SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIKOŁOWIE za 2011 rok. I. Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIKOŁOWIE za 2011 rok. I. Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 2"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIKOŁOWIE za 2011 rok I. Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 2 II. Dział ds. osób niepełnosprawnych A. Rehabilitacja społeczna 5 B. Rehabilitacja zawodowa 7 Opieka nad dzieckiem i rodziną III. Pomoc środowiskowa A. Rodziny zastępcze 8 B. Ośrodek Interwencji Kryzysowej 12 IV. Pomoc stacjonarna 14 V. Pozostałe inicjatywy 19 VI. Sprawozdanie finansowe 25 VII. Planowane przedsięwzięcia w 2012r. 27 1

2 I. Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje ponadgminne zadania z zakresu pomocy społecznej, które zostały zawarte w ustawach o: Pomocy społecznej, Systemie oświaty, Samorządzie powiatowym, Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wykonywane przez PCPR zadania dzieliły się na: zadania własne powiatu zadania z zakresu administracji rządowej. 1. Do zadań Centrum w zakresie wykonywania zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej należy: 1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 3) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym; 4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno opiekuńczych, placówek opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie; 5) realizacja zadania związanego z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu; 6) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze; 2

3 7) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze, specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się; 8) pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy; 9) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób; 10) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 11) prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej; 12) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; 13) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu; 14) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu; 15) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; 16) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie; 17) sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej. 2. Do zadań Centrum z zakresu administracji rządowej w pomocy społecznej realizowanych przez Powiat należy: 1) pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia; 4) udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art.5a ustawy o pomocy społecznej, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej; 5) finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców niewymienionych w art.5 ustawy; 3

4 6) realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, w tym zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki adopcyjno opiekuńcze wyznaczone przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 3. Do zadań Centrum w zakresie wykonywania innych zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat należy: 1) rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych; 2) opracowywanie i realizacja zgodnych ze strategią rozwoju województwa projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: a) rehabilitacji społecznej b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. 3) Podejmowanie zadań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności; 4) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób; 5) opracowanie i przedstawienie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnienie na potrzeby samorządu województwa; 6) dofinansowanie: a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych; c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów; d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych; e) rehabilitacji dzieci i młodzieży; 7) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Warsztatów Terapii Zajęciowej; 8) organizowanie i zapewnienie usług o odpowiednim standardzie w domach pomocy społecznej, dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi (ustawa o ochronie zdrowia psychicznego ). 4. Do zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie należy : 1) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 2) opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą, 4

5 3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 4) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej, 5) do zadań z zakresu administracji rządowej należy tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 5. Do zadań Centrum należy ponadto wykonywanie innych zadań Powiatu z zakresu pomocy społecznej, określonych w porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej. II. Dział d/s osób niepełnosprawnych A. Rehabilitacja społeczna 1. Dofinansowanie kosztów działania 2 WTZ dla 90 uczestników w łącznej kwocie dofinansowania ,00 zł Z tego: środki PFRON ,00 zł ; środki Powiatu ,00 zł 2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2011 roku 298 osób ubiegało się o dofinansowanie, w tym 87 wnioskodawców ubiegało się o dofinansowanie dla opiekuna. Przyznano dofinansowanie 47 osobom w kwocie ,00 zł Ogółem wypłacono dofinansowanie 47 osobom w kwocie ,00 zł w tym : dorośli niepełnosprawni 31 osób - kwota ,00 zł dzieci i młodzież niepełnosprawna 5 osób - kwota 4 545,00 zł opiekunowie dzieci i młodzieży 4 osoby - kwota 2 424,00 zł opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych 7 osób - kwota 4 119,00 zł Nie udzielono dofinansowania łącznie 251 osobom (w tym również opiekunom osób niepełnosprawnych): - z powodu przekroczenia kryterium dochodowego 3 osobom osobom odmówiono dofinansowania z powodu braku środków, 3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Wpłynęło łącznie 318 wnioski na kwotę ,00 zł. Udzielono dofinansowania 293 osobom w łącznej wysokości : ,00 zł w tym: 5

6 - 71 dzieciom w kwocie ,00 zł osobom dorosłym w kwocie ,00 zł Nie udzielono dofinansowania 25 wnioskodawcom : - 3 z powodu przekroczenia kryterium dochodowego - 2 osobom z powodu nie uzupełnienia wymaganej dokumentacji - 16 osobom z powodu braku środków - 4 osoby zrezygnowały z przyznanego dofinansowania 4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych: Wpłynęło łącznie 47 wniosków na kwotę ,00 zł Zawarto ogółem (rezygnacja po podpisaniu) umów na kwotę ,00 zł Wypłacono dofinansowanie 35 osobom w łącznej wysokości : ,00 zł Z tego: zniesiono bariery architektoniczne u 11 osób na kwotę ,00 zł (przystosowano 9 łazienek, dofinansowano do budowy podjazdu, dofinansowano do budowy chodnika do posesji osoby niewidomej), zniesiono bariery techniczne u 16 osób na kwotę ,00 zł (w tym między innymi dofinansowano do zakupu 6 łóżek rehabilitacyjnych, 3 podnośniki wannowe, 2 osobom dofinansowano zakup urządzeń sanitarno higienicznych i uchwytów, dofinansowano również zakup ciśnieniomierzy głośnomówiących, wag głośnomówiących, termometru głośnomówiącego, detektora kolorów, radiomagnetofonu. W roku 2011 udzielono dofinansowania do zniesienia barier w komunikowaniu 8 osobom w kwocie 8 249,00 zł ( w tym 8 komputerów i 1 komunikator). Nie udzielono dofinansowania 12 osobom : 1 osoba zrezygnowała po podpisaniu umowy, 3 osoby zrezygnowały przed podpisaniem umowy, 4 wnioski uznano za niezgodne merytorycznie, 2 osobom odmówiono z powodu braku środków, 1 osoba nie posiadała orzeczenia o niepełnosprawności, 1 wniosek zrealizowano w ramach zadania dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (kamizelka oscylacyjna). 5. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych złożono 4 wnioski (Stowarzyszenie Wystarczy Być w Orzeszu, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Białe Misie w Łaziskach Górnych, Polski Związek Niewidomych Koło w Mikołowie, Ośrodek dla Niepełnosprawnych w Borowej Wsi) na łączną kwotę ,00zł, wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie i udzielono dofinansowania w łącznej kwocie: ,00 zł. 6. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny instytucje Nie złożono wniosków. 6

7 B. Rehabilitacja zawodowa 1. Zwrot kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności oraz rozpoznaniem przez służby medycyny tych potrzeb (art. 26 ) - złożone wnioski 0 2. Refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne (art. 26f ) - złożone wnioski 0 3. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych ( art. 38 i 40 ) zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy - złożone wnioski 0 4. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu ( art. 11 ) zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy - liczba osób ubiegających się o skorzystanie 3 - zrealizowano 3 wnioski na kwotę ,00 zł 5. Zwrot kosztów szkoleń zatrudnionych osób niepełnosprawnych ( art.41 ) - złożone wnioski 0 6. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej - złożone wnioski o udzielenie dotacji 0 7. Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (art. 26e) - złożono 3 wnioski - zrealizowano 2 wnioski na kwotę ,00 zł Szpital Chorób Płuc 1 stanowisko prac. obsługi i monitoringu, Caritas 2 stanowiska: konserwator i pracownik pralni 8. Przeprowadzone kontrole W roku sprawozdawczym przeprowadzono 6 kontroli pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne : a) KABE Sp. z o.o. Mikołów, ul. Waryńskiego 63 Umowa nr 1/WR/2007 z dn r. b) Z.U.H.P. ELETRON Rafał Cebula Mikołów, ul. Rolnicza 89 a Umowa nr 1/2008 z dn r. 7

8 c) Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże Mikołów, ul. Gliwicka 366 Umowa nr 2/2009 z dn r. d) Mega Service Plus Sp. z o.o. Katowice, ul. Panewnicka 375 Umowa nr 1/2009 z dn r. e) AD ASTRA Produkcja filmowa Wojciech Szwiec ul. Energetyków 3a/ Łaziska Górne Umowa nr 1/2010 Dotacja f) Warsztat Terapii Zajęciowej Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie Pl. Salwatorianów 4, Mikołów Umowa nr 2/2008 oraz 2/WTZ/M/2010 g) Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże ul. Gliwicka 366, Mikołów Umowa nr 1/2008 oraz 1/WTZ/BW/2010 OPIEKA NAD DZIECKIEM I RODZINĄ III. Dział ds. pomocy środowiskowej A. I. Rodziny zastępcze 1. Liczba rodzin zastępczych wg stanu za rok 2011r.: 154 w tym: - rodziny spokrewnione z dzieckiem.: rodziny niespokrewnione z dzieckiem.: 37 - pełniące zadania pogotowia rodzinnego: 3 - zawodowa wielodzietna rodzina zastępcza: 5 2. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych za rok 2011: 268 w tym: - dzieci w rodzinach spokrewnionych : dzieci w rodzinach niepokrewnionych : 75 - dzieci w rodz. zast. pogotowie rodzinne : 21 - dzieci w zawodowej wielodzietnej rodzinie zastępczej: 29 8

9 Liczba rodzin zastępczych utworzonych w 2011r Liczba dzieci umieszczonych w nowo utworzonych rodzinach zastępczych: 34 oraz umieszczonych w ramach rodzin już istniejących: Finansowanie; Rodzina zastępcza ogółem (I-XII.2011.): - przyznano świadczeń: 2812 na kwotę zł w tym: 2664 świadczeń miesięcznej pomocy pieniężnej na kwotę zł 52 świadczenia jednorazowej pomocy na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka na kwotę zł 96 świadczeń będących wynagrodzeniami dla rodzin zawodowych (pogotowia, wielodzietne) oraz psychologa na kwotę zł wraz z kosztami pracodawcy. Rodzina zastępcza spokrewniona (I-XII.2011r.): - przyznano świadczeń: 1445 na kwotę zł w tym: 1429 świadczeń miesięcznej pomocy pieniężnej na kwotę zł 16 świadczeń jednorazowej pomocy na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka na kwotę zł Rodzina zastępcza niespokrewniona z dzieckiem (I-XII.2011r.): - przyznano świadczeń: 816 kwotę świadczeń miesięcznej pomocy pieniężnej na kwotę zł - 20 świadczeń jednorazowej pomocy na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka na kwotę zł Rodzina zastępcza pełniąca zadania pogotowia rodzinnego (I-XII.2011r.): - przyznano świadczeń: 169 na kwotę zł w tym: 121 świadczeń miesięcznej pomocy pieniężnej na rzecz dzieci na kwotę zł 36 świadczeń wynagrodzeń osoby pełniącej zadania pogotowia rodzinnego na kwotę zł 12 świadczeń jednorazowej pomocy na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka na kwotę zł Zawodowa wielodzietna rodzina zastępcza (I-XII.2011r.): - przyznano świadczeń: 382 na kwotę zł w tym: 318 świadczeń miesięcznej pomocy pieniężnej na rzecz dzieci na kwotę zł 60 świadczeń wynagrodzeń osoby pełniącej zadania rodziny wielodzietnej na kwotę zł 4 świadczeń jednorazowej pomocy na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka na kwotę 5 219zł. 9

10 Psycholog terapeuta (I-XII.2011r.) - 11 świadczeń wynagrodzeń na kwotę zł 4. Liczba wychowanków którzy w 2011r. rozpoczęli proces usamodzielnienia: 15 w tym - Mikołów: 10 - Łaziska Górne: 3 - Orzesze: 0 - Ornontowice, Wyry, Gostyń: Rodziny zastępcze w związku z art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej (była rodzina zastępcza): 12 w tym: - Mikołów: 2 - Łaziska Górne: 5 - Orzesze: 4 - Ornontowice, Wyry, Gostyń: Szkolenia rodzin zastępczych: skierowano na szkolenie 6 rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem (prowadzone na zlecenie tut. Centrum przez publiczny Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w Sosnowcu). Z czego : - 1 rodzina uzyskała kwalifikacje - 4 rodziny nie uzyskały kwalifikacji - 1 rodzina zastępcza już funkcjonująca nie musiała przystępować do szkolenia (POAO stwierdził iż nie ma konieczności szkolenia z uwagi na posiadanie przez rodzinę kwalifikacji na rodzinę adopcyjną oraz etap adopcji umieszczonego w ramach rodziny zastępczej dziecka) Łączny koszt szkolenia: 5 837,94zł II. Porozumienia o zwrot kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 1. Porozumienia zawarte pomiędzy powiatem mikołowskim a powiatami na których terenie umieszczone zostały dzieci z terenu powiatu mikołowskiego: - liczba porozumień ogółem: 13 - liczba porozumień zawartych w 2011r: 1 - liczba porozumień wygasłych w 2011r.: 1 - liczba dzieci objętych porozumieniem: 13 - kwota wydatkowana przez powiat mikołowski na rzecz utrzymania dzieci poza powiatem mikołowskim ,98zł 2. Porozumienia zawarte pomiędzy powiatem mikołowskim a innymi powiatami o zwrot kosztów za pobyt dzieci umieszczonych na terenie powiatu mikołowskiego: - liczba porozumień ogółem liczba porozumień zawartych w 2011r.: 16 10

11 - liczba porozumień wygasłych w 2011r.: 4 - liczba dzieci objętych porozumieniem 2011r: 39 - kwota środków zwróconych przez inne powiaty z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu mikołowskiego: ,44zł III. Wywiady środowiskowe przeprowadzone w 2011r.: w rodzinach zastępczych -ok w rodzinach biologicznych ok. 260 IV. Ilość wystosowanych decyzji w roku 2011: Rodziny zastępcze ogółem decyzji: przyznanie miesięcznej pomocy pieniężnej na rzecz dziecka: przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka:52 - odmowa przyznania świadczenia na rzecz dziecka: 2 - uchylenie decyzji: zmiana decyzji: 7 - zwrot świadczenia niesłusznie pobranego: 14 - umorzenie postępowania: 7 - rozłożenie na raty św. niesłusznie pobranego: 2 2. Rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych ogółem decyzji : naliczenie odpłatności: 16 - zwolnienie z ponoszenia opłaty: uchylenie decyzji: 12 - zmiana decyzji: 0 - umorzenie postępowania administracyjnego : 5 V. W 2011r. pozyskano środki pieniężne na realizację projektu Podnoszenie kwalifikacji rodzin zastępczych specjalistyczne szkolenia w ramach realizacji Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie, na kwotę ,00zł wkład własny Powiatu wyniósł 2.750,00zł. VI. Zorganizowano III Piknik dla rodzin zastępczych połączony z promocją rodzicielstwa zastępczego. Zrealizowany w ramach środków własnych. VII. W 2011r. kontynuowano rekrutację rodzin zastępczych: - zamieszczono artykuły na temat rodzicielstwa zastępczego w gazetach lokalnych, - rozprowadzano ulotki, plakaty, przeprowadzono Piknik dla rodzin zastępczych połączony z promocją rodzicielstwa zastępczego. W efekcie: 11

12 - przeprowadzono rozmowy wstępne z osobami zainteresowanymi ideą rodziny zastępczej się ok. 17 osób zainteresowanych, - skierowano na szkolenie 5 kandydatów na rodziców zastępczych. B. Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej za rok 2011 Głównym zadaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych jest niesienie kompleksowej pomocy osobom dorosłym i dzieciom doznającym przemocy w rodzinie. Ośrodek angażuje się w pomoc ludziom znajdującym się także w innych sytuacjach kryzysowych: konflikty w rodzinie, współuzależnienie, uzależnienie członka rodziny od alkoholu, problemy wychowawcze, myśli samobójcze. 1. Osoby zgłaszające się do Ośrodka mogą skorzystać z pomocy pracownika socjalnego, wsparcia psychologicznego (indywidualnego lub/i grupowego),porady prawnej oraz pomocy terapeuty dziecięcego. W okresie sprawozdawczym za rok 2011 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielono: 1455 porad interwencyjnych (nawiązanie pierwszego kontaktu z osobą w kryzysie, wywiady środowiskowe, współpraca z instytucjami w sprawie rodzin), 391 porad pomocowych w tym: pomoc psychologiczna, 105 psychoedukacja, rozmowy motywujące, wsparcie), 54 rodzin skorzystało z pomocy terapeuty dziecięcego, odbyło 180 spotkań, w których wzięło udział 60 dzieci, 252 udzielono porad prawnych, Ośrodek udzielił pomocy w rodzinach objętych procedurą Niebieskiej Karty (105 NK), 291 rodzin zostało objęte pomocą tut. Ośrodka w tym liczba osób którym udzielono pomocy 363 Tab.1 Porównanie ilości zgłoszeń do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w latach Ilość spotkań pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok

13 ilość spotkań 2. Ośrodek posiada bazę danych wielu instytucji i stowarzyszeń działających na terenie województwa śląskiego i poza nim zajmujących się udzielaniem pomocy doraźnej oraz dysponujących schronieniem dla ofiar przemocy w rodzinie. 3. Spotkania interdyscyplinarne Ośrodek Interwencji Kryzysowej podjął aktywną współpracę z większością instytucji z terenu powiatu mikołowskiego, a także poza nim. W szczególnie skomplikowanych sprawach pracownicy Ośrodka organizują tzw. spotkania interdyscyplinarne. W spotkaniach tych uczestniczą wszystkie osoby, które są zaangażowane w pomoc danej rodzinie (kuratorzy sądowi zawodowi oraz społeczni, pedagodzy szkolni, pracownicy świetlic środowiskowych, pracownicy socjalni MOPS, pracownicy OIK, dzielnicowi i inni). Celem spotkań jest wytyczenie wspólnego kierunku pomocy rodzinie, by pomoc ta była kompleksowa, profesjonalna i efektywna. W roku 2011 odbyło się 13 spotkań interdyscyplinarnych w Centrum, ponadto pracownicy wzięli udział w 13 spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego organizowanych przez inne instytucje. 4. Grupy psychoedukacyjne dla kobiet doznających przemocy domowej a) od listopada 2010r. marca 2011r. trwała VII edycja grupy psychoedukacyjnej. b) od października do grudnia 2011r. trwała VIII edycja grupy psychoedukacyjnej. 13

14 IV Dział ds. Pomoc Stacjonarnej 1. Domy Pomocy Społecznej. 1) Na terenie Powiatu Mikołowskiego znajdują się dwa domy pomocy społecznej: a) Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu, ul. Traugutta 45 przeznaczony dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Liczba miejsc w 2011 roku wynosiła 90, liczba osób korzystających 91, w tym 83 osób przebywa na podstawie skierowań wydanych przed dniem 1 stycznia 2004 roku i 7 osób na nowych zasadach (z pełną odpłatnością). Na umieszczenie oczekuje 7 osób (6 z nich jest z innego powiatu) Ruch mieszkańców jedna osoba zmarła. b) Dom Pomocy Społecznej Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych w Mikołowie Borowej Wsi przeznaczony dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Liczba miejsc w 2011 roku wyniosła 150, liczba korzystających 152 w tym 112 osób przebywa na podstawie skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004 roku i 38 osób na nowych zasadach (z pełną odpłatnością). Na umieszczenie oczekuje 13 osób. Ruch mieszkańców: 2 osoby odeszły, w tym 1 osoba do innej placówki 1 osoba usamodzielniła się. Przyjęto 2 osoby na nowych zasadach. Tabela nr 1 Decyzje administracyjne dot. DPS: DOT. UMIESZCZENIA Domy Pomocy Społecznej WYGASAJĄCE Rodzaj decyzji USTALAJĄCE ODPŁATNOŚĆ ZMIENIAJĄCE Ogółem 86 2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach Górnych, ul. Stasica 4 rozpoczął działalność w styczniu 2006 roku. Przeznaczony jest dla 20 osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych. Jest placówką dziennego pobytu. W okresie od stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku z usług w/w Domu korzystało 23 osoby, 4 osoby zrezygnowały, 3 osoby przyjęto. Na koniec grudnia 2011 roku z usług Środowiskowego Domu Samopomocy korzystało 19 osób. Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach korzystały 3 osoby z Powiatu Mikołowskiego. 14

15 Tabela nr 2 Decyzje administracyjne dot. ŚDS: Środowiskowy Dom Samopomocy Rodzaje decyzji KIERUJĄCE ZMIENIAJĄCE POZOSTAŁE Ogółem 51 3) Samorządowe Kolegium Odwoławcze 2 odwołania w 2011 roku. 4) Sporządzono 53 sprawozdania dotyczące domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy oraz placówek opiekuńczowychowawczych. 2. Placówka opiekuńczo-wychowawcza Na trenie Powiatu Mikołowskiego znajduje się Dom Dziecka w Orzeszu, ul. Wawrzyńca 87. Dom Dziecka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego. Z dniem 29 grudnia 2011 r. Powiat Mikołowski uzyskał zezwolenie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej (PS/II/90197/10/11). Liczba miejsc wynosi 30, w tym dwa miejsca interwencyjne. Liczba wychowanków na koniec grudnia 2011 wynosiła 30 osób. Tabela nr 3 Decyzje administracyjne dot. Domu Dziecka: DOT. SKIEROWANIA KIERUJĄCE WYGASAJĄCE INNE Dom Dziecka Rodzaje decyzji USTALAJĄCE ODPŁATNOŚĆ DOT. ODPŁATNOŚCI WYGASAJĄCE INNE Ogółem 71 W minionym roku umieszczono w placówce 10 małoletnich, z gminy Mikołów pochodziło 8 osób, z gminy Łaziska Górne pochodziło 1 osób, z innego powiatu 1 osoba. 15

16 W 2011 roku umieszczono 3 dzieci z terenu powiatu mikołowskiego w następujących placówkach: - Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Wolbromiu, woj. olkuskie 1 osoba, - placówce opiekuńczo wychowawczej w Rybniku 2 osoby. 3. Mieszkania Chronione Powiat Mikołowski od stycznia 2004 wynajmuje dwa lokale mieszkalne (dla 4 wychowanków) z zasobów lokalowych Gminy Łaziska Górne mieszczące się w budynku socjalnym przy ul. Chopina 17.W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku w mieszkaniach chronionych mieszkały 3 osoby. Na koniec grudnia 2011 roku mieszkały 3 osoby. Mieszkania chronione mają charakter rotacyjny okres pobytu w mieszkaniu poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami, nie powinien być dłuższy niż 1 rok. Przyznanie miejsca ma na celu udzielenie odpowiedniego wsparcia osobom, które czasowo nie mają gdzie mieszkać, ale potrafią samodzielnie funkcjonować w środowisku. Mieszkańców zobowiązano do ponoszenia miesięcznej odpłatności w wysokości 10% własnych dochodów. Z każdą osobą zawierany jest kontrakt socjalny. Obecnie 3 osoby oczekują na przydział lokalu socjalnego. 4. Wywiady Środowiskowe Przeprowadzono 43 wywiady środowiskowe dot: - umieszczenia małoletnich w placówkach, - ustalenia wysokości odpłatności za pobyt w placówkach, - skierowania do mieszkań chronionych. 5. Przeprowadzone kontrole w nadzorowanych jednostkach przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie Przeprowadzono 6 kontroli w nadzorowanych jednostkach w tym w: - Środowiskowym Domu Samopomocy w Łaziskach Górnych, - Domu Dziecka w Orzeszu, - Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mikołowie Borowej Wsi, - Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu, - Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mikołowie, - Domu Pomocy Społecznej Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych w Mikołowie Borowej Wsi. 6. Usamodzielnienia Zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 z 2009 roku, poz. 1362, z pózn.zm.) Centrum zajmuje się usamodzielnianiem osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy 16

17 pomocy społecznej, dom matek z dziećmi, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie świadczy pomoc w formie pieniężnej, jest to pomoc na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki. Świadczy również pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, jak i na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Tabela nr 1 Liczba osób usamodzielnianych w roku 2011 Z RODZIN ZASTĘPCZYCH Z PLACÓWEK* RAZEM LICZBA OSÓB USAMODZIELNIANYCH OSOBY KONTYNUUJĄCE NAUKĘ OTRZYMUJĄCE POMOC NA KONTYNUOWANIE NAUKI¹ ZAKOŃCZONY PROCES USAMODZIELNIENIA *osoby usamodzielniane, które opuściły placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej, dom matek z dziećmi, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze, Różnica pomiędzy liczbą osób kontynuujących naukę, a otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki wynika z faktu, że niektóre osoby uczące się otrzymują pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki z innych powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub placówce. Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przyznaje się na okres roku szkolnego lub akademickiego po przedłożeniu na początku każdego semestru zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej, na okres 1 roku, na podstawie ustaleń zawartych w wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby usamodzielnianej 17

18 Tabela nr 2 Decyzje dot. pomoc na usamodzielnienie w roku 2011 OGÓLNA LICZBA WYDANYCH DECYZJI w tym: Przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie Odmowa pomocy pieniężnej na usamodzielnienie Przyznanie pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki Zawieszenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki Odmowa przyznania pomocy na kontynuowanie nauki Uchylenie decyzji przyznającej pomoc na kontynuowanie nauki Zwrot nienależnie pobranego świadczenia Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej Umorzenie postępowania w sprawie przyznania pomocy RODZINY ZASTĘPCZE PLACÓWKI RAZEM ) Uchylenie decyzji przyznającej pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki spowodowane było zmianą sytuacji osobistej osoby usamodzielnianej tj. faktycznym zakończenie nauki, rezygnacją z nauki. 2) Umorzenia postępowania związane było z : a. rezygnacją z ubiegania się o pomoc na usamodzielnienie b. z brakiem współpracy osoby usamodzielnianej z PCPR. 3) Zawieszenie decyzji przyznającej pomoc na kontynuowanie nauki spowodowane było nie przerwaniem nauki na krótki okres ( w wyniku problemów zdrowotnych i rodzinnych ). Środki finansowe wydatkowane w 2011 roku na : pomoc pieniężną na usamodzielnienie, pomoc pieniężną kontynuowanie nauki, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej przedstawia poniższa tabela: 18

19 Tabela nr 3 WYSZCZEGÓLNIENIE : RODZINY ZASTĘPCZE PLACÓWKI RAZEM POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE , , ,00 POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI , , ,00 POMOC RZECZOWA , , ,00 7. Wywiady Środowiskowe Przeprowadzono około 140 wywiadów środowiskowych. Wywiady związane były z przyznawaniem pomocy usamodzielnianym wychowankom, którzy opuścili rodziny zastępcze i różnego typu placówki oraz z umieszczaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pełnoletnich wychowanków w mieszkaniach chronionych, ustalaniem odpłatności z a pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i mieszkaniach chronionych. V. Pozostałe inicjatywy 1. Stała współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu mikołowskiego. 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuuje udział w programie Równe szanse POKL w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. a) w 2011 roku w Projekcie Równe Szanse udział wzięło 65 osób. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby niepełnosprawne (bezrobotne, nieaktywne zawodowo, pełnoletnie - 48 osób). Skorzystały one z następujących form wsparcia projektowego: kurs podstaw obsługi komputera; zajęcia rehabilitacyjne; kursy językowe: język angielski, język niemiecki; 5 dniowy wyjazd szkoleniowy do Szczyrku podczas, którego odbyły się zajęcia terapii tańcem i ruchem; kurs opiekuna dla osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci; indywidualna psychoterapia; trening kompetencji społecznych oraz trening umiejętności życiowych; 19

20 14 dniowy wyjazd szkoleniowy do Kołobrzegu podczas, którego odbyły się 2 wycieczki krajoznawcze, warsztaty relaksacyjne, indywidualne spotkania z psychologiem; doradztwo zawodowe; b) drugą grupą biorącą udział w Projekcie były osoby usamodzielniane, wychowankowie domu dziecka (8 osób 5 kobiet, 3 mężczyzn). Skorzystali oni z: wyjazdu integracyjnego podczas, którego odbyły się warsztaty Wen-Do, trening kompetencji i umiejętności społecznych, terapia przez sztukęrelaksację, doradztwo zawodowe; kursy językowe: język angielski, język niemiecki; c) trzecią grupą uczestniczącą w Projekcie było 9 kobiet, klientek Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wzięły one udział w: treningu rozwoju osobistego z elementami asertywności, szkoleniach wyjazdowych podczas, których odbywały się: treningi radzenia sobie ze stresem, zajęcia plastyczne, warsztaty Wen-Do, trening komunikacji interpersonalnej; szkoleniu z zakresu stereotypów płci i równości szans mężczyzn i kobiet, Wszystkie działania odbyły się w okresie od czerwca do grudnia 2011 roku. W Projekcie uczestniczyło 37 kobiet i 28 mężczyzn. Projekt ukończyło 59 osób. Spośród tej grupy osób 4 osoby podjęły zatrudnienie, co jest wynikiem zdobycia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych uzyskanych w Projekcie. 3. Szkolenia pracownicy brali udział w 30 szkoleniach z zakresu pomocy społecznej oraz księgowości. 4. Nadzorowanie w zakresie przestrzegania standardu usług świadczonych w Domach. 5. Mieszkańcy powiatu w ciągu całego roku byli systematycznie informowani o ich prawach i uprawnieniach, o możliwości korzystania z dofinansowania różnych form rehabilitacji poprzez indywidualne rozmowy, informacje przekazywane stowarzyszeniom, informacje zamieszczane w prasie lokalnej. 6. Zorganizowano III Piknik dla rodzin zastępczych połączony z promocją rodzicielstwa zastępczego. Piknik odbył się 29 sierpnia na Stadionie AKS w Mikołowie.W imprezie udział wzięło około 300 osób, głównie były to dzieci. 7. W ramach wspierania jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną - w 2011 roku realizowany był Program Pt.,, Mały krok ku przyszłości Stonoga. Wsparcie usamodzielnianych 20

21 wychowanków. Program był współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Polityki Rodzinnej. Program był realizowany w okresie : od 15 sierpnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Wydatkowano kwotę ,40 złotych. W programie wzięło udział 15 usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wychowankom udzielono następującego wsparcia : a) pomoc w uzyskaniu odpowiedniego standardu warunków życia (zakup wyposażenia i materiałów do remontu do mieszkań dla 5 wychowanków ) b) udział i sfinansowanie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności przydatne przy poszukiwaniu zatrudnienia 1 osoba wzięła udział w kursie języka rosyjskiego, 2 osoby w kursie języka niemieckiego, 1 osoba w kursie języka angielskiego, 2 osoby w kursie prawa jazdy kategorii C, 5 osób w kursie prawa jazdy kategorii B. 1 osoba uwzględniona w projekcie nie wzięła udziału w realizacji tzn.. nie przystąpiła do kursu obsługi kasy fiskalnej z powodu zerwania kontaktów z PCPR w Mikołowie ( wyprowadziła się z terenu Powiatu Mikołowskiego). 8. Centrum Wolontariatu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych jest niejako pośrednikiem pracy pomiędzy wolontariuszem, a pracodawcą. Celem Centrum jest promowanie wolontariatu na terenie powiatu mikołowskiego, tworzenie bazy danych osób chętnych do podjęcia pracy wolontarystycznej oraz placówek, by taką pomoc przyjąć. Centrum Wolontariatu oferuje: Pomoc wolontariuszom w znalezieniu organizacji, w której będą mogli podjąć pracę wolontarystyczną; Szkolenia wstępne dla wolontariuszy; Wsparcie, porady i informacje o prawach i obowiązkach przysługujących wolontariuszom i organizacjom zatrudniających wolontariuszy; Materiały informacyjne, najnowsze przepisy prawne dotyczące wolontariatu. Na terenie powiatu mikołowskiego współpracujemy z 11 organizacjami, do których należą: Dom Dziecka w Orzeszu, Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu, Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych w Borowej Wsi, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Łaziskach Średnich, Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu - Zawiść, 21

22 Świetlice Profilaktyczno-Wychowawcza w Łaziskach Górnych Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Łaziskach Średnich Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna w Ornontowicach, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Orzeszu Związek Osób Niewidomych w Mikołowie, PCPR Od stycznia do grudnia 2011r. do Centrum Wolontariatu zgłosiło się 21 osób. Dnia 25 marca 2011r. pracownicy Centrum Wolontariatu w Zespole Szkół im. Powstańców Śląskich w Łaziskach Górnych przeprowadzili warsztaty dla członków Szkolnego Klubu Wolontariusza. Zajęcia dotyczyły m.in. tego na czym polega praca wolontarystyczna, przedstawienie praw i obowiązków wolontariusza. Dyskusja na ten temat. Dnia r. pracownicy Centrum Wolontariatu przeprowadzili zajęcia warsztatowe dotyczące wolontariatu dla uczniów klas 3 Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach w ramach integracyjnego happeningu Różni, ale równi. Dnia r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pracownicy wynagrodzili 3 najbardziej zaangażowanych wolontariuszy z terenu powiatu mikołowskiego, którzy regularnie podejmują pracę wolontarystyczną w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu i Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Łaziskach Średnich. Natomiast dnia następnego tj. 29 czerwiec pracownicy przeprowadzili szkolenie w tut. Centrum dla osób, które są zainteresowane pracą wolontarystyczną. Spotkanie było poprzedzone pismami do szkół promujących idee wolontariatu. Od września do grudnia 2011r. Centrum Wolontariatu pozyskało 6 aktywnych wolontariuszy, którzy odbyli pracę wolontarystyczną w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Łaziskach Górnych. Zadaniem wolontariuszy była organizacja czasu wolnego dla dzieci podczas prowadzonych projektów Szkoła Rodziców oraz grupy psychoedukacyjnej. Dnia 5 grudnia 2011r. Centrum Wolontariatu z okazji Światowego Dnia Wolontariatu zorganizowało spotkanie dla wolontariuszy aktywnie odbywających pracę wolontarystyczną w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Łaziskach Górnych, na którym wręczono pisemne podziękowania oraz upominki. Spotkanie miało charakter wsparcia, rozmowy, wymiany doświadczeń. 9. Programy realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej 1) Trening Rozwoju Osobistego z Elementami Asertywności, który trwał od marca do lipca 2011r. Spotkania miały charakter warsztatowy, a biorące w nich udział osoby miały szansę popracować m.in. nad dostrzeżeniem i obroną swoich praw osobistych, asertywnością. Nie zabrakło również tematów, które pozwalały uczestniczkom na odkrycie własnych zasobów i wyrażenie siebie. Zajęcia miały na celu pracę nad sobą i obejmowały 15 trzygodzinnych spotkań. 2) Szkolenia wyjazdowe 22

23 a) trening radzenia sobie ze stresem w dniach od r. Dodatkowo dla uczestniczek zorganizowano zajęcia plastyczne (zdobienie biżuterii metodą decoupage) b) warsztaty WenDo w dniach r. c) trening komunikacji interpersonalnej w dniach r. W ustrońskim Hotelu dodatkowo uczestniczki mogły odstresować się w trakcie masaży relaksacyjnych. d) w trakcie trwania projektu, w dniu r. uczestniczki odbyły także szkolenie nt. Stereotypy płci oraz równość szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym. 3) Szkoła Rodziców dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym służąca zwiększeniu kompetencji wychowawczych w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci, promujących wychowywanie bez przemocy. Projekt Szkoła Rodziców dofinansowany był ze środków budżetu województwa śląskiego. Realizowany był od r r. Program Szkoła Rodziców skierowany był do rodzin z terenu powiatu mikołowskiego (zarówno dla ojców, jak i matek). Od 15 września rozpoczął się cykl spotkań. W Szkole Rodziców wzięło udział 11 osób, jednakże ukończyło ją 10. Uczestnicy projektu spotykali się raz w tygodniu na trzy godziny, w sumie odbyło się 12 spotkań. Dodatkowo większość osób uczestniczących w Szkole Rodziców wzięło udział w dwudniowym szkoleniu wyjazdowym. Podczas wyjazdu odbyły się warsztaty z zakresu konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego z dzieckiem. 4) Kampania na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym i młodzieży zagrożonej przemocą Projekt dofinansowany był ze środków budżetu województwa śląskiego. Realizowany był w okresie od r. do r., W ramach projektu zorganizowano w dniu r. Konferencję, na którą zaproszono przedstawicieli instytucji zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie. Konferencja obejmowała wykłady zaproszonych prelegentów. W Konferencji wzięło udział 40 osób. 5) W dniach r. i r. zorganizowano dwa 4,5 godzinne warsztaty, dla młodzieży na temat: Komunikacji wolnej od przemocy - zasad prawidłowej komunikacji oraz Konstruktywnych metod radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych- elementy zachowań asertywnych. Warsztaty zostały zorganizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W warsztatach wzięły udział osoby chętne. W warsztatach wzięło udział w sumie 40 osób. 23

24 6) W dniach 5 i 8 grudnia 2011r. odbyły się warsztaty dla osób dorosłych z zakresu mitów i stereotypów dotyczących przemocy w rodzinie, roli kobiety i mężczyzny w rodzinie oraz zapoznano kobiety z podstawowymi, konstruktywnymi sposobami radzenia sobie w sytuacjach przemocy i uzależnienia członka rodziny. Dodatkowo zorganizowano darmowe porady prawne związane z tematyką przemocy w rodzinie dla osób z terenu powiatu mikołowskiego. 7) Szkoła Rodziców nadzieją na szczęśliwy dom Szkoła Rodziców była współfinansowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Polityki Rodzinnej w ramach zadania publicznego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w roku 2011.Projekt realizowany był w okresie od r. do r. Zajęcia szkoły rodziców odbywały się średnio raz w tygodniu po 3 godziny. Odbyło się 12 spotkań. Szkolenie zakończyło się uroczystym podsumowaniem wraz z poczęstunkiem dla rodzin biorących udział w projekcie. Zajęcia Szkoły Rodziców ukończyło ostatecznie 9 osób. Ponadto w okresie trwania Szkoły Rodziców prowadzono prace socjalną z rodzinami uczestniczącymi w projekcie. Pracownik socjalny raz w tygodniu przez godzinę pracował z rodziną. 10. Spotkanie z gościem W lutym 2011r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Łaziskach Górnych odbyło się spotkanie z księdzem i było przeznaczone dla osób doznających przemocy. 11. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw Co roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej uczestniczy w Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw organizowaną przez Prokuraturę Rejonową w Mikołowie. 24

25 VI. Sprawozdanie finansowe 1. Wykonanie na poszczególnych Rozdziałach w 2011r. Rozdz Dotacja ROPS programy OIK Rozdz Dotacja ROPS Szkoła rodziców Rozdz Dotacja ROPS Kampania na rzecz ofiar przemocy Plan Wykonanie % , ,25 91, , ,28 92, , ,97 89,8 Rozdz Placówki opiek.- wych , ,70 99,2 Rozdz Rodziny zastępcze , ,16 96,4 Rozdz Dotacja na program kor-edukacyjny dla osób stos. przemoc w rodzinie 0,00 0,00 0 Rozdz PCPR , ,41 98,8 Rozdz OIK , ,23 97,0 Rozdz OIK - Wolontariat Rozdz OIK - M.Ch Rozdz PFRON Rozdz Pozostała działalność w tym: Rozdz Dotacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Równe Szanse , ,64 78, , ,76 70, , ,80 99, , ,88 73, , ,96 71,6 Rozdz Dotacja MPiPS programy Rodziny zastępcze i OIK , ,92 93,8 w tym : Rozdz Dotacja MPiPS Stonoga , ,12 97,2 Rozdz Dotacja MPiPS Szkoła rodziców - nadzieją na szczęśliwy dom , ,60 95,4 Rozdz Dotacja MPiPS Podnoszenie , ,20 84,3 kwalifikacji rodzin zastępczych OGÓŁEM , ,83 94,0 25

26 2. Wydatkowanie środków Państwowych Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku ŚRODKI OTRZYMANE ŚRODKI WYKORZY STANE ZWROTY DO PFRON ZADANIE PLAN Zwrot kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z ich 0,- 0,- 0,- 0,- niepełnosprawności oraz rozpoznaniem przez służby medycyny tych potrzeb (art. 26 ) Zwrot kosztów szkoleń zatrudnionych osób niepełnosprawnych ( art.41 ) 0,- 0,- 0,- 0,- Zwrot kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art.38 i 40) Wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy finansowane w zakresie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu (art.11) Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (art. 26e) Refundacja 60% kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne (art. 26f) Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej działającej na terenie powiatu mikołowskiego Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na turnusach rehabilitacyjnych Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji osób niepełnosprawnych 0,- 0,- 0,- 0, , , ,33 1,67 0,- 0,- 0,- 0, , , ,00 0,- 0,- 0,- 0,- 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,88 0, , , ,77 3, , , ,00 0,- Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przyznawane osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej 0,- 0,- 0,- 0,- R a z e m ,98 5, ,- Środki na obsługę RAZEM ŚRODKI PFRON ,98 5,02 26

27 VII. Planowane przedsięwzięcia w 2012 r. 1. Dalsza realizacja programu Kapitał Ludzki działanie w zakresie wykorzystania środków unijnych EFS, 2. Wnioskowanie o dodatkowe środki do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. 3. Stała współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu mikołowskiego. 4. Kontynuacja realizacji programów: Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych, A w sercu słońce pomoc psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży ofiar i świadków przemocy, Ogłoszenie konkursu na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. 5. Nadzorowanie w zakresie przestrzegania standardu usług świadczonych w Domach. 6. Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego. 7. Tworzenie wielodzietnych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych. 8. Zorganizowanie szkolenia dla rodzin zastępczych mających trudności wychowawcze z powierzonymi ich opiece dziećmi. 9. Zorganizowanie IV pikniku dla rodzin zastępczych. 10. Wyodrębnienie w strukturach organizacyjnych Centrum Organizatora Pieczy Zastępczej. 11. Promocja idei wolontariatu na terenie powiatu, tworzenie baz danych osób chętnych do podjęcia pracy wolontarystycznej oraz placówek chętnych, by taką pomoc przyjąć. 27

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/297/06 Rady Powiatu Pisz z 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Do Uchwały... Rady Powiatu w Ełku z dnia... STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, zwane dalej Centrum,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE Załącznik do Uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE KĘTRZYN, 2012 R. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XV/162/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Rozdział 1 Postanowienie ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia...

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... projekt w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XVI-157/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23.03.2012 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XIII/103/08 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 27 marca 2008 r. STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. STATUT UCHWAŁA NR XXXIII/280/06 RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Na podstawie art. 21 ust. 1 oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Zadania Centrum Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizuje

Rozdział IV Zadania Centrum Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizuje Rozdział IV Zadania Centrum 13. 1. Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizuje Centrum, należy: 1) opracowanie i realizacja powiatowej

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Załącznik do uchwały Nr XXXVII/156/2006 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2006 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne i Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Działdowie.

S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Działdowie. S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Załącznik do Uchwały Nr XXIII/202/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku. I. Postanowienia ogólne: 1 1. Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie W Rozdziale I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, zwane dalej Centrum działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Ń ę ę ą ę ą Ę ę ą ż Ą Ą ó Zaącznik do Uchway Nr XLVII/314/2013 Rady Powiatu owickiego z dnia 27 grudnia 2013 roku STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w owiczu Misją Powiatowego Centrum Pomocy w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE. nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE. nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie. Projekt z dnia 2 maja 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/119/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 września 2004 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 152/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Pani Barbara Walczyk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 4 28-200 Staszów

Pani Barbara Walczyk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 4 28-200 Staszów ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel. 0-41 342-14-27, fax: 0-41 342-13-72; e-mail: wps00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku

Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku ON.II-0062/543/2006 Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 22/11 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego

Uchwała Nr 22/11 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie określa zasady wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE Załącznik do Uchwały Nr 124/08 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 lutego 2008 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADZIEJOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADZIEJOWIE Załącznik do Uchwały Nr 228/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 sierpnia 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADZIEJOWIE ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Powiatowe

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r.

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2012 ROK mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ZA ROK 2011 ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ZA ROK 2011 ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ZA ROK 2011 ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Kwiecień 2012 rok WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania 2. Podział zadań między administrację publiczną Pomoc społeczna i zasady jej udzielania Polski system pomocy społecznej Pomoc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU Załącznik do uchwały Nr 363/05 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 2 lutego 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie 1 Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie : 1. Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, zwany dalej Regulaminem, określa organizacje i zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zostało powołane z dniem 1 kwietnia 1999r. mocą uchwały Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 marca 1999r. Celem działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 9 42-200 Częstochowa Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu częstochowskiego Autorzy: PCPR SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 323440323 Fax MOPS Ruda Śląska 41-709 Ruda Śląska Markowej 20/ MPiPS-03 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Załącznik do Uchwały Nr XIV/132/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2008roku STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwane dalej Centrum

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r.

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r. MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Rzeszów Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 2 9 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR IX/84/11 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 21 grudnia 2011 roku STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MPiPS-03 Adresat MGOPS Nowe Sprawozdanie półroczne i roczne WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 3908 UCHWAŁA Nr XXII/116/2012 RADY POWIATU W PUŁTUSKU z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwalę w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 21 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku pozostają bez zmian. 3.

Pozostałe postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku pozostają bez zmian. 3. Uchwała Nr 222/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 lipca 2008 roku zmieniająca Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku. Na podstawie art.36 ust.1 ustawy z dnia 05 czerwca

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PCPR Powiat miejski Grudziądz Tel. 56 46 269 9 Fax 56 46 286 9 86-3 GRUDZIĄDZ ul. HALLERA 1 MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax PCPR nakielski 89-1 NAKŁO NAD NOTECIĄ Dąbrowskiego 46 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel:. fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w R a d z i e j o w i e

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w R a d z i e j o w i e REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w R a d z i e j o w i e I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwane dalej Centrum jest powiatową jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Cicha 7/ 59-700 Bolesławiec Tel. 75-645 78

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO Tel. 44 6832885

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 34/89/12 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 31.01.2012r.

Uchwała nr 34/89/12 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 31.01.2012r. 1 Uchwała nr 34/89/12 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 31.01.2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 marca 2015 r.

Uchwała Nr VI Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 marca 2015 r. Uchwała Nr VI. 13.2015 w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku na realizację zadań. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Andrzejewska Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2015 r.

mgr Małgorzata Andrzejewska Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2015 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2014 ROK mgr Małgorzata Andrzejewska Dyrektor PCPR Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM Pełnoletni wychowankowie objęci pomocą na podstawie przepisów ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa PCPR nakielski Dąbrowskiego 46 89- NAKŁO NAD NOTECIĄ MPiPS-3 Sprawozdanie półroczne

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014

Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Celem programu jest zapewnienie kompleksowej opieki oraz wsparcia dzieciom i rodzinom z terenu Powiatu Limanowskiego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 4975 UCHWAŁA NR PR.0007.204.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 1087/LXI/2010

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Kubsza 28 44-300 Wodzisław Śląski Tel. 0324556200 Fax

Bardziej szczegółowo

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY W POWIECIE ŻARSKIM CEL WSKAŹNIK OSIĄGNIĘCIA CELU TERMIN ODPOWIEDZIALNY ZAŁOŻENIA CEL NADRZĘDNY: wszyscy potrzebujący mieszkańcy powiatu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Program został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/271/09 Rady Powiaty Limanowskiego z dn.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu za 2010r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu za 2010r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu za 2010r. 1. Zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. RODZINY ZASTĘPCZE W roku 2010 na mocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu średzkiego Autorzy: Bernadeta Staszak SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 3 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO. z dnia 27 lutego 2015 roku

Kraków, dnia 5 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO. z dnia 27 lutego 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1137 UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Świdnik Wyszyńskiego 12, 21-040 ŚWIDNIK Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ Załącznik do Uchwały Rady Powiatu POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm./

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych zgodnie z art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 76 ust. 4 pkt 15, art. 182 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr V/36/2011 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 marca 2011 r.

Załącznik do uchwały Nr V/36/2011 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 marca 2011 r. Załącznik do uchwały Nr V/36/2011 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z działalności Centrum w 2010 roku oraz wykazu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r.

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r. Uchwała Nr...PROJEKT z dnia... 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku na realizację zadań.

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną stanowią:

Podstawę prawną stanowią: Informacje ogólne dotyczą procesu usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet

Bardziej szczegółowo

Potrzeby Gminy Miejskiej Kraków w zakresie pomocy społecznej na rok 2009

Potrzeby Gminy Miejskiej Kraków w zakresie pomocy społecznej na rok 2009 Potrzeby Gminy Miejskiej Kraków w zakresie pomocy społecznej na rok 2009 Potrzeby Gminy Miejskiej Kraków w zakresie pomocy społecznej - OGÓŁEM 1. Zadania własne 2. Zadania zlecone Ogółem zadania inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.4.2012 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO. z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu.

UCHWAŁA NR XII.4.2012 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO. z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu. UCHWAŁA NR XII.4.2012 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 2, ust.2, art.26 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 275/09 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy. P2. Pomoc dla uchodźców (Proszę uzupełnid poniższą tabelę). Czy w 2010 r. liczba dzieci zmieniła się w stosunku do roku 2009 r.?

Formy pomocy. P2. Pomoc dla uchodźców (Proszę uzupełnid poniższą tabelę). Czy w 2010 r. liczba dzieci zmieniła się w stosunku do roku 2009 r.? Formy pomocy P1. Rodziny zastępcze (Proszę uzupełnid poniższą tabelę. W puste miejsca należy wpisad odpowiednie liczby, natomiast w polach z kwadratami prawidłowe odpowiedzi zaznaczamy krzyżykiem) Typy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 156/2012 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 31 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 156/2012 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 31 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 156/2012 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Pomoc na usamodzielnienie

Pomoc na usamodzielnienie Pomoc na usamodzielnienie Pomoc ta, jest przyznawana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MGOPS Nowe ul. Plac Św. Rocha 5 86-170 NOWE Tel. Fax Numer identyfikacyjny REGON:

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Sosnowiec Tel. Fax 41-2 SOSNOWIEC 3 MAJA 33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki Projekt z dnia 7 listopada 2008 r. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo