Zatwierdzono do stosowania:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zatwierdzono do stosowania:"

Transkrypt

1 Znak sprawy : WSzSL/FKZ-48 /11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA UDZIELENIE KREDYTU LUB POŻYCZKI W WYSOKOŚCI ZŁ DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY (postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759z późn. zm.). Zatwierdzono do stosowania: UWAGA Kolorem czerwonym zostały wprowadzone zmiany będące rezultatem pozytywnie udzielonych odpowiedzi na zapytania w dniu roku. ( dostępne również w zakładce Zapytania ) Legnica, r. 1

2 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ul. J. Iwaszkiewicza Legnica II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r., Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) (dalej:upzp) III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wspólny słownik zamówień CPV usługi udzielania kredytu CPV Usługi finansowe i ubezpieczeniowe Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu lub pożyczki w wysokości (pięć milionów zł) na okres 5 lat (60 miesięcy) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego w Legnicy. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w następujący sposób: 1. uruchomienie kredytu/pożyczki nastąpi w terminie 5 dni od zawarcia umowy 2. naliczenie jednorazowej prowizji od udzielonego kredytu/pożyczki płatne będzie jednorazowo poprzez potrącenie z kwoty udzielonego kredytu z tym zastrzeżeniem, iż prowizja nie może przekraczać 1,5 % liczonego od kwoty kapitału. 3. Wykonawca nie będzie naliczał żadnych opłat dodatkowych, prowizji, etc. związanych z udzielonym kredytem/pożyczką, które obowiązują u niego na podstawie przepisów wewnętrznych. 4 spłata kredytu/pożyczki odbywać się będzie poprzez comiesięczne dokonywanie wpłat w ratach malejących obejmujących kapitał (podzielony na równe raty) i odsetki - naliczanie i pobieranie odsetek następować będzie w okresach miesięcznych licząc kwotę i czas faktycznie wykorzystanego kredytu; całkowita splata kredytu wraz z odsetkami nastąpi w ostatnim dniu obowiązywania umowy. Odsetki będą naliczane według formuły rzeczywistej liczby dni w danym Okresie Odsetkowym oraz przy założeniu, iż rok ma 365 dni. 5. w okresie trwania umowy odsetki naliczane będą wg. obowiązującej w danym okresie stopy procentowej (oprocentowanie zmienne - w okresach odsetkowych stopa procentowa równa będzie sumie stawki bazowej tzn. WIBOR 1M na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy i zaoferowanej marży banku/ Wykonawców nie będących bankiem w rozumieniu ustawy Prawo bankowe) 6. oprocentowanie kredytu/pożyczki w stosunku do stopy procentowej WIBOR 1M ustalane będzie każdorazowo na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnego miesięcznego okresu odsetkowego Zabezpieczeniem kredytu/pożyczki mogą być: 1) Hipoteka na nw. nieruchomościach Zamawiający oświadcza, że posiada zgodę właściciela nieruchomości Województwa Dolnośląskiego na obciążenie nw. nieruchomości: a) Nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu znajdująca się w Legnicy przy ul. Powstańców Śląskich 10 Załącznik nr 7 do niniejszej siwz b) nieruchomości gruntowe w Legnicy, Obręb Osiedle Piekary, ul. Wrocławska Załącznik nr 8 do niniejszej siwz 2) zastaw rejestrowy na wierzytelności Szpitala względem Narodowego Funduszu Zdrowia wynikającej z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - umowa Nr 04/ /01/2011/01 oraz po jej wygaśnięciu na kolejnej bądź innej umowie zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia Załącznik nr 9 do siwz 3) weksel in blanco zgodny z treścią załącznika nr 4 do niniejszej siwz 4) bankowy tytuł egzekucyjny oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 ustawy z dnia r. Prawo bankowe ( Dz.U. z 2020 r., Nr 72 poz. 665 z póżn. zm) w zakresie roszczeń wynikających z umowy kredytowej do wysokości 150% udzielonego kredytu z terminem wystąpienia do sądu o 2 lata dłuższym od ostatecznego terminu spłaty kredytu - zgodny z treścią załącznika nr 6 do niniejszej siwz -dotyczy wyłącznie banków. Uwaga: na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Dokumenty znajdują się zeskanowane dokumenty podmiotowe Szpitala, na podstawie których Wykonawcy mogą dokonać oceny zdolności kredytowej Zamawiającego. Jednocześnie informujemy, że na podstawie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki społecznej (Dz.U.z 2005, Nr 78, poz. 684) Szpital zakończył proces restrukturyzacji, co zostało potwierdzone decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr IF.IV z.jd.8012/dz 51/2009 z dnia roku. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Kredyt/pożyczkę należy uruchomić w terminie 5 dni od zawarcia mowy. Spłata kredytu/pożyczki odbywać się będzie przez 60 miesięcy. 2

3 V. ZAMÓWIERNIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających VI. INFORMACJA O UMOWACH RAMOWYCH Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. VII. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. VIII. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych IX.OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. X.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW X.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: X.1.1 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem (art. 36 i art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe - Dz.U ) - warunek nie dotyczy Wykonawców nie będących bankami w rozumieniu ustawy Prawo bankowe. X.1.2 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku X.1.3 spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku X.1.4. spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - dla banków, dla Wykonawców nie będących bankiem w rozumieniu ustawy Prawo bankowe Zamawiający wymaga, aby znajdowali się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia polegającej na dysponowaniu kwotą nie mniejszą niż zł X.1.5 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1uPzp. X.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. X.3 Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w pkt X.A siwz. XI. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MUSI DOŁĄCZYĆ WYKONAWCA DO OFERTY A. 1.Oprócz niżej wymienionych dokumentów wykonawca zobligowany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 upzp sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do siwz. 2. Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt X.1.1 należy przedłożyć zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie udzielenia kredytów - nie dotyczy Wykonawców nie będących bankami w rozumieniu ustawy Prawo bankowe. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp ( warunek IX.1.5) Wykonawca zobowiązany jest złożyć : a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 u Pzp, a w przypadku wykonawców będących osobami fizycznymi oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 upzp (dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast ww. dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3

4 b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast ww. dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 upzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast ww. dokumentów, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art 24 ust.1 pkt 5-8 upzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 upzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tymże w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zstępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast ww. dokumentów, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. e) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 upzp sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do siwz 4. Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt X.1.4. należy przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt.4 upzp polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których podmiot posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Inne wymagane dokumenty: 1. Wypełniony druk oferty stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ 2. Projekt umowy (uwzględniający istotne postanowienia umowy, o których mowa w pkt. XXII niniejszej specyfikacji) wraz z harmonogramem spłaty kredytu/pożyczki z odsetkami i prowizją zgodny z zaoferowaną w postępowaniu ceną. 3. Zaakceptowany projekt umowy zastawu rejestrowego na wierzytelności stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ 4. Zaakceptowany weksel in blanco (oświadczenie wekslowe) stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ 5. Zaakceptowany bankowy tytuł egzekucyjny (oświadczenie o poddaniu się egzekucji) stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ dotyczy wyłącznie banków. 4

5 Wszystkie dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów wymienionych w punkcie XI.A.3 niniejszej specyfikacji należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcja należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do złożenia dokumentów obowiązujących dla każdego wykonawcy z osobna tj.:wymienione w pkt. X.A.1. i 3 pkt od a) do e) XII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Informacje dotyczące przetargu udzielane są przez pracowników Zamawiającego wymienionych w pkt. 3 w godzinach od poniedziałku do piątku od fax (0-76) Każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do potwierdzenia faktu otrzymania oświadczenia, zawiadomienia oraz informacji. 2. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji będą udzielane za pośrednictwem faksu, a oprócz tego zamieszczane na stronie internetowej Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w toczącym się postępowaniu, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie tego terminu Zamawiający nie będzie zobligowany do udzielenia wyjaśnień i będzie mógł pozostawić przedmiotowy wniosek bez rozpoznania. W przypadku przełożenia terminu składania ofert przez Zamawiającego bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz nie podlega zmianom. Nie zamierza się zwoływać zebrania Wykonawców. 3.Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 1. Anna Prokopczak Główny księgowy 2. Dorota Patera - Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert XIV. WADIUM 1. Kwota i termin wniesienia wadium : 1)Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości zł 2)Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą Uwaga: W przypadku przedłużenia terminu składania ofert wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i Wykonawcy będą podlegały odpowiednio nowym terminom. 3)Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert o godzinie wyznaczonej na składanie ofert, tj r. r o godz Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na na przedłużenie terminu związania ofertą zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 2. FORMY I MIEJSCE WNOSZENIA WADIUM a) w pieniądzu na konto Zamawiającego: BGK b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych i bankowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.). Wadium wymienione w formach wymienionych w pkt. b d musi być wystawione na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy. Oryginał dokumentu potwierdzającego pokrycie wadium musi być złożony w siedzibie Zamawiającego w pokoju. Nr 43 parter (kasa Zamawiającego) UWAGA: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: b) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszą specyfikacją, w formie maszynopisu lub druku i uzupełnić wymaganymi załącznikami. 3. Oferta musi być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy wymienionych w 5

6 rejestrze handlowym lub innym odpowiednim dokumencie, upoważniającym do takiego reprezentowania Zaleca się, aby kompletna oferta, łącznie z załącznikami miała ponumerowane strony (tylko zapisane strony). Wszystkie strony oferty należy spiąć we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty. 6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 7. Oferty należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu opatrzonym napisem : WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UDZIELENIE KREDYTU LUB POŻCZKI W WYSOKOŚCI ZŁ DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY Nie otwierać przed r. godz Koperta poza oznakowaniem musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. 7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofercie. XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1.Oferty należy składać w sekretariacie Szpitala do dnia r. do godz. 11:00 adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ulica J. Iwaszkiewicza Legnica 2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wykonawców, których oferty wpłynęły po wyznaczonym terminie składania ofert zwracając je wykonawcom po upływie terminu do wniesienia odwołania. 3.W przypadkach zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający przekaże niezbędne informacje celem ogłoszenia dodatkowych informacji lub sprostowania Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich, a po ich opublikowaniu zamieści je na własnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (obok pok. Nr 43 -t.j. kasy Szpitala ) o czym niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy pobrali niniejszą specyfikację. 4.W przypadku dokonywania zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany ogłoszenia zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, wynikający upzp, jeżeli będzie to konieczne. XVII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Oferty zostaną otwarte w dniu r o godz w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego XVIII. KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszejspośród ofert nieodrzuconych punktowana będzie: Cena 100% najniższa oferowana cena C = x 100 cena badanej oferty Na potrzeby porównania ofert należy dokonać wyliczenia wartości odsetek za korzystanie z kredytu/pożyczki przez okres 5 lat przy założeniu, że 1 rok kalendarzowy ma 365 dni ( opierając się na wskaźniku WIBOR 1 M 3,76 % z dnia r. i oferowanej marży). W przypadku złożenia oferty obejmującej podwyższoną marżę do czasu ustanowienia zabezpieczeń Wykonawca winien dokonać wyliczenia ceny stosując podwyższoną marże przez okres trzech pierwszych miesięcy zgodnie z drukiem oferty. Ceną kredytu/pożyczki jest jednorazowa prowizja za udzielenie kredytu/pożyczki oraz łączna wartość odsetek za okres 5 lat (wyliczona przez wykonawców zgodnie z regułą opisaną w zdaniu poprzedzającym). Opis sposobu obliczenia ceny 1) Nie dopuszcza się rozliczeń w walucie innej niż złoty polski. 2) Poszczególne ceny jednostkowe oraz całkowita wartość zamówienia powinny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3) W związku z powyższym Wykonawca uzupełniając Formularz ofertowy powinien zaokrąglić wykazane kwoty do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza w górę. 4) Wartość oferty określona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszystkie inne opłaty ( jednorazową prowizję) i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty. Uwaga: Dopuszczono możliwość złożenia oferty z różną marżą dla okresu do ustanowienia zabezpieczeń, przy czym okres 3 miesięcy wskazany w formularzu ofertowym przyjęty został na potrzeby porównania ofert. XVIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU I FORMALNOŚCI ZWIĄZANE ZAWARCIEM UMOWY 6

7 1.Ogłoszenie wyników przetargu będzie podane do wiadomości na stronie tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 2. Niezależnie od ogłoszenia wyników na stronie internetowej zamawiającego, o wyborze oferty za pośrednictwem faksu zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty. 3. Z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w projekcie umowy (przy uwzględnieniu jej ewentualnych zmian będących rezultatem modyfikacji siwz w trakcie prowadzonego postępowania) 4. Podpisanie umowy nastąpi w sposób i z uwzględnieniem terminów, o których mowa w art. 94 upzp ust. 1 pkt 1 bądź odpowiednio w art. 94 ust. 2 pkt 1 a. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania Wykonawcy umowy o udzielenie zamówienia publicznego za pośrednictwem poczty. Wykonawca zobowiązuje się wówczas do niezwłocznego odesłania podpisanej umowy. 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia będzie przesłane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. XIX.TRYB OTWARCIA I BADANIA OFERT 1.W części jawnej przetargu Oferty zostaną otwarte publicznie przez komisję przetargową po sprawdzeniu nienaruszenia kopert. 2.Komisja poda do wiadomości zainteresowanym, informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 Pzp 3.Oferty oceni się pod względem spełnienia warunków zawartych w specyfikacji, tj. a) czy są ważne, b) czy posiadają wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, c) czy nie zawierają omyłek. 4. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana wg kryteriów i w sposób podany w SIWZ XX. SPOSÓB POPRAWY OMYŁEK 1. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe będące rezultatem nieprawidłowo przeprowadzonych działań matematycznych. 2. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. 3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie. Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp. 4..Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. Uruchomienie kredytu/pożyczki nastąpi w terminie 5 dni od zawarcia umowy. 2. Naliczenie jednorazowej prowizji od udzielonego kredytu/pożyczki płatne będzie jednorazowo poprzez potrącenie z kwoty udzielonego kredytu/pożyczki. Maksymalna prowizja 1.5%. 3. Wykonawca nie będzie naliczał żadnych opłat dodatkowych, prowizji, etc. związanych z udzielonym kredytem/pożyczką, które obowiązują u niego na podstawie przepisów wewnętrznych. 4. Spłata kredytu/pożyczki odbywać się będzie poprzez comiesięczne dokonywanie wpłat w ratach malejących obejmujących równe raty kapitału (60 rat) i odsetki - naliczanie i pobieranie odsetek następować będzie w okresach miesięcznych licząc kwotę i czas faktycznie wykorzystanego kredytu/pożyczki; całkowita splata kredytu/pożyczki wraz z odsetkami nastąpi w ostatnim dniu obowiązywania umowy. Odsetki będą naliczane według formuły rzeczywistej liczby dni w danym Okresie Odsetkowym oraz przy założeniu, iż rok ma 365 dni. 5. W okresie trwania umowy odsetki naliczane będą wg. obowiązującej w danym okresie stopy procentowej (oprocentowanie zmienne - w okresach odsetkowych stopa procentowa równa będzie sumie stawki bazowej tzn. WIBOR 1M na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy i zaoferowanej marży Wykonawcy). Płatność rat zamawiający przewiduje do 5 go dnia każdego miesiąca, przy czym pierwsza rata obejmować będzie okres nie krótszy niż pełen miesiąc kalendarzowy i nie dłuższy niż 2 miesiące kalendarzowe. 6. Oprocentowanie kredytu/ pożyczki w stosunku do stopy procentowej WIBOR 1M ustalane będzie każdorazowo na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnego miesięcznego okresu odsetkowego. Odsetki będą naliczane według formuły rzeczywistej liczby dni w danym Okresie Odsetkowym oraz przy założeniu, iż rok ma 365 dni. 7. Prawnym zabezpieczeniem spłaty udzielonego Kredytu/pożyczki mogą być: 1) Hipoteka na nw. nieruchomościach: a) Nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu znajdująca się w Legnicy przy ul. Powstańców Śląskich 10 7

8 b) nieruchomości gruntowe w Legnicy, Obręb Osiedle Piekary, ul. Wrocławska 2) zastaw rejestrowy na wierzytelności Szpitala względem Narodowego Funduszu Zdrowia wynikającej z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - umowa Nr 04/ /01/2011/01 oraz po jej wygaśnięciu na kolejnej bądź innej umowie zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, 3) weksel in blanco, 4) bankowy tytuł egzekucyjny oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 ustawy z dnia r. Prawo bankowe ( Dz.U. z 2020 r., Nr 72 poz. 665 z póżn. zm). w zakresie roszczeń wynikających z umowy kredytowej do wysokości 150% udzielonego kredytu z terminem wystąpienia do sądu o 2 lata dłuższym od ostatecznego terminu spłaty kredytu Obowiązek ustanowienia zabezpieczeń i ich koszt spoczywa na Wykonawcy. 8. Zastrzega się możliwość zmiany marży banku/ Wykonawcy nie będącym bankiem w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, zaoferowanej w ofercie na korzyść Zamawiającego. Zmiana może być dokonana na wniosek Zamawiającego bądź Wykonawcy. 9. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej. 10. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. 11. Niespłacony w terminie Kredyt/pożyczka lub jego/jej część Wykonawca traktuje, jako zadłużenie przeterminowane. Wysokość stopy procentowej dla zadłużenia przeterminowanego jest równa wartości aktualnie obowiązującej stopy odsetek ustawowych. Na dzień zawarcia Umowy stopa procentowa odsetek ustawowych wynosi % w skali roku. 12.Wszelkie płatności wynikające z Umowy będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 13. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego warunków spłaty kredytu/pożyczki albo w razie utraty przez Zamawiającego zdolności kredytowej, Wykonawca może wypowiedzieć umowę. Wypowiedzenie umowy kredytu/pożyczki dopuszczalne będzie w przypadku opóźnienia w zapłacie, co najmniej dwóch następujących po sobie spłat rat kredytu/pożyczki oraz wezwania Zamawiającego do zapłaty zaległości z tytułu kredytu/pożyczki zakreślonym 14-dniowym terminem zapłaty. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni. 14. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę wyższej marży za okres do momentu ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki i zastawu rejestrowego marża ta obowiązuje wyłącznie do czasu ustanowienia tych zabezpieczeń, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące. Za datę ustanowienia zabezpieczenia przyjmuje się datę wydania postanowienia o wpisie zabezpieczenia. UWAGA: Zamawiający oświadcza, że posiada zgodę organu założycielskiego na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, na wprowadzenie do umowy kredytu/pożyczki, która będzie zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, zapisu zezwalającego na dokonanie cesji wierzytelności na rzecz banku (instytucji finansowej) finansującej działalność pożyczkodawcy (kredytodawcy). Zmiana wierzyciela nie może skutkować zmianą warunków umowy pożyczki/kredytu powodować jakichkolwiek dodatkowych konsekwencji dla Dłużnika. XXIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI Środki ochrony prawnej (art g) ustawy Prawo zamówień publicznych. 8

9 Załącznik nr 1 do siwz Pieczęć wykonawcy OŚWIADCZENIE Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego NA UDZIELENIE KREDYTU LUB POŻYCZKI W WYSOKOŚCI ZŁ DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY ( znak WSzSL/FKZ-48/11) oświadczam/my, że spełniam/spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn zm.). (miejsce, data) (podpis przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji wykonawcy) Załącznik nr 2 do siwz Pieczęć wykonawcy OŚWIADCZENIE Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na NA UDZIELENIE KREDYTU LUB POŻYCZKI W WYSOKOŚCI ZŁ DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY ( znak WSzSL/FKZ-48/11) oświadczam/my, że brak jest wobec mnie/nas podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn zm.). (miejsce, data) (podpis przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji wykonawcy) 9

10 Załącznik nr 3 do siwz OFERTA dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy ul. Iwaszkiewicza 5, Legnica I. DANE WYKONAWCY 1.Nazwa Wykonawcy... 2.Adres II. Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 193 tysięcy euro (nr sprawy:wszsl/fkz-48/11) Oferujemy udzielenie kredytu w kwocie zł na okres 60 miesięcy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy za cenę: 1. Marża: Elementy składowe ceny: 1a. Marża za za okres pierwszych trzech miesięcy % 1b. Marża za za okres 57- miesięcy.% 1c. Marża za 60 miesięcy (dotyczy przypadku zaoferowania takiej samej marży dla pkt. 1a. i 1b..% 2. Jednorazowa prowizja za udzielenie kredytu...% ( wyrażona w procentach od kwoty kredytu, tj. od zł nie wyższa niż 1,5%) 3. WIBOR 1 M na dzień r. tj. 3,76 % Uwaga: na potrzeby porównania ofert należy zaproponować wyliczenie ceny opierającej się na symulacji jednorazowej wypłaty kredytu (przy wskaźniku WIBOR 1 M z dnia r. tj. 3,76 %) l.p. Nazwa Kwota w zł. 1 Łączna wartość odsetek od kwoty kredytu/pożyczki za okres 57 miesięcy (marża + WIBOR 1 M) 2 Kwota prowizji jednorazowej od udzielonego kredytu ( należy określić w złotych) 3. Łączna wartość odsetek od kwoty kredytu/pożyczki za okres pierwszych trzech miesięcy (koszt kredytu/pozyczki do czasu ustanowienia zabezpieczeń na 3 miesiące) (marża + WIBOR 1 M) 4 Łączna wartość odsetek od kwoty kredytu/pożyczki za okres 60 miesięcy (marża + WIBOR 1 M) cena oferty w zł koszty związane z zaciągnięciem kredytu (suma lub 2+4): UWAGA: W przypadku takiej samej marży oferowanej dla całego okresu kredytowania wypełnić wyłącznie wiersz 2 i 4. W przypadku różnej marży nie wypełniać wiersza 4. Ponadto: 1. Oświadczamy, że zawarte w treści siwz istotne postanowienia, w tym istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 2. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach zawartych w treści siwz, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 10

11 III. Oświadczamy, że na podstawie art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. z późn. zm. (Dz.U ) 1*. NIE UTAJNIAMY ŻADNYCH INFORMACJI ZAWARTYCH W NASZEJ OFERCIE. 2.* UTAJNIAMY INFORMACJE ZAWARTE W NASZEJ OFERCIE, KTÓRE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA, W ZAKRESIE: lp. Nazwa dokumentu utajnionego Uzasadnienie faktyczne i prawne Dokument potwierdzający przyczynę i ważność utajnienia /dokument załączyć do oświadczenia/ 1 2 Oświadczamy, że po podjęciu decyzji o objęciu w/w informacji tajemnicą przedsiębiorstwa, informacje te nie były nigdzie jawnie publikowane, nie stanowiły one części materiałów promocyjnych i podobnych, ani nie zapoznawano z nimi innych jednostek gospodarczych i administracyjnych w trybie jawnym. Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku gdyby w/w warunki nie zostały przez nas dochowane oferta nasza zostanie odrzucona. Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna /z art. 297 kk/ za zeznanie nieprawdy i zatajenie prawdy w powyższym oświadczeniu. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i załącznikach są aktualne i kompletne. IV. Powierzymy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia* Dane identyfikujące Wykonawcę: REGON... NIP WOJEWÓDZTWO... TEL.... FAX E:MAIL... FORMA WNIESIENIA WADIUM... BANK, NR KONTA, na które należy zwrócić wadium... * niepotrzebne skreślić.... Podpis upoważnionej osoby....., dnia... (miejscowość) 11

12 Załącznik nr 4 do siwz (miejscowość, data) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej) Legnica, dnia na.zł.... zapłaci bez protestu za ten własny weksel nie na zlecenie, lecz wyłącznie na rzecz...sumę (słownie). złotych Płatny w Legnicy Oświadczenie wekslowe W imieniu Wystawcy, którym jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy z siedzibą w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5, Legnica, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr pod nr prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru, Regon , NIP , oświadczam, że składam do dyspozycji Remitenta, którym jest., weksel własny z z wystawienia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy i upoważniam remitenta, którym jest. na wypadek nie wywiązania się przez Wystawcę z warunków podpisanej dnia. Umowy Nr.o kredyt/pożyczkę, do uzupełnienia weksla zgodnie z poniższymi postanowieniami: 1) remitent ma prawo uzupełnić sumę wekslową do kwoty aktualnego na dzień uzupełnienia weksla zadłużenia wystawcy wynikającego ze wskazanej na wstępie umowy o kredyt/pożyczką - przez aktualne zadłużenie rozumie się kwotę niespłaconego kredytu, powiększoną o należne Bankowi/Pożyczkodawcy odsetki, 2) remitent ma prawo uzupełnić weksel w przypadku, gdy zaległość wystawcy z tytułu wskazanej na wstępie umowy kredytu przekroczy dwa pełne okresy płatności odsetek lub o 30 dni termin spłaty kapitału kredytu/pożyczki; 3) przed uzupełnieniem weksla remitent wezwie wystawcę do zapłaty zaległości zakreślając mu 14 dniowy termin, liczony od dnia doręczenia wystawcy wezwania, 4) po uzupełnieniu weksla remitent przedstawi go wystawcy do wykupu zakreślając mu w tym celu 7 dniowy termin. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do wykupu weksla remitent może domagać się zapłaty sumy wekslowej na drodze sądowej. (wystawca) Akceptujemy powyższą treść: 12

13 (miejscowość, data) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej) Załącznik nr 5 do siwz Umowa zastawu rejestrowego na wierzytelności zawarta w dniu... w Legnicy pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr oraz Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr , z siedzibą w Legnicy przy ul. J. Iwaszkiewicza 5, reprezentowanym przez: Krystynę Barcik Przy kontrasygnacie Anny Prokopczak - Dyrektora - Głównego księgowego NIP Regon Zwanym w dalszej części umowy Zastawcą a firmą... z siedzibą w... NIP... Regon... reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Zastawnikiem o następującej treści: 1 1. Zastawnik oświadcza, iż posiada wobec zastawcy, którym jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy (ul. Iwaszkiewicza 5, Legnica), wierzytelność do kwoty...zł (słownie:...):wraz z odsetkami określonymi w umowie o kredyt w rachunku bieżącym nr... z dnia Wierzytelność, o której mowa w ust. 1 wynika z umowy kredytu z dnia... r. 2 Zastawca oświadcza, że przysługuje mu wierzytelność wraz z należnościami ubocznymi do Narodowego Funduszu Zdrowia - Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. Joannitów 6, Wrocław, zwany dalej Dłużnikiem / NFZ, z tytułu kwoty zobowiązania NFZ wobec Zastawcy z tytułu realizacji umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - umowa Nr 04/ /01/2011 zawartej dnia r. we Wrocławiu wraz z późniejszymi zmianami, wynosząca maksymalnie na dzień zawarcia niniejszej umowy.. zł (sł:..zł /100) 3 1. Celem zabezpieczenia wierzytelności zastawnika, o której jest mowa w treści 1 niniejszej umowy Zastawca ustanawia na rzecz.zastaw rejestrowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U r. Nr 149 poz. 703 z późn. zm.) na przysługującej zastawcy wierzytelności określonej treści w 2 umowy do kwoty... zł. (kwota należności powiększona o odsetki), a zastawnik przyjmuje ten zastaw. Zastawca oświadcza, że określony przedmiot zastawu istnieje i przysługuje wyłącznie jemu. 2. Zastawca ustanawia zastaw na rzecz Zastawnika do wysokości najwyższej sumy zabezpieczenia która wynosi...zł.( słownie...). 4 Zastawca zobowiązuje się, że nie dokona zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu pod rygorem postawienia zabezpieczonej wierzytelności w stan natychmiastowej wymagalności. 5 Zaspokojenie wymagalnej wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym nastąpi w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego Niniejsza umowa podlega wpisowi do Rejestru Zastawów prowadzonego przez właściwy sąd. 2. Koszty wpisu, zmian i wykreślenia zastawu rejestrowego ponosi w całości Zastawnik. 7 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie 13

14 rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 1996 r. Nr 149, poz. 703 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisy kodeksu cywilnego. 8 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9 Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zastawnika. 10 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zastawcy, Zastawnika i Sądu Rejestrowego. ZASTAWCA ZASTAWNIK Załącznik nr 1do umowy zastawu rejestrowego na wierzytelności z dnia... roku Zgodnie z przepisami Katalogu Sposobu Opisu Przedmiotów zastawu (stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15-X r. w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawców (Dz.U. z 1997 r.. Nr 134, poz. 892)), Przedmiot zastawu opisany będzie jako Wierzytelność w numerze w pozycji katalogu D 1. Oznaczenie przedmiotu zastawu Nazwa przedmiotu Wierzytelność A B C Nazwa cechy Rodzaj wierzytelności Podmioty uprawnione Podmioty zobowiązane pieniężnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, z siedzibą: Legnica, przy ul. Iwaszkiewicza 5 Narodowy Fundusz Zdrowia- Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. Joannitów 6, D E Nazwa (oznaczenie) stosunku prawnego Wartość przedmiotu zabezpieczenia (suma nominalna, stopa Umowa nr.. o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - umowa Nr 04/ /01/2011/01 zawarta. r. we Wrocławiu, ul. Joannitów 6, Wrocław Do maksymalnej kwoty.zł oprocentowania F Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu: Cecha A Należy wskazać czy wierzytelność ma charakter pieniężny, czy też niepieniężny. Cecha B Należy wpisać imię i nazwisko/firmę wierzyciela (wierzycieli) wraz z podaniem miejsca zamieszkania/siedziby. Cecha C Należy wpisać imię i nazwisko/firmę dłużnika (dłużników) wraz z podaniem miejsca zamieszkania/siedziby. Cecha D Należy podać nazwę umowy albo inne zdarzenie prawne będące źródłem stosunku zobowiązaniowego, z którego wynika obciążana zastawem wierzytelność. Cecha E Należy podać sumę zobowiązania pieniężnego w złotych polskich, zaś w wypadku wierzytelności niepieniężnych szacunkową wartość świadczenia o ile w umowie zastawniczej to przewidziano. Cecha F Należy wymienić ustanowione zabezpieczenia wierzytelności o charakterze osobistym, w tym wekslowe oraz zabezpieczenia rzeczowe. ZASTAWCA ZASTAWNIK Akceptujemy powyższą treść: 14

15 (miejscowość, data) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej) OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI Załącznik nr 6 do siwz Kredytobiorca: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ul. Iwaszkiewicza Legnica REGON NIP Legnica, dnia. roku 1. Oświadczamy, iż w zakresie roszczeń, zwanej dalej Bankiem, wynikających z treści podpisanej Umowy Nr.. o udzielenie kredytu z dnia.. roku, zwanej dalej Umową, niniejszym poddajemy się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z póź. zm.) oraz wyrażamy zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty zadłużenia nie przekraczającej zł PLN (słownie złotych: siedem milionów pięćset tysięcy). 2.Bank ma prawo objąć bankowym tytułem egzekucyjnym, obok wierzytelności kapitałowych wynikających z tytułu udzielenia kredytu, także należne odsetki i koszty związane z realizacją Umowy kredytowej oraz wszelkie koszty związane z windykacją należności z tytułu Umowy, do dnia zapłaty całego roszczenia objętego bankowym tytułem egzekucyjnym. 3. Bank ma prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia. roku.... (stempel firmowy oraz podpisy osoby uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Kredytobiorcy) 15

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5 Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5 Prowadzący Sprawę: Pełnomocnik Zamawiającego broker ubezpieczeniowy Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Znak sprawy : WSzSL/FAZ/88 /09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA NA DOSTAWY ENDOPROTEZ CAŁ KOWITYCH CEMENTOWYCH I BEZCEMENTOWYCH STAWU BIODROWEGO, STAPLERÓW,,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU / POŻYCZKI*

USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU / POŻYCZKI* SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ WIĘKSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART 11 UST 8 USTAWY PZP Szpital Neuropsychiatryczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony 42-200 Częstochowa, ul. Mirowska 15 Częstochowa, dnia. 07.05.2012 r. Oznaczenie sprawy: MSZ.ZP/08/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013 Zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : F.271.02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek" PRZETARG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo

Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Tel. 61 28 26 703 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ)

Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Tel. 61 28 26 703 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ) Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Tel. 61 28 26 703 Znak sprawy: RF:271.9.2014 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ) Kredyty długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU/POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU/POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Kompleksowe ubezpieczenie: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów, tj. Biura

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

Znak: FN.VII.271.2.2014 Mniów, dnia 02.12.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

Znak: FN.VII.271.2.2014 Mniów, dnia 02.12.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Znak: FN.VII.271.2.2014 Mniów, dnia 02.12.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 1.961.363,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Spółka z o.o., ul. Lędzińska 47 43-143 Lędziny Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Tel./fax: +48 (032) 216 61 23 Tel./fax: +48 (032) 326 70

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Spis treści DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 28 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... 70

Spis treści DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 28 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... 70 1 Spis treści DZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców... 4 Rozdział 2. Formularz oferty i formularze załączników do oferty... 20 Załącznik nr 1 wzór formularza oferty... 20

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- A120-211-214/13/GR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- A120-211-214/13/GR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Strona1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego oraz sprawdzenie poprawności i funkcjonalności działania przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach

Bardziej szczegółowo