GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach"

Transkrypt

1 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0

2 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane dane finansowe sprawozdania jednostkowego... 4 Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 5 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 6 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (BILANS)... 7 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych... 8 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych... 9 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych Informacje ogólne Skład Grupy Skład Zarządu Jednostki Dominującej Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zmiany stosowanych zasad rachunkowości / zasad prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym oraz korekty błędu Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej Sezonowość działalności Informacje dotyczące segmentów działalności Przychody i koszty Przychody ze sprzedaży i struktura geograficzna Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Przychody finansowe Koszty finansowe Koszty według rodzajów Zmiana wartości szacunkowych Odpisy aktualizujące należności Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych Odpisy aktualizujące wartość zapasów Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty Zysk przypadający na jedną akcję Oprocentowane kredyty bankowe Instrumenty finansowe Rachunkowość zabezpieczeń i pozostałe pochodne instrumenty finansowe Transakcje z podmiotami powiązanymi Transakcje z udziałem Zarządu, kluczowego kierownictwa lub członków ich najbliższych rodzin Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego Pozycje pozabilansowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty papierów wartościowych Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego Najważniejsze nagrody i wyróżnienia, a także wydarzenia, w których Emitent uczestniczył w roku oraz do dnia publikacji sprawozdania Zarządu Notowania akcji Fabryk Mebli FORTE S.A Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi Informacje o udzieleniu poręczeń przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki Emitenta oraz Grupy

3 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta Kursy walutowe Rachunek zysków i strat Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej (Bilans) Sprawozdanie przepływów pieniężnych Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych

4 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EURO Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 3 miesiące zakończone 31 marca 3 miesiące zakończone 31 marca miesiące zakończone 31 marca 3 miesiące zakończone 31 marca 2014 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług Zysk / strata z działalności operacyjnej Zysk / strata przed opodatkowaniem Zysk / strata okresu przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej Całkowite dochody za okres Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15 038) (10 090) (3 625) (2 408) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Liczba akcji (w szt.) Zysk / strata na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,06 0,98 0,25 0,23 Stan na 31 marca Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 marca Stan na 31 grudnia 2014 Suma aktywów Zobowiązania razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny udziałowców Jednostki Dominującej Kapitał zakładowy Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 19,21 17,58 4,70 4,13 3

5 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EURO Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego 3 miesiące zakończone 31 marca 3 miesiące zakończone 31 marca miesiące zakończone 31 marca 3 miesiące zakończone 31 marca 2014 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług Zysk / strata z działalności operacyjnej Zysk / strata przed opodatkowaniem Zysk / strata okresu Całkowite dochody za okres Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14 787) (9 656) (3 564) (2 305) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zwiększenie / zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Liczba akcji (w szt.) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) 2,00 1,50 0,48 0,36 Zysk / strata na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,97 0,90 0,23 0,21 Stan na 31 marca Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 marca Stan na 31 grudnia 2014 Suma aktywów Zobowiązania razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN /EUR) 18,60 17,05 4,55 4,00 Poszczególne pozycje sprawozdań finansowych zostały przeliczone według kursów podanych w punkcie 26. Informacji Dodatkowej do skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr 1/. 4

6 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Za okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 31 marca 2014 Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Przychody ze sprzedaży usług Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedanych produktów, towarów i materiałów ( ) ( ) Koszt własny sprzedanych usług (872) (868) Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaży (51 543) (43 734) Koszty ogólnego zarządu (8 577) (8 566) Pozostałe koszty operacyjne (2 355) (1 159) Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (1 644) (334) Zysk (strata) z pochodnych instrumentów finansowych Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (6 484) (6 138) Zysk (strata) okresu z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana - - Zysk (strata) okresu z działalności zaniechanej - - Zysk (strata) okresu Przypadający: Akcjonariuszom Jednostki Dominującej Udziałowcom niekontrolującym 19 (6) Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej w trakcie okresu (w zł): podstawowy 1,06 0,98 rozwodniony 1,06 0,98 5

7 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Za okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 31 marca 2014 Zysk (strata) okresu Inne całkowite dochody netto, w tym: (478) Pozycje, które w przyszłości nie zostaną zreklasyfikowane do rachunku zysków i strat - - Pozycje, które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane do rachunku zysków i strat Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (292) 36 Program motywacyjny - - Rachunkowość zabezpieczeń (634) Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów (3 220) 120 Całkowite dochody za okres Przypadające: Akcjonariuszom Jednostki Dominującej Udziałowcom niekontrolującym 20 (6) 6

8 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS) Stan na dzień 31 marca 31 grudnia marca 2014 AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Aktywa finansowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Nieruchomości inwestycyjne Rozliczenie międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu pochodnych instrumentów finansowych Należności z tytułu podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe Aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SUMA AKTYWÓW PASYWA Kapitał własny ogółem Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej), w tym: Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających Program motywacyjny Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Kapitały przypadające udziałowcom niekontrolującym Zobowiązania długoterminowe Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia po okresie zatrudnienia Pozostałe rezerwy Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu Pozostałe zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu Zobowiązania razem SUMA PASYWÓW

9 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Za okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 31 grudnia marca 2014 Zysk/(strata) okresu Korekty o pozycje: (41163) (2 903) (Zyski)/straty udziałowców niekontrolujących 20 (17) (6) Amortyzacja (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych (2 447) Odsetki i dywidendy netto (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej (39) (66) Zmiana wyceny pochodnych instrumentów finansowych (3 220) Zmiana stanu należności (5 741) (44 904) (12 524) Zmiana stanu zapasów (35 926) (5 260) Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek (5 627) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Zmiana stanu rezerw (1 032) (1 700) Podatek dochodowy zapłacony (16 034) (18 575) (13 011) Podatek bieżący w rachunku zysków i strat Różnice kursowe z przeliczenia (29) 13 (8) Rezerwa na świadczenia emerytalne Wycena programu motywacyjnego Inne korekty - (94) 55 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości (15 042) (44 253) (10 603) niematerialnych Inwestycje w nieruchomości Dywidendy otrzymane Odsetki otrzymane Spłata udzielonych pożyczek Udzielone pożyczki Pozostałe wpływy inwestycyjne Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15038) (43010) (10090) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów Spłata pożyczek/kredytów (1 368) (16 228) (2 416) Spłata zobowiązań z tytułu leasingu (294) (1 021) (374) Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Jednostki Dominującej - (35 627) - Dywidendy wypłacone udziałowcom niekontrolującym Odsetki zapłacone (265) (935) (259) Pozostałe wpływy finansowe - - Środki pieniężne netto z działalności finansowej 2383 (11609) Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (20 614) Różnice kursowe netto (z przeliczenia BO) 315 (238) (15) Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania

10 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH za 3 miesiące zakończone dnia 31 marca roku Przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Program motywacyjny Zyski zatrzymane/ (straty) niepokryte Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających Pozostałe kapitały rezerwowe Razem Kapitały udziałowców niekontrolujących Kapitał własny ogółem Na dzień 1 stycznia roku Zmiany polityki ( zasad) rachunkowości Korekty błędów Na dzień 1 stycznia roku po korektach Wypłata dywidendy za 2014 rok Przeniesienie na kapitał rezerwowy Włączenie jednostki do konsolidacji Rezerwy na świadczenia pracownicze Program motywacyjny Wynik bieżący Rachunkowość zabezpieczeń Wynik mniejszości Różnice kursowe - - (293) (293) 1 (292) Całkowite dochody za okres - - (293) Na dzień 31 marca roku

11 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH za 3 miesiące zakończone dnia 31 marca 2014 roku Przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Program motywacyjny Zyski zatrzymane/ (straty) niepokryte Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających Pozostałe kapitały rezerwowe Razem Kapitały udziałowców niekontrolujących Kapitał własny ogółem Na dzień 1 stycznia 2014 roku Zmiany polityki ( zasad) rachunkowości Korekty błędów Na dzień 1 stycznia 2014 roku po korektach Wypłata dywidendy za 2013 rok Przeniesienie na kapitał rezerwowy Włączenie jednostki do konsolidacji Rezerwy na świadczenia pracownicze Program motywacyjny Wynik bieżący Rachunkowość zabezpieczeń (514) - (514) - (514) Wynik mniejszości (6) (6) Różnice kursowe (20) Całkowite dochody za okres (514) (6) Na dzień 31 marca 2014 roku

12 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH za 12 miesięcy zakończone dnia 31 grudnia 2014 roku Przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Program motywacyjny Zyski zatrzymane/ (straty) niepokryte Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających Pozostałe kapitały rezerwowe Razem Kapitały udziałowców niekontrolujących Kapitał własny ogółem Na dzień 1 stycznia 2014 roku Zmiany polityki ( zasad) rachunkowości Korekty błędów Na dzień 1 stycznia 2014 roku po korektach Wypłata dywidendy za 2013 rok (35 626) - - (35 626) (1) (35627) Przeniesienie na kapitał rezerwowy (21 009) Włączenie jednostki do konsolidacji Rezerwy na świadczenia pracownicze (355) - - (355) - (355) Program motywacyjny Wynik bieżący Rachunkowość zabezpieczeń (3 623) - (3 623) - (3 623) Wynik mniejszości (16) (16) Różnice kursowe Całkowite dochody za okres (3 623) (16) Na dzień 31 grudnia 2014 roku

13 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 1. Informacje ogólne Grupa Kapitałowa Fabryki Mebli FORTE S.A. ( Grupa ) składa się z Fabryk Mebli FORTE S.A. i jej spółek zależnych (patrz Nota 2). Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca roku oraz zawiera następujące dane porównawcze: dla śródrocznego skróconego skonsolidowanego rachunku zysków i strat, śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz dla śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych - za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2014 roku, dla śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej i dla śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2014 roku oraz za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. Fabryki Mebli FORTE S.A. ( Spółka Dominująca, Spółka ) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 25 listopada 1993 roku. Siedziba Spółki Dominującej mieści się w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Biała 1. Spółka Dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dawniej XXI Wydział Gospodarczy), pod numerem KRS Spółce Dominującej nadano numer statystyczny REGON: Czas trwania Spółki Dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. Podstawowym przedmiotem działania Spółki Dominującej jest: produkcja mebli; prowadzenie działalności handlowej w kraju oraz za granicą; świadczenie usług w zakresie marketingu, promocji, organizacji wystaw, konferencji. 2. Skład Grupy Na dzień 31 marca roku w skład Grupy Kapitałowej Fabryki Mebli FORTE S.A. wchodzą: Podmiot Dominujący: Fabryki Mebli FORTE S.A. jako podmiot dominujący swoją działalność prowadzi poprzez cztery krajowe Oddziały: Ostrów Mazowiecka, ul. Biała 1 Centrala główna siedziba Spółki wraz z Zarządem oraz zakładem produkcyjnym; Suwałki, ul. Północna 30 zakład produkcyjny; Białystok, ul. Generała Andersa 11 zakład produkcyjny; Hajnówka, ul. 3-go Maja 51 zakład produkcyjny; oraz salony meblowe we Wrocławiu, Toruniu, Przemyślu, Białymstoku i Warszawie. Spółka Dominująca tworzy wraz z innymi podmiotami Grupę Kapitałową. Skład Grupy Kapitałowej na dzień 31 marca roku przedstawiał się następująco: konsolidowane spółki zależne: Jednostki zależne (konsolidacja metodą pełną): Siedziba Zakres działalności Procentowy udział Grupy w kapitale MV Forte GmbH Erkelenz (Niemcy) Przedstawicielstwo handlowe 100,00% 100,00% Forte Möbel AG Baar (Szwajcaria) Przedstawicielstwo handlowe 99,00% 99,00% Kwadrat Sp. z o.o. Bydgoszcz Obsługa nieruchomości i wynajem *Galeria Kwadrat Sp. z o.o. Bydgoszcz TM Handel Sp. z o.o. SKA Ostrów Mazowiecka Zarządzanie nieruchomościami Kupno, sprzedaż i zarządzanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania 77,01% 77,01% 77,01% 77,01% 100,00% 100,00% 12

14 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) **Fort Investment Sp. z o.o. Ostrów Mazowiecka Kupno, sprzedaż i zarządzanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania * spółka pośrednio powiązana - 100% zależna od Kwadrat Sp. z o.o. ** spółka pośrednio powiązana - 100% zależna od TM Handel Sp. z o.o. SKA 100,00% 100,00% pozostałe spółki zależne wyłączone z konsolidacji bazując na nieistotnym wpływie ich danych finansowych na sprawozdanie skonsolidowane: Pozostałe jednostki Siedziba Zakres działalności Procentowy udział Grupy w kapitale Forte Baldai UAB Wilno (Litwa) Przedstawicielstwo handlowe 100% Forte SK s.r.o. Bratysława (Słowacja) Przedstawicielstwo handlowe 100% Forte Furniture Ltd. Preston Lancashire (Wielka Brytania) Przedstawicielstwo handlowe 100% Forte Iberia SLU Walencja (Hiszpania) Przedstawicielstwo handlowe 100% Forte Mobilier SARL Lyon (Francja) Przedstawicielstwo handlowe 100% Forte Mobila SRL Bacau (Rumunia) Przedstawicielstwo handlowe 100% TM Handel Sp. z o.o. DYSTRI-FORTE Sp. z o.o Warszawa Ostrów Mazowiecka Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Magazynowanie i przechowywanie towarów 100% 100% TANNE Sp. z o.o. Suwałki Działalność wytwórcza 100% Na dzień 31 marca roku oraz na 31 grudnia 2014 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Jednostkę Dominującą w podmiotach zależnych jest równy udziałowi Jednostki Dominującej w kapitałach tych jednostek. Opis zmian dokonanych w składzie Grupy w ciągu okresu sprawozdawczego W dniu r. została zarejestrowana w KRS pod numerem spółka DYSTRI-FORTE Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Biała 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5 tys. zł. Jedynym udziałowcem DYSTRI-FORTE Sp. z o.o. są Fabryki Mebli Forte S.A. W dniu r. została zarejestrowana w KRS pod numerem spółka TANNE Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, ul. Północna 30. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5 tys. zł. Jedynym udziałowcem TANNE Sp. z o.o. są Fabryki Mebli Forte S.A. 3. Skład Zarządu Jednostki Dominującej Skład Zarządu Jednostki Dominującej na dzień 31 marca roku: Maciej Formanowicz Prezes Zarządu Mariusz Jacek Gazda Członek Zarządu Gert Coopmann Członek Zarządu Klaus Dieter Dahlem Członek Zarządu Maria Małgorzata Florczuk Członek Zarządu 13

15 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 4. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości ( MSR ) 34 oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) zatwierdzonymi przez UE. Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej. Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych (zł.), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach zł (tys. zł.). Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Grupę w okresie, co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu okresu sprawozdawczego na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania, bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. W niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym, toteż nie zawiera informacji u ujawnień wymaganych przy pełnych sprawozdaniach finansowych i powinno być odczytywane łącznie z rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku. 5. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości / zasad prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym oraz korekty błędu Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości opisanymi w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za rok 2014 w nocie 6 z uwzględnieniem nowych standardów, które weszły w życie z dniem 1 stycznia roku i są istotne dla sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego: MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i ma zastąpić interpretację SKI 12 Konsolidacja Jednostki specjalnego przeznaczenia oraz część postanowień MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe. Standard definiuje pojęcie kontroli jako czynnika determinującego czy jednostka powinna zostać objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz zawiera wskazówki pomagające ustalić czy jednostka sprawuje kontrolę czy też nie, MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i ma zastąpić interpretację SKI 13 Wspólnie kontrolowane jednostki niepieniężny wkład wspólników oraz MSR 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach. Standard kładzie nacisk na prawa i obowiązki wynikające ze wspólnej umowy niezależnie od jej formy prawnej oraz eliminuje niekonsekwencję w raportowaniu poprzez określenie metody rozliczania udziałów we wspólnie kontrolowanych jednostkach. MSSF 12 Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i zawiera wymogi ujawnień informacyjnych na temat powiązań pomiędzy podmiotami. MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i wynika przede wszystkim z przeniesienia niektórych postanowień dotychczasowego MSR 27 do nowych MSSF 10 oraz MSSF 11. Standard zawiera wymogi w zakresie prezentacji oraz ujawnień w jednostkowym sprawozdaniu finansowym inwestycji w jednostkach stowarzyszonych, zależnych oraz we wspólnych przedsięwzięciach. Standard zastąpi dotychczasowy MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe, MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i dotyczy rozliczania inwestycji w jednostkach stowarzyszonych. Określa również wymogi stosowania metody praw własności w inwestycjach w jednostkach stowarzyszonych oraz we wspólnych przedsięwzięciach. Standard zastąpi dotychczasowy MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych, Zmiany w MSR 32 Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych Zmiany w MSR 32 zostały opublikowane w dniu 16 grudnia 2011 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później. Zmiany są reakcją na istniejące niespójności w stosowaniu kryteriów kompensowania istniejących w MSR 32, Wskazówki odnośnie przepisów przejściowych (Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12) 14

16 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) Wskazówki zostały opublikowane w dniu 28 czerwca 2012 roku i zawiera dodatkowe informacje odnośnie zastosowania MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12, w tym prezentacji danych porównawczych w przypadku pierwszego zastosowania ww. standardów. W niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, dokonane przez Zarząd istotne osądy w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości i główne źródła szacowania niepewności były takie same jak opisane w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za rok Zarówno w bieżącym okresie sprawozdawczym, jak i w okresie porównawczym, nie miała miejsca korekta błędu. 6. Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów /kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych zasadami (polityką) rachunkowości, kapitalizowane w wartości aktywów. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej. Sprawozdania finansowe jednostek zagranicznych przeliczane są na walutę polską w następujący sposób: - odpowiednie pozycje bilansowe po średnim kursie, ustalonym przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy; Möbelvertrieb Forte GmbH EUR 4,0890 Forte Möbel AG CHF 3, odpowiednie pozycje rachunku zysków i strat po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na dzień kończący każdy miesiąc. Möbelvertrieb Forte GmbH EUR 4,1489 Forte Möbel AG CHF 3,9403 Różnice kursowe powstałe z przeliczenia na walutę prezentacji ujmowane są bezpośrednio w kapitale własnym jako odrębny składnik. W momencie zbycia podmiotu zagranicznego, zakumulowane odroczone różnice kursowe ujęte w kapitale własnym, dotyczące danego podmiotu zagranicznego, są ujmowane w rachunku zysków i strat. 7. Sezonowość działalności W przychodach ze sprzedaży Grupy w skali roku obserwowana jest sezonowość. Poniżej zaprezentowano wartość przychodów ze sprzedaży osiągnięte w prezentowanych okresach sprawozdawczych: Przychody ze sprzedaży produktów, materiałów, towarów i usług Przychody ze sprzedażyudział % I kwartał I kwartał ,78% 2014 rok Informacje dotyczące segmentów działalności Jednostka Dominująca nie wydziela segmentów operacyjnych w rozumieniu MSSF 8. 15

17 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 9. Przychody i koszty Przychody ze sprzedaży i struktura geograficzna. Za okres sprawozdawczy zakończony Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - produkty towary materiały Przychody ze sprzedaży usług Przychody netto ze sprzedaży, razem Struktura geograficzna : - kraj eksport Przychody netto ze sprzedaży, razem w tym od jednostek powiązanych Informacje o wiodących klientach Największym odbiorcą wyrobów Grupy Forte jest Roller GmbH (Niemcy), którego udział obrotów przekroczył 10% przychodów Grupy ogółem. Brak formalnych powiązań odbiorcy z Grupą. Pozostałe przychody operacyjne Za okres sprawozdawczy zakończony Pozostałe przychody operacyjne Rozwiązanie odpisów aktualizujących Zysk ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych - 2 Dotacje Darowizny i odszkodowania Pozostałe Pozostałe przychody operacyjne, razem Pozostałe koszty operacyjne Za okres sprawozdawczy zakończony Pozostałe koszty operacyjne Likwidacja oraz odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych Strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Złomowanie zapasów Darowizny Kary i odszkodowania Pozostałe Pozostałe koszty operacyjne, razem

18 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) Przychody finansowe Za okres sprawozdawczy zakończony Przychody finansowe Dywidendy - - Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi - - Odsetki Pozostałe - - Przychody finansowe, razem Koszty finansowe Za okres sprawozdawczy zakończony Koszty finansowe Odsetki od kredytów i leasingu Prowizje od kredytów 8 1 Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi Pozostałe 1 7 Koszty finansowe, razem Koszty według rodzajów Za okres sprawozdawczy zakończony Koszty według rodzajów Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Zmiana stanu zapasów produktów i rozliczeń międzyokresowych (4 939) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (306) (385) Koszty sprzedaży (51 543) (43 734) Koszty ogólnego zarządu (8 577) (8 566) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług Wartość sprzedanych towarów i materiałów Koszt własny sprzedaży Informacje o wiodących dostawcach Strategicznym dostawcą surowców Grupy Forte jest Grupa PFLEIDERER, której udział obrotów przekroczył 10% przychodów ze sprzedaży Grupy. Brak formalnych powiązań dostawcy z Grupą. 17

19 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 10. Zmiana wartości szacunkowych Na dzień 31 marca roku Grupa dokonała następujących zmian wartości szacunkowych w porównaniu z dniem 31 grudnia 2014 roku i 31 marca 2014 roku: Zmiany stanu rezerw Rezerwy Stan na dzień Aktywa z tytułu odroczonego podatku - - Rezerwa na odroczony podatek Świadczenia po okresie zatrudnienia Pozostałe rezerwy Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe Stan na dzień Rozliczenia międzyokresowe czynne Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne Wieczyste użytkowanie Targi Prace badawcze i rozwojowe Podróże służbowe Pozostałe Rozliczenia międzyokresowe czynne, razem Stan na dzień Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu: Dotacja do zakupionych środków trwałych Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu Prowizje Bonusy dla odbiorców Premie Urlopy i wynagrodzenia Koszty badania bilansu Usługi obce Pozostałe koszty Rezerwy krótkoterminowe: Krótkoterminowa rezerwa na świadczenia po okresie zatrudnienia Naprawy gwarancyjne Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu: Dotacja do zakupionych środków trwałych

20 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) Kwota tysiące zł. jest rezerwą utworzoną przez Grupę na przyszłe bonusy, które są należne z tytułu zrealizowanej sprzedaży. Wypłata bonusów zostanie zrealizowana poprzez ich potrącenie od zapłat, które nastąpią po dniu bilansowym. Kwota tysiące zł. jest rezerwą utworzoną przez Grupę na koszty usług obcych w szczególności: transportowych, świadczenia pracy, marketingowych, ubezpieczenia należności oraz utylizacji. Kwota tysięcy zł. dotyczy rezerwy na świadczenia pracownicze, a tym tysiąca zł. na zaległe urlopy oraz tysięcy zł. na wynagrodzenia należne za miesiąc marzec, wypłacone w miesiącu kwietniu. Kwota tysiące zł. jest rezerwą utworzoną na premię roczną dla Zarządu. Istotny wzrost salda rezerw ogółem w stosunku do okresów porównywalnych wynika ze zmian wewnętrznej polityki Grupy w zakresie przyśpieszonego procesu księgowego zamykania miesiąca i sporządzania sprawozdań zarządczych. Zmiana odpisów aktualizujących wartość aktywów Odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe Odpisy aktualizujące środki trwałe Odpisy aktualizujące zapasy Odpisy aktualizujące należności Odpisy aktualizujące należności Odpis aktualizujący na dzień 1 stycznia Różnice kursowe Utworzenie Wykorzystanie - (244) - Rozwiązanie (304) (231) (32) Odpis aktualizujący na koniec okresu Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych Odpis aktualizujący na dzień 1 stycznia Utworzenie Rozwiązanie - (365) (209) Odpis aktualizujący na koniec okresu Odpisy aktualizujące wartość zapasów Odpisy aktualizujące wartość zapasów Odpis aktualizujący na dzień 1 stycznia Zwiększenie Zmniejszenie 295 (2 792) (320) Odpis aktualizujący na koniec okresu Rzeczowe aktywa trwałe Wartość bilansowa maszyn i urządzeń użytkowanych na dzień 31 marca roku przez Grupę na mocy umów leasingu finansowego oraz umów dzierżawy z opcją zakupu wynosi tysięcy zł., z czego tysięcy zł. dotyczy leasingu maszyn i urządzeń, tysiące zł. leasingu środków transportu oraz 134 tysiące zł. leasingu pozostałych środków trwałych (na dzień 31 grudnia 2014 roku: tysięcy zł., a na dzień 31 marca 2014 roku: tysięcy zł.). 19

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe QSr1/2014 za okres zakończony 31.03.2014 roku

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe QSr1/2014 za okres zakończony 31.03.2014 roku GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE Skonsolidowane sprawozdanie finansowe QSr1/ za okres zakończony 31.03. roku Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku Lublin, 14 listopada 2012 roku Spis treści: Wprowadzenie... 5

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Fabryki Mebli FORTE Śródroczne półroczne sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Fabryki Mebli FORTE Śródroczne półroczne sprawozdanie finansowe SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe... 4 Śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat... 5 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 6 Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

9 miesięcy zakończone 30 września 2015. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 670 850 591 964 161 320 141 608

9 miesięcy zakończone 30 września 2015. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 670 850 591 964 161 320 141 608 FABRYKI MEBLI FORTE S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 i 3 miesięcy zakończony roku wraz z informacją dodatkową (w tysiącach złotych) SPIS TREŚCI WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 R. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r.

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT Strona 1 z 84 Strona 2 z 84 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU ROPCZYCE, 5 listopada

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

BEEF-SAN Zakłady Mięsne S.A.. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. wg. MSR oraz za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. wg.

BEEF-SAN Zakłady Mięsne S.A.. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. wg. MSR oraz za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. wg. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 31.12.2005 r. (w tys. PLN) a) nazwa (firma) i siedziba, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 116 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013

ANEKS DO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013 Warszawa, dn. 29 marca 2014 r. Zawartość aneksu do raportu rocznego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. ( Grupa ) za rok 2013: I. Oświadczenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 30 CZERWCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 30 CZERWCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 30 CZERWCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT Strona 2 z 83 Spis treści 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze,

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze, KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE Szanowni Akcjonariusze, Uprzejmie informujemy, że pełna wersja Skróconego Sprawozdania Finansowego w języku polskim za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2011 zostanie

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo