us{ ,,STATUT SPOLKI (tekstjednolity z dnia 30 maja 2006 roku) I. POSTANOWIENIA OGOLNE Artvkul I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "us{ ---------- ,,STATUT SPOLKI (tekstjednolity z dnia 30 maja 2006 roku) I. POSTANOWIENIA OGOLNE Artvkul I"

Transkrypt

1 ,,STATUT SPOLKI (tekstjednolity z dnia 30 maja 2006 roku) I. POSTANOWIENIA OGOLNE Artvkul I Firma Spolki brzmi: 'AB Sp6lka Akcyjna" Spolka moze uzlavai jej skr6tu 'AB S.A." oraz.\vrozniaj4cego jq znakll grafi cznego ArtYkul 2 l. Siedzib4SpolkijestWroclaw laloz\crelami Spolki sq ) Andrzej Przybylo, zamieszkaly we Wroclawiu, przy u1 Rogowskiej 14419, '------' 2) I\\'ona Przyb]4o, zamieszkala we Wroclawiu, plzy ul Rogos/skiej 14419, -*'---* 3) Polish Enterprise Fund, L P., z siedzibq przy 175 Park Avenue, New York 10152, us{ zwani rv dalszei czqfti niniejszego Statutu ',zaloiycielami"

2 Artvkul 3 I Spolka dziala na obszarze Rzeczypospolit j Polskiej i za granic4 przedsiawicielstwa i Spolka moze tworzyc i prowadzii swoje oddziaty, zaklady' jldnostki innych spolkach organizacyjne, a takze uczestruczyc w pra ca przedsigwipciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiei i za Czas trwania Spolkijest nieograniczony ---":------" ) II. PRZEDIIIOT DZIALALNOScI SPOLKI Artvkul 4 l. Przedmiotem dzialalnoici Spolkijest: --- sprzqtem komputero ym, r l) handel detaliczny i hurtowy muitimedialnym i elektronicznyrn' na wlasny rachunek, w komisie, na zasadac agencji lub poirednictwa handlowego' a itip"i f ekspon sprzgtu komputerowego' telekomunikacyinego, multimedialnego i elektronicznego, op.a"owl*arie ptoduktow softwarowych i handel tymi produklami 4) instalacja sieci informatycznych' --' uslugowy monta2 i naprawa sprzgtu komputetowego' telekomunikacyjnego multimedialnego i elektronicznego' ) uslugi intemetowe, --_ 7) uslugi serwisowe, _---- 8) doradztwo informatyczne, e) wdrazanie system6w komputerowych, -_ l0) uslugi w zakresie promocji, reklamy i matketingu, l) dzialalnosi szkoleniowa, wydawnicza i poligrafi czna, * ) prorvadzenie skladow celnych, l3) ushrgi spedycyjne i transpottowe, ) \irynaiem Pomieszczen,ikup n_ort1n. tp,rq', irwposa-zenra dla potrzeb rnlasnlch 2. Dzialalnodi gospodarcza na mocy odrpbnych przepisow rlymagajqca koncesji lub zezwolenia zostanie podjeta przez Spolke dopiero po ich uzyskaniu - Zmiana przedmiotu dziaialnoici w1t'naga uchwaly Walnego Zgromadzenia podjqtej *etrr"iriq dw6ch trzecich glos6w w obecnosci os6b reprezentuj4cych co najmniej pi"* t"pit"ft zahadowego Skutecznosi takjej uchwaly nie jest uzalezniona od iwkupienia-akcii tych akc.jonariuszy, kt6rz1 nie zgadzajq siq na zmiana *----- III. KAPITAL I AKCJE ArtYkul 5 1. Kapital zakladow] Spolki urynosi 10.i00002,00 zl (dziesigi milion6w sto tyslecy dwa zloiel i dzieli si9 na (dziesiqi milion6w sto t-vsiecy dwie) akcje o wartoscr

3 nominalnej 1,00 zl (jeden zloty) kazdakcja, w tym: l) (dwa miliony siedemset dwadziescia dziewiei tysiqry dziewqcset siedemdziesiat jeden) akcjizwyhych serii A1, 2) (jeden milion rrzysta trzynaacie tysigcy) akcji uprznvilejowanych serii B - 3) (trzy miliony dziewi iser czterdziesci cztery rysi4ce pipcdziesi4t dwie) akcje zrvykle serii C, * 4) (dwiescie dvra tysiqce) akcji zwyhych serii D, o.az "--_ 5) (eden milion dziewigiset dziesiqiysiecy dziewigisetsiedemdziesi4t dz.euiec) akcji z\.r)lbch serii F Na podstawie uchwaly Walnego Zgtofiradzenia fiimer 22/2006 z dnia lo maja 2006 roku kapitatr zakladowy zostal warunkowo podu,yzszony o kwotq nie wigksz4 niz zl (d\.viescie dziewiqidziesiqr rysiecy zlotych), poprzez emisjg nie wigcej niz (dwie6cie dziewieidziesiql tysiecy) akcji na okaziciela serii G lb. Akcje serii B, tak dtugo jak przystugujq A.ndrzejor.r.i przybylo, s4 uprzyrvilejov/ane co do glosu, w ten spos6b, ze na jednq akcjp serii B przypadaj4 dvra glosy na Wdn!,m Zgromadzeniu Uprzywilejowanie wszystkich akcji serii B w].gasa: (i) z chwllq ppeniesienia wlasno(ci choiby jednej akcji serii B na innq osobe niz Andzej przy.bylo. chyba ze wlasnosi akcji imiennych serii B zostanie przeniesiona, na rzecz malzonka lub zstgpnych Andrzeja Przybylo albo w drodze nabycia spadku przez spadkobierc6w Andrzeja Przybylo, oraz (ii) z Lrply;,,em dnia 0l marca 2007 roku, jezeli do tego dnia prenvsze akcje Spolki nie zostanq wprowadzone do obrotu gieldowego. _ Spolka moze emitowai akcje imienne oraz akcje na okaziciela Wszystkie akcje serii B i akcje seni C sq akcjami imiennlmi. Akcje serii A1, akcje serii D i akcje serii E sq akcjami na okaz iciela.. t Zami.anakcji na okaziciela na akcje imienne jesr wylqczona. Z zastrze2eniem ustgpu Ja.onizej, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela moze byi przeprowadzona na zadanie akc.jonariusza, w drodze uchwal)' Zafzqdu, ktora po+,inna byi podjqta w cjqgu l,+.aernastu) dni licz4c od dnia przedstawienia Zarz4doq,.i pisemnego z4dania dokonania.onwersji akcji Z4danie to po\a'inno wskazlq'ac iloji akcji imiennych objgtych 2qdaniem ronwersjj wraz ze wskazaniem ich numer6w. W przypadktr pzeprowadzenia konwemji.:(c1imiennych na akcje na okazlciela Zarzqd umieszcza w porzqdku obrad najbli2szego \\alnego Zgromadzenia puflkt dotyczqcy zmiany Statutu w zakresie ilosci akcii rlennych. Uchwala Zarz4du, o kt6rej mowa pol-lyzej jest skuteczna od chwili wyrazenia ::zez Rad Nadzorcz4 zgody na zamjanq akcji imiennych na akcje na okaziciela ). L )o dnia uptywu 18 miesigcy od dnia wprowadzenia pienvszych akcji Spolki do obrotu i rldowego, Jednakze nie dluzej niz do dnia 30 kwietnia 2008 roku. Akcie serii B iserii C nie mog4 byi zamienione na akcje na okaziciela oraz (ii) s4 ' objete zakazem : zporz4dzanla I \-r:ira] zakladowy moze byd podwy2szony w drodze emisji nowych akcji lub przez r.irresienie wartosci nominalnej akcji na zasadach okre3ionych uchwal4 Walnego -'J,.nradzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysfuguje zbwvalne prawo r,...\ szenstwa obiqciakcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji

4 Akcje mog4 byi umorzone za zgod4 akcjonariusza w drodze nabycia przez Spolke (umorzenie dobrowolne) Warunki i tryb umorzenia dobrowolnegokre a ucnwat? Walnego Zgromadzenia IV ZBYCIE AKCJI l. Akc1e sq zb].'valne. - T* * 2. Do dnia kiedv akcje Spolki bgdq notowane na gieldzie, w przypadku, gdy kt6rykolwiel Akcjonariuszy (,,Akcjonariusz Zbywaj4cy") zamierza w dobrej wierze zbyi swoje ak imienne w Spolce osobie trzeciej, k6ra nie jest akcjonariuszem Spo.lki posiadaj4qm akc$ imienne (,,Proponowany Nabywca"), pozostali akcjonaiusze posiadaj4cy akcjj tmenne (.Pozostali Akcjonariusze") b9d4 mieli prawo pierwszeistwa nabycia tychze akcji, na warunkach okrealonych w niniejszym ArtyLrule (,,prawo pier-wszeistwa Nabycia"), o ile umowa pomipdzy Akcjonariuszem Zbywaj4cym a pozostalymi Alcjonariuszami jaka mo;e bvd \r'mocy w danym czasie nie stanowi inaczej -, , Akc.jonariusz Zbyrvaj4cy potviadomi kazdego z pozostalych Atcjonariuszy o zamiarze zbycia swoich akcji imiennych w Spolce na rzecz proponowanego Nabpvcy w formie pisemnego oiwiadczenia, zawieraj4cego: --- liczbq i rodzaj akcji, kt6re zamierza zbyc (,,Akcje Zbnrane',), ceng, za jake zamterza zbya Alcje Zblavane (,,Okre6lona Cena"), pozostale istotni uarunki umowy ordt informacje dolvc,/qce osobv proponor.rlnego \abll\cv 2) ofertq zbycia wszvstkich Akcji ZbFvanyqh za Okrellonq Cene (,,Oferta Zbycia") -----"*-- 4. Kazdy z Pozostalych Akcjonariuszy bgdzie mial prawo do pr4jqcia Oferty Zbycia u ci4gu 90 (dziewigidziesigciu) dni od daty jej orrzymania, poprri, iorent. Akcjonariuyovr'i Zb''wajQcemu pisemnego oswiadczenia (,,Oswiadczenie o Przyjtciu Oferty Zbycia") W przypadl:u, gdy zgodnie z obowi4zuj4clmi przepisami prawa, nabycie akcii Spoikr peez kt6.egokolwiek z Pozostalych A-kcjonarjuszy wymaga *czeiniejvego uzyskania zg6d lub zezwolen, temin na przyjgcie Ofeny Zbyci4 okreflony w usrgpre poprzedzajqcym ulega przedluzeniu do czasu rozpoznania sprawy i uydinia decjzl przez wlasci*ry organ i wygasa z uplywem 3 (rzech) dni oi dorgczenia akcjonariuszowi decyzji w tym zakresie, pod warunkiem, Ze akcjonariusz ten ztoa odpowiedni wniosek _ o wydanie takiej zgody lub zezwolenia terminie 14 (czleffastu) dnj od daty otrzymania Oferty w nieprzekraczalrym Zbycia. _-* _-. W. przypadku przyjgcia Oferty Zbycja Vzez rvigcej ni2 jednego pozostalego Alcjonariusza (.Ak!jonariusz Akceptuj4cy"). Akcjonariusze' Akce-ptujqcy nabpdq wszystkie Alcje Zbyrane od Alcjonariusza Zbtwajqcego pro.itu- do,*.go wzajemnego udzialu u kapirale zak'adow\m Spolki z uwzgigdnieniem wylec/n.e akcji imiennvch wedle slanu na dzien rlozeld Ofen\ Zbycia. piry c.1,, prreniesieni. wlasnosci Akcji Zbl.wanych na rzecz kazdego z Akcjonariuszy Akceptu.iqcych nast4pr pod. warunkiem zaltaty Okeslonej Cen,v, zas zaplata Okreilonej Ceny nasiqpi w ciqgu 7 (siedmiu) dni od daty zlo2enia O6!viadczenia o przl,ieciu Ofertv. -_- ---_--_- _

5 W przypadku, gdy 2aden z Pozostalvch Akcjonariuszv O:yt:1"j:1i-,: l':.ti"'v P;;;.;?;i;.1 iji.lu o,"-inl" okeilonvm w usrqpie a to. t o't1"1:.lt^^o^'o'l: n.iffi;; ffi; przyl4czenia sig po suonie Alcjonariusza 'lt*:l*"-:q:,^1: iron.uti;i rty.iu Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego.Nab)'wcy' tu:1*o1 'p".i-: l ItJ"tiy"ft 1,,P."too ft yt4c"ettia sip do. zbycia") 1ry-przypadkl' $d). reoa"i", ob.*ia;jq"ymi przepisami prawa, na '<anie.dokonanie lti"'- lel :!::?:^-*-"1 zg6d lub zezrvoleir, Prawo Przyl4czenla Spolki Nynagane lest wczesnlejsze uzysl. -"-- _^^,. ;";; Zby;e powstaje pod "warunkiem zawieszaj4cym uzyskania tychze zgod i t. W celu realizacji Prawa Przyl4czenia siq do Zbycia' Akcjonariusz Z-b]rwa]4cy obowiazany jest do spowodowania, 2e Proponowany Nabpvca zlozy PEF. ofertg "uty"iu'*rrytimt, akcji Spolki posiadanych pizez PEF. za cenq i na warunkach.iakie p,o'oono*unv Nablwca zaoferowa'l Akcjonariuszowi Zblwaj4cemu' (,,oferta J{ablcia na Zasadzie PIz-rl4czenia") r. PEF bqdzie mial ptawo do przyiqcia ofert) Nablcia na Zasadzi Przylqczenia w ci4gu 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania. poprzez zlozenle Akcjonanuszowl )u.iluiu""tu i Proponowanemu Nab;wcy pisemnegoswiadczenia ("Oswiadcenie o przvle'.iu Of"nv Nabycia na Zasadzie Przyl4czenia"), zas w prz)?adku' gdy zgodnie, iio*i4rrlqcymi pizepisam, prawa' zbycie akcji Spolki przez^ PEF wymaga -uryskania *'"resniej=ego zg6d 1ub zezwolen, termin na przyjgcie Oferty Nabycia na zu*i)i"'pt&h"t^iu, okejony w zdaniu poprzedzajqcym, ulega przedtu2eniu do czasu 'o,/oo/nanra spra\try iwldania declzjr przez wlasci*a organ I w\gasd z upbler 1 riir!.nt ani od doigct.nia PEf dec)zii w t;m zakresie pod warunl'iem ze,ptf /lo7\ odoo$iedni unio'ek o \ldanre Lakiej zgod) lub zez\ olenia!4 nieprtek racra In\ m ier'minie i't (czternaslu.) dni od daty otrzymania Ofefiy Nabycia na zasadzie P rz,vl4czenia lrl.w ci4gu 7 (siedniu) dni od olr4fnanla pfzez Atcjonariusza Oi*iadczenia o Przyjgciu Ofefiy Nabycia na ZasadziePrzyl4czenia, PEF zbqdzie akcje na rzecz Proponouanego \abywcy l. W przypadku, gdy PEF nie zlozy O6wiadczenia o Przyjqciu Oferty Nabycia n Zzsadzie p,jutacrenia i i".min,e okeslonym ra tlstqpie 9 pot'-vzej' Akcjonariusz!by*-aj+cy bedi,e mial prawo do zbvcia Atcji 7b!'wdnych na tzecz?roponouanego NabFc)' 7 ratm zastrzizeniem, ze w przypadku, gdy AkclonariLrsz Zb)'wajqcy nie zbycra ^dokona tkcii ZblTrantch!a ciqgu 180 rslu osiemdziesigci'r) dni od daty Ofeny Zbvcia' olrl$o".i * u,repie r poiuyzel dkcje le przeslajq byc Akcjami Zbl 'vanlmi i nie beda. rogty b"i zbyre biz zachoqania procedury ohe'lonej w niniejst)m Anlkule o ---' Z zasftzeitentem postanowlen us!9pu 1 I i I 5 ponizej zbycie akcji. imiennl ch Spolki przez et lion.iurru na rzecz osoby nie bqd4cej akcjonariuszem Spolki posiadaj4cym akcle l.i"'nn" t"t zachowania procedury okreslonej w niniejs4'm Artykule 6 Jest bezskuteczne wobec Spolki 13. PostanowlenLa niniejszego Artykutu 6 nie bqd4 mialy zastosowama * lt4ju:p zblavania akcji *.utooc-h pt-u motfvacyjnego dla kluczowych praco\"/nikdw Spoiki' zatwierdzonegoprzez Rade Nadzorczq Spolki, zgodnie z postanowieniami ninieiszego Statutu 23

6 11.Do czasu kiedy jakiekolwiek akcje Spolki bgdq notowane na gieldzie, proponorv Nabl.wca lub Podmiot Stowarzyszony, kt6ry zamierza kupic lub w inny sposob na Akcje Zb).!vane, bgdzie zobowi4zany do zawarcia z Pozostalymi Akcjonariusz umoby reguluj4cej stosunki pomiqdzy akcjonariuszami, jesli taka bedzie istniala, Proponowany Nabl'wca iub Podmiot Stowarzyszony bpdzie m6gl kupii lub * u sposob nabyi Akcje Zbl.wane uylqcznie pod warunkiem, ze zaakceptuje ipodpisze ti umorvg wymagan4 przez Pozostalych Akcjonaduszy Procedua okreslona w niniejszym Artykule 6 ust 1-14 nie ma zastosowania w p zbyrvaniakcji Spolki przez PEF na Podmiot Stowarzl szony lub w przypadku akc.li Spolki w ofercie publicznej. *---* Zastaw na akcjach imiennych Spolki moze byi ustanowiony tylko za zgodq Nadzorczej Artl,kul 7 l. Do przeprowadzenia zorganizowanei ofeny sprzedazl akcji Spolki w ofercie plrblicznej powyze1 20 % akcji Spolki w obrocie niepublicznym, wl4czaj4c prrep.owidren,e or sprzedazy akcji Spolki zagranic4 przeu,iduj4cej: -----* _ 1) sporz4dzenie dol:umentu, na podsrawie kt6rego potencjalninwestorzy podejmowali decyzje inwestycyjne (tj. prospektu, me inibmacl,jn go lub innego dokumenru pelni4cego podobn4 funkcj9); - 2) przeprowadzenie prezentacji Spolki wybranym jnwestorom lub ich eruo 3) przeprowadzenia _okredlonego procesu ustalania ceny (tj specjalna se gieidowa lub.,book-building") i innych warunkow sprzedazy aicji Spolt; zecz lnwestoro\\, oraz ustalania os6b nablrvc6\l.: *-- - -_-- (,,Oferta Zorganizowana"), beda miat, zastosowanie postanowienia Artykutu 7??-u!,.lu. pisemne zqdanie akc.ionariuszy, reprezentuj4cych l4cznie co najmniej 25 (dwadzieicia pjgi procent) kapitalu zakladow.ego dpjf. fgo.i. zobo,iiqzany podjqcia wszelkich czlllnosci, w tyrn ujawnienia organom uprawnionym do tego mocy obowi4zuj4cych przepis6w prawa informacji doryczqcych Spolki. niezbednych d przeprowadzenia Oferll. Z:rgglizgwanej; z4danie rakie po\vinno okesla. propono spo\ob olerowanij akcji Spolki Spolka bedzie zobo$i7ana Ao ula-teniu I dol)czqcvch Spolki inni,rn podmiorom riz up-awnione do rego organu pod oaru ldrdrcia umowv zobo$iazujqcej do zachouania poulnos, r co-do uiiuniarych i o treici satysfakcjonuj4cej Spolke. *-----* :- ---_: -_ Spolka poniesie wszelkie udokumentowane koszty z\\i4zane z przygoto o ktorym mowa rv!ol1.:..r; ustppie I (i) powyzej wszelkie irne k;r;i';;;^" przeprowadzeniem Oferty Zorganjzowanej *4qczaj4c, bez ograniczeir, wsielkie ko r*i4zane z. doradztwem w tym zakresie na rzecz Spolki oio, po*juni"r do oraz prawrych_reprezentujqcych 1-"1::ltd akcjonariuszl,, kt6rych akcje maja byc oferowane w ramach Oferty Zorganizowanej. zostan4 poniesione prz* sp.rii przypadku jednoczesnego l.jlii.'rr objgcia Olefiq Zorganizo\;anq akcji Spolki ' nalezcvsn oo Funduszu, Iwony Prz)byto iandrzeja prz\ b\,lo q pozoslalycir przlpadkach, ioszrv re

7 zostan4 poniesione przez akc.ionariuszy oferujqcych swoje akcje w ramach Ofe.ty Zorganizowanej. Niezaleznie od postanowiei zdait poprzedzajqcych, kosay prowzji, dyskont i innych w]nagrodzeri zaleznych od wartodci sprzedazy akcji dla subemilenta. biura maklerskiego lub doradcow akcjonariuszy zostan4 w ka2dym przlt,adku ponieeone przez akcjonariuszy oferujqcych swoje akcje w ramach Oferty Zorganizowanej t. W przypadku, gdy do przeprowadzenia Oferty Zorganizouanej niezbgdne jest zawarcre uno*y o subemisjg zjednym lub wigcej subemitentem: \ 1) akcjonariusze posiadaj4cy wigkszoii akcji, l-tore maj4 byi zaoferowane w ramach Oferty Zagranicznej, b9d4 mieli prau'o nyboru wiod4cego subemitenta, kt6ry bedzte zarz4dzal OlErta Zagranicznq wyb6r takiego subemitenta wymagac bgdzie zgody Rady Nadzorczej Spolki; Rada Nadzorczs Spolki nie moze bezzasadnie odmowic wyrazenia tal<iej zgod]: ) Zanqd w imieniu Spo.lki zawrze z subemitentami wszelkie umowy niezbqdne $ celu przeprowadzenia Oferty Zorganizorvanej, zawierajqce ostviadozenta I zapewnienia Spolki oraz inne postanowienia, jakie zrvykle zariera.jq umowl 7d\\ rerane * l\ m celu !- l3rzqd, w zakesie, w jakim jest to wymagane przy realizowaniu transakcji tego rodzaju, ]) umozliwienia akcjonariuszom Spolki, kt6rych akcje maj4 byi oferowane w ramach Oferty Zorganizowanej, ich doradcom i bieglym rewidentom, wglqdu oraz wprowadzania poprawek do projekt6w \rszelkich dokumentorv przygoto\-\ywanych przez Zan4d w zwr4zku z OfertA Zorganizowan4 w zakresle w jakim zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa akcjonariusze oferuj4cy akcje w ramach Olerty Zorganizowanej, ich doradcy oraz biegli rewidenci bqd4 ponosic odpowiedzialno ic za treii i fo.mq tych dokument6w; l) zapewnieniakcjonariuszom Spolki, ktorych akcje maj4 byi oferowane w emach Oferty Zorganizowanej, ich doradcom i biegbm re\\'identom, dostgpu do ksiqg i dokument6w Spolki oraz umozliwienia kontaku z pracownikami zajmuj4clmj kierownicze stanowiska w Spolce oraz bieglymi rewidentami Spolki, w zakresie u jakim bqdzie to niezbqdne do przeprowadzenia badania Spolki zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, maj4cymi zastosowanie do Olerty Zorganizowanej. w t1,rn w szczeg6lno6ci przepis6w reguluj4cych publiczne propono\r'anie nabycia papierow warlosciowychl il uczestniczenia w prezentacjach sklerowanych do potencjalnych inwestorow o iie nie uniemozliwi to lub znacz4co nie utrudni wykon''lvania bie24cych obowi4zkow $ynikaj4cych z prowadzenia dzialalnosci, statutu iobowi4zujqcych przepisow f:ar\a ---_ I ).:rnolvienia niniejszego an. 7 przestaj4 oborvi4zywai z chwil4 sprzedazy co najmnej e:-r.kcjr Spolki u olercie publicznej - r ORGA\Y SP6I,KI

8 OrganamiSpolkis4:-- Artvkul 8 1) ZaftTd, ) Walne Zgromadzenie A. ZARZAD SPoLKI Artvkul 9 L Zarzqd Spolki sklada sig z jednego do siedmiu czlonkow, w tym prezesa powo\rvanych i odwoly.wanych przez Radg Nadzorczat Kadencla Zarz4dujest wsp6lna itrwa dwa lata \: \, 3 Iryb pracy ZarzTdv oraz podzial kompetencji pomigdzy poszczegolnymi Zarzqdu okesla Regulamin Zarz4du uchwalony jest przez Zuz4d. i zatwierdzony przez Artvkul l0 l. Zatzqd Spolkt zarzqdza Spolk4 i reprezentuje j4 na zewnqtrz 2, Wszelkie sprawy zwiqzane z prowadzeniem przedsigbiorstwa Spolki nie zast ustawq Iub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rad Nadzorczej, nalez4 do kompetencji Zarz4du Zarz4d przed dokonaniem czynnosci, d kt6rych dokonania zgodnie z postanowieniami kodeksu spolek handiourycn ru niniejszego statutu wl.magana jest uchrala Rady Nadzorcze; albo uch$,ala Walneg Zgromadzenia, wyst4pi o odpowiednie zezwolenia do Rady Nadzorczei lub Wajne Zgromadzenia Spolki - :, 'uuoldgullzdl- 3, Iezeb Zarz4d jest wieloosobory do skladania o6wiadczei woli oraz podpispvania u imieniu Spolki upowazniony jest prezes Zarz4du samodzielnie, dw6ch czioni6w Zarzqdu dzialaj4cych lqcznie albojeden czlonek Zarz4du dzialaj4cy lqcznie z prokurentem. - Artvkul 11 l. Zawieszenie w czynno6ciach poszczeg6lnych lub wszystkich czlonkow Zarzqdu Spolh moze nast4pii z waznych powod6w w drodze uchu,ah Rady Nadzorczej. W umowie pomigdzy Spolk4 a czlonkiem Zarzqdu oraz w sporach pomiqdz) czlonkien Zatz4du a Spcjlk4. Spolkg reprezentuje Rada Nadzorcz aibo pelnomocnil powotarl.rchuala Walnego Zgromadzenia _

9 )7 B. RdDA NADZORCZA \ l Artvkul 12 l. Rada \adzorcza shada sig z szesciu cronkow, potvol]'lvanych i od$oll,ranych przez Walne Zgromadzenie, z zzstrzezet\iefi ust. 3-7 ponizej Z zaslrzezeniefi usi 2 ponizej. Rada Nadzorcza jest uprawniona do podejmowania wszelkich decyzji w zakresie swego dzialania, o ile w sklad Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej tzech czlonk6w, a od chwili uzyskania przez Spolkg statusu spolki publicznej, co najrmiej pigciu czlonkow --- Do dnia wprowadzenia akcji Spolki do obrotu gieldowego Przewodnicz4cego Rady Nadzorczej powofuje Iwona Przybl4o i Andrzej Przybyto, a ZastQpc Przewodnicz4cego Rady Nadzorczej powofuje PEF OSwiadczenie Iwony Przybylo i Andrzeja przlb/o o porvolaniu Przewodniczqcego Rady Nadzorczejest skuteczne, je2eli zostalo pooprsane Vzez obojga uprawnionych Akcjonariuszy Od dnia wprowadzenia pierwszych akcji Spolki do obrotu gieldowego, Przewodnicz4cego Rady Nadzorczej wybierajq ze sbego crona czlonkou ie Rad) Nadzorczej L PEF powohie i odwoluje trzech czlonk6w Rady Nadzorczej. Z zastrzezeil.n Ltst. ]a, powyzsze uprawnienie PEF do powolyrania iodwolrvania teech czlonk6w Radi- \ddzorczej wlgasa w przypadku: l) gdy udzial PEF w kapitale zakiadowym Spolki zmniejszy sig ponizej l0%. lub, 2) nabycia od PEF przez podmioty spoza grona akcjonariuszy Spolki na dzi ri 3l grudnia 2004 roku przynajmniej jednej akcji w ramach publicznej subskrypcji akcji albo pierwszej publicznej ofbrty sprzedazy, lub ) wprowadzenia akcji Spolki do obrotu gieldowego Ja. Jezeli uprawnienie PEF, o k6rym mowa 1! ust 3 \rygaslo, a udzial PEF w kapitale zakladowym Spolki wynosi nadai co najmniej t0%, w6wczas PEF powoluje i odwoluje iedlego czlonka Rady Nadzorczej. r- Iwona Przybylo i Andrzej Przybylo powotui4 i odwoluiq trzech czlonk6w Rady \adzorczej Odu'iadczenie llvony Przvbllo i Aldrzeja Przybylo o powolaniu albo odrvolaniu czlonka Rady Nadzorczejjest skuteczne, jezeli zostalo podpisane przez obojga uprawnionych Akcjonariuszy. Z zasfizei eniefi ust. 4a, powyzsze uprawnienie Iwony Przybylo i Andrzeja Przybylo do powolywania i odwollvania tfzech czlonk6lv Rady Nadzorczej eygasa w przlpadkut l) gdy lwona Przybylo i Andrzej Przyb],io l4cznie posiadaj4 akcje Spolki uprawniaj4ce do rv-vkonlwania mniej niz 10% og6lnej liczby glosdw na walnlm zgromadzeniu lub " ) nabycia od Iwony lub Aidrzeja Przybylo przez podmioty spoza grona akcjonariuszy Spoiki na dzieir 31 grudnia 2004 roku przynajmniej jednej akcji w ramach publicznej subskrlpcji akcji albo pierwszej publicznej oferty sprzedazy, lub -*

10 :i 3) wprowadzenia akcji Spolki do obrotu gieldowego a, Je2eli uprawnienie Iworry Przybylo i Andrzeja przybylo, o kt6rlrn mowa w uy. r wlgaslo. a Iwona Pzybylo i Andrzej przybtlo lqcznie posiadaje nadal akcje SpollJ uprawniaj4ce do wykonylrania co najmniej 10% og6lnej liczby glos6w na wainl_ z romadzeruu, Iwona Przybylo i Andrzej przybylo powolujq i odwotujq jednego czlonka Rady _Nadzorczej Oiwjadczenie Iwony przlby.lo i Andrzeja przybl4o o-powilaniu albo odwolaniu czlonta Rady Nadzorczej jest skuteczne, jezeli zostalo podpisane przez ooo.1 uprawnionych Ahcjonariusrl , Z dnie.d. r.r kronm jedna /e uskatanych w usr 4 osob przeslatie b\c Akcionatir Spolki, uprawnienia wskazane w usr 2. 4 ofaz +a do por,,orywania i oiwosa czionkow Rady Nadzorczej oraz wskaz],lr,ania przewodnicz4cigo Rady Nadzc przysluguj4 samodzielnie drugiemu wskazanemu w ust. 4 - a pozostaj4cemu w Spa r\l<cjonafl uszowl , Z zastrzezeniem ust. 7, od momentu wprowadzenia akcji Spolki do obrotu gieldowego, najmniej rrzech. czlonk6w Rady Nadzorczej bgdzie Czionkami Niezaleznyii. Czlonko \iezalezni powinni spelniai nastqpuj4ce warunki: r) Czlonek Niezale2ny nie moie byd osob4 kt6ra byla czlonkiem Zarzadu Spoilo lub p.okurentem Spolkiw okesie ostatnich pjqciu lat, - * - - ' 2) 3) 4) 5) 6) Czlonek Nie?rlezny nie moze byi p&cownikiem kadry kierowniczej wyzszego szczebla Spolk.lub podmiotu stowarzyszonego ze Spolk{ ani osob4'kt6ra bila takim pracownikiem w ciegu ostatnich trzech jat. przez pra"o*niku kui,.: kierowniczej $,yzszego szczebla rozumie si9 osoby bqd4ce kierownikiem albo dyrektorem^jednostek organizacyjnych spolki podlegle slu2bo.\r,,o bezposrednio Zarz4dowi Spolki albo okejlonym czlonkom Zarzqdu Spolki, ----_- '_, --- Czlonek Nezale2ny nie moze ot.zym].wai od Spotki lub podmiotu stowazyszonego ze Spolkq innego wynagrodzenia niz z t!,tulu pelnienia funkcjr w_radzie \adrorctej. w Dm $ szczegolnoici z ryulu udzlh * proe,orie ooc, llb lrlnvm programle rq,nagradzania r.r1.nili. - -, Czlonek \ ezalezrv nre moze byc akcjonariuszem po(iadatac\m akcie Sooliv slanowiqce I0oo.kapiralu zauadouego Spol(i. ani osoba powi4zanq'z r'akim arcjona-ruszem tlb reprezenluj4c4 rakiego alcjonariu\.,a, -_, Czlonek Niezalezny nie mo/e blc osob4 ktora obecnie urrzymuje lub n ciaql ostaltue8o roku ulrrym),'lvala znacrqce slosunki handlowe ze Spotkq ilb podmiotem stowarzyszonym ze Spolkto czy to bezpo3rednio, *!rspolrika. akcjonariusza. czlonla zar,/4du. prokurenla lub praconnila "4 ";u;;[r.;;; xadn kieror.rniczej uyzszego szczebla podmioru ulrzvmujacego iakie srosunki ri Spoll4 lub podmjolem srowdrz\szonym ze Spolka przez znacr4ce sto"unli handloue rotumrec nalezy takie. k:1orlch nanoic pr./ekracla 50o przlchodou Spo.lkiza ostatni rok obrotowy, Czlonek Niezalezny nie moze byi osob4 kt6ra jest ostatnich trzech lat byla wspolnikiern lub pracorvnikiem obecnie lub w ci4gu obecnego lub bylego

11 29 audltora Spolki, *--- 7) Czlonek Niezalezny nie moze byi czlonkiem zarzqdu, ani prokurentem w nne1 spolce, w korej czlonek Zarz4du lub prokurent Spolkipelni funkcje czlonta rady nadzorczej, 8),r) Czlonek Niezale2ny nie moze pelnii funkcji w Radzie Nadzorczej dluzej niz trzykadencje, *---* Czlonek Niezalezny nie jest malzonkiem ani czlonkiem biiskiei rodzinv czlonla ZarTEdu. prokurenla lub osob o klodch mo\a.a w lit. af _ ht pourzei 2l czlorka bl.sliej fodlin) u\ aza kjev!nych ipowinowarlch do drlgiego srop;ia'_ Jezeli uprawnienie do powoll'rvania i odwo\rvania jednego czlonka Rad1, Nadzorczej p.zvstuguje PEF, zgodnie z ust. 3a, oraz Iwonie przybylo lub Andrzej;wi pr4,bylo, zgod e z ust. 4a albo 5, w6wczas, co najmniej dw6ch cronk6w Rady Nadzorczej bgdzie Czlonkami Niezaleznymi Uprawnienie Atcjonariuszy do powolania i odwolania czlonka Rady Nadzorczej, o rlorym no$awust 2,3,3a,4,4ai 5 iest realizowane w nastgpuj4cy sposob: l) powolanie czlonka Rady Nadzorczej nastgpuje przez pisemne oswiadczenie akclonariusza iub akcjonariuszy zlozone Spolce i jest skuteczne z dniem dorqczenia takiego oriwiadczenia Spolce chyba 2e z samego(wiadczenia wynika p6zniejszy!ermin powolania danego czlonka Rady Nadzorczej; _--- -_: ) Czlonek Rady Nadzorczej powolany przez akcjonariusza lub akcjonariuszy w trybie wskazanym w pkt I) porj,2ej moze byi w kazdym czasie priez nich odwolany Do odwolania czlonka Rady Nadzorczej stosuje sig odpowiednio postanowienia pkt l) po\rryzej Odwolanie czlonka Rady Nadzorczej przez uprawmonycn akcjonariuszy- wymaga dla swej skurecznoici jednoczesnego powolania nowego czlonka Rady Nadzorcrej; ) w wypadku wygainigcia mandatu czlonka Rady Nadzorcz4 po\,"olanego zgodnle z y$_ 3t 3u: 4, 4a lub 5, jezeli uprauniony akcjonariusz. ktory powolal iegjcztonka Rad)' Nadzorczej, nie powola w jego miejsce nowego czlonki Rady Nalzorczel w termmie 14 dni od dnia wygadnigcia mandatu, do powolania tikiego nowego czlonkaradynadzorczejupraw:rionebgdziewalnezgromadzenie;-. 4) upramiony akcjonariusz, o kt6rym mowa w pld 3) jest uprawniony do odwolania nowego czlonka Rady Nadzorczej powolanego pzez Walne Zgromidzenie zgodnie z pkt 3). Odwolanie takiego czlonka Rady Nadzorczej wl,maga dli svrej skuteczno 6ci j ednoczesnego powolania nowego czlonka Rady Mdiorciej. _- Artykul l3 L Kadencja Rady Nadzorczejjest wspdlna itrwa dwa lata -- --_ : Rada Nadzorcza dzia.la na podstawie uchwalonego przez sjebie regulaminu zatwierdzonego )t zez W alne ZEr omadzenie

12 3. Posiedzenie Rad) Nadzorczej zrvotuje i przewodniczy na nim peelvodnicz4cy, a w raz( lego nreobecnoscr Zastepca Przewodniczqcego. PEev,,odniczqcy ustapujacej Rad\ Nadzorczej zwoluje I otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Iiuay Nuiioi"r"; _-_ J. Posiedzenie Rady Nadzorczej moze bya. z]$yczajre lub nadzwyczajne Z*yczajnr posiedzenia powinny sig odbyi co na.jmruej cnery ft4 w roku (raz na kwartaly \adzuyczajne posiedzenje moze by6 zwolane w kazdei chwiji - - -_-- -_ 5. Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej lub u, razie jego nieobecnodci Zast Pzewoddczecego zwoluje posiedzenie Rady Nadzorczej i *lasnel iniclatl.ry ru/ prsemny \\tuosek Zarzqdu Spolki lub czlonka Radl \ad76:s2si pori"fr.ni" Jo,.i;,.\\ ojane n ciqgu dwoc\ tygodnj od ch\rili ztozenia v\nioslu - --, Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoluje sig za uprzednim 7 (siedmio) dnjo, l^:l::1*tl:l'11]i'j.f p-ok:ol1.: z jednoczesnym dodarkonym powiadomt!,r,em p telefaks tych_czlonk6w Rady Nadzorczej, kt6rzy sobie tego-zyczq.hyba,e-*r"y.c, cz,lonkowie Rady _Nadzorczej wyra2q zgodg ni odblcie -po,ijar"niu U",,u.no**, poq,tzszego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia --l-'*-- 7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogq si9 odb].lvai za posrednictwem telefonu, w sposob umozliwiajqcy wzajernne porozumienie w-szystkich uc;e$nicz4cych w takim posieizenir: cztonk6w Rady Nadzorczej. Uchwaly podjgte na tak odblrym p;;iedreniu bfj4 *_ne poo warunkiem podpisania listy obecno6ci oraz protokofu z danego posiedzenia przez tazdego c,,lonla Rady \adzorcrej. klory bral w nim udzial W ralirn'pizvpadku pri,lmule sie. miejscem. ze odbycia posiedzenia i.sporz4dzenia protokofu je;i- L"i'r"" p"ola" Przewodnicz4cego Rady Nadzorczej. albo w razie 1"go ni"obr"no;ai Zu,tgp"l' Przervodnicz4cego, jezeli posiedzenie odbfvalo sig pod jegoiiewoanir " , W-zakresre dozwolonym przez prawo, uchwaly Rady Nadzorczej mogq byi powagte u 1T,.^"^::::ll1:,tlsowania zarz4dzonego pr.e' irr"wodnicr4"eg;il ;;a,.i;g; j""eri :::"b,"::::'1"::'::1""^...lli:l?a.1'':*::r" ws.v."v-c,ronko*i" ilv il;;;g I:1.:".C:1!l: jr":. uchwat lub na pisimne glosowa.nie z" a"rp,"r,rv"r.",j_"r" Ji'j",i :l::::::-t:9^t':l^t::"', pfze\ odniczqceso- lub Zasrqpca r,,""j"i.,u*e".-i",i glosowanie pisemne zarz4dzil Zastgpcapr)eiodnicz4cego. ::"_: - --_:-.--l-::_"'.- l:_ " :::":::"" ixt,i1r,z:i:i:j.mosq braa udz:tat w podejmowaniu uchrval rady, odda.lqc s\r'o1 gros na prsmre za posrednictrlem innego czlonka Rady Nadzorczej Oddanie glosu"za posrednictwem. innego czlonka Rady rie mo2e dotyczy6 spraw rvpa".jronyof, porz4dku ao obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej _Z zastrzezeniem ust 12, uchwaly Rady N ad,zorczej zapadaj4 mvykl4 wigkszoscia glos6w W lrypadku rowno6ci glos6w rozstrzyga gtos pr."*oani.ra""go Rudi N;;;ra - ll. Dla waznojci uchwal Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie r'sz1'rkich czlorkou Rad) Nadzorczei. zgodnrez A-nlkulem lj.6 Dorv\;;i : 12.. Do dnia wprowddlenia pierwr4ch akcli Spolli do obrollgieldowego, uchwaly, o \lon'ch mowd q an. 14 usr 2 pl,r 2 2 r. \^]nagdie dla suejwainosci glosotvania za

13 3l.r rni Jchwalami przez co najmntet 4 czlonkos Rdd] \ddlor(/ej Arfvkul l4 Rada Nadzorcza sprawuje staly nadz6r nad dzialalnoici4 Spolki Oprocz innych spraw zastrzezonych postanowieniami ninlejszego Statutu lub przeprsaml prawa, do szczeg6lnych uprawniei Rady Nadzorczej nale'y badanie bilansu oraz rachunku zyskow i strat, badanie sprawozdaniazarz4du Spo.lki oraz wniosk6w Zarzqdu co do podziafu zysk6w I pokrycia stratl porvoll'wanie i odwo\.wanie czlonk6w Zarz4du Spolki oraz cz_vnno6ciach czlonka Zarz4du Spolkj lub calego Zarzqdu Spolki, --- zaweszade w : zatwierdzanie Regulaminu Zarz4du; ustalanie zasad $ynagradzania Zarzqdu Spolki; '\.raz,rnie zgodj na udzielenie prokury: - zatwierdzanle iocznych plan6$ finansowlch Spolki (budzet) i strategicznych planorv gospodarczych Spolki (business plan); budz t powinien obejmowaco najmniej plan operacyjny Spolki, plan przychod6w i koszt6w na dany rok obrotowy (w ujgciu za caly rok i za poszczeg6lne miesi4ce kalendarzowe), prognozg bilansu na koniec roku obrotowego, plan przepb.wow pieniqznych na iok obrotowy (w ujqciu za caly rok i za poszczegolne miesi4ce kalendarzowe) oraz plan wydatk6w Spolki innych niz zw1'kle koszty prowadzenia dzialalnosci; \ryrianie zgodv na zaci1gnie przez Spo1kg 1ub spolkg zalezn4 od Spolki zobowi4zan dotycz4cych po.iedynczej transakcji lub serii powi4zanych z sob4 transakcji o i4cznej warto6ci przekraczaj4cej, w jedn,,rn roku obrotoetm, r6wnowanoii kwoly :00.000,00(dwieScie tysigcy) euro, nie przervidzianych w budzecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spolki, bgd4cych czynnosciami wykaczajqcymi poza zakes zwyklego zarzqdu. Przy czym,,rownowaitosc" oznacza r6wnowartosc w ziotych lub innej walucie uymienialnej kwoty wyrazonej w euro, przeliczonej zgodnie ze srednim kursem euro i Srednim kursem wymiany waluty innej niz zloly, ogloszonego przez Prezesl Narodowego Banku Polskiego w dniu bezpo6rednio poprzedzaj4cym d,ziei,.n kt6rym Zarz4d Spolki zlozyl Radzie Nadzorczej wniosek o \ 1 ra"enie zgody na dokonanie tran:akcji. -- 3l wlrazanie zgody na zadgganie przez Spolkg lub spolkg zalezn4 od Spolki pozyczek i ked)'16w 1ub emitowanie dlutnych papier6v,' wartosciowych, jezeli w wyniku zaci4gnipcia takiego zobowi4zania 14czna warto6i zadlu2enia Spolki przekroczylaby rownowartosc kwoty ,00 (osien rilion6w) euro; e) wyra2anie zgody na udzielanie przez Spolkg lub spolke zale2n4 od Spolki porgczen oraz na zaciqganie przez SpoikQ lub Spo1kg zalezn4 od Spolki zobowi4zan z t)'tulu

14 gwarancji innych zobowi4zan pozabilansoryoh, nie przewidzianych w budzeci zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spolki. z wlj4tkiem czynnoscl sfuzqcych zabezpieczeniu zobowiqzarl wlasnych Spolki; ) wyrazatue zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, p.zewlaszczenia na zabezpieczenie i innych obci4zeir majqtku Spolki lub majqtku spotki zale2nej od Spolki, nieprzewidzianychw budtecie zatwierdzonym zgodnie z postanowienian Statutu Spolki, I l) $yrazanie zgody na dokon].\'/anie przez SpolkQ iub spolka zaleznq od Sp wydatk6w (w tym wydatk6w in*estycyjnych) dotycz4cych pojedynczej transakcl ser;: poriqzanych 7 5oba tfansalcji o l4cznej nanosci przekiaczaj4cej. * ledny,,l obrotowym, r6wnowartoii kwoty ,00 (dwiescie tysigcy) eu nieprzeu'idzianvch u'budzecie zatwierdzonym zgodnie z postanowiinlami Staturu Spotki, bgdqcych czynnoiciami $ykraczajqcymi poza zakres zwyklego zarzqdu; - 12) *ryra2,nie zgody.na nabycie lub objgcie przez SpolkQ lub spoikg zalezn4 od Spolkr udzialow lub akcji w innych spolkachandlowrych oraz na pra,itapienie Spolki lub spolki zale2nej od Spolki do imvch podmiotow gospodarczych, - 14) wyra2anie zgody na zbycie skladnik6w maj4tku trwalego Spolki lub spolki zareznel od Spotki, k6rych wartosi przekracza l07o (dziesigi procent) u,artoici ksrggowel netlo ftodk6w trwalych, odpou,iednio, Spolki llrb spolki zale2nej od Spolkl, usraronel na podstawie ostatniego zweryfikowanego spra\\ozdania finansowego, odpowiednio. Spotki lub spolki zale2nej od Spolki, z zapaso$, zbpvalnych w rimach normalnej dzialalnoici; ) wyrazanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innei wrasnoscl inteleltualnej, w szczeg6lnosci praw do firmy i znaku graficznego,,ab', oiaz praw do znak6w towarowych; - 16) wyrazanie zgody na zawieranie um6w pomiedzy Spolk4lub spolk4 zale2nq od Spolki a czlonlami Zarzqdu Spolki, akcjonariuszami Spolki lub podmiotami powi4zanl,rni z ktory-mkolwiek z akc1onarjuszy- Spolki lub czlonkdw Zarz4du Spotii. tizy ozyn..podmiot powiqzany" oznacza osob, spolke lub inn] podmroi maj4cy zwr4zkr gospodarczel rodzinne z jakirnkolwiek akclonariuszem Spolki czlonkiem Zarzqdu Spolld w l),m w szczeg6lnosci (i) jego4ej malzonka, lub (ii) jegoljej dzieci, lub (jii) wnuk6w, lub (iv) rodzic6w, iub (v) dziadk6w., lub (vi) rodzerisiwo, oiaz kazd4 spolkq lub kazdy inny podmiot konrolowany posrednio iub bezpodrednio przez osobv okreilone powyzej, lub w kt6rych osoby okreslone powyzej uzlsk;j4 znaczqce KOfZySCI gospooaacze, - 13) wvrazanie zgody na zawieranie przez Spolkg um6w o podziale zvsk6w osob\ prawnej lub podmiotu gospodarczego nie majqcegosobowodii prawnej, _--_ ) wlrazanie zgody na zatrudnianie przez Spolkg lub spolkg zale2n4 od Spolki doradcow i innych os6b, nie bgd4cych pracownikami Spolki ani spolki zaleznij od Spolki, rv charakerze konsultantow, prawnik6w, agent6w, jezeli roczne wjnagrodzenie, nie przewidziane w budzecie zatwierdzon\rm zsodnie z postanowieniami Statutu Spolki, przekracza rownowanoic kwotl, Z-OO 000,00 (dwieicie tysiqcy) euro; *--.-

15 le) w)razanie zgody na zastaw akcji Spolki w przypadkach p.zewidzianych w Statucre: _ lt) wyrazanie zgod! na zb).wanie akcji imiennych Spolki w drodze egzekucji, * l0) wvb6r bieglego rewidenta do zbadania sprawozdan finansowych Spolki, --_* l l ) *lrazanie na.zgody i zbycie nleruchomo6oi,.nabycie u;4tkowania wieczvstego ruo udziafu' nieruchomoaci 3 lrpro_wadzeniu do Rady Nadzorczej Czlonk6w NiezaleZnych podj cie uchwaly przez w)maga Z::,,l)i9:oi:24. Slosowania za takq. uchwal4 przez co najmniej jednego zlonka Niezaleznego w sprawach i w okolicznoiciach nastgpujqcycht "---,-_: ) w sprawie pod\ryzszenia wynagrodzenia prezesa Zaft4du w danym rokx obrotolrym o wskaznik wyzszy ni2 r6wny ostatniemu wskaznikowi rocznemu inflacji bazowej ogloszonemu przez NBp przed podjeciem uchwaly _ tak dfugo jak prezesem Zarzqdu Spolki pozostaje Andrzej przybylo, :- - -_- ---_-_--- 2) w sprawach. o kt6rych mowa w ust. 2 pkt 16) rv odniesieniu do umow zawieranych z Andtzeiem przybylo lub Iwon4 przl,bylo lub podmiotami powiqzanymi z Andrzejem Przyby.lo lub Iwon4 przybylo _ tak ifugo jak akcje serii B s4 uprzywilejowane. - 3).w. sprarvie wyboru bieglego rewidenta do zbadania spraw.ozdai finansowych Spolki Artvkul l5 t. Czlonkowie Rady Nadzorczej w}'konuj4 swoje prau,a i obowiqzkl osobi(cie Wynagrodzenie czlonk6w Radv Nadzorczei okesia l!ronadlenie Walne J. Rada Nadzorcza moze delegowac jednego lub kilku sdosrod swoich czlonk6w do indywidudnego wykory.wania czl,nnosci nadzorczych J, Kaz dy z czlonl6w Radv Nadzorczej ma prawo 2qdac dostarczenla wszelkich informacji dotycz4cych przedsigbiorstwa Spolki. Kazdy czlonek Rady \adzorczej ma prawo wglqdu do dokumentow ksiagoftch Spolki. Arfvkul 16 (. \\ {LN[ ZGROMADZtrNIE (SkreStony) Artvkul l? l. Walne Zgromadzenie obradujejako z*yczajne lub nadzwyczajne

16 34 L Zlrczalne Walne Zgromadzenie powinno odbyi sie nie p6zniej ni2 sze6i mresrgcy po za\onczenru roku obrotowego Spolki J, \adz\'\czajne Walne Zgromadzenie zwoluje Zarz4d Spolki z wlasnej inicjaty*f7. na prsemn) wniosek Rady Nadzorczej lub na pisen]ny wniosek akcjonariusa reprezenrujqcych co na mnjej t0oo rdziesr c procent; lapit;lu zahadowego Z$'olanie Nadzuyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nast4pi6 w ci4gu 14 (cztemastu) od daty zlozenia stosownego wniosku. 4, $dlne Zgromadzenje Tosranie z\,volane przet prteu odniczac eqo lub Prze\\odniczEcego Rady Nadzorczej. tub co najmniej dwoch crfonf.o*"naav,riaa )) u przypadku. Bd\r Zazqd nie z$olal zwvczainego \\alnego Zgromadze\ terminie okreslorym Ajrykulen- l7 2: lub : -:-- 2) Jeteli pomino zlozenia r^nioslu. /.rzed nie z$olal nadzwf,caireqo Wdneqo Zg-omadzenia w lerminie. o krorym moua u Anytule l7.} :_. _: l_--: Artvkul 18 l. Wane.. lgromadzerie mo2e podejmo\ ac Lrchr.ra\ ledlnie u sdrawach ob.( 9i.jl,.T- 9tlXi. cary :,flb",r". kapirat. zaktadowy jesr rep,ezenro,^anj Zg.omadzeniu i dkt z obecn]'ch nie w;i6sl s;r.""i*.,., "o ao io'irlf"t;;:;;]1.,"1-:_] -ll Rada Nad'orcza oraz akcjonariusze reprezentuj4cy co nalmniej l0% (dziesiqc procenll kapilalu zaklador',ego mog4 lqdac umjerzctenid poszczeg6lnych spraw na po.zqdku obrad najblizszego Wdlnego Zgromadzenia. 3. Z4danie,.o kt6rymmowa w Anyk-ule 1g.2, zgloszone po ogloszeniu o zwolaniu Walneg bedzie rrakro\\,ane jako wniosek Zgromadzenia i::::*:::1 o zwolaie r.r"ar*r","i""g? wa*e L Zdjecie z porz4dku obrad bqdl zaniechanie rozpatrywania spra\ty umieszczonej i:::1*"_,:::i1 T.L1',:ser akcjonariuszy *1,maga podlecia p;,;-;;;i;- zgodzie *y*,on pttez \.\s,.vsrlich obecnych akcjonariusry.-kroizy".gf"rjfi,ai r\ atrego / gromddzenra. podjgtej wiekstosci4 75 o glosow Walnego Zgromadtenra ".ir"f.,., Artvkul l9 Walne Zgromadzenia odbyrvajq sig we Wroclawiu lub w Warszawie. Anrkul20 \\-aine Zgromadzenie mo./e pode mowac uchwaiy bez wzgledu na liczbp obecnych akcjonanuszy lub reprezentowanych akcji, o ile kodeksspolek handlowych nie stanori lnaczej

17 35 Artvkul 2t l. Lrchwa$' Walnego Zgromadzena przyjmowane sq zlvykl4 wiekszosci4 grosow akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowr4zul4ce przepisy nie stanowiq inaczej Uchwala zmieniajqca Artykul 12, ktdra pozbawia akcjonariusza prawa do powob.wania Iub odwolywania czlonka Rady Nadzorczej, wymaga dla swej w;nosci oddania grosu za Lrchwal4 przez takiego akcjonariusza ; 3.J 'fak dlugo jak PEF bqdzie posiadal co najmniej l0% akcji Spolki, dla rl,a2nosci u(,nwar, o kt6ry-ch mowa w Afl 22 ust. 1 pkt (1) - (9) i (13) wymagane bgdzie oddanie glosu za uchu'alq przez PEF. Po\.ryzsze uprawnienie pef *ygasa z chwil4 wprowadzenia akcji Spolki do obrotu gieldowego ,\rtvkul 22 l. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nalezy w szczeg6lnosci r) 2) 3) 4) 7) 8) e) podejmo\ranie uchlval o podziale zysk6w albo pokryciu strat, pol4czenie lub przeksztalcenie Spolki, rozwiqzanie i likwidacja Spolkj, --- podwyzszenie lub obnizenie kapitalu zakladowego, ustalenie zasad rl1,nagradzania czlonk6w Rady Nadzorczej, tworzenie i znoszenie fundusz6rv celow),c1r. -* zmiana przedmiotu dzialalnodci Spotki, zmiana Statutu Spolki, enisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pie.wszerisrrva lub warrant6w subskrypcyjnych, * t0) *ryb6r likwidatorow, - 11) wszelkie postanowienia dotyczqce roszczeli o naprawienie szkody wyrz4dzonej przy zawi44rvaniu Spolki lub sprawotvaniu zarz4du lub nadzoru, t2) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radq Nadzorcz4 Zarzqdlub akcjonariuszy, 13) podjgcie czynnoicl w celu $?rowadzenia akcji Spolki do zorganizowanego sv$emu obrotu Nabycie izbycie nierlrchomosci, u4tkowania wieczystego lub udzialu w nieruchomosci nie uymaga zgody Walneplo Zgromadzenia 3. Opr6cz spraw wymienionych w Artykule 22 l, uchwaly Walnego Zgromadzenia wymagai4

18 inne sprarl,}, okreslone w przepisach prawa lub w Statucie 4. {nioski tv sprawach, w k6rych niniejszy Statut wymaga opinii albo zgody Radr Nadzorczej powinny byt z$oszone wraz z pisemnq opini4 nad-y Nairor"r"; _--l -_ Artvkul 23 (skreilony) V. GOSPODARIi{ SP6LKI Artvkul 24 (i Organizacjg Spolki oke5la regulamin organizacljny uchwalony przez Zarzqd Artvkul25 '$:;x"i::=:iri{ti',"'iji":1ffi,;i#'"?e,i:i:19,ff?:'j#il:"fi "&,i zysku rocznego, do czasu kiedy kapital,upuro*1, oriqgni" (ednej trzeciej) kapitalu zahadowego "];"1;;;;;;;;,;;#: 2. Spolka opr6cz kapitalu zahadoweeo i zapasowego tworzy i utrzl muje inne ktorych kapitah tworzenie nakazuj4 przepisy prawa., nloze rworzyc izoosii.].:ll:.1i:ll"^o::l: kapitaly rezerwowe itundusze specjalne, w rrakc e roku obroto$ego Jak iprzy zan {nieciu roku obrotoueso.. -_ 1. Rokiem obrotowym SpAU;"rt rot taffit sporzqdzal i dostarczal Radzie Nadzorczej Spolki "*::*"1.:*i:""r*ie^ sprawozdania nastepuj linansowe l) zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe Spolki sporz4dzone zgodnie w polsce jak lj::l:,::l'_ :Illflj4cymj wraz z opini4 i raporrem "biegrr rewid nra z badania sprawozdania finansjwego * od zakoirczenia ""griij'ia.r"*t*,ij[r;"irif roku obrotowego; _ ) n'e, zuerl,1ilowane- miesrgctne sprawozdanie finansowe (t\ ukladzie zgodnym bjdterem) l\ ciqgu t0 ftr4dziesrujdni od zakonc.renia kazdesornesqca iesr udosrepnii l::r"u,o" ::_o:*,1::l akcjonariuszom najpozniej ts dni Zwyczajnego przedtemine _walnego Zgromadzenia roczne,p;;";;;;- ;;;;'"# :l:i""::::i:,i-t:1d:,2.dziaraino $i spor ki. o pi ni e ;az, 6;;,' ;;;;;;.Jld orat- sdr"u ozdanie_rady. Nadzorczej zauierajaci wyniki ocen).p**;;;;i; I sprawozdania Zarz4dLt z dzialalno.-, '; ',: '-'!aymlentone dokumenty udosrgpnione zost akcjonafruszom ooprzez ich urror."i" ao qj, "g *,larlui" ipj'/i

19 I larz4d zobowiqzany jest do opraco\rania kazdego roku obroto\rego projektu budzetu na :adchodz4cy rok obrotowy. Budzet jest przedhadany do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej :,r l0 dnia listopada kazdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza moze przyj46 w czgici -Jdzet przygotowany przez Zaft4d. W przypadku nie uchwalenia budzetu lub prajgcia rilko jego czq6ci Rada Nadzorcza moze okedlic termin, do kt6rego Zarz4d Spolki jest zobowiezany przedlotyi no\rf' projekl budzetu, uwzglgdniajqcy uwagi Rady Nadzorczej.rb uchwalonq przez RadQ Nadzorczq czesc budzetu !. Zarzqd Spolki bgdzie sporz4dzai dostarczal Radzie Nadzorczej aktualizowany co rok :.z1letni strategiczny plan gospodarczy Spolki f a larz4d Spolki zobowi4zany jest niezb4ocznie powiadomii Radg Nadzorcz4 o radzwyczajnych zmianach q sltuacji finansowej i prawnej Spolki lub lstotnych :1aruszeniach um6\\'. kt6rych stron4jest Spolka , Artvkul 27 l. Czysty zysk Spolki mo2ebyt, przeznaczony w szczeg6lno(ci na / ^op,'a' zapajun! ) dodatkowe kapltaly rezerwowe twoeone w Spolce uchwal4walnego Zgromadzenia, --- l) dlu dendy dla akcjonariusry: '1) inne cele okre6lone uchwal4walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzien dlwidendy oraz termin wlplaty dylidendy

REGULAMIN ZARZADU,,MOSTOSTAL-EXPORT" SPOLKA AKCYJNA. Rozdzial I Przepisy ogolne

REGULAMIN ZARZADU,,MOSTOSTAL-EXPORT SPOLKA AKCYJNA. Rozdzial I Przepisy ogolne Tekstjednolity z uwzgl^dnieniem zmian wprowadzonych Uchwafa^Nr 118/2001 Rady Nadzorczej z dnia 22 maja 2001 r. i zmiany do Regulaminu Zarzajiu b?da_ce konsekwencja. zmian w Statucie uchwalonych w dniu

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki Raport bieżący nr 13/2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku

Tekst jednolity Statutu Spółki Raport bieżący nr 13/2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku Tekst jednolity Statutu Spółki Raport bieżący nr 13/2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4 z dnia 20 stycznia 2009 roku, Zarząd Multimedia Polska S.A. (Spółka) informuje,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI. Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak" Sp6lka Akcyjna. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI. Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak Sp6lka Akcyjna. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak" Sp6lka Akcyjna w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010 z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

STATUT. ,$, clw.inrnej S.p6LKr wodnej,,b'f,,onie",/ ' t I FODsTAWA: DZIEI$UK USTAw &p. NR lt5 prawo wodne ZDN. t8.07.?00lr

STATUT. ,$, clw.inrnej S.p6LKr wodnej,,b'f,,onie,/ ' t I FODsTAWA: DZIEI$UK USTAw &p. NR lt5 prawo wodne ZDN. t8.07.?00lr Il \ STATUT ' 1.,$, clw.inrnej S.p6LKr wodnej,,b'f,,onie",/ ; i f. " Clninna S P6l ka Woilua ''BLONIE'' ul. Nort*gq,sttego 10 05-870 BLO NIE NIF 118'15-:6-83?. rca. 011877'120? ' t I FODsTAWA: DZIEI$UK

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r.

Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r. Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r. Dotychczasowy 14 ust. 2 Statutu o następującym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

...:. TEKST JEDNOT,ITY STATIJTU,,URLOPY.PL'' SPOLKAAKCY.INA Z SIEDZIEA W PI,OCKU $2. $3. $4. I. POSTANOWIENIA OGOLNE. graficznego.

...:. TEKST JEDNOT,ITY STATIJTU,,URLOPY.PL'' SPOLKAAKCY.INA Z SIEDZIEA W PI,OCKU $2. $3. $4. I. POSTANOWIENIA OGOLNE. graficznego. TEKST JEDNOT,ITY STATIJTU,,URLOPY.PL'' SPOLKAAKCY.INA Z SIEDZIEA W PI,OCKU I. POSTANOWIENIA OGOLNE sr. l. Spolka prowadzi dzialalnosi pod firme,.urlopy.pl," Sp6lka Akcyjna. 2. Sp6lka moze uzlnvai skroconej

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

$ 3. Traci moc uchwala nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia

$ 3. Traci moc uchwala nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia UCHWAI-A RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE Projekt z dnia w sprawie okreslenia organizacji i trybu dzianania Sochaczewskiej Rady DzialalnoSci Po2ytku Publicznego i jej czlonk6w Na podstawie art.18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: ABC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: ABC S.A. 3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. 4. Terenem działania spółki

Bardziej szczegółowo

wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę.

wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę. Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 20 października 2011 r. 1) W 8 Statutu dodaje się ust. 10 o następującej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r. PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r. I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku) 1 Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi

Bardziej szczegółowo

AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\

AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\ AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\ 1. Wieslaw Podkatlski i Witold WoZniak dzialaj~cy w imieniu i na rzecz Izby Gospodarczej pod nazw~ Izba Wydawc6w Prasy z siedzib~ w Warszawie

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSIF;BIORSTW A GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPOLKA Z OGRANICZONL\ ODPOWIEDZIALNOSCIL\ W PINCZOWIE

STATUT PRZEDSIF;BIORSTW A GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPOLKA Z OGRANICZONL\ ODPOWIEDZIALNOSCIL\ W PINCZOWIE STATUT PRZEDSIF;BIORSTW A GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPOLKA Z OGRANICZONL\ ODPOWIEDZIALNOSCIL\ W PINCZOWIE TEKST JEDNOLITY STATUTU w brzmieniu uwzgl~dniaj:t:cym zmiany Statutu wprowadzone uchwalami

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20. Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień

Bardziej szczegółowo

STATUT IDEA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (TEKST JEDNOLITY)

STATUT IDEA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (TEKST JEDNOLITY) STATUT IDEA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (TEKST JEDNOLITY) Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010 oraz uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze

Statut Spółki Akcyjnej NOVITA w Zielonej Górze Statut Spółki Statut Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: "NOVITA" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy "NOVITA" S. A. oraz wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1.Na podstawie art.409 1 Kodeksu spółek handlowych i 19 Statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Analizy Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UCHWAŁA NR 1/2014 BIOMED LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Zalqcznik nr 3. -projekt- Zmiany w umowie sp6lki GPS Konsorcjum sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnodciq

Zalqcznik nr 3. -projekt- Zmiany w umowie sp6lki GPS Konsorcjum sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnodciq -projekt- Zmiany w umowie sp6lki GPS Konsorcjum sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnodciq Zalqcznik nr 3 Proponuje siq wprowadzi6 do umowy sp6lki GPS Konsorcjum sp6lka z ograniczonq od powied z ia In odc

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące zapisy 29 ust Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków.

Dotychczas obowiązujące zapisy 29 ust Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków. Zmiany w Statucie Hollywood SA podjęte uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 kwietnia 2016 roku zarejestrowane przez KRS w dniu 21 lipca 2016 roku Dotychczas obowiązujące zapisy 24 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej (tekst ujednolicony)

STATUT BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej (tekst ujednolicony) STATUT BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej (tekst ujednolicony) 1 2 1. Spółka działa pod firmą: "BUDVAR Centrum Spółka Akcyjna". Dopuszczalne jest używanie skrótu "BUDVAR Centrum SA". 2. Siedzibą Spółki jest

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Jupiter S.A. po zarejestrowaniu zmian uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2013r.

Tekst jednolity Statutu Jupiter S.A. po zarejestrowaniu zmian uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2013r. STATUT SPÓŁKI JUPITER SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity Statutu Jupiter S.A. po zarejestrowaniu zmian uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2013r. STATUT JUPITER S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKOL

AKT NOTARIALNY PROTOKOL WYCliG Repertorium A numer 6073/2012 AKT NOTARIALNY Dnia ph,:tnastego czerwca dwa tysi/tce dwunastego roku (15-06-2012 r.), przed notariuszem Sebastianem Szafrallskim, w Kance1arii Notaria1nej Sebastian

Bardziej szczegółowo

MINISTER SKARBU PANSTWA

MINISTER SKARBU PANSTWA MINISTER SKARBU PANSTWA DSK-PZ-5232-7/11 (MSP/DSK/1140/11) Warszawa, { maja 201 Ir. PGE PC, S.A. Wplyn$K NZ/... Pan Tomas/ Zadroga Prezes /ar/adu Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Dzialajqc jako reprezentant

Bardziej szczegółowo

- tekst jednolity - MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ. 1. Postanowienia ogólne

- tekst jednolity - MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ. 1. Postanowienia ogólne - tekst jednolity - MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Postanowienia ogólne 1 Wspólnicy przekształcanej spółki Mineral Midrange spółka -------------------------- z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ATLANTIS S.A. w okresie 01.01.2009-31.72.2009 r. Sprawozd anie Zarzqdu z dzialalnosci Sp6{ki. O9-4O2 Plock ul. padlewskiego 1Bc. Piock, marzec 2010 r

ATLANTIS S.A. w okresie 01.01.2009-31.72.2009 r. Sprawozd anie Zarzqdu z dzialalnosci Sp6{ki. O9-4O2 Plock ul. padlewskiego 1Bc. Piock, marzec 2010 r ATLANTIS S.A. O9-4O2 Plock ul. padlewskiego 1Bc Sprawozd anie Zarzqdu z dzialalnosci Sp6{ki w okresie 01.01.2009-31.72.2009 r. Piock, marzec 2010 r Spolka Atlantis S.A. z siedzibq w Plocku, przy ul. Padlewskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Bank Zachodni WBK S.A.,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Bank Zachodni WBK S.A., Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bank chodni WBK S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 8 grudnia 2005r. Liczba

Bardziej szczegółowo

STATUT SP6IKI AKCYJNEJ BUMECH S.A.

STATUT SP6IKI AKCYJNEJ BUMECH S.A. STATUT SP6IKI AKCYJNEJ BUMECH S.A. Wy2ej wymienieni AkcjonariuszeZalo2yciele uchwalajq Statut Sp6lki Akcyjnej - zwanej dalej Sp6fkq w poni2szym brzmieniu. POSTANOWIENIA OG6LNE 5r L.Firma Sp6lki brzmi:

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi : Grupa Żywiec Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Żywiec S.A. 2. Siedzibą Spółki jest Żywiec.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą GRODNO spółka akcyjna. -----------------------------------

Bardziej szczegółowo

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hardex S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hardex S.A. R Raport bieżący nr 4/2012 Data sporządzenia: 12-01-2012 Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hardex S.A. Treść raportu: Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim

Bardziej szczegółowo

Projekt Statutu Spółki

Projekt Statutu Spółki Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie tekst jednolity na dzień 22.03.2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: TELESTRADA Spółka Akcyjna". 2. Spółka może używać skrótu

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą GRODNO spółka akcyjna. --------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1 Stawający oświadczają, że zawiązują, jako założyciele, Spółkę Akcyjną.

I. Postanowienia ogólne 1 Stawający oświadczają, że zawiązują, jako założyciele, Spółkę Akcyjną. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Getin Holding Tekst jednolity Statutu Getin Holding Spółka Akcyjna, sporządzonego w dniu 14.02.1996 r., uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniach

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J

S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J /tekst jednolity/ niniejszy tekst jednolity statutu został sporządzony przez Zarząd Spółki w celu złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z art. 9 ust. 4

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki

Tekst jednolity Statutu Spółki Tekst jednolity Statutu Spółki DTP S.A. (dalej Spółka ) 1 Założyciel Założycielem Spółki jest spółka Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka moŝe uŝywać skrótu EastSideCapital S.A. 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

akcjonariuszy uprawnionych

akcjonariuszy uprawnionych LISTA RAPORTÓW Wykaz Rezygnacja Cena Zwolanie Informacja Zmiana Terminy Strategia Tytul Zawarcie 9/2007 7/2007 Powolanie 8/2007 14/2007 16/2007 Nr 15/2007 nabycia 10/2007 13/2007 1/2007 11/2007 12/2007

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU FIRMY HANDLOWEJ JAGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU FIRMY HANDLOWEJ JAGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU FIRMY HANDLOWEJ JAGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna. Spółka może używać formy skróconej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu EastSideCapital S.A.

S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu EastSideCapital S.A. S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu EastSideCapital S.A. 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

STATUT JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity na dzień 22 października 2014 r.) 1 1. Spółka działa pod firmą JR INVEST

STATUT JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity na dzień 22 października 2014 r.) 1 1. Spółka działa pod firmą JR INVEST STATUT JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity na dzień 22 października 2014 r.) 1 1. Spółka działa pod firmą JR INVEST Spółka Akcyjna. ---------------------------------- 2. Spółka

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol z dnia 30 grudnia 2014r. W sprawie Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Urzgdu Gminy Krasnopol oraz powolania Komisji Socjalnej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe S.A.

STATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe S.A. STATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka będzie prowadzona pod firmą Tamex Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe

Bardziej szczegółowo

/2 /-- Tekst jednolity umowy sp6lki Krakowski Park Technologiczny Sprilka z ograniczon4 odpowiedzialnosci4 z siedzib4 w Krakowie. l. 2. -).

/2 /-- Tekst jednolity umowy sp6lki Krakowski Park Technologiczny Sprilka z ograniczon4 odpowiedzialnosci4 z siedzib4 w Krakowie. l. 2. -). Tekst jednolity umowy sp6lki Krakowski Park Technologiczny Sprilka z ograniczon4 odpowiedzialnosci4 z siedzib4 w Krakowie opracowany na podstawie: ' aktu notarialnego 230.06.2003 roku, sporz4dzonego przez

Bardziej szczegółowo

"STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Getin Holding. I. Postanowienia ogólne 1 Stawający oświadczają, że zawiązują, jako założyciele, Spółkę Akcyjną.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Getin Holding. I. Postanowienia ogólne 1 Stawający oświadczają, że zawiązują, jako założyciele, Spółkę Akcyjną. Treść tekstu jednolitego statutu Emitenta ustalonego na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Holding S.A. z dnia 27 czerwca 2017 r. "STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Getin

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAL. Siedzib'l Fundacji jest miasto Warszawa. Siedziba moze jednak okresowo bye przeniesiona indziej, jednak nie dluzej niz na pol roku.

ROZDZIAL. Siedzib'l Fundacji jest miasto Warszawa. Siedziba moze jednak okresowo bye przeniesiona indziej, jednak nie dluzej niz na pol roku. ROZDZIAL POSTANOWIENIA I OGOLNE Fundacja Janusza Korwin-Mikkego pod nazw'l "Fundacja KISIELA" zwana dalej Fundacj'l zostala ustanowiona dnia 7 listopada 2007 roku przez Janusza Korwin-Mikkego zam. w J6zefowie

Bardziej szczegółowo

STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. [uchylony] 2. Firma Spółki brzmi: RUNICOM spółka akcyjna. 3. Spółka może używać w obrocie skrótu: RUNICOM S.A. Siedzibą spółki jest Warszawa. 2 3 1. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej KBJ S.A. nr 2/3/2013 z dnia 20 września 2013 r. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Marek

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Getin Holding. (tekst ujednolicony)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Getin Holding. (tekst ujednolicony) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Getin Holding (tekst ujednolicony) I. Postanowienia ogólne 1 Stawający oświadczają, że zawiązują, jako założyciele, Spółkę Akcyjną. 2 1. Spółka działa pod firmą: Getin Holding Spółka

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1.

Tekst jednolity statutu spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Tekst jednolity statutu spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Igoria Trade Spółka Akcyjna. 2. Założycielami Spółki są:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/2012. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 stycznia 2012 r.

Uchwała nr 8/2012. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Uchwała nr 8/2012 spółki pod firmą z siedzibą w Łodzi 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 26 ust. 2 lit.

Bardziej szczegółowo

-24='' s2 Sp6lka prowadzi dziatalnos6 na obszarze Rzeczypos

-24='' s2 Sp6lka prowadzi dziatalnos6 na obszarze Rzeczypos STATUT SPOTKI AKCYJNEJ (tekst jednolity zawierajecy zmiany wprowadzone do Statutu Sp6lki przez Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2013 r. zaprotokolowane przez notariusza Mirona Jakubiaka, prowadzqcego

Bardziej szczegółowo

STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity)

STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity) STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1. Firma Spółki brzmi: PC GUARD Spółka Akcyjna. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ACKERMAN S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ACKERMAN S.A. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ACKERMAN S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: Ackerman Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Ackerman SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

TEKST JEDNOLITY STATUTU GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY STATUTU GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Postanowienia ogólne 1. 1. Spółka działa pod firmą: GREMI MEDIA Spółka Akcyjna.------------------------------------- 2. Spółka powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma Spółka działa pod firmą NORTH COAST Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy NORTH COAST S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI 1. POSTANOWIENIA GÓLNE

STATUT SPÓŁKI 1. POSTANOWIENIA GÓLNE Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Fast Finance S.A. z dnia 9.06.2014r. STATUT SPÓŁKI 1. POSTANOWIENIA GÓLNE 1. 1. Spółka działa pod firmą FAST FINANCE Spółka Akcyjna". 2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia

Bardziej szczegółowo

2. Fundacja mo2e prowadzii dzialdnosi poza granicami Rzeczypospolitej polskiej.

2. Fundacja mo2e prowadzii dzialdnosi poza granicami Rzeczypospolitej polskiej. Statut Fundacji,,ROSA,, (tekst jednolity z dnia 2G wrzesnia 2014 r.) Rozdzial I. Postanowienia og6lne s1. Nazwa Fundacji Fundacja pod nazwq,,rosa" zwana dalej Fundacjq ustanowiona przez: Jacka Sylwestra

Bardziej szczegółowo

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych). TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA AILLERON SA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 STYCZNIA 2017 R. Zarząd spółki pod firmą Ailleron S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka powstała z przekształcenia ATC CARGO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 2. 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Zalqcznik nr 1. do uchwafy nr 1 Rudy Nadzorczejz dn. 29.06.2010. o sprostowaniu tresci statutu spolki, a wczeiniej ujednoliconej

Zalqcznik nr 1. do uchwafy nr 1 Rudy Nadzorczejz dn. 29.06.2010. o sprostowaniu tresci statutu spolki, a wczeiniej ujednoliconej Zalqcznik nr 1 do uchwafy nr 1 Rudy Nadzorczejz dn. 29.06.2010 o sprostowaniu tresci statutu spolki, a wczeiniej ujednoliconej w zwiqzku z podwyzszeniem kapitalu zakladowego w ramach emisji akcjt serii

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J

S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J /tekst jednolity/ niniejszy tekst jednolity statutu został sporządzony przez Zarząd Spółki w celu złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z art. 9 ust. 4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY O KTÓREJ ZAMIESZCZENIE W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL S.A. WNOSI WIĘKSZOŚCIOWY AKCJONARIUSZ MARIUSZ WOJCIECH KSIĄŻEK

PROJEKT UCHWAŁY O KTÓREJ ZAMIESZCZENIE W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL S.A. WNOSI WIĘKSZOŚCIOWY AKCJONARIUSZ MARIUSZ WOJCIECH KSIĄŻEK Warszawa, 3 czerwca 2014 roku PROJEKT UCHWAŁY O KTÓREJ ZAMIESZCZENIE W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL S.A. WNOSI WIĘKSZOŚCIOWY AKCJONARIUSZ MARIUSZ WOJCIECH KSIĄŻEK Projekt uchwały nr z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki INC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu Tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Spółki INC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu Tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Spółki INC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu Tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: INC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy INC S.A. 3. Siedzibą Spółki jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

STATUT JUJUBEE Spółka Akcyjna

STATUT JUJUBEE Spółka Akcyjna STATUT JUJUBEE Spółka Akcyjna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firmą Spółki jest Jujubee Spółka Akcyjna. 2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: Jujubee S.A.. 3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym

Bardziej szczegółowo

2. W 22 ust. 2 dodaje się pkt. 10 w następującym brzmieniu:

2. W 22 ust. 2 dodaje się pkt. 10 w następującym brzmieniu: Stosownie do wymogów art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd LW Bogdanka S.A. podaje do wiadomości dotychczasowe oraz proponowane brzmienie postanowień Statutu Spółki w ramach pkt. 12 porządku obrad

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/IX/2012

Uchwała nr 1/IX/2012 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 września 2012 roku Uchwała nr 1/IX/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DTP Spółka

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zakładów Chemicznych Permedia S.A. w Lublinie

S T A T U T Zakładów Chemicznych Permedia S.A. w Lublinie S T A T U T Zakładów Chemicznych Permedia S.A. w Lublinie TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ustanowionego w dniu 11.04.1994 r., akt notarialny Rep. Nr 2315/94 (z późn. zmianami - akt notarialny Rep. A Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne 1 Adam Krynicki i Anna Maria Barska, wspólnicy przekształcanej spółki Krynicki Recykling spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

STATUT SŁONECZKO SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SŁONECZKO SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SŁONECZKO SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1.Spółka powstaje na skutek przekształcenia spółki pod firmą SŁONECZKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze (KRS: 0000116240).

Bardziej szczegółowo

c) Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne.

c) Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Proponowane zmiany Statutu Spółki: I. Obecne brzmienie 7 Statutu: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.752.842,00 (dwadzieścia sześć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Tekst jednolity Statut spółki LK Designer Shops spółka akcyjna

Bardziej szczegółowo

Statut Towarowej Giełdy Energii SA

Statut Towarowej Giełdy Energii SA Statut Towarowej Giełdy Energii SA Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi Towarowa Giełda Energii Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Towarowa Giełda Energii SA oraz odpowiedników firmy i jej

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY na dzień 24 września 2013

TEKST JEDNOLITY na dzień 24 września 2013 TEKST JEDNOLITY na dzień 24 września 2013 STATUT FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma, Siedziba 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Finhouse Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy Finhouse

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego ABC Data nr 40/ Zmiany w treści Statutu

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego ABC Data nr 40/ Zmiany w treści Statutu Załącznik nr 1 do raportu bieżącego ABC Data nr 40/2017 - Zmiany w treści Statutu W Statucie ABC Data S.A. ( Spółka ), którego tekst jednolity został przyjęty Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ARCTIC PAPER S.A. ( Spółka ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ARCTIC PAPER S.A. ( Spółka ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ARCTIC PAPER S.A. ( Spółka ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1 1.1 Firma Spółki brzmi: ARCTIC PAPER Spółka Akcyjna. ----------------------------------------- 1.2 Spółka

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki Telestrada S.A. tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: TELESTRADA Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ARCTIC PAPER S.A. ( Spółka )

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ARCTIC PAPER S.A. ( Spółka ) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ARCTIC PAPER S.A. ( Spółka ) (tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 28 czerwca 2013 roku, z zastrzeżeniem rejestracji zmian w KRS)

Bardziej szczegółowo

STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Danks Europejskie

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ARCTIC PAPER S.A. ( Spółka )

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ARCTIC PAPER S.A. ( Spółka ) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ARCTIC PAPER S.A. ( Spółka ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1 1.1 Firma Spółki brzmi: ARCTIC PAPER Spółka Akcyjna. ------------------------------------------------- 1.2

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: STAR FITNESS Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy STAR FITNESS S.A. 3. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Statut Towarowej Giełdy Energii SA

Statut Towarowej Giełdy Energii SA Statut Towarowej Giełdy Energii SA Tekst jednolity Statutu ustalony przez Radę Nadzorczą Towarowej Giełdy Energii S.A. uchwałą nr 89/30/V/12 z dnia 14 grudnia 2012r. Obejmujący: nowe brzmienie Statutu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKT UCHWAŁY NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2/2010 w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AB S.A. WE WROCŁAWIU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 GRUDNIA 2011 R.

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AB S.A. WE WROCŁAWIU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 GRUDNIA 2011 R. PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AB S.A. WE WROCŁAWIU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 GRUDNIA 2011 R. Imię i nazwisko/ Firma* Akcjonariusza Adres/Siedziba* Nr dokumentu tożsamości/

Bardziej szczegółowo

fltq 41 rl;,r; oswradczenre zarz.{du w sprawre stosowanra DOB RYCH PRAKTYI( SPOLEK NOTOWANYC H NA R\NKU NEWCONNECT

fltq 41 rl;,r; oswradczenre zarz.{du w sprawre stosowanra DOB RYCH PRAKTYI( SPOLEK NOTOWANYC H NA R\NKU NEWCONNECT oswradczenre zarz.{du w sprawre stosowanra DOB RYCH PRAKTYI( SPOLEK NOTOWANYC H NA R\NKU NEWCONNECT O6wiadczenie Zarzqdu Art NEW media S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spolkg zasad zawartych w Zalqczniku

Bardziej szczegółowo