Łódzkie intelektualne naukowcy dla przedsiębiorców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łódzkie intelektualne naukowcy dla przedsiębiorców"

Transkrypt

1 Łódzkie intelektualne naukowcy dla przedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

2 Łódzkie intelektualne naukowcy dla przedsiębiorców Łódź 2014

3 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE MARSZAŁKA WOJewództwa ŁÓDZKIEGO 4 WSTĘP 5 natalia szubska-włodarczyk, Małgorzata Burchard-Dziubińska Analiza możliwości zaangażowania obszarów wiejskich w rozwój energetyki odnawialnej w województwie łódzkim szacunek produkcji biomasy rolnej w gospodarstwach rolnych 7 Anna Laskowska, Marian Zaborski Nanokompozyty elastomerowe o podwyższonych parametrach użytkowych zawierające napełniacze warstwowe 12 szymon szufa Toryfikacja biomasy 16 justyna komasa, Piotr Ulański Termoczułe rusztowania do hodowli komórek skóry przeznaczone do leczenia przewlekłych ran i oparzeń 22 Marcin Włodarczyk, Wiesława Rudnicka Wykorzystanie uzyskanych nowatorskich wyników badań własnych w podjęciu próby ograniczenia zachorowalności na gruźlicę w regionie łódzkim, charakteryzującym się najwyższym w Polsce współczynnikiem występowania tej choroby 26 2

4 Justyna Chałubińska-Fendler, Jacek Fijuth Różnicowanie niepożądanych reakcji po napromieniowaniu za pomocą markerów molekularnych Bio-bank materiału biologicznego, danych klinicznych i epidemiologicznych chorych poddanych radioterapii z powodu raka stercza 31 Przemysław Skwierczyński, Piotr Niedzielski Wytwarzanie nanostrukturalnych warstw C/Hap hybrydową metodą plazmową RF PACVD MS dla potrzeb medycyny 36 Karolina Smętkiewicz, Elżbieta Szkurłat Świadomość społeczna wykorzystywania wód geotermalnych w województwie łódzkim i landzie Styria 45 Tomasz Jakubiec Rola samorządów terytorialnych w kreowaniu rynku zielonych zamówień publicznych na podstawie doświadczeń regionu łódzkiego i wybranych regionów europejskich 51 agnieszka adamus, Piotr Ulański Wpływ promieniowania jonizującego na właściwości biologiczne biomateriałów wytworzonych z kopolimerów na bazie węglanu trimetylenu i kwasu mlekowego 55 Rafał Jachowicz, Dominik Sankowski Zastosowanie algorytmów opartych na rachunku różniczkowym niecałkowitego rzędu do wyznaczania ścieżki ruchu platformy mobilnej 59 3

5 Szanowni Państwo, Z dużą przyjemnością oddaję w Państwa ręce publikację prezentującą dokonania naukowców z łódzkich uczelni. Województwo Łódzkie to prężnie działający ośrodek akademicki i naukowy, liczący się w kraju i za granicą. Region ten stwarza młodym ludziom znakomite warunki do zdobycia wykształcenia, wszechstronnego rozwoju intelektualnego i kulturalnego. Jednym z głównych wyzwań przed którymi stoi polityka regionalna województwa, warunkującym poprawę konkurencyjności regionu jest efektywne wykorzystanie potencjału akademickiego oraz poprawa współpracy sektora naukowo-badawczego z gospodarką. Niniejsza publikacja ma na celu powiązanie świata łódzkiej nauki ze światem gospodarki. Dzięki temu młodzi naukowcy z łódzkich uczelni spotkają się z przyjaznym zapleczem oraz wieloma możliwościami wprowadzania swoich badań w życie. Natomiast łódzcy przedsiębiorcy poznają środowisko badań uczelni i uzyskają szeroki wachlarz innowacyjnych pomysłów do wykorzystania w różnych dziedzinach gospodarczych. Obszary przedstawione w publikacji dotyczą badań 11 laureatów stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców w 2013 roku oraz badań ich promotorów. Przedstawiają szkolnictwo wyższe i sektor badawczy w województwie. Zachęcam do lektury! Marszałek Województwa Łódzkiego 4

6 Przedmiotem projektu pn.: Łódzkie intelektualne II edycja jest kontynuacja promocji marki regionalnej Łódzkie intelektualne z ukierunkowaniem na promocję potencjału środowiska naukowo-badawczego łódzkich uczelni wyższych, jak również promowanie województwa jako prężnie działającego ośrodka naukowo-akademickiego, wspierającego swoich najzdolniejszych mieszkańców poprzez system stypendiów i konkursów. Projekt Łódzkie intelektualne II edycja jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi ,00 zł, natomiast dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego to kwota ,00 zł. Projekt wpływa na podniesienie atrakcyjności regionu poprzez unikatowość promowanej marki. Realizacja działań mających na celu rozpropagowanie marki Łódzkie intelektualne przyczyni się do poprawy wizerunku województwa na tle całego kraju. Adresatami projektu są: potencjalni studenci, studenci uczelni wyższych, przedstawiciele środowisk naukowych, przedsiębiorcy, jednostki samorządowe, mieszkańcy województwa łódzkiego i całego kraju. Założenia projektu realizowane są m.in. poprzez przyznawanie stypendiów naukowych i artystycznych dla uczniów i studentów. Program stypendialny wspiera również młodych, łódzkich naukowców, prowadzących projekty naukowo-badawcze przyczyniające się do rozwoju regionu. Marszałek Województwa Łódzkiego nagradza także laureatów konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim, promujące region oraz wykazujące użyteczność dla jego rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego. Łódzkie intelektualne to również wyróżnianie przedsiębiorców, którzy najefektywniej wykorzystują potencjał łódzkich naukowców. Statuetki Marszałka Województwa Łódzkiego to jedno z narzędzi mających na celu promocję wspólnych projektów sfery nauki i biznesu oraz upowszechnianie marki Łódzkie intelektualne wśród mieszkańców województwa i kraju. Dalsze upowszechnianie marki wpisuje się w proces budowania tożsamości regionu i ma za zadanie pokazać, że w województwie łódzkim warto studiować, warto pracować i inwestować. 5

7 Łódzkie akademickie centrum Polski Oferujemy: Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego: u skierowane do uczniów i studentów z terenu województwa łódzkiego, osiągających znaczące sukcesy w różnych dziedzinach nauki u możliwość uzyskania dofinansowania na dalszy rozwój naukowy w kwocie do 10 tys. zł Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego: u skierowane do uczniów i studentów szkół artystycznych z terenu województwa łódzkiego u możliwość uzyskania dofinansowania w kwocie do 10 tys. zł na dalszy rozwój kariery artystycznej u stypendium w kategorii młody twórca przyznawane na realizację projektu artystycznego w kwocie do 17 tys. zł Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców: u skierowane do doktorantów, zgłoszonych do konkursu przez uczelnie z terenu województwa łódzkiego u możliwość dofinansowania w kwocie do 20 tys. zł na realizację projektu naukowo badawczego Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim lub promujące region 6

8 natalia szubska-włodarczyk Analiza możliwości zaangażowania obszarów wiejskich w rozwój energetyki odnawialnej w województwie łódzkim szacunek produkcji biomasy rolnej w gospodarstwach rolnych Uniwersytet Łódzki ROZWÓJ RYNKÓW BIOMASY ROLNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Realizowany pod moim kierownictwem naukowym przez panią mgr Natalię Szubską-Włodarczyk projekt badawczy poświęcony możliwości wykorzystania wytwarzanej w województwie łódzkim biomasy rolnej na cele energetyczne dotyczy zagadnienia niezwykle aktualnego zarówno z politycznego, jak i gospodarczego punktu widzenia. Jak powszechnie wiadomo pakiet klimatyczno energetyczny Unii Europejskiej nakłada na wszystkie kraje członkowskie zobowiązania związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych, podnoszeniem efektywności wykorzystania energii i wzrostem znaczenia odnawialnych jej źródeł (OZE). Biomasa rolna jest realnie istniejącym, a przy tym jednym z najbardziej powszechnie dostępnych źródeł energii, świetnie nadającym się do zastosowania w systemie energetyki rozproszonej. Szersze wykorzystanie biomasy może wydatnie przyczynić się do sprostania przez Polskę wymogom UE w zakresie udziału energii z OZE i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Jest jednocześnie źródłem w Polsce wciąż niedocenianym i niedostatecznie wykorzystywanym. Dlatego w projekcie badawczym uwagę poświęcono przede wszystkim zagadnieniom związanym z tworzeniem lokalnych rynków biomasy rolnej. Choć potencjał energetyczny biomasy został już wielokrotnie oszacowany w różnych opracowaniach naukowych, jak dotąd nie udało się zbudować efektywnie działających rynków, na których biomasa rolna (słoma, obornik, gnojowica, rośliny energetyczne i inne pozostałości z przetwórstwa rolno-spożywczego) pojawiłaby się jako towar będący przedmiotem obopólnie korzystnych transakcji kupna sprzedaży, gdzie po stronie podaży znajdują się rozproszeni producenci rolni, a po stronie popytu właściciele kotłowni, biogazowni i producenci biopaliw. 7

9 Specyfiką tego typu rynków jest ich lokalny charakter, gdyż zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia transport biomasy rolnej na odległość ponad 50 km jest bezzasadny. Część poznawcza projektu ma celu identyfikację barier utrudniających rozwój rynków biomasy rolnej w województwie łódzkim, zaś część aplikacyjna będzie zawierać rekomendacje odnośnie do usytuowania na terenie województwa obiektów będących dużymi odbiorcami biomasy rolnej, z uwzględnieniem specyfiki produkcji na danym terenie. Zoptymalizowanie przepływów biomasy od producentów do odbiorców pozwoli osiągnąć dodatkowe korzyści związane z tworzeniem nowych miejsc pracy i nowych źródeł dochodów na obszarach wiejskich. Pozwoli także na upowszechnienie nowatorskich technologii związanych z OZE. dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. nadzw. UniwersytetU ŁódzkiEGO BIOMASA ROLNA JAKO SZANSA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Uprawa wierzby energetycznej Projekt badawczy pt.: Analiza możliwości zaangażowania obszarów wiejskich w rozwój energetyki odnawialnej w województwie łódzkim szacunek produkcji biomasy rolnej w gospodarstwach rolnych obejmuje kluczowe zagadnienia dotyczące wyzwań, jakie stawia Unia Europejska wobec krajów członkowskich. Nawiązuje do zadań sformułowanych w Strategii Europa 2020, jak również polityce energetycznej i klimatycznej UE. Ma służyć rozpoznaniu możliwości województwa łódzkiego w realizacji takich celów jak inteligentny, zrównoważony 8

10 rozwój zapobiegający wykluczeniu społecznemu poprzez wzrost wykorzystania eko-innowacji, rozwój odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej, efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi. UWARUNKOWANIA POSZUKIWANIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ W Polsce wyraźnie widoczna jest potrzeba aktywizacji regionów w zakresie rozwoju zrównoważonej energetyki. W praktyce będzie to wiązać się z przejęciem części odpowiedzialności za wdrażanie wymogów Unii Europejskiej w zakresie polityki energetycznej przez jednostki samorządów terytorialnych. Służyć to będzie zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego poprzez wspieranie energetyki rozproszonej. Osiągnięcie wysokiej pozycji konkurencyjnej przez rolnictwo województwa łódzkiego jest możliwe, pomimo kilku czynników utrudniających ten proces. Do najważniejszych z nich należą: niska jakość gleb, okresowe zagrożenia deficytem wody, rozdrobnienie struktury agrarnej oraz niska produktywność, co się przekłada na niewielkie możliwości wzrostu dochodów gospodarstw rolnych. Biorąc pod uwagę znaczne środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na rozwój konkurencyjnych, niskoemisyjnych gospodarek, (w nowym programie Horyzont 2020 przeznaczono ten cel 359 mln ), pozytywnie należy ocenić szanse regionu łódzkiego w zakresie ich wykorzystania. BIOMASA ROLNA JAKO POTENCJALNE ŹRÓDŁO SUKCESU Nieużytki rolne stanowiące potencjalne źródło biomasy rolnej 9

11 Istnieje realna możliwość wzrostu wielofunkcyjności oraz zróżnicowania źródeł dochodów gospodarstw rolnych poprzez wykorzystanie pozostałości produkcji rolnej, jak również poprzez zwiększenie areału upraw roślin energetycznych. Działania te mogą wywrzeć pozytywny wpływ na rozwój obszarów wiejskich także dzięki kreacji nowych, zielonych miejsc pracy. W województwie łódzkim istnieje znaczny potencjał produkcji energii zarówno z odpadów produkcji rolnej np. słomy, obornika, gnojowicy, jak również z upraw roślin energetycznych. Na podstawie danych z 2011 r. oszacowano, że teoretycznie można byłoby pozyskać ok. 33,5 PJ energii ze słomy zbóż jarych, 38 PJ ze słomy zbóż ozimych, 0,48 PJ ze słomy rzepaku, 8,19 PJ energii z biogazu z obornika i gnojowicy. W przypadku upraw roślin energetycznych, biorąc pod uwagę uwarunkowania agrotechniczne ich uprawy, przyjęto założenie przeznaczenia na ten cel ewidencjonowanych nieużytków rolnych. Oszacowany poten % 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% ROŚLINY ENERGETYCZNE BIOGAZ DRÓB BIOGAZ BYDLŁO BIOGAZ TRZODA RZEPAK 0,00% POLSKA ŁÓDZKIE Udział poszczególnych rodzajów biomasy rolnej w ogóle potencjału teoretycznego (dane z oszacowania) ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME 10

12 cjał wynosiłby odpowiednio: 11,9 PJ energii z uprawy ślazowca pensylwańskiego, lub 19,6 PJ energii z upraw miskanta, lub około 0,22 PJ z upraw wierzby energetycznej. KORZYŚCI Z REALIZACJI PROJEKTU BADAWCZEGO Realizacja projektu badawczego dotyczącego możliwości wykorzystania biomasy rolnej w województwie łódzkim potwierdziła istnienie znacznego potencjału energetycznego zarówno w tradycyjnie prowadzonej produkcji roślinnej i zwierzęcej, jak i poprzez wzrost zagospodarowania nieużytków pod produkcję odpowiednio dobranych roślin energetycznych. Oznacza to, że istnieje realna możliwość rozwoju lokalnych rynków biomasy z przeznaczeniem jej na produkcję energii cieplnej i elektrycznej oraz biopaliw. Specyfika tych rynków polega na ich lokalnym charakterze wynikającym z nieopłacalności transportu biomasy na dalekie odległości. Związane jest to z negatywnym oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze w sytuacji, kiedy emisje podczas transportu przewyższałyby korzyści związane z produkcją zielonej energii. Dlatego rekomenduje się rozwój energetyki rozproszonej, która pozwala na bardziej efektywne zagospodarowanie lokalnych surowców. Osiągnięcie postępu w tej dziedzinie wymaga jednak rozszerzenia doradztwa w zakresie dopasowania możliwości rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy do specyfiki poszczególnych obszarów (gmin i powiatów), jak i wsparcia finansowego, bez którego dalszy dynamiczny rozwój rynków biomasy rolnej wydaje się być niemożliwy. Istotna rola do odegrania w tym zakresie przypada władzom wojewódzkim i lokalnym, które są podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie zrównoważonej energetyki na swoim terenie. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na duże możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez wsparcie działalności pozarolniczej oraz tworzenie klastrów, sieci badawczo rozwojowych i nowej współpracy pomiędzy firmami. W połączeniu z potencjałem naukowo badawczym stwarza to realne szanse uczynienia z województwa łódzkiego lidera w zakresie rozwoju i wdrażania innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w aspekcie wykorzystania biomasy rolnej. 11

13 Anna Laskowska, Marian Zaborski Nanokompozyty elastomerowe o podwyższonych parametrach użytkowych zawierające napełniacze warstwowe Politechnika Łódzka Opracowanie receptury i technologicznego procesu wytwarzania kompozytów elastomerowych zawierających nanonapełniacze warstwowe umożliwia produkcję wyrobów gumowych charakteryzujących się nie tylko podwyższonymi parametrami mechanicznymi, lecz również znacznie ograniczoną przepuszczalnością gazów, zwiększoną stabilnością termiczną i odpornością na rozpuszczalniki organiczne. Powyższe właściwości materiałów elastomerowych są niewątpliwie bardzo oczekiwane w wielu gałęziach przemysłu, jak na przykład w przemyśle samochodowym przy wytwarzaniu nieprzepuszczalnych opon, elastycznych przewodów paliwowych. W odróżnieniu od tradycyjnych napełniaczy stosowanych w technologii elastomerów, napełniacze warstwowe wpływają na właściwości użytkowe i barierowe otrzymanych produktów już przy niewielkich stopniach napełnienia. Minerały płytkowe występują powszechnie w środowisku naturalnym, są łatwo dostępne i tanie w eksploatacji, dzięki czemu ich aplikacja w kompozytach elastomerowych w skali wielkotonażowej jest korzystna zarówno z ekologicznego jak i ekonomicznego punktu widzenia. Jednakże zastosowanie mineralnych nanonapełniaczy płytkowych w procesach przetwórczych elastomerów wciąż stanowi problem technologiczny z powodu słabych oddziaływań między komponentami, dlatego też skala ich praktycznego wykorzystania w przemyśle elastomerów jest niewielka. Pokonanie tych trudności podejmuje się dzięki zastosowaniu odpowiednich substancji dyspergujących, działających na granicy faz napełniacz-polimer (poprawiających stopnień jednorodności kompozytów) oraz przez określenie optymalnych warunków procesu technologicznego otrzymywania kompozytowych materiałów elastomerowych zawierających mineralne napełniacze warstwowe. Intensywne badania w tej dziedzinie mogłyby doprowadzić do otrzymania tzw. zielonych opon tj. bardziej proekologicznych oraz kolorowych. Wiele wyników prac naukowo-badawczych, które niosą ze sobą tak jak w tym przypadku korzyści ekologiczne, ekonomiczne oraz użytkowe, jest sukcesywnie wdrażanych przez producentów wyrobów gumowych. Prof. dr hab. inż. Marian Zaborski 12

14 Rola napełniaczy w kompozytach elastomerowych Elastomery należą do grupy materiałów wielkocząsteczkowych, które wymagają stosowania napełniaczy w celu poprawy właściwości eksploatacyjnych wyrobów finalnych oraz w celu obniżenia kosztów ich produkcji. Obecnie najpowszechniej stosowanym w przemyśle oponiarskim napełniaczem aktywnym, tj. wzmacniającym właściwości fizyczne kompozytów gumowych, jest sadza. Ma ona jednak pewne wady, do których zalicza się przede wszystkim jej petrochemiczne pochodzenie, wysoką energochłonność procesu wytwarzania sadzy oraz brak możliwości barwienia wyrobów, ze względu na czarny kolor sadzy. Mineralne napełniacze warstwowe Naturalne minerały warstwowe (Rysunek 1.) stanowią obiecującą alternatywę dla powszechnie stosowanych w przemyśle gumowym sadz i krzemionek. Ze względu na nanometryczną budowę warstw (cząstki o wymiarach w skali nanometrów 10-9 m), płytkowy kształt cząstek oraz nieorganiczne pochodzenie a b c Rysunek 1. Zdjęcia elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) mikrostruktury napełniaczy warstwowych stosowanych w kompozytach elastomerowych: (a) podwójne wodorotlenki warstwowe LDH, (b) hydrotalkit, (c) hektoryt. 13

15 od napełniaczy warstwowych oczekuje się wpływu nie tylko na poprawę parametrów mechanicznych, ale również ograniczenia przepuszczalności gazów (poprawy właściwości barierowych Rysunek 2.) i zwiększenia stabilności termicznej i chemicznej kompozytów elastomerowych, co stanowi niewątpliwą zaletę tych materiałów. Kompozyty elastomerowe charakteryzujące się wymienionymi właściwościami są oczekiwane w wielu gałęziach przemysłu, zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym. Wpływ stopnia dyspersji napełniacza na właściwości kompozytów polimerowych Nanokompozyty polimerowe stanowią obecnie nowy, dynamiczny kierunek rozwoju w przemyśle tworzyw sztucznych. W nanokompozytach polimerowych fazę ciągłą stanowi polimer, natomiast napełniacz o wymiarach cząstek od 1 do 100 nm powinien być w niej jednorodnie zdyspergowany, wówczas już niewielka jego ilość (5% wag.) w zasadniczy sposób poprawia szereg właściwości wyjściowego polimeru np. parametry mechaniczne, barierowe, cieplne. Na poprawę parametrów eksploatacyjnych elastomerów ma wpływ również rodzaj napełniacza (kształt cząstek, rozmiar cząstek, powierzchnia właściwa, stężenie fazy rozproszonej), nie mniej jednak właściwości finalne kompozytu zawsze zależą od stopnia rozproszenia napełniacza (dyspersji) w ośrodku elastomerowym i oddziaływań zachodzących na granicy faz pomiędzy komponentami (napełniacz - elastomer). Istotną wadą nanonapełniaczy o strukturze warstwowej jest ich tendencja do tworzenia agregatów i aglomeratów (dużych skupisk cząstek) w ośrodku polimerowym, co niekorzystnie wpływa na parametry eksploatacyjne wyrobu końcowego. Problem technologiczny Wiele uwagi poświęca się opracowywaniu rozwiązań otrzymywania kompozytów o homogenicznej strukturze, w której cząstki napełniacza zostają równomiernie rozprowadzone w całej objętości ośrodka zapewniając jednorodność właściwości oraz maksymalne wykorzystanie wzmacniającego potencjału fazy rozproszonej. Aplikacja nanonapełniaczy w procesach przetwórczych elastomerów wciąż stanowi duże wyzwanie technologiczne z powodu trudności związanych z otrzymaniem kompozytów o jednorodnej mikrostrukturze i powtarzalnych 14

16 właściwościach fizykochemicznych, dlatego też nie są one praktycznie stosowane w przemyśle elastomerów. Jednym z proponowanych rozwiązań tego problemu jest zastosowanie środków poprawiających dyspersję napełniacza oraz dobór optymalnych parametrów procesu wytwarzania materiałów kompozytowych zawierających mineralne napełniacze warstwowe (temperatura i czas procesu homogenizacji, siły ścinające, temperatura i czas wulkanizacji, sieciowania). Związki organiczne stosowane do poprawy stopnia dyspersji mają właściwości surfaktantów, czyli środków powierzchniowo czynnych, wykazujących powinowactwo zarówno do nieorganicznego hydrofilowego napełniacza jak i organicznego, hydrofobowego ośrodka polimerowego. Ich zadaniem jest zwiększyć oddziaływania na granicy elastomer -napełniacz i ograniczyć tendencję do występowania agregatów, dzięki czemu otrzymuje się materiały kompozytowe o korzystniejszych parametrach mechanicznych. Ponadto, tego typu związki mogą działać również jako plastyfikatory, środki poprawiające właściwości przetwórcze mieszanek gumowych. F I L M Gas Rysunek 2. Poglądowy schemat ograniczenia dyfuzji cząsteczek gazu przez płytkowe cząstki napełniacza zdyspergowane w ośrodku polimerowym. 15

17 szymon szufa Toryfikacja biomasy Politechnika Łódzka 1.Proces toryfikacji Temat prac badawczych jest związany z nową techniką przetwarzania biomasy na paliwo o lepszych właściwościach fizyko-chemicznych dla zastosowania w dużej energetyce zawodowej i rozproszonej. Nowoczesny proces konwersji biomasy w biowęgiel noszący nazwę toryfikacja (z francuskiego słowa torrefacion prażenie) wywodzi się z procesu prażenia ziaren kawy i jest znany od 90 lat jako proces prażenia kawy w celu uzyskania odpowiedniej kruchości oraz specyficznego zapachu kawy. Na cele energetyki toryfikacja została poddana badaniom w roku 1998 w Holenderskim Instytucie Energii (Energy Research Center of Netherlands Petten). Proces toryfikacji polega na termiczno-chemicznej degradacji cząstek biomasy w temp C w atmosferze gazu inertnego (azot, argon) w warunkach ciśnienia atmosferycznego. Produktem toryfikacji jest tzw. toryfikat (uwęglona biomasa lub inaczej karbonizat, biowęgiel) oraz tzw. torgaz (para wodna, metan, węgiel, tlenek węgla, kwasy formaldehydowe). Powstały produkt posiada silną naturę hydrofobową (zniszczeniu uległy grupy OH odpowiedzialne za chłonięcie wilgoci), wyższą kaloryczność w porównaniu z biomasą nieprzetworzoną, lepsza kruchość oraz niższą biodegradowalność. 2. Toryfikacja i współspalanie biomasy z węglem Wszystkie te nowe właściwości toryfikatu powodują, że staje się on bardzo interesującym paliwem do wykorzystania w procesie współspalania z węglem oraz jako wstępny etap procesu gazyfikacji biomasy (produkcja tzw. syngazu spalanego w turbinach gazowych oraz silnikach). Lepsza kruchość w porównaniu do biomasy nieprzetworzonej obniża zużycie energii elektrycznej pobieranej przez młyny węglowe na mielenie toryfikatu. Dodatkowo toryfikacja biomasy powoduje zwiększenie temperatury topnienia popiołu zawartego w biomasie 16

18 powietrze spaliny - Kompaktowy reaktor - Niskie koszty inwestycyjne - Dobra kontrola temp. - Wysoka wydajność - Różnorodność paliw używanych w procesie torgaz spalanie Biomasa suszenie toryfikacja torgaz chłodzenie Toryfikat Λp spaliny Wymiana ciepła spaliny Rysunek 1. Schemat obrazujący proces toryfikacji biomasy wraz ze wszystkimi jego etapami, urządzeniami służącymi do przeprowadzenia procesu oraz substratami i produktami procesu toryfikacji biomasy 17

19 co sprzyja lepszej eksploatacji kotłów, w których wykorzystuje się współspalanie z węglem (powoduje to ograniczenie tzw. procesu szlakowania powierzchni ogrzewalnych kotłowych wymienników ciepła inaczej mówiąc dochodzi do ograniczenia depozycji czyli osadzania popiołów na rurach z parą wodną wewnątrz komory spalania kotła). 3.Komercjalizacja procesu toryfikacji Proces toryfikacji wydaje się jedynym słusznym rozwiązaniem problemów wynikających z współspalania biomasy z węglem w dużych elektrowniach i elektrociepłowniach oraz podczas transportowania toryfikatu na duże odległości drogą morską (np. Kanada Chiny, niepotrzebne jest stosowanie specjalnych hermetycznych silosów gdyż toryfikat nie chłonie wilgoci oraz wyższa gęstość energetyczna paliwa ze względu na podwyższoną wartość opałową). Toryfikacja może walnie przyczynić się do znacznego ograniczenia zużycia paliw kopalnych oraz dużego ograniczenia emisji CO 2, Rysunek 2. Reaktor wsadowy z czujnikami temperatury, ciśnienia służący do toryfikacji biomasy pochodzącej z upraw celowych 18

20 gdyż biomasę traktujemy jako paliwo o zerowej emisji tego związku (każda roślina pochłania CO 2 do procesu wzrostu w procesie fotosyntezy i taką samą ilość emituje do atmosfery w trakcie spalania). Wszystkie te istotne argumenty przemawiają za procesem toryfikacji jako innowacyjną technologią, dzięki której Polska i inne kraje Europy oraz świata mogą zmniejszyć zaburzenia efektu cieplarnianego, zwiększyć ilość miejsc pracy, pomóc w dywersyfikacji paliwa i wpłynąć na tańszy transport paliw ze źródeł odnawialnych. 4. Sylwetka doktoranta Szymon Szufa urodził się w 1984 roku w Niemodlinie woj. Opolskie. W roku 2008 ukończył z wyróżnieniem o specjalizacji Energetyka z Odnawialnych Źródeł Energii na kierunku Energetyka na Wydziale Mechaniczno Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. Temat jego pracy magisterskiej o charakterze eksperymentalnym brzmiał: Charakterystyka procesu spalania pyłu węglowego w atmosferze wzbogaconej w tlen, zapłon reaktywność, emisyjność przeprowadzona Rysunek 3. Przykład porównania kosztów procesu toryfikacji i konwencjonalnych pelet 19

21 pod opieką dr hab. inż. Haliny Pawlak -Kruczek została nagrodzona w ramach konkursu na najlepszą prace magisterską z dziedziny nowoczesnych technologii. Od roku 2009 doktorant na kierunku: Budowa i eksploatacja maszyn w Zakładzie Techniki Cieplnej i Chłodnictwa (instytut Maszyn Przepływowych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka). Temat jego pracy doktorskiej brzmi: Toryfikacja i współspalanie biomasy. Modelowanie procesów. Zakres prac badawczych to odnawialne źródła energii, konwersja paliw, spalanie i współspalanie biomasy, techniki niskoemisyjne, odzysk ciepła. Stypendysta wielu programów europejskich: Erasmus, Leonardo da Vinci, Marie Curie; laureat konkursów o stypendia unijne: Bioenergia dla regionu Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów, Asystent Innowacji, Stypendia dla najlepszych doktorantów z dziedziny nowoczesnych technologii. Liczne nagradzany przez Dziekana, Rektora za osiągnięcia naukowe, aktywnie działający w Samorządzie Doktorantów PŁ (vice-przewodniczący w roku ). Od 2012 roku kierownik grantu pt. Termodynamiczna analiza procesu cieplno-chemicznej degradacji cząstek biomasy w atmosferze pozbawionej tlenu, badania nad kinetyką współspalania biomasy i nad produktami toryfikacji biomasy z Narodowego Centrum Nauki w Krakowie (Preludium II) oraz główny wykonawca grantu pt. Intensyfikacja procesów wymiany ciepła w bezpośrednim otoczeniu rurek ciepła i ich zastosowanie w innowacyjnym wymienniku ciepła badania przy zastosowaniu metody PIV z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie (Lider II). Krajowy Lider Innowacji 2012 wraz z Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, ścisła współpraca z Uniwersytetem Łódzkim Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach. Staże naukowe Holandii (Energy Research Center of Netherlands, Delft University of Technology, Twente Universitet), Niemczech (Deutsche Forschung Biomass Zentrum, Fraunhofer Institute - Kaiserslautern, University of Leipzig), Włochy (Politechnika w Turynie). Laureat konkursu stypendialnego Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców. Posiadacz zgłoszenia patentowego: Układ instalacyjny elektrociepłowni hybrydowej zasilanej biomasą, energią słoneczną i energią wiatrową. Współtwórca projektu i wdrożenia obecnie budowanej elektrociepłowni zasilanej biomasą, energią słoneczną i energią wiatru w gminie Daszyna (pow. Łęczycki woj. łódzkie). 20

22 5. Sylwetka promotora Andrzej Gorczakowski urodził się w Bielsko-Białej w 1946 roku. Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej w 1972 roku uzyskując dyplom magistra inżyniera Mechanika specjalności Maszyny i Urządzenia Przemysłu Chemicznego i Spożywczego Chłodnictwo. W tym też roku rozpoczął pracę jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Techniki Cieplnej i Chłodnictwa Politechniki Łódzkiej. W latach prowadził zajęcia w filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, a także odbył staże przemysłowe w Fabryce Automatyki Chłodniczej w Cieszynie oraz w Instytucie Celulozowo Papierniczym w Łodzi. W roku 1981 obronił pracę doktorską na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej pt.: Badania wymiany ciepła przy ruchu naturalnym płynu wokół pęku rur poziomych. Andrzej Gorczakowski jest autorem i współautorem 17 publikacji krajowych i zagranicznych oraz 27 referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Uczestniczył w realizacji kilkunastu prac naukowo badawczych dla przemysłu. Był kierownikiem i głównym wykonawcą w projektach KBN. Od wielu lat jest członkiem Wydziałowej Komisji Praktyk oraz Pełnomocnikiem Kierownika Katedry Techniki Cieplnej i Chłodnictwa ds. Praktyk Specjalizacyjnych i Dyplomowych. W ramach działalności dydaktycznej prowadził wykłady z przedmiotów specjalizacyjnych: Podstawowe procesy w klimatyzacji, Instalacje klimatyzacyjne, Technika grzewcza, Wentylacja przemysłowa, Systemy i urządzenia klimatyzacyjne, Technika cieplna. Prowadził także zajęcia laboratoryjne i prace dyplomowe. Odbył cztery staże zagraniczne we Francji i Rosji. Za działalność naukową i dydaktyczną wyróżniony nagrodami Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Rektora PŁ oraz Kierownika Katedry. 21

23 justyna komasa Termoczułe rusztowania do hodowli komórek skóry przeznaczone do leczenia przewlekłych ran i oparzeń Politechnika Łódzka Jak podzielić włos na tysiąc. Nanomateriały dla medycyny Czy przyszłością medycyny są nanoroboty operujące wewnątrz ciała pacjenta? Czy będziemy konstruować mniejsze od bakterii nośniki, które dostarczą leki do określonego organu lub tkanki nowotworowej? Czy za pomocą takich nośników będziemy potrafili dostarczać do wnętrza komórek geny, tak by zmierzyć się z chorobami uwarunkowanymi genetycznie? Takie nadzieje niesie nam postęp nanonauki i nanotechnologii, umożliwiających wytwarzanie nanomateriałów, czyli materiałów o rozmiarach (np. średnicy lub grubości) ponad tysiąckrotnie mniejszych od grubości ludzkiego włosa. Popularne przykłady nanomateriałów to nanocząstki srebra lub kropki kwantowe. Ale nanomateriały można wytwarzać także z polimerów. Ponieważ łańcuchy polimerowe możemy kształtować w zasadzie dowolnie, podobnie do budowania rozmaitych obiektów z klocków lego, a poprzez odpowiednią budowę chemiczną możemy nadawać im różne cechy (np. zdolność wiązania się z innymi cząsteczkami albo z komórkami, zdolność do reagowania na bodźce z otoczenia), polimery są bardzo obiecującym materiałem do budowania specjalnych nanomateriałów, o z góry zaplanowanych właściwościach. Nasz Zespół uczestniczy w badaniach nad wytwarzaniem nanomateriałów polimerowych, które w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w medycynie. Bardzo cienkie warstwy polimeru reagującego na temperaturę znajdują zastosowanie do wytwarzania termo sterowalnych podłoży do hodowania arkuszy komórek skóry (co jest bardziej szczegółowo opisane w artykule mgr inż. Justyny Komasy). Potrafimy także budować trwałe, wypełnione wodą kłębki nanożele z pojedynczych cząsteczek polimerów. Nanożele można wykorzystywać jako molekularne klatki, z których mogą uwalniać się (w odpowiednim miejscu i czasie) cząsteczki leków, albo jako nośniki fragmentów DNA w terapii genowej. 22

24 Badania w dziedzinie nanomateriałów i nanotechnologii, a także ich wdrażanie do praktyki przemysłowej, wymagają specjalistycznej wiedzy. Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej prowadzi studia I i II stopnia na kierunku Nanotechnologia. Oprócz regularnych zajęć, wielu studentów rozwija swoje talenty i pasje pracując w zespołach badawczych Wydziału jako wolontariusze, uczestnicząc w zajęciach Koła Naukowego Nano, Letnich Szkołach Nanotechnologii, a także semestrach projektowych w innych ośrodkach badawczych, również zagranicznych, specjalizujących się w tej tematyce. dr hab. inż. Piotr Ulański prof. nadzw. PolitechnikI Łódzkiej Mikroskop elektronowy wykorzystywany do badań nad obiektami w mikro- i nanoskali (fot. archiwum PŁ) Badania nad oddziaływaniem nanomateriałów z żywymi komórkami (fot. archiwum PŁ) Ratunek dla poparzonych Jestem doktorantką na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Badania do mojej pracy doktorskiej pt. Szczepienie radiacyjne termoczułych polimerów na powierzchniach do hodowli komórkowych wykonuję w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej pod kierunkiem dr hab. inż. Piotra Ulańskiego i prof. dr hab. Janusza M. Rosiaka. Na czym polega opracowana przez nasz zespół metoda otrzymywania innowacyjnego podłoża do hodowli komórek skóry i w jaki sposób może ona pomóc poparzonym osobom? 23

25 Już w trakcie studiów magisterskich bardzo interesowała mnie dziedzina inżynierii biomedycznej i radiacyjnej. Dlatego też wykonywana przeze mnie praca doktorska jest spełnieniem moich naukowych marzeń i pasji. W swojej pracy łączę i wykorzystuję wiele obszarów wiedzy, m.in. chemię, biologię oraz medycynę, a więc nauki dotyczące zdrowia i życia każdego człowieka. Zespół, w którym mam przyjemność prowadzić badania od 2008 r., już od dawna zajmuje się wytwarzaniem biomateriałów do leczenia ran i oparzeń. To właśnie tutaj zostały opracowane i opatentowane opatrunki hydrożelowe, które są produkowane przez firmę Kikgel (znajdującą się na terenie województwa łódzkiego) i dostępne w każdej polskiej aptece. Oparzenia to jedne z najbardziej dramatycznych urazów, które mogą dotknąć człowieka. Skóra to przecież narząd o największej powierzchni w ludzkim organizmie, który ma istotne znaczenie jako zewnętrzna warstwa izolująca i ochronna. W przypadku głębokich i rozległych uszkodzeń wymagane jest leczenie chirurgiczne, a rozwiązaniem mającym największe szanse na powodzenie jest przeszczep autogeniczny, czyli wykorzystanie własnej skóry pacjenta. Niestety bardzo często zdarza się, że brakuje zdrowych miejsc, skąd można pobrać skórę. Istnieje wtedy konieczność wyhodowania dużego arkusza komórek skóry z niewielkiej liczby komórek skóry pobranych od pacjenta. Takie arkusze hoduje się aktualnie na podłożach ze zwykłych polimerów. Poważnym problemem jest odseparowanie bardzo delikatnego arkusza komórek skóry od podłoża, na którym ten arkusz został wyhodowany. Można dokonywać oklejania za pomocą specjalnych substancji, np. enzymów, lub próbować oddzielać ten arkusz mechanicznie poprzez zeskrobywanie z powierzchni hodowlanej, ale najczęściej prowadzi to do jego uszkodzenia. Najlepszym rozwiązaniem byłoby inteligentne podłoże, od którego wyhodowany arkusz komórek oddzielałby się sam w odpowiednim, wybranym przez lekarza momencie. I dlatego właśnie, celem mojej pracy jest opracowanie takiego magicznego podłoża. Opracowując takie podłoże, w moich badaniach wykorzystuję polimery termoczułe, czyli materiały reagujące na zmianę temperatury. W mojej pracy wykorzystuję takie materiały, które w temperaturze hodowli komórek skóry, czyli w 37 C, wykazują charakter hydrofobowy, czyli nie chłoną wody, zachowują się jak twarde 24

26 i suche ciało stałe. W takich warunkach komórki chętnie przylegają do podłoża i rosną aż do wytworzenia pełnego arkusza. Obniżenie temperatury do ok C powoduje, że podłoże zmienia swój charakter i staje się hydrofilowe, czyli mokre i śliskie, dzięki czemu powstały arkusz komórek samoczynnie się od niego odkleja, bez naruszenia swojej integralności. Schemat działania takiego termoczułego podłoża pokazano na rysunku. Uzyskanie termoczułych podłoży do hodowli komórek skóry jest praktycznym osiągnięciem dedykowanym osobom z ciężkimi poparzeniami i ubytkami skórnymi. Opracowane rusztowania o właściwościach termoprzełączalnych mają bardzo istotne znaczenie, bowiem znacznie ułatwią hodowlę komórek skóry oraz skrócą czas oczekiwania poparzonych pacjentów na przeszczep własnej tkanki. Badania, które wykonuję, są fragmentem przyznanego mi w 2013 r. projektu pt. Termoczułe rusztowania do hodowli komórek skóry przeznaczone do leczenia przewlekłych ran i oparzeń w ramach stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców oraz dwu interdyscyplinarnych projektów naukowych, zakończonego już projektu pt. Termosterowalne polimery biozgodne jako zamienniki skóry do leczenia oparzeń i ran (DERMOSTIM, POIG) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz aktualnie trwającego projektu pt. Nośniki polimerowe do termicznie kontrolowanego wytwarzania i oddzielania arkuszy komórek skóry i nabłonka (POLYCELL) współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych. W projektach tych uczestniczą znaczące ośrodki badawcze: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, jak również przyszły główny odbiorca wytwarzanych podłoży Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. 25

27 Marcin Włodarczyk Wykorzystanie uzyskanych nowatorskich wyników badań własnych w podjęciu próby ograniczenia zachorowalności na gruźlicę w regionie łódzkim, charakteryzującym się najwyższym w Polsce współczynnikiem występowania tej choroby Uniwersytet Łódzki Czy grozi nam powrót nieuleczalnej gruźlicy i czy możemy temu zapobiegać? Tło historyczne Gruźlica towarzyszy człowiekowi od tysiącleci. Rewolucji przemysłowej w wieku XVIII/XIX towarzyszył dramatyczny wzrost umieralności z powodu gruźlicy. W tym czasie powstała również włókiennicza Łódź. Odkrycie prątka gruźlicy przez Roberta Kocha (1882 r.), opracowanie w 1921 r. szczepionki przeciwgruźliczej BCG (Bacille Calmette Guérin), odkrycie streptomycyny (Selman Waksman, 1944r.), a później izoniazydu, pyrazynamidu, etambutolu i ryfampicyny umożliwiły zapobieganie i leczenie gruźlicy. Sukces okazał się krótkotrwały. Dzisiejsze wyzwania Rocznie około 10 milionów ludzi zapada na aktywną gruźlicę a 2 miliony umiera z powodu tej choroby. Podtrzymując tradycje łódzkiej szkoły mikrobiologicznej, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej Uniwersytetu Łódzkiego realizuje innowacyjne badania, których celem ogólnym jest ochrona ludzi przed gruźlicą. Realizując ten cel wyznaczyliśmy nowy wskaźnik aktywnej gruźlicy jakim jest współwystępujące nasilenie ekspresji receptorów mcd14 i LFA-1 na monocytach krwi, który może przyśpieszyć i zmniejszyć zawodność klasycznych postępowań diagnostycznych 1, umożliwiając szybkie leczenie chorych i przerywanie zakażania innych, które bywa tak skuteczne, że jeden nieleczony chory na gruźlicę zakaża 15 osób rocznie. Współpracując z badaczami z Uniwersytetu w Teksasie (USA) wskazaliśmy nowe szlaki molekularne, które umożliwiają prąt- 26

28 kom gruźlicy rozwój w makrofagach, a które mogą być docelowe dla nowych leków przeciwprątkowych, bez których gruźlica staje się chorobą nieuleczalną 2. Ostatnim lekiem wprowadzonym do terapii gruźlicy w 1962 r. była ryfampicyna. Brak nowych leków i nieprawidłowe stosowanie posiadanych spowodował dramatyczny wzrost przypadków ( rocznie) gruźlicy wywoływanej przez prątki oporne na ryfampicynę i izoniazyd. Leczenie tych chorych jest często zawodne i drogie, zatem połowa pacjentów jest leczona niewłaściwie i rozsiewa prątki wielolekooporne. Od chorych izoluje się również prątki gruźlicy oporne na wszystkie leki przeciwprątkowe, które stanowią powrót gruźlicy nieuleczalnej. dr hab. Wiesława Rudnicka, prof. zw. Uniwersytetu Łódzkiego 1 Druszczynska M, Wlodarczyk M, Janiszewska-Drobinska B, Kielnierowski G, Zawadzka J, Kowalewicz-Kulbat M, Fol M, Szpakowski P, Rudnicka K, Chmiela M, Rudnicka W. Monocyte signal transduction receptors in active and latent tuberculosis. Clin Dev Immunol. 2013;2013: doi: /2013/ XXXX Ślady gruźlicy. Czaszka, lat, Turcja. JN Wilford, Początki wykrywania, profilaktyki i leczenia gruźlicy. Od lewej, Robert Koch, Berlin 1882 r. odkrycie prątka gruźlicy; Albert Calmette i Kamil Guérin, Lille (Francja) 1921 r. otrzymanie szczepionki przeciwgruźliczej BCG; Selman AbrahamWaksman, Nowy Brunszwik (USA) 1943 r. otrzymanie streptomycyny, pierwszego leku przeciwprątkowego. 27

29 Gruźlica w liczbach Gruźlica pozostaje wciąż olbrzymim problemem na świecie. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia około 1/3 populacji świata jest zakażona prątkami Mycobacterium tuberculosis, które wywołują tę chorobę. Wzrost zachorowalności na tę chorobę na świecie i jej szybkie rozprzestrzenianie się stwarza poważne zagrożenie dla Polski, która należy do grupy krajów w Europie o wysokim współczynniku zapadalności na gruźlicę wynoszącym 19,6 przypadków na mieszkańców. Zachorowalność na gruźlicę w województwie łódzkim jest znacznie wyższa i wynosi 28,1 przypadków na mieszkańców. ŹRÓDŁO ZAKAŻENIA chory aktywnie prątkujący gruźlicy, które w każdej chwili mogą dać początek aktywnej chorobie. Prątkujący chory staje się zagrożeniem dla społeczeństwa rozsiewając bakterie podczas kaszlu lub kichania (ryc. A). Niezwykle ważnym osiągnięciem ostatnich lat było BRAK ZAKAŻENIA makrofagi eliminują prątki gruźlicy prątki gruźlicy makrofag ZAKAŻENIE rozsiew prątków pęcherzyk płucny Od zakażenia do choroby Zakażenie prątkami gruźlicy nie oznacza natychmiastowego rozwoju aktywnej choroby. Na czynną postać gruźlicy zapada nie więcej niż 5-10% osób, które uległy zakażeniu prątkami gruźlicy. U pozostałych 90-95% zakażonych osób ustala się zakażenie utajone nie dające objawów choroby, ale w ich organizmie obecne są przez całe życie żywe prątki LATENTNA GRUŹLICA uśpienie prątków POWSTAWANIE GRANULOMA zahamowanie wzrostu prątków REAKTYWACJA osłabienie odporności immunosupresory HIV AKTYWNA GRUŹLICA rozwój choroby Ryc. 1(A) Przebieg zakażenia prątkami gruźlicy 28

30 opracowanie tzw. testu interferonowego pozwalającego identyfikować osoby z utajonym zakażeniem prątkami gruźlicy, którzy stanowią rezerwuar tych bakterii w środowisku. W tym teście ocenia się produkcję interferonu-gamma przez limfocyty krwi obwodowej w odpowiedzi na specyficzne antygeny prątków gruźlicy, które rozwijają się tylko w organizmie osób zakażonych M. tuberculosis. Nowe biomarkery gruźlicy Quanti FERON-TB Gold in Tube (Cellestis) surowica JEDNORAZOWE POBRANIE KRWI ok. 4 ml OPRACOWANIE MATERIAŁU IMMUNOENZYMATYCZNE OZNACZENIE STĘŻENIA IFN-γ oraz scd14 INTERPRETACJA WYNIKÓW Ryc. 1(B) schemat badań wykonywanych w projekcie Prowadzone na świecie badania koncentrują się wokół poszukiwania nowych biomarkerów służących szybkiej i pewnej identyfikacji osób zakażonych M. tuberculosis jako uzupełnienie rutynowo stosowanych testów. Odpowiednio wystandaryzowane wskaźniki mogą być nowym narzędziem diagnostyki umożliwiającym wdrożenie właściwej terapii, jak również pozwalającym na ocenę skuteczności nowo opracowywanych szczepionek lub leków przeciwprątkowych. Na uwagę zasługują zarówno markery chorobotwórczych prątków gruźlicy, takie jak składowe mykobakteryjnej ściany komórkowej, kwasy nukleinowe, antygeny sekrecyjne lub lotne metabolity tych bakterii, jak i wskaźniki reakcji immunologicznych rozwijanych podczas zakażenia prątkami, a także genetyczne markery podwyższające ryzyko zachorowania na gruźlicę. Opracowanie czułych biomarkerów zarówno utajonej, 29

31 jak i aktywnej gruźlicy jest niezbędne dla bardziej skutecznej kontroli zakażeń gruźliczych i walki z tą chorobą. Można prognozować, że wymieniony efekt wielokierunkowych badań będzie dostrzegalny również w regionie łódzkim, w którym zachorowalność na gruźlicę jest jedną z najwyższych w Polsce. Łódzkie intelektualne naukowcy dla przedsiębiorców Zgromadzone wyniki testu QuantiFE- RON-TB Gold In Tube wykrywającego utajone zakażenia prątkami gruźlicy na podstawie ilościowej oceny produkcji interferonu-gamma i surowiczej postaci receptora makrofagów scd14 (ryc. 1B), uzyskane w ramach projektu Łódzkie intelektualne naukowcy dla przedsiębiorców dla mieszkańców regionu łódzkiego, pozwoliły na weryfikację zakładanej hipotezy o możliwości wykorzystania już uzyskanych innowacyjnych wyników do monitorowania zawyżonego ryzyka rozwoju aktywnej gruźlicy u zdrowych mieszkańców regionu łódzkiego pozostających lub tych, którzy w okresie ostatnich 2 lat pozostawali, w domowym lub zawodowym kontakcie z chorymi na gruźlicę płuc. Skorelowanie uzyskanych w ramach projektu rezultatów badań z już uzyskanymi danymi pozwoli na ocenę przydatności proponowanego oznaczenia do wczesnego wykrywania osób stanowiących grupę najwyższego ryzyka wystąpienia aktywnej gruźlicy i szybkiego przerywania łańcucha zakażeń prątkami. 30

32 Justyna Chałubińska-Fendler Różnicowanie niepożądanych reakcji po napromieniowaniu za pomocą markerów molekularnych Bio-bank materiału biologicznego, danych klinicznych i epidemiologicznych chorych poddanych radioterapii z powodu raka stercza Uniwersytet Medyczny w Łodzi Co roku w Zakładzie Radioterapii WSS im. M. Kopernika w Łodzi jest leczonych ponad 3600 chorych na nowotwory złośliwe, w tym ponad 300 pacjentów stanowią chorzy na raka stercza drugiego co do częstości zachorowania nowotworu w Polsce. Jednym z kluczowych elementów leczenia onkologicznego tego nowotworu jest radioterapia. Jest to rodzaj leczenia miejscowego podobnie jak chirurdzy usuwają guz, tak za pomocą radioterapii można go zniszczyć w sposób wirtualny, bez użycia rąk i narzędzi a za pomocą wiązki promieniowania jonizującego. Zakład Radioterapii Katedry Onkologii UM w Łodzi prowadzi badania naukowe w zakresie przyczyn powstawania niepożądanych reakcji popromiennych. Mogłoby w przyszłości przyczynić się np. do wczesnej identyfikacji chorych skłonnych do takich odczynów i wdrożenia odpowiednio wcześnie leczenia objawów niepożądanych lub np. skierowania chorych do leczenia operacyjnego zamiast radioterapii. Pewne dane uzyskane w materiale zwierzęcym z Dana Farber Cancer Institute naprowadziły nas, które polimorfizmy i ekspresja jakich mikrorna może mieć tutaj istotne znaczenie. Dzięki temu, że w Zakładzie Radioterapii można leczyć wszystkich pacjentów z terenu województwa możemy zebrać dane nie tylko genetyczne ale również kliniczne i epidemiologiczne od chorych na raka prostaty. Wyniki zebranych danych epidemiologicznych mogą 31

33 wskazać na trendy zachowań chorych na raka stercza w województwie łódzkim. Pozwala to zaplanować np. ilość łóżek szpitalnych aktualnie wiemy, że jest ich zdecydowanie za mało, szczególnie dla chorych zakwalifikowanych do leczenia objawowego. Niedługo otwieramy nowy Oddział Radioterapii oraz czekamy na następny przyspieszacz liniowy czyli aparat terapeutyczny, przy pomocy którego leczymy chorych. Oprócz tego Zakład Radioterapii uczestniczy w prowadzeniu badań klinicznych leków dla chorych na raka stercza z przerzutami do kości. Daje to takim chorym szansę na podjęcie leczenia niestandardowego może dzięki tym lekom chorzy będą mieli zmniejszone ryzyko wystąpienia np. poważnych złamań i na podniesienie ich komfortu życia w rozsianej już chorobie. Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth Z czym się wiąże radioterapia u chorych na raka prostaty? Regionalny Ośrodek Onkologiczny Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi do tej pory jako jedyny na terenie województwa łódzkiego- ma możliwość zastosowania w pełni kompleksowego leczenia chorych na nowotwory. Jednym z kluczowych elementów leczenia onkologicznego jest nowoczesna radioterapia, czyli leczenie z udziałem promieniowania. W przypadku raka prostaty może to być jedyna forma całkowitego leczenia. Takie leczenie wymaga przygotowania komputerowego planu leczenia w oparciu o wykonaną tomografię komputerową oraz ścisłej współpracy z zespołem fizyków i techników elektroradiologii. (Ryc. 1 i 2) W szczególności w radioterapii raka prostaty mają zastosowanie najnowsze technologie leczenia takie jak modulacja intensywności wiązki- pozwalająca wyrzeźbić dawkę w samej prostacie. (Ryc. 3). Te techniki zmniejszają też dawki w narządach, których nie chcemy napromieniać a są położone blisko obszaru leczenia w tym przypadku chodzi przede wszystkim o pęcherz moczowy i odbytnicę. Pomimo tego,że radioterapia u chorych na raka prostaty jest bardzo skuteczna u chorych nadal mogą wystąpić działania niepożądane. Mogą pojawić 32

34 się zarówno podczas leczenia a nawet pojawić się kilka miesięcy po leczeniu. Najczęściej są to umiarkowane biegunki i częstsze oddawanie moczu. Bardzo rzadko zdarzają się poważne powikłania np. uporczywe krwawienia z pęcherza lub odbytnicy, czy też przetoki pęcherzowo - odbytnicze. Badania molekularne w raku stercza do czego mogą się przydać? Ryc. 1 Zespół Techników Elektroradiologii pracownia modelarni Zakładu Radioterapii przygotowywanie unieruchomienia pacjenta przed planowaniem leczenia Mechanizmy wczesnych działań niepożądanych są stosunkowo dobrze poznane, w większości potrafimy im zapobiegać i umiemy je leczyć natomiast te powikłania, które występują późno (tj. klika miesięcy po zakończeniu leczenia) mają już inny charakter i nie jesteśmy w stanie przewidzieć u których chorych wystąpią. Na szczęście występują one rzadko (u kliku procent chorych). We współpracy z laboratorium Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Onkohematologii Dziecięcej naszego Uniwersytetu poszukujemy związku występowania polimorfizmów (wariantów) w niektórych genach oraz RNA z występowaniem i nasileniem odczynów wczesnych i późnych. Liczymy na to, że wyniki badań pozwolą nam przewidzieć (z pewnym prawdopodobieństwem) np. który chory będzie miał odczyn późny wysokiego stopnia w związku z tym zamiast radioterapii należałoby mu zaproponować leczenie chirurgiczne. Dlatego też od każdego chorego, który zgodził się na uczestnictwo w projekcie pobieramy krew do analizy DNA, RNA, którą przechowujemy w Zakładzie Radioterapii (Ryc.4 a i b) a następnie przesyłamy do w/w laboratorium, gdzie odbywa się wirowanie, czyszczenie, izolacja DNA, RNA. Tam również materiał jest przygotowywany do dalszego przechowywania (Bio-banku) i analizy przez kolejny instytut Dana-Farber Cancer Institute. 33

Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i Polsce

Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i Polsce Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i Polsce dr Zuzanna Jarosz Biogospodarka w Rolnictwie Puławy, 21-22 czerwca 2016 r. Celem nadrzędnym wprowadzonej w 2012 r. strategii Innowacje w służbie

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Markowska-Radomska

Agnieszka Markowska-Radomska Mechanizmy dyfuzji i fragmentacji w procesie uwalniania składnika z emulsji wielokrotnych promotor: dr hab. inż. Ewa Dłuska Plan prezentacji 1. Działalność naukowa 2. Tematyka badawcza projektu 3. Metoda

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki Gerard Lipiński WCZEŚNIEJ 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Energetyka studia I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Energetyka studia I stopnia Załącznik 3 do uchwały nr /d/05/2012 Wydział Mechaniczny PK Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów Kierunek: Energetyka studia I stopnia Lista efektów z odniesieniem do efektów Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Stypendia ministerialne dla dwojga naukowców PB

Stypendia ministerialne dla dwojga naukowców PB Stypendia ministerialne dla dwojga naukowców PB Dr inż. Joanna Mystkowska z Wydziału Mechanicznego oraz dr inż. Krzysztof Jurczuk z Wydziału Informatyki zostali laureatami dziewiątej edycji konkursu dla

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w Unii Europejskiej Zobowiązania ekologiczne UE Zobowiązania ekologiczne UE na rok 2020 redukcja emisji gazów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Łukasz Adrian Politechnika Łódzka

mgr inż. Łukasz Adrian Politechnika Łódzka mgr inż. Łukasz Adrian Politechnika Łódzka Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie Wisława Szymborska Grant Stypendia wspierające innowacyjne badania naukowe

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA DR HAB. INŻ. ROMAN KACZYŃSKI, PROF. NZW. PROREKTOR DS. ROZWOJU I WSPÓŁPRACY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Energia odnawialna szansą rozwoju województwa podlaskiego

Bardziej szczegółowo

dr Ewa Kochańska Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia

dr Ewa Kochańska Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia dr Ewa Kochańska Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia Kluczowe obszary aktywności: Energetyka zrównoważona środowiskowo Transport niskoemisyjny Inteligentne tekstylia Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZASOBÓW NATURALNYCH POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Anna Grapatyn-Korzeniowska Gdańsk, 16 marca 2010

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r. Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cieszyn, 7 maj 2015 r. Plan prezentacji Obserwatorium medyczne -zakres i struktura działania. Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Propozycja struktury logicznej Programu (cele i wskaźniki)

Załącznik 1. Propozycja struktury logicznej Programu (cele i wskaźniki) Załącznik 1. Propozycja struktury logicznej Programu (cele i wskaźniki) CEL GŁÓWNY: Wypracowanie rozwiązań 1 wspierających osiągnięcie celów pakietu energetycznoklimatycznego (3x20). Oddziaływanie i jego

Bardziej szczegółowo

I. REALIZOWANE PROJEKTY W OBSZARZE OZE

I. REALIZOWANE PROJEKTY W OBSZARZE OZE REGIONALNE CENTRUM EKOENERGETYKI W ŁOSIOWIE Realizacja głównych zadań z obszaru OZE w 2011r. Łosiów, styczeń 2012r. I. REALIZOWANE PROJEKTY W OBSZARZE OZE 1. Opracowano materiały do strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach Biomasa jako podstawowe źródło energii odnawialnej

Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach Biomasa jako podstawowe źródło energii odnawialnej Biomasa jako podstawowe źródło energii odnawialnej dr inż. Magdalena Król Spotkanie Regionalne- Warsztaty w projekcie Energyregion, Wrocław 18.02.2013 1-3 Biomasa- źródła i charakterystyka 4 Biomasa jako

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 1 Mazowsze wobec wyzwań przyszłości Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 2 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Skąd fundusze na naukę Coraz szczuplejszy budżet w czasach kryzysu Coraz więcej odbiorców finansowanych

Bardziej szczegółowo

Jak działamy dla dobrego klimatu?

Jak działamy dla dobrego klimatu? Jak działamy dla dobrego klimatu? Utrzymanie stanu czystości powietrza Zanieczyszczenia powietrza w istotny sposób wpływają na społeczeństwo. Grupy najbardziej narażone to: dzieci, osoby starsze oraz ludzie

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 31 marca 2015 r. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Piotr Banaszuk, Inno-Eko-Tech Politechnika Białostocka. Podlaskie, energia, OZE 13 stycznia 2016

Piotr Banaszuk, Inno-Eko-Tech Politechnika Białostocka. Podlaskie, energia, OZE 13 stycznia 2016 Piotr Banaszuk, Inno-Eko-Tech Politechnika Białostocka Podlaskie, energia, OZE 13 stycznia 2016 Bardziej zrozumiały powód Podlaskie importuje energię Węgiel, gaz, OO 970 mln Energia elektryczna 900 mln

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Chłodnictwo i Klimatyzacja

Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Chłodnictwo i Klimatyzacja Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice 1 Profil absolwenta ChiK Eksplorujesz

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania

Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania Tomasz Herodowicz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Struktura

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej

Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej 1 Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej Seminarium naukowe Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Warszawa, 11 marca 2014r. Atrakcyjne miejsce dla 2 obecnych i przyszłych

Bardziej szczegółowo

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 1 Wymiary optymalizacji w układzie trójkąta energetycznego perspektywa makro Minimalizacja kosztów dostarczanej

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 137. ds. Urządzeń Cieplno-Mechanicznych w Energetyce

PLAN DZIAŁANIA KT 137. ds. Urządzeń Cieplno-Mechanicznych w Energetyce Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 137 ds. Urządzeń Cieplno-Mechanicznych w Energetyce STRESZCZENIE KT 137 obejmuje swoim zakresem urządzenia cieplno-mechaniczne stosowane w elektrowniach, elektrociepłowniach

Bardziej szczegółowo

Exemplis discimus. Uczymy się na przykładach

Exemplis discimus. Uczymy się na przykładach UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK o ŚRODOWISKU ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, tel. (48 22) 569 68 37 www.wbns.uksw.edu.pl Exemplis discimus Uczymy się

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Sp. z o.o.

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Sp. z o.o. ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Sp. z o.o. KONFERENCJA ENERGETYCZNA MAPA DROGOWA DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DO 2050 r. Zrównoważony rozwój energetyczny w Województwie Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

TECHNOLOGIE ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI Twoje zainteresowania INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU PROJEKTOWANIE, MODYFIKACJA TECHNOLOGII SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TECHNOLOGIE ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI Zostaniesz specjalistą

Bardziej szczegółowo

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce...

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce... SPIS TREŚCI Wstęp... 11 1. Polityka energetyczna Polski w dziedzinie odnawialnych źródeł energii... 15 2. Sytuacja energetyczna świata i Polski u progu XXI wieku... 27 2.1. Wstęp...27 2.2. Energia konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

prowadzona przez Instytut Techniki Cielnej

prowadzona przez Instytut Techniki Cielnej Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek studiów Energetyka Specjalność prowadzona przez Instytut Techniki Cielnej www.itc.polsl.pl Profil absolwenta PiSE wiedza inżynierska

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

ZIELONA ENERGIA W POLSCE

ZIELONA ENERGIA W POLSCE ZIELONA ENERGIA W POLSCE Współczesny świat wymaga zmiany struktury wykorzystywanych źródeł energii pierwotnej. Wzrost popytu na surowce energetyczne, przy jednoczesnej rosnącej niestabilności warunków

Bardziej szczegółowo

Człowiek a środowisko

Człowiek a środowisko 90-242 ŁÓDŹ ul. Kopcińskiego 5/11 tel: 0-42 678-19-20; 0-42 678-57-22 http://zsp15.ldi.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 15 Człowiek a środowisko 90-242 ŁÓDŹ ul. Kopcińskiego 5/11 tel: 0-42 678-19-20;

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Bytom, 23 grudnia 2014 r. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (2011 rok) cel główny rozwój gospodarki niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane zastosowanie biomasy w przemyśle chemicznym

Zaawansowane zastosowanie biomasy w przemyśle chemicznym Zaawansowane zastosowanie biomasy w przemyśle chemicznym Seminarium Komisji Gospodarki Narodowej Stan i perspektywy rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce Senat RP, Warszawa, 15 maja 2012 r. dr Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Dostępne środki i programy unijne przeznaczone na realizację przedsięwzięć pro-energetycznych w nowym okresie programowania aktualizacja

Dostępne środki i programy unijne przeznaczone na realizację przedsięwzięć pro-energetycznych w nowym okresie programowania aktualizacja Dostępne środki i programy unijne przeznaczone na realizację przedsięwzięć pro-energetycznych w nowym okresie programowania 2014-2020 aktualizacja 1 Główne cele i zadania funduszy UE w sektorze energetyki

Bardziej szczegółowo

sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu

sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu nowocześnie wyposażone laboratoria badawcze zaciszna lokalizacja miła

Bardziej szczegółowo

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Stanisław Krasowicz. Puławy, 2008

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Stanisław Krasowicz. Puławy, 2008 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy GŁÓWNE UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEGO ROLNICTWA Stanisław Krasowicz Puławy, 2008 Polska to kraj: o stosunkowo dużym potencjale

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny nauki i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

BIOGOSPODARKA. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim SZCZECIN 20 \06 \ 2013

BIOGOSPODARKA. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim SZCZECIN 20 \06 \ 2013 SZCZECIN 20 \06 \ 2013 BIOGOSPODARKA Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 BIOGOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

Potencjalna rola plantacji roślin energetycznych w Polsce.

Potencjalna rola plantacji roślin energetycznych w Polsce. Potencjalna rola plantacji roślin energetycznych w Polsce. Ryszard Gajewski POLSKA IZBA BIOMASY www.biomasa.org.pl Warszawa, 08 czerwca 2016 r. Biomasa jest typowo lokalnym paliwem ü Powinna być wykorzystywana

Bardziej szczegółowo

Poprawa stanu środowiska poprzez wykorzystanie możliwości zagospodarowania odpadów na Dolnym Śląsku. Mariusz Żebrowski Agnieszka Król Beata Biega

Poprawa stanu środowiska poprzez wykorzystanie możliwości zagospodarowania odpadów na Dolnym Śląsku. Mariusz Żebrowski Agnieszka Król Beata Biega Poprawa stanu środowiska poprzez wykorzystanie możliwości zagospodarowania odpadów na Dolnym Śląsku Mariusz Żebrowski Agnieszka Król Beata Biega KILKA SŁÓW O NAS Mariusz Żebrowski Doradca dla Esperotia

Bardziej szczegółowo

Projekt Rozwój kadr dla planowania energetycznego w gminach. Program szkoleniowo-doradczy dla uczestnika projektu

Projekt Rozwój kadr dla planowania energetycznego w gminach. Program szkoleniowo-doradczy dla uczestnika projektu Projekt Rozwój kadr dla planowania energetycznego w gminach Program szkoleniowo-doradczy dla uczestnika projektu Uzasadnienie celowości szkoleń Dynamiczny wzrost zużycia energii w gospodarstwach, wzrost

Bardziej szczegółowo

Mikrotechnologie biogazowe i ogniwa paliwowe dla mleczarstwa

Mikrotechnologie biogazowe i ogniwa paliwowe dla mleczarstwa Mikrotechnologie biogazowe i ogniwa paliwowe dla mleczarstwa. Prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf Dr hab. inż. Marcin Bizukojć, prof. PŁ Dr inż. Maciej Sibiński Mgr inż. Anna Kacprzak Mgr inż. Karina Michalska

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Mamy energię,

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Bożena Ewa Matusiak UŁ REC 2013 2013-11-24 REC 2013 Nałęczów 1 Agenda 1 2 3 Wprowadzenie Model prosumenta i model ESCO Ciepło rozproszone a budownictwo

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości!

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości! Warto budować lepszą przyszłość! Czyste środowisko, efektywne systemy energetyczne, komfort życia dr inż. Piotr Ziembicki Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytet Zielonogórski WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

Bardziej szczegółowo

BIOMASA to coś więcej. Polski producent TORYFIKATU

BIOMASA to coś więcej. Polski producent TORYFIKATU BIOMASA to coś więcej Polski producent TORYFIKATU KIM JESTEŚMY? Jesteśmy producentem innowacyjnych urządzeń do produkcji wysokoenergetycznego biopaliwa oraz biowęgla, który swój model biznesowy oparł o

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Seminarium Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Warszawa, 3 grudnia 2008 r.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Seminarium Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Warszawa, 3 grudnia 2008 r. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Seminarium Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Warszawa, 3 grudnia 2008 r. 1 Odnawialne Źródła Energii w 2006 r. Biomasa stała 91,2 % Energia promieniowania słonecznego

Bardziej szczegółowo

Etapy badawcze związane z technologiami biogazowymi realizowane przez ENERGA SA

Etapy badawcze związane z technologiami biogazowymi realizowane przez ENERGA SA Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA ENERGII Zadanie badawcze nr 4 Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Patrząc na szybko rozwijającą się gospodarkę, ciągle rosnące zapotrzebowanie na energię

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Biomasa alternatywą dla węgla kamiennego

Biomasa alternatywą dla węgla kamiennego Nie truj powietrza miej wpływ na to czym oddychasz Biomasa alternatywą dla węgla kamiennego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu dr Bożena Niemczuk Lublin, 27 października

Bardziej szczegółowo

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Schemat systemu planowania Poziom kraju Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju opublikowana MP 27.04.2012 Program zadań rządowych Poziom województwa

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 Środki w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r.

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r. Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego Warszawa, 2 marca 2012r. 1. Inteligentna specjalizacja kraj czy region? 2. Inteligenta specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r.

Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r. Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r. 1. Termin naboru wniosków od 02.04.2013 r. do 06.05.2013 r. 1. Konkurs ogłoszony w ośmiu kategoriach. 2. Całkowita

Bardziej szczegółowo

OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE. Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o.

OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE. Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o. OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o. OBR NEMO KIM JESTEŚMY Misją firmy jest stymulowanie postępu technicznego i technologicznego z zakresu Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice 1 Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej Centrum Cyklotronowe Bronowice Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Głównym celem tego programu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie. Pracownia genetyki

Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie. Pracownia genetyki Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie Zadbaliśmy o to, żeby wyposażenie w Klubie Młodego Wynalazcy było w pełni profesjonalne. Ważne jest, aby dzieci i młodzież, wykonując doświadczenia korzystały

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r.

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. OCHRONA ATMOSFERY WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WFOŚiGW W ZIELONEJ GÓRZE NA 2016 ROK KOMPONENT OCHRONA ATMOSFERY Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI-67/2010

Uchwała Nr XLI-67/2010 Uchwała Nr XLI-67/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2010 roku w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia Gminy Wołomin do realizacji projektu inwestycyjnego pn. EKO Wołomin energia słoneczna,

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim Marian Magdziarz WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Powierzchnia 9.412 km² Ludność - 1.055,7 tys Stolica Opole ok. 130 tys. mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE

UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE Bioenergia w krajach Europy Centralnej, uprawy energetyczne. Dr Hanna Bartoszewicz-Burczy, Instytut Energetyki 23 kwietnia 2015 r., SGGW 1. Źródła

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

POSSIBILITIES OF USING BIOMASS IN POLAND

POSSIBILITIES OF USING BIOMASS IN POLAND POSSIBILITIES OF USING BIOMASS IN POLAND Ryszard Gajewski POLSKA IZBA BIOMASY www.biomasa.org.pl Miskolc, 28 kwietnia 2011 r. Powierzchnia użytków rolnych w UE w przeliczeniu na jednego mieszkańca Źródło:

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Lesław Janowicz econet OpenFunding Sp. z o.o. 28.10.2015 Nie wiemy wszystkiego, ale czujemy się ekspertami

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Priorytet I Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich Priorytet ma służyć:

Priorytet I Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich Priorytet ma służyć: Priorytet I Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich Efektem realizacji tego priorytetu ma być rozwój bazy wiedzy na obszarach wiejskich oraz poprawa powiązań

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

Zasoby biomasy w Polsce

Zasoby biomasy w Polsce Zasoby biomasy w Polsce Ryszard Gajewski Polska Izba Biomasy POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH W UE W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA Źródło: ecbrec ieo DEFINICJA BIOMASY Biomasa stałe lub ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza Projekt realizowany przy udziale instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ oraz środków finansowych NFOŚiGW Dnia 01 czerwca 2012 r. FU-WI Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu unijnego pn. Demonstracyjna

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE PARYSKIE WS. KLIMATU SZANSE ROZWOJOWE DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I SAMORZĄDÓW

POROZUMIENIE PARYSKIE WS. KLIMATU SZANSE ROZWOJOWE DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I SAMORZĄDÓW Konferencja współpraca państwa, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców przy realizacji nowych projektów górniczych i energetycznych Sejm, 28 listopada, 2016 POROZUMIENIE PARYSKIE WS. KLIMATU

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Unijne szansą dla rozwoju ekoinnowacji. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Wsparcie Unijne szansą dla rozwoju ekoinnowacji. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Wsparcie Unijne szansą dla rozwoju ekoinnowacji Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice 08.12.2016 Źródła dofinansowań Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Dział Współpracy i Rozwoju

Dział Współpracy i Rozwoju Dział Współpracy i Rozwoju Akademickie Biuro Karier Biuro Współpracy i Transferu Technologii Biuro Zarządzania Projektami Zakres BZP Zarządz. trwałością - koordynacja Projekty kluczowe Analiza możliwości

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r.

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r. STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Warszawa, 1 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Innowacje dla wytwarzania energii

Innowacje dla wytwarzania energii Innowacje dla wytwarzania energii 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania energii udzielone dofinansowanie blisko 300 mln.

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska XI Konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec Sulechów, 1o października 2014 r. Wprowadzenie Konieczność modernizacji Kotły

Bardziej szczegółowo

NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE

NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE możliwości technologiczne i oferta rynkowa OPRACOWAŁ: Zespół twórców wynalazku zgłoszonego do opatentowania za nr P.400894 Za zespól twórców Krystian Penkała Katowice 15 październik

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele. Sopot 18 września 2015r.

Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele. Sopot 18 września 2015r. Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele Sopot 18 września 2015r. Maciej Kazienko Pomorskie Dni Energii Największa w północnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo