Warunki oraz specyficzne. hydromorfologiczne zanieczyszczenia syntetyczne. osiągnęły bardzo dobry i niesyntetyczne osiągnęły I klasę.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki oraz specyficzne. hydromorfologiczne zanieczyszczenia syntetyczne. osiągnęły bardzo dobry i niesyntetyczne osiągnęły I klasę."

Transkrypt

1 U JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH () W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA OKRES Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód, na podstawie wyników Państwowego Monitoringu Środowiska i prezentuje poprzez ocenę stanu ekologicznego (w przypadku wód, których charakter został w znacznym stopniu zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności człowieka poprzez ocenę potencjału ekologicznego), ocenę stanu chemicznego i ocenę stanu. Stan ekologiczny/potencjał ekologiczny jest określeniem jakości struktury i funkcjonowania ekosystemu wód powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wyników badań elementów biologicznych oraz wspierających je wskaźników fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się poprzez nadanie jednolitej części wód jednej z pięciu klas jakości, przy czym klasa pierwsza oznacza bardzo dobry stan ekologiczny, klasa druga dobry stan ekologiczny, zaś klasy trzecia, czwarta i piąta odpowiednio stan ekologiczny umiarkowany, słaby i zły (Rys. 1). Elementy biologiczne osiągnęły TAK bardzo dobry stan ekologiczny (I klasa) TAK TAK Wskaźniki fizykochemiczne Warunki oraz specyficzne hydromorfologiczne TAK zanieczyszczenia syntetyczne TAK osiągnęły bardzo dobry TAK i niesyntetyczne osiągnęły I klasę stan ekologiczny (I klasa) Bardzo dobry stan ekologiczny NIE NIE Elementy biologiczne osiągnęły dobry stan ekologiczny (II klasa) TAK Wskaźniki fizykochemiczne oraz specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne osiągnęły II klasę TAK Dobry stan ekologiczny NIE Elementy biologiczne osiągnęły stan ekologiczny poniżej dobrego TAK Umiarkowany stan ekologiczny (III klasa) NIE NIE TAK Umiarkowany stan ekologiczny Słaby stan ekologiczny (IV klasa) TAK NIE Słaby stan ekologiczny NIE Zły stan ekologiczny (V klasa) TAK Zły stan ekologiczny Rys 1. Schemat klasyfikacji stanu ekologicznego (Źródło: Poradnik REFCOND, CIS-WFD, Guidance No 10) 1

2 W przypadku potencjału ekologicznego, klasa pierwsza i druga tworzą wspólnie potencjał dobry i powyżej dobrego. O przypisaniu ocenianej jednolitej części wód decydują wyniki klasyfikacji poszczególnych elementów biologicznych, przy czym obowiązuje zasada, że klasa stanu/potencjału ekologicznego odpowiada klasie najgorszego elementu biologicznego 1. Klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych dokonuje się na podstawie analizy wyników pomiarów zanieczyszczeń chemicznych, w tym tzw. substancji priorytetowych. Podstawą analizy jest porównanie uzyskanych wyników ze środowiskowymi normami jakości 1. Przyjmuje się, że jednolita część wód jest w dobrym stanie chemicznym, jeżeli żadna z obliczonych wartości stężeń nie przekracza dopuszczalnych stężeń maksymalnych i średniorocznych. Jeżeli woda nie spełnia tych wymagań, stan chemiczny ocenianej jednolitej części wód określa się jako poniżej dobrego. Stan jednolitej części wód ocenia się poprzez porównanie wyników klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. Jednolita część wód może być oceniona jako będąca w dobrym stanie, jeśli jednocześnie jej stan/potencjał ekologiczny jest sklasyfikowany przynajmniej jako dobry, a stan chemiczny sklasyfikowany jest jako dobry. W pozostałych przypadkach, tj. gdy stan chemiczny jest sklasyfikowany jako poniżej dobrego lub stan/potencjał ekologiczny sklasyfikowano jako umiarkowany, słaby, bądź zły, jednolitą część wód ocenia się jako będącą w złym stanie (Tabela 1). Tabela 1. Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych Stan chemiczny Stan wód Stan chemiczny poniżej Dobry stan chemiczny dobrego Stan ekologiczny/ potencjał ekologiczny Bardzo dobry stan ekologiczny / potencjał ekologiczny dobry i powyżej dobrego Dobry stan ekologiczny / dobry potencjał ekologiczny Umiarkowany stan ekologiczny / umiarkowany potencjał ekologiczny Słaby stan ekologiczny / słaby potencjał ekologiczny Zły stan ekologiczny / zły potencjał ekologiczny Dobry stan wód Dobry stan wód Zły stan wód Zły stan wód Zły stan wód Zły stan wód Zły stan wód Zły stan wód Zły stan wód Zły stan wód Ocenę jednolitej części wód należy obniżyć do stanu złego, niezależnie od wyników stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, gdy nie są spełnione określone dla niej dodatkowe wymagania jakościowe związane z występowaniem w jej obrębie obszarów chronionych lub ze względu na sposób jej wykorzystywania (rekreacja, ujęcia wody pitnej). Z powyższych reguł wynika, że stan jednolitej części wód można ocenić jedynie na podstawie jednego z trzech wymienionych wyżej elementów (nawet przy braku klasyfikacji dla pozostałych), jeśli wskazuje on na stan zły. 1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545) 2

3 Mapa 1. Ocena stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzek województwa opolskiego w 2012 roku z uwzględnieniem wyników z lat 2010 i 2011 oraz z uwzględnieniem wyników procedury przeniesienia ocen z podobnych monitorowanych na niemonitorowane rzek (źródło: GIOŚ, WIOŚ) 3

4 Bardzo dobry Dobry Umiarkowany Słaby Zły Naturalne Dobry i powyżej dobrego Umiarkowany Słaby Zły Sztuczne i silnie zmienione Ze względu na dużą liczbę jednolitych części wód w Polsce, objęcie ich wszystkich monitoringiem jest niemożliwe. Z tego powodu przy prezentowaniu oceny stanu/potencjału ekologicznego rozróżnia się wyniki dla jednolitych części wód monitorowanych, i dla jednolitych części wód niemonitorowanych, które klasyfikowane są poprzez ekstrapolację, na podstawie wyników uzyskanych dla części wód monitorowanych. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, ze względu na stosunkowo niski poziom ufności, prezentuje się poprzez nadanie tak ocenianym jednolitym częściom wód dwóch klas: stan/potencjał ekologiczny co najmniej dobry oraz poniżej dobrego (Mapa 1). Wyniki badań jakości wód powierzchniowych uzyskane w okresie w ramach monitoringu zrealizowanego przez WIOŚ w Opolu na obszarze województwa opolskiego pozwoliły na przeprowadzenie : klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego dla 27% (Tabela 2); oceny stanu chemicznego dla 7% (Tabela 3); oceny stanu wód dla 23% (Tabela 3); oceny spełniania wymagań dla 80% w obszarach chronionych (Tabela 4). Badania naturalnych nie wykazały wód odpowiadających bardzo dobremu stanowi ekologicznemu. Jedynie 25% naturalnych charakteryzowało się dobrym stanem ekologicznym (29% umiarkowanym, 21% słabym oraz 25% złym stanem ekologicznym). Dla 31% silnie zmienionych jednolitych części wód uzyskano dobry lub powyżej dobrego wynik oceny potencjału ekologicznego (36% umiarkowany, 22% słaby oraz 11% zły potencjał ekologiczny). Warunki zapisane w polskim prawie w odniesieniu do obszarów chronionych były spełnione dla 31% badanych. Dobrym stanem chemicznym charakteryzowała się ponad połowa (59%) badanych jednolitych części wód. Przeprowadzenie ekstrapolacji wyników oceny monitorowanych na podobne, nimonitorowane pozwoliło określić stan wód w pełnym zakresie, również tych, które nie były kontrolowane w okresie przez WIOŚ w Opolu (Tabela 2 - klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego, Tabela 3 - ocena stanu chemicznego i ogólnego stanu wód, Tabela 4 ocena w ramach monitoringu obszarów chronionych). Na mapach 2-4 zamieszczono wyniki ocen dla wszystkich w województwie opolskim. Tabela 2. Statystyczne podsumowanie wyników oceny stanu/potencjału ekologicznego wód w województwie opolskim w roku 2012 z uwzględnieniem wyników badań z lat 2010 i 2011 oraz z uwzględnieniem wyników procedury przeniesienia ocen z podobnych monitorowanych na niemonitorowane rzek (źródło WIOŚ, GIOŚ) KLASYFIKACJA STANU I POTENCJAŁU KLASYFIKACJA KLASYFIKACJA STANU POTENCJAŁU LICZBA OCENIONYCH CZĘŚCI WÓD badane przez WIOŚ Opole * 61 Wszystkie na terenie województwa opolskiego * - w jednym punkcie pomiarowym tj. Kanał Gliwicki nie możliwe było określenie potencjału ekologicznego 4

5 Tabela 3. Statystyczne podsumowanie wyników oceny stanu chemicznego i ogólnego stanu wód w województwie opolskim w roku 2012 z uwzględnieniem wyników badań z lat 2010 i 2011 oraz z uwzględnieniem wyników procedury przeniesienia ocen z podobnych monitorowanych na niemonitorowane rzek (źródło WIOŚ, GIOŚ) U CHEMICZNEGO U DOBRY PSD LICZBA OCENIONYCH CZĘŚCI WÓD DOBRY ZŁY LICZBA OCENIONYCH CZĘŚCI WÓD badane przez WIOŚ Opole Wszystkie na terenie województwa opolskiego Tabela 4. Statystyczne podsumowanie wyników oceny monitoringu obszarów chronionych w województwie opolskim w roku 2012 z uwzględnieniem wyników badań z lat 2010 i 2011 (źródło WIOŚ, GIOŚ) LICZBA CZĘŚCI WÓD SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH LICZBA CZĘŚCI WÓD NIE SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH RAZEM badane przez WIOŚ Opole Wszystkie na terenie województwa opolskiego Badania przeprowadzone w okresie przez WIOŚ w Opolu wykazały zanieczyszczenie wód w województwie opolskim związkami azotu i fosforu (głównie azot azotanowy 7,9 % oraz fosforany 9,5 % badanych ), których zawartość niewiele przekracza granicę odpowiadającą dobremu stanowi. Porównanie wyników badań z ostatnich lat wskazuje na znacząca poprawę jakości wód pod względem zanieczyszczenia ich biogenami, co związane jest z porządkowaniem w województwie gospodarki ściekowej. Pełna informacja o wynikach klasyfikacji i ocen w województwie opolskim, obejmująca monitorowane i niemonitorowane przez WIOŚ w Opolu, zamieszczona została w tabeli 5. 5

6 6 Mapa 2. Ocena stanu chemicznego jednolitych części wód rzek województwa opolskiego w 2012 roku z uwzględnieniem wyników z lat 2010 i 2011 (źródło: GIOŚ, WIOŚ)

7 Mapa 3. Ocena stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników województwa opolskiego w obszarach chronionych w 2012 roku z uwzględnieniem wyników z lat 2010 i 2011 (źródło: GIOŚ, WIOŚ) 7

8 Mapa 4. Ocena stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników województwa opolskiego w 2012 roku z uwzględnieniem wyników z lat 2010 i 2011 (źródło: GIOŚ, WIOŚ) 8

9 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY Tabela 4. Wyniki klasyfikacji i ocen jednolitych części wód powierzchniowych województwa opolskiego w 2012 roku z uwzględnieniem wyników z lat 2010 i 2011 (źródło: GIOŚ) NAZWA KOD 1 Bachorza PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 2 Biała Głuchołaska od Oleśnice do zb. Nysa PLRW N MD III I I UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R R R wysoki 3 Biała od Śmickiego Potoku do Osobłogi PLRW T MO II II I DOBRY i POWYŻEJ PSD_sr T ZŁY R P P PLRW niski 4 Biała od źródła do Śmickiego Potoku PLRW T PPD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 5 Bierawka od Knurówki do ujścia PLRW T MD 2011 IV II PPD SŁABY DOBRY N ZŁY R R R wysoki 6 Bierutowska Woda PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 7 Bogacica do Borkówki PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 8 Bogacica od Borkówki do Stobrawy PLRW N MO II I II DOBRY PSD T ZŁY R P P PLRW niski 9 Borkowicki Rów PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 10 Brodnica PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 11 Brojecka Rzeka PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 12 Brynica od dopł. spod Łubnian do ujścia (EW. do Budkowiczanki) PLRW N MO II I II DOBRY DOBRY T DOBRY R P P PLRW niski 9

10 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD Brynica od źródeł do dopł. spod Łubnian Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy Budkowiczanka od źródła do Wiszni PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski PLRW N MO II I II DOBRY PSD T ZŁY R P P PLRW niski PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 16 Bystrzycki Kanał PLRW T PPD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 17 Bziczka PLRW T PPD UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 18 Bziniczka PLRW T MO 2011 III II II UMIARKOWANY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 19 Chełszcząca PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 20 Cielnica od Korzkwi do Nysy Kłodzkiej PLRW N MO IV I II SŁABY DOBRY T ZŁY R P R PLRW wysoki 21 Cielnica od źródła do Korzkwi PLRW T II ZŁY PSD ZŁY P P P PLRW niski 22 Cięcina PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 23 Cisek PLRW T MO 2010 V II PPD ZŁY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 24 Cisowa PLRW T II DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 25 Czarna Struga PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 26 Czarnka PLRW N MO 2010 V I PSD ZŁY DOBRY T ZŁY R P R PLRW wysoki 27 Czarny Rów PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 28 Dopływ poniżej Dobieszowic PLRW N PSD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 10

11 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD 29 Dopływ spod Błażejowic Dolnych PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 30 Dopływ spod Boguszyc PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 31 Dopływ spod Celiny PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 32 Dopływ spod Czeskiej Wsi PLRW N PSD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 33 Dopływ spod góry Habas PLRW N II DOBRY PSD ZŁY P P P PLRW niski 34 Dopływ spod Józefowa PLRW N II DOBRY PSD ZŁY P P P PLRW niski 35 Dopływ spod Ożarowa PLRW T PPD SŁABY PSD_sr ZŁY P P P PLRW niski 36 Dopływ spod Pleśnicy PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 37 Dopływ spod Sidziny PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 38 Dopływ spod Siedlic PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 39 Dopływ spod Większyc PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 40 Dopływ w Kędzierzynie-Koźlu PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 41 Dopływ w Zawadzkim PLRW N II DOBRY PSD ZŁY P P P PLRW niski 42 Dopływ w Zbychowicach PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 43 Dopływ z Brzeżec PLRW N PSD SŁABY PSD_sr ZŁY P P P PLRW niski 44 Dopływ z Dalachowa PLRW N II UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 45 Dopływ z Gołej PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 46 Dopływ z Goszczowic PLRW T PPD UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 47 Dopływ z Komornik PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 48 Dopływ z Kórnicy PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 49 Dopływ z Krowiarek PLRW N PSD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 11

12 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD 50 Dopływ z lasu PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 51 Dopływ z Motyla PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 52 Dopływ z Osieka Grodkowskiego PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 53 Dopływ z Popowic PLRW N II DOBRY PSD ZŁY P P P PLRW niski 54 Dopływ z Uszyc PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 55 Dopływ z Wojciechowa PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 56 Dopływ z Wojsławic PLRW N II DOBRY PSD ZŁY P P P PLRW niski 57 Dzielniczka PLRW T MO 2010 V II II ZŁY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 58 Dzięcielec PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 59 Glinka PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 60 Głęboka PLRW N PSD SŁABY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 61 Gnojna PLRW T MO 2011 II I PPD UMIARKOWANY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 62 Grabarka PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 63 Grabica PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 64 Graniczna PLRW N MD 2011 III I II UMIARKOWANY PSD N ZŁY R R R wysoki 65 Grodkowska Struga PLRW T MO III II PPD UMIARKOWANY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 66 Grudynka PLRW N PSD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 67 Jaryszowiec PLRW T II DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 68 Jarząbek PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 69 Jasień PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 12

13 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD 70 Jasionna PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 71 Jaskółka PLRW T II ZŁY PSD ZŁY P P P PLRW niski 72 Jaźwina PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 73 Jemielnica od Suchej do Małej Panwi PLRW T II SŁABY PSD ZŁY P P P PLRW niski 74 Jemielnica od źródła do Suchej PLRW T MO 2011 III II II UMIARKOWANY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 75 Jordan PLRW N PSD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 76 Kamienica PLRW T MD III II II UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R R R wysoki 77 Kamienica PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 78 Kanał Gliwicki PLRW T MO 2010 II PPD DOBRY T DOBRY P P P PLRW niski 79 Kanał Hutniczy PLRW T MO 2011 V II PPD ZŁY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 80 Kanał Kędzierzyński PLRW T I DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 81 Kanał Krążel PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 82 Kanał Psarski Potok - przerzut wody z Nysy Kłodzkiej do Oławy PLRW T MO 2011 I I II DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 83 Kanał Ulgi W Opolu PLRW T I DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 84 Kiełcznica PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 85 Klepacz PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 86 Kłodnica od Dramy do ujścia PLRW T MD 2011 V II PPD ZŁY DOBRY N ZŁY R R R wysoki 87 Kościelna PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 13

14 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD 88 Kraszowska Struga PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 89 Krępa PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 90 Krynka od źródła do Karnkowskiego Potoku PLRW T PPD SŁABY PSD ZŁY P P P PLRW niski 91 Krzanówka PLRW N MO V I PSD ZŁY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 92 Krzemionka PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 93 Krzywula PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 94 Kwiatkówka PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 95 Libawa PLRW T MO 2011 II II I DOBRY i POWYŻEJ PSD T ZŁY R P P PLRW niski 96 Ligocki Potok PLRW N MO 2010 V I PSD ZŁY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 97 Liswarta do dopł. spod Przystajni PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 98 Liswarta od dopł. spod Przystajni do Górnianki PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 99 Lublinica PLRW T MO 2011 II II PPD PSD_sr N ZŁY R P R PLRW wysoki 100 Lubrzanka PLRW N PSD UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 101 Lutnia PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 102 Łącka Woda PLRW N MO 2010 V I II ZŁY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 103 Łęknica PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 104 Łokietnica PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 105 Łomnica bez Prądu PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 106 Łózka PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 14

15 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD 107 Maciejowicki Potok PLRW T II ZŁY PSD ZŁY P P P PLRW niski 108 Mała Panew od Lublinicy do zb. Turawa PLRW T MD 2011 IV II II SŁABY PSD T ZŁY R R R wysoki 109 Mała Panew od Stoły do Lublinicy PLRW N MO 2011 III I II UMIARKOWANY PSD N ZŁY R R R wysoki 110 Mała Panew od zb. Turawa do Odry PLRW T MD 2011 IV II II SŁABY PSD_sr T ZŁY R R R wysoki 111 Mała Panew, zb. Turawa PLRW T MD 2011 IV I PPD SŁABY PSD_sr N ZŁY R R R wysoki 112 Miałka PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 113 Młynówka PLRW T II ZŁY PSD ZŁY P P P PLRW niski 114 Młynówka PLRW T MO III II I UMIARKOWANY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 115 Młynówka PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 116 Młynówka PLRW N PSD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 117 Młynówka Bielicka PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 118 Młynówka Jelecka PLRW T MO III I II UMIARKOWANY PSD_sr N ZŁY R P R PLRW wysoki 119 Młynówka Kuczobska PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 120 Młynówka Niwnicka PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 121 Młynówka Pomianowska PLRW N PSD SŁABY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 122 Mora PLRW N MO III I II UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 123 Myślina PLRW T MO 2011 III II II UMIARKOWANY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 124 Namysłówka PLRW T II ZŁY PSD ZŁY P P P PLRW niski 15

16 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi PLRW T MO III II PPD UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R R R wysoki PLRW N MD II I II DOBRY DOBRY T DOBRY R R R niski PLRW T MO 2011 II II PPD UMIARKOWANY PSD_sr T ZŁY R P P PLRW niski 128 Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia PLRW T MO 2011 II I II PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 129 Odra od Osobłogi do Małej Panwi PLRW T MD 2011 IV II II SŁABY DOBRY N ZŁY R R R wysoki 130 Odra od wypływu ze zb. Polder Buków do Kanału Gliwickiego PLRW T MD 2011 IV II PPD SŁABY PSD_sr N ZŁY R R R wysoki 131 Olesnice PLRW N PSD UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 132 Olszanka PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 133 Olszówka PLRW T II DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 134 Oława od źródła do Podgródki PLRW T 2011 III I PPD UMIARKOWANY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 135 Opawa od Opawicy do Morawicy PLRW T MO 2010 II II II PSD_sr N ZŁY R P R PLRW wysoki 136 Opawica do Dopływu z Burkviz PLRW T II SŁABY PSD ZŁY P P P PLRW niski 137 Opawica od Dopływu z Burkviz do ujścia PLRW T MO 2010 IV II II SŁABY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 138 Opusta PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 139 Osobłoga od Prudnika do Odry PLRW N MD IV I I SŁABY DOBRY N ZŁY R R R wysoki 16

17 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD 140 Osobłoga Prudnika PLRW N PSD UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 141 Ostra PLRW N MO 2010 IV I PSD SŁABY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 142 Osuch PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 143 Oziąbel PLRW T MO II II II PSD T ZŁY R P P PLRW niski 144 Pisa PLRW N PSD UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 145 Piskara PLRW N MO II I PSD UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 146 Płocha PLRW T II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 147 Płuta PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 148 Pogonica PLRW N PSD SŁABY PSD_sr ZŁY P P P PLRW niski 149 Poleśnica PLRW N PSD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 150 Pomianka PLRW N II DOBRY PSD ZŁY P P P PLRW niski 151 Potok Jeżowski PLRW N MO III I II UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 152 Potok Paryski PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 153 Pradelna PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 154 Pratwa PLRW N MO 2011 IV I II SŁABY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 155 Prąd PLRW N MO 2010 II I II DOBRY DOBRY T DOBRY R P P PLRW niski 156 Prądzienica PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 157 Promna PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 158 Prosna od Wyderki do Brzeźnicy PLRW T MO 2011 II II II DOBRY T DOBRY R R R wysoki 159 Prosna od źródeł do Wyderki PLRW N MD 2011 III I II UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R R R wysoki 17

18 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD 160 Prószkowski Potok PLRW T MO 2010 II II II 161 Prudnik od Złotego Potoku do Osobłogi DOBRY i POWYŻEJ DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki PLRW N MD III I II UMIARKOWANY PSD_sr N ZŁY R R R wysoki 162 Prudnik od źródła do Złotego Potoku PLRW N MD III I PSD UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R R R wysoki 163 Przedpolna PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 164 Przykopa PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 165 Psarski Potok PLRW T PPD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 166 Psarski Potok PLRW T PPD SŁABY PSD ZŁY P P P PLRW niski 167 Psina do Suchej Psiny włącznie PLRW N MO 2010 V I PSD ZŁY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 168 Psina od Suchej Psiny do ujścia PLRW N MO V I II ZŁY PSD_sr T ZŁY R P R PLRW wysoki 169 Ptakowicki Potok PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 170 Raczyna PLRW T MO III II II UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 171 Radoszówka PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 172 Radynka PLRW N PSD ZŁY PSD ZŁY P P P PLRW niski 173 Rdzawka PLRW T II DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 174 Rosa PLRW N II DOBRY PSD ZŁY P P P PLRW niski 175 Rozumicki Potok PLRW N PSD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 176 Rożnowski Rów PLRW N PSD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 177 Rybina PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 18

19 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD 178 Rzymkowicki Rów PLRW T PPD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 179 Sadecki Potok PLRW N PSD UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 180 Sadzawa PLRW T PPD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 181 Sierakowicki Potok PLRW N PSD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 182 Skoroszycki Potok PLRW N MO III I PSD UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 183 Skrzypna PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 184 Słotnik PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 185 Smolina PLRW T PPD UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 186 Smolna PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 187 Smolnica PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 188 Smortawa od Pijawki do Odry PLRW N MO I I II DOBRY PSD T ZŁY R P P PLRW niski 189 Smortawa od źródla do Pijawki PLRW N II UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 190 Stara Struga PLRW T MO III II PPD UMIARKOWANY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 191 Stobrawa od Czarnej Wody do Odry (EW. do ujścia) PLRW T MD II II II DOBRY i POWYŻEJ DOBRY N ZŁY R R R wysoki 192 Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody PLRW T MO II II I DOBRY i POWYŻEJ DOBRY T ZŁY R P P PLRW niski 193 Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia PLRW T MO II II II DOBRY i POWYŻEJ PSD T ZŁY R P P PLRW niski 194 Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry PLRW N MO 2010 V I II ZŁY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 19

20 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD 195 Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego PLRW N MO 2010 IV I II SŁABY PSD T ZŁY R P R PLRW wysoki 196 Studnica PLRW N MO 2010 II I II DOBRY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 197 Swornica PLRW T MO 2011 III II II UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 198 Swornica PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 199 Szerzyna PLRW T II ZŁY PSD ZŁY P P P PLRW niski Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej Ścinawa Niemodlińska od źródła do Mesznej PLRW T MO II II II DOBRY i POWYŻEJ DOBRY T ZŁY R P P PLRW niski PLRW T II ZŁY PSD ZŁY P P P PLRW niski 202 Śmieszka PLRW T MO 2010 II II II DOBRY i POWYŻEJ PSD_sr N ZŁY R P R PLRW wysoki 203 Tarnawka PLRW N PSD UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 204 Toszecki Potok do zb. Pławniowice PLRW N MO III I II UMIARKOWANY PSD T ZŁY R P R PLRW wysoki 205 Troja do Morawy włącznie PLRW T MO 2010 IV II PPD SŁABY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 206 Troja od Morawy do ujścia PLRW N II UMIARKOWANY PSD_sr ZŁY P P P PLRW niski 207 Trująca PLRW T 2011 III I PPD UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 208 Trzciniec PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 209 Trzebinka PLRW N PSD UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 210 Widawa od Czarnej Widawy do zb. Michalice PLRW T MO 2010 III II II UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 20