MONITOR POLSKI. DZIAL ORZł;DOWY.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITOR POLSKI. DZIAL ORZł;DOWY."

Transkrypt

1 Numerpochv6fn1 - zl tj ' Oplata pocztowa _zczona ryczałtem Nr. 143, 20 grudnia 1946 roku Rok XXV MONTOR POLSK DZU UlZ.OOWY RZECZYPOSPOLTEJ POLSEJ Redakcja, AdministracJa EkspedycJa: ł-ódź, Piotrkowska 133, tel Oddział RedakcJ w Warszawie: Pierackiego 11 tel. S9640. Prenumeratę "Monitora PoJskiefło" przyjmoją wszystkie oddziały P.A.P.: KRAKOW..Rynek Kleparski ł: KATOW CE. a 11: POZNAl9. Pier.. cltiego 8: BYDGOSZCZ. Libella 4: LUBLN. Spokojna 4; KELCE. Facha 39; TORUN. Łalienna l; SZCZECN. ul ' 5 go Lipca 9; SOPUT, ul. Grunwaldlka 4/6; WROCŁAW. Widawska 30; OLSJTYN. go Maja l; BAŁYSTOK. Grottgera 2. Konto czekowe 130 P.K.O... Monitor PoJski" orill Ba,nk Gospodarstwa Spółdzielczego, Oddział Główny w Łodzi, konto 59. TREsa DZAŁU URZF)DOWEGO: Zarządzenia Władz Naczelnych Poz Ogłos~f.mie Generalnego Komisarza Wyborczego o ustaleniu ważności zgłoszonych Pań- \ stwowych List Kandydatów na posmw do Sejmu Ustawodla,wczego. DZAL ORZł;DOWY. Zarządzenia Władz Naczelnych , OGŁOSZENE Generalnego Komisarza Wyborczego, Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 22 września 1946 r. o Ordyna,cji Wyborczej do Sejmu Ustawodawczego (Dz. U. R. P. Nr. 48, poz. 274) podaję do wiadomości, że na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 1946 r. Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła ważnie zgłosronę Państwowe Listy Kandydatów w następują.cym brzmieniu, oizna~ją.c je numerami: 1. Lista Nr. 1 "Polskiego Stronnictwa Ludowego". 2. Lista Nr. 2 "Stronnictwa Pracy". 3. Lista Nr. 3"Bloku Stronniotw Demokraty>C0' ny'ch i Związków Zawodowy,eh". 4. Lista Nr 4 "PolskieS1Jronnictwo Ludowe -- N~ we Wyzwolenie". (wig załą 'czony,ch list).., dnia 16 grudnia 1946 r. Generalny KJoilisarz W yboroz7f K. Bzowski ' PAtSTWOWA LSTl KAOYOATQW H la POSLOW DO SEJMU USTAWODAWCZEGO /' Jod Dazwq sipolakie SlroDDicl.o Ladowa". J. ). Kolej. numer nazwiska na liście Nazwisko 1. Mikołajczyk 2. Dr Kiernik 3. Bańczyk 4. Wójcik, mio Data urodzenia dzień mies. rok Zaw6d rolnik adwoka't Q3 prac. społ adwokat 5. Mierzwa adwokat 4). Bagińs1ci ' Kazimier publicysta 7. Bryja Wincenty. _....;, bankowiec _ ",' "-, ' ~':,f~~;~;t' :=~ ('~""~; ' <:":, ~~:~!:::,,",--~,!::,..:: :::~:,;:~:~zi:f~:ęt:.! ', ",., 10. Wyceen.. Czesław nauczyciel~!tłi.ijt, > 11. Wit~szek 12 Chorążyna Hanna 13. Nowak Tadeusz 14. Balcerzak 15. POJ'llecki Czesław i6. Załę~ki 17. Bogusławski Aleksandel 18. Olllecki 19. Ąt:aszkiewicz!M. Osiej owa 21. Wójcicki 22. Witek 23. Chadaj 24. Kulerski 25. Prof. Kot, 26. Witos 27. Dusza 28. Jagła 29. Dratwa 30., Banach 3L Korboński 32. Lutyk 33. Tepper 34. Swirski 35, Korga 36. Prowęcki", 37. Frelek 38. Chwa1iński 39. Klimczak 40. JóźWik 41. Szymański 42. Swidziński ' 43. Dr. Tabisz 44. Warowny 45. Kaleta 46. Dębski ", ' 47. Cybiński 48. Stachnik 49. Marcinkowskj" 50. Gesing '51. Madejczyi:,. '52. Banaczyk 53. Kanilt 5j. Leś 55. Koter 56, Zmarzły 57. Gajoch 58. Dr. Kośny 59, Droździk 60. " Maz~,., Genowefa Paweł Witold Andrzej Wawrzyniec ' Leon Jerzy Marian Piotr.Tózef > Feliks Lucjan, Stanisłąw Bronisław ' Edward FranCiszek. ' Jakub StanisłaW' Ernest':Szymor. Maksymilian, Wojciech prof. gimnazjalny rolnik rolnik rolnik prac. spoi rolnik publicysta ' ekonomista ekonomista!(t prac. spo. 27_ sędzia 12'. 6.,188i> rolnik, nauczyciel' 16. ' dziennikarz 1885 ptof.uniwersyt rolnik, f nauczyciel 6., redaktor spółdzielca , spółdzielca adwokat ibżynier emeryt redaktor rolnik rolnik inżynier 30., rolnik rolnik: f~885 rolnik 2p rolnik prof. ' gimnazjum ' ', adwokat rolnik, aplikant adwok kurator szkolny nauczyciel rolnik dyr. gimnazjum ()3 inżynier 26. n rolnik ~dwokat H ' rolnik rolnik ,1908 ekonomista bankowiec rolnik lekarz S.'i.U94 rolnik :28. 3; _prac. społ. i, Dokładny adres Miasto, wieś ~ ':'., '"' " <' t{rakó\\t,:." ",;~ ~.J ; """,1: >; """ ;'.. <".. ' Półtalarek Smigno Tarnów,' Lublin Międzylesie k, Otwocka R,zym. Leśna Podkowa. Strażów k. Rzeszo'fA, Pełcznica WałbrŻycb Jeżewo Pułtusk Krzyworzeka Wteluń.' Słupiec,'Dąbrowa Tarn Sławęcin, Chojnice Bronowo. Łomża, Lublin Gdańsk-Wrzeszcz Kol. Miętne ' Wrocław Wola ' Zyrakowska Rzeszów Wróblewo Siółkowice Lichwio' Dąbrówka p., Py'j' Opole Pleszów 0pole, śrem, ot.woc4 k. W-Wy ' Dębica J~sło Opole Tarnów Krak6W

2 2 Kolej. numej' naz'wiska na li ści " Nazw i ~ko mio "MONTOR P OLSK" - Dnia 20 grudnia 1946 r. Data urodzen ia Zawód Dokładnyadrefl Mias to, wi e ś '. ~l' Gniech 62. Dr. Jagusz 63. Mierzwa 64. Gadzalanka~Bojarowa 65. Nadobnik 66. Fabijański 67. Typiak 68. Jagiełło 69. Zaremba 70. Kabat Helena 'Anna Piotr Mieczysław rolnik Prezes S. O , prac. f;poł nauczycielka radca prawnj' 6., adwokat urz. państw, dziennikll rolnik spółdzielca Wejherowo Buchwalów Gląbczyce ; 71. Załęski 72. Król 73. Pietroń.sld 74. Makaruk 75. Wachoiski 76. Poprawa 77. Zając 78. Toporkiewlcz' 79. Biedrawa 80. Dadej Bronisław Marcin Maria Wojciech prac. spo spółdzielca 10. ' 6, 1902 rolnik nauczyciel prac, sporo 1' rolnik nauczyc1f lka rolnik rolnik rolnllt Łowicz Kałdowo Toruń Białystok Gołaszyn Kornatki Maszkienice, l Gdańsk Rawicz Myślenice Brzesko 81. Trojanowsk'. 82. Marmola 83. Burda 84. Nować 85. Dąbkowskl 86. Szewczyk 87 Blaszczyk 88 Krzemiński 89. Kuydowicz 90. Bąk Edward Kazimi'=lrz Bronisław Jl)zef rolnik rolnik rolnik rolnik rolnik rolnik rolnik technik 8, nauczyciel glmn prac. społ. Slopnice Gdańsk-SiedzicJ Zołynle Kozienice Kujawkl Złota ąóra Ustroń) Piotrków Tryb Kościan Limanowa Łańcut Pińczów Grójec ' Cieszyn. " 91. Moskal 92. Bochnia. 93. Lis ' 94. Ł ach 95, Magda 96. Gójski 97. Kasperlfk 98. Kojderowa 99. Kufel 100, Zwiej ski 101, Pasternak 102. Mokry 103, Pawlina 104, Jasicki 105. Koń 106. J aszczykowskl 107. Błaszczak lob, Serafin 109. Pawelec 110. Denkiewict,Tózef Aurelia Mieczysław Alojzy Kazimier7 Wincenty Edward rolnik 24. ' l. 1886' rolrik 'l rolnik rolnik rolnik dziennikan buchalter rolniczka urz. państw. ' prac. społ rolnik rolnik 7, rolnik spółdzielca 15. L ' 1904 rolnik rolnik rolnik rolnik rolnik' 11. ] O rolnik Wrocław Krzyż Kłodawa Groble Mi ędzylesie Pruszków Grz ę ska Ostrowiec S-tokrzysk Sułoszowa K~yszkowice Busko-Zdrój Gdynia w i eś Lukowice Jędrzejów. Dzikowiec Grabowiec Wierzba Pińczów Gorzów Nisko Wągrówiec Przeworsk Olkusz Rybnik Rzeszów Skronl6w Kolbuszowa Hrubieszów Zamość PAŃ STWOWA LSTA KADYBATÓW R. 2. POSLCJW DO SEJMO OSTAWODAWCZEGO pod nazwq "Slr08Dlclwo Pracy" K olej.. numer na"wiska n,l li ście mi ę Da la u rodzenia. Zawód Dokładny adres Miasto, wieś 1. M ańkowski 2. Dr lviichejda 3, Dr Domiński 4. Mgr. Urbańlil 'kl 5. Mgr. Zawad.ki tj, Olchowicz 7, Mgr. Mał achowlkl 8. Dr WrzYllczyilekl 9, Cellca.Lechlcz 10. nż. Brell8t1ema-.. Phanhauser 11. LubosiewiC 12, Dr inż. Lltyńlki 13. Dr inż. Tilgner 24. Małol epszy 16. Dr Suklen.nickl 16. Dr MojseowlC 17.. BogdanowiC 18. Gedyga 19. nerowicz 20. Hutnik 21. Dorembo;vicz 22. Tomczak ' 23. Żak 2.. nż, Sawiok' 25. Kabat 26. Chwalny 27, Kwaśniewakl 28. Sawajner 29. SiecZko 30. Łabentowic Tadeus2ó J erzy Antoni Aleksandw Tadeusz Tadeus ~ Marian Damazy. J erzy Stan i sł aw Hubert Wllnda Maksy,mllia Edmund Miećzysław Mtkołaj Władys~w Ludwik. Walenty Aleksy emeryt górnik lekarz adwokat działacz epqłeczny urllf)dnlk 9: dziennikarz ban'kowlec lekarz ppłk. W, PL r olnik urzf)4nlk i nży~er , 1904 technolor robotnik dziennl kat kupiec dzi ałaczka poł~a górnik kupiec robotnk rolny ~o ekonomieta pracownik umysłowy urz~nlk inżynll!'l' 12. 3, 1881 kolejarz - emeryt 13, kolejarz robotnik, śluliara 16, drukarz ' robotnik rolny l bankowiec Antoninelł Wars'zawa :2:yrardów PuS'ZCzykówko, ' kpoznania Bydgoszcz Sosnowiec ('Pogoft) Gdynia O,b Kołomań, gm. Samson6w Pabianice Krak6w Krak6w Szczec'ln Udź Klelcę 31. ' Ks. Kołakowski 32. Mg!.'. Groszyńtkl SS. Grajek,34. Dr Robel 115. Dr Widy:-Wirskl Tomasz Feliks proboe~ nauczyciel 12. 8, 1883.górnik u rzędnik działacz.polecld)' Oliwa Lódź Olsztyn

3 ', 4 "MONTOR POLSK" - Dnia 20 grudnia 1946 r. 3 PASTWOWA LSTA KANDYDATÓW 3 la POSLÓW DO SEJMU USTAWODAWCZEGO!lod nazwq "Lisia, Bloku Slronnictw Demo'kralycznych i Zwiqlk6w Zawodowych" Kolej. numel nazwiska Nazwisko mię na liście Data urodzenia Zawód, Dokładny adrea Miasto. wieś ~ ~ ~ ~------' ---, \ 1. Bierut 2. Osóbka-Morawski 3. Zymiel'ski 4. Gomółka 5. Szwa,lbe 6. Baranowski 7. Barcikowski 8. Cyrankiewicz 9. Mlnc 10. Korzycki 11. Zambrowskf 12. Witaszewski 13. Rusinek 14. usz 15. RZlmowski 16., Kuryłowicz 17. Spychalski 18. Putek 19. Berman 2{). owicz 21. Zerkowski 22. Radkiewicz 23. Obrączka 24. Kowalski 25. Chajn 26. Zawadzki 27. Jabłońs~i 28. Kowalski 29. Kwiatkowski 30., Podedworny 31. Kliszko 32. Reczek 33. ' Rabanowski 34. Jóźwiak 35. Lange 36. Szymanek 37. Raabe 38. Sztacheska 39. Kołodziejski 40. Grubecki 41. ' Jędrychows'kl Bobrowski 43. Krassowska 44. Drewnowski 45. Dąbrowski 46. Sztachelski 47. Mitura 48. K,aczorowsk! 49. Modzelewski 50. świątkowski 51. Gwlazdowicz 52. Wende ~. Szyller g4. - Rapacki 55. Dybowsk' 56. Mazur 57. :({rygier 58. Cieślak 59. Tołwiński 60. Strusińska 61. Ozga-Micłl.alski 62. Arczyński 63. Albrecht 64. Szuldenfrei 65. Podrygałlo 66..' Kruczkowski 67. Leszczycki 68. ' Augustyn 69. Sack 70. Szymanowski '71. Jaroszewicz 72. Gl'osfeld 73. Wasowski 74. Zółkiewsk l 75. Kaczocha 76. Dobrowolski 77. Ochab 78. Pragierowa 79. Chełchowski 80. Kużańska Bolesław '- Edward WładysłaV" Wincenty Wacław Hllary Antoni ' Wincenty 'Adam Marian Jak6b Mieczysła\" Ryszard Aleksander Leon Aleksander, Eugeniusz Bolesław Zenon Włodzimierz Os'kar Piotr rena Czesław Eugenia -Jerzy Konstanty Jerzy Antoni, Mchał -Karol Leon Adam Alfred Krystyna Ferdynancl Jerzy Leon, '. Piotr Ludwik JÓzef Aleksander Stan isław Eugenia Hilary Maria Prezydent K:R.N spółdzielca, Premier Rz. J. N Marszałek Polski ślusarz, sekr. gen. KC. P.P.R. v-premier Rz. J. N spółdzielca, v-premier Rz. Jed. Narod rolnik prawnik vice-prezydelllt KR.N prawnik, Sekr. Gen. C.K.W. P.P.S, e-koilomlsta, minister przemysłu spółdzielca nauczyciel, członek Prezyd. KR.N włókniarz urzędnik rolnik 1883 literat, ministe,r S. Zagr tecłmoiog, min. Pracy i Op. Społ , nż. arch., gen. Dywizji dr. praw, min. Poczt. i Telegr publicysta, v-minister 3. 9, 1876 lekarz spółdzielca ~[\uczyciel, min. Bezp. Publ meliorator przewodniczący Z. W. M. 3.,/l prawnik 1899 wojewoda śląblki historyk 24., literat, min. Ktti'tury i Sztuki inżynier 8., rolnik prawnik prawnik , mżynier, mln. Komun g' ene~'ał Gl. Kom. Milicji "" prof. uniw. 6. ' rolnik profesor 13.,l ' lekarz ekonomista inżynier ekonomista, min. Zegl. i Handlu Zagr. ' inżynier pracownik' naukowy dziennikarz, 16. ~ skarbowiec, min. Skarbu lekarz; min. Apr. i Handlu ' spółdzielca 2., inżyni er, min. Odbudowy v-minister ' adwokat, min. SpraWiedli~Ci ,, rolnik ambasador reżys e r spółdzielca nauczyeiel profesor urzędnik spółdzielca ekonomi'sta urzędnik 8, literat publicysta ekonomista sekr. li. M. PPR prawnik nauczyciel literat docent Uniw rolnik prof. gimn : 1873 rektor U. Ł generał, v-minister publicysta literat spółdzielca prawnik ekonomista. sekr. K W. PPR prawnik rolnik nauczyciel' \~,rarszawa ',varszawa " 'Varszawa V/arszawa Waszyngton Piotrków Lublin _: : Belgrad,Varszawa Białystok ' 'Yarszawa, Rzeszów, '. \Yarsj!:awa vvarszawa '0.',,- 81. Maślanka 82. Król 83. Piotrowski 84. Nowicka 85. Waleron 86. Szafrański 87. Szedrowicz 88. Lukrec, 89. Jasiński 90. Pietrzak Małgorzat a Andrzej Bolesław ł'0lnik rolnik inżynier nauczycielka ~82 redaktor technik inżyniel publicysta urzędnik 12, rolnik Uść Gdańsk Gl'ÓjeQ Chełmno

4 "MONTOR POLSK" '- Dnia 20 grudnia 1946 r. Nr 148 KOlej. n:.'z~rr:;~a na li ś cie Ne.zwlsko mtt. Data urodzenia dzień mies. rok Dokładny adrea Miasto, wieś 91. Strzelecki 92. Bancerz 93. Szczyrek '94. Hiżowa 95. Król 96. Turski 97. Grodzicki 98. Boguszewska- Kornacka 99. Garcarczykowa 100. Rutkiewlcz Emilia Stanlsła1f Wiktor Helena a asystent Wydz. Hum prawnik dzlenn~katz architekt i5 literat Mynler nauczyciel 1800 llteratka 5. a nauczycielka 1~ lekarz Warszl.wa Lódź Gda1l8k Warszaw& Komorów Pruszków / 101. Wysocki 102. Lekczyńska' 103. Tabor 104. Żmijewski 105. Dąb 106, Dura 107. Piwowarska 108, Górecki 109. Fijałkowskl 110. Kotek-Agrouewl!lkt 111. Wyrzykowsld 112. Tomasiak 113. Sidowskl 114. Psz<:iWł-kowski 115. Dubiel 116. Szymanowski 117. święcicka 118. Majszyk 119. Olszewski 120. Rataj. Mieczysław Jadwiga Adolf Lucian rena Juliusz Wiesław Teofil Paweł Wacław ina Piotr Julian , &gronom pracownik. naukowy rolnlk ąo elektromonter i907 prawnik ur~ ' robotnica ' nauczyciel intyn1er agronom ekonomista 1905 roln~k spółdzielca sp6łdzlelca urzędnik prof. uniwersytetu nauczycielka rolnik U dziennikarz ekonomista Warszaw. Bogdanów Wawer Olsztyn Lódź Przebysła wioe Chorzów Watszawa Lódź Choszczówka Miechów Warszawsk\ Puławy Mińsk :Maz.,. ~ PA~STWOWA LSTA KADYDATtlW RR 4 POSLO. DO SEJMU USTAWODAWCZEGO pod nazwq Polskie Si,onnielw. Ladowe. ".owe Wyzwoleaie" Kolej. n~~~r;k~ Nazwisko 'la li śc i e. mę Data urodzenia dzi e ń mies. roll. Zawód Dokładny adres Miasto, wied 1. Rek 2. Drzewieckt 3. Lutyński 4. Lizak 5. Bertold 6. Dr. R ękas 7. wanowski 8. Sadurski 9. Kurkiewicz 10. Oleszczak 11. Kloc 12. Kubski 13. Klimaszewsk 14. Dr. Włoch 15. Nakuch 16. Walesiak 17. czak 18. Sobek 19. Krysztofik 20. Dera DomczytBkl 21. Winiecki 22. Siwiec 23. Dr. Komza 24. Mir-Niemirskl 25. Hrzan 26. WiQckowski 27. Witoszka 28. Kosydarski 29. Denisiuk 30. Pawlina Tadeusz Broniśław August Edward. Witold Bronisław Benedykt gnac~' Julian Stal)isław Wincenty Czesław Marian Kacper Gustaw Ludwik 40 lat wiceminister sprawiedl. 39 " in ży nier rolnik 5B " adwokat 58 rolnik 35 Prezes' P. B. R. 42 profesor. 31 wiceminister leśnictwa 34 '" prawnik 33 " wizytator szkolny okręi, 36 urzędnik 39 adwokat 51 rolnik 42 ' " inspektor szkolny 4 56 " redaktor 60 rolnik 46 " rolnik 44." rolnik. 66 " rolnik ' 43 inżynier ro1uy 34 rolnik 33 " urzędnik 40 1lrz ędnik 42 le~arz 53 " nauczycie! 54 rolnik 60 " rolnik prawnik 38 " adwokat 58 inż. - archit. 39 wizytator szkolny 40 " urzędnik Płock Lódż Wrocław War~zawa-{oło Nowy Sącz Pionki uszno Charłupia Mała Handzlówka Wieluń Sopot Lódż JędrzejÓW Łańcut Rzepiennik GdYnia " Kozienice Kozienice sieradzki. łańcucki Blskulll makowski 31. Gospodarek 32. Kijan 33. Górnicki 34. Szwarc 35. Lorek 36. Gajowniczek 37. Tonikiewicz 38. Szulc 39. Kozioł 40. Jędrzejczak. ' Eugeniusz Hipolit Jerzy 36 rolnik 63 rolnik 36 " urz ~dnik 48 urzędnik 32 rolnik 41 urzędnik 36 rolnik 33 rolnik 44 urzędnik 46 in żynier Lublin Swidno. Olsztyn Legnica Pi ętkowisko Kijewo Szlacheckie Olsztyn Biała Pod! grójecki Lask Chełmno 41. Andrzejewski 42. Skrzypek 43. Firlit 44. Manaczyńskl 45. Grzębski 46. Stępniak 47. Toczek 48. Mróz 49. Zimny '50. Niemiec 51. Felczak 52. Dana 53 Frysz 54. Kownacki 55. Baranowska Paweł at Tadeusz Walenty \ Błażej Faustyn Cecylia 52 " rolnik 46 'rolnik 46 rolnik 49 " prawnik 31 urz ę dnik rolnik 41 rolnik 66 rolnik 49 rolnik 34 " rolnik 31 rolnik 44 rolnik 41 inspektor samorządow J ' 54 nauczyciel 45 ". rolnik Ol rolnik Ostrówiec Rzędzianowice Strzeszyn Sopot Wronie Nozdrzec Jędrzejów Kożlątków Radomsko Sierpc Radomsko Kryniczna Marynki ) Wa rsza~a Melec Biecz Sopot Wąbrzeźno Kalisz Trzebnca Lęczyca

5 _N_r_l_4_4 ~."'">~,;,::, M=O::::iNlTOR ~!-SlKl " - D?ia 2S_~l'Udllia ~., / 5 40) Moszku Brandzie jako właścicielu nieruchomości w Chełmie, hip W oznaczonym terminie osoby zainteresowane winny zgło!!ić!!woje prawa w kancelarii Oddziału Hipotecznego Sądu Grodzkiego w Chełmie pod skutkami prekluzji. 2-KB SĄD GROpZK W KUTNE Oddział Hipoteczny S ą du Grodzkiego w Kutnie ninicj Dym obwieszcza, że na dzień 16 marca 1947 r. wyznaczony został termin po~t ępowania spadkowego po zmarłej w dniu 30 wrześni r. w Kutnie Surze vel Sarze ze Szapirów Kronsilber, współwłaśc i cielce "Nieruchomości Osada Kutno, pow. kutnowskiego, Nr rep. 334". W terminie powyż s zym osoby zainteresowane winny ziłosić swe prawa pod skutkami prekluzji. 2-GA-671-a- Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego W Kutnie nlniej zym obwieszcza, że na dz ień 16 marca 1947 r. wyznaczony został termin post ępowania spadkowego po zmarłym w dniu 31 sierpnia 1940 roku w Kutnie Josefie vel ie Kronsiberze, współwłaścicielu "Ni e ruchomości Osada Kutno, pow. kutnowskiego, Nr rep. 334". W terminie powyższym osoby. zainteresowane winny ziłosić swe prawa pod skutkmni prekluzji. 2-GA-671-b- Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Kutnie niniej. Zym obwieszcza, że na dzień 16 marca 1947 r. wyznaczony został termin zamkni ę c i a po s tęp ow an i a spadkowego po zmarłej w dn. 31 grudnia 1941 roku Surze z Erdbergów Boa9, w~półwłaścicielce.. Nieruchomości Nr 154 wmi e ście Kutnie". W terminie powy ższym osoby zainteresowane wiąny ziłosić swe prawa pod skutkami prekluzji. 2-GA-671-c- Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Kutnie niniej. szym obwieszcza, że na dzień 16 marca 1947 r. wyznaczony został termin zamknięcia post ępowania spadkowego po zmar.łym w dniu 31 grudnia 1938 roku Henochu -. Szoell,l Boasie, współwła ś cicielu "Ni eruchomości Nr 154 w mieście Kutnie". W tel'minie powyższym osoby zaint ~resow ane winny ~iłosić swe prawa pod skutl~ami prekluzji.2-ga-671-d- SAD GRODZK W ZDUŃSKEJ WOL _ - Sąd Gro&kD w Zduńśki' ej Woli, Od(jjz iał HiPo'bcc.zny abwrisea.zcu., że po W,O]f~ e i SUl'aJe ~RUldMi z Zeglów malł~olt \Qaeh Ber,1c.owicz, ljtl' (l)lłych dnia 26 Sl i'e~pl1lia 1942 roku wł'a$cicjiela.c.h llel'u,dhomobci położonej w m i,cścj'e Zduń~kiej Woli, Sta,N:&tWa Sier3.dz.kiego, Q?UaJC:z:oa.ej Nr 803 repertolrium hiipoteeznego, opł&81jjej w dzin,le p:'olwszym WJnkazu lupoltcczlicgo pod iterl! b., :wstało OlM'al'te p001:~poovi1iltie ~padloolw'e, termm ZJam.knńęc~a któ,rego w}wnaczony z-om.a.t na dizji,eń 28 czel'lwcll roku i we wskaz:a,nym term li ll~e oso!by Zallm'tel'esolWaue winny?jgłołić &WOje prawa w K81!lJcetariii OdkłzJ i:ału Hipotecznego Sedu Grodlikiego w Zduń&ki~ej Woli. 050bi&cie lub prj.t!z pdlnom.ocma.k~,pod ~\QU'tkamiJ prekllw;jli. KlB-9651 Sąd Grodiki w Zduń &k, i.ej Woli" oddział hupott!lc.7jl1y obwi 'e~cza, ź 'e po Mendlu! Frajdme z Adlerów ma l~żoiltkaclh LichaiWskiJdh, byl y\~h ",vras,cioida,ch,ri, ~~uch()m'o lki typi\loiolnl((j w mbe!oie Zduńsk!i~j won, St/llwstwa S ierard l'jbe~o, oznacz:() nej Nr 96 repertoriulm hip ()tecz.nego, 7im:a, rłych: Frajda z Adlerow Liohawsl<'!\, druta 24 Eipca 1906 ro,ku, Mendel Lidhamki, dma 7 lubego 1917 l'o,ku, zostało ohv!a,rte poslgę>po- wc\jrure spadloolwe, t~n zamkm,ięci'a :k!ool'ego wyznacziooly %lq6td na dzheń 30 czerwca 1947 roku i we waikjarza'nym ter _~ Oi8Oby zal::nl tl!lre~i\e Wlilruny z.głos.ić 8M"Oj,e pnlm'a Vi karn'oel8j!1iji. oddóa~u hi,poltecz:rul!lgo Sądu Grodzkj'cgo w Zduńi1ilciej Woli, OS<O!hi śo;,e luh prz;ez. p e:łoomooll'yków, pod sku tka!) preklu:zj1i. KB-9659 S~ GrodZJk; w Zduńs kiej Woli, (Jddiział hitp~teczmy obwi'~zicza że po Lai z War~zaws Mch Joab, Raoh.mie z Knopfórw Char~ (jho t or<l;z Lajz:erz,c i AjdJli małżonkaicjh Wa'lsxaWlS~Ddh, ~łwaja,;ócj~elaqh di ~ l'\l!db ()lmośai polłożlolllej w m~ekiie Zdu'ń~ kuej WQ;i,. St8Jr05'twa SDeradtzkiego, orzmacronej Nr 92 r~er!fjorium hipoite~ne'go, Zlmar.łych: Łao,a z War- 5zawsk,iK::h Joab i R8Johma z KnolPfów Charch'O\:, djnia 25 tierpnif& 1942 roku. La.j~er W.aJr'i~kń w mtueswq'cu marcu 1943 ro~u li. Aljdlla W 8iNzarwśka dlllira 12 pażdzjemti lka 1934 roku. zootało atwa,~te P05tę:p~WilJnj.e tpadkowe, tel1llllim Zlam:k '1ięci:a którego Wy7mla,czooy zootał na dzjień 28 czerwca 1947 roiku li we 'twkazanym terminie osoby za;~ll!teresowane Wliooy zgł:'06ić swoje prawa w kijfi'oelarli oddriału h:!pote-.z Jle80 Sądu GrodzkJiego w Zduńskiej Woli osqlbiście \-wb przez: pełlnomocnlików. Pod ikut~a!lli preldurz;ji KiB-96S8 S"d Grodzik!i w Zduń~kielj WoDi. odldzjiaił h~polbccz.n y obwiazeza. że po Rwhtmbe z K'1lopfow Ohlliochot li Ma~bs.w ~ftlzarmloim, w~alśdj:c i' 31,adt niieruchcmoicji połdżo\leij w.miricie Zduńskiej WOli, Stasl'O&liwa $el'wki'e<go, O1Jlliacmnej Nr 859 repe l1liornl\jlm hli,poltecmegol, zm.a1rłych. Rlłchma z ~fów Cha:l'chot d:nira 25 &ierpn~ a 1942 roku, a Mail1kus W~ki w mii~,iłcu mbl\1c'u 1943 roku" ZOStałlO otwa,rt.e ~t:ępowan~e s,pajdkowe t,ernnin Z1amkn~ędj 'akl\jórego WYZUlacwn~ WStaił fila dzroeń 28 czerwca 1947 roku i we ws,kaza1nym term.n~e osoby za:lntel1esorwajne wdnlny ogłosić srwoij,c 'Prawa w,ka;n'c.e!a,j1i,i oddziału h~po tecmego Są,dti Grodz k,ie~o w Z-:luń. sjgiej WOli, oo obiści'e lub pnz:ez pe!.oomo,cn1ków, pod sk'utkarn~ pr.eldluizj~. KB-96j7. Są.d GrooizJki w Zduń skiej Wo}i, oddzji,ał h1lp()ll-ecżny obw j~cz:a, że po H8JWÓie-Ry.vce z L;,c:haWSlkti,eh Tempel, ~lu ugoows~.i,m;. ~arłl"dh w. dr!,i.u, 24 Sli~r~l):ia t24z 'ro~u,ttcie ~ RadZ.yńs.k~ch lji~haw&kiej.. ~ad(lj w ~;ącv ~"l~dniu t 941 roku ł Szla11ll:e-cku Lkhamk:im,. WlaJłym, W il'ks ~~cu stellpf,liu 1941 ro~u, ~~o. mo&c,j położonej w mieśco Zduńsk ;~j Woli, Sta'fQ &itlwi $eradz.)qłego. OZll'ac:z.ollie,i Nr 96 KlPel'lloni'um h1p~~fioevl(). "tos,talo otw8j~t'e po&tępmvanłlc spadkqlwie, tei1l±n zaml<~lli~i4 J.J1iÓ~e8'O wyzna'cz.ooy ZO Sltalł na dz.i.eń 30 czerwca. t 947 rok'j ~ we wskazrunym l\)erm~n,ie osoby ljajj'll!ter~me W}nny ioilooie &Wie prawa w kancelari~ oddzia~u h :lpot6czllęio Sądu GrodzkDe~ w Zduńiikiej Woli, Qi;ob:&ce lub pt4fi ~il. );moc. n~lww! 'Pod 8,kul ~~1m1 prekilu:zijli. KB S,d Grodz:k:i w Zduń$ki~ej Wo~i. ~uał h.1»tjoezny obwsem:za, że 'PO RudolHe LichNN$kriun, RY'WC'6 ~ J.ttei. LicihaWsl ~~ej, Gu~ ljidhajw&k~ej. HCl1eme ~lc.iej, Mini Li CJharwl ;ki~, zmirły'clh w dnl!1\1 24 Me~pni ia 1942 mku, oru po Chrun l~e LiohlllWll<k:,ej, 7Jnarł~J w cłmiu 9 maroa 1942 roktt. 'W'Pół~",,a.&ei'o;eJla,oh f1iueructhommoi polożan.ej w mieście Zduńskiej Woli, StaJl'iootwa S ~eradzjk]egro, OZJlac:z.oooj Nr 275 1'(\ p e::tor ~Ulm hilpotecljll,ego, zostało o1lwallle po~tępow8jn ;'e spad,kowe, '~ęrmim 'ZMnlk,n~a któr~so wym:aezloj\y :z.osltał na dzliei'i 30 CllC'WC. 1947,ro~i we 'twlklz8n~ term;lliie OS1oiby zagl<1er,e3!ow81ll'e wim!)' ~'łoo1 e ~e p!11\1w'a wkarn.eelarllii oddziału Mpdteczn,e~ Sądu Grodllki~go -W Zduńsld lej Woli osqbń~cle lub pl7jez peł!n'ollllqcj!lli,k6w. pod ~'U't~i Pl'e.ktlU1Jj ~. KB-9655 S~d Grodz!ki w Zduńsk irej WQli, oddział -h:poteczny obw~e5zcza. i;e.po llmil;r'łym w djn,~u 24 sierpli:'a t 942 ro~u, SzJlaanie - H~l()dh\l UchaWl5olcim. wspól'lwlt"lkicielu n!~<chomqsc.i pd!qfiollliej w m:'eśc i,e ZdUiń5 1~j Woli. StarQiStwa. $er.adzilciegq. OUliliC4'Oll1le,i Nr 755 l'epertor.ium hipotew\eio, wstało dtwa'rtfje ipoi' tępowajjite lijpadkolwe. termin z,amk1)li~óa któ1ego wymajcrony został na dzjdeń roku i we WSkalZanym. t.,j1lllimllie a.oby milllbel~,. wi!l1l\~ z;głos : ć S'WOj,e prawa w.kidc~jarwi ~Rlłu hipotea1l6l0 Sądl! GrodzjkJe8Q, w Zduńsk'iej Woli, CiObiloilo lub Pr.z.e4 pei;nomocników. pod,lklljitkallll~ prek:luz;j;~ K s~ GrcdZJ~i w Zduń 'lkii~j WOlbi odchitał blpoltealny obw.~zcz.ą,. Żie po Mordce j T &ubie ~ Comherów małżolftlca-ch Ba.umu '7Jma~clt: MQrdka Ba.umalk dn. 15 l-iltopa.da 1941 roiku li Tauba :z C,vlJl1lbe.rów BlUlmlJC dntia 20 grudnie. 1932!loru, włlmcidd;eilaclt nli<erueh~ położon~ w m]dc.ie Zduń~kiiej Wo]), St&~bwla SiJeradZJldego, om~o\~j Nr 468 J'~pe!1toJ1i'Um hiipcjteezmego, zos tałlo obwarrfte poł!l~polwa.n~ lipadloowe, t'e11mlim 7)am kn1ęema kt6re~o wym~a'ol;y zomał na ' dzl1.eń 28 amwea 1947!'Oku i we wsk/lza,ny:m tennr.l1i>e ~y za:iln/tore'8:owm!!e wi'runy 7ig~oett~ swou,e prawa w kan,celar» oddziału hi!poitecwego Sądu Crc&ki.ego w Zduńskliej Woli osdh i~c:i.e,. lub pl"zez pe\~nomo.c.nilkqw, pod skutkaimi prekluzji. KB-9653 Są.d Grod:zjk~ w Zduń 5'kmej WQ~i, odcłz.i.ał hćlpotecz:ny o!hwieszcla, że po zmall1ym w Ql1h.\ 24 s. ; 'e.,pn~a 1942 roku Sz11aJ\llli'e - HcnQcihru Ucb~~!tm" Wl$jpółwła ~ cfilcielju merucno lio&cli poimo'.fle:j w m:1lic,ie ZduńskJi'ej Woli Starot~"a SiDeri!Jd7;kiegQ Q~na ;czjornred Nr ' 753 llepe'j'l:oitriijm h~ipo~eczjll'cg(), :ros:tało OM'ą!l1 be po$tęww a'u1e ~padikowe. termm umldflięc'; a ~tó l'e~o WYZil1 l a,cz;o:ny zos: tał na di~iclń.30 czrerwca 1947 loku i w~ WSikazam)'lffi term~e Ojoby zawulteresowa.ne wi.nn~ :tjłos ić. &wojle prawa W :kam'cel8jrliri odjdz2;ra~u hipotecznego Sadu G~od~ki ego w Wowi ~ite lub przu pał~omqcndków. pod,kurtkami prclkhl~~, KB SĄD GtODZl( W OLKUSZU Oddl'llał Hipoteczny Slldu Grod.zkie,o w OlkuJZu obwieszcza, że tocz, 1113 POltl!powanla padkowe po: 1) BajU z Macner.ów Macnerowej, Surze-Chanie z Macnerów Macnerowej l Lajl - de!! z Macner6w Jegerowej, w8półwłdcicidkach części nieruchomości w Olkuszu, hip. Nr S; 2) Nuchymie-Lejbie Blurnenfeldzie i Bl1mle-Fajgli z Blumenfeldów Macnerowej, właścicielach części nieruchomości w Olkuszu, hip. Nr 172; 3) Lejbusiu i Roj:de małżonkach Najmark, właścicielach nieruchomości. hip. Nr 497; 4) Srulu-Majerze vel Fulu-Majerze Zonabłndzie, lcku Lejbie Zonabenclzie i Chaji-Pesli Szmulewicz, WłAŚcicielach nieruchomości w Wolbromiu, hip. Nr 181. Termin zamknięcia tych spadków wyznaczony jest PO upływie sześclu mielięcy od daty wydrukowania obwi~szczetlia teio w "Monitorze Polskim" i w dniu tym osoby zainteresowane winny stawić się do kllncelarii tego! OdcWału Hipoteczne~o. z odpowiednimi dokumentami dla zgłoszenia swych praw pod skutkami prekluzji. KB-9663 Oddział Hipoteczny Sądu Gl'odzkie,o w Olkul!lzu obwieszcza, te toczą slę postępowania spadkowe po: l) Weronice Gionek, właścicielce działki gruntu, wykazanej pod punktem wykazu nieruchomości w Skale blp. Nr 82; 2) Włady sławie Opalsklm, właścicielu części nieruchomości w Olkuszu, bip. Nr 209; 8) Pesli Borzykowsklej, włacicielce nieruchomości w Pilicy hip. Nr 44; 4) Berku i Fajgli z Bombów małżonkach Szulman, właścicielach części nieruchomości w Skale hip. Nr 89; 5) Judee i MindU-Surze z Waj sów, małżonkach Kołatacz,. właścicielach połowy nieruchomości w' Skale, hip. Nr 115; 6) Berku Lajtnerze, właścicielu nieruchomości w Olkuszu, hip. Nr 335. Termin ' zamkni ę cia tych spadków wyznaczony jest na 4 marca 1947 r. i w dniu tym osoby zainteresowane winny stawić się do kancelarii tegoż Odd2iału Hipotecznego z odpowiednimi dokumentami dla zgłoszena ~wych praw~ pod skutkami prekh...:ji. : KB-9721 SĄD GRODZK W SANDOMERZU Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Sandomierzu obwieszcza, że otwarła! zostały po!!tępowania spadkowe po zmarłych: l) Mordc8 i Chlli-Taubie, ma łżonkach Gelerenter, \V.ścicielach nieruchomo ś ci w Sandomierzu, Nr hipot. 88,. ~) Surze Rajchcajg, właścicielce nieruchomości w Klimontowi!!, Nr hip. 204, S) Herszlu Dajtelewajgu, właścicielu cz ę ści nieruchomo 'ci w Staszowie, Nr hip. 214, 4) Kajli Szajn, Rochy Auzbach, Kiwie Ajzenbuch v. Ejzenbuch, Ałcie-Szprincy Ajzenbuch v. Ejzenbueh, Ałterze Berku Ajzenbuch v. Ejzenbuch, właścicielach' nieruchomoścl w Klimontowie Nr hip. 154, 5) Szlamie Nachimowiczu, właficicielu koloni! ~iek, Nr parc. 1~.57, Nr hip ,. 6) Tojwy v. Towi i Temy.Mirli małżonkach Wajntt'aub, właścicielach połowy nieruchomo ś ci w Sandomie!'ZU, Nr hlp. ~72, 7) MejUchu v. Majlechu Zajdmanie, Chai Grynbergl Fajdze Mlncberg, właśclcielach cz ęści nieruchomości w Sando~ mierzu, Nr hip Termin zamkni ę cia post ępowań spadkowych wyzna~ony został na d z ień 27 cierwca 1947 r., w terminie tym o_soby zainteresowane winny swe prawa zgłosić tu pod skutkami preklullji. KB SĄ.D GRODZK W LPNE Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Lipnie obwieszcza, że po śmierci Froima Szwa ma a) wllpółwłdciciela 2-ch osad włoś cia ńskich Nr 16/43 35/22 we wsi Płomiany (Akta hlp. Nr 3/ 484/2), b) właściciela działki gruntu Nr l o obszarze 2 dziel saż. z majątku Zbyszewo (Ks. hip. Nr 352/Z) - ~twarte zos t a ło p ostępowanie spadkowe, termin zamknięcia którego wyznaczony wstał na dzień 25 czerwca 1947 roku, w którym to dniu osoby zainteresowane winny zgłollić!!woje prawa do Oddziału Hipotecznego Sądu Grodzkiego w Llpnie ~od skutkami prekluzji, 2-KB-9723 SĄ.D GRODZK W GRÓJCU Oddz iał Hipoteczny 3ndu GrodzkiejlQ w Gró'cu obwieszcza, ż e na dzień 18 czerwca 1947 roku wyznaczony został termin zamknięcia po st ę powania spadkowego po ' Wlarłej Florentynie - Stani s ławie, w klliedze hipotecznej " fi~ruje pod jednym imieniem "a" Zięlińskiej z domu Rdzankowskiej, właścicielce części nleruchornotei we wsi. Mogielnica Poduchowna. obecnie w mieście Mogielllicy, powiatu grójeckiego, oznaczonej Nr 'l repertorium hipotecznego na miasto Mogielnica Nr 54, W powyższym terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swe prawa w kancelarii Oddziału Hipotecznego w Grójcu pod skut- '. karni prekluzji. 2-KB-9841 Oddziiał Hi'j)olteczny Sądu Grod~lcie.go w Grójcu ~ c.z:a, że n'a d!zie ń 2 li~p ca 1947 rok,u wyzma'cwny został termin mmkjn;ięcie. JXliS't~pOlWllln ; a lpadkowe~ po 21madej w dn,ju 2 6i~llJ)ia 1944 r. Helen;e Matlakow«,ki'e;, ~~l'lj 'łce; w księdze h ipoteczln,~ pod im~~nami "Hdl!1!la-Mal'ia v,el Marianma" wiłaśo iroielee f1iiel'lldhclmo 'ś c:;i, połoionej w mtt>ek~e Wa're-e, powiatu grój,eckieg,o, oznaczollle; Nr Nr 32'21. 42/27, 42 b/28 T'~rt. hi,p. Nrl 02. W powyijszym te rml:mr.e osoby ~~l~eresowane Mony 7igł08 "Ć swe prawa w karncela' l'i~ Ocłdz ':ału HipoteCZll\eg'O w CllÓjcu, pod!k'lltkall'm prekluzjtt. 2 GA-1122 PERWASTKOWA REGULACJA HPOTEK SĄD GRODZK W GRODZSKU MAZ. Oddział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Grodzisku Mazowieckim obwieszcza, iż na dzień 31 marca 1947 r. został wyznaczony termin pierwiastkowej regulacji hipoteki dla nieruchomości "JuUanówek" w Grodzilku Maz. w dzielnicy Jordanowice, o powierzchni mtr. kw. pochodzącej z olady Nr 10, oznaczonej na planie Nr 4 i położonej przy ulicy oznaczonej Nr 98 (przedłużenie ulicy Batorego), tanowiącej własność Jullanny Wlodarklewicz. W powyższym terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w Oddziale Hipotecznym w Grodzisku Maz., pod skutkami preklu Zji. KB-łl713 SĄD GRODZK W PRZASNYSZU Sąd C' :odzki w Przasnyszu, Oddział Hipoteczny, obwieszcza, 7~ wywołana została.do pierwiastkowej regulacji hipoteki nieruchomość m iejska w Przasnyszu, przy ul. Mo:stowej Nr pol. 8, O obszarze 404 mtr. kw. z budynkami, stano~ V:i ą ca własność Tadeusza i Anny małż. owsl~ich, z naby Cla od Nusena Klejnhausa. Termin regulacji wyznaczony został na dzień 10 kwietnia 1947 roku, w którym to terminie osoby zainteresowane winny się zgłosić w Oddziale Hipotecznym Sądu Grodzkiego w Przasnyszu z dowodami swych praw, pod skutkami prekluzji. KB SĄD GRODZK W MŁAWE Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Mławie obwie SZCfZa, że nieruchomość w Mlawie przy ulicy Sienklewieza, powierzchni około 2657 mtr kw. należąca do Mieczysława Ganszera (ksi ęga hipoteczna Nr 913 podczas ostatnich działań wojennych zagin ę ła), wywołana została ponownie do pierwiastkowej regulacji hipoteki na d zi eń nast ępny po upjywie 3 miesięcy od daty ogłoszenia w Monitorze Polskim., W wymienionym terminie osoby zainteresowane winny się z~łosić do kancelarii hipotecznej pod skutkami prekluzj. KB-9552 (

6 6 "MlONL'1OR POLSK ' - Dnia 23 grudnia 1946 r. Nr 144. SĄD GRODZK W ŁOWCZU Sąd Grodzki, Oddział Hipoteczny w Łowiczu, ogłasza, że nierechomość w mieście Głownie, przy ulicy Łowickiej Nr 22, oznaezona Nr 34 i 35; nale.l ąca do spadkobierców zmarły.::h Szai i Ryfki małżonków Szaja, - wywołana jest do pierwiastkowej regulacji hipot<i!;:i. W terminie regulacji, wyznaczonym na dzień 16 kwietnia 1947 roku zainteresowan~ winni z gł osić prawa swoje w kancelarii hipotecznej w Ł.owiczu pod skutkami prekluzji. GA-1135 Sąd Grodzki, Oddział Hipoteczny w Łowiczu ogłasza, że nieruchomość w mieście Łowiczu, przy ulicy Osóbki-Morawskiego, dawniej Sienkiewicza pod Nr 13 ' i 15, oznaczona.nr hipotecznym 719,. składająca si ę z kościoła, klasztoru, budynków mieszk~lnych, łąki i placu z ogrodem o łącznej powierzchni 5. ha. 2805,4 metr. kw., stanowiąca wła sność Zgromadzenia SS. Bernardynek Zakonu Regularnego Św. Franciszka w Łowiczu, - wywołana jest do pierwiastkowej regulacji hipoteki. W terminie regulacji wyznaczonym na dzień 9 kwietnia 1947 roku interesowani winni zgłosić prawa swoje w kancelarii hipotecznej w Łowiczu pod skutkami prekluzji. GA-l111 :WPRaW ADZENE \Y POSADANE SPADKU. SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWE Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie ogłasza, że w dniu 8 sierpnia 1946 r. wpłyn ę ło do Sądu podanie Włodzimierza Kierwińskiego, zam. w Warsżawie, ul. Czynszowa 4a, o wprowadzenie go w posiadanie spadku po żonie ' Małg.orzacie Kierwińskiej, córce a i y z Świdwów, małż. Augustyniaków, zmarłej dnia 13 września 1944 r. w Rembertowie. Wzywa się przeto spadkobierców Małgorzaty Kierwińskiej, aby w ciągu miesiąca, licząc od dnia ukazania się 3-go ogłoszenia, zgłosili swe prawa do spadku po zmarłej. Nr Co. 378/46. 3-KB UZNANE ZA ZMARŁEGO STWERDZENE FAKTU ŚMERC SĄD GRODZK W WARSZA WE Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział, wzywa Czesława Mystkowskiego, s. Piotra i Anny z Wyszomirskich, urodzonego 16 grudnia 1899 r. w Warszawie, ostatnio zamieszkałego w Warszawie, ewakuowanego :we wrześniu 1939 r. do Dubna, aby w terminie 3-miesi ę cznym stawił się do Sądu, gdyż po upływie tego terminu Sąd uzna go za zmarłego, oraz wzywa wszystkie osoby, ktore mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi. Akta Zg. 2803/46. 'KB-8626 SĄD GRODZK W KRAKOWE Julia Małgorzata 2 im. Buttnerowa z Goldbergów, urodzona dnia r. w Krakowie, córka. Altera-Adolfa Goldberga i Karoliny z domu Steuer. zamieszkała stale w Krakowie, a w czasie powstaąia przebywała stale w Warszawie, ul. Leszno L. 24/.6 i od tego czasu ślad po niej zaginął. Gdy zatem można przyjąć, że zaistnieją warunki ustawowego domniemania smlerci, zarządza się, na wniosek mało Ewy Buttnerówny, działającej przez matkę i opiekunkę Jadwigę Buttnerową, zam. w Krakowie przy ul. Miodowej L wszczęcie postępowania celem uznania wymienionej osoby za zmarłą, a zarazem Juli ę Małgorzatę 2 im. Buttnerową wzywa się. aby stawiła się ' przed wymienionym Sądem lub w inny sposób dała znać o sobie w terminie 4-0 miesięcznym od tego og'łoszenia, gdyż w przeciwnym razie może być uznana za zmarłą. Wzywa się wszjstkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionej, aby w terminie powyższym doniosły o niej Sądowi. Sygn. r.!. Zg. 7l/46. KB-8532 SĄD GRODZK W GDAŃSKU Ruta Ridder, zamieszkała w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Wyspiańskiego Nr 14 m. 1, wniosła o uznanie za zmarłego jej męża Bernarda Riddera, urodzonego 19 sierpnia 1907 roku w Benratąam-Rhein, syna Bernarda i Augusty z domu Knugge, który w czasie działań wojennych w miesiącu marcu 1945 roku zaginął i od tej pory do domu nie wrócił. Wzywa się zaginionego, by w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Polskim zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Gdańsku, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Wzywa się zarazem wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie powyższym wiadomości te podały tutejszemu Sątlowi do akt. (Zg. 104/46). KB-7041 SĄD GRODZK W GRODZSKU MAZOWECKM S ąd Grodzki w Grodzisku Mazowieckim na podstawie art. 5 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 40/45, poz. 226), w sprawie. Nr Zg. 73/46 ogłasza, że na wniosek Karin Brzuzek, zam. W Milanówku, przy ul. Juliusza ZATWERDZENE TESTAMENTOW, SĄD OKRĘGOWY W BAŁYMSTOKU Nr ' 6, wszczęto postępowanie o uźnanie za zmarłego za ginionego Aleksandra Brzuzek, inżyniera, syna' gnacego r Anastazji ze Szczebrzyńskich, małż. Brzuzek. urodzonego w Warszawie w dniu 4 lutego 1887 roku, aresztowanego w dniu Sąd Okręgowy w Białymstoku, Wydział Cywilny, mmejszym 19 lipca 1942 r. i wi ęzionego na Pawiaku, później wywiezio ~ obwieszcza, że postanowieniem Sądu Okr ęgowego z dn. nego i osadzonego w więzieniu w Spandau, gdzie przebywał 21 listopada 1946 r. testament prywatny Łukaęza Plutowicza, do września 1943 r., we wrześniu został przewieziony do,\: sporządzony w dniu 3 czerwca 1946 r., został zatwierdzony wi ęzienia w Pli:itzensee (Berlin), gdzie przebywał do 27 marca do wykonania. KB r., aż wreszcie uwi ęziono go w więzieniu Branden burg-garden. Wyrokiem z dnia 23 marca 1943 r. został skazany Sąd Okręgowy w Białymstoku, Wydział Cywilny, niniej!żym obwieszcza, że postanowieniem Sądu Okręgowego z dn. na karę ~mierci, wyrok ten miał być wykonany w dniu 10 lipca 1944 r. 21 listopada 1946 r. testament notarialny a Mejera, Z załączonego do akt sprawy listu uwierzytelnionego syna a, sporządzony w dniu 27 maja 1937 r., został zatwierdzony wynika, iż list ten pisany jest przez Aleksandra Brzuzka na do wykonania. KB-9929 godzinę przed śmiercią. Od momentu napisania tego listu j wszelki ślad po nim zaginął. Sąd Okręgowy w Białymstoku, Wydział Cywilny, niniejszym obwieszcza, że postanowieniem Sądu Okręgowego z dn.! w terminie trzech miesi ęcznym od ukazania si ę niniejszego W związku z powyższym wzywa się zaginionego, aby 18 października 1946 r., testament notarialny Wiktora Ofmana, syna Aleksandra, sporządzony w dniu 7 grudnia 1933 r. więckim, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Grodzisku Mazo został zatwierdzony do wykonania. KB-9926 z~ar!ego. Jednocześnie wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły o nich Sądowi. (Zg. 73/46). KB-7363 Sąd Okręgowy w Białymstoku, Wydział Cywilny, niniejszym 'obwieszcza, że postanowieniem Sądu Okręgowego z dn. l 21 czerwca 1946 r. testament notarialny Mirona Michaluka, syna Efima, sporządzony w dniu 23 listopada 1945 r., został Sąd Grodzki w Grodzisku Mazowieckim na podstawie zatwierdzony do wykonania. KB"7"9928 art. 5 1 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 40/45, poz. 226) w sprawie Nr Zg. 61/ 46 ogłasza, że na wniosek Marii owskiej, zam. w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. ll-go Listopada 41, wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłego zaginionego Franciszka owskiego, syna Tomasza i Pauliny z domu Wasiewicz, urodzonego w Warszawie w dniu ' roku. Zaginiony w 1944 r. zamieszkiwał w GrodziskJ Mazowieckim przy ul. H-go Listopada Nr 41, a następnie w roku 1944, dnia 10 października został aresztowany przez Gestapo i wywieziony w niewiadomym kierunku. W związku z powyższym wzywa się zaginionego, aby w terminie trzech miesi ę cznym od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w.grodzisku Maz., gdyż w przeciwny,m razie może być uznany z~ zmartego. Jednocześnie wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły o nich Sądowi. (Zg. 61/46). KB-8384 uz:name za zmarłego Je] męża r lgbotl1l~ka g.na,c'ego Króla, urodzonego 27 styczlnia 1914 w Ryb.v eńcu, powiat grri eźllii, eilskii, syn1a WtilnC liltego Króla i M.aóanny z domu Wój,eińsk a. ostatnoo zruffi.deszkaleg.o w Ryb ie ńdl. Wymien,i,ony zostal r. powołany do Woj's.ka POiskiego i za gu!1ął. Wzywa s ię za81:'ni.oncgo, aby w termi.n,i,e lrzymi e&i:ęc znym od ukazafllli'a s ię ni:n:ejsz,6go ogłoszellti,a z,gl'os,lł Slę w SądZlie GrodzkJim w ' Gn: :ieź'r.j.e, gdyż w przea:,winym razi'e ma,że być U'zma/ll'Y za zmwl:rł, e~o. W;LYWe. s,ię ws'zys'vlci,e os-oby, k~ór e mogą udzioe\iić wiladonnooci o z rug~nóo[jy:m, aby w tenminuie powyż szym doniooły o tym SądQVyi (V. Zg. 181 /46). KB827~ SĄD GRODZK W KROŚNE Maria Bączar, zam. w Odrzykoniu - wnosi o uznanie za zmarłego a Bączar a. Poniew aż St an is ław Bączar, ur. w 1900 r. w Odrzykoniu, syn a i Salomei z Krygowskich - wyruszył na wojn ę pol s:w -ni '2miecką w sierpniu 1939 r. i ślad po nim zaginął, pn:eto: Wzywa się a Bączar::t, aby w terminie do trzech miesi ęcy od dnia ogłoszenia w Monitorze P olskim - zg}.)s ił s i ę w Sądzie Grodzkim w Kro ś ni e, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmariego. Wzywa się ponadto wszystkich, którzy mają wiadomość, i ż St a nisł aw B ącza r żyje, aby udzielili wiadomości lil nim tut. S ądowi w powyższym terminie. Zg. 52/46. KB-S610 =1 ina Dłu g osz, zam. w Kro śn ie, wnosi ó uznanie za zmarłego m ęża a Długo sza. Ponieważ' J an Długo s z, ur r. w Krośnie, syn gnacego i Anny z Kolanków ' został uwięziony przez okupanta niemieckiego 10, i wywieziony do wi ę zi enia w Krakowie - nie daj ą c od tego czasu wiadomości o sobie, przeto: WzYWa ' si ę a Długosza, aby w terminie do trzech miesi ęcy od dnia ogłoszenia w Monitorze Polskim - zgłosll się w Sądzie Grodzkim' w Krośnie, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarl'ego. Wzywa się ponadto wszystkich którzy maja wiadomość, iż Dłu g osz żyje, aby udzielili wiadomości o nim tut. S ą dowi w powy ższym ter' minie. Zg. 12/46. KB-8611 Helena Pernal w Lubatowej Nd 6 wnosi o uznanie za zmarłego męża Juliana Pernala. Julian Pernal, ur. w 1907 r. w syn Wojciecha i Marii, wyszed łszy z domu r. w stron ę Dukli ~ został podobno aresztowany, a na s t ępnie zastrzelony. Wzywa się Juliana Pernala, aby w terminie do trzech miesi ęcy od ogłoszenia w Monitorze Polskim zgrosh się w Sądzie Grodzkim w Krośnie, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Wzywa się zarażem wszystkich, którzy mają wiadomość, iż Julian Pernal żyje, aby udzielili wiadomości o nim Sądowi Grodzkiemu w Krośnie w powy ż szym terminie. Zg. 6/46.. lzb-3612 SĄD.GRODZK W BOLESŁAWCU Sąd Grodzki w Bolesławcu na wniosek Katarzyny Sidor mieszkanki Krzemieńca, pow. Bole sławiec, wzywa jej m ęża zaginionego Piotra Sidora, syna Andrzeja i Emilii, llrodz w Obradowacz (Jugosławia) by w terminie 3-mie:;i ę:. cznym zgłosił się do Sądu, gdyż po tym terminie S ą d może uznać go za zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby, k;tóre mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły Sądowi Grodzkiemu w Bolesławcu. Zg. 2/46. KB-8529 SĄD GRODK WKOLBUSZOWEJ Na wniosek a Piechoty, rolnika, zamieszkałego w Jagodniku Nr d. 84, powiat Kolbuszowa, wszczęto pos t ępowanie o uznanie za zmarłego: a Ziębę, syna a i Wiktorii z Urbanów, urodzonego dnia 8 marca 1911 r. w Jagodniku, powiat Kolbusz owa, zamieszkałego ostatnio w Jagodniku Nr d. 84, k tóry w roku 1943 został aresztowany przez Niemców, wywiezlony do obozu w Pustkowiu, powiat D ę bica, z którego to obozu z chwilą wkroczenia wojsk sowieckich porą l e tni ą 1944 r. został wywieziony przez Niemców w niewiadomym kierunku i od tego czasu wszelki ślad po nim z ag inął. Sąd wzywa zaginionego, aby w terminie do dnia 14 maja zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie bqdzie uznany za zmarłego. Wzywa si ę wszystkie osoby, które mają wiadomości o zagmlonym, aby w terminie powy ższym doniosły o tym Sądowi. Sygn. Zg. 23/46. KB-7913 Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział, wzywa a Orlińskiego, syna a i Franciszki z Bielaków, urodzo-. nego w Brzyszewie, powiat Włocławek, 1 lutego 1903 roku, ostatnio zamieszkałego w Warszawie, kominiarza, który w dniu 5 sierpnia 1944 roku w czasie powstania warszawskiego został zabrany przez okupanta, aby w terminie 3-miesięcznym stawił się do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarłego, oraz wzy,wa wszystkie osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek wia&.omości o zaginionym, aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi. Syg. akt. 1. Zg. 2648/46. KB-86:.l5, Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział,. wzywa Adama Skrzyńskiego, syna ' a i Antoniny z Kadłubowskich, urodz. 11 marca,1911 roku w ~ozwadówce, pow. Włodawa, ostatnio zamieszkałego w Warszawie, przebywającego w 1940 roku w obozie jenieckim w Starobielsku, aby w terminie 3-miesięcznym stawił się do Sądu, gdyż po upływie tego terminu Sąd uzna go za zmarłego, oraz wzywa wszy '!tkie osoby. które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie doniosły o nich ~dowi. (Zg. 3237/46)-. - GA-1l39 S~D GRODZ~ W GOSTYNNE Sąd GrodzJk,i w Gostyn!i,e ogła'siza, ie na Wn'jos,ek Sa,].omona Pytel:l!am. w Sail'nÓka'dh, gm. Sa/lnilkB, powi,aru gest y n ińs,ki 'ego, W5zczęte z:c silało 'postępowa'jile o uzmqe Za zmarłą F radel Pytel z dolll'u Hnkelszlte!ln, urodzionej w dl1l:u 16 cz~rwca 1912,r. w GąbiTh~e, cór,ki Hersza i Sury Z Wojdysławs;kich, ż{)lly Sllllom'Ona Pyte, osta,bni'o zall1jreszkałej w Gąbin1e, 'kitóra była osadz:ona w Gheei:e na począ'bku ffi.3ija 1942 roku i p1"2-y łi kwlid!a,cj:i Ohet ta w Gąlbi illie razem z transp<l;c'bem wywi,ez):lona 7oost'ruta ' dlo la'&ów Ka:z;i'D'ierz()Wskiidh, ohok miasta Kdla. i cd t~o cza,su wszel\ci ślad po niej za,gi'l1ął. Sąd wzywa Fmdc Pytel, alby w tel1!1,j,nli'e t1"2-edhinji,eslięcy od ch'whi ukazania s':,ę n i m,ej sze~o o~łos,z,el1'i.a pod-ała slwojie obecne mi,ejs.ee Z,amiie5zka,n,j'a, w prljecitwnym ~()Wiem T3Z:.'e możę być uz.naj!la za zagin i i!oillą. Wzywa sa.ę wszystki,e osohy, któr,e mogą ud zi,el';ć w :adomośoi o za gj; lli!one~, aby w terrrui:ni,e powyżs zym do!l,iomy Sądowi Nr Zg. 8/46. KB-7733 S~D GRODZK W GNEźNE Na Winios'ek Pelagij KrQ z dom'u Błochowia-k, zam:ieszk. W RybWeńcu,. ~a't gn~~je~loi, w~to postępolwatl~e Q SĄD GRODZK W HRUBESZOWE Sąd Grodzki w Hrubieszowie na wniosek mieszkanki wsi Dziekanów, powiatu Hrubieszowskiego Marii Orlon, wzywa zaginionego Stanisł awa Orona, urodzonego 6 sierpnia 1910 r., syna Włady sława i Marianny z Kozłów, ostatnio zamieszkałego w kol. Terebiniec, powiatu Hrubieszowskiego, który w sierpniu 1939 r. zmobilizowany, dotychczas nie daje żadnej wiadomości o swym ży ciu - aby w term inie trzechmie s i ę cznym zgłosił się do tego Sądu, gdy ż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Wzywa się rów-o nie ż wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły o nich S ądow i. KB-mil 3 l,. SĄD GRODZK W TYCZYNE l S ą d Grodzki w Tyczynie na wniosek Julii Witowskie.l, zamie sz kałej w Soninie, wszczął postępow anie o uznanie za zmarłego Walentego Witowskiego, urodzonego dnia 29.12,1831 w Woli Rafałowskiej, który jako umy sł owo upo ś ledzon y i u prawiaj ący włócz~gostwo po wydaleniu się w lecie 1928 z r' mu Macieja Czarnoty w Woli Rafałowsk iej,' dotąd nie l-k wrócił i brak o nim wszelkich wiadomoścl

7 Nr 144 ~~ ~,~,M~~?OL~S~~~ ~"'~~Dn~~a~~~g~rn~d~n~~~UM~~6~r~ R Sąd wzywa zaginionego, aby w terminie do dnia 15 lulego 1947 zgłosi! się, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Zarazem wzywa Sąd, by każdy, ktokolwiek miałby wiadomości o zaginionym, doniósł o nich Sądowi W powyższym terminie. Zg. 19/46. KB..., SĄD GRODZK W TORUNU Na wniosek Elżb i ety Nowakowej z.torunia, Francisz-. kańska 20, Sąd Grodzki w Toruniu wszczął post ęp owanie o uznanie za zmarłego Leona Nowaka, ur w Ci żkowie, pow. Czarnków, syna Andrzeja i Agnieszki z domu Fonterek, ostatnio zam. w Toruniu, Fra nciszkańska 20, umieszczonego przez w ł a dze niem. okupacyjne w obozie konc. w O święcimiu. Sąd wzywa 7.agmlOnego, 'aby stawił się w ądzie w ciągu trzech miesięcy od dnia ogł oszenia niniejszego oraz wzywa wszystkie osoby, które mog ą o nim udzielić wiadomo ś ci, aby uczy niły to w podanym wy żej terminie, w przeciwnym bowiem razie S ąd może zaginionego Leona Nowaka uznać za zmarłego. (V Zg. 133/46). KB-98l8 SĄD GRODZK W SKARŻYSKU-KAMENNEJ Helena Zbroja, zam. w Skarżysku-Kamie!lnej, wyst ą piła z wnioskiem o uznanie za zmarł ego jej m ęża plutonowego ~ 'dzisława Zbroji, urodzonego 8 lipca 1914 w Skarży skv- Kamiennej, syna a i y z Wiatrów, który 26 sierpnia 1939 powołany do 4 p. p. w Kielcach został ranny 9 września 1939 w rejonie Wielunia i od tego czasu brak o nim wiadomo ś c i. Zg. 52/46. Szczekutowicz Anna, zam. w Łodzi, ul. Legionów 44, wystąpiła z wnioskiem o uznanie za zmal'lego jej męża a ' Szczekutowicza, S. a i y z B!aszczykowskich, urodzonego w Kamiennej 13 kwietnia 1908, który na początltu września 1939 wydalił się ze Skarżyska w kierunku Łucka i do obecnej chwili nie powrócił. Zg. 56/46. Wzywa się zaginionych, aby w terminie trzechmiesięcznym zgłosili si ę do wymienionego Sądu, w przeciwnym razie mogą być uznani za zmarłych, oraz osoby, mogące udzielić wiadomości o zaginionych, aby w powyższym temlinie do. niosły o nich Sądowi. KB-B531 SĄD GRODZK W SŁUPSKU Sąd Grodzki w Słupsku na wniosek Wiktorii Ostap'Jkiej, ur. Sawickiej, zam. w Słup sku, przy ul. ' Kołł ą taja 16F, wszczął post ępowanie o uznanie za zmarłego, zaginionego jej m ę ża, porucznika zawodowego W. P., Juliana Os tap s l~iego, urodz r. w Sosnowcu, syna W:ł3.dysława-a i Wlapysławy z Sobiszewskich, zamies zkałego do m-ca wrześllla 1939 r oku w Warszawie, a od daty tej służbowo delego wanego. do Lwowa. Sąd wzywa: 1),Juliana Ostapskiego, aby si ę zgłosił w terminie do dnia 15 lutego 1947 r. w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego i 2) wszystkie osoby, posiadające o zaginionym wiadomości, aby w terminie POWyi'A~Zym doniosły o nich Sądowi. Sygn. Akt. Zg. 27/46. KB-862B. ~ S ąd Grodzki w Słup sku, na wniosek Zofii-iny Turek, ur. Barto9 i ńskiej, zam. w Słup s ku, przy ul. Konopnickiej 17, wszczął p ost ępowanie o uznanie za zmarłeg o, zaginonego jej męża, porucznika W. P. Cze sława Turka, urodz. w grud. niu 1907 roku w Pułtu sku, syna Feliksa i Marianny z domu Szymańskiej, zam ieszkałego do sierpnia 1939 r. w Warszawie, a od tej daty służbowo delegowanego do Lwowa. Sąd wzywa: l) Czesława Turka, aby się zgłosił w terminie do dnia 15 lutego 1947 r. w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego, 2) wszystkie osoby posiad aj ące wiadomości o zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły o nich Sądowi. Zg. 26/46. KB-8627 S~ GRODZK. W ffiojn1carn S~d GrodzJlci w Chorinócac:h, wzywa BroDlis lłarwa Megg'8m, &Yla Fr~ka i Kata'TZ)'1l.y z d. G Ó' '!OWi~cz ur. d; 11 łisoo, pada W Os ~eczm i,e pow. Sta:ro.g.ard, OSita1mrno zalj:es.zk,ał~o w Zamarte:m pow. Ohojnroe, po którym od UJtego ku 5J,ad za~ i nął, aby w term:n6e 3'"miies':ęcznym 7Jg'łoo1Jl ~ :~ do Sądu, ~ po tylm ool\mmń'e Sąd UZlna go za zjmalrlegol, 0NlfZ wzywa Silę w&7.y6:tkie o..,by, ktbre mogą udz.il em:ć j1ł!~!ich ~lwó;eik wi:adom00c1 o z:a1?}irl'ionym, ahy w ~zym termi Me doniosły lo,nj]ch SądOlWi (Zg. 80/46) KB Sąd Grocłzlki w Ohoj'Dlica'ch wz';"a Jamla Ger,Cllka, syna a li Katan YlllY z d. Nadokzyk, ljl'odz. d r. w Sł:illWMe, pow. C:za.mków: o~t a ltrnio zamroeszk ałego w KdtOlllly:P, o latórym od 1939 'r. wszelci ślad z'agmął,aby w rermin,~e 3-m~czm.ym llgłosił się do Sądu. gdyż po tym termimrie Sąd uzna go za żma:rł~(), O'a,z wz.ywa ws,zysjt:me osoby, któ,!'e ~ą udzlielńć j'akidhkolwiek w i adomości o za~]nrionym, aby: w~ t el1ljllirui:e dqi!ljiosly o mdh SądOWi (~. 113/46). KB USTANOWlENE KURATORA NEOBECNYCH SĄD OKRĘGOWY W ŁODZ Sąd Okr ęgowy w Łodzi. Wy dział Cywilny (Plac Dąbrowskiego Nr 5), podaje do wiadomości, że na podstawie art K. P. ~. adw. Roszkowski (, ul. Gda ńsl{ a Nr 23), został ustanowiony kuratorem procesowym zas tępow ania nieznanej z miejsca pobytu Elzy vel El żbiety J lyjticzak urodz. Meisner, ostatnio zamieszkałej w Zgierzu, w sprawie Nr C. 764/46 z powództwa a Szymczą-, ka przeciwko tejże Elzie vel Elżbiecie Szymczak o rozwód i wzywa nieznaną z miejsca pobytu, aby się zgłosiła do uczestniczenia w pomienionym procesie (sprawa Nr C. 764/46). l KB-9372 S4J) O~GOWY W KALSZU Sąd Okręgowy w Kaliszu Wydział Cywilny podaje do wiadomości, że na podstawie art. 1:57 1 k.p.c. adwokat Herbich z Kalisza został ustanowiony Kurato" rem do zastępowania nieznane; z miejsca pobytu Kazimi~ ry Znaj ewskiej, ostatnio zamieszkałe' w zbicy Kujawskiej w sp ~awie z pow6dztwa Tadeusza Zna'ewskiego przeciwko tejże e Znajewskiej o rozwód i wzywa nieznaną z miejsca pobytu, aby się zgłosiła do uczestniczenia w po' mienionym procesie. C. 308/46. KB-9103 SĄD OKRĘGOWY W TARNOWE Sąd OkJr ęg Q'WY w TarnO'Wie Wydziat Cy.willny, l{)daje do wi.a dom o~<:~ te lila lpodstawie ant kp.c. v. Wró-. bl<ewsdó adw olkalt, lzanni:elszka~ y w T ajrnow~e, :wslta t \lstano~.wlollly kl\l rajt>(m~1\ll do zars~ ętpowm1ia n;j.eznanyd 1. z mieisca po byltu dr gmaloergo H:01z,elra i tow., ostrutnio z,ami ers,zkaly.c:h w Tamowe w sprrawj e powództwa Ahrwma Betńihndsa i H ij1.dy SOl\llmelro1w ej i!}rzeeiw loo 1) drowi lgma.cm1.1\l łlo :l~et, 2). F,ran,ciiszoe H o/lzer. 3) FrancilS'zoe Dum1erowej o wyh~ Śll:en l,e Jrawa ZilJStaw,u ~ WlZywa ni'eztlllllllylclh z m1ejsjca p olby tu, alby s i ę vg.l:o$'it do \lcz esbni.czenia w 1)00mienionym pro ccsie. Nr b. 390/46. KB Sąd Okirę-gowy w Tarl10Wie Wydział CywNny pordai'e do wlra mości., ż,e na pod~tame art be. P. Kryp łew ski adworkajt, zarnj,ei;.z!kały w TaJrnlOlWi~, wstał ulsboo.wio Y k>urrutorem do zalslt ęl!)owaln ia niez-nal\1.ego z miei's'ca polby' tu Arnolda Ro6ko, (ls lat nil() zamiesvkał e,g{) w Tarnowie, w p,r<ljwle powództwa Prwc'ilSZ'ld z TOmalSoowSlkiClh Roćko pjrze!ciw;k>() Annolklowi Ro Ć!ko o 1"0~wM i wzywa niezn,wego.z miejsoa polby'tl\l. alby się Zlg'Ols i,ł d'o \lc z>ejsbtuc vejn-i a w po' m iei'l,iooym ()!'1()jcesie. N,r b. 429/46. WB-SmlO SAMORZĄD ZAWODóW WOLNYCH OBWESZCZENE Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie ogłasza, że zgłosił się niżej wymieniony obywatel o przyjęcie w poczet adwokatów:, 1. otto Uhtg, z siedzibą w Kielcach. Lublin, dnia 14 grudnia 1946 roku. KB-9934 UNEW AZNENE UTRACONYCH TYTUŁÓW NA OKAZCELA WZBRONENE WYPŁAT S~D OKRĘ:GOWY W LODZ Wydział Cywilny w sprawie Co. 154/46 ogłasza. że na żądanie Gminy Miejskiej Sąd na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 1946 roku postanowił: celem zachowania praw petentki do następujących ak cji na okaziciela, emitowanych przez L6dz.kie Towarzystwo Elektryczne Spółka Akcyjna a mianowicie: 750 sztuk akcyj wartości nominalnej 500 złotych każda, zaopatrzonych numerami od do włącznie; 750 sztuk akcyj wartości nominalnej 500 zł. każda, za~ opatrzonych numerami od do włącznie; 925 sztuk akcyj wartości nominalnej!\oo zł. każda, zaopatrzonych numerami od do włącznie; 200 sztuk akcyj wartości nominalnej 500 złotych każda zaop<łtr:wnych numerami od do włącznie; 300 sztuk akcyj wartości nominaj1nej 500 złotych każda, zaopatrzonych numerami od do ;. 1.'>00 sztuk akcyj wartości nominalnej 500 zł. każda, zaopatrzonych numerami od do włącznie; 38 sztuk akcyj wartości nominalnej 500 zł. kama. zaopatrzonych numerami od do ; 305 sztuk akcyj wartości nominalnej 500 zł. każda, zaopatrzonych numerami od do włącznie; 337 sztuk akcyj wartości nominalnej 500 zł. każda, zaopatrzonych numerami od do włącznie; 1800 sztuk akcyj wartości. nominalnej 500 zł. każda, zaopatrzonych numerami od do włącznie; 37 sztuk akcyj wartości nominalnej 500 zł. każda, za~ opatrzonych numerami od do włącznie; wzbronić wszelkich wypłat z tytułu powyższych akcji jak również wzbronić dokonywania nimi jakichkolwiek tranzakcji; wzywa się przeto wszystkich roszczących prawo do powy ższych tytułów, aby w ciągu lat dwóch, licząc od daty pierwszego ogłoszenia w Monitorze Polskim, złożyili tytuły w Sądzie Okręgowym w Łodzi, Wydział Cywilny lub zgłosili sprzeciwy. 3-KB-9814 (2 m.) SĄD OKRĘGOWY W.TORUNU Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział Zamiejscowy we Włocławku, niniejszym obwieszcza, że po rozpoznaniu w dn. 27 czerwca 1946 roku sprawy z wniosku Dyonizego Sztuckiego o unieważnienie akcji, na zasadzie art. 3 Ustawy o utraconych tytułach na okaziciela, postanowił w:z;pronić dokonywania. wypłat i tranzakcji związanych z akcjami na okaziciela "Pierwszej Krajowej Fabryki Manometrów, Termometrów i Przyrządów Laboratoryjnych - Neuman", Spółka Akcyjna we Włocławku, ul. Kaliska 21, oznaczonych NNr od 1 do 750 włącznie wartości nominalnej zł. 160 każda. Wzywa się roszczących prawa do wymienionych akcji, aby w ciągu dwóch lat od daty pierwszego ogłoszenia złożyli w Sądzie akcje lub zgłosili sprzęciwy. 8-KB-1922-J Konkursy. 1 KONKURS Z.arząd Miejski miasta nowrocławia ogłasza konkurl na stanowiska: a) kierownika Wydz. Teclmicznego inżyniera - architekta w/g V grupy uposażeń wraz z dodatkami, b) technika budowlanego w/g V wzgl. V grupy uposażeń wraz z dodatkami. _ Podania na wyźej wymienione stanowiska wraz dob& czeniem: życiorysu, odpisu dyplomu, metryki urodzenia, poświadczenie obywatelstwa polskiego, oświadczenie o st0- sunku do służby wojskowej i świadectwa praktyki należy składać w Wydziale Ogólnym Zarządu Miejskiego w nowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi. Stanowiska są do objęcia z dnem 1 stycznia 1947 roku. KB-984.'J Przetargi PRZETĄRG Nr 2-02/105/46 c Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Gdańsku, ogłasza.przetarg nieograniczony. na wykonanie remontu dźwigu parowego, o nośności ca 45,0 t. Podkładki przetargowe odebrać mo żna w gmachu DO!';P w Gdańsku, pokój Nr 407 za opłatą 100 zł. Oferty należy z~ożyć pod powyższym adresem na parterze gmachu, do skrzynki ofertowej, w zalakowanych kopertach z napinem: "Oferta do przetargu Nr /105/46. Wadium w wysoko ś ci 2 proc. oferowanej sumy wpłaca si ę do Kasy Dyrekcyjnej lub na konto DOKP Gdańsk w PKO na Nr X4209 a kwit załącza s i ę do złożonej oferty. Załączanie do ofert weksli, czeków itp. jest nie dopuszczalne. Otwarcie ofert nastąpi we wtorek r. o godz. lo-ej w pokoju Nr 407. DOKP zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta względnie unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. KB-lO077 PRZETARG NEOGRANCZONY Nr 206 i 207 Dyrekcja Odbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego, ul. Targowa 70 m. 4, ogłas z a przetargi: a) Nr 206 na wykonanie instalacji elektrycznej w spawalni oraz oświetleniowej linii kablowej na st. postojowej Szcz ęśliwice i b) Nr 207 na wykonanie instalacji' elektrycznej w nastawni WCZ-6 - Czyste. Oferty należy skła.dać do skrzynki ofertowej umieszczonej w Biurze Dyrekcji dnia 23 grudnia 1946 r. (ad a i b) do godz. lo-ej, gdzie mo żna nabyć ślepy kosztorys i uzyskać bliższe informacje. KB~9642 '.. OGŁOSZENE PRZETARGU. Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego w Warszawie. zamierza w drodze przetargu powierzyć wykonanie części zamiennych do remontowanych napychaczek systemu "TN". Firmy reflektujące na wykonanie powy~szego zechcą zgłosić się po dane ofertowe do Biura Technicznego Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego w Warszawie, ul. Nowy Swiat 4, w godzinach urz ę dowych. Otwarcie ofert nastąpi dnia 3 stycznia 1947 r. o godz. 10 w Biurze Technicznym DyrekCji PMT w Warszawie. Dyrekcja PMT zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta bez wzgl ędu na cen ę lub unieważnienie" całego przetargu bez podania powodów,. względnie podziału dostawy między kilku oferentów, jak też zwiększenie czy te ż zmniejszenie ilości wykonanych części., KB-9699 PRZETARG NEOGRANCZONY Nr V-l Dyrekcja Okręgowa R:olei Państwowych Gdańsk w Bydgoszczy, zaprasza do składania ofert na dostawę r6żnych zapasowych części wagonowych wg. specyfikacji., Oferty należy składa ć przed terminem rozpoczęcia p17e.. targu do skrzynki ofertowej mieszczącej się w hoiu DOKP ( Gdańsk w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, wzgl\:dnie nadesłae pocztą do Wydziału Zasobów Gdańsk w Bydgoszczy. Na kopercie winno być napisane: "Oferta dotyezy przetargu Nr, na dzień oraz na jaki materiał ". Od kwoty oferowanej należy złożyć wadium w wysokości 1 proc. Wadium może być złożone w postaci obligacji lub zaświadczenia wpłaty na PPOK. Termin rozpoczęcia przetargu 18 stycznia 1947 roku, godzina il. Bliższe informacje udziela i wydaje specyfikacje w godzinach urzędowych Wydział Zasobów w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, pokój Nr 58. Dyrekcja zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez usprawiedliwienia i zakupu z wolnej ręki. KB-9817 PRZETARG Kierownictwo Robót BOP Gdynia ogłasza przetarg na: 1) Wykonanie instala(:ji elektrycznej świetlnej l dzwonkowej oraz in~talacji piorunochronów w budy.nku biurowym przy mag. Nr 9 w Strefie Wolnocłowej w Gdyni. Wadium ' zł. Termin otwarcia ofert ~. godz. 10. Śl epe kosztorysy ze szczegółowym wezwaniem do składania ofert i wzór oferty za zwrotem kosztów własnych w kwocie żł 100 oraz bliższe informacje dotyczące tak samej roboty jak i przyszłej umowy otrzyma ć można w Referacie Przetargowym Kier. Robót BOP w Gdyni, ul. Waszyngtona Nr 38, godz Oferty w nieprzejrzystych zalakowanych kopertach z napisem: "Oferta na... jak wyszczególnione wy żej", należy składać tak ż e do dnia jak wy żej - godz. jak wyżej, o której to godzinie odb ę dz i e si ę przetarg. Do oferty należy dołączyć kwit na złożone w kasie wadium w przewidzianej wysokości, wzgl. pokwitowanie kasy BOP na złożenie innych walorów. Załącz a nie do oferty weksli, czeków, książeczek oszczędności owych itp. jest niedopuszczalne. BOP zastrzega sobie prawo wyboru oferenta bez wzgl ędu na cen~ or;lz uznania że przetarg nie dał wyniku. KB-9704 _.

BlłlIRU: UHł;OOWY RZECIYPOłPOł.łT1J PUml

BlłlIRU: UHł;OOWY RZECIYPOłPOł.łT1J PUml Numer podw6jny zł 15'. Oplata pocztowa uiszczona ryczahem. Nr 33 Łódź, 11 Kwietnia 1946 roku r~ol< XXIV 'o ITORPOLSKI BlłlIRU: UHł;OOWY RZECIYPOłPOł.łT1J PUml RedakcJa, Administracja 1 Ekspedycja: Lódź,

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI. DZIElIlI ORZt;DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSIIEJ ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ. (-) Bolesław Bierut 838.

MONITOR POLSKI. DZIElIlI ORZt;DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSIIEJ ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ. (-) Bolesław Bierut 838. ,Cena numeru - zł 30. Opłatapoczłowa nis'zczona r~czałt('nt. N_,_1_3_5 Warszawa, 8 listopada 1947 roku Rek X X V MONITOR POLSKI DZIElIlI ORZt;DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSIIEJ Redakcja l Administracja: Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MONITORPOLSK~ DZIElili

MONITORPOLSK~ DZIElili Cena numeru 15 zł. ~r. 45 ~płała Warszawa, 3 kwietnia pocztowa u1szczon" ryczahent KOl-. 1947 roku ------------------------~ XXVI MONITORPOLSK~ DZIElili Redakcja. Ad:ninistracla Łódź, EkspedycJa: j URZł;DOWY

Bardziej szczegółowo

Opla ta pocztowa uiszczona Nr 72. 1947 roku MONITOR POLSKI. DIII1IIII.0111110"' UEClf!l.l!lJ.lTlJ PlLliill. Rynel~ Kleparski

Opla ta pocztowa uiszczona Nr 72. 1947 roku MONITOR POLSKI. DIII1IIII.0111110' UEClf!l.l!lJ.lTlJ PlLliill. Rynel~ Kleparski l:ena numeru - zł 30 ryczałt Opla ta pocztowa uiszczona Nr 72 Warszawa, 20 maja Rok XXVI 1947 roku MONITOR POLSKI, DIII1IIII 0111110" UEClf!ll!lJlTlJ PlLliill " ; RedakcJa i AcministraCja: Warszawa ut:

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI... &IQDfJWY IIEBZTPnP8LITEJ POItRIEJ

MONITOR POLSKI... &IQDfJWY IIEBZTPnP8LITEJ POItRIEJ Numer podwójny - zł 15' Oplata poe:złowa uiszczona ryczahem Nr 32 Warszawa 4 marca 1947 roku l~ok XXVI MONITOR POLSKI... &IQDfJWY IIEBZTPnP8LITEJ POItRIEJ RedakcJa Administracja I Ekspedycja~ ł.ódż Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

1946 roku Rok XXV MONITOR POLSKI. .."' t. BlID.. IIllOOWf IZECmOSPOLITIJ,aLIIIEJ . 7.

1946 roku Rok XXV MONITOR POLSKI. ..' t. BlID.. IIllOOWf IZECmOSPOLITIJ,aLIIIEJ . 7. Numer podwójny - 15 ź. Nr 132 Łódź, 26 listopada --------------------------------------~~-- Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. 1946 roku Rok XXV MONTOR POLSK.." t. BlD.. lloowf ZECmOSPOLTJ,aLEJ Redakcja,

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI 741. Na podstawie art. 2 ust. 3 i 7 oraz art. 6 ust. 1 na wła

MONITOR POLSKI 741. Na podstawie art. 2 ust. 3 i 7 oraz art. 6 ust. 1 na wła Cena numeru - zł 30. Opłata pocztowa uiszczo ua r,', eza łtcol NI' 117 Warszawa, 15 wrzesnia 1947 ł"oku Rok XXV MONITOR POLSKI DZIElilI OIZł;DOWY RZECZYPOSPOLITEJ 'OLSIUBJ Redakcja i Administracja: Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 790 836 Poz. w KRS 9001 9500 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 28 stycznia 2003 r. Nr 19(1602) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości informuje,

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 15 września 2009 r. Nr 180(3283) Poz. 11624 11671 Poz. w KRS 161173 162294 UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 2 grudnia 2009 r. Nr 235(3338) Poz. 14991 15038 Poz. w KRS 209509-210151 UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Nr 262 (4379) Poz. 18675-18719 Poz. w KRS 315273-315955 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 12086 12115 Poz. w KRS 115501 116000 Warszawa, dnia 2 grudnia 2002 r. Nr 232(1564) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2001 r. Nr 237 (1317) Poz. 32347-32408 ISSN 1426-580X Cena brutto 25,31 zł Poz. KRS 40401-40900

Warszawa, dnia 6 grudnia 2001 r. Nr 237 (1317) Poz. 32347-32408 ISSN 1426-580X Cena brutto 25,31 zł Poz. KRS 40401-40900 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 6 grudnia 2001 r. Nr 237 (1317) Poz. 32347-32408 ISSN 1426-580X Cena brutto 25,31 zł Poz. KRS 40401-40900 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Nr 81(3439) Poz. 4947 5043 Poz. w KRS 55748 56547 UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 11618 11667 Poz. w KRS 151801 152400 Warszawa, dnia 4 listopada 2004 r. Nr 216 (2052) Biuro do spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 6713 6756 Poz. w KRS 53501 53900 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 23 czerwca 2003 r. Nr 120(1703) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Nr 124 (4503) UWAGA Poz. 8530-8612 Poz. w KRS 128623-129981 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

Próby odzyskania majątku Ostrowy przez hr. Natalię von Brassow po I wojnie światowej

Próby odzyskania majątku Ostrowy przez hr. Natalię von Brassow po I wojnie światowej Dariusz Złotkowski Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Próby odzyskania majątku Ostrowy przez hr. Natalię von Brassow po I wojnie światowej T rudno dziś jednoznacznie i precyzyjnie stwierdzić co

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 10567 10611 Poz. w KRS 100951 101950 Warszawa, dnia 13 października 2003 r. Nr 199(1782) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO poz. 3357 3361 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1. Wezwanie spadkobierców Poz. 3357. Wnioskodawca Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 15 marca 1947 r. BIAŁOSTOCKI. Nr. 3. T R E S G :

Białystok, dnia 15 marca 1947 r. BIAŁOSTOCKI. Nr. 3. T R E S G : Białystok, dnia 15 marca 1947 r. BIAŁOSTOCKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI Nr. 3. T R E S G : DZIAŁ URZĘDO WY: Str. Poz. 18 Powołanie W ojewody Białostockiego Stefana Dybowskiego w skład Rządu Rzeczypospolitej powierzenie

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 18 czerwca 2012 r. Nr 116 (3981) Poz. 8190 8231 Poz. w KRS 86963 87962 UWAGA Od dnia 18 maja 2012 r. Monitor Sądowy i Gospodarczy będzie wydawany wyłącznie w

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny ISSN 1640-5854 09 2010 /nr 214/ Biuletyn Informacyjny Jubileusz 5-lecia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych Obradowała KR! zadania PZD w zwiàzku z powodzià instruktorzy społeczni w ogrodach Roszczenia

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r. Nr 135 (4514) UWAGA Poz. 9452-9529 Poz. w KRS 147544-149440 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r. Nr 254 (4371) Poz. 18288-18366 Poz. w KRS 310356-311206 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r. Nr 146 (4263) Poz. 10908-10962 Poz. w KRS 160594 162197 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 17 września 2013 r. Nr 180 (4297) Poz. 13064-13123 Poz. w KRS 219607 221521 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. Nr 84 (4715) Poz. 5461-5546 Poz. w KRS 82554-83553 UWAGA Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSiG 145/2012 (4010) poz. 10248-10251 6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego Poz. 10248. Graf Paul prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PAUL

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 10642 10685 Poz. w KRS 100001 100500 Warszawa, dnia 16 października 2002 r. Nr 201(1533) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo