Warunki oraz specyficzne. hydromorfologiczne zanieczyszczenia syntetyczne. osiągnęły bardzo dobry i niesyntetyczne osiągnęły I klasę.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki oraz specyficzne. hydromorfologiczne zanieczyszczenia syntetyczne. osiągnęły bardzo dobry i niesyntetyczne osiągnęły I klasę."

Transkrypt

1 U JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH () W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA OKRES Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód, na podstawie wyników Państwowego Monitoringu Środowiska i prezentuje poprzez ocenę stanu ekologicznego (w przypadku wód, których charakter został w znacznym stopniu zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności człowieka poprzez ocenę potencjału ekologicznego), ocenę stanu chemicznego i ocenę stanu. Stan ekologiczny/potencjał ekologiczny jest określeniem jakości struktury i funkcjonowania ekosystemu wód powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wyników badań elementów biologicznych oraz wspierających je wskaźników fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się poprzez nadanie jednolitej części wód jednej z pięciu klas jakości, przy czym klasa pierwsza oznacza bardzo dobry stan ekologiczny, klasa druga dobry stan ekologiczny, zaś klasy trzecia, czwarta i piąta odpowiednio stan ekologiczny umiarkowany, słaby i zły (Rys. 1). Elementy biologiczne osiągnęły TAK bardzo dobry stan ekologiczny (I klasa) TAK TAK Wskaźniki fizykochemiczne Warunki oraz specyficzne hydromorfologiczne TAK zanieczyszczenia syntetyczne TAK osiągnęły bardzo dobry TAK i niesyntetyczne osiągnęły I klasę stan ekologiczny (I klasa) Bardzo dobry stan ekologiczny NIE NIE Elementy biologiczne osiągnęły dobry stan ekologiczny (II klasa) TAK Wskaźniki fizykochemiczne oraz specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne osiągnęły II klasę TAK Dobry stan ekologiczny NIE Elementy biologiczne osiągnęły stan ekologiczny poniżej dobrego TAK Umiarkowany stan ekologiczny (III klasa) NIE NIE TAK Umiarkowany stan ekologiczny Słaby stan ekologiczny (IV klasa) TAK NIE Słaby stan ekologiczny NIE Zły stan ekologiczny (V klasa) TAK Zły stan ekologiczny Rys 1. Schemat klasyfikacji stanu ekologicznego (Źródło: Poradnik REFCOND, CIS-WFD, Guidance No 10) 1

2 W przypadku potencjału ekologicznego, klasa pierwsza i druga tworzą wspólnie potencjał dobry i powyżej dobrego. O przypisaniu ocenianej jednolitej części wód decydują wyniki klasyfikacji poszczególnych elementów biologicznych, przy czym obowiązuje zasada, że klasa stanu/potencjału ekologicznego odpowiada klasie najgorszego elementu biologicznego 1. Klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych dokonuje się na podstawie analizy wyników pomiarów zanieczyszczeń chemicznych, w tym tzw. substancji priorytetowych. Podstawą analizy jest porównanie uzyskanych wyników ze środowiskowymi normami jakości 1. Przyjmuje się, że jednolita część wód jest w dobrym stanie chemicznym, jeżeli żadna z obliczonych wartości stężeń nie przekracza dopuszczalnych stężeń maksymalnych i średniorocznych. Jeżeli woda nie spełnia tych wymagań, stan chemiczny ocenianej jednolitej części wód określa się jako poniżej dobrego. Stan jednolitej części wód ocenia się poprzez porównanie wyników klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. Jednolita część wód może być oceniona jako będąca w dobrym stanie, jeśli jednocześnie jej stan/potencjał ekologiczny jest sklasyfikowany przynajmniej jako dobry, a stan chemiczny sklasyfikowany jest jako dobry. W pozostałych przypadkach, tj. gdy stan chemiczny jest sklasyfikowany jako poniżej dobrego lub stan/potencjał ekologiczny sklasyfikowano jako umiarkowany, słaby, bądź zły, jednolitą część wód ocenia się jako będącą w złym stanie (Tabela 1). Tabela 1. Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych Stan chemiczny Stan wód Stan chemiczny poniżej Dobry stan chemiczny dobrego Stan ekologiczny/ potencjał ekologiczny Bardzo dobry stan ekologiczny / potencjał ekologiczny dobry i powyżej dobrego Dobry stan ekologiczny / dobry potencjał ekologiczny Umiarkowany stan ekologiczny / umiarkowany potencjał ekologiczny Słaby stan ekologiczny / słaby potencjał ekologiczny Zły stan ekologiczny / zły potencjał ekologiczny Dobry stan wód Dobry stan wód Zły stan wód Zły stan wód Zły stan wód Zły stan wód Zły stan wód Zły stan wód Zły stan wód Zły stan wód Ocenę jednolitej części wód należy obniżyć do stanu złego, niezależnie od wyników stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, gdy nie są spełnione określone dla niej dodatkowe wymagania jakościowe związane z występowaniem w jej obrębie obszarów chronionych lub ze względu na sposób jej wykorzystywania (rekreacja, ujęcia wody pitnej). Z powyższych reguł wynika, że stan jednolitej części wód można ocenić jedynie na podstawie jednego z trzech wymienionych wyżej elementów (nawet przy braku klasyfikacji dla pozostałych), jeśli wskazuje on na stan zły. 1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545) 2

3 Mapa 1. Ocena stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzek województwa opolskiego w 2012 roku z uwzględnieniem wyników z lat 2010 i 2011 oraz z uwzględnieniem wyników procedury przeniesienia ocen z podobnych monitorowanych na niemonitorowane rzek (źródło: GIOŚ, WIOŚ) 3

4 Bardzo dobry Dobry Umiarkowany Słaby Zły Naturalne Dobry i powyżej dobrego Umiarkowany Słaby Zły Sztuczne i silnie zmienione Ze względu na dużą liczbę jednolitych części wód w Polsce, objęcie ich wszystkich monitoringiem jest niemożliwe. Z tego powodu przy prezentowaniu oceny stanu/potencjału ekologicznego rozróżnia się wyniki dla jednolitych części wód monitorowanych, i dla jednolitych części wód niemonitorowanych, które klasyfikowane są poprzez ekstrapolację, na podstawie wyników uzyskanych dla części wód monitorowanych. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, ze względu na stosunkowo niski poziom ufności, prezentuje się poprzez nadanie tak ocenianym jednolitym częściom wód dwóch klas: stan/potencjał ekologiczny co najmniej dobry oraz poniżej dobrego (Mapa 1). Wyniki badań jakości wód powierzchniowych uzyskane w okresie w ramach monitoringu zrealizowanego przez WIOŚ w Opolu na obszarze województwa opolskiego pozwoliły na przeprowadzenie : klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego dla 27% (Tabela 2); oceny stanu chemicznego dla 7% (Tabela 3); oceny stanu wód dla 23% (Tabela 3); oceny spełniania wymagań dla 80% w obszarach chronionych (Tabela 4). Badania naturalnych nie wykazały wód odpowiadających bardzo dobremu stanowi ekologicznemu. Jedynie 25% naturalnych charakteryzowało się dobrym stanem ekologicznym (29% umiarkowanym, 21% słabym oraz 25% złym stanem ekologicznym). Dla 31% silnie zmienionych jednolitych części wód uzyskano dobry lub powyżej dobrego wynik oceny potencjału ekologicznego (36% umiarkowany, 22% słaby oraz 11% zły potencjał ekologiczny). Warunki zapisane w polskim prawie w odniesieniu do obszarów chronionych były spełnione dla 31% badanych. Dobrym stanem chemicznym charakteryzowała się ponad połowa (59%) badanych jednolitych części wód. Przeprowadzenie ekstrapolacji wyników oceny monitorowanych na podobne, nimonitorowane pozwoliło określić stan wód w pełnym zakresie, również tych, które nie były kontrolowane w okresie przez WIOŚ w Opolu (Tabela 2 - klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego, Tabela 3 - ocena stanu chemicznego i ogólnego stanu wód, Tabela 4 ocena w ramach monitoringu obszarów chronionych). Na mapach 2-4 zamieszczono wyniki ocen dla wszystkich w województwie opolskim. Tabela 2. Statystyczne podsumowanie wyników oceny stanu/potencjału ekologicznego wód w województwie opolskim w roku 2012 z uwzględnieniem wyników badań z lat 2010 i 2011 oraz z uwzględnieniem wyników procedury przeniesienia ocen z podobnych monitorowanych na niemonitorowane rzek (źródło WIOŚ, GIOŚ) KLASYFIKACJA STANU I POTENCJAŁU KLASYFIKACJA KLASYFIKACJA STANU POTENCJAŁU LICZBA OCENIONYCH CZĘŚCI WÓD badane przez WIOŚ Opole * 61 Wszystkie na terenie województwa opolskiego * - w jednym punkcie pomiarowym tj. Kanał Gliwicki nie możliwe było określenie potencjału ekologicznego 4

5 Tabela 3. Statystyczne podsumowanie wyników oceny stanu chemicznego i ogólnego stanu wód w województwie opolskim w roku 2012 z uwzględnieniem wyników badań z lat 2010 i 2011 oraz z uwzględnieniem wyników procedury przeniesienia ocen z podobnych monitorowanych na niemonitorowane rzek (źródło WIOŚ, GIOŚ) U CHEMICZNEGO U DOBRY PSD LICZBA OCENIONYCH CZĘŚCI WÓD DOBRY ZŁY LICZBA OCENIONYCH CZĘŚCI WÓD badane przez WIOŚ Opole Wszystkie na terenie województwa opolskiego Tabela 4. Statystyczne podsumowanie wyników oceny monitoringu obszarów chronionych w województwie opolskim w roku 2012 z uwzględnieniem wyników badań z lat 2010 i 2011 (źródło WIOŚ, GIOŚ) LICZBA CZĘŚCI WÓD SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH LICZBA CZĘŚCI WÓD NIE SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH RAZEM badane przez WIOŚ Opole Wszystkie na terenie województwa opolskiego Badania przeprowadzone w okresie przez WIOŚ w Opolu wykazały zanieczyszczenie wód w województwie opolskim związkami azotu i fosforu (głównie azot azotanowy 7,9 % oraz fosforany 9,5 % badanych ), których zawartość niewiele przekracza granicę odpowiadającą dobremu stanowi. Porównanie wyników badań z ostatnich lat wskazuje na znacząca poprawę jakości wód pod względem zanieczyszczenia ich biogenami, co związane jest z porządkowaniem w województwie gospodarki ściekowej. Pełna informacja o wynikach klasyfikacji i ocen w województwie opolskim, obejmująca monitorowane i niemonitorowane przez WIOŚ w Opolu, zamieszczona została w tabeli 5. 5

6 6 Mapa 2. Ocena stanu chemicznego jednolitych części wód rzek województwa opolskiego w 2012 roku z uwzględnieniem wyników z lat 2010 i 2011 (źródło: GIOŚ, WIOŚ)

7 Mapa 3. Ocena stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników województwa opolskiego w obszarach chronionych w 2012 roku z uwzględnieniem wyników z lat 2010 i 2011 (źródło: GIOŚ, WIOŚ) 7

8 Mapa 4. Ocena stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników województwa opolskiego w 2012 roku z uwzględnieniem wyników z lat 2010 i 2011 (źródło: GIOŚ, WIOŚ) 8

9 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY Tabela 4. Wyniki klasyfikacji i ocen jednolitych części wód powierzchniowych województwa opolskiego w 2012 roku z uwzględnieniem wyników z lat 2010 i 2011 (źródło: GIOŚ) NAZWA KOD 1 Bachorza PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 2 Biała Głuchołaska od Oleśnice do zb. Nysa PLRW N MD III I I UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R R R wysoki 3 Biała od Śmickiego Potoku do Osobłogi PLRW T MO II II I DOBRY i POWYŻEJ PSD_sr T ZŁY R P P PLRW niski 4 Biała od źródła do Śmickiego Potoku PLRW T PPD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 5 Bierawka od Knurówki do ujścia PLRW T MD 2011 IV II PPD SŁABY DOBRY N ZŁY R R R wysoki 6 Bierutowska Woda PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 7 Bogacica do Borkówki PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 8 Bogacica od Borkówki do Stobrawy PLRW N MO II I II DOBRY PSD T ZŁY R P P PLRW niski 9 Borkowicki Rów PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 10 Brodnica PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 11 Brojecka Rzeka PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 12 Brynica od dopł. spod Łubnian do ujścia (EW. do Budkowiczanki) PLRW N MO II I II DOBRY DOBRY T DOBRY R P P PLRW niski 9

10 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD Brynica od źródeł do dopł. spod Łubnian Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy Budkowiczanka od źródła do Wiszni PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski PLRW N MO II I II DOBRY PSD T ZŁY R P P PLRW niski PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 16 Bystrzycki Kanał PLRW T PPD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 17 Bziczka PLRW T PPD UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 18 Bziniczka PLRW T MO 2011 III II II UMIARKOWANY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 19 Chełszcząca PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 20 Cielnica od Korzkwi do Nysy Kłodzkiej PLRW N MO IV I II SŁABY DOBRY T ZŁY R P R PLRW wysoki 21 Cielnica od źródła do Korzkwi PLRW T II ZŁY PSD ZŁY P P P PLRW niski 22 Cięcina PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 23 Cisek PLRW T MO 2010 V II PPD ZŁY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 24 Cisowa PLRW T II DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 25 Czarna Struga PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 26 Czarnka PLRW N MO 2010 V I PSD ZŁY DOBRY T ZŁY R P R PLRW wysoki 27 Czarny Rów PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 28 Dopływ poniżej Dobieszowic PLRW N PSD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 10

11 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD 29 Dopływ spod Błażejowic Dolnych PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 30 Dopływ spod Boguszyc PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 31 Dopływ spod Celiny PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 32 Dopływ spod Czeskiej Wsi PLRW N PSD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 33 Dopływ spod góry Habas PLRW N II DOBRY PSD ZŁY P P P PLRW niski 34 Dopływ spod Józefowa PLRW N II DOBRY PSD ZŁY P P P PLRW niski 35 Dopływ spod Ożarowa PLRW T PPD SŁABY PSD_sr ZŁY P P P PLRW niski 36 Dopływ spod Pleśnicy PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 37 Dopływ spod Sidziny PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 38 Dopływ spod Siedlic PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 39 Dopływ spod Większyc PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 40 Dopływ w Kędzierzynie-Koźlu PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 41 Dopływ w Zawadzkim PLRW N II DOBRY PSD ZŁY P P P PLRW niski 42 Dopływ w Zbychowicach PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 43 Dopływ z Brzeżec PLRW N PSD SŁABY PSD_sr ZŁY P P P PLRW niski 44 Dopływ z Dalachowa PLRW N II UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 45 Dopływ z Gołej PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 46 Dopływ z Goszczowic PLRW T PPD UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 47 Dopływ z Komornik PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 48 Dopływ z Kórnicy PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 49 Dopływ z Krowiarek PLRW N PSD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 11

12 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD 50 Dopływ z lasu PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 51 Dopływ z Motyla PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 52 Dopływ z Osieka Grodkowskiego PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 53 Dopływ z Popowic PLRW N II DOBRY PSD ZŁY P P P PLRW niski 54 Dopływ z Uszyc PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 55 Dopływ z Wojciechowa PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 56 Dopływ z Wojsławic PLRW N II DOBRY PSD ZŁY P P P PLRW niski 57 Dzielniczka PLRW T MO 2010 V II II ZŁY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 58 Dzięcielec PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 59 Glinka PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 60 Głęboka PLRW N PSD SŁABY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 61 Gnojna PLRW T MO 2011 II I PPD UMIARKOWANY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 62 Grabarka PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 63 Grabica PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 64 Graniczna PLRW N MD 2011 III I II UMIARKOWANY PSD N ZŁY R R R wysoki 65 Grodkowska Struga PLRW T MO III II PPD UMIARKOWANY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 66 Grudynka PLRW N PSD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 67 Jaryszowiec PLRW T II DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 68 Jarząbek PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 69 Jasień PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 12

13 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD 70 Jasionna PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 71 Jaskółka PLRW T II ZŁY PSD ZŁY P P P PLRW niski 72 Jaźwina PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 73 Jemielnica od Suchej do Małej Panwi PLRW T II SŁABY PSD ZŁY P P P PLRW niski 74 Jemielnica od źródła do Suchej PLRW T MO 2011 III II II UMIARKOWANY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 75 Jordan PLRW N PSD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 76 Kamienica PLRW T MD III II II UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R R R wysoki 77 Kamienica PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 78 Kanał Gliwicki PLRW T MO 2010 II PPD DOBRY T DOBRY P P P PLRW niski 79 Kanał Hutniczy PLRW T MO 2011 V II PPD ZŁY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 80 Kanał Kędzierzyński PLRW T I DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 81 Kanał Krążel PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 82 Kanał Psarski Potok - przerzut wody z Nysy Kłodzkiej do Oławy PLRW T MO 2011 I I II DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 83 Kanał Ulgi W Opolu PLRW T I DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 84 Kiełcznica PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 85 Klepacz PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 86 Kłodnica od Dramy do ujścia PLRW T MD 2011 V II PPD ZŁY DOBRY N ZŁY R R R wysoki 87 Kościelna PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 13

14 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD 88 Kraszowska Struga PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 89 Krępa PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 90 Krynka od źródła do Karnkowskiego Potoku PLRW T PPD SŁABY PSD ZŁY P P P PLRW niski 91 Krzanówka PLRW N MO V I PSD ZŁY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 92 Krzemionka PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 93 Krzywula PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 94 Kwiatkówka PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 95 Libawa PLRW T MO 2011 II II I DOBRY i POWYŻEJ PSD T ZŁY R P P PLRW niski 96 Ligocki Potok PLRW N MO 2010 V I PSD ZŁY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 97 Liswarta do dopł. spod Przystajni PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 98 Liswarta od dopł. spod Przystajni do Górnianki PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 99 Lublinica PLRW T MO 2011 II II PPD PSD_sr N ZŁY R P R PLRW wysoki 100 Lubrzanka PLRW N PSD UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 101 Lutnia PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 102 Łącka Woda PLRW N MO 2010 V I II ZŁY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 103 Łęknica PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 104 Łokietnica PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 105 Łomnica bez Prądu PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 106 Łózka PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 14

15 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD 107 Maciejowicki Potok PLRW T II ZŁY PSD ZŁY P P P PLRW niski 108 Mała Panew od Lublinicy do zb. Turawa PLRW T MD 2011 IV II II SŁABY PSD T ZŁY R R R wysoki 109 Mała Panew od Stoły do Lublinicy PLRW N MO 2011 III I II UMIARKOWANY PSD N ZŁY R R R wysoki 110 Mała Panew od zb. Turawa do Odry PLRW T MD 2011 IV II II SŁABY PSD_sr T ZŁY R R R wysoki 111 Mała Panew, zb. Turawa PLRW T MD 2011 IV I PPD SŁABY PSD_sr N ZŁY R R R wysoki 112 Miałka PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 113 Młynówka PLRW T II ZŁY PSD ZŁY P P P PLRW niski 114 Młynówka PLRW T MO III II I UMIARKOWANY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 115 Młynówka PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 116 Młynówka PLRW N PSD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 117 Młynówka Bielicka PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 118 Młynówka Jelecka PLRW T MO III I II UMIARKOWANY PSD_sr N ZŁY R P R PLRW wysoki 119 Młynówka Kuczobska PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 120 Młynówka Niwnicka PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 121 Młynówka Pomianowska PLRW N PSD SŁABY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 122 Mora PLRW N MO III I II UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 123 Myślina PLRW T MO 2011 III II II UMIARKOWANY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 124 Namysłówka PLRW T II ZŁY PSD ZŁY P P P PLRW niski 15

16 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi PLRW T MO III II PPD UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R R R wysoki PLRW N MD II I II DOBRY DOBRY T DOBRY R R R niski PLRW T MO 2011 II II PPD UMIARKOWANY PSD_sr T ZŁY R P P PLRW niski 128 Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia PLRW T MO 2011 II I II PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 129 Odra od Osobłogi do Małej Panwi PLRW T MD 2011 IV II II SŁABY DOBRY N ZŁY R R R wysoki 130 Odra od wypływu ze zb. Polder Buków do Kanału Gliwickiego PLRW T MD 2011 IV II PPD SŁABY PSD_sr N ZŁY R R R wysoki 131 Olesnice PLRW N PSD UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 132 Olszanka PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 133 Olszówka PLRW T II DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 134 Oława od źródła do Podgródki PLRW T 2011 III I PPD UMIARKOWANY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 135 Opawa od Opawicy do Morawicy PLRW T MO 2010 II II II PSD_sr N ZŁY R P R PLRW wysoki 136 Opawica do Dopływu z Burkviz PLRW T II SŁABY PSD ZŁY P P P PLRW niski 137 Opawica od Dopływu z Burkviz do ujścia PLRW T MO 2010 IV II II SŁABY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 138 Opusta PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 139 Osobłoga od Prudnika do Odry PLRW N MD IV I I SŁABY DOBRY N ZŁY R R R wysoki 16

17 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD 140 Osobłoga Prudnika PLRW N PSD UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 141 Ostra PLRW N MO 2010 IV I PSD SŁABY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 142 Osuch PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 143 Oziąbel PLRW T MO II II II PSD T ZŁY R P P PLRW niski 144 Pisa PLRW N PSD UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 145 Piskara PLRW N MO II I PSD UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 146 Płocha PLRW T II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 147 Płuta PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 148 Pogonica PLRW N PSD SŁABY PSD_sr ZŁY P P P PLRW niski 149 Poleśnica PLRW N PSD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 150 Pomianka PLRW N II DOBRY PSD ZŁY P P P PLRW niski 151 Potok Jeżowski PLRW N MO III I II UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 152 Potok Paryski PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 153 Pradelna PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 154 Pratwa PLRW N MO 2011 IV I II SŁABY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 155 Prąd PLRW N MO 2010 II I II DOBRY DOBRY T DOBRY R P P PLRW niski 156 Prądzienica PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 157 Promna PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 158 Prosna od Wyderki do Brzeźnicy PLRW T MO 2011 II II II DOBRY T DOBRY R R R wysoki 159 Prosna od źródeł do Wyderki PLRW N MD 2011 III I II UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R R R wysoki 17

18 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD 160 Prószkowski Potok PLRW T MO 2010 II II II 161 Prudnik od Złotego Potoku do Osobłogi DOBRY i POWYŻEJ DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki PLRW N MD III I II UMIARKOWANY PSD_sr N ZŁY R R R wysoki 162 Prudnik od źródła do Złotego Potoku PLRW N MD III I PSD UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R R R wysoki 163 Przedpolna PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 164 Przykopa PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 165 Psarski Potok PLRW T PPD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 166 Psarski Potok PLRW T PPD SŁABY PSD ZŁY P P P PLRW niski 167 Psina do Suchej Psiny włącznie PLRW N MO 2010 V I PSD ZŁY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 168 Psina od Suchej Psiny do ujścia PLRW N MO V I II ZŁY PSD_sr T ZŁY R P R PLRW wysoki 169 Ptakowicki Potok PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 170 Raczyna PLRW T MO III II II UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 171 Radoszówka PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 172 Radynka PLRW N PSD ZŁY PSD ZŁY P P P PLRW niski 173 Rdzawka PLRW T II DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 174 Rosa PLRW N II DOBRY PSD ZŁY P P P PLRW niski 175 Rozumicki Potok PLRW N PSD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 176 Rożnowski Rów PLRW N PSD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 177 Rybina PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 18

19 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD 178 Rzymkowicki Rów PLRW T PPD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 179 Sadecki Potok PLRW N PSD UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 180 Sadzawa PLRW T PPD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 181 Sierakowicki Potok PLRW N PSD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 182 Skoroszycki Potok PLRW N MO III I PSD UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 183 Skrzypna PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 184 Słotnik PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 185 Smolina PLRW T PPD UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 186 Smolna PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 187 Smolnica PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 188 Smortawa od Pijawki do Odry PLRW N MO I I II DOBRY PSD T ZŁY R P P PLRW niski 189 Smortawa od źródla do Pijawki PLRW N II UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 190 Stara Struga PLRW T MO III II PPD UMIARKOWANY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 191 Stobrawa od Czarnej Wody do Odry (EW. do ujścia) PLRW T MD II II II DOBRY i POWYŻEJ DOBRY N ZŁY R R R wysoki 192 Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody PLRW T MO II II I DOBRY i POWYŻEJ DOBRY T ZŁY R P P PLRW niski 193 Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia PLRW T MO II II II DOBRY i POWYŻEJ PSD T ZŁY R P P PLRW niski 194 Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry PLRW N MO 2010 V I II ZŁY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 19

20 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD 195 Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego PLRW N MO 2010 IV I II SŁABY PSD T ZŁY R P R PLRW wysoki 196 Studnica PLRW N MO 2010 II I II DOBRY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 197 Swornica PLRW T MO 2011 III II II UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 198 Swornica PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 199 Szerzyna PLRW T II ZŁY PSD ZŁY P P P PLRW niski Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej Ścinawa Niemodlińska od źródła do Mesznej PLRW T MO II II II DOBRY i POWYŻEJ DOBRY T ZŁY R P P PLRW niski PLRW T II ZŁY PSD ZŁY P P P PLRW niski 202 Śmieszka PLRW T MO 2010 II II II DOBRY i POWYŻEJ PSD_sr N ZŁY R P R PLRW wysoki 203 Tarnawka PLRW N PSD UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 204 Toszecki Potok do zb. Pławniowice PLRW N MO III I II UMIARKOWANY PSD T ZŁY R P R PLRW wysoki 205 Troja do Morawy włącznie PLRW T MO 2010 IV II PPD SŁABY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 206 Troja od Morawy do ujścia PLRW N II UMIARKOWANY PSD_sr ZŁY P P P PLRW niski 207 Trująca PLRW T 2011 III I PPD UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 208 Trzciniec PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 209 Trzebinka PLRW N PSD UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 210 Widawa od Czarnej Widawy do zb. Michalice PLRW T MO 2010 III II II UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 20

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2010-2012 WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 9 LISTOPADA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU KOMUNIKAT 4/W/2012. Opracowanie: mgr Lucyna Wylęgała mgr inż. Agnieszka Sobolewska

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU KOMUNIKAT 4/W/2012. Opracowanie: mgr Lucyna Wylęgała mgr inż. Agnieszka Sobolewska WOJEWÓDZKI INSPEKORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU KOMUNIKA 4/W/2012 Opracowanie: mgr Lucyna Wylęgała mgr inż. Agnieszka Sobolewska OPOLE, WRZESIEŃ 2012 OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH W

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje: Rozporządzenie nr Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia... w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Załącznik 16. Ogólna ocena stanu chemicznego JCWPd wynik testu 1

Załącznik 16. Ogólna ocena stanu chemicznego JCWPd wynik testu 1 Monitoring oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009 2011 Załącznik 16. Ogólna ocena wynik SOH IV stanu jednostek wydzielonych V [km 2 ] 1 1 diagnostyczny 2694 I/1090/1

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZA ROK 2012

OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZA ROK 2012 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU 51-117 Wrocław, ul. Paprotna 14, tel./fax (071) 327-30-00, 372-13-06, 322-16-17 e-mail: wios@wroclaw.pios.gov.pl OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W ROKU 2002 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA OPOLE, MAJ 2003 Wydano ze środków: WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Monika Kłosowicz Agnieszka Kolada

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r. (Dz. U. z dnia 29 listopada 2011 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r. (Dz. U. z dnia 29 listopada 2011 r.) Dz.U.2011.258.1550 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych 2) (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska w Polsce -Raport o stanie środowiska w Polsce (wybrane aspekty).

Stan środowiska w Polsce -Raport o stanie środowiska w Polsce (wybrane aspekty). Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Inspekcja Ochrony Środowiska Stan środowiska w Polsce -Raport o stanie środowiska w Polsce (wybrane aspekty). Opracowanie: mgr Tomasz Łaciak Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 257 15059 Poz. 1545 1545 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 258 15110 Poz. 1549 1549 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych

Bardziej szczegółowo

projekt aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

projekt aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski Poznań, dnia 27.03.2015 r. projekt aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Michał Misiewicz RZGW w Poznaniu michal.misiewicz@rzgw.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

WODY PODZIEMNE Sieć monitoringu diagnostycznego (tabela 1 mapie 1 tabeli 2 Normy jakości wód oceny stanu wód podziemnych I, II, III

WODY PODZIEMNE Sieć monitoringu diagnostycznego (tabela 1 mapie 1 tabeli 2 Normy jakości wód oceny stanu wód podziemnych I, II, III WODY PODZIEMNE Sieć monitoringu diagnostycznego W 2010 roku na terenie województwa opolskiego przeprowadzone zostały w ramach monitoringu diagnostycznego wód podziemnych badania w 29. punktach pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawie wyników ocen sporządzonych na podstawie powyższych rozporządzeń przedstawia tabela 11.

Zbiorcze zestawie wyników ocen sporządzonych na podstawie powyższych rozporządzeń przedstawia tabela 11. 1. Wody powierzchniowe 1.1. Informacje wstępne W 2005 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu realizował badania jakości wód powierzchniowych na 28 rzekach województwa opolskiego w 41 przekrojach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa. OŚ-2a. badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami.

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa. OŚ-2a. badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami. Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚ-2a Sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie badań powietrza, wód i gleb

Bardziej szczegółowo

METODA MONITORINGU HYDROMORFOLOGII RZEK (MHR)

METODA MONITORINGU HYDROMORFOLOGII RZEK (MHR) METODA MONITORINGU HYDROMORFOLOGII RZEK (MHR) Prof. dr hab. Piotr Ilnicki Uniwersytet Przyrodniczy Poznań Gepol sp. Poznań Zamawiający: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Finansuje: Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Monitoring Bałtyku źródłem rzetelnej informacji o środowisku morskim

Monitoring Bałtyku źródłem rzetelnej informacji o środowisku morskim Monitoring Bałtyku źródłem rzetelnej informacji o środowisku morskim W. Krzymioski Oddział Morski IMGW PIB M. Marciniewicz-Mykieta Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku - GIOŚ Konferencja Środowiskowe

Bardziej szczegółowo

LPO - 4101-015-01/2014 P/14/120 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO - 4101-015-01/2014 P/14/120 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO - 4101-015-01/2014 P/14/120 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy: Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań

Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań Rafał Kosieradzki specjalista

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MONITORINGU WÓD PODZIEMNYCH

PROGRAM MONITORINGU WÓD PODZIEMNYCH PROGRAM MONITORINGU WÓD PODZIEMNYCH w układzie dorzeczy na lata 2016 2021 Bogusław KAZIMIERSKI WARSZTATY MONITORINGU WÓD PODZIEMNYCH Łochów,25 27 marca, 2015 r. Celem warsztatów jest szczegółowe zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Przegląd ekologiczny zamkniętego składowiska fosfogipsów w Wiślince. Gdańsk, 14 maja 2014 r.

Przegląd ekologiczny zamkniętego składowiska fosfogipsów w Wiślince. Gdańsk, 14 maja 2014 r. Przegląd ekologiczny zamkniętego składowiska fosfogipsów w Wiślince Gdańsk, 14 maja 2014 r. Plan prezentacji - Podstawy prawno-proceduralne - Zakres problemowy przeglądu ekologicznego - Analiza istotnych

Bardziej szczegółowo

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju Art. 113 ustawy Prawo wodne Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami: 1. plan gospodarowania wodami 2. program wodno-środowiskowy kraju 3. plan zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lipca 2008 r. W I C E P R E Z E S NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Marek Zająkała D/08/501

Warszawa, dnia 15 lipca 2008 r. W I C E P R E Z E S NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Marek Zająkała D/08/501 W I C E P R E Z E S NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Marek Zająkała Warszawa, dnia 15 lipca 2008 r. KSR-411400-1/08 D/08/501 Pan Andrzej Jagusiewicz Główny Inspektor Ochrony Środowiska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU DELEGATURA W KALISZU INFORMACJA

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU DELEGATURA W KALISZU INFORMACJA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU DELEGATURA W KALISZU INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA I DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju Katarzyna Banaszak Marta Saracyn Co to jest

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu wodno środowiskowego kraju programy działań

Aktualizacja Programu wodno środowiskowego kraju programy działań Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Programu wodno środowiskowego kraju programy działań Marta Saracyn specjalista w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD ZLEWNI NYSY KŁODZKIEJ SYNTEZA

OPRACOWANIE WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD ZLEWNI NYSY KŁODZKIEJ SYNTEZA OPRACOWANIE WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD ZLEWNI NYSY KŁODZKIEJ SYNTEZA Praca została wykonana na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach umowy ZZ-01/EP-215/2014 z dnia 6.08.2014

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planów gospodarowania wodami w pierwszym cyklu planistycznym w Polsce

Tworzenie planów gospodarowania wodami w pierwszym cyklu planistycznym w Polsce Tworzenie planów gospodarowania wodami w pierwszym cyklu planistycznym w Polsce Agnieszka Hobot MGGP S.A. RADY GOSPODARKI WODNEJ SEMINARIUM 4 KWIETNIA 2009, USTROŃ Podstawa prawna Dyrektywa Parlamentu

Bardziej szczegółowo

CEL I ZAKRES MODERNIZACJI WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO

CEL I ZAKRES MODERNIZACJI WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO Konferencja ODRA 2011 CEL I ZAKRES MODERNIZACJI WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO element Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry realizowanego w ramach Programu dla Odry 2006 Adam Rak 1 Program dla

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze INFORMACJA o stanie środowiska w powiecie nowosolskim w 2012 r. na tle wyników badań monitoringowych i kontrolnych województwa lubuskiego Jezioro

Bardziej szczegółowo

Możliwość wykorzystania modelu zlewni rzecznej w celu określenia przyczyn zmiany jakości wód na przykładzie rzeki Kłodnicy

Możliwość wykorzystania modelu zlewni rzecznej w celu określenia przyczyn zmiany jakości wód na przykładzie rzeki Kłodnicy Możliwość wykorzystania modelu zlewni rzecznej w celu określenia przyczyn zmiany jakości wód na przykładzie rzeki Kłodnicy Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Zespół Ekologii Wód Zakres seminarium

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD ZLEWNI MAŁEJ PANWI WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZADANIE III

WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD ZLEWNI MAŁEJ PANWI WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZADANIE III WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD ZLEWNI MAŁEJ PANWI WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZADANIE II Analiza obowiązujących dokumentów planistycznych oraz opracowań merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze INFORMACJA o stanie środowiska w powiecie wschowskim w 2012 r. na tle wyników badań monitoringowych i kontrolnych województwa lubuskiego Jezioro

Bardziej szczegółowo

Zbiornik Goczałkowicki doświadczenia w zarządzaniu

Zbiornik Goczałkowicki doświadczenia w zarządzaniu Zbiornik Goczałkowicki doświadczenia w zarządzaniu Andrzej Siudy, Kierownik Zbiornika Zaporowego w Goczałkowicach Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

III.1.4. ZANIECZYSZCZENIE WÓD POWIERZCHNIOWYCH

III.1.4. ZANIECZYSZCZENIE WÓD POWIERZCHNIOWYCH III.1.4. ZANIECZYSZCZENIE WÓD POWIERZCHNIOWYCH ORGANIZACJA MONITORINGU POWIERZCHNIOWYCH WÓD PŁYNĄCYCH Monitoring powierzchniowych wód płynących jest systemem mającym na celu pozyskiwanie, gromadzenie i

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

InicjatywaLokalna.pl

InicjatywaLokalna.pl Projekt Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 2013 oraz ze środków budżetu państwa przyznawanych

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

8.1 Charakterystyka zagrożeń oraz oceny ryzyka ich wystąpienia w tym dotyczących infrastruktury krytycznej oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń

8.1 Charakterystyka zagrożeń oraz oceny ryzyka ich wystąpienia w tym dotyczących infrastruktury krytycznej oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń 8. PLAN GŁÓWNY 51 52 8.1 Charakterystyka zagrożeń oraz oceny ich wystąpienia w tym dotyczących infrastruktury krytycznej oraz mapy i mapy zagrożeń 8.1.1. Katalog zagrożeń Przyjęto następujący katalog zagrożeń:

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie środowiska w powiecie polickim w 2010 roku INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W POWIECIE POLICKIM W 2010 ROKU

Informacja o stanie środowiska w powiecie polickim w 2010 roku INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W POWIECIE POLICKIM W 2010 ROKU INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W POWIECIE POLICKIM W 2010 ROKU Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Szczecin, wrzesień 2011 1 2 SPIS TREŚCI I. OCENA STANU ŚRODOWISKA W POWIECIE POLICKIM

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r.

WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r. WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r. Zamawiający: Gmina Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki Lipiec

Bardziej szczegółowo

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska Departament Zasobów Wodnych Warszawa, 11-12 czerwca 2015 r. Dyrektywy istotne dla inwestycji wodnych

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Państwowy Monitoring Środowiska źródło informacji o stanie środowiska w Polsce

Państwowy Monitoring Środowiska źródło informacji o stanie środowiska w Polsce Państwowy Monitoring Środowiska źródło informacji o stanie środowiska w Polsce Państwowy Monitoring Środowiska Podstawy prawne Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) został utworzony ustawą z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2010-2012

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2010-2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2010-2012 Warszawa 2009 r. Program Państwowego Monitoringu Środowiska

Bardziej szczegółowo

Państwowy Monitoring Środowiska w Roztoczańskim Parku Narodowym

Państwowy Monitoring Środowiska w Roztoczańskim Parku Narodowym Państwowy Monitoring Środowiska w Roztoczańskim Parku Narodowym Przemysław Stachyra Roztoczański Park Narodowy, Stacja Bazowa ZMŚP Roztocze Tadeusz Grabowski Roztoczański Park Narodowy Andrzej Kostrzewski

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki zlewni bilansowej rzeki Nysy Kłodzkiej

Opracowanie charakterystyki zlewni bilansowej rzeki Nysy Kłodzkiej Opracowanie charakterystyki zlewni bilansowej rzeki Nysy Kłodzkiej Spis treści: 1. Cel i zakres opracowania... 2 2. Charakterystyka zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej... 2 2.1. Położenie administracyjne i geograficzne...

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych

Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych Przemysław Nawrocki WWF, Ptaki Polskie Jak dbać o obszar Natura 2000 i o wody - w procesach

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU WÓD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2011 Wojewódzki

OCENA STANU WÓD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2011 Wojewódzki II. II.1. OCENA STANU WÓD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2011 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka punktowych źródeł zrzutów ścieków komunalnych i przemysłowych w województwie opolskim w 2013 roku

Charakterystyka punktowych źródeł zrzutów ścieków komunalnych i przemysłowych w województwie opolskim w 2013 roku WOJEWÓDZI INSETORAT OCHRONY ŚRODOWISA W OOU 2/W/2014 Charakterystyka punktowych źródeł zrzutów komunalnych i przemysłowych w województwie opolskim w 2013 roku Opole, sierpień 2014 r. omunikat 2/W/2014

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik żeglugi śródlądowej 314[02]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik żeglugi śródlądowej 314[02]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 15 Strona 2 z 15 Strona 3 z 15 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie następujące elementy wykonane przez zdającego: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia wynikające z treści zadania

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

MONITORING AZOTANOWY NA OBSZARZE SZCZEGÓLNIE NARAŻONYM W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2006 ROKU

MONITORING AZOTANOWY NA OBSZARZE SZCZEGÓLNIE NARAŻONYM W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2006 ROKU 1. Podstawy prawne MONITORING AZOTANOWY NA OBSZARZE SZCZEGÓLNIE NARAŻONYM W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2006 ROKU Wyznaczenie w obrębie województwa opolskiego przez Dyrektora RZGW w Gliwicach tzw. Obszaru

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska Puław na tle województwa lubelskiego Dr inż. Arkadiusz Iwaniuk Z-ca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie Stan środowiska Puław na tle województwa lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne dla rozwoju infrastruktury i środowiska Nowelizacja ustawy Prawo Wodne Danuta Drozd Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich Katarzyna Cichowicz, Katarzyna Brejt 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

System pomiarów jakości powietrza w Polsce

System pomiarów jakości powietrza w Polsce System pomiarów jakości powietrza w Polsce Pomiary i oceny jakości powietrza Podstawa prawna: Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia wykonawcze określają system prawny w jakim funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Obieg materii w skali zlewni rzecznej

Obieg materii w skali zlewni rzecznej WODY PODZIEMNE Wody podziemne stanowią nie tylko formę retencji wody w zlewni, ale równocześnie uczestniczą w procesach przemieszczania rozpuszczonej materii w zlewni. W ramach ZMŚP na Stacjach Bazowych

Bardziej szczegółowo

Joanna Śliwa-Dominiak*, Wiesław Deptuła* PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POLSCE

Joanna Śliwa-Dominiak*, Wiesław Deptuła* PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POLSCE Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 54, 2012 r. Joanna Śliwa-Dominiak*, Wiesław Deptuła* PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POLSCE LEGAL REGULATIONS FOR THE MONITORING OF SURFACE

Bardziej szczegółowo

Lasy Państwowe partnerem dla Aglomeracji Opolskiej. Opole 28.03.2014 r.

Lasy Państwowe partnerem dla Aglomeracji Opolskiej. Opole 28.03.2014 r. Lasy Państwowe partnerem dla Aglomeracji Opolskiej Opole 28.03.2014 r. Cele prezentacji 1. Znaczenie lasów dla prawidłowego gospodarowania wodami 2. Możliwości minimalizowania zagrożeń od powodzi oraz

Bardziej szczegółowo

Problemy związane z wielkoprzemysłową produkcją zwierzęcą

Problemy związane z wielkoprzemysłową produkcją zwierzęcą Problemy związane z wielkoprzemysłową produkcją zwierzęcą Jakub Skorupski Federacja Zielonych GAJA MRiRW, 06.12.2013" Problemy środowiskowe ZANIECZYSZCZENIE WÓD przenawożenie i odpływ nawozów biogenów

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE REMEDIACJI GLEB W POLSCE

UWARUNKOWANIA PRAWNE REMEDIACJI GLEB W POLSCE UWARUNKOWANIA PRAWNE REMEDIACJI GLEB W POLSCE Joanna Kwapisz Główny specjalista Tel. 22 57 92 274 Departament Gospodarki Odpadami Obowiązujące Ochrona powierzchni regulacje ziemi prawne Poziom UE: Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodno środowiskowego kraju

Projekt aktualizacji Programu wodno środowiskowego kraju Projekt aktualizacji Programu wodno środowiskowego kraju 1 Projekt apwśk Część tekstowa: opis apwśk załączniki Program działań: JCWP rzek, jezior, przejściowe, przybrzeżne JCWPd Obszary chronione 2 Zawartość

Bardziej szczegółowo

2.2.6. Wskaźnik opisowy W10 Śmieci w morzu

2.2.6. Wskaźnik opisowy W10 Śmieci w morzu Raport do Komisji Europejskiej dot. Wstępnej oceny stanu środowiska morskiego 133 2.2.6. Wskaźnik opisowy W10 Śmieci w morzu W10: Właściwość ani ilość znajdujących się w wodzie morskiej nie powodują szkód

Bardziej szczegółowo

Metody statystyczne umożliwiające dokonanie oceny stanu JCW, które nie podlegają bezpośrednim obserwacjom monitoringowym

Metody statystyczne umożliwiające dokonanie oceny stanu JCW, które nie podlegają bezpośrednim obserwacjom monitoringowym POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa PORADNIK F - I pt. Metody statystyczne umożliwiające dokonanie oceny

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Program Mikroretencji

Program Mikroretencji Program Mikroretencji 1 Klimatyczny Bilans Wodny - 2015; okres 1.VI-31.VIII. 2 Dawne mapy pokazują nam dobitnie jak wiele obiektów mikroretencji utraciliśmy na przestrzeni ostatnich lat. Na zdjęciu mapa

Bardziej szczegółowo

Geoportal monitoringu środowiska województwa lubelskiego, jako forma informowania społeczeństwa o stanie środowiska w województwie

Geoportal monitoringu środowiska województwa lubelskiego, jako forma informowania społeczeństwa o stanie środowiska w województwie Geoportal monitoringu środowiska województwa lubelskiego, jako forma informowania społeczeństwa o stanie środowiska w województwie WIOŚ LUBLIN Joanna Śluz Łukasz Prażmo Państwowy Monitoring Środowiska

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce

Organizacja procesu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce Organizacja procesu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce Seminarium Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry Ustroń, 2 kwietnia 2009 dr Adriana Dembowska, Departament Planowania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU DELEGATURA W LESZNIE INFORMACJA

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU DELEGATURA W LESZNIE INFORMACJA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU DELEGATURA W LESZNIE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA I DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)

1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny) 1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny) Przedmiotowe siedlisko przyrodnicze składa się z dwóch podtypów: 1150-1 Zalewy 1150-2 Jeziora przybrzeżne W roku 2008 prowadzono badania jezior przybrzeżnych,

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

3. Warunki hydrometeorologiczne

3. Warunki hydrometeorologiczne 3. WARUNKI HYDROMETEOROLOGICZNE Monitoring zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych w ramach ZMŚP. Właściwe rozpoznanie warunków hydrometeorologicznych

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU INFORMACJA

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU INFORMACJA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W ROKU 2013 I DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POWIECIE POZNAŃSKIM

Bardziej szczegółowo

Administracja samorządowa system organów realizujących zadania na rzecz samorządowych wspólnot terytorialnych w jednostkach samorządu. terytorialnego.

Administracja samorządowa system organów realizujących zadania na rzecz samorządowych wspólnot terytorialnych w jednostkach samorządu. terytorialnego. A Administracja w sensie najszerszym oznacza wszelkie czynności związane z zarządzaniem, a w odniesieniu do Państwa z rządzeniem. W ujęciu węższym administracja oznacza czynności podejmowane w celu tworzenia,

Bardziej szczegółowo

apgw/apwśk założenia i stan realizacji projektu

apgw/apwśk założenia i stan realizacji projektu Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy apgw/apwśk założenia i stan realizacji projektu Przemysław Gruszecki Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE. Urząd Gminy Lasowice Wielkie ZATWIERDZAM. Starosta Kluczborski. Wójt. Gminy Lasowice Wielkie

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE. Urząd Gminy Lasowice Wielkie ZATWIERDZAM. Starosta Kluczborski. Wójt. Gminy Lasowice Wielkie Urząd Gminy Lasowice Wielkie Egzemplarz pojedynczy ZATWIERDZAM Starosta Kluczborski PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE Wójt Gminy Lasowice Wielkie Opracowała: Irena Urbanowicz Inspektor

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU DELEGATURA W LESZNIE INFORMACJA

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU DELEGATURA W LESZNIE INFORMACJA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU DELEGATURA W LESZNIE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA I DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZGADNIENIA INZYNIERII ŚRODOWISKA

WYBRANE ZGADNIENIA INZYNIERII ŚRODOWISKA 1 KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA WYBRANE ZGADNIENIA INZYNIERII ŚRODOWISKA Znaczenie Odry dla gospodarki regionu, potrzeby inwestycyjne w aspekcie zachowania zasady zrównoważonego rozwoju. dr Bogdan Tomaszek

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA. Raport. dla Obszaru Dorzecza Wisły

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA. Raport. dla Obszaru Dorzecza Wisły RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Raport dla Obszaru Dorzecza Wisły z realizacji art. 5 i 6, zał. II, III, IV Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE Warszawa, marzec 2005r. SPIS TREŚCI Wstęp...

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Geoportal GIOŚ jako element budowanej infrastruktury informacji przestrzennej. Interoperacyjność zasobów Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie tematu urządzenia do monitorowania środowiska XVIII

Bardziej szczegółowo

Program Zwiększenia Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014 2020

Program Zwiększenia Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014 2020 Program Zwiększenia Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014 2020 Kierownik opracowania: prof. dr hab. inż. Czesław Przybyła Zespół autorski: dr hab. inż. Mariusz Sojka dr Karol Mrozik mgr inż.

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE ZAŁOŻENIA DO BUDOWY BAZY DANYCH W OBSZARZE WSPARCIA. 13.03.2013 Wrocław

WSTĘPNE ZAŁOŻENIA DO BUDOWY BAZY DANYCH W OBSZARZE WSPARCIA. 13.03.2013 Wrocław WSTĘPNE ZAŁOŻENIA DO BUDOWY BAZY DANYCH W OBSZARZE WSPARCIA dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas, dr Iwona Lejcuś, dr Iwona Zdralewicz mgr inż. Marzenna Strońska 13.03.2013 Wrocław Celem projektu SANAERO

Bardziej szczegółowo

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego Konwersatorium pn. Dostęp, wymiana, integracja. Możliwości i zasady wykorzystania publicznych baz danych i zasobów informacyjnych Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W POWIECIE CHOSZCZEŃSKIM W 2010 ROKU

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W POWIECIE CHOSZCZEŃSKIM W 2010 ROKU INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W POWIECIE CHOSZCZEŃSKIM W 2010 ROKU Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Szczecin 2011 rok Spis treści I. OCENA STANU ŚRODOWISKA W POWIECIE CHOSZCZEŃSKIM

Bardziej szczegółowo

Program monitoringu stanu środowiska na obszarze województwa lubuskiego

Program monitoringu stanu środowiska na obszarze województwa lubuskiego Program monitoringu stanu środowiska na obszarze województwa lubuskiego (Zadania planowane do realizacji w 2003 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i Delegaturę WIOŚ w Gorzowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa w roku 2001 w części 22 - Gospodarka wodna

Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa w roku 2001 w części 22 - Gospodarka wodna Warszawa, 28 czerwca 2002 r. Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa w roku 2001 w części 22 - Gospodarka wodna Ustawa budżetowa na 2001 r. została opracowana zgodnie z nową klasyfikacją

Bardziej szczegółowo

Wieliczka maj 2011 r.

Wieliczka maj 2011 r. Raport z realizacji Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2020 za rok 2009 i 2010 Wieliczka maj 2011 r. 2 Raport z

Bardziej szczegółowo

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 luty 2010 r.

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 luty 2010 r. Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 23 luty 2010 r. Podstawa opracowania Programu Programy ochrony powietrza sporządza się dla stref,

Bardziej szczegółowo

Szacowanie ryzyka ekologicznego na terenach zdegradowanych przez składowiska odpadów

Szacowanie ryzyka ekologicznego na terenach zdegradowanych przez składowiska odpadów Dr inż. Jerzy Mikołajczak Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie im. Stanisława Staszica Szacowanie ryzyka ekologicznego na terenach zdegradowanych przez

Bardziej szczegółowo

KOMPONENT B3 PRZEBUDOWA KANAŁU ULGI ODRA-WIDAWA

KOMPONENT B3 PRZEBUDOWA KANAŁU ULGI ODRA-WIDAWA MISJA BANKU ŚWIATOWEGO PRZEBUDOWA SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ M. WROCŁAWIA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO KOMPONENT B3 PRZEBUDOWA KANAŁU ULGI ODRA-WIDAWA 23.03.2015r., Wrocław Przebudowy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU 51-117 Wrocław, ul. Paprotna 14, tel./fax (071) 327-30-00, 372-13-06, 322-16-17 e-mail: wios@wroclaw.pios.gov.pl OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Struktura i funkcjonowanie Inspekcji Ochrony Środowiska. Główne zadania PMŚ.

Struktura i funkcjonowanie Inspekcji Ochrony Środowiska. Główne zadania PMŚ. Struktura i funkcjonowanie Inspekcji Ochrony Środowiska. Główne zadania PMŚ. Materiały dla studentów II roku kierunku Ochrona Środowiska przygotowujące do zajęć w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI do 2020 roku (PRT 2020)

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI do 2020 roku (PRT 2020) Dokument opracowany przez: Projekt PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI do 2020 roku (PRT 2020) Warszawa, marzec 2015 Dokument opracowany na zlecenie Departamentu Turystyki

Bardziej szczegółowo