Warunki oraz specyficzne. hydromorfologiczne zanieczyszczenia syntetyczne. osiągnęły bardzo dobry i niesyntetyczne osiągnęły I klasę.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki oraz specyficzne. hydromorfologiczne zanieczyszczenia syntetyczne. osiągnęły bardzo dobry i niesyntetyczne osiągnęły I klasę."

Transkrypt

1 U JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH () W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA OKRES Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód, na podstawie wyników Państwowego Monitoringu Środowiska i prezentuje poprzez ocenę stanu ekologicznego (w przypadku wód, których charakter został w znacznym stopniu zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności człowieka poprzez ocenę potencjału ekologicznego), ocenę stanu chemicznego i ocenę stanu. Stan ekologiczny/potencjał ekologiczny jest określeniem jakości struktury i funkcjonowania ekosystemu wód powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wyników badań elementów biologicznych oraz wspierających je wskaźników fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się poprzez nadanie jednolitej części wód jednej z pięciu klas jakości, przy czym klasa pierwsza oznacza bardzo dobry stan ekologiczny, klasa druga dobry stan ekologiczny, zaś klasy trzecia, czwarta i piąta odpowiednio stan ekologiczny umiarkowany, słaby i zły (Rys. 1). Elementy biologiczne osiągnęły TAK bardzo dobry stan ekologiczny (I klasa) TAK TAK Wskaźniki fizykochemiczne Warunki oraz specyficzne hydromorfologiczne TAK zanieczyszczenia syntetyczne TAK osiągnęły bardzo dobry TAK i niesyntetyczne osiągnęły I klasę stan ekologiczny (I klasa) Bardzo dobry stan ekologiczny NIE NIE Elementy biologiczne osiągnęły dobry stan ekologiczny (II klasa) TAK Wskaźniki fizykochemiczne oraz specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne osiągnęły II klasę TAK Dobry stan ekologiczny NIE Elementy biologiczne osiągnęły stan ekologiczny poniżej dobrego TAK Umiarkowany stan ekologiczny (III klasa) NIE NIE TAK Umiarkowany stan ekologiczny Słaby stan ekologiczny (IV klasa) TAK NIE Słaby stan ekologiczny NIE Zły stan ekologiczny (V klasa) TAK Zły stan ekologiczny Rys 1. Schemat klasyfikacji stanu ekologicznego (Źródło: Poradnik REFCOND, CIS-WFD, Guidance No 10) 1

2 W przypadku potencjału ekologicznego, klasa pierwsza i druga tworzą wspólnie potencjał dobry i powyżej dobrego. O przypisaniu ocenianej jednolitej części wód decydują wyniki klasyfikacji poszczególnych elementów biologicznych, przy czym obowiązuje zasada, że klasa stanu/potencjału ekologicznego odpowiada klasie najgorszego elementu biologicznego 1. Klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych dokonuje się na podstawie analizy wyników pomiarów zanieczyszczeń chemicznych, w tym tzw. substancji priorytetowych. Podstawą analizy jest porównanie uzyskanych wyników ze środowiskowymi normami jakości 1. Przyjmuje się, że jednolita część wód jest w dobrym stanie chemicznym, jeżeli żadna z obliczonych wartości stężeń nie przekracza dopuszczalnych stężeń maksymalnych i średniorocznych. Jeżeli woda nie spełnia tych wymagań, stan chemiczny ocenianej jednolitej części wód określa się jako poniżej dobrego. Stan jednolitej części wód ocenia się poprzez porównanie wyników klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. Jednolita część wód może być oceniona jako będąca w dobrym stanie, jeśli jednocześnie jej stan/potencjał ekologiczny jest sklasyfikowany przynajmniej jako dobry, a stan chemiczny sklasyfikowany jest jako dobry. W pozostałych przypadkach, tj. gdy stan chemiczny jest sklasyfikowany jako poniżej dobrego lub stan/potencjał ekologiczny sklasyfikowano jako umiarkowany, słaby, bądź zły, jednolitą część wód ocenia się jako będącą w złym stanie (Tabela 1). Tabela 1. Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych Stan chemiczny Stan wód Stan chemiczny poniżej Dobry stan chemiczny dobrego Stan ekologiczny/ potencjał ekologiczny Bardzo dobry stan ekologiczny / potencjał ekologiczny dobry i powyżej dobrego Dobry stan ekologiczny / dobry potencjał ekologiczny Umiarkowany stan ekologiczny / umiarkowany potencjał ekologiczny Słaby stan ekologiczny / słaby potencjał ekologiczny Zły stan ekologiczny / zły potencjał ekologiczny Dobry stan wód Dobry stan wód Zły stan wód Zły stan wód Zły stan wód Zły stan wód Zły stan wód Zły stan wód Zły stan wód Zły stan wód Ocenę jednolitej części wód należy obniżyć do stanu złego, niezależnie od wyników stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, gdy nie są spełnione określone dla niej dodatkowe wymagania jakościowe związane z występowaniem w jej obrębie obszarów chronionych lub ze względu na sposób jej wykorzystywania (rekreacja, ujęcia wody pitnej). Z powyższych reguł wynika, że stan jednolitej części wód można ocenić jedynie na podstawie jednego z trzech wymienionych wyżej elementów (nawet przy braku klasyfikacji dla pozostałych), jeśli wskazuje on na stan zły. 1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545) 2

3 Mapa 1. Ocena stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzek województwa opolskiego w 2012 roku z uwzględnieniem wyników z lat 2010 i 2011 oraz z uwzględnieniem wyników procedury przeniesienia ocen z podobnych monitorowanych na niemonitorowane rzek (źródło: GIOŚ, WIOŚ) 3

4 Bardzo dobry Dobry Umiarkowany Słaby Zły Naturalne Dobry i powyżej dobrego Umiarkowany Słaby Zły Sztuczne i silnie zmienione Ze względu na dużą liczbę jednolitych części wód w Polsce, objęcie ich wszystkich monitoringiem jest niemożliwe. Z tego powodu przy prezentowaniu oceny stanu/potencjału ekologicznego rozróżnia się wyniki dla jednolitych części wód monitorowanych, i dla jednolitych części wód niemonitorowanych, które klasyfikowane są poprzez ekstrapolację, na podstawie wyników uzyskanych dla części wód monitorowanych. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, ze względu na stosunkowo niski poziom ufności, prezentuje się poprzez nadanie tak ocenianym jednolitym częściom wód dwóch klas: stan/potencjał ekologiczny co najmniej dobry oraz poniżej dobrego (Mapa 1). Wyniki badań jakości wód powierzchniowych uzyskane w okresie w ramach monitoringu zrealizowanego przez WIOŚ w Opolu na obszarze województwa opolskiego pozwoliły na przeprowadzenie : klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego dla 27% (Tabela 2); oceny stanu chemicznego dla 7% (Tabela 3); oceny stanu wód dla 23% (Tabela 3); oceny spełniania wymagań dla 80% w obszarach chronionych (Tabela 4). Badania naturalnych nie wykazały wód odpowiadających bardzo dobremu stanowi ekologicznemu. Jedynie 25% naturalnych charakteryzowało się dobrym stanem ekologicznym (29% umiarkowanym, 21% słabym oraz 25% złym stanem ekologicznym). Dla 31% silnie zmienionych jednolitych części wód uzyskano dobry lub powyżej dobrego wynik oceny potencjału ekologicznego (36% umiarkowany, 22% słaby oraz 11% zły potencjał ekologiczny). Warunki zapisane w polskim prawie w odniesieniu do obszarów chronionych były spełnione dla 31% badanych. Dobrym stanem chemicznym charakteryzowała się ponad połowa (59%) badanych jednolitych części wód. Przeprowadzenie ekstrapolacji wyników oceny monitorowanych na podobne, nimonitorowane pozwoliło określić stan wód w pełnym zakresie, również tych, które nie były kontrolowane w okresie przez WIOŚ w Opolu (Tabela 2 - klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego, Tabela 3 - ocena stanu chemicznego i ogólnego stanu wód, Tabela 4 ocena w ramach monitoringu obszarów chronionych). Na mapach 2-4 zamieszczono wyniki ocen dla wszystkich w województwie opolskim. Tabela 2. Statystyczne podsumowanie wyników oceny stanu/potencjału ekologicznego wód w województwie opolskim w roku 2012 z uwzględnieniem wyników badań z lat 2010 i 2011 oraz z uwzględnieniem wyników procedury przeniesienia ocen z podobnych monitorowanych na niemonitorowane rzek (źródło WIOŚ, GIOŚ) KLASYFIKACJA STANU I POTENCJAŁU KLASYFIKACJA KLASYFIKACJA STANU POTENCJAŁU LICZBA OCENIONYCH CZĘŚCI WÓD badane przez WIOŚ Opole * 61 Wszystkie na terenie województwa opolskiego * - w jednym punkcie pomiarowym tj. Kanał Gliwicki nie możliwe było określenie potencjału ekologicznego 4

5 Tabela 3. Statystyczne podsumowanie wyników oceny stanu chemicznego i ogólnego stanu wód w województwie opolskim w roku 2012 z uwzględnieniem wyników badań z lat 2010 i 2011 oraz z uwzględnieniem wyników procedury przeniesienia ocen z podobnych monitorowanych na niemonitorowane rzek (źródło WIOŚ, GIOŚ) U CHEMICZNEGO U DOBRY PSD LICZBA OCENIONYCH CZĘŚCI WÓD DOBRY ZŁY LICZBA OCENIONYCH CZĘŚCI WÓD badane przez WIOŚ Opole Wszystkie na terenie województwa opolskiego Tabela 4. Statystyczne podsumowanie wyników oceny monitoringu obszarów chronionych w województwie opolskim w roku 2012 z uwzględnieniem wyników badań z lat 2010 i 2011 (źródło WIOŚ, GIOŚ) LICZBA CZĘŚCI WÓD SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH LICZBA CZĘŚCI WÓD NIE SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH RAZEM badane przez WIOŚ Opole Wszystkie na terenie województwa opolskiego Badania przeprowadzone w okresie przez WIOŚ w Opolu wykazały zanieczyszczenie wód w województwie opolskim związkami azotu i fosforu (głównie azot azotanowy 7,9 % oraz fosforany 9,5 % badanych ), których zawartość niewiele przekracza granicę odpowiadającą dobremu stanowi. Porównanie wyników badań z ostatnich lat wskazuje na znacząca poprawę jakości wód pod względem zanieczyszczenia ich biogenami, co związane jest z porządkowaniem w województwie gospodarki ściekowej. Pełna informacja o wynikach klasyfikacji i ocen w województwie opolskim, obejmująca monitorowane i niemonitorowane przez WIOŚ w Opolu, zamieszczona została w tabeli 5. 5

6 6 Mapa 2. Ocena stanu chemicznego jednolitych części wód rzek województwa opolskiego w 2012 roku z uwzględnieniem wyników z lat 2010 i 2011 (źródło: GIOŚ, WIOŚ)

7 Mapa 3. Ocena stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników województwa opolskiego w obszarach chronionych w 2012 roku z uwzględnieniem wyników z lat 2010 i 2011 (źródło: GIOŚ, WIOŚ) 7

8 Mapa 4. Ocena stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników województwa opolskiego w 2012 roku z uwzględnieniem wyników z lat 2010 i 2011 (źródło: GIOŚ, WIOŚ) 8

9 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY Tabela 4. Wyniki klasyfikacji i ocen jednolitych części wód powierzchniowych województwa opolskiego w 2012 roku z uwzględnieniem wyników z lat 2010 i 2011 (źródło: GIOŚ) NAZWA KOD 1 Bachorza PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 2 Biała Głuchołaska od Oleśnice do zb. Nysa PLRW N MD III I I UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R R R wysoki 3 Biała od Śmickiego Potoku do Osobłogi PLRW T MO II II I DOBRY i POWYŻEJ PSD_sr T ZŁY R P P PLRW niski 4 Biała od źródła do Śmickiego Potoku PLRW T PPD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 5 Bierawka od Knurówki do ujścia PLRW T MD 2011 IV II PPD SŁABY DOBRY N ZŁY R R R wysoki 6 Bierutowska Woda PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 7 Bogacica do Borkówki PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 8 Bogacica od Borkówki do Stobrawy PLRW N MO II I II DOBRY PSD T ZŁY R P P PLRW niski 9 Borkowicki Rów PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 10 Brodnica PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 11 Brojecka Rzeka PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 12 Brynica od dopł. spod Łubnian do ujścia (EW. do Budkowiczanki) PLRW N MO II I II DOBRY DOBRY T DOBRY R P P PLRW niski 9

10 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD Brynica od źródeł do dopł. spod Łubnian Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy Budkowiczanka od źródła do Wiszni PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski PLRW N MO II I II DOBRY PSD T ZŁY R P P PLRW niski PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 16 Bystrzycki Kanał PLRW T PPD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 17 Bziczka PLRW T PPD UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 18 Bziniczka PLRW T MO 2011 III II II UMIARKOWANY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 19 Chełszcząca PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 20 Cielnica od Korzkwi do Nysy Kłodzkiej PLRW N MO IV I II SŁABY DOBRY T ZŁY R P R PLRW wysoki 21 Cielnica od źródła do Korzkwi PLRW T II ZŁY PSD ZŁY P P P PLRW niski 22 Cięcina PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 23 Cisek PLRW T MO 2010 V II PPD ZŁY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 24 Cisowa PLRW T II DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 25 Czarna Struga PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 26 Czarnka PLRW N MO 2010 V I PSD ZŁY DOBRY T ZŁY R P R PLRW wysoki 27 Czarny Rów PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 28 Dopływ poniżej Dobieszowic PLRW N PSD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 10

11 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD 29 Dopływ spod Błażejowic Dolnych PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 30 Dopływ spod Boguszyc PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 31 Dopływ spod Celiny PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 32 Dopływ spod Czeskiej Wsi PLRW N PSD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 33 Dopływ spod góry Habas PLRW N II DOBRY PSD ZŁY P P P PLRW niski 34 Dopływ spod Józefowa PLRW N II DOBRY PSD ZŁY P P P PLRW niski 35 Dopływ spod Ożarowa PLRW T PPD SŁABY PSD_sr ZŁY P P P PLRW niski 36 Dopływ spod Pleśnicy PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 37 Dopływ spod Sidziny PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 38 Dopływ spod Siedlic PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 39 Dopływ spod Większyc PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 40 Dopływ w Kędzierzynie-Koźlu PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 41 Dopływ w Zawadzkim PLRW N II DOBRY PSD ZŁY P P P PLRW niski 42 Dopływ w Zbychowicach PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 43 Dopływ z Brzeżec PLRW N PSD SŁABY PSD_sr ZŁY P P P PLRW niski 44 Dopływ z Dalachowa PLRW N II UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 45 Dopływ z Gołej PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 46 Dopływ z Goszczowic PLRW T PPD UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 47 Dopływ z Komornik PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 48 Dopływ z Kórnicy PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 49 Dopływ z Krowiarek PLRW N PSD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 11

12 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD 50 Dopływ z lasu PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 51 Dopływ z Motyla PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 52 Dopływ z Osieka Grodkowskiego PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 53 Dopływ z Popowic PLRW N II DOBRY PSD ZŁY P P P PLRW niski 54 Dopływ z Uszyc PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 55 Dopływ z Wojciechowa PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 56 Dopływ z Wojsławic PLRW N II DOBRY PSD ZŁY P P P PLRW niski 57 Dzielniczka PLRW T MO 2010 V II II ZŁY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 58 Dzięcielec PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 59 Glinka PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 60 Głęboka PLRW N PSD SŁABY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 61 Gnojna PLRW T MO 2011 II I PPD UMIARKOWANY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 62 Grabarka PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 63 Grabica PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 64 Graniczna PLRW N MD 2011 III I II UMIARKOWANY PSD N ZŁY R R R wysoki 65 Grodkowska Struga PLRW T MO III II PPD UMIARKOWANY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 66 Grudynka PLRW N PSD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 67 Jaryszowiec PLRW T II DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 68 Jarząbek PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 69 Jasień PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 12

13 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD 70 Jasionna PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 71 Jaskółka PLRW T II ZŁY PSD ZŁY P P P PLRW niski 72 Jaźwina PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 73 Jemielnica od Suchej do Małej Panwi PLRW T II SŁABY PSD ZŁY P P P PLRW niski 74 Jemielnica od źródła do Suchej PLRW T MO 2011 III II II UMIARKOWANY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 75 Jordan PLRW N PSD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 76 Kamienica PLRW T MD III II II UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R R R wysoki 77 Kamienica PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 78 Kanał Gliwicki PLRW T MO 2010 II PPD DOBRY T DOBRY P P P PLRW niski 79 Kanał Hutniczy PLRW T MO 2011 V II PPD ZŁY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 80 Kanał Kędzierzyński PLRW T I DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 81 Kanał Krążel PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 82 Kanał Psarski Potok - przerzut wody z Nysy Kłodzkiej do Oławy PLRW T MO 2011 I I II DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 83 Kanał Ulgi W Opolu PLRW T I DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 84 Kiełcznica PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 85 Klepacz PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 86 Kłodnica od Dramy do ujścia PLRW T MD 2011 V II PPD ZŁY DOBRY N ZŁY R R R wysoki 87 Kościelna PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 13

14 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD 88 Kraszowska Struga PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 89 Krępa PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 90 Krynka od źródła do Karnkowskiego Potoku PLRW T PPD SŁABY PSD ZŁY P P P PLRW niski 91 Krzanówka PLRW N MO V I PSD ZŁY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 92 Krzemionka PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 93 Krzywula PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 94 Kwiatkówka PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 95 Libawa PLRW T MO 2011 II II I DOBRY i POWYŻEJ PSD T ZŁY R P P PLRW niski 96 Ligocki Potok PLRW N MO 2010 V I PSD ZŁY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 97 Liswarta do dopł. spod Przystajni PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 98 Liswarta od dopł. spod Przystajni do Górnianki PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 99 Lublinica PLRW T MO 2011 II II PPD PSD_sr N ZŁY R P R PLRW wysoki 100 Lubrzanka PLRW N PSD UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 101 Lutnia PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 102 Łącka Woda PLRW N MO 2010 V I II ZŁY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 103 Łęknica PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 104 Łokietnica PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 105 Łomnica bez Prądu PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 106 Łózka PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 14

15 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD 107 Maciejowicki Potok PLRW T II ZŁY PSD ZŁY P P P PLRW niski 108 Mała Panew od Lublinicy do zb. Turawa PLRW T MD 2011 IV II II SŁABY PSD T ZŁY R R R wysoki 109 Mała Panew od Stoły do Lublinicy PLRW N MO 2011 III I II UMIARKOWANY PSD N ZŁY R R R wysoki 110 Mała Panew od zb. Turawa do Odry PLRW T MD 2011 IV II II SŁABY PSD_sr T ZŁY R R R wysoki 111 Mała Panew, zb. Turawa PLRW T MD 2011 IV I PPD SŁABY PSD_sr N ZŁY R R R wysoki 112 Miałka PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 113 Młynówka PLRW T II ZŁY PSD ZŁY P P P PLRW niski 114 Młynówka PLRW T MO III II I UMIARKOWANY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 115 Młynówka PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 116 Młynówka PLRW N PSD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 117 Młynówka Bielicka PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 118 Młynówka Jelecka PLRW T MO III I II UMIARKOWANY PSD_sr N ZŁY R P R PLRW wysoki 119 Młynówka Kuczobska PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 120 Młynówka Niwnicka PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 121 Młynówka Pomianowska PLRW N PSD SŁABY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 122 Mora PLRW N MO III I II UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 123 Myślina PLRW T MO 2011 III II II UMIARKOWANY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 124 Namysłówka PLRW T II ZŁY PSD ZŁY P P P PLRW niski 15

16 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi PLRW T MO III II PPD UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R R R wysoki PLRW N MD II I II DOBRY DOBRY T DOBRY R R R niski PLRW T MO 2011 II II PPD UMIARKOWANY PSD_sr T ZŁY R P P PLRW niski 128 Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia PLRW T MO 2011 II I II PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 129 Odra od Osobłogi do Małej Panwi PLRW T MD 2011 IV II II SŁABY DOBRY N ZŁY R R R wysoki 130 Odra od wypływu ze zb. Polder Buków do Kanału Gliwickiego PLRW T MD 2011 IV II PPD SŁABY PSD_sr N ZŁY R R R wysoki 131 Olesnice PLRW N PSD UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 132 Olszanka PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 133 Olszówka PLRW T II DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 134 Oława od źródła do Podgródki PLRW T 2011 III I PPD UMIARKOWANY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 135 Opawa od Opawicy do Morawicy PLRW T MO 2010 II II II PSD_sr N ZŁY R P R PLRW wysoki 136 Opawica do Dopływu z Burkviz PLRW T II SŁABY PSD ZŁY P P P PLRW niski 137 Opawica od Dopływu z Burkviz do ujścia PLRW T MO 2010 IV II II SŁABY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 138 Opusta PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 139 Osobłoga od Prudnika do Odry PLRW N MD IV I I SŁABY DOBRY N ZŁY R R R wysoki 16

17 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD 140 Osobłoga Prudnika PLRW N PSD UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 141 Ostra PLRW N MO 2010 IV I PSD SŁABY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 142 Osuch PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 143 Oziąbel PLRW T MO II II II PSD T ZŁY R P P PLRW niski 144 Pisa PLRW N PSD UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 145 Piskara PLRW N MO II I PSD UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 146 Płocha PLRW T II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 147 Płuta PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 148 Pogonica PLRW N PSD SŁABY PSD_sr ZŁY P P P PLRW niski 149 Poleśnica PLRW N PSD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 150 Pomianka PLRW N II DOBRY PSD ZŁY P P P PLRW niski 151 Potok Jeżowski PLRW N MO III I II UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 152 Potok Paryski PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 153 Pradelna PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 154 Pratwa PLRW N MO 2011 IV I II SŁABY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 155 Prąd PLRW N MO 2010 II I II DOBRY DOBRY T DOBRY R P P PLRW niski 156 Prądzienica PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 157 Promna PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 158 Prosna od Wyderki do Brzeźnicy PLRW T MO 2011 II II II DOBRY T DOBRY R R R wysoki 159 Prosna od źródeł do Wyderki PLRW N MD 2011 III I II UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R R R wysoki 17

18 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD 160 Prószkowski Potok PLRW T MO 2010 II II II 161 Prudnik od Złotego Potoku do Osobłogi DOBRY i POWYŻEJ DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki PLRW N MD III I II UMIARKOWANY PSD_sr N ZŁY R R R wysoki 162 Prudnik od źródła do Złotego Potoku PLRW N MD III I PSD UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R R R wysoki 163 Przedpolna PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 164 Przykopa PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 165 Psarski Potok PLRW T PPD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 166 Psarski Potok PLRW T PPD SŁABY PSD ZŁY P P P PLRW niski 167 Psina do Suchej Psiny włącznie PLRW N MO 2010 V I PSD ZŁY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 168 Psina od Suchej Psiny do ujścia PLRW N MO V I II ZŁY PSD_sr T ZŁY R P R PLRW wysoki 169 Ptakowicki Potok PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 170 Raczyna PLRW T MO III II II UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 171 Radoszówka PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 172 Radynka PLRW N PSD ZŁY PSD ZŁY P P P PLRW niski 173 Rdzawka PLRW T II DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 174 Rosa PLRW N II DOBRY PSD ZŁY P P P PLRW niski 175 Rozumicki Potok PLRW N PSD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 176 Rożnowski Rów PLRW N PSD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 177 Rybina PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 18

19 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD 178 Rzymkowicki Rów PLRW T PPD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 179 Sadecki Potok PLRW N PSD UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 180 Sadzawa PLRW T PPD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 181 Sierakowicki Potok PLRW N PSD UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 182 Skoroszycki Potok PLRW N MO III I PSD UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 183 Skrzypna PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 184 Słotnik PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 185 Smolina PLRW T PPD UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 186 Smolna PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 187 Smolnica PLRW N II DOBRY DOBRY DOBRY P P P PLRW niski 188 Smortawa od Pijawki do Odry PLRW N MO I I II DOBRY PSD T ZŁY R P P PLRW niski 189 Smortawa od źródla do Pijawki PLRW N II UMIARKOWANY PSD ZŁY P P P PLRW niski 190 Stara Struga PLRW T MO III II PPD UMIARKOWANY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 191 Stobrawa od Czarnej Wody do Odry (EW. do ujścia) PLRW T MD II II II DOBRY i POWYŻEJ DOBRY N ZŁY R R R wysoki 192 Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody PLRW T MO II II I DOBRY i POWYŻEJ DOBRY T ZŁY R P P PLRW niski 193 Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia PLRW T MO II II II DOBRY i POWYŻEJ PSD T ZŁY R P P PLRW niski 194 Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry PLRW N MO 2010 V I II ZŁY PSD N ZŁY R P R PLRW wysoki 19

20 BIOLOGICZNYCH U CHEMICZNEGO SPEŁNIENIA WYMOGÓW DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH (DLA /POTENCJAŁ CHEMICZNY NAZWA KOD 195 Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego PLRW N MO 2010 IV I II SŁABY PSD T ZŁY R P R PLRW wysoki 196 Studnica PLRW N MO 2010 II I II DOBRY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 197 Swornica PLRW T MO 2011 III II II UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 198 Swornica PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 199 Szerzyna PLRW T II ZŁY PSD ZŁY P P P PLRW niski Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej Ścinawa Niemodlińska od źródła do Mesznej PLRW T MO II II II DOBRY i POWYŻEJ DOBRY T ZŁY R P P PLRW niski PLRW T II ZŁY PSD ZŁY P P P PLRW niski 202 Śmieszka PLRW T MO 2010 II II II DOBRY i POWYŻEJ PSD_sr N ZŁY R P R PLRW wysoki 203 Tarnawka PLRW N PSD UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 204 Toszecki Potok do zb. Pławniowice PLRW N MO III I II UMIARKOWANY PSD T ZŁY R P R PLRW wysoki 205 Troja do Morawy włącznie PLRW T MO 2010 IV II PPD SŁABY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 206 Troja od Morawy do ujścia PLRW N II UMIARKOWANY PSD_sr ZŁY P P P PLRW niski 207 Trująca PLRW T 2011 III I PPD UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 208 Trzciniec PLRW N II UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 209 Trzebinka PLRW N PSD UMIARKOWANY DOBRY ZŁY P P P PLRW niski 210 Widawa od Czarnej Widawy do zb. Michalice PLRW T MO 2010 III II II UMIARKOWANY DOBRY N ZŁY R P R PLRW wysoki 20

OCENA WÓD POWIERZCHNIOWYCH ZA 2014 ROK W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

OCENA WÓD POWIERZCHNIOWYCH ZA 2014 ROK W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM OCEA WÓD POWIERZCHIOWYCH ZA 2014 ROK W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM Ocenę stanu jakości wód powierzchniowych za 2014 rok wykonano na podstawie wyników badań monitoringowych prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych

Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych na podstawie badań

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2010-2012 WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 9 LISTOPADA

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu / potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i ocena stanu wód rzecznych.

Ocena stanu / potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i ocena stanu wód rzecznych. Ocena stanu jednolitych części powierzchniowych wód płynących (w tym zbiorników zaporowych) w 2013 roku, z uwzględnieniem monitoringu w latach 2011 i 2012. Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej podstawowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 lutego 2017 r. Poz. 798 ROZPORZĄDZENIE NR 2/2017 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2017 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH. z dnia 7 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2017 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH. z dnia 7 lutego 2017 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2017 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA OCENA STANU I POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO I CHEMICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH PŁYNĄCYCH ZAGROŻONYCH NIEOSIĄGNIĘCIEM CELÓW ŚRODOWISKOWYCH (BADANYCH W

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU KOMUNIKAT 3/W/2011

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU KOMUNIKAT 3/W/2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU KOMUNIKAT 3/W/2011 OPOLE, SIERPIEŃ 2011 SPIS TREŚCI I. WODY POWIERZCHNIOWE... 3 1. Podstawy prawne wykonywania badań i ocen jakości wód powierzchniowych...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU KOMUNIKAT 4/W/2012. Opracowanie: mgr Lucyna Wylęgała mgr inż. Agnieszka Sobolewska

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU KOMUNIKAT 4/W/2012. Opracowanie: mgr Lucyna Wylęgała mgr inż. Agnieszka Sobolewska WOJEWÓDZKI INSPEKORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU KOMUNIKA 4/W/2012 Opracowanie: mgr Lucyna Wylęgała mgr inż. Agnieszka Sobolewska OPOLE, WRZESIEŃ 2012 OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH W

Bardziej szczegółowo

1. Jakość wód powierzchniowych

1. Jakość wód powierzchniowych SPIS REŚCI 1. Jakość wód powierzchniowych... 2 2. Monitoring obszarów chronionych... 9 2.1. Jednolite części wód do spożycia... 9 2.2. Jednolite części wód do bytowania ryb... 12 2.3. Obszary chronione

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OCENY STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W LATACH

WYNIKI OCENY STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W LATACH WYNIKI OCENY STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W LATACH 2007-2009 (na podstawie oceny wykonanej przez IMGW na zlecenie GIOŚ) Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska

Bardziej szczegółowo

1. Działalność inspekcyjna

1. Działalność inspekcyjna B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y /2000 1. Działalność inspekcyjna W sierpniu przeprowadzono m.in. kontrole gospodarki ściekowej w Zakładach Azotowych Kędzierzyn i Zakładach Koksowniczych w Zdzieszowicach,

Bardziej szczegółowo

w sieci rekreacyjnych, ze źródeł zaopatrzenia do bytowania ryb w tym rolniczych ludności 2000 kąpieliskowych Presje działające na wody:

w sieci rekreacyjnych, ze źródeł zaopatrzenia do bytowania ryb w tym rolniczych ludności 2000 kąpieliskowych Presje działające na wody: OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Odry Region Wodny 1) : Górnej Odry Zlewnia 1) : Kłodnicy Kod i nazwa jcw: PLRW60006116149 Jamna Cieki / jeziora / zbiorniki należące do Jamna, Dopływ spod Goja jcw

Bardziej szczegółowo

Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne

Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Odry Region Wodny 1) : Górnej Odry Zlewnia 1) : Odra od Opawy do Olzy Kod i nazwa jcw: PLRW6000011513 Odra od Olzy do wypływu z polderu Buków Cieki / jeziora / zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Wody zawarte w morzach i oceanach pokrywają ok.71 % powierzchni Ziemi i stanowią 97,5 % hydrosfery. Woda słodka to ok.2,5% całkowitej ilości wody z

Wody zawarte w morzach i oceanach pokrywają ok.71 % powierzchni Ziemi i stanowią 97,5 % hydrosfery. Woda słodka to ok.2,5% całkowitej ilości wody z Wody zawarte w morzach i oceanach pokrywają ok.71 % powierzchni Ziemi i stanowią 97,5 % hydrosfery. Woda słodka to ok.2,5% całkowitej ilości wody z czego ok. 1 / 3 zawarta jest wodach podziemnych, rzekach,

Bardziej szczegółowo

Obszary chronione, na których występuje jcw: Woda do celów rekreacyjnych, do bytowania ryb w tym kąpieliskowych Presje działające na wody:

Obszary chronione, na których występuje jcw: Woda do celów rekreacyjnych, do bytowania ryb w tym kąpieliskowych Presje działające na wody: OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Obszar dorzecza Odry Region Wodny 1) : Region wodny Warty Zlewnia 1) : Warta do Widawki Kod i nazwa jcw: PLRW600061811529 Warta do Bożego Stoku Cieki / jeziora / zbiorniki

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Rzeszów, maj 2016 r. CO TO JEST PAŃSTWOWY

Bardziej szczegółowo

Zestawienie amatorskiego połowu Okres rok Pstrąg potok. Pstrąg tęczowy. Karp Leszcz Szczupak Płoć Węgorz Okoń Karaś

Zestawienie amatorskiego połowu Okres rok Pstrąg potok. Pstrąg tęczowy. Karp Leszcz Szczupak Płoć Węgorz Okoń Karaś Zestawienie amatorskiego połowu Okres rok 2009 Źródło Wszystkie wody Jezioro / rzeka / zbiornik Karp Leszcz Szczupak Płoć Węgorz Okoń Wyszków Śląski Pzysiecz 1 1 Kiszka 17,2 2 Rzeka Opawa 1 57,6 57,9 8,6

Bardziej szczegółowo

Załącznik 16. Ogólna ocena stanu chemicznego JCWPd wynik testu 1

Załącznik 16. Ogólna ocena stanu chemicznego JCWPd wynik testu 1 Monitoring oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009 2011 Załącznik 16. Ogólna ocena wynik SOH IV stanu jednostek wydzielonych V [km 2 ] 1 1 diagnostyczny 2694 I/1090/1

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje: Rozporządzenie nr Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia... w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Monitoring jakości wód i jakość wód w województwie mazowieckim

Monitoring jakości wód i jakość wód w województwie mazowieckim Monitoring jakości wód i jakość wód w województwie mazowieckim Dariusz Lasota Projekt Zostań przyjacielem wody współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2013 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry

z dnia... 2013 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry Projekt z dnia 31 maja 2013 r. Zatwierdzony przez... ROZPORZĄDZENIE NR... DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia... 2013 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 lutego 2017 r. 670 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2017 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Aktualizacja planów gospodarowania wodami

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Aktualizacja planów gospodarowania wodami Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja planów gospodarowania wodami Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA SESJĘ RADY MIASTA OPOLA

INFORMACJA NA SESJĘ RADY MIASTA OPOLA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU INFORMACJA NA SESJĘ RADY MIASTA OPOLA Opracowanie: Wydział Monitoringu Środowiska Alicja Leszczuk Agnieszka Sobolewska Sylwia Stemplewska Marta Wróbel

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3.1.5.c Test C.4 Ochrona wód powierzchniowych, w podziale na 172 JCWPd.

Załącznik 3.1.5.c Test C.4 Ochrona wód powierzchniowych, w podziale na 172 JCWPd. Załącznik 3.1.5.c Test C.4 Ochrona wód powierzchniowych, w podziale na 172 JCWPd. Nr JCWPd Wynik oceny stanu wraz z jej wiarygodnością (DW - dostateczna wiarygodność; NW - niska wiarygodność) 1 2 3 Opis

Bardziej szczegółowo

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa, 11 kwietnia 2014 r. Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ustawa z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac Monika Kłosowicz -

Bardziej szczegółowo

Monitoring morskich wód przybrzeżnych i zbiorników wodnych w Gminie Gdańsk w roku 2011

Monitoring morskich wód przybrzeżnych i zbiorników wodnych w Gminie Gdańsk w roku 2011 Monitoring morskich wód przybrzeżnych i zbiorników wodnych w Gminie Gdańsk w roku 2011 MORSKIE WODY PRZYBRZEŻNE Monitoring morskich wód przybrzeżnych 2011 r. realizowany był w ramach nadzoru nad jakością

Bardziej szczegółowo

Rok Ocena bakteriologiczna* Ocena fizyko-chemiczna Ocena hydromorfologiczna Potencjał ekologiczny Stan Chemiczny

Rok Ocena bakteriologiczna* Ocena fizyko-chemiczna Ocena hydromorfologiczna Potencjał ekologiczny Stan Chemiczny Nazwa cieku: Wda Dorzecze: Wisła Region wodny: Dolna Wisła RZGW: Gdańsk Powiat: świecki Gmina: Świecie nad Wisłą Długość cieku: 198,0 km Powierzchnia zlewni: 2322,3 km 2 Typ cieku: 19 rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania: Monitoring jezior w latach 2010-2012 Program badań realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie był zgodny z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania: Monitoring jezior w latach 2010-2013 Program badań realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w latach 2010-2013 był zgodny z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa

Bardziej szczegółowo

4. Blok stan 4.2. Podsystem monitoringu jakości wód Monitoring wód podziemnych

4. Blok stan 4.2. Podsystem monitoringu jakości wód Monitoring wód podziemnych Monitoring wód podziemnych dotyczy ich stanu chemicznego i ilościowego, i wchodzi w zakres informacji uzyskiwanych w ramach państwowego monitoringu środowiska. Ogólne zapisy dotyczące badania i oceny stanu

Bardziej szczegółowo

Wody powierzchniowe stojące

Wody powierzchniowe stojące RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku Wody powierzchniowe stojące Ekosystemy wodne, a szczególnie jeziora należą do najcenniejszych elementów krajobrazu przyrodniczego Lubelszczyzny.

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r.

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r. Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju - - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry 11 czerwca 2015 r. Wałbrzych PLAN PREZENTACJI 1. Aktualizacja Programu Wodno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania: MONITORING JEZIOR W LATACH 2010-2014 Program badań realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w latach 2010-2014 był zgodny z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 258 15133 Poz. 1550 1550 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych

Bardziej szczegółowo

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej Potencjału Dobrego Potencjał ekologiczny Stan chemiczny. Ocena eutrofizacji Stwierdzono (MIR, PO 4 )

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej Potencjału Dobrego Potencjał ekologiczny Stan chemiczny. Ocena eutrofizacji Stwierdzono (MIR, PO 4 ) Nazwa cieku: Górny Kanał Notecki Dorzecze: Odry Region wodny: Warty Powiat: bydgoski Gmina: Białe Błota Długość cieku: 25,8 km Typ cieku: 0 ciek sztuczny Nazwa jednolitej części wód: Górny Kanał Notecki

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego rzek województwa podlaskiego w 2011 roku

OCENA stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego rzek województwa podlaskiego w 2011 roku INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU OCENA stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego rzek województwa podlaskiego w 2011 roku (ocena

Bardziej szczegółowo

Monitoring cieków w Gminie Gdańsk w roku 2011

Monitoring cieków w Gminie Gdańsk w roku 2011 Cel i zakres pracy Monitoring w Gminie Gdańsk w roku 2011 Celem pracy było przeprowadzenie monitoringowych badań wybranych na terenie Gminy Gdańsk i na podstawie uzyskanych wyników badań określenie poziomu

Bardziej szczegółowo

POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE

POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE Analizy i wytyczne środowiskowe ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE Załącznik tekstowy nr 1. Stan wód powierzchniowych zaliczających się do szlaków kajakowych województwa pomorskiego na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jakość wód zlewni Baudy oraz Zalewu Wiślanego w aspekcie spełnienia celów środowiskowych. Marzena Sobczak Kadyny, r.

Jakość wód zlewni Baudy oraz Zalewu Wiślanego w aspekcie spełnienia celów środowiskowych. Marzena Sobczak Kadyny, r. Jakość wód zlewni Baudy oraz Zalewu Wiślanego w aspekcie spełnienia celów środowiskowych Marzena Sobczak Kadyny, 24.09.2010r. Przekroje pomiarowo kontrolne w zlewni Baudy badane w 2002r Wyniki badań dla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z dnia 9 września 2008 r.) Na podstawie art. 38a ust.

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia

Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia VI KONFERENCJA NAUKOWA WODA - ŚRODOWISKO - OBSZARY WIEJSKIE- 2013 Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia A. Kuźniar, A. Kowalczyk, M. Kostuch Instytut Technologiczno - Przyrodniczy,

Bardziej szczegółowo

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny Nazwa cieku: Prusina Dorzecze: Wisła Region wodny: Dolna Wisła RZGW: Gdańsk Powiat: świecki Gmina: Świecie nad Wisłą Długość cieku: 28,9 km Powierzchnia zlewni: 191,2 km 2 Typ cieku: 20 rzeka nizinna żwirowa

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu zbiornika Siemianówka w 2011 roku

OCENA stanu zbiornika Siemianówka w 2011 roku INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU OCENA stanu zbiornika Siemianówka w 2011 roku WIOŚ BIAŁYSTOK, maj 2012 Opracowanie wykonano na podstawie wyników badań

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH... 13

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH... 13 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO... 4 3. OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH... 13 4. OCENA STANU WÓD PODZIEMNYCH... 22 5. OCENA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA I OCENA STANU WÓD... 2

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA I OCENA STANU WÓD... 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 2. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA I OCENA STANU WÓD... 2 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA... 2 OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH... 4 OCENA STANU WÓD PODZIEMNYCH... 12 3. EMISJA DO POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH KONTROLOWANYCH PRZEZ WIOŚ W OPOLU W 2006 ROKU

OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH KONTROLOWANYCH PRZEZ WIOŚ W OPOLU W 2006 ROKU OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH KONTROLOWANYCH PRZEZ WIOŚ W OPOLU W 2006 ROKU Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach PMŚ wynika z art. 47 ust. 5 i 6, 155a oraz art. 156 ust.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ŚRODOWISKA WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POLSCE I NA UKRAINIE - PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE

MONITORING ŚRODOWISKA WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POLSCE I NA UKRAINIE - PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie dyrektor@wios.lublin.pl WSTĘP MONITORING ŚRODOWISKA WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POLSCE I NA UKRAINIE - PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE Współpracę Polski

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE WEWNĘTRZNE NR 2/2010. Program badań zbiorników zaporowych w roku 2010

ZLECENIE WEWNĘTRZNE NR 2/2010. Program badań zbiorników zaporowych w roku 2010 ZLECENIE WEWNĘTRZNE NR 2/2010 W celu zapewnienia realizacji rozszerzonego zakresu projektu PL0302 do 30 listopada 2010 o badania sztucznych zbiorników zaporowych Delegatura w Tarnowie i w Nowym Sączu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Stan czystości wód w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ

Stan czystości wód w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Stan czystości wód w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Sława, 9 czerwca 2015 r. Ogółem na terenie województwa znajduje się 418 cieków

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZA ROK 2012

OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZA ROK 2012 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU 51-117 Wrocław, ul. Paprotna 14, tel./fax (071) 327-30-00, 372-13-06, 322-16-17 e-mail: wios@wroclaw.pios.gov.pl OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Monika Kłosowicz Agnieszka Kolada

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r. (Dz. U. z dnia 29 listopada 2011 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r. (Dz. U. z dnia 29 listopada 2011 r.) Dz.U.2011.258.1550 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych 2) (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

w świetle badań monitoringowych Wolsztyn, wrzesień 2013 r.

w świetle badań monitoringowych Wolsztyn, wrzesień 2013 r. Ocena rekultywacji jezior w świetle badań monitoringowych Wolsztyn, wrzesień 2013 r. Zagadnienia: przesłanki decyzji o podjęciu działań rekultywacyjnych, a kryteria wyboru jeziora do badań monitoringowych;

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W ROKU 2002 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA OPOLE, MAJ 2003 Wydano ze środków: WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sieradz, listopad 2015 rok

Sieradz, listopad 2015 rok INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w ŁODZI DELEGATURA w SIERADZU 98 200 Sieradz, ul. POW 70/72 tel./ fax 43-822-19-39, 43-822-09-81, 43-822-37-60 e-mail : monit_sieradz@wios.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Smardzewice,

Bardziej szczegółowo

Ramowa Dyrektywa Wodna cele i zadania. Olsztyn, 14.04.2010r.

Ramowa Dyrektywa Wodna cele i zadania. Olsztyn, 14.04.2010r. Ramowa Dyrektywa Wodna cele i zadania Olsztyn, 14.04.2010r. Ramowa Dyrektywa Wodna Dyrektywa 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej Celem Dyrektywy jest ustalenie ram dla ochrony

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. wersja 4., projekt z dnia 1 VI 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia................... 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE LUBACZOWSKIM W 2011 ROKU

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE LUBACZOWSKIM W 2011 ROKU Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE LUBACZOWSKIM W 2011 ROKU Przemyśl, listopad 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...2 2. Informacje ogólne...2

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa. OŚ-2a. badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami.

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa. OŚ-2a. badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami. Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚ-2a Sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie badań powietrza, wód i gleb

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Dane ogólne o powiecie rzeszowskim... 4

SPIS TREŚCI. Wstęp Dane ogólne o powiecie rzeszowskim... 4 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Dane ogólne o powiecie rzeszowskim... 4 2. Gospodarka wodno-ściekowa i ocena stanu wód powierzchniowych i podziemnych... 4 2.1. Gospodarka wodno-ściekowa w powiecie rzeszowskim...

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015

Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015 Przedkładam Zatwierdzam Piotr Maks Wojewódzki Inspektor

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska w Bydgoszczy

Stan środowiska w Bydgoszczy Stan środowiska w Bydgoszczy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w 2005 r. w oparciu o automatyczną stację pomiarową zlokalizowaną przy ul. Warszawskiej kontynuował ciągły monitoring

Bardziej szczegółowo

2. Jakość wód w rzekach

2. Jakość wód w rzekach STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 212 R. 5 2. Jakość wód w rzekach Badania i ocena jakości wód powierzchniowych, realizowane w ramach systemu Państwowego monitoringu środowiska, wykonywane zostały

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska w Polsce -Raport o stanie środowiska w Polsce (wybrane aspekty).

Stan środowiska w Polsce -Raport o stanie środowiska w Polsce (wybrane aspekty). Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Inspekcja Ochrony Środowiska Stan środowiska w Polsce -Raport o stanie środowiska w Polsce (wybrane aspekty). Opracowanie: mgr Tomasz Łaciak Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Projekt Zintegrowana Strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (RW Środkowej Odry) i dorzecza Łaby wyniki prac

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (RW Środkowej Odry) i dorzecza Łaby wyniki prac Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (RW Środkowej Odry) i dorzecza Łaby

Bardziej szczegółowo

Jeziora województwa zachodniopomorskiego. WFOŚiGW w Szczecinie

Jeziora województwa zachodniopomorskiego. WFOŚiGW w Szczecinie Jeziora województwa zachodniopomorskiego WFOŚiGW w Szczecinie Jeziora na Pomorzu Zachodnim w liczbach* W granicach województwa znajduje się 1.202,8 km 2 gruntów pod wodami co stanowi 5,25% powierzchni

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Gdańsk, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 2262 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA LATA

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA LATA RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA LATA 2007-2010 Krapkowice 2011 DLA POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA LATA 2009-2010 ul. Niemodlińska 79 pok. 22-23 45-864 Opole tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Rok Ocena bakteriologiczna* Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny

Rok Ocena bakteriologiczna* Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny Nazwa cieku: Ryszka Dorzecze: Wisła Region wodny: Dolna Wisła RZGW: Gdańsk Powiat: świecki Gmina: Świecie nad Wisłą Długość cieku: 20,3 km Powierzchnia zlewni: 120,6 km 2 Typ cieku: 17 potok nizinny piaszcz.

Bardziej szczegółowo

IV. OCHRONA WÓD Water protection

IV. OCHRONA WÓD Water protection IV. OCHRONA WÓD Water protection Województwo zachodniopomorskie obejmuje swym zasięgiem regiony wodne: Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (ok. 77%), Warty (ok. 23%), oraz region wodny Uecker o powierzchni

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 258 15110 Poz. 1549 1549 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE LUBACZOWSKIM W 2014 ROKU PRZEMYŚL, LISTOPAD 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 1. INFORMACJE OGÓLNE O POWIECIE LUBACZOWSKIM 2 2. POWIETRZE

Bardziej szczegółowo

Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie Warszawa 13 grudzień 2011r.

Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie Warszawa 13 grudzień 2011r. Wpływ na środowisko wysokiego stężenia odprowadzanych do rzek substancji oraz zawartości tlenu w wodzie przy obecnej sytuacji hydrologicznej Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Dane ogólne o powiecie rzeszowskim Gospodarka wodno-ściekowa i ocena stanu wód... 4

SPIS TREŚCI. Wstęp Dane ogólne o powiecie rzeszowskim Gospodarka wodno-ściekowa i ocena stanu wód... 4 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Dane ogólne o powiecie rzeszowskim... 4 2. Gospodarka wodno-ściekowa i ocena stanu wód... 4 3. Emisja zanieczyszczeń do powietrza i ocena jakości powietrza atmosferycznego...

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3. 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3. 2.2. Metody analityczne...

1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3. 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3. 2.2. Metody analityczne... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3 2.2. Metody analityczne... 6 3. WYNIKI BADAŃ... 6 4. WNIOSKI... 12 SPIS TABEL 1. Współrzędne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. Dz.U.2011.258.1549 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska

2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska 2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska Działalność Państwowego Monitoringu Środowiska z mocy art. 24 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W TARNOBRZEGU INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W POWIECIE STALOWOWOLSKIM W 2013 ROKU TARNOBRZEG, PAŹDZIERNIK 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp str.

Bardziej szczegółowo

Ocena hydromorfologiczna cieków w praktyce

Ocena hydromorfologiczna cieków w praktyce Ocena hydromorfologiczna cieków w praktyce dr Adam Hamerla Główny Instytut Górnictwa tel.: 32 259 22 92 email: ahamerla@gig.eu Patronat honorowy: Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 257 15059 Poz. 1545 1545 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań

Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań Rafał Kosieradzki specjalista

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

STAN ŚRODOWISKA W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE DELEGATURA W GORZOWIE WLKP. ul. Kostrzyńska 48 66-400 Gorzów Wlkp. tel.: 95-735-52-20, faks: 95-735-52-22, e-mail: gorzow@pios.gov.pl STAN ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ WÓD W PUNKTACH POMIAROWO-KONTROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU

WYNIKI BADAŃ WÓD W PUNKTACH POMIAROWO-KONTROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU WYNIKI BADAŃ WÓD W PUNKTACH POMIAROWO-KONTROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU 1. BIERAWKA UJŚCIE DO ODRY... 3 2. KŁODNICA UJŚCIE DO ODRY... 4 3. ODRA - KŁODNICA... 5 4. ZŁOTY POTOK POWYŻEJ RP...

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce stan obecny i zamierzenia

Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce stan obecny i zamierzenia Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce stan obecny i zamierzenia Konferencja Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w dorzeczu Odry Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Źródło: http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1176,aktualnosci-z-31032016-r-informacja-dot-zakupu-przez-s amorzady-nowych-stacji-pom.html

Bardziej szczegółowo

WODY PODZIEMNE Sieć monitoringu diagnostycznego (tabela 1 mapie 1 tabeli 2 Normy jakości wód oceny stanu wód podziemnych I, II, III

WODY PODZIEMNE Sieć monitoringu diagnostycznego (tabela 1 mapie 1 tabeli 2 Normy jakości wód oceny stanu wód podziemnych I, II, III WODY PODZIEMNE Sieć monitoringu diagnostycznego W 2010 roku na terenie województwa opolskiego przeprowadzone zostały w ramach monitoringu diagnostycznego wód podziemnych badania w 29. punktach pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Wody powierzchniowe stojące

Wody powierzchniowe stojące Wody powierzchniowe stojące Stan czystości wód powierzchniowych stojących Badania monitoringowe wód powierzchniowych stojących mają dostarczyć wiedzy o stanie ekologicznym i chemicznym jezior, niezbędnej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Informacje ogólne Monitoring stanu wód powierzchniowych... 5

SPIS TREŚCI. Wstęp Informacje ogólne Monitoring stanu wód powierzchniowych... 5 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Informacje ogólne... 5 2. Monitoring stanu wód powierzchniowych... 5 2.1. Ocena stanu wód w jednolitych częściach wód rzecznych... 7 3. Ocena jakości powietrza atmosferycznego...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 258 15110 Poz. 1549 1549 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych

Bardziej szczegółowo

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Wisły Małgorzata Owsiany Katarzyna Król Seminarium nt. Eko- sanitacji & Zrównoważonego Zarządzania Gospodarką Ściekową Kraków 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka zlewni zbiornika zaporowego w Goczałkowicach

Charakterystyka zlewni zbiornika zaporowego w Goczałkowicach Charakterystyka zlewni zbiornika zaporowego w Goczałkowicach Dr Damian Absalon Zespół Koordynujący Projektu Zespół Hydrologów Wydział Nauk o Ziemi w składzie: dr Magdalena Matysik dr Marek Ruman Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Informacja wyjaśniająca na temat definicji i zagadnień problemowych w kontekście stosowania art. 4 ust. 7 RDW

Załącznik nr 2 Informacja wyjaśniająca na temat definicji i zagadnień problemowych w kontekście stosowania art. 4 ust. 7 RDW Załącznik nr 2 Informacja wyjaśniająca na temat definicji i zagadnień problemowych w kontekście stosowania art. 4 ust. 7 RDW I. Definicje a) Silnie zmieniona część wód Zgodnie z definicją z art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Stan. Wody powierzchniowe płynące. Raport o stanie województwa lubelskiego w 2013 roku. Monitoring wód powierzchniowych

Stan. Wody powierzchniowe płynące. Raport o stanie województwa lubelskiego w 2013 roku. Monitoring wód powierzchniowych Stan Wody powierzchniowe płynące Rzeka Wieprz Fot. P. Bielak-Bielecki Monitoring wód powierzchniowych Celem monitoringu wód powierzchniowych, zgodnie z zapisami art. 155a ustawy Prawo wodne, jest pozyskanie

Bardziej szczegółowo

Monika Kotulak Klub Przyrodników. Jak bronić swojej rzeki, warsztaty Klubu Przyrodników i WWF, Schodno czerwca 2012

Monika Kotulak Klub Przyrodników. Jak bronić swojej rzeki, warsztaty Klubu Przyrodników i WWF, Schodno czerwca 2012 Monika Kotulak Klub Przyrodników Jak bronić swojej rzeki, warsztaty Klubu Przyrodników i WWF, Schodno 16 17 czerwca 2012 Ramowa Dyrektywa Wodna "...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny,

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju Katarzyna Banaszak Marta Saracyn Co to jest

Bardziej szczegółowo