GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach"

Transkrypt

1 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0

2 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane dane finansowe sprawozdania jednostkowego... 4 Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 5 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 6 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (BILANS)... 7 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych... 8 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych... 9 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych Informacje ogólne Skład Grupy Skład Zarządu Jednostki Dominującej Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zmiany stosowanych zasad rachunkowości / zasad prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym oraz korekty błędu Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej Sezonowość działalności Informacje dotyczące segmentów działalności Przychody i koszty Przychody ze sprzedaży i struktura geograficzna Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Przychody finansowe Koszty finansowe Koszty według rodzajów Zmiana wartości szacunkowych Odpisy aktualizujące należności Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych Odpisy aktualizujące wartość zapasów Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty Zysk przypadający na jedną akcję Oprocentowane kredyty bankowe Instrumenty finansowe Rachunkowość zabezpieczeń i pozostałe pochodne instrumenty finansowe Transakcje z podmiotami powiązanymi Transakcje z udziałem Zarządu, kluczowego kierownictwa lub członków ich najbliższych rodzin Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego Pozycje pozabilansowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty papierów wartościowych Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego Najważniejsze nagrody i wyróżnienia, a także wydarzenia, w których Emitent uczestniczył w roku oraz do dnia publikacji sprawozdania Zarządu Notowania akcji Fabryk Mebli FORTE S.A Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi Informacje o udzieleniu poręczeń przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki Emitenta oraz Grupy

3 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta Kursy walutowe Rachunek zysków i strat Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej (Bilans) Sprawozdanie przepływów pieniężnych Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych

4 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EURO Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 3 miesiące zakończone 31 marca 3 miesiące zakończone 31 marca miesiące zakończone 31 marca 3 miesiące zakończone 31 marca 2014 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług Zysk / strata z działalności operacyjnej Zysk / strata przed opodatkowaniem Zysk / strata okresu przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej Całkowite dochody za okres Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15 038) (10 090) (3 625) (2 408) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Liczba akcji (w szt.) Zysk / strata na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,06 0,98 0,25 0,23 Stan na 31 marca Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 marca Stan na 31 grudnia 2014 Suma aktywów Zobowiązania razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny udziałowców Jednostki Dominującej Kapitał zakładowy Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 19,21 17,58 4,70 4,13 3

5 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EURO Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego 3 miesiące zakończone 31 marca 3 miesiące zakończone 31 marca miesiące zakończone 31 marca 3 miesiące zakończone 31 marca 2014 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług Zysk / strata z działalności operacyjnej Zysk / strata przed opodatkowaniem Zysk / strata okresu Całkowite dochody za okres Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14 787) (9 656) (3 564) (2 305) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zwiększenie / zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Liczba akcji (w szt.) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) 2,00 1,50 0,48 0,36 Zysk / strata na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,97 0,90 0,23 0,21 Stan na 31 marca Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 marca Stan na 31 grudnia 2014 Suma aktywów Zobowiązania razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN /EUR) 18,60 17,05 4,55 4,00 Poszczególne pozycje sprawozdań finansowych zostały przeliczone według kursów podanych w punkcie 26. Informacji Dodatkowej do skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr 1/. 4

6 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Za okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 31 marca 2014 Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Przychody ze sprzedaży usług Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedanych produktów, towarów i materiałów ( ) ( ) Koszt własny sprzedanych usług (872) (868) Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaży (51 543) (43 734) Koszty ogólnego zarządu (8 577) (8 566) Pozostałe koszty operacyjne (2 355) (1 159) Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (1 644) (334) Zysk (strata) z pochodnych instrumentów finansowych Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (6 484) (6 138) Zysk (strata) okresu z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana - - Zysk (strata) okresu z działalności zaniechanej - - Zysk (strata) okresu Przypadający: Akcjonariuszom Jednostki Dominującej Udziałowcom niekontrolującym 19 (6) Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej w trakcie okresu (w zł): podstawowy 1,06 0,98 rozwodniony 1,06 0,98 5

7 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Za okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 31 marca 2014 Zysk (strata) okresu Inne całkowite dochody netto, w tym: (478) Pozycje, które w przyszłości nie zostaną zreklasyfikowane do rachunku zysków i strat - - Pozycje, które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane do rachunku zysków i strat Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (292) 36 Program motywacyjny - - Rachunkowość zabezpieczeń (634) Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów (3 220) 120 Całkowite dochody za okres Przypadające: Akcjonariuszom Jednostki Dominującej Udziałowcom niekontrolującym 20 (6) 6

8 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS) Stan na dzień 31 marca 31 grudnia marca 2014 AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Aktywa finansowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Nieruchomości inwestycyjne Rozliczenie międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu pochodnych instrumentów finansowych Należności z tytułu podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe Aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SUMA AKTYWÓW PASYWA Kapitał własny ogółem Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej), w tym: Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających Program motywacyjny Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Kapitały przypadające udziałowcom niekontrolującym Zobowiązania długoterminowe Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia po okresie zatrudnienia Pozostałe rezerwy Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu Pozostałe zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu Zobowiązania razem SUMA PASYWÓW

9 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Za okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 31 grudnia marca 2014 Zysk/(strata) okresu Korekty o pozycje: (41163) (2 903) (Zyski)/straty udziałowców niekontrolujących 20 (17) (6) Amortyzacja (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych (2 447) Odsetki i dywidendy netto (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej (39) (66) Zmiana wyceny pochodnych instrumentów finansowych (3 220) Zmiana stanu należności (5 741) (44 904) (12 524) Zmiana stanu zapasów (35 926) (5 260) Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek (5 627) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Zmiana stanu rezerw (1 032) (1 700) Podatek dochodowy zapłacony (16 034) (18 575) (13 011) Podatek bieżący w rachunku zysków i strat Różnice kursowe z przeliczenia (29) 13 (8) Rezerwa na świadczenia emerytalne Wycena programu motywacyjnego Inne korekty - (94) 55 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości (15 042) (44 253) (10 603) niematerialnych Inwestycje w nieruchomości Dywidendy otrzymane Odsetki otrzymane Spłata udzielonych pożyczek Udzielone pożyczki Pozostałe wpływy inwestycyjne Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15038) (43010) (10090) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów Spłata pożyczek/kredytów (1 368) (16 228) (2 416) Spłata zobowiązań z tytułu leasingu (294) (1 021) (374) Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Jednostki Dominującej - (35 627) - Dywidendy wypłacone udziałowcom niekontrolującym Odsetki zapłacone (265) (935) (259) Pozostałe wpływy finansowe - - Środki pieniężne netto z działalności finansowej 2383 (11609) Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (20 614) Różnice kursowe netto (z przeliczenia BO) 315 (238) (15) Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania

10 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH za 3 miesiące zakończone dnia 31 marca roku Przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Program motywacyjny Zyski zatrzymane/ (straty) niepokryte Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających Pozostałe kapitały rezerwowe Razem Kapitały udziałowców niekontrolujących Kapitał własny ogółem Na dzień 1 stycznia roku Zmiany polityki ( zasad) rachunkowości Korekty błędów Na dzień 1 stycznia roku po korektach Wypłata dywidendy za 2014 rok Przeniesienie na kapitał rezerwowy Włączenie jednostki do konsolidacji Rezerwy na świadczenia pracownicze Program motywacyjny Wynik bieżący Rachunkowość zabezpieczeń Wynik mniejszości Różnice kursowe - - (293) (293) 1 (292) Całkowite dochody za okres - - (293) Na dzień 31 marca roku

11 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH za 3 miesiące zakończone dnia 31 marca 2014 roku Przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Program motywacyjny Zyski zatrzymane/ (straty) niepokryte Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających Pozostałe kapitały rezerwowe Razem Kapitały udziałowców niekontrolujących Kapitał własny ogółem Na dzień 1 stycznia 2014 roku Zmiany polityki ( zasad) rachunkowości Korekty błędów Na dzień 1 stycznia 2014 roku po korektach Wypłata dywidendy za 2013 rok Przeniesienie na kapitał rezerwowy Włączenie jednostki do konsolidacji Rezerwy na świadczenia pracownicze Program motywacyjny Wynik bieżący Rachunkowość zabezpieczeń (514) - (514) - (514) Wynik mniejszości (6) (6) Różnice kursowe (20) Całkowite dochody za okres (514) (6) Na dzień 31 marca 2014 roku

12 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH za 12 miesięcy zakończone dnia 31 grudnia 2014 roku Przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Program motywacyjny Zyski zatrzymane/ (straty) niepokryte Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających Pozostałe kapitały rezerwowe Razem Kapitały udziałowców niekontrolujących Kapitał własny ogółem Na dzień 1 stycznia 2014 roku Zmiany polityki ( zasad) rachunkowości Korekty błędów Na dzień 1 stycznia 2014 roku po korektach Wypłata dywidendy za 2013 rok (35 626) - - (35 626) (1) (35627) Przeniesienie na kapitał rezerwowy (21 009) Włączenie jednostki do konsolidacji Rezerwy na świadczenia pracownicze (355) - - (355) - (355) Program motywacyjny Wynik bieżący Rachunkowość zabezpieczeń (3 623) - (3 623) - (3 623) Wynik mniejszości (16) (16) Różnice kursowe Całkowite dochody za okres (3 623) (16) Na dzień 31 grudnia 2014 roku

13 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 1. Informacje ogólne Grupa Kapitałowa Fabryki Mebli FORTE S.A. ( Grupa ) składa się z Fabryk Mebli FORTE S.A. i jej spółek zależnych (patrz Nota 2). Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca roku oraz zawiera następujące dane porównawcze: dla śródrocznego skróconego skonsolidowanego rachunku zysków i strat, śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz dla śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych - za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2014 roku, dla śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej i dla śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2014 roku oraz za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. Fabryki Mebli FORTE S.A. ( Spółka Dominująca, Spółka ) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 25 listopada 1993 roku. Siedziba Spółki Dominującej mieści się w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Biała 1. Spółka Dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dawniej XXI Wydział Gospodarczy), pod numerem KRS Spółce Dominującej nadano numer statystyczny REGON: Czas trwania Spółki Dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. Podstawowym przedmiotem działania Spółki Dominującej jest: produkcja mebli; prowadzenie działalności handlowej w kraju oraz za granicą; świadczenie usług w zakresie marketingu, promocji, organizacji wystaw, konferencji. 2. Skład Grupy Na dzień 31 marca roku w skład Grupy Kapitałowej Fabryki Mebli FORTE S.A. wchodzą: Podmiot Dominujący: Fabryki Mebli FORTE S.A. jako podmiot dominujący swoją działalność prowadzi poprzez cztery krajowe Oddziały: Ostrów Mazowiecka, ul. Biała 1 Centrala główna siedziba Spółki wraz z Zarządem oraz zakładem produkcyjnym; Suwałki, ul. Północna 30 zakład produkcyjny; Białystok, ul. Generała Andersa 11 zakład produkcyjny; Hajnówka, ul. 3-go Maja 51 zakład produkcyjny; oraz salony meblowe we Wrocławiu, Toruniu, Przemyślu, Białymstoku i Warszawie. Spółka Dominująca tworzy wraz z innymi podmiotami Grupę Kapitałową. Skład Grupy Kapitałowej na dzień 31 marca roku przedstawiał się następująco: konsolidowane spółki zależne: Jednostki zależne (konsolidacja metodą pełną): Siedziba Zakres działalności Procentowy udział Grupy w kapitale MV Forte GmbH Erkelenz (Niemcy) Przedstawicielstwo handlowe 100,00% 100,00% Forte Möbel AG Baar (Szwajcaria) Przedstawicielstwo handlowe 99,00% 99,00% Kwadrat Sp. z o.o. Bydgoszcz Obsługa nieruchomości i wynajem *Galeria Kwadrat Sp. z o.o. Bydgoszcz TM Handel Sp. z o.o. SKA Ostrów Mazowiecka Zarządzanie nieruchomościami Kupno, sprzedaż i zarządzanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania 77,01% 77,01% 77,01% 77,01% 100,00% 100,00% 12

14 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) **Fort Investment Sp. z o.o. Ostrów Mazowiecka Kupno, sprzedaż i zarządzanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania * spółka pośrednio powiązana - 100% zależna od Kwadrat Sp. z o.o. ** spółka pośrednio powiązana - 100% zależna od TM Handel Sp. z o.o. SKA 100,00% 100,00% pozostałe spółki zależne wyłączone z konsolidacji bazując na nieistotnym wpływie ich danych finansowych na sprawozdanie skonsolidowane: Pozostałe jednostki Siedziba Zakres działalności Procentowy udział Grupy w kapitale Forte Baldai UAB Wilno (Litwa) Przedstawicielstwo handlowe 100% Forte SK s.r.o. Bratysława (Słowacja) Przedstawicielstwo handlowe 100% Forte Furniture Ltd. Preston Lancashire (Wielka Brytania) Przedstawicielstwo handlowe 100% Forte Iberia SLU Walencja (Hiszpania) Przedstawicielstwo handlowe 100% Forte Mobilier SARL Lyon (Francja) Przedstawicielstwo handlowe 100% Forte Mobila SRL Bacau (Rumunia) Przedstawicielstwo handlowe 100% TM Handel Sp. z o.o. DYSTRI-FORTE Sp. z o.o Warszawa Ostrów Mazowiecka Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Magazynowanie i przechowywanie towarów 100% 100% TANNE Sp. z o.o. Suwałki Działalność wytwórcza 100% Na dzień 31 marca roku oraz na 31 grudnia 2014 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Jednostkę Dominującą w podmiotach zależnych jest równy udziałowi Jednostki Dominującej w kapitałach tych jednostek. Opis zmian dokonanych w składzie Grupy w ciągu okresu sprawozdawczego W dniu r. została zarejestrowana w KRS pod numerem spółka DYSTRI-FORTE Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Biała 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5 tys. zł. Jedynym udziałowcem DYSTRI-FORTE Sp. z o.o. są Fabryki Mebli Forte S.A. W dniu r. została zarejestrowana w KRS pod numerem spółka TANNE Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, ul. Północna 30. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5 tys. zł. Jedynym udziałowcem TANNE Sp. z o.o. są Fabryki Mebli Forte S.A. 3. Skład Zarządu Jednostki Dominującej Skład Zarządu Jednostki Dominującej na dzień 31 marca roku: Maciej Formanowicz Prezes Zarządu Mariusz Jacek Gazda Członek Zarządu Gert Coopmann Członek Zarządu Klaus Dieter Dahlem Członek Zarządu Maria Małgorzata Florczuk Członek Zarządu 13

15 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 4. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości ( MSR ) 34 oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) zatwierdzonymi przez UE. Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej. Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych (zł.), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach zł (tys. zł.). Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Grupę w okresie, co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu okresu sprawozdawczego na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania, bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. W niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym, toteż nie zawiera informacji u ujawnień wymaganych przy pełnych sprawozdaniach finansowych i powinno być odczytywane łącznie z rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku. 5. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości / zasad prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym oraz korekty błędu Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości opisanymi w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za rok 2014 w nocie 6 z uwzględnieniem nowych standardów, które weszły w życie z dniem 1 stycznia roku i są istotne dla sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego: MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i ma zastąpić interpretację SKI 12 Konsolidacja Jednostki specjalnego przeznaczenia oraz część postanowień MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe. Standard definiuje pojęcie kontroli jako czynnika determinującego czy jednostka powinna zostać objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz zawiera wskazówki pomagające ustalić czy jednostka sprawuje kontrolę czy też nie, MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i ma zastąpić interpretację SKI 13 Wspólnie kontrolowane jednostki niepieniężny wkład wspólników oraz MSR 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach. Standard kładzie nacisk na prawa i obowiązki wynikające ze wspólnej umowy niezależnie od jej formy prawnej oraz eliminuje niekonsekwencję w raportowaniu poprzez określenie metody rozliczania udziałów we wspólnie kontrolowanych jednostkach. MSSF 12 Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i zawiera wymogi ujawnień informacyjnych na temat powiązań pomiędzy podmiotami. MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i wynika przede wszystkim z przeniesienia niektórych postanowień dotychczasowego MSR 27 do nowych MSSF 10 oraz MSSF 11. Standard zawiera wymogi w zakresie prezentacji oraz ujawnień w jednostkowym sprawozdaniu finansowym inwestycji w jednostkach stowarzyszonych, zależnych oraz we wspólnych przedsięwzięciach. Standard zastąpi dotychczasowy MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe, MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i dotyczy rozliczania inwestycji w jednostkach stowarzyszonych. Określa również wymogi stosowania metody praw własności w inwestycjach w jednostkach stowarzyszonych oraz we wspólnych przedsięwzięciach. Standard zastąpi dotychczasowy MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych, Zmiany w MSR 32 Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych Zmiany w MSR 32 zostały opublikowane w dniu 16 grudnia 2011 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później. Zmiany są reakcją na istniejące niespójności w stosowaniu kryteriów kompensowania istniejących w MSR 32, Wskazówki odnośnie przepisów przejściowych (Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12) 14

16 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) Wskazówki zostały opublikowane w dniu 28 czerwca 2012 roku i zawiera dodatkowe informacje odnośnie zastosowania MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12, w tym prezentacji danych porównawczych w przypadku pierwszego zastosowania ww. standardów. W niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, dokonane przez Zarząd istotne osądy w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości i główne źródła szacowania niepewności były takie same jak opisane w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za rok Zarówno w bieżącym okresie sprawozdawczym, jak i w okresie porównawczym, nie miała miejsca korekta błędu. 6. Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów /kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych zasadami (polityką) rachunkowości, kapitalizowane w wartości aktywów. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej. Sprawozdania finansowe jednostek zagranicznych przeliczane są na walutę polską w następujący sposób: - odpowiednie pozycje bilansowe po średnim kursie, ustalonym przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy; Möbelvertrieb Forte GmbH EUR 4,0890 Forte Möbel AG CHF 3, odpowiednie pozycje rachunku zysków i strat po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na dzień kończący każdy miesiąc. Möbelvertrieb Forte GmbH EUR 4,1489 Forte Möbel AG CHF 3,9403 Różnice kursowe powstałe z przeliczenia na walutę prezentacji ujmowane są bezpośrednio w kapitale własnym jako odrębny składnik. W momencie zbycia podmiotu zagranicznego, zakumulowane odroczone różnice kursowe ujęte w kapitale własnym, dotyczące danego podmiotu zagranicznego, są ujmowane w rachunku zysków i strat. 7. Sezonowość działalności W przychodach ze sprzedaży Grupy w skali roku obserwowana jest sezonowość. Poniżej zaprezentowano wartość przychodów ze sprzedaży osiągnięte w prezentowanych okresach sprawozdawczych: Przychody ze sprzedaży produktów, materiałów, towarów i usług Przychody ze sprzedażyudział % I kwartał I kwartał ,78% 2014 rok Informacje dotyczące segmentów działalności Jednostka Dominująca nie wydziela segmentów operacyjnych w rozumieniu MSSF 8. 15

17 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 9. Przychody i koszty Przychody ze sprzedaży i struktura geograficzna. Za okres sprawozdawczy zakończony Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - produkty towary materiały Przychody ze sprzedaży usług Przychody netto ze sprzedaży, razem Struktura geograficzna : - kraj eksport Przychody netto ze sprzedaży, razem w tym od jednostek powiązanych Informacje o wiodących klientach Największym odbiorcą wyrobów Grupy Forte jest Roller GmbH (Niemcy), którego udział obrotów przekroczył 10% przychodów Grupy ogółem. Brak formalnych powiązań odbiorcy z Grupą. Pozostałe przychody operacyjne Za okres sprawozdawczy zakończony Pozostałe przychody operacyjne Rozwiązanie odpisów aktualizujących Zysk ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych - 2 Dotacje Darowizny i odszkodowania Pozostałe Pozostałe przychody operacyjne, razem Pozostałe koszty operacyjne Za okres sprawozdawczy zakończony Pozostałe koszty operacyjne Likwidacja oraz odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych Strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Złomowanie zapasów Darowizny Kary i odszkodowania Pozostałe Pozostałe koszty operacyjne, razem

18 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) Przychody finansowe Za okres sprawozdawczy zakończony Przychody finansowe Dywidendy - - Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi - - Odsetki Pozostałe - - Przychody finansowe, razem Koszty finansowe Za okres sprawozdawczy zakończony Koszty finansowe Odsetki od kredytów i leasingu Prowizje od kredytów 8 1 Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi Pozostałe 1 7 Koszty finansowe, razem Koszty według rodzajów Za okres sprawozdawczy zakończony Koszty według rodzajów Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Zmiana stanu zapasów produktów i rozliczeń międzyokresowych (4 939) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (306) (385) Koszty sprzedaży (51 543) (43 734) Koszty ogólnego zarządu (8 577) (8 566) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług Wartość sprzedanych towarów i materiałów Koszt własny sprzedaży Informacje o wiodących dostawcach Strategicznym dostawcą surowców Grupy Forte jest Grupa PFLEIDERER, której udział obrotów przekroczył 10% przychodów ze sprzedaży Grupy. Brak formalnych powiązań dostawcy z Grupą. 17

19 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 10. Zmiana wartości szacunkowych Na dzień 31 marca roku Grupa dokonała następujących zmian wartości szacunkowych w porównaniu z dniem 31 grudnia 2014 roku i 31 marca 2014 roku: Zmiany stanu rezerw Rezerwy Stan na dzień Aktywa z tytułu odroczonego podatku - - Rezerwa na odroczony podatek Świadczenia po okresie zatrudnienia Pozostałe rezerwy Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe Stan na dzień Rozliczenia międzyokresowe czynne Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne Wieczyste użytkowanie Targi Prace badawcze i rozwojowe Podróże służbowe Pozostałe Rozliczenia międzyokresowe czynne, razem Stan na dzień Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu: Dotacja do zakupionych środków trwałych Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu Prowizje Bonusy dla odbiorców Premie Urlopy i wynagrodzenia Koszty badania bilansu Usługi obce Pozostałe koszty Rezerwy krótkoterminowe: Krótkoterminowa rezerwa na świadczenia po okresie zatrudnienia Naprawy gwarancyjne Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu: Dotacja do zakupionych środków trwałych

20 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) Kwota tysiące zł. jest rezerwą utworzoną przez Grupę na przyszłe bonusy, które są należne z tytułu zrealizowanej sprzedaży. Wypłata bonusów zostanie zrealizowana poprzez ich potrącenie od zapłat, które nastąpią po dniu bilansowym. Kwota tysiące zł. jest rezerwą utworzoną przez Grupę na koszty usług obcych w szczególności: transportowych, świadczenia pracy, marketingowych, ubezpieczenia należności oraz utylizacji. Kwota tysięcy zł. dotyczy rezerwy na świadczenia pracownicze, a tym tysiąca zł. na zaległe urlopy oraz tysięcy zł. na wynagrodzenia należne za miesiąc marzec, wypłacone w miesiącu kwietniu. Kwota tysiące zł. jest rezerwą utworzoną na premię roczną dla Zarządu. Istotny wzrost salda rezerw ogółem w stosunku do okresów porównywalnych wynika ze zmian wewnętrznej polityki Grupy w zakresie przyśpieszonego procesu księgowego zamykania miesiąca i sporządzania sprawozdań zarządczych. Zmiana odpisów aktualizujących wartość aktywów Odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe Odpisy aktualizujące środki trwałe Odpisy aktualizujące zapasy Odpisy aktualizujące należności Odpisy aktualizujące należności Odpis aktualizujący na dzień 1 stycznia Różnice kursowe Utworzenie Wykorzystanie - (244) - Rozwiązanie (304) (231) (32) Odpis aktualizujący na koniec okresu Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych Odpis aktualizujący na dzień 1 stycznia Utworzenie Rozwiązanie - (365) (209) Odpis aktualizujący na koniec okresu Odpisy aktualizujące wartość zapasów Odpisy aktualizujące wartość zapasów Odpis aktualizujący na dzień 1 stycznia Zwiększenie Zmniejszenie 295 (2 792) (320) Odpis aktualizujący na koniec okresu Rzeczowe aktywa trwałe Wartość bilansowa maszyn i urządzeń użytkowanych na dzień 31 marca roku przez Grupę na mocy umów leasingu finansowego oraz umów dzierżawy z opcją zakupu wynosi tysięcy zł., z czego tysięcy zł. dotyczy leasingu maszyn i urządzeń, tysiące zł. leasingu środków transportu oraz 134 tysiące zł. leasingu pozostałych środków trwałych (na dzień 31 grudnia 2014 roku: tysięcy zł., a na dzień 31 marca 2014 roku: tysięcy zł.). 19