Przedświąteczna wystawa i kiermasz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedświąteczna wystawa i kiermasz"

Transkrypt

1 Nr 4 (54) KWIECIEŃ 2009 ISSN Zaawansowanie prac niezbędnych do ustanowienia odrębnej własności lokali Uwłaszczenia trwają W poprzednim wydaniu Silesii szczegółowo poinformowaliśmy o tych nieruchomo ściach, w których ustanawiane są prawa własności mieszkań, jak też o zaawansowaniu procedury prawno administracyjnej w pozostałych nieruchomościach. Poniżej poda jemy, co od tamtej informacji uległo zmianie: W maju świętuj z flagą Początek maja wiąże się z ob chodami świąt państwowych któ re powinny mieć właściwą sobie oprawę: 1 Maja, 3 Maja. Pomię dzy nimi przypada Dzień Flagi Rze czypospolitej Polskiej jedno z najmłodszych świąt państwo wych, ustanowione przez Sejm 20 lutego 2004 roku. Święto to jest wyrazem szacunku dla symboli narodowych, które każdy Polak powinien znać i rozumieć. Ma po pularyzować wiedzę o polskiej toż samości i symbolach narodo wych. Byłoby wspaniale, gdyby w tym dniu nie zabrakło biało czer wonych na naszych budynkach, w oknach i na balkonach! Ślubuję wierność Fladze Sta nów Zjednoczonych i Republice, którą ona reprezentuje. Od ta kich słów zaczyna się przysięga na wierność sztandarowi, którą amerykańskie dzieci, trzymając rę kę na sercu, codziennie recytują w szkole. Dla obywateli USA flaga narodowa jest symbolem praw za gwarantowanych w konstytucji. Szwedzi flagę narodową wywie szają przy domu z okazji imienin członków rodziny. Kult flagi i in nych symboli narodowych jest w wielu krajach bardzo silny. A u nas? Flaga na meczu, na zawodach sportowych, podczas strajku ja ko symbol grupy lub oręż tak. Ja ko przedmiot naszej dumy i wyraz patriotyzmu o, to już rzadko. Dlatego niektórym prawicowym politykom roją się przesadne po mysły, aby nas do tego przymusić. Z przeprowadzonych przed dwo ma laty badań statystycznych wy nikało, że 63% Polaków nie ma w domu flagi. Ma ją i wywiesza podczas świąt państwowych jedy nie 15% Polaków. Przyznać trzeba że i tak jest to odsetek większy niż można by się spodziewać ob serwując nasze budynki w dniach najważniejszych świąt państwo wych: 3 Maja i 11 Listopada. Jeszcze do niedawna nie wolno było wywieszać flag w inne dni niż świąteczne. Zabraniała tego usta wa z 1980 roku. Od 2004 roku, kiedy Sejm znowelizował Ustawę o godle, barwach i hymnie Rzeczy pospolitej Polskiej, symbole naro dowe można uwidaczniać bez ograniczeń. Mogą być one użyte zawsze, pod jednym warunkiem że otoczy się je należną czcią i szacunkiem. Pokochajmy naszą flagę! Nie wstydźmy się jej i wywieszajmy ją przynajmniej w święta! /R/ SPOTKANIA ABSOLWENTÓW SP 28/G 20 W KATOWICACH PIOTROWICACH Z radością informujemy, że 30 maja br. w Gimnazjum nr 20 odbę dą się obchody 190 lecia szkolnictwa w Piotrowicach, które zainau guruje uroczysta msza święta z udziałem ks. biskupa Gerarda Ber nackiego w kościele NSPJ przy ulicy Fredry. W dalszej części uroczystości przewidziane są liczne atrakcje, któ re odbędą się na boisku szkolnym. W programie m. in.: występy chó rów, zespołów akrobatycznych, tanecznych, a także prezentacje szkół, MDK Południe i Szkoły Policji. Uroczystość uwieńczy pokaz laserów. W budynku szkolnym przygotowane będą trzy wystawy ( Historia pier wszej szkoły. Karol Miarka, Szkolnictwo w Piotrowicach Ochojcu i Dawne Piotrowice ) oraz spotkania absolwentów SP 28 i G 20. Chętnych do udziału w spotkaniu pokoleń prosimy o potwierdzenie udziału: tel: , e mail: do 24 kwietnia. br. Zapraszamy wszystkich mieszkańców dzielnic południowych, a w szczególności absolwentów, do udziału w naszym wspólnym świę cie. Szczegółowy program znajdą Państwo na plakatach (w maju). spisywane są akty notarialne ustanawiające od rębną własność mieszkań w budynkach Jaworowa 31, Spółdzielczości 30, Spółdzielczości 32, Radoc kiego , garaże ul. Szewska (12 szt), Zarząd podjął kolejne uchwały pozwalające (po 30 dniach od daty dostarczenia uchwały członkom) na wy dzielenie mieszkań w odrębną własność mieszkań com z nieruchomości Północna 24a, Tyska 43 51, Łętowskiego 5 5c, garaże ul. Szenwalda (11 szt), zakończono prace geodezyjne terenów przy ul. Północnej 34a, Spółdzielnia uzyskała na niżej wymienione nieru chomości decyzje Prezydenta Miasta Katowice za twierdzające podział geodezyjny na nieruchomości jednobudynkowe: Żurawia 16, 22, 24, 26, 28, 30, Żurawia 34, 36, 38, 40, 42, 44, Poprzeczna 4a 4c, 18 18a, 20 20b, Fredry 3,5, Gen. Jankego a, a, d, c, Gen. Jankego 112, 116, 120, Jastrzębia 4 10, Targowa 1 11, Targowa 5a 11a, Szewska 2 2c, 4 4c, Zbożowa 14a, 16, Poznańska 20, Głogowska 32, 36, Północna 27, Zbożowa 41, Radockiego Po uprawomocnieniu się tych decyzji Urząd Miasta wystąpi do Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczy stych o ich wpisanie do poszczególnych ksiąg wie czystych. Na zlecenie Spółdzielni wykonano i złożono w Urzędzie Miasta operaty geodezyjne, które są nie zbędne do uzyskania z Urzędu Miasta wypisów z kar toteki budynków, które to z kolei konieczne są do za łożenia ksiąg wieczystych dla poszczególnych budyn ków. Jak z powyższych informacji wynika, Spółdzielnia pomimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego (z dnia r.), stwierdzającego, że uwłaszczenie mieszkań za przysłowiową złotówkę jest sprzeczne z Konstytucją kontynuuje działania, by umożliwić w bieżącym roku ustanowienie odrębnej własności mieszkań tym członkom, którzy mieszkają w nieru chomościach, które musiały być podzielone na je dnobudynkowe. W stylu NIKISZ FOR Przedświąteczna wystawa i kiermasz Od 31 marca do 7 kwietnia w przy ulicy Żurawiej 80 odbywała się wystawa i kiermasz rękodzie ła. Panie z Grupy Południe : Te resa Szarkiel z osiedla Targowis ko i Grażyna Jeżak z osiedla Żura wia przygotowały wystawę w stylu NIKISZ FOR i folkloru dzielnicy Południe. Szczególną uwagę zwró ciły prace na szkle pt. Nikiszow skie panny. Na wystawie można było zoba czyć nie tylko przepiękne serwet ki, ale też wiele innych wyrobów rękodzieła. Zainteresowani nie tyl ko mogli nacieszyć wzrok wspa niałymi koronkami, ale też doko nać zakupu. /DO/

2 STR. 2 PODWYŻKA OPŁAT BYŁA NIEUNIKNIONA Skutki kryzysu, a co za tym idzie wzrost cen, odczuła też Spółdzielnia. Wzrosły koszty eksploatacji budynków energia elektryczna, ceny usług ko munalnych, woda i kanalizacja, gaz, benzyna, materiały budowlane. To wszystko miało bezpośredni wpływ na konieczność zmiany opłat za mie szkanie. Szczegółowe wyliczenia i kalkulacje zawiera zatwierdzony przez Ra dę Nadzorczą plan gospodarczo finansowy Spółdzielni na 2009 r. Jego za wartość to 83 strony tabel obrazujących wpływy i koszty przewidywane dla każdej z 48 nieruchomości budynkowych, w podziale na rodzaje kosztów. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z tym materiałem w Dziale Ekonomicznym Spółdzielni (pokój nr 18). Zestawienie zbiorcze planu gospodarczo finansowego na rok 2009 obra zuje poniższa tabela: Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mie szkaniowych wszelkie ponoszone koszty związane z utrzymaniem nieruchomości winny znaleźć odzwierciedlenie w wysoko ści opłat za mieszkania. Znaczna część opłat wnoszonych do Spółdzielni podlega indywidualnemu rozli czeniu i jest niezależna od Spółdzielni. Są to opłaty za centralne ogrzewanie, dostar czanie wody, odprowadzanie ścieków, pod grzanie ciepłej wody. Konstrukcja planu gospodarczo finanso wego zawiera w sobie planowane koszty na dany rok, które uzależnione są między inny mi od sytuacji gospodarczej kraju, w tym prognozowanej inflacji, wysokości najniż szego wynagrodzenia w kraju (bezpośredni wpływ na koszty usług świadczonych na rzecz Spółdzielni), wzrostu cen usług regu lowanych, między innymi cen wody, central nego ogrzewania, energii elektrycznej. Nie bez znaczenia są też zmiany opłat gruntowych ustalane poprzez uchwałę Rady Miasta, w przypadku podatku od nierucho mości i gruntowego oraz przez Prezydenta Miasta Katowice z tytułu wieczystego użyt kowania gruntu. W roku 2009 z powyższego tytułu Spół dzielnia musi uregulować o 200,4 tys. zł więcej niż w roku Począwszy od 2008 każda nierucho mość w naszej Spółdzielni jest rozliczana indywidualnie tak więc stawki na poszcze gólnych nieruchomościach są bardzo zróż nicowane. Różnice te wynikają przede wszystkim z po trzeb remontowych danej nieruchomości, po noszonych kosztów konserwacji i wyniku roku poprzedniego na danej nieruchomości. Do planu na 2009 rok przyjęto wydatki niższe niż w roku ubiegłym, minimalizując koszty zależne od Spółdzielni: wynagrodze nie w Spółdzielni przyjęto na niezmienio nym poziomie roku 2008, zrezygnowano z przeprowadzenia remontów na mieniu Spółdzielni, ograniczono koszty literatury fachowej, szkoleń itp. Porównując koszty planowane na rok 2009 do wykonania roku 2008 można było by uznać, że stawka opłat winna pozostać na niezmienionym poziomie, jednak w rok 2009 Spółdzielnia weszła z obciążeniem zł, co oznacza, że stawki opłat by ły zaniżone. Zgodnie z ustawą o spółdziel niach mieszkaniowych wynik roku podlega rozliczeniu w okresach następnych. Celem prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni, a co za tym idzie bieżącego re gulowania należności z tytułu świadczonych na rzecz mieszkańców usług niezbędne sta ło się dokonanie regulacji opłat za zajmo wane lokale. Odzwierciedlają to różne staw ki, w zależności od nieruchomości bądź statusu mieszkania. Ilość stawek wynika z aktualnego podzia łu na 48 nieruchomości, a w ramach każdej nieruchomości występują 4 stawki tj. stawka dla członków Spółdzielni posia dających lokatorskie spółdzielcze i własno ściowe prawo do lokalu, stawka dla właścicieli mieszkań nie bę dących członkami (nie ponoszą kosztów działalności społecznej i kulturalno oświa towej i opłat gruntowych i nie partycypują w dochodach z działalności gospodarczej), stawka dla właścicieli mieszkań będą cych członkami (nie ponosi kosztów opłat gruntowych), stawka dla osób nie posiadających ty tułu prawnego do zajmowanego lokalu oraz osób posiadających mieszkania na warunkach najmu (pełny koszt bez partycy pacji w dochodach z działalności gospo darczej).

3 STR. 3 Klub przy ul. Północnej Tutaj nikt się nie nudzi Klub Osiedlowy przy ul. Północnej 32 nie przestaje być tętniącym życiem sercem osiedla Targowisko. Wszystkie za jęcia odbywają się przy pełnej sali. Na aerobiku i jodze sala pęka w szwach. Na gimnastyce pań jest nieco luźniej, ale podziwu godna regularność uczestnictwa sprawia, że każde zajęcia przebiegają zgodnie z planem. PRAWNIK INFORMUJE I RADZI Coraz więcej dzieci przychodzi na korepetycje. Regularną pomoc w nauce rozpoczęliśmy w kwiet niu. Każdy poniedziałek i środa będą przepełnione rachunkami i ortografią, w których to dziedzi nach milusińskim pomagać bę dzie profesjonalista. Cały czas w ofercie klubu jest rękodzieło artystyczne i kolejna grupa pań uczy się wyplatania ko szyków oraz wykonuje witrażowe drobiazgi, kolczyki, zawieszki i in ne cuda. Na tych zajęciach liczba miejsc jest nieograniczona i zaw sze znajdzie się miejsce dla kolej nych chętnych. Wiosna to czas nowych posta nowień i nowych działań. Postano wiliśmy uruchomić zajęcia z języ ka angielskiego dla dorosłych. Za praszamy do grupy początkują cych lub zaawansowanych. Możemy pochwalić się wysoką frekwencją pań na siłowni. Regu larna zaprawa przed sezonem ro werowo basenowym już skutkuje wyraźnym wysmukleniem linii i podniesionym poziomem ener gii. Liczymy, ze do stałych bywal czyń dołączą kolejne niebojące się wysiłku panie. Gdy w siłowni młodzież walczy o kondycję i figurę, starsi mieszkań cy siedzą przed ekranem monitora Zajęcia z witrażownictwa. i zapoznają się z komputerowym ABC. W dzisiejszych czasach nie wy pada nie umieć korzystać z kompu tera i Internetu, więc coraz więcej seniorów przychodzi do klubu nau czyć się podstaw lub trenować pod okiem doświadczonej i przede wszy stkim cierpliwej osoby. Jako że cykliczna impreza Piąt ki ze sceną spotkała się z takim Ćwiczenia gimnastyczne dla poprawy kondycji i sylwetki. S Z A N O W N I P A Ñ S T W O Spó³dzielnia Mieszkaniowa SILESIA informuje, e od kwietnia wznawia dzia³alnoœæ bezp³atny Punkt Poradnictwa Specjalistycznego. Pracownik prowadz¹cy poradnictwo bêdzie przyjmowa³ zainteresowanych w godzinach od do w Klubach Osiedlowych: na osiedlu urawia ( urawia 80) tel. 032/ pierwsza œroda miesi¹ca na osiedlu Odrodzenia (Radockiego 282) tel. 032/ druga œroda miesi¹ca na osiedlu Targowisko (Pó³nocna 32) tel. 032/ trzecia œroda miesi¹ca Z a k r e s p o r a d n i c t w a o b e j m u j e: mo liwoœæ uzyskania œwiadczeñ wyp³acanych przez Miejski Oœrodek Pomocy w Katowicach (œwiadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe, œwiadczenia pomocy spo³ecznej, œwiadczenia wspó³finansowane ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego), poradnictwo w trudnych sytuacjach yciowych oraz organizowanie wsparcia instytucjonalnego dla osób znajduj¹cych siê w takich sytuacjach, pomoc w za³atwieniu spraw urzêdowych w ramach proponowanej dzia³alnoœci spo³ecznej, porady w zakresie rozwi¹zywania sporów miêdzys¹siedzkich. Zachêcamy do skorzystania z fachowej porady miłym przyjęciem, mamy nadzieję, że także kolejna propozycja kultu ralna będzie równie mile widzia na. Pragniemy zapoznać seniorów (wszystkich żądnych wiedzy) z podstawowymi pojęciami z hi storii kultury. W ramach wykładów przeplatać się będą się tematy z historii teatru, znajdą się infor macje o muzyce, tańcu i sztukach plastycznych wszystko, co może pomóc w pogłębieniu odbioru sztuki. Zapraszamy serdecznie do ko rzystania z oferty klubów! Prosimy śledzić bieżące ogło szenia, dzwonić do klubu lub jeśli korzystacie Państwo z poczty e mail zamówić newsletter pod ad resem: /KA/ Koniecznym warunkiem zapewnienia prawid łowego działania wentylacji w budynkach mie szkalnych jest doprowadzenie do pomieszczeń powietrza zewnętrznego. Dawniej (oczywiście, poza otwarciem okien lub drzwi) następowało to głównie przez nawiewniki podokienne lub przez przenikanie powietrza po przez szczeliny okien drewnianych, które charak teryzowały się małą szczelnością. Współczesne okna plastikowe lub nowoczesne okna drewnia ne charakteryzują się dużą szczelnością i wręcz uniemożliwiają przenikanie powietrza, w związku z tym nie spełniają one funkcji wentylacyjnej tak, jak wcześniej stosowanie okna tradycyjne. Jedy nym sposobem zapewnienia dopływu powietrza do pomieszczeń w przypadku tak szczelnych okien i braku urządzeń wentylacyjnych celu jest okresowe otwieranie okien! Z wielu powodów, jak np. wietrzenie w cza sie nocy, taki sposób wietrzenia nie może być przyjęty jako docelowy model wentylacji mie szkań. Zatem zapewnienie dopływu powietrza zewnętrznego do pomieszczeń może być zrea lizowane dwoma sposobami: albo przez przywrócenie funkcji wentyla cyjnej przez ich rozszczelnianie albo przez zastosowanie specjalnych urzą dzeń służących do doprowadzenia powietrza Jaka jest sytuacja byłych małżonków w przypadku, gdy dojdzie do ustania małżeństwa, a przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania? Zgodnie z art. 13 ustawy o spółdzielniach mieszkanio wych z 15 grudnia 2000 r. z póź niejszymi zmianami, gdy dojdzie do ustania małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia mał żeństwa, małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawia domić spółdzielnię, któremu z nich przypadło prawo do mie szkania albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądo wego o podział tego prawa. Były małżonek, który nie jest członkiem spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym przypadło mu pra wo do lokalu. Temu byłemu mał żonkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków. Do czasu dokonania podziału byłym małżonkom wspólnie przy sługuje prawo do ustanowienia na ich rzecz odrębnej własności mieszkania. W przypadku, gdy byli małżon kowie nie dokonają podziału, po wyznaczeniu im dodatkowego ter minu, nie krótszego niż sześć miesięcy i po stosownym poucze niu o skutkach niezachowania te go terminu, spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego pra wa do mieszkania. Powołany przepis ma na celu mobilizowanie byłych małżonków w sprawach regulowania ich spraw majątkowych związanych z mieszkaniem. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych zewnętrznego do pomieszczeń, tzw. nawiewni ków. Przenikanie powietrza przez szczeliny za mkniętych okien określane jest jako infiltracja. Za duża infiltracja powoduje stratę ciepła, za mała uniemożliwia prawidłową wentylację. Naj bardziej miarodajnym wskaźnikiem prawidłowo działającej wentylacji jest wilgotność względna powietrza. Zaleca się aby wynosiła ona od 30% do 50%. Oznaki niewystarczającej wymiany powietrza Użytkownicy mieszkań sami mogą zaobser wować zjawiska mogące wskazać na niedosta teczną wentylację mieszkań. O zbyt małej wymianie powietrza w stosunku do potrzeb może świadczyć: 1. Wrażenie nieprzyjemnego zapachu odczu wanego przy zamkniętych oknach bezpośre dnio po wejściu do mieszkania. 2. Złe samopoczucie przy dłuższym przeby waniu w mieszkaniu, częste pojawianie się symptomów podrażnienia błony śluzowej nosa, suchości, podrażnienia gałki ocznej, podraż nienia gardła, suchość i podrażnienie skóry, bóle głowy, ogólnego zmęczenia. 3. Kondensacja pary wodnej na powie rzchniach szyb od strony pomieszczeń. 4. Rozwój pleśni i grzybów na ścianach.

4 STR. 4 Jednym z elementów planu gospodarczo finansowego spółdzielni mieszkaniowej jest fundusz remontowy. W naszej spółdzielni fun dusz ten składa się z trzech elementów: funduszu remontowego nieruchomości, funduszu wymiany okien, funduszu remontowego dźwigów. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszka niowych dokonano podziału zaso bów spółdzielni na nieruchomości budynkowe i wydzielono część ma jątku na mienie wspólne spółdziel ni. Obecnie w naszej spółdzielni jest 48 wyodrębnionych nierucho mości (trwają prace nad podziałami części nieruchomości wielobudyn kowych na jednobudynkowe w ciągu roku ta liczba się zwiększy). Remonty na poszczególnych nie ruchomościach budynkowych są fi nansowane ze środków zgromadzo nych w ramach odpisu na fundusz remontowy tych nieruchomości. Środki te pochodzą z opłat wnoszo nych przez lokatorów; są one zasi lane wpływami z tytułu pożytków na konkretnych nieruchomościach (m. in.. wynajem powierzchni dachu operatorom sieci telefonii komórko wej, billboardy, tablice ogłoszenio we). Wysokość tych opłat określa na jest w oparciu o planowane ko szty wykonania robót remontowych na danej nieruchomości. Plan remontów nieruchomości opracowano na podstawie jesien nych przeglądów stanów techni cznych zasobów. Uwzględniono w miarę posiadanych środków zgłaszane przez mieszkańców i ra dy osiedli potrzeby w tym zakre sie. Najważniejszym kryterium przyjęcia robót do realizacji jest wyeliminowanie zagrożeń dla bez pieczeństwa użytkowników lokali a następnym poprawienie ener gooszczędności. Planujemy wy datki w kwocie 3 mln 80 tys. zł GŁÓWNE ZADANIA DO WYKONANIA W 2009 R. Osiedle Żurawia remont balkonów przy ul. Żu rawiej 68 (15 szt.), ul. Żurawiej 36 (5 szt.) Remonty remont dachu papą termoz grzewalną ul. Żurawia 30 przemurowanie kominów z uzupełnieniem tynków ul. Żura wia 30 naprawa tynków z wymianą obróbek blach. na belkach spin. ul. Żurawia Osiedle Szenwalda remont balkonów przy ul. Szenwalda 34 (15 szt.), ul. Szen walda 38e (7 szt.) wymiana 6. pionów wodnych renowacja elewacji ul. Szen walda 34 Osiedle Targowisko I ocieplenie i kolorystyka ścian ul. Jaworowa 31, ul. Spół dzielczości 30 wymiana pionów wodnych: ul. Poprzeczna Jaworowa 36 36b montaż zaworów podpiono wych: ul. Poprzeczna 20b, Jaworo wa 36 36b remont schodów wejścio wych do budynków: ul. Poprze czna 4c, 20b, ul. Jankego 125b, 121a. przemurowanie kominów z uzupełnieniem tynków Jankego 121, 125 wymiana instalacji c. o. ul. Tyska 2 10 wymiana instalacji c. o. ul. Jaworowa 22 (1 klatka) malowanie klatki schodowej ul. Fredry 5 przebudowa wejścia do bu dynku ul. Fredry 7 7a zabudowa alufolu na prze wodach kominowych ul. Poprze czna 2b remont balkonów: ul. Jankego 123a/1 13, Jankego 123d/3 15 wymiana chodnika wzdłuż klatki schodowej ul. Jankego c naprawa nawierzchni asfalto wej ul. Jankego 116, 120, d, c nawodnienie suchych pio nów p. poż ul. Jankego 112, 116, 120 OsiedleTargowisko II naprawa kominów z uzupełnie niem tynków i naprawą czap komi nowych: ul. Zbożowa 14a, ul. Pół nocna 34a, 23, ul. Poznańska 20, ul. Szewska 8 8b, ul. Zbożowa 16. pokrycie papą termozgrze walną dachu ul. Szewska 4b wylewki na balkonach: ul. Szewska 6 6c, 2 2c, 4 4c, ul. Tar gowa 1 11, 5a 11a, ul. Jastrzębia 4 10, ul. Zbożowa 17/7 wymiana pionów wodnych: ul. Szewska 2 2c, 4 4c, 6 6c, ul. Zbożowa 14a, ul. Północna 6 położenie płytek na klatce schodowej ul. Północna 27 malowanie klatek schodo wych: ul. Północna 27, ul. Głogow ska 32, 36 oraz suszarni wraz po łożeniem płytek posadzkowych ul. Północna 24 malowanie opierzeń balko nów: ul. Zbożowa 14a, 16, Pół nocna 4, 6 malowanie elewacji z napra wą podłoża ul. Zbożowa 14a oraz obróbek blacharskich balkonów: ul. Zbożowa 14a, 16, Północna 4, 6 docieplenie dylatacji ul. Szewska 8 8b remont schodów wejścio wych ul. Północna 24a Szanowni Państwo, Poczta Polska uprzejmie informuje, że zwroty przesyłek nadanych za pośrednictwem Poczty Polskiej można przekazać: listonoszowi do placówki Poczty Polskiej do nadawczej skrzynki pocztowej Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem ogólnopolskiej infolinii: - dla dzwoniących z telefonów stacjonarnych: (opłata jak za połączenie lokalne) - dla dzwoniących z telefonu komórkowego: (opłata wg cennika operatora)

5 STR. 5 w 2009 roku wykonanie zadaszenia śmietnika: ul. Północna 23, Gło gowska 32, Poznańska 20 wymiana odcinka poziomu kanalizacji ul. Boya Żeleńskiego 103 wymiana chodnika na kostkę brukową ul. Północna 4 6 wykonanie opaski wokół bu dynku ul. Zbożowa Osiedle Odrodzenia naprawa faktury elewacji: ul. Radockiego 64, 66, 68, 70 naprawa mozaiki na elewacji nad wejściem do budynku: ul. Ra dockiego 78, 80, 82, 84, 90, 92 wykonanie zadaszeń ostat niej kondygnacji: ul. Radockiego 70a, 280 wymiana zewn. płyt balkono wych: ul. Radockiego 126, 166, 168, 170, 172, 174 wymiana obróbek blachar skich na zadaszeniach balko nów: ul. Radockiego 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 278. wymiana pokrycia na daszku wiatrołapu: ul. Tyska 43, ul. Ra dockiego 96, 98, 100, 102, 104, 136, 64 66, 80 82, wykonanie obróbek blachar skich na przewiązkach piwni cznych: ul. Radockiego , , , , , , 218, 222, 228, 244, 252, 254, 272, 274, 276 malowanie daszku nad we jściem do budynku: ul. Radockie go 76, 78, 80, 82, 84, 86, 92, 94, docieplenie stropodachów w 33 budynkach ul. Łętowskiego i Radockiego wymiana poziomu wody zim nej: ul. Tyska 51, ul. Tyska 47 49, ul. Tyska 51 Łętowskiego 5C, ul. Radockiego oraz 66 68, 76, 170, 202, 206, 208, 212, 214, 230, 246 do swc, , 264, 266, ul. Łętow skiego 6, 8, wymiana poziomu cyrkulacji: ul. Tyska 51 Łętowskiego 5c, Ra dockiego 268 wymiana lastryka na scho dach wejściowych: ul. Radockiego 58, 190, 198, 268, ul. Łętow skiego 5, 14 wymiana wentylatorów da chowych ul. Radockiego wykonanie oznakowania zgo dnie z projektem organizacji ruchu drogowego na całym osiedlu montaż ograniczników pobo ru mocy: ul. Łętowskiego 5 5c, 8 14, ul. Tyska 43 51, ul. Radockie go 50 74, 70a, 86 94, , , 152, , 192, 194, , 206, 208, , 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282. wymiana kapinosa na bal konach: ul. Radockiego 56/25, 62/15, 70a/71, 104/16, 112/3, 124/23, 128/31, 128/32, 132/11, 132/12, 134/susz., 164/7, 178/26, 186/2, 282/32 ul. Łętowskiego 8/18, 10/18 wykonanie wylewki na balkonie ul. Radockiego 70a/34/79, 76/11, 92/15, 102/22, 134/11, 146/10, 210/13, 242/14, 278/19, Łętow skiego 5a/1 wykonanie połączeń wyrów nawczych na w budynku (uziemie nie instalacji) ul. Radockiego , naprawa tynków na komi nach, pokrycie czap papą termoz grzewalną, malowanie kominów suprabitem: ul. Radockiego 234, 238, 252, 260 likwidacja luksferów w wia trołapie: ul. Łętowskiego 5b, Ra dockiego 122 malowanie suszarni: ul. Tys ka 43, ul. Radockiego 220, 222 uszczelnienie spoin na coko łach z drobną naprawą tynków: ul. Radockiego 186, 188, 190, 192, 194, 196 montaż zaworów odcinają cych przy grzejniku ul. Łętowskie go 5 5c, ul. Tyska 43 51, ul. Ra dockiego 50 74, 86 94, , , 152, , 186 W tym roku na pokrycie kosztów wymiany okien i zwrot części opłat za wymianę okien planuje się wydać 668 tys. zł, a na remonty dźwigów tys. zł 196, , , montaż obróbek blachar skich na poziomie zero: ul. Radoc kiego , , , położenie płytek na klatce schodowej: ul. Radockiego 98,104 położenie wykładziny na klatce schodowej ul. Radockiego 152 suche piony: ul. Radockiego 54, 56, 58, 60, 70a, 84, 86, 88, , 126, 128, 130, 152, 176, 178, 192, 194, 196, FOTO: MARIAN RYGLEWICZ 198, 200, 218, 220, 246, 248, 274, 280, 282 wykonanie dokumentacji technicznej docieplenia budyn ków: ul. Tyska 43 51, Łętow skiego 5 5c, ul. Radockiego 70a, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 110, 112, 114 wykonanie izolacji pionowej fundamentów budynków: ul. Ra dockiego 86, 88, 90, 102, , , 246, 262 kotwienie ściany szczytowej ul. Radockiego 5b oraz naprawa płyty kolankowej ul. Radockiego 102, ul. Łętowskiego 5c naprawa elewacji materia łem szczepnym na mozaice ul. Radockiego 122 remont śmietnika: ul. Radoc kiego 68, 90, 130, 136, 156, 188, ul. Spokojna 49 wykonanie parkingu z płyt ażurowych ul. Radockiego wymiana lub wykonie chodni ków w rejonie budynków ul. Spo kojna 41 ul. Radockiego 56 58, 78 80, , , , , , , ul. Radockiego 114 Łętow skiego, ul. Radockiego oraz stopnie przy schodach tereno wych ul. Radockiego zmiana nawierzchni dojście do budynku: ul. Radockiego , 212, ul. Łętowskiego 4 14 wykonanie ogrodzenia i na wierzchni bezpiecznej na placu za baw ul. Radockiego malowanie klatki schodowej ul. Radockiego 234 wymiana okien na klatce schodowej: ul. Spokojna 45 49, Radockiego 294, 296 malowanie blachy trapezo wej nad wejściem do budynków: ul. Radockiego , ul. Spo kojna malowanie obróbek blachar skich oraz malowanie pasów pod ob róbkami na całym budynku: ul. Radoc kiego 294, 296, ul. Spokojna 41, 49 oraz szereg drobnych robót ogólnobudowlanych. Szczegółowy plan rzeczowo fi nansowy remontów na rok 2009 jest do wglądu w Dziale Remon tów oraz w każdej administracji osiedlowej. Działalność remontowa w roku ubiegłym Koszt remontów w nieruchomościach w 2008 r. wyniósł ,43 zł. Spółdzielnia wymieniła oraz dofinansowała wymianę okien, które mieszkańcy wymienili we własnym zakresie, za kwotę ,39 zł. Przeprowadziła także remonty dźwigów za kwotę ,18 zł. W ubiegłym roku działalność remontowo modernizacyjną Spółdzielni prowadzono w oparciu o zatwierdzony plan remontów. Potrzeby remontowe określane są corocznie na podstawie przeglądów stanu techniczne go budynków, a zakres prac do wykonania jest uzgadniany z radami osiedlowymi. Wśród zaplanowanych i wykonanych w 2008 r. prac remontowych znajdowały się między innymi następujące zadania: remont dachów papą termozgrzewalną w trzech budynkach, wymiana pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w jednym budynku na osiedlu Odrodzenia oraz 26 pionów wody zimnej w pozostałych zasobach, wymiana poziomów wody zimnej w dwóch budynkach, wymiana poziomów wody ciepłej w je dnym budynku, wymiana poziomów cyrkulacji w 11 bu dynkach, malowanie 13 klatek schodowych, malowanie elewacji wraz z naprawą podłoża na osiedlu Odrodzenia w czterech budynkach, wymiana 130 szt. okien na klatkach schodowych w 25 budynkach na osiedlu Odrodzenia oraz 9 szt. w budynku przy ul. Fredry, wymiana 805 szt. okienek piwnicznych w 116 budynkach na os. Odrodzenia oraz 26 szt. w budynkach przy ul. Zbożowej 14a i 16. wymiana 27 szt. drugich drzwi wejścio wych do budynków na os. Odrodzenia, w celu poprawy wentylacji dokonano wymiany 119 szt. wentylatorów na os. Od rodzenia, remont schodów zewnętrznych w 13 budynkach, remont 13 pionów balkonów (13 szt. ul. Żurawia, 4 szt. ul. Zbożowa 16, 38 szt. ul. Jankego), wykonanie obróbek blacharskich na za daszeniach balkonów ostatniej kondygnacji w 22 budynkach na os. Odrodzenia, wymiana płyt osłonowych balkonowych w 20 budynkach na os. Odrodzenia, malowanie zewnętrznych płyt balkono wych w 14 budynkach na os. Odrodzenia, naprawa czoła balkonów z naprawą ba lustrad w 4 budynkach (60 balkonów) na os. Odrodzenia, wykonanie remontów kominów z do ciepleniem w 3 budynkach na os. Szen walda. wykonanie ogrodzenia nieruchomości Jaworowa 20 20b i 22 22a, montaż zaworów regulacji c. o. w 4 bu dynkach. Dodatkowo poza planem (na podstawie protokołów konieczności w uzgodnieniu z Radami Osiedli) wykonano szereg robót zakwalifikowanych do realizacji w trybie awaryjnym. Między innymi niezbędne wy miany instalacji wodnej, przeglądy oraz naprawę płyt acekolowych na osiedlu Od rodzenia, uszczelnienie spoin elewacyj nych, wykonanie wylewek na balkonach, przemurowanie kominów, roboty brukar skie.

6 STR. 6 KLUBY SPÓŁDZIELCZE ZAPRASZAJĄ ul. Żurawia 80 tel. 032/ PONIEDZIAŁEK tenis stołowy Klub Seniora projekcje filmowe gimnastyka dla pań aerobik WTOREK zajęcia komputerowe zajęcia plastyczne dla dzieci klub szachowy ŚRODA zajęcia komputerowe gimnastyka dla pań aerobik taniec towarzyski (dorośli) Piątki ze sceną okazały się fantastycznym pomysłem Bilety na imprezy idą jak ciepłe bułeczki Kiedy w zeszłym roku wyszliśmy z propozycją organizowania cyklicznej imprezy pod nazwą Piątki ze sceną nie spodziewaliśmy się, że pomysł ten spotka się z tak du żym oddźwiękiem i zainteresowaniem mieszkańców. Niepewną ręką przygotowywaliś my pierwsze ogłoszenie i drżącym głosem rezerwowaliśmy 50 biletów na kabaret Ani Mru Mru. Nie mieliśmy pewności, czy będzie tylu chętnych. Dziś już wiemy, że Piątki ze sceną to strzał w dziesiątkę. Już w godzinę po rozpoczęciu zapisów listy rezerwowe są pełne, nie wspominając o liście właściwej, która potrafi zapełnić się w kwadrans. CZWARTEK tenis stołowy kurs j. niemieckiego (początkujący dorośli) korepetycje z matematyki (szkoła podstawowa) PIĄTEK nauka tańca dla dzieci (grupa 1) nauka tańca dla dzieci (grupa 2) zajęcia komputerowe W każdą pierwszą środę miesiąca od do czynny jest punkt poradnictwa specjalistycznego (z zakre su działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) W każdy drugi wtorek miesiąca odbywają się spotkania tematyczne, prelekcje itp. OGŁOSZENIA DROBNE Dzień zapisów jest bardzo mi łym dniem dla pracowników klu bów osiedlowych. Jest to jedyna sytuacja, kiedy są niecierpliwie oczekiwani przez mieszkańców pragnących biletów jak ciepłych, najpyszniejszych bułeczek. Cieszymy się, że mieszkańcy tak chętnie wybierają sztukę za miast wygodnego fotela przed telewizorem, a nasze wyjazdy są miłą odskocznią od codzienno ści. To wszakże misja naszej działalności: urozmaicić życie i zaproponować ciekawą formę spędzania wolnego czasu. Przy kład Piątków ze sceną daje nam odczuć, że nasze działanie ma sens i przynosi oczekiwane rezultaty. W ramach Piątków ze sceną w tym roku odbyły się już wyjaz dy do Teatru Ateneum w Kato wicach na przedstawienie Do kąd pędzisz koniku (dla naj młodszych mieszkańców), do Fil TRZECIE ZĘBY sobota 9:00 12:00 KONSULTACJE BEZPŁATNE PRAKTYKA PRZENIESIONA z Radockiego 250 tel PRACOWNIA PROTETYCZNA Ul. Radockiego 90, VII piêtro Naprawa protez zêbowych oraz wszelkie prace protetyczne tel tel. po godz : tel. non-stop: MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PROTEZ W DOMU PACJENTA harmonii Śląskiej na koncert Śląskiej Orkiestry Kameralnej oraz do Teatru Polskiego w Biel sku Białej na interaktywną ko medię kryminalną z udziałem publiczności pt. Szalone noży czki. Kolejne wyjazdy odbywać się bę dą w każdy pierwszy piątek miesią ca, więc wszystkich zainteresowa nych zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Spółdzielni (www.smsilesia.katowice.pl) i śle dzenia ogłoszeń w budynkach SM Silesia. /KA/DO/ ALDOM SERWIS naprawa pralek, zmywarek kuchnnych NAPRAWA TELEWIZORÓW U KLIENTA. (032) ; ; SMS st. technik dent. Ewa FRANCIK CENNIK ZAPRASZAM - Radockiego 60 Chemia, matematyka Lotnisko Katowice PYRZOWICE 90 zł poniedziałek, środa, czwartek 16:00 19:00 Prywatna Praktyka Bezpłatne pismo mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej SILESIA w Katowicach Adres redakcji: ul. Głuszców 9, Katowice, tel / 38. Redaguje zespół. Redaktor prowadzą cy Marian Ryglewicz. Materiały kiero wane do redakcji prosimy wysłać na adres spółdzielni z dopiskiem Gaze ta lub składać w pokoju nr 42 w bu dynku Zarządu. Redakcja materiałów nie zamówionych nie zwraca i zastrze ga sobie prawo dokonywania skró tów; za treść ogłoszeń i reklam nie odpowiada. Nakład egz. Realizacja: PETIT MEDIA, TEL e mail: Druk: Agora Poligrafia, Tychy, ul. Towarowa 4. Lotnisko Kraków BALICE 190 zł Lotnisko Warszawa OKĘCIE 600 zł Ceny promocyjne obowiązują do odwołania AKCEPTUJEMY KARTY PŁATNICZE UDZIELAMY RABATÓW NAJBEZPIECZNIEJSZA I NAJTAŃSZA TAKSÓWKA DOJAZD W GRANICACH MIASTA GRATIS FOTO: ARC Mała wielka muzyka W ramach Piątków ze sceną 6 marca mieszkańcy SM Sile sia mieli okazję wysłuchania przebojów XX wieku w wykonaniu Śląskiej Orkiestry Kameralnej (na zdjęciu). Mała, czyli kameralna, Dojazd do klienta Ireneusz BROL tel , Zgłoszenia telefoniczne NON STOP PROTEZY ZĘBOWE Ekspresowa naprawa Ul. Radockiego 250 poniedzia³ek, œroda: sobota tel wielka przez swój kunszt to motto najnowszej płyty Śląskiej Orkiestry Kameralnej i pierwszej nagranej wspólnie z jej obecnym kierownikiem artystycznym i dyry gentem, utalentowanym Wło chem Massimiliano Caldim. W pierwszej części wysłuchano między innymi bandoneonowy Concerto di Aconcaqua A. Piaz zoli, którego gwiazdą był Mario Stefano Pietrodarchi, włoski soli sta i mistrz akordeonu oraz rzad ko dziś używanego bandoneonu. Ponadto wykonano zaprezentowa no melodie ludowe Witolda Lutos ławskiego, wariacje na temat Franka Bridge a oraz suitę św. Pawła na orkiestrę smyczkową. Bez muzyki nie sposób żyć, choć każdy z nas potrzebuje jej odmiennie. Cieszymy się, że z możliwości wyjazdu do Filhar monii Śląskiej skorzystało tak wielu mieszkańców naszych osiedli. /DO/ Magdalena Kwiatek Stańczyk lekarz stomatolog Stomatologiczna Katowice Piotrowice, ul. Generała Jankego 149 Tel: , GSM: kwiatek.pl e mail: kwiatek.pl protetyka implanty leczenie bezwiertłowe gabinet higieny jamy ustnej Gabinet czynny codziennie od 8.00 do w soboty od 8.00 do ZAPRASZAMY!

7 STR. 7 KRZYŻÓWKA WIELKANOCNA KLUBY SPÓŁDZIELCZE ZAPRASZAJĄ SILESIANKA ul. Radockiego 282 tel. 032/ PONIEDZIAŁEK zajęcia świetlicowe zajęcia komputerowe kurs j. angielskiego (grupa początkująca) aerobik aerobik WTOREK zajęcia świetlicowe prawo jazdy aerobik aerobik ŚRODA zajęcia świetlicowe zajęcia komputerowe aerobik aerobik CZWARTEK Klub Seniora prawo jazdy korepetycje z matematyki (szkoła podsta wowa) korepetycje z matematyki (gimnazjum) kurs j. angielskiego (grupa średnio zaawan sowana) PIĄTEK zajęcia świetlicowe zajęcia komputerowe aerobik aerobik SOBOTA nordic walking (grupa 1) W każdą drugą środę miesiąca od do czynny jest punkt poradnictwa specjalistycznego (z zakresu działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) W każdy drugi czwartek miesiąca odbywają się spotkania tematyczne, prelekcje itp. Ul. Północna 32 PONIEDZIAŁEK Klub czynny siłownia czytanie dzieciom korepetycje z j. polskiego j. angielski dla dorosłych początkujących ZNACZENIE WYRAZÓW Poziomo: 3. Rogoża. 6. Jedno z naszych osiedli mieszkaniowych oraz nazwa ulicy. 8. Samochody produkcji koreańskiej. 9. Utwór poetycki. 10. Arle kin, błazen. 13. Powieści i nowele. 14. Sztuczne je zioro. 16. Ulica prowadząca z osiedla Targowisko I, na osiedle Odrodzenia. 17. Cieknie na widok cze goś smacznego. 18. Najliczniejszy rząd pajęczaków. 19. Najniższa część nogi. 22. Stara, zdarta miotła. 26. Stroje kobiece lub dodatki do stroju. 29. Zbroj na napaść jednego państwa na drugie. 30. Dyngus. 31. Garbnik znajdujący się w galasach. 32. Wyrabia przedmioty ze złota i srebra. 33. Czworograniasty drąg metalowy. 36. Delikatny haft z dziureczkami. 39. Błoto, grząskie bagno. 42. Mała czara. 43. Miejscowość turystyczna w zachodniej Słowenii nad rzeką Idrijcą. 44. Drewniany stołek. 45. Struś pam pasowy. 46. Rzut karny, jedenastka w gwarze śląs kiej. 47. Stolica Szampanii i przez wieki miejsce ko ronacji królów Francji. 48. Rodzaj uczesania. 49. Płacząca wierzba. 50. Królestwo Odyseusza. Pionowo: 1. Obfita ale postna kolacja, ostatni po siłek przed wielkanocnym śniadaniem. 2. Omasta. 4. kropla w oku. 5. Część nogi. 6. Jest zorganizowa na nie tylko dla siłaczy w Klubie przy ulicy Północ nej. 7. Stolica Australii Południowej lub imię żeń skie. 10. Małpa, huzar zwykły. 11. Rodzaj paśnika dla owiec lub zwierzyny dzikiej. 12. Słomiane przy krycie ula typu koszka. 13. Święcona w Niedzielę Palmową. 15. Spis, katalog. 20. Krótka, wśród zie leni i kwiatów ulica na Osiedlu Targowisko II. 21. Kolorowe jajko wielkanocne z naniesionym białym wzorkiem. 23. Ptak zaroślowy z wróblowatych. 24. Drzewo z różowatych o owocach kształtu gruszkowa tego. 25. Potrzebna na krupnioki. 26. Mała łata. 27. Japoński wachlarz składany. 28. Żywe w stajni, mechaniczne w silniku. 34. Dwanaście sztuk. 35. Bieluteńki z czerwoną chorągiewką rekwizyt wielka nocny. 37. Nasze Osiedle, Klub i nazwa ulicy na nim. 38. Czaple pióro jako ozdoba kapelusza. 39. Ciasta wielkanocne, rozrzutnie słodkie i nadziane wszystkim co się da. 40. Małżonkowie i ich dzieci. 41. Nasza Spółdzielnia Mieszkaniowa. Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 17 dadzą rozwiązanie krzyżówki. Uwaga: Uwaga: wśród Czytelników, którzy do 30 kwietnia 2009 r. nadeślą do spółdzielni poprawne rozwiązania krzyżówki (z zaznaczeniem na kopercie lub kartce pocztowej "KRZYŻOWKA WIELKANOCNA"), rozlosowane zostaną nagrody. Nagrody za poprawne rozlosowanie "KRZYŻÓWKI ŚWIĄTECZNEJ" z numeru 53 książki Danuty i Włodz imierza Masłowskich "Leksykon krzyżówkowicza i scrabblisty" wylosowali: Urszula Gryszkiewicz, Gabriela Dusik, Aleksander Pawlak. WTOREK Klub czynny czytanie dzieciom gimnastyka ŚRODA Klub czynny siłownia czytanie dzieciom korepetycje z j. polskiego rękodzieło artystyczne j. angielski dla dorosłych zaawansowanych CZWARTEK Klub czynny czytanie dzieciom gimnastyka PIĄTEK Klub czynny siłownia czytanie dzieciom klub Seniora prelekcja (raz w miesiącu) POMOC W NAUCE. Od kwietnia rozpoczynamy bezpłatne zajęcia z zakresu pomocy w nauce z języka polskiego i matem atyki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Wszystkich chętnych i zainteresowanych tą ofertą prosimy o zgłaszanie się do klubów osiedlowych. GIMNASTYKA. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i prośbom mieszkańców, a właściwie mieszkankom osiedla "Szenwalda", w drugiej połowie marca rozpoczęły się zajęcia z gimnastyki dla pań w pawilonie przy ul. Szenwalda 42. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy o

8 STR. 8 Klubowe spotkania z muzyką Śpiewają Alina Urbańczyk i Adam Żaak. W klubie przy ul. Północnej 32 kolejny raz gościliśmy Audycję Muzyczną przygotowaną przez Fil harmonię Śląską. 26 lutego w samo południe licznie zgroma dzona publiczność miała okazję posłuchać arii operowych wybra nych do programu Z dziejów opery włoskiej. Sopranem i ba sem artyści zaczarowali publi czność, a ściany klubu zadrżały nie raz pod naporem wysokiego C Aliny Urbańczyk. Adam Żaak nie dość, że pięknie zaśpiewał, Bal na wiele par W ostatni piątek karnawału w Klubie Osiedlowym przy ulicy Północnej 32 odbył się Bal Senio rów. Wieczorem klub wypełnił się paniami w szykownych kreacjach i panami w eleganckich garnitu rach. Na bal przybyło ponad czter dzieści osób. Już dawno w tym niewielkim Klubie nie było takiej cudownej atmosfery. Wspaniały wodzirej imprezy grał i śpiewał znane i lubiane przeboje, a senio rzy niechętnie schodzili z parkie tu. Przerwy były krótkie. Trwały ty le, żeby uzupełnić siły przygotowa nym poczęstunkiem. Serwowano kiełbaski, sałatkę, barszczyk z krokietem. Dla nikogo nie za brakło ciasta i słodyczy. Aby je dnak dać odpocząć zmęczonym nogom i złapać chwilę oddechu odbyły się zabawne konkursy. Karnawał został pożegnany wła ściwie przy dobrej zabawie, w szampańskich humorach i sko cznej muzyce. Bal okazał się wspa niałą imprezą i trzeba przyznać, że dużo bardziej udaną niż zeszłoro czny. Uczestnicy niechętnie opu szczali parkiet, kiedy przyszedł Tańczą Jadwiga i Stefan Kisiołkowie. to jeszcze uraczył widzów wspa niałą grą aktorską sprawiając, że z łatwością wszyscy przenieśli się do włoskiej wioseczki, wysłu chując reklamy napoju miłos nego wyśpiewywanej przez wę drownego sprzedawcę znacho ra. Oprócz arii operowych publi czność miała okazję posłuchać kilku słów z historii opery, stre szczenia librett oraz poznała kil ka terminów związanych z tą dziedziną sztuki. Słowo o muzyce wygłosiła Kamila Kiełbińska, któ ra od wielu już lat prowadzi kon certy nie tylko w Filharmonii Śląs kiej, ale również w wielu miej scach związanych z kulturą muzy czną na Śląsku. Ogromnie cieszy nas, że w na szym klubie osiedlowym na stałe gości muzyka i w przyjemnej at mosferze można rozwijać kultural ne zainteresowania. Najbliższy koncert już w kwiet niu. Będzie to koncert kwartetu smyczkowego Klasycy wiedeń scy. Prosimy trzymać rękę na pulsie. O terminie poinformujemy jak zawsze przez ogłoszenia w bu dynkach oraz na stronie interneto wej. Zapraszamy. /DO/ czas zakończenia imprezy. Jeśli ta tendencja będzie się utrzymywała, to za rok roku seniorzy będą bawili się do białego rana, a nie do pra wie północy jak w tym roku. /DO/ UWAGA LOKATORZY! Remonty Okien PCV NAPRAWY ZAMKNIĘĆ OBWIEDNIOWYCH REGULACJE, WYPOZIOMOWANIE OKIEN LIKWIDACJA PĘKNIĘĆ MIĘDZYMUREM A FUTRYNĄ OKIENNĄ USZCZELNIANIE I WYMIANA USZCZELNIEŃ KAPITALNE REMONTY STARYCH OKIEN DREWNIANYCH GWARANCJA 8 LAT TEL Zapraszamy na zajęcia NORDIC WALKING Zapisy w klubie Osiedlowym Silesianka, ul. Radockiego 282 tel. 032/ od poniedziałku do piątku w godz Załóż sportowy strój, wygodne obuwie i ruszamy! Spotkania: Katowice, os. Odrodzenia, obok pawilonu Biedronka, sobota, godz Jeśli jakiś pomysł na pierwszy rzut oka nie wydaje się absurdalny, nic z niego nie będzie Albert Einstein CO TO TAKIEGO NORDIC WALKING? NW to aktywność, która dosko nale służy zdrowiu zarówno fizy cznemu jak i psychicznemu. Ma sze z kijami w sposób łatwy i przy jemny podnoszą wydolność orga nizmu bez nadmiernego przecią żania. Nordic Walking to doskona łe ćwiczenie, które ułatwia pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej i wymodelować sylwetkę. Wspól ne spacery to również odprężenie i świetna zabawa. Rozkładamy wy siłek na cały organizm co powodu je, że podczas marszu z kijami możemy swobodnie rozmawiać a to sprzyja budowaniu relacji to warzyskich. CO SPRAWIA, ŻE NORDIC WALKING PRZYCIĄGA CORAZ WIĘCEJ OSÓB? JEST ŁATWY Szybki do nauczenia, ponieważ opiera się na naturalnej formie ru chu jaką jest marsz. DLA WSZYSTKICH, A JEDNAK RÓŻNORODNY Bez względu na wiek, spra wność fizyczną czy budowę ciała, każdy dzięki różnorodności terenu i techniki może doskonalić kondy cję i dbać o zdrowie. JEST EFEKTYWNY Angażuje wszystkie duże grupy mięśniowe, co zwiększa znacząco ilość spalanych kcal podczas wy siłku i pozwala kształtować zgrab ną sylwetkę. JEST BEZPIECZNY Jest to doskonała forma rehabi litacji dla osób z problemami kar diologicznymi i ortopedycznymi jak również ćwiczenie korekcyjne dla młodzieży. Kije to dodatkowe pun kty podparcia zapewniające stabil ny marsz w trudnym terenie oraz wymuszają prawidłową postawę ciała harmonijnie rozwijając mięś nie stabilizujące sylwetkę. JEST TOWARZYSKI Nordic Walking pozwala uzys kać optymalny poziom intensy wności a jednocześnie prowadzić rozmowę, rozluźnia, poprawia na strój. Skupia ludzi z pasją, dbają cych o zdrowie. JEST POGODOODPORNY Aktywność fizyczna w plenerze dotlenia i hartuje organizm. Spa cerować można w każdą pogodę i o każdej porze roku, także w zi mie. JEST WSZĘDOBYLSKI, NIZINNY I GÓRSKI NW można uprawiać w dowol nym terenie w lesie, na górskich ścieżkach, plaży a także na twar dych i ubitych nawierzchniach. JEST EKONOMICZNY Jedyne co potrzebujesz to wygo dny ubiór, sportowe buty i para ki jów do NW. CO ZYSKAMY REGULARNIE MASZERUJĄC Z KIJAMI? Przeprowadzono wiele badań z których jasno wynika, że Nordic Walking jest doskonałym rozwią zaniem dla wszystkich dbających o zdrowie niezależnie od wieku, płci czy obecnego poziomu spra wności. Przemawiają za tym chociażby takie korzyści, jak: zaangażowanie i tym samym wzmocnienie wszystkich dużych grup mięśniowych, odciążenie stawów, efektywne spalanie kalorii, co prowadzi do redukcji tkanki tłu szczowej, wzmocnienie układu krążenia, dotlenienie organizmu, wzmocnienie odporności, obniżenie tętna spoczynkowego i poprawa kondycji, złagodzenie napięć mięśnio wych w okolicy szyi i barków wzmocnienie kości, doskonałe samopoczucie, Nordic Walking wykorzystywane jest w wielu ośrodkach i sanato riach jako forma rehabilitacji m. in. dla osób z problemami kardio logicznymi, ortopedycznymi czy otyłością. Wykorzystanie kijów w marszu pozwala utrzymać śro dek ciężkości ciała w optymalnym położeniu, co ułatwia rehabilitację i zapobiega dysfunkcjom narządu ruchu. Kije to również stabilna i prawidłowa sylwetka oraz bezpie czny marsz na każdym podłożu. Umiarkowana intensywność mar szu pozwala dłużej ćwiczyć na mniejszym zmęczeniu co jest zna czące przy zrzucaniu zbędnych ki logramów. Jak każda aktywność, również NW aby przynosił efekty musi być poparty prawidłową techniką. Istotną rolę odgrywa także odpo wiednio dobrany sprzęt, dlatego zachęcamy aby pierwsze kroki stawiać pod okiem instruktorów. Serdecznie zapraszamy do gro na zakręconych pozytywnie i sportowo, czyli na zajęcia Ak tim Nordic Walking.

Zebrania Osiedlowe Mieszkańców

Zebrania Osiedlowe Mieszkańców Nr 4 (73) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 1429 4257 Wigilia, piękne rodzin zbratanie, kiedy nas bliscy otoczą w krąg, kiedy się kruchy opłatek łamie, wśród dobrych życzeń na cały rok Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

PS. Polecamy artykuł na s. 7 Statut miał być odrzucony. Windy i śmieci przestały być ważne.

PS. Polecamy artykuł na s. 7 Statut miał być odrzucony. Windy i śmieci przestały być ważne. Tylko frekwencja była dobra Statut padł łupem nieufnych Po trzech nieudanych próbach (frekwencja!) dokonania zmian w statucie w poprzednich latach, w 2012 r. Zarząd MSM Energetyka postanowił, by tym razem

Bardziej szczegółowo

GŁOS T YSI ĄCLECI A. Roboty remontowe w 010 r. zmienią oblicze osiedla W NUMERZE

GŁOS T YSI ĄCLECI A. Roboty remontowe w 010 r. zmienią oblicze osiedla W NUMERZE (8) 008 1(9) 010 GŁOS T YSI ĄCLECI A OTRZYMUJĄ CZŁONKOWIE SM PIAST Roboty remontowe w 010 r. zmienią oblicze osiedla ul. Chrobrego 37 W budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 37 zostanie przeprowadzony również

Bardziej szczegółowo

Kolejny piękny jubileusz ChSM

Kolejny piękny jubileusz ChSM styczeń 2013 (222) nakład: 15 000 egz. Kolejny piękny jubileusz ChSM Chorzów, ul. ul. Śląska Śląska 1 (boczna 1 Gwareckiej) tel. (032) 247 24707054, 54; tel. tel. kom: kom. 0602 268 951 www.rcc.pl Oferujemy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Bielsko-Biała, maj 2013 rok 1/46 Zawartość Wstęp... 3 1. Organizacja Spółdzielni... 3 1.1 Organy Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką nr 16/2012

Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką nr 16/2012 Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką nr 16/2012 Czwarta inwestycja Spółdzielni Dwa miesiące przed terminem zakończono budowę wielorodzinnego domu przy ulicy Elsnera. Inwestorem

Bardziej szczegółowo

materiały na WZ WSM 2015 r.

materiały na WZ WSM 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2014 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa KRS: 0000074605, REGON: 000489811 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A SPRAWOZDANIE NA WALNE ZGROMADZENIE Czeladź, czerwiec 2015 r. - 1- SPIS TREŚCI - Spis treści str. 2 - Informacja o odbytym Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

XXIX Złaz Rodzinny Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych

XXIX Złaz Rodzinny Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych wrzesień 2010 09 (194) XXIX Złaz Rodzinny Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych Mieszkańcy Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, po raz XXIX uczestniczyli w złazie Rodzinnym Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych.

Bardziej szczegółowo

JAK SPÓŁDZIELNIA DBA O MAJĄTEK?

JAK SPÓŁDZIELNIA DBA O MAJĄTEK? styczeń-luty, Nr 1 (95) Styczeń-Luty 2015 ISSN1508-9266 KIEROWCY, PIESI I ROWERZYŚCI Około dwadzieścia tysięcy samochodów muszą pomieścić tereny spółdzielni. Poza nielicznymi parkingami osiedlowymi, większość

Bardziej szczegółowo

Nagrody w Dziedzinie Kultury

Nagrody w Dziedzinie Kultury DZIELNICA XI m. Krakowa PODGÓRZE DUCHACKIE Kurdwanów Piaski Wielkie Wola Duchacka PL ISSN 1897-6867 Po przeczytaniu, przekaż dalej www.dzielnica11.krakow.pl Nr 5 (61), Rok VIII Lipiec-Sierpień 2014 Nagrody

Bardziej szczegółowo

Każdy mieszkaniec za to płaci

Każdy mieszkaniec za to płaci e-mail do redakcji: ssm@poczta.fm 2 257/2015 GAZETA BEZPŁATNA Na stronach: Nie lada problem... Przede wszystkim klatki W Radzie Nadzorczej zasiadają Zimowe klimaty Każdy mieszkaniec za to płaci 2 MOJA

Bardziej szczegółowo

Co dalej z Teatrem Ochoty

Co dalej z Teatrem Ochoty b Następne wydanie ukaże się 30 sierpnia 2013 r. b Następne wydanie ukaże się 30 sierpnia 2013 r. b fot. Hanna Dziachan NASZA 5 lipca 2013 Nr 13 (371) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN 1427-6224 Rok XVII Co dalej

Bardziej szczegółowo

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie Miesięcznik Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Praga Nr 02 (65) 2014 Wydawca - Rada Nadzorcza i Zarząd RSM PRAGA ISSN 1898-4681 gazeta bezpłatna nakład 18.000 październik Powstanie Warszawskie W 01.08.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 1902 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA w Bielsku-Białej Pomnik na rogu ul. Wiśniowej i Jesionowej, przedstawiający matkę z malutkim dzieckiem, potocznie zwany

Bardziej szczegółowo

GŁOS. Na stole musiały również znaleźć się poświecone w Wielką Sobotę pokarmy. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa święcono

GŁOS. Na stole musiały również znaleźć się poświecone w Wielką Sobotę pokarmy. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa święcono 1(86) 2009 GŁOS TYSIĄCLECIA Przy świątecznym stole Współczesne potrawy Wielkanocne nawiązują do tradycji staropolskiej, która nakazywała suto zastawić stół Święta Wielkiej Nocy to swoisty festiwal kulinarny,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności ISSN 1730-2951 Bezpłatny Magazyn Informacyjny Numer 05/179/2014 13.05.2014 r. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu w 2013 r. Przedstawiamy Państwu zbiór dokumentów, dzięki

Bardziej szczegółowo

ul. Wrzeciono 24. Na ponad 522 metrach kwadratowych urządzono 15 gabinetów specjalistycznych do badań diagnostycznych uczniów, czyli 10 gabinetów

ul. Wrzeciono 24. Na ponad 522 metrach kwadratowych urządzono 15 gabinetów specjalistycznych do badań diagnostycznych uczniów, czyli 10 gabinetów b Piknik na Szczęśliwicach b O większy budżet dzielnicy b Z dróg na szkoły b Włoska gra b NASZA 57/S/2012 Zadłużone mieszkanie kupię pomogę zamienić tel. 509 115 546 pan Marek Miły 235/S/2012 14 września

Bardziej szczegółowo

2 137/2005. Czy kiedy kran jest zakręcony, to leci woda?... Przyszła zima. Czarny styczeń. Na stronach:

2 137/2005. Czy kiedy kran jest zakręcony, to leci woda?... Przyszła zima. Czarny styczeń. Na stronach: 2 137/2005 Na stronach: Zmiana stawek 4 Brać sprawy 7 Nie tylko docieplenia 10 Bonifikaty 5 Budują zainteresuj się 8 Z wizytą w... 18 Zimna woda 6 Słoneczny Siemion 9 Dla sportu 31 Czy kiedy kran jest

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółdzielni informuje, że od dnia 1 stycznia 2013 roku

Zarząd Spółdzielni informuje, że od dnia 1 stycznia 2013 roku listopad 2012 Nr 6 (62) REKLAMA Spółdzielczość ciągle zagrożona str. 6 WAŻNE INFORMACJA DLA REGULUJĄCYCH OPŁATY ZA LOKALE W BANKU PKO Zarząd Spółdzielni informuje, że od dnia 1 stycznia 2013 roku Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Jeszcze o absolutorium dla członka Zarządu

Jeszcze o absolutorium dla członka Zarządu Kategoria: Zarządzanie nieruchomościami MSM Energetyka najlepsza w konkursie Mazowiecka Firma Roku 2010 M-6 Z początkiem br. MSM Energetyka otrzymała zaproszenie do udziału w konkursie Mazowiecka Firma

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 139 MAJ - LIPIEC 2012 r. ATRAKCYJNE NOWE LOKALE MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2013 1902 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA w Bielsku-Białej SPIS TREŚCI: str. 2 Niektóre zagadnienia ekonomiczne na rok 2014 opłaty eksploatacyjne str. 4 Informacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

Kto śmieci ten płaci. Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 4/69/2011. Sylwestrowe smuteczki (i nadzieje)

Kto śmieci ten płaci. Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 4/69/2011. Sylwestrowe smuteczki (i nadzieje) PISMO BEZPŁATNE GRUDZIEŃ 2011 ISSN 1732-5145 Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 4/69/2011 Sylwestrowe smuteczki (i nadzieje) Nareszcie sobie poszedł. Bo z rok się tu zasiedział. Wcale nie

Bardziej szczegółowo

W JAKIM STANIE SĄ PAWILONY HANDLOWE?

W JAKIM STANIE SĄ PAWILONY HANDLOWE? maj-czerwiec, Nr 3 (97) Maj-Czerwiec 2015 ISSN1508-9266 Warszawa w kwiatach i zieleni Już po raz 32. organizowany jest konkurs na najpiękniej ukwiecony balkon i ogródek, ale także zieleń wokół całego budynku,

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2007 ROKU

INWESTYCJE 2007 ROKU PISMO URZÊDU DZIELNICY URSUS m. st. WARSZAWY 31 I 2008 NR 1/171 (Rok XIV) BEZP ATNY Ekologiczny Ursus Molesta W dniu 9 stycznia 2008 roku w sali kameralnej Oœrodka Ewenement Kultury Arsus odby³o siê spotkanie

Bardziej szczegółowo

Oto nasi Unikalni 2015!

Oto nasi Unikalni 2015! ,,Wiadomości Rudzkie grają po śląsku! KUP PŁYTĘ ZE SZLAGRAMI! www.wiadomoscirudzkie.pl DZIŚ W NUMERZE MIASTO WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 30 września (środa) 2015 r. numer 39/1191 BEZPŁATNY TYGODNIK

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. wesoła. WyŁĄcznie lite drewno ŁóŻeczka ŁóŻka i wszystkie inne meble. oraz naprawa i renowacja mebli drewnianych

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. wesoła. WyŁĄcznie lite drewno ŁóŻeczka ŁóŻka i wszystkie inne meble. oraz naprawa i renowacja mebli drewnianych Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 141 LILTOPAD GRUDZIEŃ 2012 r. Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo