SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Sygn. postępowania GOPS.III SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach realizowanego projektu systemowego pn. Szansa na rozwój Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, ul. Dąbrowskiego 4, realizujący projekt pn. Szansa na rozwój, reprezentowany przez Ewę Szymczak Kierownika ZATWIERDZAM: Darłowo 16 maj 2013 r.

2 1. ZAMAWIAJĄCY Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, realizujący projekt pn. Szansa na rozwój, reprezentowany przez Ewę Szymczak Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie, zwany w dalszej części Zamawiającym. Adres Zamawiającego: Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 Strona internetowa: Osoba do kontaktów roboczych: Janusz Sokoliński telefon komórkowy Telefon/fax: Poczta elektroniczna: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie realizowane jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach realizowanego projektu systemowego pn. Szansa na rozwój, z podziałem na części: 4. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Liczba części 3 5. SZCZEGÓŁOWY OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 5.1. Część I - Trening kompetencji i umiejętności społecznych Zakres merytoryczny Miejsce realizacji Przewidywana liczba uczestników do przeszkolenia Liczba godzin Termin wykonania zamówienia Obowiązki organizatora Płatność Uczestnik otrzymuje dokumenty Inne wymagania Treningi kompetencji i umiejętności społecznych przeprowadzany grupowo i indywidualnie Darłowo - Budynek Przychodni Rejonowej w Darłowie ul. M. C. Skłodowskiej 32, III piętro, pok. nr 3 udostępnione nieodpłatnie na czas treningu 18 osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/ lub zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej. 70 godzin ( w tym zajęcia grupowe 36 h i indywidualne 34 h) realizowane raz w tygodniu w środy w godzinach pomiędzy zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z zamawiającym czerwiec/listopad 2013 Organizator zabezpiecza w ramach kursu: materiały szkoleniowe niezbędny sprzęt wykorzystywany w trakcie szkoleń, realizację treningu według przygotowanego i uzgodnionego z Zamawiającym programem i harmonogramem, przeprowadzenie treningu przez przygotowaną i doświadczoną kadrę, sporządzenie na podstawie druku dostarczanego przez zamawiającego indywidualnej karty diagnostycznej problemów psychospołecznych, przekazanej na koniec treningu zamawiającemu dostarczenie list obecności po zakończeniu każdego miesiąca, przeprowadzenie na wstępie i na koniec treningu ankiety badającej kompetencje i umiejętności zgodnie z dostarczonym przez zamawiającego wzorem ankiety, opracowanie i przedstawienie badań ankietowych oraz wykazanie wzrostu kompetencji i umiejętności społecznych uczestników Płatność realizowana w transzach na koniec każdego kwartału po przedłożeniu list obecności. Ostatnia transza na zakończenie realizacji treningu i udokumentowaniu za pomocą wyników badań ankietowych wzrostu kompetencji i umiejętności społecznych u beneficjentów. Zaświadczenie o ukończeniu treningu wraz z kopią dla zamawiającego Promocja Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL, oraz udokumentowanie szkoleń w formie dokumentacji fotograficznej dostarczanej cyklicznie zamawiającemu Część II - Kurs prawa jazdy kategorii B. Zakres merytoryczny kursu Kurs ma zostać przeprowadzony w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U nr 30 poz. 151) 2

3 Miejsce realizacji kursu Przewidywana liczba uczestników Liczba godzin Termin wykonania zamówienia Obowiązki organizatora Płatność Uczestnik otrzymuje dokumenty Inne wymagania Część teoretyczna Darłowo Część praktyczna Koszalin lub Słupsk zamawiający zapewnia pokrycie kosztów przejazdu na szkolenie i egzaminy ustalone w SIWZ. 12 osób 60 godzin (w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami) czerwiec/13 grudnia 2013 Organizator zabezpiecza w ramach kursu: materiały szkoleniowe i fachową literaturę niezbędną do przeprowadzenia kursu, ubezpieczenie NNW uczestników, salę dydaktyczną na terenie miasta Darłowa z dostępem do toalet, niezbędny sprzęt wykorzystywany w trakcie szkoleń, kurs ma przeprowadzić przygotowana i doświadczona kadra, utworzenie profilu kandydata na kierowcę, badania lekarskie dla każdego z kursantów, pierwszy egzamin praktyczny i teoretyczny w WORD, 2 egzaminy poprawkowe (maksymalnie po 1 egzaminie teoretycznym i praktycznym), catering każdego dnia kursu teoretycznego (kawa, herbata, mleczko lub śmietanka do kawy, cukier, słone paluszki, 2 rodzaje ciastek w łącznej liczbie 1kg/1 dzień szkoleniowy), dostarczenie list obecności i odbioru cateringu po zakończeniu poszczególnych części szkolenia doprowadzenie 90% uczestników do egzaminu teoretycznego Płatność w transzach. Pierwsza transza po zakończeniu części teoretycznej kursu i przedstawieniu wyników wewnętrznego egzaminu teoretycznego, orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i zaświadczeń o zarejestrowaniu na egzamin teoretyczny państwowy. Druga transza na zakończenie realizacji kursu i przedstawieniu zaświadczeń o zarejestrowaniu kursantów na egzamin teoretycznego i egzamin poprawkowy w przypadku nie zdania za pierwszym razem. Zaświadczenie o ukończeniu kursu wraz z kopią dla zamawiającego Promocja Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL, oraz udokumentowanie szkoleń w formie dokumentacji fotograficznej dostarczonej zamawiającemu w liczbie co najmniej 50 sztuk w 2 turach I z części teoretycznej, II z części praktycznej Część III - Warsztaty nauki planowania udanego życia Zakres merytoryczny W ramach warsztatów zrealizowane zostaną następujące moduły: 1. Podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy z warsztatami 1. Ocena stanu poszkodowanego. 2. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. 3. Postępowanie w przypadku braku oddechu i krążenia. 4. Postępowanie w przypadku nagłych stanów. 5. Ewakuacja poszkodowanego. 6. Ćwiczenia z wykorzystaniem zdobytej wiedzy. 2. Zasady racjonalnego gospodarowania czasem i budżetem 3. Warsztaty psychologiczne grupowe (12 h) i indywidualne (20 h) dla 18 osób, wraz z opinią psychologiczną określającą potencjał intelektualny dla 3 osób 4. Odpowiedzialne rodzicielstwo 1. Seksualność człowieka ujęcie w zakresie psychofizycznym. 2. Wartości moralne w aspekcie seksualności człowieka. 3. Przygotowanie do życia rodzinnego i małżeńskiego. 4. Metody antykoncepcyjne i naturalne regulacji poczęć. 5. Choroby przenoszone drogą płciową. Darłowo - Budynek Przychodni Rejonowej w Darłowie ul. M. C. Skłodowskiej 32, III piętro, pok. nr 3 udostępnione nieodpłatnie na czas warsztatów Miejsce realizacji warsztatów Przewidywana liczba uczestników do 18 osób uczestników (6 mężczyzn i 12 kobiet) przeszkolenia Liczba godzin 1. Podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy 16 h 2. Zasady racjonalnego gospodarowania czasem i budżetem 12 h 3. Warsztaty psychologiczne 32 h 4. Odpowiedzialne rodzicielstwo 18 h Termin wykonania zamówienia Czerwiec - lipiec 2013 realizowane w następujących dniach tygodnia: poniedziałek, wtorek, czwartek 3

4 Obowiązki organizatora Płatność Uczestnik otrzymuje dokumenty Inne wymagania Organizator zabezpiecza w ramach kursu: materiały szkoleniowe i fachową literaturę niezbędną do przeprowadzenia kursu, niezbędny sprzęt wykorzystywany w trakcie szkoleń (w tym fantomy i sprzęt opatrunkowy), catering (obiad dwudaniowy) dla szkoleń powyżej 6 h dziennie, (dla szkoleń do 6 h poczęstunek jest zapewniony przez zamawiającego) kurs ma przeprowadzić przygotowana i doświadczona kadra, przeprowadzenie na wstępie i na koniec warsztatów ankiety badającej kompetencje i umiejętności opracowanie i przedstawienie badań ankietowych oraz wykazanie wzrostu motywacji do zmian, realizację warsztatów zgodnie z przygotowanym i uzgodnionym z Zamawiającym programem i harmonogramem. Płatność zostanie dokonana po przedłożeniu faktury po zakończeniu kursu i dostarczeniu list obecności i odbioru kateringu, ankiet oraz badań ankietowych z których wynika podniesienie poziomu motywacji do zmian u beneficjentów skierowanych na warsztaty. Zaświadczenie o ukończeniu kursu wraz z kopią dla zamawiającego Zaświadczenie o ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy Promocja Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL, oraz udokumentowanie szkoleń w formie dokumentacji fotograficznej dostarczonej zamawiającemu w liczbie nie mniejszej niż 15 sztuk z każdego modułu. Zamawiający informuje, że godzina w ramach kursów to 45 minut zajęć, z wyjątkiem kursu prawa jazdy kat. B. 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Lp Warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ W przypadku szkół nauki jazdy posiada aktualny wpis w rejestrze przedsiębiorstw prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w Starostwie Powiatowym właściwym dla siedziby firmy oraz wpis do rejestru warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -załącznik nr 2 do SIWZ 4

5 3. 4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadania wiedzy i doświadczenia sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże w załączniku nr 4 do SIWZ, że dysponuje osobami, które posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, dla poszczególnych części: 1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych, będzie spełniony jeżeli osoba wykonująca trening wykaże się dyplomem ukończone studiów wyższych socjologicznych z uprawnieniami do prowadzenia terapii uzależnień, terapii rodzin i terapii pomocy psychologicznej i jako trener (wykładowca, nauczyciel) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał/wykonuje co najmniej 1 usługę tożsamą lub odpowiadające przedmiotowi zamówienia (1 usługa oznacza wykonanie/wykonywanie grupowej usługi szkoleniowej dla co najmniej 18 osób) potwierdzone poświadczeniem lub referencjami 2. Kurs prawa jazdy kategorii B. będzie spełniony, jeżeli osoby prowadzące kurs posiadają wpis do ewidencji instruktorów uzyskany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834, z 2005r) z późn. zmianami. 3. Warsztaty nauki planowania udanego życia będzie spełniony, jeżeli dysponuje osobami z kwalifikacjami zawodowymi, które jako trenerzy (wykładowcy, nauczyciele) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przez minimum 12 miesięcy wykonały/wykonują pracę (umowa/y o pracę, umowa/y cywilnoprawne), prowadzą/prowadziły działalność gospodarczą. Wykonana/wykonywana praca, prowadzona działalność gospodarcza musi być tożsama lub odpowiadająca przedmiotowi zamówienia, lub w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał/wykonuje co najmniej 1 usługę tożsamą lub odpowiadające przedmiotowi zamówienia (1 usługa oznacza wykonanie/ wykonywanie grupowej usługi szkoleniowej dla co najmniej 18 osób) potwierdzone poświadczeniem lub referencjami i posiadają kwalifikacje dla poszczególnych modułów: Moduł I - Instruktor pierwszej pomocy posiadający kwalifikacje -uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy i wydawania stosownych zaświadczeń. Moduł II Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków zarządzanie i marketing, ekonomia, ekonomika, finanse, rachunkowość, poświadczenie o ukończeniu kursu uprawniającego do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedsiębiorczości bądź prowadzenia innej działalności w ramach doradztwa księgowego, finansowego lub tożsamego Moduł III będzie spełniony, jeżeli osoba wykonująca warsztaty wykaże się dyplomem ukończone studiów wyższych psychologicznych z uprawnieniami do prowadzenia diagnozy, terapii oraz udzielania różnych form pomocy psychologicznej dla osób dorosłych, ponadto winien legitymować się kursem pedagogicznym (wykładowca, nauczyciel) Moduł IV będzie spełniony jeżeli osoba wykonująca wykaże się dyplomem ukończone studiów medycznych o specjalizacji seksuolog, ginekolog, położnik, warunek posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do SIWZ 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLAGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 i 2 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż Wykonawca ten będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego 5

6 zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy jego wykonaniu 2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ, 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz podstawy do dysponowania tymi osobami - Wiedza i doświadczenie personelu przewidywanego do przeprowadzenia zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ, Inne dokumenty: 4) Formularz oferty załącznik nr 1. 5) Przygotowanie proponowanego harmonogramu i szczegółowego programu zajęć zgodnych z przedmiotem zamówienia, (program zajęć powinien zawierać: nazwę formy kształcenia; czas trwania i sposób organizacji kształcenia; cele kształcenia; plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar; treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych; wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych). Dokumenty powyższe zostaną uzgodnione z Zamawiającym w przypadku wygrania przez danego oferenta. załącznik nr 5, 6) Przedłożenie podpisanego wzoru umowy na dane szkolenie, na które jest składana oferta świadcząca o zgodzie oferenta na zapisy umowy. 7) Przedłożenie informacji o nie przynależności lub przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 7 Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę wymienione poniżej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule spełnia / nie spełnia. 8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ZE WSKAZANIEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1) Postępowanie prowadzi się: pisemnie, faksem nr lub a Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków oraz informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oferty składa się w formie pisemnej. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma składane osobiście w godzinach pracy tj. w dni robocze od godz. 7:30 do ) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3) Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania poprzez zamieszczenie ich na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ a równocześnie Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w siedzibie Zamawiającego zostaną powiadomieni za pomocą fax-u bądź a. 4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest dla nich wiążąca. Zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w siedzibie Zamawiającego zostaną powiadomieni za pomocą fax-u bądź a. 6

7 5) Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawach przedmiotu zamówienia i w sprawach formalnych jest Janusz Sokoliński tel , telefon kom ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WNIESIENIA WADIUM. 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia załącznika nr 1 do SIWZ - Formularz oferty, przy uwzględnieniu wszelkich kosztów wynikających z realizacji zamówienia. 2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część. 3) Oferta winna być napisana w języku polskim, czytelnie, piórem, długopisem lub na komputerze. 4) Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszej SIWZ. 5) Rozliczenia z wybranym Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej. Koszt szkolenia uczestnika (brutto) oraz cena oferty ogółem (brutto) powinny zostać określone do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglenia. 6) Płatność za każdą z części nastąpi w terminach i po spełnieniu określonych warunków wskazanych w punkcie 5 SIWZ danej części zamówienia na podstawie wystawionej faktury (rachunku) w wysokości wynikającej z przemnożenia liczby osób faktycznie skierowanych na poszczególne szkolenia, przez koszt szkolenia uczestnika wskazany przez Wykonawcę w Formularzu oferty. 7) Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 8) Jeżeli osoba/-y podpisująca/-ące ofertę działa/-ają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać upoważnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia i/lub do zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty. 10) Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e. 11) Wszystkie dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e. 12) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferty niespełniające tego warunku będą odrzucone. 13) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 14) W przypadku powierzenia wykonania zamówienia przez Wykonawcę innym podmiotom w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów należy dołączyć do oferty ich pisemne zobowiązanie do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu (kopercie) z dopiskiem: Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach realizowanego projektu 7

8 systemowego pn. Szansa na rozwój część.. nie otwierać przed r., godz w siedzibie Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, ul. Dąbrowskiego 4 sekretariat pokój nr 15, w nieprzekraczalnym terminie do r., do godziny Na opakowaniu (kopercie) winny widnieć dane i adres zamawiającego oraz dane i adres Wykonawcy. 2) Ofertę złożoną po terminie do składania ofert zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3) Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmian treści SIWZ, jeżeli dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach będzie niezbędny. 4) Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem. 5) O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego Wykonawcę, który odebrał SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 13. OTWARCIE OFERT: Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Urzędu Gminy Darłowie przy ul. Dąbrowskiego 4, pok. Nr 35 tj. w sali biura rady. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda nazwy firm oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące wartości poszczególnych ofert. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informację, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cena brutto oferty uwzględnia wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty. 15. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT: Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto 100% Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Sposób oceny ofert: Obliczenie punktacji pozostałych ofert nastąpi wg wzoru: Najniższa cena Liczba punktów oferty ocenianej = Cena oferty badanej Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której liczba punktów będzie największa. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglenia. 16. WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT: W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, mając na uwadze zapisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. 17. OMYŁKI PISARSKIE I RACHUNKOWE: Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 18. ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 19. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELANIA ZALICZEK NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 20. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ. 21. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT 8

9 WARIANTOWYCH. 22. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. 23. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW. 1) ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE, dla część I - Trening kompetencji i umiejętności społecznych, stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. 24. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 25. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 1) O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której opublikowano SIWZ i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 2) W celu zawarcia umowy z Wykonawcą, Zamawiający ustali miejsce i termin spotkania mającego na celu wspólne ustalenie: a ) programu zajęć (program zajęć powinien zawierać: nazwę formy kształcenia; czas trwania i sposób organizacji kształcenia; cele kształcenia; plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar; treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych; wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych), b ) harmonogramu zajęć, c ) wzoru zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w zajęciach, d ) ankiety realizowanej przed i po szkoleniu(treningu) oraz innych dokumentów wymaganych e ) przez zamawiającego, oznaczeń projektowych obowiązkowo stosowanych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL. Zamawiający dopuszcza możliwość ustalenia powyższych danych za pomocą dostępnych środków komunikacji tj. fax, , telefon. 3) Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przyjęte kryteria wyboru zgodnie ze Wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 26. ZMIANY UMOWY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2) Zawarta umowa może ulec zmianie w przypadku: a ) nagłej i znacznej rezygnacji uczestników lub zmiany liczby uczestników szkolenia będącej wynikiem powstania uzasadnionych potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez zainteresowane osoby, lecz nie więcej niż 2 osoby, b ) zmiany osób prowadzących szkolenie, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, jednakże z zastrzeżeniem iż osoba zastępująca musi się wykazać przynajmniej takimi samymi uprawnieniami jak osoba wskazana w ofercie a zmiana ta nie będzie skutkować pogorszeniem poziomu szkolenia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego, c ) zmiany terminu realizacji szkolenia lub kursu po uzgodnieniu tego faktu przez obie strony. 9

10 27. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 1) Środki ochrony prawnej określone w ustawie (odwołanie, skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom, o których mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określonych w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 5) Termin wniesienia odwołania reguluje art. 182 ustawy Pzp. 6) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7) Do postępowania odwoławczego mają zastosowanie przepisy art ustawy Pzp. 8) Na orzeczenie Izby przysługuje skarga do sądu. 9) Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 198a 198g ustawy Pzp. 10) W innych sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 10

11 Załączniki: Załącznik nr 1 Formularz oferty, Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, Załącznik nr 4 Wiedza i doświadczenie personelu przewidywanego do przeprowadzenia zamówienia, Załącznik nr 5 Proponowany harmonogram i szczegółowy program zajęć oraz wzór ankiety, Załącznik nr 6-1 Wzór umowy Trening kompetencji i umiejętności, Załącznik nr 6-2 Wzór umowy Kurs prawa jazdy kat.b, Załącznik nr 6-3 Wzór umowy Warsztaty nauki planowania udanego życia, Załącznik nr 7 Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej. 11

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Człowiek najlepsza inwestycja S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie 55-200 Oława, ul. 1-go Maja 11 Znak sprawy: MOPS.XVI.812425.9.13 Zamówienie: 80530000-8 usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ryn, dnia 16.06.2010 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przedmiotu zamówienia: PRZEPROWADZENIE I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 T e l. 0 8 7 4 2 9-6 4-4 0 (sekretariat) F a x 0 8 7 4 2 9-6 4-7 5 w w w. g i z y c k o. p u p. g o v. p l o l g i @ p r a c a. g o

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Zamawiającego: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 23-210

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9.

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej w tekście SIWZ) na wykonanie zamówienia p.n.,,wykonanie remontu infrastruktury drogowej, gdzie zastosowano podział zadań.'' CPV 45-23-31-42-6 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy:gops-407-01/11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Brzozowa 24 11-700 Mrągowo Mrągowo, dn.30.03.2011r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI CAZ.SZ - 271/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej od kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 19/ZP/IDS/PN/12-01/2013/JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na przeprowadzenie warsztatów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Nazwa, rodzaj i opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Rozdział III Nazwa, rodzaj i opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy w miejscu zamieszkania na terenie miasta Kętrzyn od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. SPRAWA NR : PN- MOPS 01/2013 Postępowanie o

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja - przygotowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu księgowości i obsługi komputera dla 20 osób bezrobotnych

NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja - przygotowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu księgowości i obsługi komputera dla 20 osób bezrobotnych PUPIIA.2710.4.2014.MG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy GOPS.341.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie: warsztatów psychospołecznych dla 2 grup 19 i 18 osobowych po 25 godzin osoby realizujące

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel. 91 578-45-83, fax 91 577-00-01 ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIAT BYDGOSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO Z SIEDZIBĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM W BYDGOSZCZY ul. KONARSKIEGO 1-385-066 BYDGOSZCZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120, tel. 17 74 70 600, fax 17 74 70 601 godziny urzędowania : poniedziałek piątek 7:30 15:30 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120, tel. 17 74 70 600, fax 17 74 70 601 godziny urzędowania : poniedziałek piątek 7:30 15:30 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIAT BYDGOSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO Z SIEDZIBĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM W BYDGOSZCZY ul. KONARSKIEGO 1-385-066 BYDGOSZCZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo