Przedświąteczna wystawa i kiermasz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedświąteczna wystawa i kiermasz"

Transkrypt

1 Nr 4 (54) KWIECIEŃ 2009 ISSN Zaawansowanie prac niezbędnych do ustanowienia odrębnej własności lokali Uwłaszczenia trwają W poprzednim wydaniu Silesii szczegółowo poinformowaliśmy o tych nieruchomo ściach, w których ustanawiane są prawa własności mieszkań, jak też o zaawansowaniu procedury prawno administracyjnej w pozostałych nieruchomościach. Poniżej poda jemy, co od tamtej informacji uległo zmianie: W maju świętuj z flagą Początek maja wiąże się z ob chodami świąt państwowych któ re powinny mieć właściwą sobie oprawę: 1 Maja, 3 Maja. Pomię dzy nimi przypada Dzień Flagi Rze czypospolitej Polskiej jedno z najmłodszych świąt państwo wych, ustanowione przez Sejm 20 lutego 2004 roku. Święto to jest wyrazem szacunku dla symboli narodowych, które każdy Polak powinien znać i rozumieć. Ma po pularyzować wiedzę o polskiej toż samości i symbolach narodo wych. Byłoby wspaniale, gdyby w tym dniu nie zabrakło biało czer wonych na naszych budynkach, w oknach i na balkonach! Ślubuję wierność Fladze Sta nów Zjednoczonych i Republice, którą ona reprezentuje. Od ta kich słów zaczyna się przysięga na wierność sztandarowi, którą amerykańskie dzieci, trzymając rę kę na sercu, codziennie recytują w szkole. Dla obywateli USA flaga narodowa jest symbolem praw za gwarantowanych w konstytucji. Szwedzi flagę narodową wywie szają przy domu z okazji imienin członków rodziny. Kult flagi i in nych symboli narodowych jest w wielu krajach bardzo silny. A u nas? Flaga na meczu, na zawodach sportowych, podczas strajku ja ko symbol grupy lub oręż tak. Ja ko przedmiot naszej dumy i wyraz patriotyzmu o, to już rzadko. Dlatego niektórym prawicowym politykom roją się przesadne po mysły, aby nas do tego przymusić. Z przeprowadzonych przed dwo ma laty badań statystycznych wy nikało, że 63% Polaków nie ma w domu flagi. Ma ją i wywiesza podczas świąt państwowych jedy nie 15% Polaków. Przyznać trzeba że i tak jest to odsetek większy niż można by się spodziewać ob serwując nasze budynki w dniach najważniejszych świąt państwo wych: 3 Maja i 11 Listopada. Jeszcze do niedawna nie wolno było wywieszać flag w inne dni niż świąteczne. Zabraniała tego usta wa z 1980 roku. Od 2004 roku, kiedy Sejm znowelizował Ustawę o godle, barwach i hymnie Rzeczy pospolitej Polskiej, symbole naro dowe można uwidaczniać bez ograniczeń. Mogą być one użyte zawsze, pod jednym warunkiem że otoczy się je należną czcią i szacunkiem. Pokochajmy naszą flagę! Nie wstydźmy się jej i wywieszajmy ją przynajmniej w święta! /R/ SPOTKANIA ABSOLWENTÓW SP 28/G 20 W KATOWICACH PIOTROWICACH Z radością informujemy, że 30 maja br. w Gimnazjum nr 20 odbę dą się obchody 190 lecia szkolnictwa w Piotrowicach, które zainau guruje uroczysta msza święta z udziałem ks. biskupa Gerarda Ber nackiego w kościele NSPJ przy ulicy Fredry. W dalszej części uroczystości przewidziane są liczne atrakcje, któ re odbędą się na boisku szkolnym. W programie m. in.: występy chó rów, zespołów akrobatycznych, tanecznych, a także prezentacje szkół, MDK Południe i Szkoły Policji. Uroczystość uwieńczy pokaz laserów. W budynku szkolnym przygotowane będą trzy wystawy ( Historia pier wszej szkoły. Karol Miarka, Szkolnictwo w Piotrowicach Ochojcu i Dawne Piotrowice ) oraz spotkania absolwentów SP 28 i G 20. Chętnych do udziału w spotkaniu pokoleń prosimy o potwierdzenie udziału: tel: , e mail: do 24 kwietnia. br. Zapraszamy wszystkich mieszkańców dzielnic południowych, a w szczególności absolwentów, do udziału w naszym wspólnym świę cie. Szczegółowy program znajdą Państwo na plakatach (w maju). spisywane są akty notarialne ustanawiające od rębną własność mieszkań w budynkach Jaworowa 31, Spółdzielczości 30, Spółdzielczości 32, Radoc kiego , garaże ul. Szewska (12 szt), Zarząd podjął kolejne uchwały pozwalające (po 30 dniach od daty dostarczenia uchwały członkom) na wy dzielenie mieszkań w odrębną własność mieszkań com z nieruchomości Północna 24a, Tyska 43 51, Łętowskiego 5 5c, garaże ul. Szenwalda (11 szt), zakończono prace geodezyjne terenów przy ul. Północnej 34a, Spółdzielnia uzyskała na niżej wymienione nieru chomości decyzje Prezydenta Miasta Katowice za twierdzające podział geodezyjny na nieruchomości jednobudynkowe: Żurawia 16, 22, 24, 26, 28, 30, Żurawia 34, 36, 38, 40, 42, 44, Poprzeczna 4a 4c, 18 18a, 20 20b, Fredry 3,5, Gen. Jankego a, a, d, c, Gen. Jankego 112, 116, 120, Jastrzębia 4 10, Targowa 1 11, Targowa 5a 11a, Szewska 2 2c, 4 4c, Zbożowa 14a, 16, Poznańska 20, Głogowska 32, 36, Północna 27, Zbożowa 41, Radockiego Po uprawomocnieniu się tych decyzji Urząd Miasta wystąpi do Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczy stych o ich wpisanie do poszczególnych ksiąg wie czystych. Na zlecenie Spółdzielni wykonano i złożono w Urzędzie Miasta operaty geodezyjne, które są nie zbędne do uzyskania z Urzędu Miasta wypisów z kar toteki budynków, które to z kolei konieczne są do za łożenia ksiąg wieczystych dla poszczególnych budyn ków. Jak z powyższych informacji wynika, Spółdzielnia pomimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego (z dnia r.), stwierdzającego, że uwłaszczenie mieszkań za przysłowiową złotówkę jest sprzeczne z Konstytucją kontynuuje działania, by umożliwić w bieżącym roku ustanowienie odrębnej własności mieszkań tym członkom, którzy mieszkają w nieru chomościach, które musiały być podzielone na je dnobudynkowe. W stylu NIKISZ FOR Przedświąteczna wystawa i kiermasz Od 31 marca do 7 kwietnia w przy ulicy Żurawiej 80 odbywała się wystawa i kiermasz rękodzie ła. Panie z Grupy Południe : Te resa Szarkiel z osiedla Targowis ko i Grażyna Jeżak z osiedla Żura wia przygotowały wystawę w stylu NIKISZ FOR i folkloru dzielnicy Południe. Szczególną uwagę zwró ciły prace na szkle pt. Nikiszow skie panny. Na wystawie można było zoba czyć nie tylko przepiękne serwet ki, ale też wiele innych wyrobów rękodzieła. Zainteresowani nie tyl ko mogli nacieszyć wzrok wspa niałymi koronkami, ale też doko nać zakupu. /DO/

2 STR. 2 PODWYŻKA OPŁAT BYŁA NIEUNIKNIONA Skutki kryzysu, a co za tym idzie wzrost cen, odczuła też Spółdzielnia. Wzrosły koszty eksploatacji budynków energia elektryczna, ceny usług ko munalnych, woda i kanalizacja, gaz, benzyna, materiały budowlane. To wszystko miało bezpośredni wpływ na konieczność zmiany opłat za mie szkanie. Szczegółowe wyliczenia i kalkulacje zawiera zatwierdzony przez Ra dę Nadzorczą plan gospodarczo finansowy Spółdzielni na 2009 r. Jego za wartość to 83 strony tabel obrazujących wpływy i koszty przewidywane dla każdej z 48 nieruchomości budynkowych, w podziale na rodzaje kosztów. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z tym materiałem w Dziale Ekonomicznym Spółdzielni (pokój nr 18). Zestawienie zbiorcze planu gospodarczo finansowego na rok 2009 obra zuje poniższa tabela: Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mie szkaniowych wszelkie ponoszone koszty związane z utrzymaniem nieruchomości winny znaleźć odzwierciedlenie w wysoko ści opłat za mieszkania. Znaczna część opłat wnoszonych do Spółdzielni podlega indywidualnemu rozli czeniu i jest niezależna od Spółdzielni. Są to opłaty za centralne ogrzewanie, dostar czanie wody, odprowadzanie ścieków, pod grzanie ciepłej wody. Konstrukcja planu gospodarczo finanso wego zawiera w sobie planowane koszty na dany rok, które uzależnione są między inny mi od sytuacji gospodarczej kraju, w tym prognozowanej inflacji, wysokości najniż szego wynagrodzenia w kraju (bezpośredni wpływ na koszty usług świadczonych na rzecz Spółdzielni), wzrostu cen usług regu lowanych, między innymi cen wody, central nego ogrzewania, energii elektrycznej. Nie bez znaczenia są też zmiany opłat gruntowych ustalane poprzez uchwałę Rady Miasta, w przypadku podatku od nierucho mości i gruntowego oraz przez Prezydenta Miasta Katowice z tytułu wieczystego użyt kowania gruntu. W roku 2009 z powyższego tytułu Spół dzielnia musi uregulować o 200,4 tys. zł więcej niż w roku Począwszy od 2008 każda nierucho mość w naszej Spółdzielni jest rozliczana indywidualnie tak więc stawki na poszcze gólnych nieruchomościach są bardzo zróż nicowane. Różnice te wynikają przede wszystkim z po trzeb remontowych danej nieruchomości, po noszonych kosztów konserwacji i wyniku roku poprzedniego na danej nieruchomości. Do planu na 2009 rok przyjęto wydatki niższe niż w roku ubiegłym, minimalizując koszty zależne od Spółdzielni: wynagrodze nie w Spółdzielni przyjęto na niezmienio nym poziomie roku 2008, zrezygnowano z przeprowadzenia remontów na mieniu Spółdzielni, ograniczono koszty literatury fachowej, szkoleń itp. Porównując koszty planowane na rok 2009 do wykonania roku 2008 można było by uznać, że stawka opłat winna pozostać na niezmienionym poziomie, jednak w rok 2009 Spółdzielnia weszła z obciążeniem zł, co oznacza, że stawki opłat by ły zaniżone. Zgodnie z ustawą o spółdziel niach mieszkaniowych wynik roku podlega rozliczeniu w okresach następnych. Celem prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni, a co za tym idzie bieżącego re gulowania należności z tytułu świadczonych na rzecz mieszkańców usług niezbędne sta ło się dokonanie regulacji opłat za zajmo wane lokale. Odzwierciedlają to różne staw ki, w zależności od nieruchomości bądź statusu mieszkania. Ilość stawek wynika z aktualnego podzia łu na 48 nieruchomości, a w ramach każdej nieruchomości występują 4 stawki tj. stawka dla członków Spółdzielni posia dających lokatorskie spółdzielcze i własno ściowe prawo do lokalu, stawka dla właścicieli mieszkań nie bę dących członkami (nie ponoszą kosztów działalności społecznej i kulturalno oświa towej i opłat gruntowych i nie partycypują w dochodach z działalności gospodarczej), stawka dla właścicieli mieszkań będą cych członkami (nie ponosi kosztów opłat gruntowych), stawka dla osób nie posiadających ty tułu prawnego do zajmowanego lokalu oraz osób posiadających mieszkania na warunkach najmu (pełny koszt bez partycy pacji w dochodach z działalności gospo darczej).

3 STR. 3 Klub przy ul. Północnej Tutaj nikt się nie nudzi Klub Osiedlowy przy ul. Północnej 32 nie przestaje być tętniącym życiem sercem osiedla Targowisko. Wszystkie za jęcia odbywają się przy pełnej sali. Na aerobiku i jodze sala pęka w szwach. Na gimnastyce pań jest nieco luźniej, ale podziwu godna regularność uczestnictwa sprawia, że każde zajęcia przebiegają zgodnie z planem. PRAWNIK INFORMUJE I RADZI Coraz więcej dzieci przychodzi na korepetycje. Regularną pomoc w nauce rozpoczęliśmy w kwiet niu. Każdy poniedziałek i środa będą przepełnione rachunkami i ortografią, w których to dziedzi nach milusińskim pomagać bę dzie profesjonalista. Cały czas w ofercie klubu jest rękodzieło artystyczne i kolejna grupa pań uczy się wyplatania ko szyków oraz wykonuje witrażowe drobiazgi, kolczyki, zawieszki i in ne cuda. Na tych zajęciach liczba miejsc jest nieograniczona i zaw sze znajdzie się miejsce dla kolej nych chętnych. Wiosna to czas nowych posta nowień i nowych działań. Postano wiliśmy uruchomić zajęcia z języ ka angielskiego dla dorosłych. Za praszamy do grupy początkują cych lub zaawansowanych. Możemy pochwalić się wysoką frekwencją pań na siłowni. Regu larna zaprawa przed sezonem ro werowo basenowym już skutkuje wyraźnym wysmukleniem linii i podniesionym poziomem ener gii. Liczymy, ze do stałych bywal czyń dołączą kolejne niebojące się wysiłku panie. Gdy w siłowni młodzież walczy o kondycję i figurę, starsi mieszkań cy siedzą przed ekranem monitora Zajęcia z witrażownictwa. i zapoznają się z komputerowym ABC. W dzisiejszych czasach nie wy pada nie umieć korzystać z kompu tera i Internetu, więc coraz więcej seniorów przychodzi do klubu nau czyć się podstaw lub trenować pod okiem doświadczonej i przede wszy stkim cierpliwej osoby. Jako że cykliczna impreza Piąt ki ze sceną spotkała się z takim Ćwiczenia gimnastyczne dla poprawy kondycji i sylwetki. S Z A N O W N I P A Ñ S T W O Spó³dzielnia Mieszkaniowa SILESIA informuje, e od kwietnia wznawia dzia³alnoœæ bezp³atny Punkt Poradnictwa Specjalistycznego. Pracownik prowadz¹cy poradnictwo bêdzie przyjmowa³ zainteresowanych w godzinach od do w Klubach Osiedlowych: na osiedlu urawia ( urawia 80) tel. 032/ pierwsza œroda miesi¹ca na osiedlu Odrodzenia (Radockiego 282) tel. 032/ druga œroda miesi¹ca na osiedlu Targowisko (Pó³nocna 32) tel. 032/ trzecia œroda miesi¹ca Z a k r e s p o r a d n i c t w a o b e j m u j e: mo liwoœæ uzyskania œwiadczeñ wyp³acanych przez Miejski Oœrodek Pomocy w Katowicach (œwiadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe, œwiadczenia pomocy spo³ecznej, œwiadczenia wspó³finansowane ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego), poradnictwo w trudnych sytuacjach yciowych oraz organizowanie wsparcia instytucjonalnego dla osób znajduj¹cych siê w takich sytuacjach, pomoc w za³atwieniu spraw urzêdowych w ramach proponowanej dzia³alnoœci spo³ecznej, porady w zakresie rozwi¹zywania sporów miêdzys¹siedzkich. Zachêcamy do skorzystania z fachowej porady miłym przyjęciem, mamy nadzieję, że także kolejna propozycja kultu ralna będzie równie mile widzia na. Pragniemy zapoznać seniorów (wszystkich żądnych wiedzy) z podstawowymi pojęciami z hi storii kultury. W ramach wykładów przeplatać się będą się tematy z historii teatru, znajdą się infor macje o muzyce, tańcu i sztukach plastycznych wszystko, co może pomóc w pogłębieniu odbioru sztuki. Zapraszamy serdecznie do ko rzystania z oferty klubów! Prosimy śledzić bieżące ogło szenia, dzwonić do klubu lub jeśli korzystacie Państwo z poczty e mail zamówić newsletter pod ad resem: /KA/ Koniecznym warunkiem zapewnienia prawid łowego działania wentylacji w budynkach mie szkalnych jest doprowadzenie do pomieszczeń powietrza zewnętrznego. Dawniej (oczywiście, poza otwarciem okien lub drzwi) następowało to głównie przez nawiewniki podokienne lub przez przenikanie powietrza po przez szczeliny okien drewnianych, które charak teryzowały się małą szczelnością. Współczesne okna plastikowe lub nowoczesne okna drewnia ne charakteryzują się dużą szczelnością i wręcz uniemożliwiają przenikanie powietrza, w związku z tym nie spełniają one funkcji wentylacyjnej tak, jak wcześniej stosowanie okna tradycyjne. Jedy nym sposobem zapewnienia dopływu powietrza do pomieszczeń w przypadku tak szczelnych okien i braku urządzeń wentylacyjnych celu jest okresowe otwieranie okien! Z wielu powodów, jak np. wietrzenie w cza sie nocy, taki sposób wietrzenia nie może być przyjęty jako docelowy model wentylacji mie szkań. Zatem zapewnienie dopływu powietrza zewnętrznego do pomieszczeń może być zrea lizowane dwoma sposobami: albo przez przywrócenie funkcji wentyla cyjnej przez ich rozszczelnianie albo przez zastosowanie specjalnych urzą dzeń służących do doprowadzenia powietrza Jaka jest sytuacja byłych małżonków w przypadku, gdy dojdzie do ustania małżeństwa, a przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania? Zgodnie z art. 13 ustawy o spółdzielniach mieszkanio wych z 15 grudnia 2000 r. z póź niejszymi zmianami, gdy dojdzie do ustania małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia mał żeństwa, małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawia domić spółdzielnię, któremu z nich przypadło prawo do mie szkania albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądo wego o podział tego prawa. Były małżonek, który nie jest członkiem spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym przypadło mu pra wo do lokalu. Temu byłemu mał żonkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków. Do czasu dokonania podziału byłym małżonkom wspólnie przy sługuje prawo do ustanowienia na ich rzecz odrębnej własności mieszkania. W przypadku, gdy byli małżon kowie nie dokonają podziału, po wyznaczeniu im dodatkowego ter minu, nie krótszego niż sześć miesięcy i po stosownym poucze niu o skutkach niezachowania te go terminu, spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego pra wa do mieszkania. Powołany przepis ma na celu mobilizowanie byłych małżonków w sprawach regulowania ich spraw majątkowych związanych z mieszkaniem. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych zewnętrznego do pomieszczeń, tzw. nawiewni ków. Przenikanie powietrza przez szczeliny za mkniętych okien określane jest jako infiltracja. Za duża infiltracja powoduje stratę ciepła, za mała uniemożliwia prawidłową wentylację. Naj bardziej miarodajnym wskaźnikiem prawidłowo działającej wentylacji jest wilgotność względna powietrza. Zaleca się aby wynosiła ona od 30% do 50%. Oznaki niewystarczającej wymiany powietrza Użytkownicy mieszkań sami mogą zaobser wować zjawiska mogące wskazać na niedosta teczną wentylację mieszkań. O zbyt małej wymianie powietrza w stosunku do potrzeb może świadczyć: 1. Wrażenie nieprzyjemnego zapachu odczu wanego przy zamkniętych oknach bezpośre dnio po wejściu do mieszkania. 2. Złe samopoczucie przy dłuższym przeby waniu w mieszkaniu, częste pojawianie się symptomów podrażnienia błony śluzowej nosa, suchości, podrażnienia gałki ocznej, podraż nienia gardła, suchość i podrażnienie skóry, bóle głowy, ogólnego zmęczenia. 3. Kondensacja pary wodnej na powie rzchniach szyb od strony pomieszczeń. 4. Rozwój pleśni i grzybów na ścianach.

4 STR. 4 Jednym z elementów planu gospodarczo finansowego spółdzielni mieszkaniowej jest fundusz remontowy. W naszej spółdzielni fun dusz ten składa się z trzech elementów: funduszu remontowego nieruchomości, funduszu wymiany okien, funduszu remontowego dźwigów. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszka niowych dokonano podziału zaso bów spółdzielni na nieruchomości budynkowe i wydzielono część ma jątku na mienie wspólne spółdziel ni. Obecnie w naszej spółdzielni jest 48 wyodrębnionych nierucho mości (trwają prace nad podziałami części nieruchomości wielobudyn kowych na jednobudynkowe w ciągu roku ta liczba się zwiększy). Remonty na poszczególnych nie ruchomościach budynkowych są fi nansowane ze środków zgromadzo nych w ramach odpisu na fundusz remontowy tych nieruchomości. Środki te pochodzą z opłat wnoszo nych przez lokatorów; są one zasi lane wpływami z tytułu pożytków na konkretnych nieruchomościach (m. in.. wynajem powierzchni dachu operatorom sieci telefonii komórko wej, billboardy, tablice ogłoszenio we). Wysokość tych opłat określa na jest w oparciu o planowane ko szty wykonania robót remontowych na danej nieruchomości. Plan remontów nieruchomości opracowano na podstawie jesien nych przeglądów stanów techni cznych zasobów. Uwzględniono w miarę posiadanych środków zgłaszane przez mieszkańców i ra dy osiedli potrzeby w tym zakre sie. Najważniejszym kryterium przyjęcia robót do realizacji jest wyeliminowanie zagrożeń dla bez pieczeństwa użytkowników lokali a następnym poprawienie ener gooszczędności. Planujemy wy datki w kwocie 3 mln 80 tys. zł GŁÓWNE ZADANIA DO WYKONANIA W 2009 R. Osiedle Żurawia remont balkonów przy ul. Żu rawiej 68 (15 szt.), ul. Żurawiej 36 (5 szt.) Remonty remont dachu papą termoz grzewalną ul. Żurawia 30 przemurowanie kominów z uzupełnieniem tynków ul. Żura wia 30 naprawa tynków z wymianą obróbek blach. na belkach spin. ul. Żurawia Osiedle Szenwalda remont balkonów przy ul. Szenwalda 34 (15 szt.), ul. Szen walda 38e (7 szt.) wymiana 6. pionów wodnych renowacja elewacji ul. Szen walda 34 Osiedle Targowisko I ocieplenie i kolorystyka ścian ul. Jaworowa 31, ul. Spół dzielczości 30 wymiana pionów wodnych: ul. Poprzeczna Jaworowa 36 36b montaż zaworów podpiono wych: ul. Poprzeczna 20b, Jaworo wa 36 36b remont schodów wejścio wych do budynków: ul. Poprze czna 4c, 20b, ul. Jankego 125b, 121a. przemurowanie kominów z uzupełnieniem tynków Jankego 121, 125 wymiana instalacji c. o. ul. Tyska 2 10 wymiana instalacji c. o. ul. Jaworowa 22 (1 klatka) malowanie klatki schodowej ul. Fredry 5 przebudowa wejścia do bu dynku ul. Fredry 7 7a zabudowa alufolu na prze wodach kominowych ul. Poprze czna 2b remont balkonów: ul. Jankego 123a/1 13, Jankego 123d/3 15 wymiana chodnika wzdłuż klatki schodowej ul. Jankego c naprawa nawierzchni asfalto wej ul. Jankego 116, 120, d, c nawodnienie suchych pio nów p. poż ul. Jankego 112, 116, 120 OsiedleTargowisko II naprawa kominów z uzupełnie niem tynków i naprawą czap komi nowych: ul. Zbożowa 14a, ul. Pół nocna 34a, 23, ul. Poznańska 20, ul. Szewska 8 8b, ul. Zbożowa 16. pokrycie papą termozgrze walną dachu ul. Szewska 4b wylewki na balkonach: ul. Szewska 6 6c, 2 2c, 4 4c, ul. Tar gowa 1 11, 5a 11a, ul. Jastrzębia 4 10, ul. Zbożowa 17/7 wymiana pionów wodnych: ul. Szewska 2 2c, 4 4c, 6 6c, ul. Zbożowa 14a, ul. Północna 6 położenie płytek na klatce schodowej ul. Północna 27 malowanie klatek schodo wych: ul. Północna 27, ul. Głogow ska 32, 36 oraz suszarni wraz po łożeniem płytek posadzkowych ul. Północna 24 malowanie opierzeń balko nów: ul. Zbożowa 14a, 16, Pół nocna 4, 6 malowanie elewacji z napra wą podłoża ul. Zbożowa 14a oraz obróbek blacharskich balkonów: ul. Zbożowa 14a, 16, Północna 4, 6 docieplenie dylatacji ul. Szewska 8 8b remont schodów wejścio wych ul. Północna 24a Szanowni Państwo, Poczta Polska uprzejmie informuje, że zwroty przesyłek nadanych za pośrednictwem Poczty Polskiej można przekazać: listonoszowi do placówki Poczty Polskiej do nadawczej skrzynki pocztowej Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem ogólnopolskiej infolinii: - dla dzwoniących z telefonów stacjonarnych: (opłata jak za połączenie lokalne) - dla dzwoniących z telefonu komórkowego: (opłata wg cennika operatora)

5 STR. 5 w 2009 roku wykonanie zadaszenia śmietnika: ul. Północna 23, Gło gowska 32, Poznańska 20 wymiana odcinka poziomu kanalizacji ul. Boya Żeleńskiego 103 wymiana chodnika na kostkę brukową ul. Północna 4 6 wykonanie opaski wokół bu dynku ul. Zbożowa Osiedle Odrodzenia naprawa faktury elewacji: ul. Radockiego 64, 66, 68, 70 naprawa mozaiki na elewacji nad wejściem do budynku: ul. Ra dockiego 78, 80, 82, 84, 90, 92 wykonanie zadaszeń ostat niej kondygnacji: ul. Radockiego 70a, 280 wymiana zewn. płyt balkono wych: ul. Radockiego 126, 166, 168, 170, 172, 174 wymiana obróbek blachar skich na zadaszeniach balko nów: ul. Radockiego 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 278. wymiana pokrycia na daszku wiatrołapu: ul. Tyska 43, ul. Ra dockiego 96, 98, 100, 102, 104, 136, 64 66, 80 82, wykonanie obróbek blachar skich na przewiązkach piwni cznych: ul. Radockiego , , , , , , 218, 222, 228, 244, 252, 254, 272, 274, 276 malowanie daszku nad we jściem do budynku: ul. Radockie go 76, 78, 80, 82, 84, 86, 92, 94, docieplenie stropodachów w 33 budynkach ul. Łętowskiego i Radockiego wymiana poziomu wody zim nej: ul. Tyska 51, ul. Tyska 47 49, ul. Tyska 51 Łętowskiego 5C, ul. Radockiego oraz 66 68, 76, 170, 202, 206, 208, 212, 214, 230, 246 do swc, , 264, 266, ul. Łętow skiego 6, 8, wymiana poziomu cyrkulacji: ul. Tyska 51 Łętowskiego 5c, Ra dockiego 268 wymiana lastryka na scho dach wejściowych: ul. Radockiego 58, 190, 198, 268, ul. Łętow skiego 5, 14 wymiana wentylatorów da chowych ul. Radockiego wykonanie oznakowania zgo dnie z projektem organizacji ruchu drogowego na całym osiedlu montaż ograniczników pobo ru mocy: ul. Łętowskiego 5 5c, 8 14, ul. Tyska 43 51, ul. Radockie go 50 74, 70a, 86 94, , , 152, , 192, 194, , 206, 208, , 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282. wymiana kapinosa na bal konach: ul. Radockiego 56/25, 62/15, 70a/71, 104/16, 112/3, 124/23, 128/31, 128/32, 132/11, 132/12, 134/susz., 164/7, 178/26, 186/2, 282/32 ul. Łętowskiego 8/18, 10/18 wykonanie wylewki na balkonie ul. Radockiego 70a/34/79, 76/11, 92/15, 102/22, 134/11, 146/10, 210/13, 242/14, 278/19, Łętow skiego 5a/1 wykonanie połączeń wyrów nawczych na w budynku (uziemie nie instalacji) ul. Radockiego , naprawa tynków na komi nach, pokrycie czap papą termoz grzewalną, malowanie kominów suprabitem: ul. Radockiego 234, 238, 252, 260 likwidacja luksferów w wia trołapie: ul. Łętowskiego 5b, Ra dockiego 122 malowanie suszarni: ul. Tys ka 43, ul. Radockiego 220, 222 uszczelnienie spoin na coko łach z drobną naprawą tynków: ul. Radockiego 186, 188, 190, 192, 194, 196 montaż zaworów odcinają cych przy grzejniku ul. Łętowskie go 5 5c, ul. Tyska 43 51, ul. Ra dockiego 50 74, 86 94, , , 152, , 186 W tym roku na pokrycie kosztów wymiany okien i zwrot części opłat za wymianę okien planuje się wydać 668 tys. zł, a na remonty dźwigów tys. zł 196, , , montaż obróbek blachar skich na poziomie zero: ul. Radoc kiego , , , położenie płytek na klatce schodowej: ul. Radockiego 98,104 położenie wykładziny na klatce schodowej ul. Radockiego 152 suche piony: ul. Radockiego 54, 56, 58, 60, 70a, 84, 86, 88, , 126, 128, 130, 152, 176, 178, 192, 194, 196, FOTO: MARIAN RYGLEWICZ 198, 200, 218, 220, 246, 248, 274, 280, 282 wykonanie dokumentacji technicznej docieplenia budyn ków: ul. Tyska 43 51, Łętow skiego 5 5c, ul. Radockiego 70a, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 110, 112, 114 wykonanie izolacji pionowej fundamentów budynków: ul. Ra dockiego 86, 88, 90, 102, , , 246, 262 kotwienie ściany szczytowej ul. Radockiego 5b oraz naprawa płyty kolankowej ul. Radockiego 102, ul. Łętowskiego 5c naprawa elewacji materia łem szczepnym na mozaice ul. Radockiego 122 remont śmietnika: ul. Radoc kiego 68, 90, 130, 136, 156, 188, ul. Spokojna 49 wykonanie parkingu z płyt ażurowych ul. Radockiego wymiana lub wykonie chodni ków w rejonie budynków ul. Spo kojna 41 ul. Radockiego 56 58, 78 80, , , , , , , ul. Radockiego 114 Łętow skiego, ul. Radockiego oraz stopnie przy schodach tereno wych ul. Radockiego zmiana nawierzchni dojście do budynku: ul. Radockiego , 212, ul. Łętowskiego 4 14 wykonanie ogrodzenia i na wierzchni bezpiecznej na placu za baw ul. Radockiego malowanie klatki schodowej ul. Radockiego 234 wymiana okien na klatce schodowej: ul. Spokojna 45 49, Radockiego 294, 296 malowanie blachy trapezo wej nad wejściem do budynków: ul. Radockiego , ul. Spo kojna malowanie obróbek blachar skich oraz malowanie pasów pod ob róbkami na całym budynku: ul. Radoc kiego 294, 296, ul. Spokojna 41, 49 oraz szereg drobnych robót ogólnobudowlanych. Szczegółowy plan rzeczowo fi nansowy remontów na rok 2009 jest do wglądu w Dziale Remon tów oraz w każdej administracji osiedlowej. Działalność remontowa w roku ubiegłym Koszt remontów w nieruchomościach w 2008 r. wyniósł ,43 zł. Spółdzielnia wymieniła oraz dofinansowała wymianę okien, które mieszkańcy wymienili we własnym zakresie, za kwotę ,39 zł. Przeprowadziła także remonty dźwigów za kwotę ,18 zł. W ubiegłym roku działalność remontowo modernizacyjną Spółdzielni prowadzono w oparciu o zatwierdzony plan remontów. Potrzeby remontowe określane są corocznie na podstawie przeglądów stanu techniczne go budynków, a zakres prac do wykonania jest uzgadniany z radami osiedlowymi. Wśród zaplanowanych i wykonanych w 2008 r. prac remontowych znajdowały się między innymi następujące zadania: remont dachów papą termozgrzewalną w trzech budynkach, wymiana pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w jednym budynku na osiedlu Odrodzenia oraz 26 pionów wody zimnej w pozostałych zasobach, wymiana poziomów wody zimnej w dwóch budynkach, wymiana poziomów wody ciepłej w je dnym budynku, wymiana poziomów cyrkulacji w 11 bu dynkach, malowanie 13 klatek schodowych, malowanie elewacji wraz z naprawą podłoża na osiedlu Odrodzenia w czterech budynkach, wymiana 130 szt. okien na klatkach schodowych w 25 budynkach na osiedlu Odrodzenia oraz 9 szt. w budynku przy ul. Fredry, wymiana 805 szt. okienek piwnicznych w 116 budynkach na os. Odrodzenia oraz 26 szt. w budynkach przy ul. Zbożowej 14a i 16. wymiana 27 szt. drugich drzwi wejścio wych do budynków na os. Odrodzenia, w celu poprawy wentylacji dokonano wymiany 119 szt. wentylatorów na os. Od rodzenia, remont schodów zewnętrznych w 13 budynkach, remont 13 pionów balkonów (13 szt. ul. Żurawia, 4 szt. ul. Zbożowa 16, 38 szt. ul. Jankego), wykonanie obróbek blacharskich na za daszeniach balkonów ostatniej kondygnacji w 22 budynkach na os. Odrodzenia, wymiana płyt osłonowych balkonowych w 20 budynkach na os. Odrodzenia, malowanie zewnętrznych płyt balkono wych w 14 budynkach na os. Odrodzenia, naprawa czoła balkonów z naprawą ba lustrad w 4 budynkach (60 balkonów) na os. Odrodzenia, wykonanie remontów kominów z do ciepleniem w 3 budynkach na os. Szen walda. wykonanie ogrodzenia nieruchomości Jaworowa 20 20b i 22 22a, montaż zaworów regulacji c. o. w 4 bu dynkach. Dodatkowo poza planem (na podstawie protokołów konieczności w uzgodnieniu z Radami Osiedli) wykonano szereg robót zakwalifikowanych do realizacji w trybie awaryjnym. Między innymi niezbędne wy miany instalacji wodnej, przeglądy oraz naprawę płyt acekolowych na osiedlu Od rodzenia, uszczelnienie spoin elewacyj nych, wykonanie wylewek na balkonach, przemurowanie kominów, roboty brukar skie.

6 STR. 6 KLUBY SPÓŁDZIELCZE ZAPRASZAJĄ ul. Żurawia 80 tel. 032/ PONIEDZIAŁEK tenis stołowy Klub Seniora projekcje filmowe gimnastyka dla pań aerobik WTOREK zajęcia komputerowe zajęcia plastyczne dla dzieci klub szachowy ŚRODA zajęcia komputerowe gimnastyka dla pań aerobik taniec towarzyski (dorośli) Piątki ze sceną okazały się fantastycznym pomysłem Bilety na imprezy idą jak ciepłe bułeczki Kiedy w zeszłym roku wyszliśmy z propozycją organizowania cyklicznej imprezy pod nazwą Piątki ze sceną nie spodziewaliśmy się, że pomysł ten spotka się z tak du żym oddźwiękiem i zainteresowaniem mieszkańców. Niepewną ręką przygotowywaliś my pierwsze ogłoszenie i drżącym głosem rezerwowaliśmy 50 biletów na kabaret Ani Mru Mru. Nie mieliśmy pewności, czy będzie tylu chętnych. Dziś już wiemy, że Piątki ze sceną to strzał w dziesiątkę. Już w godzinę po rozpoczęciu zapisów listy rezerwowe są pełne, nie wspominając o liście właściwej, która potrafi zapełnić się w kwadrans. CZWARTEK tenis stołowy kurs j. niemieckiego (początkujący dorośli) korepetycje z matematyki (szkoła podstawowa) PIĄTEK nauka tańca dla dzieci (grupa 1) nauka tańca dla dzieci (grupa 2) zajęcia komputerowe W każdą pierwszą środę miesiąca od do czynny jest punkt poradnictwa specjalistycznego (z zakre su działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) W każdy drugi wtorek miesiąca odbywają się spotkania tematyczne, prelekcje itp. OGŁOSZENIA DROBNE Dzień zapisów jest bardzo mi łym dniem dla pracowników klu bów osiedlowych. Jest to jedyna sytuacja, kiedy są niecierpliwie oczekiwani przez mieszkańców pragnących biletów jak ciepłych, najpyszniejszych bułeczek. Cieszymy się, że mieszkańcy tak chętnie wybierają sztukę za miast wygodnego fotela przed telewizorem, a nasze wyjazdy są miłą odskocznią od codzienno ści. To wszakże misja naszej działalności: urozmaicić życie i zaproponować ciekawą formę spędzania wolnego czasu. Przy kład Piątków ze sceną daje nam odczuć, że nasze działanie ma sens i przynosi oczekiwane rezultaty. W ramach Piątków ze sceną w tym roku odbyły się już wyjaz dy do Teatru Ateneum w Kato wicach na przedstawienie Do kąd pędzisz koniku (dla naj młodszych mieszkańców), do Fil TRZECIE ZĘBY sobota 9:00 12:00 KONSULTACJE BEZPŁATNE PRAKTYKA PRZENIESIONA z Radockiego 250 tel PRACOWNIA PROTETYCZNA Ul. Radockiego 90, VII piêtro Naprawa protez zêbowych oraz wszelkie prace protetyczne tel tel. po godz : tel. non-stop: MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PROTEZ W DOMU PACJENTA harmonii Śląskiej na koncert Śląskiej Orkiestry Kameralnej oraz do Teatru Polskiego w Biel sku Białej na interaktywną ko medię kryminalną z udziałem publiczności pt. Szalone noży czki. Kolejne wyjazdy odbywać się bę dą w każdy pierwszy piątek miesią ca, więc wszystkich zainteresowa nych zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Spółdzielni (www.smsilesia.katowice.pl) i śle dzenia ogłoszeń w budynkach SM Silesia. /KA/DO/ ALDOM SERWIS naprawa pralek, zmywarek kuchnnych NAPRAWA TELEWIZORÓW U KLIENTA. (032) ; ; SMS st. technik dent. Ewa FRANCIK CENNIK ZAPRASZAM - Radockiego 60 Chemia, matematyka Lotnisko Katowice PYRZOWICE 90 zł poniedziałek, środa, czwartek 16:00 19:00 Prywatna Praktyka Bezpłatne pismo mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej SILESIA w Katowicach Adres redakcji: ul. Głuszców 9, Katowice, tel / 38. Redaguje zespół. Redaktor prowadzą cy Marian Ryglewicz. Materiały kiero wane do redakcji prosimy wysłać na adres spółdzielni z dopiskiem Gaze ta lub składać w pokoju nr 42 w bu dynku Zarządu. Redakcja materiałów nie zamówionych nie zwraca i zastrze ga sobie prawo dokonywania skró tów; za treść ogłoszeń i reklam nie odpowiada. Nakład egz. Realizacja: PETIT MEDIA, TEL e mail: Druk: Agora Poligrafia, Tychy, ul. Towarowa 4. Lotnisko Kraków BALICE 190 zł Lotnisko Warszawa OKĘCIE 600 zł Ceny promocyjne obowiązują do odwołania AKCEPTUJEMY KARTY PŁATNICZE UDZIELAMY RABATÓW NAJBEZPIECZNIEJSZA I NAJTAŃSZA TAKSÓWKA DOJAZD W GRANICACH MIASTA GRATIS FOTO: ARC Mała wielka muzyka W ramach Piątków ze sceną 6 marca mieszkańcy SM Sile sia mieli okazję wysłuchania przebojów XX wieku w wykonaniu Śląskiej Orkiestry Kameralnej (na zdjęciu). Mała, czyli kameralna, Dojazd do klienta Ireneusz BROL tel , Zgłoszenia telefoniczne NON STOP PROTEZY ZĘBOWE Ekspresowa naprawa Ul. Radockiego 250 poniedzia³ek, œroda: sobota tel wielka przez swój kunszt to motto najnowszej płyty Śląskiej Orkiestry Kameralnej i pierwszej nagranej wspólnie z jej obecnym kierownikiem artystycznym i dyry gentem, utalentowanym Wło chem Massimiliano Caldim. W pierwszej części wysłuchano między innymi bandoneonowy Concerto di Aconcaqua A. Piaz zoli, którego gwiazdą był Mario Stefano Pietrodarchi, włoski soli sta i mistrz akordeonu oraz rzad ko dziś używanego bandoneonu. Ponadto wykonano zaprezentowa no melodie ludowe Witolda Lutos ławskiego, wariacje na temat Franka Bridge a oraz suitę św. Pawła na orkiestrę smyczkową. Bez muzyki nie sposób żyć, choć każdy z nas potrzebuje jej odmiennie. Cieszymy się, że z możliwości wyjazdu do Filhar monii Śląskiej skorzystało tak wielu mieszkańców naszych osiedli. /DO/ Magdalena Kwiatek Stańczyk lekarz stomatolog Stomatologiczna Katowice Piotrowice, ul. Generała Jankego 149 Tel: , GSM: kwiatek.pl e mail: kwiatek.pl protetyka implanty leczenie bezwiertłowe gabinet higieny jamy ustnej Gabinet czynny codziennie od 8.00 do w soboty od 8.00 do ZAPRASZAMY!

7 STR. 7 KRZYŻÓWKA WIELKANOCNA KLUBY SPÓŁDZIELCZE ZAPRASZAJĄ SILESIANKA ul. Radockiego 282 tel. 032/ PONIEDZIAŁEK zajęcia świetlicowe zajęcia komputerowe kurs j. angielskiego (grupa początkująca) aerobik aerobik WTOREK zajęcia świetlicowe prawo jazdy aerobik aerobik ŚRODA zajęcia świetlicowe zajęcia komputerowe aerobik aerobik CZWARTEK Klub Seniora prawo jazdy korepetycje z matematyki (szkoła podsta wowa) korepetycje z matematyki (gimnazjum) kurs j. angielskiego (grupa średnio zaawan sowana) PIĄTEK zajęcia świetlicowe zajęcia komputerowe aerobik aerobik SOBOTA nordic walking (grupa 1) W każdą drugą środę miesiąca od do czynny jest punkt poradnictwa specjalistycznego (z zakresu działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) W każdy drugi czwartek miesiąca odbywają się spotkania tematyczne, prelekcje itp. Ul. Północna 32 PONIEDZIAŁEK Klub czynny siłownia czytanie dzieciom korepetycje z j. polskiego j. angielski dla dorosłych początkujących ZNACZENIE WYRAZÓW Poziomo: 3. Rogoża. 6. Jedno z naszych osiedli mieszkaniowych oraz nazwa ulicy. 8. Samochody produkcji koreańskiej. 9. Utwór poetycki. 10. Arle kin, błazen. 13. Powieści i nowele. 14. Sztuczne je zioro. 16. Ulica prowadząca z osiedla Targowisko I, na osiedle Odrodzenia. 17. Cieknie na widok cze goś smacznego. 18. Najliczniejszy rząd pajęczaków. 19. Najniższa część nogi. 22. Stara, zdarta miotła. 26. Stroje kobiece lub dodatki do stroju. 29. Zbroj na napaść jednego państwa na drugie. 30. Dyngus. 31. Garbnik znajdujący się w galasach. 32. Wyrabia przedmioty ze złota i srebra. 33. Czworograniasty drąg metalowy. 36. Delikatny haft z dziureczkami. 39. Błoto, grząskie bagno. 42. Mała czara. 43. Miejscowość turystyczna w zachodniej Słowenii nad rzeką Idrijcą. 44. Drewniany stołek. 45. Struś pam pasowy. 46. Rzut karny, jedenastka w gwarze śląs kiej. 47. Stolica Szampanii i przez wieki miejsce ko ronacji królów Francji. 48. Rodzaj uczesania. 49. Płacząca wierzba. 50. Królestwo Odyseusza. Pionowo: 1. Obfita ale postna kolacja, ostatni po siłek przed wielkanocnym śniadaniem. 2. Omasta. 4. kropla w oku. 5. Część nogi. 6. Jest zorganizowa na nie tylko dla siłaczy w Klubie przy ulicy Północ nej. 7. Stolica Australii Południowej lub imię żeń skie. 10. Małpa, huzar zwykły. 11. Rodzaj paśnika dla owiec lub zwierzyny dzikiej. 12. Słomiane przy krycie ula typu koszka. 13. Święcona w Niedzielę Palmową. 15. Spis, katalog. 20. Krótka, wśród zie leni i kwiatów ulica na Osiedlu Targowisko II. 21. Kolorowe jajko wielkanocne z naniesionym białym wzorkiem. 23. Ptak zaroślowy z wróblowatych. 24. Drzewo z różowatych o owocach kształtu gruszkowa tego. 25. Potrzebna na krupnioki. 26. Mała łata. 27. Japoński wachlarz składany. 28. Żywe w stajni, mechaniczne w silniku. 34. Dwanaście sztuk. 35. Bieluteńki z czerwoną chorągiewką rekwizyt wielka nocny. 37. Nasze Osiedle, Klub i nazwa ulicy na nim. 38. Czaple pióro jako ozdoba kapelusza. 39. Ciasta wielkanocne, rozrzutnie słodkie i nadziane wszystkim co się da. 40. Małżonkowie i ich dzieci. 41. Nasza Spółdzielnia Mieszkaniowa. Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 17 dadzą rozwiązanie krzyżówki. Uwaga: Uwaga: wśród Czytelników, którzy do 30 kwietnia 2009 r. nadeślą do spółdzielni poprawne rozwiązania krzyżówki (z zaznaczeniem na kopercie lub kartce pocztowej "KRZYŻOWKA WIELKANOCNA"), rozlosowane zostaną nagrody. Nagrody za poprawne rozlosowanie "KRZYŻÓWKI ŚWIĄTECZNEJ" z numeru 53 książki Danuty i Włodz imierza Masłowskich "Leksykon krzyżówkowicza i scrabblisty" wylosowali: Urszula Gryszkiewicz, Gabriela Dusik, Aleksander Pawlak. WTOREK Klub czynny czytanie dzieciom gimnastyka ŚRODA Klub czynny siłownia czytanie dzieciom korepetycje z j. polskiego rękodzieło artystyczne j. angielski dla dorosłych zaawansowanych CZWARTEK Klub czynny czytanie dzieciom gimnastyka PIĄTEK Klub czynny siłownia czytanie dzieciom klub Seniora prelekcja (raz w miesiącu) POMOC W NAUCE. Od kwietnia rozpoczynamy bezpłatne zajęcia z zakresu pomocy w nauce z języka polskiego i matem atyki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Wszystkich chętnych i zainteresowanych tą ofertą prosimy o zgłaszanie się do klubów osiedlowych. GIMNASTYKA. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i prośbom mieszkańców, a właściwie mieszkankom osiedla "Szenwalda", w drugiej połowie marca rozpoczęły się zajęcia z gimnastyki dla pań w pawilonie przy ul. Szenwalda 42. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy o

8 STR. 8 Klubowe spotkania z muzyką Śpiewają Alina Urbańczyk i Adam Żaak. W klubie przy ul. Północnej 32 kolejny raz gościliśmy Audycję Muzyczną przygotowaną przez Fil harmonię Śląską. 26 lutego w samo południe licznie zgroma dzona publiczność miała okazję posłuchać arii operowych wybra nych do programu Z dziejów opery włoskiej. Sopranem i ba sem artyści zaczarowali publi czność, a ściany klubu zadrżały nie raz pod naporem wysokiego C Aliny Urbańczyk. Adam Żaak nie dość, że pięknie zaśpiewał, Bal na wiele par W ostatni piątek karnawału w Klubie Osiedlowym przy ulicy Północnej 32 odbył się Bal Senio rów. Wieczorem klub wypełnił się paniami w szykownych kreacjach i panami w eleganckich garnitu rach. Na bal przybyło ponad czter dzieści osób. Już dawno w tym niewielkim Klubie nie było takiej cudownej atmosfery. Wspaniały wodzirej imprezy grał i śpiewał znane i lubiane przeboje, a senio rzy niechętnie schodzili z parkie tu. Przerwy były krótkie. Trwały ty le, żeby uzupełnić siły przygotowa nym poczęstunkiem. Serwowano kiełbaski, sałatkę, barszczyk z krokietem. Dla nikogo nie za brakło ciasta i słodyczy. Aby je dnak dać odpocząć zmęczonym nogom i złapać chwilę oddechu odbyły się zabawne konkursy. Karnawał został pożegnany wła ściwie przy dobrej zabawie, w szampańskich humorach i sko cznej muzyce. Bal okazał się wspa niałą imprezą i trzeba przyznać, że dużo bardziej udaną niż zeszłoro czny. Uczestnicy niechętnie opu szczali parkiet, kiedy przyszedł Tańczą Jadwiga i Stefan Kisiołkowie. to jeszcze uraczył widzów wspa niałą grą aktorską sprawiając, że z łatwością wszyscy przenieśli się do włoskiej wioseczki, wysłu chując reklamy napoju miłos nego wyśpiewywanej przez wę drownego sprzedawcę znacho ra. Oprócz arii operowych publi czność miała okazję posłuchać kilku słów z historii opery, stre szczenia librett oraz poznała kil ka terminów związanych z tą dziedziną sztuki. Słowo o muzyce wygłosiła Kamila Kiełbińska, któ ra od wielu już lat prowadzi kon certy nie tylko w Filharmonii Śląs kiej, ale również w wielu miej scach związanych z kulturą muzy czną na Śląsku. Ogromnie cieszy nas, że w na szym klubie osiedlowym na stałe gości muzyka i w przyjemnej at mosferze można rozwijać kultural ne zainteresowania. Najbliższy koncert już w kwiet niu. Będzie to koncert kwartetu smyczkowego Klasycy wiedeń scy. Prosimy trzymać rękę na pulsie. O terminie poinformujemy jak zawsze przez ogłoszenia w bu dynkach oraz na stronie interneto wej. Zapraszamy. /DO/ czas zakończenia imprezy. Jeśli ta tendencja będzie się utrzymywała, to za rok roku seniorzy będą bawili się do białego rana, a nie do pra wie północy jak w tym roku. /DO/ UWAGA LOKATORZY! Remonty Okien PCV NAPRAWY ZAMKNIĘĆ OBWIEDNIOWYCH REGULACJE, WYPOZIOMOWANIE OKIEN LIKWIDACJA PĘKNIĘĆ MIĘDZYMUREM A FUTRYNĄ OKIENNĄ USZCZELNIANIE I WYMIANA USZCZELNIEŃ KAPITALNE REMONTY STARYCH OKIEN DREWNIANYCH GWARANCJA 8 LAT TEL Zapraszamy na zajęcia NORDIC WALKING Zapisy w klubie Osiedlowym Silesianka, ul. Radockiego 282 tel. 032/ od poniedziałku do piątku w godz Załóż sportowy strój, wygodne obuwie i ruszamy! Spotkania: Katowice, os. Odrodzenia, obok pawilonu Biedronka, sobota, godz Jeśli jakiś pomysł na pierwszy rzut oka nie wydaje się absurdalny, nic z niego nie będzie Albert Einstein CO TO TAKIEGO NORDIC WALKING? NW to aktywność, która dosko nale służy zdrowiu zarówno fizy cznemu jak i psychicznemu. Ma sze z kijami w sposób łatwy i przy jemny podnoszą wydolność orga nizmu bez nadmiernego przecią żania. Nordic Walking to doskona łe ćwiczenie, które ułatwia pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej i wymodelować sylwetkę. Wspól ne spacery to również odprężenie i świetna zabawa. Rozkładamy wy siłek na cały organizm co powodu je, że podczas marszu z kijami możemy swobodnie rozmawiać a to sprzyja budowaniu relacji to warzyskich. CO SPRAWIA, ŻE NORDIC WALKING PRZYCIĄGA CORAZ WIĘCEJ OSÓB? JEST ŁATWY Szybki do nauczenia, ponieważ opiera się na naturalnej formie ru chu jaką jest marsz. DLA WSZYSTKICH, A JEDNAK RÓŻNORODNY Bez względu na wiek, spra wność fizyczną czy budowę ciała, każdy dzięki różnorodności terenu i techniki może doskonalić kondy cję i dbać o zdrowie. JEST EFEKTYWNY Angażuje wszystkie duże grupy mięśniowe, co zwiększa znacząco ilość spalanych kcal podczas wy siłku i pozwala kształtować zgrab ną sylwetkę. JEST BEZPIECZNY Jest to doskonała forma rehabi litacji dla osób z problemami kar diologicznymi i ortopedycznymi jak również ćwiczenie korekcyjne dla młodzieży. Kije to dodatkowe pun kty podparcia zapewniające stabil ny marsz w trudnym terenie oraz wymuszają prawidłową postawę ciała harmonijnie rozwijając mięś nie stabilizujące sylwetkę. JEST TOWARZYSKI Nordic Walking pozwala uzys kać optymalny poziom intensy wności a jednocześnie prowadzić rozmowę, rozluźnia, poprawia na strój. Skupia ludzi z pasją, dbają cych o zdrowie. JEST POGODOODPORNY Aktywność fizyczna w plenerze dotlenia i hartuje organizm. Spa cerować można w każdą pogodę i o każdej porze roku, także w zi mie. JEST WSZĘDOBYLSKI, NIZINNY I GÓRSKI NW można uprawiać w dowol nym terenie w lesie, na górskich ścieżkach, plaży a także na twar dych i ubitych nawierzchniach. JEST EKONOMICZNY Jedyne co potrzebujesz to wygo dny ubiór, sportowe buty i para ki jów do NW. CO ZYSKAMY REGULARNIE MASZERUJĄC Z KIJAMI? Przeprowadzono wiele badań z których jasno wynika, że Nordic Walking jest doskonałym rozwią zaniem dla wszystkich dbających o zdrowie niezależnie od wieku, płci czy obecnego poziomu spra wności. Przemawiają za tym chociażby takie korzyści, jak: zaangażowanie i tym samym wzmocnienie wszystkich dużych grup mięśniowych, odciążenie stawów, efektywne spalanie kalorii, co prowadzi do redukcji tkanki tłu szczowej, wzmocnienie układu krążenia, dotlenienie organizmu, wzmocnienie odporności, obniżenie tętna spoczynkowego i poprawa kondycji, złagodzenie napięć mięśnio wych w okolicy szyi i barków wzmocnienie kości, doskonałe samopoczucie, Nordic Walking wykorzystywane jest w wielu ośrodkach i sanato riach jako forma rehabilitacji m. in. dla osób z problemami kardio logicznymi, ortopedycznymi czy otyłością. Wykorzystanie kijów w marszu pozwala utrzymać śro dek ciężkości ciała w optymalnym położeniu, co ułatwia rehabilitację i zapobiega dysfunkcjom narządu ruchu. Kije to również stabilna i prawidłowa sylwetka oraz bezpie czny marsz na każdym podłożu. Umiarkowana intensywność mar szu pozwala dłużej ćwiczyć na mniejszym zmęczeniu co jest zna czące przy zrzucaniu zbędnych ki logramów. Jak każda aktywność, również NW aby przynosił efekty musi być poparty prawidłową techniką. Istotną rolę odgrywa także odpo wiednio dobrany sprzęt, dlatego zachęcamy aby pierwsze kroki stawiać pod okiem instruktorów. Serdecznie zapraszamy do gro na zakręconych pozytywnie i sportowo, czyli na zajęcia Ak tim Nordic Walking.

Wykaz prowadzonych prac remontowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Zagórze w 2015r. w poszczególnych miesiącach: ADMINISTRACJA NR 1:

Wykaz prowadzonych prac remontowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Zagórze w 2015r. w poszczególnych miesiącach: ADMINISTRACJA NR 1: Wykaz prowadzonych prac remontowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Zagórze w 2015r. w poszczególnych miesiącach: STYCZEŃ 2015 ADMINISTRACJA NR 1: 1. Wymiana pionów instalacji wodnej w budynku przy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 63/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 63/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR 63/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 października 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 44/2013 Rady Nadzorczej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW POTRZEB REMONTOWYCH ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W WEJHEROWIE

WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW POTRZEB REMONTOWYCH ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W WEJHEROWIE WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW POTRZEB REMONTOWYCH ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W WEJHEROWIE 1. Malowanie klatek schodowych (drzwi do piwnicy, białkowanie ścian, ciągi komunikacyjne i pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

Realizacja wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku

Realizacja wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku. W głosowaniu jawnym do realizacji przyjętych zostało 34 wnioski. Zgodnie z protokołem komisji wnioskowej do realizacji przyjęto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ Os.Boh.Września 26 Nr. ewid.r/rn/09 Strona/stron 1/6 Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 42/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR 42/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18 lipca 2014 r. Druk nr 3 UCHWAŁA NR 42/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 44/2013 Rady Nadzorczej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2

S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2 S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2 Nieruchomość Planowana Wykonanie Roboty Ogółem Wysokość odpisu Saldo na Lp. (wysokość odpisu Zakres robót wartość robót robót planowych

Bardziej szczegółowo

RZECZOWY PLAN REMONTÓW NA ROK 2015

RZECZOWY PLAN REMONTÓW NA ROK 2015 Ulica, nr budynku Zakres remontów zatwierdzony do wykonania w planie na 2015 rok Turniejowa 59 Remont podestów klatek 1 i 5 ( 2 x 3,5m 2 ) Malowanie klatki nr 1 Rzeczowy Remont tynków kominów - ok.40m

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N MONTAŻU, KONSERWACJI WRAZ Z NAPRAWAMI BIEŻĄCYMI INSTALACJI DOMOFONOWEJ W ZASOBACH OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

R E G U L A M I N MONTAŻU, KONSERWACJI WRAZ Z NAPRAWAMI BIEŻĄCYMI INSTALACJI DOMOFONOWEJ W ZASOBACH OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ R E G U L A M I N MONTAŻU, KONSERWACJI WRAZ Z NAPRAWAMI BIEŻĄCYMI INSTALACJI DOMOFONOWEJ W ZASOBACH OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. Podstawy prawne 1 1. Podstawowe akty prawne przyjęte za podstawę

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2014-2017 WG STANU NA DZIEŃ 01.12.2015R.

STRATEGIE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2014-2017 WG STANU NA DZIEŃ 01.12.2015R. STRATEGIE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2014-2017 WG STANU NA DZIEŃ 01.12.2015R. L.P. ADRES NIERUCHOMOŚCI UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ 1. ul. Wieczorka 20 4/2015 31/2015 PYSKOWICE STRATEGIA REMONTOWA NA LATA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 68/12 z 4.06.2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA 81D/15 58-302 WAŁBRZYCHU PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY

POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY PLAN REMONTÓW NA ROK 2014 Tabelaryczny wykaz robót POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY I. Roboty instalacyjne 295 000,00 II. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody oraz 50 000,00 instalacji wodociągowej

Bardziej szczegółowo

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

GOSPODARSTWO POMOCNICZE F. GOSPODARSTWO POMOCNICZE W skład jednostek organizacyjnych miasta wchodzi równieŝ Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 1. Działalność gospodarstwa pomocniczego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl. Szanowni Państwo

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl. Szanowni Państwo ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl Warszawa 02.02.2010 r. Właściciele lokali Wspólnoty Mieszkaniowej Grójecka 66 Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o. o.

WAŁBRZYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o. o. WAŁBRZYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o. o. L.dz. WTBS/ /2011 Wałbrzych, dnia 12.04.2011r. WTBS. Sp. z o.o. Zarządca n/w Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza nabór ofert na następujące prace

Bardziej szczegółowo

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA Załącznik nr 5 Murowana Goślina ul. Kochanowskiego 9 do wykonania 1. Uzupełnienie tynków i malowanie elewacji 2. Odnowienie powłok malarskich

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne

Dział I Postanowienia ogólne REGULAMIN WYMIANY ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ I ZASADY JEJ FINANSOWANIA w lokalach mieszkalnych w zasobach Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Dział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO Spółdzielni Mieszkaniowej Diament z siedzibą w Piekarach Śląskich Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawę Prawo spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r ( Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie.

Bardziej szczegółowo

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU REGULAMIN PRZETARGU NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU Podstawa prawna : - art. 11 ust.2, art.17 11, art. 17 12 Ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie I Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu.

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. 1 Niniejszy Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E G U L A M I N finansowania budowy i użytkowania garaży w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuszyn na lata 2013 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO I. Postanowienia ogólne 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną własność na podstawie przepisów art. 6 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013

Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013 Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013 Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością i satysfakcją informuję,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTÓW NA 2015 r. - OSIEDLE ŚLICHOWICE II

PLAN REMONTÓW NA 2015 r. - OSIEDLE ŚLICHOWICE II PLAN REMONTÓW NA 2015 r. - OSIEDLE ŚLICHOWICE II Nieruchomość: Ślichowice II/1 o pow. uż. mieszkań i lokali użyt.: 25.477,70 m 2 (w skład nieruchomości wchodzą budynki: Massalskiego 11, Kaznowskiego 3,

Bardziej szczegółowo

RAZEM Stare Miasto 190 000 3 337 500 2 613 500 249 000 62 000

RAZEM Stare Miasto 190 000 3 337 500 2 613 500 249 000 62 000 TABELA NR 2 Projekt niezbędnych nakładów finansowych na remonty nieruchomości zarządzanych przez ZGL w latach 2004-2008 Koszt szacunkowy Lp Adres Zakres robót 2004 2005 2006 2007 2008 1 Centrum Miasta

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Załącznik do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej SM Michałów z dnia 27.02.2007r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Regulamin korzystania z lokali użytkowych i garaży 2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2015

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2015 Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2015 2015-07-01, 08, 15, 22, 29, godz. 10.00-12.00 Perfekcyjna Pani Domu 2015-07-01, 02, 03, godz. 10.00-12.30 Wakacyjna Akademia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św.

REGULAMIN. gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św. REGULAMIN gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św. 1. Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy, na który składają się: 1 1) wyodrębnione ewidencyjnie

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTÓW Administracja Osiedla Nr 4 na 2015 r.

PLAN REMONTÓW Administracja Osiedla Nr 4 na 2015 r. PLAN REMONTÓW Administracja Osiedla Nr 4 na 2015 r. Adres Wojska Polskiego 13 Wojska Polskiego 15 Wojska Polskiego 17 Szarych Szeregów 8 Szarych Szeregów 4 Wojska Polskiego 19 Zakres prac Opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

RAZEM 17794,06 1,21 296609,06-105532,62 187851,00 378927,44

RAZEM 17794,06 1,21 296609,06-105532,62 187851,00 378927,44 I. REMONTY BIEŻĄCE PLAN REMONTÓW NA ROK 24 LISTOPADA 2008 Lp adres ilość m 2 funduszu w roku naliczenia w Stawka wartość odpisu Przewidywany BZ 31.12.2008 2008 Przewidywana wartość środków dostępnych w

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 45B Data przeglądu: 12.06.2012 Rok budowy budynku : 1998 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 3289 UCHWAŁA NR 222/XXVIII/2013 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013.

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. W okresie sprawozdawczym działalnością Spółdzielni kierował 3 osobowy Zarząd w składzie : Franciszek

Bardziej szczegółowo

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 25. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Później, kiedy już zaczęła się oficjalna część imprezy - przedstawienie teatralne i pokaz mody. Wszystko w duchu proekologicznym.

Później, kiedy już zaczęła się oficjalna część imprezy - przedstawienie teatralne i pokaz mody. Wszystko w duchu proekologicznym. 7 czerwca 2013r. w radomskiej Resursie Obywatelskiej odbyło się 13 już Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży, corocznie organizowane przez spółkę RADKOM. Impreza od zawsze cieszyła się ogromnym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY I. STAN BUDYNKU SZKOŁY PRZED REMONTEM Dane dotyczące budynku przed remontem w 2014: - data poprzedniej renowacji elewacji 1997, - data

Bardziej szczegółowo

P L A N ZAMIERZEŃ REMONTOWYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE W 2011 ROKU

P L A N ZAMIERZEŃ REMONTOWYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE W 2011 ROKU 1 Załącznik do uchwały nr 87/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. P L A N ZAMERZEŃ REMONTOWYCH ZASOBÓW MESZKANOWYCH JASELSKEJ SPÓŁDZELN MESZKANOWEJ W JAŚLE W 2011 ROKU ZAŁOŻENA Plan zamierzeń remontowych zasobów

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg 1. ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny na 5 kondygnacji o pow.53,0000m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r.

Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r. Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r. Posiedzenie Zarządu SM Nowa odbywało się w składzie: 1. inż. Władysław Dydo Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 22/2011 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 07.06.2011 r.

Protokół nr 22/2011 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 07.06.2011 r. Protokół nr 22/2011 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 07.06.2011 r. Posiedzenie Zarządu SM Nowa odbywało się w składzie: 1. inż. Władysław Dydo Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY

REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY Samorząd Mieszkańców Budynku REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY 1 1. Na podstawie 5 i 6 Statutu Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTOWY 2012 ROK

PLAN REMONTOWY 2012 ROK PLAN REMONTOWY 2012 ROK L.p. Zakres prac 2012- I kwartał 1. Oś. Na Murawie 2012- II kwartał 2012- III kwartał 2012- IV kwartał A Stan środków na początek roku -1 519,50 B Planowane wpływy 311 360,76 1

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 [Wpisz tekst] ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIECIU Świecie październik

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 124 ul. Bartoszycka 45/47

Szkoła Podstawowa Nr 124 ul. Bartoszycka 45/47 OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Szkoła Podstawowa Nr 124 ul. Bartoszycka 45/47 Falenica Budynek z 1953r, ocieplony w 2006r, pokrycie dachu wymienione w 2008r W czasie wykonywania w 2006r termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020 Wieloletni program gospodarowania

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 47 Data przeglądu: 05.06.2012 Rok budowy budynku : 1995 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 31 lipca 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

Plan remontów na 2016 rok (obmiary oraz ceny przyjęto szacunkowo) Al. Zwycięstwa 79

Plan remontów na 2016 rok (obmiary oraz ceny przyjęto szacunkowo) Al. Zwycięstwa 79 Al. Zwycięstwa 79 1. Ocieplanie balkonów kl. I mieszkanie 101, 301 szt 2 2. Wymiana okien mieszkanie 19 i komórka (2x okno+2x drzwi kpl 1 balkonowe) 3. Docieplenie ściany parteru poniżej balkonów w kl.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU REMONTÓW W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAŁOPOLSKA W GORLICACH ZA 2014 r.

WYKONANIE PLANU REMONTÓW W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAŁOPOLSKA W GORLICACH ZA 2014 r. WYKONANIE PLANU REMONTÓW W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAŁOPOLSKA W GORLICACH ZA 2014 r. L/p Nazwa budynków - wyszczególnienie robót OSIEDLE MAGDALENA 1 2 1 KOPERNIKA 1 - montaż nawiewników w oknach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: REGULAMIN ROZDZIAŁU OBOWIĄZKÓW MIĘDZY SPÓŁDZIELNIĄ A MIESZKAŃCAMI I UŻYTKOWNIKAMI LOKALI W ZAKRESIE REMONTÓW DOTYCZĄCYCH BUDYNKÓW ORAZ ZASADY TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY NA REMONTY ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY I. NAZWA ZADANIA: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Probostwo 19pl w Lublinie. II. ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 19 Piotrowice - Ochojec

Katalog projektów lokalnych. JP 19 Piotrowice - Ochojec Katalog projektów lokalnych JP 19 Piotrowice - Ochojec L/1/19/2015 Zakup nowości wydawniczych (książki i audiobooki) dla Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach LOKALIZACJA ZADANIA Miejska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu Zmiany wprowadzone na mocy: Uchwały Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r.

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. Uchwała Nr 1/2009 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Zasady wymiany stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

Zasady wymiany stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Zasady wymiany stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie I. Awaryjna wymiana stolarki okiennej 1. Okna w stanie awaryjnym są to okna, których aktualny stan techniczny

Bardziej szczegółowo

Kod: 040-00840 Zabrze, dnia 05.11.2015r.

Kod: 040-00840 Zabrze, dnia 05.11.2015r. Kod: 040-00840 Zabrze, dnia 05.11.2015r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. 270/2015 REB IV Nr 42/2015 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU 2 I. WPROWADZENIE 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI Załącznik do uchwały nr 3/2012 Rady Nadzorczej SM Jelonki z dnia 24.02.2012 r. Do użytku wewnętrznego WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załącznik 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 21/2010 z dnia 29.11.2010r Uwaga! Regulamin rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zatwierdzony został uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/05 w

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA w Konstancinie-Jeziornie, ul. Sobieskiego 6, 05-520 Konstancin-Jeziorna Załącznik nr 1 do Uchwały 96/2013 RADY NADZORCZEJ SML-W z dnia 27.11.2013 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany stolarki budowlanej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp.

Regulamin wymiany stolarki budowlanej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2008 Rady Nadzorczej SM w Grodzisku Wlkp. z dnia 12.11.2008r. Regulamin wymiany stolarki budowlanej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N tworzenia funduszy remontowych oraz zasad gospodarowania ich środkami

R E G U L A M I N tworzenia funduszy remontowych oraz zasad gospodarowania ich środkami R E G U L A M I N tworzenia funduszy remontowych oraz zasad gospodarowania ich środkami PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4 poz. 27) z

Bardziej szczegółowo

I. Główne cele i zadania priorytetowe oraz zadania kontynuowane w roku 2014

I. Główne cele i zadania priorytetowe oraz zadania kontynuowane w roku 2014 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO-FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2014 Świecie, dnia 25.10.2013 r. 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego

Regulamin Funduszu Remontowego Regulamin Funduszu Remontowego Tworzenie i wydatkowanie środków na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie ul. Sportowa 3 1 1. Stosownie do przepisu art.6 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

8/ użytkownikach należy przez to rozumieć wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu o innym charakterze niż mieszkalny.

8/ użytkownikach należy przez to rozumieć wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu o innym charakterze niż mieszkalny. R E G U L A M I N rozdziału obowiązków między Spółdzielnią Mieszkaniową w Gołdapi a członkami, mieszkańcami i użytkownikami w zakresie napraw i remontów budynków i lokali. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA Regulamin niniejszy określa: R O Z D Z I A Ł I Postanowienia ogólne - zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Ilość lokali ogółem mieszkalnych socjalnych 2008 381 357 24 2009 289 248 41 2010 266 225 41 2011 258 217 41 2012 250 209 41

Ilość lokali ogółem mieszkalnych socjalnych 2008 381 357 24 2009 289 248 41 2010 266 225 41 2011 258 217 41 2012 250 209 41 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE NR LIX/301/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ścinawa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

Klub Seniora 2015. Projekt Razem lepiej. Imprezy integracyjne. Dzień Babci i Dziadka

Klub Seniora 2015. Projekt Razem lepiej. Imprezy integracyjne. Dzień Babci i Dziadka Klub Seniora 2015 Projekt Razem lepiej Imprezy integracyjne Dzień Babci i Dziadka Pierwsza tegoroczna impreza integracyjna w ramach projektu Razem lepiej zorganizowana została z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 1 1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących jej mienie oraz zarządzanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020. Projekt z dnia 15 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych OFERTA NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Firma Lokus Nieruchomości od 2008 roku dynamicznie działa na lokalnym rynku

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie remontów oraz robót konserwacyjnych w obrębie budynków i lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Radziejowie Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 27 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 27 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zasad reprezentowania Gminy Miejskiej Bolesławiec w budynkach wspólnot mieszkaniowych, z jej udziałem we własności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK.

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI CZĘŚĆ OGÓLNA. MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. 1 Koszt zużycia ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków obliczany jest w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. Na podstawie Statusu Spółdzielni, w związku z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

www.zbm-tbs.zabrze.pl OGŁASZA KONKURS OFERT

www.zbm-tbs.zabrze.pl OGŁASZA KONKURS OFERT Zabrze, dnia 27.11.2012r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. Nr 282/2012 - REB III Nr 44/2012 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Zasady dysponowania powierzchnią nieruchomości wspólnej.

Zasady dysponowania powierzchnią nieruchomości wspólnej. Zasady dysponowania powierzchnią nieruchomości wspólnej. I. Postanowienia ogólne. 1. Przepisy niniejszych zasad obowiązują użytkowników lokali (członków spółdzielni i niebędących członkami spółdzielni),

Bardziej szczegółowo

Określenia użyte w regulaminie

Określenia użyte w regulaminie R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody, ustalania opłat za wodę oraz montażu wodomierzy w Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej P O D S T A W A P R A W N A : Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych Regulamin opracowany został w oparciu o ustawy : - z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo