LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 123 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 września 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1

2 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego Typ studiów: kwalifikacyjne/doskonalące: Forma studiów: niestacjonarne studiów podyplomowych WIEDZA ma wiedzę w zakresie o miejscu pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, ma wiedze na temat subdyscyplin pedagogiki specjalnej, w szczególności związanych z zagadnieniami wczesnej interwencji dziecka niepełnosprawnego posiada podstawy wiedzy j niezbędnej dla wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, zna uwarunkowania wsparcia i pracy z rodzinami dzieci niepełnosprawnych posiada wiedzę o nieprawidłowościach i patologiach rozwoju małego dziecka i jego funkcjonowania pierwszych latach jego życia, zna etiologię niepełnosprawności i jej związek z symptomatologią posiada wiedzę o potrzebach rozwojowych, społecznych, edukacyjnych i możliwościach rehabilitacyjnych oraz terapeutycznych małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, posiada wiedze na temat regulacji prawnych wspierających rozwój dziecka i jego rodziny W_1 W_2 W_3 W_4 UMIEJĘTNOŚCI potrafi dostosować działania do deficytów rozwojowych małego dziecka niepełnosprawnego, na podstawie wiedzy o zaburzeniach rozwojowych potrafi opracować indywidualne zadania edukacyjne, rehabilitacyjne oraz programy wsparcia dla małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny, Posiada umiejętność poszukiwania twórczych metod pracy z małymi dziećmi niepełnosprawnymi oraz zagrożonymi niepełnosprawnością i ich rodzin, z wykorzystaniem różnych źródeł i zasobów indywidualnych, społecznych, kulturowych U_1 U_2 2

3 potrafi posługiwać się wiedzą psychologiczną w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych, rozpoznaje różne przejawy zaburzeń rozwojowych, korzysta z diagnozy interdyscyplinarnej dla potrzeb nauczania, wychowania, rehabilitacji i wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny U_3 Potrafi włączyć się w istniejące (lub stworzyć własne) projekty socjalne, programy terapeutyczne i profilaktyczne w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych jak i w środowisku otwartym U_4 KOMPETENCJE SPOŁECZNE ma świadomość ważności i zrozumienie pracy interdyscyplinarnej w procesie wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością i jego rodziny; wykazuje gotowość do uczestniczenia w pracach zespołów interdyscyplinarnych, w przygotowywaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, profilaktycznych w instytucjach jak i w środowisku otwartym ze szczególnym uwzględnieniem środowiska rodzinnego Charakteryzuje się postawą szacunku i zrozumienia wobec dzieci niepełnosprawnych, a także umiejętnością właściwego zachowania się wobec nich i ich rodzin. Cechuje się moralnym, opartym na zasadach etyki społecznej sposobie działania Charakteryzuje się kreatywnością, twórczą postawą w poszukiwaniu rozwiązywania problemów w codziennej pracy z małymi dziećmi niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niepełnosprawnością. Cechuje do otwartość w kontaktach interpersonalnych K_1 K_2 K_3 Nazwa Pedagogika specjalna Język Język polski W_1, W_2; W_3; W_4; U_1; K_1; K_2 1 Wykład Brak dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć 10 h wykłady Liczba punktów ECTS 2 3

4 przypisana *), w tym zasady dopuszczenia do Wykład, praca z tekstem, dyskusja Zaliczenie w formie pisemnej Obecność na zajęciach, przygotowanie krótkiej diagnozy osoby niepełnosprawnej zaliczenie wykładów i ćwiczeń Pedagogika specjalna w klasyfikacji nauk Przedmiot pedagogiki specjalnej. Cele i zadania pedagogiki specjalnej Interdyscyplinarność i integracyjność teorii i praktyki pedagogiki specjalnej Działy pedagogiki specjalnej Podstawowe pojęcia: zdrowie, choroba, norma, adaptacja, osoba niepełnosprawna, upośledzenie, dysfunkcjonalność, kalectwo, rewalidacja, rehabilitacja, reedukacja, resocjalizacja, integracja, wyrównywanie szans Pojęcie i typy rehabilitacji. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych Paradygmaty w pedagogice specjalnej Profilaktyka jako przedproże pedagogiki specjalnej Korekcja i kompensacja w obrębie pedagogiki specjalnej System kształcenia i wychowania specjalnego Zasady kształcenia i wychowania w pedagogice specjalnej Problemy integracji społecznej i normalizacji życia osób niepełnosprawnych Instytucje i organizacje wspomagające proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych Wykaz literatury obowiązkowej Błeszyński J.: Pedagogika specjalna. W: B. Śliwerski (red.): Pedagogika. Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, t. 3. Red.: Gdańsk 2006, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne. Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 2005, 4

5 Wyd. UAM. Dykcik W. (red.): Nowatorskie i alternatywne metody w praktyce pedagogiki specjalnej. Przewodnik metodyczny. Poznań 2001, Wyd. UAM. Krause A.: Paradygmaty pedagogiki specjalnej. Kraków 2010, Impuls. Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. Tom Kraków 2007/2012, Impuls Sękowska Z. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 1998, WSPS. Smith D. D.: Pedagogika specjalna. T Warszawa 2009, PWN. Speck O.: Niepełnosprawni w społeczeństwie. Gdańsk 2005, GWP. Vašek Š., Stankowski A.: Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Wyczesany J.: Pedagogika osób upośledzonych umysłowo. Kraków 2005, Impuls. Wyczesany J., Gajdzica Z.: Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju. Kraków 2006, AP. Nazwa Wczesna interwencja - wczesne wspomaganie. Podstawy teoretyczne Język Język polski W_1; W_4 U_1; U_4 K_1; K_2 I semestr wykład brak dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć 10 h wykład Liczba punktów ECTS 2 5

6 przypisana *), w tym zasady dopuszczenia do Wykład, praca grupowa, projekt Przeprowadzenie dyskusji, stworzenie optymalnego modelu wczesnej interwencji Zaliczenie, obecność na zajęciach Treści: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością w Polsce i na świecie podstawowe teorie Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym od momentu stwierdzenia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki szkolnej) Wsparcie instytucjonalne i poza instytucjonalne w procesie wczesnego wspomagania Brejak W., Zabłocki K.J. (red.), Wczesna diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami, Warszawa 2009 Karwowska M., Wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego umysłowo, Kraków 2003 Kwaśniewska G. (red.), Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny, Lublin 2007 Wykaz literatury obowiązkowej Orkan-Łęcka M. (red.), Wczesna rewalidacja niewidomego dziecka z dodatkowymi ograniczeniami, Warszawa 1997 Pisula E., Danielewicz D. (red.), Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością, Gdańsk 2007 Serafin T. (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, Warszawa 2005 Wrona S., Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie procesem wspierającym rozwój małego dziecka, [w:] Fajfer- Kruczek I., Wrona S. (red.), Wsparcie instytucjonalne osób niepełnosprawnych w Polsce i Republice Czeskiej, Cieszyn 6

7 2010 Wczesna interwencja wspomaganie rozwoju małego dziecka. Analiza sytuacji w Europie. Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, Bruksela 2005 Nazwa Język dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć Liczba punktów ECTS przypisana *), w tym zasady dopuszczenia do Mechanizmy uczenia się małego dziecka Język polski W_3, U_3, K_1, K_2, K_3. 1 Wykład, ćwiczenia Brak wykład 15 h ćwiczenia 5 h 4 Wykład, dyskusja, eksperyment, Egzamin, aktywny udział w zajęciach Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność (80%), pozytywne zaliczenie egzaminu. podstawowe modele, koncepcje i teorie mechanizmów uczenia się małego dziecka, procesy warunkowania, uczenie się wykraczające poza warunkowanie, teoria przetwarzania informacji, spostrzeganie i kategoryzacja percepcyjna, procesy uwagi i pamięci, 7

8 Wykaz literatury obowiązkowej rozwój myślenia, metody wsparcia rozwoju mechanizmów uczenia się małego dziecka psychopatologiczne implikacje zaburzenia mechanizmów uczenia się małego dziecka norma a patologia diagnoza i profilaktyka 1. Psychologia dziecka. R. Vasta, M. Haith, S. Miller. WSiP. 2. Psychologia t.2. red. J. Strelau. GWP. 3. Psychologia rozwoju człowieka. B. Harwas- Napierała, M. Przetacznik-Gierowska, J. Trempała 4. Psychologia dziecka. R. Schaffer. PWN. 5. Jak dzieci uczą się i myślą. Społeczne konteksty rozwoju poznawczego. D. Wood. Wyd. UJ. Nazwa Język dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć Liczba punktów ECTS przypisana *), w tym Psychologiczne uwarunkowania procesu rozwoju małego dziecka. Język polski W_3; U_2; U_3; K_3 I wykład, ćwiczenia brak 10 h ćwiczenia 10 h wykłady 5 Wykład, dyskusja, praca samodzielna, praca w grupach Praca zaliczeniowa Zaliczenie z oceną 8

9 zasady dopuszczenia do Psychologia rozwojowa niemowląt i małych dzieci, patologia rozwoju, całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, ZA, Z.Hellera) kryteria diagnostyczne, objawy osiowe, ew podstawy terapii. 1. Wczesna interwencja terapeutyczna J. Cieszyńska, M.Korendo, WE Kraków Sprawdzian rozwoju psychoruchowego niemowląt A.Mikler-Chwastek, HU Gdańsk 2011 Wykaz literatury obowiązkowej 3. Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat S.M Baker, GWP 4. Profil osiągnięć ucznia J.Kielin, GWP Rozwój dziecka do 1 rż, pielęgnacja, zabawy, rehabilitacja małego dziecka, K.Wejksznia, Aksor Polkowice Karty diagnozy, J. Cieszyńska, M.Korendo WE Małe dziecko z autyzmem E. Pisula, GWP 2005 Nazwa Język dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć Podstawy rozwoju ruchowego małego dziecka (norma i patologia) Język polski W_3, W_4, U_1 K_1 Semestr I Wykład, ćwiczenia Słuchacz: - potrafi dokonać podziału ontogenezy na etapy - zna kryteria podziału ontogenezy - umie scharakteryzować poszczególne etapy - wymieni czynniki wpływające na rozwój - zna przyczyny nie prawidłowości rozwoju - zna metody oceny prawidłowości rozwoju 10 h ćwiczenia 10 h wykład 9

10 Liczba punktów ECTS przypisana *), w tym zasady dopuszczenia do Wykaz literatury obowiązkowej 5 Wykład, dyskusja, pokaz, prezentacja, zajęcia praktyczne (tabele, siatki centylowe) Kolokwium, referat, prezentacja Zaliczenie z oceną; obecność, pozytywne zaliczenie kolokwium, aktywność na zajęciach 1. Zagadnienia wstępne dotyczące rozwoju: - definicja rozwoju - aspekty rozwoju - samoregulacja rozwoju 2. Czynniki rozwoju osobniczego: - endogenne, genetyczne - paragenetyczne i niegenetyczne - egzogenne 3. Okresy rozwoju ontogenetycznego: - kryteria podziału - charakterystyka wybranych okresów rozwojowych - rozwój cech morfologicznych i proporcji ciała 4. Zaburzenia w rozwoju somatycznym (ogólnie): - błędy w przekazywaniu informacji genetycznej - czynniki teratogenne - nieprawidłowości w regulacji neurohormonalnej ustroju - inne 5. Metoda kontroli i normy oceny procesów wzrastania: - praktyczna ocena procesów wzrastania dziecka z zastosowaniem tabel liczbowych, siatek centylowych, metody morfograficznej i wskaźników proporcji 6. Ocena stopnia rozwoju niektórych układów rozwoju: - wiek morfologiczny - wiek kostny - wiek zębowy - wiek wtórnych cech płciowych 7. Metody oceny rozwoju czynnościowego dziecka 1. Antropologia fizyczna, praca zbiorowa pod red. A. 10

11 Malinowskiego. PWN, Warszawa-Poznań Auksologia a promocja zdrowia, praca zbiorowa pod red. A. Jopkiewicza. KTN, Kielce Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania cz. II, praca zbiorowa pod red. A. Jaczewskiego. WSiP, Warszawa Biologiczne podstawy rozwoju człowieka, A. Jopkiewicz, E. Suliga. Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom-Kielce Diagnostyka rozwoju dzieci i młodzieży, praca zbiorowa pod red. J. Kopaczeńskiej-Sikorskiej. PZWL, Warszawa Metody badań w biologii człowieka, A. Malinowski, N. Wolański. PWN, Warszawa Motoryczność człowieka jej struktura, zmienność i uwarunkowania, praca zbiorowa pod red. W. Osińskiego. AWF, Poznań Normy w pediatrii. Biologiczne układy, odniesienia, praca zbiorowa pod red. J. Kopczyńskiej-Sikorskiej. PZWL, Warszawa Ocena rozwoju dziecka w zdrowiu i chorobie, praca zbiorowa pod red. N. Wolańskiego i R. Kozioł. Ossolineum, Wrocław Sprawność fizyczna i jej testowanie u dzieci, młodzieży szkolnej, J. Drabik. AWF, Gdańsk Zdrowie dzieci i młodzieży w aspekcie fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym, praca zbiorowa pod red. A. Jopkiewicza i J. Schejbala. KTN, Kielce Nazwa Język Podstawy prawne i organizacyjne wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania Język polski W_1; W_3; W_4 U_1; U_4 K_1; K_3 I semestr wykład brak 11

12 dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć Liczba punktów ECTS przypisana *), w tym zasady dopuszczenia do 5 h wykłady 3 Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, dyskusja Aktywny udział podczas dyskusji zaliczenie 1. Zapoznanie z podstawami prawnymi organizacji wczesnego wspomagania analiza wybranych przepisów prawnych 2. Podstawy organizacyjne zajęć wczesnego wspomagania (organizacja miejsca, kadry, dokumentacji) Ustawa z dnia o systemie oświaty Rozp. MEN z dnia w sprawie szczegółowych zasad działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych Wykaz literatury obowiązkowej Rozp. MEN z dnia r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju Rozp. MEN z dnia r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania Nazwa Język Podstawy neuropsychologii klinicznej Język polski W_3, U_3; K_1 Semestr pierwszy Wykład, ćwiczenia Zalecane: realizacja kursów z zakresu: psychologia ogólna, 12

13 dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć Liczba punktów ECTS przypisana *), w tym zasady dopuszczenia do psychologia rozwojowa, psychologia poznawcza, psychologia osobowości, psychologia kliniczna, psychopatologia. 10 h ćwiczeń 10 h wykładów 5 Wykład interaktywny z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz ćwiczenia angażujące. Egzamin pisemny Prezentacja Kolokwium 90% obecności na zajęciach; aktywność podczas zajęć; opracowanie wybranego tematu z zakresu neuropsychologii; zaliczenie egzaminu testowego opracowywanego w oparciu o realizowane podczas zajęć zagadnienia. I. Wprowadzenie w problematykę neuropsychologii oraz historia neuropsychologii. Kształtowanie się przedmiotu badań w neuropsychologii. II. Podstawy anatomii mózgu. Terminy anatomiczne oznaczające stosunki przestrzenne. Charakterystyka ogólnej topografii mózgu. Półkule mózgu. Pień mózgu. Budowa wewnętrzna półkul mózgowych. III. Zaburzenia wyższych funkcji mózgowych. Charakterystyka przyczyn i skutków uszkodzenia mózgu: afazja, agnozja, apraksja, amnezja. IV. Padaczka. Klasyfikacja kliniczna. Napady uogólnione. Napady częściowe. Napady jednostronne. V. Płaty czołowe. Anatomia i organizacja funkcjonalna. Zespół płata czołowego. Badania nad zmianami poznawczymi po resekcjach mózgu. Charakterystyka zespołu czołowego. VI. Płaty skroniowe. Integracyjne funkcje płata skroniowego. Właściwości anatomiczne. Organizacja funkcjonalna. Lezje skroniowe a zmiany poznawcze. Uszkodzenia obustronne i ogólny zespół amnestyczny. VII. Płaty ciemieniowe. Właściwości anatomiczne. Zaburzenia czucia i percepcji. Zaburzenia orientacji 13

14 przestrzennej. Apraksja konstrukcyjna. Dysleksja i dyskalkulia przestrzenna. Zespół jednostronnego zaniedbywania przestrzeni (unilateral spatial neglect, USN). Zaburzenia schematu ciała. VIII. Płaty potyliczne. Właściwości anatomiczne. Drogi wzrokowe. Ślepota mózgowa. Spostrzeganie wzrokowe. Agnozja wzrokowa. IX. Asymetria funkcjonalna półkul mózgowych. Pojęcie dominacji mózgowej. Percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, percepcja dotykowa. Hemisferektomia. Komisurotomia mózgowa. X. Diagnoza neuropsychologiczna. Badanie neuropsychologiczne. Diagnoza wybranych aspektów zaburzeń zachowania w dysfunkcji mózgowych u osób dorosłych. Diagnoza neuropsychologiczna u dzieci. Zagadnienia diagnozy różnicowej w neuropsychologii. XI. Charakterystyka wybranych technik diagnozy neuropsychologicznej. XII. Podstawowe zagadnienia neurologii dziecięcej zaburzenia neurorozwojowe niemowląt, zespół tików głosowych i ruchowych (zespół Gilles de la Tourette a), wady rozwojowe OUN, zaburzenia zachowania i emocji, mózgowe porażenie dziecięce, upośledzenie umysłowe, padaczka. XIII. Zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości psychoruchowej) etiopatogeneza, objawy osiowe, diagnoza różnicowa, metody pracy z dzieckiem z ADHD. Literatura obowiązkowa: 1. Neil Martin G., Neuropsychologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Pąchalska M., Neuropsychologia kliniczna. Wydawnictwo Naukow PWN, Wykaz literatury obowiązkowej 3. Walsh K., Neuropsychologia kliniczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Darby D., Walsh K., Neuropsychologia kliniczna Walsha. GWP, Gdańsk Literatura uzupełniająca: 5. Łuria A., Podstawy neuropsychologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Borkowska A., Szepietowska E., Diagniza neuropsychologiczna metodologia i metodyka. UMCS, Lublin

15 7. Bryńska A., Kołakowski A., Pisula A., Skotnica M., Wolańczyk T., ADHD. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Kutscher M., Attwood T., Wolff R., Dzieci z zaburzeniami łączonymi. ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia. Wydawnictwo K. E. LIBER, Warszawa Hallowell E., Ratey J., Jak żyć z ADHD.Media Rodzina, Poznań Sacks Oliver, Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem. Zysk i S-ka, Sacks Olivier, Oko Umysłu. Wydawnictwo Zysk i S- ka (październik). 12. Sacks Olivier, Antropolog na marsie. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Bilikiewicz T. (red.), Psychiatria (t. 1-3). Wydawnictwo PZWL, Seligmann M., Walker E., Rosenhan, Psychopatologia. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Hopkins A., Appleton R., Padaczka. Prószyński i S- ka, Nazwa Język dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć Liczba punktów ECTS przypisana Podstawy neurologii dziecięcej Język polski W_1; U_1 K_2; I semestr wykład, ćwiczenia brak 10 h wykładów 10 h ćwiczeń 4 15

16 *), w tym zasady dopuszczenia do Wykład połączony z prezentacją multimedialną, ćwiczenia praktyczne Zdanie egzaminu, aktywny udział na zajęciach egzamin Charakterystyka funkcji układu nerwowego. Charakterystyka typowych zespołów uszkodzeń układu nerwowego u dzieci. Zarys diagnostyki w schorzeniach układu nerwowego leczonych zachowawczo i operacyjnie. Profilaktyka pierwotna i wtórna. Podstawy badania i oceny deficytu neurologicznego u dzieci. 1.Mazur R., Kazubski W., Prusiński A. Podstawy kliniczne neurologii, PZWL, Warszawa Mumenthaler M., Mattle H. Neurologia, Urban & Partner, Wrocław Jóźwiak S., Michałowicz R. Neurologia dziecięca w praktyce BiFolium Lublin Fuller G. Badanie Neurologiczne to proste!, PZWL Warszawa Morrison J. Kiedy objawy psychiczne maskują choroby ciała, Wykaz literatury obowiązkowej GWP Gdańsk Tatoń J., Czech A. Diagnostyka internistyczna, PZWL Warszawa Woronowicz B.T. Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu, IPiN, Warszawa Brzeziński T. Historia medycyny, PZWL Warszawa 9. Jutte R. Historia medycyny alternatywnej, W.A.B Warszawa Pasikowski T. Stres i zdrowie, Wyd. Fundacji Humaniora, 2000 Poznań 11. Tischendorf F.W. Od objawu do rozpoznania, Medycyna Praktyczna, Warszawa

17 Nazwa Język dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć Liczba punktów ECTS przypisana *), w tym zasady dopuszczenia do Wsparcie rodziny w systemie wczesnego wspomagania Język polski W_3, W_4, U_1, U_3, K 1, K_2, K_3 II ćwiczenia Klasyfikacja zaburzeń i niepełnosprawności, podstawy pedagogiki specjalnej 15 h ćwiczeń 5 Wykład wspomagany prezentacją multimedialną, praca z tekstem, dyskusja, metody aktywizujące Zaliczenie w formie pisemnej, prezentacja multimedialna efektów pracy grupowej zaliczenie z oceną Obecność na zajęciach, prezentacja efektów pracy grupowej, recenzja publikacji zgodnej z tematyką ćwiczeń, kolokwium Zaliczenie z oceną 1. Rodzaje i zakresy wsparcia dla rodziców dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego na niesprawnością 2. Współpraca zespołu wczesnego wspomagania z rodzicami i rodziną dziecka 3. Diagnoza postaw rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego 4. Współpraca z rodziną w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych (wiedza, zachowania, emocje) 5. Instruktaż, porady rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania 6. Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem 7. Pomaganie w przystosowaniu warunków w 17

18 środowisku domowym do potrzeb dziecka 8. Pozyskanie i wykorzystanie w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu 9. Profilaktyka zjawiska dziecka przeterapeutyzowanego Wykaz literatury obowiązkowej Cytowska B., Winczura B. (red.), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Warszawa 2008 Kaleta K., Mróz J. (red.)psychologiczne aspekty trudności w wychowaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania, Wyd. Pedagogiczne ZNP, Warszawa 2010 Kielin J. Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2011 Kwaśniewska G. (red.), Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 2007 Michilewicz S. (red.), Dziecko z trudnościami w rozwoju, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków Minczakiewicz E. M., Grzyb B., Gajewski Ł., Dziecko ryzyka a wychowanie. Elementarz dla, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009 Serafin T. (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Poradnik dla organizatorów działań,dla terapeutów oraz dla rodziców, MENiS, Warszawa 2005 Serafin T. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (w:) Kształcenie specjalne w systemie oświaty. Vademecum dla organu prowadzącego, dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców, ABC Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009 Twardowski A. (red.), Wspomaganie rozwoju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN, Poznań 2005 Zalewska M. (red.), Zaburzenia rozwoju dziecka z 18

19 perspektywy relacji, Wydawnictwo, EMU, Warszawa 2008 Nazwa Język dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć Liczba punktów ECTS przypisana *), w tym zasady dopuszczenia do Wykaz literatury obowiązkowej Wczesne wspomaganie dziecka z dysfunkcjami ruchowymi. Podstawy Fizjoterapii Język polski W_4; U_1; K_1 Semestr II wykład, ćwiczenia brak 10 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń 8 wykład, ćwiczenia, pokaz, seminarium, film, dyskusja praca pisemna, sporządzony projekt indywidualny lub grupowy Zaliczenie z oceną; aktywne uczestnictwo w zajęciach Prawidłowy i zaburzony rozwój psychoruchowy dziecka diagnostyka dzieci ryzyka nieprawidłowego rozwoju, Metody fizjoterapeutyczne stosowane w usprawnianiu dzieci z dysfunkcjami ruchowymi, Wpływ prawidłowej pielęgnacji na rozwój psychoruchowy dziecka, J. Nowotny Podstawy fizjoterapii cz. III.Wydawnictwo Kasper, Kraków 2004, M. Borkowska Dziecko niepełnosprawne ruchowo cz. II. Usprawnianie ruchowe, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997, M. Borkowska Uwarunkowania rozwoju ruchowego i jego zaburzenia w mózgowym porażeniu dziecięcym, Zaułek, 19

20 Warszawa 2000, W. Kuliński, K. Zeman, T. Orlik Fizjoterapia w pediatrii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2012, V. F. Maas Uczenie się przez zmysły Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998, M. Bogdanowicz, B. Kisiel, M. Przasnyska Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996 Nazwa Język dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć Liczba punktów ECTS przypisana *), w tym Wczesna interwencja logopedyczna Język polski W_2, W_3, W_4, U_1; U_2; U_3, K_3 2 wykład, ćwiczenia Słuchacz ma podstawową wiedzę z zakresu wczesnej interwencji, podstaw neurologii dziecięcej 5-wykład 15-ćwiczenia 6 Wykład- prezentacja multimedialna, burza mózgów Ćwiczenia- praca grupowa, projekt Wykład - z wykorzystaniem metod audiowizualnych na temat elementarnych zagadnień dotyczących logopedii i wczesnej interwencji logopedycznej Ćwiczenia- Prezentacja prac grupowych dotyczących wybranych zaburzeń mowy u dziecka Metoda projektu- Wykonanie projektu ze wstępną diagnozą danego zaburzenia, programem indywidualnym i przykładami ćwiczeń logopedycznych wraz z instruktażem dla rodziców Końcowy efekt sprawdzenia nabytych umiejętności i 20

21 zasady dopuszczenia do kompetencji słuchacza: Wykłady: na podstawie udziału w zajęciach (90% obecności), aktywne w nich uczestnictwo Ćwiczenia: 100% obecności, aktywne uczestnictwo w zajęciach, prezentacja pracy grupowej, wykonanie projektu Zaliczenie z oceną wykładów: 1. Logopedia: przedmiot, zadania, terminologia, działy. 2. Omówienie zaburzeń mowy, wad mowy, wad wymowy. Przedrostki i rdzenie w pisowni. 3. Mechanizmy nadawania i odbioru mowy. 4. Budowa, funkcjonowanie i badanie aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego. 5. Badanie mowy /mówienia i rozumienia/. 6. Zaburzenia mowy najczęściej spotykane: opóźnienie rozwoju mowy jąkanie wczesnodziecięce zaburzenia mowy spowodowane nieprawidłową budową anatomiczną narządów mowy dyslalia 7. zaburzenia słuchu fonematycznego u małego dziecka. 8. Zaburzenia mowy w autyzmie wczesnodziecięcym, mutyzmie, logofobii. 9. Zaburzenia mowy występujące u dzieci niepełnosprawnych. 10. Wczesna terapia logopedyczna: założenia, realizacja, przebieg. 11. Tworzenia warsztatu terapeuty. Przesłanki teoretyczne. ćwiczeń: 1. Zaburzenia dyslaliczne 2. Zaburzenia słuchu fonematycznego na przykładach. 3. Reedukacja mowy /szczególnie w zakresie dyslalii i jąkania/. 4. Przykłady ćwiczeń logopedycznych /korekcyjnych/- uwagi dla terapeutów. Budowanie warsztatu 21

22 terapeuty. 5. Konstruowanie programów indywidualnych w pracy z dzieckiem do konkretnego zaburzenia. 6. Omówienie przygotowanych zajęć indywidualnych przez. Logopedia - pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, t. 1 i 2, Gałkowski T., Jastrzębowska G. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003 Uzupełniająca: Wykaz literatury obowiązkowej Gałkowski T., Tarkowski T., Zalewski T. (red.), Diagnoza i terapia zaburzeń mowy. Lublin 1993 Jastrzębowska G.: Podstawy logopedii- dla logopedii, pedagogiki, psychologii, filologii. Opole 1996 Zaleski T., Opóźnienia w rozwoju mowy. Warszawa 2002 Styczek G., Logopedia. Warszawa 1988 Nazwa Język dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć Liczba punktów ECTS przypisana Wczesne wspomaganie dziecka z dysfunkcją wzroku Język polski W_1; W_3; W_4 U_2; U_3 K_2; K_3 III semestr wykład, ćwiczenia brak 5 h- wykład. 15 h - ćwiczenia 6 Wykład, ćwiczenia praktyczne Zaproponowanie ćwiczeń oraz wykonanie pomocy j 22

23 *), w tym zasady dopuszczenia do Zaliczenie z oceną, obecność na zajęciach 1. Rozwój zdolności widzenia 2. Zaburzenia występujące w rozwoju widzenia 3. Charakterystyka najczęściej występujących schorzeń układu wzrokowego (retinopatia wcześniacza, mózgowe uszkodzenie widzenia, niedorozwój nerwu wzrokowego, zanik nerwu wzrokowego) 4. Funkcjonalna ocena dzieci słabowidzących (ocena funkcji wzrokowych) 5. Wspomaganie rozwoju widzenia Białoskórska J (1997), Diagnoza i usprawnianie funkcjonowania wzrokowego w pierwszym roku życia dziecka. Rewalidacja 1/97, Warszawa Czerwińska K. (2006) Wpływ stymulacji na rozwój widzenia u dzieci z niepełnosprawnością wzrokową pochodzenia mózgowego w wieku 0-6 lat, W: Człowiek niepełnosprawność, człowieczeństwo, 2(4) Warszawa Wykaz literatury obowiązkowej Eliot L. (2003) Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Poznań Orkan-Łęcka M (red.) (1997) Wczesna rewalidacja niewidomego dziecka z dodatkowymi ograniczeniami. Materiały Tyflopedagogiczne 10, Warszawa Orkan-Łęcka M (red.) (1999) Wczesny rozwój poznawczy dzieci niewidomych ze złozoną niepełnosprawnością. Materiały Tyflopedagogiczne 12, Warszawa Walkiewicz M. (2002) Funkcjonalna ocena wzroku i proces wspomagania rozwoju widzenia dzieci słabowidzących, Warszawa Nazwa Język Wczesne wspomaganie dziecka z dysfunkcją słuchu Język polski W_3, U_2, K_3 3 23

24 dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć Liczba punktów ECTS przypisana *), w tym zasady dopuszczenia do Wykaz literatury obowiązkowej wykład, ćwiczenia Słuchacz posiada podstawowe wiadomości na temat surdopedagogiki 5 h wykład 15 h ćwiczenia 6 Metoda podająca, metoda ćwiczeniowa Kolokwium 90% obecności na zajęciach, aktywne uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie kolokwium Zaliczenie z oceną 1. Rozwój narządu słuchu w okresie płodowym oraz pamięci słuchowej 2. Budowa ucha oraz fizjologia słyszenia 3. Wpływ hałasu na narząd słuchu 4. Metody badania słuchu wczesna diagnoza 5. Technologie wspomagające słyszenie (aparaty, implanty, systemy FM) 6. Rozwój słuchu w pierwszych latach życia dziecka 7. Rozwój dziecka z uszkodzonym słuchem (m.in. rozwój ruchowy, rozwój mowy, rozwój więzi rodzicielskich) 8. Metody usprawniania słuchu, wychowanie słuchowe (metody: werbo- tonalna, audytywnowerbalna; Van Udena; Fonogesty) 1. BOUVEt Danielle Mowa dziecka: wychowanie dwujęzykowe dziecka niesłyszącego, Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2. Gerhart Lindner, Podstawy audiologii pedagogicznej,warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe 3. LOWE Armin, Rozwijanie słuchu w zabawie : praktyczne wskazówki do ćwiczeń słuchowych z dziećmi w wieku przedszkolnym z uszkodzonym słuchem i zaburzeniami spostrzegania, Warszawa, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich 4. PERIER Olivier, Dziecko z uszkodzonym narządem 24

25 słuchu: aspekty metodyczne, wychowawcze, socjologiczne i psychologiczne Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 5. ECKERT Urszula, Niektóre warunki rewalidacji w surdopedagogice Pedagogika specjalna wobec potrzeb teraźniejszości i wyzwań przyszłości / red. Maria Chodkowska, Lublin, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej 6. ECKERT Urszula, Problemy wczesnego diagnozowania, poradnictwa i kształcenia integracyjnego dzieci z wadą słuchu [W : ] Dylematy pedagogiki specjalnej (red.) Alicja Rakowska, Jolanta Baran, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 7. KORZON Aniela, Totalna komunikacja jako podejście wspomagające rozwój zdolności językowych dzieci głuchych, Kraków, Akademia Pedagogiczna 8. PRILLWIBZ, Siegmund, Język, komunikacja i zdolności poznawcze niesłyszących, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 9. PSYCHOLOGIA dziecka głuchego / Badeusz Gałkowski i in. - Warszawa,Państwowe Wydawnictwo Naukowe 10. STAWOWY-WOJNAROWSKA Irena, Rozwijanie mowy dzieci głuchych w nauczaniu początkowym, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 11. SZCZEPANKOWSKI Bogdan Niesłyszący, głusi, głuchoniemi Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 12. WYBRANE zagadnienia z surdopedagogiki / red. 1. Góralówna M., Hołyńska B., Rehabilitacja małych dzieci z wadą słuchu, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 2. Model Insite, Model współczesnej interwencji przeprowadzanej w domu; 3. Szeląg E., Szymanek A., Test do badania słuchu fonematycznego, GWP, Gdańsk Nazwa Język Metodyka konstruowania indywidualnych planów rozwoju dziecka oraz programów terapeutycznych Język polski 25

26 dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć Liczba punktów ECTS przypisana *), w tym zasady dopuszczenia do Wykaz literatury obowiązkowej W_2, W_3, W_4 U_1, U_2, U_3, U_4 K_1, K_2 III semestr wykład, ćwiczenia brak 5 h wykłady 15 h ćwiczenia. 7 Aktywny udział, pogadanka, wykład, projekt, praca w grupach, praca indywidualna skonstruowanie indywidualnego planu rozwoju dziecka oraz programu wsparcia Zaliczenie z oceną, obecność na zajęciach, prawidłowe napisanie i przedstawienie indywidualnego planu wczesnego wspomagania 1. Wiek a zachowanie dziecka 2. Wiek dziecka a etapy rozwoju 3. Etapy rozwoju zabawy 4. Współpraca z rodzicami 5. Planowanie i dokumentowanie pracy z dzieckiem 6. Diagnoza osiągniętego przez dziecko aktualnego poziomu 7. Zasady konstruowania programów wspomagających rozwój dziecka Aly M., (2002), Dziecko specjalnej troski, Wyd. GWP, Gdańsk Brejak W., Zabłocki K.J., (red.), (2009), Wczesna diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami, Wyd. Stowarzyszenie Dobra Wola OPP, Warszawa Cieszyńska J. Korendo M., (2007), Wczesna interwencja terapeutyczna, Wyd. Edukacyjne, Kraków Charbicka M., Raszewska M., (2009), W objęciach natury. Program edukacyjno-terapeutyczny, CMPPP, Warszawa 26

27 Emmons P.G., Anderson L., (2007), Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, Wyd. Liber, Warszawa IIg F.L., Ames L. B., Baker S. M., (2010), Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat, Wyd. GWP, Gdańsk Kielin J., (2002), Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego, Wyd. GWP, Gdańsk Odowska-Szlachcic B., (2010), Metoda integracji sensorycznej, Wyd. Harmonia, Gdańsk Olechnowicz H., (2006), Dziecko własnym terapeutą, Wyd. PWN, Warszawa Piszczek M., (2006), Dziecko, którego rozwój emocjonalnopoznawczy nie przekracza pierwszego roku życia. Diagnoza, zasady terapii i ocena efektów zajęć, CMPPP, Warszawa Piszczek M., (2007), Diagnoza i wspomagane rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia, CMPPP, Warszawa Piszczek M., (red.), (2011), Diagnoza wielospecjalistyczna i konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych dla uczniów głębiej upośledzonych umysłowo, Kompendium, Warszawa Nazwa Język dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć Liczba punktów ECTS przypisana Pierwsza pomoc przedmedyczna Język polski W_1 U_2 K_1 II wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia na fantomach Zaangażowanie w ćwiczenia 20 h ćwiczeń 6 Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia na fantomach do resuscytacji, pokaz filmów, pogadanka 27

28 *), w tym zasady dopuszczenia do Praca pisemna oraz sprawdzenie umiejętności praktycznych Zaliczenie z oceną; obecność na zajęciach fizjologia układu oddechowego dzieci i osób dorosłych podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych i dzieci zastosowanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) niedrożność dróg oddechowych zaopatrywanie ran i złamań stany nagłe zagrażające życiu Wytyczne resuscytacji 2010, Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2010 Wykaz literatury obowiązkowej Fizjologia człowieka w zarysie, W. Traczyk Zarys anatomii człowieka, A. Krechowiecki, F. Czerwiński Medycyna ratunkowa, S.H. Plantz, J.N. Adler Nazwa Język dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć Liczba punktów ECTS przypisana Praktyka asystencka Język polski W_2, W_4, U_1, U_2, U_3, K_1,K_2, K_3 3 ćwiczenia Brak 40 h ćwiczeń 6 Praktyczne, problemowe 28

29 *), w tym zasady dopuszczenia do Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Praca z tekstem, Obecność podczas praktyk, przygotowanie konspektu zajęć, prowadzenie części zajęć Zaliczenie z oceną 1. Typy placówek prowadzących działalność z zakresu wczesnej interwencji 2. Typy zajęć prowadzone w ramach wczesnego wspomagania. 3. Indywidualny program wczesnego wspomagania 4. Założenia pracy zespołów wczesnego wspomagania 5. Metody pracy z małym dzieckiem niepełnosprawny i jego rodziną w różnych typach palcówek 1. Brauner A. i F., Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym WSiP, Warszawa Lausch_Żuk J., Pedagogika osób z umiarkowanym, znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym, [w:] Dykcik W. (red.), Pedagogika specjalna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań Egan G., Kompetentne pomaganie, Wyd. Zysk i s- ka, Poznań Klaczak M., Majewicz P. (red.), Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Wyd. AP, Kraków Kościelak R., Psychologiczne podstawy rewalidacji upośledzonych umysłowo, PWN, Warszawa Lovaas O.I., Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo, Warszawa Olechnowicz H., Wyzwalanie aktywności dzieci głębiej upośledzonych umysłowo, WSiP, Warszawa Kielin J. (red.), Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, Gdańsk Pilecki J. (red.), Usprawnianie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym, Kraków

30 Nazwa Język dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć Liczba punktów ECTS przypisana *), w tym zasady dopuszczenia do Wykaz literatury obowiązkowej Seminarium dyplomowe Język polski W_1; W_2; U_1; U_3 K_1; II i III semestr ćwiczenia brak 30 h Ćwiczenia 10 ćwiczenia Praca dyplomowa Egzamin W ramach seminarium dyplomowego słuchacze zostają przygotowani do kompleksowego prowadzenia badań, zgodnie z podstawami metodologii badań społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru problemów rozwoju, funkcjonowania, edukacji, socjalizacji, rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W trakcie pierwszego semestru modułowych zajęć opracowują koncepcję badawczą, a w kolejnych semestrach prowadzą eksploracje i opisują (w zależności od podejścia wyjaśniają lub interpretują) wyniki badań. Brzeziński J., Metodologa badań psychologicznych, Warszawa 2005 Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe,. Metodologia praktyczna, Warszawa 2000 Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000 Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. 30

31 Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001 Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008 *) moduł kształcenia to szeroko rozumiany przedmiot lub grupa przedmiotów. 31

Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 1. 1.Banaszek G., Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2004. 2. Bobkowicz-Lewartowska

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne specjalne

Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne specjalne Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne specjalne Kierunek i rok studiów: Studia stacjonarne II rok, semestr 4, Studia niestacjonarne III rok, 6 semestr; II rok USM, 4 semestr. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 1.

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Rok studiów: Forma zajęć: Liczba godzin: PROGRAM ZAJĘĆ 1. Problemy rozwoju, nauczania i wychowania dziecka niesłyszącego.

Nazwa przedmiotu: Rok studiów: Forma zajęć: Liczba godzin: PROGRAM ZAJĘĆ 1. Problemy rozwoju, nauczania i wychowania dziecka niesłyszącego. Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna Rok studiów: II rok, pierwszego stopnia, pedagogika, WSE UAM Forma zajęć: konwersatoria Liczba godzin: 15 PROGRAM ZAJĘĆ 1. Problemy rozwoju, nauczania i wychowania

Bardziej szczegółowo

Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja. afazja - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział

Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja. afazja - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-ML4 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

O 39 godzin 13w/ 13bk Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Zakład Pedagogiki i Psychologii Koordynator dr Jan Basiaga

O 39 godzin 13w/ 13bk Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Zakład Pedagogiki i Psychologii Koordynator dr Jan Basiaga Profil kształcenia: ogólno akademicki AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA poziom drugi tytuł zawodowy absolwenta: magister Moduł / przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Fizjoterapia Drugi Praktyczny. Pedagogika specjalna. mgr D. Wyrzykowska - Koda

Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Fizjoterapia Drugi Praktyczny. Pedagogika specjalna. mgr D. Wyrzykowska - Koda Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Rehabilitacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością: teoria i możliwości praktyczne. Moduł 190.: Niepełnosprawność intelektualna

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień Sylabus modułu: Deficyty rozwojowe u dzieci (11-R2N-14-r2_5) 1. Informacje ogólne koordynator modułu rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Surdopedagogika - opis przedmiotu

Surdopedagogika - opis przedmiotu Surdopedagogika - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Surdopedagogika Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-SURDO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu logopedy terapeuty z zakresu diagnozy, terapii mowy i wymowy pracującego z dziećmi, młodzieżą

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno - Społeczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom

Bardziej szczegółowo

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw.

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw. Rok studiów Semestr Nazwa modułu Moduł ogólnouniwersytecki moduł treści podstawowych i kierunkowych Program studiów w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Pedagogika Specjalna Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia

OPIS PRZEDMIOTU. Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Syllabus. /odpowiada standardom kształcenia nauczycieli wynikającym z Rozporządzenia MNiSW z 17.01.2012 r./ Studium Pedagogiczne UJ

Syllabus. /odpowiada standardom kształcenia nauczycieli wynikającym z Rozporządzenia MNiSW z 17.01.2012 r./ Studium Pedagogiczne UJ Syllabus Psychologia dla II etapu edukacyjnego (kl. IV-VI szkoły podstawowej) /odpowiada standardom kształcenia nauczycieli wynikającym z Rozporządzenia MNiSW z 17.01.2012 r./ Nazwa przedmiotu Psychologia

Bardziej szczegółowo

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wczesne, kompleksowe

Bardziej szczegółowo

1999r. ukończyła kurs uprawniający do zatrudnienia w charakterze wychowawcy w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

1999r. ukończyła kurs uprawniający do zatrudnienia w charakterze wychowawcy w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Monika Winnicka 1999r. ukończyła kurs uprawniający do zatrudnienia w charakterze wychowawcy w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. 2002r. ukończyła kurs doskonalący Diagnoza i terapia jąkania.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 845.z dnia r. Druk DNiSS nr Sp-PK_IIID

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 845.z dnia r. Druk DNiSS nr Sp-PK_IIID Załącznik nr 6 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 845.z dnia 3.0.204 r. Druk DNiSS nr Sp-PK_IIID OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Surdologopedia/Kształcenie w zakresie medycznych

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. konwersatoria 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. konwersatoria 16 zaliczenie z oceną Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: fakultatywny Opiekun: dr Magdalena Berkowska Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży./ Moduł 100.: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży./ Moduł 100.: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży./ Moduł 100.: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA SURDOPEDAGOGIKA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA SURDOPEDAGOGIKA Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA SURDOPEDAGOGIKA SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent surdopedagogiki uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie: dydaktyki

Bardziej szczegółowo

Blok: Terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży Metoda SI we wspomaganiu rozwoju. Wprowadzenie do zagadnienia.

Blok: Terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży Metoda SI we wspomaganiu rozwoju. Wprowadzenie do zagadnienia. Blok: Terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży Metoda SI we wspomaganiu rozwoju. Wprowadzenie do zagadnienia. Magdalena Charbicka terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, terapeuta

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r. Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Fundamentals

Bardziej szczegółowo

Metodyka logopedyczna III - oligofazja, autyzm, surdologopedia - opis przedmiotu

Metodyka logopedyczna III - oligofazja, autyzm, surdologopedia - opis przedmiotu Metodyka logopedyczna III - oligofazja, autyzm, surdologopedia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka logopedyczna III - oligofazja, autyzm, surdologopedia Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-ML3

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2018 (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością. Kod przedmiotu. Informacje ogólne. wzroku. Wydział

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością. Kod przedmiotu. Informacje ogólne. wzroku. Wydział Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością wzroku - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością wzroku

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu pedagogika Kod przedmiotu FII_

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością ruchową i zaburzeniami sprzężonymi 2. Nazwa przedmiotu / modułu

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wspomaganie rozwoju dziecka przewlekle chorego i z chorobami genetycznymi 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Psychologia dla II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej (klasy IV-VIII) (rozporządzenie MNiSzW z

SYLABUS. Psychologia dla II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej (klasy IV-VIII) (rozporządzenie MNiSzW z SYLABUS Psychologia dla II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej (klasy IV-VIII) (rozporządzenie MNiSzW z 17.01.2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela)

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna - opis przedmiotu

Terapia pedagogiczna - opis przedmiotu Terapia pedagogiczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Terapia pedagogiczna Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-TP Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika /

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... PODSTAWA PRAWNA Program studiów jest zgodny z zapisami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLN A RAZEM GODZINY

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotowy. Wydział Zamiejscowy Pomerania w Kościerzynie. Resocjalizacja, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna ( podkreślić właściwe )

Sylabus przedmiotowy. Wydział Zamiejscowy Pomerania w Kościerzynie. Resocjalizacja, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna ( podkreślić właściwe ) Sylabus przedmiotowy Wydział Kierunek studiów Specjalność Forma studiów Stopień studiów Wydział Zamiejscowy Pomerania w Kościerzynie Pedagogika Resocjalizacja, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biologia z przyrodą. Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 1. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Biologia z przyrodą. Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 1. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Biologia z przyrodą Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 1 Nazwa w j. ang. Psychological bases of education and teaching 1 Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Grażyna Rudkowska

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu. Pedagogika Studia I Stopnia

Karta (sylabus) przedmiotu. Pedagogika Studia I Stopnia PVOP Przedmiot: Przedmiot w języku angielskim: Rok: III Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika Studia I Stopnia Praca opiekuńczo-wychowawcza z wychowankiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.. Care

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wczesna diagnoza i terapia logopedyczna 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Early diagnosis and

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i terapia logopedyczna III - oligofazja, autyzm, surdologopedia

Diagnoza i terapia logopedyczna III - oligofazja, autyzm, surdologopedia Diagnoza i terapia logopedyczna III - oligofazja, autyzm, surdologopedia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Diagnoza i terapia logopedyczna III - oligofazja, autyzm, surdologopedia Kod

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu Współczesne problemy psychologii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu 14.4-WP.PEDD-WPP-W_pNadGen75EPY Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

FIZJOTERAPIA OGÓLNA 1. Informacje o przedmiocie (zaj ciach), jednostce koordynuj cej przedmiot, osobie prowadz cej Cel zaj

FIZJOTERAPIA OGÓLNA 1. Informacje o przedmiocie (zaj ciach), jednostce koordynuj cej przedmiot, osobie prowadz cej Cel zaj FIZJOTERAPIA OGÓLNA 1. Informacje o przedmiocie (zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot, osobie prowadzącej 1.1. Nazwa przedmiotu (zajęć): Fizjoterapia ogólna 1.2.Forma przedmiotu: Wykłady, ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2015/2016) (10 godzin)

TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2015/2016) (10 godzin) TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2015/2016) (10 godzin) 1. WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE JAKO PRZEDMIOT KSZTAŁECENIA PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Społeczny kontekst zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży. Moduł 188: Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży. Diagnoza i terapia.

Bardziej szczegółowo

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z ograniczeniami psychoruchowymi - Kod przedmiotu. Informacje ogólne

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z ograniczeniami psychoruchowymi - Kod przedmiotu. Informacje ogólne Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z ograniczeniami psychoruchowymi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z ograniczeniami psychoruchowymi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Early Facilitating Development

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2014/2015) (10 godzin)

TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2014/2015) (10 godzin) TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2014/2015) (10 godzin) 1. WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE JAKO PRZEDMIOT KSZTAŁECENIA PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA:. Podstawy Kod przedmiotu: 104 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Diagnoza osób z wieloraką niepełnosprawnością Moduł 190: Niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia wieku rozwojowego. 2. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: PEDAGOGIKA SPECJALNA

Przedmiot: PEDAGOGIKA SPECJALNA Przedmiot: PEDAGOGIKA SPECJALNA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom modułu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością 4. Kod przedmiotu / modułu

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością 4. Kod przedmiotu / modułu OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wspomaganie rozwoju dziecka niewidomego i słabowidzącego 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Supporting

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁA ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia IV- Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Nazwa kierunku studiów:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Rok: II Psychologia wychowawcza Psychology of education Semestr: III Rodzaje zajęć i liczba godzin:

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych efektów kształcenia: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy obieralny

Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych efektów kształcenia: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy obieralny Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia Przedmiot: Diagnoza wczesnych zaburzeń zachowania Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

Zakład Specjalnej Edukacji Fizycznej Komunikacja niewerbalna

Zakład Specjalnej Edukacji Fizycznej Komunikacja niewerbalna Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Wydział Wychowania Fizycznego Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Zakład Specjalnej Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2016 / 2017 luty czerwiec 2017

Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2016 / 2017 luty czerwiec 2017 Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez na rok szkolny 2016 / 2017 luty czerwiec 2017 Zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedyczne, praca z uczeń ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi 262 Gimnastyka

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 014/015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA TOK STUDIÓW) Nazwa przedmiotu Wydział Kierunek studiów Poziom Profil Rok

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2013/2014) (10 godzin)

TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2013/2014) (10 godzin) TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2013/2014) (10 godzin) 1. WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE JAKO PRZEDMIOT KSZTAŁECENIA PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Pedagogika specjalna dziecka 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Special education child 3. Jednostka

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

angielskim Methodology of Severely Intellectually Disabled People

angielskim Methodology of Severely Intellectually Disabled People UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku 05.0-POP-II14-MPOGNI

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZamiejscowy KA AFM obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Seminarium monograficzne IIC - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - opis przedmiotu

Seminarium monograficzne IIC - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - opis przedmiotu monograficzne IIC - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu monograficzne IIC - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Teoria i metodyka nauczania

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 15 5 10 10 Suma 20 20 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne.

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 15 5 10 10 Suma 20 20 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne. Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Zaawansowana opieka specjalistyczna w pielęgniarstwie / Opieka pielęgniarska nad dzieckiem przewlekle chorym 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo,

Bardziej szczegółowo

TREŚCI ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (Studia II stopnia Rok I, sem.1, studia niestacjonarne 2013/2014) (20 godzin)

TREŚCI ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (Studia II stopnia Rok I, sem.1, studia niestacjonarne 2013/2014) (20 godzin) TREŚCI ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (Studia II stopnia Rok I, sem.1, studia niestacjonarne 2013/2014) (20 godzin) 28.09.2013 studenci przed zajęciami zmieniają stroje na sportowe

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M4/2/6 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Psychologia rozwoju dziecka Psychology of Child Development Kierunek

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Pedagogika Specjalna. mgr D. Wyrzykowska - Koda 1 ECTS F-1-P-PS-23 studia

Pedagogika Specjalna. mgr D. Wyrzykowska - Koda 1 ECTS F-1-P-PS-23 studia Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii Kod przedmiotu/ modułu* Wydział

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika ogólna. 2. KIERUNEK: Filologia angielska. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika ogólna. 2. KIERUNEK: Filologia angielska. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika ogólna 2. KIERUNEK: Filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska:

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska: nformacja o studiach podyplomowych dla nauczycieli Ogólna charakterystyka studiów Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu szkoły wyższe prowadzą kształcenie nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Metody badania rozwoju

OPIS PRZEDMIOTU Metody badania rozwoju Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu OPIS PRZEDMIOTU Metody badania rozwoju Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut Psychologii Kierunek Psychologia Specjalizacja/specjalność Wszystkie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Wybrane zaburzenia: agresja, ADHD, zachowanie wycofujące i submisyjne - rozpoznawanie objawów, analiza mechanizmów. Moduł 188: Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika przedszkolna i na I i II etapie edukacyjnym. 2. KIERUNEK: Filologia, specjalność filologia angielska

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika przedszkolna i na I i II etapie edukacyjnym. 2. KIERUNEK: Filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika przedszkolna i na I i II etapie edukacyjnym 2. KIERUNEK: Filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/

Bardziej szczegółowo

Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji. mgr E. Kujawa. 1 ECTS F-2-P-SN-05 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS:

Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji. mgr E. Kujawa. 1 ECTS F-2-P-SN-05 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia zaoczne 2016/2017) (10 godzin)

TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia zaoczne 2016/2017) (10 godzin) TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia zaoczne 2016/2017) (10 godzin) 1. WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE W KSZTAŁECENIU NAUCZYCIELI 1. Zakres programowy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie Irena Obuchowska... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie Irena Obuchowska... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie Irena Obuchowska... 9 CZĘŚĆ I RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE 1. Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych Andrzej Twardowski... 18 1.1. Systemowy model funkcjonowania rodziny...

Bardziej szczegółowo

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDD-IPE-C_genMXZ8N Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia wieku rozwojowego. Moduł: 190

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia wieku rozwojowego. Moduł: 190 SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia wieku rozwojowego. Moduł: 190 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mental handicap

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo