Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 MOPS/EFS/0717/89/2012 Strumień, dn r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA WUR JASTRZĘBIE ZDRÓJ do złożenia propozycji cenowej na kurs zawodowy Obsługa komputera w ramach projektu systemowego Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu, ul. 1 Maja 18, Strumień 2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzono w trybie: zapytanie cenowe. Zastosowanie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759, z późn.zm). Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków, stanowiące Załącznik do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, którego zadaniem będzie zorganizowanie kursu zawodowego Obsługa komputera w ramach projektu Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy. kurs korzystania z zasobów Internetu 20 godzin Krótka Historia Internetu Najlepsza przeglądarka dla mnie Typowe skróty klawiaturowe w przeglądarkach Wyszukiwanie informacji w Internecie Bezpieczeństwo w Internecie Poczta elektroniczna Listy dyskusyjne Komunikacja przez Internet Tworzenie grafiki na potrzeby Internetu Serwisy społecznościowe

2 kurs MS Excel i MS Word I Power Point łącznie 40 godzin Narzędzia ułatwiające pracę w MS Word Formatowanie akapitów i podstawy formatowania tekstu Ustawienia dokumentu Praca z tabelami Odstępy pionowe i poziome Mechanizm zamiany Rysowanie i wstawianie grafiki Wzory matematyczne Style w programie MS Word Tworzenie automatycznych spisów Praca z dużymi dokumentami Struktura dokumentu Wstążki w programie Office 2007 Skróty klawiszowe programu Microsoft Word Interfejs programu i podstawowe terminy związane z arkuszem Wprowadzanie danych, formatowanie arkusza i zapisywanie pliku na dysku Praca w obrębie skoroszytu z kilkoma arkuszami Tworzenie tabel i ich przeglądanie Tabele przestawne w programie Excel Tworzenie prostych formuł obliczeniowych Poznajemy funkcje i tworzymy formuły z ich użyciem Formatowanie warunkowe i stosowanie nazw Tworzenie wykresów, wstawianie rysunków i symboli Filtrowanie i sortowanie danych Kontrola poprawności i zabezpieczanie arkusza Wydruk arkusza Narzędzia zaawansowane Microsoft Excel 2007/2010 nowy interfejs program Skróty klawiszowe Microsoft Excel Wpisywanie tekstu Dodawanie slajdu i formatowanie tekstu Korzystanie z szablonów projektów, wyświetlanie pokazu slajdów Formatowanie plików graficznych za pomocą programu Microsoft Office Picture Manager Tworzenie plików dźwiękowych Wstawianie do slajdu schematu organizacyjnego Zmiana wyglądu prezentacji schematów kolorów prezentacji Zmiana wyglądu prezentacji tła slajdów Wstawianie slajdów z innych prezentacji Microsoft PowerPoint Zmiana organizacji slajdów w prezentacji sortowanie slajdów Zmiana organizacji slajdów w prezentacji usuwanie i ukrywanie slajdów Zmiana organizacji slajdów w prezentacji tworzenie slajdu podsumowania Umieszczanie na slajdach pól tekstowych, autokształtów i obiektów WordArt Umieszczanie w prezentacji hiperłączy łączenie wybranych slajdów w tej samej prezentacji Umieszczanie w prezentacji hiperłączy przechodzenie do innych prezentacji PowerPointa, dokumentów programu Microsoft Word oraz stron internetowych Dodawanie animacji do tekstu i obiektów na slajdach

3 Stosowanie animacji niestandardowych Tworzenie wzorca prezentacji Przygotowanie notatek i drukowanie prezentacji Przygotowanie i pokaz prezentacji Stosowanie pisma odręcznego podczas trwania prezentacji Różne sposoby zapisywania prezentacji i przygotowanie jej do zapisania kurs podstawowych umiejętności komputerowych 20 godzin Informacje o budowie i działaniu komputera System operacyjny Windows i jego interfejs Kilka słów o programie, jego oknie i menu Nośniki danych, pliki i foldery Operacje na plikach i folderach Przegląd wybranych programów z grupy Akcesoria Edycja tekstów edytor Microsoft Word Praca w Internecie Kompresowanie plików i folderów Nagrywanie danych na płyty z wykorzystaniem mechanizmu zaimplementowanego w Windows Najczęściej używane skróty klawiszowe najpopularniejszych w Polsce programów odczytu ekranu kurs umiejętności związanych z e-marketingiem, handlem internetowym 30 godzin grafika i tworzenie stron internetowych przy wykorzystaniu narzędzi ułatwiających pracę 10 godzin Uczestnikami kursu będą osoby niepełnosprawne. Specyfika zajęć, program, a także forma prowadzenia szkolenia musi to uwzględniać. Osoba prowadząca zajęcia musi wykazać się dużym stopniem empatii oraz łatwością nawiązywania kontaktów. Zaproponowany przez Zamawiającego program kursu może ulec modyfikacji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy, jednakże musi on uwzględnić zakres tematyczny przedstawiony przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu. 1) Szkolenie będzie obejmować 120 godzin zajęć tematycznych. 2) Zajęcia będą prowadzone w pomieszczeniach zapewnionych przez Zamawiającego na terenie gminy Strumień. 3) Zapytanie cenowe dotyczy kosztu uczestnictwa 10 osób. Maksymalna liczba osób jaką zamawiający zastrzega sobie do skierowania to 15 osób. 4) Szkolenie będzie realizowane w terminach zaproponowanych przez Wykonawcę, przy akceptacji Zamawiającego. 5) Szkolenie musi zostać zorganizowane w okresie r. do r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu realizacji usługi szkoleniowej. 6) Szkolenie zostanie bezpośrednio zrealizowane przez osobę posiadającą odpowiednie wykształcenie kierunkowe i doświadczenie w zakresie tematycznym realizowanych działań (obowiązkowo do wglądu na życzenie Zamawiającego)

4 7) Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego wyposażenia sali, którą udostępni Zamawiający (cały sprzęt i inne akcesoria muszą być obowiązkowo dowożone przez zleceniobiorcę przy okazji każdego kolejnego spotkania). Zamawiający gwarantuje dostarczenie 10 komputerów przenośnych, w przypadku skierowania większej ilości osób (max 15) Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia brakującego sprzętu. 8) Komputery muszą posiadać Windows 7 i pakiet Office min ) Wykonawca zapewnia dostęp do sieci internetowej na czas szkolenia w przypadku zaistnienia okoliczności w których dostępu do sieci internetowej nie będzie mógł zagwarantować Zamawiający. 10) Zajęcie będą odbywać się dwa razy w tygodniu. 4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: 4.1 przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: najniższa cena, 4.2 za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który nie podlega odrzuceniu oraz zaoferuje najniższą cenę. 5. Termin wykonania zamówienia: 5.1 maksymalny termin wynosi 7 dni od daty zawarcia umowy 6.Wykonawca składający propozycję cenową musi wykorzystać formularz propozycji stanowiący załącznik do niniejszego pisma. 7. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji w sprawie ceny. 8. Opis sposobu obliczenia ceny: 8.1 Cenę oferty należy podać jako całkowity koszt przedmiotu zamówienia, uwzględniając wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, dostawą, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. 8.2 Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 8.3 Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę, która będzie traktowana jako ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 9. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 9.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 9.2 ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, 9.3 każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny, 9.4 oferta musi zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy

5 9.5 każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty skutkuje wyłączeniem z postępowania 9.6 oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy albo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 9.7 formularz oferty oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 9.8 w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo 9.9 na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Propozycja cenowa na kurs Obsługa komputera w projekcie Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy realizowanym w ramach poddziałania PO KL. 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 11. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu. 12. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: 12.1 propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 25 września 2012r. do godziny w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu, Strumień przy ulicy 1 Maja 18. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Propozycja cenowa na kurs Obsługa komputera w projekcie Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy realizowanym w ramach poddziałania PO KL 12.2 otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 września 2012r. o godzinie w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu, ul. 1 Maja 18, Strumień, pokój nr Termin związania ofertą: Składający ofertę pozostaje nią związany do czasu podpisania umowy, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę propozycji przed terminem jej składania. 15. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy: 15.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający o wyborze oferty zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, oraz zamieści informacje na własnej stronie internetowej.

6 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego: 16.1 Z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa w siedzibie Zamawiającego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu, ul. 1 Maja 18, Strumień, w uzgodnionym terminie, 16.2 istotne warunki umowy określono w załączniku nr 3 projekt umowy. 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: Wykonawcom przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu do Zamawiającego wobec czynności przez niego podjętych w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych. 18. Osoba do kontaktu: Joanna Pietrys koordynator projektu systemowego Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu, ul. 1 Maja 18, Strumień, kontakt mailowy: z dopiskiem w tytule : dot. Projektu Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy. Z poważaniem,. W załączniku: 1. Oświadczenie Wykonawcy 2. Wzór druku dla propozycji cenowej 3. Wzór umowy

7 Załącznik nr 1 do zaproszenia, złożenia propozycji cenowej... nazwa i adres wykonawcy OŚWIADCZENIE Oświadczam, że spełniam warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010r., poz. 759 jednolity tekst ustawy) oraz nie podlegam wykluczeniu, a w szczególności: Oświadczam, że: 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadam wiedzę i doświadczenie, 3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pkt. 1, 3-4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

8 miejscowość i data podpis wykonawcy nie potrzebne skreślić Załącznik nr 2 do zaproszenia, złożenia propozycji cenowej (pieczątka wykonawcy, nazwa, adres) (miejscowość i data) Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. 1 Maja 18, Strumień PROPOZYCJA CENOWA Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. Aktywna integracja w projekcie Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy - kurs Obsługa komputera - realizowanego w ramach podziałania PO KL oferuję wykonywanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości: l.p. 1 rodzaj Kurs Obsługa komputera dla beneficjentów ostatecznych projektu Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy. cenna netto podatek VAT cenna brutto

9 razem UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH NR zawarta w dniu... w Strumieniu pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strumieniu ul. 1 Maja 18, Strumień, reprezentowanym przez Kierownika MOPS mgr Mariolę Florek - zwaną dalej Zamawiającym, a.. zwanym dalej Wykonawcą, w trybie art.4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powierzeniem MOPS Strumień realizacji Projektu pn. "Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego w dalszej treści umowy "Projektem". 1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego Obsługa komputera w ramach projektu Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałanie POKL. kurs zaawansowanego korzystania z zasobów Internetu 20 godzin 1 Krótka Historia Internetu Najlepsza przeglądarka dla mnie Typowe skróty klawiaturowe w przeglądarkach Wyszukiwanie informacji w Internecie Bezpieczeństwo w Internecie Poczta elektroniczna Listy dyskusyjne Komunikacja przez Internet Tworzenie grafiki na potrzeby Internetu Serwisy społecznościowe kurs MS Excel i MS Word I Power Point łącznie 40 godzin Narzędzia ułatwiające pracę w MS Word Formatowanie akapitów i podstawy formatowania tekstu Ustawienia dokumentu Praca z tabelami

10 Odstępy pionowe i poziome Mechanizm zamiany Rysowanie i wstawianie grafiki Wzory matematyczne Style w programie MS Word Tworzenie automatycznych spisów Praca z dużymi dokumentami Struktura dokumentu Wstążki w programie Office 2007 Skróty klawiszowe programu Microsoft Word Interfejs programu i podstawowe terminy związane z arkuszem Wprowadzanie danych, formatowanie arkusza i zapisywanie pliku na dysku Praca w obrębie skoroszytu z kilkoma arkuszami Tworzenie tabel i ich przeglądanie Tabele przestawne w programie Excel Tworzenie prostych formuł obliczeniowych Poznajemy funkcje i tworzymy formuły z ich użyciem Formatowanie warunkowe i stosowanie nazw Tworzenie wykresów, wstawianie rysunków i symboli Filtrowanie i sortowanie danych Kontrola poprawności i zabezpieczanie arkusza Wydruk arkusza Narzędzia zaawansowane Microsoft Excel 2007/2010 nowy interfejs program Skróty klawiszowe Microsoft Excel Wpisywanie tekstu Dodawanie slajdu i formatowanie tekstu Korzystanie z szablonów projektów, wyświetlanie pokazu slajdów Formatowanie plików graficznych za pomocą programu Microsoft Office Picture Manager Tworzenie plików dźwiękowych Wstawianie do slajdu schematu organizacyjnego Zmiana wyglądu prezentacji schematów kolorów prezentacji Zmiana wyglądu prezentacji tła slajdów Wstawianie slajdów z innych prezentacji Microsoft PowerPoint Zmiana organizacji slajdów w prezentacji sortowanie slajdów Zmiana organizacji slajdów w prezentacji usuwanie i ukrywanie slajdów Zmiana organizacji slajdów w prezentacji tworzenie slajdu podsumowania Umieszczanie na slajdach pól tekstowych, autokształtów i obiektów WordArt Umieszczanie w prezentacji hiperłączy łączenie wybranych slajdów w tej samej prezentacji Umieszczanie w prezentacji hiperłączy przechodzenie do innych prezentacji PowerPointa, dokumentów programu Microsoft Word oraz stron internetowych Dodawanie animacji do tekstu i obiektów na slajdach Stosowanie animacji niestandardowych Tworzenie wzorca prezentacji Przygotowanie notatek i drukowanie prezentacji Przygotowanie i pokaz prezentacji Stosowanie pisma odręcznego podczas trwania prezentacji Różne sposoby zapisywania prezentacji i przygotowanie jej do zapisania

11 kurs podstawowych umiejętności komputerowych 20 godzin Informacje o budowie i działaniu komputera System operacyjny Windows i jego interfejs Kilka słów o programie, jego oknie i menu Nośniki danych, pliki i foldery Operacje na plikach i folderach Przegląd wybranych programów z grupy Akcesoria Edycja tekstów edytor Microsoft Word Praca w Internecie Kompresowanie plików i folderów Nagrywanie danych na płyty z wykorzystaniem mechanizmu zaimplementowanego w Windows Najczęściej używane skróty klawiszowe najpopularniejszych w Polsce programów odczytu ekranu Zaproponowany przez Zamawiającego program kursu może ulec modyfikacji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy, jednakże musi on uwzględnić zakres tematyczny przedstawiony przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu. 11) Szkolenie będzie obejmować 120 godzin zajęć tematycznych. 12) Zajęcia będą prowadzone w pomieszczeniach zapewnionych przez Zamawiającego na terenie gminy Strumień. 13) Zapytanie cenowe dotyczy kosztu uczestnictwa 10 osób. Maksymalna liczba osób jaką zamawiający zastrzega sobie do skierowania to 15 osób. 14) Szkolenie będzie realizowane w terminach zaproponowanych przez Wykonawcę, przy akceptacji Zamawiającego. 15) Szkolenie musi zostać zorganizowane w okresie r. do r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu realizacji usługi szkoleniowej. 16) Szkolenie zostanie bezpośrednio zrealizowane przez osobę posiadającą odpowiednie wykształcenie kierunkowe i doświadczenie w zakresie tematycznym realizowanych działań (obowiązkowo do wglądu na życzenie Zamawiającego) 17) Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego wyposażenia sali, którą udostępni Zamawiający (cały sprzęt i inne akcesoria muszą być obowiązkowo dowożone przez zleceniobiorcę przy okazji każdego kolejnego spotkania). Zamawiający gwarantuje dostarczenie 10 komputerów przenośnych, w przypadku skierowania większej ilości osób (max 15) Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia brakującego sprzętu. 18) Komputery muszą posiadać Windows 7 i pakiet Office min ) Wykonawca zapewnia dostęp do sieci internetowej na czas szkolenia w przypadku zaistnienia okoliczności w których dostępu do sieci internetowej nie będzie mógł zagwarantować Zamawiający. 2

12 1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy dotyczącej danych osobowych uczestnika szkolenia oraz do wykonania usługi z należytą starannością. 2. W przypadku jakiejkolwiek zmiany w harmonogramie szkolenia, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. Zmiana w harmonogramie może zostać wprowadzona tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 3. Uzyskane zaświadczenia/certyfikaty muszą być wystawione w języku polskim. Dodatkowo uczestnicy szkolenia, o którym mowa w 1 ust. 1 otrzymają od Wykonawcy zaświadczenie opatrzone logiem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logiem Unii Europejskiej oraz sformułowaniem Szkolenie przeprowadzone w ramach projektu Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wystawić uczestnikom szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz. 216). 4. Wykonawca musi zapewnić uczestnikom szkolenia materiały dydaktyczne związane z realizacją kursu. Materiały dydaktyczne dla uczestników szkolenia na stronie tytułowej muszą być opatrzone logiem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logiem Unii Europejskiej oraz sformułowaniem Szkolenie przeprowadzone w ramach projektu Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu po jednym egzemplarzu materiałów szkoleniowych i dydaktycznych. 5. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca realizacji kursu (w czasie trwania zajęć w ramach projektu Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy ) poprzez zamieszczenie informacji nt. realizacji przez MOPS Strumień projektu Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach - wzór informacji dostarczy Zamawiający. 6. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia list obecności uczestników szkolenia podczas całego szkolenia zawodowego. 7. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia obejmującej w szczególności: program nauczania, dziennik zajęć wraz z listą obecności, dziennik zajęć osoby prowadzącej szkolenie zatrudnionej u Wykonawcy, a po zakończeniu szkolenia przekazania kserokopii tych dokumentów, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, Zamawiającemu wraz z zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie szkolenia. 8. Wykonawca musi, również ubezpieczyć uczestników szkolenia, o którym mowa w 1 ust. 1 od następstw nieszczęśliwych wypadków (potwierdzenie ubezpieczenia musi zostać przedstawione Zamawiającemu). 9. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić uczestnikom szkolenia sprzęt niezbędny do prowadzenia szkolenia. 10. Realizacja usługi szkoleniowej wymaga zagwarantowania odpowiednich narzędzi do przeprowadzania zajęć teoretycznych, jak i praktycznych. Przez narzędzia rozumie się materiały piśmiennicze, pomoce naukowe i dydaktyczne, a także ubrania robocze, sprzęt i urządzenia. Wydawanie wymaga każdorazowego żądania potwierdzenia odbioru przez uczestnika na piśmie, które to dokumenty Wykonawca po zakończeniu kursów zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu.

13 11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić szkolonym w trakcie zajęć podstawowe leki przeciwbólowe i niezbędne środki opatrunkowe. W nagłych przypadkach Wykonawca zapewnia transport do placówki medycznej. 12. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego na 3 dni wcześniej o terminach egzaminów (jeżeli program szkolenia przewiduje takowy) uczestników szkolenia oraz o dacie i godzinie zakończenia szkolenia. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia bieżącego nadzoru nad procesem szkolenia uczestnika na każdym jego etapie. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezwłocznego rozwiązania umowy w razie nienależytego jej wykonania przez Wykonawcę po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o stwierdzonych nieprawidłowościach i nie przedstawieniu zadawalającego wyjaśnienia tych nieprawidłowości. 15. Wykonawca zobowiązuje się do zarejestrowania instytucji szkoleniowej w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz zarejestrowania szkolenia poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie przed jego rozpoczęciem. 2 Realizacja przedmiotu umowy określonego w 1 nastąpi w terminie:. do Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na kwotę:.. zł brutto (słownie brutto:.. 0/100 zł) za koszt uczestnictwa.. osoby. 2. Koszty związane z ewentualną zmianą programu, czy przedłużeniem czasu trwania szkolenia obciążają Wykonawcę Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa 1 nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego (potwierdzonej Protokołem odbioru), na konto Wykonawcy. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach 5 1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowań stanowią kary umowne. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego, b. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego, c. w przypadku nie uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania z powodu nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w wysokości 100% wartości wynagrodzenia umownego. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: a. z tytułu odstąpienia od wykonania umowy wskutek okoliczności, za które wyłącznie odpowiada Zamawiający, w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego Zamawiający zobowiązuje się do stałej współpracy z Wykonawcą przy realizacji zadania.

14 2. Do współpracy przy realizacji umowy ze strony Zamawiającego wyznaczony(a) został(a): Joanna Pietrys kontakt mailowy: z dopiskiem w tytule dot. Projektu Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy 7 1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy innej jednostce bez zgody Zamawiającego, jak również przenieść swej wierzytelności na osobę trzecią. 2. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z projektem Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy, nie będącej własnością Zamawiającego, do dnia 31 grudnia 2020r. w sposób zapewniający dostępność poufność i bezpieczeństwo. 3. Zamawiający zastrzega sobie, Instytucji Pośredniczącej oraz innym uprawionym podmiotom przeprowadzającym kontrolę w zakresie prawidłowości realizacji projektu, prawo wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty finansowe Wykonawcy związane z realizacją projektu Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy do dnia 31 grudnia 2020r. 8 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 9 Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcia sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 10 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 11 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.... Zamawiający.. Wykonawca. Kontrasygnata

Informacja o zamówieniu

Informacja o zamówieniu Informacja o zamówieniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży ogłasza przetarg nieograniczony. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie Kursu komputerowego dla 54 osób niepełnosprawnych w ramach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy OPS-EFS-341/7/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WiMBP-II-212-12/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Projekt S p o ł e c z n o ś ć a k t y w n a w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy: D/Kw-220/9/2011 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 125 tysięcy euro na usługi szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy GOPS.341.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie: warsztatów psychospołecznych dla 2 grup 19 i 18 osobowych po 25 godzin osoby realizujące

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 PROJEKT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 PROJEKT UMOWY zawarta dnia. w Jarocinie pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z siedzibą przy ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, reprezentowaną przez: zwanym dalej,,zamawiającym, a...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Załącznik Nr 10 do SIWZ PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Dane Wykonawcy: Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Kraj, województwo, kod, miejscowość, ulica, nr lokalu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Człowiek najlepsza inwestycja S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie 55-200 Oława, ul. 1-go Maja 11 Znak sprawy: MOPS.XVI.812425.9.13 Zamówienie: 80530000-8 usługi

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy TEC 341/6/2011, dnia 3 października 2011 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenów gminy i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.05.2014 Nowy Sącz, dnia 28.05.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Na wykonanie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w dniu 2012 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr procedury: DKw-220/6/POKL/2011 Zatwierdzam Trzebinia 07.11.2011 r.... (kierownik jednostki zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-7/2012 Warszawa, 2012-11-21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja - przygotowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu księgowości i obsługi komputera dla 20 osób bezrobotnych

NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja - przygotowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu księgowości i obsługi komputera dla 20 osób bezrobotnych PUPIIA.2710.4.2014.MG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo