Fibrobetonowe. Posadzka w magazynie to jedno. posadzki bezspoinowe cz. I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fibrobetonowe. Posadzka w magazynie to jedno. posadzki bezspoinowe cz. I"

Transkrypt

1 nowoczesne hale 1/10 posadzki przemysłowe posadzki przemysłowe nowoczesne hale 1/10 mgr inż. Barbara Dymidziuk Bekaert Poland Sp. z o.o. Fibrobetonowe posadzki bezspoinowe cz. I ww ostatnich latach posadzki bezspoinowe stały się bardzo popularne nie tylko w Polsce. Ich niepodważalne zalety powodują, że coraz więcej inwestorów decyduje się na nie w swoich magazynach i halach abrycznych. Posadzka w magazynie to jedno z najbardziej newralgicznych miejsc i bardzo często jest tym elementem budowli, który przysparza użytkownikowi poważnych problemów eksploatacyjnych. Te problemy to: wykruszanie się dylatacji nacinanych (ot. 1), utrzymanie czystości powierzchni wokół zniszczonych dylatacji, pionowe przemieszczanie się pól dylatacyjnych względem siebie, unoszenie się krawędzi betonu na dylatacjach spowodowane zjawiskiem paczenia się płyt. Sposobem na uniknięcie tych problemów lub ograniczenie ich w znacznym stopniu jest wykonanie posadzki bez ciętych szczelin dylatacyjnych, z zachowaniem tylko dylatacji konstrukcyjnych. Taką posadzkę nazywamy posadzką bezspoinową czyli bez spoin nacinanych lub bezdylatacyjną bez dylatacji ciętych. Są wykonywane tylko dylatacje konstrukcyjne i dylatacje izolujące płytę od konstrukcji budowli. Brak dylatacji przeciwskurczowych i termicznych jest kompensowany użyciem włókien stalowych o najwyższej eektywności i znacznie większej ilości niż w przypadku posadzek dylatowanych. Niszczenie dylatacji Wykruszanie się dylatacji nacinanych jest spowodowane przejazdem wózków widłowych. Z czasem następuje rozwój zniszczenia wszystkich dylatacji nacinanych, a to z kolei powoduje szybsze zużycie kół wózków, zwolnienie pracy wózków (wózek przejeżdżający przez wykruszoną dylatację musi zwolnić) i mniejszy komort pracy, objawiający się stukaniem kół. Występuje również zagrożenie bezpieczeństwa pracy, gdyż wózek widłowy przejeżdżający przez wykruszoną dylatację nacinaną chwieje się, a to może doprowadzić do upuszczenia ładunku z wideł. Zniszczone dylatacje cięte trzeba naprawić, a to wiąże się z wyłączeniem tej części posadzki z użytkowania na czas naprawy. Jeśli jest to posadzka w magazynie, to naprawa dylatacji musi odbywać się niewielkimi odcinkami, tak aby praca magazynu była zakłócona w jak najmniejszym stopniu. Jeśli jest to posadzka w hali produkcyjnej, to wyłączenie części posadzki w celu naprawy dylatacji jest już poważnym problemem zakłócającym proces produkcji i przynoszącym wymierne straty inansowe. Niestety, bardzo często, a właściwie prawie zawsze, zdarza się, że po jakimś czasie przejazdy wózków widłowych ponownie uszkadzają naprawione wcześniej dylatacje, prowadząc do ich dalszej degradacji. Tę część posadzki trzeba wyłączyć z użytkowania, aby ponownie naprawić dylatacje. W ten sposób naprawa dylatacji ciętych jest procesem niekończącym się i stale przysparzającym kłopotów użytkownikowi. W posadzce bezspoinowej problem uszkodzonych dylatacji nacinanych nie istnieje. Konstrukcja i zalety posadzek bezspoinowych Inną zaletą posadzek bezspoinowych jest zmniejszenie grubości płyty z powodu eliminacji dylatacji nacinanych. dystrybucja obciążeń [%] 0, dystrybucja obciążeń dylatacje nacinane W przypadku posadzki tradycyjnej, z dylatacjami pozornymi, największe naprężenia powstają w posadzce od obciążeń przyłożonych na dylatacjach nacinanych lub w ich sąsiedztwie. Jeśli dylatacje nacinane nie występują w posadzce, to te maksymalne naprężenia również w niej nie wystąpią. Zatem przy tych samych obciążeniach posadzka bezspoinowa może mieć mniejszą grubość niż posadzka dylatowana, a to powoduje zmniejszenie ilości betonu i zbrojenia potrzebnego do wykonania posadzki. Eliminując dylatacje nacinane płyty posadzkowej, zmniejszamy zjawisko pionowego przemieszczania się pól dylatacyjnych względem siebie. To zjawisko jest zwane klawiszowaniem i jest następstwem nierównomiernej nośności podbudowy przygotowanej pod płytę posadzkową. Gdy mamy posadzkę z dylatacjami pozornymi w rozstawie co 6 m, przemieszczenie się pól dylatacyjnych może wystąpić co 6 m. Eliminując dylatacje nacinane, redukujemy niebezpieczeństwo pionowego przemieszczenia się pól dylatacyjnych do przemieszczania się pól roboczych. Jeżeli pole robocze ma wymiary 40 m x 40 m, to zjawisko klawiszowania i ryzyko uszkodzenia posadzki występuje dużo rzadziej, bo co 40 m, a nie co 6 m. Dylatacje konstrukcyjne są wykonywane z proili stalowych z dyblami i systemami płytek dyblujących oraz z zabezpieczeniami krawędzi płyty. Z powodu dużej rozpiętości płyty skurcz betonu powoduje poziome przesunięcia krawędzi dochodzące do 20 mm (ot. 2), zachodzi konieczność dyblowania proilu stalowego, aby zapewnić określone warunki przenoszenia obciążeń z jednej płyty na drugą, zapobiegając ich podnoszeniu się przy przejeździe pojazdu. Natomiast systemy płytek dyblujących pozwalają płycie na swobodny ruch poziomy w obu kierunkach. Fot. 3 pokazuje proil ułożony na podbudowie przed wylaniem ibrobetonu wraz z dozbrojeniem słupa hali siatkami i prętami stalowymi. Dylatacje cięte z uwagi na sposób ich wykonania (wykonane są poprzez nacięcie betonu piłą) nie mogą zapewnić określonego przenoszenia obciążenia na sąsiednią płytę. Ryc. 1 pokazuje zdolność przenoszenia przez dylatację nacinaną obciążenia na sąsiednią płytę w zależności od rozwartości dylatacji. 40 l = 50 mm, d = 1,00 mm, smukłość: l/d = 50 l = 60 mm, d = 1,00 mm, smukłość: l/d = l = 60 mm, d = 0,90 mm, smukłość: l/d = 65 l = 60 mm, d = 0,80 mm, smukłość: l/d = 75 0 l = 60 mm, d = 0,75 mm, smukłość: l/d = 80 Rozwartość dylatacji [mm] l = 60 mm, d = 0,62 mm, smukłość: l/d = 80 Ryc. 1. Zdolność dylatacji do przenoszenia obciążeń Ryc. 2. Kształt i wymiary najczęściej stosowanych włókien stalowych 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 Fot. 1. Wykruszenie dylatacji nacinanej Fot. 2. Przesunięcie krawędzi dylatacji konstrukcyjnej d = 0,62 1,00 mm l = mm Rys. nr 2. Kształt i wymiary najczęściej stosowanych włókien stal Fot. 3. Proile stalowe i dozbrojenie słupów prętami i siatkami 14 15

2 nowoczesne hale 1/10 posadzki przemysłowe Jak widać z wykresu, przy rozwartości dylatacji ciętej równej 1 mm, dylatacja nacinana przenosi 80% obciążenia. Przy rozwartości dylatacji równej 3 mm jej zdolność do przenoszenia obciążenia spada do 47%. Zwykle rozwartość dylatacji ciętej wynosi ponad 5 mm, a przy takiej rozwartości dylatacja nacinana przenosi już tylko 5% obciążenia. Parametry określające konstrukcję posadzki bezspoinowej to: typ włókna stalowego i sposób dozowania, klasa wytrzymałości betonu, rozstaw dylatacji konstrukcyjnych, grubość płyty posadzkowej, rodzaj warstwy poślizgowej. Włókna stalowe Włókna stalowe, zwane również zbrojeniem rozproszonym, stosowane są do zbrojenia betonowych posadzek przemysłowych jako zbrojenie alternatywne do siatek stalowych. Na rynku dostępne są różnego rodzaju włókna stalowe. Różnią się między sobą długością, średnicą, wytrzymałością stali na rozciąganie, kształtem i rodzajem zakotwienia w betonie. Najbardziej jednak popularny kształt włókien stalowych stosowanych do zbrojenia posadzek to drut o długości od 5 cm do 6 cm i średnicy od 0,62 mm do 1 mm, z wyproilowanymi końcami (ryc. 2). Dodanie włókien do betonu powoduje zmianę właściwości betonu. Zamienia twardy, kruchy beton w materiał plastyczny, zwany ibrobetonem. Podstawową rolą włókien stalowych jest przede wszystkim hamowanie powstawania i rozwoju rys oraz podwyższenie energii zniszczenia. Dodanie właściwej liczby włókien do betonu powoduje wzrost wytrzymałości betonu na rozciąganie i ścinanie oraz wzrost odporności zmęczeniowej i udarności. Eektywność mechaniczna włókien (tj. zdolność zwiększenia wytrzymałości betonu) jest wprost proporcjonalna do smukłości włókien, tj. stosunku długości włókna l do jego średnicy d, tj. l/d (ryc. 2). Ponieważ głównym zadaniem włókien jest hamowanie powstawania i rozwoju rys, eektywność włókien stalowych ocenia się na podstawie badania pękania ibrobetonu pod wpływem naprężeń rozciągających przy zginaniu. Badanie jest określone przez normę japońską JCI SF-4 i polega na wykonaniu belki o przekroju 150 mm x 150 mm i rozpiętości 450 mm, wykonanej z betonu określonej klasy i ustalonej ilości kg włókien stalowych określonego typu i poddaniu jej obciążeniu dwoma siłami skupionymi. Określa się siłę, która spowodowała ugięcie belki o 3 mm w środku jej rozpiętości. Znając siłę, która spowodowała ugięcie belki o 3 mm, możemy określić wytrzymałość równoważną ibrobetonu na zginanie eq,150. Wytrzymałość równoważna ibrobetonu na zginanie eq,150 określa odporność ibrobetonu na pękanie przy zginaniu, czyli ilość energii potrzebnej, aby doprowadzić normową próbkę do ugięcia 3 mm w środku jej rozpiętości. Znając wartość wytrzymałości równoważnej eq,150 dla ibrobetonu wykonanego z odpowiedniej klasy betonu i odpowiedniej liczby włókien, można przystąpić do obliczeń statycznych bezspoinowej płyty posadzkowej. Wartości wytrzymałości równoważnej dla betonu klasy C25/30 i typowych dozowań różnych typów włókien F/2 150 F/ L = 450 do posadzek bezspoinowych są podane w tabeli 1, natomiast ryc. 3 ilustruje schemat badania. W przypadku posadzek wykonanych z ibrobetonu nie ma żadnej opracowanej polskiej normy na temat ich projektowania i wymiarowania. W zastępstwie tej brakującej normy można się posłużyć (tak jak to robią inżynierowie w wielu innych krajach) opracowaniem Technical Report No 34, Concrete Industrial Ground Floors A Guide to their Design and Construction (Raport Techniczny Nr 34, Betonowe posadzki przemysłowe na podłożu gruntowym Przewodnik do wymiarowania i konstruowania) przygotowanym przez brytyjskie Stowarzyszenie Betonu (Concrete Society). Z określaniem wpływu włókien na beton wiąże się jeszcze pojęcie wytrzymałości resztkowej na zginanie R. Wytrzymałość resztkową R oznacza się zgodnie z normą PN-EN Metody badania włókien w betonie Część 2: Eekt oddziaływania na beton, przy czym beton wykonuje się wg normy PN-EN Metody badania włókien w betonie Część 1: Betony wzorcowe. Według tych norm wykonuje się belkę z betonu wzorcowego i włó h = 150 b = 150 Ryc. 3. Schemat badania wytrzymałości równoważnej ibrobetonu na zginanie wg japońskiej normy JCI SF-4 Rys. nr 3. Schemat badania wytrzymałości równoważnej ibrobetonu na zginanie eq,150 wg japońskiej normy JCI SF-4 F l = 500 mm h sp = 125 mm 25 mm b = 150 mm Ryc. 4. Schemat badania wytrzymałości resztkowej ibrobetonu na zginanie wg Polskiej Normy PN-EN Rys. nr 4. Schemat badania wytrzymałości resztkowej ibrobetonu na zginanie R wg Polskiej Normy PN-EN mm 16

3 nowoczesne hale 1/10 posadzki przemysłowe kien stalowych o przekroju 150 mm x x 150 mm i rozpiętości 500 mm z naciętą szczeliną w środku rozpiętości, poddaje belkę zginaniu pod obciążeniem skupionym w środku belki. Określenie wytrzymałości resztkowej na zginanie R polega na wyznaczeniu umownego naprężenia na wierzchołku karbu, o którym zakłada się, że występuje, przy liniowym rozkładzie naprężenia w środku rozpiętości belki, odpowiadającemu założonemu rozwarciu szczeliny CMOD (Crack Mouth Opening Displacement rozwarcie szczeliny w belce testowej pod wpływem obciążenia). Zgodnie z normą PN-EN Włókna do betonu. Część 1: Włókna stalowe. Deinicje, wymagania i zgodność, producent powinien deklarować niezbędną liczbę włókien w kg/m 3, przy której beton wzorcowy z włóknami osiąga wytrzymałość resztkową na zginanie R, 0,5 równą 1,5 MPa przy rozwarciu szczeliny CMOD = = 0,5 mm oraz wytrzymałość resztkową na zginanie R 3,5 równą 1 MPa przy rozwarciu szczeliny CMOD = 3,5 mm. Znając niezbędną liczbę kg określonego typu włókien, jaką należy dodać do betonu, aby otrzymać określone przez normę wytrzymałości resztkowe, mamy możliwość porównania eektywności różnych typów włókien. Wytrzymałość resztkowa R służy zatem do porównywania eektywności różnych typów włókien, a wytrzymałość równoważna eq, 150 do obliczeń statycznych posadzek ibrobetonowych. Schemat badania wytrzymałości resztkowej R jest pokazany na ryc. 4. Norma PN -EN deiniuje również systemy atestacji zgodności włókien stalowych. Typ stosowanych włókien stalowych i ich liczba w m 3 mieszanki betonowej to bardzo ważne elementy w konstruowaniu posadzek bezspoinowych, ponieważ to właśnie one kompensują naprężenia spowodowane skurczem betonu. Zbyt słabe włókna lub ich zbyt mała ilość nie będą w stanie zapobiec spękaniu betonu osłabionemu brakiem dylatacji pozornych. Dlatego do zbrojenia posadzek bez dylatacji nacinanych stosuje się włókna o wysokiej eektywności, czyli takie, które mają smukłość co najmniej 65. Smukłość włókien świadczy o ich ilości w kg zbrojenia i ich łącznej długości. Tabela 1 podaje ilość włókien o różnych smukłościach i ich łączną długość w kg zbrojenia. Porównując smukłość z ilością włókien i ich łączną długością w kg zbrojenia, można zauważyć prostą zależność: im wyższa smukłość, tym więcej włókien w kg zbrojenia i tym większa ich łączna długość, im wyższa smukłość, tym wyższa wytrzymałość równoważna ibrobetonu eq,150. Jeżeli włókna stalowe mają hamować powstawanie i rozwój zarysowania betonu, to powinno być ich jak najwięcej w m 3 betonu, a ich łączna długość powinna być jak największa. Wybierając typ włókien stalowych do zbrojenia posadzek bezspoinowych, należy zatem kierować się ich smukłością. Znając smukłość włókna, wiemy, jaka jest jego eektywność, a stąd wiemy, w jakim stopniu nasza posadzka będzie chroniona przed spękaniem. q Piśmiennictwo zostanie opublikowane w cz. II artykułu Długość włókna l [mm] Średnica włókna d [mm] Klasa smukłości l/d Liczba włókien w 1 kg [szt.] Łączna liczba włókien w 1 kg zbrojenia [m] Dozowanie włókien [kg/m 3 ] Łączna liczba włókien zawartych w 1 m 3 betonu [szt.] Łączna długość wszystkich włókien zawartych w 1 m 3 betonu [m] Wytrzymałość równoważna eq,150 dla betonu C25/30 [MPa] , , , ,8 60 0, ,3 60 0, ,1 60 0, ,7 60 0, ,1 60 0, ,8 60 0, ,5 60 0, ,3 60 0, ,1 60 0, ,8 60 1, ,1 60 1, ,8 60 1, ,6 50 1, , , ,0 Tabela 1. Parametry techniczne włókien stalowych 18

4 NOWOCZESNE HALE 2/10 POSADZKI PRZEMYSŁOWE mgr inż. Barbara Dymidziuk Bekaert Poland Sp. z o.o. FIBROBETONOWE posadzki bezspoinowe - cz. II Fibrobetonowa posadzka bezspoinowa niekiedy przysparza poważnych problemów eksploatacyjnych. Kontynuujemy temat rozpoczęty w numerze 1/2010 Nowoczesnych Hal. Porównajmy dwa typy włókien, różniące się od siebie smukłością (tab. 1 w części I): włókno 50/1: długość = 50 mm, średnica = 1 mm, smukłość = 50, włókno 60/0,75: długość = 60 mm, średnica = 0,75 mm, smukłość = 80. Można łatwo zauważyć, jak smukłość wpływa na ich eektywną pracę w betonie. Fibrobeton zbrojony włóknami 50/1 w ilości 40 kg/m 3 ma szt. włókien w m 3 betonu, których łączna długość wynosi 6200 m. Włókna 60/0,75 dodane do betonu w ilości 25 kg/m 3 mają łączną długość 7200 m, mimo że jest ich o 4000 mniej niż włókien 50/1 w m 3 betonu. Zatem mimo że włókien o smukłości 80 jest mniej o 15 kg/m 3 niż włókien o smukłości 50, mamy o cały kilometr więcej drutu w m 3 betonu chroniącego go przed zarysowaniem. Również wytrzymałość równoważna eq,150 ibrobetonu z 25 kg/m 3 włókien 60/0,75 jest dużo wyższa niż z włóknami 50/1. Dla betonu klasy C25/30 i 25 kg/m 3 włókien 60/0,75 wynosi 2,7 MPa, a dla tego samego betonu z 40 kg/m 3 włókien 50/1 wynosi tylko 2,2 MPa. Dlatego do zbrojenia posadzek bezspoinowych należy wybierać takie włókno z takim dozowaniem, aby łączna długość wszystkich włókien w m 3 betonu była jak najdłuższa, a wytrzymałość równoważna miała jak najwyższą wartość. Nie powinno się sugerować liczbą włókien w m 3 betonu, ponieważ, jak widać to w tab. 1, liczba włókien mniej smukłych może być większa niż włókien o większej smukłości, ale ich łączna długość dużo mniejsza, a wartość wytrzymałości równoważnej eq,150 niższa. Włókna stalowe klejone w pasma oraz powlekane cynkiem Niektórzy producenci włókien oerują włókna stalowe klejone w pasma. Zapobiega to zbijaniu się włókien w kule, 36

5 POSADZKI PRZEMYSŁOWE NOWOCZESNE HALE 2/10 potocznie zwane jeżami, i zapewnia równomierne ich rozprowadzenie w mieszance betonowej. Pojawienie się takiego jeża w mieszance betonowej powoduje, że przy jej układaniu jeż jest usuwany i zamiast 30 kg włókien w m 3 betonu możemy mieć tylko 25 albo jeszcze mniej. Ponadto po wyjęciu jeża z mieszanki w miejscu, w którym był, pozostaje beton pozbawiony zbrojenia. Każdy ubytek ilości włókien, a zwłaszcza miejscowy, naraża posadzkę na spękanie, nawet jeśli nie pojawi się w tym miejscu obciążenie. Dlatego, dokładne i równomierne wymieszanie włókien w mieszance betonowej, bez utraty jakiejkolwiek ilości włókien, jest warunkiem koniecznym otrzymania posadzki bezspoinowej wolnej od spękań. Na rynku dostępne są również włókna powlekane warstwą cynku. Włókna ocynkowane nie pozostawiają rdzawych przebarwień (rdza z włókien poza przebarwieniami nie powoduje żadnych uszkodzeń nawierzchni posadzki) na powierzchni posadzki. Jeżeli takie przebarwienia z powodów użytkowych posadzki są niepożądane (np. w zakładzie wytwarzającym żywność), można zastosować włókna ocynkowane. Od czego zależy ilość włókien dodawanych do betonu? Ilość włókien dodawanych do betonu dla posadzek bezspoinowych zależy od smukłości włókna, wielkości obciążeń, nośności podłoża i wielkości pola roboczego. Im większe pole robocze, tym więcej włókien należy dodać do betonu. Minimalne ilości włókien zależą od klasy smukłości włókien i wytrzymałości równoważnej eq,150. Nie ma więc jednego określonego minimalnego dozowania dla wszystkich typów włókien. Nominalny objętościowy udział włókien o długości 50 mm i średnicy 1 mm w ibrobetonie V powinien wynosić 0,5%. Ze wzoru V W W 7850 gdzie W oznacza dozowanie włókien w kg/m 3, gęstość stali w kg/m 3, można obliczyć wymagane dozowanie włókien. Dla V = 0,005, czyli 0,5%, dozowanie wynosi ok. 39 kg włókien na 1 m 3 mieszanki betonowej. Dla włókien o długości 60 mm i średnicy 0,75 mm to dozowanie wynosi 24 kg/m 3, a dla włókien o długości 60 mm i średnicy 0,90 mm wynosi 30 kg/m 3. Wpływ włókien na spękane posadzki Rodzaj i typ włókien stosowanych do zbrojenia posadzek bezspoinowych ma bezpośredni wpływ na spękanie posadzki. Bardzo ważne jest stosowanie włókien o potwierdzonej jakości, dla których wytrzymałość równoważna eq,150 została zbadana laboratoryjnie na odpowiedniej maszynie (maszyna o odpowiedniej sztywności, mierząca obciążenie w unkcji ugięcia), a producent włókien udziela gwarancji jakości. Poza włóknami stalowymi posadzki bezspoinowe należy dozbroić dodatkowo siatkami lub/i prętami stalowymi w miejscach krytycznych, tj. tam, gdzie płyta posadzkowa ma tendecje do pękania. Są to takie miejsca, jak: słupy, doki, naroża. Każdy producent włókien stalowych powinien również podać określone wytrzymałości równoważne ibrobetonowi eq,150 z jego włóknami, dla różnych klas betonów i różnych ich dozowań oraz udostępniać je na każde życzenie inwestorów, wykonawców i projektantów. Bez znajomości wytrzymałości równoważnej ibrobetonu eq,150 ze znaną liczbą kg w m 3 betonu nie można w żaden sposób zaprojektować nie tylko posadzki bezspoinowej, ale także każdej innej zbrojonej włóknami stalowymi. Od czego zależy wybór klasy betonu? Jak wiadomo z podręczników dotyczących konstrukcji żelbetowych, dobra współpraca betonu i stali możliwa jest dzięki występowaniu zjawiska przyczepności zbrojenia do betonu. Przyczepność zależy od wielu czynników, m.in. od klasy betonu i jego wieku. Im wyższa klasa betonu i starszy beton, tym lepsza przyczepność zbrojenia stalowego do betonu. Dotyczy to również zbrojenia rozproszonego w postaci włókien stalowych. Wybór klasy betonu do posadzek przemysłowych zależy również od wymagań użytkowych posadzki, którymi są odporność na ścieranie i spękania. Beton o niskiej wytrzymałości będzie podatny na ścieranie, natomiast beton o wysokiej wytrzymałości, a więc o dużej zawartości cementu, będzie charakteryzował się dużym skurczem. Zatem wybór właściwej klasy betonu jest kompromisem między otrzymaniem betonu odpornego na ścieranie i betonu o ograniczonej skurczliwości. W przypadku posadzek bezspoinowych beton o klasie co najmniej C25/30 jest w stanie zapewnić wymaganą wartość sił przyczepności włókien stalowych do betonu, pozwalających na pełne wykorzystanie eektywności włókien stalowych i osiągnięcie przez ibrobeton wymaganych właściwości mechanicznych i użytkowych (odporność na ścieranie i pękanie). Wartość wskaźnika w/c powinna się mieścić w granicach 0,48 0,50. Dodanie do mieszanki betonowej włókien stalowych bardzo często wymusza zastosowanie plastyikatorów, a nawet superplastyikatorów, aby otrzymać odpowiednią konsystencję i urabialność mieszanki ibrobetonowej. Ponieważ beton osiąga w pełni swoją projektowaną wytrzymałość po 28 dniach, posadzkę należy obciążać stopniowo, zaczynając dopiero po dwóch tygodniach od chwili ułożenia betonu, tj. gdy beton osiągnie pewien poziom swoich właściwości mechanicznych. Po dwóch tygodniach przyłożone obciążenie nie powinno przekroczyć wartości równej 40% obciążenia projektowego. Po 25 dniach od dnia ułożenia betonu można obciążenie zwiększyć do 60% projektowanego. Jednakże, z uwagi na pielęgnację betonu, która powinna się odbywać przez 4 tygodnie, wskazane jest, aby posadzkę obciążać dopiero po zakończonej pielęgnacji, czyli po 28 dniach. Od czego zależy rozstaw dylatacji? Rozstaw dylatacji konstrukcyjnych zależy od kształtu hali, rozstawu słupów i od możliwości technologicznych wykonawcy. Nie ma ograniczeń konstrukcyjnych co do wielkości pola roboczego. Jedynym ograniczeniem są możliwości wykonawcy ułożenia tego pola w czasie jednego dnia roboczego, przy czym chodzi tu również o możliwości nieprzerwanego dostarczenia mieszanki betonowej i typu zbrojenia rozproszonego mającego możliwość kompensowania naprężeń powstających w betonie. Należy jednak pamiętać, że stosunek boków pola roboczego powinien być mniejszy 37

6 NOWOCZESNE HALE 2/10 POSADZKI PRZEMYSŁOWE niż 1,5, aby kształt pola roboczego był zbliżony do kwadratu. Zazwyczaj rozmiar pola roboczego wynosi m 2, ale wykonuje się również pola o wielkości 2500 m 2. Grubość płyty posadzkowej jest zawsze określana na podstawie obliczeń statycznych i zależy od: nośności podłoża, rozstawu dylatacji konstrukcyjnych, wielkości obciążeń, typu zastosowanego zbrojenia rozproszonego oraz wymagań użytkowych płyty posadzkowej. Grubość posadzki bezspoinowej powinna wynosić co najmniej 18 cm, nawet jeśli z obliczeń statycznych otrzymujemy wartość mniejszą. Grubość ta wynika z wymagań dotyczących sztywności płyty posadzkowej, tj. stosunku jej grubości do wymiarów pola roboczego. Brak sztywności płyty przyczynia się do paczenia krawędzi konstrukcyjnych, a to w konsekwencji prowadzi do ich spękania. Posadzki pływające Posadzki bezspoinowe posadowione na gruncie wykonuje się jako tzw. posadzki pływające. Określenie pływające oznacza, że posadzka jest całkowicie odizolowana od konstrukcji budowli (tj. od ścian, undamentów i podbudowy) i może swobodnie się przesuwać. Jakiekolwiek połączenie posadzki z konstrukcją budynku generuje niepożądane naprężenia w posadzce. Odizolowanie jej od konstrukcji budynku eliminuje te naprężenia. Dla zapewnienia niezawodnego poślizgu dla płyty posadzkowej należy ułożyć dwie warstwy olii budowlanej o grubości co najmniej 0,2 mm. W przypadku warstwy izolacji termicznej ułożonej na podbudowie olia jest układana na izolacji, bezpośrednio pod płytą posadzkową. Podłoże gruntowe musi spełniać dokładnie takie same wymagania, jak podłoże pod każdą inną posadzkę. Właściwości i brobetonowych posadzek bezspoinowych Fibrobetonowe posadzki bezspoinowe wykonane według wyżej wymienionych zaleceń zazwyczaj nie pękają. Niekiedy jednak mogą pojawić się rysy mimo przestrzegania wszystkich zasad prawidłowego wykonania. Jeśli zostanie zastosowany beton z włóknami stalowymi o wysokiej eektywności, mogą pojawić się rysy o rozwartości od 0,3 mm do 0,5 mm. Takie rysy nie pogarszają unkcjonowania posadzki, jest ona nadal zdatna do użytku i trwała, o ile nie zostaną jej postawione jakieś inne wyjątkowe wymagania. Występowanie rys włoskowatych na powierzchni posadzki jest zjawiskiem powszechnym. Rysy włoskowate pojawiają się nie tylko na powierzchniach posadzek bezspoinowych, ale także na powierzchniach posadzek z dylatacjami ciętymi, niezależnie od rodzaju zastosowanego zbrojenia, tj. włókien stalowych lub siatek stalowych. Rysy włoskowate powstają w wyniku nierównomiernego skurczu betonu przy powierzchni płyty w stosunku do pozostałej części posadzki. Mechanizm powstawania rys włoskowatych nie jest do końca poznany i dlatego nie można zaproponować skutecznych środków zapobiegających temu zjawisku. Zarysowania włoskowate nie są jednak zagrożeniem dla konstrukcji posadzki lub jej właściwości użytkowych, mają jedynie wpływ na estetykę posadzki. Dlatego, jeśli ich występowanie w posadzce nie jest z jakiś powodów pożądane, można powierzchnię pomalować lub pokryć warstwą żywicy. Posadzki bezspoinowe wymagają dokładnego wykonania, szczegółowego opracowania detali konstrukcji, użycia prawidłowych materiałów i sumiennej pielęgnacji betonu. Skurcz betonu wymusza bezwzględne przestrzeganie zasad sztuki budowlanej, również bardzo dokładnej pielęgnacji betonu. Przygotowanie równej podbudowy, zastosowanie podwójnej warstwy poślizgowej, wysokoeektywnych włókien stalowych, betonu o odpowiednim w/c, proili stalowych i dokładne opracowanie innych detali są warunkami koniecznymi do spełnienia, aby wykonać posadzkę bezspoinową wolną od usterek. Przerwy w dostawie mieszanki betonowej, niedostateczna jakość betonu i włókien czy zaniedbania w pielęgnacji betonu mogą zniweczyć wszystkie wysiłki i koszty poniesione w czasie wykonywania posadzki i w rezultacie otrzymuje się posadzkę, która sama się zdylatowała. Piśmiennictwo 1. Glinicki M.A.: Ocena i projektowanie ibrobetonów na podstawie wytrzymałości równoważnej. Drogi i Mosty, 2002, Glinicki M.A., Chibowski T.: Fibrobetonowe posadzki bezspoinowe. Seminarium Podłogi Przemysłowe, Jamroży Z.: Beton i jego Technologie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Kraków Concrete Industrial Ground Floors A Guide to their Design and Construction. Concrete Society Technical Report 34, second edition, Japan Standard JCI SF PN-EN : Metody badania włókien w betonie. Część 2: Eekt oddziaływania na beton. 7. PN-EN : Metody badania włókien w betonie. Część 1: Betony wzorcowe. 8. PN-EN : Włókna do betonu. Część 1: Włókna stalowe. Deinicje, wymagania i zgodność. 38

Distribution Solutions WireSolutions. Włókna stalowe. Posadzki przemysłowe

Distribution Solutions WireSolutions. Włókna stalowe. Posadzki przemysłowe Distribution Solutions WireSolutions Włókna stalowe Posadzki przemysłowe WireSolutions Zastosowania włókien stalowych WireSolutions wchodzi w skład grupy ArcelorMittal - firmy mającej pozycję nr 1 w przemyśle

Bardziej szczegółowo

PROJEKT POSADZKI Z FIBROBETONU z zastosowaniem włókien stalowych 50x1

PROJEKT POSADZKI Z FIBROBETONU z zastosowaniem włókien stalowych 50x1 ul. Kotlarska 1A/3; 67-00 Głogów Tel.: 76 7 77 80; fax.: 76 744 70; e-mail.: ambit@ambit.glogow.pl PROJEKT POSADZKI Z FIBROBETONU z zastosowaniem włókien stalowych 50x1 dla firmy: Nazwa: ELEKTROBUD SA.

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal WireSolutions. Włókna stalowe Posadzki przemysłowe

ArcelorMittal WireSolutions. Włókna stalowe Posadzki przemysłowe ArcelorMittal WireSolutions Włókna stalowe Posadzki przemysłowe ArcelorMittal WireSolutions Steel Fibres Solutions ArcelorMittal WireSolutions wchodzi w skład grupy ArcelorMittal - firmy mającej pozycję

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Przykładowe rozwiązania wykonawstwa oferowane przez MD PROJEKT. I. Płyty posadzkowe

OFERTA. Przykładowe rozwiązania wykonawstwa oferowane przez MD PROJEKT. I. Płyty posadzkowe OFERTA Jak żaden inny element budowlany posadzki przemysłowe wywierają ogromny wpływ na sprawne funkcjonowanie zakładu produkcyjnego lub magazynu z uwagi na ekstremalne obciążenia jakim są poddawane. Aby

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wymiarowania żelbetowych stropów gęstożebrowych, wykonanych na styropianowych płytach szalunkowych typu JS dr hab. inż. Maria E. Kamińska dr hab. inż. Artem Czkwianianc dr inż.

Bardziej szczegółowo

XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr PYTANIA I ZADANIA

XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr PYTANIA I ZADANIA XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr CZĘŚĆ A Czas 120 minut PYTANIA I ZADANIA 1 2 PUNKTY Na rysunku pokazano kilka przykładów spoin pachwinowych. Na każdym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego. wystąpienia katastrofy postępującej.

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego. wystąpienia katastrofy postępującej. EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego w sytuacji wystąpienia katastrofy postępującej. mgr inż. Hanna Popko Centrum Promocji Jakości Stali Certyfikat EPSTAL EPSTALto

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu V

Schöck Isokorb typu V Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 100 Tabele nośności/rzuty poziome 101 Przykłady zastosowania 102 Zbrojenie na budowie/wskazówki 103 Rozstaw

Bardziej szczegółowo

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach Płyty drewnopochodne do zastosowań konstrukcyjnych Płyty drewnopochodne, to szeroka gama materiałów wytworzonych z różnej wielkości cząstek materiału drzewnego, formowane przez sklejenie przy oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

Dystanse do zbrojenia

Dystanse do zbrojenia 1 Betomax systemy elementów dystansowych zastosowanie, właściwości, zalety BETOMAX - systemy elementów dystansowych z tworzywa sztucznego / stali górne zbrojenie BETOMAX ZET górne zbrojenie Dolne zbrojenie

Bardziej szczegółowo

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego w sytuacji wystąpienia katastrofy postępującej.

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego w sytuacji wystąpienia katastrofy postępującej. EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego w sytuacji wystąpienia katastrofy postępującej. mgr inż. Hanna Popko Centrum Promocji Jakości Stali Certyfikat EPSTAL EPSTALto

Bardziej szczegółowo

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 zbrojenie wysokiej wytrzymałości Przewagę zbrojenia wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 nad zbrojeniem typowym można scharakteryzować następująco:

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

MINERALNY UTWARDZACZ POSADZKOWY

MINERALNY UTWARDZACZ POSADZKOWY TECHNICZNA PERFEKCJA Beton zbrojony włóknem stalowym, znany pod skrótem BZWS, jest nowym materiałem o wysokich cechach wytrzymałościowych, niekruchym oraz odpornym na udary. Jest on idealnym materiałem

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie parametrów obliczeniowych

Wyznaczanie parametrów obliczeniowych dr inż. Władysław Ryżyński Biuro Usług Inżynierskich B.A. i Wł. Ryżyńscy, Białystok mgr inż. Benedykt Karczewski Astra Poland, Straszyn k. Gdyni Wyznaczanie parametrów obliczeniowych podłoża warstwowego

Bardziej szczegółowo

PŁYTKI POSADZKOWE INSTRUKCJA UKŁADANIA 1 / 6 01.1 INSTRUKCJA UKŁADANIA POSADZEK

PŁYTKI POSADZKOWE INSTRUKCJA UKŁADANIA 1 / 6 01.1 INSTRUKCJA UKŁADANIA POSADZEK PŁYTKI POSADZKOWE 1 / 6 01.1 Obciążone ruchem pieszym, wózkami widłowymi o napędzie ręcznym i motorowym o masie całkowitej do 2.0 T na ogumieniu pneumatycznym, CSE, oraz kołach gumowych pełnych. Posadzki

Bardziej szczegółowo

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. mgr inż. Magdalena Piotrowska Centrum Promocji Jakości Stali

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. mgr inż. Magdalena Piotrowska Centrum Promocji Jakości Stali EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości mgr inż. Magdalena Piotrowska Centrum Promocji Jakości Stali Certyfikat EPSTAL EPSTAL to znak jakości nadawany w drodze dobrowolnej certyfikacji na stal zbrojeniową

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE MOSTY Roman Zawodziński 75-368 Koszalin, ul. Kostenckiego 1a/8 tel. 0506 116 320 INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Most przez rów melioracyjny w ciągu drogi gminnej w m. Człuchy,

Bardziej szczegółowo

Dylatacje podłóg przemysłowych

Dylatacje podłóg przemysłowych Dylatacje podłóg przemysłowych Mgr inż. Piotr Hajduk, Biuro Konstrukcyjno-Budowlane HAJDUK 44 1. Wprowadzenie Podłogi przemysłowe należą do najbardziej narażonych na uszkodzenia elementów budownictwa przemysłowego.

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego mechanizmu ścinania. Grunty luźne nie tracą nośności gwałtownie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

Centrum Biurowe PODWALE ul. Małachowskiego 10, Poznań

Centrum Biurowe PODWALE ul. Małachowskiego 10, Poznań Generalny Wykonawca: EIFFAGE POLSKA BUDOWNICTWO S.A. REGION PÓŁNOCNY / Oddział Poznań ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań Wykonawca Branżowy: PAL-GAZ Palacz Sp. z o.o. Sp. k. Przyłęk 25A, 64-300 Nowy Tomyśl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

POŁĄ ŁĄCZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z BETONOWYMI. Marian Bober

POŁĄ ŁĄCZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z BETONOWYMI. Marian Bober POŁĄ ŁĄCZEI KOSTRUKCJI STLOWYCH Z BETOOWYMI Marian Bober Klasyfikacja połączeń Połą łączenia mechaniczne Kotwa o stopniu rozprężenia regulowanym momentem dokręcającym. Rozprężenie uzyskiwane jest przez

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Tomasz Kosiński

mgr inż. Tomasz Kosiński mgr inż.. Tomasz Kosiński ski Budowa siatki Drut brzegowy Pręt poprzeczny 10cm 8cm 16cm Drut siatki Parametry siatki: Dlaczego ROAD MESH? Wzrost natężenia ruchu oraz zwiększone obciążenia na ośpojazdu

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE BETONOWE II

KONSTRUKCJE BETONOWE II ZAJĘCIA 1 KONSTRUKCJE BETONOWE II KONSTRUKCJE BETONOWE II MGR. INŻ. JULITA KRASSOWSKA Literatura z przedmiotu "KONSTRUKCJE BETONOWE [1] Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY MIEJSCOWE I TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE W BUDOWIE DRÓG

MATERIAŁY MIEJSCOWE I TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE W BUDOWIE DRÓG MATERIAŁY MIEJSCOWE I TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE W BUDOWIE DRÓG prof. Antoni SZYDŁO dr inż.. Robert WARDĘGA NAWIERZCHNIE RZYMSKIE NAWIERZCHNIE RZYMSKIE PIERWSZE SPOIWA WAPNO + POPIÓŁ WULKANICZNY - nazwano

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: 7. Węzły kratownic (Jan Bródka) 11 7.1. Wprowadzenie 11 7.2. Węzły płaskich

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE W TECHNOLOGII BETONU CEMENTOWEGO. Prof. Antoni Szydło

NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE W TECHNOLOGII BETONU CEMENTOWEGO. Prof. Antoni Szydło NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE W TECHNOLOGII BETONU CEMENTOWEGO Prof. Antoni Szydło NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE - DEFINICJA 1. Wg obowiązujących przepisów: Nawierzchnie betonowe 30 lat; Nawierzchnie podatne 20

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV Spis treści Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... XIII XV 1. Ustalenia ogólne... 1 1.1. Geneza Eurokodów... 1 1.2. Struktura Eurokodów... 6 1.3. Różnice pomiędzy zasadami i regułami stosowania... 8

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKÓW W POSTACI WŁÓKIEN NA WŁAŚCIWOŚCI BETONU. ZALETY PŁYNĄCE ZE STOSOWANIA FIBROBETONÓW.

WPŁYW DODATKÓW W POSTACI WŁÓKIEN NA WŁAŚCIWOŚCI BETONU. ZALETY PŁYNĄCE ZE STOSOWANIA FIBROBETONÓW. Marek Jędrkowiak I rok (studia II stopnia) Koło Naukowe Konkret przy Katedrze Konstrukcji Betonowych Politechnika Wrocławska Opiekun naukowy referatu: dr inż. Tomasz Trapko WPŁYW DODATKÓW W POSTACI WŁÓKIEN

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU PROGRAM ZESP1 (12.91) Autor programu: Zbigniew Marek Michniowski Program do analizy wytrzymałościowej belek stalowych współpracujących z płytą żelbetową. PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU Program służy do

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKATY BETONOWE 2013/2014

PREFABRYKATY BETONOWE 2013/2014 PREFABRYKATY BETONOWE 2013/2014 Firma LUBAR PREFABRYKACJA Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją betonowych elementów prefabrykowanych, takich jak: stropy Filigran, schody, słupy, belki,

Bardziej szczegółowo

Perlicover WP 520. Karta techniczna 1 z 5. J.P. COVER Sp. z o.o.; tel.: 32 469 49 70; www.jpcover.pl; jpcover@jpcover.pl

Perlicover WP 520. Karta techniczna 1 z 5. J.P. COVER Sp. z o.o.; tel.: 32 469 49 70; www.jpcover.pl; jpcover@jpcover.pl Lekka wylewka perlitowa Klasa: CT-C5-F2 Karta techniczna 1 z 5 3-4 krotne odciążenie konstrukcji stropu w porówaniu z tradycyjną wylewką Łatwość wykonania wylewki na nierównych podłożach Płynna regulacja

Bardziej szczegółowo

Badanie wpływu plastyczności zbrojenia na zachowanie się dwuprzęsłowej belki żelbetowej. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali

Badanie wpływu plastyczności zbrojenia na zachowanie się dwuprzęsłowej belki żelbetowej. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali Badanie wpływu plastyczności zbrojenia na zachowanie się dwuprzęsłowej belki żelbetowej Opracowanie: Spis treści Strona 1. Cel badania 3 2. Opis stanowiska oraz modeli do badań 3 2.1. Modele do badań 3

Bardziej szczegółowo

Część 2 a Wpływ projektowania i wykonawstwa na jakość murowanych ścian

Część 2 a Wpływ projektowania i wykonawstwa na jakość murowanych ścian Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji murowych z silikatów Część 2 a Wpływ projektowania i wykonawstwa na jakość murowanych ścian Udział procentowy awarii i katastrof budowlanych w latach 1962-2005 podział

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

Distribution Solutions WireSolutions. Włókna Stalowe. Posadzki Przemysłowe TABIX

Distribution Solutions WireSolutions. Włókna Stalowe. Posadzki Przemysłowe TABIX Distribution Solutions WireSolutions Włókna Stalowe Posadzki Przemysłowe TABIX HE WireSolutions Światowy Lider w Produkcji Stali Kim jesteśmy? WireSolutions jest oddziałem ArcelorMittal zajmującym się

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-PP

Płyty izolacyjne IZOROL-PP Płyty izolacyjne IZOROL-PP Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie tkaniną polipropylenową powlekaną polipropylenem o masie powierzchniowej 95g/m². Do produkcji płyt w zależności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PALCZASTE URZĄDZENIA DYLATACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PALCZASTE URZĄDZENIA DYLATACYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA PALCZASTE URZĄDZENIA DYLATACYJNE 1.Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J. ul. Skrzetuskiego 76 54-515 Wrocław

PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J. ul. Skrzetuskiego 76 54-515 Wrocław PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J. ul. Skrzetuskiego 76 54-515 Wrocław tel. (071) 359 49 31 e-mail: profil@post.pl Pracownia Konstrukcyjna Obiekt: BUDYNEK KOMPOSTOWNI ODPADÓW ZIELONYCH

Bardziej szczegółowo

Deskowanie tracone w stropach. Wykonały: Magdalena Sroka Magdalena Romanek Budownictwo, rok III Kraków, styczeń 2015

Deskowanie tracone w stropach. Wykonały: Magdalena Sroka Magdalena Romanek Budownictwo, rok III Kraków, styczeń 2015 Deskowanie tracone w stropach Wykonały: Magdalena Sroka Magdalena Romanek Budownictwo, rok III Kraków, styczeń 2015 Deskowanie tracone Jest to konstrukcja jednorazowa, na ogół z elementów żelbetowych lub

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu KF

Schöck Isokorb typu KF Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Konstrukcja/Właściwości/Wskazówki 54 Zbrojenie na budowie 55 Instrukcja montażu 56-59 Lista kontrolna 60 Klasy odporności ogniowej 20-21 53 Schöck

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

GlobalFloor. Cofrastra 40 Tablice obciążeń

GlobalFloor. Cofrastra 40 Tablice obciążeń GlobalFloor. Cofrastra 4 Tablice obciążeń Cofrastra 4. Tablice obciążeń Cofrastra 4 blacha fałdowa do stropu zespolonego Zastosowanie Blacha profilowana Cofrastra 4 przeznaczona jest do realizacji żelbetowych

Bardziej szczegółowo

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Centrum Promocji Jakości Stali

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Centrum Promocji Jakości Stali EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości Centrum Promocji Jakości Stali Ciągliwość stali Ciągliwość stali To jej zdolność do uzyskiwania dużych odkształceń przy bardzo niewielkim wzroście naprężeń

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny stan bryły

Wewnętrzny stan bryły Stany graniczne Wewnętrzny stan bryły Bryła (konstrukcja) jest w równowadze, jeżeli oddziaływania zewnętrzne i reakcje się równoważą. P α q P P Jednak drugim warunkiem równowagi jest przeniesienie przez

Bardziej szczegółowo

Systemy przeciwoblodzeniowe

Systemy przeciwoblodzeniowe Systemy przeciwoblodzeniowe Systemy przeciwoblodzeniowe składają się z kabli grzejnych lub mat grzejnych oraz termostatów i akcesoriów instalacyjnych. Stosowane są do usuwania śniegu i lodu z podjazdów,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA III. KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA DANE OGÓLNE... str. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE... str. OBLICZENIA... str. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA PODESTU POD AGREGATY

Bardziej szczegółowo

System montażu interior M2 ver. 2

System montażu interior M2 ver. 2 System montażu interior M2 ver. 2 strona 2 Spis Treści 1. Przygotowanie i organizacja prac 1.01. Odnośne dokumenty, z którymi należy się zapoznać 1.02. Organizacja prac 2. System M2 - Opis. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

MILMORE sp. z o.o. www.milmore.pl biuro@milmore.pl +48 570 943 646 2015_M_007 PROJEKT NAPRAWCZY elementów konstrukcji żelbetowych

MILMORE sp. z o.o. www.milmore.pl biuro@milmore.pl +48 570 943 646 2015_M_007 PROJEKT NAPRAWCZY elementów konstrukcji żelbetowych MILMORE sp. z o.o. www.milmore.pl biuro@milmore.pl +48 570 943 646 2015_M_007 PROJEKT NAPRAWCZY elementów konstrukcji żelbetowych OBIEKT Stadion Miejski w Poznaniu ( INEA STADION ) ADRES OBIEKTU ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11

Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11 Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11 1. Szata graficzna: (a) papier gładki formatu A4, (b) zapis ręczny jednostronny przy użyciu ołówka (miękkiego), (c) numeracja pozycji obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

GlobalFloor. Cofraplus 60 Tablice obciążeń

GlobalFloor. Cofraplus 60 Tablice obciążeń GlobalFloor. Cofraplus 6 Tablice obciążeń Cofraplus 6. Tablice obciążeń Cofraplus 6 blacha fałdowa do stropu zespolonego Zastosowanie Blacha profilowana Cofraplus 6 przeznaczona jest do realizacji żelbetowych

Bardziej szczegółowo

I. Wstępne obliczenia

I. Wstępne obliczenia I. Wstępne obliczenia Dla złącza gwintowego narażonego na rozciąganie ze skręcaniem: 0,65 0,85 Przyjmuję 0,70 4 0,7 0,7 0,7 A- pole powierzchni przekroju poprzecznego rdzenia śruby 1,9 2,9 Q=6,3kN 13,546

Bardziej szczegółowo

Dwa w jednym teście. Badane parametry

Dwa w jednym teście. Badane parametry Dwa w jednym teście Rys. Jacek Kubiś, Wimad Schemat zawieszenia z zaznaczeniem wprowadzonych pojęć Urządzenia do kontroli zawieszeń metodą Boge badają ich działanie w przebiegach czasowych. Wyniki zależą

Bardziej szczegółowo

Rodzaje obciążeń, odkształceń i naprężeń

Rodzaje obciążeń, odkształceń i naprężeń Rodzaje obciążeń, odkształceń i naprężeń 1. Podział obciążeń i odkształceń Oddziaływania na konstrukcję, w zależności od sposobu działania sił, mogą być statyczne lun dynamiczne. Obciążenia statyczne występują

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE... Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA.... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.... 2 5. OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ MIASTA BOCHNIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 tel./fax (+48 14) 626 38 90, 626 45 39 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Moduł. Zakotwienia słupów stalowych

Moduł. Zakotwienia słupów stalowych Moduł Zakotwienia słupów stalowych 450-1 Spis treści 450. ZAKOTWIENIA SŁUPÓW STALOWYCH... 3 450.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 450.1.1. Opis ogólny programu... 3 450.1.2. Zakres pracy programu... 3 450.1.3.

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych Podręcznik A3 Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych W większości obiektów budowlanych stosowane są szczeliny dylatacyjne. Szczeliny te muszą przejąć naprężenia wynikające ze zmian

Bardziej szczegółowo

Distribution Solutions WireSolutions. Włókna stalowe. TAB-House TM

Distribution Solutions WireSolutions. Włókna stalowe. TAB-House TM Distribution Solutions WireSolutions Włókna stalowe TAB-House TM Korzyści WireSolutions wchodzi w skład grupy ArcelorMittal, firmy mającej pozycję numer 1 w przemyśle stalowym na świecie. Głównymi naszymi

Bardziej szczegółowo

Dostarczamy elementy złączne nieprzerwanie od 1997 roku. Nasza oferta. skierowana jest zarówno do rynku hurtowego, zakładów produkcyjnych jak

Dostarczamy elementy złączne nieprzerwanie od 1997 roku. Nasza oferta. skierowana jest zarówno do rynku hurtowego, zakładów produkcyjnych jak Katalog ofertowy 2014 / 2015 REMISS Dostarczamy elementy złączne nieprzerwanie od 1997 roku. Nasza oferta skierowana jest zarówno do rynku hurtowego, zakładów produkcyjnych jak i do odbiorców detalicznych.

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

MEZZA STOW. Wysokiej jakości konstrukcje podestowe.

MEZZA STOW. Wysokiej jakości konstrukcje podestowe. MEZZA STOW Wysokiej jakości konstrukcje podestowe. MEZZA STOW KONSTRUKCJE PODESTOWE System Mezza-Stow został zaprojektowany na potrzeby realizowania konstrukcji podestowych. W przeciwieństwie do konwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto stosować wysokiej jakości włókna Fibrofor High Grade? KONKRETNIE.

Dlaczego warto stosować wysokiej jakości włókna Fibrofor High Grade? KONKRETNIE. Dlaczego warto stosować wysokiej jakości włókna Fibrofor High Grade? KONKRETNIE. 2 / 3 Główne zelety Jakość korzyści Wytrzymałość na ściskanie 4 Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu 5 Charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Układanie membran Sarnafil TG w systemie balastowym

Układanie membran Sarnafil TG w systemie balastowym Bro_0033760, A, Rozdział 5 / 10.2007 Krycie dachów materiałami FPO / Układanie membran Sarnafil TG w systemie balastowym Rozdział 5 19/32 Układanie membran Sarnafil TG w systemie balastowym Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Dojścia do przystanków autobusowych w ciągu ul. Lotniczej we Wrocławiu Roboty konstrukcyjne + architektura. Wyszczególnienie elementów

PRZEDMIAR ROBÓT Dojścia do przystanków autobusowych w ciągu ul. Lotniczej we Wrocławiu Roboty konstrukcyjne + architektura. Wyszczególnienie elementów PRZEDMIAR ROBÓT Dojścia do przystanków autobusowych w ciągu ul. Lotniczej we Wrocławiu Roboty konstrukcyjne + architektura L,p. Wyszczególnienie elementów Jednostka rozliczeniowych nazwa ilość 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna

PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna Nazwa obiektu : Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Piszu. Temat : ZBIORNIK RETENCYJNY Ob. Nr. 16 Adres inwestycji : Oczyszczalnia ścieków w Piszu Inwestor

Bardziej szczegółowo

kszta³tka zewnêtrzna KZE podpora monta owa nadbeton

kszta³tka zewnêtrzna KZE podpora monta owa nadbeton Stropy Teriva Spis treści 1. Informacja ogólne... 3 2. Pustaki stropowe... 5 3. Kształtki wieńcowo-nadprożowe... 6 3.1. Zaprawa... 7 4. Element deklujący... 7 5. Belki Stropowe... 8 5.1. Uwagi ogólne...

Bardziej szczegółowo

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE KARTA OPIS WYROBU Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010 Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści H-Block H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści Idea produktu... 3 Warianty płyty H-Block... 4 Zastosowanie Izolacyjnych Płyt Konstrukcyjnych H-Block... 5 H-Block plus... 6 Zastosowanie Izolacyjnych

Bardziej szczegółowo

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA dr inż. Paweł Sulik Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA Seminarium ITB, BUDMA 2010 Wprowadzenie Instytut Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi,

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi, Załącznik nr 7 do siwz Znak sprawy IOS.VI.ZP.271.4.2015 Dokumentacja Nazwa inwestycji: Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowicach wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową fundamentów etap

Bardziej szczegółowo