BIURO PROJEKTÓW JERZY LUTOMSKI ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : FAX: Lokalizacja :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO PROJEKTÓW JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja :"

Transkrypt

1 BIURO PROJEKTÓW JERZY LUTOMSKI ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : FAX: Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 Działki nr: Działki nr ew.:65/45 65/6, 65/8 i fragm..85/4 i 86/10, obręb W-04 Inwestor : Łódzki Rynek Hurtowy ZJAZDOWA S.A. Ul. Rewolucji 1905 r. nr Łódź Projekt budowlany budynku hali A logistycznej TOM 2 ARCHITEKTURA PROJEKTANT: SPRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. arch. Paulina Bednarska nr upr. 26/B-821/ŁOIA/08 mgr inŝ. arch. Karolina Konieczna nr upr. 8/B-385/ŁOIA/07 WSPÓŁPRACA: Mgr inŝ. arch. Kamila Kozarzewska, mgr inŝ. arch. Maciej Balcerek Data: Kwiecień 2012 Wersja: Oryginał 1

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA: I. część opisowa 1. Opis budowlany. 2. BIOZ. 3. Oświadczenia, uprawnienia oraz izby projektantów. II. część rysunkowa 4. Rys. nr 1 Rzut parteru skala 1: Rys. nr 2 - Rzut I piętra skala 1: Rys. nr 3 Rzut dachu skala 1: Rys. nr 4 - Przekroje A A i B - B skala 1: Rys. nr 5 - Elewacje skala 1: Rys. nr 6 Szczegół ściany osłonowej szklanej skala 1: Rys. nr 7 - Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej 2

3 OPIS TECHNICZNY do projektu hali A logistycznej zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Budy 4 1. DANE OGÓLNE. Inwestor: Łódzkie Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 9 Adres inwestycji: ul. Budy Łódź Działka nr : 65/5, 65/6, 65/8 i fragmenty 85/4 i 86/10 obręb W PODSTAWA OPRACOWANIA Uzgodnienia z inwestorem Mapa do celów projektowych Wizja lokalna w terenie Decyzja o warunkach zabudowy nr PPZ.I.9/09 z dnia Decyzja nr DAR UA IX z dnia dot. zmiany zapisów decyzji o warunkach zabudowy 2.6. Postanowienie nr DAR UA IX z dnia prostujące oczywistą omyłkę w decyzji o warunkach zabudowy 2.7. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Wizja lokalna oraz uzgodnienia z Inwestorem 2.9. Przepisy prawa budowlanego oraz warunki techniczne. 3. ZAKRES OPRACOWANIA. Opracowanie dotyczy projektu budynku handlowo magazynowego (hala A logistyczna) usytuowanego na terenie nieruchomości przy ul. Budy 4 w Łodzi na działkach nr 65/5, 65/6, 65/8 i fragmenty działek 85/4 i 86/10, obręb W - 04 oraz projektu zagospodarowania terenu obejmującego lokalizację tego budynku, utwardzenie terenu, budowę parkingu i komunikacji do obsługi budynku oraz rozbudowę wewnętrznej infrastruktury technicznej (instalacja elektryczna, woda, kanalizacja). W/w działki stanowią część Łódzkiego Rynku Hurtowego ZJAZDOWA S.A. 4. FUNKCJA BUDYNKU I CHARAKTERYSTYKA. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o wymiarach 44,53 x 47,54 m jest projektowany jako budynek o funkcji handlowo magazynowej. Funkcjonalnie podzielony jest na dwie części oddzielone od siebie murowaną ścianą ogniową o odporności REI 60. Część A budynku, część północna o funkcji administracyjno handlowej, dwukondygnacyjna o powierzchni uŝytkowej 1 527,35 m2, mieści pomieszczenia biurowe obsługujące budynek, zaplecze handlowe i informatyczne, salę szkoleniową, laboratorium, archiwa oraz zaplecze sanitarno socjalne dla części administracyjnej oraz dla części magazynowej. Pomieszczenia techniczne, rozdzielnia główna oraz pomieszczenie porządkowe równieŝ znajduje się w tej części budynku. Wejście główne do budynku od strony północnej poprzez przedsionek, wejście pomocnicze od strony wschodniej, bezpośrednio do korytarza (kurtyna powietrzna). Przewidziano równieŝ dodatkowe wejście bezpośrednio do laboratorium i jednego z pomieszczeń biurowych. Układ tej części budynku dwutraktowy z korytarzem po środku, klatka schodowa prowadząca na I piętro zlokalizowana przy wejściu głównym, w środkowej części budynku. Na poziomie I piętra zlokalizowano centralę klimatyzacyjną (nad pomieszczeniem technicznym na parterze), zabudowaną klatkę schodową oraz przestrzeń uŝytkową podzieloną tylko poprzez ściany wymagane ze względów konstrukcyjnych. 3

4 Wentylacja mechaniczna parteru rozprowadzana jest w strefie korytarza w przestrzeni między stropem, a sufitem podwieszonym. W opracowaniu projektowym zakłada się zniesienie barier dla osób niepełnosprawnych. Teren przed budynkiem wyprofilowano tak, by wyrównać poziom terenu przed budynkiem z poziomem posadzki w budynku (róŝnica poziomów 2,0 cm). Dostęp dla osób niepełnosprawnych na parter budynku. Część B budynku, część południową o funkcji magazynowej, jednokondygnacyjna o powierzchni uŝytkowej 1 197,34 m2, podzielona jest na dwie równe części, przeznaczone dla dwóch najemców. KaŜda z części posiada wydzieloną chłodnię o powierzchni 100 m2 oraz strefę magazynową i rozładunkową. KaŜda ze stref rozładunkowych posada po 2 doki. Doświetlenie magazynu poprzez świetliki będące jednocześnie klapami dymowymi. Doświetlenie strefy rozładunkowej, będącej miejscem stałej pracy, poprzez przeszklenia we wrotach doków. Część magazynowa przeznaczona jest do magazynowania artykułów spoŝywczych, w zaleŝności od najemcy mogą to być: mięso i jego przetwory, nabiał, ryby lub warzywa i owoce. Obie części budynku stanowią niezaleŝne strefy poŝarowe, mają równieŝ niezaleŝną konstrukcję i są wykonane w innych technologiach. Będą oddzielone od siebie ścianą ogniową murowaną z bloczków z betonu komórkowego grubości 24,0 cm i wyprowadzoną ponad dach budynku. Technologia laboratorium oraz części magazynowo logistycznej opisana w dalszej części opracowania. 4. OPIS KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWY. Część A w technologii tradycyjnej, ściany murowane, dach w konstrukcji stalowej z pokryciem z płyty warstwowej typu SANDWICH Część B - w technologii szkieletowej, ściany i dach w konstrukcji stalowej z pokryciem z płyty warstwowej typu SANDWICH 5.1. FUNDAMENTY. Część A - stanowi ława fundamentowa Ŝelbetowa, wylewana Część B - stopy fundamentowe Ŝelbetowe, wylewane. Słupy mocowane za pomocą kotew mechanicznych ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I DACH. Część A Ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego grubości 24,0 cm, warstwa styropianu grubości 15,0 cm; w strefie wejściowej ściana osłonowa szklana. ściana ogniowa z bloczków z betonu komórkowego o grubości 24,0 cm wymurowana 30,0 cm ponad dach, zwieńczona obróbką blacharską. Dach jednospadowy o kącie nachylenia 7,5%. Konstrukcja dachu stalowa w postaci płatwi z profili Z 250 opartych na wieńcach Ŝelbetowych w ścianach. Do konstrukcji dachu zostaną przymocowane z zewnątrz płyty warstwowe typu Sandwich o grubości rdzenia 120 mm z rdzeniem poliuretanowym, o szerokości modularnej 108 mm, grubości całkowitej 157 mm i współczynniku przenikania ciepła U = 0,18 W/m2K. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne o tych samych parametrach. Część B - Konstrukcja budynku (szkieletowa) wykonana zostanie blachownic, mocowanie płyt dachowych za pomocą profili Z 250. Zaprojektowano ryglówkę ścian do mocowana płyt warstwowych osłonowych ściany. 4

5 Ściany - Do konstrukcji zostaną przymocowane z zewnątrz płyty warstwowe typu Sandwich o grubości rdzenia 100 mm z rdzeniem poliuretanowym, o szerokości modularnej 108 mm, grubości całkowitej 102 mm i współczynniku przenikania ciepła U = 0,22 W/m2K. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne o tych samych parametrach. Dach jednospadowy o kącie nachylenia 7,5%. Do konstrukcji zostaną przymocowane z zewnątrz płyty warstwowe typu Sandwich o grubości rdzenia 120 mm z rdzeniem poliuretanowym, o szerokości modularnej 108 mm, grubości całkowitej 157 mm i współczynniku przenikania ciepła U = 0,18 W/m2K. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne o tych samych parametrach. Szczegółowe wymiary elementów konstrukcyjnych wg tomu konstrukcja. Odprowadzenie wody z dachu obu części na zewnątrz za rynien ukrytych za attyką budynku i za pomocą rur spustowych. Ściana attykowa części A wykonana z Ŝaluzji elewacyjnych stałych z paneli aluminiowych, części B z blachy trapezowej na konstrukcji stalowej z profili zamkniętych. Na dachu nie przewiduje się usytuowania Ŝadnych urządzeń technicznych. Wyłaz na dach nad pomieszczeniem klimatyzatora dostępny za pomocą klamer montowanych na ścianie. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne w zakresie pokrycia ścian i dachu, pod warunkiem zastosowania materiałów o tych samych właściwościach cieplnych i posiadających odpowiednie atesty i aprobaty techniczne ŚCIANY WEWNĘTRZNE Część A ściany wewnętrzne murowane z bloczków z betonu komórkowego grubości 24,0 cm; 12,0 cm i 7,5 cm, obustronnie tynkowane tynkiem c.w lub wykończone płytą gipsowo-kartonową, ściany pomieszczeń sanitarnych, socjalnych i laboratorium do wysokości 2,0 m obłoŝone glazurą lub z inną powierzchnią zmywalną. Część B - ściany chłodni wykonane z płyt warstwowych typu Sandwich o grubości rdzenia 120 mm z rdzeniem poliuretanowym, o szerokości modularnej 108 mm, grubości całkowitej 157 mm i współczynniku przenikania ciepła U = 0,18 W/m2K. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne o tych samych parametrach WARSTWY PODŁOGOWE. Część A Warstwy podłogi na gruncie wg rysunków. Warstwa styropianu pod posadzką 10,0 cm Warstwa wykończeniowa terakota. Poziom posadzki wewnątrz budynku będzie podwyŝszony w stosunku do poziomu wylewki przed wejściem o 2,0 cm. Część B - Warstwy podłogi na gruncie wg rysunków. Warstwa styropianu pod posadzką w pasie o szerokości 1 m wzdłuŝ ścian budynku grubości 10,0 cm; pod chłodniami grubości 15,0cm, pod pozostałą częścią 6,0 cm. Warstwa wykończeniowa beton zatarty na gładko w pomieszczeniu magazynowym; posadzka zmywalna, np. terakota w pomieszczeniu chłodni. Poziom posadzki wewnątrz budynku będzie podwyŝszony w stosunku do poziomu wylewki przed wejściem o 2,0 cm (rampa); poziom placu manewrowego przed rampą obniŝony o 112,0 122,0 cm w stosunku do poziomu posadzki wewnątrz budynku STROP. Część A Strop nad parterem wylewany Ŝelbetowy. Płyta o grubości 18 cm. Warstwa wykończeniowa wg rysunków w tomie architektura, szczegółowe wymiary płyty wg tomu konstrukcja KLATKA SCHODOWA. Część A Klatka schodowa Ŝelbetowa, wylewana. Schody zaprojektowano jako dwubiegowe, wysokość stopni mniejsza niŝ 17,0 cm z balustradą od strony duszy i pochwytem od strony ściany. Klatka schodowa obudowana ścianą REI60, drzwi do klatki w odporności EI30, napowietrzanie klatki 5

6 schodowej przez drzwi pośrednio przez przedsionek, oddymianie klatki poprzez klapę dymową. Warstwa wykończeniowa i wymiary wg rysunków. Balustrady. Balustrada aŝurowa, ze stali nierdzewnej malowane w kolorze aluminium lub w kolorze jasnoszarym. Balustrada od strony duszy schodów montowana na stopniach i spocznikach. Od strony ściany projektowane pochwyty stalowe mocowane w ścianach w odległości 5,0 cm od lica wykończonej ściany. Balustrady i pochwyty montowane w ten sposób, by szerokość biegu wyniosła minimum 120 cm, a szerokość spocznika wyniosła 150 cm. Balustrady na wysokości 110cm NADPROśA. Część A Wylewane monolityczne Ŝelbetowe. Dopuszcza się rozwiązanie alternatywne w postaci nadproŝy z belek prefabrykowanych Ŝelbetowych typu L SCHODY ZEWNĘTRZNE I RAMPA ZAŁADUNKOWA Część A Zarówno wejście główne, jak i wejście boczne do budynku na poziomie parteru. RóŜnica poziomów między poziomem parteru, a chodnikiem przed wejściem wynosi 0,02. Część B - Przy dokach rozładunkowych w ścianie południowej zaprojektowano rampę załadunkowo rozładunkową o powierzchni 118,87 m2 (łącznie ze schodami). Rampę i schody zaprojektowano jako Ŝelbetowe wylewane lub wykonane z prefabrykatów. Dopuszcza się rozwiązanie alternatywne w postaci rampy o konstrukcji stalowej. Powierzchnia rampy wykończona wylewką betonową malowaną farbą antypoślizgową. Balustrada schodów aŝurowa, ze stali nierdzewnej malowane w kolorze aluminium lub w kolorze jasnoszarym ZADASZENIE WEJŚĆ I RAMPY Zadaszenia nad wejściami stanowi przedłuŝenie dachu głównego budynku. Zadaszenie rampy załadunkowej równieŝ stanowi przedłuŝenie dachu głównego. Konstrukcji z dwuteowników HEA180 i HEA STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA. Część A Okna z profili PCV w kolorze białym. Drzwi wejściowe główne z PCV, dwuskrzydłowe, przeszklone, rozwierane, umieszczone w ścianie osłonowej, kolor biały, pozostałe; Drzwi zewnętrzne z PCV, przeszklone z naświetlem lub bez, kolor biały; drzwi wewnętrzne w kolorze białym. Drzwi wewnętrzne - typowe i indywidualne wg wykazu stolarki drzwiowej. Drzwi klatki schodowej i holu wejściowego EI30. Część B Wrota doków załadunkowych - o wymiarach 3,0 x 3,5 m, wrota segmentowe, w kolorze białym z elementami przeziernymi o powierzchni nie mniejszej niŝ 4,0 m2 w kaŝdym z wrót; Drzwi zewnętrzne stalowe w kolorze białym; Drzwi chłodni z izolacją termiczną w kolorze białym; Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej wg rysunku WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE. Część A Ściany - tynk i malowanie w kolorze białym; Cokół płytka klinkierowa w kolorze szarym; Dach płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym w kolorze białym; 6

7 Attyka śaluzje elewacyjne attyki w kolorze Ŝółtym; konstrukcja attyki w kolorze RAL 9010 malowana farbą odporną na czynniki atmosferyczne; Schody zewnętrzne wylewka betonowa malowana farbą antypoślizgową w kolorze szarym. Część B Ściany - Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie płyt warstwowych w kolorze białym; Cokół płytka klinkierowa w kolorze szarym; Stalowe elementy konstrukcyjne - malowane w kolorze RAL 9010; Dach płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym w kolorze białym; Zadaszenie nad rampą załadunkową - pokrycie - płyta warstwowa w kolorze białym; konstrukcja profile w kolorze RAL 9010 malowane farbą odporną na czynniki atmosferyczne; Attyka - Blacha attyki w kolorze Ŝółtym; konstrukcja attyki w kolorze RAL 9010 malowana farbą odporną na czynniki atmosferyczne; Rampa wylewka betonowa malowana farbą antypoślizgową w kolorze szarym. Balustrady zewnętrzne aŝurowe, o wysokości 110 cm, ze stali nierdzewnej malowane w kolorze aluminium lub ciemnoszarym. Rynny i rury spustowe - z PCV w kolorze białym lub jasnoszarym. Teren przed wejściami kostka betonowa, w kolorze szarym, grubość 6,0 cm; krawęŝnik typu lekkiego; alternatywnie nawierzchnia asfaltowa; strefa dostaw nawierzchnia asfaltowa WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE. Część A Ściany - tynk c.w., ściany pomieszczeń socjalnych, sanitariatów oraz laboratorium do wysokości 2,0 m pokryte glazurą lub innym materiałem o powierzchni zmywalnej; powyŝej oraz ściany pozostałych pomieszczeń malowane farbą emulsyjną w kolorze białym; Podłogi terakota lub gres w kolorze jasnoszarym; w korytarzu podłoga antypoślizowa Sufit na parterze sufit podwieszany na wysokości 3,0 m, instalacje wewnętrzne (kable elektryczne, rury wentylacji mechanicznej, itp.) poprowadzone w przestrzeni między sufitem podwieszanym, a stropem Klatka schodowa i hol wejściowy podłoga gres lub terakota o powierzchni antypoślizgowej w kolorze ciemnoszarym, ściany do wysokości 1,50 m glazura w kolorze jasnoszarym; powyŝej tynk c.w. malowane farbą emulsyjną w kolorze białym; balustrada aŝurowa ze stali nierdzewnej w kolorze aluminium lub malowana na kolor jasnoszary; pochwyty z rurek ze stali nierdzewnej, kolor jw., mocowane w ścianach w odległ. 5,0 cm od lica wykończonej ściany. Balustrady i pochwyty na wys. 110cm. Drzwi wewnętrzne płycinowe, typowe lub indywidualne, drzwi sanitariatów z kratką wentylacyjną o powierzchni nie mniejszej niŝ 0,22 m2 Część B Ściany i sufit - Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie płyt warstwowych w kolorze białym (alternatywnie w kolorze jasnoszarym). Słupy i rygle - Stalowe elementy konstrukcyjne malowane w RAL 9010 Podłogi beton zatarty na gładko w części magazynowej, powierzchnia zmywalna w chłodni IZOLACJA TERMICZNA. Część A Zaprojektowano ściany ocieplone warstwą styropianu o grubości 15,0 cm. Na dachu zastosowano płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym o grubości 12,0 cm. Izolację podłogi na gruncie stanowi warstwa styropianu o grubości 10,0 cm. Część B Zastosowano płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym o grubości 10,0 cm dla ścian i 12,0 cm dla dachu. Izolację podłogi na gruncie stanowi warstwa styropianu o grubości 10,0 cm 7

8 w pasie o szerokości 1 m wzdłuŝ ścian budynku, pod chłodniami grubości 15,0cm, pod pozostałą częścią 6,0 cm INSTALACJE. Część A Budynek zostanie wyposaŝony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania, oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, sygnalizacji poŝaru, odgromową. Część B - Budynek zostanie wyposaŝony w instalację elektryczną, wentylacji grawitacyjnej WENTYLACJA GRAWITACYJNA I MECHANICZNA. Część A Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej i klimatyzacji z centralą umieszczoną w pomieszczeniu technicznym na poziomie I piętra. Rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych do poszczególnych pomieszczeń w korytarzu, kanały zgrupowane w przestrzeni między aŝurowym sufitem podwieszanym, a stropem. Lokalizacja wyrzutni i czerpni wg rysunków. Część B - Wentylacja grawitacyjna zrealizowana poprzez wywiewki dachowe w ilości wg rysunków architektonicznych. 6. ZAGADNIENIA PPOś Powierzchnia, wielkość i ilość kondygnacji. Przedmiotem opracowania jest budowa budynku handlowo magazynowego hali A logistycznej usytuowanego na terenie nieruchomości w Łodzi przy ul. Budy 4 na działce nr 85/4. Powierzchnia zabudowy: 2 105,40 m 2 Powierzchnia wewnętrzna: 2 717,74 m 2 Wysokość maksymalna: 8,50 m Ilość kondygnacji: Odległość od obiektów sąsiadujących. Budynek usytuowany na terenie nieruchomości w sąsiedztwie ul. Budy 4. W najbliŝszym sąsiedztwie projektowanego budynku znajdują się odpowiednio: Parterowa hala handlowo - magazynowa o powierzchni zabudowy około m 2, w odległości 46,0 m od projektowanego budynku Parterowy budynek trafostacji o powierzchni zabudowy około 81 m 2 w odległości 12,0 m od projektowanego budynku. Jest to budynek o konstrukcji murowanej, od strony hali znajdują się drzwi wejściowe do tego budynku Budynek dla obsługi kontroli wjazdów i wyjazdów o powierzchni zabudowy 6 m 2 w odległości 8,0 m od projektowanego budynku, budynek wykonany z płyt warstwowych typu Sandwicz wg danych producenta materiał NRO; odporność ogniowa RE Parametry poŝarowe występujących substancji palnych. Nie dotyczy Kategoria poŝarowa budynku. Budynek podzielony jest na dwie strefy poŝarowe. Strefy oddzielone od siebie ścianą ogniową murowaną z bloczków z betonu komórkowego gr. 24,0 cm wyniesioną ponad dach budynku (REI 60). Część A administracyjno - handlowa zalicza się do kategorii zagroŝenia ludzi ZLIII. Część B - magazynowa zalicza się do kategorii PM o gęstości obciąŝenia do 1000 MJ/m Ocena zagroŝenia wybuchem. Nie dotyczy. 8

9 6.6. Podział obiektu na strefy poŝarowe Obiekt stanowi dwie strefy poŝarowe oddzielone od siebie murowaną ścianą ogniową REI Klasa odporności poŝarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane. Część A - klasa D odporności poŝarowej, budynek niski. Klasa odporności poŝarowej budynku główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu Klasa odporności ogniowej elementów budynku strop ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna przekrycie dachu "D" R 30 ( - ) R E I 30 E I 30 ( - ) ( - ) Część B - klasa E odporności poŝarowej, budynek parterowy, wyposaŝony w klapy oddymiające Klasa odporności poŝarowej budynku główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu Klasa odporności ogniowej elementów budynku strop ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna przekrycie dachu "E" ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) Oznaczenia w tabeli: R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., Budynek powinien być wykonany z elementów nierozprzestrzeniających ognia. Wymagana odporność ogniowa pokrycia dachu płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym (rdzeń o grubości 120) wynosi REI Warunki ewakuacji. Ewakuacja z części A administracyjno - handlowej odbywa się poprzez dwa wyjścia jedno w ścianie północnej, drugie w ścianie wschodniej. Ewakuacja poprzez hol wydzielony ścianami REI60 i drzwiami EI30. Ewakuacja z poziomu I piętra poprzez wydzieloną ścianami REI60, oddymianą klatkę schodową i przedsionek. Zaprojektowano oświetlenie awaryjne: bezpieczeństwa i ewakuacyjne. Ewakuacja z części B magazynowej, z kaŝdej części odbywa się analogicznie, poprzez drzwi w ścianie południowej z pomieszczeń bezpośrednio na rampę zewnętrzną przy budynku oraz poprzez drzwi w ścianie ogniowej do strefy poŝarowej ZLIII Sposób zabezpieczenia poŝarowego instalacji uŝytkowych. Przejścia instalacyjne przez stropy i ściany, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej min. EI60 naleŝy zabezpieczyć systemowo w tej samej klasie odporności Dobór urządzeń przeciwpoŝarowych w obiekcie. Część A - budynek wyposaŝony w urządzenia przeciwpoŝarowe: Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w korytarzach Główny wyłącznik prądu Hydrant wewnętrzny 25 Drzwi dymoszczelne EI30 w klatce schodowej i holu wejściowym Klapa oddymiająca o powierzchni czynnej nie mniejszej niŝ 1,0 m2 OBLICZENIA CZĘŚĆ A 9

10 Wskaźnik procentowy α = 5 % α = 5 % Powierzchnia klatki schodowej F = 18,91 m2 Powierzchnia czynna klapy dymowej A cz = 0,95 m2 Przyjęto powierzchnię czynną klapy dymowej A cz = 1,00 m2 Aerodynamiczy współczynnik przepływu klap dymowych c v = 0,6 Powierzchnia geometryczna klapy dymowej A g = 1,58 m2 Przyjęto klapę dymową o wymiarach A gk = 1,80 m2 Analogiczne rozwiązanie stanowi klapa dymowa ze spoilerami o powierzchni geometrycznej 100 x 150 (1,50 m2) i powierzchni czynnej oddymiania 1,01 m2 Powierzchnia otworów kompensacyjnych A kp = 2,34 m2 Przyjęto drzwi o wymiarach (2,40 m2) Nad klatką schodową zaprojektowano klapę dymową o wymiarach 100x150 cm ze spoilerami, powierzchnia czynna klapy wynosi 1,01 m2. Napowietrzanie klatki zrealizowanie poprzez drzwi wejściowe pośrednio przez hol wejściowy. Powierzchnia napowietrzania 2,4 m2. Część B - budynek wyposaŝony w urządzenia przeciwpoŝarowe: Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne Główny wyłącznik prądu Hydranty wewnętrzne 52 Klapy oddymiające o łącznej powierzchni czynnej 6,0 m2 dla kaŝdego magazynu OBLICZENIA CZĘŚĆ B Grupa projektowa budynku GP=% PoŜądania warstwa wolna od dymu 0,5 H Wskaźnik procentowy α = 1 % α = 1 % Powierzchnia poddachowa magazynu F = 598,67 m2 Powierzchnia czynna klapy dymowej A cz = 5,99 m2 Przyjęto dwie kalpy dymowe kaŝda: A cz = 3,00 m2 Aerodynamiczy współczynnik przepływu klap dymowych c v = 0,6 Powierzchnia geometryczna klapy dymowej A g = 5,0 m2 Przyjęto klapę dymową o wymiarach 240 x 240 A gk = 1,80 m2 Analogiczne rozwiązanie stanowi klapa dymowa ze spoilerami o powierzchni geometrycznej 150 x 300 (4,50 m2) i powierzchni czynnej oddymiania 3,15 m2 Powierzchnia otworów kompensacyjnych A kp = 11,70 m2 Przyjęto drzwi o wymiarach i wrota o wymiarach 300 x 350 (1,8 + 10,5 = 12,30 m2) Nad kaŝdą powierzchnią magazynową zaprojektowano po dwie klapy dymowe o wymiarach 150 x 300 cm kaŝda ze spoilerami, powierzchnia czynna kaŝdej z klap wynosi 3,15 m2. Napowietrzanie magazynów zrealizowanie poprzez drzwi wejściowe ewakuacyjne oraz jedne wrota załadunkowe dla kaŝdego z magazynów. Powierzchnia napowietrzania 12,3 m2 dla kaŝdego magazynu. MoŜliwe jest zastosowanie produktów analogicznych, pod warunkiem zastosowania rozwiązań o tych samych parametrach WyposaŜenie w gaśnice. WyposaŜenie budynku w gaśnice wymagane 2 kg środka gaśniczego (3 dm3) na kaŝde 100m2 powierzchni uŝytkowej budynku, zarówno w części A i B. Podręczny sprzęt gaśniczy naleŝy umieścić w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, np. przy hydrantach Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia poŝaru. 10

11 Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia wynosi 20 l/s. W sąsiedztwie budynku znajdują się istniejące hydranty, jeden w odległości 50m w ul. Budy, drugi w odległości 67m na terenie inwestora po stronie zachodniej budynku Drogi poŝarowe. Projektowany budynek znajduje się w odległości 10,4 m od istniejącego wjazdu na teren ŁRH Zjazdowa, będącego jednocześnie drogą poŝarową dla całego terenu targowiska. Dodatkowo od strony południowej przylega do projektowanego placu załadunkowego, który stanowić moŝe dojazd wozu straŝackiego. 7. ZAGADNIENIA SANEPID. Część A Ta część budynku, o funkcji administracyjno handlowej, w całości przeznaczona jest na stały pobyt ludzi powierzchnie biurowe. Wszystkie pomieszczenia biurowe zostały doświetlone światłem dziennym, zgodnie z warunkami technicznymi. W części parteru zaprojektowano zespół sanitariatów męskich, damskich i jeden dla niepełnosprawnych. W tej części budynku zaprojektowano pomieszczenie socjalne dla pracowników biurowych. W tej części budynku znajdują się równieŝ pomieszczenia socjalne (po jednym dla kaŝdego magazynu) i sanitarne (po dwa oczka dla kaŝdego magazynu) dla części magazynowej. Pomieszczenia dostępne są bezpośrednio z pomieszczenia magazynowego. Część B - Ta część budynku, o funkcji magazynowej, przeznaczona jest na stały pobyt ludzi tylko w strefie rozładunku i ta część została doświetlona światłem dziennym poprzez przeszkolenia we wrotach rozładunkowo załadunkowych. Powierzchnia doświetlenia zgodnie z warunkami technicznymi. Dodatkowo strefa magazynowa doświetlona poprzez świetliki. Pomieszczenia sanitariatów i socjalne zlokalizowane części A budynku, dostępne są bezpośrednio z pomieszczenia magazynowego. Z kaŝdego magazynu wydzielona jest chłodnia o temperaturze około 2 O C przeznaczona do składowania mięsa lub nabiału (w zaleŝności od najemcy), ale nigdy jednocześnie. Istnieje moŝliwość przystosowania tej chłodni dla potrzeb składowania ryb. W pomieszczeniu magazynowym będą składowanie: wędliny, warzywa, owoce przechowywane w skrzyniach plastikowych, siatkowych lub drewnianych. AranŜacja magazynu i podział na strefy składowania poszczególnych produktów leŝy po stronie najemcy. AranŜacja magazynu musi być zgodna z warunkami technicznymi oraz przepisami BHP. 8. TECHNOLOGIA PoniŜej wyciąg z technologii budynku nowe usługi będące wynikiem realizacji projektu Inicjowanie i animacja powiązań kooperacyjnych na terenie województwa łódzkiego poprzez Klaster Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A Usługa bezpieczeństwa Ŝywności podczas załadunku Usługa bezpieczeństwa Ŝywności podczas załadunku pozwoli na to, iŝ firma, uczestnik klastra będzie mogła sprawnie, automatycznie poprzez rękaw załadunkowy przetransportować artykuły spoŝywcze na halę sprzedaŝową, jak równieŝ będą miały moŝliwość korzystania z doków załadunkowych zlokalizowanych wewnątrz hali z układem drogowym. Usługa ta znacznie podniesie, jakość i szybkość rozładunku/załadunku towarów. Usługa bezpieczeństwa Ŝywności podczas załadunku będzie mieć bezpośredni wpływ na: - podwyŝszenie i ujednolicenie jakości towarów, 11

12 - zwiększenie moŝliwości sprzedaŝy, - większą efektywność i sprawność procesu załadunku, - wyeliminowanie zewnętrznych czynników wpływających na pogorszenie jakości produktów takich jak: śnieg, deszcz, mróz, - szybsze i łatwiejsze przygotowanie załadunku towarów do klienta, Dodatkowo zastosowanie doków załadunkowych pozwoli na optymalizację procesu jednoczesnego załadunku kilku środków transportu produktami pochodzącymi od jednego producenta. Rozwiązanie to jest bardzo istotne w przypadku dostaw na czas. Podsumowując usługa bezpieczeństwa Ŝywności podczas załadunku pozwoli na standaryzację jakości produktów w stosunku do sytuacji obecnej Usługa zdalnego samoobsługowego zamawiania towarów Usługa ta stanowi innowację na rynku, gdyŝ umoŝliwia elektroniczne zamówienie przez potencjalnych klientów towarów oferowanych przez róŝne przedsiębiorstwa. Obecnie kaŝdy z klientów przyjeŝdŝa na rynek hurtowy Zjazdowa, aby wybrać, kupić produkty, a następnie dostarczyć je do sklepu, w większości własnym transportem. Nowa usługa poprzez zastosowanie rozwiązania informatycznego pozwoli na elektroniczne zamówienie towarów wraz ze wskazaniem ilości, tak aby klient mógł wysłać kierowcę po przygotowane zamówienie, bez konieczności poszukiwania towarów. Koncepcja zakłada równieŝ dostarczenie towaru bezpośrednio do klienta. Bardzo waŝną rzeczą jest fakt, iŝ elektroniczne zamówienie towaru zapewni klientowi gwarancję dostawy produktu najwyŝszej jakości. Zakładane jest równieŝ umoŝliwienie elektronicznego dokonywania płatności przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w tym zakresie. Usługa zdalnego samoobsługowego zamawiania towarów pozwoli na standaryzację procesu obsługi klientów w przedsiębiorstwach będących członkami klastra Usługa udostępniania komór chłodniczych Celem wprowadzenia nowej usługi udostępniania komór chłodniczych jest zapewnienie idealnych warunków przechowywania Ŝywności przeznaczonej do sprzedaŝy, celem zachowania najwyŝszej jakości i jednorodności towarów, a tym samym utrzymanie wspólnych standardów jakości. Racjonalne przechowywanie artykułów spoŝywczych polega na stworzeniu im takich warunków, aby zachowały one jak najdłuŝej cechy świeŝości i zdatności do konsumpcji. Najlepiej do tego celu nadają się specjalnie wyposaŝone chłodnie. Chłodnie, które udostępniać będzie Łódzki Klaster Zjazdowa będą umoŝliwiać przechowywanie towaru w zapleczu klastra w idealnych warunkach. Bardzo istotnym elementem jest równieŝ właściwy proces schładzania mięsa i ryb, którego celem jest zwolnienie szybkości przebiegu procesów biochemicznych a tym samym zabezpieczenie ich przed zepsuciem. Celem wprowadzenia usługi udostępniania komór chłodniczych jest przede wszystkim zapewnienie wysokiej jakości produktów, które będą sprzedawane równieŝ pod wspólną marką oraz ujednolicenie standardów jakości produktów Usługa badawcza Rezultatem realizacji przedmiotowego projektu będzie nowa usługa badawczo-projektowa, która prowadzona będzie przez koordynatora klastra we współpracy z jednostkami naukowymi. 12

13 W ramach prac badawczych prowadzone będą badania w zakresie koordynacji i ulepszania procesu magazynowania i dystrybucji artykułów spoŝywczych. Zaistniała potrzeba unowocześniania systemów pakowania Ŝywności dla przedłuŝenia jej trwałości natomiast najprzeróŝniejsze wzornictwo opakowań spełnia role marketingową. NiezaleŜnie od stosowanej w procesie technologicznym metody utrwalania Ŝywności, jego trwałość w duŝym stopniu zaleŝy od właściwego opakowania, a więc od doboru odpowiedniego rodzaju tworzywa oraz konstrukcji dla przewidywanych warunków i okresu składowania. Warunki, w jakich przechowywane są artykuły spoŝywcze mają duŝe znaczenie dla trwałości produktów jak równieŝ wpływają bezpośrednio na rodzaj opakowania. Zadania stawiane przed nowoczesnym opakowaniem Ŝywności: Identyfikacja produktu Informacja o produkcie Ochrona przed zanieczyszczeniem, zakaŝeniem PrzedłuŜenie trwałości przy zachowaniu jakości produktu Zapewnia markę i działa marketingowo. Dział badawczo-projektowy prowadzić będzie prace projektowe w zakresie oznakowania gamy produktów stanowiących markę regionalną oraz w zakresie koordynacji i ulepszania procesów pakowania, magazynowania i dystrybucji gamy produktów stanowiących w przyszłości markę regionalną Usługa szkoleniowa Usługi szkoleniowe mają na celu rozwój zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach, wiedzy i kompetencji pracowników oraz kadry zarządzającej obecnych i przyszłych uczestników klastra w zakresie prowadzenia i rozwoju działalności. Usługa szkoleniowa, której zakres będzie dostosowywany do potrzeb uczestników klastra pozwoli na: - organizowanie współpracy, komunikacji i wymiany informacji między uczestnikami klastra, - podniesienie jakości wiedzy z zakresu polityki sprzedaŝowej, marketingowej, dystrybucyjnej firm uczestniczących w klastrze, - podniesienie jakości wiedzy z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój działalności, - zaspokojenie potrzeb rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach naleŝących do klastra, - ułatwianie dostępu członkom klastra do wiedzy w zakresie szeroko rozumianego konsultingu, - uzgodnieniu i wdraŝaniu wspólnych standardów technicznych dla produktów, - promowanie nowych rozwiązań klastra, które pozwolą na zaoszczędzenie zasobów naturalnych, - promowanie innowacyjności produktowej, procesowej, jak równieŝ organizacyjnej czy marketingowej. Zaspokajanie powstałych w wyniku realizacji projektu potrzeb pracowników oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstw będących członkiem klastra Zjazdowa stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie w myśl zasady, Ŝe o sukcesie w kaŝdej organizacji decydują zatrudnieni w niej ludzie. Ludzie zaś pracują skutecznie tylko wtedy, gdy są przekonani do tego, co robią. 9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATUR: Powierzchnia zabudowy: 2 105,40 m 2 Powierzchnia całkowita: 2 970,47 m 2 Powierzchnia uŝytkowa: 2 724,69 m 2 13

14 Kubatura: ,79 m 3 CZĘŚĆ A ADMINISTRACYJNO HANDLOWA PARTER 0.1 hol 19,22 m klatka schodowa 18,91 m komunikacja 94,41 m pomieszczenie informatyczne/sala sprzedaŝy 59,54 m pom. socjalne budynku 59,52 m biuro budynku 63,25 m pom. biurowe magazynu nr 2 38,52 m archiwum magazynu nr 2 17,24 m pom. socjalne magazynu nr 2 20,27 m pom. porządkowe 5,34 m toaleta męska 24,25 m toaleta dla niepełnosprawnych 4,60 m toaleta damska 14,50 m toaleta magazynu nr 2 9,45 m toaleta magazynu nr 1 9,42 m pomieszczenie techniczne 15,85 m pom. socjalne magazynu nr 1 20,54 m archiwum magazynu nr 1 27,54 m pom. biurowe magazynu nr 1 50,45 m zaplecze badawczo - projektowe 79,55 m zaplecze szkoleniowo badawcze 121,31 m 2 RAZEM: 773,68 m 2 CZĘŚĆ A ADMINISTRACYJNO HANDLOWA I PIĘTRO 1.1 klatka schodowa 4,87 m komunikacja 61,50 m poddasze uŝytkowe 1 308,10 m pomieszczenie techniczne 36,57 m poddasze uŝytkowe 2 342,63 m 2 CZĘŚĆ B MAGAZYNOWA RAZEM: 753,67 m strefa magazynowa nr 1 433,34 m chłodnia magazynu nr 1 101,50 m strefa rozładunkowa magazynu nr 1 63,94 m strefa rozładunkowa magazynu nr 2 63,94 m chłodnia magazynu nr 2 101,50 m strefa magazynowa magazynu nr 2 433,34 m 2 RAZEM: 1 197,34 m 2 Szczegółowy wykaz powierzchni pomieszczeń zawarto na rzutach budynku w części architektura 14

15 10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGET. CZĘŚCI A ADMINISTRACYJNO -HANDLOWEJ WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Ściana projektowana z bloczków z betonu komórkowego, docieplona styropianem o gr. 15 cm: RT= 0,13(Rsi) + 0,24/0,38 + 0,15/0, ,04(Rse) = 4,14 m 2 K/W U=1/RT= 0,24 W/m 2 K Uc=U+ U Uc= 0,24 + 0,05= 0,29 W/m 2 K < 0,30 W/m 2 K WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE DACHU Na konstrukcji stalowej przekrycie z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym, w projekcie przyjęto płyty o szerokości modularnej 108 mm i grubości całkowitej 157 mm.: Współczynnik przenikania ciepła płyty warstwowej o grubości 15cm wynosi : U = 0,18 W/m 2 K < 0,30 W/m 2 K WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE PODŁOGI NA GRUNCIE (A) Na całej powierzchni podłogi obiektu przyjęto grubość izolacji obliczoną dla pierwszej strefy 10 cm styropianu: RT=0,17(Rsi) + 0,02/1,05 + 0,005/1,7 + 0,001/0,18 + 0,10/0, ,002/0,18 + 0,01/1,0 + 0,15/1,70 + 0,15/0,40 + 0,04(Rse) = 4,08 m 2 K/W Ugr=1/(RT+Rgr)= 1/(4,08+0,5)= 0,22 m 2 K/W < 0,45 W/m 2 K CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CZĘŚCI B MAGAZYNOWA WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Ściana z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym, w projekcie przyjęto płyty o szerokości modularnej 108 mm i grubości całkowitej 102 mm. Współczynnik przenikania ciepła płyty warstwowej o grubości 10cm wynosi : U = 0,22 W/m 2 K < 0,30 W/m 2 K WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE DACHU Na konstrukcji stalowej przekrycie z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym, w projekcie przyjęto płyty o szerokości modularnej 108 mm i grubości całkowitej 157 mm.: Współczynnik przenikania ciepła płyty warstwowej o grubości 15cm wynosi : U = 0,18 W/m 2 K < 0,30 W/m 2 K WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE PODŁOGI NA GRUNCIE Właściwości cieplne podłogi na gruncie (A1) Na całej powierzchni podłogi obiektu przyjęto grubość izolacji obliczoną dla drugiej strefy (przyjęto szerokość strefy drugiej 40 cm) 6 cm styropianu. RT=0,17(Rsi) + 0,02/1,7 + 0,005/1,7 + 0,001/0,18 + 0,06/0, ,002/0,18 + 0,01/1,0 + 0,15/1,70 + 0,15/0,40 + 0,04(Rse) = 2,07 m 2 K/W Ugr=1/(RT+Rgr)= 1/(2,07+3,0)= 0,20 m 2 K/W < 0,45 W/m 2 K Właściwości cieplne podłogi na gruncie (A2) Na całej powierzchni podłogi obiektu przyjęto grubość izolacji obliczoną dla pierwszej strefy 10 cm styropianu: RT=0,17(Rsi) + 0,02/1,7 + 0,005/1,7 + 0,001/0,18 + 0,10/0, ,002/0,18 + 0,01/1,0 + 0,15/1,70 + 0,15/0,40 + 0,04(Rse) = 2,96 m 2 K/W Ugr=1/(RT+Rgr)= 1/(2,96+0,5)= 0,29 m 2 K/W < 0,45 W/m 2 K Właściwości cieplne podłogi na gruncie (A3) 15

16 Na całej powierzchni podłogi obiektu przyjęto grubość izolacji obliczoną dla pierwszej strefy 15 cm styropianu: RT=0,17(Rsi) + 0,02/1,05 + 0,005/1,7 + 0,001/0,18 + 0,15/0, ,002/0,18 + 0,01/1,0 + 0,15/1,70 + 0,15/0,40 + 0,04(Rse) = 4,08 m 2 K/W Ugr=1/(RT+Rgr)= 1/(4,08+0,5)= 0,22 m 2 K/W < 0,45 W/m 2 K 10.3 OKNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE Współczynnik przenikania ciepła przeszkleń i drzwi zewnętrznych zgodnie z pkt załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r. z późniejszymi zmianami) nie moŝe przekraczać wartości Umax=1,8 W/m 2 K. ZałoŜono montaŝ przeszkleń o współczynniku przenikania ciepła U=1,6 W/m 2 K. Udział powierzchni okien oraz przegród przezroczystych w powierzchniach ścian zewnętrznych nie przekracza 50%. Zgodnie z pkt załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, współczynnik przepuszczalności energii całkowitej przegród szklanych nie moŝe być większy niŝ 0,5. JeŜeli przeszklenie zastosowane w budynku nie będzie spełniało powyŝszego warunku naleŝy zamontować urządzenia przeciwsłoneczne takie by spełnić warunek z pkt powołanego rozporządzenia. Odstąpić od instalacji urządzeń przeciwsłonecznych moŝna wyłącznie w oknach potrójnie szklonych z powłoką selektywną. Doboru rodzaju przeszklenia oraz ewentualnie potrzebnych urządzeń przeciwsłonecznych naleŝy dokonać na etapie projektu wykonawczego. Opracowała: Paulina Bednarska 16

17

18

19

20

21

22

23

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA: ZAWARTOŚĆ ORACOWANIA ARCHITEKTURA: II. Architektura 3. Opis techniczny 4. Rys. nr A1 Rzut parteru skala 1: 5. Rys. nr A2 Rzut dachu skala 1: 6. Rys. nr A3 - rzekroje A A, B B i C - C skala 1: 7. Rys. nr

Bardziej szczegółowo

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa 1. ARCHITEKTURA I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa A-02 Rzut parteru 1:50 A-03 Rzut poddasza 1:50 A-04 Rzut połaci dachowej 1:50 A-05a Przekrój A-A 1:50 A-05b Przekrój B-B 1:50 A-05c Przekrój C-C,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI:

SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI: SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Strona tytułowa str. 1 2. Spis zawartości teczki str. 2 3. Opis techniczny do planu zagospodarowania terenu str. 3-4 4. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1 str. 5 5. Opis

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej,

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej, OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy modernizacji budynku Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY SW-30/2006 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : SW- 134/SWOKK/2011. Dominik Plato

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY SW-30/2006 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : SW- 134/SWOKK/2011. Dominik Plato PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : Opracowała : Sprawdził : mgr inż. arch. Kamil Biskup SW-30/2006 11.2013 uprawnienia do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie

PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie TEMAT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie LOKALIZACJA: śabno, DZ NR 1731 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA PROJEKT BUDOWLANY

KARTA TYTUŁOWA PROJEKT BUDOWLANY KOMPLET SKŁADA SIĘ Z CZTERECH EGZEMPLARZY EGZEMPLARZ NR KARTA TYTUŁOWA PROJEKT BUDOWLANY (Architektura, Konstrukcja, Instalacje elektryczne, Instalacje Wod-Kan, C.O., Gaz, Instalacje wentylacji i klimatyzacji).

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne I. Zawartość opracowania 1-40 1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne 1. Uprawnienia projektanta architektury Str.3 2. PrzynaleŜność projektanta do Izby Budowlanej Str.4 3.

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 Temat: Przystosowanie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz, biuro: Ul. Żeromskiego nr 5, Sandomierz tel. (015) 833-28-74 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA STACJI

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t b u d o w l a n y

P r o j e k t b u d o w l a n y SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO... 4 1. Przedmiot i zakres opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 1. Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu... 5 2. Warunki gruntowo-wodne...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

mgr inż arch. Hanna Kurka upr. nr 162/86/Pw spec. architektoniczna

mgr inż arch. Hanna Kurka upr. nr 162/86/Pw spec. architektoniczna & Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 45/1 60-624 P O Z N A Ń T E L. 61-656-77-51 F A X. 61-656-77-52 N I P: 778-13-93-155 TEMAT: BUDYNEK BIUROWY DLA INKUBATORA BIZNESU I NAUKI NA DZIAŁCE 813/29 I 813/30 OBRĘB

Bardziej szczegółowo

Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego

Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego BUDEKSPERT Marek Miętus ul. Reja 20 86-260 Unisław BIURO: Pawilon Merkury Ip. ul. Lipowa 66 86-260 Unisław tel.: 6 0 2 8 8 1 4 0 8 e-mail: budekspert_mm@wp.pl OBIEKT: FAZA: PROJEKT BUDOWLANY Przedszkole

Bardziej szczegółowo