SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIKOŁOWIE za 2011 rok. I. Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIKOŁOWIE za 2011 rok. I. Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 2"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIKOŁOWIE za 2011 rok I. Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 2 II. Dział ds. osób niepełnosprawnych A. Rehabilitacja społeczna 5 B. Rehabilitacja zawodowa 7 Opieka nad dzieckiem i rodziną III. Pomoc środowiskowa A. Rodziny zastępcze 8 B. Ośrodek Interwencji Kryzysowej 12 IV. Pomoc stacjonarna 14 V. Pozostałe inicjatywy 19 VI. Sprawozdanie finansowe 25 VII. Planowane przedsięwzięcia w 2012r. 27 1

2 I. Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje ponadgminne zadania z zakresu pomocy społecznej, które zostały zawarte w ustawach o: Pomocy społecznej, Systemie oświaty, Samorządzie powiatowym, Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wykonywane przez PCPR zadania dzieliły się na: zadania własne powiatu zadania z zakresu administracji rządowej. 1. Do zadań Centrum w zakresie wykonywania zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej należy: 1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 3) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym; 4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno opiekuńczych, placówek opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie; 5) realizacja zadania związanego z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu; 6) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze; 2

3 7) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze, specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się; 8) pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy; 9) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób; 10) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 11) prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej; 12) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; 13) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu; 14) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu; 15) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; 16) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie; 17) sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej. 2. Do zadań Centrum z zakresu administracji rządowej w pomocy społecznej realizowanych przez Powiat należy: 1) pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia; 4) udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art.5a ustawy o pomocy społecznej, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej; 5) finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców niewymienionych w art.5 ustawy; 3

4 6) realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, w tym zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki adopcyjno opiekuńcze wyznaczone przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 3. Do zadań Centrum w zakresie wykonywania innych zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat należy: 1) rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych; 2) opracowywanie i realizacja zgodnych ze strategią rozwoju województwa projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: a) rehabilitacji społecznej b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. 3) Podejmowanie zadań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności; 4) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób; 5) opracowanie i przedstawienie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnienie na potrzeby samorządu województwa; 6) dofinansowanie: a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych; c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów; d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych; e) rehabilitacji dzieci i młodzieży; 7) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Warsztatów Terapii Zajęciowej; 8) organizowanie i zapewnienie usług o odpowiednim standardzie w domach pomocy społecznej, dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi (ustawa o ochronie zdrowia psychicznego ). 4. Do zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie należy : 1) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 2) opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą, 4

5 3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 4) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej, 5) do zadań z zakresu administracji rządowej należy tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 5. Do zadań Centrum należy ponadto wykonywanie innych zadań Powiatu z zakresu pomocy społecznej, określonych w porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej. II. Dział d/s osób niepełnosprawnych A. Rehabilitacja społeczna 1. Dofinansowanie kosztów działania 2 WTZ dla 90 uczestników w łącznej kwocie dofinansowania ,00 zł Z tego: środki PFRON ,00 zł ; środki Powiatu ,00 zł 2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2011 roku 298 osób ubiegało się o dofinansowanie, w tym 87 wnioskodawców ubiegało się o dofinansowanie dla opiekuna. Przyznano dofinansowanie 47 osobom w kwocie ,00 zł Ogółem wypłacono dofinansowanie 47 osobom w kwocie ,00 zł w tym : dorośli niepełnosprawni 31 osób - kwota ,00 zł dzieci i młodzież niepełnosprawna 5 osób - kwota 4 545,00 zł opiekunowie dzieci i młodzieży 4 osoby - kwota 2 424,00 zł opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych 7 osób - kwota 4 119,00 zł Nie udzielono dofinansowania łącznie 251 osobom (w tym również opiekunom osób niepełnosprawnych): - z powodu przekroczenia kryterium dochodowego 3 osobom osobom odmówiono dofinansowania z powodu braku środków, 3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Wpłynęło łącznie 318 wnioski na kwotę ,00 zł. Udzielono dofinansowania 293 osobom w łącznej wysokości : ,00 zł w tym: 5

6 - 71 dzieciom w kwocie ,00 zł osobom dorosłym w kwocie ,00 zł Nie udzielono dofinansowania 25 wnioskodawcom : - 3 z powodu przekroczenia kryterium dochodowego - 2 osobom z powodu nie uzupełnienia wymaganej dokumentacji - 16 osobom z powodu braku środków - 4 osoby zrezygnowały z przyznanego dofinansowania 4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych: Wpłynęło łącznie 47 wniosków na kwotę ,00 zł Zawarto ogółem (rezygnacja po podpisaniu) umów na kwotę ,00 zł Wypłacono dofinansowanie 35 osobom w łącznej wysokości : ,00 zł Z tego: zniesiono bariery architektoniczne u 11 osób na kwotę ,00 zł (przystosowano 9 łazienek, dofinansowano do budowy podjazdu, dofinansowano do budowy chodnika do posesji osoby niewidomej), zniesiono bariery techniczne u 16 osób na kwotę ,00 zł (w tym między innymi dofinansowano do zakupu 6 łóżek rehabilitacyjnych, 3 podnośniki wannowe, 2 osobom dofinansowano zakup urządzeń sanitarno higienicznych i uchwytów, dofinansowano również zakup ciśnieniomierzy głośnomówiących, wag głośnomówiących, termometru głośnomówiącego, detektora kolorów, radiomagnetofonu. W roku 2011 udzielono dofinansowania do zniesienia barier w komunikowaniu 8 osobom w kwocie 8 249,00 zł ( w tym 8 komputerów i 1 komunikator). Nie udzielono dofinansowania 12 osobom : 1 osoba zrezygnowała po podpisaniu umowy, 3 osoby zrezygnowały przed podpisaniem umowy, 4 wnioski uznano za niezgodne merytorycznie, 2 osobom odmówiono z powodu braku środków, 1 osoba nie posiadała orzeczenia o niepełnosprawności, 1 wniosek zrealizowano w ramach zadania dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (kamizelka oscylacyjna). 5. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych złożono 4 wnioski (Stowarzyszenie Wystarczy Być w Orzeszu, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Białe Misie w Łaziskach Górnych, Polski Związek Niewidomych Koło w Mikołowie, Ośrodek dla Niepełnosprawnych w Borowej Wsi) na łączną kwotę ,00zł, wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie i udzielono dofinansowania w łącznej kwocie: ,00 zł. 6. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny instytucje Nie złożono wniosków. 6

7 B. Rehabilitacja zawodowa 1. Zwrot kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności oraz rozpoznaniem przez służby medycyny tych potrzeb (art. 26 ) - złożone wnioski 0 2. Refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne (art. 26f ) - złożone wnioski 0 3. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych ( art. 38 i 40 ) zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy - złożone wnioski 0 4. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu ( art. 11 ) zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy - liczba osób ubiegających się o skorzystanie 3 - zrealizowano 3 wnioski na kwotę ,00 zł 5. Zwrot kosztów szkoleń zatrudnionych osób niepełnosprawnych ( art.41 ) - złożone wnioski 0 6. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej - złożone wnioski o udzielenie dotacji 0 7. Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (art. 26e) - złożono 3 wnioski - zrealizowano 2 wnioski na kwotę ,00 zł Szpital Chorób Płuc 1 stanowisko prac. obsługi i monitoringu, Caritas 2 stanowiska: konserwator i pracownik pralni 8. Przeprowadzone kontrole W roku sprawozdawczym przeprowadzono 6 kontroli pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne : a) KABE Sp. z o.o. Mikołów, ul. Waryńskiego 63 Umowa nr 1/WR/2007 z dn r. b) Z.U.H.P. ELETRON Rafał Cebula Mikołów, ul. Rolnicza 89 a Umowa nr 1/2008 z dn r. 7

8 c) Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże Mikołów, ul. Gliwicka 366 Umowa nr 2/2009 z dn r. d) Mega Service Plus Sp. z o.o. Katowice, ul. Panewnicka 375 Umowa nr 1/2009 z dn r. e) AD ASTRA Produkcja filmowa Wojciech Szwiec ul. Energetyków 3a/ Łaziska Górne Umowa nr 1/2010 Dotacja f) Warsztat Terapii Zajęciowej Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie Pl. Salwatorianów 4, Mikołów Umowa nr 2/2008 oraz 2/WTZ/M/2010 g) Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże ul. Gliwicka 366, Mikołów Umowa nr 1/2008 oraz 1/WTZ/BW/2010 OPIEKA NAD DZIECKIEM I RODZINĄ III. Dział ds. pomocy środowiskowej A. I. Rodziny zastępcze 1. Liczba rodzin zastępczych wg stanu za rok 2011r.: 154 w tym: - rodziny spokrewnione z dzieckiem.: rodziny niespokrewnione z dzieckiem.: 37 - pełniące zadania pogotowia rodzinnego: 3 - zawodowa wielodzietna rodzina zastępcza: 5 2. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych za rok 2011: 268 w tym: - dzieci w rodzinach spokrewnionych : dzieci w rodzinach niepokrewnionych : 75 - dzieci w rodz. zast. pogotowie rodzinne : 21 - dzieci w zawodowej wielodzietnej rodzinie zastępczej: 29 8

9 Liczba rodzin zastępczych utworzonych w 2011r Liczba dzieci umieszczonych w nowo utworzonych rodzinach zastępczych: 34 oraz umieszczonych w ramach rodzin już istniejących: Finansowanie; Rodzina zastępcza ogółem (I-XII.2011.): - przyznano świadczeń: 2812 na kwotę zł w tym: 2664 świadczeń miesięcznej pomocy pieniężnej na kwotę zł 52 świadczenia jednorazowej pomocy na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka na kwotę zł 96 świadczeń będących wynagrodzeniami dla rodzin zawodowych (pogotowia, wielodzietne) oraz psychologa na kwotę zł wraz z kosztami pracodawcy. Rodzina zastępcza spokrewniona (I-XII.2011r.): - przyznano świadczeń: 1445 na kwotę zł w tym: 1429 świadczeń miesięcznej pomocy pieniężnej na kwotę zł 16 świadczeń jednorazowej pomocy na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka na kwotę zł Rodzina zastępcza niespokrewniona z dzieckiem (I-XII.2011r.): - przyznano świadczeń: 816 kwotę świadczeń miesięcznej pomocy pieniężnej na kwotę zł - 20 świadczeń jednorazowej pomocy na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka na kwotę zł Rodzina zastępcza pełniąca zadania pogotowia rodzinnego (I-XII.2011r.): - przyznano świadczeń: 169 na kwotę zł w tym: 121 świadczeń miesięcznej pomocy pieniężnej na rzecz dzieci na kwotę zł 36 świadczeń wynagrodzeń osoby pełniącej zadania pogotowia rodzinnego na kwotę zł 12 świadczeń jednorazowej pomocy na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka na kwotę zł Zawodowa wielodzietna rodzina zastępcza (I-XII.2011r.): - przyznano świadczeń: 382 na kwotę zł w tym: 318 świadczeń miesięcznej pomocy pieniężnej na rzecz dzieci na kwotę zł 60 świadczeń wynagrodzeń osoby pełniącej zadania rodziny wielodzietnej na kwotę zł 4 świadczeń jednorazowej pomocy na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka na kwotę 5 219zł. 9

10 Psycholog terapeuta (I-XII.2011r.) - 11 świadczeń wynagrodzeń na kwotę zł 4. Liczba wychowanków którzy w 2011r. rozpoczęli proces usamodzielnienia: 15 w tym - Mikołów: 10 - Łaziska Górne: 3 - Orzesze: 0 - Ornontowice, Wyry, Gostyń: Rodziny zastępcze w związku z art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej (była rodzina zastępcza): 12 w tym: - Mikołów: 2 - Łaziska Górne: 5 - Orzesze: 4 - Ornontowice, Wyry, Gostyń: Szkolenia rodzin zastępczych: skierowano na szkolenie 6 rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem (prowadzone na zlecenie tut. Centrum przez publiczny Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w Sosnowcu). Z czego : - 1 rodzina uzyskała kwalifikacje - 4 rodziny nie uzyskały kwalifikacji - 1 rodzina zastępcza już funkcjonująca nie musiała przystępować do szkolenia (POAO stwierdził iż nie ma konieczności szkolenia z uwagi na posiadanie przez rodzinę kwalifikacji na rodzinę adopcyjną oraz etap adopcji umieszczonego w ramach rodziny zastępczej dziecka) Łączny koszt szkolenia: 5 837,94zł II. Porozumienia o zwrot kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 1. Porozumienia zawarte pomiędzy powiatem mikołowskim a powiatami na których terenie umieszczone zostały dzieci z terenu powiatu mikołowskiego: - liczba porozumień ogółem: 13 - liczba porozumień zawartych w 2011r: 1 - liczba porozumień wygasłych w 2011r.: 1 - liczba dzieci objętych porozumieniem: 13 - kwota wydatkowana przez powiat mikołowski na rzecz utrzymania dzieci poza powiatem mikołowskim ,98zł 2. Porozumienia zawarte pomiędzy powiatem mikołowskim a innymi powiatami o zwrot kosztów za pobyt dzieci umieszczonych na terenie powiatu mikołowskiego: - liczba porozumień ogółem liczba porozumień zawartych w 2011r.: 16 10

11 - liczba porozumień wygasłych w 2011r.: 4 - liczba dzieci objętych porozumieniem 2011r: 39 - kwota środków zwróconych przez inne powiaty z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu mikołowskiego: ,44zł III. Wywiady środowiskowe przeprowadzone w 2011r.: w rodzinach zastępczych -ok w rodzinach biologicznych ok. 260 IV. Ilość wystosowanych decyzji w roku 2011: Rodziny zastępcze ogółem decyzji: przyznanie miesięcznej pomocy pieniężnej na rzecz dziecka: przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka:52 - odmowa przyznania świadczenia na rzecz dziecka: 2 - uchylenie decyzji: zmiana decyzji: 7 - zwrot świadczenia niesłusznie pobranego: 14 - umorzenie postępowania: 7 - rozłożenie na raty św. niesłusznie pobranego: 2 2. Rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych ogółem decyzji : naliczenie odpłatności: 16 - zwolnienie z ponoszenia opłaty: uchylenie decyzji: 12 - zmiana decyzji: 0 - umorzenie postępowania administracyjnego : 5 V. W 2011r. pozyskano środki pieniężne na realizację projektu Podnoszenie kwalifikacji rodzin zastępczych specjalistyczne szkolenia w ramach realizacji Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie, na kwotę ,00zł wkład własny Powiatu wyniósł 2.750,00zł. VI. Zorganizowano III Piknik dla rodzin zastępczych połączony z promocją rodzicielstwa zastępczego. Zrealizowany w ramach środków własnych. VII. W 2011r. kontynuowano rekrutację rodzin zastępczych: - zamieszczono artykuły na temat rodzicielstwa zastępczego w gazetach lokalnych, - rozprowadzano ulotki, plakaty, przeprowadzono Piknik dla rodzin zastępczych połączony z promocją rodzicielstwa zastępczego. W efekcie: 11

12 - przeprowadzono rozmowy wstępne z osobami zainteresowanymi ideą rodziny zastępczej się ok. 17 osób zainteresowanych, - skierowano na szkolenie 5 kandydatów na rodziców zastępczych. B. Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej za rok 2011 Głównym zadaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych jest niesienie kompleksowej pomocy osobom dorosłym i dzieciom doznającym przemocy w rodzinie. Ośrodek angażuje się w pomoc ludziom znajdującym się także w innych sytuacjach kryzysowych: konflikty w rodzinie, współuzależnienie, uzależnienie członka rodziny od alkoholu, problemy wychowawcze, myśli samobójcze. 1. Osoby zgłaszające się do Ośrodka mogą skorzystać z pomocy pracownika socjalnego, wsparcia psychologicznego (indywidualnego lub/i grupowego),porady prawnej oraz pomocy terapeuty dziecięcego. W okresie sprawozdawczym za rok 2011 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielono: 1455 porad interwencyjnych (nawiązanie pierwszego kontaktu z osobą w kryzysie, wywiady środowiskowe, współpraca z instytucjami w sprawie rodzin), 391 porad pomocowych w tym: pomoc psychologiczna, 105 psychoedukacja, rozmowy motywujące, wsparcie), 54 rodzin skorzystało z pomocy terapeuty dziecięcego, odbyło 180 spotkań, w których wzięło udział 60 dzieci, 252 udzielono porad prawnych, Ośrodek udzielił pomocy w rodzinach objętych procedurą Niebieskiej Karty (105 NK), 291 rodzin zostało objęte pomocą tut. Ośrodka w tym liczba osób którym udzielono pomocy 363 Tab.1 Porównanie ilości zgłoszeń do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w latach Ilość spotkań pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok

13 ilość spotkań 2. Ośrodek posiada bazę danych wielu instytucji i stowarzyszeń działających na terenie województwa śląskiego i poza nim zajmujących się udzielaniem pomocy doraźnej oraz dysponujących schronieniem dla ofiar przemocy w rodzinie. 3. Spotkania interdyscyplinarne Ośrodek Interwencji Kryzysowej podjął aktywną współpracę z większością instytucji z terenu powiatu mikołowskiego, a także poza nim. W szczególnie skomplikowanych sprawach pracownicy Ośrodka organizują tzw. spotkania interdyscyplinarne. W spotkaniach tych uczestniczą wszystkie osoby, które są zaangażowane w pomoc danej rodzinie (kuratorzy sądowi zawodowi oraz społeczni, pedagodzy szkolni, pracownicy świetlic środowiskowych, pracownicy socjalni MOPS, pracownicy OIK, dzielnicowi i inni). Celem spotkań jest wytyczenie wspólnego kierunku pomocy rodzinie, by pomoc ta była kompleksowa, profesjonalna i efektywna. W roku 2011 odbyło się 13 spotkań interdyscyplinarnych w Centrum, ponadto pracownicy wzięli udział w 13 spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego organizowanych przez inne instytucje. 4. Grupy psychoedukacyjne dla kobiet doznających przemocy domowej a) od listopada 2010r. marca 2011r. trwała VII edycja grupy psychoedukacyjnej. b) od października do grudnia 2011r. trwała VIII edycja grupy psychoedukacyjnej. 13

14 IV Dział ds. Pomoc Stacjonarnej 1. Domy Pomocy Społecznej. 1) Na terenie Powiatu Mikołowskiego znajdują się dwa domy pomocy społecznej: a) Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu, ul. Traugutta 45 przeznaczony dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Liczba miejsc w 2011 roku wynosiła 90, liczba osób korzystających 91, w tym 83 osób przebywa na podstawie skierowań wydanych przed dniem 1 stycznia 2004 roku i 7 osób na nowych zasadach (z pełną odpłatnością). Na umieszczenie oczekuje 7 osób (6 z nich jest z innego powiatu) Ruch mieszkańców jedna osoba zmarła. b) Dom Pomocy Społecznej Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych w Mikołowie Borowej Wsi przeznaczony dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Liczba miejsc w 2011 roku wyniosła 150, liczba korzystających 152 w tym 112 osób przebywa na podstawie skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004 roku i 38 osób na nowych zasadach (z pełną odpłatnością). Na umieszczenie oczekuje 13 osób. Ruch mieszkańców: 2 osoby odeszły, w tym 1 osoba do innej placówki 1 osoba usamodzielniła się. Przyjęto 2 osoby na nowych zasadach. Tabela nr 1 Decyzje administracyjne dot. DPS: DOT. UMIESZCZENIA Domy Pomocy Społecznej WYGASAJĄCE Rodzaj decyzji USTALAJĄCE ODPŁATNOŚĆ ZMIENIAJĄCE Ogółem 86 2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach Górnych, ul. Stasica 4 rozpoczął działalność w styczniu 2006 roku. Przeznaczony jest dla 20 osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych. Jest placówką dziennego pobytu. W okresie od stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku z usług w/w Domu korzystało 23 osoby, 4 osoby zrezygnowały, 3 osoby przyjęto. Na koniec grudnia 2011 roku z usług Środowiskowego Domu Samopomocy korzystało 19 osób. Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach korzystały 3 osoby z Powiatu Mikołowskiego. 14

15 Tabela nr 2 Decyzje administracyjne dot. ŚDS: Środowiskowy Dom Samopomocy Rodzaje decyzji KIERUJĄCE ZMIENIAJĄCE POZOSTAŁE Ogółem 51 3) Samorządowe Kolegium Odwoławcze 2 odwołania w 2011 roku. 4) Sporządzono 53 sprawozdania dotyczące domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy oraz placówek opiekuńczowychowawczych. 2. Placówka opiekuńczo-wychowawcza Na trenie Powiatu Mikołowskiego znajduje się Dom Dziecka w Orzeszu, ul. Wawrzyńca 87. Dom Dziecka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego. Z dniem 29 grudnia 2011 r. Powiat Mikołowski uzyskał zezwolenie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej (PS/II/90197/10/11). Liczba miejsc wynosi 30, w tym dwa miejsca interwencyjne. Liczba wychowanków na koniec grudnia 2011 wynosiła 30 osób. Tabela nr 3 Decyzje administracyjne dot. Domu Dziecka: DOT. SKIEROWANIA KIERUJĄCE WYGASAJĄCE INNE Dom Dziecka Rodzaje decyzji USTALAJĄCE ODPŁATNOŚĆ DOT. ODPŁATNOŚCI WYGASAJĄCE INNE Ogółem 71 W minionym roku umieszczono w placówce 10 małoletnich, z gminy Mikołów pochodziło 8 osób, z gminy Łaziska Górne pochodziło 1 osób, z innego powiatu 1 osoba. 15

16 W 2011 roku umieszczono 3 dzieci z terenu powiatu mikołowskiego w następujących placówkach: - Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Wolbromiu, woj. olkuskie 1 osoba, - placówce opiekuńczo wychowawczej w Rybniku 2 osoby. 3. Mieszkania Chronione Powiat Mikołowski od stycznia 2004 wynajmuje dwa lokale mieszkalne (dla 4 wychowanków) z zasobów lokalowych Gminy Łaziska Górne mieszczące się w budynku socjalnym przy ul. Chopina 17.W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku w mieszkaniach chronionych mieszkały 3 osoby. Na koniec grudnia 2011 roku mieszkały 3 osoby. Mieszkania chronione mają charakter rotacyjny okres pobytu w mieszkaniu poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami, nie powinien być dłuższy niż 1 rok. Przyznanie miejsca ma na celu udzielenie odpowiedniego wsparcia osobom, które czasowo nie mają gdzie mieszkać, ale potrafią samodzielnie funkcjonować w środowisku. Mieszkańców zobowiązano do ponoszenia miesięcznej odpłatności w wysokości 10% własnych dochodów. Z każdą osobą zawierany jest kontrakt socjalny. Obecnie 3 osoby oczekują na przydział lokalu socjalnego. 4. Wywiady Środowiskowe Przeprowadzono 43 wywiady środowiskowe dot: - umieszczenia małoletnich w placówkach, - ustalenia wysokości odpłatności za pobyt w placówkach, - skierowania do mieszkań chronionych. 5. Przeprowadzone kontrole w nadzorowanych jednostkach przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie Przeprowadzono 6 kontroli w nadzorowanych jednostkach w tym w: - Środowiskowym Domu Samopomocy w Łaziskach Górnych, - Domu Dziecka w Orzeszu, - Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mikołowie Borowej Wsi, - Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu, - Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mikołowie, - Domu Pomocy Społecznej Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych w Mikołowie Borowej Wsi. 6. Usamodzielnienia Zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 z 2009 roku, poz. 1362, z pózn.zm.) Centrum zajmuje się usamodzielnianiem osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy 16

17 pomocy społecznej, dom matek z dziećmi, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie świadczy pomoc w formie pieniężnej, jest to pomoc na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki. Świadczy również pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, jak i na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Tabela nr 1 Liczba osób usamodzielnianych w roku 2011 Z RODZIN ZASTĘPCZYCH Z PLACÓWEK* RAZEM LICZBA OSÓB USAMODZIELNIANYCH OSOBY KONTYNUUJĄCE NAUKĘ OTRZYMUJĄCE POMOC NA KONTYNUOWANIE NAUKI¹ ZAKOŃCZONY PROCES USAMODZIELNIENIA *osoby usamodzielniane, które opuściły placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej, dom matek z dziećmi, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze, Różnica pomiędzy liczbą osób kontynuujących naukę, a otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki wynika z faktu, że niektóre osoby uczące się otrzymują pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki z innych powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub placówce. Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przyznaje się na okres roku szkolnego lub akademickiego po przedłożeniu na początku każdego semestru zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej, na okres 1 roku, na podstawie ustaleń zawartych w wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby usamodzielnianej 17

18 Tabela nr 2 Decyzje dot. pomoc na usamodzielnienie w roku 2011 OGÓLNA LICZBA WYDANYCH DECYZJI w tym: Przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie Odmowa pomocy pieniężnej na usamodzielnienie Przyznanie pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki Zawieszenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki Odmowa przyznania pomocy na kontynuowanie nauki Uchylenie decyzji przyznającej pomoc na kontynuowanie nauki Zwrot nienależnie pobranego świadczenia Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej Umorzenie postępowania w sprawie przyznania pomocy RODZINY ZASTĘPCZE PLACÓWKI RAZEM ) Uchylenie decyzji przyznającej pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki spowodowane było zmianą sytuacji osobistej osoby usamodzielnianej tj. faktycznym zakończenie nauki, rezygnacją z nauki. 2) Umorzenia postępowania związane było z : a. rezygnacją z ubiegania się o pomoc na usamodzielnienie b. z brakiem współpracy osoby usamodzielnianej z PCPR. 3) Zawieszenie decyzji przyznającej pomoc na kontynuowanie nauki spowodowane było nie przerwaniem nauki na krótki okres ( w wyniku problemów zdrowotnych i rodzinnych ). Środki finansowe wydatkowane w 2011 roku na : pomoc pieniężną na usamodzielnienie, pomoc pieniężną kontynuowanie nauki, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej przedstawia poniższa tabela: 18

19 Tabela nr 3 WYSZCZEGÓLNIENIE : RODZINY ZASTĘPCZE PLACÓWKI RAZEM POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE , , ,00 POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI , , ,00 POMOC RZECZOWA , , ,00 7. Wywiady Środowiskowe Przeprowadzono około 140 wywiadów środowiskowych. Wywiady związane były z przyznawaniem pomocy usamodzielnianym wychowankom, którzy opuścili rodziny zastępcze i różnego typu placówki oraz z umieszczaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pełnoletnich wychowanków w mieszkaniach chronionych, ustalaniem odpłatności z a pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i mieszkaniach chronionych. V. Pozostałe inicjatywy 1. Stała współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu mikołowskiego. 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuuje udział w programie Równe szanse POKL w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. a) w 2011 roku w Projekcie Równe Szanse udział wzięło 65 osób. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby niepełnosprawne (bezrobotne, nieaktywne zawodowo, pełnoletnie - 48 osób). Skorzystały one z następujących form wsparcia projektowego: kurs podstaw obsługi komputera; zajęcia rehabilitacyjne; kursy językowe: język angielski, język niemiecki; 5 dniowy wyjazd szkoleniowy do Szczyrku podczas, którego odbyły się zajęcia terapii tańcem i ruchem; kurs opiekuna dla osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci; indywidualna psychoterapia; trening kompetencji społecznych oraz trening umiejętności życiowych; 19

20 14 dniowy wyjazd szkoleniowy do Kołobrzegu podczas, którego odbyły się 2 wycieczki krajoznawcze, warsztaty relaksacyjne, indywidualne spotkania z psychologiem; doradztwo zawodowe; b) drugą grupą biorącą udział w Projekcie były osoby usamodzielniane, wychowankowie domu dziecka (8 osób 5 kobiet, 3 mężczyzn). Skorzystali oni z: wyjazdu integracyjnego podczas, którego odbyły się warsztaty Wen-Do, trening kompetencji i umiejętności społecznych, terapia przez sztukęrelaksację, doradztwo zawodowe; kursy językowe: język angielski, język niemiecki; c) trzecią grupą uczestniczącą w Projekcie było 9 kobiet, klientek Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wzięły one udział w: treningu rozwoju osobistego z elementami asertywności, szkoleniach wyjazdowych podczas, których odbywały się: treningi radzenia sobie ze stresem, zajęcia plastyczne, warsztaty Wen-Do, trening komunikacji interpersonalnej; szkoleniu z zakresu stereotypów płci i równości szans mężczyzn i kobiet, Wszystkie działania odbyły się w okresie od czerwca do grudnia 2011 roku. W Projekcie uczestniczyło 37 kobiet i 28 mężczyzn. Projekt ukończyło 59 osób. Spośród tej grupy osób 4 osoby podjęły zatrudnienie, co jest wynikiem zdobycia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych uzyskanych w Projekcie. 3. Szkolenia pracownicy brali udział w 30 szkoleniach z zakresu pomocy społecznej oraz księgowości. 4. Nadzorowanie w zakresie przestrzegania standardu usług świadczonych w Domach. 5. Mieszkańcy powiatu w ciągu całego roku byli systematycznie informowani o ich prawach i uprawnieniach, o możliwości korzystania z dofinansowania różnych form rehabilitacji poprzez indywidualne rozmowy, informacje przekazywane stowarzyszeniom, informacje zamieszczane w prasie lokalnej. 6. Zorganizowano III Piknik dla rodzin zastępczych połączony z promocją rodzicielstwa zastępczego. Piknik odbył się 29 sierpnia na Stadionie AKS w Mikołowie.W imprezie udział wzięło około 300 osób, głównie były to dzieci. 7. W ramach wspierania jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną - w 2011 roku realizowany był Program Pt.,, Mały krok ku przyszłości Stonoga. Wsparcie usamodzielnianych 20

21 wychowanków. Program był współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Polityki Rodzinnej. Program był realizowany w okresie : od 15 sierpnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Wydatkowano kwotę ,40 złotych. W programie wzięło udział 15 usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wychowankom udzielono następującego wsparcia : a) pomoc w uzyskaniu odpowiedniego standardu warunków życia (zakup wyposażenia i materiałów do remontu do mieszkań dla 5 wychowanków ) b) udział i sfinansowanie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności przydatne przy poszukiwaniu zatrudnienia 1 osoba wzięła udział w kursie języka rosyjskiego, 2 osoby w kursie języka niemieckiego, 1 osoba w kursie języka angielskiego, 2 osoby w kursie prawa jazdy kategorii C, 5 osób w kursie prawa jazdy kategorii B. 1 osoba uwzględniona w projekcie nie wzięła udziału w realizacji tzn.. nie przystąpiła do kursu obsługi kasy fiskalnej z powodu zerwania kontaktów z PCPR w Mikołowie ( wyprowadziła się z terenu Powiatu Mikołowskiego). 8. Centrum Wolontariatu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych jest niejako pośrednikiem pracy pomiędzy wolontariuszem, a pracodawcą. Celem Centrum jest promowanie wolontariatu na terenie powiatu mikołowskiego, tworzenie bazy danych osób chętnych do podjęcia pracy wolontarystycznej oraz placówek, by taką pomoc przyjąć. Centrum Wolontariatu oferuje: Pomoc wolontariuszom w znalezieniu organizacji, w której będą mogli podjąć pracę wolontarystyczną; Szkolenia wstępne dla wolontariuszy; Wsparcie, porady i informacje o prawach i obowiązkach przysługujących wolontariuszom i organizacjom zatrudniających wolontariuszy; Materiały informacyjne, najnowsze przepisy prawne dotyczące wolontariatu. Na terenie powiatu mikołowskiego współpracujemy z 11 organizacjami, do których należą: Dom Dziecka w Orzeszu, Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu, Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych w Borowej Wsi, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Łaziskach Średnich, Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu - Zawiść, 21

22 Świetlice Profilaktyczno-Wychowawcza w Łaziskach Górnych Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Łaziskach Średnich Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna w Ornontowicach, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Orzeszu Związek Osób Niewidomych w Mikołowie, PCPR Od stycznia do grudnia 2011r. do Centrum Wolontariatu zgłosiło się 21 osób. Dnia 25 marca 2011r. pracownicy Centrum Wolontariatu w Zespole Szkół im. Powstańców Śląskich w Łaziskach Górnych przeprowadzili warsztaty dla członków Szkolnego Klubu Wolontariusza. Zajęcia dotyczyły m.in. tego na czym polega praca wolontarystyczna, przedstawienie praw i obowiązków wolontariusza. Dyskusja na ten temat. Dnia r. pracownicy Centrum Wolontariatu przeprowadzili zajęcia warsztatowe dotyczące wolontariatu dla uczniów klas 3 Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach w ramach integracyjnego happeningu Różni, ale równi. Dnia r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pracownicy wynagrodzili 3 najbardziej zaangażowanych wolontariuszy z terenu powiatu mikołowskiego, którzy regularnie podejmują pracę wolontarystyczną w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu i Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Łaziskach Średnich. Natomiast dnia następnego tj. 29 czerwiec pracownicy przeprowadzili szkolenie w tut. Centrum dla osób, które są zainteresowane pracą wolontarystyczną. Spotkanie było poprzedzone pismami do szkół promujących idee wolontariatu. Od września do grudnia 2011r. Centrum Wolontariatu pozyskało 6 aktywnych wolontariuszy, którzy odbyli pracę wolontarystyczną w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Łaziskach Górnych. Zadaniem wolontariuszy była organizacja czasu wolnego dla dzieci podczas prowadzonych projektów Szkoła Rodziców oraz grupy psychoedukacyjnej. Dnia 5 grudnia 2011r. Centrum Wolontariatu z okazji Światowego Dnia Wolontariatu zorganizowało spotkanie dla wolontariuszy aktywnie odbywających pracę wolontarystyczną w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Łaziskach Górnych, na którym wręczono pisemne podziękowania oraz upominki. Spotkanie miało charakter wsparcia, rozmowy, wymiany doświadczeń. 9. Programy realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej 1) Trening Rozwoju Osobistego z Elementami Asertywności, który trwał od marca do lipca 2011r. Spotkania miały charakter warsztatowy, a biorące w nich udział osoby miały szansę popracować m.in. nad dostrzeżeniem i obroną swoich praw osobistych, asertywnością. Nie zabrakło również tematów, które pozwalały uczestniczkom na odkrycie własnych zasobów i wyrażenie siebie. Zajęcia miały na celu pracę nad sobą i obejmowały 15 trzygodzinnych spotkań. 2) Szkolenia wyjazdowe 22

23 a) trening radzenia sobie ze stresem w dniach od r. Dodatkowo dla uczestniczek zorganizowano zajęcia plastyczne (zdobienie biżuterii metodą decoupage) b) warsztaty WenDo w dniach r. c) trening komunikacji interpersonalnej w dniach r. W ustrońskim Hotelu dodatkowo uczestniczki mogły odstresować się w trakcie masaży relaksacyjnych. d) w trakcie trwania projektu, w dniu r. uczestniczki odbyły także szkolenie nt. Stereotypy płci oraz równość szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym. 3) Szkoła Rodziców dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym służąca zwiększeniu kompetencji wychowawczych w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci, promujących wychowywanie bez przemocy. Projekt Szkoła Rodziców dofinansowany był ze środków budżetu województwa śląskiego. Realizowany był od r r. Program Szkoła Rodziców skierowany był do rodzin z terenu powiatu mikołowskiego (zarówno dla ojców, jak i matek). Od 15 września rozpoczął się cykl spotkań. W Szkole Rodziców wzięło udział 11 osób, jednakże ukończyło ją 10. Uczestnicy projektu spotykali się raz w tygodniu na trzy godziny, w sumie odbyło się 12 spotkań. Dodatkowo większość osób uczestniczących w Szkole Rodziców wzięło udział w dwudniowym szkoleniu wyjazdowym. Podczas wyjazdu odbyły się warsztaty z zakresu konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego z dzieckiem. 4) Kampania na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym i młodzieży zagrożonej przemocą Projekt dofinansowany był ze środków budżetu województwa śląskiego. Realizowany był w okresie od r. do r., W ramach projektu zorganizowano w dniu r. Konferencję, na którą zaproszono przedstawicieli instytucji zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie. Konferencja obejmowała wykłady zaproszonych prelegentów. W Konferencji wzięło udział 40 osób. 5) W dniach r. i r. zorganizowano dwa 4,5 godzinne warsztaty, dla młodzieży na temat: Komunikacji wolnej od przemocy - zasad prawidłowej komunikacji oraz Konstruktywnych metod radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych- elementy zachowań asertywnych. Warsztaty zostały zorganizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W warsztatach wzięły udział osoby chętne. W warsztatach wzięło udział w sumie 40 osób. 23

24 6) W dniach 5 i 8 grudnia 2011r. odbyły się warsztaty dla osób dorosłych z zakresu mitów i stereotypów dotyczących przemocy w rodzinie, roli kobiety i mężczyzny w rodzinie oraz zapoznano kobiety z podstawowymi, konstruktywnymi sposobami radzenia sobie w sytuacjach przemocy i uzależnienia członka rodziny. Dodatkowo zorganizowano darmowe porady prawne związane z tematyką przemocy w rodzinie dla osób z terenu powiatu mikołowskiego. 7) Szkoła Rodziców nadzieją na szczęśliwy dom Szkoła Rodziców była współfinansowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Polityki Rodzinnej w ramach zadania publicznego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w roku 2011.Projekt realizowany był w okresie od r. do r. Zajęcia szkoły rodziców odbywały się średnio raz w tygodniu po 3 godziny. Odbyło się 12 spotkań. Szkolenie zakończyło się uroczystym podsumowaniem wraz z poczęstunkiem dla rodzin biorących udział w projekcie. Zajęcia Szkoły Rodziców ukończyło ostatecznie 9 osób. Ponadto w okresie trwania Szkoły Rodziców prowadzono prace socjalną z rodzinami uczestniczącymi w projekcie. Pracownik socjalny raz w tygodniu przez godzinę pracował z rodziną. 10. Spotkanie z gościem W lutym 2011r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Łaziskach Górnych odbyło się spotkanie z księdzem i było przeznaczone dla osób doznających przemocy. 11. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw Co roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej uczestniczy w Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw organizowaną przez Prokuraturę Rejonową w Mikołowie. 24

25 VI. Sprawozdanie finansowe 1. Wykonanie na poszczególnych Rozdziałach w 2011r. Rozdz Dotacja ROPS programy OIK Rozdz Dotacja ROPS Szkoła rodziców Rozdz Dotacja ROPS Kampania na rzecz ofiar przemocy Plan Wykonanie % , ,25 91, , ,28 92, , ,97 89,8 Rozdz Placówki opiek.- wych , ,70 99,2 Rozdz Rodziny zastępcze , ,16 96,4 Rozdz Dotacja na program kor-edukacyjny dla osób stos. przemoc w rodzinie 0,00 0,00 0 Rozdz PCPR , ,41 98,8 Rozdz OIK , ,23 97,0 Rozdz OIK - Wolontariat Rozdz OIK - M.Ch Rozdz PFRON Rozdz Pozostała działalność w tym: Rozdz Dotacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Równe Szanse , ,64 78, , ,76 70, , ,80 99, , ,88 73, , ,96 71,6 Rozdz Dotacja MPiPS programy Rodziny zastępcze i OIK , ,92 93,8 w tym : Rozdz Dotacja MPiPS Stonoga , ,12 97,2 Rozdz Dotacja MPiPS Szkoła rodziców - nadzieją na szczęśliwy dom , ,60 95,4 Rozdz Dotacja MPiPS Podnoszenie , ,20 84,3 kwalifikacji rodzin zastępczych OGÓŁEM , ,83 94,0 25

26 2. Wydatkowanie środków Państwowych Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku ŚRODKI OTRZYMANE ŚRODKI WYKORZY STANE ZWROTY DO PFRON ZADANIE PLAN Zwrot kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z ich 0,- 0,- 0,- 0,- niepełnosprawności oraz rozpoznaniem przez służby medycyny tych potrzeb (art. 26 ) Zwrot kosztów szkoleń zatrudnionych osób niepełnosprawnych ( art.41 ) 0,- 0,- 0,- 0,- Zwrot kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art.38 i 40) Wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy finansowane w zakresie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu (art.11) Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (art. 26e) Refundacja 60% kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne (art. 26f) Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej działającej na terenie powiatu mikołowskiego Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na turnusach rehabilitacyjnych Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji osób niepełnosprawnych 0,- 0,- 0,- 0, , , ,33 1,67 0,- 0,- 0,- 0, , , ,00 0,- 0,- 0,- 0,- 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,88 0, , , ,77 3, , , ,00 0,- Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przyznawane osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej 0,- 0,- 0,- 0,- R a z e m ,98 5, ,- Środki na obsługę RAZEM ŚRODKI PFRON ,98 5,02 26

27 VII. Planowane przedsięwzięcia w 2012 r. 1. Dalsza realizacja programu Kapitał Ludzki działanie w zakresie wykorzystania środków unijnych EFS, 2. Wnioskowanie o dodatkowe środki do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. 3. Stała współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu mikołowskiego. 4. Kontynuacja realizacji programów: Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych, A w sercu słońce pomoc psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży ofiar i świadków przemocy, Ogłoszenie konkursu na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. 5. Nadzorowanie w zakresie przestrzegania standardu usług świadczonych w Domach. 6. Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego. 7. Tworzenie wielodzietnych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych. 8. Zorganizowanie szkolenia dla rodzin zastępczych mających trudności wychowawcze z powierzonymi ich opiece dziećmi. 9. Zorganizowanie IV pikniku dla rodzin zastępczych. 10. Wyodrębnienie w strukturach organizacyjnych Centrum Organizatora Pieczy Zastępczej. 11. Promocja idei wolontariatu na terenie powiatu, tworzenie baz danych osób chętnych do podjęcia pracy wolontarystycznej oraz placówek chętnych, by taką pomoc przyjąć. 27

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIDNICY ZA 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIDNICY ZA 2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIDNICY ZA 2014 r. SPIS TERŚCI: 1. WSTĘP str. 2 2. RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA str. 3 3. INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA str. 9 4. INTERWENCJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej 44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25 tel. (032) 42-211-11, fax. (032) 42-601-21 e-mail: sekretariat@opsrybnik.pol.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności PCPR w Prudniku

Sprawozdanie z działalności PCPR w Prudniku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRUDNIKU ZA 2011 r. oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku jako jednostka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH ZA ROK 2012 Załącznik do uchwały nr XXXVII/379/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH ZA ROK 2012 Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Szukaj siły w sobie w nas masz oparcie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu S P R A W O Z D A N I E z działalności Ośrodka w 2006 roku SPIS TREŚCI: I. Informacje wstępne 4 1. Ramy prawne 4 2. Struktura

Bardziej szczegółowo

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1 Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH ZA ROK 2014 Strzelce Opolskie, 2015 rok Spis treści ROZDZIAŁ I DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE....

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU w 2004 roku SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 5 1.1. Ramy prawne 5 1.2. Struktura wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH W 2013 ROKU ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, MARZEC 2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śl. będące powiatową jednostka

Bardziej szczegółowo

2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, Tel.: 034 37 24 200, fax: 034 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290, www.mops.czestochowa.um.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH 32-400 Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 5. Tel./fax (0-12) 274-37-80, 372-12-00, 372-12-02, e-mail: pcpr@powiat-myslenice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2012

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za

Bardziej szczegółowo

1. ZASADY OGÓLNE I ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY

1. ZASADY OGÓLNE I ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY 1. ZASADY OGÓLNE I ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY 1 Pomoc społeczna funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z roku 1998 - Dz. U. Nr 64, poz.414 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

III. POMOC PIENIĘŻNA I NIEPIENIĘŻNA Zgodnie z zapisami: art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, art.20 ust.3 ustawy o

III. POMOC PIENIĘŻNA I NIEPIENIĘŻNA Zgodnie z zapisami: art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, art.20 ust.3 ustawy o Kędzierzyn-Koźle, dnia 22.03.2013 r. INFORMACJA O ZADANIACH I SYTUACJI MIEJSKIGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘDZIERZYNIE- KOŹLU W 2012 ROKU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wykonuje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 1 SPIS TREŚCI I. Wstęp.... 3 II. Ramy prawne i zgodność Strategii z innymi dokumentami... 5 III. Charakterystyka powiatu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKIEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

WARSZAWSKIEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, 02-517 Warszawa, tel: 646-53-13, 646-53-15, 646-18-11, 646-52-54 fax: w. 101, sekretariat@wcpr.pl, www.wcpr.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 W 2014 roku w stosunku do 2013 roku wzrosła liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z 2895 (2013 r.) do 2976. W stosunku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Siedlce, maj 2014 Spis treści Spis treści I. Wstęp... 4 II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej... 5 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, Tel.: 034 37 24 200, fax: 034 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290, www.mops.czestochowa.um.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/86 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo