Zatwierdzono do stosowania:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zatwierdzono do stosowania:"

Transkrypt

1 Znak sprawy : WSzSL/FKZ-48 /11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA UDZIELENIE KREDYTU LUB POŻYCZKI W WYSOKOŚCI ZŁ DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY (postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759z późn. zm.). Zatwierdzono do stosowania: UWAGA Kolorem czerwonym zostały wprowadzone zmiany będące rezultatem pozytywnie udzielonych odpowiedzi na zapytania w dniu roku. ( dostępne również w zakładce Zapytania ) Legnica, r. 1

2 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ul. J. Iwaszkiewicza Legnica II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r., Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) (dalej:upzp) III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wspólny słownik zamówień CPV usługi udzielania kredytu CPV Usługi finansowe i ubezpieczeniowe Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu lub pożyczki w wysokości (pięć milionów zł) na okres 5 lat (60 miesięcy) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego w Legnicy. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w następujący sposób: 1. uruchomienie kredytu/pożyczki nastąpi w terminie 5 dni od zawarcia umowy 2. naliczenie jednorazowej prowizji od udzielonego kredytu/pożyczki płatne będzie jednorazowo poprzez potrącenie z kwoty udzielonego kredytu z tym zastrzeżeniem, iż prowizja nie może przekraczać 1,5 % liczonego od kwoty kapitału. 3. Wykonawca nie będzie naliczał żadnych opłat dodatkowych, prowizji, etc. związanych z udzielonym kredytem/pożyczką, które obowiązują u niego na podstawie przepisów wewnętrznych. 4 spłata kredytu/pożyczki odbywać się będzie poprzez comiesięczne dokonywanie wpłat w ratach malejących obejmujących kapitał (podzielony na równe raty) i odsetki - naliczanie i pobieranie odsetek następować będzie w okresach miesięcznych licząc kwotę i czas faktycznie wykorzystanego kredytu; całkowita splata kredytu wraz z odsetkami nastąpi w ostatnim dniu obowiązywania umowy. Odsetki będą naliczane według formuły rzeczywistej liczby dni w danym Okresie Odsetkowym oraz przy założeniu, iż rok ma 365 dni. 5. w okresie trwania umowy odsetki naliczane będą wg. obowiązującej w danym okresie stopy procentowej (oprocentowanie zmienne - w okresach odsetkowych stopa procentowa równa będzie sumie stawki bazowej tzn. WIBOR 1M na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy i zaoferowanej marży banku/ Wykonawców nie będących bankiem w rozumieniu ustawy Prawo bankowe) 6. oprocentowanie kredytu/pożyczki w stosunku do stopy procentowej WIBOR 1M ustalane będzie każdorazowo na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnego miesięcznego okresu odsetkowego Zabezpieczeniem kredytu/pożyczki mogą być: 1) Hipoteka na nw. nieruchomościach Zamawiający oświadcza, że posiada zgodę właściciela nieruchomości Województwa Dolnośląskiego na obciążenie nw. nieruchomości: a) Nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu znajdująca się w Legnicy przy ul. Powstańców Śląskich 10 Załącznik nr 7 do niniejszej siwz b) nieruchomości gruntowe w Legnicy, Obręb Osiedle Piekary, ul. Wrocławska Załącznik nr 8 do niniejszej siwz 2) zastaw rejestrowy na wierzytelności Szpitala względem Narodowego Funduszu Zdrowia wynikającej z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - umowa Nr 04/ /01/2011/01 oraz po jej wygaśnięciu na kolejnej bądź innej umowie zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia Załącznik nr 9 do siwz 3) weksel in blanco zgodny z treścią załącznika nr 4 do niniejszej siwz 4) bankowy tytuł egzekucyjny oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 ustawy z dnia r. Prawo bankowe ( Dz.U. z 2020 r., Nr 72 poz. 665 z póżn. zm) w zakresie roszczeń wynikających z umowy kredytowej do wysokości 150% udzielonego kredytu z terminem wystąpienia do sądu o 2 lata dłuższym od ostatecznego terminu spłaty kredytu - zgodny z treścią załącznika nr 6 do niniejszej siwz -dotyczy wyłącznie banków. Uwaga: na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Dokumenty znajdują się zeskanowane dokumenty podmiotowe Szpitala, na podstawie których Wykonawcy mogą dokonać oceny zdolności kredytowej Zamawiającego. Jednocześnie informujemy, że na podstawie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki społecznej (Dz.U.z 2005, Nr 78, poz. 684) Szpital zakończył proces restrukturyzacji, co zostało potwierdzone decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr IF.IV z.jd.8012/dz 51/2009 z dnia roku. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Kredyt/pożyczkę należy uruchomić w terminie 5 dni od zawarcia mowy. Spłata kredytu/pożyczki odbywać się będzie przez 60 miesięcy. 2

3 V. ZAMÓWIERNIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających VI. INFORMACJA O UMOWACH RAMOWYCH Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. VII. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. VIII. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych IX.OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. X.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW X.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: X.1.1 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem (art. 36 i art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe - Dz.U ) - warunek nie dotyczy Wykonawców nie będących bankami w rozumieniu ustawy Prawo bankowe. X.1.2 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku X.1.3 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku X.1.4. spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - dla banków, dla Wykonawców nie będących bankiem w rozumieniu ustawy Prawo bankowe Zamawiający wymaga, aby znajdowali się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia polegającej na dysponowaniu kwotą nie mniejszą niż zł X.1.5 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1uPzp. X.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. X.3 Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w pkt X.A siwz. XI. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MUSI DOŁĄCZYĆ WYKONAWCA DO OFERTY A. 1.Oprócz niżej wymienionych dokumentów wykonawca zobligowany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 upzp sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do siwz. 2. Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt X.1.1 należy przedłożyć zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie udzielenia kredytów - nie dotyczy Wykonawców nie będących bankami w rozumieniu ustawy Prawo bankowe. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp ( warunek IX.1.5) Wykonawca zobowiązany jest złożyć : a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 u Pzp, a w przypadku wykonawców będących osobami fizycznymi oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 upzp (dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast ww. dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3

4 b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast ww. dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 upzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast ww. dokumentów, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art 24 ust.1 pkt 5-8 upzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 upzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tymże w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zstępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast ww. dokumentów, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. e) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 upzp sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do siwz 4. Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt X.1.4. należy przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt.4 upzp polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których podmiot posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Inne wymagane dokumenty: 1. Wypełniony druk oferty stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ 2. Projekt umowy (uwzględniający istotne postanowienia umowy, o których mowa w pkt. XXII niniejszej specyfikacji) wraz z harmonogramem spłaty kredytu/pożyczki z odsetkami i prowizją zgodny z zaoferowaną w postępowaniu ceną. 3. Zaakceptowany projekt umowy zastawu rejestrowego na wierzytelności stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ 4. Zaakceptowany weksel in blanco (oświadczenie wekslowe) stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ 5. Zaakceptowany bankowy tytuł egzekucyjny (oświadczenie o poddaniu się egzekucji) stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ dotyczy wyłącznie banków. 4

5 Wszystkie dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów wymienionych w punkcie XI.A.3 niniejszej specyfikacji należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcja należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do złożenia dokumentów obowiązujących dla każdego wykonawcy z osobna tj.:wymienione w pkt. X.A.1. i 3 pkt od a) do e) XII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Informacje dotyczące przetargu udzielane są przez pracowników Zamawiającego wymienionych w pkt. 3 w godzinach od poniedziałku do piątku od fax (0-76) Każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do potwierdzenia faktu otrzymania oświadczenia, zawiadomienia oraz informacji. 2. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji będą udzielane za pośrednictwem faksu, a oprócz tego zamieszczane na stronie internetowej Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w toczącym się postępowaniu, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie tego terminu Zamawiający nie będzie zobligowany do udzielenia wyjaśnień i będzie mógł pozostawić przedmiotowy wniosek bez rozpoznania. W przypadku przełożenia terminu składania ofert przez Zamawiającego bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz nie podlega zmianom. Nie zamierza się zwoływać zebrania Wykonawców. 3.Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 1. Anna Prokopczak Główny księgowy 2. Dorota Patera - Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert XIV. WADIUM 1. Kwota i termin wniesienia wadium : 1)Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości zł 2)Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą Uwaga: W przypadku przedłużenia terminu składania ofert wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i Wykonawcy będą podlegały odpowiednio nowym terminom. 3)Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert o godzinie wyznaczonej na składanie ofert, tj r. r o godz Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na na przedłużenie terminu związania ofertą zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 2. FORMY I MIEJSCE WNOSZENIA WADIUM a) w pieniądzu na konto Zamawiającego: BGK b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych i bankowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.). Wadium wymienione w formach wymienionych w pkt. b d musi być wystawione na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy. Oryginał dokumentu potwierdzającego pokrycie wadium musi być złożony w siedzibie Zamawiającego w pokoju. Nr 43 parter (kasa Zamawiającego) UWAGA: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: b) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszą specyfikacją, w formie maszynopisu lub druku i uzupełnić wymaganymi załącznikami. 3. Oferta musi być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy wymienionych w 5

6 rejestrze handlowym lub innym odpowiednim dokumencie, upoważniającym do takiego reprezentowania Zaleca się, aby kompletna oferta, łącznie z załącznikami miała ponumerowane strony (tylko zapisane strony). Wszystkie strony oferty należy spiąć we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty. 6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 7. Oferty należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu opatrzonym napisem : WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UDZIELENIE KREDYTU LUB POŻCZKI W WYSOKOŚCI ZŁ DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY Nie otwierać przed r. godz Koperta poza oznakowaniem musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. 7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofercie. XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1.Oferty należy składać w sekretariacie Szpitala do dnia r. do godz. 11:00 adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ulica J. Iwaszkiewicza Legnica 2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wykonawców, których oferty wpłynęły po wyznaczonym terminie składania ofert zwracając je wykonawcom po upływie terminu do wniesienia odwołania. 3.W przypadkach zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający przekaże niezbędne informacje celem ogłoszenia dodatkowych informacji lub sprostowania Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich, a po ich opublikowaniu zamieści je na własnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (obok pok. Nr 43 -t.j. kasy Szpitala ) o czym niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy pobrali niniejszą specyfikację. 4.W przypadku dokonywania zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany ogłoszenia zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, wynikający upzp, jeżeli będzie to konieczne. XVII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Oferty zostaną otwarte w dniu r o godz w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego XVIII. KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszejspośród ofert nieodrzuconych punktowana będzie: Cena 100% najniższa oferowana cena C = x 100 cena badanej oferty Na potrzeby porównania ofert należy dokonać wyliczenia wartości odsetek za korzystanie z kredytu/pożyczki przez okres 5 lat przy założeniu, że 1 rok kalendarzowy ma 365 dni ( opierając się na wskaźniku WIBOR 1 M 3,76 % z dnia r. i oferowanej marży). W przypadku złożenia oferty obejmującej podwyższoną marżę do czasu ustanowienia zabezpieczeń Wykonawca winien dokonać wyliczenia ceny stosując podwyższoną marże przez okres trzech pierwszych miesięcy zgodnie z drukiem oferty. Ceną kredytu/pożyczki jest jednorazowa prowizja za udzielenie kredytu/pożyczki oraz łączna wartość odsetek za okres 5 lat (wyliczona przez wykonawców zgodnie z regułą opisaną w zdaniu poprzedzającym). Opis sposobu obliczenia ceny 1) Nie dopuszcza się rozliczeń w walucie innej niż złoty polski. 2) Poszczególne ceny jednostkowe oraz całkowita wartość zamówienia powinny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3) W związku z powyższym Wykonawca uzupełniając Formularz ofertowy powinien zaokrąglić wykazane kwoty do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza w górę. 4) Wartość oferty określona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszystkie inne opłaty ( jednorazową prowizję) i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty. Uwaga: Dopuszczono możliwość złożenia oferty z różną marżą dla okresu do ustanowienia zabezpieczeń, przy czym okres 3 miesięcy wskazany w formularzu ofertowym przyjęty został na potrzeby porównania ofert. XVIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU I FORMALNOŚCI ZWIĄZANE ZAWARCIEM UMOWY 6

7 1.Ogłoszenie wyników przetargu będzie podane do wiadomości na stronie tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 2. Niezależnie od ogłoszenia wyników na stronie internetowej zamawiającego, o wyborze oferty za pośrednictwem faksu zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty. 3. Z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w projekcie umowy (przy uwzględnieniu jej ewentualnych zmian będących rezultatem modyfikacji siwz w trakcie prowadzonego postępowania) 4. Podpisanie umowy nastąpi w sposób i z uwzględnieniem terminów, o których mowa w art. 94 upzp ust. 1 pkt 1 bądź odpowiednio w art. 94 ust. 2 pkt 1 a. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania Wykonawcy umowy o udzielenie zamówienia publicznego za pośrednictwem poczty. Wykonawca zobowiązuje się wówczas do niezwłocznego odesłania podpisanej umowy. 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia będzie przesłane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. XIX.TRYB OTWARCIA I BADANIA OFERT 1.W części jawnej przetargu Oferty zostaną otwarte publicznie przez komisję przetargową po sprawdzeniu nienaruszenia kopert. 2.Komisja poda do wiadomości zainteresowanym, informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 Pzp 3.Oferty oceni się pod względem spełnienia warunków zawartych w specyfikacji, tj. a) czy są ważne, b) czy posiadają wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, c) czy nie zawierają omyłek. 4. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana wg kryteriów i w sposób podany w SIWZ XX. SPOSÓB POPRAWY OMYŁEK 1. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe będące rezultatem nieprawidłowo przeprowadzonych działań matematycznych. 2. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. 3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie. Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp. 4..Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. Uruchomienie kredytu/pożyczki nastąpi w terminie 5 dni od zawarcia umowy. 2. Naliczenie jednorazowej prowizji od udzielonego kredytu/pożyczki płatne będzie jednorazowo poprzez potrącenie z kwoty udzielonego kredytu/pożyczki. Maksymalna prowizja 1.5%. 3. Wykonawca nie będzie naliczał żadnych opłat dodatkowych, prowizji, etc. związanych z udzielonym kredytem/pożyczką, które obowiązują u niego na podstawie przepisów wewnętrznych. 4. Spłata kredytu/pożyczki odbywać się będzie poprzez comiesięczne dokonywanie wpłat w ratach malejących obejmujących równe raty kapitału (60 rat) i odsetki - naliczanie i pobieranie odsetek następować będzie w okresach miesięcznych licząc kwotę i czas faktycznie wykorzystanego kredytu/pożyczki; całkowita splata kredytu/pożyczki wraz z odsetkami nastąpi w ostatnim dniu obowiązywania umowy. Odsetki będą naliczane według formuły rzeczywistej liczby dni w danym Okresie Odsetkowym oraz przy założeniu, iż rok ma 365 dni. 5. W okresie trwania umowy odsetki naliczane będą wg. obowiązującej w danym okresie stopy procentowej (oprocentowanie zmienne - w okresach odsetkowych stopa procentowa równa będzie sumie stawki bazowej tzn. WIBOR 1M na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy i zaoferowanej marży Wykonawcy). Płatność rat zamawiający przewiduje do 5 go dnia każdego miesiąca, przy czym pierwsza rata obejmować będzie okres nie krótszy niż pełen miesiąc kalendarzowy i nie dłuższy niż 2 miesiące kalendarzowe. 6. Oprocentowanie kredytu/ pożyczki w stosunku do stopy procentowej WIBOR 1M ustalane będzie każdorazowo na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnego miesięcznego okresu odsetkowego. Odsetki będą naliczane według formuły rzeczywistej liczby dni w danym Okresie Odsetkowym oraz przy założeniu, iż rok ma 365 dni. 7. Prawnym zabezpieczeniem spłaty udzielonego Kredytu/pożyczki mogą być: 1) Hipoteka na nw. nieruchomościach: a) Nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu znajdująca się w Legnicy przy ul. Powstańców Śląskich 10 7

8 b) nieruchomości gruntowe w Legnicy, Obręb Osiedle Piekary, ul. Wrocławska 2) zastaw rejestrowy na wierzytelności Szpitala względem Narodowego Funduszu Zdrowia wynikającej z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - umowa Nr 04/ /01/2011/01 oraz po jej wygaśnięciu na kolejnej bądź innej umowie zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, 3) weksel in blanco, 4) bankowy tytuł egzekucyjny oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 ustawy z dnia r. Prawo bankowe ( Dz.U. z 2020 r., Nr 72 poz. 665 z póżn. zm). w zakresie roszczeń wynikających z umowy kredytowej do wysokości 150% udzielonego kredytu z terminem wystąpienia do sądu o 2 lata dłuższym od ostatecznego terminu spłaty kredytu Obowiązek ustanowienia zabezpieczeń i ich koszt spoczywa na Wykonawcy. 8. Zastrzega się możliwość zmiany marży banku/ Wykonawcy nie będącym bankiem w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, zaoferowanej w ofercie na korzyść Zamawiającego. Zmiana może być dokonana na wniosek Zamawiającego bądź Wykonawcy. 9. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej. 10. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. 11. Niespłacony w terminie Kredyt/pożyczka lub jego/jej część Wykonawca traktuje, jako zadłużenie przeterminowane. Wysokość stopy procentowej dla zadłużenia przeterminowanego jest równa wartości aktualnie obowiązującej stopy odsetek ustawowych. Na dzień zawarcia Umowy stopa procentowa odsetek ustawowych wynosi % w skali roku. 12.Wszelkie płatności wynikające z Umowy będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 13. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego warunków spłaty kredytu/pożyczki albo w razie utraty przez Zamawiającego zdolności kredytowej, Wykonawca może wypowiedzieć umowę. Wypowiedzenie umowy kredytu/pożyczki dopuszczalne będzie w przypadku opóźnienia w zapłacie, co najmniej dwóch następujących po sobie spłat rat kredytu/pożyczki oraz wezwania Zamawiającego do zapłaty zaległości z tytułu kredytu/pożyczki zakreślonym 14-dniowym terminem zapłaty. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni. 14. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę wyższej marży za okres do momentu ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki i zastawu rejestrowego marża ta obowiązuje wyłącznie do czasu ustanowienia tych zabezpieczeń, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące. Za datę ustanowienia zabezpieczenia przyjmuje się datę wydania postanowienia o wpisie zabezpieczenia. UWAGA: Zamawiający oświadcza, że posiada zgodę organu założycielskiego na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, na wprowadzenie do umowy kredytu/pożyczki, która będzie zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, zapisu zezwalającego na dokonanie cesji wierzytelności na rzecz banku (instytucji finansowej) finansującej działalność pożyczkodawcy (kredytodawcy). Zmiana wierzyciela nie może skutkować zmianą warunków umowy pożyczki/kredytu powodować jakichkolwiek dodatkowych konsekwencji dla Dłużnika. XXIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI Środki ochrony prawnej (art g) ustawy Prawo zamówień publicznych. 8

9 Załącznik nr 1 do siwz Pieczęć wykonawcy OŚWIADCZENIE Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego NA UDZIELENIE KREDYTU LUB POŻYCZKI W WYSOKOŚCI ZŁ DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY ( znak WSzSL/FKZ-48/11) oświadczam/my, że spełniam/spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn zm.). (miejsce, data) (podpis przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji wykonawcy) Załącznik nr 2 do siwz Pieczęć wykonawcy OŚWIADCZENIE Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na NA UDZIELENIE KREDYTU LUB POŻYCZKI W WYSOKOŚCI ZŁ DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY ( znak WSzSL/FKZ-48/11) oświadczam/my, że brak jest wobec mnie/nas podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn zm.). (miejsce, data) (podpis przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji wykonawcy) 9

10 Załącznik nr 3 do siwz OFERTA dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy ul. Iwaszkiewicza 5, Legnica I. DANE WYKONAWCY 1.Nazwa Wykonawcy... 2.Adres II. Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 193 tysięcy euro (nr sprawy:wszsl/fkz-48/11) Oferujemy udzielenie kredytu w kwocie zł na okres 60 miesięcy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy za cenę: 1. Marża: Elementy składowe ceny: 1a. Marża za za okres pierwszych trzech miesięcy % 1b. Marża za za okres 57- miesięcy.% 1c. Marża za 60 miesięcy (dotyczy przypadku zaoferowania takiej samej marży dla pkt. 1a. i 1b..% 2. Jednorazowa prowizja za udzielenie kredytu...% ( wyrażona w procentach od kwoty kredytu, tj. od zł nie wyższa niż 1,5%) 3. WIBOR 1 M na dzień r. tj. 3,76 % Uwaga: na potrzeby porównania ofert należy zaproponować wyliczenie ceny opierającej się na symulacji jednorazowej wypłaty kredytu (przy wskaźniku WIBOR 1 M z dnia r. tj. 3,76 %) l.p. Nazwa Kwota w zł. 1 Łączna wartość odsetek od kwoty kredytu/pożyczki za okres 57 miesięcy (marża + WIBOR 1 M) 2 Kwota prowizji jednorazowej od udzielonego kredytu ( należy określić w złotych) 3. Łączna wartość odsetek od kwoty kredytu/pożyczki za okres pierwszych trzech miesięcy (koszt kredytu/pozyczki do czasu ustanowienia zabezpieczeń na 3 miesiące) (marża + WIBOR 1 M) 4 Łączna wartość odsetek od kwoty kredytu/pożyczki za okres 60 miesięcy (marża + WIBOR 1 M) cena oferty w zł koszty związane z zaciągnięciem kredytu (suma lub 2+4): UWAGA: W przypadku takiej samej marży oferowanej dla całego okresu kredytowania wypełnić wyłącznie wiersz 2 i 4. W przypadku różnej marży nie wypełniać wiersza 4. Ponadto: 1. Oświadczamy, że zawarte w treści siwz istotne postanowienia, w tym istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 2. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach zawartych w treści siwz, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 10

11 III. Oświadczamy, że na podstawie art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. z późn. zm. (Dz.U ) 1*. NIE UTAJNIAMY ŻADNYCH INFORMACJI ZAWARTYCH W NASZEJ OFERCIE. 2.* UTAJNIAMY INFORMACJE ZAWARTE W NASZEJ OFERCIE, KTÓRE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA, W ZAKRESIE: lp. Nazwa dokumentu utajnionego Uzasadnienie faktyczne i prawne Dokument potwierdzający przyczynę i ważność utajnienia /dokument załączyć do oświadczenia/ 1 2 Oświadczamy, że po podjęciu decyzji o objęciu w/w informacji tajemnicą przedsiębiorstwa, informacje te nie były nigdzie jawnie publikowane, nie stanowiły one części materiałów promocyjnych i podobnych, ani nie zapoznawano z nimi innych jednostek gospodarczych i administracyjnych w trybie jawnym. Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku gdyby w/w warunki nie zostały przez nas dochowane oferta nasza zostanie odrzucona. Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna /z art. 297 kk/ za zeznanie nieprawdy i zatajenie prawdy w powyższym oświadczeniu. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i załącznikach są aktualne i kompletne. IV. Powierzymy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia* Dane identyfikujące Wykonawcę: REGON... NIP WOJEWÓDZTWO... TEL.... FAX E:MAIL... FORMA WNIESIENIA WADIUM... BANK, NR KONTA, na które należy zwrócić wadium... * niepotrzebne skreślić.... Podpis upoważnionej osoby....., dnia... (miejscowość) 11

12 Załącznik nr 4 do siwz (miejscowość, data) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej) Legnica, dnia na.zł.... zapłaci bez protestu za ten własny weksel nie na zlecenie, lecz wyłącznie na rzecz...sumę (słownie). złotych Płatny w Legnicy Oświadczenie wekslowe W imieniu Wystawcy, którym jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy z siedzibą w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5, Legnica, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr pod nr prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru, Regon , NIP , oświadczam, że składam do dyspozycji Remitenta, którym jest., weksel własny z z wystawienia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy i upoważniam remitenta, którym jest. na wypadek nie wywiązania się przez Wystawcę z warunków podpisanej dnia. Umowy Nr.o kredyt/pożyczkę, do uzupełnienia weksla zgodnie z poniższymi postanowieniami: 1) remitent ma prawo uzupełnić sumę wekslową do kwoty aktualnego na dzień uzupełnienia weksla zadłużenia wystawcy wynikającego ze wskazanej na wstępie umowy o kredyt/pożyczką - przez aktualne zadłużenie rozumie się kwotę niespłaconego kredytu, powiększoną o należne Bankowi/Pożyczkodawcy odsetki, 2) remitent ma prawo uzupełnić weksel w przypadku, gdy zaległość wystawcy z tytułu wskazanej na wstępie umowy kredytu przekroczy dwa pełne okresy płatności odsetek lub o 30 dni termin spłaty kapitału kredytu/pożyczki; 3) przed uzupełnieniem weksla remitent wezwie wystawcę do zapłaty zaległości zakreślając mu 14 dniowy termin, liczony od dnia doręczenia wystawcy wezwania, 4) po uzupełnieniu weksla remitent przedstawi go wystawcy do wykupu zakreślając mu w tym celu 7 dniowy termin. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do wykupu weksla remitent może domagać się zapłaty sumy wekslowej na drodze sądowej. (wystawca) Akceptujemy powyższą treść: 12

13 (miejscowość, data) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej) Załącznik nr 5 do siwz Umowa zastawu rejestrowego na wierzytelności zawarta w dniu... w Legnicy pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr oraz Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr , z siedzibą w Legnicy przy ul. J. Iwaszkiewicza 5, reprezentowanym przez: Krystynę Barcik Przy kontrasygnacie Anny Prokopczak - Dyrektora - Głównego księgowego NIP Regon Zwanym w dalszej części umowy Zastawcą a firmą... z siedzibą w... NIP... Regon... reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Zastawnikiem o następującej treści: 1 1. Zastawnik oświadcza, iż posiada wobec zastawcy, którym jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy (ul. Iwaszkiewicza 5, Legnica), wierzytelność do kwoty...zł (słownie:...):wraz z odsetkami określonymi w umowie o kredyt w rachunku bieżącym nr... z dnia Wierzytelność, o której mowa w ust. 1 wynika z umowy kredytu z dnia... r. 2 Zastawca oświadcza, że przysługuje mu wierzytelność wraz z należnościami ubocznymi do Narodowego Funduszu Zdrowia - Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. Joannitów 6, Wrocław, zwany dalej Dłużnikiem / NFZ, z tytułu kwoty zobowiązania NFZ wobec Zastawcy z tytułu realizacji umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - umowa Nr 04/ /01/2011 zawartej dnia r. we Wrocławiu wraz z późniejszymi zmianami, wynosząca maksymalnie na dzień zawarcia niniejszej umowy.. zł (sł:..zł /100) 3 1. Celem zabezpieczenia wierzytelności zastawnika, o której jest mowa w treści 1 niniejszej umowy Zastawca ustanawia na rzecz.zastaw rejestrowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U r. Nr 149 poz. 703 z późn. zm.) na przysługującej zastawcy wierzytelności określonej treści w 2 umowy do kwoty... zł. (kwota należności powiększona o odsetki), a zastawnik przyjmuje ten zastaw. Zastawca oświadcza, że określony przedmiot zastawu istnieje i przysługuje wyłącznie jemu. 2. Zastawca ustanawia zastaw na rzecz Zastawnika do wysokości najwyższej sumy zabezpieczenia która wynosi...zł.( słownie...). 4 Zastawca zobowiązuje się, że nie dokona zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu pod rygorem postawienia zabezpieczonej wierzytelności w stan natychmiastowej wymagalności. 5 Zaspokojenie wymagalnej wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym nastąpi w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego Niniejsza umowa podlega wpisowi do Rejestru Zastawów prowadzonego przez właściwy sąd. 2. Koszty wpisu, zmian i wykreślenia zastawu rejestrowego ponosi w całości Zastawnik. 7 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie 13

14 rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 1996 r. Nr 149, poz. 703 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisy kodeksu cywilnego. 8 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9 Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zastawnika. 10 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zastawcy, Zastawnika i Sądu Rejestrowego. ZASTAWCA ZASTAWNIK Załącznik nr 1do umowy zastawu rejestrowego na wierzytelności z dnia... roku Zgodnie z przepisami Katalogu Sposobu Opisu Przedmiotów zastawu (stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15-X r. w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawców (Dz.U. z 1997 r.. Nr 134, poz. 892)), Przedmiot zastawu opisany będzie jako Wierzytelność w numerze w pozycji katalogu D 1. Oznaczenie przedmiotu zastawu Nazwa przedmiotu Wierzytelność A B C Nazwa cechy Rodzaj wierzytelności Podmioty uprawnione Podmioty zobowiązane pieniężnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, z siedzibą: Legnica, przy ul. Iwaszkiewicza 5 Narodowy Fundusz Zdrowia- Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. Joannitów 6, D E Nazwa (oznaczenie) stosunku prawnego Wartość przedmiotu zabezpieczenia (suma nominalna, stopa Umowa nr.. o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - umowa Nr 04/ /01/2011/01 zawarta. r. we Wrocławiu, ul. Joannitów 6, Wrocław Do maksymalnej kwoty.zł oprocentowania F Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu: Cecha A Należy wskazać czy wierzytelność ma charakter pieniężny, czy też niepieniężny. Cecha B Należy wpisać imię i nazwisko/firmę wierzyciela (wierzycieli) wraz z podaniem miejsca zamieszkania/siedziby. Cecha C Należy wpisać imię i nazwisko/firmę dłużnika (dłużników) wraz z podaniem miejsca zamieszkania/siedziby. Cecha D Należy podać nazwę umowy albo inne zdarzenie prawne będące źródłem stosunku zobowiązaniowego, z którego wynika obciążana zastawem wierzytelność. Cecha E Należy podać sumę zobowiązania pieniężnego w złotych polskich, zaś w wypadku wierzytelności niepieniężnych szacunkową wartość świadczenia o ile w umowie zastawniczej to przewidziano. Cecha F Należy wymienić ustanowione zabezpieczenia wierzytelności o charakterze osobistym, w tym wekslowe oraz zabezpieczenia rzeczowe. ZASTAWCA ZASTAWNIK Akceptujemy powyższą treść: 14

15 (miejscowość, data) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej) OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI Załącznik nr 6 do siwz Kredytobiorca: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ul. Iwaszkiewicza Legnica REGON NIP Legnica, dnia. roku 1. Oświadczamy, iż w zakresie roszczeń, zwanej dalej Bankiem, wynikających z treści podpisanej Umowy Nr.. o udzielenie kredytu z dnia.. roku, zwanej dalej Umową, niniejszym poddajemy się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z póź. zm.) oraz wyrażamy zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty zadłużenia nie przekraczającej zł PLN (słownie złotych: siedem milionów pięćset tysięcy). 2.Bank ma prawo objąć bankowym tytułem egzekucyjnym, obok wierzytelności kapitałowych wynikających z tytułu udzielenia kredytu, także należne odsetki i koszty związane z realizacją Umowy kredytowej oraz wszelkie koszty związane z windykacją należności z tytułu Umowy, do dnia zapłaty całego roszczenia objętego bankowym tytułem egzekucyjnym. 3. Bank ma prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia. roku.... (stempel firmowy oraz podpisy osoby uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Kredytobiorcy) 15

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: SI. 271.13.2013; data zamieszczenia: 1 października 2013 rok. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: SI. 271.13.2013; data zamieszczenia: 1 października 2013 rok. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 Gmina Niwiska: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 915.209,00 PLN (słownie: dziewięćset piętnaście tysięcy dwieście dziewięć złotych), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.pabianice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.pabianice.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.pabianice.pl Pabianice: Kredyt długoterminowy zaciągany przez Powiat Pabianicki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnowiec, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec, woj. podkarpackie, tel. 013 4424089, 013 4424092, faks 013 4424011.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnowiec, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec, woj. podkarpackie, tel. 013 4424089, 013 4424092, faks 013 4424011. Tarnowiec: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 141 634,59 zł Numer ogłoszenia: 343800-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozglubczyce.biulety.info.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozglubczyce.biulety.info. 1 z 5 2012-09-10 11:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozglubczyce.biulety.info.pl Głubczyce: Udzielenie kredyty obrotowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1 423 400,55 PLN Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl 1 z 6 2014-07-07 14:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl Nowy Tomyśl: USŁUGA FINANSOWANIA W FORMIE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, woj. śląskie.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, woj. śląskie. Lędziny: ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO NA ZADANIE INWESTYCYJNE P.N. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 W LĘDZINACH Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalilza.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalilza.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalilza.com.pl Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Kunów: Udzielenie Gminie Kunów kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, Koziegłowy, woj. śląskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, Koziegłowy, woj. śląskie, Page 1 of 6 Koziegłowy: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na inwestycje w wysokości 4 000 000,00 zł Numer ogłoszenia: 134771-2010; data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl 1 z 6 2015-12-18 12:49 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl Wołów: Udzielenie Gminie Wołów bankowego kredytu długoterminowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 3/FB.3251.31.2015 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. EURO, i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8. Ogłoszenie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 316404-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 306138-2011 data 26.09.2011

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, Niemodlin: Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 567.000,00 zł Numer ogłoszenia: 166129-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 3283877 PLN na finansowanie planowanego w 2011 r. deficytu budżetu Miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Gminy Studzienice na lata OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Gminy Studzienice na lata OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Gminy Studzienice na lata 2013-2020 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102. Modliborzyce: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł dla Gminy Modliborzyce Numer ogłoszenia: 238538-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000 zł.

Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000 zł. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000 zł. Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl 1 z 5 2014-10-09 13:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl Międzyrzecz: Udzielenie kredytu długoterminowego dla

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Żyrzyn: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6 827 424,00 zł na spłatę wierzytelności powstałych w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, Ul. Rynek 2, 68-343 Brody, woj. lubuskie, tel. 68 3712155 w. 38, faks 68 3712015.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, Ul. Rynek 2, 68-343 Brody, woj. lubuskie, tel. 68 3712155 w. 38, faks 68 3712015. Brody: udzielanie Gminie Brody kredytu długoterminowego w kwocie 570.000,00zł na sfinansowanie inwestycji Remont budynku Urzędu na okres 10 lat. Numer ogłoszenia: 386414-2014; data zamieszczenia: 25.11.2014

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Janów Lubelski, 2008-07-30 L.II.3421-10/2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000 PLN w celu sfinansowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8691410, 8691419, faks 015 8691754.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8691410, 8691419, faks 015 8691754. Lipnik: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 3.670.000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Numer ogłoszenia: 212611-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wielkieoczy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wielkieoczy.pl 1 z 5 2013-09-02 13:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wielkieoczy.pl Wielkie Oczy: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego

Bardziej szczegółowo

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r.

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; marzena_barwicka@wp.pl NIP 796-00-12-187 tel.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.lukow.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.lukow.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.spzoz.lukow.pl/aktualnosci/kanal-274/zamowienia-publiczne.html Łuków: Udzielenie kredytu bankowego

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Gmina Lipce Reymontowskie. ul. Reymonta 24. 96-127 Lipce Reymontowskie

Gmina Lipce Reymontowskie. ul. Reymonta 24. 96-127 Lipce Reymontowskie zapytanie ofertowe Zamawiający. Gmina Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 96-127 Lipce Reymontowskie Tel.: (46) 831 61 66 Fax: (46) 831 62 68 http://www.lipcereymontowskie.pl/ Postanowienia ogólne. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wilczyn, 2011-10-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.14.2011 Nazwa zadania: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2011 w kwocie 370.000,00

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaltbg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaltbg.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaltbg.pl Tarnobrzeg: Usługa udzielenia kredytu/pożyczki dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214576-2011:text:pl:html PL-Zarszyn: Usługi udzielania kredytu 2011/S 129-214576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji w Gminie Solec nad Wisłą Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krasnystaw-powiat.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krasnystaw-powiat.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krasnystaw-powiat.pl Krasnystaw: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013. 1. Zamawiający:

Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013. 1. Zamawiający: Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie: Wniesienie wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.biuletyn.net Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.biuletyn.net Jeżowe: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru banku udzielającego kredytu długoterminowego dla Gminy Nowa Dęba 1. Zamawiający: Gmina Nowa Dęba: 39-460

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrów Lubelski, ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski, woj. lubelskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrów Lubelski, ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski, woj. lubelskie, tel. 1 z 5 2014-11-24 16:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umigostrowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80 Ostrów Lubelski: Kredyt

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Tychy: Przetarg nieograniczony na windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na kredyt długoterminowy w wysokości 9.700.000,00 PLN.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na kredyt długoterminowy w wysokości 9.700.000,00 PLN. ... wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS :... lub wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod Nr... z dnia... REGON...... (miejscowość i data ) telefon... faks... E-mail... Gmina Nysa

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 7 500 000 zł na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl Zaręby Kościelne: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zaręby Kościelne.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 5 2015-08-17 11:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Kompleksowa obsługa bankowa ZZOZ w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Wawrzeńczyce: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 850.000,00

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Kruklanki dnia: 07.12.2010r. Numer sprawy: PBO-341-11/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 240

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.wroc.pl Wrocław: Remont posadzki w garażu podziemnym budynku przy ul. Zelwerowicza 7 11

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 Kiełpin dnia 20. 02. 2017 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. (Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia

Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu jednostki samorządu terutorialnego Rodzaj zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo