SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Sygn. postępowania GOPS.III SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach realizowanego projektu systemowego pn. Szansa na rozwój Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, ul. Dąbrowskiego 4, realizujący projekt pn. Szansa na rozwój, reprezentowany przez Ewę Szymczak Kierownika ZATWIERDZAM: Darłowo 16 maj 2013 r.

2 1. ZAMAWIAJĄCY Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, realizujący projekt pn. Szansa na rozwój, reprezentowany przez Ewę Szymczak Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie, zwany w dalszej części Zamawiającym. Adres Zamawiającego: Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 Strona internetowa: Osoba do kontaktów roboczych: Janusz Sokoliński telefon komórkowy Telefon/fax: Poczta elektroniczna: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie realizowane jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach realizowanego projektu systemowego pn. Szansa na rozwój, z podziałem na części: 4. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Liczba części 3 5. SZCZEGÓŁOWY OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 5.1. Część I - Trening kompetencji i umiejętności społecznych Zakres merytoryczny Miejsce realizacji Przewidywana liczba uczestników do przeszkolenia Liczba godzin Termin wykonania zamówienia Obowiązki organizatora Płatność Uczestnik otrzymuje dokumenty Inne wymagania Treningi kompetencji i umiejętności społecznych przeprowadzany grupowo i indywidualnie Darłowo - Budynek Przychodni Rejonowej w Darłowie ul. M. C. Skłodowskiej 32, III piętro, pok. nr 3 udostępnione nieodpłatnie na czas treningu 18 osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/ lub zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej. 70 godzin ( w tym zajęcia grupowe 36 h i indywidualne 34 h) realizowane raz w tygodniu w środy w godzinach pomiędzy zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z zamawiającym czerwiec/listopad 2013 Organizator zabezpiecza w ramach kursu: materiały szkoleniowe niezbędny sprzęt wykorzystywany w trakcie szkoleń, realizację treningu według przygotowanego i uzgodnionego z Zamawiającym programem i harmonogramem, przeprowadzenie treningu przez przygotowaną i doświadczoną kadrę, sporządzenie na podstawie druku dostarczanego przez zamawiającego indywidualnej karty diagnostycznej problemów psychospołecznych, przekazanej na koniec treningu zamawiającemu dostarczenie list obecności po zakończeniu każdego miesiąca, przeprowadzenie na wstępie i na koniec treningu ankiety badającej kompetencje i umiejętności zgodnie z dostarczonym przez zamawiającego wzorem ankiety, opracowanie i przedstawienie badań ankietowych oraz wykazanie wzrostu kompetencji i umiejętności społecznych uczestników Płatność realizowana w transzach na koniec każdego kwartału po przedłożeniu list obecności. Ostatnia transza na zakończenie realizacji treningu i udokumentowaniu za pomocą wyników badań ankietowych wzrostu kompetencji i umiejętności społecznych u beneficjentów. Zaświadczenie o ukończeniu treningu wraz z kopią dla zamawiającego Promocja Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL, oraz udokumentowanie szkoleń w formie dokumentacji fotograficznej dostarczanej cyklicznie zamawiającemu Część II - Kurs prawa jazdy kategorii B. Zakres merytoryczny kursu Kurs ma zostać przeprowadzony w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U nr 30 poz. 151) 2

3 Miejsce realizacji kursu Przewidywana liczba uczestników Liczba godzin Termin wykonania zamówienia Obowiązki organizatora Płatność Uczestnik otrzymuje dokumenty Inne wymagania Część teoretyczna Darłowo Część praktyczna Koszalin lub Słupsk zamawiający zapewnia pokrycie kosztów przejazdu na szkolenie i egzaminy ustalone w SIWZ. 12 osób 60 godzin (w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami) czerwiec/13 grudnia 2013 Organizator zabezpiecza w ramach kursu: materiały szkoleniowe i fachową literaturę niezbędną do przeprowadzenia kursu, ubezpieczenie NNW uczestników, salę dydaktyczną na terenie miasta Darłowa z dostępem do toalet, niezbędny sprzęt wykorzystywany w trakcie szkoleń, kurs ma przeprowadzić przygotowana i doświadczona kadra, utworzenie profilu kandydata na kierowcę, badania lekarskie dla każdego z kursantów, pierwszy egzamin praktyczny i teoretyczny w WORD, 2 egzaminy poprawkowe (maksymalnie po 1 egzaminie teoretycznym i praktycznym), catering każdego dnia kursu teoretycznego (kawa, herbata, mleczko lub śmietanka do kawy, cukier, słone paluszki, 2 rodzaje ciastek w łącznej liczbie 1kg/1 dzień szkoleniowy), dostarczenie list obecności i odbioru cateringu po zakończeniu poszczególnych części szkolenia doprowadzenie 90% uczestników do egzaminu teoretycznego Płatność w transzach. Pierwsza transza po zakończeniu części teoretycznej kursu i przedstawieniu wyników wewnętrznego egzaminu teoretycznego, orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i zaświadczeń o zarejestrowaniu na egzamin teoretyczny państwowy. Druga transza na zakończenie realizacji kursu i przedstawieniu zaświadczeń o zarejestrowaniu kursantów na egzamin teoretycznego i egzamin poprawkowy w przypadku nie zdania za pierwszym razem. Zaświadczenie o ukończeniu kursu wraz z kopią dla zamawiającego Promocja Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL, oraz udokumentowanie szkoleń w formie dokumentacji fotograficznej dostarczonej zamawiającemu w liczbie co najmniej 50 sztuk w 2 turach I z części teoretycznej, II z części praktycznej Część III - Warsztaty nauki planowania udanego życia Zakres merytoryczny W ramach warsztatów zrealizowane zostaną następujące moduły: 1. Podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy z warsztatami 1. Ocena stanu poszkodowanego. 2. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. 3. Postępowanie w przypadku braku oddechu i krążenia. 4. Postępowanie w przypadku nagłych stanów. 5. Ewakuacja poszkodowanego. 6. Ćwiczenia z wykorzystaniem zdobytej wiedzy. 2. Zasady racjonalnego gospodarowania czasem i budżetem 3. Warsztaty psychologiczne grupowe (12 h) i indywidualne (20 h) dla 18 osób, wraz z opinią psychologiczną określającą potencjał intelektualny dla 3 osób 4. Odpowiedzialne rodzicielstwo 1. Seksualność człowieka ujęcie w zakresie psychofizycznym. 2. Wartości moralne w aspekcie seksualności człowieka. 3. Przygotowanie do życia rodzinnego i małżeńskiego. 4. Metody antykoncepcyjne i naturalne regulacji poczęć. 5. Choroby przenoszone drogą płciową. Darłowo - Budynek Przychodni Rejonowej w Darłowie ul. M. C. Skłodowskiej 32, III piętro, pok. nr 3 udostępnione nieodpłatnie na czas warsztatów Miejsce realizacji warsztatów Przewidywana liczba uczestników do 18 osób uczestników (6 mężczyzn i 12 kobiet) przeszkolenia Liczba godzin 1. Podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy 16 h 2. Zasady racjonalnego gospodarowania czasem i budżetem 12 h 3. Warsztaty psychologiczne 32 h 4. Odpowiedzialne rodzicielstwo 18 h Termin wykonania zamówienia Czerwiec - lipiec 2013 realizowane w następujących dniach tygodnia: poniedziałek, wtorek, czwartek 3

4 Obowiązki organizatora Płatność Uczestnik otrzymuje dokumenty Inne wymagania Organizator zabezpiecza w ramach kursu: materiały szkoleniowe i fachową literaturę niezbędną do przeprowadzenia kursu, niezbędny sprzęt wykorzystywany w trakcie szkoleń (w tym fantomy i sprzęt opatrunkowy), catering (obiad dwudaniowy) dla szkoleń powyżej 6 h dziennie, (dla szkoleń do 6 h poczęstunek jest zapewniony przez zamawiającego) kurs ma przeprowadzić przygotowana i doświadczona kadra, przeprowadzenie na wstępie i na koniec warsztatów ankiety badającej kompetencje i umiejętności opracowanie i przedstawienie badań ankietowych oraz wykazanie wzrostu motywacji do zmian, realizację warsztatów zgodnie z przygotowanym i uzgodnionym z Zamawiającym programem i harmonogramem. Płatność zostanie dokonana po przedłożeniu faktury po zakończeniu kursu i dostarczeniu list obecności i odbioru kateringu, ankiet oraz badań ankietowych z których wynika podniesienie poziomu motywacji do zmian u beneficjentów skierowanych na warsztaty. Zaświadczenie o ukończeniu kursu wraz z kopią dla zamawiającego Zaświadczenie o ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy Promocja Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL, oraz udokumentowanie szkoleń w formie dokumentacji fotograficznej dostarczonej zamawiającemu w liczbie nie mniejszej niż 15 sztuk z każdego modułu. Zamawiający informuje, że godzina w ramach kursów to 45 minut zajęć, z wyjątkiem kursu prawa jazdy kat. B. 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Lp Warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ W przypadku szkół nauki jazdy posiada aktualny wpis w rejestrze przedsiębiorstw prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w Starostwie Powiatowym właściwym dla siedziby firmy oraz wpis do rejestru warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -załącznik nr 2 do SIWZ 4

5 3. 4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadania wiedzy i doświadczenia sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże w załączniku nr 4 do SIWZ, że dysponuje osobami, które posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, dla poszczególnych części: 1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych, będzie spełniony jeżeli osoba wykonująca trening wykaże się dyplomem ukończone studiów wyższych socjologicznych z uprawnieniami do prowadzenia terapii uzależnień, terapii rodzin i terapii pomocy psychologicznej i jako trener (wykładowca, nauczyciel) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał/wykonuje co najmniej 1 usługę tożsamą lub odpowiadające przedmiotowi zamówienia (1 usługa oznacza wykonanie/wykonywanie grupowej usługi szkoleniowej dla co najmniej 18 osób) potwierdzone poświadczeniem lub referencjami 2. Kurs prawa jazdy kategorii B. będzie spełniony, jeżeli osoby prowadzące kurs posiadają wpis do ewidencji instruktorów uzyskany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834, z 2005r) z późn. zmianami. 3. Warsztaty nauki planowania udanego życia będzie spełniony, jeżeli dysponuje osobami z kwalifikacjami zawodowymi, które jako trenerzy (wykładowcy, nauczyciele) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przez minimum 12 miesięcy wykonały/wykonują pracę (umowa/y o pracę, umowa/y cywilnoprawne), prowadzą/prowadziły działalność gospodarczą. Wykonana/wykonywana praca, prowadzona działalność gospodarcza musi być tożsama lub odpowiadająca przedmiotowi zamówienia, lub w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał/wykonuje co najmniej 1 usługę tożsamą lub odpowiadające przedmiotowi zamówienia (1 usługa oznacza wykonanie/ wykonywanie grupowej usługi szkoleniowej dla co najmniej 18 osób) potwierdzone poświadczeniem lub referencjami i posiadają kwalifikacje dla poszczególnych modułów: Moduł I - Instruktor pierwszej pomocy posiadający kwalifikacje -uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy i wydawania stosownych zaświadczeń. Moduł II Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków zarządzanie i marketing, ekonomia, ekonomika, finanse, rachunkowość, poświadczenie o ukończeniu kursu uprawniającego do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedsiębiorczości bądź prowadzenia innej działalności w ramach doradztwa księgowego, finansowego lub tożsamego Moduł III będzie spełniony, jeżeli osoba wykonująca warsztaty wykaże się dyplomem ukończone studiów wyższych psychologicznych z uprawnieniami do prowadzenia diagnozy, terapii oraz udzielania różnych form pomocy psychologicznej dla osób dorosłych, ponadto winien legitymować się kursem pedagogicznym (wykładowca, nauczyciel) Moduł IV będzie spełniony jeżeli osoba wykonująca wykaże się dyplomem ukończone studiów medycznych o specjalizacji seksuolog, ginekolog, położnik, warunek posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do SIWZ 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLAGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 i 2 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż Wykonawca ten będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego 5

6 zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy jego wykonaniu 2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ, 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz podstawy do dysponowania tymi osobami - Wiedza i doświadczenie personelu przewidywanego do przeprowadzenia zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ, Inne dokumenty: 4) Formularz oferty załącznik nr 1. 5) Przygotowanie proponowanego harmonogramu i szczegółowego programu zajęć zgodnych z przedmiotem zamówienia, (program zajęć powinien zawierać: nazwę formy kształcenia; czas trwania i sposób organizacji kształcenia; cele kształcenia; plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar; treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych; wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych). Dokumenty powyższe zostaną uzgodnione z Zamawiającym w przypadku wygrania przez danego oferenta. załącznik nr 5, 6) Przedłożenie podpisanego wzoru umowy na dane szkolenie, na które jest składana oferta świadcząca o zgodzie oferenta na zapisy umowy. 7) Przedłożenie informacji o nie przynależności lub przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 7 Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę wymienione poniżej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule spełnia / nie spełnia. 8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ZE WSKAZANIEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1) Postępowanie prowadzi się: pisemnie, faksem nr lub a Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków oraz informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oferty składa się w formie pisemnej. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma składane osobiście w godzinach pracy tj. w dni robocze od godz. 7:30 do ) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3) Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania poprzez zamieszczenie ich na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ a równocześnie Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w siedzibie Zamawiającego zostaną powiadomieni za pomocą fax-u bądź a. 4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest dla nich wiążąca. Zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w siedzibie Zamawiającego zostaną powiadomieni za pomocą fax-u bądź a. 6

7 5) Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawach przedmiotu zamówienia i w sprawach formalnych jest Janusz Sokoliński tel , telefon kom ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WNIESIENIA WADIUM. 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia załącznika nr 1 do SIWZ - Formularz oferty, przy uwzględnieniu wszelkich kosztów wynikających z realizacji zamówienia. 2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część. 3) Oferta winna być napisana w języku polskim, czytelnie, piórem, długopisem lub na komputerze. 4) Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszej SIWZ. 5) Rozliczenia z wybranym Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej. Koszt szkolenia uczestnika (brutto) oraz cena oferty ogółem (brutto) powinny zostać określone do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglenia. 6) Płatność za każdą z części nastąpi w terminach i po spełnieniu określonych warunków wskazanych w punkcie 5 SIWZ danej części zamówienia na podstawie wystawionej faktury (rachunku) w wysokości wynikającej z przemnożenia liczby osób faktycznie skierowanych na poszczególne szkolenia, przez koszt szkolenia uczestnika wskazany przez Wykonawcę w Formularzu oferty. 7) Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 8) Jeżeli osoba/-y podpisująca/-ące ofertę działa/-ają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać upoważnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia i/lub do zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty. 10) Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e. 11) Wszystkie dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e. 12) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferty niespełniające tego warunku będą odrzucone. 13) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 14) W przypadku powierzenia wykonania zamówienia przez Wykonawcę innym podmiotom w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów należy dołączyć do oferty ich pisemne zobowiązanie do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu (kopercie) z dopiskiem: Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach realizowanego projektu 7

8 systemowego pn. Szansa na rozwój część.. nie otwierać przed r., godz w siedzibie Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, ul. Dąbrowskiego 4 sekretariat pokój nr 15, w nieprzekraczalnym terminie do r., do godziny Na opakowaniu (kopercie) winny widnieć dane i adres zamawiającego oraz dane i adres Wykonawcy. 2) Ofertę złożoną po terminie do składania ofert zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3) Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmian treści SIWZ, jeżeli dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach będzie niezbędny. 4) Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem. 5) O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego Wykonawcę, który odebrał SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 13. OTWARCIE OFERT: Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Urzędu Gminy Darłowie przy ul. Dąbrowskiego 4, pok. Nr 35 tj. w sali biura rady. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda nazwy firm oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące wartości poszczególnych ofert. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informację, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cena brutto oferty uwzględnia wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty. 15. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT: Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto 100% Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Sposób oceny ofert: Obliczenie punktacji pozostałych ofert nastąpi wg wzoru: Najniższa cena Liczba punktów oferty ocenianej = Cena oferty badanej Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której liczba punktów będzie największa. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglenia. 16. WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT: W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, mając na uwadze zapisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. 17. OMYŁKI PISARSKIE I RACHUNKOWE: Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 18. ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 19. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELANIA ZALICZEK NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 20. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ. 21. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT 8

9 WARIANTOWYCH. 22. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. 23. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW. 1) ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE, dla część I - Trening kompetencji i umiejętności społecznych, stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. 24. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 25. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 1) O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której opublikowano SIWZ i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 2) W celu zawarcia umowy z Wykonawcą, Zamawiający ustali miejsce i termin spotkania mającego na celu wspólne ustalenie: a ) programu zajęć (program zajęć powinien zawierać: nazwę formy kształcenia; czas trwania i sposób organizacji kształcenia; cele kształcenia; plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar; treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych; wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych), b ) harmonogramu zajęć, c ) wzoru zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w zajęciach, d ) ankiety realizowanej przed i po szkoleniu(treningu) oraz innych dokumentów wymaganych e ) przez zamawiającego, oznaczeń projektowych obowiązkowo stosowanych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL. Zamawiający dopuszcza możliwość ustalenia powyższych danych za pomocą dostępnych środków komunikacji tj. fax, , telefon. 3) Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przyjęte kryteria wyboru zgodnie ze Wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 26. ZMIANY UMOWY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2) Zawarta umowa może ulec zmianie w przypadku: a ) nagłej i znacznej rezygnacji uczestników lub zmiany liczby uczestników szkolenia będącej wynikiem powstania uzasadnionych potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez zainteresowane osoby, lecz nie więcej niż 2 osoby, b ) zmiany osób prowadzących szkolenie, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, jednakże z zastrzeżeniem iż osoba zastępująca musi się wykazać przynajmniej takimi samymi uprawnieniami jak osoba wskazana w ofercie a zmiana ta nie będzie skutkować pogorszeniem poziomu szkolenia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego, c ) zmiany terminu realizacji szkolenia lub kursu po uzgodnieniu tego faktu przez obie strony. 9

10 27. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 1) Środki ochrony prawnej określone w ustawie (odwołanie, skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom, o których mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określonych w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 5) Termin wniesienia odwołania reguluje art. 182 ustawy Pzp. 6) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7) Do postępowania odwoławczego mają zastosowanie przepisy art ustawy Pzp. 8) Na orzeczenie Izby przysługuje skarga do sądu. 9) Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 198a 198g ustawy Pzp. 10) W innych sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 10

11 Załączniki: Załącznik nr 1 Formularz oferty, Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, Załącznik nr 4 Wiedza i doświadczenie personelu przewidywanego do przeprowadzenia zamówienia, Załącznik nr 5 Proponowany harmonogram i szczegółowy program zajęć oraz wzór ankiety, Załącznik nr 6-1 Wzór umowy Trening kompetencji i umiejętności, Załącznik nr 6-2 Wzór umowy Kurs prawa jazdy kat.b, Załącznik nr 6-3 Wzór umowy Warsztaty nauki planowania udanego życia, Załącznik nr 7 Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej. 11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Sygn. postępowania GOPS.III.4072.8-2.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu - pomoc kuchenna realizowanego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Wybór psychologów do świadczenia usług z zakresu doradztwa psychologicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Sygn. postępowania GOPS III 4072 / 11 / 12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych zawodowych w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. O.D. Tynieckiego 20, 76-150 Darłowo, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. O.D. Tynieckiego 20, 76-150 Darłowo, woj. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 263350-2012 z dnia 2012-07-20 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Darłowo Część 1 - przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 10 osób Zakres merytoryczny kursu

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Kurs Prawa Jazdy Kategorii B w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN BUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BACHMATY W DUBICZACH CERKIEWNYCH Symbol CPV: - 45111200-0

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-09-27 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA FORMULARZ OFERTY

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA FORMULARZ OFERTY . załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Kucharz małej gastronomii z warsztatami w ramach realizowanego projektu systemowego pn. Szansa na rozwój Działając w imieniu:

Bardziej szczegółowo

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej 14.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: Wykonanie obowiązków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.limanowa.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.limanowa.pl Limanowa: Szkolenie dla osób bezrobotnych Numer ogłoszenia: 212788-2015; data

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Biała Podlaska: Wynajem pojazdów wraz z kierowcą, przeznaczonych do przewozu osób na terenie Polski Numer ogłoszenia: 528520-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie, Olecko: przeprowadzenie kursu obsługi wózka widłowego wzbogacającego ofertę kształcenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w związku z projektem Myślimy o przyszłości realizowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

NADLEŚNICTWO MILICZ KURS PRAWA JAZDY KAT. T

NADLEŚNICTWO MILICZ KURS PRAWA JAZDY KAT. T NADLEŚNICTWO MILICZ Znak sprawy: ZG7 2714-1/2014 ADRES: ul. Trzebnicka 18 56-300 Milicz TEL 71 3809301-303; FAX 71 3840344; e-mail: milicz@wroclaw.lasy.gov.pl REGON-931024020 NIP 916-000-20-01 OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-08-17 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: E-biznes - zakładanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup-bielsko.pl Bielsko-Biała: Usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia pn. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Warszawa: Świadczenie usługi szkoleniowej - nr sprawy CSIOZ-WZP-6151/4/10 Numer ogłoszenia: 76868-2010; data zamieszczenia: 18.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza dla potrzeb Wydziału Gospodarowania Mieniem

Wykonywanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza dla potrzeb Wydziału Gospodarowania Mieniem Wykonywanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza dla potrzeb Wydziału Gospodarowania Mieniem Numer ogłoszenia w BZP: 39987-2013; data zamieszczenia w BZP: 15.03.2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-06-28 12:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.tuchola.ibip.pl Tuchola: realizacja szkolenia w zakresie spawania

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Kurs Prawa Jazdy Kategorii B w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: cku.limanowa.pl/zamowienia publiczne.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: cku.limanowa.pl/zamowienia publiczne. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: cku.limanowa.pl/zamowienia publiczne.html Limanowa: Przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Szkolenia / kursy kwalifikacyjne i zawodowe według potrzeb dla 23 osób

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Kazimierza Wielka: Wybór osób do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz warsztatów w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, Wyrównuję, doskonalę i poznaję, Priorytet IX, Działanie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Wersja archiwalna Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia oraz egzaminu z programu Finansowo - Księgowego INSERT GT Numer ogłoszenia: 77090-2014; data zamieszczenia: 07.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Obsługa księgoworachunkowych

Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Obsługa księgoworachunkowych 1 z 5 2015-10-08 12:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Obsługa księgoworachunkowych

Bardziej szczegółowo

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓEJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓEJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE O PRZETARGU nieograniczonym o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej dzi

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej dzi Puławy: Wykonanie prac remontowych na obiektach INS Numer ogłoszenia: 266596-2013; data zamieszczenia: 09.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Biała Podlaska: Przeprowadzenie kursu z języka polskiego studentom z Turcji przyjeżdżającym w ramach wymiany do PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej objętych programem Erasmus Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.poznan.pl 1 z 5 2014-05-30 09:59 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.poznan.pl Poznań: Wykonanie usługi szkoleniowej w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-11-13 13:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Zakup sprzętu komputerowego: 3 tablety, 2 komputery

Bardziej szczegółowo

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Ełk: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. CKU 2710.1.2013 Kraków: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu TERAPII ZAJĘCIOWEJ Numer ogłoszenia: 102872-2013; data zamieszczenia: 14.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Garwolin: Organizacja i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B w projekcie /Zainwestuj w siebie!/ realizowanym przez Powiat Garwoliński / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKP w Garwolinie Numer

Bardziej szczegółowo

ŻYCIOWO, AKTYWNI ZAWODOWO

ŻYCIOWO, AKTYWNI ZAWODOWO Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu AKTYWNI ŻYCIOWO, AKTYWNI ZAWODOWO - projekt systemowy PCPR Głogów, współfinansowanego przez Unię Europejską Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nr sprawy: GOPS.271-2/2012 Gorlice: Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów-kursów z zakresu przygotowania zawodowego osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Gorlice w ramach

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza dla potrzeb Wydziału Gospodarowania Mieniem

Wykonywanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza dla potrzeb Wydziału Gospodarowania Mieniem Wykonywanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza dla potrzeb Wydziału Gospodarowania Mieniem Numer ogłoszenia w BZP: 10451-2014; data zamieszczenia w BZP: 16.01.2014

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Bochnia: Świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu pn. Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim Numer ogłoszenia: 251632-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna Administracji samorządowej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna Administracji samorządowej. ZS.EFS.220.2011 Karczew: Zamówienie składa się z 2 części: -Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów ZS Karczew. -Przeprowadzenie kursu i egzaminu na zdobycie uprawnień na wózki widłowe dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 6 2015-09-08 15:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl/o-centrum/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl Piekary Śląskie: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu Przywrócić wartości

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chrostkowo.bipgmina.pl; www.gopschrostkowo.pl Chrostkowo: Kompleksowe usługi w zakresie aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 7 uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 97935-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.up.tarnow.pl Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa, Zielona Góra: Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa przy ul. Lubuskiej 11 w Zielonej Górze z podziałem na zadania - liczba zadań 2 Numer ogłoszenia: 337180 2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pswbp.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pswbp.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pswbp.pl/ Biała Podlaska: Opracowanie materiałów dydaktycznych kursów z zakresu Projektowanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2013-03-27 10:51 Lwówek Śląski: Zorganizowanie i przeprowadzenie w 2013 roku szkoleń, warsztatów socjologicznych, zespołu ćwiczeń rehabilitacyjno - usprawniających realizowanych przez Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Koszalin: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Drawsku Pomorskim Numer ogłoszenia: 71308-2016; data zamieszczenia: 30.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Data ogłoszenia: 2017-07-14 Biłgoraj, dn. 14.07.2017r. Termin składania ofert: 2017-08-4 12:00 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Niniejszym informujemy, że zamierzamy zlecić w trybie bez przetargowym - zamówienie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Białystok: Remont uszkodzonych bitumicznych przykryć dylatacyjnych

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: Budowa ul. Juranda i ul. Jana Kazimierza w Otwocku Numer ogłoszenia: 230948-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatr.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatr.gniezno.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatr.gniezno.pl Gniezno: Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem południowo wschodniej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-05-18 10:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa: Windykacja świadczeń nienależnie

Bardziej szczegółowo

zawodowego obsługa wózków widłowych dla beneficjentek projektu pn.: Aktywizacja społeczno-zawodowa

zawodowego obsługa wózków widłowych dla beneficjentek projektu pn.: Aktywizacja społeczno-zawodowa Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminalinia.com.pl/jednostki-organizacyjne-i-gdk,ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html Linia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wykonanie instalacji osuszania wraz z zasilaniem w budynku Lodowiska imienia Witalisa Ludwiczaka w

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wykonanie instalacji osuszania wraz z zasilaniem w budynku Lodowiska imienia Witalisa Ludwiczaka w OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wykonanie instalacji osuszania wraz z zasilaniem w budynku Lodowiska imienia Witalisa Ludwiczaka w Poznaniu przy ul. Ojca Mariana Żelazka Ogłoszenie opublikowano

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r.

Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie. Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r. Zapytanie Ofertowe Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia pn. Wykrywanie

Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia pn. Wykrywanie 1 z 6 2015-09-25 10:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa zorganizowania

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015. Strona 1 z 5 Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników CUPT z zakresu umiejętności komunikacyjnych w procesie oceny pracowniczej Numer ogłoszenia: 244668-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, woj. pomorskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, woj. pomorskie, 1 z 5 2011-11-04 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminalinia.com.pl/jednostki-organizacyjne-i-gdk,ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 358254-2013; data zamieszczenia: 04.09.2013

Numer ogłoszenia: 358254-2013; data zamieszczenia: 04.09.2013 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opsgoldap.com.pl Gołdap: Organizacja kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-11-18 08:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa zorganizowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego pn. CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Sygn. postępowania GOPS.III.4072.7.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego pn. Szansa

Bardziej szczegółowo