PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW"

Transkrypt

1 PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Gospodarki i Pracy Warszawa, wrzesie 2005

2 Spis treci Wstp... 3 I. Ogólne uwagi metodologiczne... 4 II. Postp wdraania funduszy strukturalnych w Polsce (na podstawie informacji miesicznej przygotowywanej przez instytucj zarzdzajc Podstawami )... 5 III. Rozkład regionalny udzielonego wsparcia... 8 IV. Kim s beneficjenci funduszy strukturalnych? analiza wybranych grup beneficjentów A. Jednostki samorzdu terytorialnego jako beneficjenci funduszy strukturalnych B. Przedsibiorstwa jako beneficjenci funduszy strukturalnych C. Organizacje pozarzdowe jako beneficjenci funduszy strukturalnych D. Podmioty działajce w obszarze edukacji (szkoły wysze, instytucje szkoleniowe) oraz jednostki naukowo-badawcze jako beneficjenci funduszy strukturalnych V. Spis tabel VI. Spis wykresów VII. Spis map VIII. Załcznik

3 Wstp Niniejszy raport, podsumowujcy pierwsze dowiadczenia Polski we wdraaniu funduszy strukturalnych - zgromadzone w okresie od pocztkowych miesicy 2004 r. do koca lipca 2005 r., jest prób odpowiedzi na dwa istotne pytania - o to, jak przebiega proces absorpcji funduszy strukturalnych w ujciu przestrzennym oraz o to, kim s beneficjenci funduszy strukturalnych w Polsce. Sporzdzane dotychczas analizy procesu wykorzystania rodków strukturalnych dotyczyły przede wszystkim tempa absorpcji oraz postpu finansowego w ramach poszczególnych programów. Z uwagi na ograniczenia w dostpie do danych ródłowych, rozumianych jako informacje o kadym projekcie współfinansowanym w Polsce z funduszy strukturalnych, nie było dotychczas moliwe przeprowadzenie pogłbionej analizy wdraania funduszy strukturalnych w ujciu regionalnym. Niniejszy raport, przygotowany w oparciu o zestawienia projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 1 (dla których podpisano umowy o dofinansowanie realizacji projektu do dnia 31 lipca 2005 r.), tak analiz zawiera, take co warte podkrelenia z uwzgldnieniem programów sektorowych. Opracowane przez Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Gospodarki i Pracy dane, przygotowane przez właciwe instytucje zarzdzajce, poredniczce oraz wdraajce, pozwoliły take na dokładne przyjrzenie si temu, jakie podmioty stały si odbiorcami wsparcia z funduszy strukturalnych oraz jakiego typu projekty s, bd bd, realizowane na podstawie dotychczas zawartych umów. Analiza tego niezwykle obszernego materiału, jakim s informacje o projektach objtych umowami o dofinansowanie w ramach omiu programów 2, została przedstawiona w postaci czterech rozdziałów oraz podsumowania zawierajcego wnioski. W rozdziale pierwszym zaprezentowano ogólne uwagi dotyczce zakresu i weryfikacji danych wykorzystanych do przygotowania raportu. Rozdział ten nie zawiera jednak wszystkich dokonanych zastrzee z uwagi na fakt, i poszczególne analizy wymagały niejednokrotnie zastosowania odrbnej metodologii uwzgldniajcej specyfik danej grupy beneficjentów, zamieszczono w nich dodatkowe informacje na temat zastosowanego podejcia. Rozdział drugi odpowiada na pytanie jak daleko zaawansowany jest proces wdraania funduszy strukturalnych w Polsce. W rozdziale trzecim dokonano analizy projektów objtych dofinansowaniem w układzie regionalnym. Przez pryzmat województw pokazano zarówno zagregowane dane dla całych Podstaw i inicjatyw wspólnotowych, jak i pojedynczych programów operacyjnych. Najbardziej pogłbion cz raportu stanowi rozdział czwarty, składajcy si z czterech odrbnych analiz dotyczcych poszczególnych grup beneficjentów funduszy strukturalnych. Niniejszy raport, z uwagi na pocztkowy okres wdraania funduszy strukturalnych w Polsce, ma charakter wstpny i stanowi punkt wyjcia do dalszych analiz. Dlatego te zdecydowano si na przedstawienie w nim analizy kilku wybranych grup beneficjentów tj. jednostek samorzdu terytorialnego, sektora przedsibiorstw i sektora organizacji pozarzdowych, a 1 Zestawienie projektów obejmuje m. in. nazw i status beneficjenta (beneficjentów), nazw projektu, typ projektu (budowa, usługi, dostawy), warto projektu oraz warto dofinansowania wspólnotowego, obszar realizacji projektu (województwo, powiat). 2 W ramach programów inicjatywy wspólnotowej INTERREG nie podpisano do dnia 31 lipca 2005 r. adnych umów. 3

4 take analizy czci projektów realizowanych przez szkoły wysze i jednostki naukowobadawcze. Wybierajc te kategorie beneficjentów kierowano si ich istotn rol w wykorzystaniu funduszy strukturalnych, a take faktem, i w odniesieniu do tych grup posiadane dane miały najpełniejszy charakter. I. Ogólne uwagi metodologiczne Podstaw badania były dane nt. projektów uwzgldnionych w zestawieniach przygotowanych przez instytucje zarzdzajce, wdraajce oraz poredniczce, dla których podpisano umowy o dofinansowanie 3 w ramach nastpujcych programów operacyjnych: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, SPO Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, SPO Rozwój zasobów ludzkich, SPO Transport, SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb, SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich, a take inicjatywy wspólnotowej Equal (w zwizku z faktem, i w ramach inicjatywy wspólnotowej Interreg III A nie zostały jeszcze podpisane umowy z beneficjentami, w zestawieniu nie zostały uwzgldnione programy realizowane w ramach tej inicjatywy). Jako drugie ródło danych, o charakterze uzupełniajcym, słuyła informacja miesiczna przygotowana na koniec lipca 2005 r. przez Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, bdca narzdziem biecego monitoringu postpów we wdraaniu programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Z uwagi na brak moliwoci dokonania pogłbionych analiz (np. przestrzennych) zdecydowano o całkowitym pominiciu pomocy technicznej zarówno jako oddzielnego programu operacyjnego PO Pomoc techniczna, jak i pomocy technicznej znajdujcej si oddzielnie w kadym z programów operacyjnych. W zwizku z tym poszczególne analizy szczegółowe (poza rozdziałem II) nie uwzgldniały iloci i wartoci projektów dotyczcych tego obszaru wsparcia. W odniesieniu do zakresu czasowego objtego analiz, co do zasady przyjto, i dane dotycz projektów, dla których umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisano do dnia 31 lipca 2005 roku. Jako element weryfikacji poprawnoci dostarczonych danych słuyła Informacja o stanie wdraania programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej za lipiec br., przygotowana przez instytucj zarzdzajc Podstawami. Porównanie danych dostarczonych do analizy oraz danych z informacji miesicznej wskazuje, i w przypadku niektórych programów przedstawione informacje dotyczy mog take projektów wykraczajcych poza t cezur czasow (a wic uwzgldniaj umowy podpisane po 31 lipca br.) Jednoczenie w przypadku niektórych programów, nie było moliwe przeprowadzenie badania na całej dostpnej próbie projektów i z tego wzgldu wystpuj rónice miedzy danymi zawartymi w informacji miesicznej za lipiec a danymi objtymi analiz. Poniej szczegółowe wyjanienia dla poszczególnych programów operacyjnych: - w przypadku ZPORR, SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb, SPO Transport oraz SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich rónice s znikome, co wobec bardzo duej iloci oraz wartoci badanych projektów wiadczy o wiarygodnoci informacji dostarczonych do analizy, - w programie SPO Rozwój zasobów ludzkich warto podpisanych umów według informacji miesicznej jest o kilkanacie procent wysza ni to wynika z danych dostarczonych do analizy. Do znaczca rónica zwizana jest m. in. z brakiem 3 W niniejszym raporcie przyjto zasad, i przez projekty w trakcie realizacji - które to pojcie bdzie obecne w kolejnych czciach materiału - naley rozumie włanie projekty objte umowami o dofinansowanie. 4

5 informacji z niektórych instytucji o projektach (np. WUP Łód, co zapewne wpłynło take w niewielkim stopniu na słaby wynik województwa), nieuwzgldnieniem (z powodu braku danych) w zestawieniu projektów pozakonkursowych w działaniach 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów instytucji rynku pracy oraz 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, - w przypadku SPO Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw w stosunku do informacji miesicznej nastpiło zwikszenie wartoci podpisanych umów o kilkanacie procent, co jest spowodowane uwzgldnieniem w analizowanym zestawieniu take umów podpisanych na pocztku sierpnia br., - najwiksz rónic midzy danymi z informacji miesicznej a danymi pochodzcymi z badania zanotowano w przypadku IW Equal, gdzie w zwizku z uwzgldnieniem danych sierpniowych dotyczcych szacunkowych kosztów projektów realizowanych w ramach działa 2 i 3 warto umów wzrosła z ok. 24 mln zł (podanych w informacji miesicznej) do ponad 622 mln. W przypadku analizy przestrzennej projektów realizowanych na poziomie krajowym (tj. realizowanych na terenie całego kraju) uznano, i ich wartoci zostan podzielone proporcjonalnie midzy wszystkie województwa stosownie do liczby mieszkaców (w zwizku z tym faktem warto wsparcia per capita w ramach kadego województwa zwikszyła si o 72,22 zł). Z kolei w przypadku projektów realizowanych na terenie kilku województw, ich warto została w całoci przypisana do województwa, w którym mieci si siedziba beneficjenta lub gdzie realizowana jest najwiksza wartociowo cz danego projektu. W programie SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich, wobec braku w przekazanym zestawieniu informacji o województwie realizacji projektów w działaniach 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych oraz 1.2 Ułatwianie startu młodym rolnikom, przyjto, i ich warto zostanie przypisana do poziomu krajowego (co przyczyniło si do zmniejszenia dysproporcji pomidzy regionami). II. Postp wdraania funduszy strukturalnych w Polsce (na podstawie informacji miesicznej przygotowywanej przez instytucj zarzdzajc Podstawami ) Analizujc proces wdraania funduszy strukturalnych mona posłuy si uproszczonym modelem obejmujcym trzy etapy: Wnioskowanie o uzyskanie dofinansowania z funduszy strukturalnych, Podpisanie umów lub decyzji o dofinansowanie realizacji projektu, Refundacja poniesionych przez beneficjentów wydatków. Przeprowadzone w ramach raportu analizy odnosz si do danych dotyczcych drugiego z wymienionych etapów, jednake w celu pełnego zobrazowania postpu wdraania funduszy strukturalnych konieczne jest odniesienie si take do pozostałych etapów. Łcznie w ramach Podstaw dla Polski na lata przeznaczono z budetu Wspólnoty Europejskiej niecałe 8,3 mld euro wsparcia wspólnotowego (ok. 33,6 mld zł). Proces naboru wniosków został uruchomiony w I połowie 2004 r. i ju po kilku miesicach okazało si, e zapotrzebowanie potencjalnych beneficjentów na rodki UE przekroczy warto oferowanej pomocy. Zgodnie z ankietami przesyłanymi przez instytucje zarzdzajce programami operacyjnymi oraz inicjatywami wspólnotowymi, stanowicymi 5

6 podstaw do przygotowania informacji miesicznej przez instytucj zarzdzajc Podstawami, do koca lipca 2005 r. w ramach realizacji siedmiu programów operacyjnych oraz inicjatyw wspólnotowych Equal oraz Interreg IIIA złoono wnioski o dofinansowanie projektów o wartoci wsparcia ze rodków wspólnotowych przekraczajcej zł, co stanowi ponad 543% alokacji rodków wspólnotowych na 2004 r. i 127% alokacji wspomnianych rodków na cały okres programowania Składane przez beneficjentów wnioski s weryfikowane i oceniane w oparciu o ustalone kryteria i procedury, w wyniku których wybierane s najlepsze projekty, co z kolei stanowi podstaw do podpisania umowy lub wydania decyzji o dofinansowanie realizacji projektu. Od pocztku uruchomienia programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych podpisano umowy lub wydano decyzje o dofinansowanie realizacji projektów angaujce rodki wspólnotowe na łczn kwot sigajc blisko zł (zgodnie z danymi zebranymi na potrzeby analiz przeprowadzonych w dalszej czci raportu, warto podpisanych umów z uwzgldnionymi w analizach umowami podpisanymi w sierpniu br. wynosi blisko 12,9 mld zł), co stanowi 154,7 % alokacji rodków wspólnotowych na rok 2004 r. i 36,3% na cały okres programowania Zaawansowanie procesu zawierania umów jest jednak silnie zrónicowane pomidzy programami, a w ramach poszczególnych programów pomidzy priorytetami i działaniami. Do koca lipca br. wydatkowano z kont programowych zł, co stanowi 7,42% alokacji rodków wspólnotowych na rok 2004 r. oraz 1,74 % alokacji rodków wspólnotowych na cały okres programowania. Wykres 1. Warto złoonych wniosków, podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie oraz płatnoci zrealizowanych z kont programowych w ramach poszczególnych programów operacyjnych oraz IW Equal i Interreg IIIA jako procent realizacji zobowiza na lata według stanu na 31 lipca 2005r. 130,00% 127,56% 100% 95,37% 101,30% 94,60% 107,09% 109,55% 115,61% 100% 72,79% 56,8% 56,8% 0,00% 36,31% 32,73% 23,5% 23,5% 22,58% 25,86% 13,53% 16,28% 9,59% 11,61% 0,00% 0,02% 0,14% 0,44% 0,51% 0,86% 1,33% 1,74% gru-04 sty-05 lut-05 mar-05 kwi-05 maj-05 cze-05 lip-05 warto wniosków złoonych od uruchomienia programów jako procent realizacji zobowiza na cały okres programowania procent alokacji rodków wspólnotowych przewidzianych na 2004 r. w stosunku do całoci alokacji dla okresu warto umów (decyzji) o dofinansowanie zawartych od pocztku uruchomienia programów jako procent realizacji zobowiza na cały okres programowania procent alokacji rodków wspólnotowych przewidzianych na lata 2004 i 2005 w stosunku do całoci alokacji dla okresu warto płatnoci dokonanych z kont programowych od pocztku uruchomienia programów jako procent realizacji zobowiza na cały okres programowania alokacja srodków wspólnotowych na lata ródło: Opracowanie własne na podstawie informacji miesicznych przesłanych przez instytucje zarzdzajce programami operacyjnymi oraz IW Equal i IW Interreg 6

7 Wykres 2. Warto złoonych wniosków, podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie oraz płatnoci zrealizowanych z kont programowych w ramach programów operacyjnych oraz IW Equal i Interreg IIIA jako procent realizacji zobowiza na lata wg stanu na 31 lipca 2005r. 180,00% 179,90% 170,08% 160,00% 140,00% 136,21% 127,56% 120,00% 111,43% 100,00% 95,21% 92,90% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 36,34% 30,36% 12,83% SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 47,18% SPO Transport 0,00% 43,81% SPO 22,75% Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 7,09% 22,66% SPO Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw 0,08% 54,98% PO Pomoc techniczna 44,57% 1,68% 42,79% SPO Rozwój zasobów ludzkich 0,67% 43,93% Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 0,91% PIW EQUAL 5,44% 0,51% 0,00% 0,00% PIW INTERREG warto wniosków złoonych od uruchomienia programu jako procent realizacji zobowiza na cały okres programowania warto umów (decyzji) o dofinansowaniezawartych od pocztku uruchomienia programu jako procent realizacji zobowiza na cały okres programowania warto płatnoci dokonanych z kont programowych od pocztku uruchomienia programu jako procent realizacji zobowiza na cały okres programowania ródło: Opracowanie własne na podstawie informacji miesicznych przesłanych przez instytucje zarzdzajce programami operacyjnymi oraz IW Equal i IW Interreg Zaawansowanie procesu zawierania umów i decyzji o dofinansowanie w ujciu poszczególnych funduszy przedstawia ponisza tabela. IIIA OGÓŁEM 36,31% 1,74% Tabela 1. Warto podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie w relacji do alokacji funduszy strukturalnych UE, stan na koniec lipca 2005r. Fundusz strukturalny Alokacja na fundusz na lata (zł) Udział danego funduszu w całoci wsparcia (%) Warto podpisanych umów (zł) Relacja podpisanych umów dla funduszu do całoci podpisanych umów w ramach PWW i IW (%) =4/2 EFRR ,1% ,1% EFS ,1% ,2% EFOiGR ,4% ,7% FIWR ,4% ,0% ŁCZNIE ,0% ,0% ródło: informacja miesiczna za lipiec 2005 r. Z powyszej tabeli wynika, i stosunkowo szybciej s podpisywane umowy w programach i priorytetach finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast wolniej w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz Finansowego Instrumentu Wspierania Rybołówstwa. 7

8 III. Rozkład regionalny udzielonego wsparcia Z zebranych danych wynika, i do koca lipca 2005 roku w ramach 6 programów operacyjnych oraz IW Equal podpisano ponad 20 tys. umów o wartoci dofinansowania wspólnotowego prawie 12,9 mld zł. Najwicej umów po ponad 700 podpisano w województwach zachodniopomorskim, pomorskim oraz mazowieckim, natomiast najmniej, po około 200, w województwach opolskim i lubuskim. Naley jednak wskaza, e zdecydowana wikszo umów w dwu pierwszych województwach została podpisana w ramach programu SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb, w którym moliwo realizacji projektów jest w duej mierze zdeterminowana geograficznie. Najmniej umów dotychczas podpisano w województwach zamieszkanych przez najmniejsz liczb mieszkaców. Tabela 2. Ilo podpisanych umów o dofinansowanie, warto ogółem wsparcia wspólnotowego wynikajca z podpisanych umów oraz warto udzielonego wsparcia na mieszkaca. Liczba ŁCZNIE Warto (w zł) Liczba mieszkaców Warto udzielonej pomocy na mieszkaca (zł) Relacja do redniej wartoci dla kraju dolnolskie ,92 zł 68,72% kujawsko-pomorskie ,18 zł 107,91% lubelskie ,05 zł 87,72% lubuskie ,47 zł 120,74% łódzkie ,01 zł 69,34% małopolskie ,24 zł 70,00% mazowieckie ,27 zł 94,60% opolskie ,20 zł 84,51% podkarpackie ,51 zł 101,79% podlaskie ,19 zł 98,43% pomorskie ,74 zł 169,71% lskie ,94 zł 91,84% witokrzyskie ,92 zł 98,35% warmisko-mazurskie ,37 zł 144,41% wielkopolskie ,83 zł 109,88% zachodniopomorskie ,67 zł 153,39% poziom krajowy ,22 zł ŁCZNIE/ REDNIO ,48 zł 100,00% ródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych zebranej przez instytucj zarzdzajc Podstawami Pod wzgldem wartoci podpisanych umów w czci dofinansowania UE prym wiod najwiksze regiony: mazowieckie, lskie, pomorskie oraz wielkopolskie, za projekty o najmniejszej wartoci wsparcia UE przyjto do realizacji w niewielkich województwach: opolskim, podlaskim i lubuskim. Umowy o znacznej łcznej wartoci dofinansowania UE podpisano dla projektów realizowanych na poziomie krajowym, szczególnie tych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (SPO Rozwój zasobów ludzkich oraz IW Equal), a ponadto z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich). 8

9 Wykres 3. Warto udzielonego wsparcia wspólnotowego na mieszkaca województwa w relacji do redniej wartoci udzielonego wsparcia w skali kraju dolnolskie łódzkie małopolskie opolskie lubelskie lskie mazowieckie witokrzy skie podlaskie podkarpackie kujawsko-pomorskie wielkopolskie lubuskie warmisko-mazurskie zachodniopomorskie pomorskie 0% 50% 100% 150% 200% ródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych zebranej przez instytucj zarzdzajc Podstawami W odniesieniu do wartoci udzielonego wsparcia z budetu Unii Europejskiej na mieszkaca regionu, najkorzystniej wskanik ten kształtuje si dla województwa pomorskiego (572,74 zł) i zachodniopomorsiego (517,67 zł), najsłabiej natomiast dla województwa dolnolskiego (231,92 zł), łódzkiego (234,01 zł) i małopolskiego (236,24 zł). Zrónicowanie pomidzy województwami wynika czciowo take z rónego stopnia zaawansowania prac nad podpisywaniem umów w poszczególnych programach oraz regionach (np. w ramach Zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego w województwie dolnolskim rozpoczto zawieranie umów z beneficjentami z duym opónieniem w porównaniu do innych województw). Wymiar regionalny realizacji poszczególnych programów, w tym IW Equal, przedstawiaj ponisze mapy. 9

10 Mapa 1. Skala udzielonego wsparcia wspólnotowego w programach operacyjnych oraz IW Equal w układzie regionalnym w relacji do całoci udzielonego wsparcia w województwie ródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych zebranej przez instytucj zarzdzajc Podstawami Mapa 2. Warto udzielonego wsparcia w ramach SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb w układzie regionalnym w relacji do całoci udzielonego wsparcia w ramach programu ródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych zebranej przez instytucj zarzdzajc Podstawami Charakter interwencji w ramach programu SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb determinuje rozkład przestrzenny udzielonego wsparcia. 10

11 Mapa 3. Warto udzielonego wsparcia w ramach SPO Transport w układzie regionalnym w relacji do całoci udzielonego wsparcia w ramach programu ródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych zebranej przez instytucj zarzdzajc Podstawami Najwiksze wsparcie w ramach SPO Transport otrzymały regiony metropolitalne, z silnymi orodkami miejskimi. Wyjtkiem jest województwo warmisko-mazurskie, gdzie realizowane jest połczenie Elblga z obwodem kalingradzkim. Najwicej inwestycji realizuj województwa zachodniopomorskie i pomorskie, które oprócz inwestycji drogowych i kolejowych rozwijaj infrastruktur dostpu do portów morskich. Jest to zwizane ze specyfik programu, w którym realizowane s okrelone, wynikajce z dokumentów strategicznych (Strategia Rozwoju Transportu, Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju), inwestycje o znaczeniu krajowym. Mapa 4. Warto udzielonego wsparcia w ramach IW Equal w układzie regionalnym w relacji do całoci udzielonego wsparcia w ramach inicjatywy ródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych zebranej przez instytucj zarzdzajc Podstawami 11

12 Charakter przedsiwzi realizowanych w ramach IW Equal wskazuje, e najsprawniej przygotowane do zarzdzania projektami o znaczeniu wspólnotowym s województwa lskie i mazowieckie oraz dolnolskie, małopolskie i podkarpackie, co moe wskazywa na ich aktywno w nawizywaniu i rozwijaniu kontaktów z partnerami z regionów w Europie, a take wynika z obecnoci w tych województwach wysokiej liczby organizacji pozarzdowych, do których adresowana jest IW Equal. Mapa 5. Warto udzielonego wsparcia w ramach SPO Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw w układzie regionalnym w relacji do całoci udzielonego wsparcia w ramach programu ródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych zebranej przez instytucj zarzdzajc Podstawami W ramach SPO Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw najwiksze wsparcie otrzymuj przedsibiorcy z relatywnie bogatszych regionów kraju (województwa mazowieckie, lskie i dolnolskie), co wynika z faktu, e jest tam zarejestrowanych wicej podmiotów mogcych ubiega si o wsparcie. 12

13 Mapa 6. Warto udzielonego wsparcia w ramach Zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego w układzie regionalnym w relacji do całoci udzielonego wsparcia w ramach programu ródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych zebranej przez instytucj zarzdzajc Podstawami Najwikszy udział w wykorzystaniu rodków w ramach Zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego maj województwa wielkopolskie, pomorskie, lskie oraz mazowieckie, co wynika z duych wartoci alokacji (w ujciu absolutnym, a nie per capita), przyznanych tym regionom oraz wiadczy o sprawnym wdraaniu działa programu. Warto odnotowa aktywno województw południowo-wschodnich, które, jak województwo podkarpackie, potrafi wykorzysta dowiadczenia z implementacj funduszy przedakcesyjnych. Mapa 7. Warto udzielonego wsparcia w ramach SPO Rozwój zasobów ludzkich w układzie regionalnym w relacji do całoci udzielonego wsparcia w ramach programu ródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych zebranej przez instytucj zarzdzajc Podstawami 13

14 Mona zauway, e realizacja projektów w ramach SPO Rozwój zasobów ludzkich koncentruje si w regionach o relatywnie wyszej stopie bezrobocia, co wskazuje na due zaangaowanie wojewódzkich i powiatowych urzdów pracy w wykorzystywanie narzdzi aktywnej polityki zwalczani bezrobocia. Mapa 8. Warto udzielonego wsparcia w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich w układzie regionalnym w relacji do całoci udzielonego wsparcia w ramach programu ródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych zebranej przez instytucj zarzdzajc Podstawami Przedstawione dane dotycz umów o dofinansowanie podpisane dla nastpujcych działa SPO Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich: 1.3 Szkolenia, 1.4 Wsparcie doradztwa rolniczego, 1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4 Rónicowanie działalnoci rolniczej i zblionej do rolnictwa w celu zapewnienia rónorodnoci działa lub alternatywnych ródeł dochodów, 2.6 Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej zwizanej z rolnictwem, 2.7 Pilotaowy Program Leader+. 14

15 Tabela 3. Ilo i warto podpisanych umów w czci dofinansowania UE w ramach programów operacyjnych oraz inicjatywy wspólnotowej Equal oraz w układzie regionalnym ŁCZNIE SPO RYBY TRANSPORT IW EQUAL SPO WKP ZPORR SPO RZL SPO ROL Ilo Warto Ilo Warto Ilo Warto Ilo Warto Ilo Warto Ilo Warto Ilo Warto Ilo Warto dolnolskie kujawskopomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie lskie witokrzyskie warmiskomazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie poziom krajowy ŁCZNIE ródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych zebranej przez instytucj zarzdzajc Podstawami 15

16 IV. Kim s beneficjenci funduszy strukturalnych? analiza wybranych grup beneficjentów A. Jednostki samorzdu terytorialnego jako beneficjenci funduszy strukturalnych Powodzenie polityki strukturalnej Unii Europejskiej i efektywno wykorzystania rodków z funduszy strukturalnych zaley przede wszystkim od skutecznoci działa podejmowanych na szczeblu regionalnym. Dowiadczenie krajów członkowskich pokazuje, e rodki z funduszy strukturalnych s najefektywniej wykorzystywane przez kraje, w których pozycja regionów jest silna. Skuteczno regionów w kreowaniu polityki regionalnej i zarzdzaniu funduszami strukturalnymi w znacznym stopniu zaley od zaangaowania i moliwoci korzystania z rodków wspólnotowych przez społecznoci lokalne. Decydujc rol, nie tylko jako beneficjenci, ale i animatorzy rozwoju lokalnego, odgrywaj samorzdy lokalne. Celem niniejszej analizy jest przedstawienie w jaki sposób województwa, powiaty i gminy w Polsce korzystały ze rodków funduszy strukturalnych w okresie pierwszych 14 miesicy wdraania programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych oraz próba oceny sposobu wykorzystania rodków strukturalnych przez jednostki samorzdu terytorialnego, ze szczególnym uwzgldnieniem samorzdów szczebla lokalnego. Raport ma na celu, identyfikacj oraz pogłbion analiz głównych obszarów, w których województwa, powiaty i gminy realizuj projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz porównanie aktywnoci i zdolnoci absorpcyjnych jednostek samorzdu terytorialnego szczebla lokalnego w układzie regionalnym, w tym w podziale na obszary miejskie i wiejskie. Cho analiza ma raczej charakter faktograficzny i ma za zadanie dostarczy danych do dalszych bada ewaluacyjnych, podjto równie prób oceny, w jaki sposób realizowane inwestycje (projekty twarde, jak i mikkie) wpisuj si w niwelowanie zagroe dla rozwoju regionów zidentyfikowanych w dokumentach programowych. Osigniciu ww. celów słuy zbadanie realizowanych projektów wg kategorii interwencji oraz przedstawienie realizowanych projektów w zalenoci od charakteru gmin oraz ich dochodów. Analiza prezentuje rozkłady projektów gmin i powiatów w ujciu problemowoprzestrzennym. Badanie obejmuje wszystkie projekty objte umowami o dofinansowanie (poza projektami zwizanymi z pomoc techniczn) realizowane przez województwa, gminy i powiaty we wszystkich programach operacyjnych i IW EQUAL. 4 W zwizku z faktem, e badano rozkłady projektów w poszczególnych obszarach problemowych, (m. in. wg kategorii interwencji czy w układzie miasto wie), eby wykaza ogół rodków, które w zwizku z realizacj projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych trafiaj do województw, gmin i powiatów w analizie posługiwano si wartoci projektów ogółem, a zatem zawierajc nie tylko wkład wspólnotowy, ale i współfinansowanie krajowe. Oznacza to równie uwzgldnienie tej czci kosztów w projektach, które, zgodnie z regułami wspólnotowymi, nie kwalifikuj si do refundacji. Jeeli w analizie ujto tylko wkład wspólnotowy zostało to wyranie zaznaczone. Dane dotyczce dochodów województw, powiatów, gmin, liczby ludnoci, stopy bezrobocia, gstoci dróg, sieci rozdzielczej wodocigowej i kanalizacyjnej pochodz z GUS i s danymi za 2003 r. (za wyjtkiem stopy bezrobocia I kwartał 2005 r.). 4 Za wyjtkiem brakujcych danych z działa 2.1 oraz 2.2 ZPORR z województw małopolskiego i zachodniopomorskiego oraz danych z SPO RZL z WUP w Łodzi. Realizowane projekty oznaczaj projekty, na które zostały podpisane umowy. 16

17 Stan wdraania funduszy strukturalnych przez jednostki samorzdu terytorialnego szczebla lokalnego Stopie zaangaowania JST w realizacj projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych jest zrónicowany w zalenoci od regionu Polski. Tabela 4. Rozkład iloci i wartoci realizowanych przez województwa, powiaty i gminy projektów w podziale regionalnym Województwo Ilo projektów Warto realizowanych projektów w zł Udział w wartoci projektów ogółem % rednia warto projektów dolnolskie ,3 6, ,4 kujawsko-pomorskie ,0 4, ,5 lubelskie ,6 2, ,2 lubuskie ,8 3, ,5 łódzkie ,6 3, ,8 małopolskie ,3 5, ,7 mazowieckie ,2 10, ,2 opolskie ,5 2, ,3 podkarpackie ,3 6, ,3 podlaskie ,2 3, ,0 pomorskie ,0 17, ,4 lskie ,9 9, ,0 witokrzyskie ,3 4, ,1 warmisko-mazurskie ,2 4, ,8 wielkopolskie ,7 12, ,5 zachodniopomorskie ,9 3, ,7 POLSKA OGÓŁEM ,7 100, ,4 z tego: województwa ,1 14, ,7 powiaty ,3 20, ,2 gminy ,3 65, ,7 ródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych zebranej przez instytucj zarzdzajc Podstawami Województwa, powiaty i gminy łcznie realizowały wg stanu na 31 lipca br projekty o łcznej wartoci 7,6 mld zł, z czego 5,4 mld zł (71,1%) stanowił wkład wspólnotowy. Najwiksza liczba projektów (316) realizowana była w województwie mazowieckim oraz warmisko mazurskim (205), natomiast projekty o najwyszej wartoci wdraane były w województwie pomorskim (1,3 mld zł), wielkopolkim (971,0 mln zł) oraz mazowieckim (788,1 mln zł). Z kolei najmniejsz aktywnoci charakteryzowały si JST w województwie małopolskim (87 projektów), lubelskim (91) oraz opolskim (97). Lubelskie i opolskie realizowały take projekty o najniszej wartoci. 17

18 Wykres 4. Warto realizowanych projektów w podziale na gminy, powiaty i województwa (w zł) Województwa Powiaty Gminy ródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych zebranej przez instytucj zarzdzajc Podstawami rednia warto realizowanych przez JST projektów wyniosła 3,3 mln zł. Regionem dominujcym pod wzgldem redniej wartoci projektów było pomorskie. Realizowano tu projekty o ponad 2,5-krotnie wyszej redniej wartoci ni przecitnie dla kraju. Na dalszych miejscach plasowały si województwa: wielkopolskie, małopolskie oraz lskie. Najgorzej pod tym wzgldem wypadały: podlaskie, lubuskie, warmisko-mazurskie oraz zachodniopomorskie. Biorc pod uwag szczebel jednostki samorzdu, najwikszy udział w wartoci projektów ogółem miały gminy, a najmniejszy województwa. Jednak w województwach realizowano projekty o najwyszej redniej wartoci. Z kolei powiaty, realizujce najwiksz liczb projektów, wdraały przedsiwzicia o przecitnie najniszej wartoci. Z analizy przestrzennej wynika, i aktywno gmin, mierzona jako procent gmin realizujcych projekty w stosunku do ogółu gmin w regionie, jest zrónicowana w poszczególnych województwach. W kocu lipca br. ok. 30% gmin ogółem w Polsce realizowało projekty wspófinansowane z funduszy strukturalnych najwicej - w województwie witokrzyskim (80%). Tak wysoki procent wynika z faktu, i jedynie w tym regionie wdraane było działanie 2.3 Sektorowego programu operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich (nie uwzgldniajc powyszego działania ok. 38% gmin witokrzyskich). Blisko połowa gmin wdraała projekty w województwie lskim oraz lubuskim. Z kolei jedynie 3,3% gmin dolnolskich, 12,2% lubelskich oraz 14,3% małopolskich korzystało z funduszy strukturalnych. 18

19 Mapa 9. Udział gmin realizujcych projekty w całkowitej iloci gmin w województwach ródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych zebranej przez instytucj zarzdzajc Podstawami Najwicej projektów gminnych realizowano w województwie mazowieckim (152), lskim (112), witokrzyskim (105) oraz wielkopolskim (104). Wynika to z duej iloci podmiotów wnioskujcych o rodki z funduszy strukturalnych oraz dobrego przygotowania gmin z punktu widzenia absorpcji funduszy unijnych w tych regionach. Najmniejsz aktywnoci wykazały si gminy dolnolskie (realizowano 14 projektów), małopolskie (26) oraz lubelskie (34). Na pierwszym miejscu pod wzgldem wartoci realizowanych projektów plasuje si województwo pomorskie. Biorc pod uwag ilo projektów wdraanych w tym województwie realizowane s tam due projekty, głównie drogowe. Dziki tym inwestycjom istnieje szansa na popraw dostpnoci i jakoci połcze transportowych w regionie. Kolejne pod wzgldem wartoci projektów s województwa wielkopolskie i mazowieckie, jednak rednie wartoci projektów tam realizowanych s znacznie nisze od projektów w województwie pomorskim. Projekty o najniszych wartociach realizowały gminy w województwach podlaskim oraz lubelskim (a wic najbiedniejsze pod wzgldem dochodu gmin) i stanowiły one jedynie po ok. 8% wartoci projektów gmin pomorskich. Powiaty łcznie wdraały 1161 projekty o wartoci 1,6 mld zł. Najbardziej aktywne były powiaty w województwach: mazowieckim (164 projekty), warmisko-mazurskim (135), dolnolskim (102) oraz zachodniopomorskim (89), które łcznie realizowały blisko 40% wszystkich projektów. Najniszym zaangaowaniem, jeli chodzi o liczb wdraanych projektów, charakteryzuje si województwo wielkopolskie, witokrzyskie, łódzkie oraz opolskie. Równie w tych województwach powiaty realizowały projekty o najniszej wartoci. Województwem dominujcym pod wzgldem wartoci projektów było lskie, w którym powiaty realizowały projekty o wartoci stanowicej 20% całkowitej wartoci projektów wszystkich powiatów. Nastpne w kolejnoci były powiaty w województwach: mazowieckim, podlaskim, warmisko-mazurskim oraz pomorskim, jednak warto projektów wdraanych w poszczególnych regionach była o ponad połow nisza w porównaniu do województwa lskiego. Mona wskaza na pewn prawidłowo, i projekty o najwyszych wartociach realizowane s głównie przez powiaty w regionach o wyszych i rednich dochodach. 19

20 W porównaniu z powiatami i gminami, województwa realizowały znacznie nisz liczb projektów, jednak, jak ju wspomniano wczeniej, ich rednia warto była najwysza. Na czołowej pozycji pod wzgldem iloci, jak i wartoci projektów plasowało si województwo wielkopolskie (29 projektów, 302 mln zł). Kolejne pod wzgldem wartoci projektów były regiony: podkarpackie, małopolskie oraz pomorskie. Zdolnoci absorpcyjne JST a ich dochody W 2004 r. zaczła obowizywa ustawa o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego z 13 listopada 2003, która miała zwikszy stopie decentralizacji dysponowania rodkami publicznymi oraz zwikszy zainteresowanie rozwojem własnego obszaru i ułatwi absorpcj rodków unijnych. Wg danych resortu finansów 5 w 2004 r. dochody budetów jednostek samorzdu terytorialnego w stosunku do 2003 r. wzrosły realnie o 12,1%. Zmiana najsilniej wpłynła na dynamik dochodów powiatów i województw samorzdowych. Jednake przyjty w nowej ustawie sposób kształtowania dochodów JST, przewidujcy mocniejsze powizanie poziomu dochodów JST ze stopniem rozwoju ich terenu, wpłynł na zaostrzenie si róni w poziomie dochodów osiganych przez poszczególne samorzdy. Warunkiem szybszego rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów i niwelowania rónic w poziomie rozwoju mona osign tylko poprzez koncentracj na działalnoci inwestycyjnej, w szczególnoci w rozbudow infrastruktury i przeznaczanie na nie szczególnie wysokiej czci dochodów. Ustawa poprawiajca dochody JST oraz zwikszajca swobod wydatkowania powinna przyczyni si zatem do wikszych wydatków inwestycyjnych samorzdów. W 2004 r. wydatki inwestycyjne JST zwikszyły si, jednake wzrost nakładów na inwestycje wykazywał due zrónicowanie regionalne. 6 Naleałoby si zastanowi w jaki sposób zwikszenie dochodów JST wpłynło na zdolno absorpcyjn samorzdów regionalnych i lokalnych, w szczególnoci na zapewnienie rodków niezbdnych do współfinansowania projektów oraz czy rzeczywicie regiony słabiej rozwinite s w stanie wygenerowa na tyle znaczce wydatki prorozwojowe, by niwelowa rónice w poziomie rozwoju gospodarczego. Warto dodana funduszy strukturalnych, rozumiana jako warto wkładu wspólnotowego w realizowanych projektach, w stosunku do dochodów jednostek samorzdu terytorialnego została przedstawiona w tabeli 5. Tabela 5. Warto dodana funduszy strukturalnych w stosunku do dochodów jednostek samorzdu terytorialnego. warto wsparcia wspólnotowego per capita do wartoci dochodów JST na mieszkaca (zł) Województwo województwa powiaty gminy dolnolskie 6,2 2,2 3,5 kujawsko-pomorskie 8,3 3,3 5,5 lubelskie 7,8 3,4 2,3 lubuskie 30,0 5,9 7,0 łódzkie 3,1 0,8 3,8 małopolskie 35,5 2,4 2,4 mazowieckie 0,0 1,5 6,0 5 Wykonanie budetu przez jednostki samorzdu terytorialnego. Streszczenie., Ministerstwo Finansów, 6 Ibidem. 20

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich i w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006)

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Monika Dołowiec Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 19 września 2006 Informacje

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

0,3 -1,6-2,7-2,7 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2007

0,3 -1,6-2,7-2,7 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2007 Według stanu na 31 sierpnia 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 96019 osób. W porównaniu do miesica poprzedniego liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy listopad 2009 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, grudzie 2009 r. Informacje biece Według stanu na 30 listopada 2009 r. liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy grudzie 2010 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, stycze 2011 r. Informacje biece Według stanu na 31 grudnia 2010 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 lipca 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 lipca 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 lipca 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 81 790 osób (w kraju 1 676,1 tys. osób). Liczba osób

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji czerwiec 2007 r. Według stanu na 31 maja 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POWIECIE ZAWIERCIASKIM STAN NA SIERPIE 2006 ROKU

BEZROBOCIE W POWIECIE ZAWIERCIASKIM STAN NA SIERPIE 2006 ROKU BEZROBOCIE W POWIECIE ZAWIERCIASKIM STAN NA SIERPIE 2006 ROKU Ogólna sytuacja na rynku pracy W sierpniu 2006r. w PUP Zawiercie zarejestrowanych było 10 471 osób bezrobotne. Stopa bezrobocia w tym czasie

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko Polityka regionalna Unii Europejskiej mgr Ewa Matejko Polityka regionalna w UE Dlaczego polityka regionalna? Cele polityki regionalnej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności Zasady działania funduszy

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL CZERWIEC 2005 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z czterech

Bardziej szczegółowo

Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień 30 września 2006 r.)

Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień 30 września 2006 r.) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament WdraŜania Programów Rozwoju Regionalnego Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i. Rozwoju Wsi. Rozwój Obszarów Wiejskich w latach

Ministerstwo Rolnictwa i. Rozwoju Wsi. Rozwój Obszarów Wiejskich w latach Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 UE - 25 Wybrane elementy potencjału rolnictwa w 2005 r. Polska Odsetek ludnoci zamieszkałej na wsi 23,7 38,6 Struktura

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO START DO KARIERY - DZIAŁANIE 1.2A ORAZ DZI BIERNI JUTRO AKTYWNI DZIAŁANIE 1.3A ul. Zdziczów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji luty 2007 r. Według stanu na 31 stycznia 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy

Bardziej szczegółowo

Fundusze pomocowe w Małopolsce aktualny stan realizacji

Fundusze pomocowe w Małopolsce aktualny stan realizacji Fundusze pomocowe w Małopolsce aktualny stan realizacji Janusz Sepioł Marszałek Województwa Małopolskiego Programy pomocowe w Małopolsce 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 31 XII 2000 Wybór projektów

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 marca 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 marca 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 marca 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 85 699 osób (w kraju 1 758,8 tys. osób). m. SOPOT

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ W RAMACH NPR

Fundusze strukturalne PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ W RAMACH NPR Fundusze strukturalne 2004-2006 PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ W RAMACH NPR 2004-2006 Przedstawiamy informację na temat obecnie ch oraz planowanych jeszcze naborów wniosków

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020 Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020 Tomasz Szarek Wicedyrektor WUP w Olsztynie ds. Funduszy Europejskich 14.

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji wrzesie 2006 r. Według stanu na 31 sierpnia 2006 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 kwietnia 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 kwietnia 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 30 kwietnia 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 84 003 osoby (w kraju 1 719,9 tys. osób). m. SOPOT

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji kwiecie 2006 r. Według stanu na dzie 31 marca 2006 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r.

Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r. Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r. Poziom bezrobocia w powiecie zawierciaskim w ostatnich 4 latach oscylował na poziomie 22-24% przyjmujc dane z

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji marzec 2007 r. Według stanu na 28 lutego 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyboru LSR w 2016 r.

Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czerwiec 2016 r. Wnioski o wybór LSR Województwo Tylko, EFRR i EFS Tylko i Tylko EFS EFRR i EFS,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Zapisów 17 ust. 4-6 nie stosuje si do przesuni midzy kategoriami wydatków, które s wynikiem przeprowadzenia procedury zamówie publicznych.

Zapisów 17 ust. 4-6 nie stosuje si do przesuni midzy kategoriami wydatków, które s wynikiem przeprowadzenia procedury zamówie publicznych. UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Zapisów 17 ust. 4-6 nie stosuje si do przesuni midzy kategoriami wydatków, które s wynikiem przeprowadzenia procedury zamówie publicznych. Przyjmuje si nastpujc interpretacj:

Bardziej szczegółowo

6. PODZIAŁ RODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA (W PLN) EFRR. Specjalistyczne usługi doradcze 0,00 0,00 0,00

6. PODZIAŁ RODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA (W PLN) EFRR. Specjalistyczne usługi doradcze 0,00 0,00 0,00 RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁANIA NA ROK Wersja z dnia 21 marca 2005 roku 2005 1. PROGRAM 2. PRIORYTET 3. DZIAŁANIE ZPORR 2004-2006 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 3 3.4 Mikroprzedsibiorstwa

Bardziej szczegółowo

! "#$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#"&2

! #$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#&2 ! ! "#$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#"&2 ($',%,+."-(3456-"(758 ($',%,+."-(34561,$",95-/7*$+&4#(."&: ($',%,+."-(3456#$&*51,$,*+&-&."&%($1'&#/,'&$*+&;51'&#/: ($',%,+."-(345614#" ($',%,+."-(34569"()*#&$&9"(*$7&."&2

Bardziej szczegółowo

na podstawie opracowania źródłowego pt.:

na podstawie opracowania źródłowego pt.: INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LATACH 2004-2011 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYDATKÓW STRUKTURALNYCH na podstawie opracowania źródłowego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Wydziale Bada, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów wrzesie 200 r. !" #$ % % $,2,, $# $# $# $# "'(() %&&'"( 0)- &''("& -(+ )*%)"( '0. +%,%"+ -((

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013

Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013 Sytuacja na rynku przetworów owocowo-warzywnych i soków a reforma rynku ogrodniczego w UE Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013 Dr Jerzy Małkowski Pozna, 19

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój Poznania na tle wybranych miast w Polsce

Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój Poznania na tle wybranych miast w Polsce Paweł Churski Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój Poznania na tle wybranych miast w Polsce Poznań próba bilansu przemian w okresie 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza współfinansowana przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013" SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 wrzenia 2004 r. (poz. 2117) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ BOGDAN EKSTOWICZ MAREK J. MALINOWSKI POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ STYMULATOREM PROCESÓW MODERNIZACJI I ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO POLSKI W LATACH 2007-2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r.

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r. Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 214 22 według stanu na 31.12.216 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przedstawia

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wg stanu na dzień 30 marca 2009 r.) I. Postęp realizacji programu do dnia 30 marca 2009 r. 1.1 ZłoŜone wnioski o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie polityki strukturalnej

Programowanie polityki strukturalnej Fundusze strukturalne są instrumentami polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

STOPIE INFORMATYZACJI URZDÓW W POLSCE RAPORT GENERALNY Z BADA ILOCIOWYCH DLA MINISTERSTWA NAUKI I INFORMATYZACJI

STOPIE INFORMATYZACJI URZDÓW W POLSCE RAPORT GENERALNY Z BADA ILOCIOWYCH DLA MINISTERSTWA NAUKI I INFORMATYZACJI STOPIE INFORMATYZACJI URZDÓW W POLSCE RAPORT GENERALNY Z BADA ILOCIOWYCH DLA MINISTERSTWA NAUKI I INFORMATYZACJI Warszawa, wrzesie 2004 SPIS TRECI 1. NAJWANIEJSZE WNIOSKI Z BADANIA...3 2. OGÓLNE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku.

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku. PW/S-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU Załcznik do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dla Działania "Rónicowanie działalnoci rolniczej i zblionej do rolnictwa w celu zapewnienia rónorodnoci działa lub alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE. Stanisława Golinowska

Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE. Stanisława Golinowska Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE Stanisława Golinowska Dotychczasowe elementy wspólnej polityki społecznej UE Standardy minimalne BHP - 1987 Karta Wspólnoty o Fundamentalnych Prawach Socjalnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Dr Piotr Owczarek Fundusze strukturalne Zasoby finansowe UE, z których udzielana jest pomoc w zakresie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Wpływ Programu na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Realizacja Programu na lata 2007-2013, zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przyszłość

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maj 2015 1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 II Filar w skali

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY REALIZOWANE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z PERSPEKTYWY FINANSOWEJ

PROJEKTY REALIZOWANE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z PERSPEKTYWY FINANSOWEJ Fundusze europejskie w Małopolsce 1.(13.) raport roczny Streszczenie Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej 1 PROJEKTY REALIZOWANE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wpływ Programu na lata 007-01 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Realizacja Programu na lata 007-01, zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przyszłość WPR

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych z Funduszu Pracy w woj. podlaskim w latach 2009-2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE Z realizacji zada przez Powiatowy Orodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. Kielce stycze

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego stan na 30 listopada 2008 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego stan na 30 listopada 2008 r. 44 Informacje biece Według stanu na 30 listopada 2008 r. l i c z b a b e z r o b o t n y c h zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 63 675 osób (w kraju 1 398,5 tys.

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy padziernik 2009 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, listopad 2009 r. Informacje biece Według stanu na 31 padziernika 2009 r. liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO INFORMACJA o stanie realizacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO INFORMACJA o stanie realizacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO INFORMACJA o stanie realizacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (informacje dotyczące wdraŝania oraz informacje finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB 2004-2006 Rok Okres sprawozdawczy I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Numer sprawozdania 2. Numer

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw

Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw Z dniem 1 stycznia 2005 r. załcznik I do rozporzdzenia 364/2004 zastpi dotychczas obowizujcy załcznik I do rozporzdzenia 70/2001. Zmianie ulegnie zatem

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo