ciele w Dqbem wlsny plc o pow.1,12hz budynkiem, w ktorym mieszczq sig dwie klsy. Pozostle cztery mieszczq sig w budynkusytuownym nprzeciwko stcj! kolejowej, w izbch wynjgtych od p. Szymczk, Plny budowy nowegobiektu szkoly zostj4 udremnione przez wybuch ll wojny $witowej. Niemcy rozszbrowli i splili wypos2enie sl lekcyjnych. CzgSc nuczycieli zostje zwolnion lub przeniesion. 12 wrze6ni 1944 roku rozpoczyn siq pierwszy rok szkolny po wyzwoleniu z niewoli niemieckiej. Pri Mri Bielwin zostje resztown pod zrzutem wsp6lprcy z AK. Po 9 miesiqcch powrc do prcy. We wrze6niu 1946 roku szkol otzymuje brk w poblizu obecnego Osrodk Zdrowi, kt6ry wymg jedn kpitlnego remontu, Rok po2niej szkol zostje juz przeniesion do wyremontownego brku. W roku szkolnym 1958/1959 kierownikiem szkoly zostje p. Stnislw Siud. Uczy sig juz 445 dzieci. W grudniu 1962 roku zostje oddny do uzytku nowy budynek, w kt6rym plc6wk istnieje do dzisij. Szkol pzyjgl imiq Feliks DzierZyriskiego. Nowe, obecne imig - "Wolytiskiej Brygdy Kwlerii" szkol otrzymuje 10 listopd 1990 roku. Dyrektorem plc6wki jest Pni Mrinn Dru2blsk. Obecnie w Szkole im. Wolynskiej Brygdy Kwlerii w Dgbem Wielkim uczy siq 298 w 13 klsch orcz 54 uczniow 2 - ch oddzilch,,0", szkol ztrudni 31 nuczycieli. Gimnzium Gminne im. "Bohter6w Powstni Listopdowego" We wrze$niu 1928 roku Gimnzjum im. Jn Zmoyskiego z Wrszwy nbylo 34 - morgowq kolonig w Olesinie, gdzie przystosowno istniejqce budynki dl potrzeb szkoly. Przyjeld2jqc mlodzie2 gimnzjln odbywl tu zjqci szkolne, sportowe i pomgl w prcch rolnych, W czsie okupcji niemieckiej nuczycielki ze szkoly w Brzezinch i Dqbem Wielkim - Pni J6zef Chodkowsk i Pni Mri Bielwin zorgnizowly w 1941 roku tjne komplety gimnzjlne. Pierwszym dyrektorem iwykldowcqtjnego gimnzjum i liceum byl Pn lgncy Rwicki, p62nej Pn Jozef Pqgowski, z$ wykldli: ks. Henryk Npi6rkowski, Pni Stefni Zrgbsk, Pn Antoni Werski, Pn docent Stefn t-szewski, prcownik Uniwersytetu Wrszwskiego. W '1946 roku szkoly tjne zostly zmknigte. Budynek, kt6ry do dzis zjmuje gimnzjum w pierwotnych plnch mil pelnic rolg gminnego przedszkol. Z inicjtywy Rdy Gminnej Pkiotycznego Ruchu Odrodzeni Nrodowego powstl propozycj budowy w czynie spolecznym 4-oddzilowego przedszkol. W tym celu powolno Spoleczny Komitet Budowy, w skld kt6rego wchodzili: Wclw Rgczjski, Mrinn Druzblsk, Mrin Kielk, Stefn Krwowski, Wodzimierz Rwski, Stnislw Jchiewicz, Adm Pilich. We wrzesniu 1987 roku rozpoczqto prce przy budowie tego obiektu, kt6re po kilku ltch dziejowej zwieruchy zostly przerwne, budynek w stnie surowym stlbezu2yteczny 2do roku 1998, kiedy to zdecydowno o kontynucji budowy. Reform systemu o6wity przywrocil do 2yci gimnzj od 1 wrze6ni 1999 r. W zwiqzku z powy2szym Uchwlq nr Vll27l99 Rdy Gminy z dni 11 mrc 1999r. powotno Gimnzjum Gminne w Dqbem

8 Wielkim. Uroczystego otwrci we wrzesniu 1999r. i przecigci wstggi dokonl Pni Teres Krczmrek - dyrektor Deprtmentu Sprw Spolecznych w Kncelrii Prezes Rdy Minisk6w. W roku szkolnym 1999/2000 gimnzjum liczylo 4 oddzily, uczgszczlo 116 uczni6w, zs prcowlo 13 nuczycieli. W pierwszym roku szkolnym gimnzjum u2ytkowlo tylko 4 sle lekcyjne, Swietlicg, sekretrit i pok6j nuczycielski zloklizowne n prterze. 1 czenruc 2002 roku szkol otrzyml imig Bohter6w Powstni Listopdowego i sztndr. Symbolik sztndru wiq2e sig pzede wszystkim z trdycjmi nszego regionu- kolor niebieski i czenrvony- brwy sztndr6w putkowych, czpk- nkrycie glowy Zolnierzy 4. Pulku Piechoty (,,Czwrtk6w")wlczqcych w bitwie pod Dqbem Wielkim, li5cie lurowe- symbol chwly, Orzel Bily- godlo pristwowe, dt pierwsze lt istnieni gimnzjum. W ciqgu dw6ch lt przybyno B sl lekcyjnych, pomieszczeni socjlne, biblioteczne i sztni. Powstl prcowni informtyczn, sl rekrecyjno-sportow, prcowni multimediln, sl ktechetyczn. Bylo to mo2liwe dzigki zng2owniu rodzic6w, prcownikdw, wldz smorzqdowych i uczni6w. W roku szkolnym dzil 13 oddzil6w, uczy sig 329 uczni6w i prcuje 31 nuczycieli, Dyrektorem szkoly od zlozeni do roku szkolnego byl pni Ann Rogulsk, obecniejest pni Jolnt Ko6ciuch, Obw6d obejmuje nstgpuj4ce solectw gminy Dgbe Wielkie: Dgbe Wielkie, Aleksndr6wk, G6rki, Tereslw, Rud, Bykowizn, Chro3l, Celin6w, Jqdrzejnik, Choszcz6wk Stojeck, Choszcz6wk Dgbsk, Choszcz6wk Rudzk, Rysie, Cygnk, Kobierne, Porgby, Ostr6w Kni, Cezr6w-Cigciw, Olesin. N dziei r, stn przedstwilsig nstgpujqco dl Gimnzjum : Rok szkolny klsy Liczb nuczycieli Liczb uczni6w Gimnzjum Pzedszkole Gminne. Kierownikiem jest p. Wieslw Pelko. Przedszkole liczy 50 dzieci, czterech nuczycieli i jednq osobq do pomocy. N terenie gminy dziljq rdwniez dw przedszkol prywtne. c) Obslug ludno5ci izspokjnie potzeb mieszkfc6w. Dgbe Wielkie jko miejscowo$d gminn posid dosc dobrze rozwinigtq obsluge ludno$ci. Opr6cz Uzgdu Gminy, kt6ry obsluguje od strony dministrcyjnej spolecznosc Dgbego i clej gminy, mie6ci sig tu wiele instytucji publicznych. N terenie gminy Dgbe Wielkie bezpieczefistw i porzqdku publicznego skzegq policjnci z Posterunku Policji w Hlinowie tel, (022) lub 997 W budynku Urzgdu Gminy Dgbe Wielkie dzil PUNKT PRZYJEC DZIELNICOWEGO pok. nr 28 pigho PRZYJECIA: poniedzilek $rod 8, piqtek Sprwmi nieletnich zlmuje siq: spirnt Bogdn Szewczyk, tel. kom Bezpieczeistw pozrowego strzegq druhowie z jednostki Ochotniczej Str2y Po2rnej w Dqbem Wielkim (jednostk wchodziw skld Krjowego Systemu Rtownictw Drogowego) Pomocq dl mieszkric6w bqdqcych w kudnej sytucji spolecznej lub mterilnej zlmuje sig Gminny 06rodek Pomocy Spolecznej, mieszczqcy sig w budynku Urzgdu Gminy. Przy GOPS dzil Klub Prcy, Klub Integrcyjno - Spoleczny,,Dziupl" Pzy Uzgdzie dzil r6wnie2 Gminn Komisj ds. Rozwiqzywni Problem6w Alkoholowych, Opiekg zdrowotnq mieszkflcom Dqbego Wielkiego zpewni Smodzielny Publiczny Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Dgbem Wielkim. O6rodek prcuje od poniedzilku do piqtku w godz

9 Bgdqc w posidniu SPZOZ kretk umozliwi bezpltny trnsport do szpitl chorych, kt6rych stn nie pozwl n porusznie sig Srodkmi komunikcji publicznej. W celu wezwni kretki nle2y skontktow6 sig z personelem o3rodk telefonicznie, od poniedzilku do piqtku w godz Dl pcjentdw zpisnych do SP ZOZ w Dgbem Wielkim przystuguje nocn pomoc lekrsk i pielggnirsk stcjonrn - gbinet przy lzbie Przyjgc Szpitl Powitowego w Mirisku. Obecny budynek osrodk zdrowi zostl wybudowny w 1984 roku ze Srodk6w Nrodowego Funduszu Ochrony Zdrowi, w roku 1985 zostl oddny do uzytku. Opr6cz gbinet6w lekrskich (internist, lekrz rodzinny, peditr, ginekolog, stomtolog) w osrodku funkcjonuje lbortorium, mo2n wykond bdni EKG (r6wnie2 w domu chorego), bdnie USG, d) Sport, rekrecj, turystyk, kultur Kluby Sportowe. N terenie gminy dziljq:. Gminny Ludowo Uczniowski Klub Sportowy "Plomiei Dgbe Wielkie", kt6ry swe dzilni koncentruje n dyscyplinie sportu jkim jest pilk no2n. Prezesem jest obecnie J6zef Tkczyk. o Stowrzyszenie,,Akdemi Sztuk Wlki", kt6rego zsdniczq dzillnosciqiest prowdzenie treningow Tekwon-do i Kick Boxing dl grupy zsdniczejjuniorow i senior6w orz trening6w og6lnorozwojowych z elementmi Tekwon-do i smoobrony dl dzieci i rodzic6w. Prezesem jest obecnie Dwid Mtwiej. N terenie gminy funkcjonujq dw boisk. Jedno polo2one w Dgbem Wielkim w pobli2u przystnku kolejowego Nowe Dqbe Wielkie, (dzier2wione ), kt6re sluzy do cel6w rekrecyjnych. Drugie polo2one przy ul. Szkolnej w Rudzie (wlsno6c gminy Dqbe Wielkie), n kt6rym odbywjqsig m.in. mecze ligowe, posid licencjg Mzowieckiego Zwiqzku PilkiNo2nej. o Gminny Turniej w Pilce No2nej Hlowej o puchr W6jt Gminy Dgbe Wielkie. Gminny Turniej w pilce noznej hlowej o puchr W6jt Gminy Dgbe Wielkie odbylsig 16 lutego 2008 r. w hli sportowej w Siennicy. Orgnizcjq imprezy zlgli siq: z rmieni Urzqdu Gminy Dqbe Wielkie Pni Aldon Zwdzk, inspektor ds. informcji, promocji, kultury i sportu w Gminie Dgbe Wielkie orzzrzqd Klub Sportowego 'Plomiefi" w osobch: Pn Jnusz Ksi4Zek, Pn J6zef Tkczyk, Pn Henryk Smug, Pn Mieczyslw Popis, Pn Stefn Siporski. Turniej rozgrywny bylw dw6ch ktegorich wiekowych. Od godziny 9.00 do strtowli uczniowie gimnzjum z terenu gminy, ntomist w godzinch mecze rozgrywli seniorzy mieszkjqcy lub prcujqcy n terenie gminy Dgbe Wielkie. Dodtkowo do rozgrywek zproszeni zostli Rdni Powitu Mitiskiego. W grupie,,mlodzik6w" strtowlo 7 dru yn, w grupie seniorow 9 druzyn. W obu ktegorich zwodnicy zostli podzieleni n dwie grupy. Z k2dej grupy zostly wylonione dwie njlepsze druzyny, kt6re zmierzyly sig w wlce o finf. o Gminn Bibliotek Publiczn. w Dqbem Wielkim. Gminn Bibliotek Publiczn mie6ci sig w budynku Ochotniczej Strzy Pozrnej ul. Strzck 1 (l pigtro), Dgbe Wielkie, tel. (0-25) Bibliotek posid ok pozycji ksiq2kowych, zrejestrownych 795 czytelnik6w. W skld biblioteki wchodzi r6wniez fili w Cygnce, kt6r posid ok pozycji ksiqzkowych, zrejestrownych 197 czytelnik6w. Spotknie utorskie z Agnieszk4 Frqczek. W dniu roku Gminn Bibliotek Publiczn w Dgbem Wielkim zprosil przedszkolk6w onz dzieci ze szk6l podstwowych z terenu clej gminy n spotknie utorskie zpniqagnieszkq Frqczek, cenionym nukowcem ijgzykoznwcq, utork4 ksi42ek dl dzieci. Wiersze Pni Agnieszki nlezq do wybitnych dziel gtunku, stnowiq oryginlnq interpretcjg. Piszqc wiersze utork Swietnie sig bwi, twierdzqc, 2e pisnie dl dzieci, to jedyny rodzj tworczo6ci, kt6ry odmldz my6li, k2e spojrzec n 6wit przez ro2owe okulry. Te urocze w formie utwory rozwijjqce dziecigcq wyobrznig, uczq uwzniej postrzegc Swit orz, co njw2niejsze, wywolujq usmiech n buzi nie tylko mlego sluchcz le i doroslego czytelnik. Autork promowl nowo wydnq ksiq2kg pt.,, Trzeszczyki". Po spotkniu dzieci osobi$cie spotkly sig z poetk4 ohzymujqc utogrf w ksiqzce jej utorstw.

10 Spotknie utorskie z MlgoztE Gutowskq- Admczyk. Uczniowie kls sz6stych orzgimnzjlisci spotkli sig 26, r. w Gminnej Bibliotece Publicznej z pisrkq Mlgorzt4 Gutowskq-Admczyk, utorkq ksi42ek dl dzieci i mlodzie2y, utorkq scenriuszy do serili m.in. tkich jk:,,tt, Mrcin powiedzil...",,,rodzic6w nie m w domu" i innych. Mlodzie2 z zinteresowniem sluchl opowie$ci pisrki o zmilowniu do pisni, tetru, o mlodziericzych plnch n przyszlo5c. Jednk njwigkszq ciekwo$c sluchczy wzbudzil histori jej kriery literckiej. Przew2lqc czgsc spotkni byt po6wiqcon dwom njpopulrniejszym tytulom dl mlodzie2y "'110 ulic" i,,220 linii". N zkoficzenie utork odpowidl n pytni, zchgcjqc do tego, by rozwijli swoje tw6rcze psje, kt6re mogq st6 sig jk w jej pzypdku sposobem n 2ycie. o BlAndzejkowy. Z inicjtywy Pni Agnieszki Wielgo, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Dqbem Wielkim w dniu 28 listopd 2007 r. odbyl siq Bl Andrzelkowy dl dzieci. Slq OSP n potrzeby blu przygotowlijk zwykle niezwodni dgbscy str2cy n czele z Komendntem Andrzqem Griko. Zproszono dzieci z czterech szk6l podstwowych w Dqbem Wielkim, Rudzie, G6rkch i Cygnki. Wodzirej zprszl dzieci do wspolnej zbwy, gl6wnq kkcjq blu byl Pni Lur l-qcz, ktork Tehu Polskiego w Wrszwie orz utork ksiq2ek dl dzieci. Pni Lur ju2 po rz kolejny go6cil w Dgbem Wielkim. W p2dzierniku spotkl siq z mlodymi czytelnikmi w murch dqbskiej biblioteki. Dzieci z duzym zciekwieniem sluchly opowie5ci o trdycjch ndrzejkowych. Byly te2 wr6zby i lnie wosku. Dzieci byly zchwycone.spotknie odbyfo sig w cieplej i wesolej tmosferze. e)orgnizcj spoleczne dzilj4ce n podstwie ustwy o orgnizcjch pozytku publicznego i wolontricie, o Stowzyszenie "Pzyjzne Dgbe" Adres: ul. Poprzeczn 43b Dgbe Wielkie www. przv izn ed ebe.org. p I Stowrzyszenie,,Przyjzne Dgbe" powstfo w listopdzie 2005 r. Uzysklo rejestrcjq w Krjowym Rejeshze Sqdowym. Stowrzyszenie zostlo zlo2one przez mieszkric6w nszej gminy i zgodnie ze sttutem, celem Stowrzyszeni jest relizcj zdi w zkresie: - dzillnosci wspomgjqcej rozw6j wsp6lnot i spolecznosci loklnych, - nuki, edukcji, oswity i wychowni, - krjoznwstw onzwypoczynku dzieci i mlodzie2y, - porzqdku i bezpieczeristw publicznego orz przeciwdzilni ptologiom spolecznym, - dzillnosci chryttywnej, - dzilni n Eeczos6b niepelnosprwnych, - kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i trdycji, - upowszechnini kultury fizycznej i sportu, - ekologii i ochrony zwierzqlorz ochrony dziedzictw przyrodniczego. o Stowrzyszenie "Akdemi Sztuk Wlki" Adres: ul. Szkoln 17l Dgbe Wielkie Stowzyszenie,,Akdemi Sztuk Wlki" powstlo w 2007 r. Uzysklo wpis do prowdzonej prze Strostg Miiskiego ewidencji stowzyszei kultury fizycznej nieprowdzqcych dzillnosci gospodrczej. Stowrzyszenie zostlo zlo2one przez mieszkic6w nszej gminy i zgodnie ze sttutem, celem Stowrzyszeni jest relizcj zdh w zkresie: - upowszechninie i populryzcj sztuk i sport6wlki, - promownie zdrowego trybu 2yci, - ksztltownie pozytywnych cech chrkteru i osobowo5ci czlonk6w, szczeg6lnie dzieci i mlodziezy, - przeciwdzilnie ptologiom spolecznym,

11 . Stri poirn Histori Ochotniczej Strzy Pozrnej Dgbe Wielkim sigg roku'1926. Po wielu ltch dlugich iburzliwych dziej6w OSP Dgbe Wielkie do dni dzisiejszego dotrwl jko nowoczesn jednostk rtownicz, dobrze wyposzon w sprzgt po2rniczy i rtowniczy, z kdrq do6widczonych druhdw orz ich nstgpcmi - Mtodzie2owq Dru2ynq Po2rnicz4 Jednostk wchodzi w skld Krjowego Systemu Rtownictw GSniczego. OSP w Dgbem Wielkim opr6cz dzillno6ci pozrniczej pelni wznq rolg spoleczn4 jko instytucj orgnizujqc 2ycie kulturlne mieszkficow orz integrujqc lokln4 spolecznosc. uroczystoscr 80-CrA JEDNOSTKT OSp W DEBEM WTELKIM OMZ WRECZENTA JEDNOSTCE NOWEGO SZTANDARU. Uroczysto$ci z tk znmien.itq okzji odbyly sig 19 sierpni 2007 roku, rozpoczqly sig uroczystq Mszq SwigtE odprwionq w KoSciele Prfilnym p.w. Sw ApostoN6w Piotr i PwN w Dgbem Wielkim. Po6wigceni obrzu Swiqtego Florin -.podrunku Prezydent RP Lech Kczyriskiego i nowego sztndru dokonl Ks. Proboszcz Jerzy Mcklewicz podczs Mszy Swigtej. Pomyslwykonni nowego sztndru zglosil Druh Andrzej Kowlczyk- Skrbnik OSP. Srodki finnsowe ten cel od spoleczeflstw Gminy Dqbe Wielkie pozyskl Druhn Teres Piotrkowicz, p6zniejsz Prezes OSP DW orgnizujqc r. wr z Druhmi z OSP Dgbe Wielkie - Dzielr Strzk pod hslem,, Sztndr to godnosc". W 2006 r. Druhn T. Piotrkowicz - Prezes OSP DW pozyskl Srodki finnsowe od spoleczeristw i wrz z Druhmi z OSP przeprowdzil remont czg6ci bojowej remizy tj. dokonno: wyminy drzwi grzowych, podmurowni szczyt6w gr2y, wyminy wig2by dchowej tzech gr2y, pokrycie dchu hzech gr2y- blch4 wykonnie ociepleni fsdy czg6ci lqcznik pomigdzy czgsciq bojowq czg6ciq socjlne remizy, kt6r zostl wyremontown przez Gming Dqbe Wielkie, z rmieni Gminy prcmi kierowl p. Andrzej Gwlowski- Zstgpc W6jt Gminy Dqbe Wielkie. Dlsz czgsc uroczystosci odbyl sig przed remizq OSP w Dgbem Wielkim. Otwrci dokonl orz go$ci powitl Prezes OSP w Dqbem Wielkim, druh Piotr Bqk. Uroczysto6ci B0-led byly polqczone z wrgczeniem jednostce nowego sztndru orz dekorcjq medlmi i odznkmi zsluzonych druh6w. Uroczysto6ci uswietnil oprw muzyczn w wykonniu Orkiestry OSP Sulej6wek pod btutq kpelmiskz Edwrd MySliwczyk, o Prfi Rzymskoktolick. Oslbienie imperium rosyjskiego wstrzqsmi rewolucji 1905 roku stworzylo korzystne wrunki dl rozwoju 2yci politycznego, spolecznego i religijnego. Jesieniq tego roku do Kzimierz Wysockiego, urzgdnik kolejowego n stcji w Dqbem, zglosil sig delegcj wsi Wielgols w osobch Antoniego Szostk i Frnciszk Mlesy i oznjmil, 2e Zyczeniem wsi Wielgols jest podjqd trud zbudowni 6wiqtyni piskiej. Wyb6r miejsc nie nstrgczl 2dnych klopot6w. Zdniem wszystkich przyszlych prfin ko6ci6l powinien stnqc w miejscu strej krczmy. Jk czytmy w kronice pisnej przez Kzimierz Wysockiego "Przyszlym prfinom chodzilo to, 2eby mie6 przed Stw6rcq tq zslugg, 2e zburzyli budynek, w kt6rym mie6cilo sig zlo i grzech, wzniesli $wiqtynig Bogu." Jednk okzuje sig, 2e podobnie jk Dobro tk i Zto jest wciqz obecne w nszym 2yciu - kilkdziesi4t lt p62niej w pobli2u kosciol postwiono now4 krczmg. Dodtkowym rgumentem z budowe Swiqtyni w tym miejscu bylo to, ze bylo to miejsce uswigcone wlkqz wolnosc. Przy kopniu fundment6w znleziono wiele kul rmtnich. Inicjtyw Wielgolsu znlzl silne poprcie u wlscicielki mjqtku Dgbe Wndy Chroszczewskiej. Wkr6tce powstl komitet budowy do ktdrego nlezeli: Szostk, Mles i Switkowski z Wielgolsu, Wysocki, Ldno, Brtnicki z Dqbego, Ksiq2ek z Aleksndrdwki, Tkcz Olesin, Kobz z Rysi, Griko z Kobiernego orz wetern Npoleon Kosiirski. N czele stnql wlsciciel mjqtku Rud hr. Strzeriski, ktory zltwil wszystkie formlnosci z dministrcjq rosyjskq. Inicjtyw spotkl sig z przychylno$ciq Metropolity Wrszwskiego Chro6cik Popiel. Projekt kosciof przygotowl znny rchitekt - Jozef Dziekonski, roboty murrskie wykonl mjster murrski Biesseu. Dzigki ofirno5ci prfin roboty nie byly nigdy przerwne ijuz w 1906 odbyl siq ceremoni zlo2eni kmieni wggielnego, kt6rej dokonl dziekn miriski ks. Kzimierz Sobolewski. W trzy lt po zwiqzniu Komitetu mohn 1u2 bylo prosic o konsekrcjq nowego ko6ciol. Uprgnionyten dziefi nstqpil26 sierpni 1908 roku. Konsekrcjidokonlks. biskup sufrgn wrszwskik. Ruszkiewicz. Pierwszym proboszczem zostl ks. Stnislw Zrgb, kt6ry przybyldo prfiiw 1913 roku. Brdzo znmienny dl tmtych czs6w byl sm porzqdek dzitfi. Chlopi zwr6cili sig do inteligent prcujqcego, rzem wybrli n przewodniczqcego komitetu zieminin. Do gotowego juz kosciol zprosili ksigdz. Zbigniew Skierczyriskiego. Przy prfii dzil r6wniez ktywnie Crits Diecezji Wrszwsko - Prskiej.

12 0 Kultywownie trdycji,imprezy okoliczno6ciowe, obiekty historyczne, zbytki. Elimincje gminne dzieci i mlodzieiy do Vl Festiwlu Kolgd i Pstorlek "Z5piewm Jezuskowi". 20 grudni 2007 r.w Sli Klubu Integrcji Spolecznej,,Dziupl" mieszcz4cym sig w budynku Urzgdu Gminy Dgbe Wielkie odbyly sig elimincje gminne dzieci i mlodziezy szkol podstwowych w ktegorich kls -lll orz kls lv-vl do Vl Festiwlu Kolgd i Pstorlek,,Z6piewm Jezuskowi" orgnizownego Wzez Gimnzjum Miejskie nr 2 w Mitisku Mzowieckim, pod honorowym ptrontem J. E. Ks. Abp Slwoj Leszk Glddzi Ordynriusz Diecezji Wrszwsko-Prskiej orz Adm Shuzik Mrszlk Wojew6dztw Mzowieckiego. Elimincje mily n celu wylonienie reprezentnt6w gminy Dgbe Wielkie do etpu powitowego, ktory odbywlsig w dnich 4-6 styczni 2008 r. w Mirisku Mzowieckim. o Pokz Florystyczny. 27listopd 2007 r. odbyl siq pokz florystyczny zwiqzny ze Swigtmi Bozego Nrodzeni. Odbyl sig w slikonferencyjnej Urzgdu Gminy w Dgbem Wielkim, gromdzqc mieszknki gminy, ktore z zinteresowniem Sledzily kzdy ruch florystyki. Pokz przeprowdzil Pni Jdwig Brzozowsk. Z przywiezionych ze sobq elementow, dodtk6w postci glezek, bombek, wstqzek, gwizdek,...czyliwszystkich tych Swiecidelek kojrzqcych siq z Bo2ym Nrodzeniem wyczrowywl pigkne stroiki, wigksze, mniejsze, w r6znych toncjch kolorystycznych n st6l wigilijny, drzwi, n komodg i n biurko w prcy. Slowem Swiqteczne dekorcje wnqtrz mieszklnych i nie tylko. Odpowidl tkze n liczne pytni zgromdzonych dotyczqce metod wykonywni, lqczeni element6w, kolorystyki iobecnie pnujecej mody n wystroj (obecnie,,n topie" kolorfioletowy orz srebro, wszystkie odcienie zlol orz pondczsow czenruiei). o Pokz Florystyczny. 11 mrc 2008 r. wszyscy chetni mogli dowiedziec sig, biorqc czynny udzil, jk zrobic fjny, inny, zgodny z njnowszymi kendmi przede wlsny stroik wielknocny. Pokz prowdzilpni Ew Tcznowsk - znn tk2e w Europie, florystyk z Pfistwowego Instytutu Sdownictw i Kwicirstw w Skierniewicch. Uczestniczek nie trzeb bylo szczegolnie zchgcc do wsp6lprcy, chlongly przekzywn4od fchowc wiedzgjk gqbk, obrcjqc jqod.zuw czyn tworzonych stroik6wg wlsnych inwencji tw6rczych. Efekt - po okolo 3 godzinch sl konferencyjn byl peln Swiqteczno-wiosennych dekorcji, Uczestniczki z6 opuszczjec urzqd wymienily siq spostrzezenimi, obiecujqc sobie nwzjem, iz n tegoroczne Swigt wielknocne udekoruj4 swoje domy wlsnorgcznie przygotownymi dekorcjmi. 11 mrc 2008 r. odbyl sig tk2e kolejn edycj Gminnej Olimpidy Wiedzy o Wiejskim Gospodrstwie Domowym, Przedsiqbiorczo6ci i Ekologii orgnizown trdycyjnie przezpniqjdwigg Rochczewskq z Powitowego Zespolu Dordc6w w Mitisku Mzowieckim przy pomocy prcownik Urzgdu - Pni Aldony Zwdzkiej. Przybyly tkze przedstwicielki Mzowieckiego OSrodk Dordztw w Siedlcch, Pnie Ann Mtuszczk i Henryk Borkowsk. Uczestniczki przywitne serdecznie przez Pniq Hnng Wodnickq- W6jt Gminy przystqpily do zmgri umyslowych. Tegoroczny test skldlsig z pyti dotyczqcych zgdniei z 10

13 z_kres! rolnictw, nprwy i pielggncji ro6lin, kulinri6w, zsd zdrowego 2ywieni, ekologii, pzedsigbiorczosci rolniczej. Zwycig2yl Pni Mgdlen Kulik, drugie miejsce zlqlpni Mrznn Grii<0, trzecie z6 PniAdel Kruszewsk. Te p'nie bgdq reprezentowly nszqgming podczs Olimpidy Powitowej, w kwietniu 2008 r. w Mirisku Mzowieckim z du2ym sukcesem pni - Mgdlen Kulik z Cygnki - miejsce w nszej gminie, ll miejsce w powiecie.. Og6lnopolsk kcj,,polsk bieg".,,bieg Jesieni 2007 r ',,Bieg Jesieni 2007 r" zorgnizowny w gminie Dgbe Wielkie odbyl sig w dniu 30.0g.2007 r. w miejscowosci Rud pzy fntstycznej slonecznej pogodzie. Jesto sportow imprez o zsiggu og6lnopolskim orgnizowin pod ptroniem,,gzety Wyborczej", TVP Sport orz Rdi Zet. Jej gl6wny cel to populryzcj zdrowego ktywnego stylu 2yci. Afq lest przygotowywn w formie bieg6w otwrtych, w ktdrym kldy mo2e wziqb udzil - zpisy odbyly sig w dniu bregu. W nszej gminie bieg zkldl strt w dw6ch ktegorich:. I ktegori - dzieci i mlodzie2 ze szk6l podstwowych i gimnzjum,. ll ktegori -,, open " wszyscy pozostli uczestnicy. Strt biegu rozpoczil sig o godzinie zboisk sportowego Rudzie. Trs zplnown byl nstgpujqco: Uczestnicy wybiegli z boisk i wbiegli ul. Prkow4 nstqpnie zwodnicy w I ktegorii zrobilijednq pgflq biegnqc wdkoiirru i powr6citi ul. Prkowq n boisko, Zwodnicy w ll ktegorii mieli do obiegnigci dwie pgtle i powr6t ui. irif<owq n' boisko. Udzii wziglo 140 zwodnik6w - 25 os6b w wieku powyzej osttniej klsy gimnzju m orz 115 dzieci i mlodziezy ze szkol podstwowych i gimnzjum (w tym 4 przedszkolk6w). Njmlodsz uczestniczk mil 4 lt. W tej wsp6lnej zbwie w clej polsce zorgnizowno lqcznie 413 bieg6w. W powiecie miiskim do kcji dolqczylnsz gmin orz Mirisk Mzowiecki - przewziqco wigksz frekwencj byl w nszej gminie. W biegu czynny udzil brl W6jt Gminy Dqbe Wielkie - pni Hnn Wodnick. Zwycigzcy otrzymli medle, dyplomy orz ngrody Eeczowe. Uhonorowni zostli tik2e njmlodsi zwodnicy orz ci osttni n mecie. Po strcie n kzdego czekl cieply poczgstunek. r Og6lnopolsk kcj,,polsk bieg".,,bieg Wiosny 2008 r." Sportowq sobotg w rmch og6lnopolskiej kcji pod ptrontem,,gzety Wyborczej", TVP Sport orz Rdi RMF FM pzeprowdzono w gminie Dgbe Wielkie w dniu 17, w miejscowosci Chrosl, dzigki zng2owniu Aldony Zwdzkiej. Akcj odbyw sip w formie bieg6w otwrtych, w kt6rym k2dy mo2e wziqt udzil - zpisy odbyl/ siq w dniu biegu. st rt od bvr s w czte rechi ff,#fi+hi,1j,::'#fu :;:l.;,,m,*t:t; ;[, *' lv ktegori -,,open" wszyscy pozostli uczestnicy - dystns ok, 3,5 km. Uczestnicy wybiegli z boisk w Chro$li biegnec do skrzyzowni z ulicq Mzowieck4 Dlej ulic4 Mzowieck4wbiegli do lsu i biegliduktem lesnym wg. oznkownej trsy, Robiqc pgtlq powr6t ul. Mzowieckq n metg n boisku w ChroSti. Dzieci ze szk6l podstwowych biegfy trsq skr6con4 tzn. z boisk w Chro5li do ulicy Mzowieckiej i dlej ulicq Mzowieckq w lierunku lsu, gdzie biegli skrjem lsu do oznczonego punktu, powrot tqsm4trsq. W k2dej ktegorii njlepsze trzy osoby (dodtkowo podzil n kobiety i mglczyzn) zostly ngrodzone medlmi, dyplommi i ngrodmi rzeczowymi. Kzdy uczestn ik otrzyml poczgstunek. Akcjitowzyszyl piknik integrcyjny z konkursmi orz wieczorn dyskotek zorgnizowne przezzngownych mieszkhc6w solectwsi Chro6l i Rud. W kqq znglowli sig tkze druhowie z jednostki OSP w Rudzie. W tej wspolnej zbwie, kt6re1 gl6wnym celem jest populryzcj zdrowego ktywnego stylu zyci, w wiosennej edycji w clej Polsce zorgnizowno lqcznie 476 bieg6w. Wiersz Mrii Konopnickiej "Bitw pod Dgbem Wielkim" Tm pod Dgbem bitw huczy, Ogniem grzmiq bterie Moskl Rozen tm prowdzi Swojq kwlerig Pzeciw niemu Mlchowski Lewe skzydlo wiedzie, Dwkroc tk ich odpier, ll

14 Z Rozenem n przedzie Prwe skrzydlo Boguslwski Zjql z Czwrtkmi, A byl grunt tm mokry, plski Pokryty bgnmi, Brodzi wigc piechot nsz Oschn4c nie m czsu I wypier bgnetmi Moskl z pod lsu Slyszcie, zuchy! Tk Czwrtkom Boguslwski rzecze Czy ny kczki, bysmy w blocie Stli, gdy deszcz ciecze? W Dgbem Mosklsig rozlo2yl, Suche m kwtery... Dlej! hur n Moskl, Moje bohtery! Jko2 runqtm Czwrtki W tniec sw6j szlony, Nic nie slychc, tylko : Mrsz! Mrsz! Nprz6d btlionyl Ju2 Skr2yiski w pomoc skoczy Ze swymiszsery... Wypgdzili Moskwg ze wsi, Zbrlikwtery, Ju2 wesoly ogiefi blysk Krupnik z kotl prysk Dzieln wir optruje Rny u ognisk Krq?y czrk w6r6dru2yny Przy onej ochocie Sucho bgd4spc Czwrtcy AMoskle-wblocie o Pmiqtki Powstni Listopdoweg o - Krzy2e ngrobne. Pzedstwimy terz oprcownie rosyjskiego historyk dotyczqce okresu powstni listopdowego, kt6re tlumczy obecnosc kilku kzyly n polch w okolicy Dgbego. Plk A.Puzgrewski pisze tk: (17 lutego 1831) Sken pod Cygnkq zetknql sig z mlym oddzilem Stokowskiego, kt6ry nie chcil siq poddi i wymierzono przeciw niemu silny ogiefi krtczowy. Polcy cofngli sig do mlego lsku sosnowego: grendierzy pu6ciwszy sig w pogori z nimischwycili 100 ludzido niewoli, w rnnych izbitych Polcy shcili do 190 ludzi (w miejscu grobow polskich 2olnierzy stojq w Cygn ce lrzy krzyle), z resztq2olniezy Wolski przedostl sig do Okuniew. Tymczsem n lewym skrzydle rmii rosyjskiej Zymirski, zwidomiony o cofniu sig Skrzyneckiego, nie chcqc pozostwic n wydtnem stnowisku, opu6cil Miltsk choci2 byl sukursowny (otrzyml pomoc) dywizjq jzdy Lubiefiskiego. Zymirski oddliwszy sig od Mirisk o trzy wiorsty zjfl pozyqg pod Stojdlmi, lecz z ndej6ciem Rosjn opuscil jq z tkim po6piechem, 2ekozcy zdolli pochwycid jedno dzilo, kt6rego obslug poodcinwszy sznury zdoll zbiec.z koimi. Pod Dqbem Wieikim, przy krczmie zwnej "Pod- obiernq', znjdowl sig pg6rek zdtny do rozstwieni dzil. Zymtrski n nowo siq ztrzyml, ustwil n pg6rku 14 dzi z dwoch stron piechotg. Kwleriq, jko niezdolnq dzillr w tym terenie, odesll do Milosny. t-opuchin, wyszedlszy z lsu i doczekwszy sig tm zblileni B-go rosyjskiego korpusu, tkowl Zymirskiego i zmusil go cofnqc sig do krczmy Jn6wk, gdzie Zymirski chciljeszcze wlkq ponowid lecz n nowo byl odprty przez t-opuchin, wtedy cofnql siq i stnql n nocleg pomigdzy Milosnq Wwrem. (Sldmi opisnych wlk sq kzy2e n grobch Zolnierzy polskich. O jednym ju2 wspomnilem. Drugi stnql w Rysiu. Przed trzem lty mieszkricy Rysi w miejscu strych trzech krzy2y postwili nowy 2elzny. Trzecie miejsce poch6wku to pg6rek, niedleko przystnkow PKS w Kobiernym. Stoi tm dzi6 2elzny krzy2), I2

15 o Cmentrz w Debem Wielkim. Cmentrz w Dgbem Wielkim jest miejscem szczeg6lnej pmigci o ludzich wyjqtkowo mocno zwiqznych z t4 miejscowo6ciq - o wl$cicielch mj4tku Dgbe Wielkie - Pni Chroszczewskiej, kt6r ofirowl teren pod kosci6l, Pni Tbiszewskiej, ofirodwczyni terenu pod cmentrz. Tkze o tych, dzigkikt6rymmy nsz4swiqtynig: hr. M. Strzeriski, A.Szostk, Fr. Mles, St. Brtnicki, A. Ksi4zek, W. Tkcz, W. Kobz, p.griko, K. Wysockii N. Kosifiski-wetern z powstni 1863 roku. Spoczywj4tu lkhezolnierzez powstri nrodowych, zwlk1920 roku, z knruwego wrze6ni 1939 roku,2olnierze Armii Krjowej zbiciprzez wrog6w nszego nrodu. Mieszkicy Dgbego pmiqtjq o tych, kt6rzy uczyli szcunku do nrodowej historii i do tych, ktorzy iu2 opuscili tq ziemiq, o nuczycielch - Pni Fijlkowskiej i Pnu Tbiszewskim, Pni Chodkowskiej, nuczycielce tjnego gimnzjum. o Dw6rw Dgbem Wielkim, Njstrszym dokumentem o istniejqcym folwrku i dworze jest zpis z Folwrk dzierlwil Zygmunt Wolski - kszteln czerski. W wy2ej wymienionym zpisie znjduje sig informcj, ze w'1503 Mciej Skup z Mirisk sprzedl czg56 w6jtostw w Dqbem wnukowijnowi. Wedlug opisu z 1565 Dgbe iokoliczne wsie byly mjgtnymiwioskmi o duzej kulturze rolniczej. Lustrcj woj. mzowieckiego przynosiinformcjq, 2e "pn Jgdrzej Pgpowskitrzym tg wie5 z ml2onkq. JMP Emerencyj z przywilejem od krol JM ter2niejszego (przywilej 6lutego 1605). W czsie powstni listopdowego dw6r bylmiejscem wlk. W opisie bitwy jest wzmink,2e wl6cicielem dworu jest p.jckowski.zyzyjny tez do ksiqg hipotecznych, W 1873 Aleksnder Zszewski w drodze przymusowego wywlszczeni sprzedje mjqtek z 33,3 tys. rubli Chimowi Zeleg Zysmnowi. Po jego Smierci dobr pzechodzq n wlsno56 jego 2ony Fjgi dzieci Abrchm, Belg i Zjg. W 1877 mjqtek nbyw Kswery Chreszczewski z 27 tys. rubli. W zwiqzku z budowq kolei 2 morgi 200 prgt6w oddno pod budowq trsy kolejowej. W 1898 po $mierci Kswerego Chrszczewskiego mjqtek zostje rozprcelowny miqdzy wdowq i dzieci. W 1910 Wnd Chroszczewsk sprzedl 904 morgi J6zefowi Konstntemu i Zofi Ktrzynie Tbiszewskim z 33 tys. rubli. W 1929 po Smierci Jozef Tbiszewskiego mjqtek dziedziczqpo nim jego synowie Wdyslw ikzimierz orz wdow ZofiKlrzyn Tbiszewsk. W 1930 Fbryk Przetwor6w Krtoflnych nbyw z mj4tku dzilkg 1,23h. W dniu 3 wrze6ni 1939 r. n dw6r spdl bomb, budynek ulegnspleniu. W 1946 w wyniku reformy rolnej 74,70 h rozprcelowno miqdzy 19 nowych wl6cicieli. CzgSc ziemi (0k.3 h.) przekzno n Skrb Pistw. Budynki folwrku zostly rozebrne mterily budowlne znich rozkrdzione, prk ntomist ulegl dewstcji. o Ko6ci6lw Dgbem Wielkim. Zmysf budowy kosciol powstl prwdopodobnie w 1900 r. Dqbe nlezlo w6wczs do prfii Mirisk -Mzowiecki. OdlegloSc dzielqc te miejscowosci stnowil utrudnienie w tmtych czsch, gdyz podstwowym sposobem przemieszczni sig byly wgdr6wki piesze. Ci, kt6rzy nie posidli koni z wozem, tkich byl wigkszo$c, zmuszeni byli chodzic pieszo n nbo2eistw. Dzieci uczgszczjqce n nukg ktechizmu, codziennie biegly boso, poboczmi szbrownej szosy z tluczni kmiennego, rniqc nogi n ostrych odpryskch, by dotrzec do kosciol. W godzinch popoludniowych i przedwieczornych, oderwne od prcy pomocniczej przy rodzicch w polu, czy te2obej6ciu, musily one pokonc tm i z powrotem odleglo6c okolo 20-stu km. Dgbe wrz z wioskmi, kt6re pzylqczyly siq do budowy kosciol i tworzeni nowej prfii, liczylo w6wczs okofo 2 tysigcy ludzi. Biorqc pod uwgg niski stn zmozno6ci tych ludzi z powodu slbych grunt6w, mozn bez przesdy powiedziec, 2e byl to wyczyn wprost heroiczny. W 1903 roku rozpoczqto budowg. Plc i 6 morg6w ziemi, przekzlnrzeczkosciol wl6ciciel dworu Dqbe, Pn Wdyslw Tbiszewski. N przygotowny teren pod budowg, ze wszystkich skon zczqly ndieldlt wozy konne wyldowne kmienimi. Niekt6re z nich byly tk duze, 2e n furmnkg dlo sig zldowc trzy, dw, nwet tylko jeden kmiei. Prostok4tne bloki grnitowe w fundmencie, zostly wyrobione zlych2e kmieni n miejscu. R6wnocze6nie z kmienimi pojwily sig pienrusze wozy z ceglq. N zm6wienie kierownictw budowy, cegielni w Kwgczynie przez dlugi okres czsu produkowl ceglg wysokiej jko$ci jk tez r6znych ksztlt6wylqcznie n potrzeby budowy ko6ciol w Dgbem. Od tej pory we wsi powstl niebywly ruch. Dziesi4tkiwoz6w zwozily mterily budowlne. Przybywly grupy cie6li, murzy, stolrzy i ro2nego rodzju fchowc6w z obcych stron. Miejscowi ludzie, poz normlnq prcq w polu i gospodrstwie, kzdq wolnq chwilg poswigcli pomocy przy budowie kosciol. Entuzjzm byl wielki. Prcowl kzdy, kto tylko ndwl siq do tego, nie wylqczj4c mlodocinych. Brdzo uciqzliwy okzl siq trnsport cegly. DuZ odleglosc cegielni od miejsc budowy, 2le utrzymn wyboist szos z tzw szbru, byl trudn do pokonni dl 2elznych woz6w konnych. Dl przykldu nle y zznczyt, 2e niekt6rzy ofirni gospodrze poniszczyli dw wozy, niezdko i koni w czsie zwo2eni cegly. R6wnoczesnie zwozono drzewo z lsu rudzkiego z mjqtku hrbiego Strzeiskiego. Wrzz murmi roslo rusztownie. Szczeg6lnEuwge poswigcono konstrukcji mocnych schod6wewnqtrz rusztowni. One to stnowily podstwowy spos6b trnsportu do g6ry wszystkich potrzebnych mterilow. Ludzi wnosz4cych ceglq n plecch, nzywno ko2lrzmi,jko 2e drewnin konstrukcj dopsown plec6w z ldunkiem cegly, nzywl sig kozlem. Przecigtny ldunekozl, wynosil od dwudziestu pigciu do tzydziestu pigciu cegiel. W wyniku rzetelnej prcy dziesiqtkow ludzi, powoli zczgly wylnid sig n fundmentch Sciny kosciol, wzz nimi rosly rusztowni. Terz wysilek stwl sig zuw2lny, co bylo niewidoczne w czsie budowy fundmentdw. 13

16 Wieczorem, po skonczonej prcy w polu wiele ludzi mimo zmqczeni szlo zobczyc postgpy w budowie. K2dego dni przybywlo kilk stopni, tote2 widok z rusztowni stwlsiq corz ciekwszy,brdziej rozlegly. W kor4cowej fzie budowy, rusztownie sigglo powy2ejczubk krzy2ngn6wnejwie2y. Po rozebrniu rusztowi ukzlsig pigkny kosci6lw stylu gotyckim, zbudowny z mocnej czenruonej cegly. Budowniczowie nowej prfii mogli byc nprwdg dumni z osiqgnigtego sukcesu. Wykoiczenie i wyposzenie wngtrz, wymglo nie mniej nkld6w finnsowych i prcy ni2 dotychczs. Zkupiono dzwony wysokiei jko6ci. Sprowdzono kosztowne i kudne w6wczs do trnsportu orgny. Widomo, 2e jest to tylko polow cfo6ci tego typu orgn6w. Podobnych obrz6w drogi krzyzowej, jkie posid ko6ci6l w Dqbem, trudno znlezc. Fundowne byly przez poszczeg6lne rodziny, Strcily one n wrto6ci przez niewnsciwe ich odnowienie. Podobnie zyrndole, kt6re zostly ogolocone z ozd6b krysztlowych w czsie instlcji Switl elektrycznego. Obecnie ko$ci6l m 100 lt. Przetrwl dwie wojny Switowe. W czsie pierwszej wojny przemieszczjqce sig wojsk nje2d2c6w, przetrzymywly wewnqtrz konie. Niemcy zrbowli dw dzwony, njwigkszy i Sredni. W czsie migdzywojennym tylko ten pozostly njmniejszy spelnil swe zdnie. Ale w spokojne dni slych6 go bylo w promieniu siedmiu kilometr6w. Podczs drugiej wojny Niemcy zbrlii ten osttni. Po zkoriczeniu dzilri wojennych zkupione zostly te, kt6re sqdo dzisij. Ale one nie sqw stnie dor6wnc popzednim. W 1939 roku w nocy z3-go n 4-go wrze6ni w czsie pierwszego bombrdowni Dgbego w Ko$ciele wypdlo 110 szyb, po zkonczeniu dzilri niewiele ich pozostlo. W czsie okupcji udlo sig kupic tzw. szklo mrozone kolorze brudnej 26lcieni, co brdzo przyciemnilo wngtrze Ko6ciol, W 1944 roku w czsie przejsci drugiego frontu, pociski rtyleryjskie uszkodzily wie2g i dch, Pobieznie dokonn w6wczs nprw nie zbezpieczl dosttecznie budowli. W dodtku nieprzepuszczlne gliniste podlo2e, stwrzlo zgrozenie dl fundment6w, O tym widomo bylo juz od dwn. Ale dopiero obecny ks. proboszcz po przybyciu do Prfii zuw?yl, 2e zbezpieczeniem, tk w2nych dl budynku element6w jkimi s4 fundmenty i dch, nlezy zjqc sig ntychmist co tez uczynil, podejmujec odpowiednie dzilni. g) Pzedsigbiorstw prywtne, zkldy prcy N terenie Gminy Dgbe Wielkie istnieje zrejestrownych 750 mlych firm lub firm tzw. smo ztrudnijqcych sig podmiot6w gospodrczych. W wigkszosci prowdzq one drobnq dzillnosc hndlowq lub uslugowq. Jestu kilk sklep6w spo2ywczych orz wielobrn2owych. Duze firmy zkudnijece prcownik6w z mo2liwo6ciq rozwoju: l. Zkld Produkcyjno Hndlowy DELFIN Choszczowk Stojeck 2. STALDREW sp. jwn Osk6w Kni 3. S.C. EWA sp, jwn Kqty Go2dziejewskie 4. CHEMA sp prcy Olesin 5. PHU MIR-MIX sp. jwn Dgbe Wielkie 6. STANTOCHEMIA sp prcy Dgbe Wielkie 7. STARPOL sp z o. o. Dgbe Wielkie 8. HELOPAL z o.o. Kobierne 9. MINWAR sp z o. o. Choszcz6wk Stojeck IO. SAMOPOMOC CHI-OPSKA Dgbe Wielkie II. DEKOR ChroSl 12. DECOR PUBLIDECOR sp z 0., o. Chrosl 13. INWEST MICHEL sp jwn Kobierne 14. BLISTERPAK sp z o,o. Dgbe Wiekie 15. AMP Wieczorek so z o. o. ChroSl 16. Globl sp jwn ChroSl Tereny n dzillno6c gospodrczq dl potencjlnych inwestor6w Dqbem Wielkim znjdujqsig w czqsci zchodniej, w poblizu przystnku kolejowego Dgbe Wielkie i proiektownej oczyszczlni Sciek6w onz w czqsci poludniowo-wschodniej, w pobli2u zkldu "Verits". 2. Inwentryzcj zsob6w infrstrukturlnych. W skld infrstruktury technicznej gminy wchodzq wszelkiego rodzju sieci uzbrojeni terenu tworzqce funkcjonln4 sp6jnq closc. lstotnym czynnikiem jest rdwnie2 stn ukldu komunikcyjnego w ukldzie urbnistycznym. ) Drogi i komunikcj Dne dotyczce dro qminnvch st n r. Lp. Wyszczeg6lnienie Stn 1. Drooi bitumiczne 37,4kn I4

17 z Droqibetonowe 3.1 km Droqi tluczniowe 3km 4. Drogi gruntowe wzmocnione zwirem, zuzlem 39,5 km A Groqi qruntowe nturlne z oruntu rodzimeoo 10 km Og6lem drosi 93 km b) Zoptzenie w gz sieciowy Dgbe Wielkie nie posid sieci gzu przewodowego. W chwili obecnej zpotrzebownie n gz zspokjne jest z butli lub zbiornik6w npelninych w odpowiednich punktch. Dystrybucj gzu propn-butn prowdzon jest przez kilku prywtnych po6rednik6w. Podstwq do pokonni tej briery jest,,koncepcj Progrmow Gzyfikcji Gmin: Dgbe Wielkie i Hlin6w", u zgod n ion pr zez Mzowiec k i Ok rq g owy Zkld G zown i ctw w W rszwi e. c) Wodociqgi,knlizcj i oczyszcznie Sciek6w W Dgbe Wielkim 2r6dlem zoptrzeni mieszknc6w w wodg jest wybudown w 2005 r, Stcj Uzdtnini Wody orz studnie koplne, ktore nie zpewnijqwymgnejjkosci wody do pici. Zbiorowemu zoptrzeniu ludno6ci w wodq sluzy wybudown terenie wsi ChroSl Stcj Uzdtnini Wody. Zoptruje on w wodg miejscowo6ci : Chro6l, Rud, Bykowizn. W ltch zplnowno budowg w miejscowosci Dqbe Wielkie kolejnej stcji uzdtnini wody, kt6r zpewni zopkzenie w wodg dl clejgminy. Stn infrstruktury technicznej Gminy Dgbe Wielkie n r. Lp. Wyszczeq6lnienie Stn 1 Stcie uzdtnini wodv 2szt. 2. Siec wodocioow 23.5 km? Przvlcz do budvnk6w 20,7 kn 4, Przvlcz do budvnk6w 788 szt. 5. Zbiorcz siec knlizcvin 13,67 km Przvknliki orowdzce do budvnkow 6,63 km 7. Przyknliki prowdzce do budvnk6w 377 szt. B. Oczvszczlni Sciekow 1 szt. v. Oczyszczlni Sciekow - orzepustowosc 173 m3/dobe 10. MieiscowoSci wieiskie (solectw) w tym posidice zbiorcz siei wodocioow 12. w tym posidice zbiorcz siec knlizcvin z 13. Wsk2nik zwodociqgowni wg. szt./n 100 9,26 mieszkicow d) Gospodrk odpdmi Odpdy stle z Dgbego Wielkiego sq wywozone przez prywtnych przedsigbiorc6w posidj4cych stosowne zezwoleni gldwnie n - skldowisko odpd6w miejscowo6ci Gostynin -ECT POLSKA Sp.z o.o. - skldowisko odpd6w komunlnych SATER OTWOCK Sp.z o.o. n podstwie indywidulnych um6w podpisnych z wlscicielmi nieruchomosci. N terenie Gminy prowdzon jest selektywn zbi6rk odpd6w stlych przez frmy posidjqce zezwoleni n prowdzenie dzillno6ci w zkresie odbierni odpd6w komunlnych od wl6cicieli nieruchomosci. N terenie Gminy nie m bowiem wysypisk smieci. Urzqd Gminy Dgbe Wielkie posid oprcownq przezbiuro Projektowe w Siedlcch,,Koncepcjg Zgospodrowni Odpd6w Stlych w Gminie Dgbe Wielkie e)cieplownictwo W Dgbem Wielkim nie m sieci cieplowniczej. Gospodrstw domowe korzystjq z wlsnych system6w gzewczych. Sq to piece CO n pliw stle tj. wggiel, koks, olejoplowy i gz plynny. Budynki ogrzewne s4tkze po1zezkotlownie loklne. 15

18 f) Telekomunikcj Wzdlu2 drogi krjowej Nr 2 przebieg mgistrl telekomunikcyjn Switlowodow, kt6r wtqczyl Dqbe Wielkie do nowoczesnego krjowlgo systemu lqcznosci pizewodiowej. Siec telekomunikcyjn wrz z nowoczesnq centrlq cyfrowq Siemens istnieje n terenie clej Gminy ijest sukcesywnie rozbudowywn. g)rolnictwo pomimo slbych wrunk6w nturlnych, produkcj roln jest jednqz gl6wnych funkcji Dqbego Wielkiego N terenie miejscowosci, dominujqcym typem s4 gospodrstw mieszne, gl6wnie rolnicze. W strukturze gospodrstw domowych dominuj4te, o chrkterze prcowniczym iprcowniczo-rolniczym, nstqpnie gospodrstw emeryt6w irencist6w. WigkszoSc gospodrstw to gospodrstw dwuzklidowe, co wskzuje n to, iz ich wlsciciele posidjq inne, dodtkowe 2r6dlo dochodu. 3. ldentyfikcj zsob6w. 1) Co wies wyr62ni?, I polo2enie wzglgdem Wrszwy i Mirisk Mzowieckiego, wzdlu2 drogi miqdzynrodowej, I du2 powierzchni okolicznych lsow i zdrzewiefl, I dostgpnosc o6wity (Przedszkole, Szkol Podstwow, Gimnzium), I ktywnosc mieszkfic6w, I orgnizowne imprezy okolicznosciowe; 2) Jkie pelni funkcje?, I funkcj o5witow, I uslugowo-hndlow, I mieszkniow i mieszkniowo-rekrecyjn, I rolniczo -produkcyjn; I mieszkln; 3) Kim sq mieszkricy wsi?, I mieszkncy- rolnicy I mieszkricy - prcownicy przedsigbiorstw w okolicznych mistch; I mieszkricy sezonowi- korzystiqcy z teren6w rekrecji i uslug; I ludnosc nplywow przewznie z wrszwy -domki rekrecyjne i mieszklne 4) Co dje mieszkicom ukzymnie?, I rolnictwo, I prc w prywtnych i pristwowych firmch w okolicznych mistch; 5) Jk wie5 jest zorgnizown?, I pod wzglqdem urbnistycznym w centrum wsi zbudow zwrl, poz centrum zbudow rozproszon. I form instytucjonln: Rd Soleck, Zebrnie Wiejskie, Rd Rodzicow przy Szkole Podstwowej' 6) Co wie6 proponuje dzieciom i mlodzie2y?, I kluby sportowe: pilk nozn, sitkowk, zjqci tekwon-do i og6lnorozwojowe I dodtkowe zfiqcipozlekcyjne w szkole, k6lk zinteresowh, I wycieczki szkolne, I Klub Integrcji Spolecznej i Smopomocy,,Dziupl" 7) W jki spos6b rozwiqzywne s4 n wsi problemy?, I zebrni wiejskie, I zebrni w szkole- Rd Rodzic6w; 8) Jkie obyczje wies pielggnuje i rozwij?, I uroczystosci ptriotyczne, I Kultywownie trdycji w rmch szkolnych lekcji historii' I Pielggnownie trdycji religijnych i kulturowych I Festyny gminne, 9) Jki wie6 m wyglqd?, I WieS m w centrlnej czqsci zbudowg zwrt4 w centrumiesci sig urzqd gminy, szkol, ko5ciol, sklepy, prking; I WieS jest czyst i zdbn', 10) Jkie sq mieszkni i obej6ci?, I obejsci gtownie murowne, ogrodzone, zdbne otoczenie, elewcje schludne; 11) Jkijest stn otoczeni i Srodowisk?, I6

19 I Srodowisko nieskzone przemyslowo, 12) Jkie jest rolnictwo?, I slbe klsy grunt6w, I brk rolnictw przemyslowego, w wigkszosci plody rolne po2ytkowne sq n wlsne pohzeby I dzilki rolne w wigkszo5ci w dobrej kultuze rolnej I czg$6 teren6w ze wzglgdu n niedochodowq produkciq iest nie uzytkown, I niewielkie dzilki rolne, gl6wnie wystgpujq gospodrstw do 5 h; 13) Jkie sq powiqzni komunikcyjne?, I Komunikcj utobusow brdzo dobrze rozwiniqt, I Br komunikcji loklnej n terenie gminy I Brdzo dobre polqczeni kolejowe. lv. Anliz SWOT. Silne strony Slbe strony O Korzystne polo2enie geogrficzne - blisko66 Miisk Mzowieckiego, polo2enie wzdluz drogi krjowej i przy linii kolejowej BezpoSredni blisko6ci glomercji Wrszwskiej Dobry stn Srodowisk nturlnego (du2 powierzchni okolicznych ls6w) Zwrt zbudow w centrumiejscowo6ci. Dobr obslug mieszkic6w - Urzqd Gminy i inne plc6wki u2ytecznosci publicznej WieS objgt jest Plnem Zgospodrowni Przestrzennego Wystgpownie n terenie wsi urzqdzefl telekomunikcyjnych Wystgpownie plc6wek oswitowych pelni4cych funkcje integrcyjne i kulturlno - spoleczne n loklnej spolecznosci Znghow nie spoleczenstw w rozwiqzywn iu problem6w spolecznych (Rd Rodzic6w, Rd Soleck, Zebrnie Wiejskie) Dobry stn techniczny budynk6w szkoly Wystgpown ie obiektow dziedzictw kulturlnego lstnienie ifunkcjonownie klubu sportowego z zpleczem treningowym Rezeniv teren6w pod budownictwo mieszkniowe Potencjl ludzki, mieszkrtcy zng2owni w rozw6j swojej miejscowo6ci Dobr wsp6lprc z smorz4dem gminy. Zly stn techniczny dr6g, Du2e bezrobocie mieszkfic6w Niedostteczn ilosc loklnych inwestycji, Niedosttecznie zintegrown spoleczno$c lokln Nisk jko5c gleb, slb oplclno6c prcy w rolnictwie. Brk dostw gzu przesylowego, ml liczb mieszkfic6w z wyksztlceniem wy2szym brk miejsc, w kt6rych mlodzie? moze ktywnie spgdzczs tkich, jk boisk sportowe, kluby mlodziezowe, centrum rekrecji, prk miejski, kino czy bpsen, nrstnie zjwisk o chrkterze przestgpczym (chuligfl stwo, krdzie2e, lkoholizm) I7

20 Zgro2eni Poprw stnu nwierzchni dr6g Wykorzystnie teren6w lesnych i zbytkowych do podniesieni trkcyjno$ci rekrecyjnej i turystycznej Dgbego. BliskoSd Wrszwy - przyciqgnigcie inwestor6w i rozw6j glomercji wrszwskiej, Dlszy rozw6j polqczefl komunikcyjnych, Progrm zlesini wsi Rozw6j ekologicznego rolnictw podlegjqcego dotcji Rozw6j turystyki i groturystyki w rejonie, Pond lokln promocj miejscowosci, Polityk unijn rozwoju obszr6wiejskich (progrmy typu,,odnow wsi" lub,,leder +" o Pogrszi4cy sig stn dr6g, o Nisk dochodowo$c ztcy w rolnictwie o Wysok konkurencyjno56 produkt6w rolniczych, r RosnAce bezrobocie,. Migrcj mlodziezy do mist, o wzrost ntq2eni ruchu drogowego i zwi4znego z nim hlsu komunikcyjnego, brdzo uciezliwego dl mieszkic6w V. Wizj rozwoju Dqbego Wielkiego - Poprw stndrdu iyci mieszkhc6w popzez stymulcjg rozwoju gospodrczego, w oprciu o stly, dynmiczny rozw6j Gminy Dqbe Wielkie. - Zdobycie konkurencyjnej pozycji w regionie w zkresie pozyskiwni inwestycji gospodrczych, - Stwozenie zplecz rekrecyjnego i mieszklnego dl AglomercjiWrszwskiej. o Dzilni mrketingowe i promocyjne - oprcownie ofert promujqcych miejscowo6c orz wspolprc z medimi (prs, rdio, foldery) - nwiqzywnie kontktu z instytucjmi zjmujqcymi sig mrketingrem - promocj regionu podczs orgnizowni imprez kulturlnych o zsiqgu pond loklnym n terenie Dqbego Wielkiego. - pozysknie znczqcych os6b przyjezd2jqcych do Dgbego i symptyzujqcych z tym regionem w celu promocji Jednostk4odpowiedzilnqzrelizcjq clego plnu rozwoju miejscowoscijest nieformln Grup Odnowy Wsi, w skld, kt6rej weszli czlonkowie Rdy Soleckiej z soltysem n czele, orz rdni Rdy Gminy z tego regionu. Prce koordyncyjne nd plnem z rmieni smorzqdu gminnego przejqlpn Andrzej Gwlowski, zstgpc W6jt Gminy. VI Arkusz Plnowni Plnowne inwestycje Rok olnownei inwestvcii olnownv koszt inwestvcii Zgospodrownie centru miejscowosci Dgbe Wielkie polegjqce n dokumentcji i budowie ciqgu komunikcyjnego chodnikow i orkinou Rozbudow oczvszczlni Sciekow Wykonnie prolektow i budow drog ominnvch Budow knlizcji w Dgbe Wielkim i Aleksndr6wce Budow wodociqgu w miejscowo6cich : Dgbe Wielkie, Choszczowk Rudzk, Choszczowk Dgbsk, Choszcz6wk Stoieck, Kobierne, Aleksndr6wk l8

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU Złcznik nr 8 do Uchwły Nr XV/117/04 Rdy Gminy i Mist w Bogtyni z dni 23 mrc 2004 r. PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU LP Dził Rozdz Nzw progrmu inwestycyjnego () Cel i zkres

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó UCHWAŁA NR XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r. w sprwie zsd i trybu ustnowieni ngród i wyróżnień przez Gminę Misto Szczecin dl zwodników, trenerów i dziłczy orz ndwni tytułu Mecens Sportu.

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 23 POWIERZCHNIA w km 2 5 LUDNOŚĆ W 23 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 4 MĘŻCZYŹNI 33526 KOBIETY 36233 WYBRANE DANE 23 2 22 23 STATYSTYCZNE 67987

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE www.wosnstoprocent.pl CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE główne złożeni, smorząd gminny, powitowy i wojewódzki Autor: Tomsz Mtyj Smorząd to form orgnizcji wyodrębnionej grupy społecznej,

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

*a*' za ROK 2010 SPRAW OZDAN I E M E RYTORYCZN E FUNDACJA ROSA. e?,* tra,hddq"r?ose, CZERWIEC2OLL. www.fu ndacjarosa.pl

*a*' za ROK 2010 SPRAW OZDAN I E M E RYTORYCZN E FUNDACJA ROSA. e?,* tra,hddqr?ose, CZERWIEC2OLL. www.fu ndacjarosa.pl e?,* **' D - tr,hddq"r?ose, www.fu ndcjros.pl SPRAW OZDAN I E M E RYTORYCZN E za ROK 2010 FUNDACJA ROSA CZERWIEC2OLL FundcjRos.ul.Rusk20/21,\ok.9-50-079Wroclw-tel.71 3432424.e-mil: biuro@fundcjros.pl.www,fundcjoros,pl

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

ii:i poprmzprakrnq ,:il:ffi8 iii, DoPRoTESIoNAIJZMU KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRAT GIA SPOJNOSCI ZAPYTAN I E OFERTOWE nr PP dp I Dsw?

ii:i poprmzprakrnq ,:il:ffi8 iii, DoPRoTESIoNAIJZMU KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRAT GIA SPOJNOSCI ZAPYTAN I E OFERTOWE nr PP dp I Dsw? NARODOWA STRAT GIA SPOJNOSCI w.drw,cdu.pl {r '.!G* "f*hl,:il:ffi8 DolnoSlqsk Szkol Wy2sz ul. Wgonow 9 Tel.077/ 358-27-47 e-mil : ppdp_i.beno@dswe.pl REGON: 93105667 NIP: 894-230-62-69 Wrocfw, I4.03.2OLL

Bardziej szczegółowo

Gra. The Antykoncepcja Game. Gra The Antykoncepcja Game rozpoczyna siæ od walki z plemnikami.

Gra. The Antykoncepcja Game. Gra The Antykoncepcja Game rozpoczyna siæ od walki z plemnikami. 2 Gr The Antykoncepcj Gme Gr The Antykoncepcj Gme rozpoczyn siæ od wlki z plemnikmi. Wcielj¹c siê w jedn¹ z wybrnych postci kobiecych toczymy zciek³¹ wlkê (strzelnkê) z tkuj¹c¹ nsz¹ komórkê jjow¹ chmr¹

Bardziej szczegółowo

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE POWIAT PARCZEWSKI POWIERZCHNIA w km 2 952 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 38 MĘŻCZYŹNI 17828 KOBIETY 18216 WYBRANE DANE 21 212 STATYSTYCZNE 36486 36147 3644

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT PRZASNYSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 1219 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 44 MĘŻCZYŹNI 26723 KOBIETY 26813 WYBRANE DANE Województwo 213 21 212 213

Bardziej szczegółowo

Wnioskowa na kwota z Kontraktu w tys. PLN. Ogólna wartość projektu w tys. PLN. Wysokość wkładu własnego w tys. PLN 2 639,2 1 639,2 1 000,0

Wnioskowa na kwota z Kontraktu w tys. PLN. Ogólna wartość projektu w tys. PLN. Wysokość wkładu własnego w tys. PLN 2 639,2 1 639,2 1 000,0 Kontrkt Wojewódzki dl Województw Opolskiego n lt 2005 2006 - LISTA PROJEKTÓW Priorytet I Dziłnie 1.1 Unowocześnienie i rozbudow systemu ochrony zdrowi Nzw beneficjent Ogóln wrt wkłdu włsnego w Wnioskow

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 Zdni pństw w zkresie promocji ztrudnieni, łgodzeni skutków bezroboci orz ktywizcji zwodowej zwier uchwlony przez Rdę Ministrów projekt pt: KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA LATA 2009-2011.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU POWIAT GÓROWSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 738 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 49 MĘŻCZYŹNI 17989 KOBIETY 1842 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

Stow arzy szenie Osiedle Smulsko

Stow arzy szenie Osiedle Smulsko Stow rzy szenie 94-33 Łódź Łódź, dni 0 grudni 0r. Przedstwiciel Stowrzyszeni Hlin Husmn-Cieślk Pn Andrzej Owczrek Przewodniczący Rdy Miejskiej w Konstntynowie Łódzkim 9-00 Konstntynów Łódzki ul. Zgiersk

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI 213 POWIERZCHNIA w km 2 534 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 28 MĘŻCZYŹNI 53495 KOBIETY 57489 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT OTWOCKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 616 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 199 MĘŻCZYŹNI 58587 KOBIETY 63755 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły.

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły. Oprcownie ziorcze wyników nkiet przeprowdzonych wśród rodziców n temt koncepcji prcy szkoły szkoły. Termin i miejsce dń Zernie Rodziców dn. 22.09.2014r. Ankiet zostł oprcown w celu poznni opinii nuczycieli

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBTORSTWO BaDOWLANO - USLaGOWE

PRZEDSIEBTORSTWO BaDOWLANO - USLaGOWE PRZEDSEBTORSTWO BDOWLANO - USLGOWE,, PRMBUD " Spdlk 1o.o. 13-200 Dzildowo, ul. Osiedleficz 1 Numer KRS 0000107283 NP 571-000-27-49 tel.(0-23) 697-25 - 51 fx- (0-23) 697-22 - 42 Dzildowo, 18. 10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

BIUROWIEC GDAŃSK ZASPA

BIUROWIEC GDAŃSK ZASPA BIUROWIEC GDAŃSK ZASPA www.tupproperty.pl Gdńsk to misto portowe, położone nd Morzem Błtyckim, u ujści Motłwy do Wisły nd Ztoką Gdńską, n Pobrzeżu Gdńskim. Centrum kulturlne, nukowe i gospodrcze orz wżny

Bardziej szczegółowo

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI 3 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS3.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni... Ochron Środowisk... Ludność... Budżet... Aktywność zwodow ludności...

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2012 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n strcie 2. Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć 3. Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2012 4. Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Najważniejszych Imprez Gminy Strzegom 2011

Kalendarz Najważniejszych Imprez Gminy Strzegom 2011 Klendrz Njwżniejszych Imprez Gminy Strzegom 2011 Przedstwimy Pństwu Gminny Klendrz Imprez Kulturlno-Oświtowych, Turystycznych i Sportowych, które będą orgnizowne w Gminie Strzegom w roku 2011. Klendrz

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół w Łabiszynie na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół w Łabiszynie na rok szkolny 2015/2016 Pln prcy Zespołu Szkół w Łbiszynie n rok 2015/2016 Podstw prwn: Ustw z dni 7 wrześni 1991 r. o systemie oświty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym w szczególności z ustwą z dni

Bardziej szczegółowo

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI 4 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni..................................... Ochron Środowisk............................... Ludność.........................................

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo

9412 16 lokata 3,01% powierzchni kraju. W województwie na 100 mê czyzn przypada³o 107 kobiet. 106 osób na 1 km 52,0% Polska

9412 16 lokata 3,01% powierzchni kraju. W województwie na 100 mê czyzn przypada³o 107 kobiet. 106 osób na 1 km 52,0% Polska nmys³owski kluczborski URZ D STATYSTYCZNY W OPOLU oleski JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity............... Mist n prwch powitu Mist.......... Gminy................. miejskie............. wiejskie.............

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXIX/844/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 sierpnia 2006 r.

Uchwała Nr LXIX/844/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 sierpnia 2006 r. Uchwł Nr LXIX/844/2006 Rdy Mist Nowego Sącz z dni 29 sierpni 2006 r. w sprwie ztwierdzeni Powitowego Progrmu Dziłń n Rzecz Osób Niepełnosprwnych n Lt 2007 2013 w Mieście Nowy Sącz. N podstwie rt. 35 ust.1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL Dne identyfikcyjne rolnik lub zrządcy 2) Informcj o relizownym zobowiązniu 1) : rolnośrodowiskowym w rmch PROW 2007-2013 rolno-środowiskowo-klimtycznym w rmch PROW 2014-2020 ekologicznym w rmch PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu

Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu Pln dziłni wskzujący hrmonogrm osiągni poszczególnych wskźników produktu CEL OGÓLNY 1.Wzrost gospodrczy obszru Ziemi Gotyku Lt 2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM 2016-2023 Progr Nzw m nrstją co Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 205/206 7 ogrm ofilkti jest dostosowny do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 6-3 lt. Czs relizcji ogrmu: rok szkolny 205/206 I Obszry dziłń profilktycznych szkoły: bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Producent stalowych konstrukcji wsporczych dla potrzeb oœwietlenia, energetyki i trakcji

Producent stalowych konstrukcji wsporczych dla potrzeb oœwietlenia, energetyki i trakcji Producent stlowych konstrukcji wsporczych dl potrzeb oœwietleni, energetyki i trkcji LCZEGO STL? Stl to doskonùy mteriù konstrukcyjny: plstyczny, wytrzymùy, trwùy, ndjàcy siæ do powtórnego przetworzeni.

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r.

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kdencj Prezes Rdy Ministrów DSPA-4822-21(8)/12 Druk nr 738 Wrszw, 12 wrześni 2012 r. Pni Ew Kopcz Mrszłek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sznown Pni Mrszłek Przekzuję

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ Złącznik nr 1 do uchwły nr 76/967/07 Zrządu Województw Kujwsko-Pomorskiego z dni,15.11. 2 WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych. Infrastruktura dydaktyczna. Wewnętrzny system zapewniania jakości. Baza dydaktyczna BRAK RAPORTU BRAK RAPORTU

Prowadzenie badań naukowych. Infrastruktura dydaktyczna. Wewnętrzny system zapewniania jakości. Baza dydaktyczna BRAK RAPORTU BRAK RAPORTU Tb. Polsk Komisj Akredytcyjn oceny progrmowe uczelni/wydziłów, dl kierunku informtyk w ltch 2003-2013 (cząstkowe lub/i końcowe) w ukłdzie chronologicznym. Nzw Uczelni/ u Koncepcj rozwoju kierunku Cele

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

kroœnieñski PODKARPACKIE 17846 11 lokata 5,7% powierzchni kraju 41,4% POLSKA 2014

kroœnieñski PODKARPACKIE 17846 11 lokata 5,7% powierzchni kraju 41,4% POLSKA 2014 URZ D STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Trnobrzeg trnobrzeski stlowowolski kolbuszowski mielecki ni ñski le jski lubczowski poprodukcyjnym ³ñcucki dêbicki ropczyckosêdziszowskii Rzeszów przeworski jros³wski WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Hrmonogrm rzeczowo-finnsowy Projektu (PLN) dl dziłni 6.1 POIG Etp II - Wdrożenie Plnu rozwoju eksportu Nzw Wnioskodwcy i numer umowy o dofinnsownie: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo -Produkcyjno- Hndlowe Lech

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr38/8/2008 Prezyd i um Zarzqdu Gl6wnego Zwiqzku Ochotniczych Straiy Poiarnych Rzeczypos pol itej Pols kiej z dnia 12 wze6nia 2008 r.

Uchwala nr38/8/2008 Prezyd i um Zarzqdu Gl6wnego Zwiqzku Ochotniczych Straiy Poiarnych Rzeczypos pol itej Pols kiej z dnia 12 wze6nia 2008 r. Uhwl nr38/8/2008 Prezyd i um Zrzqdu Gl6wneg Zwiqzku Ohtnizyh Striy Pirnyh Rzezyps pl itej Pls kiej z dni 12 wze6ni 2008 r. w sprwie wzr6w druk6w :legitymji zlnk OSP, wnisku przyjqie d OSP, wnisku wystqpienie

Bardziej szczegółowo

Lista kół prowadzonych przez nauczycieli w I semestrze roku szkolnego 2009/2010. w ramach 1 godziny dodatkowej z KN

Lista kół prowadzonych przez nauczycieli w I semestrze roku szkolnego 2009/2010. w ramach 1 godziny dodatkowej z KN List kół prowdzonych przez nuczycieli w I semestrze roku szkolnego 2009/0 w rmch 1 godziny dodtkowej z KN Lp. Nzwisko i imię Godz. Nzw koł dzie o Godz. sl 1 Brosk- Stwiertni Ew 18 Świetlicow gimnstyk korekcj

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 ZEZYTY NAUKOWE UNIWERYTETU ZCZECIŃKIEGO NR 424 PRACE INTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 MARIA MAKRI PRAWNOŚĆ FIZYCZNA I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA KOBIET W WIEKU 20 60 LAT 1. Wstęp Dobr sprwność fizyczn jest

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI.

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI. Andrzej Żyłwski, Prezydent Wrszwskiej Wyższej Szkoły Njlepsze polskie Uczelnie/y według oceny Polskiej Komisji Akredytcyjnej W jednym z wywidów (Wprost nr 22/30mj/2011) przewodniczący Polskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA Informacja o wykonaniu finansowym zadań inwestycyjnych w 2012 roku

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA Informacja o wykonaniu finansowym zadań inwestycyjnych w 2012 roku DZIELNICA BIAŁOŁĘKA Informcj o wykonniu finnsowym zdń inwestycyjnych w roku wykonnie w gr Rok Rok Jednostk Dził Rozdził Kod zdni Wyszczególnienie rozpoczęci zkończeni Pln Wykonnie relizując Wykonnie środkmi

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników w Szkoła Podstawowa nr 44 im. prof. Jana Molla w roku szkolnym 2013/2014

Wykaz podręczników w Szkoła Podstawowa nr 44 im. prof. Jana Molla w roku szkolnym 2013/2014 Wykz stworzony z pomocą plikcji e-dziennik Wygenerowno dni: 0-0- 09::0 Podręcznik Autorzy Wydwc Od A do Z Rdosne odkrywnie świt Box Didsko Tropiciele Box Hello Podręcznik z płytą CD Appel Mgdlen, Zrńsk

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2012 R. WOJEWÓDZTWO = 100 102,8 84,8. ambulatoryjna opieka

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2012 R. WOJEWÓDZTWO = 100 102,8 84,8. ambulatoryjna opieka URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 21 211 212 POWIAT GÓROWSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 212 R. Poierzchni h... Ludność... Ludność n 1 km 2... Ludność ieku nieprodukcyjnym n 1

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek istniejący C Na terenie kompleksu szpitalnego Przy ul. Staszica 16 73-110 Stargard Szczeciński

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek istniejący C Na terenie kompleksu szpitalnego Przy ul. Staszica 16 73-110 Stargard Szczeciński PROJEKT BUDOWLANY Relizcj etpu przebudowy i modernizcji 3 piętr Oddziłu Rehbilitcyjnego polegjącego n budowie szybu windowego, montżu windy szpitlnej orz niezbędnej rozbudowie obiektu budynku C znjdującego

Bardziej szczegółowo

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity... Mist n prwch powitu Mist... Gminy... miejskie... wiejskie... miejsko-wiejskie... LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W R.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt 2007-2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE

Bardziej szczegółowo

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Wrszw,^/ czerwc 211 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEOETA KRAJU Jolnt Orlińsk PL-71-139/1 1/117 Pn Jnusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Sttystycznego W odpowiedzi n pism z dni 1 czerwc 211 r. znle:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za20l0 rok

Sprawozdanie finansowe za20l0 rok Krjowy Ruch kologiczno- Spolczny ul. Kuroptwy 9 05-500 Mysidlo NP123-10-32-147 RGON015563734 Sprwozdni finnsow z20l0 rok Urz4d Skrbowy w Pisczni Ul. Czjwicz 2/4 05-500 Pisczno Mysidlo, dn. 30.03.201 1r.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR)

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR) NFORMACJA POŚREDNKA UBEZPECZENOWEGO sporządzon zgodnie z wymogmi ustwy z dni 22 mj 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie gent ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie: CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Oświadczenie: CZĘŚĆ RYSUNKOWA Oświdczenie: Oświdczm, że niniejsz dokumentcj projektow (projekt udowlny) sporządzon jest zgodnie z oowiązującymi przepismi orz zsdmi wiedzy technicznej. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. 1. Tlic mieszkniow loklu nr

Bardziej szczegółowo

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA Wyniki nkiety Pytnie n. 1: Czy istnieje duszpsterstwo służy zdrowi (duszpsterstwo socjlne, zespoły duszpsterskie, rd, kpelni, wolontrit )?. n szczelu prowincjlnym..... TAK NIE. n szczelu loklnym......tak

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA R 1 Pieczęć kncelryjn: PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOEŃ ul. CANAETTA 2 00-099 WARSZAWA WNIOSEK dotyczący licencji n wykonywnie krjowego trnsortu drogowego rzeczy w zkresie:

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie -isamopoczucie

Twoje zdrowie -isamopoczucie Twoje zdrowie -ismopoczucie Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Poniższ nkiet zwier pytni dotyczące Pn/Pni opinii o włsnym zdrowiu. Informcje te pozwolą nm zorientowć się, jkie jest Pn/Pni smopoczucie

Bardziej szczegółowo

2. \\ pro$adza sie zmiany w Tabeli Nr 2 do uch$al) budielowej nd 201 4 rok.

2. \\ pro$adza sie zmiany w Tabeli Nr 2 do uch$al) budielowej nd 201 4 rok. Uh*l r FK.XLL0007 308.2014 Rdy Gminy Dbe wielkie z dni 20 luteo 2014 roku w sprwie: zmi w budzecie Gminy Debe Wielkie n rok 2014 n podstwie rt.18 ust.2 pkt 4 ust\4') z dni 8 mrc 1990 roku o smorz4dzie

Bardziej szczegółowo

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Zł Nr 2 o Uhwły Nr XXX/161/2012 Ry Gminy Jktorów z ni 23 lip 2012r. Progrmy, projekty lu zni związne z progrmmi relizownymi z uziłem śroków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przesięwzięć

Bardziej szczegółowo

8 Kurier i n f o r m a t o r p o w i a t u l e g i o n o w s k i e g o

8 Kurier i n f o r m a t o r p o w i a t u l e g i o n o w s k i e g o 8 Kurier i n f o r m t o r p o w i t u l e g i o n o w s k i e g o i n f o r m t o r p o w i t u l e g i o n o w s k i e g o Kurier 9 R Grżyn Łgock-Dzideck Krzysztof Płciszewski Andrzej Kicmn P Jnusz Wnt

Bardziej szczegółowo

guziny gwar i dialektów polskich nudle kónd Jak wykorzystać Mapę gwar i dialektów polskich na zajęciach? galanty

guziny gwar i dialektów polskich nudle kónd Jak wykorzystać Mapę gwar i dialektów polskich na zajęciach? galanty sie c dzi uk, b łch n be rw n r ysk r cz cz yć p iec przód wiel któr ysik ś t m l by k c tmk w u r si f k glnty p m guziny bin u sz n kónd ek cz ć y s k nudle gwr i dilektów plskich Jk wykrzystć Mpę gwr

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie kart RUP

Przygotowanie kart RUP Przygotownie krt RUP Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Wrszw Stron nr 1 z 18 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. PRZYGOTOWANIE KART RUP... 3 2.1 KARTA RUP_L_0151 Depozyt do sygntury

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna Złącznik nr 1 Formulrz sprwozdwczy dotyczący promocji i informcji Numer progrmu (CCI): 27 PL 161 PO 1 Nzw progrmu: Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Złącznik do sprwozdni nr: R/29/POIG/ Okres sprwozdwczy:

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

ŁĘCZYCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁĘCZYCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁĘCZYCKI 13 POWIERZCHNIA w km 773 LUDNOŚĆ W 13 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 67 MĘŻCZYŹNI 518 KOBIETY 6455 WYBRANE DANE Województwo 13 1 1 13 STATYSTYCZNE 557 5198

Bardziej szczegółowo