PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW"

Transkrypt

1 PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Gospodarki i Pracy Warszawa, wrzesie 2005

2 Spis treci Wstp... 3 I. Ogólne uwagi metodologiczne... 4 II. Postp wdraania funduszy strukturalnych w Polsce (na podstawie informacji miesicznej przygotowywanej przez instytucj zarzdzajc Podstawami )... 5 III. Rozkład regionalny udzielonego wsparcia... 8 IV. Kim s beneficjenci funduszy strukturalnych? analiza wybranych grup beneficjentów A. Jednostki samorzdu terytorialnego jako beneficjenci funduszy strukturalnych B. Przedsibiorstwa jako beneficjenci funduszy strukturalnych C. Organizacje pozarzdowe jako beneficjenci funduszy strukturalnych D. Podmioty działajce w obszarze edukacji (szkoły wysze, instytucje szkoleniowe) oraz jednostki naukowo-badawcze jako beneficjenci funduszy strukturalnych V. Spis tabel VI. Spis wykresów VII. Spis map VIII. Załcznik

3 Wstp Niniejszy raport, podsumowujcy pierwsze dowiadczenia Polski we wdraaniu funduszy strukturalnych - zgromadzone w okresie od pocztkowych miesicy 2004 r. do koca lipca 2005 r., jest prób odpowiedzi na dwa istotne pytania - o to, jak przebiega proces absorpcji funduszy strukturalnych w ujciu przestrzennym oraz o to, kim s beneficjenci funduszy strukturalnych w Polsce. Sporzdzane dotychczas analizy procesu wykorzystania rodków strukturalnych dotyczyły przede wszystkim tempa absorpcji oraz postpu finansowego w ramach poszczególnych programów. Z uwagi na ograniczenia w dostpie do danych ródłowych, rozumianych jako informacje o kadym projekcie współfinansowanym w Polsce z funduszy strukturalnych, nie było dotychczas moliwe przeprowadzenie pogłbionej analizy wdraania funduszy strukturalnych w ujciu regionalnym. Niniejszy raport, przygotowany w oparciu o zestawienia projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 1 (dla których podpisano umowy o dofinansowanie realizacji projektu do dnia 31 lipca 2005 r.), tak analiz zawiera, take co warte podkrelenia z uwzgldnieniem programów sektorowych. Opracowane przez Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Gospodarki i Pracy dane, przygotowane przez właciwe instytucje zarzdzajce, poredniczce oraz wdraajce, pozwoliły take na dokładne przyjrzenie si temu, jakie podmioty stały si odbiorcami wsparcia z funduszy strukturalnych oraz jakiego typu projekty s, bd bd, realizowane na podstawie dotychczas zawartych umów. Analiza tego niezwykle obszernego materiału, jakim s informacje o projektach objtych umowami o dofinansowanie w ramach omiu programów 2, została przedstawiona w postaci czterech rozdziałów oraz podsumowania zawierajcego wnioski. W rozdziale pierwszym zaprezentowano ogólne uwagi dotyczce zakresu i weryfikacji danych wykorzystanych do przygotowania raportu. Rozdział ten nie zawiera jednak wszystkich dokonanych zastrzee z uwagi na fakt, i poszczególne analizy wymagały niejednokrotnie zastosowania odrbnej metodologii uwzgldniajcej specyfik danej grupy beneficjentów, zamieszczono w nich dodatkowe informacje na temat zastosowanego podejcia. Rozdział drugi odpowiada na pytanie jak daleko zaawansowany jest proces wdraania funduszy strukturalnych w Polsce. W rozdziale trzecim dokonano analizy projektów objtych dofinansowaniem w układzie regionalnym. Przez pryzmat województw pokazano zarówno zagregowane dane dla całych Podstaw i inicjatyw wspólnotowych, jak i pojedynczych programów operacyjnych. Najbardziej pogłbion cz raportu stanowi rozdział czwarty, składajcy si z czterech odrbnych analiz dotyczcych poszczególnych grup beneficjentów funduszy strukturalnych. Niniejszy raport, z uwagi na pocztkowy okres wdraania funduszy strukturalnych w Polsce, ma charakter wstpny i stanowi punkt wyjcia do dalszych analiz. Dlatego te zdecydowano si na przedstawienie w nim analizy kilku wybranych grup beneficjentów tj. jednostek samorzdu terytorialnego, sektora przedsibiorstw i sektora organizacji pozarzdowych, a 1 Zestawienie projektów obejmuje m. in. nazw i status beneficjenta (beneficjentów), nazw projektu, typ projektu (budowa, usługi, dostawy), warto projektu oraz warto dofinansowania wspólnotowego, obszar realizacji projektu (województwo, powiat). 2 W ramach programów inicjatywy wspólnotowej INTERREG nie podpisano do dnia 31 lipca 2005 r. adnych umów. 3

4 take analizy czci projektów realizowanych przez szkoły wysze i jednostki naukowobadawcze. Wybierajc te kategorie beneficjentów kierowano si ich istotn rol w wykorzystaniu funduszy strukturalnych, a take faktem, i w odniesieniu do tych grup posiadane dane miały najpełniejszy charakter. I. Ogólne uwagi metodologiczne Podstaw badania były dane nt. projektów uwzgldnionych w zestawieniach przygotowanych przez instytucje zarzdzajce, wdraajce oraz poredniczce, dla których podpisano umowy o dofinansowanie 3 w ramach nastpujcych programów operacyjnych: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, SPO Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, SPO Rozwój zasobów ludzkich, SPO Transport, SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb, SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich, a take inicjatywy wspólnotowej Equal (w zwizku z faktem, i w ramach inicjatywy wspólnotowej Interreg III A nie zostały jeszcze podpisane umowy z beneficjentami, w zestawieniu nie zostały uwzgldnione programy realizowane w ramach tej inicjatywy). Jako drugie ródło danych, o charakterze uzupełniajcym, słuyła informacja miesiczna przygotowana na koniec lipca 2005 r. przez Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, bdca narzdziem biecego monitoringu postpów we wdraaniu programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Z uwagi na brak moliwoci dokonania pogłbionych analiz (np. przestrzennych) zdecydowano o całkowitym pominiciu pomocy technicznej zarówno jako oddzielnego programu operacyjnego PO Pomoc techniczna, jak i pomocy technicznej znajdujcej si oddzielnie w kadym z programów operacyjnych. W zwizku z tym poszczególne analizy szczegółowe (poza rozdziałem II) nie uwzgldniały iloci i wartoci projektów dotyczcych tego obszaru wsparcia. W odniesieniu do zakresu czasowego objtego analiz, co do zasady przyjto, i dane dotycz projektów, dla których umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisano do dnia 31 lipca 2005 roku. Jako element weryfikacji poprawnoci dostarczonych danych słuyła Informacja o stanie wdraania programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej za lipiec br., przygotowana przez instytucj zarzdzajc Podstawami. Porównanie danych dostarczonych do analizy oraz danych z informacji miesicznej wskazuje, i w przypadku niektórych programów przedstawione informacje dotyczy mog take projektów wykraczajcych poza t cezur czasow (a wic uwzgldniaj umowy podpisane po 31 lipca br.) Jednoczenie w przypadku niektórych programów, nie było moliwe przeprowadzenie badania na całej dostpnej próbie projektów i z tego wzgldu wystpuj rónice miedzy danymi zawartymi w informacji miesicznej za lipiec a danymi objtymi analiz. Poniej szczegółowe wyjanienia dla poszczególnych programów operacyjnych: - w przypadku ZPORR, SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb, SPO Transport oraz SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich rónice s znikome, co wobec bardzo duej iloci oraz wartoci badanych projektów wiadczy o wiarygodnoci informacji dostarczonych do analizy, - w programie SPO Rozwój zasobów ludzkich warto podpisanych umów według informacji miesicznej jest o kilkanacie procent wysza ni to wynika z danych dostarczonych do analizy. Do znaczca rónica zwizana jest m. in. z brakiem 3 W niniejszym raporcie przyjto zasad, i przez projekty w trakcie realizacji - które to pojcie bdzie obecne w kolejnych czciach materiału - naley rozumie włanie projekty objte umowami o dofinansowanie. 4

5 informacji z niektórych instytucji o projektach (np. WUP Łód, co zapewne wpłynło take w niewielkim stopniu na słaby wynik województwa), nieuwzgldnieniem (z powodu braku danych) w zestawieniu projektów pozakonkursowych w działaniach 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów instytucji rynku pracy oraz 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, - w przypadku SPO Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw w stosunku do informacji miesicznej nastpiło zwikszenie wartoci podpisanych umów o kilkanacie procent, co jest spowodowane uwzgldnieniem w analizowanym zestawieniu take umów podpisanych na pocztku sierpnia br., - najwiksz rónic midzy danymi z informacji miesicznej a danymi pochodzcymi z badania zanotowano w przypadku IW Equal, gdzie w zwizku z uwzgldnieniem danych sierpniowych dotyczcych szacunkowych kosztów projektów realizowanych w ramach działa 2 i 3 warto umów wzrosła z ok. 24 mln zł (podanych w informacji miesicznej) do ponad 622 mln. W przypadku analizy przestrzennej projektów realizowanych na poziomie krajowym (tj. realizowanych na terenie całego kraju) uznano, i ich wartoci zostan podzielone proporcjonalnie midzy wszystkie województwa stosownie do liczby mieszkaców (w zwizku z tym faktem warto wsparcia per capita w ramach kadego województwa zwikszyła si o 72,22 zł). Z kolei w przypadku projektów realizowanych na terenie kilku województw, ich warto została w całoci przypisana do województwa, w którym mieci si siedziba beneficjenta lub gdzie realizowana jest najwiksza wartociowo cz danego projektu. W programie SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich, wobec braku w przekazanym zestawieniu informacji o województwie realizacji projektów w działaniach 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych oraz 1.2 Ułatwianie startu młodym rolnikom, przyjto, i ich warto zostanie przypisana do poziomu krajowego (co przyczyniło si do zmniejszenia dysproporcji pomidzy regionami). II. Postp wdraania funduszy strukturalnych w Polsce (na podstawie informacji miesicznej przygotowywanej przez instytucj zarzdzajc Podstawami ) Analizujc proces wdraania funduszy strukturalnych mona posłuy si uproszczonym modelem obejmujcym trzy etapy: Wnioskowanie o uzyskanie dofinansowania z funduszy strukturalnych, Podpisanie umów lub decyzji o dofinansowanie realizacji projektu, Refundacja poniesionych przez beneficjentów wydatków. Przeprowadzone w ramach raportu analizy odnosz si do danych dotyczcych drugiego z wymienionych etapów, jednake w celu pełnego zobrazowania postpu wdraania funduszy strukturalnych konieczne jest odniesienie si take do pozostałych etapów. Łcznie w ramach Podstaw dla Polski na lata przeznaczono z budetu Wspólnoty Europejskiej niecałe 8,3 mld euro wsparcia wspólnotowego (ok. 33,6 mld zł). Proces naboru wniosków został uruchomiony w I połowie 2004 r. i ju po kilku miesicach okazało si, e zapotrzebowanie potencjalnych beneficjentów na rodki UE przekroczy warto oferowanej pomocy. Zgodnie z ankietami przesyłanymi przez instytucje zarzdzajce programami operacyjnymi oraz inicjatywami wspólnotowymi, stanowicymi 5

6 podstaw do przygotowania informacji miesicznej przez instytucj zarzdzajc Podstawami, do koca lipca 2005 r. w ramach realizacji siedmiu programów operacyjnych oraz inicjatyw wspólnotowych Equal oraz Interreg IIIA złoono wnioski o dofinansowanie projektów o wartoci wsparcia ze rodków wspólnotowych przekraczajcej zł, co stanowi ponad 543% alokacji rodków wspólnotowych na 2004 r. i 127% alokacji wspomnianych rodków na cały okres programowania Składane przez beneficjentów wnioski s weryfikowane i oceniane w oparciu o ustalone kryteria i procedury, w wyniku których wybierane s najlepsze projekty, co z kolei stanowi podstaw do podpisania umowy lub wydania decyzji o dofinansowanie realizacji projektu. Od pocztku uruchomienia programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych podpisano umowy lub wydano decyzje o dofinansowanie realizacji projektów angaujce rodki wspólnotowe na łczn kwot sigajc blisko zł (zgodnie z danymi zebranymi na potrzeby analiz przeprowadzonych w dalszej czci raportu, warto podpisanych umów z uwzgldnionymi w analizach umowami podpisanymi w sierpniu br. wynosi blisko 12,9 mld zł), co stanowi 154,7 % alokacji rodków wspólnotowych na rok 2004 r. i 36,3% na cały okres programowania Zaawansowanie procesu zawierania umów jest jednak silnie zrónicowane pomidzy programami, a w ramach poszczególnych programów pomidzy priorytetami i działaniami. Do koca lipca br. wydatkowano z kont programowych zł, co stanowi 7,42% alokacji rodków wspólnotowych na rok 2004 r. oraz 1,74 % alokacji rodków wspólnotowych na cały okres programowania. Wykres 1. Warto złoonych wniosków, podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie oraz płatnoci zrealizowanych z kont programowych w ramach poszczególnych programów operacyjnych oraz IW Equal i Interreg IIIA jako procent realizacji zobowiza na lata według stanu na 31 lipca 2005r. 130,00% 127,56% 100% 95,37% 101,30% 94,60% 107,09% 109,55% 115,61% 100% 72,79% 56,8% 56,8% 0,00% 36,31% 32,73% 23,5% 23,5% 22,58% 25,86% 13,53% 16,28% 9,59% 11,61% 0,00% 0,02% 0,14% 0,44% 0,51% 0,86% 1,33% 1,74% gru-04 sty-05 lut-05 mar-05 kwi-05 maj-05 cze-05 lip-05 warto wniosków złoonych od uruchomienia programów jako procent realizacji zobowiza na cały okres programowania procent alokacji rodków wspólnotowych przewidzianych na 2004 r. w stosunku do całoci alokacji dla okresu warto umów (decyzji) o dofinansowanie zawartych od pocztku uruchomienia programów jako procent realizacji zobowiza na cały okres programowania procent alokacji rodków wspólnotowych przewidzianych na lata 2004 i 2005 w stosunku do całoci alokacji dla okresu warto płatnoci dokonanych z kont programowych od pocztku uruchomienia programów jako procent realizacji zobowiza na cały okres programowania alokacja srodków wspólnotowych na lata ródło: Opracowanie własne na podstawie informacji miesicznych przesłanych przez instytucje zarzdzajce programami operacyjnymi oraz IW Equal i IW Interreg 6

7 Wykres 2. Warto złoonych wniosków, podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie oraz płatnoci zrealizowanych z kont programowych w ramach programów operacyjnych oraz IW Equal i Interreg IIIA jako procent realizacji zobowiza na lata wg stanu na 31 lipca 2005r. 180,00% 179,90% 170,08% 160,00% 140,00% 136,21% 127,56% 120,00% 111,43% 100,00% 95,21% 92,90% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 36,34% 30,36% 12,83% SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 47,18% SPO Transport 0,00% 43,81% SPO 22,75% Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 7,09% 22,66% SPO Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw 0,08% 54,98% PO Pomoc techniczna 44,57% 1,68% 42,79% SPO Rozwój zasobów ludzkich 0,67% 43,93% Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 0,91% PIW EQUAL 5,44% 0,51% 0,00% 0,00% PIW INTERREG warto wniosków złoonych od uruchomienia programu jako procent realizacji zobowiza na cały okres programowania warto umów (decyzji) o dofinansowaniezawartych od pocztku uruchomienia programu jako procent realizacji zobowiza na cały okres programowania warto płatnoci dokonanych z kont programowych od pocztku uruchomienia programu jako procent realizacji zobowiza na cały okres programowania ródło: Opracowanie własne na podstawie informacji miesicznych przesłanych przez instytucje zarzdzajce programami operacyjnymi oraz IW Equal i IW Interreg Zaawansowanie procesu zawierania umów i decyzji o dofinansowanie w ujciu poszczególnych funduszy przedstawia ponisza tabela. IIIA OGÓŁEM 36,31% 1,74% Tabela 1. Warto podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie w relacji do alokacji funduszy strukturalnych UE, stan na koniec lipca 2005r. Fundusz strukturalny Alokacja na fundusz na lata (zł) Udział danego funduszu w całoci wsparcia (%) Warto podpisanych umów (zł) Relacja podpisanych umów dla funduszu do całoci podpisanych umów w ramach PWW i IW (%) =4/2 EFRR ,1% ,1% EFS ,1% ,2% EFOiGR ,4% ,7% FIWR ,4% ,0% ŁCZNIE ,0% ,0% ródło: informacja miesiczna za lipiec 2005 r. Z powyszej tabeli wynika, i stosunkowo szybciej s podpisywane umowy w programach i priorytetach finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast wolniej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz Finansowego Instrumentu Wspierania Rybołówstwa. 7

8 III. Rozkład regionalny udzielonego wsparcia Z zebranych danych wynika, i do koca lipca 2005 roku w ramach 6 programów operacyjnych oraz IW Equal podpisano ponad 20 tys. umów o wartoci dofinansowania wspólnotowego prawie 12,9 mld zł. Najwicej umów po ponad 700 podpisano w województwach zachodniopomorskim, pomorskim oraz mazowieckim, natomiast najmniej, po około 200, w województwach opolskim i lubuskim. Naley jednak wskaza, e zdecydowana wikszo umów w dwu pierwszych województwach została podpisana w ramach programu SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb, w którym moliwo realizacji projektów jest w duej mierze zdeterminowana geograficznie. Najmniej umów dotychczas podpisano w województwach zamieszkanych przez najmniejsz liczb mieszkaców. Tabela 2. Ilo podpisanych umów o dofinansowanie, warto ogółem wsparcia wspólnotowego wynikajca z podpisanych umów oraz warto udzielonego wsparcia na mieszkaca. Liczba ŁCZNIE Warto (w zł) Liczba mieszkaców Warto udzielonej pomocy na mieszkaca (zł) Relacja do redniej wartoci dla kraju dolnolskie ,92 zł 68,72% kujawsko-pomorskie ,18 zł 107,91% lubelskie ,05 zł 87,72% lubuskie ,47 zł 120,74% łódzkie ,01 zł 69,34% małopolskie ,24 zł 70,00% mazowieckie ,27 zł 94,60% opolskie ,20 zł 84,51% podkarpackie ,51 zł 101,79% podlaskie ,19 zł 98,43% pomorskie ,74 zł 169,71% lskie ,94 zł 91,84% witokrzyskie ,92 zł 98,35% warmisko-mazurskie ,37 zł 144,41% wielkopolskie ,83 zł 109,88% zachodniopomorskie ,67 zł 153,39% poziom krajowy ,22 zł ŁCZNIE/ REDNIO ,48 zł 100,00% ródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych zebranej przez instytucj zarzdzajc Podstawami Pod wzgldem wartoci podpisanych umów w czci dofinansowania UE prym wiod najwiksze regiony: mazowieckie, lskie, pomorskie oraz wielkopolskie, za projekty o najmniejszej wartoci wsparcia UE przyjto do realizacji w niewielkich województwach: opolskim, podlaskim i lubuskim. Umowy o znacznej łcznej wartoci dofinansowania UE podpisano dla projektów realizowanych na poziomie krajowym, szczególnie tych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (SPO Rozwój zasobów ludzkich oraz IW Equal), a ponadto z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich). 8

9 Wykres 3. Warto udzielonego wsparcia wspólnotowego na mieszkaca województwa w relacji do redniej wartoci udzielonego wsparcia w skali kraju dolnolskie łódzkie małopolskie opolskie lubelskie lskie mazowieckie witokrzy skie podlaskie podkarpackie kujawsko-pomorskie wielkopolskie lubuskie warmisko-mazurskie zachodniopomorskie pomorskie 0% 50% 100% 150% 200% ródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych zebranej przez instytucj zarzdzajc Podstawami W odniesieniu do wartoci udzielonego wsparcia z budetu Unii Europejskiej na mieszkaca regionu, najkorzystniej wskanik ten kształtuje si dla województwa pomorskiego (572,74 zł) i zachodniopomorsiego (517,67 zł), najsłabiej natomiast dla województwa dolnolskiego (231,92 zł), łódzkiego (234,01 zł) i małopolskiego (236,24 zł). Zrónicowanie pomidzy województwami wynika czciowo take z rónego stopnia zaawansowania prac nad podpisywaniem umów w poszczególnych programach oraz regionach (np. w ramach Zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego w województwie dolnolskim rozpoczto zawieranie umów z beneficjentami z duym opónieniem w porównaniu do innych województw). Wymiar regionalny realizacji poszczególnych programów, w tym IW Equal, przedstawiaj ponisze mapy. 9

10 Mapa 1. Skala udzielonego wsparcia wspólnotowego w programach operacyjnych oraz IW Equal w układzie regionalnym w relacji do całoci udzielonego wsparcia w województwie ródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych zebranej przez instytucj zarzdzajc Podstawami Mapa 2. Warto udzielonego wsparcia w ramach SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb w układzie regionalnym w relacji do całoci udzielonego wsparcia w ramach programu ródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych zebranej przez instytucj zarzdzajc Podstawami Charakter interwencji w ramach programu SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb determinuje rozkład przestrzenny udzielonego wsparcia. 10

11 Mapa 3. Warto udzielonego wsparcia w ramach SPO Transport w układzie regionalnym w relacji do całoci udzielonego wsparcia w ramach programu ródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych zebranej przez instytucj zarzdzajc Podstawami Najwiksze wsparcie w ramach SPO Transport otrzymały regiony metropolitalne, z silnymi orodkami miejskimi. Wyjtkiem jest województwo warmisko-mazurskie, gdzie realizowane jest połczenie Elblga z obwodem kalingradzkim. Najwicej inwestycji realizuj województwa zachodniopomorskie i pomorskie, które oprócz inwestycji drogowych i kolejowych rozwijaj infrastruktur dostpu do portów morskich. Jest to zwizane ze specyfik programu, w którym realizowane s okrelone, wynikajce z dokumentów strategicznych (Strategia Rozwoju Transportu, Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju), inwestycje o znaczeniu krajowym. Mapa 4. Warto udzielonego wsparcia w ramach IW Equal w układzie regionalnym w relacji do całoci udzielonego wsparcia w ramach inicjatywy ródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych zebranej przez instytucj zarzdzajc Podstawami 11

12 Charakter przedsiwzi realizowanych w ramach IW Equal wskazuje, e najsprawniej przygotowane do zarzdzania projektami o znaczeniu wspólnotowym s województwa lskie i mazowieckie oraz dolnolskie, małopolskie i podkarpackie, co moe wskazywa na ich aktywno w nawizywaniu i rozwijaniu kontaktów z partnerami z regionów w Europie, a take wynika z obecnoci w tych województwach wysokiej liczby organizacji pozarzdowych, do których adresowana jest IW Equal. Mapa 5. Warto udzielonego wsparcia w ramach SPO Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw w układzie regionalnym w relacji do całoci udzielonego wsparcia w ramach programu ródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych zebranej przez instytucj zarzdzajc Podstawami W ramach SPO Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw najwiksze wsparcie otrzymuj przedsibiorcy z relatywnie bogatszych regionów kraju (województwa mazowieckie, lskie i dolnolskie), co wynika z faktu, e jest tam zarejestrowanych wicej podmiotów mogcych ubiega si o wsparcie. 12

13 Mapa 6. Warto udzielonego wsparcia w ramach Zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego w układzie regionalnym w relacji do całoci udzielonego wsparcia w ramach programu ródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych zebranej przez instytucj zarzdzajc Podstawami Najwikszy udział w wykorzystaniu rodków w ramach Zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego maj województwa wielkopolskie, pomorskie, lskie oraz mazowieckie, co wynika z duych wartoci alokacji (w ujciu absolutnym, a nie per capita), przyznanych tym regionom oraz wiadczy o sprawnym wdraaniu działa programu. Warto odnotowa aktywno województw południowo-wschodnich, które, jak województwo podkarpackie, potrafi wykorzysta dowiadczenia z implementacj funduszy przedakcesyjnych. Mapa 7. Warto udzielonego wsparcia w ramach SPO Rozwój zasobów ludzkich w układzie regionalnym w relacji do całoci udzielonego wsparcia w ramach programu ródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych zebranej przez instytucj zarzdzajc Podstawami 13

14 Mona zauway, e realizacja projektów w ramach SPO Rozwój zasobów ludzkich koncentruje si w regionach o relatywnie wyszej stopie bezrobocia, co wskazuje na due zaangaowanie wojewódzkich i powiatowych urzdów pracy w wykorzystywanie narzdzi aktywnej polityki zwalczani bezrobocia. Mapa 8. Warto udzielonego wsparcia w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich w układzie regionalnym w relacji do całoci udzielonego wsparcia w ramach programu ródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych zebranej przez instytucj zarzdzajc Podstawami Przedstawione dane dotycz umów o dofinansowanie podpisane dla nastpujcych działa SPO Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich: 1.3 Szkolenia, 1.4 Wsparcie doradztwa rolniczego, 1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4 Rónicowanie działalnoci rolniczej i zblionej do rolnictwa w celu zapewnienia rónorodnoci działa lub alternatywnych ródeł dochodów, 2.6 Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej zwizanej z rolnictwem, 2.7 Pilotaowy Program Leader+. 14

15 Tabela 3. Ilo i warto podpisanych umów w czci dofinansowania UE w ramach programów operacyjnych oraz inicjatywy wspólnotowej Equal oraz w układzie regionalnym ŁCZNIE SPO RYBY TRANSPORT IW EQUAL SPO WKP ZPORR SPO RZL SPO ROL Ilo Warto Ilo Warto Ilo Warto Ilo Warto Ilo Warto Ilo Warto Ilo Warto Ilo Warto dolnolskie kujawskopomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie lskie witokrzyskie warmiskomazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie poziom krajowy ŁCZNIE ródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych zebranej przez instytucj zarzdzajc Podstawami 15

16 IV. Kim s beneficjenci funduszy strukturalnych? analiza wybranych grup beneficjentów A. Jednostki samorzdu terytorialnego jako beneficjenci funduszy strukturalnych Powodzenie polityki strukturalnej Unii Europejskiej i efektywno wykorzystania rodków z funduszy strukturalnych zaley przede wszystkim od skutecznoci działa podejmowanych na szczeblu regionalnym. Dowiadczenie krajów członkowskich pokazuje, e rodki z funduszy strukturalnych s najefektywniej wykorzystywane przez kraje, w których pozycja regionów jest silna. Skuteczno regionów w kreowaniu polityki regionalnej i zarzdzaniu funduszami strukturalnymi w znacznym stopniu zaley od zaangaowania i moliwoci korzystania z rodków wspólnotowych przez społecznoci lokalne. Decydujc rol, nie tylko jako beneficjenci, ale i animatorzy rozwoju lokalnego, odgrywaj samorzdy lokalne. Celem niniejszej analizy jest przedstawienie w jaki sposób województwa, powiaty i gminy w Polsce korzystały ze rodków funduszy strukturalnych w okresie pierwszych 14 miesicy wdraania programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych oraz próba oceny sposobu wykorzystania rodków strukturalnych przez jednostki samorzdu terytorialnego, ze szczególnym uwzgldnieniem samorzdów szczebla lokalnego. Raport ma na celu, identyfikacj oraz pogłbion analiz głównych obszarów, w których województwa, powiaty i gminy realizuj projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz porównanie aktywnoci i zdolnoci absorpcyjnych jednostek samorzdu terytorialnego szczebla lokalnego w układzie regionalnym, w tym w podziale na obszary miejskie i wiejskie. Cho analiza ma raczej charakter faktograficzny i ma za zadanie dostarczy danych do dalszych bada ewaluacyjnych, podjto równie prób oceny, w jaki sposób realizowane inwestycje (projekty twarde, jak i mikkie) wpisuj si w niwelowanie zagroe dla rozwoju regionów zidentyfikowanych w dokumentach programowych. Osigniciu ww. celów słuy zbadanie realizowanych projektów wg kategorii interwencji oraz przedstawienie realizowanych projektów w zalenoci od charakteru gmin oraz ich dochodów. Analiza prezentuje rozkłady projektów gmin i powiatów w ujciu problemowoprzestrzennym. Badanie obejmuje wszystkie projekty objte umowami o dofinansowanie (poza projektami zwizanymi z pomoc techniczn) realizowane przez województwa, gminy i powiaty we wszystkich programach operacyjnych i IW EQUAL. 4 W zwizku z faktem, e badano rozkłady projektów w poszczególnych obszarach problemowych, (m. in. wg kategorii interwencji czy w układzie miasto wie), eby wykaza ogół rodków, które w zwizku z realizacj projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych trafiaj do województw, gmin i powiatów w analizie posługiwano si wartoci projektów ogółem, a zatem zawierajc nie tylko wkład wspólnotowy, ale i współfinansowanie krajowe. Oznacza to równie uwzgldnienie tej czci kosztów w projektach, które, zgodnie z regułami wspólnotowymi, nie kwalifikuj si do refundacji. Jeeli w analizie ujto tylko wkład wspólnotowy zostało to wyranie zaznaczone. Dane dotyczce dochodów województw, powiatów, gmin, liczby ludnoci, stopy bezrobocia, gstoci dróg, sieci rozdzielczej wodocigowej i kanalizacyjnej pochodz z GUS i s danymi za 2003 r. (za wyjtkiem stopy bezrobocia I kwartał 2005 r.). 4 Za wyjtkiem brakujcych danych z działa 2.1 oraz 2.2 ZPORR z województw małopolskiego i zachodniopomorskiego oraz danych z SPO RZL z WUP w Łodzi. Realizowane projekty oznaczaj projekty, na które zostały podpisane umowy. 16

17 Stan wdraania funduszy strukturalnych przez jednostki samorzdu terytorialnego szczebla lokalnego Stopie zaangaowania JST w realizacj projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych jest zrónicowany w zalenoci od regionu Polski. Tabela 4. Rozkład iloci i wartoci realizowanych przez województwa, powiaty i gminy projektów w podziale regionalnym Województwo Ilo projektów Warto realizowanych projektów w zł Udział w wartoci projektów ogółem % rednia warto projektów dolnolskie ,3 6, ,4 kujawsko-pomorskie ,0 4, ,5 lubelskie ,6 2, ,2 lubuskie ,8 3, ,5 łódzkie ,6 3, ,8 małopolskie ,3 5, ,7 mazowieckie ,2 10, ,2 opolskie ,5 2, ,3 podkarpackie ,3 6, ,3 podlaskie ,2 3, ,0 pomorskie ,0 17, ,4 lskie ,9 9, ,0 witokrzyskie ,3 4, ,1 warmisko-mazurskie ,2 4, ,8 wielkopolskie ,7 12, ,5 zachodniopomorskie ,9 3, ,7 POLSKA OGÓŁEM ,7 100, ,4 z tego: województwa ,1 14, ,7 powiaty ,3 20, ,2 gminy ,3 65, ,7 ródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych zebranej przez instytucj zarzdzajc Podstawami Województwa, powiaty i gminy łcznie realizowały wg stanu na 31 lipca br projekty o łcznej wartoci 7,6 mld zł, z czego 5,4 mld zł (71,1%) stanowił wkład wspólnotowy. Najwiksza liczba projektów (316) realizowana była w województwie mazowieckim oraz warmisko mazurskim (205), natomiast projekty o najwyszej wartoci wdraane były w województwie pomorskim (1,3 mld zł), wielkopolkim (971,0 mln zł) oraz mazowieckim (788,1 mln zł). Z kolei najmniejsz aktywnoci charakteryzowały si JST w województwie małopolskim (87 projektów), lubelskim (91) oraz opolskim (97). Lubelskie i opolskie realizowały take projekty o najniszej wartoci. 17

18 Wykres 4. Warto realizowanych projektów w podziale na gminy, powiaty i województwa (w zł) Województwa Powiaty Gminy ródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych zebranej przez instytucj zarzdzajc Podstawami rednia warto realizowanych przez JST projektów wyniosła 3,3 mln zł. Regionem dominujcym pod wzgldem redniej wartoci projektów było pomorskie. Realizowano tu projekty o ponad 2,5-krotnie wyszej redniej wartoci ni przecitnie dla kraju. Na dalszych miejscach plasowały si województwa: wielkopolskie, małopolskie oraz lskie. Najgorzej pod tym wzgldem wypadały: podlaskie, lubuskie, warmisko-mazurskie oraz zachodniopomorskie. Biorc pod uwag szczebel jednostki samorzdu, najwikszy udział w wartoci projektów ogółem miały gminy, a najmniejszy województwa. Jednak w województwach realizowano projekty o najwyszej redniej wartoci. Z kolei powiaty, realizujce najwiksz liczb projektów, wdraały przedsiwzicia o przecitnie najniszej wartoci. Z analizy przestrzennej wynika, i aktywno gmin, mierzona jako procent gmin realizujcych projekty w stosunku do ogółu gmin w regionie, jest zrónicowana w poszczególnych województwach. W kocu lipca br. ok. 30% gmin ogółem w Polsce realizowało projekty wspófinansowane z funduszy strukturalnych najwicej - w województwie witokrzyskim (80%). Tak wysoki procent wynika z faktu, i jedynie w tym regionie wdraane było działanie 2.3 Sektorowego programu operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich (nie uwzgldniajc powyszego działania ok. 38% gmin witokrzyskich). Blisko połowa gmin wdraała projekty w województwie lskim oraz lubuskim. Z kolei jedynie 3,3% gmin dolnolskich, 12,2% lubelskich oraz 14,3% małopolskich korzystało z funduszy strukturalnych. 18

19 Mapa 9. Udział gmin realizujcych projekty w całkowitej iloci gmin w województwach ródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych zebranej przez instytucj zarzdzajc Podstawami Najwicej projektów gminnych realizowano w województwie mazowieckim (152), lskim (112), witokrzyskim (105) oraz wielkopolskim (104). Wynika to z duej iloci podmiotów wnioskujcych o rodki z funduszy strukturalnych oraz dobrego przygotowania gmin z punktu widzenia absorpcji funduszy unijnych w tych regionach. Najmniejsz aktywnoci wykazały si gminy dolnolskie (realizowano 14 projektów), małopolskie (26) oraz lubelskie (34). Na pierwszym miejscu pod wzgldem wartoci realizowanych projektów plasuje si województwo pomorskie. Biorc pod uwag ilo projektów wdraanych w tym województwie realizowane s tam due projekty, głównie drogowe. Dziki tym inwestycjom istnieje szansa na popraw dostpnoci i jakoci połcze transportowych w regionie. Kolejne pod wzgldem wartoci projektów s województwa wielkopolskie i mazowieckie, jednak rednie wartoci projektów tam realizowanych s znacznie nisze od projektów w województwie pomorskim. Projekty o najniszych wartociach realizowały gminy w województwach podlaskim oraz lubelskim (a wic najbiedniejsze pod wzgldem dochodu gmin) i stanowiły one jedynie po ok. 8% wartoci projektów gmin pomorskich. Powiaty łcznie wdraały 1161 projekty o wartoci 1,6 mld zł. Najbardziej aktywne były powiaty w województwach: mazowieckim (164 projekty), warmisko-mazurskim (135), dolnolskim (102) oraz zachodniopomorskim (89), które łcznie realizowały blisko 40% wszystkich projektów. Najniszym zaangaowaniem, jeli chodzi o liczb wdraanych projektów, charakteryzuje si województwo wielkopolskie, witokrzyskie, łódzkie oraz opolskie. Równie w tych województwach powiaty realizowały projekty o najniszej wartoci. Województwem dominujcym pod wzgldem wartoci projektów było lskie, w którym powiaty realizowały projekty o wartoci stanowicej 20% całkowitej wartoci projektów wszystkich powiatów. Nastpne w kolejnoci były powiaty w województwach: mazowieckim, podlaskim, warmisko-mazurskim oraz pomorskim, jednak warto projektów wdraanych w poszczególnych regionach była o ponad połow nisza w porównaniu do województwa lskiego. Mona wskaza na pewn prawidłowo, i projekty o najwyszych wartociach realizowane s głównie przez powiaty w regionach o wyszych i rednich dochodach. 19

20 W porównaniu z powiatami i gminami, województwa realizowały znacznie nisz liczb projektów, jednak, jak ju wspomniano wczeniej, ich rednia warto była najwysza. Na czołowej pozycji pod wzgldem iloci, jak i wartoci projektów plasowało si województwo wielkopolskie (29 projektów, 302 mln zł). Kolejne pod wzgldem wartoci projektów były regiony: podkarpackie, małopolskie oraz pomorskie. Zdolnoci absorpcyjne JST a ich dochody W 2004 r. zaczła obowizywa ustawa o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego z 13 listopada 2003, która miała zwikszy stopie decentralizacji dysponowania rodkami publicznymi oraz zwikszy zainteresowanie rozwojem własnego obszaru i ułatwi absorpcj rodków unijnych. Wg danych resortu finansów 5 w 2004 r. dochody budetów jednostek samorzdu terytorialnego w stosunku do 2003 r. wzrosły realnie o 12,1%. Zmiana najsilniej wpłynła na dynamik dochodów powiatów i województw samorzdowych. Jednake przyjty w nowej ustawie sposób kształtowania dochodów JST, przewidujcy mocniejsze powizanie poziomu dochodów JST ze stopniem rozwoju ich terenu, wpłynł na zaostrzenie si róni w poziomie dochodów osiganych przez poszczególne samorzdy. Warunkiem szybszego rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów i niwelowania rónic w poziomie rozwoju mona osign tylko poprzez koncentracj na działalnoci inwestycyjnej, w szczególnoci w rozbudow infrastruktury i przeznaczanie na nie szczególnie wysokiej czci dochodów. Ustawa poprawiajca dochody JST oraz zwikszajca swobod wydatkowania powinna przyczyni si zatem do wikszych wydatków inwestycyjnych samorzdów. W 2004 r. wydatki inwestycyjne JST zwikszyły si, jednake wzrost nakładów na inwestycje wykazywał due zrónicowanie regionalne. 6 Naleałoby si zastanowi w jaki sposób zwikszenie dochodów JST wpłynło na zdolno absorpcyjn samorzdów regionalnych i lokalnych, w szczególnoci na zapewnienie rodków niezbdnych do współfinansowania projektów oraz czy rzeczywicie regiony słabiej rozwinite s w stanie wygenerowa na tyle znaczce wydatki prorozwojowe, by niwelowa rónice w poziomie rozwoju gospodarczego. Warto dodana funduszy strukturalnych, rozumiana jako warto wkładu wspólnotowego w realizowanych projektach, w stosunku do dochodów jednostek samorzdu terytorialnego została przedstawiona w tabeli 5. Tabela 5. Warto dodana funduszy strukturalnych w stosunku do dochodów jednostek samorzdu terytorialnego. warto wsparcia wspólnotowego per capita do wartoci dochodów JST na mieszkaca (zł) Województwo województwa powiaty gminy dolnolskie 6,2 2,2 3,5 kujawsko-pomorskie 8,3 3,3 5,5 lubelskie 7,8 3,4 2,3 lubuskie 30,0 5,9 7,0 łódzkie 3,1 0,8 3,8 małopolskie 35,5 2,4 2,4 mazowieckie 0,0 1,5 6,0 5 Wykonanie budetu przez jednostki samorzdu terytorialnego. Streszczenie., Ministerstwo Finansów, 6 Ibidem. 20

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006)

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Monika Dołowiec Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 19 września 2006 Informacje

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji czerwiec 2007 r. Według stanu na 31 maja 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Fundusze pomocowe w Małopolsce aktualny stan realizacji

Fundusze pomocowe w Małopolsce aktualny stan realizacji Fundusze pomocowe w Małopolsce aktualny stan realizacji Janusz Sepioł Marszałek Województwa Małopolskiego Programy pomocowe w Małopolsce 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 31 XII 2000 Wybór projektów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r.

Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r. Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r. Poziom bezrobocia w powiecie zawierciaskim w ostatnich 4 latach oscylował na poziomie 22-24% przyjmujc dane z

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 wrzenia 2004 r. (poz. 2117) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku.

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku. PW/S-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy unijnych w zadaniach geodezji na szczeblu lokalnym oraz do budowy systemów informacji o terenie

Wykorzystanie funduszy unijnych w zadaniach geodezji na szczeblu lokalnym oraz do budowy systemów informacji o terenie Wykorzystanie funduszy unijnych w zadaniach geodezji na szczeblu lokalnym oraz do budowy systemów informacji o terenie Matela Wojciech Firma Usługowo Konsultingowa INFOGIS Wisła, 10 wrzenia 2008 Strategia

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE Z realizacji zada przez Powiatowy Orodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. Kielce stycze

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05. Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05. Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05 Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Działania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006! " # $#%&

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Wpływ Programu na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Realizacja Programu na lata 2007-2013, zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przyszłość

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik 2007 - opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 MIKROPRZEDSIBIORSTWA ZPORR

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 MIKROPRZEDSIBIORSTWA ZPORR INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 MIKROPRZEDSIBIORSTWA ZPORR Opracowano na podstawie załcznika nr 4 do Ramowych wytycznych dla beneficjentów i Instytucji Wdraajcych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PILOTAOWEGO PROGRAMU BUDOWY DOMÓW SOCJALNYCH

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PILOTAOWEGO PROGRAMU BUDOWY DOMÓW SOCJALNYCH MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PILOTAOWEGO PROGRAMU BUDOWY DOMÓW SOCJALNYCH Warszawa, kwiecie 2005 Wstp W celu wspierania osób i rodzin, które znalazły si w trudnej sytuacji wynikajcej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY AKTYWNOCI ZAWODOWEJ W 2006 R.

ZAKŁADY AKTYWNOCI ZAWODOWEJ W 2006 R. PASTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAKŁADY AKTYWNOCI ZAWODOWEJ W 2006 R. RAPORT Z BADANIA Warszawa 2008 SPIS TRECI WSTP...4 I. CHARAKTERYSTYKA I METODOLOGIA BADANIA...7 II. ZAKŁADY AKTYWNOCI

Bardziej szczegółowo

Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe

Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe Prof. dr hab. Elbieta Kornberger-Sokołowska Uniwersytet Warszawski Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe 1. Zgodnie z art. 158 Traktatu ustanawiajcego Wspólnot Europejsk

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Wydziale Bada, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów wrzesie 200 r. !" #$ % % $,2,, $# $# $# $# "'(() %&&'"( 0)- &''("& -(+ )*%)"( '0. +%,%"+ -((

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020 Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020 Tomasz Szarek Wicedyrektor WUP w Olsztynie ds. Funduszy Europejskich 14.

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ W 2004 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ W 2004 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ W 2004 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ - jednostka dominujca RAFAMET S.A. Kunia Raciborska, maj 2005 rok. 1. Wstp Sprawozdanie z działalnoci Grupy Kapitałowej RAFAMET za

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów

7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów 7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów KROK 1 ZAPOZNAJ SI Z PRZEPISAMI PRAWA I DOKUMENTAMI Akty prawne dotyczce kwalifikowalnoci wydatków w ramach EFRR znajduj si w nastpujcych rozporzdzeniach:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ BOGDAN EKSTOWICZ MAREK J. MALINOWSKI POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ STYMULATOREM PROCESÓW MODERNIZACJI I ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO POLSKI W LATACH 2007-2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

1 ISL, Shipping Statistics 2001.

1 ISL, Shipping Statistics 2001. 1 UZASADNIENIE Wstp Celem ustawy jest wprowadzenie w Polsce instytucji podatku tonaowego, majc na wzgldzie potrzeb dostosowania warunków działania armatorów krajowych do warunków działania armatorów pastw

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ARTYSTYCZNO- EDUKACYJNEJ ANNY NIEDŹWIEDŹ

STATUT FUNDACJI ARTYSTYCZNO- EDUKACYJNEJ ANNY NIEDŹWIEDŹ STATUT FUNDACJI ARTYSTYCZNO- EDUKACYJNEJ ANNY NIEDŹWIEDŹ 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazw Fundacja Artystyczna Anny Niedwied, zwana dalej Fundacj, ustanowiona przez Ann Elbiet Niedwied

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

23.2. Liczba studentów

23.2. Liczba studentów 23.1. Wprowadzenie Ju w latach 60. XX w. podjte zostały istotne badania dotyczce efektywnoci inwestycji w kształcenie. Efektywno ta dotyczyła głównie skali makroekonomicznej i odnosiła si w szczególnoci

Bardziej szczegółowo

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Pogarszajca si sytuacja finansowa WSZ w Koninie wymaga od osób zarzdzajcych podjcia prawidłowych działa, aby doprowadzi do stabilizacji

Bardziej szczegółowo

Województwo: lubuskie Nazwisko osoby upowanionej do kontaktów: Sebastian Franas

Województwo: lubuskie Nazwisko osoby upowanionej do kontaktów: Sebastian Franas OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWANIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SILNE STRONY SŁABE STRONY Usługowy charakter regionu wysoka pracochłonno sektora Due obszary województwa obejmujce tereny popegerowskie;

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to pita edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli pomocy materialnej dla studentów ze rodków publicznych

Informacja o wynikach kontroli pomocy materialnej dla studentów ze rodków publicznych NAJWYSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT NAUKI, OWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Nr ewid. 67/2007/P/06/073/KNO KNO 41004/2006 Informacja o wynikach kontroli pomocy materialnej dla studentów ze rodków publicznych

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Tomasz Dylg Instytucja Poredniczca 1 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2004 roku

Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2004 roku Główny Inspektorat Jakoci Handlowej Artykułów Rolno - Spoywczych Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2004 roku ZATWIERDZAM Główny Inspektor Andrzej Czubała Opracowano na podstawie wyników kontroli upowanionych

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANIA ROZWOJOWE NA POZIOMIE LOKALNYM A ABSORBCJA ŚRODKÓW POLITYKI SPÓJNOŚCI WYZWANIA KRAJOWEJ POLITYKI ROZWOJU

ZRÓŻNICOWANIA ROZWOJOWE NA POZIOMIE LOKALNYM A ABSORBCJA ŚRODKÓW POLITYKI SPÓJNOŚCI WYZWANIA KRAJOWEJ POLITYKI ROZWOJU ZRÓŻNICOWANIA ROZWOJOWE NA POZIOMIE LOKALNYM A ABSORBCJA ŚRODKÓW POLITYKI SPÓJNOŚCI WYZWANIA KRAJOWEJ POLITYKI ROZWOJU Paweł Churski Zakład Analizy Regionalnej Projekt badawczy N N306 791949 finansowany

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce.

Stan przygotowania do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Stan przygotowania do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Piotr Zygadło Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Rzeszów, 16 grudnia 2014 r. Harmonogram i propozycje

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Jana Pawła II przy Bieszczadzkim Centrum Charytatywnym Caritas w Ustrzykach Dolnych PREAMBUŁA

Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Jana Pawła II przy Bieszczadzkim Centrum Charytatywnym Caritas w Ustrzykach Dolnych PREAMBUŁA Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Jana Pawła II przy Bieszczadzkim Centrum Charytatywnym Caritas w Ustrzykach Dolnych PREAMBUŁA Regulamin okrela zasady funkcjonowania Funduszu Stypendialnego im. Jana

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Strefy Aktywnoci Gospodarczej w Chełmku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego ............ (adresat) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i im i Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni ucze) 2. Dane o uczniu. N azwisko

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 Teresa Karwowska 1 z 6 NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 1 : Okrela gówne kierunki polityki zdrowotnej pastwa Jest prób zjednoczenia wysików rónych organów administracji rzdowej, organizacji pozarzdowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5.

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5. www.arimr.gov.pl Lipiec 2012 O ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 r. wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Akademia Lotus Software 2010

Akademia Lotus Software 2010 Akademia Lotus Software 2010 10-12 marca 2010, Zakopane Dotacje unijne na usprawnienie organizacji Grzegorz Jezierski Business Development Executive EU Funds grzegorz.jezierski@pl.ibm.com 693 93 59 63

Bardziej szczegółowo

1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE

1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE 1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE Marek Matejun Funkcjonowanie sektora MP w warunkach integracji europejskiej

Bardziej szczegółowo

2.5 Trwało projektu. 5 Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu

2.5 Trwało projektu. 5 Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu na klasyfikacj projektu pod ktem długu i deficytu sektora publicznego 5. 2.5 Trwało projektu Projekty ppp s

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe Noty Objaniajce

Dodatkowe Noty Objaniajce Dodatkowe Noty Objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych W latach 2006, 2007 w Spółce nie wystpowały: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II PROCEDURA WYBORU PROJEKTÓW JAK UBIEGA SI O RODKI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO...

ROZDZIAŁ II PROCEDURA WYBORU PROJEKTÓW JAK UBIEGA SI O RODKI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO... Wrzesie 2005 SPIS TRECI DEFINICJE i WYKAZ UYWANYCH SKRÓTÓW...3 PODSTAWY PRAWNE...5 WYKAZ UYWANYCH SKRÓTÓW...6 WPROWADZENIE...6 ROZDZIAŁ I PODSTAWY PROGRAMOWE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO...7 1. EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 4.01.2005 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn czy obcy cz. 2. Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna dla przedsibiorców a eksport polskich przedsibiorców w okresie kryzysu gospodarczego

Pomoc publiczna dla przedsibiorców a eksport polskich przedsibiorców w okresie kryzysu gospodarczego Adam A. Ambroziak 1 Pomoc publiczna dla przedsibiorców a eksport polskich przedsibiorców w okresie kryzysu gospodarczego W zwizku z kryzysem gospodarczym w ostatnich latach znaczco zwikszyła si presja

Bardziej szczegółowo

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych z Funduszu Pracy w woj. podlaskim w latach 2009-2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie

Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie Tło historyczne Miasto Gniezno liczce 70 tys. mieszkaców połoone jest w centrum Niziny Wielkopolsko - Kujawskiej na Pojezierzu Gnienieskim - otaczaj

Bardziej szczegółowo

EMAS równowanik czy uzupełnienie ISO 14001?

EMAS równowanik czy uzupełnienie ISO 14001? Materiały na konferencj Systemy zarzdzania w energetyce 27-29.04.2004, Szczyrk Andrzej Ociepa Polskie Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Ekoekspert Sp. z o.o., Warszawa Główny Specjalista EMAS równowanik

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 Zagadnienia finansowe

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 Zagadnienia finansowe owanie perspektywy finansowej 2014-2020 Zagadnienia finansowe Szacunki alokacji dla Polski Zgodnie z postanowieniami szczytu Rady UE z 7-8 lutego 2013 r. całkowita alokacja dla Polski wyniesie ok. 72,9

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC projekty kapitalizacyjne

INTERREG IVC projekty kapitalizacyjne INTERREG IVC projekty kapitalizacyjne Kwalifikowalno wydatków Seminarium Informacyjne 19.11.2009 Zasady kwalifikowalnoci wydatków oraz budet projektu zostały okrelone w Rozdziale 2.4 Podrcznika Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 215/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 padziernika 2008 roku

Uchwała Nr 215/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 padziernika 2008 roku Uchwała Nr 215/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 padziernika 2008 roku w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie porczenia zobowizania wynikajcego z obligacji emitowanych przez Agencj

Bardziej szczegółowo