GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach"

Transkrypt

1 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0

2 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane dane finansowe sprawozdania jednostkowego... 4 Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 5 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 6 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (BILANS)... 7 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych... 8 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych... 9 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych Informacje ogólne Skład Grupy Skład Zarządu Jednostki Dominującej Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zmiany stosowanych zasad rachunkowości / zasad prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym oraz korekty błędu Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej Sezonowość działalności Informacje dotyczące segmentów działalności Przychody i koszty Przychody ze sprzedaży i struktura geograficzna Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Przychody finansowe Koszty finansowe Koszty według rodzajów Zmiana wartości szacunkowych Odpisy aktualizujące należności Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych Odpisy aktualizujące wartość zapasów Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty Zysk przypadający na jedną akcję Oprocentowane kredyty bankowe Instrumenty finansowe Rachunkowość zabezpieczeń i pozostałe pochodne instrumenty finansowe Transakcje z podmiotami powiązanymi Transakcje z udziałem Zarządu, kluczowego kierownictwa lub członków ich najbliższych rodzin Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego Pozycje pozabilansowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty papierów wartościowych Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego Najważniejsze nagrody i wyróżnienia, a także wydarzenia, w których Emitent uczestniczył w roku oraz do dnia publikacji sprawozdania Zarządu Notowania akcji Fabryk Mebli FORTE S.A Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi Informacje o udzieleniu poręczeń przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki Emitenta oraz Grupy

3 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta Kursy walutowe Rachunek zysków i strat Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej (Bilans) Sprawozdanie przepływów pieniężnych Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych

4 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EURO Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 3 miesiące zakończone 31 marca 3 miesiące zakończone 31 marca miesiące zakończone 31 marca 3 miesiące zakończone 31 marca 2014 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług Zysk / strata z działalności operacyjnej Zysk / strata przed opodatkowaniem Zysk / strata okresu przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej Całkowite dochody za okres Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15 038) (10 090) (3 625) (2 408) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Liczba akcji (w szt.) Zysk / strata na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,06 0,98 0,25 0,23 Stan na 31 marca Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 marca Stan na 31 grudnia 2014 Suma aktywów Zobowiązania razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny udziałowców Jednostki Dominującej Kapitał zakładowy Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 19,21 17,58 4,70 4,13 3

5 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EURO Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego 3 miesiące zakończone 31 marca 3 miesiące zakończone 31 marca miesiące zakończone 31 marca 3 miesiące zakończone 31 marca 2014 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług Zysk / strata z działalności operacyjnej Zysk / strata przed opodatkowaniem Zysk / strata okresu Całkowite dochody za okres Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14 787) (9 656) (3 564) (2 305) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zwiększenie / zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Liczba akcji (w szt.) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) 2,00 1,50 0,48 0,36 Zysk / strata na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,97 0,90 0,23 0,21 Stan na 31 marca Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 marca Stan na 31 grudnia 2014 Suma aktywów Zobowiązania razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN /EUR) 18,60 17,05 4,55 4,00 Poszczególne pozycje sprawozdań finansowych zostały przeliczone według kursów podanych w punkcie 26. Informacji Dodatkowej do skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr 1/. 4

6 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Za okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 31 marca 2014 Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Przychody ze sprzedaży usług Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedanych produktów, towarów i materiałów ( ) ( ) Koszt własny sprzedanych usług (872) (868) Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaży (51 543) (43 734) Koszty ogólnego zarządu (8 577) (8 566) Pozostałe koszty operacyjne (2 355) (1 159) Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (1 644) (334) Zysk (strata) z pochodnych instrumentów finansowych Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (6 484) (6 138) Zysk (strata) okresu z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana - - Zysk (strata) okresu z działalności zaniechanej - - Zysk (strata) okresu Przypadający: Akcjonariuszom Jednostki Dominującej Udziałowcom niekontrolującym 19 (6) Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej w trakcie okresu (w zł): podstawowy 1,06 0,98 rozwodniony 1,06 0,98 5

7 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Za okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 31 marca 2014 Zysk (strata) okresu Inne całkowite dochody netto, w tym: (478) Pozycje, które w przyszłości nie zostaną zreklasyfikowane do rachunku zysków i strat - - Pozycje, które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane do rachunku zysków i strat Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (292) 36 Program motywacyjny - - Rachunkowość zabezpieczeń (634) Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów (3 220) 120 Całkowite dochody za okres Przypadające: Akcjonariuszom Jednostki Dominującej Udziałowcom niekontrolującym 20 (6) 6

8 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS) Stan na dzień 31 marca 31 grudnia marca 2014 AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Aktywa finansowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Nieruchomości inwestycyjne Rozliczenie międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu pochodnych instrumentów finansowych Należności z tytułu podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe Aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SUMA AKTYWÓW PASYWA Kapitał własny ogółem Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej), w tym: Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających Program motywacyjny Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Kapitały przypadające udziałowcom niekontrolującym Zobowiązania długoterminowe Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia po okresie zatrudnienia Pozostałe rezerwy Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu Pozostałe zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu Zobowiązania razem SUMA PASYWÓW

9 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Za okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 31 grudnia marca 2014 Zysk/(strata) okresu Korekty o pozycje: (41163) (2 903) (Zyski)/straty udziałowców niekontrolujących 20 (17) (6) Amortyzacja (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych (2 447) Odsetki i dywidendy netto (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej (39) (66) Zmiana wyceny pochodnych instrumentów finansowych (3 220) Zmiana stanu należności (5 741) (44 904) (12 524) Zmiana stanu zapasów (35 926) (5 260) Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek (5 627) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Zmiana stanu rezerw (1 032) (1 700) Podatek dochodowy zapłacony (16 034) (18 575) (13 011) Podatek bieżący w rachunku zysków i strat Różnice kursowe z przeliczenia (29) 13 (8) Rezerwa na świadczenia emerytalne Wycena programu motywacyjnego Inne korekty - (94) 55 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości (15 042) (44 253) (10 603) niematerialnych Inwestycje w nieruchomości Dywidendy otrzymane Odsetki otrzymane Spłata udzielonych pożyczek Udzielone pożyczki Pozostałe wpływy inwestycyjne Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15038) (43010) (10090) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów Spłata pożyczek/kredytów (1 368) (16 228) (2 416) Spłata zobowiązań z tytułu leasingu (294) (1 021) (374) Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Jednostki Dominującej - (35 627) - Dywidendy wypłacone udziałowcom niekontrolującym Odsetki zapłacone (265) (935) (259) Pozostałe wpływy finansowe - - Środki pieniężne netto z działalności finansowej 2383 (11609) Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (20 614) Różnice kursowe netto (z przeliczenia BO) 315 (238) (15) Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania

10 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH za 3 miesiące zakończone dnia 31 marca roku Przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Program motywacyjny Zyski zatrzymane/ (straty) niepokryte Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających Pozostałe kapitały rezerwowe Razem Kapitały udziałowców niekontrolujących Kapitał własny ogółem Na dzień 1 stycznia roku Zmiany polityki ( zasad) rachunkowości Korekty błędów Na dzień 1 stycznia roku po korektach Wypłata dywidendy za 2014 rok Przeniesienie na kapitał rezerwowy Włączenie jednostki do konsolidacji Rezerwy na świadczenia pracownicze Program motywacyjny Wynik bieżący Rachunkowość zabezpieczeń Wynik mniejszości Różnice kursowe - - (293) (293) 1 (292) Całkowite dochody za okres - - (293) Na dzień 31 marca roku

11 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH za 3 miesiące zakończone dnia 31 marca 2014 roku Przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Program motywacyjny Zyski zatrzymane/ (straty) niepokryte Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających Pozostałe kapitały rezerwowe Razem Kapitały udziałowców niekontrolujących Kapitał własny ogółem Na dzień 1 stycznia 2014 roku Zmiany polityki ( zasad) rachunkowości Korekty błędów Na dzień 1 stycznia 2014 roku po korektach Wypłata dywidendy za 2013 rok Przeniesienie na kapitał rezerwowy Włączenie jednostki do konsolidacji Rezerwy na świadczenia pracownicze Program motywacyjny Wynik bieżący Rachunkowość zabezpieczeń (514) - (514) - (514) Wynik mniejszości (6) (6) Różnice kursowe (20) Całkowite dochody za okres (514) (6) Na dzień 31 marca 2014 roku

12 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH za 12 miesięcy zakończone dnia 31 grudnia 2014 roku Przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Program motywacyjny Zyski zatrzymane/ (straty) niepokryte Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających Pozostałe kapitały rezerwowe Razem Kapitały udziałowców niekontrolujących Kapitał własny ogółem Na dzień 1 stycznia 2014 roku Zmiany polityki ( zasad) rachunkowości Korekty błędów Na dzień 1 stycznia 2014 roku po korektach Wypłata dywidendy za 2013 rok (35 626) - - (35 626) (1) (35627) Przeniesienie na kapitał rezerwowy (21 009) Włączenie jednostki do konsolidacji Rezerwy na świadczenia pracownicze (355) - - (355) - (355) Program motywacyjny Wynik bieżący Rachunkowość zabezpieczeń (3 623) - (3 623) - (3 623) Wynik mniejszości (16) (16) Różnice kursowe Całkowite dochody za okres (3 623) (16) Na dzień 31 grudnia 2014 roku

13 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 1. Informacje ogólne Grupa Kapitałowa Fabryki Mebli FORTE S.A. ( Grupa ) składa się z Fabryk Mebli FORTE S.A. i jej spółek zależnych (patrz Nota 2). Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca roku oraz zawiera następujące dane porównawcze: dla śródrocznego skróconego skonsolidowanego rachunku zysków i strat, śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz dla śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych - za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2014 roku, dla śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej i dla śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2014 roku oraz za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. Fabryki Mebli FORTE S.A. ( Spółka Dominująca, Spółka ) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 25 listopada 1993 roku. Siedziba Spółki Dominującej mieści się w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Biała 1. Spółka Dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dawniej XXI Wydział Gospodarczy), pod numerem KRS Spółce Dominującej nadano numer statystyczny REGON: Czas trwania Spółki Dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. Podstawowym przedmiotem działania Spółki Dominującej jest: produkcja mebli; prowadzenie działalności handlowej w kraju oraz za granicą; świadczenie usług w zakresie marketingu, promocji, organizacji wystaw, konferencji. 2. Skład Grupy Na dzień 31 marca roku w skład Grupy Kapitałowej Fabryki Mebli FORTE S.A. wchodzą: Podmiot Dominujący: Fabryki Mebli FORTE S.A. jako podmiot dominujący swoją działalność prowadzi poprzez cztery krajowe Oddziały: Ostrów Mazowiecka, ul. Biała 1 Centrala główna siedziba Spółki wraz z Zarządem oraz zakładem produkcyjnym; Suwałki, ul. Północna 30 zakład produkcyjny; Białystok, ul. Generała Andersa 11 zakład produkcyjny; Hajnówka, ul. 3-go Maja 51 zakład produkcyjny; oraz salony meblowe we Wrocławiu, Toruniu, Przemyślu, Białymstoku i Warszawie. Spółka Dominująca tworzy wraz z innymi podmiotami Grupę Kapitałową. Skład Grupy Kapitałowej na dzień 31 marca roku przedstawiał się następująco: konsolidowane spółki zależne: Jednostki zależne (konsolidacja metodą pełną): Siedziba Zakres działalności Procentowy udział Grupy w kapitale MV Forte GmbH Erkelenz (Niemcy) Przedstawicielstwo handlowe 100,00% 100,00% Forte Möbel AG Baar (Szwajcaria) Przedstawicielstwo handlowe 99,00% 99,00% Kwadrat Sp. z o.o. Bydgoszcz Obsługa nieruchomości i wynajem *Galeria Kwadrat Sp. z o.o. Bydgoszcz TM Handel Sp. z o.o. SKA Ostrów Mazowiecka Zarządzanie nieruchomościami Kupno, sprzedaż i zarządzanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania 77,01% 77,01% 77,01% 77,01% 100,00% 100,00% 12

14 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) **Fort Investment Sp. z o.o. Ostrów Mazowiecka Kupno, sprzedaż i zarządzanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania * spółka pośrednio powiązana - 100% zależna od Kwadrat Sp. z o.o. ** spółka pośrednio powiązana - 100% zależna od TM Handel Sp. z o.o. SKA 100,00% 100,00% pozostałe spółki zależne wyłączone z konsolidacji bazując na nieistotnym wpływie ich danych finansowych na sprawozdanie skonsolidowane: Pozostałe jednostki Siedziba Zakres działalności Procentowy udział Grupy w kapitale Forte Baldai UAB Wilno (Litwa) Przedstawicielstwo handlowe 100% Forte SK s.r.o. Bratysława (Słowacja) Przedstawicielstwo handlowe 100% Forte Furniture Ltd. Preston Lancashire (Wielka Brytania) Przedstawicielstwo handlowe 100% Forte Iberia SLU Walencja (Hiszpania) Przedstawicielstwo handlowe 100% Forte Mobilier SARL Lyon (Francja) Przedstawicielstwo handlowe 100% Forte Mobila SRL Bacau (Rumunia) Przedstawicielstwo handlowe 100% TM Handel Sp. z o.o. DYSTRI-FORTE Sp. z o.o Warszawa Ostrów Mazowiecka Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Magazynowanie i przechowywanie towarów 100% 100% TANNE Sp. z o.o. Suwałki Działalność wytwórcza 100% Na dzień 31 marca roku oraz na 31 grudnia 2014 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Jednostkę Dominującą w podmiotach zależnych jest równy udziałowi Jednostki Dominującej w kapitałach tych jednostek. Opis zmian dokonanych w składzie Grupy w ciągu okresu sprawozdawczego W dniu r. została zarejestrowana w KRS pod numerem spółka DYSTRI-FORTE Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Biała 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5 tys. zł. Jedynym udziałowcem DYSTRI-FORTE Sp. z o.o. są Fabryki Mebli Forte S.A. W dniu r. została zarejestrowana w KRS pod numerem spółka TANNE Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, ul. Północna 30. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5 tys. zł. Jedynym udziałowcem TANNE Sp. z o.o. są Fabryki Mebli Forte S.A. 3. Skład Zarządu Jednostki Dominującej Skład Zarządu Jednostki Dominującej na dzień 31 marca roku: Maciej Formanowicz Prezes Zarządu Mariusz Jacek Gazda Członek Zarządu Gert Coopmann Członek Zarządu Klaus Dieter Dahlem Członek Zarządu Maria Małgorzata Florczuk Członek Zarządu 13

15 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 4. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości ( MSR ) 34 oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) zatwierdzonymi przez UE. Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej. Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych (zł.), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach zł (tys. zł.). Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Grupę w okresie, co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu okresu sprawozdawczego na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania, bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. W niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym, toteż nie zawiera informacji u ujawnień wymaganych przy pełnych sprawozdaniach finansowych i powinno być odczytywane łącznie z rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku. 5. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości / zasad prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym oraz korekty błędu Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości opisanymi w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za rok 2014 w nocie 6 z uwzględnieniem nowych standardów, które weszły w życie z dniem 1 stycznia roku i są istotne dla sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego: MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i ma zastąpić interpretację SKI 12 Konsolidacja Jednostki specjalnego przeznaczenia oraz część postanowień MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe. Standard definiuje pojęcie kontroli jako czynnika determinującego czy jednostka powinna zostać objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz zawiera wskazówki pomagające ustalić czy jednostka sprawuje kontrolę czy też nie, MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i ma zastąpić interpretację SKI 13 Wspólnie kontrolowane jednostki niepieniężny wkład wspólników oraz MSR 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach. Standard kładzie nacisk na prawa i obowiązki wynikające ze wspólnej umowy niezależnie od jej formy prawnej oraz eliminuje niekonsekwencję w raportowaniu poprzez określenie metody rozliczania udziałów we wspólnie kontrolowanych jednostkach. MSSF 12 Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i zawiera wymogi ujawnień informacyjnych na temat powiązań pomiędzy podmiotami. MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i wynika przede wszystkim z przeniesienia niektórych postanowień dotychczasowego MSR 27 do nowych MSSF 10 oraz MSSF 11. Standard zawiera wymogi w zakresie prezentacji oraz ujawnień w jednostkowym sprawozdaniu finansowym inwestycji w jednostkach stowarzyszonych, zależnych oraz we wspólnych przedsięwzięciach. Standard zastąpi dotychczasowy MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe, MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i dotyczy rozliczania inwestycji w jednostkach stowarzyszonych. Określa również wymogi stosowania metody praw własności w inwestycjach w jednostkach stowarzyszonych oraz we wspólnych przedsięwzięciach. Standard zastąpi dotychczasowy MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych, Zmiany w MSR 32 Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych Zmiany w MSR 32 zostały opublikowane w dniu 16 grudnia 2011 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później. Zmiany są reakcją na istniejące niespójności w stosowaniu kryteriów kompensowania istniejących w MSR 32, Wskazówki odnośnie przepisów przejściowych (Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12) 14

16 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) Wskazówki zostały opublikowane w dniu 28 czerwca 2012 roku i zawiera dodatkowe informacje odnośnie zastosowania MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12, w tym prezentacji danych porównawczych w przypadku pierwszego zastosowania ww. standardów. W niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, dokonane przez Zarząd istotne osądy w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości i główne źródła szacowania niepewności były takie same jak opisane w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za rok Zarówno w bieżącym okresie sprawozdawczym, jak i w okresie porównawczym, nie miała miejsca korekta błędu. 6. Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów /kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych zasadami (polityką) rachunkowości, kapitalizowane w wartości aktywów. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej. Sprawozdania finansowe jednostek zagranicznych przeliczane są na walutę polską w następujący sposób: - odpowiednie pozycje bilansowe po średnim kursie, ustalonym przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy; Möbelvertrieb Forte GmbH EUR 4,0890 Forte Möbel AG CHF 3, odpowiednie pozycje rachunku zysków i strat po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na dzień kończący każdy miesiąc. Möbelvertrieb Forte GmbH EUR 4,1489 Forte Möbel AG CHF 3,9403 Różnice kursowe powstałe z przeliczenia na walutę prezentacji ujmowane są bezpośrednio w kapitale własnym jako odrębny składnik. W momencie zbycia podmiotu zagranicznego, zakumulowane odroczone różnice kursowe ujęte w kapitale własnym, dotyczące danego podmiotu zagranicznego, są ujmowane w rachunku zysków i strat. 7. Sezonowość działalności W przychodach ze sprzedaży Grupy w skali roku obserwowana jest sezonowość. Poniżej zaprezentowano wartość przychodów ze sprzedaży osiągnięte w prezentowanych okresach sprawozdawczych: Przychody ze sprzedaży produktów, materiałów, towarów i usług Przychody ze sprzedażyudział % I kwartał I kwartał ,78% 2014 rok Informacje dotyczące segmentów działalności Jednostka Dominująca nie wydziela segmentów operacyjnych w rozumieniu MSSF 8. 15

17 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 9. Przychody i koszty Przychody ze sprzedaży i struktura geograficzna. Za okres sprawozdawczy zakończony Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - produkty towary materiały Przychody ze sprzedaży usług Przychody netto ze sprzedaży, razem Struktura geograficzna : - kraj eksport Przychody netto ze sprzedaży, razem w tym od jednostek powiązanych Informacje o wiodących klientach Największym odbiorcą wyrobów Grupy Forte jest Roller GmbH (Niemcy), którego udział obrotów przekroczył 10% przychodów Grupy ogółem. Brak formalnych powiązań odbiorcy z Grupą. Pozostałe przychody operacyjne Za okres sprawozdawczy zakończony Pozostałe przychody operacyjne Rozwiązanie odpisów aktualizujących Zysk ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych - 2 Dotacje Darowizny i odszkodowania Pozostałe Pozostałe przychody operacyjne, razem Pozostałe koszty operacyjne Za okres sprawozdawczy zakończony Pozostałe koszty operacyjne Likwidacja oraz odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych Strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Złomowanie zapasów Darowizny Kary i odszkodowania Pozostałe Pozostałe koszty operacyjne, razem

18 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) Przychody finansowe Za okres sprawozdawczy zakończony Przychody finansowe Dywidendy - - Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi - - Odsetki Pozostałe - - Przychody finansowe, razem Koszty finansowe Za okres sprawozdawczy zakończony Koszty finansowe Odsetki od kredytów i leasingu Prowizje od kredytów 8 1 Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi Pozostałe 1 7 Koszty finansowe, razem Koszty według rodzajów Za okres sprawozdawczy zakończony Koszty według rodzajów Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Zmiana stanu zapasów produktów i rozliczeń międzyokresowych (4 939) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (306) (385) Koszty sprzedaży (51 543) (43 734) Koszty ogólnego zarządu (8 577) (8 566) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług Wartość sprzedanych towarów i materiałów Koszt własny sprzedaży Informacje o wiodących dostawcach Strategicznym dostawcą surowców Grupy Forte jest Grupa PFLEIDERER, której udział obrotów przekroczył 10% przychodów ze sprzedaży Grupy. Brak formalnych powiązań dostawcy z Grupą. 17

19 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 10. Zmiana wartości szacunkowych Na dzień 31 marca roku Grupa dokonała następujących zmian wartości szacunkowych w porównaniu z dniem 31 grudnia 2014 roku i 31 marca 2014 roku: Zmiany stanu rezerw Rezerwy Stan na dzień Aktywa z tytułu odroczonego podatku - - Rezerwa na odroczony podatek Świadczenia po okresie zatrudnienia Pozostałe rezerwy Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe Stan na dzień Rozliczenia międzyokresowe czynne Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne Wieczyste użytkowanie Targi Prace badawcze i rozwojowe Podróże służbowe Pozostałe Rozliczenia międzyokresowe czynne, razem Stan na dzień Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu: Dotacja do zakupionych środków trwałych Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu Prowizje Bonusy dla odbiorców Premie Urlopy i wynagrodzenia Koszty badania bilansu Usługi obce Pozostałe koszty Rezerwy krótkoterminowe: Krótkoterminowa rezerwa na świadczenia po okresie zatrudnienia Naprawy gwarancyjne Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu: Dotacja do zakupionych środków trwałych

20 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) Kwota tysiące zł. jest rezerwą utworzoną przez Grupę na przyszłe bonusy, które są należne z tytułu zrealizowanej sprzedaży. Wypłata bonusów zostanie zrealizowana poprzez ich potrącenie od zapłat, które nastąpią po dniu bilansowym. Kwota tysiące zł. jest rezerwą utworzoną przez Grupę na koszty usług obcych w szczególności: transportowych, świadczenia pracy, marketingowych, ubezpieczenia należności oraz utylizacji. Kwota tysięcy zł. dotyczy rezerwy na świadczenia pracownicze, a tym tysiąca zł. na zaległe urlopy oraz tysięcy zł. na wynagrodzenia należne za miesiąc marzec, wypłacone w miesiącu kwietniu. Kwota tysiące zł. jest rezerwą utworzoną na premię roczną dla Zarządu. Istotny wzrost salda rezerw ogółem w stosunku do okresów porównywalnych wynika ze zmian wewnętrznej polityki Grupy w zakresie przyśpieszonego procesu księgowego zamykania miesiąca i sporządzania sprawozdań zarządczych. Zmiana odpisów aktualizujących wartość aktywów Odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe Odpisy aktualizujące środki trwałe Odpisy aktualizujące zapasy Odpisy aktualizujące należności Odpisy aktualizujące należności Odpis aktualizujący na dzień 1 stycznia Różnice kursowe Utworzenie Wykorzystanie - (244) - Rozwiązanie (304) (231) (32) Odpis aktualizujący na koniec okresu Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych Odpis aktualizujący na dzień 1 stycznia Utworzenie Rozwiązanie - (365) (209) Odpis aktualizujący na koniec okresu Odpisy aktualizujące wartość zapasów Odpisy aktualizujące wartość zapasów Odpis aktualizujący na dzień 1 stycznia Zwiększenie Zmniejszenie 295 (2 792) (320) Odpis aktualizujący na koniec okresu Rzeczowe aktywa trwałe Wartość bilansowa maszyn i urządzeń użytkowanych na dzień 31 marca roku przez Grupę na mocy umów leasingu finansowego oraz umów dzierżawy z opcją zakupu wynosi tysięcy zł., z czego tysięcy zł. dotyczy leasingu maszyn i urządzeń, tysiące zł. leasingu środków transportu oraz 134 tysiące zł. leasingu pozostałych środków trwałych (na dzień 31 grudnia 2014 roku: tysięcy zł., a na dzień 31 marca 2014 roku: tysięcy zł.). 19

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe QSr1/2014 za okres zakończony 31.03.2014 roku

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe QSr1/2014 za okres zakończony 31.03.2014 roku GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE Skonsolidowane sprawozdanie finansowe QSr1/ za okres zakończony 31.03. roku Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

FABRYKI MEBLI FORTE S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku (w tysiącach złotych)

FABRYKI MEBLI FORTE S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku (w tysiącach złotych) SPIS TREŚCI Śródroczny Skrócony Rachunek Zysków i Strat... 3 Śródroczne Skrócone Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów... 4 Śródroczne Skrócone Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej (Bilans)... 5 Śródroczne

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fabryk Mebli FORTE S.A. 2015

Sprawozdanie Finansowe Fabryk Mebli FORTE S.A. 2015 SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe... 3 Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat... 4 Śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów... 5 Śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 QSr1/2016 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 QSr1/2016 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A.

WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A. WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A. 1. Tabela zatytułowana Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (strona 4 Śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony roku

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony roku GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30.09. roku Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Ostrów

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2015 -- 31.03.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Esotiq & Henderson S.A. Korekta Śródrocznego sprawozdania finansowego za I kwartał 2016r. Sprawozdanie sporządzono w tys.

Grupa Kapitałowa Esotiq & Henderson S.A. Korekta Śródrocznego sprawozdania finansowego za I kwartał 2016r. Sprawozdanie sporządzono w tys. Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku ESOTIQ & HENDERSON S.A. sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 28.09.2016 GDAŃSK miejscowość

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce Rozwoju Rachunkowości DmFundacja w Polsce Deloitłe & Touche O MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce Georgette T. Bai/ey, Ken Wild Deloitte & Touche Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fabryk Mebli FORTE S.A. 2016

Sprawozdanie Finansowe Fabryk Mebli FORTE S.A. 2016 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 Śródroczny Skrócony Rachunek Zysków i Strat... 4 Śródroczne Skrócone Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów... 5 Śródroczne Skrócone Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma:

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma: DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. Urządzenia techniczne i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA rok 2016 rok

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 3 31 marca 2017 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 363 510 318 117 Pozostałe przychody operacyjne 197 104 46 24 Koszty operacyjne (596)

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 QSr1/2017 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 QSr1/2017 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2017 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w milionach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo